Page 1

‫‪۲۴‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫‪SPECIAL PROMOTIONAL FEATURE‬‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺪﻧﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬

‫آﻗﺎی دﺳﺘﯿﺎری در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪" :‬ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﺋﯽ رو ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺒﻬﺎ ﻣﯽﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺋﯽ رو ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ"‪.‬‬ ‫او ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ ۲۰‬ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﻫﺎ و ﺟﺎ‬ ‫اﻓﺘﺎدهﺗﺮﻫﺎ در ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ از‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎزه واردﺗﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ او را‬ ‫ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺎرهاش ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﮐﺴﺐ و‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ‬ ‫ﯾﮏ "‪ "institution‬ﯾﺎ "ﻣﻮﺳﺴﻪ"‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﮕﺎر‬ ‫آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن‬ ‫ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺎ در ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻘﺐ ﺑﺮود‪ ،‬آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﺋﯽ از‬ ‫آن ﺣﺘﻤﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻼل دﺳﺘﯿﺎری‬

‫‪ ۱۳‬ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮش ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ‬ ‫آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﯿﺪاس‬ ‫)‪ (Midas‬ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪" :‬ﻣﯿﺪاس‪ ،‬ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮره‬ ‫ﺑﻪ اﮔﺰوس ﺳﺎزی وﻟﯽ‪ ،‬ﺧﻮب‪ ،‬ﺗﺮﻣﺰ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﻢ در‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬ﮐﻪ اﻓﺴﺮ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺧﻮب‪،‬‬ ‫ﯾﻪ ﻣﻘﺪار از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺮ در ﻣﯽآوردم‬ ‫و رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف اون ﮐﺎر"‪.‬‬ ‫او ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر‬ ‫آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺷﺪ دﺧﺘﺮش ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬اول‬ ‫ﺑﺎ رﺳﺘﻮران ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺘﻮران اﻣﺮوزﺷﺎن در‬ ‫ﻟﯿﻦﮐﻮو ﺑﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﺑﺮای‬ ‫اﺟﺎره ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ دو ﻣﺎه ﺗﻤﺎم‬ ‫اﺻﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺪر را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫"اون دﺧﺘﺮم‪ ،‬ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ‪ ،‬اول ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد و رﺳﺘﻮران رو ﻣﯽﮔﺮدوﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ وارد ﮐﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ‪ ۱۰‬ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻦ‬

‫‪ 24‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬

‫ﺑﻮد و واﻗﻌﺎ وزﻧﻪای ﺑﻮد در ﮐﺎر رﺳﺘﻮران"‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ‪" :‬ﻣﻦ و ﭘﺪرم‬ ‫در ﮐﺎر واﻗﻌﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ‬ ‫و ﺟﻮر ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﻮن واﻗﻌﺎ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ‪ ،‬ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم‪ .‬ﻣﺎ ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ‬ ‫و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﺳﺮ و ﮐﺎر‬ ‫ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪم و اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ و‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺘﻮران را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﭘﺪر در اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد‬ ‫و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫و ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ"‪.‬‬ ‫اﺳﻢ رﺳﺘﻮران آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن‬ ‫اوﻗﺎت ﺧﻮش و ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در رﺳﺘﻮران دادهاﻧﺪ و ﮐﺎری‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﺻﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪا و ﻧﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ در آن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﯿﺪﻧﯽ‬ ‫در آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺳﺘﺎرهای ﭼﻮن‬ ‫اﻧﻮش ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐﻫﺎ و ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ‬ ‫در رﺳﺘﻮران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﻗﺺ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺐ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺟﺎ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫آﻗﺎی دﺳﺘﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪" :‬اﻧﻮش ﻋﺰﯾﺰ‬ ‫ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل‬ ‫دﯾﮕﻪ‪ .‬اﯾﺸﻮن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل‬ ‫اﯾﺸﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮدن‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ از‬ ‫اﯾﺸﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮن ﻣﯽﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻼل ﻧﻤﯿﺬاره ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮﻧﯽ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻼ ﺻﺤﺖ ﻧﺪاره‪ .‬اﯾﻨﺎ رو ﻋﻤﺪی‬ ‫ﻣﯽﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ اﻧﻮش اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎد"‪.‬‬ ‫و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و‬ ‫رﻗﺺ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ ‪ ۲۴‬ژوﺋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫وﯾﮋه ‪ Persian Dance Party‬در آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن در آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﮑﺮار ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان وﯾﮋه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی‬

‫‪ DJ‬در ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ و ﮔﺮﻣﺘﺮ‬ ‫ﮐﺮدن ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺺ ﺑﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫آﻣﺪ‪ .‬ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺎم ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ‪۲۰‬‬ ‫دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬واﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﻏﺬای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رﺳﺘﻮران را ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫رزرو ﻣﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓ را دارد و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﻋﺮوﺳﯽ و ﻣﺠﺎﻟﺲ دﯾﮕﺮ رزرو ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﻮﻓﻪ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ‪ ۲۵‬دﻻر ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﯿﻞ‬ ‫دارﻧﺪ از ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﻗﺎی دﺳﺘﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫"اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ را ﻫﻤﯿﻦ ‪ ۲۵‬دﻻر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ‬ ‫دارﯾﻢ‪ ،‬دﺳﺘﺎورد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ"‪.‬‬ ‫و‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه‪ ،‬ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی‬

‫دﺳﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺸﯿﺪه‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮع را از زﺑﺎن ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪" :‬ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ او‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ "،‬ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ؟ ﺑﻠﻪ ﺣﺪﺳﺘﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ‪" :‬ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﭘﺪر آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﮕﺬرﯾﻢ"‪.‬‬ ‫‪Anahita Meat & Wine‬‬ ‫‪Wednesday-Saturday‬‬ ‫‪Open for Lunch from 12pm-3pm‬‬ ‫‪Wednesday-Thursday‬‬ ‫‪Open for Dinner from 6pm-10pm‬‬ ‫‪Fridays & Saturdays‬‬ ‫‪Set Menu & Live Music 7pm-Late‬‬ ‫‪Sundays, All-You-Can-Eat Buffet‬‬ ‫‪Lunch & Dinner‬‬ ‫‪7/54 Burns Bay Road, Lane Cove‬‬ ‫‪Phone (02) 9428 5812‬‬


‫‪۲۳‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ‬ ‫ﺳﺮﺍﻟﮑﺲ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﺎﺗﺎﻻﻥ ﺍﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻓﯿﻨﺎﻝ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩﺍﯾﻢ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺷﻮﺍﻫﺪ‬

‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ ،‬ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺍﻣﺸﺐ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻥ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩ‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﺮﺁﻣﺪﻳﻢ‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎزی‬ ‫ﺑﺎ اﻟﻨﺼﺮ اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از‬ ‫ﻋﻬﺪه اﯾﻦ دﯾﺪار ﺳﺨﺖ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺘﯽ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ‪ ۴‬ﺑﺮ ‪۱‬‬ ‫ﺗﯿﻤﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺨﻦ‬ ‫ﻣﯽﮔﻔﺖ‪ ،‬ﭘﺲ از اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎزی‪ ،‬دروازﺑﺎن اﺳﺒﻖ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﺧﯿﺮا درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫اﻓﺰود‪" :‬دراﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ وﻓﻨﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪﯾﻢ‪".‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪" :‬ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﺮوزی ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ رﻗﻢ ﺧﻮرد‬ ‫و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی راه ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ‪".‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ذوب آﻫﻦ‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪" :‬ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺎ‬ ‫دراﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮپ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮب‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ازﻋﻬﺪه اﯾﻦ دﯾﺪار ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻤﺶ ﻧﺸﺎن‬ ‫دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ذوب آﻫﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‬ ‫دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ذوب آﻫﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای را درﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎزی‬ ‫ﮐﺮده و دراداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬ ‫وی درﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎراﺗﺶ در ﻣﻮرد‬ ‫زﯾﺮﮐﯽ ﺗﯿﻢ اﻟﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻫﻨﻮزﻫﻢ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﯿﻢ اﻟﻨﺼﺮ زﯾﺮک اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ‬

‫اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎزی زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی رﺳﯿﺪ‪".‬‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺷﻮه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻻن اﻟﻬﻼل در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ذوب آﻫﻦ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪" :‬اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده و‬ ‫اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮدم اﯾﺮان‬ ‫و ﺑﺎﺷﮕﺎه ذوب آﻫﻦ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺎک و ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ‪".‬‬ ‫وی دراداﻣﻪ و درﺑﺎره ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﭙﺎﻫﺎن و ذوب آﻫﻦ درﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪی ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﺳﯿﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﺑﻌﯿﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﯿﻨﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﯿﺪوارم ﻫﺮ ‪۲‬‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﯿﻨﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪".‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ذوب آﻫﻦ درﺧﺼﻮص‬ ‫اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎریاش ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫"ذوب آﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺮوز ﻗﺮار دادم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ذوب آﻫﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی و ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪".‬‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫آﺳﯿﺎ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪IRNA‬‬

‫ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯽ‬ ‫ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻣﯿﺪﺍﻥ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺩﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﯼ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﺯ‬

‫‪ÈœU ‰Ëb‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮊﺍﻭﯼ‪ ،‬ﺍﯾﻨﯿﺴﺘﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ‬ ‫ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖﻧﺸﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﻗﻮﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺑﺎﺗﻮﻑ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺷﻮﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻟﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﯿﻤﮑﺖﻧﺸﯿﻨﺎﻥ‬

‫‪۱۶۱‬‬

‫ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻓﻊ )ﺭﻭﯼ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻫﺎ( ﺭﯾﺴﮏ‬ ‫ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺍﻭﺋﻦ ﻭ ﺩﯾﻤﯿﺘﺮ ﺑﺮﺑﺎﺗﻮﻑ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻭﺋﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺑﺎﺗﻮﻑ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﮑﻦ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪Uefa.ir‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺯﺍﮔﺮﺱ‬

‫‪۱۶۱‬‬

‫‪ÁóË ‰Ëb ±μ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ μ ¥ ≥ ≤ ±‬‬

‫«‪∫vI‬‬ ‫«‪∫vI‬‬ ‫‪± X«u“U ‡ dO« Ë rU‬‬ ‫‪‡±‬‬ ‫‪“« v?J? ‡ d? U?? Ë Èb?B? ‡±‬‬ ‫≤‬ ‫????‪‘d‬‬ ‫‡‬ ‫‪r????A????Ç‬‬ ‫‪é???Ç‬‬ ‫≤‡‬ ‫ ‪ÁUÖœ«œ VF‬‬ ‫‪d~ UdÄ‬‬ ‫‡‬ ‫‪È«Å‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪d~M‬‬ ‫≤‡ «“ ‪—œ Ë ‰uGA ‡ vK$« !UN‬‬ ‫≥‡ “ ‪≥ ‡ vd —œ ‡ v «uÅÁœU‬‬ ‫‪—œ s??— Á«— ‡ È—U? ÂU?« ‰U‬‬ ‫?‪¥ v?? ÈU? Å·d? t? v‬‬ ‫ ‪V‬‬ ‫‪Ê«uKNÄ Ë dOœ ‡ œ“UÅv‬‬ ‫‪μ‬‬ ‫≥‡ ‪‡ ÊU?Öb?M?M?Å!—U? “ ‡ t?âUá‬‬ ‫‪‡ b???????K??? Ë s??? œÅv??? ‡¥‬‬ ‫ ‪ÊUN~ ‡ Èed ÊU«—œ ÈdN‬‬ ‫∂‬ ‫‪‘u~KO ‡ ÁbMU uÄ‬‬ ‫‪tKÖ‬‬ ‫‪‡ Èd???L?????? Ë Ád??O?? ‡μ‬‬ ‫∑‬ ‫‪‡ X??U?? Ë r??Åv?? ¨q?U? ‡¥‬‬ ‫‪o dH ‡ vuÖdÖœ‬‬ ‫∂‡ ‪∏ ‡ —«u« Ë rJ ‡ v«œU‬‬ ‫‪tUÖ—UNÇ d$UM “« ‡ ‘—u#U‬‬ ‫‪U ÅtKOË ‡ oHA ‡ —«d« ‡μ‬‬ ‫ ‪”—U ÊU« —œ ÈdN‬‬ ‫‪π‬‬ ‫∂‡ ??‪‡ v??M???? «œ X?Ëœ —U?O‬‬ ‫∑‡ ‪Ë v?F? ‡ V?O?? Ê«uO‬‬ ‫‪±∞ ôU “« v U È—ULO ‡ g u‬‬ ‫‪”u Ë qO ‡ ÊUu X# UÄ‬‬ ‫∑‡ ‪ÊUBI ‡ d~— ‡ d Å»u‬‬ ‫—‪±± Êu —œ Á—Ë« Ê«eO s‬‬ ‫∏‡ ‪t?u?E?M? ‡ X? «œœU‬‬ ‫∏‡ '?‪n??A????J?? ‡ X??O?? Ë b?B‬‬ ‫‪±≤ È«Å‬‬ ‫ ????‪Èe?? d‬‬ ‫?‪—U?B? “« —u?N?A‬‬ ‫?‪t??U??œË— Ë Z??O??K?? Èu??«d‬‬ ‫≥‪±‬‬ ‫‪—œ‬‬ ‫?‪v?L?N‬‬ ‫ ‪ÂU?I? t? ÈdU‬‬ ‫?‪‡  ±μ≥¥ ‰U?? t?? Ê«—u?Ås‬‬ ‫?‪t?U?I? U‬‬ ‫‪ÈU? Å‬‬ ‫ ‪ÈuM a —U‬‬ ‫¬‪Êb œ VO‬‬ ‫‪±¥ `??U??B?? “« ‡ œ—«œ‬‬ ‫??‪v??—U‬‬ ‫‪!«œ« “« ‡ v?M? Ë— ‡ È—U?OL ‡π‬‬ ‫‪±μ‬‬ ‫‪vULU‬‬ ‫ ‪◊d‬‬ ‫‪‡ U? Åg?J?A?O?Ä Ë U? ËœU ‡π‬‬ ‫∞‪ÈU?? Ëd??O?? ‡ X??K? l?L? ‡±‬‬ ‫‪—u~« X—œ ‡ d Åt UËd‬‬ ‫‪`D —œ Èb«Ë ‡ bË—Åv ÊU bUd qUI —œ vUE‬‬ ‫∞‪t« ‡ ËbM ÈUËU Ê“ ‡ b ¬Åv åV ò U ‡±‬‬ ‫‪ÈeOÇ t ÊbOU Xœ ‡ dU$ ‡ —«œd ‡±±‬‬ ‫‪ÂuKFU Ë ÁbOâOÄ ‡ `{«Ë Ë ÊU UL ‡ d Å„UÄ Ë d Å”bI ‡±±‬‬ ‫≤‪v UuJ Ê«—Ëœ ‡ v «—«œ ‡ ‚—U ‡±‬‬ ‫≤‪Ê«bM Ë Ëd u ‡ b b ‡ ÊU“Åv —«œÅÊU“ ‡±‬‬ ‫≥‪«uK vu ‡ v UOÖ tu ‡ —UJ ¬ Ë `{«Ë ‡ vUL¬ o bB ‡±‬‬ ‫≥‪Œd eK ‡ U ÅtFœ ‡ VU Ë »«c ‡ ÁœuU Ë ”U« ‡±‬‬ ‫‪e U ‡ “UO d tU{« ‡ ÊULU ÈœË—Ë ‚U « ‡±¥‬‬ ‫‪Èu ‡ ÷d Ë ÊULÖ ‡ U Uœ ‡±¥‬‬ ‫‪¨Áb?M?? u? ¨d?U? @?M?O?d?? f —u “« VU Ë vb«u vU«œ ‡ ve «— ‡±μ ≤μ —œ Èd?N? ‡ Ê«Ë«d? X —œ Ë e — ÈU ÅtU Ë s “« Áb ÁbO uÄ sO“ ‡±μ‬‬ ‫‪vJ óK oI Ë ·uKO ¨f uÅ«—œ‬‬ ‫‪X — dN »d ÈduKO‬‬ ‫ ‪∫ÈœuL‬‬ ‫ ‪∫ÈœuL‬‬ ‫‪ÁœdÅ‬‬ ‫‪Œ‬‬ ‫‪dÇ‬‬ ‫‪!Uu‬‬ ‫‪Ë‬‬ ‫‪vdÇ‬‬ ‫‪Ë‬‬ ‫‪X uÖ‬‬ ‫‪◊uK#‬‬ ‫‡‬ ‫«‪ÊUNH$‬‬ ‫«‪ÊU‬‬ ‫ ‪ÈU dN‬‬ ‫‪“« ‡±‬‬ ‫‪È—«“¬ ÂœdÅ≠ tUÅŒö ‡±‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ ‪vB#‬‬ ‫‪XOJU‬‬ ‫‪rH ËÅ‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪NÇ‬‬ ‫«‪q$‬‬ ‫‪o%‬‬ ‫‡‬ ‫ ‪‘«u‬‬ ‫‪Ë‬‬ ‫¬—«‪Â‬‬ ‫‡‬ ‫ ‪‘ö‬‬ ‫‪Ë‬‬ ‫‪—U‬‬ ‫ ‪ÂU~M‬‬ ‫≤‡‬ ‫≤‡ « ‪!dÄ«— ‡ Êœd vUdN ‡ rAÇ p‬‬ ‫‪bMÅ‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‬ ‫‪sOF‬‬ ‫—«‪ÆÆÆ‬‬ ‫¬‪Ê‬‬ ‫{‪j«u‬‬ ‫‪Ë‬‬ ‫«‪X‬‬ ‫‪Âd‬‬ ‫‪b U‬‬ ‫‪ŸËdA‬‬ ‫—«‪Á‬‬ ‫«“‬ ‫≥‡ ‪X U buÄ ‡ ÁUÖÅtOJ ‡ Ábd cÄÅtu ‡ vÖbM‬‬ ‫‪Êu‬‬ ‫≠‪ÁœU‬‬ ‫‪©Ÿ®vK‬‬ ‫‪!dC‬‬ ‫«‪V‬‬ ‫‡‬ ‫‪‘uU‬‬ ‫‪XËœ‬‬ ‫‡‬ ‫‪—UÅ‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪U‬‬ ‫«“‬ ‫‪vMdÖ‬‬ ‫‡‬ ‫≥‬ ‫‪vuM ÈUJ d¬ —œ È—uA ‡ rM ‡ —UO »¬ ‡¥‬‬ ‫‪vuÄ È—ULO ‡ ÈœöO ÁU ‡ —u —œ Ë t U ‡¥‬‬ ‫‪tU Ë UON ‡ Xb ‚ULÇ ÊUN~ ‡ ÂUb ‡μ‬‬ ‫¬ ‪—UJ‬‬ ‫‪¨rAÇ‬‬ ‫‪U Êb Áb œ qU' ‡ Êœd UON Ë ÁœU¬ ‡ Ê“ÅtMÄ ‡μ‬‬ ‫∂‡ ‪È«ÅtMÄ U vU ÎôuLF „“U È«ÅtÇ—UÄ ‡ sOÇ ed ‡ qœ Ë œu‬‬ ‫∂‡ ‪»U¬ ‡ UÄ—UÇ ÊœdÖ @“ ‡ ‘—«eÖ‬‬ ‫‪Å‬‬ ‫∑‡ ‪vNÖ¬ ‡ —UG ‡ XU bMÇ U Ëœ “« vJ tUA‬‬ ‫∑‡ ‪tâ —œ ‡ ‘d È«b$ ‡ öÄË g#Ä‬‬ ‫∏‡ ‪v «uÅÁœU “ ‡ vAO«Å‚u ‡ !u d‬‬ ‫∏‡ ‪dF Âö ‡ vu$« ¨—«œ ÂUE ¨rEM ‡ !UO l U‬‬ ‫‪u —œ È“UÖ ‡ sOAd œ ‡ Xœd “ ‡π‬‬ ‫‪Ë X??#?? ‡ Êœd? »U? d?Ä ‡π‬‬ ‫∞‪‡ »U?? bMÇ ‡ ‰œ —œ tHN ‡±‬‬ ‫‪ÈeOU qM ‡ rJ‬‬ ‫ﺯﺍﮔﺮﺱ‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﺯ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫‪۱۶۰‬‬ ‫‪۱۶۰‬‬ ‫‪≥∂∑π‬‬ ‫‪Á—UL‬‬ ‫‪ÁóË‬‬ ‫ ‪‰Ëb‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪≥∂∑π‬‬ ‫‪Á—UL‬‬ ‫ ‪ÈœU‬‬ ‫ ‪‰Ëb‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪U —œ‬‬ ‫∞‪X?#? UÄ ‡ g uÄ Ë ÁœdÄ ‡±‬‬ ‫‪±μ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ μ ¥ ≥ ≤ ±‬‬ ‫‘‪Ë r??z«œ ‡ b??M?? —œ v????U? « ‡±± ±μË ±¥Ê ±≥Ë ±≤ ±±« ±∞Ê πË ∏« ∑‰ ¯∂ μÈ ¥Â ≥ ≤» ±‬‬ ‫ ‪È—UAUÄ Ë —«d$« ‡ ÊUu‬‬ ‫ « — ‪« — « Ê « Á à Œ È‬‬ ‫‪œ à ±‬‬ ‫‪±‬‬ ‫‪Á—U' t q « ‡ Á—«uL — « ’ Õ  ” Ë È Û  « È » ≤ È Ë — „ È È « Á Ê‬‬ ‫≤ ‪« Û Ë Ê‬‬ ‫‪ÂËœ ÁU?? ‡ “Ëœ s?O??u?Ä ‡±±‬‬ ‫‪‡ v?M?L?d? t??K? ‡ r?MN t ‡±≤ ‚Á ȉ È« ‰ ”— œ « Ê ‚« « ” « œ— Ÿ »« ≥¥ ‘È È« »«  ”— ” —Á „ œË  »« Ë È‰ ” Õ« ≥¥‬‬ ‫‪dO Ë Á«— ‡ ÈœöO ‰U‬‬ ‫‪« œ “ Â‬‬ ‫» ‪Á È Ê‬‬ ‫” — ¯ ‘  ‪Á‬‬ ‫” — — ” ‪œ È‬‬ ‫‪oË—Åv Ë‬‬ ‫„ ‪μ‬‬ ‫≤‪μ —«œdOÖ«Ë ‡ X “ Ë VON ‡±‬‬ ‫‡ “‪¯d ÊU‬‬ ‫∑∂ «‪‡ g? ¬ ‡ t?K?F? ‡ ÁU? Á—U?L? ‡±≥ ¯‰ —« » ÊÁ Êœ « ”— · » È« — ‘  — Û« ∂∑ ‚« ”— · ‘ « » »« ‘ „  ‘ Êà « œ— Ë‬‬ ‫≥‪‡ —U????????— Ë Ád????N????Ç ‡±‬‬ ‫— ” «‬ ‫∏ “ « ‪œ‬‬ ‫∏ “ „ ‪È‬‬ ‫‪Á ‘ È Û — Ê Á‬‬ ‫” — « ” ‪Á  È‬‬ ‫‪bO —u È«b ‘ Ë È‬‬ ‫« ¯ — «‬ ‫‪Ê « — È Ë π‬‬ ‫‪ ‰ Û È œ π ” —  Á‬‬ ‫‪Ë — È Ê‬‬ ‫·  ‪Á Ê‬‬ ‫¬?‪‡ u? d?Ä Ë v?M? Ë— ‡ ÊU?Öb? d‬‬ ‫∞‪”Ëd? Á«dL ‡ XL Ë XN ‡±¥ Á « » Õ « „ « ‰ Ë „ » « ±‬‬ ‫« ‪È‬‬ ‫‪Ã Ê ‰‬‬ ‫∞‪ Ê ±‬‬ ‫‪« — à « Â‬‬ ‫‪V œdÖ«œdÖ‬‬ ‫‪Ë — « œ‬‬ ‫¯ ‪Á « Ê‬‬ ‫— ‪Ê « » Á Â‬‬ ‫‪ Ë « „ « Ê‬‬ ‫‪» ±±‬‬ ‫‪‘ ±±‬‬ ‫‡ ‪dM‬‬ ‫‪ ‘ È‬‬ ‫— ‪œ Ë‬‬ ‫« ‪— Â‬‬ ‫‪È Õ Ë ±≤ ‡ b«Ë Ë UJ ‡ “«b« fÄ ‡±¥‬‬ ‫‪Ë ”  ±≤  — Ë‬‬ ‫‪« œ Ã‬‬ ‫— ‪È Á‬‬ ‫‪Ê«Ë—U? ‡ U ÅrU Xœ XM “ ‡±μ Á œ Á È » — „ Ë‬‬ ‫≥‪Ë — Á « — ±‬‬ ‫‪Á ‰ « È Û ±≥ Ê Á — » Â‬‬ ‫„ ‪‘ Ê‬‬ ‫‪X ÁU‬‬ ‫‪ÈœU »— Õ« È —« È — ÕË — »‰ ë  “ —« ‰Ë ‰Ë ±¥ ÃÁ »— È ◊Ê « — ÈË ‘Ÿ ÂÊ Ã« œ œÁ È ‰« ÊË ±¥‬‬ ‫‪±μ‬‬ ‫‪±μ‬‬ ‫‪dU ‡ —ˬŔd ‡±μ‬‬ ‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪23‬‬


