Page 1

yjkH yix f r J mS vr;f avQmujf ci;f သစၥာနီ


Aမွာစကား စာကိုဖတ္ေတာ့ Aရယ္ရသား၊ လူကိုေတြ႔ေတာ့ ရယ္လည္းမရယ္ရဘူးဟု ေျပာသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳဖူးပါသည္။ သူတို႔သည္ လူရႊင္(လူျပက္)ႏွင့္ ဟာသစာေရးဆရာကို မခြျဲ ခားတတ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာေၾကာင့္ ရယ္စရာေတြ ေရးေနတာလဲဟု ေမးသူတိုင္းAား “လူေတြ ရယ္ေစခ်င္လို႔ပါ”ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုး႐ိုးသားသား

Aေျဖေပးတတ္ပါသည္။

ထုိAေျဖမွာ

ငွက္ေမႊးပံုသဏၭာန္

ထြင္းထုထားသည့္

သံပန္းပုက့သ ဲ ို႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဟုထင္ရန္ရွိေသာ္လည္း ေလးနက္ပါသည္။ လူေတြ ရယ္ေနတာဟာ လူေတြ ငိုေနရတာထက္ ပိုမေကာင္းေပဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္ ကူညီပါရေစ။ သို႔ေသာ္

ကလိထိုးသလုိ

ကၽြန္ေတာ့္စာမ်ားသည္

စာမ်ိဳးေတာ့

ကၽြန္ေတာ္မေရးတတ္တာ

ဝါးလံုးကြဲရယ္ေAာင္

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္

Aမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဝန္ခံရပါမည္။

မထင္ပါ။ တေစ့ေစ့

ၿပံဳးၾကရန္သာ

ကၽြန္ေတာ္ရည္ရယ ြ ္ပါသည္။ “ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း”မွာ ရယ္စရာသက္သက္မဟုတ္ပါ။ ပရိသတ္Aမ်ားစု သိၿပီး၊ ၾကားဖူးၿပီးသား ပံုျပင္မ်ားကိုပင္ ေခတ္၊ AေျခAေနႏွင့္ လုိက္ဖက္ေAာင္ Aသြင္သစ္ Aျမင္သစ္ျဖစ္ေAာင္ ဖန္တီး တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

Aဓိကရည္ရယ ြ ္ခ်က္မွာ

ထုိပံုျပင္မ်ားကေျပာေသာ

ေတြးစရာAေၾကာင္း

(ဒႆနဟုဆိုလွ်င္ ႀကီးက်ယ္ေပမည္)ကို စာဖတ္သူမ်ား ေျခရာခံမိဖို႔မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင့္ပာြ းAဓိပၸါယ္ကို ရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူမႈ ရွိေစရန္ လူသိမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာ (Aီစတ ြ ္ပံုျပင္လို၊ ငါးရာ့ငါးဆယ္လို)ပံုျပင္မ်ားကိုပင္ Uီးစားေပးေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူ႔Aဖြ႔A ဲ စည္း၏ AၿမီးAေမာက္ မတည့္မႈကို ေလွာင္ေျပာင္ရင္း Aသိေပးရန္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။ တခ်ိဳ႕Aပုဒ္မ်ားတြင္ မူလစာေရးဆရာ၏ Aာေဘာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ တင္ျပမႈမ်ိဳးကို

ေတြ႔ရသည္ရွိေသာ္

ကၽြန္ေတာ့္ရည္ရယ ြ ္ခ်က္ကို

ငဲ့ကက ြ ္၍

ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က ေရးခဲ့ဖူးေသာ ဆရာျမသန္းတင့္၏ “ကၽြန္ေတာ္ဆက္၍

ခြင့္လႊတ္ေစလိုပါသည္။

ေရးခ်င္ေသာ ဝတၱဳမ်ား”၏

တင္ျပပံုႏွင့္ ဆင္ေကာင္းဆင္ေနသည္ကုိလည္း နားလည္ေပးၾကေစလိုပါသည္။ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တစ္မ်ိဳးတည္း စုေပါင္းထုတ္ေဝရန္ စာမ်က္ႏွာမွာ

နည္းပါးေနသည့္Aတြက္

ေနာက္ဆက္တဲြAျဖစ္

ရည္ရယ ြ ္ခ့ေ ဲ သာ္လည္း စာAုပ္၏ ကၽြန္ေတာ္ရယ္စရာမဂၢဇင္းတြင္

ေရးလက္စျဖစ္ေသာ “Eဝံ ေမ သုတံ”စာမူAခ်ိဳ႕ကို ပူးတြဲေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မတူေသာ Aရသာႏွစ္ခုကို ပူးတြဲေပးလိုက္သည့္Aတြက္ ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္

စာAစံုေရးေလရာ

Aႏုပညာေဆာင္းပါး ဟာသစာေပကို

စသျဖင့္)

လက္ခံဖတ္႐ႈ

(ဘာသာေရးစာေပ၊

“ဟာသ”စာေပလည္းတစ္ခု Aားေပးေနေသာ

ႏိုင္ငံေရးစာေပ၊ AပါAဝင္

ပရိသတ္Aား

ကဗ်ာ၊

ဝတၱဳတို၊

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္

ေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္း

ဤေနရာမွ

မွတ္တမ္းတင္Aပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

သစၥာနီ (၂၄ ဇြန္ ၂၀၁၀)

http://www.mmcybermedia.com

Page 1


ေျမေခြးႏွင့္ က်ီးကန္း တစ္ေန႔သ၌ ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္လာစU္ တဲတစ္တဲ၏ ျပတင္းေပါက္ကေန ဒိန္ခတ ဲ စ္ခက ဲ ို ကိုက္ခ်ီကာ

ပ်ံသန္းလာေသာ

ဒိန္ခဲကိုစားရန္

က်ီးကန္းတစ္ေကာင္ကို

မလွမ္းမကမ္းရွိ

ထိုAခ်ိန္မွာပင္

သစ္ပင္တစ္ပင္၏

သစ္ပင္ေAာက္ကို

ေတြ႔လိုက္ရေလသည္။

Aကိုင္းတစ္ကိုင္းေပၚတြင္

ေျမေခြးတစ္ေကာင္သည္

ထိုက်ီးကန္းသည္ နားလို္က္ေလသည္။

ေရာက္ရွိလာကာ

က်ီးကန္းကို

ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေလသည္။ ယင္းကိုျမင္သည္ႏွင့္ (ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္

Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထမ ဲ ွ

ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ႏွင့္

ဤသို႔ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ေျမေခြးသည္

ႀကံဳေတာ့မည္ဟု

ကၽႏ ြ ု္ပ္သိလို္က္သည္။

က်ီးကန္းပါးစပ္ထမ ဲ ွ

ဒိန္ခက ဲ ိုစားလုိသျဖင့္

သစ္ပင္ေAာက္တြင္ ထိုင္ကာ က်ီးကန္းကို Aမ်ိဳးမ်ိဳး ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုေလသည္။ ေနာက္ဆံုး က်ီးကန္း၏ Aသံသာသာေလးကို ၾကားလိုပါသည္ဆိုသျဖင့္ က်ီးကန္းသည္ သီခ်င္းဆိုလိုက္ရာ ကိုက္ခ်ီထားေသာ ဒိန္ခဲသည္

ေျမေခြးပါးစပ္ထဲ

လြတ္က်သြားေလသည္ဆို၏)

ကၽႏ ြ ု္ပ္

ရပ္ၾကည့္နားေထာင္ေနစU္မွာပင္

ေျမေခြးသည္ က်ီးကန္းကုိ Aမ်ိဳးမ်ိဳး ေျမႇာက္ပင့္ေျပာေနသည္ကုိ ၾကားရ၏။ “မင္းရဲ႕တစ္ကိုယ္လံုး နက္ေမွာင္လွပၿပီး ေက်ာ့ရွင္းေနတာပဲ။ ပြဲရတီ ရွန္ပိုန႔မ ဲ ်ား ေရခ်ိဳးထားသလားကြယ္။ သင္လွပသလိုပဲ သင့္ရဲ႕Aသံဟာ Aင္မတန္လွပမယ္လို႔ ငါထင္တယ္။ သင္သာ သီခ်င္းဆိုလက ို ္ရင္ ေခ်ာစုခင္ကေတာင္

A႐ႈံးေပးရလိမ့္မယ္

ထင္တယ္။

မင္း

ငါ့ကို

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေလာက္

ဆုိျပပါလားကြယ္။ မင္းသာ သီခ်င္းဆိုျပရင္ ငါ့ေလာက္ကံေကာင္းတဲ့သူ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး” တကယ္လို႔သာ က်ီးကသာ သီခ်င္းဆုိျပလုိက္ရင္ သူကိုက္ထားတဲ့ ဒိန္ခဟ ဲ ာ ပါးစပ္ကထြက္ၿပီး ေျမေခြးစားဖို႔ ျဖစ္သာြ းမွာကို သိလို႔ ေျမေခြးဟာ“ငါ့ေလာက္ကံေကာင္းတဲ့သူ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး”လို႔

ေတြးၿပီးေျပာတာ။ က်ီးကန္းက သီခ်င္းဆို

ဝါသနာ

ပါေလေတာ့ (သူတို႔ရပ္ကက ြ ္ထက ဲ ကာရာAိုေကဆိုင္မွာဆို သူက ေဖာက္သည္ပတ ဲ ့ဲ) ေျမေခြးက သူ႔Aသံ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ သိရေAာင္ ဆိုလိုက္ခ်င္တယ္။ (တကယ္ေတာ့ သူ႔Aသံက တၿဗဲၿဗဲတAဲAန ဲ ႔မ ဲ ို႔ Aေတာ္ဆိုးဝါးပါတယ္) ဆိုေပမယ့္လည္း ဒီက်ီးက ‘A’သံုးလံုးေလာက္ေတာ့ ေၾကပံုစာတတ္ပံုရတယ္။ ပံုျပင္ထက ဲ က်ီးေလာက္ေတာ့ မိုက္ပံုမရဘူး။ သူက သီခ်င္းမဆိုခင္ ပါးစပ္ထက ဲ ဒိန္ခက ဲ ို သစ္ကိုင္းေပၚခ် ေAာက္က်

မသြားေAာင္

သူ႔ေျခေထာက္ႏွစ္ဘက္န႔ဲ

AေသAခ်ာ

ကုပ္ထားၿပီးေတာ့မွ

သီခ်င္း

စဆိုေတာ့တယ္တ့။ဲ သူ႔Aသံက ေတာ္ေတာ္ဆိုးပါတယ္။ ေျမေခြးဟာ မွန္းခ်က္န႔ဲ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ေတာ့ စိတ္ညစ္သာြ းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာက္က်စ္ၿပီး ဉာဏ္မ်ားတဲ့သူပီပီ“က်ီးရယ္... မင္းAသံကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆုိ႐ံုဆိုၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမပါေတာ့ ၾကည့္လုိ႔ မေကာင္းပါဘူး။ ဂ်နီဖာလိုပက္တို႔ဆို သီခ်င္းလည္းဆုိ

ကလည္းက...

ဘယ္ေလာက္

ၾကည့္ေကာင္း

လိုက္သလဲ” လို႔

ထပ္ကန ြ ္႔တယ္။

သူကလည္း

က်ီးကလည္း

ေျမေခြး

ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘူး။

ေျမႇာက္ပင့္ေျပာတဲ့စကားကို

႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး

Aဟုတ္မွတ္သာြ းတယ္။

တင့္တင့္ထန ြ ္းဖြင့္တ့ဲ

Aကသင္တန္းကို

တက္ခ့ဖ ဲ ူးသူဆိုေတာ့ Aစ္ကိုကာလသားေတြ ရင္ဖိုသာြ းေAာင္ ေဘာ္ဒီရွိတ္ျပလုိက္Uီးမယ္ ေတြးၿပီး-

http://www.mmcybermedia.com

Page 2


သီခ်င္းဆိုရင္း Aေတာင္ႏွစ္ဘက္ကို ျဖန္႔ၿပီး ကပါေလေရာ။ Aဲသလုိလည္း ကေရာ သစ္ကိုင္းကို ဒိန္ခန ဲ ႔ဲ ေရာၿပီးကုပ္ထားရတဲ့

ေျခေထာက္ဟာ

ျပဳတ္က်ပါေလေရာ။ Aဲသလုိ

ဒိန္ခဲေၾကာင့္ေခ်ာ္ၿပီး

ဟန္ခ်က္မထိန္းႏိုင္ဘဲ

ေAာက္ကို

ျပဳတ္က်လာတုန္း Aသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ ေျမေခြးက ခုန္ဟပ္လိုက္တာနဲ႔

က်ီးကန္းဟာ ေျမေခြးပါးစပ္ထဲ ေရာက္ၿပီး ဇာတ္သိမ္းသြားပါေလေရာ။ တကယ့္Aျဖစ္ေတြဟာ ပံုျပင္ေတြန႔ဲ မတူဘူး။ ပံုျပင္ေတြဟာလည္း

လြတ ဲ တ္တယ္လို႔

သင္ခန္းစာယူၿပီး

ကၽႏ ြ ု္ပ္လည္း

ပံုျပင္ထက ဲ

လမ္းေလွ်ာက္

ျပန္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 3


AဘြားAိုႏွင့္ Aလုပ္သမားမ်ား တစ္ေန႔သ၌

ကၽြႏု္ပ္သည္

ေရာက္ရွိသာြ းေသာAခါ

လမ္းေလွ်ာက္သာြ းရင္း

ထိုင္မႈိင္ေနေသာ

AဘြားAိုတစ္Uီး

Aလုပ္သမားတစ္စုကို

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

ေတြ႔ရေလသည္။

ၿခံတစ္ၿခံသို႔

Aေၾကာင္းစံုကို

ေမးၾကည့္၍ သိရေသာAခါ ကၽြႏု္ပ္သည္. .. ‘AဘြားAုိႏွင့္ Aလုပ္သမားမ်ား’ ပံုျပင္ထဲ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္၍ သြားေလေတာ့သည္။ ပံုျပင္ကား ဤသို႔ျဖစ္၏။ တစ္ခါက Aလုပ္ကို Aင္မတန္ ျမတ္ႏုိးတဲ့ AဘြားAိုတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ သူက ၾကက္တန ြ ္တုိင္း Aိပ္ရာက

