Page 1

. Kúcan .

občasník obce Kúty december 2013

zdarma

č. 2/2013 . 23. ročník

www.kuty.sk facebook.com/obec.kuty

Základná škola mení

svoj šat

Oslavy

sv. Gorazda Deň obce Naši športovci získali vo svete zlato


Vianočné pozdravy zo základnej školy

Andrejka Krátka 2.B Timko Mihál 2.B Erik Pavlovič 5.B

Nina Hesková 2.A

Karolína Šimková 3.B Viktória Sobolová 5.B

Diana Jarábková 2.B Denis Dujsík 5.B

Denisa Smolinská 4.A

Kristína Budovičová 4.A

Vilko Krátky 4.B

. Kúcan .

občasník obce Kúty december 2013


december 2013

www.kuty.sk

@

Vážení a milí spoluobčania! Pestrofarebnú paletu jesene vystriedali sychravé zimné dni, pripomínajúce nám blížiace sa najkrajšie sviatky roka, ktoré sú časom radosti, lásky a  pokoja. Je to čas zázračný, ktorý prináša so sebou spomalenie každodenného zrýchleného kolotoča uponáhľaného sveta človeka. Vianoce prinášajú lásku, prívetivosť, znášanlivosť, odrazu sme si všetci vzájomne bližší ako inokedy. Pomaly sa končí kalendárny rok. Znova budeme konštatovať, že sme o  rok starší, čo všetko sme prežili a  budeme robiť rekapituláciu uplynulého roka. Pre nás a  pre našu obec bol tento rok náročný, pretože sme rozbehli niekoľko aktivít a projektov. Následne sme boli konfrontovaní nariadením vlády ušetriť v tomto roku 114 tisíc Eur. Verím však, že ušetrené financie budeme môcť využiť v  nasledujúcom roku. Aj napriek šetreniu prebiehali počas celého roka v  našej obci viaceré rekonštrukcie. Najvýraznešou zmenou prešlo centrum obce v rámci projektu Revitalizácia verejného priestranstva obce. Na jeseň sa začalo s  rekonštrukciou Brnenskej ulice, kde boli čadičové kocky nahradené asfaltom. Upravili sme niektoré miestne komunikácie, podarilo sa nám dokončiť rekonštrukciu budovy školskej jedálne, vybudovali sa nové autobusové zastávky.

str. 4 - 6 str. 7 - 8 str. 9 - 11 str. 12 - 13 str. 14 - 17 str. 18 str. 19 - 20 str. 21 str. 21 str. 22 - 23 str. 24 str. 25 - 26 str. 27 str. 28 str. 28

.Kúcan .

december 2013

Vydáva: Obecný úrad Kúty IČO: 00309672, vydanie povolil Okresný úrad Senica pod číslom 3/2000, EV 3000/09, ISSN 1339-0309 Redakčná rada: Eva Vítková, Ing. Daša Krátka, Mgr. Genovéva Mikušová, Mgr. Richard Drška. Počet výtlačkov: 1400 ks Adresa redakcie: Obecný úrad Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, tel.: 034 699 9621, kucan@kuty.sk, www.kuty.sk. Grafická úprava: Matej Hajdin,iZahori.sk, Tlač: SORG a.s. Redakcia nevracia nevyžiadané podklady, vyhradzuje si právo upravovať zaslané texty a fotografie. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov uverejnených príspevkov. Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených článkov, inzerátov a reklám.

90871.sk

. Kúcan

Členovia OZ 90871.sk Jana Červenková, Jana Zaicová Matej Hajdin, Matej Ježek

.

občasník obce Kúty december 2013

Moravský svätý Ján

december 2013 | Číslo 6. | Ročník IV.

Hlásnik

zdarma č. 2/2013 23. ročník www.kuty.sk facebook.com/obec.kuty

.

Spravodaj Mestskeho úradu Šaštín-Straže Ročník XIV.

Rozvoj obce Informácia k projektom v obci Rozhovor o DSS

Jaroslav Bako

svätojánsky jarmok

Folklórne združenie

Fjertúšek

Zhrnutie roka 2013

spolky v obci Šport

Rekordná účasť na jarmoku V sobotu 12.októbra naša obec znova ožila jarmočnou atmosférou. Tohtoročný jesenný jarmok sa niesol v znamení rekordnej účasti nielen predávajúcich, ale i návštevníkov, čím sa zaradil medzi najväčšie a najnavštevovanejšie jarmoky na Záhorí. Okrem tradičných predajných trhov nás potešila aj veľká účasť remeselníkov, ktorí svoje umenie predviedli na malom námestí pred kostolom. Pre deti boli pripravené kolotoče,

*Malé vianočné trhy

7.12.

Sobota 7.deceMbra 14:00 - 18:00h

SOBOTA

MoravSký Svätý Ján námestie pri kostole

MALÉ

VIANOČNÉTRHY MO

JÁN OLE KOST Ý SV. PRI RAVSKESTIE NÁM

jazda na poníku a v parku za kostolom mali všetci návštevníci možnosť prezrieť si výstavu dravcov, odfotografovať sa s nimi, alebo sa dozvedieť niečo zaujímavého z ich života. Pred zdravotným strediskom hrala do tanca aj na počúvanie až do večera hudobná skupina Záhoráci ze Stupavy.

.

kristína mišovičová

misovicova@moravskysvatyjan.sk

foto MateJ HaJdin

úspechy klubov

*vIanoČný koncert nedeľa 22.deceMbra 15:00h

MoravSký Svätý Ján kostol

ŠohaJka z Moravy

*kultúrny prograM

14:00 Začiatok vianočných trhov 15:00 vystúpenie detí zo ZUŠ sekule 15:30 vystúpenie detí z mŠ moravský sv. Ján 16:00 rozdávanie darčekov od mikuláša a zažnutie vianočného stromčeka pred kostolom Adventné popoludnie bude spríjemňovAť viAnočná hudbA.

VIANOČNÁ POHODA V OBCI mediálny partner

Záhorí.sk

Oslavy

sv. Gorazda Deň obce Naši športovci získavajú vo svete zlato

december 2013

Rok čo rok každý z nás očakáva a prežíva Vianoce ako niečo výnimočné, posvätné. Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktoré zo sviatkov sú pre nás tie najkrajšie, väčšina z nás by označila za najkrajšie sviatky roka Vianoce. Každého z  nás sa dotýka ich čarovná moc. Pod jej vplyvom, vtedy viac ako inokedy, chápeme veci jasnejšie a zreteľnejšie. S väčšou samozrejmosťou sa dokážeme vtedy stíšiť a  citlivejšie vnímať prostredie vôkol seba, predovšetkým ľudí, ktorí sú v našej bezprostrednej blízkosti. Uvedomujúc si ich blízkosť  cítime potrebu prejaviť im viac pozornosti,  láskavosti, súdržnosti. Viac sa zamýšľame i nad sebou samým, nadobúdame väčší zmysel pre spravodlivosť a rozlišovanie dobra a zla v našom konaní. Na Vianoce sa nám Láska dáva, aby sme ňou naplnili naše srdcia a mohli ňou obdarúvať iných. Najšťastnejší sme vtedy, keď sa zíde celá rodina a pri štedrovečernom stole sa obsadí každá stolička. A  podľa starej obyčaje sa pridá ešte jedna navyše, pre prípad, ak by na dvere zaklopal pocestný. Pridáme koledu, vinš i darček malý. A tak všetci pokope, s radosťou a v pohode, v rozhovoroch a  spomienkach prežívame nezabudnuteľné chvíle. Zastaví sa čas a my všetci sme spolu šťastní. Buďme pozorní nielen k našim najbližším. Úctu, toleranciu a ohľaduplnosť  vynesme aj za dvere nášho domu, do ulíc, na svoje pracoviská. Dajme ich na popredné miesta v našich medziľudských vzťahoch. Úsmevom a stiskom rúk sa pokúsme vyriešiť problém dlho neriešiteľný. Darujme si navzájom lásku a usilujme sa o to, aby nám vydržala nielen počas vianočných dní, ale aspoň ďalších 365 dní. Všetkým občanom želám krásne vianočné sviatky plné zdravia, radosti a pokoja. A domovy plné šťastia, vzájomnej lásky a rodinného tepla.

svoj šat

22.6.

číslo 2

Darujme si navzájom lásku

Základná škola mení

Ing. Radovan Prstek primátor mesta

Milí spoluobčania, sestry a bratia,

je adventné obdobie, v ktorom sa pripravujeme na oslavu príchodu Božieho syna na zem. Pripravujeme sa na Vianoce. Vianoce sú sviatky lásky, radosti a pokoja. Sú to sviatky rodiny. Je tomu už viac ako 2000 rokov, čo sa v Betleheme narodil Spasiteľ sveta Kristus Pán. Prichádzajú ďalšie Vianoce, keď boh urobil a  robí rozhodujúci krok k  obnove nášho srdca. Ježiš berie na seba naše ľudské telo a prebýva medzi nami na

zemi. Prišiel, aby nám odňal hriech a aby nám otvoril oči. Prišiel aby prebudoval naše srdce. Prichádzajú Vianoce, keď znova môžeme prečítať a prežiť lásku Boha k človekovi. Žijeme veľmi rýchlo a nenachádzame si čas na zastavenie, na stretnutie sami so sebou, s Bohom, s tými ,čo sú nám drahí. Nenachádzame si čas na zamyslenie sa nad tým načo žijeme, ako žijeme, aký je zmysel a cieľ nášho života. Je nutné čosi v tomto zmeniť. Prečítajme si niečo z Biblie, ponorme sa

do svojho vnútra ,úprimne sa pomodlime a buďme bohatí na dobré skutky. Želám Vám radostné a pokojné Vianoce, zdravie a Božie požehnanie v nastávajúcom roku 2014. Teším sa na stretnutie s vami na polnočnej svätej omši v Bazilike.

3

Editorial

Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty tel.: 034 699 9621, email: kucan@kuty.sk

FOTO titulná strana: Snehuliak a zvončeky zpod šikovných rúk Jarmily Kralovičovej FOTO: Daša krátka

občasník obce Kúty

Občasník obce Kúty

Obecný úrad Kúty

Obsah Obecné zastup. Rozvoj obce Život v obci Materská škola Základná škola CVČ KAMaRÁD Nezábudka Receptár Kronika Ľudové tradície Hasiči Futbal FK TJ Reprezentanti SČK Dobrá novina

.

kucan@kuty.sk

Pre deti a mládež sme v tomto roku otvorili centrum voľného času. Naším zámerom je, aby sme športom a  ďalšími záujmovými útvarmi vyplnili voľný čas predovšetkým mládeži, ktorá ukončila základnú školskú dochádzku a nemá možnosť navštevovať krúžky v  škole. Množstvo ponúkaných záujmových útvarov centra voľného času dopĺňa deťom základnej školy možnosti vzdelávania a zmysluplného trávenia ich voľného času. Ako iste viete, základná umelecká škola, ktorú majú možnosť navštevovať naše deti patrí pod mesto Gbely. Ministerstvo školstva vyhovelo našej žiadosti o zriadenie základnej umeleckej školy v Kútoch, takže v  budúcom školskom roku už budú mať možnosť deti navštevovať ZUŠ v  pôsobnosti našej obce. Verím, že túto zmenu radi privítate a bude nám prínosom. Pod vedením skúsených pedagógov v  nej určite nájdu deti svoje uplatnenie a takto si budú môcť rozvíjať svoj talent. Nový rok 2014 privítame i  organizačnou zmenou. V  mesiaci január začneme prevádzkovať obecný podnik, ktorý bude zastrešovať niektoré činnosti. V  rámci tohto projektu budú pre našich občanov vytvárané pracovné príležitosti. Táto zmena by mala zlepšiť finančnú situáciu obce a  rozšíriť obecné služby. Snažíme sa o  objektívne zhodnotenie priorít a najmä reálnych možností, ktoré nás posunú opäť o  kúsok bližšie k  realizácii našich plánov či

vašich predstáv a požiadaviek. To však nie je možné bez podpory poslancov, zamestnancov obecného úradu a hlavne vás, občanov. Ďakujem vám a zároveň všetkým želám príjemné vianočné sviatky. Prežite ich v  zdraví a  šťastí spolu so svojimi blízkymi. Dúfam, že v  tejto zázračne krásnej atmosfére zotrváme nielen počas týchto sviatkov, zo srdca si prajem, aby sme v tomto úprimnom ľudskom porozumení zotrvali aj počas nasledujúceho roka. Prajem vám úspešný Nový rok 2014, nech vás v  ňom sprevádza zdravie, pokoj, stály zmysel pre radosť, veľa životnej iskry, potešenia z  najbližších, veľa osobných a pracovných úspechov. Ing. Branislav Vávra starosta obce

Šťastné a veselé Vianoce praje redakcia

Kúcana

dávame tvár obecným časopisom Na ZÁHoRÍ čáry | kúty | moravský svätý ján | šaštín-stráže

Mgr. Jozef Postényi SDB správca farnosti

tLač do 24 Hodín | GraFIka & Web | časoPIs | ZáHorí.tv | InZercIa na ZáHorí.sk

izahori.sk


4

december 2013

.

Občasník obce Kúty

Obecné zastupiteľstvo kucan@kuty.sk

www.kuty.sk Pozrite si zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva www.kuty.sk/node/30

Z rokovaní obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo schválilo

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá sa bude týkať pozemkov parc. č. 4962/167, parc. č. 4962/170, parc. č. 4962/173, parc. č. 4962/176, parc. č. 4962/180, parc. č. 4962/183, parc. č. 4962/185, parc. č. 4962/187, parc. č. 4962/189, parc. č. 4962/195, parc. č. 5034 a parc. č. 6026/1 vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, aby v prípade uplatneného nároku Slovenského pozemkového fondu ako správcu pozemku parc. č. 5994, katastrálne územie Kúty na úhradu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 v súvislosti s vybudovaním elektroenergetických zariadení v IBV Na Cihlách, uhradila odplatu za zriadenie vecného bremena Obec Kúty bez možnosti spätnej refakturácie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Obecné zastupiteľstvo zmenilo uznesenie č. 2/2012-M tak, že schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4886/5, parc. č. 4907/4, parc. č. 4910/20, parc. č. 4910/21 (v podiele 4/7), parc. č. 4918, parc. č. 5038 a parc. č. 4914/9 v katastrálnom území Kúty v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, predmetom ktorých

bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Obce Kúty strpieť umiestnenie káblového elektrického vedenia a jeho príslušenstva tak, ako bude zakreslené v geometrickom pláne, strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky, prechod a prejazd oprávneného cez pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby káblového elektrického vedenia a jeho príslušenstva a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv podľa zmluvy a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce, aby s obchodnou spoločnosťou CF INVEST, s. r. o., Lazaretská 31, Bratislava, IČO: 36 772 321 dohodol primeranú finančnú odplatu za zriadenie vecného bremena v súvislosti so stavbou „TESCO 0,8K - Kúty“. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu:

Zmena rozpočtu č. 5 Bežné príjmy: 50.100 € Bežné výdavky: 0 € Kapitálové príjmy: 0 € Kapitálové výdavky: 0 € Finančné príjmové operácie: 0 € Fin. výdavkové operácie: 0 € Príjmy celkom: 50.100 € Výdavky celkom: 0 €

A presuny v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie bez

navýšenia príjmov a výdavkov:

Zmena rozpočtu č. 6 Kapitálové príjmy: 0 € Kapitálové výdavky: 0 € Rozvoj bývania 0610.717001 17.000 € Obecný úrad 01116.713004 3.000 € ČOV 0520.713004 6.000 € Cestná doprava 0451.717001 8.000 € Finančné príjmové operácie: 0 € Fin. výdavkové operácie: 0 € Príjmy celkom: 0 € Výdavky celkom: 0 €

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov vo výške 60.000 € z rezervného fondu obce na peňažný vklad Obce Kúty ako jediného spoločníka v spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. na vytvorenie základného imania spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu uznesenia č. 3/2013-G zo dňa 09. 04. 2013 v časti základného imania obecného podniku tak, že základné imanie bude vo výške 60.000 € vo forme peňažného vkladu Obce Kúty ako jediného spoločníka, pri čom na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude presne vymedzený účel použitia finančných prostriedkov zo základného imania spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kúty,

obec Kúty, okres Senica – novovytvoreného pozemku parc. č. 5168/5, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 6 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 7/2013 zo dňa 29.01.2013 vyhotoveným IPS – Geo, Ing. Stanislav Pavelka, IČO: 35 296 992 z pôvodného pozemku registra „E“ – parc. č. 5168, druh ostatné plochy, výmera 2486 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7212, evidovanom Správou katastra Senica kupujúcim: Mária Olšovská, Prievaly č. 3, Prievaly a Ing. Anton Ralbovský, Mlynarovičova 2471/11, Bratislava, každému v podiele 1/2, za kúpnu cenu 20 € za meter štvorcový pozemku, t.j. za celkovú kúpnu cenu 120 €. Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Kúty, obec Kúty, okres Senica ako boli odčlenené geometrickým plánom č. 66/2013 zo dňa 06.09.2013 vyhotoveným IPS – Geo, Peter Bilický, IČO: 35 297 531: • diel 1 o výmere 2 m2 z pozemku parc. č. 1827/4, druh ostatné plochy, výmera 8268 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7212, • diel 3 o výmere 35 m2 z pozemku parc. č. 1197/2, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 64 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092, • diel 6 o výmere 18 m2 z pozemku parc. č. 1197/4, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 33 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092, • diel 10 o výmere 10 m2 z pozemku parc. č. 1197/6, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092, • spoluvlastnícky podiel 1/3 F


december 2013

www.kuty.sk

.