‫‪۲۲‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ‬

‫‪1 18 June‬‬ ‫~‬ ‫ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﻣﺎﻧﯽ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ‬

‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬

‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬

‫ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﻮﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺮ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ‪ ۲۷‬ﻣﯽ ﺗﺎ ‪ ۱۳‬ﮊﻭﺋﻦ ‪ ۲۰۱۱‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ‪ ،‬ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ‪ Vivid Sydney‬ﯾﺎ "ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ" ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺭﺑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﺷﺐ‪ ،‬ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﭘﺮﺍ ﻫﺎﻭﺱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺩﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ‬ ‫ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻧﻮﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﻩ‬ ‫ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﺋﯽ ﻭ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻮﺵ ﻧﻮﺍﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﮐﻨﺎﻑ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫‪May 27 – June 13. Free. vividsydney.com.‬‬

‫ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﺎﭘﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺰﺭگ ﺳﻮﭘﺎ ﺳﻨﺘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﭘﺎﺭک‪ ،‬ﻣﺎﻩ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻣﺪ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺁﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ "ﻫﻔﺘﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﻼﻥ" ﺑﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯽﮔﻦ ﻣﻮﺭﺗﻦ‬ ‫ﻃﺮﺍﺡ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬

‫ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ‬

‫ﺷﻨﺒﻪ‬

‫ﺟﻤﻌﻪ‬

‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ ‪ ٩‬ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Gold Week‬ﺭﺍ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﭘﻮﻝ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺟﺎﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﯿﺪﺭﺯ‬ ‫ﭘﺎﻭﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﺍﻝ ﺑﯿﭻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻏﺮﻓﻪ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻮﺩک ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﻮﻟﺖ ﺩﻧﯿﻨﮕﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﯿﺮﺍﻧﺪﺍ ﮐﺎﺭ‪.‬‬

‫‪goldweek.org.au‬‬

‫‪1‬‬

‫‪June 9 & 11, see supacenta.com.au‬‬

‫ﻓﯿﻠﻢ "ﺩﺍﯾﺮﻩ" ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺤﺮﻭﻡ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ "ﺁﯾﻨﻪ" ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ١٩٩٧‬ﺟﺎﯾﺰﻩ ﯾﻮﺯﭘﻠﻨﮓ ﻃﻼﺋﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ -‬ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﻟﮑﺎﺭﻧﻮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺮ ﻫﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﺟﻠﻮی ﺭﺍﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺷﯿﺮ ﻃﻼﺋﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﻭﻧﯿﺰ ﺭﺍ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﭘﺲ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠٠٠‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ‪١٢ :‬‬ ‫ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﻭ ‪ ۴۵‬ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺎ ‪ ٢‬ﻭ ‪ ٢٠‬ﺩﻗﯿﻘﻪ‪ .‬ﻓﯿﻠﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﻨﺎﻫﯽ‬ ‫ﺍﻭ ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺎﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﻨﺎ ﺧﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺁﻫﻨﯽ" ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٣‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮ ﻧﯿﻮﺳﺎﻭﺕﻭﯾﻠﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫‪2.20pm-4.05pm. Dendy Opera‬‬ ‫‪Quays. sff.org.au.‬‬

‫ﻓﯿﻠﻢ "ﺁﻓﺴﺎﯾﺪ" ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﺮﺱ ﻧﻘﺮﻩﺍی ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ‬ ‫ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠٠۶‬ﺑﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎﺯی ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﮐﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ‬ ‫ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺶ ﺑﻄﻮﺭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﻮﻡﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ! ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺁﻓﺴﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻋﺪﻩﺍی ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﻮﻡ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪12.05pm-1.43pm.‬‬ ‫‪Art Gallery of NSW. sff.org.au.‬‬

‫"ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﺳﻔﯿﺪ" ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﺒﺎﺱ ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﮔﺮﺩﺵ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻃﯿﻒ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ‪ .‬ﺭﺍﺿﯿﻪ ﮐﻪ ‪ ٧‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﻮﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﺮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﻡ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.20pm-2pm.‬‬ ‫‪State Theatre. sff.org.au.‬‬

‫‪13 12‬‬

‫"ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮ ﮐﻤﺪی ﺩﻧﯿﺎ" ﺑﺎ ‪ ١٠‬ﮐﻤﺪﯾﻦ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ ٢‬ﺳﺎﻋﺖ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ١٠ .‬ﮐﻤﺪﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ‪ ١٠‬ﺩﻗﯿﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻕ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ‪ ٢‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫)‪ ١۵‬ﺗﺎ ‪ ٢۶‬ژﻭﺋﻦ(‬

‫‪8.30pm-10.30pm. The‬‬ ‫‪Comedy Store. comedystore.com.au.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Art Gallery of NSW. sff.org.au.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ "ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪ" ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝﺍﻑ‪ ،‬ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﻭﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭﺍﺿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﯾﺖﺍﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺩﯾﺪی ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪4.40pm-6.17pm. Art Gallery of‬‬ ‫‪NSW. sff.org.au.‬‬

‫‪18‬‬

‫‚‪Ŷsg ’©i¹ ’ ũ‚s> ĄŦ‚ ˆ©i ƁŰűŰ Ɓ ®s¢š ĄŦ‬‬ ‫‪€¡‚©œ ŲsW ®¥i Ąsš »„ŦVš ®Ŧ‚¡Ŧ …= s s©Ů‬‬ ‫‪(’s «¡) Ű³Ů ƯƲưƮ űŦ ’‚ ƁŮ Ɓ ƯƮĢƮ űŦ ’‚b¥¡ ő“¥s ¡‚ űŦ €l_ s¡ ſŦ‚l ’ ſۓ7i s¡ ®€© űŦ‬‬ ‫‪Ű³Ů ƯƲưƮ űŦ ’‚ ƁŮ Ű³Ů ƯƮĢƮ űŦ ’‚ «¡ Ąƒs ¡‚ űŦ űŦ‚© ’ ‘ƒ¡‚ »€©Ůš »ſۓ7i s¡ ®€© űŦ‬‬ ‫‪.v Ŧ ƀ€ ۓck s ũs©s ’©i¹ Ż“ Ąs vj© ŰŮ‬‬

‫‪4th Floor, 32 York Street, Sydney‬‬

‫‪Lic: 2TA 003702‬‬

‫‪Fax: (02) 9290 3854‬‬ ‫‪Mobile: 0410 439 330‬‬ ‫)‪(€¡‚©œ ŲsW ¡s“ s ĄŰƁ‚™ ŮŰŦ“ ŰŮ ˆg sfb‬‬ ‫‪Email: sam@breakawaytravel.com.au‬‬ ‫‪Website: www.breakawaytravel.com.au‬‬

‫‪Phone: (02) 9299 6561‬‬ ‫‪ 22‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬


‫‪۲۱‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫‪ ٪۲۰‬ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ‬

‫‪155A Victoria Road‬‬ ‫‪Drummoyne, NSW 2047‬‬

‫‪9181 1196‬‬ ‫‪HAIR DRESSING‬‬ ‫❘ ‪❘ All Hair Services ❘ Hair Products‬‬ ‫❘ ‪❘ Relaxing Hair Protein Treatment‬‬ ‫❘ ‪❘ Human Hair Extension ❘ Threading‬‬ ‫❘ ‪❘ Japanese Hair Straightening‬‬

‫‪BEAUTY‬‬ ‫❘ ‪❘ Eyelash Extensions‬‬ ‫❘ ‪❘ Makeup ❘ Waxing ❘ Facials‬‬ ‫❘ ‪❘ Perming ❘ Bridal‬‬

‫‪SPECIALIST‬‬ ‫‪IN EUROPEAN CARS‬‬

‫†‡‪Ö¨‡ÂË Z6 f‬‬ ‫»|‪dˀË‬‬ ‫‡]‪ËÁ€Z‬‬

‫‪Á‬‬

‫ﻟﯽ‪ ،‬ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ‪ ۲۲‬ﺳﺎﻟﻪ ﭼﯿﻨﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮ‬ ‫ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﻏﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻟﮑﻦ‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﻭﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ‬ ‫ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﮔﻮﻭ ﮊﻭﻧﮓ ﻓﺎﻡ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻌﯽ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘﻮﻁ‬ ‫ﺍﻭ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫ﮊﻭﻧﮓ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﻟﯽ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ‬ ‫ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬

‫ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺮﮐﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‬ ‫آﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدداری اﯾﺮان از‬ ‫دادن ﻣﺠﻮز ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ آن ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‪ ۱۰ ،‬ﺧﺮداد )‪ ۳۱‬ﻣﻪ(‪،‬‬ ‫وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﻪ روی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ‪،‬‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن‪ ،‬آن را اﻗﺪاﻣﯽ "ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫آداب و رﺳﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ" داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺮاض دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای‬ ‫ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ورود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان‬ ‫در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ارﺗﺒﺎط دارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫روی داد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ‬ ‫ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﺎک‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺪت‪ ،‬ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺻﺪراﻋﻈﻢ‬ ‫آﻟﻤﺎن ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ای را ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ‪ ،‬اﺟﺎزه‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز از ﻓﺮاز ﺧﺎک اﯾﺮان‪،‬‬

‫ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻨﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪" :‬اﻗﺪام اﯾﺮان در‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﺻﺪراﻋﻈﻢ‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ‪".‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ‬ ‫ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻻزم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر اﯾﻦ‬ ‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﻓﺮاز ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫آﻣﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﺮان ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﻣﺪ‪ ،‬اﺟﺎزه ﺧﻮد را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان آداب راﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫در ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزات رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ را‬ ‫ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن را‬ ‫ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از‬ ‫ورود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪاده ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎری‬ ‫از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺻﺪراﻋﻈﻢ در ﺳﻔﺮ ﻫﻨﺪ‬

‫ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ از ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ‪۵+۱‬‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان را‬ ‫ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی‬ ‫را ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی‬ ‫ﻧﮋاد‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان‪ ،‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ او آﻣﺎده از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻣﺬاﮐﺮات‬ ‫ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن‪ ،‬ﮔﺰارش‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای‬ ‫اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫اروﭘﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮوه ‪ ۵+۱‬در ﻣﺬاﮐﺮات‬ ‫ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ‪ ،‬در‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ارﺳﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬

‫¿‬ ‫´‪ÕY|Æ‬‬ ‫»‬ ‫€‬ ‫‪e‬‬ ‫\‪,‬‬ ‫‪̼ e‬‬ ‫€‪€a cY‬‬ ‫‪Å‬‬ ‫‚‬ ‫‪Ë‬‬ ‫‪À‬‬ ‫‪Ä‬‬ ‫¯¼‪€f‬‬

‫]‪Ö¨‡ÂË Z6 f‡ dˀË|» Z‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫ ‚‪¹ Ɓ Šƒ „¡Ɓ‬‬ ‫ ‚‪ũŦ‚©jd ’©i¹ Ɓ ©7“Ŧ ‚“¹ „¡Ɓ‬‬ ‫ ©>‪©7“Ŧ ®‚ 8‬‬ ‫‪Ɓ Ą‚ s »‚¡s ŸŦ“Ŧ ‡¡“d‬‬ ‫ ‚‪sƒ‚ „¡Ɓ‬‬ ‫’‪©7“Ŧ „¡Ɓ‚ ’Ÿ‚8Ů ſق¹ űƁŰ‬‬ ‫‚ ‪©7“Ŧ ŮŰŦ€s8 Ŧ Ųs Ŧ‬‬ ‫ž©‪ª©i Ŧ “i Ɓ ª©i Ŧ «k‬‬

‫‪PHONE (02) 9897 2277‬‬

‫‪39 GEORGE STREET GRANVILLE NSW 2142‬‬

‫‪www.bwsautomotive.com.au‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪21‬‬


‫‪۲۰‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﻋﻠﻢ‬

‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﺭﻧﻴﺦ ﺧﻮﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺟﺪﻝ ﻋﻠﻤﻰ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺧﺘﺮﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻧﺎﺳﺎ‪ ،‬ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺸﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮﺩ ﻣﺤﺎﻓﻞ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻓﻠﯿﺴﺎ ﻭﻭﻟﻒ‪-‬ﺳﯿﻤﻮﻥ‪ ۳۳ ،‬ﺳﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻣﻮﻧﻮ ﻟﯿﮏ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻤﯽ ﺯﺭﻧﯿﺦ ﯾﺎ ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﺭﻧﯿﺦ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ :‬ﮊﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ؛‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻭ ﺗﻮﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﮊﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮊﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۶‬ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ :‬ﮐﺮﺑﻦ‪ ،‬ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﯿﺘﺮﻭﮊﻥ‪ ،‬ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ‪ ،‬ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﮔﻮﮔﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺎﻥ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﺭﻧﯿﺦ ﺟﺎﯼ ﻓﺴﻔﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﮎ ﻭﺳﯿﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺴﻤﻮﻡﮐﻨﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ‬

‫ﺟﻤﻊ ﻣﺨﻔﯽ‬

‫‪۱۱۶‬‬

‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﺪول‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۹‬اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻊ‬ ‫رﻗﻢﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و ردﯾﻒ داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل‬ ‫ﭼﻪ ﻋﺪدی را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب‪ ،‬ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻋﺪاد واﻗﻊ ﺑﺮ‬ ‫وﺗﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟‬

‫ﺳﻤﻮﻡ ﺁﻓﺖﮐﺶ ﺩﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻭﺳﯿﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮊﻥﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ ﺩﺭ ‪ DNA‬ﻭ ﺳﻠﻮﻝ‬ ‫ﺁﻥ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ‪۱۰۰‬‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻠﻮﻟﯽ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬

‫ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﮐﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻮﺽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺎﻧﻢ ﻭﻭﻟﻒ‪-‬ﺳﯿﻤﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﻩ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺳﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻭ‬ ‫ﭘﯿﺎﻡﻫﺎﯼ ﺗﻮﯾﺘﺮﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ‬

‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ‪ ،‬ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ‬ ‫‪ ۱۳‬ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺮﺩﻥ ‪۸‬‬ ‫"ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻨﯽ" ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﺍﻋﻼﻡ‬

‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻭﻭﻟﻒ‪-‬ﺳﯿﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺧﻄﺎﻫﺎﺋﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺭﻧﯿﺦ ﻭ ﻓﺴﻔﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢﻭﻭﻟﻒ‪-‬ﺳﯿﻤﻮﻥﺩﺭﭘﺎﺳﺨﯽ‬ ‫ﮐﻪﺩﺭﻫﻤﯿﻦﺷﻤﺎﺭﻩﺳﺎﯾﻨﺲﭼﺎﭖﺷﺪﻩ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﮐﻼ ﺳﺮ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﻪﻭﺗﺤﻠﯿﻞﺍﻭﺍﺯﻧﺘﺎﯾﺞﺩﺭﺳﺖﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭﺍﺯﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥﻣﻨﺘﻘﺪﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺳﺖﮐﻪ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶﺍﻭﺭﺍﺗﮑﺮﺍﺭﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﭘﯿﺪﺍ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮊﻥﻫﺎﯼ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺯﺭﻧﯿﺦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﭘﯿﺪﺍ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪" :‬ﺧﯿﻠﯽ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺍﯼ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪".‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻭﻭﻟﻒ‪-‬ﺳﯿﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺍﻭﺭﻣﻠﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﻦ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺣﺮﻑ ﺍﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ‪".‬‬ ‫‪Zagros Tribune translation‬‬ ‫‪from San Francisco Chronicle‬‬

‫‪۱۶۹‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول را ﻃﻮری ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪ ،‬ردﯾﻒﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎی‬ ‫ﺳﻪ در ﺳﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎدرﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ از اﻋﺪاد ‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۹‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺟﺪول ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ‪ ،‬ردﯾﻒﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻮدوﮐﻮ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺎوی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﮐﺎر ﺣﻞ آﻧﺮا‬ ‫آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮدوﮐﻮﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮاغ ﺑﻌﺪی‪ :‬ﺟﺪول را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ دﯾﺪ و ﺣﻞ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪۱۶۸‬‬

‫‪ - ۱‬ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻋﺪاد ‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۹‬ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ‪ : ۴۵‬اﮔﺮ دو ﺧﻂ در‬ ‫ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ‪ ۹‬ﺷﮑﻞ‪ ۸ ،‬ﺷﮑﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﻢ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ‪ ۴۵‬ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬اﮔﺮ دو ﺧﻂ در ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ‪ ۳‬ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬

‫‪ 20‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬

‫ﺩﺭﺟﻪ‪ :‬ﻣﺘﻮﺳﻂ‬


‫‪۱۹‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﻧﻈﺮ‬

‫ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫روز آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ )‪ ۳‬ﺧﺮداد ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫‪ ۲۴‬ﻣﯽ( ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪای اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺷﻤﺎره ‪ ۳۶۹‬ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺧﻠﯿﺞﭘﺎرس ﺧﻮاﻧﺪم‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﺒﺎد ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ‪ "Lest We Forget‬و ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻠﯿﻌﻪ اﮐﺒﺮی‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ "روز ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن‬ ‫و ﻣﺠﺮوﺣﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪی‬ ‫در ﺟﻨﮕﻬﺎ" )روز اﻧﺰک ‪،(Anzac Day‬‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫"ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮐﯽ از ﭼﻨﯿﻦ روزی‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ُﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮری‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪام ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫از روز ارﺗﺶ ]اﯾﺮان[ ﺑﺪم ﻣﯽآﻣﺪ‪ .‬ﺣﺘﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ارﺗﺶ ]اﯾﺮان[‬ ‫روی اﻋﺼﺎﺑﻢ راه ﻣﯽرﻓﺖ‪ .‬ﯾﺎ روز آزادی‬ ‫ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮری ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽروی ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺸﻨﻮی ﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ "ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺧﺪا آزاد‬ ‫ﮐﺮد"‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ‪۸‬‬ ‫ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه؟"‬ ‫ﭼﺮاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ "آزاد ﺷﺪن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ" ﭼﯿﺰ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺪای‬ ‫زﻧﺪه و ﻣﺮدهای ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم‬ ‫دادﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﺧﺪا‪ ،‬ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮی‪ ،‬دﺳﺖﺑﺎﻻ "ﺑﻌﺪاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ" اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬در ﺣﺎﺷﯿﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﻋﺪهای از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ‬ ‫و ﯾﺎ ﻧﻔﺮت از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻦ ﮐﺎر‪،‬‬ ‫دﺳﺖﮐﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺪاق ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‬ ‫‪throw the baby out with the bath‬‬ ‫‪ water‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ‪ ،‬ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آزاده‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺣﺘﻤﺎ آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را‬ ‫ﮐﺎر ﺧﺠﺴﺘﻪای ﻣﯽداﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪم‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارد و ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ‬ ‫آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ راﻧﺎم ﺑﺒﺮد و ﻫﻤﺎن‬ ‫را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ‪ .‬در آن ﺻﻮرت‪ ،‬ﻣﺜﻞ روز‬ ‫اﻧﺰک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ُﺑﺮ ﺑﺨﻮرد‬ ‫و ﻋﺸﻖ و اﺣﺘﺮام را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫آن ﺷﻬﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺮزﻫﺎی‬ ‫اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ‬ ‫ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و وﻃﻦ ﻟﮕﺪﻣﺎل اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ‬ ‫ﺧﺎک ﻣﻘﺪس را از زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪ آﻟﻮده‬ ‫ﺳﺮﺑﺎز اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫و‪ ،‬ﺗﺎزه‪ ،‬ﺑﯽآﻧﮑﻪ از ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺪای‬ ‫اﯾﺮانزﻣﯿﻦ در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻮارد‪ ،‬در ﺟﻨﮕﻬﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺟﺎن دادﻧﺪ‪ ،‬از‬ ‫زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اول و دوم و ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫اواﺧﺮ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ زودﮔﺬری ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎدرﺷﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬در ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪" ،‬روز اﻧﺰک" ﺧﯿﻠﯽ آﻟﻮده‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮی اﺳﺘﻌﻤﺎری آن ﻫﻢ از ﻧﻮع‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﮐﻪ از اﯾﺮان آﻣﺪهاﯾﻢ‪ ،‬ﻫﻤﻪ‪،‬‬ ‫زﺧﻢﺧﻮرده ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎری‬

‫و در رأس آن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ و‬ ‫روس ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ‬ ‫روز اﻧﺰک را روز ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪام‬ ‫و ﺗﺮدﯾﺪی ﻫﻢ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﮏ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮدهام زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ روز را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮیﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری دارد‪،‬‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارد‪-‬‬ ‫ﺷﻬﺪاﺋﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎن‬ ‫ﺑﺮ ﮐﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد و‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮدم ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻧﮕﺬارﻧﺪ از ﭼﺎﻟﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد‬ ‫در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺎه دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮی و ﯾﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺖ ژاﭘﻨﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوز‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﻞ ﺑﻪ "ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی" اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻓﺮﻫﻨﮓ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و‪ ،‬ﻫﻨﻮز‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت‬ ‫ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد‬ ‫اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪن‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮان ﻣﻐﻮل ﺻﻔﺘﯽ ﭼﻮن ﺟﻮرج‬ ‫ﺑﻮش و ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ و ﺟﺎن ﻫﺎوارد‪ ،‬ﺷﺘﺎب‬ ‫ﺗﺎزهای ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎر رﺳﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺧﺘﺎم ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ‪Lest We‬‬ ‫‪ Forget‬ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﺒﺎرت ﺑﯽآزاری‬ ‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﭙﺮدازﯾﻢ‪ .‬در داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در واﻗﻊ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺮی اﺳﺖ از ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‬

‫اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬ﺟﻮزف رودﯾﺎرد ﮐﯿﭙﻠﯿﻨﮓ‬ ‫)ﺗﻮﻟﺪ ‪ ۱۸۶۵‬وﻓﺎت ‪ .(۱۹۳۶‬اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ و‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ذوق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻤﺒﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰء ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد‪ ،‬درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﺎره‬ ‫اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮد‪ ،‬و ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ‪ .‬ﮐﯿﭙﻠﯿﻨﮓ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه‬ ‫ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮوده ﺷﺪن‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ‪ :‬در ﺳﺎل ‪ ۱۸۹۷‬ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﺪارک ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﮑﻪ‬ ‫وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ از‬ ‫ﮐﯿﭙﻠﯿﻨﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺮی ﺑﻪ آن‬