ထေလ့ရွိတယ္။

ျမတ္ႏိုးေစခ်င္ေတာ့

သူဟာ

သူ႔ၿခံထက ဲ

လင္းၾကက္တန ြ ္သံၾကားလို႔

Aလုပ္သမားေတြကိုလည္း

သူ႔လုိပဲ

Aလုပ္ကို

သူ႔Aိပ္ရာက ထလာတာနဲ႔ Aလုပ္သမားေတြကိုႏႈိးၿပီး

Aိပ္ရာကထခုိင္းတယ္။ ႏိုးလာရင္ Aလုပ္ခြင္ ဝင္ခုိင္းေလ့ရွိတယ္။ ပ်င္းရိတ့ဲ

Aလုပ္သမားေတြက

ဒီလုိ

ေစာေစာ

ထၾကရတာကို

မေက်နပ္ၾကဘူး။

သူတို႔က

ေစာေစာစီးစီးလည္း Aလုပ္မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ ဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ တုိင္ပင္ၾကတယ္။ (သူတို႔ ဒီလုိေစာေစာထ

Aလုပ္လုပ္ရတာ

ၾကက္ဖေၾကာင့္ပဲ)လုိ႔

သိၾကေတာ့

ဒီၾကက္ဖကို

သတ္စားရရင္

ဒီျပႆနာ မေပၚႏို္င္ေတာ့ဘူးလို႔ ေတြးၾကတယ္။ ဒီလုိန႔ဲ တစ္ရက္မွာ AဘြားႀကီးမသိေAာင္ ၾကက္ကို ခုိးသတ္စားလိုက္ၿပီး ၾကက္ေမြးေတြကို ေျမျမႇဳပ္ပစ္လိုက္တယ္။ AဘြားAုိကေတာ့ သူ႔ၾကက္ဖ သာမန္ Aခုိးခံလိုက္ရၿပီလို႔ပဲ ထင္တယ္။ “ငါ့ၾကက္ဖ Aခုိးခံလိုက္ရေတာ့ ၾကက္တန ြ ္သံ မၾကားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ Aဲဒါဆို မုိးလင္းၿပီဆိုတာ ဘယ္လိုသိၿပီး ငါဘယ္လိုလုပ္စားႏိုင္ေတာ့မွာလဲ”လို႔ ေတြးေတာပူပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ညဆို တစ္ေရးပဲAိပ္တယ္။ ဆက္Aိပ္လိုက္ရင္

Aခ်ိန္လန ြ ္သာြ းမွာစိုးတဲ့Aတြက္

A႐ုဏ္မတက္ခင္

မနက္Aေစာႀကီးကတည္းက

Aိပ္ရာကထတယ္။ ၿပီးေတာ့ Aလုပ္သမားေတြကို Aလုပ္လုပ္ဖို႔ သြားႏိုးေတာ့တာပဲ။ တစ္ခါတစ္ေလ Aလုပ္သမားေတြ

Aိပ္ရာဝင္ကာစ သန္းေကာင္ေက်ာ္႐ံုပဲ ရွိေသးတယ္။

AဘြားAိုက လာႏႈိးေတာ့

Aလုပ္သမားေတြဟာ ေစာေစာစီးစီးAိပ္ရာက ထၿပီး Aလုပ္ဝင္ၾကရေတာ့တာပဲ။ Aခုေတာ့ ၾကက္ဖႀကီးကို သတ္မိတာ သူတို႔မွားတယ္လို႔ ျမင္လာၾကၿပီေလ။ ကၽြႏု္ပ္ကို Aလုပ္သမားမ်ားက ဤသို႔ ေျပာေလသည္။ “ၾကက္ဖတြန္လို႔ ႏႈိးတုန္းကမွ Aခ်ိန္မွန္ေသးတယ္။ Aခုေတာ့ AဘြားAုိက သူႏိုးတဲ့Aခ်ိန္ က်ဳပ္တို႔ကို ႏႈိးတယ္။ တစ္ခါတေလ သန္းေကာင္ေက်ာ္ထၿပီး က်ဳပ္တို႔Aလုပ္လုပ္ၾကရတယ္။ဒီဒုကၡက လြတ္ေAာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ” ကၽြႏု္ပ္ဟာ Aလုပ္ရွင္AဘြားAုိထံ သြားကာ ေဆြးေႏြးရေလသည္။ “ဒီကိစၥ ေျပလည္သာြ းေAာင္ ေနာက္ထပ္ၾကက္ဖတစ္ေကာင္ Aစားဝယ္လုိက္ပါ”

http://www.mmcybermedia.com

Page 4


သို႔ေသာ္ AဘြားAိုက လက္မခံ။ “ဟိုတစ္ေကာင္တုန္းကေတာ့ ဘူးသီးနဲ႔ေတြ႔သာြ းၿပီ။ ဒီတစ္ေကာင္လည္း Aာလူးနဲ႔ေတြ႔Uီးမွာပဲ” သူ႔ၾကက္ကို

Aလုပ္သမားေတြ

Aလုပ္ရွင္AဘြားAိုမွာ

သတ္စားေၾကာင္း

ဤကိစၥကို

သူေကာင္းေကာင္းသိေနေလသည္။

မသိဆုိတ့A ဲ တြက္

ယုတၱိမရွိဟု

(ပံုျပင္ထက ဲ

ကၽြႏု္ပ္ေတြ႔ေသာ AဘြားAိုက

ဆိုေလသည္။) “သူတို႔ကို တမင္ သင္ခန္းစာေပးခ်င္လုိ႔ Aခုလို မနက္မတိုင္မီ ႏႈိးၿပီး ခုိင္းေနတာပဲ” ဟုဆိုသည္။ AဘြားAို၏လုပ္Aား ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကို မာ့က္စ္၏ ‘Aပိုတန္ဖိုး ထုတ္လုပ္မႈ သီAုိရီ’ထဲတြင္ ရွာမေတြ႔ခ့ပ ဲ ါ။ AဘြားAုိက“မင္းမပူန႔ဲ ငါလည္း ဒီေလာက္ သင္ခန္းစာေပးရတာ ေက်နပ္ပါၿပီ။ မနက္ျဖန္ကစၿပီး Aခ်ိန္မွန္ပါေတာ့မယ္” “ခင္ဗ်ား ၾကက္ဖတစ္ေကာင္ဝယ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီေပါ့” “ဟင့္Aင္း... စားပြတ ဲ င္ႏႈိးစက္နာရီတစ္လံုး ဝယ္လို္က္တာ” မွန္ပါသည္။ စားပြတ ဲ င္နာရီသည္ Aာလူးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ႏုိင္ရန္ Aေၾကာင္းမရွိပါ။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ Eၿပီလ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 5


သိုးေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝံပုေလြ တစ္ေန႔သ၌

ကၽႏ ြ ္ုပ္သည္

ဝံပုေလြတစ္ေကာင္ႏွင့္

ပံုျပင္ထဲ၌

လမ္္းေလွ်ာက္ထက ြ ္လာစU္

ေတြ႔ရေလသည္။

ရက္စက္ေကာက္က်စ္ေသာ

သတၱဝါမ်ားသာ

ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ ျဖစ္သျဖင့္

တစ္ခုေသာ

ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္လည္း

ေတာင္ေျခ၌ ဝံပုေလြမ်ားမွာ

မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ

သြားမယ္ျပဳခိုက္ ဝံပုေလြက လွမ္းကာ ႏႈတ္ဆက္သျဖင့္ မလႊဲသာဘဲ စကားစျမည္ ေျပာဆုိရေလသည္။ “က်ဳပ္ကေတာ့

ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ

လမ္းေလွ်ာက္တ့သ ဲ ူပါ။

က်ဳပ္ေတြ႔ရသေလာက္ေတာ့

တခ်ိဳ႕ပံုျပင္ေတြက

သဘာဝမက်ဘူး။ ယုတၱိမရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕ပံုျပင္ေတြက်ေတာ့ ေပးတဲ့သင္ခန္းစာေတြက မွားယြင္းေနတယ္။ ကၽြႏု္ပ္Aေတြ႔AႀကံဳAရေတာ့ လူေတြဟာ ပံုျပင္ေတြကို မယံုသင္႔ၾကဘူး။ ဒါထက္ခင္ဗ်ားေရာ ပံုျပင္ေတြ ဖတ္သလား” လို႔ သူ႔ကို ေမးေတာ့ သူက“ဖတ္တာေပါ႔။ သိပ္ဖတ္တာေပါ့။ က်ဳပ္Aႀကိဳက္ဆံုးကေတာ့ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ပဲ”လို႔ေျဖတယ္။ ကၽြႏု္ပ္က“Aခု

ခင္ဗ်ား ဘယ္သာြ းမလို႔လဲ ေမးေတာ့

သူကရယ္က်ဲက်ဲန႔ဲ ေတာင္ေပၚက သိုးေက်ာင္းသားကို

သြားစားမလုိ႔” လို႔ေျပာၿပီး ထြက္သာြ းတယ္။ သူထက ြ ္သာြ းမွ သတိရတယ္။ ဒီပံုျပင္ကို ကၽႏ ြ ု္ပ္ဖတ္ဖူးတယ္။ ပံုျပင္က ဒီလိုပါ။ တစ္ခါတုန္းက

ေနာက္ရႊတ္ရႊတ္ႏုိင္တ့ဲ

သုိးေက်ာင္းသား

လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။

သူဟာ

ေတာင္ေစာင္းမွာ ေန႔စU္ သိုးေက်ာင္းေလ့ရွိတယ္။ သူဟာ သိုးေက်ာင္းေနရတာ တစ္ေယာက္တည္းမို႔ ပ်င္းလွ်င္ ေတာင္ေစာင္းကေနၿပီး“ဝံပုေလြဗ်ိဳ႕... ဝံပုေလြ... လာကယ္ၾကပါUီး” လို႔

ေနာက္ေျပာင္ေAာ္တယ္။ ဒီAသံၾကားေတာ့

ရရာလက္နက္ဆၿဲြ ပီး တကယ္မလာဘဲ

ေတာင္ေပၚကို ေကာင္ေလးက

ေတာင္ေျခမွာ Aလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူေတြကလည္း

ေျပးတက္ၾကတယ္။ ေနာက္ေျပာင္ေAာ္တာလို႔

ေတာင္ေပၚေရာက္ေတာ့မွ သိၾကရတယ္။

ဝံပုေလြ

ေကာင္ေလးကေတာ့

Aဲဒီလူေတြကို ၾကည့္ၿပီး ရယ္ေမာေနတာေပါ့။ ေကာင္ေလးဟာ

ဒီလုိပဲ

မၾကာခဏ

လွည့္စားေနာက္ေျပာင္တတ္ေတာ့

ေနာက္ဆိုေကာင္ေလးရဲ႕

‘ဝံပုေလြလာၿပီ။ ဝံပုေလြလာၿပီ’ဆုိတ့ဲ ေAာ္သံၾကားေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ေရာက္မလာေတာ့ဘူးတဲ့။ “Aလကားပါကြာ...

ေကာင္ေလးဟာ ဝံပုေလြမလာဘဲ တုိ႔ကိုေနာက္ေျပာင္ခ်င္လို႔ ေAာ္ေနတာပါ”လို႔

ေျပာၿပီး ကိုယ့္Aလုပ္ပဲ ကိုယ္ဆက္လုပ္ေနၾကေတာ့တယ္တ့။ဲ ဒီလုိန႔ဲ

တစ္ေန႔ေတာ့

ဝံပုေလြတစ္ေကာင္ဟာ

ေကာင္ေလးသိုးေက်ာင္းတဲ့ဆီကို

ေရာက္လာတယ္။

သိုးေတြကလည္း Aလန္႔တၾကား ေျပးလႊားၾကတယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း“ဝံပုေလြ လာၿပီ။ ဝံပုေလြ လာၿပီ”

http://www.mmcybermedia.com

Page 6


လို႔ Aသံကုန္ ေAာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္ေAာက္က လူေတြကေတာ့ ေကာင္ေလး Aရင္ကလိုပဲ ေနာက္တယ္ထင္ၿပီး

ေတာင္ေပၚတက္မလာၾကဘူး။

ဝံပုေလြက

ေကာင္ေလး

ေAာ္သံေၾကာင့္

လူေတြေရာက္လာမွာစိုးၿပီး ေကာင္ေလးကိုAရင္ ကိုက္သတ္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူႀကိဳက္တ့ဲ သိုးေတြကို သတ္စားတယ္။

ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့

ေတာင္ေAာက္က

လူေတြဟာ

Aျဖစ္မွန္ကို

သိၿပီး

ဝမ္းနည္းသြားၾကတယ္။ ပံုျပင္ေလးကေတာ့ Aဲဒါပါပဲ။ ကၽြႏု္ပ္လည္း

ေကာင္ေလးမေသေAာင္

ကူညီမယ္ဆိုၿပီး

ေတာင္ေျခကလူေတြဆီ

သြားေျပာတယ္။

ေကာင္ေလးဆီကို ဝံပုေလြတစ္ေကာင္ သြားေနၿပီ ဆိုတ့A ဲ ေၾကာင္းေပါ့။ သူတို႔က“မပူပါနဲ႔ဗ်ာ။ ေကာင္ေလးသိုးေက်ာင္းတဲ့ေနရာမွာ တယ္လီဗီးရွင္းကင္မရာ ကၽႏ ြ ု္ပ္တို႔ ဆင္ထားပါတယ္။ ဒီဝံပုေလြလာတာနဲ႔ က်ဳပ္တို႔သိမွာပဲ” လုိ႔

ေျပာတယ္။

သူတို႔

ေျပာတဲ့Aတိုင္းပဲ

သူတို႔မွာရွိတ့ဲ

႐ုပ္ျမင္သံၾကားထဲမွာ

ဝံပုေလြဟာ

ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ သူတို႔လည္း လက္နက္ေတြဆၿဲြ ပီး ေတာင္ေပၚတက္သာြ းၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေခတ္ႀကီး

ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနတာကို

မသိတ့ဲ

ဝံပုေလြဟာ

သူတို႔လက္ခ်က္န႔ဲ

ေသဆံုးသြားရ

ရွာပါေတာ့တယ္။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ေမလ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 7


ေျမေခြးႏွင့္ ၾကက္ဖ တစ္ေန႔သ၌ ကၽႏ ြ ္ုပ္သည္ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္လာစU္ ေျမေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ၾကက္ဖတစ္ေကာင္ကုိ ေတြ႔ရေလသည္။

ၾကက္ဖသည္

သစ္ပင္၏

Aကိုင္းတစ္ကိုင္းေပၚတြင္

နားေနၿပီး

ေျမေခြးက

သစ္ပင္ေAာက္မွ ထိုင္ကာ စကားဆိုေနၾကသည္။ ေျမေခြးက“မဂၤလာပါ ၾကက္ဖ... ခင္ဗ်ားရဲ႕တြန္သံက တကယ္မဂၤလာန႔ဲ ျပည့္စံုတာပဲ။ က်ဳပ္ေျပာမယ့္သတင္းက ဒီထက္ပိုၿပီး မဂၤလာရွိေသးတယ္။ ခင္ဗ်ား ေAာက္ကိုဆင္းၿပီး လာနားေထာင္ပါလား” လုိ႔ဆိုတယ္။ The Fox and the cock (ေျမေခြးနဲ႔ ၾကက္ဖ) ဆိုတ့ဲ ပံုျပင္ကို ကၽြႏု္ပ္ဖတ္ၿပီးၿပီ။ ပံုျပင္ထက ဲ Aတိုင္းဆုိရင္ေတာ့

ေျမေခြးက

ၾကက္ဖရဲ႕Aသားကို

စားခ်င္လို႔

ပရိယာယ္စကား

ဆိုေနတာပဲ။

ၾကက္ဖကလည္း ပါးနပ္တယ္။ ေျမေခြးရဲ႕Aႀကံကို ရိပ္မိေတာ့“မလာေတာ့ပါဘူး ကိုေျမေခြးရယ္. .. Aဲဒီကသာ ေျပာပါ။ က်ဳပ္ေကာင္းေကာင္း ၾကားေနရတာပဲ။ သတင္းက ဘာသတင္းမ်ားလဲ” “ဒီလုိေလ...