5

Občasník obce Kúty

Obecné zastupiteľstvo

kucan@kuty.sk

F na pôvodnom pozemku parc. č. 1197/7, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 88 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 59 do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcim Štefan Mráz a Jana Mrázová, Bratislavská 326, Kúty za kúpnu cenu 20 € za meter štvorcový pozemku, t. j. za celkovú kúpnu cenu 1.867 € a • diel 2 o výmere 12 m2 z pozemku parc. č. 1197/2, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 64 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092, • zvyškovú parcelu o výmere 15 m2 z pozemku parc. č. 1197/4, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 33 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092, • diel 9 o výmere 11 m2 z pozemku parc. č. 1197/6, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092 do výlučného vlastníctva kupujúcemu Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jozefa, Nám. Radlinského 978, Kúty za kúpnu cenu 20 € za meter štvorcový pozemku, t. j. za celkovú kúpnu cenu 760 €. Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kúty, obec Kúty, okres Senica - novovytvoreného pozemku parc. č. 1827/182, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 30/2013 zo dňa 09. 09. 2013, vyhotoveným Mario Antálek, Brodské, IČO: 34 787 291 z pôvodného pozemku registra „E“ - parc. č. 1827/40, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 496 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7212, evidovanom Správou katastra Senica kupujúcim: Patrik Polák a Žaneta Poláková, Štúrova 415, Kúty za kúpnu cenu 20 €

za meter štvorcový pozemku, t.j. za celkovú kúpnu cenu 360 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie finančnej kompenzácie za zriadenie vecného bremena v súvislosti s rekonštrukciou vedenia vysokého napätia v IBV Na Cihlách podielovým spoluvlastníkom dotknutého pozemku parc. č. 5029 Ing. Romanovi Rybanskému, Tichá 773/10, Dunajská Lužná a MVDr. Filipíne Klindovej, Sklenárova 1365/36, Bratislava vo výške 250 € každému spoluvlastníkovi v zmysle žiadosti Ing. Romana Rybanského zo dňa 16. 08. 2013. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Rudolfa Kubinu, č. 178, Čáry o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 48/480 na pozemku registra „C“ – parc. č. 43, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 618 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1283 za kúpnu cenu vo výške maximálne 3,35 € za meter štvorcový pozemku. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 € žiadateľovi Jozef Dojčák, SNP 123, Borský Svätý Jur na vydanie katalógu obrazov. Obecné zastupiteľstvo zmenilo uznesenie č. 3/2013-E zo dňa 09. 04. 2013 tak, že schválilo žiadateľovi Andrej Trubiroha, Za školou 692/43, Kúty poskytnutie finančného príspevku vo výške 2.500 € na účel: zakúpenie zdravotnej pomôcky - mechanického vozíka. Obecné zastupiteľstvo schválilo zachovanie súčasného počtu platne povolených reklamných zariadení v katastrálnom území obce. • Obecné zastupiteľstvo na podnet žiadateľa Františka Šida, Továrenská 846, Kúty schválilo späťvzatie žiadosti obce o

odpredaj pozemkov v lokalite Šaštínske jazero podanej na Slovenský pozemkový fond s tým, že žiadateľ sa v zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej s obcou zaviaže odpredať pozemok pod miestnou komunikáciou a skolaudovanú miestnu komunkáciu, zabezpečujúcu prechod cez pozemok parc. č. 5484/1 (identifikovaný geometrickým plánom č. 240-244016/2008 zo dňa 28. 03. 2008 vyhotoveným GEODÉZIA Bratislava, a.s., IČO: 31321704) obci za kúpnu cenu 1 € a s tým, že žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí zmenu územnoplánovacej dokumentácie obce v tejto lokalite, ak bude takáto zmena potrebná. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Kultúrne a spoločenské aktivity bez hraníc“ a schválilo opätovné predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačný program cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013 za účelom realizácie projektu „Kultúrne a spoločenské aktivity bez hraníc“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty. Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Obecné zastupiteľstvo schválilo financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, tj. v výške 1.500 €. Obecné zastupiteľstvo zriadilo osobitnú komisiu na prešetrenie sťažnosti Bc. Petra Mráza, Kozia 1387, Kúty v zložení Rastislav Beňa, Martin Gutta a Ing. Stanislav Pavelka. Obecné zastupiteľstvo schválilo zaradenie vybudovania miestnej komunikácie Kozia

ulica do plánu investícií obce za podmienky vysporiadania pozemku parc. č. 4919/4, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 486 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7445 v správe Slovenského pozemkového fondu. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov medzi Obcou Kúty a Martinom Guttom, Štefánikova 1359, Kúty dohodou s tým, že finančné vysporiadanie medzi zmluvnými stranami bude predmetom samostatnej dohody a podkladom pre túto dohodu o finančnom vysporiadaní budú platné účtovné doklady predložené nájomcom a znalecký posudok na zistenie zhodnotenia nebytových priestorov. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu:

Zmena rozpočtu č. 7 Bežné príjmy: 64.900 € Bežné výdavky: 0 € Kapitálové príjmy: 0 € Kapitálové výdavky: 0 € Finančné príjmové operácie: 0 € Fin. výdavkové operácie: 0 € Príjmy celkom: 64.900 € Výdavky celkom: 0 €

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o držaní psov na území obce Kúty v predloženom znení bez pripomienok. F


6

december 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Obecné zastupiteľstvo kucan@kuty.sk

F Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2007 o úhradách za služby poskytované obcou Kúty v znení pozmeňujúceho návrhu. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jána Mikuša, Záhorácka 1936/71, Malacky o odkúpenie spoluvlastníckych podielov 24/480, 24/480 a  1/16 na pozemku registra „C“ - parc. č. 43, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 618 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 183 a pozemku registra „C“ - parc. č. 46, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 54 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7948 za kúpnu cenu vo výške maximálne 3,35 € za meter štvorcový pozemku. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.500 € žiadateľom Milan Škrha, Anna Škrhová, Brnenská 622, Kúty na na zmiernenie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia ich syna Marka Škrhu. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o  nenávratný finančný príspevok v  rámci výzvy Operačný program cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013 za účelom realizácie projektu v  oblasti spoločných zvykov, tradícií a  koreňov realizovaného v  spolupráci s  obcou Sekule a  mestom Ždánice, ktorého ciele sú v  súlade s  platným územným plánom obce a  platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty. Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o  nenávratný finančný príspevok. Obecné zastupiteľstvo schválilo financovanie projektu vo výške 5 % z  celkových oprávnených výdavkov na projekt, tj. vo výške 3.165 €.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prípravu a podanie projektu „Zberný dvor odpadov Kúty“ na získanie dotácie z Environmentálneho fondu SR a  schválilo spolufinancovanie projektu vo výške maximálne 78.000 € z  vlastných zdrojov obce.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:

Zmena rozpočtu č. 4 Bežné príjmy: 5.375,37 € Bežné výdavky: 5.375,37 € Kapitálové príjmy: 0 € Kapitálové výdavky: 0 € Finančné príjmové operácie: 0 € Fin. výdavkové operácie: 0 € Príjmy celkom: 5.375,37 € Výdavky celkom: 5.375,37 €

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o súdnom spore Anton Polák c/a Obec Kúty. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o výsledku kontroly procesu verejného obstarávania k projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov - Kúty“ na Úrade pre verejné obstarávanie. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť obyvateľov bytových domov na Textilnej ulici a uložilo obecnému úradu, aby v rámci passportizácie dopravného značenia v obci v lokalite doplnil dopravnú značku „Prejazd zakázaný“. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie sťažnosť obyvateľov Námestia Radinského a uložilo

obecnému úradu, aby upozornil všetkých organizátorov spoločenských podujatí na verejnom priestranstve pred obecným úradom, aby vykonali opatrenia na zníženie hluku a včasné ukončenie podujatí. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava o predĺženie nájomnej zmluvy a poverilo starostu obce rokovaním s predstaviteľmi banky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kúty č. 2/2005 o podmienkach držania psov na území obce v znení dodatku č. 1 a všeobecne záväzné nariadenie v celom rozsahu zrušilo. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť návrh nového všeobecne záväzného nariadenia v zmysle usmernenia Okresnej prokuratúry v Senici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie späťvzatie žiadosti hlavnej kontrolórky na doplatenie ušlej mzdy zo zvýšeného pracovného úväzku hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Františka Šida, Továrenská 846, Kúty o zmenu uznesenia č. 6/2013-S a uložilo komisii výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja prerokovať možné riešenia so žiadateľom a pripraviť stanovisko na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Koncepciu rozvoja Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na zriadenie múzea v  rodinnom dome s. č. 210 na Bratislavskej ulici v Kútoch.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:

Zmena rozpočtu č. 6 Bežné príjmy: 4.523,12 € Bežné výdavky: 4.523,12 € Kapitálové príjmy: 0 € Kapitálové výdavky: 0 € Finančné príjmové operácie: 0 € Fin. výdavkové operácie: 0 € Príjmy celkom: 4.523,12 € Výdavky celkom: 4.523,12 €

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obce Kúty a informáciu o schválení prevádzkového poriadku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Senici.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č. 312, katastrálne územie Kúty o výmere 170 m2 v zmysle žiadosti Bernardíny Riškovej, Brnenská 662, Kúty a schválilo, aby na predaj pozemku parc. č. 312 v celosti bola vyhlásená obchodná verejná súťaž. Obecné zastupiteľstvo neschválilo umiestnenie reklamnej tabule na oplotenie cintorína na základe žiadosti Alojza Polláka, Hlavná 317, Gajary. Obecné zastupiteľstvo neschválilo zadanie architektonickej súťaže na centrum obce – kultúrny dom a okolie. Obecné zastupiteľstvo neschválilo zriadenie diskusného fóra na webovej stránke obce. F


december 2013

www.kuty.sk Naša obec má v súčastnosti 4 133 obyvateľov.

.

Občasník obce Kúty

7

Rozvoj obce

kucan@kuty.sk

Brnenská ulica Na jeseň tohto roka sa začalo s rekonštrukciou cesty č. I/425 (Brnenská ulica). Investorom stavby je Trnavský samosprávny kraj Trnava, dodávateľom Strabag, s.r.o. Bratislava. Rekonštrukcia cesty pozostávala z odstránenia krytu vozovky – dlažby a lôžka dlažby. Následne sa vyrovnal podklad pod krycie vrstvy štrkodrvou, ktorá sa zhutnila, urobil sa spojovací asfaltový postrek a  položilo asfaltom obaľované kamenivo a asfaltový betón. Po okrajoch vozovky sa zrealizovala nespevnená krajnica v šírke

0,75 m. Šírka koruny vozovky tak dosiahla 7,5 m čo zodpovedá šírkovému usporiadaniu cesty C7,5. Na zlepšenie odvodnenia sa prehĺbili jestvujúce priekopy. V nadväznosti na úpravu vykonanú v rámci rekonštrukcie cesty I/2 (Bratislavská ulica) sa v  úseku po odbočku na Štúrovú ulicu buduje chodník pre peších. Stavba bola ukončená v novembri 2013.

.

FOTO: alena valová

Miestne komunikácie V rámci výberového konania bola vybraná spoločnosť Cesty Nitra, s.r.o, aby urobila opravu miestnych komunikácií v  Kútoch. V rámci tejto stavby boli urobené výspravky výtlkov na Štefánikovej ulici (Za Kasínom), na Továrenskej ulici (od č. d. 789 po č. d. 795) a niekoľko výtlkov na Kollárovej ulici (v  úseku pred križovatkou so Školskou ulicou). Tieto opravy boli zrealizované infražiarením, ktoré predstavuje kvalitnú a dlhotrvajúcu opravu asfaltové-

ho povrchu. Na Hliníku - na stavbu miestnej komunikácie bola v rámci výberového konania vybraná spoločnosť Swietelsky stavební, s.r.o. Brno – oblasť Hodonín. V polovici novembra položili prídlažbu a podkladné vrstvy komunikácie. V priebehu 48. kalendarného týždňa (ak to počasie dovolí) by mali byť položené dve vrstvy asfaltového betónu. Dĺžka komunikácie 60,4 m, šírka 5,5 m + 2 x 0,25 m prídlažba.

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo

rostlivosť, nebytové priestory na vlastné náklady zrekonštruoval, vytvoril jedno pracovné miesto a vzhľadom na nedostatok lekárov nemožno predpokladať, že by o nebytové priestory prejavil záujem iný zubný lekár tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce od 01. 01. 2014.

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade nájmu nebytových priestorov na základe žiadosti MUDr. Ivana Raffaya, zubná ambulancia, Štefánikova 1030, Kúty ide o  dôvod hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ poskytuje pre obyvateľov obce zdravotnú sta-

.

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade nájmu nebytových priestorov na základe žiadosti Všeobecnej úverovej

Vynovené autobusové zastávky V rámci stavby Revitalizácia obce, boli zdemontované konštrukcie pôvodných zastávok. Tieto boli pracovníkmi obecného úradu opravené a vynovené a jedna z nich bola osadená na autobusovej zastávke u školy

(pri súsoší Cyrila a Metoda). Deň po osadení tejto zastávky sme ju našli pokreslenú. Je smutné, že  sa opäť našli jedinci, ktorí si nevedia vážiť prácu iných a ničia všetko, čo má prispieť k skrášleniu obce.

.

Rekonštrukcia školskej jedálne

Koncom augusta sa začalo s rekonštrukciou školskej jedálne, ktorá spočívala v dokončení výmeny 8 ks okien a zrealizovaní farebnej fasády. Zároveň bol pracovníkmi obecného úradu zrealizovaný prístrešok na úschovu bicyklov pre zamestnancov školskej jedálne.

.

banky, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ zabezpečuje pre obyvateľov obce finančné služby, nebytové priestory na vlastné náklady zrekonštruoval a v prevádzke na Nám. Radlinského 981, Kúty vytvoril tri pracovné miesta.

Obecné zastupiteľstvo poverilo

Obecné zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením č. 8 poverilo starostu obce vykonať do konca roka 2013 zmeny rozpočtu – presun finančných prostriedkov v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie s  tým, že upravený rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom zostane nezmenený v  príjmovej a  výdavkovej časti.

.


8

december 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Rozvoj obce

Chcete byť infomovaní o novinkách v našej obci? Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku.

kucan@kuty.sk

Prestavba budovy na bytový dom

Revitalizácia obce Kúty

Stavba revitalizácia verejného priestranstva obce je už ukončená.

Po rekonštrukcii budovy (bývalé Hydromeriolácie) vzniknú spoločné priestory (vstupné priestory, zádveria, závetria, schodisko, chodby, sklady pre jednotlivé byty) a 13 bytových jednotiek (2 x 1-izbový byt, 8 x 2-izbový byt, 2 x 3-izbový byt a  1 x 4-izbový byt). Každý byt bude pozostávať zo vstupného zádveria alebo haly, obytných miestností, úžitkových miestností (kuchyňa, jedáleň, šatník, sklad) a kúpeľne s WC. Cena jednotlivých bytov zatiaľ nie je k dispozícii. Až bude cena bytov známa, bude verejnosti oznámená na našej webovej stránke, prípadne i v miestnom rozhlase.

.

Dvojstranu Rozvoj obce pripravila Alena Valová alena.valova@kuty.sk

FOTO: alena valová

Spoločnosť APROREAL, s.r.o. vypracovala projektovú dokumentáciu a momentálne sa vybavujú doklady k  stavebnému povoleniu.

Stavba revitalizácia verejného priestranstva obce je už ukončená. Projekt, ktorý bol vypracovaný ešte v roku 2009 je financovaný z prostriedkov EÚ, prostriedkov štátneho rozpočtu SR a  5% spoluúčasťou obce. V rámci tejto stavby bolo zrealizované: • rekonštrukcia otočiska pri soche sv. Floriána, vybudo-

Plány na rok 2014 Obecný úrad plánuje v budúcom roku pokračovať v  stavebných aktivitách a zrealizovať:

vanie spevnených plôch a zastávky s  mobiliárom (lavičky, odpadkové koše) • rekonštrukcia Športovej a  Štúrovej ulice, vybudovanie chodníka na Štúrovej ulici • sadové úpravy na Bratislavskej ulici • vybudovanie zastávok na Bratislavskej ulici a Štefánikovej ulici – spolu 4 ks

• opravy ďalších miestnych komunikácií • opravu chodníkov • výstavbu nových chodníkov • odvodnenie problematických častí obce • opravu oplotenia cintorína • prekládku vodovodu na ulici Za školou

• spevnené plochy, chodníky, parkoviská, sadové úpravy, osvetlenie, mobiliár (lavičky, odpadkové koše, stojan na bicykle) pri kostole a pamätníku A. Radlinského Celkové vyúčtovanie projektu ešte nebolo zrealizované, takže konečnú cenu zatiaľ nie je možné poskytnúť.

.