‫ﻣﯽورزﯾﺪ؛ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم‪،‬‬ ‫ﭼﺮا‪ ،‬اﻣﺎ از ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮود‪،‬‬ ‫آﻧﻬﻢ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ راوﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﮐﺮدن ﺧﻮدش در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از‬ ‫آن ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺮ را ﺗﻤﺎم‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﭼﺮا او‬ ‫آﻧﻘﺪر در ﺳﺮودﻧﺶ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ‪God of our fathers‬‬ ‫ﺷﻌﺮ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪای‬ ‫ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺧﺪا ﮐﻪ او‬ ‫را ارﺑﺎب و ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺸﻮرش‬ ‫ﻣﯽداﻧﺪ‪ -‬ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻂ‬ ‫ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در‬ ‫دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش در ورای‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ و‬ ‫ﮐﺎﺟﺶ‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آورده‬ ‫و ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ -‬از اﯾﻦ ﺧﺪا ﮐﻪ او را‬ ‫‪ Lord God of Hosts‬ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ارﺑﺎﺑﯽ "ﻣﺘﮑﺒﺮ" و واﻻﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای‬ ‫آﻧﻬﺎ ‪ God of Hosts‬اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ "رزاق"‬ ‫اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺴﺮاﯾﺪ‪ .‬ﮐﯿﭙﻠﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺧﻮد از ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد‪ ،‬از ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻪ ﺧﺪاﺋﯽ‬ ‫ﻣﺮﯾﺪان ﺳﺮﺳﺨﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫و ﺟﻮرج اورول ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ﮐﺘﺎب ﺗﺮﮐﺸﺎن ﻧﮑﻨﺪ "ﻣﺒﺎدا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ"‪:‬‬ ‫"ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت" زﻣﺎﻧﯽ او را "ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ‬ ‫‪God of our fathers, known of old‬‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد‪ ،‬از‬ ‫‪Lord of our far-flung battle line‬‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎﯾﻤﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻌﺮی‬ ‫‪Beneath whose awful hand we hold‬‬ ‫ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا آن را ‪Recessional‬‬ ‫‪Dominion over palm and pine‬‬ ‫ﻋﻨﻮان داد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﺮد ﺑﻪ ‪Lest‬‬ ‫‪Lord God of Hosts, be with us yet,‬‬ ‫‪ We Forget‬ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺷﺪ و‬ ‫!‪Lest we forget—lest we forget‬‬ ‫روی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد و ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻗﺒﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ‪.‬‬ ‫در ﻓﺮاز دﯾﮕﺮی از ﺷﻌﺮ اﻧﺬار‬ ‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﭙﻠﯿﻨﮓ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﮑﺮر ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ ،‬ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ و ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻌﻠﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮداران و ﺷﺎﻫﺎن‪ ،‬ﻣﺮدﻧﯽ‬

‫و اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻨﻮا و ﺻﻮر‪،‬‬ ‫رﻓﺘﻨﯽ؛ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﭘﺸﯿﻤﺎن از ﮔﻨﺎه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮ در راه ﺧﺪا داﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪The tumult and the shouting dies‬‬ ‫‪The Captains and the Kings depart‬‬ ‫‪Still stands Thine ancient sacrifice,‬‬ ‫‪An humble and a contrite heart.‬‬ ‫‪Lord God of Hosts, be with us yet,‬‬ ‫!‪Lest we forget—lest we forget‬‬

‫و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﻌﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن روزﺷﺎن ﻏﺮوب ﻧﻤﯽﮐﺮد‪،‬‬ ‫و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪاش‪ ،‬ﮐﻪ اﻗﺘﺪار آن روز او‬ ‫ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻣﯽدﻫﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻏﺮور و ﻧﺨﻮت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ داروی اﺻﻠﯽ ﻏﺮور و ﻧﺨﻮت‬ ‫ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻌﺪ از‬ ‫آن ﻫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪ و‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اداﻣﻪ داد و ﺟﻨﮕﻬﺎی‬ ‫ﻓﺮاوان راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺻﺪ ﻫﺰاران‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﮐﺸﺖ و ﺗﺎ ﭘﻮزهاش‬ ‫را در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان و‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮﻧﯽ‬ ‫ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬ ‫آن اﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻓﯿﻠﺶ ﯾﺎد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ‬ ‫و در اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و آواره و‬ ‫ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻣﻦ ﯾﮑﯽ در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎﺋﯽ ُﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪19‬‬


‫‪۱۸‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ‪...‬‬

‫ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‬ ‫ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ‪ ،‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬

‫آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﻮردزﻣﻦ )‪Anthony H.‬‬ ‫‪ (Cordesman‬ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎره ﺟﻨﮓﻫﺎ در دﻫﻪﻫﺎی‬ ‫اﺧﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬دو ﺟﻠﺪ از دوره‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪی ﮐﺘﺎب "ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺪرن" او‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دارد‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺑﺎره‬ ‫آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ در زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در‬ ‫آﺑﺎدان‪ ،‬آﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ‬ ‫ﻣﻮاﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽﺷﺎن‪ ،‬راه را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن و آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺟﻨﻮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و‬ ‫ﻧﯿﺰارﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی‬ ‫ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ از ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺼﺮه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ‬ ‫ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺮاق ﻧﻮد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو در‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﺮاق‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯽ روی ﺷﻂاﻟﻌﺮب ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﯿﻦ‬ ‫ﺳﻮﺧﺘﻪ )ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ و درﺧﺘﺎن(‬ ‫اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ دﻓﺎع از آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن‬ ‫آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﯿﻦ‬ ‫و ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮی در ﮐﻨﺎر‬ ‫اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﯿﺮرس ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ‪ ،‬از‬ ‫دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺮاق ﺑﻮد‪ .‬دو ﻟﺸﮑﺮ‬ ‫ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ زرﻫﯽ در ﮐﻨﺎر ‪۸‬‬

‫ﺗﯿﭗ ﺟﯿﺶاﻟﺸﻌﺒﯽ در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎع‬ ‫اﯾﺴﺘﺎ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن‬ ‫از ﺳﻮی ﻫﺮ دو ﻃﺮف‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺧﺎک ﻋﺮاق‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻮاره اﯾﺠﺎد دﻓﺎع زﻧﺠﯿﺮهای‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دام ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‬ ‫و در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد اﮔﺮ ﭼﻪ ورود اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﺮوج از آن ﺑﺮای ﺧﻮد‬ ‫ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﻫﻢ راﺣﺖ ﻧﺒﻮد‪ .‬در آن زﻣﺎن‬ ‫ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ در اﻃﺮاف‬ ‫ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﺟﻨﻮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ارﺗﺶ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻓﺎع از‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﭘﺲ از دو ﭘﯿﺮوزی اﺧﯿﺮ‪،‬‬ ‫آﻧﺎن ﺑﺎ روﺣﯿﻪای ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮان در ‪ ۳۰‬آورﯾﻞ ‪،۱۹۸۱‬‬ ‫ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ و‬ ‫ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪای ﻋﺮاق‪ ،‬ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺳﻪ ﻃﺮف‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد دﻓﺎع‬ ‫ﺧﻮب ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻤﻼت‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮان ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﺒﺮد در اﻃﺮاف‬ ‫ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ‪ ،‬آﺑﺎدان و ﮐﺎرون اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫و ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻋﺮاق در اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺗﮏﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در روزﻫﺎی ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ﻣﯽ‪ ،‬آﻧﺎن در‬ ‫ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ و ﻫﻮﯾﺰه ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دﯾﮕﺮی روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺒﺮد اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه‬ ‫از ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ و ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺶ‬ ‫ﻋﺮاق در ﺷﻠﻤﭽﻪ و ﻓﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ‪ ،‬اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‪ ،‬از‬ ‫اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﮐﺸﻮرﺷﺎن را‬ ‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬ﻣﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫آﻏﺎز ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺤﺎﺻﺮه‬ ‫ﺷﺪن ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﺎﻧﮏ‬

‫و ﺧﻮدروی زرﻫﯽ و ﺗﻮپ ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﺮاق‪،‬‬ ‫آنﻫﺎ ﻣﻮاﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽﺷﺎن را از دﺳﺖ‬ ‫دادﻧﺪ‪ .‬ﻃﯽ ده روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺼﺮف ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺮاق ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻌﺶ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ‬ ‫ﺑﺮای ﻋﺮاق ﻧﻪ ﯾﮏ دژ ﻣﺤﮑﻢ‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫دام ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن‬ ‫ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬دو‬ ‫ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺮاق در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫و راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮار از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺷﻂاﻟﻌﺮب و ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﺸﺎن‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ده روز ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺖ‪،‬‬ ‫ﯾﮏ ﯾﮕﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﺎده ﺗﺪارﮐﺎت رﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﺮاق را در ‪ ۲۱‬ﻣﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻮج‬ ‫ﺣﻤﻼت ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺎﻣﻞ درآﻣﺪ‪ .‬در ‪ ۲۲‬ﻣﯽ ﻫﻔﺘﺎد‬

‫ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ‪ ۳۵‬ﻫﺰار ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮﺷﺎن در‬ ‫دام اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﻣﻨﻪداری‬ ‫ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻮاﻧﻊ دﻓﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﺗﺶ‬ ‫ﺑﺎرﻫﺎی ﭘﺮﻣﻬﻤﺎت ﻋﺮاق در آن ﻃﺮف‬ ‫ﺷﻂ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﻫﺪف ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ و‬ ‫اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ‪ ،‬ﻋﺮاق روزاﻧﻪ ‪۱۰۰‬‬ ‫ﺳﻮرﺗﯽ ﭘﺮواز اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺪف ﮔﯿﺮی در ﺷﺐ‬ ‫و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ‪ ،‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬اﯾﺮان ﻫﻢ از ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎﯾﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ ،‬وﻟﯽ در‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﻫﯿﭻ ﻧﺒﺮد ﻫﻮاﯾﯽای روی ﻧﺪاد‪.‬‬ ‫در ﮐﻞ در ‪ ۲۴‬ﻣﯽ )ﺑﺮاﺑﺮ ‪ ۳‬ﺧﺮداد‬ ‫‪ (۱۳۶۱‬و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮار ارﺗﺶ ﻋﺮاق از‬

‫ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻂاﻟﻌﺮب‪ ،‬دوازده‬ ‫ﻫﺰار ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ اﺳﺎرت در آﻣﺪﻧﺪ و‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﻧﻬﺪام ﮐﺎﻣﻞ دو‬ ‫ﻟﺸﮑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و دو ﺗﯿﭗ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮاق‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﺗﻔﺎق در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﻨﮓ و‬ ‫ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه‬ ‫از ﺧﺎک اﯾﺮان داﻧﺴﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و‬ ‫ﭘﺲ از آن‪ ،‬ﻋﺮاق ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺗﺼﺮف ﺷﺪهاش‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ‬ ‫از آﻧﭽﻪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﻮد داﺷﺖ و ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار‪ ،‬ﻋﻤ ًﻼ‬ ‫رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۲‬ﻣﺎرس ﺗﺎ ‪ ۲۴‬ﻣﯽ و ﺑﻪ ﻣﺪت‬ ‫دو ﻣﺎه‪ ،‬ﻋﺮاق ‪ ۵‬ﻫﺰار و ‪ ۵۰۰‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﺗﺶ را از دﺳﺖ داد و‬ ‫ﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ‪۲۵ ،‬‬ ‫ﻫﺰار اﺳﯿﺮ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮدی ‪ ۲۰۰‬ﺗﺎﻧﮏ و ‪۴۰۰‬‬ ‫ﺧﻮدروی زرﻫﯽ و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻮپ و ﺧﻤﭙﺎره‬ ‫اﻧﺪاز‪ ،‬از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻤﻼت اﯾﺮان ﺑﻮد‪ .‬ﻋﺮاق‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ در‬ ‫ارﺗﺸﺶ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪Zagros with Bultan News‬‬

‫‪RESTORE SIGHT‬‬ ‫‪FOR JUST $25‬‬ ‫‪We need to perform 12,000 operations each month‬‬ ‫‪Three out of four people who are blind can have their sight saved or restored. In some‬‬ ‫‪developing countries the operation to overcome cataract blindness can take only 20‬‬ ‫‪minutes and cost just $25. Each month, our goal is to restore sight to 12,000 people.‬‬ ‫‪Donate now to help us continue Fred’s work.‬‬

‫‪www.hollows.org.au‬‬

‫‪ 18‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬

‫‪Photo:michaelamendolia.com‬‬

‫‪DONATE NOW‬‬ ‫‪1800 352 352‬‬

‫ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﻠﯿﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮ‬ ‫ﭘﯿﻠﻮﺭﯼ ) ‪(Helicobacter pylori‬‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺵﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺰﺭﯾﻖ‬ ‫ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﺵﻫﺎﯼ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﮐﻪ ﺳﻦ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ‪ ۵۵‬ﺗﺎ ‪ ۶۰‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‬ ‫ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ ﮐﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮﮐﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺩﻭ‬ ‫ﭘﺎﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‬ ‫ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﺍﺛﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻟﺮﺯﺵ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺗﺮﯾﺴﯽ ﺗﺴﺘﺘﺮﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺵﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ‬ ‫ﭘﯿﻠﻮﺭﯼ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﯿﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ‬ ‫ﻫﻠﯿﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮﺭﯼ ﻣﻮﺍﺩﯼ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻐﺰ‬ ‫ﻣﺴﻤﻮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺨﻢ ﮔﯿﺎﻩ ﭘﺎﯾﺎﻧﺨﻞ ﯾﺎ ﺳﯿﮑﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻮﺍﻡ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺗﺴﺘﺮﻣﻦ ﮔﻔﺖ ‪" :‬ﺍﺯ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻫﻠﯿﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮﺭﯼ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‬ ‫ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﯼ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﺩ‪".‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﮐﯽﺭﻥ ﺑﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪" :‬ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﯾﺴﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ‪".‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻠﯿﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮﺭﯼ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‬ ‫ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪﻩ‬ ‫ﻋﺼﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻐﺰﯼ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ‬ ‫ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺵﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ‬ ‫ﻋﺼﺐﻫﺎﯼ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune with BBC‬‬


‫‪۱۶‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫‪ ١٠‬ﺳﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻭﺍﻻﻣﻨﺶ‬ ‫‪ ۱‬ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺻﻮرﺗﮕﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺛﺎرم را‬ ‫ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ از ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺮاﺷﯽ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎری ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ‬ ‫در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪام‪ .‬اﻟﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪام و‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫‪ ۲‬ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ام ‪ ۲۸‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را از راه ﻫﻨﺮم اﻣﺮار‬ ‫ﻣﻌﺎش ﮐﻨﻢ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد دﺳﺘﺎوردی اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫ﻣﺮور آﺛﺎرم ﮐﻪ ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۱‬در ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و در آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای از أﺛﺎرم‬ ‫در ‪ ۲۰‬ﺳﺎل ﻗﺒﻠﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ واﻗﻌﻪء‬ ‫ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪ ۳‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﻭﯼ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﮔﺴﺖ ‪ ۲۰۰۷‬در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ‬ ‫»ﮔﺮﯾﻦ وی« آدﻻﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ ۴‬ﮐﯽ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺁﻣﺪﯾﺪ؟‬ ‫در ﻣﺎه ﻣﻪ ‪ ۱۹۷۳‬ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدم‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای‬ ‫دﯾﺪن دوﺳﺘﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪم‪.‬‬

‫‪ ۵‬ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫در اﺑﺘﺪا ﭼﻮن ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﻨﻈﺮم‬ ‫آﻣﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻧﺲ‬ ‫آوردم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ورودم ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯿﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ زﻧﺪه‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ‬ ‫ﻋﻤﻖ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن را درک ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫‪ ۶‬ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﯽ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۲‬ﺑﻮد و ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻔﺮی ﮐﻪ آدم را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ‬ ‫ﺑﺰودی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫‪ ۷‬ﻫﻮﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﻠﻖ ﺁﺛﺎﺭﺗﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ در آﺛﺎرم در ﺻﺪد‬ ‫ﮐﺸﻒ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻨﺮم اﯾﻦ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ ۸‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽام ﮐﻪ در‬ ‫ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪ‪ .‬و ﺑﻌﺪا ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی‬ ‫ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺗﻬﺮان درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم‪ .‬ﻣﻦ در‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﯿﻞ را داﺷﺘﻢ‪.‬‬

‫‪ ۹‬ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﭼﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ؟‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﯽ آن و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽاش و ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪاﺷﺎن ﮐﺮدم ‪−‬‬ ‫ﻏﺬا ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارد!‬

‫‪ ۱۰‬ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ‬ ‫ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫ﺑﺮدن ﺳﮕﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی‪ ،‬ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و آﺷﭙﺰی‪.‬‬ ‫‪Interview by Mani Veiszadeh‬‬ ‫‪This article was first published in‬‬ ‫‪Oziran Magazine in December 2006‬‬

‫‪Photo: OZIRAN MAGAZINE / ANGELA VALAMANESH‬‬

‫‪ƒ¡ƒ ſssƒj Ɓ ſsk “j ĄŦ‚ vs Ɓ ũŦ‚Ŧ“ ‚©jd Ÿ“ ’j ĄŦ‚ Œ©f= €ŰŮ ƯƮ‬‬ ‫‪€¡€ ĄsŽ€ ’ ®j¡€ ũŦ‚Ŧ“ Ž€ ‚©©e ĄŦ‚ Œ©f= €ŰŮ ƯƮ‬‬

‫‪SHOP 28‬‬ ‫‪N O RT H R O C K S W E S T F I E L D S H O P P I N G T O W N‬‬

‫‪PHONE (02) 9873 1802‬‬ ‫‪W W W. A L E X A N D E R J E W E L L E R S . C O M . A U‬‬ ‫‪ 16‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬


‫‪۱۵‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‬

‫ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺷﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ" ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬

‫اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ و‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﻨﻤﺎ و ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ رد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺎﻫﻮاره ای ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫"ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺷﺎم اﯾﺮاﻧﯽ" ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪهﻫﺎی‬

‫ﺟﺬاب و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و‬ ‫ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آداب و ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻏﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ‪ ۲۴‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را‬ ‫ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد‪ .‬ﺑﯿﮋن ﺑﯿﺮﻧﮓ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی‬ ‫"ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ"‪" ،‬ﻫﻤﺴﺮان"‪" ،‬ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮ و ﺑﯿﺎ"‪" ،‬ﻣﺤﻠﻪ‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ" و "ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮو" را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫‪Mehr News‬‬

‫‪Eat-in O Take-Away O Catering‬‬ ‫اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای آﻟﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ۲۰۲۲‬از ﺳﻮی دوﻟﺖ آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ ﺟﻨﺠﺎل‬ ‫ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ‪» :‬ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ را در‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ در ﺑﺎره ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت آن را ﺑﺎ ﺳﻘﻮط دﯾﻮار‬ ‫ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ اﺷﭙﯿﮕﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﻣﺮﮐﻞ‬ ‫در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۰‬ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫دوﻟﺖ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی آن را " ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺮژی" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد‬ ‫و اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ‪ ۱۷‬راﮐﺘﻮر ﻓﻌﺎل‬ ‫آﻟﻤﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ ۹‬ﻣﺎه دوﻟﺖ‬ ‫آﻟﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮی ‪ ۱۸۰‬درﺟﻪ‬ ‫ای در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ دوﻟﺖ دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ‬ ‫آﺳﺎﻧﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ "اﻧﻘﻼب" ﯾﺎد ﮐﺮد‪«.‬‬ ‫در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬روﯾﮑﺮد‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ژاﭘﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﺮﮐﻞ آن را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮد وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ آﯾﻨﺪه اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای را در‬

‫آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‬ ‫آﻟﻤﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد و از آن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ را‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ۲۰۲۱‬ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫را در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﯾﮑﺒﺎره در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﻮد ﺗﺎﺳﯿﺲ‬ ‫ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻼوس ﺗﺎﭘﻔﺮ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی در آﻟﻤﺎن "ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔﯽ" اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﺮژی در‬ ‫آﻟﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﻫﺸﺪار‬ ‫دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی‪ ،‬آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫"رﮐﻮد ﻣﻮﻗﺖ" ﺑﺮود و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ‬ ‫ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ "دی وﻟﺖ" در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ‬ ‫ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن را در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺤﺮان‬ ‫ﻧﻔﺘﯽ دﻫﻪ ‪ ۱۹۷۰‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺮژی ﺣﺴﺎس اﺳﺖ‪ .‬ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ]ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﺳﺖ[‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش در‬

‫ﺣﻮزه اﻧﺮژی در داﺧﻞ ﺑﺤﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ "ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮﺗﺮ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﻪ‬ ‫ﺳﺎﯾﺘﻮﻧﮓ" ﮐﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺧﻼﻗﯽ وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﺧﻄﺮات اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای داده‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻫﺴﺘﻪ ای‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﻧﭽﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺮژی‬ ‫ﺧﻄﺮات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ای ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫"زود دوﯾﭽﻪ ﺳﺎﯾﺘﻮﻧﮓ" ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ‬ ‫ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ راﮐﺘﻮرﻫﺎ‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی‬ ‫ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪«.‬‬ ‫"ﺗﺎﮔﺲ ﺳﺎﯾﺘﻮﻧﮓ" ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﻞ را ﺑﻪ "ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ" ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را درک‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﺳﺘﻔﺎه‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﺮﮐﺖ در ورای ﺧﻄﺮات و‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای و ذﻏﺎل ﮐﺜﯿﻒ دارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﮔﺎﻣﯽ در‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬

‫‪ſŦۓ8 Ű‬‬ ‫ ‪ŰŮ Ŧ€k© ®¢ŮŦ“s‬‬ ‫‚©‪€i‬‬

‫‪űŦ ĄŦ’“j< s žs Ɓ Űss ƀűƁےj‬‬ ‫‪sj v€ ŰŮ ®Ŧ‚¡Ŧ ĄsŦ‬‬

‫‪Fararu News‬‬

‫ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﻮﻣﯿﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ‪ -‬ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ‪ -‬ﺑﻪ ﺑﺎﺩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻭﯼﭘﯿﻼﯼ‪،‬ﺭﻭﺯﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ)‪ ۲۵‬ﻣﻪ(‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖﺳﯿﺎﺳﺖﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﺩﺭﻣﻮﺭﺩﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻥﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖﮐﻪﺗﺎﺭﻭﺷﻦﺷﺪﻥﻭﺿﻌﯿﺖﺗﻘﺎﺿﺎﯼ‬

‫ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽﺁﻧﻬﺎ‪،‬ﺑﺎﯾﺪﺩﺭﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖﺑﻤﺎﻧﻨﺪﻭﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺳﺎﺑﻘﻪﺣﻘﻮﻕﺑﺸﺮﺍﯾﻦﮐﺸﻮﺭﺭﺍﺧﺪﺷﻪﺩﺍﺭ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ‪.‬ﺍﻭﺑﻪﺟﻮﻟﯿﺎﮔﯿﻼﺭﺩ‪،‬ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﯾﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ‪،‬ﮔﻔﺖﮐﻪﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖﻣﺮﺩﺍﻥ‪،‬ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﺯﻫﻤﻪﻧﺎﺭﺍﺣﺖﮐﻨﻨﺪﻩﺗﺮﮐﻮﺩﮐﺎﻥﺑﯿﮕﻨﺎﻩﭘﻨﺎﻫﺠﻮ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺾﺗﻌﻬﺪﺍﺕﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﻭﯼ ﺑﺤﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ‬