Aရင္ကဆို

ခင္ဗ်ားတို႔

ၾကက္ဖေတြဟာ

က်ဳပ္တု႔ိေျမေခြးေတြကို

ေၾကာက္ရံြ႕ေနတယ္

မဟုတ္လား။ Aခု ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ငွက္ေတြ၊ ငါးေတြပါမက်န္ တိရစာၦန္ေတြ Aားလံုးဟာ မဟာမိတ္ဖ႔ဖ ဲြ ို႔

သေဘာတူလိုက္ၾကၿပီ။

တစ္ေယာက္ကို

တစ္ေယာက္

မသတ္ျဖတ္ရေတာ့ဘူး။

နာက်င္ေAာင္ မလုပ္ေတာ့ဘူး” “ဒီသတင္းက တကယ့္သတင္းမွန္ ဟုတ္ရဲ႕လား” “Aမွန္ေပါ႔. .. ကိုၾကက္ဖရယ္။ ဝံပုေလြကိုလည္း သိုးကေၾကာက္ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။ ႂကြက္ကလည္း ေၾကာင္ကို ေၾကာက္ဖို႔

မလုိေတာ့ဘူး။

သမင္ေတြလည္း

ျခေသၤ့ကို

ေၾကာက္ဖို႔

မလိုေတာ့ဘူး။

Aခုဆို

ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ဳပ္လည္း Aတူတူကစားႏုိင္ၿပီ။ သစ္ပင္ေAာက္ကိုသာ ဆင္းခဲ့စမ္းပါ” ဒါေပမဲ့ ၾကက္ဖက ဆင္းမလာဘူး။ “ဒီသတင္းက တကယ္မွန္ရဲ႕လား” “မွန္ပါတယ္။ သတင္းစာထဲမွာေတာင္ ပါေသးတယ္” “က်ဳပ္ကစာမွ မဖတ္တတ္ဘဲ” “ဒါဆုိရင္လည္း က်ဳပ္ေျပာတာကို ယံုစမ္းပါ။ ဒါထက္ ခင္ဗ်ား ဘာကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနတာလဲ” “က်ဳပ္လား... က်ဳပ္က Aပင္ေပၚကဆုိေတာ့ ခပ္လွမ္းလွမ္းကို ျမင္ရတယ္။ ဒီဘက္ကိုဆာေလာင္ေနတဲ့ ေခြးတစ္Aုပ္ ဆင္းလာေနတယ္။ က်ဳပ္ၾကည့္ရတာ သူတို႔လည္း သတင္းစာဖတ္ရUီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ တိရစာၦန္ေတြ မဟာမိတ္ဖ႔ၾဲြ ကတဲ့သတင္းကို သိၾကပံုလည္း မရဘူး” ဒီၾကက္ဖ စကားကိုၾကားေတာ့ ေျမေခြးက ဟားတိုက္ ရယ္တယ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 8


“ကိုၾကက္ဖ... ခင္ဗ်ား ဒီနည္းသံုးလို႔ မရဘူး။ က်ဳပ္က Aီစတ ြ ္ပံုျပင္စာAုပ္ကို ဖတ္ၿပီးသား။ ခင္ဗ်ားက ဒီလုိပဲ လွိမ့္လိုက္ေရာ

ပံုျပင္ထက ဲ

ေျမေခြးလည္း

ေၾကာက္လန္႔တၾကားနဲ႔

ထြက္ေျပးတာ

မဟုတ္လား။

Aနားေရာက္ေနတဲ့

ကၽြႏု္ပ္လည္း

ၾကက္ဖေတာ့

တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေခြးမွ မလာပါဘူး” လို႔

ေျမေခြးဟာ

Aခက္ႀကံဳေနၿပီလို႔

ရယ္ေမာရင္း

ေျပာတယ္။

ေတြးလုိက္မိတယ္။

သူက

ေျမေခြးကို

လွည့္ဖ်ားလို႔မွ

မရေတာ့ဘက ဲ ိုး။

ဒီေတာ့

ၾကက္ဖက“Aင္း... ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္Aသား သိပ္စားခ်င္ပံုရတယ္။ ဒါဆုိရင္လည္း က်ဳပ္ေကၽြးပါ့မယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ဳပ္ကလည္း သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္ ေရရွည္Aသက္ရွင္ မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္မွာ Aဆိုးဝါးဆံုး ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ရေနတာ ၾကာၿပီ။ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ား စားခ်င္လည္း စားေတာ့။ ခင္ဗ်ားAနားကို က်ဳပ္လာခဲ့မယ္” လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ဒီစကားလည္း ၾကားေရာ... “မင္း ငါ့နားကို မလာနဲ႔။ ငါ့နားကို မလာနဲ႔” လို႔ေျပာၿပီး ေျမေခြးဟာ သစ္ပင္ေAာက္က Aျမန္ဆံုး ထြက္ေျပးသြားေတာ့တယ္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း Aျမန္ဆံုး Aဲဒီေနရာက

လစ္ေျပးခဲ့ရတယ္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါဆိုတာ

ကုစရာ

ေဆးနတၱိ၊

Aင္မတန္

ေၾကာက္စရာေကာင္းတာကိုး။ Aခုပၾဲ ကည့္. .. ဒီေရာဂါဟာ တစ္ကမာၻလံုးတင္မကဘူး ပံုျပင္ထမ ဲ ွာေတာင္ ကူးစက္ေနၿပီ။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 9


ဆားAိတ္တင္လာတဲ့ ျမည္း တစ္ေန႔ေတာ့

ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ ပ်င္းပ်င္းရွိတာနဲ႔ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္လာရင္း ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းနား

ေရာက္လာတယ္။ Aဲဒီေနရာမွာ ေခ်ာင္းကို

ျဖတ္ကူးဖို႔

ေဆာက္ထားတဲ့ တံတားေလးတစ္စင္းလည္း

ရွိတယ္။ တံတားက က်U္းလည္းက်U္း၊ AရံAတားလည္း မရွိဘူး။ Aဲဒီနားမွာ ျမည္းတစ္ေကာင္န႔ဲ ျမည္းပိုင္ရွင္ ကုန္သည္တစ္ေယာက္ကလည္း တံတားကို ျဖတ္ကူးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ျမည္းရဲ႕ ေက်ာေပၚမွာလည္း ဘယ္ေရာညာပါ Aိတ္ႀကီးေတြန႔ဲ ထည့္ထားတဲ့ ဘာမွန္းခြျဲ ခားမရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္က စပ္စပ္စုစု“မိတ္ေဆြ... ဘာပစၥည္းေတြမ်ား ေရာင္းဝယ္ဖို႔ တင္လာတာလဲ” လို႔

ေမးၾကည္႔မိတယ္။

သူက

ကၽြႏု္ပ္ကို

လက္ေမာင္းဆြၿဲ ပီး

ဝန္တင္ျမည္းနဲ႔

ခပ္လွမ္းလွမ္းေနရာ

ေခၚသြားတယ္။ က်ဳပ္တို႔ေျပာတဲ့စကားကို ဒီျမည္းမၾကားေစခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ “ဒီတိရစာၦန္ေတြဟာ

ယံုရတာ

မဟုတ္ဘူးဗ်။ ပံုျပင္ေတြထမ ဲ ွာဆို

သူတို႔ဟာ

လူစကား

နားလည္တ့ဲ

သတၱဝါေတြခ်ည္းပဲ” လို႔ ခပ္တိုးတိုး ေျပာေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူကဆက္ေျပာတယ္။ “က်ဳပ္က ဆားကုန္သည္ပါ။ Aရင္ကေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခက ဆားေတြကို ဝယ္ၿပီး က်ဳပ္တို႔Aရပ္မွာ ေျပာင္းေရာင္းတာေပါ႔” လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့မွ က်ဳပ္လည္း က်ဳပ္ဟာ The Ass with the Load of Salt ပံုျပင္ထဲ ေရာက္ေနမွန္း သေဘာေပါက္သာြ းတယ္။ ပံုျပင္က ဒီလိုပါ။ တစ္ခါက ပင္လယ္ကေန ျမည္းနဲ႔ ဆားA ိတ္တင္ၿပီး ျပန္လာတဲ့ ကုန္သည္တစ္ေယာက္ဟာ ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ထိုးထားတဲ့ တံတားက်U္းေလးတစ္ခုကို ကူးရင္း သူ႔ျမည္းဟာ ေျခေခ်ာ္ၿပီး ေရထဲ က်သြားတယ္တ့ဲ။ ျမည္းဟာ ႐ုန္းကန္ၿပီး ခက္ခက္ခဲခန ဲ ႔ဲ ကုန္းေပၚ

ျပန္တက္ႏိုင္ေပမယ့္

A ိတ္ထက ဲ ဆားေတြကေတာ့

ေခ်ာင္းေရနဲ႔ ေတြ႔ထိတုန္း A ေတာ္မ်ားမ်ား A ရည္ေပ်ာ္သာြ းတယ္တ့။ဲ A ဒ ဲ ီမွာ သူ သယ္ရတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေတာ္ေတာ္ေပါ့ပါးသြားတာ ျမင္ေတာ့ ျမည္းဟာ A င္မတန္ သေဘာက်သြားတယ္။ ကုန္သည္ကေတာ့ ဆားေတြ ဆံုး႐ႈံးကုန္တာေပါ့။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်ေတာ့လည္း ဒီလုိပဲ။ ျမည္းဟာ ေတာ္ေတာ္ပါးနပ္ေနၿပီ။ သူပထမ ျပဳတ္က်ခဲ့တ့ဲ ဒီတံတားေပၚ ေရာက္ေတာ့ မေတာ္တဆ ေျခေခ်ာ္သလုိန႔ဲ ေရထဲကို ဟန္ေဆာင္ ျပဳတ္က်ျပန္တယ္တ့။ဲ ဒီတစ္ခါလည္း ေခ်ာင္းေရနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ဆားေတြ A ေတာ္မ်ားမ်ား A ရည္ေပ်ာ္ကုန္တယ္။ ျမည္းဟာ ႐ုန္းကန္ၿပီး ကုန္းေပၚျပန္ေရာက္ေတာ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေပါ့သာြ းတာ ေတြ႔ရတယ္။ ငါ တယ္ဟုတ္ပါလားလို႔ သူလည္း

http://www.mmcybermedia.com

Page 10


ကိုယ္ကိုကုိယ္ သူ႔ျမည္းဟာ

Aထင္ႀကီးသြားတာေပါ့ေလ။ ဒီတစ္ခါေတာ့

ရိပ္မိသာြ းတယ္။

ဒီျမည္းရဲ႕

ေရထဲကို

ျမည္းရွင္ကေတာ့

ျပဳတ္က်ခ်င္ေယာင္

မေကာင္းတဲ့Aက်င့္ကိုေတာ့

ေတာ္ေတာ္ေဒါသထြက္ေနတယ္။

တမင္တကာေဆာင္တာ ပညာေပးၿပီး

ေဖ်ာက္ပစ္မွ

ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္မယ္လို႔

ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပင္လယ္ကို ကုန္ဝယ္ထက ြ ္တ့A ဲ ခါမွာေတာ့ ျမည္းရွင္ဟာ ခါတုိင္းလို ဆားေတြ မဝယ္ဘဲ ေရျမႇဳပ္ေတြ ဝယ္ၿပီး ျမည္းကိုAသယ္ခုိင္းတယ္။ ဒီလုိန႔ဲ Aဲဒီေခ်ာင္းကို ျဖတ္တ့တ ဲ ံတားေပၚလည္းေရာက္ေရာ ျမည္းဟာ

Aရင္ကလိုပဲ

ေျခေခ်ာ္ဟန္ေဆာင္ၿပီး

ေရထဲကို

ျပဳတ္က်ပါေလေရာ။

ဒီတစ္ခါေတာ့

သူကံဆိုးတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ သူ႔ေက်ာေပၚမွာ Aိတ္န႔ဲ ထည့္လာတဲ့ ေရျမႇဳပ္ေတြဟာ ေရနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ ဆားေတြလို

Aရည္ေပ်ာ္သာြ းမယ့္Aစား

ျပည့္တင္းလာတာေပါ႔။

ျမည္းဟာ

ေခ်ာင္းေရေတြကို

႐ုန္းကန္ၿပီး

ရႏိုင္သေလာက္

ကုန္းေပၚျပန္တက္ေတာ့

သူသယ္ရတဲ့

စုပ္ယူရင္း ဝန္ထုပ္ဟာ

Aရင္ကထက္ ပိုၿပီး ေလးလံေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူဟာ Aဲဒီကတည္းက သင္ခန္းစာ ရသြားေတာ့တယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြမွာ ဘာပစၥည္းေတြပဲ တင္လာတင္လာ ဒီတံတားေပၚေရာက္ေပမယ့္ မေတာ္တဆ ျပဳတ္မက်ေတာ့ဘူးတဲ့။ ပံုျပင္ကေတာ့ Aဲဒါပါပဲ။ ကၽြႏု္ပ္က ကုန္သည္ကို သူ႔စကား မဆံုးခင္“ဒီတစ္ခါ ခင္ဗ်ား ျမည္း ေက်ာေပၚတင္လာတာ ေရျမႇဳပ္ေတြေပါ့” လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ကုန္သည္က ကၽႏ ြ ု္ပ္ကို Aံ့ၾသသလို ၾကည့္ၿပီး“ခင္ဗ်ားလည္း ဒီပံုျပင္ကို ဖတ္ဖူးသလား” လို႔ ေမးတယ္။ “ကဲ ႀကံဳတုန္း ဒီလုိ မိုက္မတ ဲ ့ဲ ေကာက္က်စ္တ့ဲ ျမည္းတစ္ေကာင္ကို က်ဳပ္ပညာေပးတာ ခင္ဗ်ားလည္း ၾကည့္သာြ းပါUီး” လို႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။ ဒီလုိန႔ဲ သူန႔ဲ သူ႔ျမည္းဟာ တံတားကို ျဖတ္ကူးတယ္။ ပံုျပင္ထက ဲ Aတုိင္းပဲ ျမည္းဟာ ေရထဲ ေခ်ာ္က်တယ္။ ေရျမႇဳပ္ေတြက ေလးလံလန ြ ္းလို႔ ျမည္းဟာ ကုန္းေပၚ ႐ုန္းမတက္ႏုိင္ဘူး။ သူန႔ဲ ကူၿပီး ကၽႏ ြ ု္ပ္ပါ ေရထဲကေန ကုန္းေပၚ