• vybudovanie provizórnej komunikácie v lokalite IBV Na Cihlách - až po zrealizovaní rekonštrukcie vysokého napätia Západoslovenskou energetikou, a.s. v uvedenej lokalite • prestavbu budovy na Školskej ulici na bytový dom

.

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

NAJLepší Kúty

časovo a dátovo

neobmedzený

iNterNet

dnávky

bje Informácie a o

0917 529276

RS Computer, s.r.o.

wifi internet sekule kúty kuklov čáry jány jurý


december 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

9

Život v obci

kucan@kuty.sk

Kúcanský festival jedla

FOTO: daša krátka

28. septembra sme sa po tretíkrát stretli na Kúcanskom festivale jedla.

FOTO: eva vítková

Maľujeme jeseň

S pribúdajúcimi jesennými poobediami býva problém, čím zaujať deti tak, aby sa nenudili a zároveň vytvorili niečo kreatívne. Nechceme, aby deti len hodiny presedeli pri počítači, a preto sme usporiadali dve výtvarné dielne, kde deti maľovali jeseň a Halloween. Výtvarné diela boli vystavené v miestnej knižnici.

.

Eva Vítková kucan@kuty.sk

Už od rána boli na námestí pred obecným úradom pripravené rôzne chutné špeciality. Krásne počasie, lákavá vôňa jedál, dobré víno a pestrý program zaručili na festivale bohatú účasť. Tématické vystúpenie detí materskej školy a následne energický tanec našich Pegasákov zožali veľký úspech. Milovníci hudby si mohli vypočuť vystúpenie Senickej heligónky a večer sa zabaviť s hudobnou skupinou Grafic. Počas celého podujatia sme sa zabávali rôznymi súťažami pre deti aj dospelých, deti mohli čas kreatívne využiť v pripravených tvorivých dielňach. Za moderovanie podujatia ďakujeme Jožkovi Antálkovi. Na tohtoročnom festivale ste mali možnosť zapojiť sa do súťaže v pečení oškvarkových pagáčov. Prihlásilo sa 11 súťažiacich. Najlepšie pagáčiky upiekla, a prvú cenu 100 Eur získala Mária Smolinská. Na 2. mieste sa umiestnila Ľudmila Pribilová a na 3. mieste Dana Miháliková. Srdečne blahoželáme! Veríme, že ste sa na Kúcanskom festivale nielen dobre najedli, ale zároveň strávili príjemný deň v spoločnosti priateľov. Tešíme sa na budúcoročný festival s novými (aj) netradičnými chuťovkami.

.

Daša Krátka

kucan@kuty.sk

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk


10

december 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Život v obci

Multifunkčné ihrisko v Kútoch denne 15:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky 9:00 - 22:00 Rezervácie: 0905 754 020

kucan@kuty.sk

Pšenica na divoko alebo dožinky Hneď ma napadla vzorná starostlivosť vedenia družstva o svojich pracovníkov. A keďže na poli aj v maštali je práce vždy dosť, na šport po vyčerpávajúcom dni už toľko času ani síl nezostáva. Preto je rozumné ponúknuť priestory aj iným spoluobčanom. Po niekoľkých dňoch spomínaná spoločnosť pozývala na víkendové popoludnie s hudbou a občerstvením z vlastnej produkcie. Čo by také mohli ponúknuť, kládol som si otázku. Pšenicu na divoko so silážovým šalátom a dvoma deci mlieka? To si nesmiem nechať újsť. Ale ktoré gumáky si mám vyleštiť? Mám dvoje. Riskol som to bez gumákov a dobre som spravil. Už v diaľke vykukovali spoza murovaného plota vynovené červené strechy maštalí a stodôl. Vnútri vydláždené chodníky, novučký záhradný nábytok, živé kvety okolo, na pódiu profesionálni speváci a muzikanti. Rozvešané mucholapky, šlapacie traktory pre deti, osedlané kone s pohoničmi a deťmi na chrbáte koní svedčili o premyslenej akcii. Pri neďaleko stojacom rebriňáku si mohli starí sedliaci pripomenúť čo je longo, brce, lušňa... Zvedavý návštevník mohol pokračovať ďalej. Čisté stajne pre kone, v pozadí pasúce sa kravičky, vôňa sena a jačmeňa pri klietkach s králikmi. Pri voliere

FOTO: jozef hesek

Isto každého čitateľa nášho občasníka prekvapila jeho nová kvalita. Niekoho aj inzercia na jeho stránkach. Mňa okrem iných aj ponuka športového vyžitia v priestoroch poľnohospodárskeho družstva.

s hydinou sa pristavili aj malé školáčky. Stačilo málo a výrečnosť jednej sa prejavila. Že aj oni majú sliepky a kohúta. Dokonca dvoch. Načo sú vám dvaja kohúti? Spýtal som sa. Oni poháňajú sliepky, aby znášali vajcia. Pohotovo dievčatko odpovedalo. To keby naši susedia vedeli, inak by vnímali “kikirikí” ráno o štvrtej z nášho kurína. Isto by som sa toho dozvedel viac, ale zaujala ma priekopa s vodou oproti. Žeby tu traktoristi trénovali vodný slalom? Chov kačíc sa mi zdal byť prijateľnejší. Čo chystajú v ďalších rozostavaných objektoch som netušil. V minulých časoch hrdzavé

tabule s červeným znakom hore oznamovali budovanie čohosi. Žeby to bolo toto? Len či budú mať dostatok priestoru na taký rozmach? Posunutím diaľnice by sa dal ešte nejaký ten kúsok získať.

Keby sa niekto chystal do zoologickej záhrady a bolo by zatvorené, tak návšteva tohto areálu môže byť náhradným riešením. Takéto starosti nemali však dvaja kamarátski kohúti, ktorí si vykračovali stredom dvora ako pávy po zámockej záhrade. Dá-

vali najavo, že oni sú tu páni. Samozrejme dovtedy, pokiaľ nie je vypustený strážny pes. Ľahko sa im kamarátilo, keď sliepky boli zatvorené v klietke. Zrazu som ucítil trochu inú vôňu ako doteraz. Vybral som sa tým smerom. Pod malým prístreškom majster od železa s majstrom od dreva na čele s mladou inžinierkou chystali jaternice. Tak toto je tá vlastná produkcia! Kúsok ďalej krochkali tie šťastnejšie prasiatka. Ale aj na tie príde. Aj býkov oproti čaká podobný osud. Dá veľa práce toto všetko opatriť. Jeden z ošetrovateľov akoby vytušil, kvôli čomu som prišiel, mi prezradil, že oni kravy nemusia dojiť, pretože teliatka všetko mliečko vypijú. Ba dokonca niekedy musia pripravovať sušené. Ďalej som už nepokračoval, pretože muzikanti práve začali hrať. Cestou naspäť som si ešte všimol naleštené traktory. Niektoré z nich pripomínali skôr kozmické lunochody ako stroje behajúce po poli. Bol najvyšší čas spoločensky oceniť tento druh podnikania. Len prečo ešte stále v tomto odvetví neplatí, že za koľko vyrobím, za toľko aj s primeraným ziskom predám? Slnko sa pomaly sfarbovalo do červena, keď sa kohúti uvelebili na krove jednej z rozostavaných budov, aby v bezpečí prenocovali. No návštevníci tejto skvelej akcie na niečo také ani nepomysleli. Ešte chvíľu sme si mohli vychutnať letný večer v príjemnom prostredí. Už teraz sa teším na prípadné podobné stretnutie. Trebárs na Kúcanské dožinky 2014.

.

Ján Gulíšek

kucan@kuty.sk

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

ĎAKUJEME! 44 000 čitateľom! Aj vďaka Vám sme najčítanejší spravodajský web na Záhorí s vlastným spravodajstvom!

Záhorí.sk správy z vašej ulice


december 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

11

Život v obci

kucan@kuty.sk

Slávnostná sobota

pripomenula časť našej histórie Sobota 27. júla bola dňom osláv Sv. Gorazda a pripomenutia si 1150. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V tomto roku boli ocenení Miestna organizácia SČK Vdp. dekan Alojz Jakubec Antónia Palkovičová

od účasti na podujatí, no tí, ktorí prišli, veríme, že sa zabavili. Ďakujeme hosťom - predsedovi spolku sv. Gorazda v Bratislave a koordinátorovi národného osvetového centra PaedDr. Miroslavovi Holečkovi, recitátorovi Ľuborovi Hallonovi, PhDr. Štefanovi Zajíčkovi - riaditeľovi Záhorskej galérie v Senici, Kataríne Soukupovej - riaditeľke Záhorskej knižnice v Senici,

FOTO: daša krátka

Po slávnostnej svätej omši sa účastníci osláv zišli pri pamätníku Sv. Cyrila a Metoda, kde svojim príhovorom privítal hostí starosta obce Ing. Branislav Vávra. Umelecký prejav recitátora Ľubora Hallona a speváckeho zboru Scholla cantorum umocnili slávnostnú atmosféru. Program pokračoval v popoludňajších hodinách vernisážou výstavy "Svätí Cyril a Metod vo výtvarnom umení". Následne sa oslavy prehúpli do osláv Dňa obce, kde starosta obce odovzdal ďakovné listy. Nasledovala zábava s dychovou hudbou Májovanka. Tropické horúčavy iste mnohých odradili

Vlastimilovi Němečkovi - dlhoročnému sympatizantovi našich slávností, Pezinskému chrámovému zboru Ad Una Corda a miestnemu chrámovému zboru Scholla cantorum, ktorí svojim vystúpením pomohli vytvoriť slávnostnú atmosféru a taktiež všetkým, ktorí si spolu s nami prišli uctiť pamiatku príchodu

Svatí Cyril a Metod vo výtvarnom umení

Pri slávnostnej príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu usporiadala Záhorská galéria a Obecný úrad Kúty v dňoch 27. 7. a 29. 7. 2013 výstavu Svätí Cyril a Metod vo výtvarnom umení. Na výstave ste si mohli pozrieť 35 diel s cyrilometodskou tématikou pochádzajúcich zo Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Nitrianskej galérie v Nitre a Múzea

Ľudovíta Štúra v Nitre. Niektoré vystavené diela pochádzali z dielní vystavujúcich autorov. V oblasti maliarstva mali návštevníci výstavy možnosť vidieť diela Františka Kudláča, Edity Ambrušovej, Mikuláša Klinčáka, Evy Trizuliakovej, Andreja Rudavského, Lýdie Štolcovej a Dariny Gladišovej. Sochárstvo reprezentovali svojimi veľkomoravskými cyrilometodskými plasti-

vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Svoju podporu a sympatie pri organizácii tohto podujatia nám svojim listom vyjadril aj predseda Trnavkého samosprávneho kraja Tibor Mikuš.

.

Eva Vítková, Daša Krátka kucan@kuty.sk

kami Tibor Bártfay, Marián Polonský, Jozef Barinka a Andrej Rudavský. V umení scénografie vystavoval svoje návrhy k Svätoplukovskej hre Vladimír Suchánek. Výstava svojim umeleckým zobrazením nielen našich vierozvestcov a ich literárneho odkazu nového písma hlaholiky, ale aj jednotlivých vládcov Veľkej Moravy predstavuje obdiv a hold ich priekopníckemu významu v počiatkoch formovania sa našich dejín a kultúry.

.

Štefan Zajíček

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

Ž E L E Z N I Č N Á S TA N I C A K Ú T Y

U O B E S O S KÁVA


12

december 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

@

Materská škola ms@kuty.sk

Zašlite nám Váš postreh zo života našej obce Občasník Kúcan, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty email: kucan@kuty.sk

Nové zážitky v materskej škole Deti, ktoré už do materskej školy dochádzali, sa tešia na nové triedy, nových kamarátov, na pani učiteľky. Predškoláci zasa na nové priestory, ktoré na nich čakajú na elokovanom pracovisku Materskej školy v Základnej škole. Najťažšie to ale majú najmladšie deti i ich rodičia, ktorí prvýkrát prekračujú prah triedy materskej školy. Čas, ktorý majú stráviť bez mamičky a  svojich blízkych je pre nich veľmi ťažký. Málokedy boli bez ich prítomnosti v tak veľkých priestoroch, ako sú triedy materskej školy. Svoje obavy väčšinou prejavovali plačom a  odmietaním všetkého, čo im mohla pani učiteľka ponúknuť. Tieto stavy detí však väčšinou netrvajú dlho. Po niekoľkých dňoch plač utíchne, vystrieda ho radosť a smiech z hry a objavovania nových zaujímavých vecí. Deti si začínajú hľadať nových kamarátov, začínajú dôverovať dospelým zamestnancom materskej školy. Každý deň sa tešia na pobyt na školskom dvore a na využívanie nového zariadenia a hračiek. Mesiac október máme v  našom vzdelávacom programe zameraný na rozvíjanie poznatkov detí o  spôsobe zdravého stravovania, zdravého života a  na stretnutie detí a rodičov na Dni rodiny a školy. Stretnutie rodičov, detí a  pedagogických zamestnancov bolo zamerané na činnosti výtvarné a pracovné, na aktivity detí spojené s prípravou pochutín a tvorivé využitie plodov, ktoré v našich záhradách dopestovali rodičia, babky, zamestnanci školy, či iní príbuzní. V  centre výtvarných a  pracov-

ných činností si deti vytvárali rôzne kvety a sovičky z už nepotrebných cd nosičov a farebného papiera, mohli sa realizovať pri práci s  olejovými farbami maľbou na plátno – tieto dielka boli mimoriadne zaujímavé.

Po niekoľkých dňoch plač utíchne, vystrieda ho radosť a smiech

Deti sa tešili aj na „varenie“ a vytváranie rôznych koláčikov z ovocia a zeleniny. Priniesli si so sebou veľa surovín – ovocie, keksíky, nutelu a cukrárenské ozdoby rôzneho druhu. Svojimi cukrárenskými výrobkami potom ponúkli všetkých prítomných, ktorí ocenili nielen ich kreativitu, ale i kombináciu chutí.

FOTO: archív kúcan

Začiatok školského roka býva v materskej škole plný rôznych emócií.

V centre plodov deti spolu s rodičmi vytvárali rôzne postavičky a  strašidielka z  gaštanov, bukvíc, šípok, listov, ale predovšetkým z tekvíc. V  priebehu tohto pekného popoludnia mohli rodičia i  deti ochutnať niektoré z  pomazániek, ktoré ponúkame deťom v rámci zdravého stravovania, vypiť si dúšok kávy či výborného čaju. „Deň jablka“ sme v  materskej škole začali rozprávkou O jabĺčku, ktorú dramatizovali pedagogickí zamestnanci. Po predstavení si všetci spoločne spievali pesničky a hádali hádanky. Keď slniečko zohrialo trávičku, presunuli sa všetci na školský dvor, kde ich čakal „jabĺčkový“ pretek. Za odmenu do-

stali všetky deti jablko, na ktorom si hneď aj pochutnali. Vzdelávací blok o zdravej výžive sme zakončili profesionálnym divadelným predstavením „Hugo a jeho sladkosti“. Prostredníctvom pútavého príbehu plného zábavy a spevu sa deti dozvedeli, čo ľudskému organizmu škodí a  čo zasa prospieva. Vyhýbať sa konzumácií veľkého množstva sladkostí, pravidelne jesť ovocie a  zeleninu – to je základ našej stravy. Príbeh sa deťom veľmi páčil, často odmeňovali hercov potleskom. V  mesiaci november sú kratšie dni, mení sa počasie, ktoré pripomína ľuďom, že prichádza zima. Hoci pani jeseň ešte nepúšťa vládu z rúk, napriek tomu sme sa pokúsili „posvietiť“ Svätému Martinovi na cestu, aby prišiel k  nám na „bielom koni“ – teda aby priniesol deťom sniežik, na ktorý sa tak veľmi tešia. Lampiónový sprievod prijali deti s veľkým potešením. Nemali radosť len z lampiónov a tmy, ale aj z  párkov a  punču, ktorý pre nich pripravili rodičia. V  nasledujúcom období nás čaká príjemné stretnutie so zimou a sviatkami, ktoré v zime slávime. S  deťmi sme pripravili krátky program na Mikuláša, malou scénkou o narodení Ježiška sme otvorili vianočné trhy.

.

PaedDr. Anna Knapová ms@kuty.sk FOTO: archív kúcan


december 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

13

Materská škola

Deň sv. Martina (11. 11.) sme oslávili a privolali svietiacimi lampiónmi, ktoré si niesli deti MŠ v dlhom zástupe spolu s rodičmi a s doprovodom dobrovoľných hasičov z Kútov na čele s p. Máriou Pavelkovou. Pri obecnom úrade nás už očakával pán starosta Ing. Branislav Vávra a pani riaditeľka PaedDr. Anna Knapová. Keďže sa avízovaný program MŠ nekonal, deti sa snažili privolať sv. Martina aspoň zdvihnutými lampiónmi a hlasným pokrikom „Martin, Martin...“. Dúfame, že sv. Martin naše hlasné volanie počul a príde už čoskoro na bielom koni medzi nás. Pán starosta daroval všetkým deťom perníkovú hus, ktorá symbolizuje slávenie sv.