‫ﺍﺯ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻥ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻥ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺪﻻﻝﻫﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﻼﯼ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻩ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﻣﯽ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻠﻨﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﻼﯼ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫‪Open 7 Days for Lunch & Dinner‬‬ ‫‪Shop 2/56 Ware street FAIRFIELD 2165‬‬ ‫‪Phone (02) 9724 4477‬‬

‫‪BBC‬‬ ‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪15‬‬


,|Ë|̇€¿ ¶£ZŒ» ÕZ¼ÀÅY ½Zfˆ]Ze ÃZ¼‹ Ä] €³Y ...|̋Z] ÃY€¼Å Z» Z] ½Zfˆ» ¾ËY { |ÌÀ¯ Ö ‡ Z¼fu

TO BOOK YOUR AD PLEASE CALL

Mani 0421 430 755


‫‪۱۳‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺑﻮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ‬ ‫”ﭘﯿﻒ! ﭘﯿﻒ!“‬ ‫ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ‬

‫ﻤﺸﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞﭘﺎﺭﺱ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ‬

‫ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ‪ ،‬ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ "ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺭﺣﯿﻢﻣﺸﺎﺋﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ" ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪﺍﻧﺪ‬

‫ﻋﻠﯽ ﺷﮑﻮﺭیﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ‬

‫ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﻡ ‪ ٨‬ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ ١٨) ٣٧٢‬ﻣﯽ ‪ (٢٠١١‬ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺁﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭی ﻭ ﺑﯽﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ‬ ‫ﻭ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی "ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎﺭﺱ" ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪﺍﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﺡ ﻭ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ "ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ" ﺧﻮﺍﻧﺎﺋﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﺩﺭ "ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ" ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ﯾﮏ ﺧﻂ ﺍﻓﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺘﻬﺎﺍﻟﯿﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎﺕ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺎﺕ‬ ‫"ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎﺭﺱ" ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ‪ PDF‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ ﺭﺍ ﻋﯿﻨﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻗﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﺍﯾﺮﻩﺍی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎﺭﺱ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻭ ﭼﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﺯ "ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ‬ ‫ﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎی ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺯ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ‪.‬‬

‫‪Sydney, Mr Govahi got the‬‬ ‫‪exclusive interview with him‬‬ ‫‪in his hotel room. Another‬‬ ‫?‪coincidence‬‬ ‫‪Haft-e-Sonh claims to be‬‬ ‫‪apolitical. The newspaper‬‬ ‫‪claims to be a publication‬‬ ‫‪about culture, arts and enter‬‬‫‪tainment. But, we know, in‬‬ ‫‪Iran, nothing is apolitical. In‬‬ ‫‪fact, that's the case anywhere‬‬ ‫‪in the world. Any publication‬‬ ‫‪that claims to be completely‬‬ ‫‪apolitical is underestimating‬‬ ‫‪the intelligence of its readers. It‬‬ ‫‪has been a trend for new pub‬‬‫‪lications to claim being apoliti‬‬‫‪cal (like Iran Newspaper and‬‬ ‫‪more recently Danestaniha).‬‬ ‫‪It seems whenever tectonic‬‬ ‫‪plates shift in Iran, so does Mr‬‬ ‫‪Govahi's newspaper (from‬‬ ‫‪Hamshahri to Persian Gulf‬‬ ‫‪and now to Haft-e-Sobh).‬‬ ‫‪This is problematic on two‬‬ ‫‪fronts. Newspapers are not‬‬ ‫‪supposed to be "apolitical",‬‬ ‫‪but they ARE supposed to be‬‬ ‫‪"independent". A newspaper‬‬ ‫‪should never be an advocacy‬‬ ‫‪instrument of a political fac‬‬‫‪tion, however, if it chooses‬‬ ‫‪that unfortunate path, at least‬‬ ‫‪it should be honest and trans‬‬‫‪parent enough to disclose‬‬ ‫‪such an allegiance.‬‬ ‫‪Mani Veiszadeh is the Editor of‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬

‫‪the website of Haft-e-Sobh.‬‬ ‫‪As the graphic above shows,‬‬ ‫‪almost entire pages are lifted‬‬ ‫‪and appear in the Persian‬‬ ‫‪Gulf Weekly exactly as they‬‬ ‫‪appeared in Haft-e-Sobh. And‬‬ ‫‪you guessed it, with no men‬‬‫‪tion of the source.‬‬ ‫‪We have been trying tire‬‬‫‪lessly in the past 4 years to‬‬ ‫‪explain to readers why it is‬‬ ‫‪necessary for publications to‬‬ ‫‪mention their sources. It is‬‬ ‫‪a professional and ethical re‬‬‫‪quirement. The readers have‬‬ ‫‪the right to know.‬‬ ‫‪Now we know why our‬‬ ‫‪colleagues in Persian com‬‬‫‪munity publications don't‬‬ ‫‪like doing that. They either‬‬ ‫‪don't do it or do it selectively‬‬ ‫‪(which is even worse than‬‬ ‫‪never doing it).‬‬ ‫‪Haft-e-Sobh is widely ac‬‬‫‪knowledged to be linked to‬‬ ‫‪Rahim Mashaei, Ahmadine‬‬‫‪jad's deputy. The same‬‬ ‫‪Mashaei who organised the‬‬ ‫‪Tehran Conference. The one‬‬ ‫‪Mr "Vahid-G" was invited to.‬‬ ‫?‪Just a coincidence‬‬ ‫‪Many of the Haft-e-Sobh‬‬ ‫‪journalists are those who had‬‬ ‫‪previously lost their jobs at‬‬ ‫‪publications that were link‬‬ ‫‪ed to Tehrsn's mayor, Ghali‬‬‫‪baf. And, we all remember‬‬ ‫‪that when Ghalibaf visited‬‬

‫‪the questions about the in‬‬‫‪dependence of Persian Gulf‬‬ ‫‪Weekly remain unanswered.‬‬ ‫‪It's been almost a year‬‬ ‫‪since we ran a cover story‬‬ ‫‪with the headline: "Vahid-G‬‬ ‫‪is one of the enemies of the‬‬ ‫‪revolution, why did you in‬‬‫‪vite him to the Tehran Con‬‬‫‪ference?" That was an article‬‬ ‫‪from Tehran's Kayhan news‬‬‫‪paper. We still have not re‬‬‫‪ceived a clear answer on that‬‬ ‫‪issue? Was "Vahid-G" the‬‬ ‫‪editor of Persian Gulf Weekly,‬‬ ‫‪Mr Vahid Govahi? Was he‬‬ ‫‪invited? Did he attend? We‬‬ ‫‪know at the time of the con‬‬‫‪ference he was in fact in Iran,‬‬ ‫‪and after the publication of‬‬ ‫‪the Kayhan article he rushed‬‬ ‫‪back to Sydney. Some people‬‬ ‫‪in the community even be‬‬‫‪lieve that even if he did not‬‬ ‫‪attend, he actually used the‬‬ ‫‪government funded air fare‬‬ ‫‪to travel to Iran. Of course,‬‬ ‫‪Zagros Tribune can not inde‬‬‫‪pendently verify these claims.‬‬ ‫‪Now, there is a new de‬‬‫‪velopment. In the last few‬‬ ‫‪editions of the Persian Gulf‬‬ ‫‪Weekly, large portions of the‬‬ ‫‪newspaper are taken from‬‬ ‫‪a new newspaper in Iran‬‬ ‫‪called "Haft-e-Sobh" (7am).‬‬ ‫‪These pages are taken from‬‬ ‫‪the PDF files available on‬‬

‫‪H‬‬

‫‪amshahri news‬‬‫‪paper,‬‬ ‫‪over‬‬‫‪night, became‬‬ ‫‪Persian‬‬ ‫‪Gulf‬‬ ‫‪Weekly in March 2007. That‬‬ ‫‪move was an attempt to kill‬‬ ‫‪two birds with one stone.‬‬ ‫‪First, it was designed to‬‬ ‫‪take‬‬ ‫‪the steam out of the‬‬ ‫‪new kid on the block, Zagros‬‬ ‫‪Tribune. After all, the change‬‬ ‫‪coincided with Zagros's launch‬‬ ‫‪(21 March 2007) and the new‬‬ ‫‪Persian Gulf Weekly looked‬‬ ‫‪almost identical to the Zagros‬‬ ‫‪masthead in colour and in‬‬ ‫‪font. That was easy to achieve,‬‬ ‫‪because we had been advertis‬‬‫‪ing in Oziran Magazine what‬‬ ‫‪our newspaper would look‬‬ ‫‪like. In the hindsight, we were‬‬ ‫‪a bit naive (we have learned to‬‬ ‫‪be more secretive).‬‬ ‫‪The second aim of the‬‬ ‫‪name change was to get rid of‬‬ ‫‪the name "Hamshahri" which‬‬ ‫‪had lost its shine and it was‬‬ ‫‪no longer an asset but a liabil‬‬‫‪ity. Many in the community‬‬ ‫‪were saying that this newspa‬‬‫‪per is connected to the Gov‬‬‫‪ernment of Iran and some‬‬ ‫‪were saying, it was merely the‬‬ ‫‪Australian branch of the Ira‬‬‫‪nian Hamshahri.‬‬ ‫‪The name change achieved‬‬ ‫‪neither of the two goals. We‬‬ ‫‪are still going strong, and‬‬

‫ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻝ ‪ ۸۸‬ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺵ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ "ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ"‬ ‫ﺑﺮﺣﺬﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺯﯾﺮ‬ ‫ﻫﻢﻣﺴﻠﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮﺩ‪" :‬ﺍﮔﺮ ]ﺩﺭ ﻗﻀﺎﯾﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ[ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻇﻠﻢ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ‪".‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ‬ ‫"ﻣﻠﺖ" ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺷﮑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ "ﺍﺯ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻭ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ"؛‬ ‫ﭘﺲ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻧﻈﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﺭﻫﺒﺮﯼ" ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ‬ ‫ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﺍﻭﻝ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﻇﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﻭ‪ ،‬ﺩﻭﻡ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻪ؟ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺳﺨﻦﭘﺮﺍﮐﻨﯽ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻭ ﺑﺎﻭﻓﺎﯼ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‪ ،‬ﺑﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﯾﻦ "ﻇﻠﻢﻫﺎ" ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻋﻀﻮ‬ ‫"ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ"‬ ‫ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﻭﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺭﺍﺩﯾﻮﻟﻮﮊﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﻨﺎ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻃﺖ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻗﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ‬ ‫ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻇﻠﻢﻫﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽﺍﺻﻐﺮ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻧﭙﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻣﻀﺎﻧﭙﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮏ‬ ‫ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻌﯽ‪ ،‬ﻭﺯﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ‬ ‫ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﯽ )ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﮐﻨﻮﻥ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥﻧﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ( ﻭﺯﯾﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﻭ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻗﺎﯼ ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ‪ ،‬ﺁﻥ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﭙﻮﺭ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺁﻥ ﻇﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻇﻠﻢﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺣﺪﺱ ﺯﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ "ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺷﮑﻨﺎﻧﻪ"‬ ‫ﻭ "ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﺑﺎﺩ ‪ "...‬ﻭ "ﻣﺮﮒ ﺑﺮ …" ﻭ‬ ‫ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ‬

‫ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺳﺮ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﻇﻠﻢﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ "ﺟﺮﯾﺎﻥﻫﺎﯼ‬ ‫ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ"‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ "ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝﻫﺎ" ﻭ‬ ‫"ﺧﺎﺭﺝﻧﺸﯿﻨﺎﻥ" ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫"ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ"‪.‬‬ ‫ﻭ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ‬ ‫"ﺟﻨﺎﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ" ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ‪،‬‬ ‫"ﻋﻤﺪﺍ" ﺍﻣﮑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻀﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯼ ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ‬ ‫ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ "ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ" ﻭ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﺍﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﻕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ‬ ‫ﺷﮑﺴﺘﺶ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ"‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺁﻥ "ﻇﻠﻢ" ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﺁﻗﺎﯼ ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺍﺳﻢ "ﺗﻘﻠﺐ" ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﺩ؛‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ "ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ" ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ "ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ‪ ۸۸‬ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻪﺍﺵ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ" ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ "ﻫﻤﯿﻦ ﻃﯿﻒ"‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﯾﺎﻥ "ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ"‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻭﻫﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ‬ ‫ﺭﺣﯿﻢﻣﺸﺎﺋﯽ‪ ،‬ﺭﺋﯿﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯼ ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯼ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺭﺣﯿﻢ‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻗﻮﯾﺎ ﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻋﻮﺽ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻭﺍﺿﺢ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫"ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﭘﻮﺯﯾﺴﯿﻮﻥ ﺿﺪ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻃﯿﻒ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ" ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﻭﺷﻦ‬ ‫ﺷﮑﻮﺭﯼﺭﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺎﺳﻪ ﻭ ﮐﻮﺯﻩ ﻫﺴﺖ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ "ﺟﺮﯾﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ" ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﺮﺡ ﯾﮏ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻤﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﻓﻘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﺯﯾﻢ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪13‬‬


‫‪۱۲‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪ ۱۳۹۰‬ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪-‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ (eatedalnews.blogfa‬ﺯﯾﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬

‫”ﺍﺧﺮﺍﺟﯽﻫﺎﯼ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ!“‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﻢ‪:‬‬

‫"ﺗﯿﻢ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭ ]ﺭﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﺋﯽ[ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎی‬ ‫ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی‬ ‫ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮﺏ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺭﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﺪﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ" ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﺗﻮﺭی ﺭﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺁﯾﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫"ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ‬

‫ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫"ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﺧﺮﺍﺟﯽﻫﺎی ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی‬ ‫ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی‬ ‫ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻑ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺳﺒﺰ ﻭ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ‬ ‫ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺸﺎﯾﯿﯿﺴﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ‪".‬‬

‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ۴‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۳۹۰‬ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ‪ iranianuk‬ﺯﯾﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬

‫”ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺁﻣﺪ“‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﻢ‪:‬‬

‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ •ﻫﻔﺖ‬ ‫ﺻﺒﺢ” ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺷﯽﻫﺎی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ •ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ” ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺭﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭیﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﯿﮑﺎﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺧﺮﺍﺟﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪﺍﺵ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ •ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ” ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ‬ ‫•ﻣﮑﺘﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ” ﺍﺳﺖ‪• .‬ﻣﮑﺘﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ”‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍی‬ ‫ﺩﺭﻭﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻧﮕﺮﺍﯾﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﺰﺩﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺟﺪی ﻭ ﻣﻘﺘﺪﺭی‬

‫ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ‬ ‫•ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ” ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭی ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭیﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭﺣﯿﻢ‬ ‫ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮی ﻧﺎﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﻭﺍژﻩ‬ ‫ﺷﺮﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ •ﮔﺎﻑ ﺑﺰﺭگ”‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﯿﺮی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺭﺍ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﺧﻮﺷﺨﻮ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺍی ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺑﺨﻮﺩ‬ ‫ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪”.‬‬

‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ۴‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۳۹۰‬ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ‪ Dalghak.Irani‬ﺯﯾﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬

‫”ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﮥ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ‪:‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﺳﺖ! ﻫﻤﯿﻦ‪“.‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﻢ‪:‬‬

‫ﺍﻣﺮﻭﺯﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﮥ •ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ”‬ ‫ﺑﺮﻭی ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻓﻌﻼﹰ ﺷﺎﯾﻊ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺭﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ‬ ‫ﻣﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﻧﺪ ﻭﭘﺮ ﺭﻣﺰ ﻭ‬ ‫ﺭﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺳﺖ! ﺩﺭﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺩﺭﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﺎﺩ •ﻫﻤﺸﻬﺮی”‬ ‫ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍی ﻭﺭﻭﺩﺵ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺳﺎﻝ‬ ‫‪ .١٣٧٢‬ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻭﺭﻕﺯﺩﻧﯽ‬ ‫ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ‬ ‫ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﮏ‪ .‬ﻏﻠﻐﻠﮑﻢ ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺗﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩﺍﺵ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺪﺟﻮﺭی ﺷﺶﻫﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻮی ﺳﺮﯾﺸﻢ ﺷﯿﺮﺍﺯﻩﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﮔﻠﺸﻦﺭﺍﺯ ﺑﺨﺶﻣﺎﻥ ﺩﺭﻧﯿﻤﮥ ﺩﻭﻡ ﺩﻫﮥ‬ ‫‪ ٣٠‬ﺧﻮﺭﺷﯿﺪی ﺻﺤﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﮥ ﺷﮑﯿﻞ‬ ‫ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻔﯿﺪیﻫﺎﯾﺶ ﻭ ﭼﯿﻨﺶ ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﯿﺰ‬ ‫ﺑﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺍی ﻧﻘﻞ ﺍﻣﯿﺪﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻭﻃﻦ ﺩﺭﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺴﻮﺱ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯾﻮﺍﺯﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﺩﺭﺭﻭﺯﻧﺎﻣﮥ‬ ‫•ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ” ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ ،‬ﺩﺳﺖ ﻭﻗﻠﻢﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻃﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺁﺑﺮﻭی‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﹰ ﺍﺣﯿﺎﺀ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺭﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ‪ .‬ﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺍﺯﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭی‬ ‫ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﺍﻡ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﻼﺹ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﻢ ﻏﯿﺮﺍﺯ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺗﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺸﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‬ ‫ﻫﻮﺍی ﺗﺮک ﻭﻃﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻟﻮﺩۀ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺐ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫ﺣﺰﺑﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ﻭﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻭﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺑﺪﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺍﺯﻋﯿﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺟﺤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯﺩﺍﺭﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯﻫﺮﺻﺪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭی‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺮک ﻭﻃﻦ ﺷﻮﺩ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍی‬ ‫ﺩﺭﻏﺮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯾﺪ‬ ‫ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺒﺮ‪ ،‬ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺟﻮﺷﺶ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﻮﺯﺩ‪ .‬ﺣﺲ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮑﺎﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭی ﻫﻢ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻟﻨﮓ ﻣﯽ‬ ‫ﺯﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ‪.‬‬

‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ۳۰‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۳۹۰‬ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﯼ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ )‪(Entekhab.ir‬‬

‫ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ”ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ“‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬

‫"ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪی‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﮔﺮﺍﯾﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﮕﯿﺮی‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮی ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺯﻣﯿﻨﻪﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ‪.‬‬ ‫"ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﯾﺎﻥ ﭘﯿﺸﺮﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ‬

‫ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ!‬ ‫"ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ‬ ‫ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ‬ ‫ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﯾﺎﻥ ﭘﯿﺸﺮﻭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻢﺍﯾﻨﮏ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ!"‬

‫ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫‪ 12‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺩﮔﺮﺩﻳﺴﻰ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻫﻤ‬ ‫‪ ۲۱‬ﻣﺎﺭﭺ ‪ ۲۰۰۷‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ‬ ‫”ﻫﻤﺸﻬﺮﯼ“ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ”ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ“ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ ”ﻑ“ ﺑﻪ ”ﭖ“ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﻃﻮﻝ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﻭ ”ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ“ ﺯﻭﺩ ”ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎﺭﺱ“ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫”ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎﺭﺱ“ ﺷﮑﻞ ”ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ“ ﺷﻮﺩ ‪ -‬ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﯽﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺑﻮﺩ؛ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺮﺩﭘﻴﺮﺍﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪﻱ‬

‫ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﻧﻤﺎﻳﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﭼﻠﺴﻲ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮﺟﺰﻳﺮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‪10‬‬

‫ﮔﻔﺖﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﻧﺎ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﻑ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﻍ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩﻧﻤﺎ ﺍﻣﺎ ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‪13‬‬

‫‪L‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪A‬‬

‫‪I‬‬

‫‪D‬‬

‫‪H‬‬

‫‪B‬‬

‫‪O‬‬

‫‪-‬‬

‫‪S‬‬

‫‪E‬‬

‫‪-‬‬

‫‪T‬‬

‫‪F‬‬

‫‪H‬‬

‫‪A‬‬

‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ |‪ 20‬ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ‪| 1390‬‬ ‫ﺷﺸﻢﺟﻤﺎﺩﻱﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ | 1432‬ﺩﻫﻢﻣﻪ‪|2011‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ | ‪ 24‬ﺻﻔﺤﻪ|‬

‫ﺱﺍﻡﺍﺳﻲ‬ ‫ﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴ‬ ‫ﺻﺒﺢ‬

‫ﺖ‬

‫ﺟﻫﻔﻮﺍﻳﺰﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺑﺎ‬

‫‪٢٠٠‬ﺗﻮﻣﺎﻥ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‪12‬ﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ‬

‫‪70‬ﻫﺰﺍﺭﭘﻠﻴﺲﻣﺎﻣﻮﺭﻛﻨﺘﺮﻝﺍﻣﻨﻴﺖﺍﺧﻼﻗﻲ‬

‫ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺷﻪ ﺩﻧﻴﺎ‬

‫ﺗﮕﺰﺍﺱﺩﺭ‬ ‫ﺑﻐﺪﺍﺩ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺪﺍﺩ‬

‫"روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی" در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی‬ ‫ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۷‬ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﭼﻬﺮه‬ ‫ﻋﻮض ﮐﺮد و "ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس""‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺘﺼﺪی زﺑﻞ ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺑﺎ آن ﮐﺎر‪،،‬‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دو ﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺑﺰﻧﺪ‪..‬‬ ‫اول‪ ،‬اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﺑﺎدی‬ ‫را ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺎدﺑﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ‬ ‫ﻧﻮﭘﺎی زاﮔﺮس ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ﺑﻮزد‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد‪،،‬‬ ‫آن ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ روی ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوو‬ ‫و دﻣﺎغ "ﻫﻤﺸﻬﺮی" ﻣﻘﺎرن ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزار آﻣﺪن زاﮔﺮس ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن )‪ ۲۱‬ﻣﺎرچچ‬ ‫‪ (۲۰۰۷‬و آراﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻨﻮان "ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس" و ﺣﺘﯽ ﻧﻮع ﺧﻄﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای آن ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان زاﮔﺮس ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮد‬ ‫ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﻪ آزﯾﺮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢﻢ‬ ‫ﮐﻪ زاﮔﺮس ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ آن روز ﺧﻮد ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪی از ﺳﺮ ﺧﺎﻣﯽ ﺑﻮد )ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﺎد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ(‪.‬‬ ‫ﻫﺪف دوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﺮ اﺳﻢ‬ ‫"ﻫﻤﺸﻬﺮی" ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﻢ‬ ‫و ﭘﯿﻠﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎری ﺷﺪه ﺑﺮ‬ ‫دوش ﺣﻀﺮات‪ ،‬زﯾﺮا زﻣﺰﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫اﺳﺖ و ﻋﺪهای ﻫﻢ آن را ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺋﯽ "ﻫﻤﺸﻬﺮی" اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آن‬ ‫دو ﻫﺪف ﻧﺮﺳﯿﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﺮ ﭘﺎ و ﻗﺒﺮاق‬ ‫در ﻣﯿﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺎﯾﻪ آن ﺷﺒﻬﻪای ﮐﻪ‬ ‫در ﺑﺎره واﺑﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎرس ﻣﺴﺘﺪام اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻵن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺻﻔﺤﻪ اول ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد‪" :‬وﺣﯿﺪ‪-‬گ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪاﻧﻘﻼب در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻬﺮان دﻋﻮﺗﺶ ﮐﺮدﯾﺪ؟"‬ ‫و آن ﻋﻨﻮان از ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن در ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ در آن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ‪ .‬آﯾﺎ وﺣﯿﺪ‪-‬گ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎرس اﺳﺖ؟ آﯾﺎ او‬ ‫دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ رﻓﺖ؟ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﻫﻤﺎﯾﺶ واﻗﻌﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد‪ ،‬و ﺑﻌﺪ از‬