ဆြတ ဲ င္ေပးပါတယ္။

ဒါေပမဲ့

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြက

ေလးလြန္းလို႔

Aဲဒီျမည္းဟာ

ခါးက်ိဳးၿပီး ေသရွာပါေလေရာ။ ဒီေတာ့ ျမည္းရွင္ဟာ ျမည္းတစ္ေကာင္လံုး ဆံုးပါၿပီဆုိၿပီး ေခ်ာင္းေဘးမွ ထိုင္ငိုေနေလရဲ႕။ ကၽြႏု္ပ္သိတာကေတာ့ ပံုျပင္ေတြမွာလည္း Aခ်ိန္Aဆဆိုတာ ရွိတယ္။ Aခ်ိန္Aဆ လြန္ကဲရင္ ဘယ္ဟာမွ မေကာင္းဘူးဆိုတာပါပဲ။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 11


ႏြားစာခြက္ထဲက ေခြး တစ္ေန႔တြင္

ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္

ထံုးစံAတုိင္း

ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္လမ္းေလွ်ာက္၍

လာေလသည္။

Aခ်ိန္ကား

ညU့္ယံလန ြ ္ၿပီးစ မုိးUီးေသာက္ကာလ ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာတြင္ Aိပ္ခ်င္မူးတူး လမ္းေလွ်ာက္လာေသာ ေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္တိုးရေလသည္။ သူက ႏိုက္ကလပ္တြင္ တစ္ညလံုးကကာ ျပန္လာေသာ ေခြးဟု ေျပာသည္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္က တည္းခုိခန္း တစ္ခုခုတြင္သာြ းAိပ္ဖို႔ ေျပာသည္။ “မိတ္ေဆြ စU္းစU္းစားစား ေျပာပါ။ က်ဳပ္မွာ မွတ္ပံုတင္မွ မရွိဘဲ” ဟုတ္သည္။ တည္းခုိခန္းႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ တည္းခုိရန္ မွတ္ပံုတင္ျပႏိုင္ဖို႔ လုိသည္။ ဒါဆုိလည္း လမ္းေဘးက သစ္ပင္တစ္ပင္ေAာက္မွာ ထုိးAိပ္လိုက္ပါလား ဆုိေတာ့“က်ဳပ္က

ဒီလို

ေျမႀကီးေပၚAိပ္တ့ဲ

Aေကာင္မဟုတ္ဘူး။

ႏူးႏူးညံ့ညံ့

ေႏြးေႏြးေထြးေထြး

Aိပ္စရာ

ေနရာေလးတစ္ခုေတာ့ ရမွ ျဖစ္မယ္” လို႔ေျပာတယ္။ သူ႔Aိမ္ကလည္း ျပန္ဖုိ႔ ေဝးပံုရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Aိမ္ေျခရာေျခ မရွိတ့ဲ ေခြးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ပံုရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူသတိရၿပီး“ေဟာ... က်ဳပ္သိၿပီ။ ဒီနားမွာ ႏြားတင္းကုပ္တစ္ခုရိွတယ္။ Aဲဒီကို သြားမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏြားစာခြက္ဟာ ေကာက္႐ိုးပံုေတြန႔ဲ ျပည့္ေနတာပဲ။ Aဲဒီထဲ ခုန္တက္ၿပီး Aိပ္လိုက္ရရင္ ဇိမ္ပဲ။ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္က ဒီလက္စ္Aခန္းနဲ႔ေတာင္ မလဲႏိုင္ဘူး” လို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြႏု္ပ္က“က်ဳပ္ ဒီပံုျပင္ကို ဖတ္ဖူးတယ္။ ခင္ဗ်ားကို ႏြားေတြက Aျပစ္လိမ့္မယ္” လို႔ ေျပာေပမယ့္ သိပ္Aိပ္ခ်င္ေနေတာ့ သူ ဂ႐ုစိုက္ပံုမရဘူး။ ႏြားတင္းကုပ္ဆီပဲ ထြက္သာြ းတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြႏု္ပ္လည္း AေျခAေနကို သိရေAာင္ ေနာက္ကေန လိုက္သာြ းၾကည့္တယ္။ ေခြးေျပာတာ မွန္တယ္။ ႏြားတင္းကုပ္ထမ ဲ ွာ ေကာက္႐ိုးေတြ ျပည့္ေနတဲ့ ႏြားစာခြက္ႀကီး ရွိတယ္။ ေခြးဟာ Aဲဒီ ႏြားစာခြက္ထဲ ခုန္တက္ၿပီး ဇိမ္န႔ဲ လွလ ဲ ိုက္တယ္။ ကၽြႏု္ပ္က“မၾကာခင္ ႏြားေတြ ေရာက္လာလိမ္႔မယ္။ သူတို႔က ေကာက္႐ိုးေတြကို ဆြစ ဲ ားရင္ မင္းကို လႈပ္ႏႈိးသလို ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဆိုေတာ့ ေခြးက“Aဲဒါဆုိ က်ဳပ္က ဝုန္းခနဲ ထၿပီး ရန္ေတြ႔လိုက္မွာေပါ႔။ ထြက္သာြ းၾကစမ္း။ ဒီမွာ က်ဳပ္ရွိေနတာ မျမင္ဘူးလား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လာမထိန႔လ ဲ ုိ႔ ေျပာပစ္လိုက္မယ္” လို႔ ဆုိတယ္။ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာေတာ့ ဒီAတိုင္းပဲ။ ႏြားေတြက လက္မႈိင္ခ်ၿပီး“ဒီေခြးဟာ ေတာ္ေတာ္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တယ္။ ေကာက္႐ိုးေတြကို သူကိုယ္တိုင္လည္း စားလို႔ မရဘဲန႔ဲ သူမ်ားကိုလည္း စားခြင့္မေပးဘူး” လို႔ Aျပစ္တင္ၾကမယ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 12


ကၽြႏု္ပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းပဲ ႏြားတင္းကုပ္ထက ဲ ို ႏြားေတြဝင္လာတယ္။ သူတို႔ဟာ Aလုပ္လုပ္ရာက ျပန္လာၾကတာဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္

ေမာပန္းဆာေလာင္လာၾကတယ္။ ဆြစ ဲ ားၾကတယ္။

ဒီေတာ့

ႏြားတစ္ေကာင္က

ေကာက္႐ိုးပံုကို

ေကာက္႐ိုးနဲ႔

မစစ္ေဆးႏိုင္ဘဲ

ေရာေနတဲ့

ေခြးရဲ႕

နားရြက္တစ္ဖက္ကို ကိုက္မိၿပီး ႏြားတစ္ေကာင္က ေခြးရဲ႕ Aၿမီးကို ကိုက္မိတယ္။ ေခြးဟာ နာလြန္းလို႔ Aိပ္ေနရာက လန္႔ႏိုးၿပီး ေAာ္တယ္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔က်ဳပ္Aိပ္ေနတာ မျမင္ၾကဘူးလား” ေမးေတာ“ဒါ မင္းရဲ႕Aိပ္ရာမဟုတ္ဘူး။ ႏြားစာခြက္ကြ” “မင္းျမန္ျမန္မဆင္းရင္ တုိ႔Aဆုိးမဆိုန႔ဲ” ဒီေတာ့ ေခြးဟာ ဟိန္းေဟာက္မေနႏိုင္ဘဲ ခုန္ဆင္းလိုက္ရတယ္။ “ႏြားေတြက ေခြးေဟာက္သမွ် ခံရမယ္လို႔ မၾကားဖူးပါဘူး” “ဒီAီစတ ြ ္ဆိုတ့ဲ လူဟာ စိတ္မွ ႏွံ႔ရဲ႕လားမသိဘူး” “ေAး... ဒီေခြးကေတာ့ စိတ္ႏွံ႔ပံုမရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏြားစာခြက္ထဲ ဝင္Aိပ္တာေပါ့” ႏြားတစ္ေကာင္က ကန္လုိက္တယ္။ ႏြားတစ္ေကာင္က ခ်ိဳနဲ႔ လို္က္ေဝွ႔တာနဲ႔ ႏြားတင္းကုပ္ထက ဲ Aသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္တ့။ဲ

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ၾသဂုတ္ လ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 13


ေရႊU Uေသာ ငန္း တစ္ေန႔ေတာ့

ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ

ပ်င္းပ်င္းရွိတာနဲ႔

လမ္းေလွ်ာက္လာရင္း

ရြာတစ္ရာြ နား

ေရာက္လာတယ္။

ဒါနဲ႔AနီးAနားမွာ ေတြ႔တ့ဲ လူတစ္ေယာက္ကို“ဒီရြာမွာ AထူးAဆန္း ဘာမ်ားရွိသလဲဗ်ာ” လို႔ေမးမိတယ္။ ရြာကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ထက ဲ ေတာ့ ဘာမွ ထူးထူးဆန္းဆန္း ရွိမယ့္ရာြ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေတြးမိလုိက္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြႏု္ပ္Aေမးခံရတဲ့သူက Aားတက္သေရာပံံုစံန႔-ဲ “ထူးထူးဆန္းဆန္း... ဟုတ္လား။ ရွိပါ့ဗ်ာ... ရွိပါ့။ ကၽႏ ြ ု္ပ္တို႔ရာြ ထဲက လူတစ္ေယာက္ဆီမွာ ငန္းတစ္ေကာင္ ရွိတယ္။

ဒါဘာဆန္းလဲလို႔ ခင္ဗ်ားကထင္မယ္။

ဆန္းတာက

Aဲဒီငန္းပဲ။

Aဲဒီငန္္းဟာ

သာမန္ငန္း

မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေန႔ကို ေရႊU တစ္U မွန္မွန္Uေပးႏိုင္တ့ဲ ငန္းေပါ့ဗ်ာ” လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီစကားေမးေတာ့မွ ကၽႏ ြ ု္ပ္လည္း ငါဟာ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထက ဲ ‘ေရႊU Uတဲ့ငန္း’ ပံုျပင္ထဲ ေရာက္ေနတာပဲလို႔ သိသြားေတာ့တယ္။ Aဲဒီလူက ဆက္ေျပာေသးတယ္။ “ဒီငန္းAေၾကာင္းကေတာ့

ဒီနယ္တစ္ဝိုက္မွာ

မသိတ့သ ဲ ူ

မရွိ

Aေက်ာ္ေဇယ်ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီငန္းကို

ဘယ္ေလာက္ေပးရ ေပးရ ေပးဝယ္မယ္ဆိုတ့ဲ သူေဌး သူႂကြယ္ေတြလည္း ဒုန႔ေ ဲ ဒး။ ဒါေပမဲ့ ငန္းပို္င္ရွင္က ဘယ္သူ႔မွ

မေရာင္းဘူးဗ်။

တစ္ေန႔

ေရႊU

တစ္U

Uေပးတဲ့ငန္းကို

ဒီထက္

မိုက္မတ ဲ ့ဲ

ေရာင္းရေလာက္ေAာင္

ဘယ္သူက မိုက္မမ ဲ ွာလဲဗ်ာ” ကၽြႏု္ပ္ကေတာ့

(ပံုျပင္ကို

ျမင္ေယာင္ေနတယ္။

ဖတ္ၿပီးသားဆိုေတာ့)

ဒါေၾကာင့္

ႀကံဳတုန္း

ႀကံဳခုိက္

လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို

Aႀကံဉာဏ္ေပးၿပီး

ဒီလူ

လုပ္မွာ

တားလို႔ရရင္လည္း

တားရေAာင္ဆုိၿပီး Aဲဒီလူ Aိမ္ဘက္ ထြက္လာခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း သိၾကမွာေပါ့။ Aဲဒီငန္းပိုင္ရွင္ဟာ ေလာဘတက္ၿပီး တစ္ေန႔ ေရႊUတစ္U Uေပးေနတာကို မေက်နပ္ဘဲ ဒီငန္းရဲ႕ ဗိုက္ထမ ဲ ွာ ေရႊUေတြ Aမ်ားႀကီးရွိမွာဘဲလို႔ဆိုၿပီး ဗိုက္ခလ ဲြ ိုက္တာ ငန္းလည္းဆံုး၊ ေရႊUေတြလည္းဆံုး ျဖစ္ေရာ မဟုတ္လား။ AဲဒီAိမ္ဘက္ေရာက္ေတာ့

ငန္းပို္င္ရွင္ရဲ႕

Aိမ္က

Aေတာ္ႀကီးေကာင္းတဲ့

ႏွစ္ထပ္Aိမ္ျဖစ္ေနတယ္။

Aင္းေလ... Aခုတေလာ ေရႊေဈးေတြကလည္း ေကာင္းေတာ့ ဒီေလာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ ငန္းပို္င္ရွင္က သူ႔ငန္းႀကီး တပိုက္ပိုက္န႔ဲ တစ္ခုခု လုပ္ဖို႔ ျပင္ေနတာနဲ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့. .. “ဒီငန္းကို ဒီAတိုင္းမထားေတာ့ဘူးဗ်။ တစ္ခ်ီတည္း ပြေပါက္ႀကံမလို႔” လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒီလူဟာ ပံုျပင္ထက ဲ ပါတဲ့Aတုိင္း လုပ္ေတာ့မယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္က ပ်ာပ်ာသလဲ တားရတယ္။ ငန္းရဲ႕ ဗိုက္ကိုခၾဲြ ကည့္ရင္ ခင္ဗ်ား ထင္သလို ေရႊUေတြေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ငန္းေသမွာပဲလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ ငန္းပုိင္ရွင္က ရယ္ေမာၿပီး“က်ဳပ္က ဒီေလာက္မိုက္မပ ဲ ါ့မလား။ ငန္းဗိုက္ကို ခြမ ဲ ွ ငန္းေသမွာေပါ့”

http://www.mmcybermedia.com

Page 14


“ဒါဆုိ ခင္ဗ်ားက ဒီငန္းနဲ႔ Aပြႀကံမယ္ဆိုတာ...” “ဒီငန္းကို ေဈးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရာင္းထုတ္ေတာ့မလို႔ဗ်။ ဝယ္ခ်င္တ့သ ဲ ူေတြက ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနတာ။ Aဲဒီထက ဲ ေဈးAမ်ားဆံုး ေပးႏိုင္တ့သ ဲ ူကို ေရာင္းလိုက္မယ္” မၾကာခင္ က်ဳပ္ေရွ႕မွာပဲ ငန္းဝယ္မယ့္လူ ေရာက္လာတယ္။ ငန္းပိုင္ရွင္ကလည္း ေဈးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရာင္းလိုက္တယ္။ သူ ေဈးေကာင္းေကာင္း ရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႔ ေရႊU တစ္U Uေပးေနတဲ့