Martina. Všetci sme sa mohli posilniť párkom v rožku a zohriať detským sladkým punčom. Touto cestou by som veľmi pekne chcela poďakovať nasledovným sponzorom, ktorí svojou činnosťou, obetavosťou, finančným príspevkom a vecným darom prispeli k podujatiu, ktoré určite zanechalo u detí i v nás všetkých vzácne a pekné spomienky. Tými sponzormi sú: p. Mária Mladá (výroba perníkov); p. Kristína Nováková, Jana Gal-

Detské dopravné ihrisko v MŠ

Dňa 2. 12. 2013 sme spoločne s pánom starostom, deťmi materskej školy,  seniormi a hlavne s pánom policajtom otvorili detské dopravné ihrisko, ktoré bude slúžiť pre všetky deti nielen materskej školy ale i  žiakom základnej školy. Deti sa mohli dozvedieť, ako sa správať na cestách a vyskúšať si jazdu na odrážadlách i  kolobežkách. Projekt bol realizo-

bová, Vladimíra Juricová (suroviny na punč); Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty; Reštaurácia u Ferú (financovanie a kúpa párkov, rožkov); školská jedáleň MŠ (uvarenie párkov); Reštaurácia u Cugú (poskytnutie priestorov na varenie punču); OcÚ Kúty (poskytnutie drevených stánkov); p. Vítková, p. Kopáčová (venovaný čas). Zvlášť chcem poďakovať členom Združenia rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch /ZRR/ za ich aktívnu účasť na príprave tohto podujatia. Ak som na niekoho z vás zabudla, vopred sa ospravedlňujem. Peňažný výťažok spojený s predajom tovaru poputuje do pokladne ZRR, ktoré budú použité pre deti v Materskej škole

Kúty. Ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za veľkú účasť a verím, že o rok si túto krásnu tradíciu zopakujeme.

.

Soňa Antálková predseda ZRR

vaný na základe finančného rozpočtu v sume 3.490,39 eur. Peňažné prostriedky sa použili na nákup stavebného materiálu, stavebných prác, nákup dopravných prostriedkov a  dopravných značiek. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii a dokončení projektu a veríme, že detské dopravné ihrisko v MŠ má svoj význam.

.

Soňa Antálková predseda ZRR

FOTO: daša krátka

Lampiónový sprievod

FOTO: daša krátka

ms@kuty.sk

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

STAVEBNINY SEKULE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (cena už od 6,80€/m2) - CEMENT, VÁPNO, LEPIDLÁ, OMIETKY - ŠTRK, PIESOK, KAMEŇ - drvený i plavený a ďalší stavebný materiál na hrubú stavbu

ČESTAV, s.r.o., Sekule, Železničná stanica Mobil: 0918 378 386 Fax: 034 774 72 13 Mail: martin@cestav.sk Web: www.cestav.sk

- KOMPLETNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - DOVOZ + VYKLÁDKA hydraulickou rukou stavebného odpadu v kontajneri - ODVOZ O

ŠTRK * PIESOK * KAMENIVO * ZEMINA


14

december 2013

.

Občasník obce Kúty

Základná škola

@

Viac zo života školy sa môžete dozvedieť na internetovej stránke školy zskuty.edupage.org.

FOTO: základná škola

www.zskuty.edupage.org zsradlinskeho@gmail.com

www.kuty.sk

Jesenné dni na škole Čas neúprosne letí a naši čerstvo pasovaní prváčikovia už takmer vedia čítať a písať.

Najstarší žiaci školy sa 20. novembra postarali o to, aby sa prváci stali oficiálnymi členmi našej veľkej školskej rodiny. Ich úlohou bolo povedať básničku, hľadať písmenká, zložiť z nich slová, poznať čísla a toto všetko v  duchu   súťaží a  hier. Za touto úspešnou akciou bolo veľa námahy prváckych pani učiteliek a aj niekoľkých deviatačok a jedného deviataka. Svojou návštevou nás v tento deň poctil i  pán starosta, ktorý obdaroval žiakov malým darčekom. Život na našej škole nie je životom bez zábavy. V  škole sa snažíme prehlbovať u  žiakov vzťah k prírode, športu, kultúre, vede, histórii a  umeniu. Dôkazom toho sú rôzne aktivity školy, ktoré často organizujeme a sú rôznorodo zamerané. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadá na 26. septembra, sme na našej škole usporiadali výstavy suvenírov, kníh, časopisov, brožúr a rôznych výrobkov z nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Žiakov zaujali prezentácie a kvíz o týchto krajinách. Víťazmi sa stali Erik Šiška a Dárius Pavliš z 8. A. Žiaci štvrtých ročníkov navštívili Hvezdáreň v Hlohovci, kde si rozšírili svoj obzor o nové in-

formácie a zaujímavosti o našej planéte a vesmíre. Cieľom pripraveného Rozprávkového dňa v školskej knižnici bolo zasa podporiť žiakov v záujme o čítanie, o návštevu školskej aj obecnej knižnice a  ukázať, že príbehy kníh nestarnú, obohacujú náš život fantáziou a  poučením. Túto akciu sme zorganizovali 24. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Učenie a zábava musia spolu tvoriť jednotu, aby spomienky na školu boli odrazom úspešného a šťastného prežitia deviatich rokov života.

Žiaci pri návšteve knižnice v tento deň stretli množstvo rozprávkových postavičiek a zistili, že ak sa stíšia a  zapoja vlastnú fantáziu, môžu sa do rozprávkového sveta preniesť kedykoľvek. Akciu pre ostatných žiakov pripravili naši šikovní šiestaci, ktorí mali nádherné kostýmy a  zahrali krátke scénky, za čo im patrí veľká pochvala a  poďakovanie. Rozprávkové postavičky pozvali žiakov na ďalšie podujatie Kvíz priateľa kníh. Spomedzi

žiakov prvého stupňa najviac bodov získala Erika Škodová zo 4. B, na druhom stupni bol najlepší Oliver Ján Polák z 9. B. Dňa 25. októbra sa žiaci ôsmeho ročníka s  pani učiteľkami zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR. V rámci tejto návštevy si žiaci mali možnosť pozrieť priestory parlamentu, videli priebeh rokovania a  tiež sa osobne stretli s  niektorými poslancami. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Bratislavského hradu. Žiaci 6. ročníka majú zasa  nezabudnuteľný zážitok z extraligového zápasu  Skalica - Košice.  Zápas mal výbornú atmosféru. Naši žiaci boli vyzbrojení šálmi, dresmi, povzbudzujúcimi nápismi a najmä hlasivkami, ktoré postupne všetci do jedného obetovali v prospech skalického víťazstva. V mesiaci október sa uskutočnila v rámci Mesiaca úcty k starším súťaž s  názvom Dobrý skutok. Jej organizátormi boli žiaci 5. B. Víťazkou výtvarného stvárnenia sa stala Simona Hesková zo 6.A a víťazom literárneho stvárnenia jej spolužiak Kristián Vávra. Žiaci druhého a štvrtého ročníka pripravili kultúrny program pre jubilujúcich občanov našej obce. Navštívili aj starších spoluobčanov v  Nezábudke. Pripravili im malé darčeky a spolu s nimi si zaspievali. Žiaci 9. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami pripravili pre ostatných žiakov školy diskotéku s  jesennou tematikou a súťaž o najkrajšiu jesennú nástenku. Víťazstvom sa môže pochváliť za prvý stupeň 3. B a za druhý stupeň trieda 8. B. Tvorbou recyklovaných ekobúdok pre vtáctvo rozmiestnených v  areáli školy, ktoré vytvorili žiaci 6. B, sa nám podarilo prepojiť poznatky a  vedomosti s prírodou a jej ochranou. Žiaci celoročne monitorujú čierne skládky v  obci, zbierajú fotodokumentáciu na výstavu v škole a na obecnom úrade. Odpadový materiál sa nám

podarilo zakomponovať i do predmetu výtvarná výchova, výchova umením, technika a svet práce. Žiaci vytvorili „Odpadáčikov“ a  ukázali nám, že i nepotrebné a staré veci sa dajú zužitkovať. Na škole máme vytvorené ekohliadky, ktoré sa priebežne starajú o zveľaďovanie zelene a ochranu životného prostredia v škole a niektorých častiach obce.

V rámci kampane „Odstráň obezitu“ pripravila pani učiteľka biológie nástenky, rozhlasovú reláciu pre žiakov a  pán učiteľ telesnej výchovy priateľský volejbalový a  futbalový turnaj za účasti týchto družstiev: bývalí a terajší žiaci školy, učitelia, hasiči a za obecný úrad športoval pán starosta. Sprievodnou športovou akciou bol florbalový turnaj žiakov a  770 metrov ku zdraviu, kde mali žiaci ubehnúť tri kolá po bežeckej dráhe. Počas celého dňa sme vyzývali k  dôležitosti ochrane zdravia a zdravej výživy. Žiaci pripravili a rozdávali zdravé jedlá (chlebíky, ovocné nápoje, hrušky, jablká, hrozno...). V tejto vydarenej a zdraviu prospešnej akcii sme pokračovali „Dňom mlieka“. Bola odvysielaná rozhlasová relácia, žiakom sprístupnená výstava mliečnych produktov a nástenka s témou mlieka. Žiakom v  Školskom klube detí pripravila pani vychovávateľka mliečny nápoj. S pani učiteľkou chémie stanovili niektoré žiačky 9. ročníka titračnú kyslosť a pH mlieka. 29. októbra zorganizovali učitelia slovenského jazyka a literatúry školské kolo Olympiády zo SJL. Zúčastnili sa ho deviataci a niektorí ôsmaci. Sily si zmerali v  teste z  gramatiky, v  transformácii textu a  v  interpretovaní správy. Prvé miesto obsadila Lucia Uhlíková z 9. B, druhé Sabína Kovarovičová z 9. A a tretie miesto Šárka Palkovičová z  8. A. Lucia bude reprezentovať našu školu v okresnom kole. F


december 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

15

Základná škola www.zskuty.edupage.org zsradlinskeho@gmail.com

ZŠ Andreja Radlinského začína meniť svoj šat Na našej základnej škole sa postupne začínajú diať zmeny. Tieto vychádzajú zo zámeru koncepcie rozvoja školy. Jej základným princípom je vybudovanie modernej školy rodinného typu.

Naším cieľom je rozšíriť aktivity pre žiakov a verejnosť tak, aby sa stala centrom vzdelávania, kultúry a športu pre celú komunitu obce. Výsledkom výchovy a vzdelávania by mala byť rozvinutá osobnosť žiaka, ktorá sa slobodne a zodpovedne sebarealizuje v tvorivej aktivite a úspešne sa uplatní v ďalšom živote. K tomuto cieľu chceme dôjsť kvalitným vzdelávaním žiakov, zameraným na ich osobnostný a sociálny rozvoj v zmysle tradičných pozitívnych hodnôt. Nevyhnutným predpokladom tohto zámeru sú vzdelaní a myšlienkovo otvorení pedagógovia, využívajúci moderné spôsoby vyučovania. K efektívnemu riadeniu školy je

F V utorok 12. novembra sa stretli milovníci slovenských povestí v školskej knižnici, aby strávili príjemné popoludnie s literatúrou a zároveň si zmerali sily v súťaži Šaliansky Maťko. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií a spolu sa zapojilo 22 detí z 2. – 7. ročníka. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Dominika Rencsoková, Matej Kubina a Denis Vanek. Všetci traja nás budú reprezentovať v okresnom kole v Senici. Toto je len zlomok všetkého, čo máme na našej škole v školskom roku 2013/2014 naplánované. Rok 2013 sa však pomaly

nevyhnutné získať aktívnu podporu zriaďovateľa, rady školy, rodičov a podporných orgánov a inštitúcií, a tiež vytvoriť prostredie participácie na výchove a vzdelávaní. V rámci rozvoja materiálnotechnických podmienok školy sa chceme zamerať na vybavenie odborných učební pre potreby využívania moderných technológií (interaktívne tabule, dataprojektory, vizualizéry, hlasovacie zariadenia a jazykové laboratóriá). Ďalším naším cieľom je priebežne zakupovať moderné učebné pomôcky a  dopĺňať kabinetné zbierky. V  prípade dostatočného množstva vlastných finančných prostriedkov alebo úspešného grantového projektu sa chceme pokúsiť o vybudovanie ekoučebne. V priestore pred budovou školy chceme dobudovať parkovacie miesta pre učiteľov i rodičov žiakov.

.

PaedDr. Jana Mrázová riaditeľka školy

chýli ku koncu. S našimi žiakmi sa rozlúčime na predvianočných besiedkach a  s  vami, naši čitatelia, so srdečným prianím pevného zdravia, rodinnej pohody a aby každý našiel to, čo potrebuje pre šťastný život. Svojim kolegom a všetkým zamestnancom školy prajem, aby boli úspešní, nikdy im nechýbala energia a  chuť do práce, ktorá je zmysluplná a zároveň náročná a bez ktorej by nebolo vzdelanej spoločnosti.

.

PaedDr. Jana Mrázová riaditeľka školy

V tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať niektoré koncepčné zámery.

Ide predovšetkým o pravidelnú aktualizáciu web stránky školy, presťahovanie a zrekonštruovanie školského klubu detí (vyrovnanie povrchu, pokrývka PVC, zamurovanie otvoru dverí, výstavba sadrokartónovej steny maliarske a natieračské práce), presťahovanie a  zrekonštruovanie učebne biológie (vyrovnanie povrchu, pokrývka PVC, maliarske a  natieračské práce, zakúpenie regálov na pomôcky), zrenovované školské tabule a v šiestich triedach vymenené za modernejšie, údržbárske práce (ponatieranie všetkých dverových zárubní, inštalácia nových násteniek, renovácia starých drevených tabúľ, oprava padajúcej omietky, oprava žiackych stolov v učebni biológie), estetizáciu prostredia školských chodieb (obrázkové nástenné maľby na chodbe) zbúranie nefunkčného oplotenia pred budovou školy, doplnenie chýbajúcej zámkovej dlažby pred hlavným vstupom do školy, zatiaľ len provizórne vyrovnanie povrchu pred budovou základnej umeleckej školy.

Do konca kalendárneho roka máme ešte v pláne zrekonštruovať učebňu chémie, zakúpiť interaktívnu tabuľu do učebne biológie, doplniť kabinetné zbierky o mapy, atlasy a iné pomôcky, doplniť knižnú zbierku školskej knižnice, zrealizovať výrub a výrez niektorých starých a nebezpečných stromov v areáli školy (v jarných mesiacoch budú vysadené mladé stromčeky).

FOTO: základná škola


16

december 2013

.

Občasník obce Kúty

Základná škola www.zskuty.edupage.org zsradlinskeho@gmail.com

www.kuty.sk

i

Kontakty nájdete na www.kuty.sk alebo zskuty.edupage.org

Rada školy a plány na šk. rok 2013/2014

Žiaľ preto, že neboli splnené určité podmieky a predpoklady, s realizáciou budeme musieť počkať a plánovaný začiatok tohto projektu presunúť na jar 2014. Ďaľším bodom plánu rady školy v tomto školskom roku je vybudovať na školskom dvore asfaltovú dráhu pre inline skating alebo korčuľovanie na kolieskových korčuliach. Na dráhe sa začalo pracovať v októbri a dokončenie je plánované na jar 2014. V jarných mesiacoch budúceho roku, tiež plánujeme brigádu na úpravu zelených plôch v okolí školy. Viac informácií dostanete bližšie k termínu. Ak máte nejaké nápady alebo návrhy týkajúce sa úpravy a vylepšenia školského dvora, prosím dajte vedieť ktorémukoľvek členovi rady školy.

.

Lenka Last predseda rady školy

FOTO: daša krátka

V lete 2013 sme mali naplánovaný na školskom dvore vybudovať prístrešok, aby sa deti mali kde chrániť pred slnkom alebo aby triedy v priaznivom počasí mohli mať vyučovanie vonku.

Vianočná šou DETI ŠKOLE Rada školy v škr. 2013/14 za obec Lenka Last (predseda) Milica Barkóciová Henrieta Hesková Miroslava Valachovičová za rodičov Petra Antálková (podpredseda) Ivana Šišková Jarmila Kralovičová Daša Krátka za pedagogický zbor Jarmila Krajčíková Katarína Poláková za nepedagogický zbor Gabriela Hnátová

Rada školy pripravila v spolupráci so základnou školou tak ako každý rok Vianočnú šou Deti škole. Žiaci prvého i druhého stupňa si pripravili pestrý program, v ktorom Vám predviedli svoje rôznorodé talenty. Šou sa konala v nedeľu 8. 12. v kinosále. V programe sa predstavili i bývalí žiaci našej školy, príjemným spestrením akcie boli hostia – mužský spevácky zbor Kúcané a Slovenská asociácia WUSHU – čínske bojové umenia. Po programe ste si mohli pozrieť výstavu prác žiakov ZŠ a pochutnať si na vianočnom punči a koláčikoch. Vo Vianočnom domčeku pred obecným úradom ste si mohli vybrať z bohatej ponuky vianočných ozdôb, suvenírov a perníčkov, ktoré ste si mohli zakúpiť za symbolické ceny. Všetky výrobky vyrobili žiaci, rodičia alebo učitelia, ktorým touto cestou zo srdca ďakujeme za ich čas, nápady a podporu. V mene Rady školy by som chcela touto cestou prejaviť veľkú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na tohtoročnej Vianočnej šou. Žiakom, ktorí sa zapojili a predviedli svoje nadanie a talent, ich učiteľom, ktorí majú z roka na rok lepšie a zábavnejšie nápady, moderátorovi Jožkovi Antálkovi, ktorý si napriek svojmu vyťaženému programu – účinkovaniu vo viacerých muzikáloch, našiel čas. Taktiež ďakujem všetkým tým, ktorí sa prišli na našu šou pozrieť a podporili nás nielen potleskom, ale i finančne. Všetky získané finančné prostriedky budú znovu použité na úpravu školského dvora. Všetkým našim sponzorom a sympatizantom srdečne ďakujeme a veríme, že úpravy na školskom dvore budú môcť v nasledujúcom roku aj vďaka vám úspešne napredovať. V neposlednom rade chcem poďakovať celej rade školy za výbornú spoluprácu pri organizovaní tejto akcie.