‫‪ 18‬ﻛﺸﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﺩ‬

‫ﺮﺭﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﺲﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﭘﻠﻴﺲ‬ ‫ﻴﺲ‬ ‫ﻱﭘﭘﻠﻴ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﺮ‬ ‫ﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﺭ‬ ‫ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﻭﻭﺳﮓ ﺮ ﻲ‬ ‫ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻮﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻫﺎﻱ‬ ‫ﻳﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﻳﺶ ﻱ‬ ‫ﭘﺴﺮ‪،،‬ﺩ ﺶ‬ ‫ﻥﭘ ﺮ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻮ ﻮ‬ ‫ﻦ ﺮﻱ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ«‪،‬ﻣﺰﺍﺣﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﺰﺍﺣﻤﻴ‬ ‫»ﻣﺎﻧﻜﻦﮔﻮﻧﻪ«‪ ،‬ﺰ‬ ‫ﻦﮔﻮ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ»ﻣﺎﻧﻜﻦ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺑﺎ ﺮ‬ ‫ﺮ ﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪8‬ﺭﺍ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪8‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‪5‬‬

‫ﺣﻮﺍﺩﺙ‬

‫ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯﺳﻘﻮﻁ‬ ‫ﻤﺎﻥ‬ ‫ﺎﻥ‬ ‫ﻓﺮﺩﻭﺱ‬ ‫ﺩﺭﺑﻠﻮﺍﺭ ﺱ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪9‬‬

‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬

‫ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ»ﺁﻱﭘﺪ‪«2‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪6‬‬

‫ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ‬

‫ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬

‫ﺧﺎﻧﻪﺍﻯﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺩﻭﺳﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪15‬‬

‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬

‫ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻥ!‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪14‬‬

‫ﻫﻤﻪﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﻱﻗﻬﻮﻩﺗﻠﺦ‬ ‫ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﺣﻀﻮﺭ ﺭﺍﺩﺍﻥ‪،‬ﮔﻠﺰﺍﺭ‪،‬ﺣﺎﻣﺪﺑﻬﺪﺍﺩ‬ ‫ﻧﻴﻜﻲﻛﺮﻳﻤﻲ‪،‬ﻣﻬﺘﺎﺏﻛﺮﺍﻣﺘﻲﻭ‪...‬ﻳﺎﻧﮕﻮﻡﺩﺭﻗﻬﻮﻩﺗﻠﺦ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ | ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻗﻬﻮﻩ ﺗﻠﺦ« ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﺪﻯ ﻛﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷـﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﻭﻳﺪﺋﻮﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳـﺖ ﻛﻪ ﺁﻳـﺎ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﻳـﺮﻯ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﻣﻰﺷـﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ‪ 90‬ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻛﻨﺪ ﻳـﺎ ﺍﺻﻼ ﻣـﺮﺩﻡ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﻳﻚ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻛﻤﺪﻯ ﭘﻮﻝ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ‪ ...‬ﻛﻪ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬

‫ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﻍ ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩ‬ ‫ﺷـﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻯ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑـﺮﺍﻯ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ‬ ‫ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻛﺎﺭﺵ‪ ،‬ﺍﺯ ﻗﺴـﻤﺖ ‪ 60‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﭘﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺑـﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻳﺎﻧﮕﻮﻡ ﺩﺭ ﺳـﺮﻳﺎﻝ »ﺟﻮﺍﻫﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ« ﺑﻪ ﻗﻬﻮﻩ‬ ‫ﺗﻠﺦ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻋﻰ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﻌﻪﻫﺎﻯ‬

‫ﺑﻌـﺪﻯ‪ .‬ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﺭﺍﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻣﻬﺘـﺎﺏ ﻛﺮﺍﻣﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﻜﻰ ﻛﺮﻳﻤـﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠـﺰﺍﺭ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﻬﻮﻩ‬ ‫ﺗﻠﺦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻣﺸـﺎﻥ ﻧﻘﺸﻰ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺧﻴﻠﻰ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺳـﺮﻯ ‪ 21‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺗﻠﺦ ﺑﺎ ﻗﺴـﻤﺖ ‪ 61‬ﺗﺎ ‪63‬‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻫﻴﭻ‬

‫ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻮﭘﺮﺍﺳـﺘﺎﺭﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﻢ ﺍﺻﻼ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴـﺖ ﺧﺒﺮﻯ‬ ‫ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻭ ﺷـﺎﻳﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﺍﻟﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷـﺪ ﻭ‬ ‫»ﻗﻬﻮﻩ ﺗﻠﺦ« ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻭ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‪ 90‬ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪ 17‬ﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ‬

‫ﺷﺒﻜﻪ‬

‫ﺧﺒﺮﻯﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﭘﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻫﺎﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪17‬‬

‫ﺳﻼﻣﺖ‬

‫ﺑﻪﻛﺠﺎﻣﻲﺭﻭﻱ‬ ‫ﺍﻱﺗﺨﺖﺭﻭﺍﻥ؟‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪16‬‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬

‫ﺳﺎﺯﻫﺎﺑﺮﺍﻯﻛﻪﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪﺍﺩﺭﻣﻰﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﺑﺪﺍﻋﻰ‬ ‫ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ‪،‬ﺑﺎﺣﻀﻮﺭﺍﻫﺎﻟﻰﻫﻨﺮﻭﺭﺳﺎﻧﻪ‬

‫ﻋﻜﺲ ﻳﻚ‬

‫ﺧﺒﺮ ﻳﻚ‬

‫ﻣﺮگ ﺑﻦﻻﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺭﺍ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﻛﺮﺩ!‬

‫ﻳﻚ ﻣﺴﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻌﻮﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﭙﺎﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻠﻰﺁﻑ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﻟﻴﮓ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ‬ ‫ﺳﭙﺎﺳﻰ ﻭ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻠﻰﺁﻑ‪ ،‬ﺳﻘﻮﻁ ﻓﻮﻻﺩ ﻧﻄﻨﺰ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻟﻴﮓ‬ ‫ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ‪ 13‬ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ »ﺍﻟﻒ« ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﭙﺎﺳﻰ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺍﻣﺎﺵ ﮔﻴﻼﻥ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﭘﻠﻰﺁﻑ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎﻯ ﺣﺴــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻢ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﻮﻻﺩﻧﻄﻨﺰ ﺭﺍ ﺷﻜﺴــﺖ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬

‫ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻠﯿﺖ‬ ‫راﯾﮕﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن‬ ‫ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای‬ ‫ﮔﺮدش ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬زاﮔﺮس‬ ‫ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫و ﺣﺎﻻ‪ ،‬ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﺮان‬ ‫ﺧﻠﯿﺞﭘﺎرس ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ‬ ‫را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی در‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ" ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و‬ ‫ﻋﯿﻨﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت را از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ‪ PDF‬ﮐﻪ در‬ ‫وﺑﺴﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎری ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ در‬ ‫ﻣﻮاردی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه و آن را درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ در‬ ‫ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎرس درج ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬و‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﭼﺮا‬ ‫ﻫﯿﺞ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫زاﮔﺮس ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ‬

‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺳــﺎﺭﻯ ﻋﻮﺽ ﻛــﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻮﻻﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻌﻮﺩ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﭘﻠﻰﺁﻑ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻮﻻﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺪ ﺍﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸــﻤﻪ ﻭ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﭘﻠــﻰﺁﻑ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺯ ﺗﻠﺨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﻢ ﺑﺮﻕ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﭘﺮﮔﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ‬

‫دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ را از آن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﯾﮏ اﻟﺰام ﺣﺮﻓﻪای و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا‬ ‫ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞﭘﺎرس‪،‬‬ ‫و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن‪ ،‬اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر را اﺻﻼ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ و ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ -‬ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﺮان ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ را‬ ‫ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر رﺣﯿﻢﻣﺸﺎﺋﯽ رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ‬ ‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن‬ ‫رﺣﯿﻢﻣﺸﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان را‬ ‫راهاﻧﺪازی ﮐﺮد‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ‬ ‫آﻗﺎی وﺣﯿﺪ‪-‬گ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻨﻬﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ از ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ؟‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ‬ ‫در ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻫﻤﺸﻬﺮی‪ ،‬ﺑﺮای آﻗﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺳﻔﺮی ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺪﻧﯽ آﻣﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﮔﻮاﻫﯽ در‬ ‫اﺗﺎق ﻫﺘﻠﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫داد‪ .‬اﯾﻨﻬﻢ ﯾﮏ ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺎدف دﯾﮕﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ؟‬

‫ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ادﻋﺎ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮی و‬ ‫ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‪-‬ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ اﯾﻦ را دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ‬ ‫ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎﻫﺎی‬ ‫دﻧﯿﺎ ﻫﻢ‪ ،‬در واﻗﻊ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪای ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﺷﻌﻮر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را دﺳﺖ ﮐﻢ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫)ﻣﺜﻼ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان و ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ‬ ‫داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎ در ﺳﯿﺪﻧﯽ(‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﯿﭗ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻣﻮاﺟﺶ‬ ‫زود ﺑﻪ ﺳﯿﺪﻧﯽ و آﻗﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽرﺳﺪ‬ ‫)"ﻫﻤﺸﻬﺮی" را "ﺧﻠﯿﺞﭘﺎرس" ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و اﯾﻦ اواﺧﺮ "ﻫﻔﺖﺻﺒﺢ" از آن در‬ ‫ﻣﯽآورد(‪ .‬اﯾﻦ از دو ﺟﻬﺖ اﺷﮑﺎل دارد‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ "ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ "ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﯾﮏ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻫﻮاداری‬ ‫از ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ‪ ،‬ﭘﺎ در آن‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﺻﻮاب ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫آﻧﻘﺪر ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺘﻪ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫آن ﻫﻮاداری را ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬


‫‪۱۱‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﮔﻠﺸﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻳﻦﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ ﻭﻭگ‬

‫ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺎﻡﺁﺷﻨﺎﯼ ﻣﺪ ﻭﻭﮒ ‪،VOGUE‬‬ ‫ﭼﺎﭖ ﭘﺎﺭﯾﺲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦﻣﺎﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‪ ،‬ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﺪﻟﯽ‪ ،‬ﻋﮑﺎﺱ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ‪-‬ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﮐﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﯾﭙﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪﯼ ﺷﺒﮑﻪ "ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ" ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ "ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ" ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬ ‫"ﺑﻬﺎﺭ ﻋﺮﺑﯽ" ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ‬ ‫ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ‬ ‫ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان‬ ‫رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "اﻟﺠﺰﯾﺮه"‬ ‫ﺑﻪ "ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ" ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪی‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ "اﻟﺠﺰﯾﺮه" در‬ ‫"ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ" اﻣﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ "اﻟﺠﺰﯾﺮه" در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺟﯽ از اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ‬ ‫راه اﻧﺪاﺧﺖ‪ ،‬آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪی ﻗﻄﺮی ﻧﻮﺷﺖ‪» ،‬اﻟﺠﺰﯾﺮه در‬ ‫ﻣﺨﻤﺼﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪی "اﻟﺠﺰﯾﺮه" ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ‬ ‫ﻗﻄﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان رﻓﺘﺎر‬ ‫دوﮔﺎﻧﻪی "اﻟﺠﺰﯾﺮه"‪ ،‬اﯾﻦ را ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن ﺑﮕﺬارد‪.‬‬ ‫دﯾﻮﯾﺪ روﺑﺮﺗﺰ‪ ،‬از "ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﻓﺎع و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ"‬ ‫)‪ (RUSI‬ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﺠﺰﯾﺮه را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬

‫راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ‪ :‬ﻣﻦ ﻓﻼن داﺳﺘﺎن و ﺑﻬﻤﺎن‬ ‫ﺧﺒﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫"اﻟﺠﺰﯾﺮه" ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪروی‬ ‫از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر دوﮔﺎﻧﻪی ﺷﺒﮑﻪ در‬ ‫ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﺑﻪوﺟﻮد‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ"اﻟﺠﺰﯾﺮه" در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در دوﺣﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ‬

‫ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ‬ ‫اﺧﺘﻼف ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎری از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﺪو‬ ‫اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ دادهاﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ "اﻟﺠﺰﯾﺮه" در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺰارش‬ ‫ﻧﻤﯽدﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪی "اﻟﺠﺰﯾﺮه" اﺧﯿﺮا‬ ‫ﺷﻤﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮ‬ ‫وﺟﻬﻪ را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫آﻧﻬﺎ را اﺧﺮاج ﮐﺮد‪ .‬وی در ﺑﺮاﺑﺮ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺗﻔﺎﻗﺎت داغ‬ ‫در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ را‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ داد‪.‬‬ ‫ﻋﺪهای از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ "اﻟﺠﺰﯾﺮه" را‬ ‫ﻧﺎروا ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺴﻦ اﻻﻧﺼﺎری‪ ،‬ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﻘﯿﻢ دوﺣﻪ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬از دﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻟﺠﺰﯾﺮه‬ ‫ﭼﻪﮐﺎری ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ‬ ‫و ﯾﻤﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮزوق از "ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن "اﻟﺠﺰﯾﺮه" وﻇﯿﻔﻪی‬ ‫ﺧﻄﯿﺮی ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪ .‬او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد‬ ‫اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺒﮑﻪی "اﻟﺠﺰﯾﺮه" ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻘﯿﻪی ﺣﺮفﻫﺎ‬ ‫و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪«.‬‬

‫ﻗﺼﺎﺑﯽ ﭘﺮﺷﯿﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻋﺎﻟﯽ‬

‫ﻭﻭﮒ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﯾﻦ ﻭ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼﺕ ﻣﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﺑﻨﯿﺎﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ ‪ ۱۲‬ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ‪،‬ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ ،‬ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﻣﮑﺰﯾﮏ‪ ،‬ﻫﻨﺪ ﻭ ﯾﻮﻧﺎﻥ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪Radio Farda‬‬

‫ﺣﻼﻝ‬ ‫‪HALAL‬‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ‬

‫ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ‪ ،‬ﺩﻝﻭﻗﻠﻮﻩ‪ ،‬ﺟﮕﺮ‪،‬‬ ‫ﺟﻮﺟﻪﮐﺒﺎﺏ‪ ،‬ﮐﺒﺎﺏﮐﻮﺑﯿﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺳﺘﯿﮏ‬

‫ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺣﻼﻝ‬ ‫ﻣﺮﻍ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ‬

‫‪Best price in Sydney‬‬

‫‪Persia Blacktown‬‬ ‫‪Butchery‬‬ ‫‪Phone: 9679 9004‬‬ ‫‪Address: 122 Main Street, BLACKTOWN‬‬

‫‪Deutsche Welle‬‬ ‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪11‬‬


Mother Earth ſŦۓ8 Ű ’s¹ ŰŮ ƀŮs ŰŮ s¡ Ɓ ¡Ŧƀ€© Ű €kŰ٠ٓ ’ sdŦƁ ’¹ ©k¹® ‚¥ !¡Ŧƀ€ ŮŰŦƁ ®¡sfs ’s¹ ’ ſŦ‚¡Ŧ Žsj

Ä^ÀŒ°Ë Á Ä^À‹ ÕZŁÁ (µÔu d‹Â³ Z]) Ö¿Y€ËY ÕZÅY~£ O (ÕYÄ¿Y€fË|» ÕZÅY~£) ½YÂf‡ Âz» ÕÂÀ» O ÃÂÆ« Á ÕZq Z] ÃY€¼Å Ö´¿Zy ÕZÅÖÀˀ̋ Á ®Ì¯ Y¿Y O »‰Ây ÕZŀ‡{ Á ÖÀfˆ] O Z¼‹ ÕZžŒm Á º‡Y€» Ä̸¯ Á ZÅÖ¿Z¼ÆÌ» Y ÖËY€Ë~a ÕÃ{Z»M O €Ë‚Ÿ ½Z¿Z]‚¼Å Á ½ZÀ—¼ŠƁ Žs »ųŰŦْ¡ƁŦű Œg Ɓ ſš ŰŦ“¡Ů .v Ŧ ƀŮŰƁš ŻsŦ ſƁŰŮ ’ ŦŰ s8 ƁŰ ĄŦ“ Źs ’ ſsjj_Ÿ »¡Űœ ’¹ s<k¡Ŧ űŦ t‚ Ɓ ƒ©j ƀŰŦ“j ’¹ Ůۓ ® ®¡sfs .ٓ ® ĄŰŦْœ Ŧ ſŦۓ8 Ű ‘¡Ŧ ŰŮ €©Ŧ“= ’Ÿ sj ŦŰ ſs8¡€d ®sjl© €©Ŧ“= ’Ÿ Ɓ €¡Ű“= ‘;jb €©Ŧ“® »€©k¹ ŰŦƒ¢‚ ü ‘¡Ŧ ŰŮ ’g˜Ŧů űŦ »€© s ’8 ŦŮ ĄŦ’g˜Ŧů ‚ ’¹ €© s ĄŦ‚ ’g˜Ŧů s ’8‚¢ ®Ŧ‚¡Ŧ Ɓ ĄŦ’Ŧ‚8¡€ ‘¡Ŧ Űs¹ űŦ »®¡s©Ŧ‚8 Ŧ Ɓ ®œ‚ ĄsŦ ‘¡Ŧ ŰŮ .ق¹ €©Ŧ“ Ŧ€©ž v¡s™Ű ſŦۓ8 Ű ®Ŧ‚¡Ŧ ƒ¤ š «¡ Ɓ ®Űs ƒ¤ š ƁŮ »ſŦۓ8 Ű .€kk¹® ®¡Ŧ‚¡ž ſssjl űŦ

’g©Ů ƯƮ ˆg s © >¹ ’“ űŦ ‘©ű €l ſŦۓ8 Ű ’s¹ ’ ®¢€kŦŰ ®€© űŦ ’¹ © Ű® (Mother Earth Café) ſš ƀ‚ck ų“ ƀŮs .ŮŰŦŮ ’is ®¡s©Ů ’ Ɓ .ق® €kŰŮ Ąs’kŦŮ ’ ŦŰ žŮš Ɓ ¡“ ūŰs ®iŦ ƀŮs űŦ ’¹ ‘¡Ŧ ‡ü »¡“ ŮŰŦƁ ſŦۓ8 Ű ^k©¹Űsž ’ “ü ’ ſš .€¡š® s űŦ“_©ž ’ ŧš …=ŬƁŰ ĄŦƁš ٓ ’ sdŦƁ ’¹ ©k¹® ‚¥ ’¹ v Ŧ vƁ ſŦ‚¡Ŧ Žsj ƀŮs ŰŮ s¡ Ɓ ¡Ŧƀ€© Ű €kŰŮ .¡Ŧƀ€ ŮŰŦƁ ®¡sfs ’s¹ ’ ’s¹ ®iŦ ſsj8 s ’ ŮƁŰƁ s ¡“ ® ŮŰŦƁ ®k©_kŮ Ąsa ’ »ſŦۓ8 Ű ‚¡ű ®€k Ɓ ƒ© v Ů €kŸ ſš ŰŮ ’¹ Ɓ ŰŮ ĄsĄŰs¥“Ÿ ’¹ ƀ€ ƀ€©Ÿ Œg

1a Annangrove Road, Kenthurst NSW 2156 9am-5pm Tuesday to Sunday Phone (02) 9654 1423


‫‪9‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫جهان دموکراتی که باید با زور آتالنتیکی ساخته شود‬ ‫هفته گذشته در دو طرف دریای‬ ‫اتالنتیک دو واقعه مهم سیاسی‪،‬‬ ‫همزمان‪ ،‬جریان یافت که نشان داد‬ ‫قدرت‌های غربی در شمال اتالنتیک‬ ‫به تحوالت پر شتاب امروز منطقه‬ ‫خاورمیانه چه نگاهی دارند‪.‬‬ ‫در غرب اتالنتیک‪ ،‬در خاک‬ ‫امریکا‪ ،‬بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر اسرائیل‪ ،‬در کنگره امریکا سخنان‬ ‫مهمی ایراد کرد و در شرق اتالنتیک‪،‬‬ ‫اوباما در خالل سفرش به انگلستان‬ ‫به همراه دیوید کامرون‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫انگلیس‪ ،‬مقاله مشترکی در روزنامه‬ ‫تایمز لندن نوشتند‪.‬‬ ‫نتانیاهو در شرایطی که سیالب‬ ‫در منطقه خاورمیانه خیلی از‬ ‫متحدان اسرائیل مثل مبارک در‬ ‫مصر و بن‌علی در تونس را با خود‬ ‫برده است و در لبنان دولت حریری‪،‬‬ ‫که با امریکا و عربستان و به تبع آن با‬ ‫اسرائیل هماهنگ بود‪ ،‬سقوط کرده‬ ‫است و بدتر از همه جنبش فتح و‬ ‫حماس پیمان آشتی بسته‌اند و غزه‬ ‫از محاصره خارج شده است‪ ،‬نطق‬ ‫آتشینی در کنگره امریکا ایراد کرد‬ ‫که نمایندگان امریکائی دهها بار در‬ ‫جریان آن به پا خواستند و برایش‬ ‫کف مرتب زدند‪.‬‬ ‫استیون والت در مجله فارین‬ ‫پالیسی این واقعه را چنین دید‪:‬‬ ‫مارک تواین (تولد ‪ ۱۸۳۵‬وفات‬ ‫‪ )۱۹۱۰‬زمانی در باره نمایندگان‬ ‫کنگره امریکا گفت که "این حضرات‬ ‫کم‌عقل‌ترین و خودخواه ‌ترین و‬ ‫بزدل‌ترین موجوداتی هستند که‬ ‫خداوند خلق می‌کند"‪ .‬اگر ارزیابی‬ ‫زننده مارک تواین از نمایندگان‬ ‫آن زمان امریکا را بخواهیم شامل‬ ‫حال نمایندگان امروز امریکا بکنیم‬ ‫که با کف زدن‌های مکرر خود از‬ ‫سخنان بی‌بی نتانیاهو‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر اسرائیل‪ ،‬استقبال کردند‪ ،‬از‬ ‫سرشان زیاد خواهد بود‪ .‬چیزی که‬ ‫بطور قطع می‌توانیم در باره اکثریت‬ ‫عظیم این افراد شجاع که با رأی‬ ‫مردم مقام گرفته‌اند بگوئیم این‬

‫است که اینها هیچکدامشان‬ ‫دوست واقعی اسرائیل نیستند زیرا‬ ‫هر دفعه که با صدای بلند برای‬ ‫نتانیاهو کف می‌زدند مثل این بود‬ ‫که دارند میخ دیگری در تابوتی‬ ‫می‌کوبند که برای دفن رؤیای‬ ‫صهیونیزم تدارک دیده می‌شود‪.‬‬ ‫چرا؟ به این دلیل که پیام مرکزی‬ ‫در سخنرانی نتانیاهو رد کردن‬ ‫قطعی راه حلی بود که معروف است‬ ‫به "راه حل تشکیل دو دولت"‪ ،‬یکی‬ ‫دولت یهودی که هم اینک وجود‬ ‫دارد و‪ ،‬دیگری‪ ،‬دولتی واقعی برای‬ ‫فلسطینی‌ها‪ ،‬که باید تشکیل شود‪.‬‬ ‫با آنکه نتانیاهو در سخنانش ادعا‬ ‫می‌کند که حاضر است برای رسیدن‬ ‫به صلح دست به فداکاری‌‌های‬ ‫اساسی بزند‪ ،‬اما با پیش‌شرط‌های‬ ‫متعددی که می‌گذارد‪ ،‬ابهامی بجا‬