ေရႊငန္းတစ္ေကာင္ရဲ႕

တန္ဖိုးဆိုတာက

လြယ္လယ ြ ္န႔ျဲ ဖတ္လို႔

ဘယ္ရမလဲ။

ဒါေၾကာင့္“က်ဳပ္သာဆိုရင္ မေရာင္းဘူး” လုိ႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ငန္းပို္င္ရွင္က ၿပံဳးလိုက္ၿပီး“Aျဖစ္မွန္ကို သိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္း ေရာင္းမွာပါပဲ။ က်ဳပ္ငန္းက ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ေနၿပီ။ ၾကာၾကာမေနရေတာ့ဘူး” ဒီငန္းပို္င္ရွင္ကိုမွ လည္တယ္မေျပာရင္ ဘယ္သူ႔ကို ေျပာရေတာ့မလဲဗ်ာ။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 15


ကႏၲာရထဲက ေရ တစ္ေန႔သ၌

ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္

ေရာက္ရွိသာြ းေလသည္။ မေတြ႔။

သု႔ိေသာ္

လမ္းေလွ်ာက္၍လာရာ သဲကႏၲာရကား

ခပ္လွမ္းလွမ္း

မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔လွ၏။ AစုAေဝး

Aရိပ္ခုိစရာ

လူAုပ္ႀကီးကို

Uီးတည္ေလွ်ာက္လာမိသည္။ သူတို႔ထံမွ ေရေတာင္းေသာက္ရန္

သဲကႏၲာရတစ္ခုထဲသို႔ AိုေAစစ္ေလးမွ

ေတြ႔ရသျဖင့္

ရည္ရယ ြ ္ခ်က္ျဖင့္

ထိုေနရာသို႔

ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္

ကၽြႏု္ပ္ ထိုေနရာသို႔ေရာက္ေသာAခါ စိတ္ပ်က္Aားေလ်ာ့၍ သြားသည္။ ထိုသူတို႔ကား ကၽြႏု္ပ္က့သ ဲ ို႔ပင္ သဲကႏၲာရထဲ၌

မ်က္စိလည္လမ္းမွားကာ

Aစာငတ္ေရျပတ္

ျဖစ္ေနသည့္

လွည္းသား

ငါးရာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔လိုက္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ကၽႏ ြ ု္ပ္က ထိုလွည္းသားငါးရာ၏ AႀကီးAမွဴးAား“ဘယ္Aရပ္ကလဲ” ဟု ေမးေသာAခါ“ဗာရာဏသီျပည္ကပါ” ဟု ေျဖေလသည္။ ဒီေတာ့မွ ကၽြႏု္ပ္သည္ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္ ဝဏၰပထဇာတ္ (ဝဏၰပထ= သဲခရီး) ထဲ ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္္ေၾကာင္း သတိထားမိေတာ့သည္။ လွည္းမွွဴးႀကီးက ပံုျပင္ထက ဲ Aတုိင္းပင္ သဲကႏၲာရထဲမွ ေျမဇာျမက္ ေပါက္ေနေသာ ေနရာကို ေတြ႔ေလရာ“ေဟာဒီမွာ Aစိုဓါတ္ရွိလို႔ ျမက္ပင္ ေပါက္တာပဲ။ ဒီေနရာကို တူူးၾက” ဟု ၫႊန္ျပေလသည္။ လွည္းသားငါးရာလည္း လွည္းမွဴးႀကီး ၫႊန္ျပေသာ ေနရာကို Aားႀကိဳးမာန္တက္ တူးၾကေလသည္။

Aဆံုးတြင္ ေရထြက္ေပၚလာမည္ကို

သိသျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္လည္း

စိတ္ရွည္လက္ရွည္

ထိုင္ေစာင့္ေနစU္ လွည္းမွဴးႀကီးေရာက္လာကာ“ခင္ဗ်ားမွာ လက္ကိုင္ဖုန္း ပါသလား။ ခဏငွားပါ” ဟု ဆိုေလသည္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္ငွားလို္က္ေသာAခါ ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႔ သြားကာ ဖုန္းဆက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ လွည္းသားငါးရာ တူးၾကသည္မွာ Aေတာင္ေျခာက္ဆယ္ ေရာက္၍သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ေရကိုကား မေတြ႔။ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီး

တစ္ခ်က္ကိုသာ

ေတြ႔ရ၏။

လွည္းသမားငါးရာကား

စိတ္ပ်က္လက္ေလ်ာ့၍

သြားၾကေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း လွည္းမွဴးႀကီးထံ သြားကာ“ဒီေက်ာက္ဖ်ာႀကီးကို ခြဲခိုင္းလိုက္ေလဗ်ာ။ ဒါဆိုေရေတြပန္းထြက္လာမယ္ မဟုတ္လား” ဟု ေျပာလိုက္မိ၏။ လွည္းမွဴးႀကီးက ေAးေAးလူလူAမူAရာျဖင့္“Aဲဒါ က်ဳပ္သိတယ္ေလ။ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးကို နားကပ္ေထာင္ေတာ့ ေAာက္က ေရသံၾကားရတယ္” “ခင္ဗ်ား ဒီAတိုင္းဆို လူေတြ ေရငတ္ေသတာ ၾကည့္ေနမယ္ေပါ့” “ဒီကိစၥAတြက္ မပူပါနဲ႔။ Aခုနပဲ ခင္ဗ်ားလက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ က်ဳပ္ေရသန္႔ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဖုန္းဆက္ထားတယ္။ မၾကာခင္ သူတို႔ ေရာက္လာၾကလိမ့္မယ္” သူေျပာသည့္Aတုိင္းပင္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

မၾကာမီ

ေရသန္႔ဘူးမ်ား

လွည္းမွဴးႀကီးသည္

တင္ေဆာင္ထားေသာ

ထိုေရသန႔္ဘူးမ်ားကို

http://www.mmcybermedia.com

Aျမတ္တင္

ေရသန္႔ကုမၸဏီကားမ်ား ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း

Page 16


ေသမတတ္

ေရငတ္ေနေသာ

လူမ်ားသည္

ေဈးႀကီးသည္ကို

Aမႈမထားပဲ

AလုAယက္

ဝယ္ေသာက္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ေရသန္႔တစ္ဘူး ဝယ္ေသာက္လို္က္ရသည္။ လွည္းမွဴးႀကီးမွာ ေဈးေရာင္းထြက္လာရာ ေဈးေရာင္းမည့္ ေနရာမေရာက္မီမွာပင္ Aျမတ္Aစြန္းမ်ားစြာ ရရွိသာြ း၏။ မၾကာခင္ လွည္းမွဴးႀကီးUီးစီးသည့္ လွည္းသားငါးရာ ခရီးဆက္လက္ ထြက္ခာြ သြားေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ထိုေနရာကပင္ လွည့္ျပန္လာခဲ့သည္။ Aိမ္ေရာက္မွ သတိရေတာ့သည္။ လွည္းမွဴးႀကီးထံတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏ လက္ကိုင္ဖုန္း ေမ့ပါသြားေလသည္။ (မွတ္ခ်က္။

။ လူႀကံဳရွိလွ်င္ ျပန္ေပးပါရန္)

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ေAာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 17


သစ္ခုတ္သမားႏွင့္ ေရႊပုဆိန္ တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ ပ်င္းပ်င္းနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္လာရင္း ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ခုကို ေရာက္ရွိသာြ းပါတယ္။ Aဲဒီျမစ္ကမ္းပါးAစပ္မွာ ေပါက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို သစ္ခုတ္သမားတစ္ေယာက္ ခုတ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ Aဲသလို ခုတ္ေနတုန္းပဲ သူ႔လက္ထက ဲ ပုဆိန္ဟာ လြတ္ထက ြ ္ၿပီး ေရထဲ က်သြားတယ္။ ဒီလူပံုစံက

ေတာ္ေတာ္

ဆင္းဆင္းရဲရဲ

ႏြမ္းႏြမ္းပါးပါးပါပဲ။

သူက

ပုဆိန္ေလးတစ္လက္ေတာင္

ထပ္ဝယ္ႏိုင္ပံုမရဘူး။ Aဲဒီ ျမစ္ကမ္းပါးမွာ ထိုင္ငိုေနေတာ့တာပဲ။ “Aင္း...

ငါဘယ္လိုလုပ္ရပါ့မလဲ။

ငါ့Aလုပ္က

ထင္းခုတ္မွ

ဝင္ေငြရတာ၊

ဝင္ေငြမရွိရင္

ငါ့မိသားစု

ငတ္ေသေတာ့မွာပဲ” Aဲသလို ငိုေနတာကို ေကာင္းကင္က ပ်ံသန္းသြားတဲ့ မာက်ဴရီနတ္သားက ၾကားသြားၿပီး ဆင္းလာတယ္။ Aက်ိဳးAေၾကာင္းကို ေမးတယ္။ Aဲဒါကို ျမင္ေတာ့ ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထက ဲ Mercury and the Woodmen ပံုျပင္ထဲ ေရာက္ေနပါလားလို႔ သေဘာေပါက္သာြ းတယ္။ ဒါနဲ႔ Aနားက ရပ္ၿပီး AေျခAေနကို Aကဲခတ္ၾကည့္ေနမိတယ္။ Aက်ိဳးAေၾကာင္းကို သိေတာ့ မာက်ဴရီနတ္သားက သူ ကူညီပါ့မယ္ဆိုၿပီး ေရထဲက ေရႊပုဆိန္တစ္လက္ ဆယ္ေပးတယ္။ “ဒါသင့္ ပုဆိန္လား” ဆိုေတာ့“မဟုတ္ဘူး” လုိ႔ သစ္ခုတ္သမားက ျငင္းတယ္။ ေနာက္ဆံုး သံပုဆိန္ကို ဆယ္ၿပီး ျပေတာ့မွ ဝမ္းသာAားရ“ဒါမွ က်ဳပ္ပုဆိန္ပါပဲ” လို႔ဆိုတယ္။

မာက်ဴရီနတ္သားက

သိပ္သေဘာက်ၿပီး

ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ

ပါတဲ့Aတုိင္း

သူ႔သံပုဆိန္Aျပင္

ေရႊပုဆိန္၊ ေငြပုဆိန္ေတြပါ လက္ေဆာင္ေပးၿပီး ျပန္သာြ းတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ ၾကည့္ေနတုန္းမွာပဲ Aဲဒီ သစ္ခုတ္သမားဟာ သူ႔လက္ထက ဲ ေရႊပုဆိန္န႔ဲ ေငြပုဆိန္ကို ေရထဲ ျပန္လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ သူ႔ပုဆိန္ပဲ သူAျမတ္တႏိုးယူၿပီး Aိမ္ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ ကၽႏ ြ ု္ပ္က သူ႔Aနားသြားၿပီး ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာခဲ့တယ္။ “က်ဳပ္ေတြ႔ဖူးသမွ်

ပံုျပင္ေတြထမ ဲ ွာေတာ့

သစ္ခုတ္သမားဟာ

A႐ိုးသားဆံုးပဲ။

ေရႊပုဆိန္၊

ေငြပုဆိန္ေတြကိုေတာင္ သူ႔ပစၥည္းမဟုတ္ဘူး ျငင္းခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားကေတာ့ သူ႔ထက္သာတယ္။ သူက ေရႊပုဆိန္၊ ေငြပုဆိန္ေတြရေတာ့ Aိမ္ျပန္္ယူသာြ းခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ေရထဲ ျပန္လႊင့္ပစ္ခ့တ ဲ ယ္။ ခင္ဗ်ားက ပိုၿပီး မက္ေမာတြယ္တာမႈကို ခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္တယ္” ဆိုေတာ့ သစ္ခုတ္သမားက ကၽႏ ြ ု္ပ္ကို Aံ့ၾသသလို ၾကည့္ၿပီး“ခင္ဗ်ား

ဘာေတြ

လာေျပာေနတာလဲ။

ခင္ဗ်ားေျပာတာေတြကို

က်ဳပ္နားမလည္ဘူး။

ခင္ဗ်ားပဲ

စU္းစားၾကည့္။ က်ဳပ္က ထင္းခုတ္ Aသက္ေမြးသူပဲ။ ေရႊပုဆိန္၊ ေငြပုဆိန္ဆိုတာ သံပုဆိန္လို ဘယ္မွာ

http://www.mmcybermedia.com

Page 18


ထက္မလဲ။

က်ဳပ္Aတြက္

သံပုဆိန္ေလာက္

ဘယ္Aသံုးဝင္မလဲ။

ဒါေၾကာင့္

လက္Aေလးခံၿပီး

Aိမ္သယ္မသြားေတာ့ဘဲ ဒီေနရာမွာဘဲ လႊင့္ပစ္ခ့တ ဲ ာ”

(Uပေဒသ။

။တစ္ခါတစ္ရံ၌ ႐ိုးသားျခင္းသည္ ႏံုAျခင္းႏွင့္ ဒဂၤါးတစ္ျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းလို

ကပ္လွ်က္ရွိတတ္ သည္ ) ေနာက္တစ္ရက္က်ေတာ့ ဒုတိယ သစ္ခုတ္သမားကို ေတြ႔ခ်င္တာနဲ႔ ကၽြႏု္ပ္လည္း Aဲဒီျမစ္ကမ္းပါးကို ေလွ်ာက္သာြ းခဲ့မိတယ္။

ထင္တ့A ဲ တုိင္းပဲ

ဒုုတိယသစ္ခုတ္သမားကလည္း

ပထမသစ္ခုတ္သမား

ေရာက္ေနတယ္။

လႊတ္ခ်လိုက္ၿပီး ထိုင္ငိုေနတယ္။ ထံုးစံAတုိင္းေပါ့

သူက

လက္ထက ဲ

Aေၾကာင္းကို ပုဆိန္ကို

ၾကားၿပီး

တမင္

ေရထဲ

မာက်ဴရီနတ္သား ေပၚလာၿပီး Aက်ိဳးAေၾကာင္း

ေမးတယ္။ ေျပာျပေတာ့“မပူန႔ဲ. .. သင့္ပုဆိန္ကို ျပန္ရေAာင္ က်ဳပ္တာဝန္ယူပါတယ္” ဆိုၿပီး