Základná škola podporuje šport V školskom roku 2013/2014 sa naša škola prihlásila do niekoľkých športových akcií, ktoré organizuje Školský úrad Senica alebo jednotlivé športové zväzy. Medzi športmi, ktorých sa zúčastníme, dominuje najmä futbal, volejbal, florbal, basketbal, atletika, stolný tenis a  vybíjaná. Prvou súťažou bol už tradičný cezpoľný beh, ktorého okresné kolo sa konalo v  Šaštíne na Gazarke

a našu školu reprezentovali Tomáš Daniel, Patrik Studenič a Dominik Gúth. V konkurencii 16-tich škôl okresu Senica skončili na peknom 4. mieste. 25. septembra zorganizovala ZŠ Sekule futbalový turnaj XIV. ročník Memoriálu Vlastimila Šimka, ktorého sa zúčastnili aj naši chlapci a turnaj ovládli. 10. októbra sme sa zúčastnili halového futbalového turnaja v  Holíči, kde naši chlapci

.

Lenka Last

obsadili 4. miesto. V rámci „Dňa boja proti obezite“ sme zorganizovali volejbalový, futbalový a  florbalový turnaj. Na volejbalovom turnaji štartovali okrem súčasných žiakov aj výber bývalých žiakov, učiteľov a  hasičov. O  umiestnenia v  týchto turnajoch nešlo, dôležité bolo, že sme urobili niečo málo pre svoje zdravie. Naši florbalisti nadviazali družobnú spoluprácu so ZŠ Gbely, v rámci ktorej odohrali prvé priateľské stretnutie na gbelskej pôde. Obidva výbery sa do-

hodli, že podobné zápasy budú absolvovať pravidelne. Naši žiaci majú možnosť športovať a využívať naše športoviská počas celého týždňa v organizovaných krúžkoch.

.

Mgr. Milan Krídl

Športové krúžky na ZŠ Pondelok: Atletika Utorok: Stolný tenis Streda: Florbal Štvrtok: Futbal Piatok: Tenis, Volejbal


december 2013

www.kuty.sk

11 349kg

www.zskuty.edupage.org zsradlinskeho@gmail.com

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2014

Medzi významné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Recyklovaním sa šetria lesy, energia, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov. Plné kontajnery odpadového papiera odviezli. Všetko sa zrátalo, vyhodnotilo a tí najusilovnejší boli odmenení.

Víťazi 1. stupeň / kg na jedného žiaka 1. miesto – 4. A (53,75 kg) 2. miesto – 3. B (47,55 kg ) 3. miesto – 3. A (38,03 kg) 2. stupeň / kg na jedného žiaka 1. miesto – 6. B (46,40 kg) 2. miesto – 7. A (41,86 kg) 3. miesto – 5. B, 6. A (41 kg)

Krádež myšlienok

17

Občasník obce Kúty

Základná škola

papiera nazbierali v Základnej škole

Zber papiera - Zachráňme naše lesy Zberový papier je vhodnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu. Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej suroviny v jesennom zbere papiera. Zber papiera, to nie je len snaha zarobiť pre školu čo najviac peňazí. Zber papiera je predovšetkým boj medzi triedami o víťazstvo v škole. Najúspešnejšia trieda je tá, ktorá nazbiera najviac papiera na jednotlivca.

.

DÁTUM

Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom školy, ktorí prispeli svojou troškou. Všetkým pomocníkom z radov učiteľov a deviatakom, ktorí vážili a zapisovali. Spolu sme nazbierali 11  349kg starého papiera. Podarilo sa nám zachrániť 22 stromov. V  zbere papiera budeme pokračovať na jar.

.

Mgr. Renáta Antálková zástupkyňa riaditeľky

Raz keď bola čierna noc, tak som volal o pomoc, prišiel zlodej čierny plášť, tvár ako oblaky keď prší dážď.

Vkradol sa mi cez ucho do hlavy, trvalo to iba chvíľku, zabudol som násobilku. Hmýriť, mykať, žmýkať, len tak fučí okolo.

Vošiel do mojej izby, neukradol cennosti, ale urobil krádež vedomostí.

A keď myslím, že mám oči na krku, zobudím sa v mrku.

VÝVOZ 1x MES.

07.01. 20.01.

X X

03.02. 17.02.

X X X

X

X

X

X

26.05. 09.06. 23.06.

X X

28.04. 12.05.

X X

31.03. 14.04.

X X

03.03. 17.03.

VÝVOZ 2x MES.

X X

X X

Zlodej musí krádež zvrátiť, myšlienky mi ihneď vrátiť. Polícia už frčí, húka, pre zlodeja to bude muka.

Michal Drábek 4.B

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

STEAKHOUSE

OBEDOVÉ MENU

PIZZA

BAR

C I A Z L A H C MI T R O P S N A R T PRENÁJOM KONTAJNEROV PRISTAVENIE A VÝVOZ LIKVIDÁCIA ODPADU

SEKULE 623

/HARLEYCAFFE

.HARLEY-CAFFE.SK

WWW

0948 506 703


18

december 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Centrum volného času

Rozvrh hodín CVČ www.goo.gl/gwpWcm

KAMaRÁD cvc@kuty.sk

FOTO: CVĆ KAMaRÁD

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Plody jesene

V sobotu 26. októbra bolo otvorené futbalové ihrisko TJ v Kútoch pre priaznivcov prípravného ročníka Šarkaniády. Počasie sa umúdrilo a vykuklo i zvedavé slniečko. Pozeralo sa, ako zelené ihrisko rozkvitlo farebnými šarkanmi. Do súťaže sa zapojilo 23 rodiniek. Deti, ich rodičia, ba aj najbližší príbuzní si otestovali svoje zručnosti pri skladaní šarkanov. Všetci sa snažili, aby ich šarkan vyletel čo najvyššie. Porota udelila i špeciálnu cenu SUPER ŠARKAN, ktorú získal Dominik Gúth.

Kategória SUPER LETEC 1. miesto Adamko a Gabrielka Huttoví 2. miesto Vaneska a Izabelka Antálkové 3. miesto Tobias Šimek 4. miesto Silvester Riška 5. miesto Denis Dujsík

CVČ KAMaRÁD a obec Kúty výhercom blahoželajú a už teraz sa tešia na budúci rok i vlastnoručne vyrobených šarkanov.

.

Komparz do RTVS tajomstvo mojej kuchyne Dňa 28. 10. 2013 deti CVČ KAMaRÁD a členovia Literárno-dramatického odboru ZUŠ navštívili Slovenskú televíziu. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s priestormi a osobnosťami RTVS, čo sa aj splnilo. Na mieste nás čakala pani Oľga Jaklabová z produkcie, ktorá nám vybavila nahliadnutie do virtuálnych priestorov spravodajských relácií (správy, počasie, šport a pod.). Kameraman Janko nám dovolil vyskúšať ako funguje „zelené“ štúdio. Po krátkom oddychu sme sa zúčastnili natáčania s Kamilou Magálovou a jej hosťami. Dozvedeli sme sa viac o príprave Schwarzwaldskej torty, ktorá sa nám po skončení natáčania rozplývala na jazýčkoch a Torty s

.

vôňou hrušiek. Diana Mórová a Zuzana Vačková dokázali, že aj herečky vedia piecť koláče. „Kúcanské“ publikum bolo ukážkové. Všetci nás pochválili a pozvali nás aj nabudúce. Domov sme si odniesli veľa fotografií, autogramy, dobrú náladu i milé darčeky. Jedna z nás, Kristínka, si vyskúšala varenie pred kamerou. Veríme, že aj z „našich“ detí budú slávne hviezdy.

.

Stranu pripravila Eva Turkovičová eva.turkovicova@kuty.sk

FOTO: CVĆ KAMaRÁD

Šarkaniáda

Najlepší si odniesli diplomy i vecné ceny. Darčeky i drobné sladkosti potešili každého súťažiaceho.

Dňa 28. 8. 2013 sa uskutočnila výstava výtvarných prác v priestoroch Obecného úradu Kúty ako sprievodná akcia Kúcanského festivalu jedla. Do súťaže sa zapojilo 94 jednotlivcov. Spolu bolo vystavených 116 výtvarných prác. Dohodnúť sa na jednoznačnom víťazovi bolo pre porotu veľmi náročné. Preto sme sa rozhodli odmeniť kolektív žiakov 5. B, ktorí sa zapojili najmä maľbou slnečníc a slniečok, a kolektív dievčat 2. A. Drobný darček s diplomom si zaslúžilo aj 22 jednotlivcov. Zoznam ocenených detí uvádzame v abecednom poradí: Jakub Brabec, Patrik Budovič, Simona Halásová, sestry Ivana a Soňa Húšťavové, Viktória Chrenová, Karin Jurkovičová, Alexia Last, Erika Lašová, Natália Marônková, Terézia Palkovičová, Peter Pavelka, Pavol Pavelka, Filip Polák, Nikol Emma Poláková, Magdaléna Pribilová, Mária Sekerová, Denisa Smolinská, Tomáš Smolinský, Izabela Vrábelová, Kristián Vávra, Lucia Uhlíková. Všetkým blahoželáme!

Burza detských kníh a hračiek

V sobotu 30. novembra sa uskutočnila vo vestibule Obecného úradu Kúty Burza detských kníh a hračiek organizovaná CVČ KAMaRÁD. Priestory ožili netradičnými hračkami (ďalekohľad, vodná šmýkľavka), ale i tradičnými potrebami pre najmenších a staršie deti (plyšové zvieratká, bábiky, autíčka a pod.). Kupujúcich najviac oslovili zaujímavé knihy (Atlas sveta, Rozprávky po anglicky i po slovensky) za veľmi priaznivé až symbolické ceny. Záujem bol aj o školské a športové potreby. Predávajúcich ani kupujúcich nebolo veľa. Napriek tomu veríme, že záujem o podobné akcie bude narastať. Ďakujeme všetkým, ktorí akciu podporili svojou účasťou alebo nákupom.

.


december 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

19

Nezábudka

DSS Nezábudka Kúty, n.o. nezabudkakuty@mail.t-com.sk

Oslava

FOTO: nezábudka

7. výročia

Nezábudky Sedmička je magické číslo, sedem dní má týždeň, je sedem divov sveta, Veľký voz na oblohe má sedem hviezd. I Boh stvoril svet za šesť dní a  siedmy odpočíval. Sedmička je číslo šťastia, dokonalosti a úplnosti. Ľudovo sa však hovorí: „Keď má človek sedem rokov je ešte dieťa, a keď má sedemdesiat je znovu dieťa“. Preto je pre nás prioritne dôležité uznať dôstojnosť starého človeka, jeho inakosť, odlišnosť, jeho ľudskú a etickú dimenziu. Iba za predpokladu neustáleho zdokonaľovania sa v profesijnom raste, môžeme našim obyvateľom pomôcť žiť svoju starobu. Za uplynulých sedem rokov naše sociálne služby využilo 71 klientov nielen z obce Kúty, ale i z blízkeho okolia. A  to je dobrý pocit. Náročný na pohyb klientov bol najmä tento rok. 13 obyvateľov zomrelo, 3 z  nášho zariadenia odišli. 16 nových klientov sme prijali a ponúkli im teplo nášho domova. Striedanie generácií určite so sebou prinesie aj zvýšené požiadavky na poskytované služby. Je našou povinnosťou seriózne sa pripraviť aj na potreby náročnejšej klientely. Preto sme v tomto roku za finančnej podpory OcÚ zainvestovali do obnovy vnútorných priestorov Nezábudky. Vymaľovali sme steny interiéru, zakúpili a položili novú podlahovú kryti-

nu, zútulnili izby klientov. Vieme, že chcieť nemožné sa nedá, aj keď nás neustále trápi stiesnenosť priestorov.

Keď má človek sedem rokov je ešte dieťa, a keď má sedemdesiat je znovu dieťa.

Žijeme dobu neľahkú. Žijeme dobu finančnej krízy 21. storočia, v ktorej sa nedostatok peňazí skloňuje príliš často a všade. Získať finančné prostriedky sa s úspechom snažíme i realizovaním projektov. I v tomto roku, tak ako každý rok, sme zaregistrovaní ako prijímatelia 2 % zo zaplatených daní a tieto  financie používame na skvalitnenie služieb s  citom pre potrebu a užitočnosť. Do budúcnosti si tiež želáme aby sa už konečne pre poskytovanie sociálnych služieb vytvorila dostatočná miera pokoja. Neustále sa meniaca legislatíva nás okráda nielen o financie ale i o čas, ktorý by sme mali veno-

vať predovšetkým klientovi, na čo dopláca tak klient, ako i poskytovateľ. Oslava 7. výročia sa konala 14. augusta v tomto roku za pekného počasia v  areáli Nezábudky. Pozvanie na oslavu prijal pán starosta Ing. Branislav Vávra, ktorý sa  prihovoril obyvateľom i  hosťom a  odovzdaním kvetov poďakoval zamestnancom za ich prácu, členovia správnej a dozornej rady Nezábudky. Už tradične našu oslavu podporili riaditelia okolitých sociálnych zariadení (DSS Brodské, DPS Gbely, DSS Mor. Sv. Ján, Barborka Unín) so svojimi obyvateľmi a zamestnancami, riaditelia miestnych škôl, naši sympatizanti.

Vybudovať vhodnú oddychovú zónu pre našich obyvateľov je naším zámerom do budúcnosti. Na oslave sme vzdali hold i osobnostiam z radov našich obyvateľov, pani Ernestíne Grúberovej a pánovi Jánovi Šimko-

vi a poďakovali im za prejavenú dôveru, keďže im poskytujeme sociálne služby od začiatku našej existencie. Po kultúrnom programe plnom prekrásnych piesní v podaní našich obyvateľov, žiačok Sárky, Chiary a Annemárie, nasledovala voľná zábava. Počas nej do tanca a spevu hrala pani Gitka na svojej harmonike. Bohaté občerstvenie tiež prispelo k sviatočnej atmosfére dňa. Hostia si mohli prezrieť vynovené priestory Nezábudky a výstavku prác našich obyvateľov, na ktorú zhotovovali výrobky počas terapeutických aktivít. Ďakujeme za pomoc všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k  dôstojnému priebehu našej oslavy.

.

Ing. Anna Juríková

riaditeľka Nezábudky Kúty, n.o.


20

december 2013

.

Občasník obce Kúty

Nezábudka

HLASUJTE za našu obec Kúty v internetovej ankete o NAJ obec a mesto na Záhorí v roku 2013!

DSS Nezábudka Kúty, n.o. nezabudkakuty@mail.t-com.sk

Športové hry (20.6.)

Púť na Staré Hory

.

Vilma Palkovičová obyvateľka Nezábudky

Športové hry sme tento rok zrealizovali v júni celkom netradične za účasti žiakov 4.B. Dejiskom športovania bol priestor v areáli Nezábudky. Pripravené boli disciplíny, v ktorých si mohli zasúťažiť i samotní klienti. Dve žiacke družstvá medzi seba pribrali i našich klientov. Družstvá boli pripravené, nálada dobrá a chuť súťažiť sa odzrkadľovala v nadšení jednotlivých členov. Každý sa snažil podať čo najlepší výkon, a tak získať čo najviac bodov pre svoju skupinu. Radosť z dosiahnutých úspechov bola prejavovaná spontánne. Výsledky športovania boli veľmi vyrovnané. Víťazmi sa stali všetci. I nesúťažiaci, lebo povzbudzovaním napomohli vytvoriť tú pravú športovú atmosféru. Odmena teda právom prislúchala všetkým. Každý s  radostným úsmevom prijal medailu so sladkým cukríkom. A nás ostatných tešil úspešne zrealizovaný nápad.