‫نمی‌گذارد که فکر می‌کند‪ ،‬اوال‪،‬‬ ‫اسرائیل کامال حق دارد که تا ابد بر‬ ‫فلسطینی‌ها حکمرانی کند‪-‬حتی‬ ‫اگر جمعیت فلسطینی‌ها در اسرائیل‬ ‫از جمعیت یهودی‌ها هم بیشتر‬ ‫شود‪ -‬و ثانیا‪ ،‬امریکا باید در هر حال‬ ‫از این تالش اسرائیل پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫و امریکا باید پشتیبانی کند حتی اگر‬ ‫بجای "راه حل تشکیل دو دولت"‬ ‫چاره‌ای جز قدم گذاشتن در یکی‬ ‫از این سه راه نباشد‪ )۱ :‬پاکسازی‬ ‫قومی باز هم بیشتر فلسطینی‌ها در‬ ‫اسرائیل‪ )۲ ،‬یک دولت واحد برای‬ ‫اسرائیل با نظام دموکراسی اما با‬ ‫دو ملت کامال مجزا از هم‪ )۳ ،‬نظام‬ ‫همیشگی آپارتاید نژادی‪.‬‬ ‫استیون والت نتیجه می‌گیرد که‬ ‫این "کم‌عقل‌ترین و خودخواه‌ترین و‬ ‫بزدل‌ترین موجودات" که در مجلس‬

‫امریکا جمع شده‌اند با هیچکدام از این‬ ‫راه‌ها مشکلی ندارند؛ راههائی که جز‬ ‫به تشنج و جنگ و خونریزی بیشتر‬ ‫و نهایتا نابودی برچیده شده نظام‬ ‫صهیونیستی در اسرائیل راه به جائی‬ ‫نخواهد برد‪.‬‬ ‫با این ارزیابی استیون والت از نطق‬ ‫نتانیاهو در کنگره امریکا به آن سوی‬ ‫اتالنتیک می‌رویم‪ .‬بی‌بی‌سی در باره‬ ‫مقاله مشترک باراک اوباما و دیوید‬ ‫کامرون چنین نوشته است‪:‬‬ ‫رهبران دو کشور استبداد و‬ ‫بی‌عدالتی را عامل رشد افراط گرایی‬ ‫دانسته و گفته‌اند که به همین دلیل‬ ‫نیز تحوالت اخیر در جهان عرب و‬ ‫منطقه خاورمیانه اهمیتی چنین‬ ‫فراوان دارد و افزوده‌اند که آزادی‬ ‫و عدالت بازدارنده رشد تندروی و‬ ‫خشونت در منطقه است‪.‬‬

‫اظهار نظر آقایان اوباما و کامرون‬ ‫یادآور دیدگاه رهبری امریکا در زمان‬ ‫جورج بوش‪ ،‬رئیس جمهوری پیشین‬ ‫امریکاست که معتقد بود برای مقابله‬ ‫با نفوذ فکری گروه های تندرو در‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬الزم است روند دموکراسی‬ ‫و مبارزه با فساد در کشورهای منطقه‬ ‫به جریان افتد‪.‬‬ ‫آقایان اوباما و کامرون گفته‌اند‬ ‫که سرعت حرکت ملت‌های مختلف‬ ‫منطقه در راستای تحقق آرمان‌های‬ ‫آنان یکسان نخواهد بود و افزوده‌اند که‬ ‫امریکا و بریتانیا خود را محق نمی‌دانند‬ ‫به جای مردم کشورهای مختلف‬ ‫منطقه‪ ،‬در مورد روند تحوالت و ابعاد‬ ‫آن تصمیم‌گیری کنند‪.‬‬ ‫آنان در عین حال تاکید ورزید ه‌اند‬ ‫که "ما در کنار کسانی ایستاد ه‌ایم‬ ‫که می‌خواهند بر تاریکی‌ها نور‬

‫بتابانند‪ ،‬از کسانی حمایت می‌کنیم‬ ‫که به جای استبداد‪ ،‬در پی آزادی‬ ‫هستند‪ ،‬به کسانی کمک می‌کنیم‬ ‫که دموکراسی را پی می‌ریزند زیرا‬ ‫معتقدیم که دموکراسی و رعایت‬ ‫حقوق جهان شمول به صالح‬ ‫مردم منطقه و عنصری اساسی در‬ ‫ساخت پادزهر در برابر بی‌ثباتی و‬ ‫افراط گرایی است‪".‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا و نخست‬ ‫وزیر بریتانیا‪ ،‬در ادامه این مقاله هشدار‬ ‫داده‌اند که سرکوب مردم منطقه‬ ‫توسط حکومت ها را تحمل نمی‌کنند‬ ‫و افزوده‌اند "ما کنار نخواهیم ایستاد‬ ‫تا آرمان‌های مردم زیر رگبار بمب‌ها‪،‬‬ ‫گلوله‌ها و آتش خمپاره سرکوب شود؛‬ ‫اگرچه ما از استفاده از زور اکراه داریم‬ ‫اما زمانی که منافع و ارزش‌های ما یکجا‬ ‫چنین ایجاب کند‪ ،‬مسئولیت داریم‬ ‫وارد عمل شویم‪".‬‬ ‫رهبران دو کشور در این مقاله‪،‬‬ ‫به شرایط لیبی و تالش خود در جلب‬ ‫نظر حامعه جهانی به حمایت از‬ ‫مردم لیبی در برابر حمالت حکومت‬ ‫سرهنگ قذافی اشاره کرده و‬ ‫گفته‌اند که عملیات نظامی توانسته‬ ‫است توان عملیاتی این حکومت را‬ ‫تضعیف کند و مانع از بروز یک فاجعه‬ ‫انسانی شود‪.‬‬ ‫در این مقاله‪ ،‬بر ادامه تالش دو‬ ‫کشور و متحدان آنها در حمایت از‬ ‫"شورای ملی انتقالی لیبی"‪ ،‬متشکل‬ ‫از مخالفان معمر قذافی‪ ،‬به عنوان‬ ‫نماینده مشروع مردم آن کشور تاکید‬ ‫شده و از اقدامات این شورا در ایفای‬ ‫نقش در روند "انتقالی دموکراتیک‬ ‫و فراگیر" به نظامی آزاد حمایت به‬ ‫عمل آمده است‪.‬‬ ‫باراک اوباما و دیوید کامرون‬ ‫در دفاع از مواضع مشترک خود‬ ‫گفته‌اند‪" :‬تالش‌های ما علیه القاعده‪،‬‬ ‫و اقدامات ما در لیبی برای ساخت‬ ‫آنگونه جهانی که خواستار آن هستیم‬ ‫جنبه‌ای حیاتی دارد‪".‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‏‬ ‫‪with Foreign Policy and BBC‬‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺗﯿﮑﻮﯼ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺎﺗﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮔﺮﺩﯾﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ‬

‫ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﻠﻮ ﮐﺒﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﺖﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ "ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻓﻮﺩ" ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩ ٔﻩ ﭘﺬﯾﺮﺍﺋﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﻟﯿﻮﺭﯼ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻫﺮﺷﺐ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۶‬ﺍﻟﯽ ‪ ۱۰‬ﺷﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪:‬‬

‫‪ ۰۴۰۴ ۱۷۲ ۲۲۸‬ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪Shop 15/272-276, Mayfair Plaza,‬‬ ‫‪Church Street, Parramatta NSW 2150‬‬

‫‪Phone: 0404 172 228‬‬

‫ﮐﺒﺎﺏ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ‪ ۹ :‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺎﻩ ﮊﻭﺋﻦ‬

‫ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎﺏ‪ ۱۰ :‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺎﻩ ﮊﻭﺋﻦ‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪9‬‬


‫‪۸‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻠﻴﺲ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ‪۱‬‬

‫ﻭﯼ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯼ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺯﻧﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽﺍﻡ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﺷﺪﻥﺍﯾﻦﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺑﺴﯿﺎﺭﯼﺍﺯﻣﺮﺩﻡﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﯿﻞﺳﻮﺍﺑﻖﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼﻣﻦﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪﺑﻮﺩﻧﺪﮐﻪﻣﻦﺑﯽﮔﻨﺎﻩﻫﺴﺘﻢﻭ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦﻧﮕﺎﻩﺑﻪﻣﻦﺩﻟﮕﺮﻣﯽﻭﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ‬ ‫ﻣﯽﺩﺍﺩﺗﺎﺑﺮﺍﯼﭘﺎﮎﮐﺮﺩﻥﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﺷﺪﻩﻋﻠﯿﻪﺧﻮﺩﺗﻼﺵﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﮐﻼﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺷﮑﺎﯾﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﺋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﯼ‪ ،‬ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ ،‬ﻓﺮﺩﯼ‬ ‫ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﻬﺎ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﭘﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻭ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭘﯿﺮﺵ‬ ‫ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﮐﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺎﺩﺕ‬ ‫ﺩﺭﻭﻍ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﺭ ﻭﯼ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻭﯼ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻭ ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼﻫﺎﯼ‬ ‫ﻭﮐﻼﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺁﻗﺎﯼ‬ ‫ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ :‬ﻋﻠﯽ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎ ‪ ۲۵‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎﺕ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﺩﺭ‬

‫ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺩﻫﻪ ‪ ۲۰۰۰‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺎﮐﯽ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﺮﻭﭘﻠﯿﺘﻦ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻭﯼ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺭﺳﻤﺎ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﮔﺎﻩ‪ ،‬ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ‬

‫‪All Mechanical Repairs / RTA-Approved Vehicle Inspection‬‬ ‫‪Batteries / Alternators & Starter Motors / Auto Electrician & Air Conditioning Service‬‬ ‫‪Break & Clutch Repairs / Fuel Pumps, Timing Belts & Bearings / Water Pumps & Radiators‬‬ ‫‪New and Old Car Servicing / 4WD Service & Repair‬‬

‫‪ 8‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬

‫ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ‬ ‫ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻭﯼ ﺑﺎ ﻭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎﯼ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﯼ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ ﻭﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺳﺎﻝ ‪ ۲۰۱۰‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻟﻨﺪﻥ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺩﯾﺰﺍﯾﯽ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune with IRNA‬‬

‫ﻟﯿﺪﯼ ﮔﺎﮔﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ‪۱۳۸‬‬ ‫ﮐﻨﺴﺮﺕ ﭘﺮﮐﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻟﯿﺪی ﮔﺎﮔﺎ ﺑﻪ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ادل در ﺟﺪول ﭘﺮوﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد‪.‬‬ ‫"‪ "Born this way‬ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﺮﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮم در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر را در ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۱‬از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ آﻟﺒﻮم در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺶ‬ ‫از ‪ ۲۱۵‬ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از‬ ‫ﻓﺮوش ﮐﻞ آﻟﺒﻮم ﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ده آﻟﺒﻮم‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ،۲۱‬ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮم ادل‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ‪ ۲۱‬ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪۱۶‬‬ ‫ﺑﺎر ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎی ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﻪ آﻟﺒﻮم ﻟﯿﺪی ﮔﺎﮔﺎ داد و ﺑﻪ رده دوم‬ ‫ﺳﻘﻮط ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﺟﺪول ﭘﺮﻓﺮوش ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ۱۹ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻟﺒﻮم ادل در رده‬ ‫ﺳﻮم ﺟﺎی دارد و "ﺷﻬﺮت" ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫آﻟﺒﻮم ﻟﯿﺪی ﮔﺎﮔﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪۲۰۰۸‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺖ و در رده ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﯿﺪی ﮔﺎﮔﺎ در ﺧﺼﻮص رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ‬ ‫آﻟﺒﻮﻣﺶ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ‪" :‬اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻟﺒﻮم ﻣﻦ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ‬ ‫آﻟﺒﻮم در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‬ ‫را اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ‪".‬‬ ‫"اوﻟﯿﻦ ﺗﮏ آﻫﻨﮓ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم را در‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﻃﻤﯿﻨﺎن‬ ‫و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻫﻮاداراﻧﻢ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻢ‪".‬‬

‫در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ ﺗﮏ‬ ‫آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺖﺑﻮل‪ ،‬رﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ "ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﺑﺪه"‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺻﺪر ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دو آﻟﺒﻮم از ادل ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ آﻟﺒﻮم ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﻗﺮار دارد‬ ‫ﻟﯿﺪی ﮔﺎﮔﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ‪۱۳۸‬‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫او ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎﻧﯽ ﺟﺮﻣﺎﻧﻮﺗﺎ در‬ ‫‪ ۲۸‬ﻣﺎرس ‪ ۱۹۸۶‬در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ‪.‬‬ ‫او در ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۳‬ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ‬ ‫اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راک در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک آﻏﺎز ﮐﺮد و در اوت‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﺶ‪ ،‬ﺷﻬﺮت‬ ‫)‪ (Fame‬را ﺑﻪ ﺑﺎزار داد‪.‬‬ ‫او ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﭘﺮ‬ ‫زرق و ﺑﺮق و آراﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۰‬از ﺳﻮی‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﺪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﯿﺪی ﮔﺎﮔﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه‬ ‫ﮔﺮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮﺛﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان‬ ‫او در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﺧﯿﺮا از ﻣﺮز ‪۱۰‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻃﺮﻓﺪار دارد‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬


‫‪۷‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 12‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر و‬ ‫ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﺳﻮی‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦﺑﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽﻗﻠﯽ ﺧﺴﺮوی‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻣﻼک ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اذﻋﺎن‬ ‫ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ‬ ‫اﻣﻼک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ‪ ۵‬ﺗﺎ ‪ ۸‬درﺻﺪ و در ﺗﻬﺮان‬ ‫‪ ۱۰‬ﺗﺎ ‪ ۱۲‬درﺻﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮردی اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﺳﻮی‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رد ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺲ از ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ‬ ‫ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﺒﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﻄﻔﯽﻗﻠﯽ ﺧﺴﺮوی‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪ ۱۰‬ﺗﺎ ‪ ۱۲‬درﺻﺪی ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫در ﺗﻬﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و اﻋﻤﺎل ‪ ۴‬درﺻﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن‬

‫ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺴﺮوی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮد‬ ‫ﻧﺒﻮد اﻓﺰود‪ :‬رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی‬ ‫ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻣﻼک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻃﯽ دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﮑﻦ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ ﺳﺘﺎرﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻮن‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﮑﻦ وارد‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی‬ ‫و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد‪ .‬وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫اداﻣﻪ داد‪ :‬در دوران رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻮدن اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪Tehran Emrooz‬‬

‫ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺍﺭﺕ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ روادﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ داد‪ .‬ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﭘﯿﺎﻣﯽ‬ ‫وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد و از آرﻣﺎنﻫﺎی آﻧﺎن‬ ‫در راه آزادی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن‪ ،‬وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ )‪ ۲۹‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ‪ ۱۹/‬ﻣﻪ( در ﯾﮏ‬ ‫ﭘﯿﺎم وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش "ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ"‬

‫واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ ۲۰‬ﻣﻪ ‪ ۲۰۱۱‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫»ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در رﺷﺘﻪﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﺣﺴﺎس و ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ« ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫روادﯾﺪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ورود ﻣﮑﺮر ﺑﻪ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در ﭘﯿﺎم ﺧﻮد در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم‬ ‫ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ‪ ،‬در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ از ﻣﺮدم‬ ‫اﯾﺮان را اﻋﻼم دارم‪ «.‬وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ‬

‫اﻓﺰود »ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ روادﯾﺪ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ‪،‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روادﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ورود ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه از اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﮐﻨﻮن واﺟﺪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ روادﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر دوﺳﺎﻟﻪ و‬ ‫ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ورودﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪«.‬‬ ‫دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺻﺪور روادﯾﺪ و رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء‬ ‫ﮔﺮدش آزاد اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در اﯾﺮان‬ ‫ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ‬

‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻬﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ "ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻬﻤﻨﯽ‪ ،‬ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ ۷۰‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۴‬ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ‪ ۳۰۰‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ "ﺑﺎ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ‪".‬‬

‫ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺭﺯ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﺗﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ‬ ‫ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ‪ ،‬ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ‪ ۶‬ﺩﺭﺻﺪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ‪ ۱۰‬ﺩﺭﺻﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ‪ ۱۲‬ﻭ ﻧﯿﻢ ﺩﺭﺻﺪ‪ ،‬ﺩﻭ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ‪ ۱۳‬ﺩﺭﺻﺪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ‪ ۱۳‬ﻭ ﻧﯿﻢ ﺩﺭﺻﺪ‪ ،‬ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ‪ ۱۴‬ﻭ‬ ‫ﻧﯿﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ‪ ۱۵‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺳﭙﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﻟﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬

‫آﻣﺮﯾﮑﺎ" دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﻧﺴﻮر دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان زده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم و‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از اﻧﺰوای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان‬ ‫دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﻦ از ﺑﺴﯿﺎری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮد و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ‬

‫ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪«.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم‬ ‫اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬ ‫ﺧﺎﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ از آرﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد‪«.‬‬ ‫‪Deutsche Welle‬‬

‫‪AVESTA‬‬ ‫‪DRIVING SCHOOL‬‬

‫‪BLACKTOWN‬‬ ‫‪KELLYVILLE‬‬ ‫‪HILLS AREA‬‬

‫‪www.keys2drive.com.au‬‬

‫‪PHONE (02) 9676 5026‬‬ ‫‪MOBILE: 0404 674 506‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪7‬‬


‫‪۶‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﺷﺐ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ‬

‫ﺑﻨﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‪ :‬ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﻭﻇﯿﻔﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫رﺧﺸﺎن ﺑﻨﯽاﻋﺘﻤﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﺗﻘﺪﯾﺮﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻦ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‬ ‫ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺣﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﻬﯽ‬ ‫ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﻔﻆ و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺗﻮﻗﻊﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺎن را‬ ‫ﺑﮑﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﺎر ﻣﺎ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻗﺮار‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﮑﻨﯿﻢ‪ .‬اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻮدن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﮔﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا‬ ‫ﻧﻮع ﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻣﺮوز ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫وﻇﯿﻔﻪای ﺑﺮای ﻃﺮح واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد را ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻏﯿﺮواﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺐ ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ‪۹‬‬ ‫ﺧﺮداد در ﻣﺤﻞ ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ از 'ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﺳﻼﻧﯽ'‪' ،‬ﺑﻬﺮام‬ ‫ﺗﻮﮐﻠﯽ'‪' ،‬رﺧﺸﺎن ﺑﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد' و ﺳﯿﺪ 'رﺿﺎ‬ ‫ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ دارﯾﻮش ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻣﺠﺮی ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد و ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻤﺎﯾﻮن‬ ‫اﺳﻌﺪﯾﺎن‪ ،‬ﺳﯿﺮوس اﻟﻮﻧﺪ‪،‬ﻣﻬﺪی ﻓﺨﯿﻢ‬ ‫زاده ‪،‬رﺧﺸﺎن ﺑﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ داود‬ ‫ﻧﮋاد‪ ،‬ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪی‪ ،‬ﺑﻬﺮام ﺗﻮﮐﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻼﻧﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺘﺮ اﺳﺘﺮارو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ‬ ‫ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﻬﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﯿﺮی‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ‪،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‬ ‫اﻣﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ‪ ،‬ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ‬ ‫ﻣﯿﻼﻧﯽ‪ ،‬ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺒﺎزی‪ ،‬راﻣﯿﺪ ﺟﻮان‪،‬‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮﺛﺮی‪ ،‬ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎن آرا‪،‬ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫ﺗﻮﮐﻠﯽ‪ ،‬وﺣﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻋﺮب ﻧﯿﺎ‪،‬‬ ‫ﮐﯿﻮان ﮐﺜﯿﺮﯾﺎن‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻋﺴﮕﺮ‬ ‫ﭘﻮر‪ ،‬ﻓﺮﻫﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪی و‪ ...‬ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ‬ ‫ﺳﺮوس اﻟﻮﻧﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﺮوع دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه‪ ،‬ﺟﻮان ‪۱۸‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮدانﻫﺎی آن دوران‪ ،‬ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺘﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎن داد و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ و ﺣﺮﯾﺺ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﻔﺎرﺳﯽﺳﺎزان ﻗﺪ ِر زﻣﺎﻧﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدش ﮐﺮد‪ .‬ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﻓﺎرﺳﯽ را در ﭼﻬﺮهای آراﺳﺘﻪﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽداد‪.‬‬ ‫در واﻗﻊ او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ و‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﮑﺮاری‪ ،‬آدمﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻮﯾﺴﯽ دور از اﻏﺮاق و در ﺣﺪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ و ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ‬ ‫در اﻧﺪازد‪ .‬ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در‬ ‫راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺼﺮش‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮕﺎن داده ﺑﻮد‪ .‬ﺟﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آن دوراﻧﺶ را ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮدش ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ آن‬ ‫ﻗﺪم در راه ﻧﻬﺎد‪ .‬اﻣﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎن داد ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ آﻧﭽﻨﺎن‬ ‫ﺷﻠﻮغ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ‬ ‫در ﻣﯿﺎن آن ﻫﻢ رﻫﺮوان اﻫﻞ و ﻧﺎاﻫﻞ‪،‬‬ ‫ﻗﯿﺼﺮ را از ﺑﺮادران آق ﻣﻨﮕﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬

‫داد‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زور آزﻣﺎﯾﯽ در زورﺧﺎﻧﻪای‬ ‫ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﻠﯿﺪ دارد‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ داشآﮐﻞ زورﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی‬ ‫ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‪ ،‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز‬ ‫ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﻮدش را از زورﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و از ﺟﻤﻊ زورﻣﻨﺪان ﻗﻼﺑﯽ و‬ ‫ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺤﺎری‪ ،‬روی دﯾﮕﺮی از ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن‬ ‫اﻫﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺤﺪودش داد‬ ‫و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد‪ .‬وﻗﺘﯽ‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮ! را ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻠﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ‬ ‫و ﻃﺮاوت در ﻫﯿﺌﺖ ﯾﮏ »زن ـ دﺧﺘﺮ«‬ ‫ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻟﺒﺎس‬ ‫ﺑﯽرﯾﺨﺖ و ﻗﻮاره ﻧﯿﻤﻪ دﻫﺎﺗﯽ ﺗﻨﺶ‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ﭼﻬﺮه زﯾﺒﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﻟﮏ و‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﺮد‪ ،‬آﻓﺘﺎب را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫ﭼﺘﺮ ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ دﺳﺘﺶ داد و زﯾﺮ ﺑﺎران‬ ‫اﻧﺰﻟﯽ‪ ،‬ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺲ از‬ ‫اﺷﮏ‪ ،‬در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫آرﺗﯿﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺣﯿﺮتزده ﺗﺼﻮر‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﺸﺎﻋﺮش را در ﺳﯿﻨﻤﺎ از‬ ‫دﺳﺖ داده اﺳﺖ‪ .‬ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯽ‬ ‫ﺳﺮﺷﺎر و ذوﻗﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت رﯾﺴﮏ‬ ‫ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺰﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮدش را ﺑﺴﺎزد و از ﻗﻠﺪریﻫﺎ و‬ ‫ﺷﺎﺧﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﻬﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎی‬ ‫اﻫﻞ روزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻢ واﻫﻤﻪای‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻔﺴﯽ ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ‪ ،‬ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﺎر ﺑﯽﭼﻮن‬ ‫و ﭼﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آن زﻣﺎن را‬ ‫از ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﯿﺮون‬ ‫آورد و ﺑﻪ رﯾﺨﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮدش‪ ،‬داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺷﺪ‪ .‬آن‬ ‫ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﺎر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ‪ ۴‬دﻫﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﯾﮏ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺮف ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ آن ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‬ ‫داودﻧﮋاد اﺳﺖ‪» .‬ﺑﯽﺗﺎی« زﻧﺪه ﯾﺎد ﻫﮋﯾﺮ‬ ‫دارﯾﻮش‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ در ﺟﺎﯾﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ و‬ ‫دورﺗﺮ از ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﻫﺮگ را ﮐﻨﺎر‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻨﺲ ﻧﺎزﻧﯿﻦ را اداﻣﻪ داد‪.‬‬ ‫ﻗﺪﻏﻦ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺳﺎل اﮔﺮ از ﭼﻨﮓ ﻣﻤﯿﺰان دﻟﺴﻮز‬ ‫و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮا ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد و‬ ‫دل ﻣﺎ ﻓﯿﺎی ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ را در ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ رﺣﻢ آورد و ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده‬ ‫اﮐﺮان ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪ ،‬و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯽ‪ ،‬ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‬ ‫در ﭘﺎرهای از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﺎدرﻫﺎ ﮐﻪ از‬ ‫ﺳﯿﻤﯿﻦﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺴﻮس ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺨﯿﺮ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﺑﻠﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﺎزد و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﻠﯿﻄﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ﺳﻔﺎرش از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬

‫‪ 6‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬

‫ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﺧﺎص‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎص را ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﯿﺮد و ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺎص ﺧﻮدش را ﺑﺴﺎزد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮدزﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ در اﯾﻦ وادی ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﻫﺮاس ﺑﻪ دل راه ﻧﺪاد و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای‬ ‫رو ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده را در‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻮل اوﻟﯿﻪ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ زﺷﺘﯽﻫﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫دﻫﻠﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮر و ﻧﺎﭘﯿﺪاﯾﺶ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ و ﺗﻠﺨﯽﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﻣﺜﻞ اﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ داﻧﻪداﻧﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺎز‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ‪،‬‬

‫ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮدش ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮع‬ ‫وﯾﮋه ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯿﺶ را ﺑﺮ ﭘﺮ ده‬ ‫اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﯿﻨﻤﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص‬ ‫ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻃﺮاوﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر و ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺖ از‬ ‫آن ﺗﻮ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻏﻮل ﻫﺮاس آور ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫و اﮐﺮان در ﭘﻨﺎه اﻣﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺧﻨﺪه ﺑﺮ‬ ‫ﻟﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد‪ .‬و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎی ﺗﺮ‬ ‫و ﺗﺎزه و ﺑﺎ ﻃﺮاوت را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫و ﺳﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﺳﺘﺎر‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﻠﻪﻫﺎی‬ ‫درون ﭘﻼﮐﺎرد‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﺬاب ﻣﺨﺎﻃﺐ‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻣﻼﻗﺎت‬ ‫ﺑﺎ ﻃﻮﻃﯽ و ﻫﺸﺖ ﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در‬ ‫ﺷﺎﻫﺮگ دارد ﻧﻪ در ﻧﺎزﻧﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ در واﻗﻊ ﺳﺮاغ داودﻧﮋاد ﭘﻨﻬﺎن را‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﮑﻪ از ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺼﻪ‬ ‫ﺳﺎده ﺑﺎ ﻧﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮕﺮان‪،‬‬ ‫ﺟﺎدو ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎ را ﺗﺸﻨﻪ و ﺷﯿﻔﺘﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ‬ ‫ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ دﯾﺪن و ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن‬ ‫و ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻮو و ﺗﯿﻎزن ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎی ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن رﻧﺪ‬ ‫و زﯾﺮک اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ در ﮔﯿﺸﻪ و ﺑﺎب ﻃﺒﻊ ﻣﺎﻓﯿﺎی‬ ‫ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﮔﯿﺸﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ‪ ،‬دور و ﺑﺮﻣﺎن‬ ‫را‪ ،‬آدمﻫﺎی اﻃﺮاﻓﻤﺎن را از درﯾﭽﻪ ﻧﮕﺎه‬ ‫او ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮآﺋﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ داودﻧﮋاد ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ‬ ‫و ﺻﺎدﻗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻪ دور و ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻣﯽآورد‬ ‫ﮐﻪ اوﺿﺎع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ‪ .‬ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد‬ ‫از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر را ﺑﺰرﮔﺎن اﻫﻞ ﺗﻤﯿﺰ‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺧﻮش ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻫﻢ‪ ،‬آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‪ ،‬ﺳﺮﭘﺎ‬

‫و اﻓﺮاﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دوز و ﮐﻠﮏ‪ ،‬در واﻗﻊ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﭘﯿﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎدوی ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﯽﻫﺮاﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺎم‬ ‫را ﺗﻠﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و‬ ‫ﮔﻮاراﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﭼﻮﻧﺎﻧﮑﻪ ﺗﺸﻨﻪای ره ﮔﻢ‬ ‫ﮐﺮده را در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪ آﺑﯽ‬ ‫زﻻل و ﺧﻨﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬در ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ﻣﺮﻫﻢ‪ ،‬آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ در ﺣﻀﯿﺾ ﯾﺎس و‬ ‫ﻧﺎاﻣﯿﺪی‪ ،‬در آﻏﻮش ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺑﻪ اوج اﻣﯿﺪ‬ ‫و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻤﻪ‬ ‫زﺧﻢ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ دل و ﺟﺎن ﺷﻬﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮﻫﻢ آورده اﺳﺖ‪ .‬ﻓﯿﻠﻢ دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی راﺳﺘﮕﻮ‪ ،‬ﺟﺴﻮر‬ ‫و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب‪ .‬ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺪان‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪن‬ ‫و اداﻣﻪ دادن در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮاﯾﺶ‬ ‫ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺎر ﯾﺎ داﺧﻞ ﮔﻮر ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن زﯾﺮ آب اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﺧﻢ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺮﻫﻢ‬ ‫ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ داودﻧﮋاد اﯾﻦ ﻣﺮﻫﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ILNA‬‬

‫ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻴﺎﺩﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﻭ ﺣﺰﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ‬ ‫ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﺑﺎﻥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ‬ ‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮﺵ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻓﻠﺰﯼ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ‬ ‫ﺣﺰﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‪ ۱۵‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎﺯﯼ ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‪ ۱۵‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻭﯼ‬ ‫ﺩﻭﺵ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ‬

‫ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺑﻬﺸﺖ‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ)ﺱ( ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﯽﺩﺍﺩ‪ ،‬ﭘﯿﮑﺮﺵ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺭﺩﯾﻒ ‪ ، ۵۸‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ ۱۲‬ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺍﺑﺪﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻓﯿﻦ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬

‫ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺣﺼﺎﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺒﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﺣﺠﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ‪ ،‬ﻫﺠﻮﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﻭ‬ ‫ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺣﺼﺎﺭﻫﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺠﺎﺯﯼ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎﺯﯼ ﺭﻭﺯ ‪ ۲۸‬ﺁﺫﺭ ‪ ۱۳۲۸‬ﺩﯾﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ‬ ‫ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺭﻭﺯ ‪ ۲‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪ ۱۳۹۰‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﯾﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﻭ ﺑﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ‪Mehr .‬‬


‫‪۵‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ” ﮐﺎﺥ ﺧﻔﺘﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ“ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ‬ ‫ﮐﺎخ ﻟﯿﺪوﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ و‬ ‫ﺷﻮش از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺪﻓﻮن‬ ‫ﺷﺪن درﺧﺎک ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز ﺷﻮد‪.‬‬ ‫آﻓﺘﺎب‪ :‬ﻟﯿﺪوﻣﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻤﺴﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﻞﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی‬ ‫ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و در ﻣﯿﺎن ‪ ۲۶‬ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻮش از آن ﻧﺎم ﺑﺮده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺧﯽ وﺟﻮد‬ ‫دارد ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آن‬ ‫ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل‬ ‫ﭘﯿﺶ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﮐﺎخ ﻟﯿﺪوﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪۵۵۰‬‬ ‫ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺛﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ‬ ‫و ﺷﻮش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوان ﻣﻤﺴﻨﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪ ،‬دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ‬ ‫در ﺣﺪود ﯾﮏﻫﺰار ﻣﺘﺮ در ‪ ۵۰۰‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط آن‬ ‫آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ‪.‬‬

‫در ﺳﺎل ‪ ۱۳۳۸‬ﯾﮏ ﻫﯿﺄت‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ژاﭘﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ را‬ ‫ﻣﻮرد ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار‬ ‫دادﻧﺪ و ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎخﻫﺎی دارﯾﻮش‪،‬‬ ‫ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه و اردﺷﯿﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در‬ ‫ﺷﻮش و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ‬ ‫آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻟﯿﺪوﻣﺎ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ راﻫﯽ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﺎﻫﯽ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و‬ ‫ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻮش ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از آن ﻫﯿﺄت ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺎﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک را در‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎی ‪ ۱۳۸۳ -۱۳۸۱‬در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮرآﺑﺎد‬ ‫ﻣﻤﺴﻨﯽ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم داد‪ .‬ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﯾﮑﻢ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ‪ ۵۱‬ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در دو‬ ‫دﺷﺖ رﺳﺘﻢ ﯾﮏ و دو‪ ،‬ﻻﯾﻪﻧﮕﺎری ‪ ۲۵‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻞ ﻧﻮرآﺑﺎد و ﻧﯿﺰ‬ ‫‪ ۱۶‬ﻣﺘﺮ در ﺗﻞ اﺳﭙﯿﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ‪ ۱۳۸۵‬ﯾﮏ ﮔﺮوه‬

‫ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‬ ‫ﻋﺴﮕﺮی از اﯾﺮان و ﭘﺮوﻓﺴﻮر داﻧﯿﻞ‬ ‫ﭘﺎﺗﺲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺎوش‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ َﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ُﺳﺮوان‪ ،‬ﺟﯿﻦ ﺟﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۱۳۸۶‬و ‪ ۱۳۸۷‬ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﭘﻠﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ‬ ‫و ﭘﻠﮑﺎن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎخ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫آن در ﺳﺎل ‪ ۸۷‬ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎخ‬ ‫ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر زﯾﺮ زﻣﯿﻦ‬ ‫دﻓﻦ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ را ﻣﻮرد ﮐﺎوش‪ ،‬ﻣﺮﻣﺖ و‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺎن‬ ‫ﺣﻀﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ‬

‫داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ!‬ ‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎخ ﻟﯿﺪوﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺪاوﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎره ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺴﮕﺮی‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻟﯿﺪوﻣﺎ و ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز‬ ‫ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه "ﻟﯿﺪوﻣﺎ"‬ ‫در اﻟﻮاح ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬

‫ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬ ‫در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺘﻮن‬ ‫ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ دﯾﮕﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻮش و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺎخ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻟﯿﺪوﻣﺎ را‬ ‫دﻓﻦ آن ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺮ از زﯾﺮ‬ ‫ﺧﺎک درآورده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه‬ ‫ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ از‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎخ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن زﯾﺮ ﺧﺮوارﻫﺎ ﺧﺎک‬ ‫ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻓﻬﻠﯿﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﻣﻤﺴﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﺣﻔﺎریﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺷﯿﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﺎریﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮزه‬ ‫ﺑﯿﺸﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎخ ﻟﯿﺪوﻣﺎ‪ ،‬ﻣﻮزهای ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﻮال ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻘﯿﻪ‬ ‫اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎی‬ ‫ﺣﺠﺎری ﺷﺪه ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎخ‬ ‫در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن‬ ‫ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻗﺖ آﻧﻬﺎ‬ ‫و ﺣﻔﺎری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن‬ ‫زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺸﺖ‬ ‫ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن و‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺸﻮد‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﺎورزان را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ‬ ‫ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪Agah Sazi‬‬

‫ﺁﺯﻳﺮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺩﺍﻧﻴﻞ ﭘﺎﺗﺲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻣﺎﻧﯽ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎﻝ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ‬ ‫ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ“‪ .‬ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻭ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺳﯽ ﺳﯽ ﻟﻤﺒﺮﮒ‪-‬ﮐﺎﺭﻟﻮﺳﮑﯽ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﭙﻪ ﯾﺤﯿﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۷۳‬ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﯾﺤﯿﺎ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻋﺸﻖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﯿﻞ‬ ‫ﭘﺎﺗﺲ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺎﺗﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﯿﺪﻧﯽ‬ ‫ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪” :‬ﻣﻦ ﺩﺭﺱﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦﺍﻟﻨﻬﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻭﺳﯿﻌﺘﺮ ﺧﺎﻭﺭ‬ ‫ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪“.‬‬ ‫ﻭﯼ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪” :‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻤﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻓﺎﺭﺱ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺁﺑﺎﺩ ﻣﻨﺰﻝ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪“.‬‬ ‫ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ‬ ‫ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﻞ ﺍﻃﺮﺍﻕ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﻔﺘﻪ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺎﺗﺲ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻩﺍﯼ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ‪ ۱۲۵‬ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﯼ ﻏﺮﺏ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﭘﺬﯾﺮﺍﯼ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ’ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ‘‬ ‫ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ — ﺟﺎﺩﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ‪ ،‬ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻟﯿﺪﯾﺎ )ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ( ﺩﺭ ﻣﻨﺘﻬﯽﺍﻟﯿﻪ ﻏﺮﺏ‬ ‫ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪” :‬ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎﯼ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﯼ ’ﺗﺎﻻﺭ ﺻﺪﺳﺘﻮﻥ‘ ﺗﺨﺖ‬ ‫ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺤﻮﻃﻪﺍﯼ ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﻬﺎ‬ ‫ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺷﺮﺍﻑ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺎﺗﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪” :‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﺍﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻭ‪ ،‬ﻭ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﻣﻨﺼﺒﺎﻥ ﻃﺮﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ’ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‘‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻃﺮﺍﻕ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺒﺪﺍ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﻭ ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﺶ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪“.‬‬

‫‪Photo: OZIRAN MAGAZINE / MANI VEISZADEH‬‬

‫ﻋﮑﺲ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ‪ :‬ﺳﺎﻝ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻟﺤﻈﻪﺍی ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﹸﻞﹺ ﺳﭙﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪ :‬ﮐﻮﺭﺵ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭی‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺴﮑﺮی ﺷﺎﻭﺭﺩی‪ ،‬ﮐﺎﻣﺮﻭﻥ ﭘﺘﺮی‪ ،‬ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ‬ ‫ﺁﺫﺭﻧﻮﺵ‪ ،‬ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺳﯿﺪﯾﻦ‪ ،‬ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺩﺍﻧﯿﻞ ﭘﺎﺗﺲ ﻭ ﮐﻮﺭﺵ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯽ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(‪ .‬ﻋﮑﺲ ﺗﮑﯽ‪ :‬ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺩﺍﻧﯿﻞ ﭘﺎﺗﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﯿﺪﻧﯽ )ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﯽ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ(‬

‫ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻣﺤﻞﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺶ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭ ﭘﺮ ﺩﺭﺩﺳﺮﯼ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻋﺮﯾﺾ ﻭ ﻃﻮﯾﻠﯽ ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺍﯾﺠﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪” :‬ﺩﯾﻮﺍﻧﺴﺎﻻﺭﯼ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ — ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻌﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪“.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺻﺮﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﯾﺾ ﻭ ﻃﻮﯾﻠﯽ ﺑﺨﻮﺩﯼ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻭ‬ ‫ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺳﺪ ﺳﯿﻮﻧﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻭ ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺎﺗﺲ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪” :‬ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻡ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺷﺶ‪-‬ﻫﻔﺖ ﻣﺤﻞ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺸﻒ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮﺩ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ‪“.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ‪ ۳۰۰‬ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ‪ ۱۵‬ﺩﻻﺭ ﺧﺮﺝ ﺑﻠﯿﺖ ﺁﻥ ﮐﻨﯿﺪ‪” :‬ﻣﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺪﯾﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻓﯿﻠﻤﯽ‬ ‫ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪﺍﯼ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯾﻢ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺧﺸﺎﯾﺎﺭﺷﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﮎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪“.‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺩﺍﻧﯿﻞ ﭘﺎﺗﺲ ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥ »ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﮑﺎ« ﻫﻢ‬ ‫ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪This article was first‬‬ ‫‪published in Oziran Magazine in May 2007‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪5‬‬


‫‪4‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫استرالیا‬

‫برادر و خواهر‬ ‫فادی ابراهیم به‬ ‫اتهام آدم ربایی‬ ‫بازداشت شدند‬

‫سیدنی زیر آب میرود‪ ،‬غرق میشود‪ ،‬آتش می‌گیرد‪ ،‬روز‬ ‫میشود‪ ،‬شب میشود و دوباره همه‌چیز از سر نو‬

‫امسال سیدنی دوباره همانند پارسال‬ ‫شاهد مراسم تلفیق نور و موسیقی‌‬ ‫است‪ .‬این برنامه که از ‪ ۲۷‬می آغاز‬ ‫شده و تا ‪ ۱۳‬جون ادامه دارد شب‌ها‬ ‫از ساعت ‪ ۷‬الی‌ ‪ ۱۱‬در ‪Circular‬‬ ‫‪ Quay Rocks‬برپاست‪ .‬از ایستگاه‬ ‫قطار واقع در ‪ Circular Quay‬که‬ ‫پیاده میشوی کاستمز هوس در‬ ‫سمت راست غرق در نورهای ‪D3‬‬ ‫خیره کننده و طرح‌های عجیب است‬ ‫که بازی این نقوش گرافیکی حدودا‬ ‫‪ ۸‬دقیقه طول میکشد و مجددا‬

‫پریا زغند‬

‫تکرار میشود‪ ،‬ساختمان کاستمز‬ ‫هوس زیر آب میرود‪ ،‬غرق میشود‪،‬‬ ‫آتش می‌گیرد‪ ،‬واژگون میشود‪،‬‬ ‫روز میشود‪ ،‬شب میشود و دوباره‬ ‫همه‌چیز از سر نو‪.‬‬ ‫به سمت ‪ Rocks‬که حرکت‬ ‫میکنی‌ ساختمان زیبای اپرا هوس‬ ‫با نور‪ ،‬انیمیشن و نقوش گرافیکی‬ ‫خودنمایی می‌کند و مناظر بی‌‬ ‫نظیری را به وجود میاورد‪.‬‬ ‫امسال ‪Stephen Pavlovic‬‬ ‫برگزار کنند ٔه این مراسم با کمک از‬

‫یک گروه خالق فرانسوی به نام‬ ‫‪ Electric Canvas‬حال و هوای‬ ‫متفاوتی به این مراسم داده است‪،‬‬ ‫‪ Intel‬نیز یکی‌ از شرکای بزرگ این‬ ‫تکنولوژی و مراسم به شمار میرود‪.‬‬ ‫غرفه‌های واقع در بازار خیابانی‬ ‫‪ Rocks‬انواع خوراکیهای متنوع‬ ‫و خوشمزه را به بازدید کنندگان‬ ‫عرضه می‌دارد‪ .‬کارهای دستی‌‬ ‫نیروهای جوان و خالق سیدنی‬ ‫نیز تک‌و توک در میانه غرفه‌ها به‬ ‫چشم میاید‬

‫هر ‪ ۱‬ساعت یک بار نیز دقیقا‬ ‫جنب هتل حیات مراسم رقص‬ ‫آتش برپاست که فقط یک آتش بازی‬ ‫معمولی‌ نیست‪ .‬شعله‌های آتش از ‪۴۰‬‬ ‫برجک واقع شده در آب زبانه میکشند و‬ ‫تماشاچیان را مسحور‬ ‫خود میگردانند‪.‬‬ ‫ی نمانید؛ به دارلینگ‬ ‫در تاریک ‌‬ ‫هاربر بیایید و شبی زیبا و به خاطر‬ ‫ماندنی را برای خود‪ ،‬خانواده و‬ ‫دوستانتان به ارمغان بیاورید‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬

‫یک بار دیگر افرادی از خانواده جان‬ ‫ابراهیم‪ ،‬بزرگ خانواده ابراهیم که در‬ ‫محله کینگز کراس شخصیت مهمی‌‬ ‫است و در آنجا نایت‌کالب دارد‪ ،‬به دردسر‬ ‫افتاده‌اند‪ .‬شاید ما در جامعه ایرانیان‬ ‫بیشتر با برادر کوچکتر جان یعنی فادی‬ ‫آشنائی داشته باشیم که همسری‬ ‫ایرانی دارد و یکبار خود و همسرش‬ ‫زمانی که هنوز نامزد بودند در محله‬ ‫اعیان نشین کسل‌کو مورد سوء قصد‬ ‫قرار گرفتند و هر دو زخمی شدند‪.‬‬ ‫این بار‪ ،‬حسن یا "سام" ابراهیم‬ ‫و خواهرش آرمانی استلیو و دو تن از‬ ‫محافظان این خانواده به نام نگاتا و‬ ‫آلیشا ساترلند متهم شده‌اند که‬ ‫مردی را گروگان گرفته‌اند و از یک‬ ‫مجتمع آپارتمانی در راید به زور و بر‬ ‫خالف میلش وادارش کرده‌اند که با‬ ‫آنها به شعبه بانک ‪ ANZ‬در همان‬ ‫نزدیکیها برود‪.‬‬ ‫پلیس قرار است در دادگاه‪ ،‬آقای‬ ‫ابراهیم و آقای نگاتا و خانم ساترلند‬ ‫را متهم به این بکند که قربانی‬ ‫خود را مجبور کرده‌اند که با آنها به‬ ‫شعبه بانک در تاپ‌راید رفته و ده ها‬ ‫هزار دالر پول از حساب خود برای آنها‬ ‫بیرون بکشد‪.‬‬ ‫پلیس گفت که قربانی را ابتدا‬ ‫به آپارتمانی در راید که خانم استلیو‪،‬‬ ‫خواهر ابراهیم‪ ،‬در آن زندگی می‌کند‬ ‫کشانده‌اند و در آنجا او را به گروگان‬ ‫گرفته‌اند و به زور به بانک برده‌اند‪.‬‬ ‫وقتی به بانک رسیدند گروگان‬ ‫توانست از فرصت استفاده کرده و با‬ ‫پناه بردن به رییس بانک از دست آقای‬ ‫ابراهیم و آقای نگاتا فرار کند و به یاری‬ ‫کارکنان بانک آنان را در اتاقی زندانی‬ ‫کنند تا پلیس برسد‪.‬‬ ‫پلیس بالفاصله رسید و دو آدم ربا‬ ‫را به همراه خانم سادرلند‪ ،‬راننده آنها‪،‬‬ ‫که در اتومبیل انتظار آنها را می‌کشید‬ ‫بازداشت کرد‪.‬‬ ‫پلیس با حکم دادستان به آپارتمان‬ ‫استلیو رفت و پس از بازرسی محل‬ ‫آن خانم را هم بازداشت کرد و در اداره‬ ‫پلیس اتهامات او را به او ابالغ کردند‪.‬‬ ‫هر چهار نفر این افراد به آدم ربایی‬ ‫با توسل به خشونت متهم شده‌اند‬ ‫و قرار است امروز سه‌شنبه در دادگاه‬ ‫محلی پاراماتا حاضر شوند تا اتهامات‬ ‫آنها از طرف قاضی به آنان ابالغ شود‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‏‬ ‫‪with Sydney Morning Herald‬‬

‫در‌رستوران‌ساقی‌مهمان‌نوازی‌و‌دست‌پخت‌ایرانی‌همه‌را‌شیرین‌کام‌می‌کند‬ ‫با‌مدیریت‌نسترن‬ ‫رستوران ساقی هر روز (غیر از دوشنبهها) برای‬ ‫شام در خدمت هموطنان و همزبانان‬ ‫عزیز میباشد و منوی بسیار‬ ‫جذابی دارد که شامل همه انواع پیشغذاهای‬ ‫پرطرفدار است و البته انواع کبابها‪...‬‬