ေရထဲငုပ္သာြ းတယ္။

ေရထဲက

ျပန္ေပၚလာေတာ့

ေရႊပုဆိန္တစ္လက္ကို

ကိုင္လာတယ္။

သစ္ခုတ္သမားကို ျပၿပီး“ဒါသင့္ ပုဆိန္လား” လို႔ ေမးေတာ့- သစ္ခုတ္သမားAတုက ဝမ္းသာAားရ ဟန္ေတာင္မေဆာင္ပဲ“Aစစ္ေပါ့. .. ဒါ... က်ဳပ္ပုဆိန္ပဲ” လို႔ ေျပာတယ္။ မာက်ဴရီနတ္သားဟာ“သင့္ပုဆိန္ဆိုလည္း သင္ ယူသာြ းေပေတာ့” ဆိုၿပီး ေပးလိုက္ေတာ့

Aဲဒီလူက ေရႊပုဆိန္ကို ယူကာ ဝမ္းသာAားရ ထြက္သာြ းပါတယ္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္

Aံ့Aားသင့္သာြ းတယ္။ တကယ့္ပံုျပင္ထမ ဲ ွာက ေရႊပုဆိန္ကို မေပးဘဲ မာက်ဴရီနတ္သားက ေပ်ာက္သာြ းလို႔ ဒီလူရဲ႕ သံပုဆိန္ပါ ဆံုးရတဲ့Aေၾကာင္း ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္က မာက်ဴရီနတ္သားကို“နတ္သား... ဘယ္လိုလုပ္လိုက္တာလဲ။ ဒီလူက သစ္ခုတ္သမားAတု” လို႔ေျပာေတာ့ နတ္သားက“က်ဳပ္သိပါတယ္။ သူ႔ကို ေပးလိုက္တာလည္း ေရႊရည္စိမ္ထားတဲ့ ပုဆိန္Aတုႀကီးပါ” လို႔ ေျပာတယ္။

ေနာက္ဆက္တ ဲြ။

။ထိုပုဆိန္ကို

Aေပါင္ဆိုင္

သြားေပါင္ေလရာ

ထိုသူသည္

ေရႊတုက ို

လိမ္လည္မႈျဖင့္ Aဖမ္းခံခ့ရ ဲ ေလသည္။ ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 19


Aႀကံႀကီးေသာ ေမ်ာက္မ်ား တစ္ေန႔သ၌ ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္ ပ်င္းပ်င္းရွိလာသည္ႏွင့္ ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေရကန္တစ္ကန္Aနီးသို႔ ေရာက္၍ သြားေလသည္။ ထိုေရကန္Aနီးတြင္ ဝန္းရံေနေသာ ေမ်ာက္တစ္Aုပ္ကိုလည္း ေတြ႔ရေလသည္။ ေမ်ာက္ေတြသည္

ေရေသာက္ရန္

ေရာက္ရွိလာျခင္း

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ေရကန္ထဲသို႔

ေရေသာက္

မဆင္းသည္ကို ျမင္သျဖင့္ ေမးျမန္းၾကည့္ေသာAခါ ေမ်ာက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဟန္တူေသာ ေမ်ာက္က“ဒီေရကန္ကို ကၽႏ ြ ု္ပ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္တ့ဲAခါ ကန္ထဲသို႔ ဆင္းသြားတဲ့ ေျခရာကိုသာ ေတြ႔ရတယ္။ ျပန္တက္လာတဲ့

ေျခရာကို

မေတြ႔ရဘူး။

ဒါေၾကာင့္

ဒီကန္ဟာ

ဘီလူးေစာင့္တ့က ဲ န္

ျဖစ္ရမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ငံ့လင့္ေနတယ္” လို႔ ေျဖတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာပဲ ကန္ေရျပင္ကို ခြၿဲ ပီး ဘီလူးက ထြက္လာတယ္။ “ေမ်ာက္ေတြ

ေရေသာက္ဆင္းဖို႔

ေရာက္လာတယ္မဟုတ္လား။

ဘာေၾကာင့္

ေစာင့္ဆုိင္းေနတာလဲ။

ဆင္းေသာက္ၾကပါလား” လို႔ ဆုိတယ္။ ဒီေတာ့မွ ေမ်ာက္မင္းက“ငါတုိ႔ဆင္းေသာက္ရင္ သင္စားမွာ မုခ်ပဲ။ သင္မစားႏိုင္ေAာင္ ငါတုိ႔ ႀကံမယ္” ဆိုၿပီး Aဲဒီေနရာက ထြက္သာြ းတယ္။ ဒီေတာ့မွ

ကၽြႏု္ပ္လည္း

(နဠက=က်ဴပင္က်ဴ႐ိုး၊

ငါးရာ့ငါးဆယ္

နဠကပါနဇာတ္ပံုျပင္ထဲ

ပါန=ေသာက္သည္ဟု

Aဓိပၸါယ္ရသည္)

ေရာက္ေနမွန္း

သိရေတာ့တယ္။

ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္

ေမ်ာက္မင္းသည္

ကန္စပ္တြင္ ေပါက္ေနေသာ က်ဴပင္တို႔ကို ခူးကာ သစၥာျပဳ၍ ႏႈတ္သီးျဖင္႔ မႈတ္တ့A ဲ ခါ က်ဴပင္က်ဴ႐ိုးတြင္ ရွိေသာ

Aဆစ္တို႔ပါ

ထိုက်ဴ႐ိုးကို

ေပ်ာက္ၿပီး

Aသံုးျပဳ၍

Aေခါင္း

ေမ်ာက္တို႔သည္

တိုးလွ်ိဳေပါက္

ကန္ထမ ဲ ွ

ေရကို

ျဖစ္သည္ဟု

ဆိုေလသည္။

ေသာက္ေလရာ

ဘီလူးသည္

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကိုမွ မစားရဘဲ ရွိေလသည္။ (ဒါဝင္၏ AဆိုAရ ေမ်ာက္က ဆင္းသက္လာေသာ လူတို႔သည္

ထိုAက်င့္ကို

မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ

ယေန႔ထက္တိုင္

ပလတ္္စတစ္ပိုက္မ်ားကို

Aသံုးျပဳ၍

AေAးေသာက္ေသာဓေလ့ ထြန္းကားေနဟန္ ရွိေပသည္) Aေတြးစကို

ျဖတ္၍

ဓါးတစ္လက္ျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္

ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ

ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေနသည္ကို

ဘီလူးသည္

ကန္ပတ္လည္္ရွိ

ျမင္ရေလသည္။

က်ဴပင္မ်ားကို

သူသည္

ကၽႏ ြ ု္ပ္Aား

ဘီလူးၿပံဳး ၿပံဳးျပကာ“ဒီလို က်ဴပင္ေတြကို က်ဳပ္က ႀကိဳတင္ခုတ္ထားလိုက္ေတာ့ ေမ်ာက္ေတြ ေရေသာက္ခ်င္ရင္ ေရကန္ထဲ မဆင္းဘဲ ေနလို႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု

ဆိုေလသည္။

ၾကည့္ေနမိိသည္။

ကၽြႏု္ပ္လည္း မၾကာမီ

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

စိတ္ဝင္စားသျဖင့္

ဆက္မသြားဘဲ

AေျခAေနကို

ေစာင့္ကာ

ေမ်ာက္တစ္သိုက္သည္

တစ္စံုတစ္ခုကို

ဝိုင္းမသယ္ေဆာင္ကာ

သူတို႔ယူေဆာင္လာေသာ

Aရာသည္ကား

ေရစုပ္စက္ႀကီးတစ္လံုး

http://www.mmcybermedia.com

Page 20


ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္

ပိုက္ကို ေရထဲခ်ကာ စက္ျဖင္႔

စုပ္တင္ၿပီး ေရမ်ားကို

ေသာက္သံုး႐ံုမွ်မက

Aားရပါးရ ေဆာ့ၾကေတာ့သည္။ ဘီလူးကား ေမ်ာက္ေတြ ေရကန္ထဲသို႔ မဆင္းသျဖင့္ တစ္ေကာင္မွ မစားႏိုင္ဘဲ ရွိေလသည္။ သို႔ေသာ္ Aေပ်ာ္လန ြ ္ေနေသာ

ေမ်ာက္မ်ားသည္

ေနာက္ဆံုး၌

ေရခ်ိဳးမွားကာ

AေAးမိ၍

Aကုန္လံုး

ေသဆံုးကုန္ေလရာ ဘီလူးသည္ ေမ်ာက္သားကို Aားရပါးရ စားလိုက္ရသည္ဟု ဆိုေလသည္။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ Eၿပီလ ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 21


ေရႊU Uေသာငန္း(၂) တစ္ေန႔သ၌ ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္ ပ်င္းပ်င္းရွိသည္ႏွင့္ ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ လမ္းေလွ်ာက္သာြ းရာ ရြာေလးတစ္ရာြ သို႔ ေရာက္ရွိသာြ းေလသည္။ ဆင္တူယိုးမွားသာ

ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္

ရွိသျဖင့္

ပါဝင္တတ္ေသာ

မည္သည့္ရာြ မွန္း

ရြာကေလးမ်ားမွာ

ကၽႏ ြ ု္ပ္မရိပ္စားမိပါေခ်။

တစ္ရာြ ႏွင့္

ထူးထူးျခားျခား

တစ္ရာြ

ဟူ၍လည္း

မေတြ႔ရသျဖင့္ Aနီးရွိရာြ သားတစ္UီးAား ေမးၾကည့္ပါေလမွ ထုိသူက“ဒီရြာထက္ထူးဆန္းတဲ့ရာြ ငန္းမႀကီးတစ္ေကာင္

ကမာၻမွာ

ရွိတယ္။

ရွိေတာင္ရွိပါ့မလားဗ်ာ။

Aဲဒီငန္းမႀကီးဟာ

ဒီရာြ က

တစ္ေန႔ကို

ေရႊU

လယ္သမားတစ္ေယာက္ဆီမွာ တစ္U

တစ္U

Uတယ္ဗ်။

ကဲ. .. မဆန္းဘူးလား” ဒီေတာ့မွ ကၽြႏု္ပ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ေရာက္ေနေသာပံုျပင္သည္ Aီဂ်စ္ပံုျပင္ထမ ဲ ွ ေရႊU Uေသာငန္း (The Goose with the Golden Eggs ) ပံုျပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရိပ္စားမိသာြ းေလသည္။ ဤပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ငန္းပိုင္ရွင္လယ္သမားသည္ ေစာင့္စားရတာကို

ေလာဘႀကီးသည္။ သူက တစ္ေန႔

ေရႊU တစ္U တစ္U Uေပးေနတာ

စိတ္မရွည္။ ထုိငန္းမႀကီး ဗိုက္ထတ ဲ ြင္ ေနာင္

Uေပးမည့္

ေရႊUေတြ Aမ်ားႀကီး

ရွိလိမ့္မည္။ Aကုန္လံုးတစ္ခ်ီတည္း Aပြႀကံမည္ဟု ေတြးကာ ငန္းမႀကီးကို သတ္၍ ဗိုက္ခၾဲြ ကည့္ရာ သူထင္သလို ေရႊUေတြ မေတြ႔ဘဲ ငန္းမႀကီးဆံုးရသည့္ ပံုျပင္ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တားလုိ႔ရရင္ ငန္းမႀကီးလည္း မေသ၊ လယ္သမားလည္း တစ္ေန႔ ေရႊU တစ္U မွန္မွန္ရေနမည္၊ ဤAတိုင္းဆုိလွ်င္ သူက ေက်းဇူးတင္ကာ ကၽႏ ြ ု္ပ္Aား လက္ဖက္ရည္တစ္ခက ြ ္ေတာ့ တိုက္လိမ့္မည္ဟု ထင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္

ကၽႏ ြ ု္ပ္က

ထုိလယ္သမား

Aလြန္ထင္ရွားသူျဖစ္ရာ လြယ္လယ ြ ္ကူကူပင္ ငန္းAေသတစ္ေကာင္ကို

Aိမ္ရွိရာသို႔

ထြက္လာခဲ့သည္။

ထုိလယ္သမားမွာ

သူ႔Aိမ္သို႔ ေရာက္ရွိသာြ းေလသည္။ လယ္သမားသည္

ေရွ႕တြင္ခ်ကာ

ထိုင္မႈိင္ေနသည့္Aတြက္

ကၽန ြ ္ေတာ္က

Aလာေကာင္းေသာ္လည္း Aခါေႏွာင္းသြားၿပီဟု သိလုိက္ရသည္။ လယ္သမားAား“ခင္ဗ်ားဟာ ေလာဘႀကီးၿပီး ဗိုက္ထက ဲ ေရႊUေတြ Aကုန္လိုခ်င္လို႔ သတ္ပစ္လိုက္တာမဟုတ္လား။ ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္ မိုက္မတ ဲ ာပဲ” ဟု ေျပာေသာAခါ လယ္သမားက“က်ဳပ္ ဒီေလာက္ မမိုက္ပါဘူးဗ်ာ။ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္လည္း က်ဳပ္ဖတ္ဖူးၿပီးသားပါ” “ဒါဆုိ ခင္ဗ်ား ငန္းက ဘာလို႔ ေသရတာလဲ။ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးမိလို႔လား” “Aဲဒါလည္း မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလာဘႀကီးတာေပါ့” “ဘယ္လို ေလာဘႀကီးတာလဲ” “Aခု ေရႊေဈးေတြ က်ေနတယ္။ Aခုေန ေရႊU Uလာရင္ ကၽြန္ေတာ္ပိုက္ဆံAရနည္းမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ဖင္ကို

ပိတ္ထားလိုက္တယ္။

ေရႊေဈးတက္တ့ဲ

http://www.mmcybermedia.com

Aခ်ိန္က်မွ

ျပန္ဖြင့္ေပးၿပီး

ေရႊU

Uခုိင္းမယ္ေပါ့။

Page 22


ကၽြန္ေတာ္လည္း

ေရႊေဈးတက္မယ့္

သတင္းကို

တစ္ပတ္လံုး

နားစြင့္ေနတယ္။

ေရႊေဈးမတက္ခင္

ဒီငန္းမႀကီး ေသသြားတာပဲ။ Aခု ကၽန ြ ္ေတာ္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ” ထုိလယ္သမားAိမ္မွ ထြက္လာေသာAခါ ကၽန ြ ္ေတာ္ တစ္လမ္းလံုး စU္းစား၍လာသည္။ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထက ဲ ငန္းပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဒီငန္းပိုင္ရွင္ မည္သူက ပို၍ မိုက္မဲသနည္းဆိုေသာ Aခ်က္တို႔ ျဖစ္ေလသည္။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 23