FOTO: nezábudka

Ked sem prvníkrát došua na Staré Hory, zisciua sem jednu velikú pravdu: Do sem raz dojde, ten sa sem túži zas vrácit. Je to pro mja dúležité pútnícke místo, keré mňa napĺňa pokojem a láskú k  najsvatejšej Panence Márii. A tak, ked sem sa v ružencovem mjesíci tento rok dozvjedzeua o  možnosci ít na púť, neváhaua sem ani chvílku. Hned sem vouaua mojej švagrovej Gitce, aby mja na púť prihuásiua. Potešiuo mja, že na púť ide aj Milka, co nás opatruje v Nezábudce. V sobotu ráno sem sa na púť vychystaua. Na Svaté Hory sme jeli mikrobusem. Byua to cesta dúhá. Aby nám friščí ubjehua, spívali sme a  modlili sme sa. Šcastlivo sme dojeli. Na mísce nás čekau pán farár Rudko. Radostne sme sa zvítali. Spouem sme odešli do kosteua na svatú omšu. Kázeň nás šeckych dojaua. Dekovali sme a dali pánovi farárovi pjeknú kyticu. Šeckych nás zas on prekvapiu tým, že nás pozvau na fáru. Tu nám dobre padua káva alebo čaj spouem ze štrúdlú. Potom sme sa vybrali ke studničce ze svatú vodú. Lesik by ste nevjedzeli nic o temto pútníckem mísce, tak vám o nem povím. Za časú, ked byua vojna, byuo to pred 300 rokama, ludé ze Starých Hor mjeli veliký strach o sochu Panenky Márie. Báli sa, že im ju protestanci spolčení s Turkama zničá. Tak ju zakopali. Po skončení nepokojú, sochu vykopali, lebo sa už nemoseli ničeho bát a odnésli ju do kosteua. Časem sa začauo dít neco neobvykué. Z místa na kopci, de byua zakopaná socha, začaua vyvírat voda. Ludé to pripisovali k zázrakom, keré urobiua Panenka Mária. Na památku tu vyvjesili její obraz. Cesta k prameňu bývaua strmá a skalnatá. Stauo sa víc jak pred sto rokama to, že vodú uzdravený starohorský pán farár túto cestu upraviu a na mícse dau postavit první kaplnku. Chodzá sem  ludé ze široka daleka. Nabírajú si vodu ze studničky, lebo vjerá, že uzdravuje. V spomínkach sa uchovali svjedectva ludzí, kerích voda zázračne uzdraviua. O  uzdraveňách svjedčá i  tabulky dekováňá a  proseb. Aj my sme sa pri studničce modlili k Panence Márii, dekovali Pánu Bohu za túto zázračnú vodu, kerú sme mohli donést aj dom a dat svojej rodzine. Po cesce dom sme šeci cítili duševnú siu. Já sem byua ščasná, že mi byuo dopríte zas naščívit Staré Hory.

www.kuty.sk

Rozlúčka predškolákov (21.6.)

Pobyt detí v škôlke sa pomaly končí. Po prázdninách budú už z mnohých detí školáci. I tento rok prišli deti MŠ – predškoláci urobiť našim klientom veľkolepý program na rozlúčku. Srdečné gesto – podanie rúk bolo vzájomné, plné úsmevu a želania šťastnej budúcnosti.

Výlet do Lednice (2.7.)

Prijali sme pozvanie na výlet, ktorý organizoval Domov sociálnych služieb z Brodského v júli. Mali sme tak možnosť obdivovať krásny zámok a nádherné záhrady lednického parku, plné vône a farieb. A tak sme sa na chvíľu cítili ako v rozprávke.

Mesiac úcty k starším (október)

Z príležitosti Mesiaca úcty k  starším bolo v Nezábudke usporiadaných niekoľko podujatí. Deti MŠ boli prvými gratulantmi k sviatku našich seniorov. Potešili našich starkých pestrým programom básní a piesní. Žiaci ZŠ tiež zavítali v  tomto mesiaci do nášho zariadenia so svojim programom.

Žiaci 2. A s triednou pani učiteľkou venovali našim obyvateľom pekný obrázok slnečnice. Skupinu štvrtákov v programe pri pesničkách sprevádzal na klávesoch pán učiteľ. Vystúpenie malo dynamiku a priam nakazilo našich klientov dobrou náladou. Na záver im pre radosť žiaci odovzdali aj vlastnoručne zhotovený darček – košík s kvetinkou. Interná oslava bola obohatená o scénické stvárnenie básne Zakvitla jabloň, na ktorej boli hlavnými účinkujúcimi práve naši obyvatelia. Príprava na vystúpenie trvala celé štyri týždne, počas ktorých si klienti pod vedením terapeutky zhotovovali drobné kulisy, oboznamovali sa s obsahom samotnej básne a nacvičovali okamih svojho jednoduchého výstupu v určenom čase, podľa textu básne. V  deň oslavy prišli pozdraviť klientov i členky JD, darovali im debničku zdravých jabĺk. Po oficiálnom úvode, v ktorom bol kladený dôraz na význam tohto mesiaca pre seniorov sa začala samotná oslava. Vystúpenie našich klientov bolo milé, radostné. Uznanlivo sme ocenili ich výkony potleskom. Pokračovanie oslavy sa nieslo v  tanečnom a  spevavom duchu za sprevádzania harmonikárky pani Gitky. Nechýbalo ani bohaté občerstvenie. Dobrá nálada sa rýchlo šírila a tanečných párov pribúdalo. Zabudlo sa na starosti a trápenia. Obyvatelia na tieto príjemné okamihy spomínali ešte počas ďalších dní.

Dušičková svätá omša (2.11.)

November je mesiac v roku, v ktorom viac ako inokedy pamätáme na svojich zosnulých. Svoj čas viacej venujeme návštevám cintorínov a obetujeme viac modlitieb za našich drahých, ktorí síce už opustili túto zem, ale v spomienkach sa k nim neustále vraciame. Vidieť do večnosti je zvedavou túžbou nejedného z nás. O tom sa však dozvieme až po smrti. I  my, obyvatelia Nezábudky sme už vo veku, kedy prechod bránou smrti vnímame oveľa intenzívnejšie. Dočasnosť nášho žitia tu na zemi a odchod do večnosti by sme mali prijať s  nádejou, odovzdane a s radosťou. Účasťou na dušičkovej svätej omši priamo v zariadení nám bolo dopriate zamyslieť sa nad dušičkovým časom a pomôcť nielen dušiam našich blízkych, ale aj tým našim. Zo srdca ďakujeme pánovi farárovi za odslúženú svätú omšu. Mladým hudobníkom a  spevákom ďakujeme za ich účinkovanie na svätej omši, ktoré v  nás zanechalo okrem duchovna i  zážitok umeleckej krásy. Eliška Kovarovičová terapeutka

.


december 2013

www.kuty.sk

vyhraj Hlasuj a

Pavol HAJDIN - Klára ŠEFČOVIČOVÁ, 27.07.2013 Michal RALBOVSKÝ - Iveta HRNKOVÁ, 06.09.2013 Ing.Tomáš DECHEŤ - Mgr.Eva LIBUŠOVÁ, 07.09.2013 Roman EXNER - Martina KOMORNÁ, 07.09.2013 Tomáš HOREČNÝ - Lucia STAŇKOVÁ, 14.09.2013 Marián DANIEL - Vladimíra KAČOVÁ, 21.09.2013 Andrej ŚEFČOVIČ - Dominika VRANOVSKÁ, 21.09.2013 Roman PISOŇ - Ingrida MRÁZOVÁ, 28.09.2013 Petr SABOL - Denisa KUBINOVÁ, 12.10.2013 Lukaš VALLA - Barbora RALBOVSKÁ, 26.10.2013 Ladislav BITTÓ - Emilie ŠTVRTECKÁ, 16.11.2013 Ondrej PALKOVIČ - Bc.Dominika SOFKOVÁ, 16.11.2013 Michal LAURO - Monika RIGLEROVÁ, 16.11.2013 Ján KOVÁR - Edita MICHALKOVÁ, 07.12.2013

Postup: Droby sa varia asi ½ hodiny do polomäkka. Potom sa pridá orestovaná cibuľa a ostatné ingrediencie. Zásmažka: 1 PL masti, 1 PL hladkej múky, červená paprika, cesnak. Pridáme do kapusty a necháme prejsť varom.

Aleksandar STOJANOVIČ - Emilija TOMIČ, 07.12.2013

Vladimír Ralbovský, 67 r., 02.08.2013

Michaela Tomeková

Anton Palkovič, 84 r., 05.08.2013

Dominik Kalčík

Cecília Mihálová, 87 r., 08.08.2013

Teodor Kollár

Jozefa Palkovičová, 78 r., 23.08.2013

Adam Jarábek

Veronika Majerská, 65 r., 29.08.2013

Amélia Rišková

Rudolf Riška, 49 r., 04.09.2013

Max Šimon

Rozália Vávrová, 92 r., 13.09.2013

Nataša Hycová

Pavol Otáhal, 58 r., 25.09.2013

Výdatné medovníčky

Jakub Záslav

Bernardína Húšťavová, 85 r., 25.9.2013

Dorota Rigáňová

Eduard Pavlovič, 71 r., 03.10.2013

Viktória Vizváryová

Vladimír Polák, 59 r., 05.10.2013

Matúš Mihál

Anton Horný, 60 r., 15.10.2013

Natália Ralbovská

Konštantín Sofka, 76 r., 17.10.2013

Sára Vallová

Stanislav Velický, 85 r., 06.11.2013 Helena Rišková, 66 r., 15.11.2013

kucan@kuty.sk

1 ½ kg drobov z kačice (husi, morky) - najlepšie krky, pečeň, žalúdky, krídla 1 hlávková kapusta 1 rajčinový pretlak (stredný) 3 veľké cibule 1 PL soli 3 kocky bujónu (zlatý slepačí) 2 surové zemiaky nastrúhať čierne korenie 3 guličky nového korenia 4 bobkové listy 1 ČL sladkej papriky štipľavá paprika podľa chuti rasca 1 PL kryšt. cukru 1 strúčik cesnaku

Marián RYŠKA - Mgr.Zuzana MRÁZOVÁ, 24.08.2013

Opustili nás

21

Drobová kapusta

Svoje ÁNO si povedali

Elizabeta Selecká

Občasník obce Kúty

Receptár & Kronika

www.najnazahori.sk

Vítame medzi nami

.

650 g hladkej múky T650 250 g práškového cukru 50 g masla 150 g tekutého medu 4 žĺtky (alebo 3 celé vajcia) 1 ČL medovníkového korenia 2 zarovnané kávové lyžičky jedlej sódy 4 – 5 PL mlieka Postup: Z prísad spracujeme hladké cesto, nie veľmi husté a necháme odstáť do druhého dňa. Znovu vypracujeme, rozvaľkáme na ½ cm, vykrajujeme rôzne tvary a kladieme na vymastený plech. Hneď po upečení potrieme rozšľahaným vajíčkom. Perníky zdobíme kornútkovou technikou. Pečieme pri teplote 180 – 200 stupňov asi 7 minút. Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

OBEDOVÉ MENU - REZERVÁCIE - OSLAVY - SVADBY - FIREMNÉ POSEDENIA Borský Svätý Jur 100

034 777 20 89

www.restauraciadolina.sk


22

december 2013

.

Občasník obce Kúty

Ľudové tradície

www.kuty.sk

Občianska inzercia www.kuty.sk/node/56

OZ Pjekné mjestečko pjekne.mjestecko@gmail.com

Kroj v Kútoch Slávnostný odev ženy pozostával z konopného rubáša, na ktorý sa obliekali 2 – 3 spodné sukne – tzv. škrobeňice, pravidelne naskladané a vytvarované do rúrok, silno naškrobené, aby držali tvar. Na spodnom okraji boli olemované úzkou paličkovanou alebo madeirovou čipkou. Na ne sa obliekala vrchná sukňa, rovnako naskladaná ako škrobenice. Ako materiál sa na ne používal vaper, atlas alebo taft, v zimnom období sa nosili hrubšie vlnené sukne. Zdobené boli dvoma až tromi vodorovnými nad sebou našitými zámikmi, približne v  2/3 dĺžky sukne. Pôvodne na začiatku 20. storočia siahali takéto sukne až po členky, neskôr sa skracovali. Napokon sa vrchná sukňa vpredu a na bokoch prekryla v páse uviazanou zásterou z jemného plátna alebo vaperu, ktorá bola po obvode lemovaná širokou, zväčša madeirovou čipkou, pričom samotná plocha zástery, podobne ako vrchná sukňa bývala zdobená vodorovnými zámikmi. Na vrchnú časť tela si ženy obliekali jemné rukávce z vaperu alebo perkálu, ktoré sa zapínali na malé gombičky, pričom predná časť bola zdobená jemnými zámikmi a  čipkou. Rovnaká čipka bola našitá na stojačiku okolo krku a ukončovala aj bohato nazberané krátke rukávy nad lakťami, ktoré sa sťahovali jednoduchou šnúrkou. Rukávce sa potom prekryli živôtikom (pruclekom) rovnakej farebnosti ako vrchná sukňa so širším výstrihom, ktorý mal tvarované šosíky zdobené na spodnom okraji úzkou čipkou. Vpredu sa živôtik sťahoval jednoduchou bielou šnurovačkou. Hrdlo obopínal zväčša bielo-ružový golier

– krézl, tvorený širšou čipkou, ktorá pokračovala na hruď ženy, kde prekrývala zapínanie rukávcov. Súčasťou slávnostného kroja ženy bývala v minulosti cez plecia okolo krku prehodená trojuholníková šatka z vaperu alebo jemného plátna – tzv. pouovička, ktorej konce sa prekrížili cez prsia a vzadu na chrbte sa uviazali. Kútsky ženský kroj vychádzal z pastelovej škály farieb, pričom sa uplatňovali hlavne modrá, zelená, ružová, fialová a červená. V chladnejšom počasí nahrádzala rukávce a  živôtik teplejšia podšitá kacabajka – kazétla s  dlhými, v  hornej časti tvarovanými nazberanými rukávmi, ozdobená okolo krku čipkou a širšími čipkovými pásmi s florálnym dekorom, ktoré lemovali z oboch strán zapínanie a pri spodnom okraji sa v pravom uhle lomili a pokračovali vodorovne na chrbát. Rovnaké čipkové pásy zdobili aj dolné okraje rukávov.

Kútsky ženský kroj vychádzal z pastelovej škály farieb Kacabajka bola rovnako ako pruclek ukončená šosíkmi zdobenými jemnou čipkou. K takýmto kacabajkám nosievali ženy cez plecia prehodený do trojuholníka zložený vlniak – halinku. Kožuchy boli doménou zámožnejších žien. Mali trojštvrťovú dĺžku, v  páse boli zúžené a vzadu mali šosíky, nad ktorými boli kožené strapce z irchy a olemované boli po okrajoch čiernou barančinou. Obuv žien predstavovali čižmy

FOTO: archív

V nadväznosti na článok z  predchádzajúceho čísla občasníku Kúcan sa teraz zameráme na ženský kroj a jeho súčasti typické pre Kúty. (dokončenie z č. 1/2013)

s mäkkou sárou, zámožnejšie nosili s  tvrdou sárou, najčastejšie sa však nosili s harmonikovými sárami na opätku so 4 – 5 skladmi v dolnej časti nad členkami. Veľká pozornosť sa venovala úprave vlasov. Dievky si vlasy zapletali do dvoch vrkočov a v tyle si ich upravovali pomocou ihlíc do tzv. zahrádky. Na hlave sa nosili šatky, pri slávnostných príležitostiach z vaperu alebo kašmíru. Nevesta mala vlasy spletené do niekoľkých vrkočov, vzadu stočených do kolieska, prepletených myrtou a  dlhými stuhami prehodenými dopredu cez plecia. Ozdobou vydatej ženy sa po sobáši stával čepiec z tylu, čipiek, mašličiek, umelých kvetov (konvalinky) a  hodvábnych (vodových) stúh pastelovo oranžovej alebo ružovej farebnosti, siahajúcich cez plecia až poniže pása. V takejto podobe sa kútsky kroj udržal do obdobia prvej ČSR. Vzhľadom na už spomenutú dobrú dopravnú dostupnosť ho však pomerne skoro začala vy-

tláčať konfekcia, pri mužskom kroji už od začiatku storočia, u žien potom v 30. a 40. rokoch. Z tohto dôvodu sa dodnes zachovalo pomerne málo originálnych krojových súčastí a vzorov. Negatívne sa to prejavilo v úplnom zániku povedomia o  tradičnom mužskom slávnostnom kroji, ako aj úpadkovými tendenciami pri kroji ženskom. Tradičnú mužskú košeľu s  manžetami a zámikovou náprsenkou tak vytlačila pod vplyvom susednej Moravy košeľa so širokými rukávmi a cudzorodou ozdobnou šnúrkou pod krkom. Pri ženskom kroji sa ako slávnostný kroj zasa začal používať variant odevu, ktorý nosili mladé dievčatá medzi 14 – 16 rokom života pred sviatosťou birmovania, symbolizujúcou začiatok dospelosti, kde rovnakú farebnosť ako živôtik nemala sukňa, ale zástera, ktorá bola preto navyše zbavená tradičnej madeirovej čipky. Jednoduchý úzky krézlik bol nahradený širokou čipkou, na uchytenie rukávcov nad lakťami sa začali F


december 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

23

Ľudové tradície OZ Pjekné mjestečko pjekne.mjestecko@gmail.com

Mužský spevácky zbor Kúcané

Od mája súbor prešiel úvodnou fázou zoznamovania sa, vytváraním repertoáru piesní, vyhľadávaním piesní miestnych a ich nácvikom. V neposlednom rade aj vystúpeniami. Od nášho vzniku sme vystupovali na podujatiach: 24. 5. Radošovce - Slávnosti sv. HURBÁNKA 2. 8. Hodové spievanie na domácich Krojovaných hodoch 2013 3. 8. Kuklov - Zejdzime sa kamarádzi 30. 8. Charvatská Nová Ves - Večer duet (spievali Marek Gernát a Stanislav Valla) 22. 9. Sekulské remeselné dvory 5. 12. Bratislava - Vianočné trhy - Hlavné námestie, vyst. na podporu nadácie Výskum rakoviny

F používať farebné stužky a úplne cudzorodým prvkom, ktorý podčiarkoval túto úpadkovú tendenciu, bolo prebratie „moravskej“ – kyticami červených ruží vyšívanej mašle uviazanej okolo pása, nahradzujúcej tak pôvodné a originálne šosíky. Aj vzhľadom na tento vývoj a  preberanie cudzorodých prvkov bolo preto potrebné pristúpiť k  obnove tradičného kútskeho kroja. Zamerali sme sa pri tom na zber pôvodného fotografického materiálu, v  tomto prípade hlavne svadobných fotografií (Helena Poláčková, Stanislav Antálek, Bernardína Pavúčková, Štefánia Ryšková, Wiliam C Wormuth – John-

8. 12. Kúty - program Deti škole 14. 12. Velká nad Veličkou - Došli sme k vám na koledu

... a snáď nás uvidíte na vianočných trhoch i u nás v Kútoch. Podporte nás i vy svojou účasťou. Chcem i tu poďakovať všetkým spevákom. Verím, že naše nadšenie a radosť zo spevu a vzájomných stretnutí nás bude stále baviť a napĺňať. Teším sa, že sme spoločne vytvorili takú skvelú partiu. Takisto chcem poďakovať pánovi farárovi za priestor na skúšanie v Dome charity. Ďakujeme. Verím, že ostatní Kúcané prijmú našu aktivitu pozitívne, že sa s nami stotožnia, prípadne dodajú nejaký tip na miestne staré pesničky. A verím, že sa im naše spievanie bude stále "lúbit". Ďakujem vám.