‫‪Tuesday-Saturday‬‬ ‫‪Open for Dinner from 5pm‬‬ ‫‪Fridays & Saturdays‬‬ ‫‪Set Menu & Live Music‬‬ ‫‪Sundays, All-You-Can-Eat Buffet‬‬ ‫‪Lunch & Dinner‬‬ ‫‪2 Artillery Crescent, Seven Hills‬‬

‫‪Phone (02) 9674 3778‬‬ ‫‪ 4‬زاگرس تریبیون‪ 25 ،‬اردیبهشت ‪ 10 -‬خرداد ‪1390‬‬


‫‪۳‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﭘﺪﺭ ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮﺱ‬ ‫ﺣﻤﺎﺱ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺍﻋﻀﺎﺀ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ‬ ‫ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ "ﻣﺰﺧﺮﻑ" ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ‪ ۲۴‬ﻣﺎﺭﭺ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﺎﺩ ﺍﺑﻮﻋﺮﻗﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺁﯼ ﺗﯽ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺳﻤﺎﺀ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺗﻞﺍﻭﯾﻮ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﺳﻤﺎﺀ‬ ‫ﺑﻌﺪﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ‪ ۵‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ‪ .‬ﺍﺳﻤﺎﺀ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺎﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ‬ ‫ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻦﺁﻭﺭﯼﻫﺎﯼ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻧﺸﺎﻥ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﻥﻫﺮﺍﻟﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ "ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬

‫ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺍﺳﺖ"‪.‬‬ ‫ﺍﺳﻤﺎﺀ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۹۷‬ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﯾﮕﻮﻧﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽﺭﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۲۰۰۳‬ﺩﺭ ﯾﮏ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﯼ ﺗﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﯾﺎﺽ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺳﻌﻮﺩﯼ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﻤﺎﺀ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺳﺎﻣﻪ ‪ ۲۳‬ﺳﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ ﺍﯾﺎ ‪ ۲۰‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻼ ‪ ۱۸‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻧﻮﺭ‬ ‫‪ ۱۲‬ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺴﺮ ‪ ۳‬ﺳﺎﻟﻪﺍﺵ‪ ،‬ﻋﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﻤﺎﺀ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﻭ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﻭﻧﺪ‪ .‬ﻭﯼ ﺍﺯ ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ‬ ‫ﻣﯽﮔﻔﺖ‪" :‬ﺍﻭﻝ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﯼ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﻝ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‪".‬‬ ‫ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ‪ ،‬ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﻝﭘﯿﭻ ﮐﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﻤﺎﺀ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺭﺯﻭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻣﺴﺠﺪﺍﻟﻘﺼﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺷﻠﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮﻭﯾﻢ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻭ ﺭﺯﺭﻭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻫﺘﻠﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﯾﻢ‪ ".‬ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺣﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ‪ ۱۲‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ‬ ‫ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬ ‫‪with Sydney Morning Herald‬‬

‫‪ZÌ·Y€f‡Y { Y~£ ½Y|¬fÀ» ¾Ë€eÂƌ» Y Ö°Ë‬‬ ‫‡‪¾ˆ»Ze ½Â¼ËZ‬‬ ‫) ‪(The Daily Telegraph‬‬ ‫»‪,dˆÅ ZÌ¿{ { l¿€] Â¿ 140 Y ŠÌ] :|˳Ö‬‬ ‫‪Á€‡ |À]{ ½YÂf‡ { į Ön¿€] Z»Y‬‬ ‫»‪Ön¿€] ¾Ë€fÆ] (d‡Y Magic l¿€] į) |ÀÀ¯Ö‬‬ ‫‪!d‡Y Ã{Ây ‰€¼Ÿ { į d‡Y‬‬

‫‪MAGIC RICE: DARBAND RESTAURANT USES MAGIC RICE‬‬ ‫‪9/54 RAWSON ST AUBURN (02) 9646 4466‬‬ ‫‪DO-TEER RICE: ANAHITA RESTAURANT 7/54 BURNS BAY RD LANE COVE‬‬ ‫‪(02) 9428 5812 / ALBORZ RESTAURANT 22/1-5 HAROOW ST AUBURN (02) 9643 5886 /‬‬ ‫‪MOTHER EART CAFÉ 1A ANNANGROVE ROAD KENTHURST (02) 9654 1423‬‬

‫‹€¯‪ADMÖeZÌ·Z»ÁÕY|]Zˆud‬‬ ‫¯¸‪ÖeZÌ·Z»ÁÕY|]ZˆucY»YÄÌ‬‬ ‫‹¼‪½Z»Ád̨̯¾Ë€fÆ]Z]ZÌ·Y€f‡Y{YZ‬‬ ‫»‪ |¿Z‡€Ì»¹Zn¿YÄ]\‡ZÀ‬‬

‫]‪Õ{Y€»‰ÂËY{dˀË|»Z‬‬ ‫§‪UNEÃZ´Œ¿Y{YÕY|]Zˆu†¿ZˆÌ·©Â‬‬ ‫{‪(Tax AgentZÌ·Y€f‡YÖeZÌ·Z»ÃY{YYÖ¼‡Ân»ÕYY‬‬ ‫Ÿ”‪NIAZÌ·Y€f‡Y½YY|]ZˆuÂ‬‬ ‫]‪ZÌ·Y€f‡Y{€^f »ÕY|]ZˆuÕZÅd¯€‹Z]Z¯Ĭ]Z‡µZ‡12Y€fŒÌ]Z‬‬ ‫‪w w w. a d m a c c o u n t a n t s . c o m . a u‬‬

‫‪¶»Z‹d¯€‹¾ËYcZ»|y‬‬ ‫‪|»M{€]ÕZÅcZÌ·Z»½|¿Z‡¶«Y|uÄ]ÕY€]ÖeZÌ·Z»»Y{ÃÁZŒ» O‬‬ ‫‪ÕZneÕZÅd¯€‹†Ì‡ZeÁ\‡ZÀ»[Zzf¿Y{»{¹ÓÕZÅÖËZ¼ÀÅY O‬‬ ‫‪BASÁGST¾ÌÀr¼ÅÁZÅd¯€‹,֐z‹ÖeZÌ·Z»ÕZŹ§Ä̸¯¹Zn¿Y O‬‬ ‫‪ZÅd¯€‹¶v»{QuickbooksÁMYOB¶»Z‹ÕY|]ZˆuÕZźfˆÌ‡\¿Á‰Â»M O‬‬ ‫‪և€]ZˆuÁÖ³{Zf§YZ¯YÁÖ´fˆŒ¿Z]ÕZÅļÌ]»Y{ÃÁZŒ» O‬‬

‫‪Phone: (02) 9659 6680‬‬

‫‪Level 1, Suite 33, 15 Terminus Street, Castle Hill 2154‬‬ ‫‪Fax: (02) 9659 8310‬‬ ‫‪Email: info@admaccountants.com.au‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪3‬‬


‫‪۲‬‬

‫‪15–31 May 2011‬‬

‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ‬

‫ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻮﺗﺎﻩ‪...‬‬

‫ﻣﺤﺾ ﺍﻃﻼﻉ‬

‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻴﺴﻰ )ﻉ( ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ‬

‫‪Photo: ZAGROS TRIBUNE / MANI VEISZADEH‬‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ‪۱‬‬

‫در اﺳﻼم"‪" ،‬ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ‪ :‬ﻋﻬﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ"‪ ،‬و‬ ‫"ﻣﺤﻤﺪ)ص(‪ :‬رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آدﻣﯿﺎن" را‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪای از ﻗﺮان‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮﯼ‬ ‫ﻣﺎﻧﯽ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫ﺩﺑﯿﺮ ﺧﺒﺮﯼ‪ ،‬ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻭ ﻭﯾﺮﺍﺳﺘﺎﺭ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪﯼ‬

‫ﻣﺎﻧﯽ ﻭﯾﺲﺯﺍﺩﻩ‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﭼﺎﭖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﺸﺮﯾﻪ‬ ‫ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺍﺯ ﭼﺎﭖ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﮐﺘﺒﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺎﭖ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺨﻔﻒ ﺍﺳﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫‪Elections Responsibility‬‬ ‫‪Responsibility for all electoral‬‬ ‫‪comment in this issue is taken‬‬ ‫‪by the Publisher.‬‬ ‫‪Copyright‬‬ ‫‪Copyright of all material published‬‬ ‫‪in Zagros Tribune is owned by the‬‬ ‫‪Publisher, Damavand Publishing P/L,‬‬ ‫‪and must not be used in any form‬‬ ‫‪without the written permission of the‬‬ ‫‪Publisher. This copyright includes all‬‬ ‫‪advertisements unless press/ready‬‬ ‫‪material is provided by the advertiser.‬‬ ‫‪Distribution‬‬ ‫‪Zagros Tribune is distributed‬‬ ‫‪throughout the greater Sydney‬‬ ‫‪metropolitan area, Melbourne,‬‬ ‫‪Adelaide, Perth, Canberra, Brisbane‬‬ ‫‪& Gold Coast by bulk delivery‬‬ ‫‪to restaurants, supermarkets and‬‬ ‫‪other businesses every Wednesday.‬‬ ‫‪Printed by‬‬ ‫‪MPD, Alexandria, NSW‬‬

‫آﻗﺎی دﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت‬ ‫"ﺻﻠﺢﻣﻦ" را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻣﻮزشدادن ﺑﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ‪ .‬وی‬ ‫ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦﻣﺮﯾﻢ)ع( ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دﯾﻦ ]ﺣﻨﯿﻒ[ اﺳﻼم اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬آﻗﺎی‬

‫‪Advertising‬‬ ‫‪PHONE 0421 430 755‬‬ ‫‪advertising@zagros.com.au‬‬ ‫‪PO Box 190, CROWS NEST 1585‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬ ‫‪Zagros Tribune is a free Persian‬‬ ‫‪newspaper published twice a month‬‬ ‫‪(on the 1st & 15th) and distributed by‬‬ ‫‪Damavand Publishing Pty Ltd‬‬ ‫‪(ABN 12 122 456 866). Zagros‬‬ ‫‪Tribune is published every Wednesday.‬‬ ‫‪Disclaimer‬‬ ‫‪Zagros Tribune, its Publisher and‬‬ ‫‪Editor, hereby expressly disclaim‬‬ ‫‪to the full extent permitted by the‬‬ ‫‪law, all and any liability arising from‬‬ ‫‪any negligence whatsoever of‬‬ ‫‪the Publishers including damage,‬‬ ‫‪consequential damages, liability,‬‬ ‫‪expenses, costs to any person‬‬ ‫‪and/or business/company arising‬‬ ‫‪from any action or inaction by any‬‬ ‫‪person in connection with any copy‬‬ ‫‪or arising from reliance on any copy‬‬ ‫‪which is published or failed to be‬‬ ‫‪published by the Publishers.‬‬ ‫‪Inclusion of any copy must not‬‬ ‫‪be construed or inferred by any‬‬ ‫‪person or business to constitute‬‬ ‫‪endorsement of it by the Publisher.‬‬ ‫‪Letters to the editor‬‬ ‫‪Readers should note that letters‬‬ ‫‪published are not necessarily the‬‬ ‫‪opinions of the Publisher, Editor or‬‬ ‫‪employees of Zagros Tribune or‬‬ ‫‪Damavand Publishing P/L and are‬‬ ‫‪not to be construed or be deemed‬‬ ‫‪to be so. It is a condition of editorial‬‬ ‫‪acceptance that authors of‬‬ ‫‪published material unreservedly‬‬ ‫‪accept full responsibility for their‬‬ ‫‪comments and opinions.‬‬

‫‪ 2‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺗﺮﯾﺒﯿﻮﻥ‪ ۲۵ ،‬ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ ۱۰ -‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪۱۳۹۰‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪" :‬ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ‬ ‫ﺧﺪاﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﺧﺪاﺳﺖ"‪ .‬وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟‬ ‫ﺑﻠﻪ‪ ،‬واﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺗﺤﺮﯾﮏ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ‬

‫را ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ)ع(‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد دارد‪".‬‬ ‫آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ‬ ‫و اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ‪ .‬وی‬ ‫ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت‬

‫ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ "ﻣﺎ ﺑﺎ آﻏﻮش‬ ‫ﺑﺎز آن ﺣﻀﺮت را ﭘﺬﯾﺮا ﻫﺴﺘﯿﻢ و‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا ﺑﻮدهاﻧﺪ‪".‬‬ ‫ﮔﺮوه ﺻﻠﺢﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪاش را اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش داده‬ ‫و آن را ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻢ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻗﺎی راب ﻓﻮرﺳﺎﯾﺖ اﺳﻘﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎی‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﮑﻦ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﯿﺴﯽ)ع( را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی در اﺳﻼم ﺑﺪاﻧﯿﻢ‬ ‫"ﺣﺮف ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ"‪ .‬وی‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ "ﻋﯿﺴﯽ]ع[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در‬ ‫دﯾﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ‪ ۶۰۰‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از او‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ‪".‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرﻧﺪه ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫"آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻦ از‬ ‫ﺣﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ دﻓﺎع‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ ]اﻣﺎ[… ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ‬ ‫ﺑﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳﻌﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪".‬‬ ‫ﺟﻨﺎب اﺳﻘﻒ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﭘﻮﻟﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬او ﻫﻢ‬ ‫ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ‪ MyPeace‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪" :‬ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎسﻫﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪".‬‬ ‫آﻗﺎی ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﯿﺴﯿﻮن اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬وی ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ‪".‬‬ ‫‪Zagros Tribune translation from‬‬ ‫‪Sydney Morning Herald‬‬

‫ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ”ﺍﺩﯾﺎﻥ“ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ”ﺩﯾﻦ“ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ‬

‫ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﺎوی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‬ ‫اﯾﺎﻟﺖ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻗﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‪ ،‬ﻫﻠﻦ زوک ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‬ ‫ﺗﺴﺎوی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺎﻟﺖ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ‬ ‫در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﺿﺪ‬ ‫ﺑﺮﻗﻊ و ﺿﺪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﻮد ﻧﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﺮا‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺰوا ﮐﺸﯿﺪه‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺣﺸﺖ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ‬ ‫اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ آﻧﻬﺎ ‪ ۵۰‬درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ زوک اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت‬ ‫ﻋﺪه ای و اﯾﺠﺎد ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﺘﺪاول ﺷﺪن ﺑﺎورﻫﺎی‬ ‫ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻮری ﺑﺮﻧﺎردی ﺳﻨﺎﺗﻮر‬ ‫ﻟﯿﺒﺮال ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب‬ ‫اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﺑﻮد زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮی از‬ ‫اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺪرال درﺑﺎره ﺗﮑﺜﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯿﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻗﻊ و ﺣﺠﺎب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Mehr News‬‬

‫ﮔﺎﻡ ﻣﺤﮑﻢ ﺍﺳﺘﻮﺳﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﻻﻥ ﮔﺮﻭﺱ‬

‫ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ)ﻉ( ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﻣﺶ "ﺍﺳﻼﻡ" ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ)ﻉ( ﻭ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ)ﻉ( ﻭ ﻫﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺶ "ﺍﺳﻼﻡ" ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ "ﯾﻬﻮﺩﯼ"‪" ،‬ﻣﺴﯿﺤﯽ" ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﯿﺪﺍ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﯾﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﻄﺮﺕ‬ ‫ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻧﻪ "ﯾﻬﻮﺩﯼ" ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ "ﻧﺼﺮﺍﻧﯽ" ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺣﻨﯿﻒ ﺑﻮﺩ ﻭ ُﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬

‫ﯾﮑﺼﺪو دﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻨﯿﺲ‬ ‫آزاد ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﯾﺎ روﻻن ﮔﺮوس دوﻣﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮاﻧﺪ اﺳﻠﻢ ﻓﺼﻞ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی‬ ‫داوﯾﺪ ﻓﺮر اﺳﺘﺎﻧﯿﺴﻼو واورﯾﻨﮑﺎ و‬ ‫ژووﯾﻠﻔﺮﯾﺪﺳﻮﻧﮕﺎ در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﻣﺮدان و‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ اﺳﺘﻮﺳﻮر ﯾﺎﻧﮑﻮوﯾﭻ و ﺳﺎﻓﺎرووا‬ ‫در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ‪ .‬اﺳﺘﻮﺳﺮ‬ ‫اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻧﻔﺮ ﻫﺸﺘﻢ رده ﺑﻨﺪی زﻧﺎن‬ ‫ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻮﺗﺎ ﺑﻨﺴﻮوا از ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫ﭼﮏ در دو ﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ‪ ۲-۶‬و‬ ‫‪ ۳-۶‬ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﯿﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ دور دوم‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﮐﺎروﻟﯿﻦ وژﻧﯿﺎﮐﯽ‪،‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻨﯿﺲ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آزاد ﺑﺮوﮐﺴﻞ دﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬وژﻧﯿﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﻨﺪ‬ ‫ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ران رﻫﺎ ﺷﺪه‪ ،‬در دﯾﺪار‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‪ ،‬در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﮓ‬ ‫ﺷﻮای از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻨﯿﺴﻮر داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ را ‪۲-۶‬‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻔﺶ واﮔﺬار ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺳﺘﻬﺎی‬ ‫دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪ ۳-۶‬ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﺒﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ وژﻧﯿﺎﮐﯽ‬ ‫در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روﻻن ﮔﺮوس‪ ،‬روﺣﯿﻪ او‬ ‫را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫‪Zagros Tribune with Tahoorkotob‬‬

‫‪Voice of America‬‬

‫● ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ‪:‬‬

‫ﺩﺭ ﻗﺮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻢ‪ ،‬ﺳﻮﺭﻩ ﺁﻝﻋﻤﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺁﯾﻪ ‪ ۶۷‬ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪" :‬ﻣﺎ ﮐﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﯾﻬﻮﺩﯾ ًﺎ ﻭ ﻻ ﻧﺼﺮﺍﻧﯿ ًﺎ ﻭ ﻟﮑﻦ‬ ‫ﮐﺎﻥ ﺣﻨﯿﻔ ًﺎ ُﻣﺴﻠﻤﺎ" ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ‪ :‬ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﯾﻬﻮﺩﻯ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺼﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﻣﻮﺣﺪﻯ ﺧﺎﻟﺺ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ّ‬ ‫ﻣﺸﺮﮐﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﻓﻄﺮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﻓﻄﺮﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺩﯾﻦ ﻫﻢ "ﺍﺳﻼﻡ" ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫"ﺍﺳﻼﻡ" ﻫﻢ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ "ﺍﺩﯾﺎﻥ" ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ "ﺩﯾﻦ" ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﯾﺚ‪" ،‬ﺩﯾﻦ"‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺩﯾﻦ ﻓﻄﺮﺕ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺍﻥ‬ ‫ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﺷﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺣﯿﺎﺀ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺲ‬ ‫ﻓﻄﺮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻣﯽﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻄﺮﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻄﺮﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻮﺡ)ﻉ(‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺶ "ﺍﺳﻼﻡ" ﺍﺳﺖ ﻭ‬

‫ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ‪:‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﻗﻊ‬ ‫ﻭ ﺭﻭﺑﻨﺪﻩ ﺍﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ‬


‫‪Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪FIRST & FIFTEENTH OF EACH MONTH – No 178‬‬

‫ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯾﺪ‬

‫ﮐﺎﺩﺭ ﻣﺠﺮﺏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪1 JUNE 2011‬‬

‫‪ ٪١٠‬ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ‬

‫‪CASTLE HILL‬‬

‫‪IN‬‬

‫‪BeBe’s Hair & Beauty‬‬ ‫‪U n i t 10 , 7 A n e l l a A v e n u e‬‬ ‫‪C a s t l e H i l l , N S W 215 4‬‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻛﺎﺩﺭ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫‪44 Railway Parade, Granville NSW 2142 Phone: (02) 9897 5935‬‬

‫‪Phone: (02) 9659 2204‬‬ ‫‪www.bebes.net.au‬‬

‫حضرت عیسی‌ (ع) فرزند خدا نیست؛ او فقط پیامبر خداست‬

‫پائین‪ :‬صبح جمعه در محله روزل‬‪ (Rozelle)‪‬پوستر ‪ MyPeace‬به روی بیلبورد نصب شد (عکس از سیدنی‌مورنیگ هرالد)‬ ‫باال‪ :‬شب یکشنبه پوستر را پاره کردند (عکس از مانی ویس‌زاده‪ ،‬زاگرس تریبیون)‬

‫این پوسترهای تبلیغاتی که به‬ ‫آرون کوک‬ ‫هزینه گروهی از مسلمانان به نام‬ ‫مردم سیدنی از ماه آینده پوسترهای "صلح‌من" (‪ )MyPeace‬پخش می‌شود‬ ‫بزرگی در اطراف شهر و روی اتوبوس‌ها شعارهائی چون "عیسی(ع)‪ :‬پیامبری‬ ‫خواهند دید که در آنها اعتقادات مردم ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫مسیحی شهر زیر سوال رفته و به چالش “قرآن به ‘ادیان’ قائل نیست‪ ،‬به ‘دین’‬ ‫کشیده می‌شود‪.‬‬ ‫قائل است” در صفحه ‪2‬‬

‫‪Photo: Zagros Tribune / Mani Veiszadeh‬‬

‫فرمانده ایرانی‌‬ ‫پلیس لندن‬ ‫در دادگاه تجدید‬ ‫نظر پیروز شد‬ ‫علی دیزایی از فرماندهان ایرانی‌االصل‬ ‫پلیس متروپلیتن لندن که پس از حکم‬ ‫دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شد‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد که با‬ ‫ایمان به خدا و اطمینان از بی گناهی‬ ‫خود سختی‌های زندان را پشت‬ ‫سرگذاشته است‪.‬‬ ‫دیزایی که حدود یک سال و نیم‬ ‫پیش به چهار سال زندان محکوم شده‬ ‫بود‪ ،‬در دادگاه تجدیدنظر لندن برنده‬ ‫شد و قاضی دادگاه تجدیدنظر پس‬ ‫از چند جلسه و شنیدن استدالل‌های‬ ‫وی و وکالیش‪ ،‬حکم به توقف‬ ‫محکومیت آقای دیزایی داد‪.‬‬ ‫دیزایی تا سال ‪ ۲۰۰۹‬فرمانده کل‬ ‫پلیس غرب لندن بود‪ .‬او با شکایت‬

‫فردی به نام وائد البغدادی به‬ ‫بدرفتاری و سوء استفاده از قدرت و‬ ‫نیز جلوگیری از اجرای عدالت متهم‬ ‫شد و در اوایل سال گذشته میالدی به‬ ‫چهار سال زندان محکوم گردید‪.‬‬ ‫دیزایی همواره اتهامات مطرح‬ ‫شده علیه خود را رد کرده و تاکید‬ ‫نموده بود که این اتهامات به دلیل‬ ‫مبارزات مستمر وی علیه نژاد پرستی‬ ‫در پلیس انگلیس‪ ،‬ساخته و پرداخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی عصر دوشنبه و پس از آزادی‬ ‫از زندان گفت‪ :‬خوشحالم که امروز در‬ ‫حالی زندان را ترک کردم که حیثیت و‬ ‫اعتبارم لطمه‌ای ندیده است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪8‬‬

‫‪PERSIAN DANCE PARTY‬‬

‫‪ANOUSH + SPECIAL GUEST‬‬ ‫‪FRIDAY 24 JUNE AT ANAHITA PERSIAN BASEMENT‬‬ ‫‪WWW.ANAHITA.COM.AU‬‬ ‫‪7/54 Burns Bay Road, LANE COVE‬‬ ‫‪Phone: (02) 9428 5812 WWW.PERSIANBASEMENT.COM.AU‬‬

Edition 178  

Australia's Premier Persian Publication

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you