ေရတေကာင္းႏွင့္ က်ီးကန္း တစ္ေန႔သ၌

ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္

ပံုျပင္ထဲ

လမ္းေလွ်ာက္လာရာ

ေႏြေန႔လည္

ျဖစ္သျဖင့္

Aေတာ္ပင္

ပူျပင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ လမ္းတြင္ ေတြ႔ရေသာ AေAးဆုိင္တစ္ဆိုင္သုိ႔ ဝင္ကာ ကိုကာကိုလာ တစ္ပုလင္း

ေသာက္သည့္တုိင္ေAာင္

Aပူရွိန္ဒဏ္ကို

မခုခံ

မကာကြယ္ႏိုင္ဘဲ

ရွိေနေလသည္။

ထုိAခုိက္တြင္ ပ်ံသန္းလာေသာ က်ီးကန္းတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ေရာက္ေနေသာ ပံုျပင္မွာ မည္သည့္ ပံုျပင္နည္း။ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္လား၊ ငါးရာ့ငါးဆယ္လား၊ ဂရင္းညီေနာင္လား စသည္ျဖင့္ ခြျဲ ခားမသိေသးဘဲ ရွိသည္။ ပ်ံသန္းလာေသာ က်ီးကန္းတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔႐ံုျဖင့္ မည္သည့္ပံုျပင္ဟု Aကဲခတ္ေျပာဆုိရန္ မလြယ္ေခ်။

က်ီးကန္း၊

ေျမေခြး၊

ဝံပုေလြ၊

ျမည္းစေသာ

Aေကာင္မ်ားမွာ

ပံုျပင္တိုင္းလိုလိုတြင္ မၾကာခဏေတြ႔ရတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ေနပူႀကီးထဲတြင္ ပ်ံသန္းလာေသာ ႐ုတ္တရက္

က်ီးကန္းကို

ပ်ံသန္းလာရင္း

ၾကည့္ရသည္မွာ ေရတေကာင္းကို

Aေတာ္ပင္

ေရဆာေလာင္ေနပံုရသည္။

လွမ္းျမင္လိုက္ေသာAခါ

သူသည္

ေရတေကာင္းထဲတြင္

ေရရွိမွာပဲဟူေသာ Aေတြးျဖင့္ ေရတေကာင္းနားကို ပ်ံသန္းသြားေလသည္။ ေရတေကာင္းႏွင့္ ရသြားသည္။

က်ီးကန္းကို

တြျဲ မင္လိုက္ရသည္႔Aတြက္

က်ီးကန္းမ်ားသည္

ငွက္မ်ားတြင္

ဘာပံုျပင္လဲဆိုတာ

ကၽြႏု္ပ္မွန္းဆ၍

ဉာဏ္မ်ားသည့္

Aေကာင္မ်ား

Aင္မတန္

ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ပင္ သူတို႔သည္ လူနားနီးနီးတြင္ ေနကာ လူတို႔ထံမွ ခိုးယူစားေသာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ပံုျပင္ထက ဲ က်ီးကန္းသည္ ေရတေကာင္းနားသို႔ ခ်U္းကပ္သာြ းကာ ငံု႔ၾကည့္လိုက္ရာ ေAာက္ေျခတြင္ Aေရာင္လက္ေနတာ

ျမင္ရသျဖင့္

ဝမ္းေျမာက္သာြ းသည္။

Aဲသလို

ေAာက္ေျခမွာ

ေျပာင္လက္ေနတာ ေရရွိေသာေၾကာင့္ဟု သူသိသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ႏႈတ္သီးကို ေရတေကာင္းဝထဲသို႔ ထိုးထည့္ကာ ေသာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေရကို မမွီပဲ ရွိေနေလသည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား

ေၾကျငာထဲမွာ

ဆုိရင္ေတာ့

ထြန္းထြန္းသည္

PMG

ေရသန္႔ကားႀကီးကို

ေမာင္းကာ

ထုိက်ီးကန္းကို Aဝတိုက္ေပမည္။ က်ီးကန္းဟာ တဂြတ္ဂတ ြ ္ ျမည္ေAာင္ ေသာက္ခ်ကာ“ဂြတ္. ..” ဟု ေျပာေပမည္။ သို႔ေသာ္ ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ ေၾကျငာမဝင္။ ဒီေတာ့ က်ီးကန္းသည္ ကိုယ့္Aားကိုယ္ကိုး႐ံုသာ ရွိသည္။ သူ ပထမ ဒီလို ေတြး၏။ ငါေရတေကာင္းကို တြန္းလွပ ဲ စ္မယ္။ ဒါဆို ေရေတြ Aျပင္ထက ြ ္က်ၿပီး ေျမႀကီးေပၚမွာ ေရAိုင္ကေလး ျဖစ္သာြ းလိမ့္မယ္။ ဒါဆို ငါAလြယ္တကူ ေသာက္႐ံုပဲ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 24


သို႔ေသာ္ ေရတေကာင္းသည္ မလဲ။ ေနရာပင္မေရြ႕။ က်ီးကန္းဟာ ေရမေသာက္ရေတာ့လို႔ Aားမရွိဘူး ျဖစ္ေနပံုရတယ္။

Aဲဒီမွာ

သူAႀကံေကာင္းတစ္ခ်က္

ရလာတယ္။

Aနားမွာ

ရွိတ့ဲ

ေက်ာက္စရစ္ပံုက ေက်ာက္စရစ္တံုးတစ္တံုးကို ကိုက္ခ်ီၿပီး ေရတေကာင္းထဲ ပစ္ခ်လုိက္တယ္။ တစ္တံုးၿပီး တစ္တံုး။ ဒီလုိန႔ဲ တျဖည္းျဖည္း ေက်ာက္စရစ္တံုးေတြဟာ ျမင့္လာတာနဲ႔Aမွ် ေရမ်က္ႏွာျပင္ဟာလည္း ျမင့္တက္ၿပီး

ေရတေကာင္းဝကို

ေရာက္လာေရာ။

ဒီမွာေတာ့

က်ီးကန္းဟာ

သူလရ ို ာ

ေရကို

ေသာက္ႏိုင္ေတာ့တယ္တ့။ဲ ဒါက ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ ေျပာတာ။ Aျပင္မွာေတာ့ က်ီးကန္းဟာ ထပ်ံသာြ းေတာ့မယ္ ျပင္တယ္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္က Aနားကပ္သာြ းၿပီး“ငါ ဖတ္ဖူးတဲ့ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာေတာ့. ..” လို႔ ပံုျပင္ကို AစAဆံုး ေျပာျပတယ္။ က်ီးကန္းက“တကယ့္ လက္ေတြ႔ဘဝဆိုတာ... ပံုျပင္န႔ဲ တူတာမဟုတ္ဘူးဗ်” လို႔ ေျပာတယ္။ “ခင္ဗ်ား စU္းစားၾကည့္။ ဒီေရတေကာင္းေလာက္ေတာ့ က်ဳပ္Aသာေလး တြန္းလွႏ ဲ ိုင္တယ္။ ေျမႀကီးက သဲေျမ။

ေရတေကာင္း

ေသာက္လိုက္ရမွာ ေက်ာက္စရစ္

လဲတာနဲ႔

မဟုတ္ဘူး။

တစ္လံုးခ်င္းကို

သဲထဲေရသြန္

ျဖစ္မွာပဲ။

ေက်ာက္စရစ္ထည့္ရေAာင္လည္း လိုက္ရွာရရင္

က်ဳပ္လည္း

က်ဳပ္ ဒီမွာ

တစ္စက္ကေလးမွ

ေက်ာက္စရစ္ပံု

ေရမေသာက္ရခင္

မရွိဘူး။

Aေမာဆို႔ၿပီး

ေသလိမ့္မယ္” လို႔ ေျပာၿပီး Aနားက ပ်ံထက ြ ္သာြ းတယ္။ ကၽြႏု္ပ္က ဒီက်ီးဟာ ေရေသာက္ဖုိ႔ ကိစၥ လက္ေလွ်ာ့သာြ းၿပီလို႔ ထင္တယ္။

ဒါေပမဲ့

မၾကာခင္မွာ

သူျပန္ေရာက္လာတယ္။

AေAးပုလင္းေတြမွာ

တပ္ၿပီးေသာက္တ့ဲ ပလတ္စတစ္ပိုက္ကေလး တစ္ေခ်ာင္းကိုက္ခ်ီလာတယ္။ “AေAးဆုိင္ေဘးမွာ လႊင့္ပစ္ထားတဲ့ Aထဲက ေကာက္လာတာ” ေရတေကာင္းထဲကို ပိုက္ထည့္ၿပီး ေသာက္ေနတဲ့ပံုက စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ ဂိုက္ေပးေနတဲ့Aတိုင္းပဲ။

ပန္းလႈိင္ဂ်ာနယ္၊ ေမလ၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 25


သေဘာျဖဴတဲ့ ငွက္က်ားျဖဴ တစ္ေန႔သ၌

ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္

ေတြ႔ေလသည္။

ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္

ငွက္က်ားျဖဴသည္

လမ္းေလွ်ာက္လာရာလမ္း၌

ညစာစားပြတ ဲ က္

ဝတ္စံုကို

ငွက္က်ားျဖဴတစ္ေကာင္ႏွင့္

Aျပည့္Aစံု

ဝတ္ဆင္ထားကာ

ရႊင္လန္းျမဴးႂကြစာြ ေလွ်ာက္လာသျဖင့္ ကၽႏ ြ ု္ပ္က“ဘယ္သာြ းမလို႔လဲ ငွက္က်ားျဖဴ” လို႔ေမးလုိက္မိေလသည္။ ငွက္က်ားျဖဴက“ဒီေန႔ ေျမေခြးက ညစာစားပြဲ ဖိတ္ထားလို႔ သြားမလို႔ဗ်။ သူ႔လို ငနဲမ်ိဳးက ဒီလိုဖိတ္တယ္ဆိုေတာ့ ဂုဏ္ယူစရာ မေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။ တျခားသတၱဝါေတြကေတာ့ ေျမေခြးေတြဟာ စိတ္ထားပုပ္တယ္လို႔ ေျပာေနၾကတာပဲ။ သူတို႔ေျပာသေလာက္လည္း မဆိုးပါဘူးဗ်။ သူတို႔က ခင္တတ္သားပဲ” လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့မွ ကၽႏ ြ ု္ပ္က Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထက ဲ ေျမေခြးနဲ႔ ငွက္က်ားျဖဴပံုျပင္ထဲ ေရာက္ေနမွန္း သိေတာ့တယ္။ ဒီပံုျပင္ရဲ႕ဇာတ္ေၾကာင္းက ဒီလုိ. ..။ ေျမေခြးဟာ Aင္မတန္ယုတ္မာတဲ့ သတၱဝါဆိုေတာ့ ငွက္က်ားျဖဴကို ညစာေကာင္းေကာင္း မေကၽးြ ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္

စြပ္ျပဳတ္ေကာင္းေကာင္း

ထည့္ေကၽးြ တယ္။

ငွက္က်ားျဖဴရဲ႕

လုပ္ၿပီး

ႏႈတ္သီးက

ငွက္က်ားျဖဴလာေတာ့ ရွည္ရွည္ခၽြန္ခၽြန္ဆိုေတာ့

ပန္းကန္ျပားပက္လက္ထဲ ပန္းကန္ျပားပက္လက္ထက ဲ

စြပ္ျပဳတ္ကို ႏႈတ္သီးဖ်ားနဲ႔ တို႔႐ံုပဲ တတ္ႏိုင္တယ္။ ေျမေခြးကေတာ့ လွ်ာနဲ႔လ်က္ၿပီး စားလိုက္တာ ခဏေလးနဲ႔ ေျပာင္သာြ းတာေပါ့။

Aခုလည္း

ငွက္က်ားျဖဴ

ေရာက္သာြ းေတာ့

ေျမေခြးဟာ

ပံုျပင္ထက ဲ Aတိုင္း

ေကၽြးတယ္။ ဒီေတာ့ ငွက္က်ားျဖဴဟာ Aာစြတ္႐ံုကေလးသာ ေသာက္ရၿပီး Aရွက္တကြဲ ျပန္လာတာေပါ့။ က်ဳပ္န႔ေ ဲ တြ႔ေတာ့“ဒီေျမေခြးဟာ

ေတာ္ေတာ္ယုတ္မာတယ္။

ဒါေပမဲ့

ေနာက္တစ္ပတ္

ညစာလာစားဖို႔

ေျမေခြးကို

ဖိတ္ခ့ပ ဲ ါတယ္” လို႔ ေျပာၿပီး Aိမ္ျပန္သာြ းတာေပါ့။ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ ဆက္ျဖစ္တာက ဒီလို. ..။ ငွက္က်ားျဖဴဟာ ေျမေခြးကို ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ AႀကံAစည္န႔ဲ Aမဲသားစင္းေကာ ခ်က္တယ္။ ေျမေခြး လာတဲ့Aခါမွာေတာ့ လည္တံရွည္ရွည္ ကရားတစ္လံုးထဲမွာ ထည့္ေကၽြးတယ္။ ေျမေခြးက ႏႈတ္သီးတုိေတာ့ ႏႈိက္မစားႏိုင္ဘူးေပါ့။ Aေပၚက နည္းနည္းေလာက္ပဲ စားႏိုင္တယ္။ ငွက္က်ားျဖဴကေတာ့ ႏႈတ္သီးရွည္ေတာ့ ကုန္ေAာင္ ႏိႈ္က္စားႏိုင္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ ေျမေခြးလည္းရွက္ရွက္န႔ဲ ျပန္လာရတယ္။ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာေတာ့ ဒီAတိုင္းပဲ ျဖစ္ခ့တ ဲ ာပဲ။ သူတို႔ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ

ဆိုတာ

သိခ်င္တာနဲ႔

ေနာက္တစ္ပတ္က်ေတာ့

ကၽြႏု္ပ္လည္း

Aဲဒီေနရာကို

တစ္ေခါက္ျပန္သာြ းတယ္။ Aခ်ိန္တန္ေတာ့ ငွက္က်ားျဖဴAိမ္ကို ေျမေခြးေရာက္လာတယ္။ ေျမေခြးရဲ႕ပံုကို ျမင္ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္Aံ့Aားသင့္သာြ းတယ္။ ေျမေခြးဟာ (Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ကို ဖတ္ဖူးဟန္တူတယ္) သူ႔ရဲ႕ႏႈတ္သီးကို ငွက္က်ားျဖဴတစ္ေကာင္ရဲ႕ ႏႈတ္သီးနဲ႔တူေAာင္ ေဆး႐ံုတက္ၿပီး ခြစ ဲ ိတ္ျပဳျပင္လာခဲ့တာကိုး။ သူရဲ႕မ်က္ႏွာက ၿပံဳးစိစိန႔ဲ-

http://www.mmcybermedia.com

Page 26


“ကဲ. .. ခင္ဗ်ားရဲ႕ Aသားစင္းေကာဟင္းကို ခ်ေကၽြးေပေတာ့။ လည္တံရွည္ကရားထဲ ထည့္ေကၽြးလည္း က်ဳပ္မမႈပါဘူး။ Aလြယ္တကူ ႏႈိက္စားဖို႔ Aသင့္ပါပဲ” လို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီေတာ့ ငွက္က်ားျဖဴလည္း Aံ့ၾသတဲ့မ်က္ႏွာနဲ႔“ဘုရားေရ... ခင္ဗ်ားကို Aမဲသားစင္းေကာ ေကၽြးမယ္လို႔ ဘယ္သူက ေျပာလို႔လဲ” ေမးေတာ့ ေျမေခြးက“Aီစြတ္ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ ဒီAတိုင္းပဲ ပါတာပဲကြ” “က်ဳပ္