.

Filip Húšťava

filip.hustava@gmail.com

stown N.Y., Richard Drška), spomienky starších obyvateľov obce, štúdium a dokumentáciu dodnes dochovaných súčastí kroja či už v Kútoch (p. Štefánia Ryšková) alebo v  Záhorskom múzeu v  Skalici (ženský slávnostný kroj získaný od p. Kalčíkovej po pani Alžbete Lánikovej) a v neposlednom rade sme všetok takto získaný materiál a poznatky konzultovali s dlhoročnou etnografkou Záhorského múzea v Skalici dr. Máriou Zajíčkovou, najmä v otázke použitých materiálov, čipiek, a strihu. Samotnú výrobu mužského a  ženského kroja s  použitím pôvodných zodpovedajúcich materiálov realizovala pani

FOTO: archív

Kúcané - to je názov nášho mužského speváckeho zboru, pod ktorým ho budete stretávať na kultúrnych podujatiach v okolí a u nás doma.

Detský folklórny súbor Kúcanek

Po prvej účasti na folklórnom podujatí pri príležitosti 10. výročia vzniku Dfs Leváranek vo Veľkých Levároch, kde vlastne názov Kúcanek vznikol, sa deti dočkali prvého vystúpenia. Vďaka úžasnej práci Milicky, ktorú si nesmierne vážim, a ktorej i týmto veľmi ďakujem, a vďaka skvelým rodičom detí, Kúcanek vycestoval do zahraničia! Na susednú Moravu, do Blatnice pod svatým Antoníčkem, na stretnutie detských súborov s názvom Na veselé notečce. Verím, že spoločne, pani učiteľka, rodičia a deti, nezabudneme na toto prvé vystúpenie skvelého Kúcanku. Po ceste domov sme si zaspievali a dokonca sme mali aj sólistov, ktorí prostredníctvom mikrofónu v autobuse bavili spolucestujúcich. Šofér sa zatiaľ nepridal, ale prisľúbil na budúcom výjazde. Ďakujeme našim priateľom z Blatnice za pozvanie, príjemné prijatie a občerstvenie, obecnému úradu Kúty za zabezpečenie dopravy, občianskemu združeniu Pjekné mjestečko, ktoré spolufinancovalo materiál na kroje z príspevkov 2% daní z príjmov jeho sympatizantov, sponzorom, ktorí prispeli na vyhotovenie krojov pre deti - pánovi Mikuličkovi (PVM Systém) a pani Valachovičovej (VAPA) - a pani Libušovej za koláče pre všetkých! Osobitne chcem poďakovať rodičom detí, ktorí sa postarali o zrod nových krojov, spolu sa dohodli a pomáhali si. Je neskutočné pozorovať, ako môže vyzerať spolupráca ľudí v tak ušľachtilej veci. Veľmi vám všetkým ďakujem a veľmi si vás vážim. Spolu poprajme Kúcanku a všetkým, ktorí sa o jeho činnosť pričiňujú, veľa nadšenia a sily. Ďakujem. Filip Húšťava

.

Michaela Moudrá z Hodějíc pri Slavkove u Brna, pán Alan Kvasnička z  Brna zhotovil čižmy, klobúky vyrobila p. Eva Homolová z Rohatca a ich zdobenie bravúrne zvládla pani Marie Skrežínová zo Zlechova pri Uherskom Hradišti. Vďaka ich úsiliu, šikovnosti rúk a pomoci je výsledkom nateraz jeden kompletný ženský slávnostný kroj a  štyri kroje mužské. Samozrejmým sa stalo uplatnenie tradičného detského kroja vo formujúcom sa detskom folklórnom súbore Kúcanek a  súčastí mužského kroja v speváckom zbore Kúcané. Zároveň však dúfame, že sme stále len na začiatku a  rekon-

štrukcia a znovuoživenie kútskeho kroja, ktoré sa v roku 2012 podarilo rozbehnúť, sa bude naďalej sľubne rozvíjať v  úsilí ďalších priaznivcov a  hlavne záujemcov o  tradičný kútsky kroj, či už z radov starších alebo i  najmenších s  cieľom podpory a obrody kultúrneho života v obci.

.

Richard Drška

richard.drska@gmail.com Literatúra Kol.: Gbely – náčrt dejín, súčasnosti a ľudovej kultúry k  600. výročiu prvej písomnej zmienky. Záhorské múzeum Skalica pre Mestský úrad Gbely, 1992. Kol.: Kúty. Záhorské múzeum Skalica pre Obecný úrad Kúty, 2004. Palkovič, Konštantín: Obec Brodské. b.m., 1998.


24

december 2013

Hasiči

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

FOTO: archív

dhzkuty@dhzkuty.sk

Nová hasičská stanica Zrekonštruovaná hasičská stanica v našej obci bola odovzdaná hasičom do užívania 30. mája 2013. Objekt bude slúžiť príslušníkom hasičského a  záchranného zboru, ale aj členom dobrovoľného hasičského zboru našej obce. Hasičská stanica v objekte bývalých bavlnárskych závodov prestala plniť podmienky, za ktorých by sa dal zabezpečiť riadny výkon služby príslušníkov HaZZ. KR HaZZ v Trnave po dohode s  obcou predložilo v  roku 2010 žiadosť o  nenávratný finančný príspevok na prestavbu hasičskej zbrojnice

v obci. Po schválení tejto žiadosti, príprave projektu a ostatnej dokumentácie sa v júni 2012 začala samotná rekonštrukcia tohto objektu.

Rekonštruckia stála 343 760 € Rekonštrukcia hasičskej stanice HaZZ v Kútoch bola ukončená v  decembri 2012 a  na vykonanie rekonštrukcie bolo vynalo-

žených spolu 343 760 € z toho (85 % je nenávratný finančný príspevok z  EÚ a  15 % z  ŠR – MFSR). Rekonštrukciou objektu došlo k rozšíreniu zastavanej plochy objektu. V  rámci prestavby boli rozšírené priestory garáží a  druhé nadzemné podlažie bolo rozšírené prístavbou. V  rámci navrhovaných stavebných prác bola odstránená rovná strecha a nadstavané tretie nadzemné podlažie. Rekonštrukciou a nadstavbou - zateplením fasád, výmenou okien, dverí a  garážových brán sa dosiahol efektívnejší výkon služby, keďže sa odstránili priestorové a  dispozičné nedostatky pôvodnej stavby a  zabezpečili sa možnosti garážovania väčšej modernej hasičskej techniky. Po rekonštrukcii vznikli nové garáže a  miestnosti: chodba, pohotovostná miestnosť, kancelária, zasadacia miestnosť, ohlasovňa požiarov, denná miestnosť, kuchyňa, kotolňa, pozásahová miestnosť a sociálne zariadenie. Tieto priestory slúžia pre službu príslušníkov HaZZ. Na novovybudovanom treťom nadzemnom podlaží vznikli priestory pre

Ďalšia úspešná sezóna našich hasičov

Úspešnú sezónu DHZ Kúty ukončil na Slovenskom Superpohári v Hliníku nad Váhom, kde sa stretli najlepšie družstvá zo Slovenska. Spomedzi 23 ženských družstiev sme si vybojovali konečné 13. miesto s časom 17,67 sekundy a muži dosiahli 14. miesto z celkového počtu 38 súťažných družstiev, ktorí časomieru zastavili s  časom 14,12 sekundy. Postup na túto prestížnu súťaž sme si vybojovali ziskom prvého miesta v Senickej hasičskej lige, ktorú beháme už niekoľko rokov. Z  celkových 9-tich ligových súťaží sme v  ženskej kategórii vyhrali 6x prvé miesto, 1x druhé miesto, a 1x tretie miesto. Muži sa  umiestnili 5x na 1. mieste, 2x na 2. mieste a 2x

na 3. mieste. Počas sezóny sme chodili aj na súťaže mimo nášho okresu (Veľká nad Veličkou, Podunajské Biskupice, Vacenovice, Brodské a Letničie), kde sme ukázali, že aj hasiči z Kútov vedia behať tento šport a priniesli sme nejeden pohár. V júni sme sa zúčastnili okresných previerok, kde naši muži len o pár stotiniek skončili tretí. Ženy skončili na druhom mieste a dorastenky vo svojej kategórii získali tiež druhé miesto.  Naše družstvo CO nad 35 rokov získalo nepopulárne 4. miesto. Tento rok bol významný taktiež prvým ročníkom Slovenskej ligy v  hasičskej stovke, v  ktorej nás reprezentovali aj naši členovia: Jakub Pavelka, Denis Pavelka, Michal Režný, Ján

Rusňák, Boris Maxián a Jozef Riška. Táto liga sa skladala zo 6 kôl, ktoré sa konali v rôznych kútoch Slovenska (Kúty, Poprad - Spišská Sobota, Púchov, Podvysoká, Veľký Lapáš, Poprad - finále). Najlepšie výsledky v tejto lige dosiahli: Jakub Pavelka - 2. miesto (profesionálni hasiči) Michal Režný - 2. miesto (muži) Denis Pavelka – 2. miesto (dorastenci)

Celkovo sa naše družstvo, ktoré pozostávalo z týchto troch členov umiestnilo na prvom mieste. Aby sme nezabudli na našich najmenších členov, ktorí dosahovali tento rok tiež výborné výsledky. Zúčastnili sa

členov dobrovoľného hasičského zboru. Ide o zasadaciu miestnosť s  kuchynským kútikom, miestnosť pre fyzickú prípravu, kanceláriu a sociálne zariadenie. Projekt rekonštrukcie hasičskej stanice (do zásahového obvodu patrí okrem obce Kúty aj 9 obcí okr. Senica a jedna obec okr. Skalica - Brodské a 35 km diaľnice D2) skvalitní technické a sociálne zázemie, čo sa prejaví na zvýšení akcieschopnosti príslušníkov a  povedie k  zvýšeniu bezpečnosti a  ochrane života, zdravia, majetku a  životného prostredia. Rekonštrukciou dôjde k  dlhodobému zníženiu energetickej a environmentálnej náročnosti prevádzky, čo bude mať vplyv na výraznú úsporu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu obce najmä na prevádzku a údržbu budovy. Vonkajšie priestory si hasiči musia upraviť svojpomocne. Čaká nás ešte veľa práce pri dobudovaní vonkajšieho areálu, ktorý bude slúžiť pre výcvik, fyzickú prípravu a pre tréning hasičského športu pre deti a  dospelých, ktorému sa u nás tak darí.

.

Juraj Bílek

„Chodbovice“ v Senici (chlapci – 2. miesto, dievčatá 3. miesto), okresného kola hry plameň Hradište pod Vrátnom (útok CTIF - 3. miesto, útok s vodou - 2. miesto), pohárových súťaží v Moravskom Sv. Jáne (chlapci 1. miesto, dievčatá 2. miesto), Sobotišti (chlapci 1. miesto, dievčatá 1. miesto) a Memoriálu Soni Cádrovej (chlapci 1. miesto). Ján Kovár, Kristian Riška, Filip Šmida, Lucia Havranová, Tereza Palkovičová, Klára Jančiová ovládli prebor jednotlivca na súťažiach v našom  okrese. Máme za sebou ďalšiu výbornú sezónu a dúfame, že si to zopakujeme aj v roku 2014.

.

Erika Bolfová Monika Pavelková


december 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

25

Futbal FK TJ Kúty

www.taxikuty.sk

www.facebook.com/fktjkuty

Futbalová jeseň 2013

Ako všetci dobre vieme, futbal v Kútoch zastáva významné miesto v celkovom športovom vyžití obce.

V sezóne 2013/2014 bolo do futbalových súťaží prihlásených 5 družstiev: A-mužstvo - dospelí hrajúci majstrovstvá oblasti Oblastného futbalového zväzu Senica, dorast - súťaž V. ligy Západ - Západoslovenský futbalový zväz, starší žiaci - III. liga - Západoslovenský futbalový zväz, mladší žiaci - III. liga - Západoslovenský futbalový zväz, prípravka - majstrovstvá oblasti, sk. A - Oblastný futbalový zväz Senica

Zhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 A-mužstvo

Hráči A-mužstva odohrali v jesennej časti 15 majstrovských futbalových stretnutí, z  toho 6 vyhrali, 4 remizovali a  5 prehrali. Celkom získali 22 bodov a skóre: 23:25. Prezimujú na 8. mieste. Najlepšími strelcami jesennej časti sú: Anton Osterreich a Tomáš Dominik. Podľa vyjadrenia trénera Petra Škodu by sa mali hráči nad sebou zamyslieť a zodpovednejšie pristupovať k  tréningovým jednotkám: „Čím dlhšie sa hrala sezóna, tým menej hráčov postupne chodilo na tréningy, a to sa odzrkadlilo na výsledkoch a aj postavení v tabuľke. Z posledných 5 kôl sme nezískali ani raz 3 body a nakoniec sme skončili na 8. mieste. Hráči si myslia, že súperi sa zľaknú mena Kúty, ale to už dávno nie je pravda. Hrať futbal vie každé mužstvo a vyhrávajú tí, čo hrajú so srdcom a elánom, to je to, čo chýba kúcanským hráčom.“

Dorast

Dorastenci prezimujú na 11. mieste so ziskom 18 bodov a skóre 22:34. Odohrali 15 maj-

strovských futbalových stretnutí, z čoho 6 vyhrali a 9 prehrali. Strelci gólov v  jesennej časti: Tomáš Polák 5, Anton Šimek 5, Patrik Létal 3, Dominik Jurkovič 3, Martin Sálus 2, Matej Pelikán, Jozef Šimek a Kristián Riška.

Starší žiaci

Starší žiaci odohrali v jesennej časti 11 majstrovských futbalových zápasov, jeden zápas vyhrali, dva remizovali a osem prehrali. Získali 5 bodov a skóre 20:63. Najlepšími strelcami sú: 7 Jakub Jurica a Marek Hrdlica - hosťujúci zo Spartaka Stráže, 3 Michal Kubina, 2 Patrik Daniel a 1 Jakub Sirka. Vedúci mužstva Ján Jurica hodnotí jesennú časť takto: „Väčšinu zápasov chalani odohrali bez náhradníkov, tri zápasy odohrali v nekompletnej zostave o jedného hráča menej. Bohužiaľ nám jesenná časť nevyšla kvôli veľkej absencii hráčov - dvaja hráči odišli na hosťovanie do Moravského Sv. Jána, ďalší štyria prestali hrávať. Niekoľko zápasov sme odohrali bez brankára, tejto úlohy sa zhostili hráči z poľa. Zostalo nám však dobré jadro tímu, na ktorom sa dá stavať, sú dobrá partia. Na doplnenie kádra boli z mladších žiakov do tímu začlenení traja hráči (Adrián Daniel, Martin Mráz a Filip Kovarovič), ktorí dobre do partie zapadli a napriek svojmu mladšiemu veku podávajú dobré výkony.“

Mladší žiaci

Naše futbalové nádeje hrajúce tretiu ligu získali počas jesene 18 bodov a skóre 36:34. Z  jedenástich odohraných zápasov šesť vyhrali a  päť prehrali. Umiestnili sa na 5. mieste. Najlepšími strelcami sú: Sebastian Mucha, Tomáš Smolinský

a Adrián Daniel. Naše futbalové nádeje sršia chuťou a  elánom do hry, pričom ich cieľom je kvalitne hrať a  vyhrať. Chlapci svojím úspechom, zápalom z hry a bohatou účasťou na tréningoch robia veľkú radosť trénerom, rodičom, vedeniu klubu i fanúšikom. Vkladáme do nich všetci veľkú nádej, nakoľko oni sú svetlou budúcnosťou futbalu v Kútoch.

