Helse- og Sosialombudet Oslo

Page 4

Årsmelding 2007 - Helse- og sosialombudet i Oslo

Ansatte | Helse- og sosialombudet i Oslo

Ansatte Helse- og sosialombudet i Oslo Petter Holm Helse- og sosialombud

Anne Myhr Eldreombud

Pål Arne Edvinsen Spesialkonsulent

Magne Berg Spesialkonsulent

Magnus Christiansen Spesialkonsulent (permisjon)

Siri Strømsmo Spesialkonsulent (permisjon)

Velgjerd Tvedt Levinsen Førstekonsulent (permisjon)

Beate Fisknes Førstekonsulent

Kjersti Hillestad Hoff Førstekonsulent

Caroline Monstad Høgsnes Førstekonsulent

Oddbjørg Bordal Strand Førstesekretær

Siri-Anett Myhre Førstekonsulent, vikar

Astrid Hennie Førstesekretær

Kjersti Roalsvig Førstekonsulent, vikar Elin Stene Førstesekretær

Guro Thune Sundklakk, sluttet som kontorsjef 1.2.2008 Ombudet hadde i 2007 følgende studenter i praksis: Øystein Lockertsen Arne Bech-Sørensen

www.ombudet.no Besøk oss på internett, eller i våre lokaler i Lille Grensen 7 Tlf: Faks:

22330515 22334035

Ombudet gjør oppmerksom på at sensitive opplysninger ikke bør sendes over e-post eller faks. For korte konsultasjoner er det ikke timebestillinger, men ring gjerne på forhånd slik at vi kan avtale en time.

4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.