Prípravka

Naši najmenší futbalisti prezimujú na 5. mieste so ziskom 9 bodov a skóre 28:22. Celkom odohrali 7 majstrovských futbalových stretnutí, z toho 3 vyhrali a  4 prehrali. Najúspešnejšími strelcami sú: Martin Polák 10, Adam Hutta 7, Andrej Daniš 3. Podľa vyjadrenia trénera Jozefa Kocha nás v  tejto kategórii čaká ešte veľa práce. Vzhľadom k  absencii niektorých ročníkov treba chlapcov posúvať do vyšších kategórií, preto aj výsledky nie sú také ako sme očakávali. Chlapcov futbal baví, treba sa im venovať a výsledky sa určite dostavia. Všetky naše futbalové družstvá teraz čaká tvrdá zimná príprava. Hráči musia zabrať. Ani jedno družstvo by nemalo prípravu zanedbať, lebo len tak môžu získať dobrú kondíciu a sily na pripravované zápasy. Všetky družstvá majú čo doháňať, aby vylepšili kvalitu hry, zvýšili účasť na tréningoch a  napravili to, čo sa im v jeseni nepodarilo. Všetci sa tešíme na jar a zároveň dúfame, že naše plány a túžby sa naplnia, že hráči budú podávať nové, lepšie a  kvalitnejšie výkony. Aby sme opäť zo zápasov odchádzali spokojní, hráči aj fanúšikovia tak, ako tomu bolo zvykom v minulosti. Na záver chceme ešte poďakovať Obecnému úradu v Kútoch, ktorý sa neustále snaží, aby Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty fungoval správne a  vychovával kvalitných a  úspešných hráčov. Taktiež

chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorý nezabúdajú na futbal v Kútoch a podporujú ho akýmkoľvek spôsobom. Pohladí pri srdci, keď sa môžeme pozrieť na malých žiačikov, ktorí s plamienkami v očiach behajú za loptou a tešia sa z každého úspechu. Toto je budúcnosť klubu a  ďakujeme všetkým, ktorí si to uvedomujú.

Zmeny vo vedení klubu

V posledných mesiacoch prešiel náš klub významnými zmenami. Dňa 30. 09. 2013 sa konala mimoriadna členská schôdza počas ktorej boli zvolení noví štatutári klubu, nový výkonný výbor, nová kontrolná rada a nové stanovy. Štatutárny zástupci FK TJ Ján Jurica - predseda Ing. Rastislav Laššo - podpred. Členovia: Ján Jurica, Ing. Rastislav Laššo, Martina Poláková, Jozef Koch, Vladimír Palkovič, Ing. Peter Procházka, Martin Smolinský Členovia kontrolnej rady: Martin Trubiroha, Marcela Ralbovská, Ing. Branislav Vávra

Novozvolení štatutári a členovia výboru sa zaviazali a vynaložia maximum svojich síl, aby riadili a viedli futbalový klub k jeho prospechu, rozvoju a dobrej reprezentácii obce Kúty. Veľmi dobre si uvedomujú, že futbal je hra kolektívna, a preto si postavili za svoj cieľ kolektívnu a tímovú prácu v duchu fair play. Uvedomujú si tiež, že je potrebné zvýšiť záujem občanov v podporovaní mládeže v športovej aktivite a tak pozitívne vplývať nielen na jej zdravotnú stránku, ale aj na zaradenie do spoločnosti. Treba však brať do úvahy, že dostať klub na požadovanú úroveň nie je otázka jedného roka. Pri dobre nastavenom systéme bude "ozdravenie" trvať 3-4 roky. Je to beh na dlhú trať, ktorý vyžaduje veľa práce, množstvo času a trpezlivosti. F


26

december 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Futbal FK TJ Kúty www.facebook.com/fktjkuty

Práca vo futbalovom klube = dobrovoľníctvo ľudí, ktorým záleží na našich talentoch

FOTO: archív

FK TJ Kúty zorganizoval v októbri prvú Jesennú parádu na štadióne. Hlavným lákadlom dňa bola súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo päť družstiev. Víťazom sa stal tím Petra Procházku, na druhom mieste skončilo družstvo Juraja Valachoviča, tretie miesto získal Motel u  Janíčkov, štvrté mies-

ročník a pozitívne ohlasy naznačujú, že v akcii by sme radi pokračovali s  viacerými novinkami aj na budúci rok. Počas varenia gulášov, ktorých vôňa sa niesla po celom štadióne, sa uskutočnili na hlavnej hracej ploche dva majstrovské futbalové zápasy 3. ligy starších a  mladších žiakov a  tiež priateľský zápas starých pánov. Zavŕšením príjemného jesenného

to obsadil tím FRENAT, s. r. o. a piate miesto sa ušlo Michalovi Maderičovi z  Čárov. O  poradí tímov rozhodla nezávislá päťčlenná porota zložená z návštevníkov podujatia. Každý porotca ochutnal vzorky všetkých gulášov bez toho, aby vedel, kto bol kuchárom. Najprv to vyzeralo na remízu a o absolútnom víťazovi rozhodol medzi dvomi gulášmi až šiesty porotca vybraný z  návštevníkov. Októbrové sobotné popoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, vzhľadom na skutočné umenie kuchárov si hostia veľmi pochutili a  kotlíky čoskoro zívali prázdnotou. Vydarený úvodný

dňa bola šarkaniáda, ktorú sme zorganizovali spolu s Obecným úradom v  Kútoch a  CVČ KAMaRÁD.

Športové hry

plechovky, v kategóriách ženy a muži. Na 1. mieste v kategórii ženy sa umiestnila Mária Makayová, na 1. mieste v kategórii muži sa umiestnil Anton Trubiroha. Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami. Po vyhlásení cien čakalo na súťažiacich malé občerstvenie. František Trubiroha

ZO SZTP (Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých) Kúty usporiadala 30. 9. 2013 športové hry pre svojich členov. Súťažilo sa v šiestich športových disciplínach - kolky, hod granátom na cieľ, krúžky, šípky, hod na kôš,

Ďalšou nefutbalovou aktivitou klubu bolo skrášlenie našej obce. Hráči A-mužstva: Martin Smolinský, Jozef Pavlák, David Kubina, Jakub Kubina, Marek Šefčovič a Patrik Valúšek ponatierali všetky stánky pred Obecným úradom v Kútoch. Za kus odvedenej práce chlapcom srdečne ďakujeme. Teší nás, že i FK TJ Kúty prispieva svojou pomocou pri zveľaďovaní našej obce. Dúfame, že sa čoskoro stretneme na ďalšej brigáde.

.

Viete si predstaviť, že každý deň odrobíte osemhodinovú šichtu v práci, sem-tam nejaký nadčas, tešíte sa na víkendy a aspoň nejaký čas, ktorý vám po práci a zabezpečení chodu domácnosti zostane na rodinu, záľuby a ešte si nájdete cca 350 hodín ročne na „cudzie“ deti a  mládež? Zadarmo. Len preto, že vám záleží na tom, aby nepresedeli celý deň pred počítačom, aby urobili niečo pre svoj zdravý vývin a ukázali nám všetkým, čo v nich je. O  to viac zamrzí, keď si na ne vlastný rodič nenájde dve hodiny za týždeň, aby s nimi zdieľal radosť zo streleného gólu či víťazstva. Lebo niekedy potľapkanie od spoluhráča a pochvala od trénera stačiť nemusí. Každá minca má dve strany a na mnoho vecí z diania obce pozerajú ľudia najmä cez peniaze. Na chod klubu je ročne potrebných cca 25.000 EUR, ktoré pokrývajú náklady na údržbu ihriska, údržbu areálu a  budov, poplatky na futbalový zväz, odmeny rozhodcov a  delegátov, dopravu na zápasy, administratívne výdavky, zdravotnícke potreby a ostatné výdavky potrebné pre chod klubu. Na druhej strane tu je ale aj čas cca desať kľúčových ľudí a ďalších ochotných dobrovoľníkov. Čas, ktorý kútskemu futbalu VENUJÚ bez nároku na odmenu. Len jeden tréner (spolu ich je päť) strávi so svojím družstvom trikrát týždenne

1,5 hodiny na tréningu a každú sobotu cca 4 hodiny na zápase. Spolu je to, ak berieme do úvahy aj prestávky, ročne približne 350 hodín práce pre naše deti a mládež. Bez ohľadu na to, či na nich práve majú náladu, či je vonku nevľúdne počasie alebo či chce ísť manželka na nákupy. Futbalová sezóna má svoje pravidlá a tie sa musia dodržiavať. Uvedomiť by si to mali aj starší futbalisti. Byť členom tímu je záväzok a len vtedy sa bude družstvu dariť, ak sa mu bude každý jeden venovať naplno - bez vynechávania tréningov a slabej disciplíny. Ide o záväzok nielen voči trénerovi, ale všetkým spoluhráčom, ktorí berú prípravu poctivo a netímový hráč im tak môže sťažiť dosiahnuť zaslúžený výsledok. A  treba myslieť aj na záväzok voči fanúšikom, ktorí pri nich stoja aj keď sa príliš nedarí a  chodia družstvá pravidelne povzbudzovať doma aj vonku. Všetci ľudia z  nášho klubu sú tu pre vás a  tešia sa z  každého nového člena tímu, ktorý má záujem ukázať, čo v  ňom je, a  naučiť sa niečo nové. Tešia sa, ak rodičom záleží na tom, čo robia ich deti vo voľnom čase a motivujú ich rozvíjať svoj talent. A preto majú u nás všetci dvere otvorené – noví hráči, aj noví dobrovoľníci, ktorí pomôžu pri organizácii, alebo prídu podporiť naše tímy priamo na štadión.

.

Martina Poláková

FOTO: archív

Nefutbalové aktivity klubu


december 2013

www.kuty.sk

@

.

Občasník obce Kúty

Hlásenie miestneho rozhlasu aj na našej webstránke www.kuty.sk

27

Šport

kucan@kuty.sk

a INBA Europe. Najväčším prekvapením Majstrovstiev Európy bol Tomáš Jurica. Keďže v jeho kategórii (dorastenci do 18 rokov) nebol dostatočný počet prihlásených pretekárov, musel štartovať v kategórii juniorov do 21 rokov. Tomáš sa však už v semifinálových porovnávaniach medzi staršími súpermi nestratil a po postupe do finále si v ťažkej konkurencii vybojoval titul majstra Európy! Športový klub Natural Body Fitnes ďakuje všetkým sponzorom, vďaka ktorým dosahujú jeho členovia výborné výsledky. Poďakovanie patrí aj členom klubu a ľuďom, ktorí s pretekármi absolvovali súťaže a pomáhali im ako tréneri, alebo ich podporovali v hľadisku.

Tomáš Jurica

je majstrom Európy

Športový klub Natural Body-Fitnes z Moravského Svätého Jána zabojoval v jesennej sezóne Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky a fitness (SANK) na pódiách naturálnej kulturistiky o cenné kovy. Športovcom od rieky Moravy sa pritom podarilo získať medaily všetkých farieb.

.

FOTO: archív

Ukončením sezóny 2013 boli Majstrovstvá Európy asociácie INBA v Karlových Varoch (26. 10.). Súťaž bola organizovaná ČSNS

Lukáš Kujan

Zdroj: Záhorí.sk

SportovyklubNaturalBodyFitnes

Jakub Pavelka vybojoval zlato na medzinárodnej olympiáde Bielorusi a Česi. Reprezentačné družstvo Slovenskej republiky tvorili súťažiaci: Zoltán Draga, Jakub Pavelka, Dávid Goldman, Dávid Kalužník, Peter Vitko, Štefan Belko, Michal Marcinek, Ondrej Žuža, Robert Baláž, Ján Šulek, Vladimír Suržin (tréner), Ján Jochman (rozhodca), Peter Mláka (zdravotník), Ľudovít Bugár (rozhodca), Marian Dritomský (vedúci delegácie). Medzinárodnú olympiádu v hasičskom

športe organizuje celosvetová organizácia CTIF, pričom na uvedenom podujatí vo Francúzsku súťaží viac ako 3000 hasičov z 30 členských krajín, medzi ktoré patrí napr. Luxembursko, Nórsko či Chorvátsko. Slovenskí reprezentanti na tomto podujatí opäť potvrdili, že patria medzi svetovú elitu hasičských športových družstiev.

.

Matej Hajdin

FOTO: archív

Jakub Pavelka, člen DHZ Kúty vybojoval 19. 7. pre Slovensko zlatú medailu v požiarnom útoku. Slovenskí hasiči zaznamenali veľký úspech počas XV. ročníka medzinárodnej olympiády v hasičskom športe vo Francúzskom meste Mulhouse. V disciplíne požiarny útok dokázali poraziť s vynikajúcim časom 23,59 s viacerých velikánov tejto kráľovskej disciplíny, medzi ktorých nepochybne patria Rusi,

Zdroj: Záhorí.sk

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

NEŠKŔKAJ NámrAzu NA oKNE

BuDÚCNoSŤ JE Tu! Ráno už nebudete musieť škŕkať námrazu na okne Vášho auta, ak ste naň predtým naniesli NANO4LIFE® Povrchy ošetrené produktami NANO4LIFE® sa stávajú super hydrofóbnymi (odpudzujúcimi vodu), trvanlivejšími a odolnými proti námraze. Vytvorená ultratenká, neviditeľná a priedušná vrstva zabezpečí, aby ste rannú námrazu na okne odstránili jednoducho steračom!

www.nano 4 life.sk

zakúpite v predajni

AB BANY

Levárska cesta 697 Moravský Svätý Ján


Stretnutie 50-tnikov v Kútoch.

19. ročník Dobrej noviny

Koledovanie Dobrej noviny sa v tomto roku nesie v duchu rovnoprávnosti, aby všetci ľudia mohli dôstojne žiť, bez ohľadu na to, či sú zdraví alebo chorí a  či pochádzajú z  Afriky, alebo Európy. My „Kúcania“ už 8. rok pomáhame africkým deťom. Zvlášť však deťom s  postihnutím, aby si mohli uplatňovať najmä právo na zdravotnú starostlivosť a  rehabilitáciu, vzdelanie a právo na život. Veľká vďaka patrí všetkým občanom,

ktorí každý rok s láskou pomáhali podporiť projekty Dobrej noviny. Deti s láskou koledujú a ohlasujú narodenie nášho Pána Ježiša Krista.

My môžeme dať niečo Jemu. Tomu, ktorý nám dáva všetko!

Nielenže pomôžu núdznym, ale aj im sa ujde nejaká sladkosť. Vždy sme radostní všetci, aj tí, čo Dobrú novinu organizujeme

Vážení spoluobčania, touto cestou by som sa chcela v prvom rade poďakovať našim darcom, ktorí pravidelne chodia bez nároku na odmenu darovať svoju krv. Je to úctihodný a  humanitárny čin. I keď sa stretávame aj s negatívnymi ohlasmi na našu činnosť, verím, že je nás viacej tých,

aj tí, čo koledníkov sprevádzame alebo milodarom prispievame na pomoc núdznym. Veľké Pán Boh zaplať patrí zvlášť nášmu koordinátorovi p. Waltrovi Malíkovi, ktorého kométy sú našim symbolom lásky. Nie všetky deti môžu ísť koledovať aj k prezidentovi Slovenskej republiky. Milí koledníci, môžete mu tento rok napísať pozdrav a dať mu vedieť, čo všetko dobré robíte a ako sa usilujete o dobro a spravodlivejší svet do 20. decembra 2013. Pošli ho na adresu: eRko-HKSD, Miletičo-

ktorí v tom nevidíme len zisk nemocnice z darovanej krvi, ale predovšetkým pomoc chorým a  slabším. Dúfam, že to dokážu oceniť nielen ľudia, ktorí krv potrebujú, ale aj všetci naši spoluobčania. Zároveň ďakujeme obci a  pánovi starostovi za ich podporu. Tiež dúfam, že pri nasledujúcich odberoch sa k  nám pripoja aj mnohí ďalší

. Kúcan .

občasník obce Kúty december 2013

va 7, 821 08 Bratislava. Traja autori budú vyžrebovaní a dostanú peknú knihu.

Rovnaký meter na každého!

Všetci sa tešíme na stretnutie a znova rozdávať radosť a podporovať dobro na II. sviatok vianočný 26. 12. 2013. Požehnané sviatky vianočné praje všetkým ľuďom dobrej vôle prípravný výbor Dobrej noviny v Kútoch.

.

darcovia, nie len kvôli tomu, že majú pravidelne sledovaný zdravotný stav, ale hlavne pre dobrý pocit z pomoci druhým. A očakávam, že naďalej zotrvajú nie len doterajší, ale aj noví darcovia. VEĽKÉ ĎAKUJEME.

.

Miestny spolok červeného kríža

Inzerciu do obecných novín v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

S UASHKÚTY Poľnohospodárske Družstvo Kúty

Pondelok - nedeľa 9:00 - 22:00h

rezervácie 0918 400 858 požiČanie squashových rakiet zadarmo

www.squashkuty.sk info@squashkuty.sk facebook.com/squashkuty

Občasník Kúcan (2/2013)  

Občasník obce Kúty. Vydáva obec Kúty. Grafická úprava www.izahori.sk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you