ဒီပံုျပင္ကို

မဖတ္ဖူးပါဘူး။

ခင္ဗ်ားက

စြပ္ျပဳတ္န႔ဲ

က်ဳပ္ကို

Eည့္ခံေတာ့

စြပ္ျပဳတ္ဆိုတာ

ခင္ဗ်ားAႀကိဳက္ဆံုး AစားAစာ ထင္ၿပီး Aခုလည္း ေကၽးြ ဖို႔ စြပ္ျပဳတ္ပဲ ခ်က္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားေသာက္လို႔လယ ြ ္ေAာင္

ေဈးက ပန္းကန္ျပားပက္လက္

တစ္ခ်ပ္ေတာင္

ဝယ္ထားေသးတယ္”

လို႔ ေျပာၿပီး စြတ္ျပဳတ္ကို ပန္းကန္ျပားပက္လက္ထဲ ထည့္တိုက္တယ္။ သူကေတာ့ စားေသာက္ၿပီးၿပီဆို ဘာမွ

မစားဘဲေနတယ္။

ႏႈတ္သီးရွည္ရွည္ခၽြန္ခၽြန္န႔ဲ

ေျမေခြးဟာ

ပန္းကန္ျပားပက္လက္ထက ဲ

စြပ္ျပဳတ္ကို ေသာက္မရ ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔Aတတ္န႔ဲ သူစူးတာပဲ။ သူ႔ကိုယ္သူလည္း လည္လန ြ ္းတယ္ ထင္ေပမယ့္

Aခုေတာ့

သူန႔မ ဲ လိုက္တ့ဲ

ႏႈတ္သီးရွည္ႀကီးဟာ

ဘာမွ

Aသံုးမဝင္ဘဲ

သူ႔ကို

Aရွက္သာ ရေစေတာ့တယ္တ့။ဲ

(Uပေဒသ။

။႐ိုးသားျခင္းသည္ ေAာင္ႏိုင္ရာ၏) ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ေမလ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 27


ျခေသၤ့သားေရ ၿခံဳထားေသာျမည္း တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္သာြ းရင္းနဲ႔ လမ္းမွာ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္န႔ဲ ေတြ႔ေတာ့ Aဲဒီျခေသၤ့က ရယ္တယ္။ ဒီေတာ့မွ Aဲဒီျခေသၤ့ဆီက ျမည္းတစ္ေကာင္ရဲ႕ Aသံထက ြ ္လာၿပီး Aဲဒါဟာ ျခေသၤ့သားေရၿခံဳထားတဲ့ ျမည္းတစ္ေကာင္မွန္း ကၽႏ ြ ု္ပ္သိသာြ းေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽႏ ြ ု္ပ္က ေျခနဲ႔ ပိတ္ကန္လိုက္တယ္။ ျဖစ္ပံုက ဒီလိုတ့။ဲ တစ္ေန႔ေတာ့ Aဲဒီျမည္းဟာ ျခေသၤ့သားေရတစ္ခုကို ေတြ႔တယ္တ့။ဲ ဒီေတာ့ သူက... (Aေတာ္ပဲ. .. ဒီသားေရၿခံဳၿပီး

လယ္ကြင္းထဲက

သိုးေတြန႔ဲ

တျခားတိရစာၦန္ေတြကို

သြားေျခာက္လွန္႔ရင္

သိပ္ရယ္ရမွာပဲ)လို႔ ေတြးၿပီး Aဲဒီျမည္းဟာ ျခေသၤ့သားေရကို ၿခံဳၿပီး သိုးေတြ ရွိရာကို သြားတယ္။ သိုးေတြက ျမင္ေတာ့ ျခေသၤ့ထင္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔တၾကား ထြက္ေျပးၾကတယ္။ ဒီေတာ့ သူက ေက်နပ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ႏြားေတြဆီ သြားျပန္တယ္။ ႏြားေတြကလည္း သူတို႔ကို စားမယ့္ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ေတာ့ ေရာက္လာၿပီဆိုၿပီး

ေၾကာက္လန္႔တၾကား

ထြက္ေျပးၾကတာေပါ့။

Aဲဒါကို

သေဘာက်ၿပီး

ျမည္းက

ပီတိျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ေနာက္ဆံုး သူက သူ႔သခင္ကို ေျခာက္လွန္႔မယ္ဆိုၿပီး သခင္ ရွိရာကို သြားတယ္။ သူ႔သခင္က ပထမေတာ့ ထိတ္လန္႔သာြ းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၿခံဳထားတဲ့ ျခေသၤ့သားေရထဲက ထြက္ေနတဲ့ ျမည္းရဲ႕ နားရြက္ရွည္ႏွစ္ဘက္ကို ေတြ႔သာြ းတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔လက္ထက ဲ ႏွင္တံန႔ဲ ျမည္းကို ႐ိုက္လိုက္တယ္။ ဒီေတာ့မွ ျမည္းဟာ Aလန္႔တၾကား ထေAာ္တယ္။ “မင္းဟာ ျခေသၤ့သားေရ ၿခံဳထားတာ မွန္ေပမယ့္ မင္းရဲ႕နားရြက္ေတြကို လံုေAာင္ မဖံုးႏိုင္ဘူး။ Aဲဒါဟာ မင္းAတြက္ သင္ခန္းစာပဲ” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ကၽြႏု္ပ္ကို ေျခာက္လွန္႔တ့A ဲ ခါ ျမည္းဟာ သူ႔နားရြက္ေတြကို လံုၿခံဳေAာင္

ဖံုးဖိထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီေတာ့

ျမည္းဟာ“ခင္ဗ်ားဟာ က်ဳပ္ကို ျမည္းတစ္ေကာင္မွန္း ဘယ္လိုလုပ္ သိတာလဲ” လို႔ေမးတယ္။ ကၽြႏု္ပ္က“မင္းဟာ

Aသံျပဳလိုက္တာကိုး။

မင္းျခေသၤ့သားေရ

ၿခံဳထားေပမယ့္

Aသြင္သဏၭာန္ကို

ေျပာင္းလဲလုိ႔ရေပမယ့္ Aသံကိုေတာ့ ေျပာင္းလဲလို႔ မရပါဘူး။ ျမည္းဟာ ျမည္းAသံပဲ ထြက္ႏိုင္တယ္” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ျမည္းဟာ“ဒါဟာ က်ဳပ္Aတြက္ သင္ခန္းစာပဲ” လို႔ ေျပာၿပီးထြက္သာြ းတယ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 28


ကၽြႏု္ပ္ဟာ ဆက္ေလွ်ာက္လာရင္း စU္းစားလာတယ္။ ဒီျမည္းဟာ ဘာေၾကာင့္ ျခေသၤ့ျဖစ္ခ်င္ရတာလဲ။ ျခေသၤ့ဘဝဟာ

ျမည္းဘဝထက္

ပိုေကာင္းတယ္

စိတ္သက္သက္ပလ ဲ ား...။

လူေတြ

ေလွာင္ရယ္ခ်င္လို႔လား...။

တျခားသတၱဝါေတြကို

ထင္လို႔လား...။

ထိတ္လန္႔ေAာင္

ဒါမွမဟုတ္

ေနာက္ေျပာင္ခ်င္တ့ဲ

ေျခာက္လွန္ခ်င္လို႔လား...။

ပမာမခန္႔

ျပဳခ်င္လို႔လား။

ေလာကႀကီးကို

ဒီလိုလုပ္ေတာ့

သူ

ဘာAက်ိဳးရွိသလဲ။ စံုလို႔ပဲ. ..။ AဲဒီAခိုက္မွာပဲ

Aမဲပစ္႐ိုင္ဖယ္

ၾကားရာဘက္ကို ေသဆံုးေနတဲ့

ေသနတ္သံ

တစ္ခ်က္ၾကားလိုက္ရတယ္။

ေလွ်ာက္သာြ းတယ္။ ျခေသၤ့သားေရ

Aဲဒီမွာ

ၿခံဳထားတဲ့

ကၽြႏု္ပ္လည္း

မုဆိုးတစ္ေယာက္ကို

ျမည္းကိုလည္း

ေတြ႔ရတယ္။

မုဆိုးရဲ႕

AဲဒီAသံ

ေတြ႔ရတယ္။ မ်က္ႏွာက

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ပဲ။ “က်ဳပ္က

ျခေသၤ့မွတ္လို႔

ပစ္လိုက္တာ

ေနာက္ဆံုးေတာ့

ျမည္းတစ္ေကာင္

ျဖစ္ေနတယ္။

သူဟာ

ျမည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း Aသံေလးေတာ့ ျပဳသင့္တယ္” တဲ့။ Aဲဒီမုဆိုးဟာ ျမည္းပိုင္ရွင္ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးလိုက္ရေလသလားေတာ့ ကၽြႏု္ပ္လည္း မသိေတာ့ပါဘူး။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 29


Aၿမီးျပတ္ေသာ ေျမေခြးမ်ား တစ္ေန႔မွာ

ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ

ေျမေခြးတစ္ေကာင္န႔ဲ Aၿမီးကိုေတာ့

ပံုျပင္ထက ဲ ို

သြားေတြ႔တယ္။

လမ္းေလွ်ာက္သာြ းရင္းနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္က

ေကာင္းေကာင္းညႇပ္မိေနတယ္။

ေထာင္ေခ်ာက္က

Aတင္းလြတ္ေAာင္

ေျမေခြးရဲ႕တစ္ကိုယ္လံုးကို

ေျမေခြးဟာ

႐ုန္းေတာ့

ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုမွာ ေထာင္ေခ်ာက္ရွင္

သူ႔Aၿမီးက

ျပတ္ၿပီး

မိေနတဲ့ မမိေပမယ့္

ေရာက္မလာခင္

ေထာင္ေခ်ာက္ထမ ဲ ွာ

က်န္ခ့တ ဲ ာေပါ့။ သူကေတာ့ လြတ္သာြ းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမေခြးAုပ္စုထဲ ေရာက္ေတာ့ သူ ေလွာင္ေျပာင္ခံရေတာ့တာပဲ။ “ေဟ့ေကာင္. .. မင္းAၿမီး ဘယ္ေရာက္သာြ းသလဲ။ Aေပါင္ဆိုင္ ပို႔လိုက္သလား” “မဟုတ္ဘူး။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ခါးပိုက္ႏႈိက္ခံရတာ ျဖစ္မယ္” “မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေကာင္ ကာရာAိုေကဆိုင္မွာ ေမ့က်န္ခ့တ ဲ ာ ေနမွာေပါ့” “ဘာပဲေျပာေျပာ Aၿမီးမရွိတဲ့ ေျမေခြးဆိုတာ တံခန ြ ္မရွိတ့ရ ဲ ထားလို မတင့္တယ္ဘူးေပါ့ကာြ ” ဒီလို တစ္ေကာင္တစ္ေပါက္ ေျပာသံေတြ ၾကားေတာ့ Aၿမီးျပတ္တ့ဲ ေျမေခြးဟာ နားမခံသာဘူးေပါ့။ သူက လူေပၚလူေဇာ္

လုပ္နည္းက်မ္းေတြကို

မေတာက္တေခါက္

ဖတ္ဖူးေတာ့

ခ်က္ခ်င္းပဲ

Aားက်မခံ

ျပန္ေျပာတယ္။ “ေဟ့ေကာင္ေတြ. .. ဒါ ျဗဴတီဆလြန္းတစ္ခုမွာ ေဒၚလာ ၃၀၀ ေပးၿပီး ျပဳျပင္လာတာကြ။ မင္းတို႔ Aခု ၾကည့္လိုက္စမ္း။ Aၿမီးမရွိေတာ့ ငါ့ကိုယ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ေၾကာ့ရွင္းလွပသြားသလဲ။ ႏို႔မို႔ဆို သြားေလရာ ဒီAၿမီး တန္းလန္းတန္းလန္းနဲ႔ ႐ႈပ္ေနတာ။ Aခုမွ ငါ့မွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လြတ္လတ ြ ္လပ္လပ္ ရွိလို္က္တာ။ မင္းတို႔လည္း

ငါ့လို

Aရသာမ်ိဳး

ခံစားေစခ်င္လို႔

ခုလို

ကိုယ္တိုင္

ခံစားခ်က္ကို

ဖြင့္ဟေျပာၿပီး

တိုက္တန ြ ္းေနရတာ။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့ကို Aတုယူၿပီး မင္းတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ Aၿမီးေတြကို ျဖတ္ပစ္လိုက္ၾကပါ” ဒီေျမေခြးဟာ Aရင္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလည္း ဝင္ဖူးေတာ့ ၾကမ္းပိုးကိုလိပ္ျဖစ္ေAာင္ ေျပာႏိုင္တယ္။ က်န္တ့ဲ ေျမေခြးေတြလည္း Aားက်ကုန္တာေပါ့။ Aဲဒီထမ ဲ ွာ ေျမေခြးAုိႀကီးတစ္ေကာင္က“Aခ်င္း... ေျမေခြးAေပါင္းတို႔. .. သူ႔စကားကို မယံုၾကနဲ႔။ ငါ ငယ္ငယ္က Aီစတ ြ ္ပံုျပင္စာAုပ္ ဖတ္ဖူးတယ္။ Aၿမီးျပတ္တ့ဲ ေျမေခြးဟာ ကိုယ္Aၿမီးျပတ္သလို တျခားေျမေခြးေတြလည္း Aၿမီးျပတ္ကုန္ေAာင္ ဒီလို Aယံုသြင္းစကား ေျပာတာပဲ။ Aခုလည္း သူ႔စကားကို မယံုၾကနဲ႔” လို႔ သတိေပးစကား ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေပ ဗဟုသုတနည္းတဲ့ ေျမေခြးေတြက မယံုၾကဘူးတဲ့။ Aၿမီးျပတ္ေနတဲ့ ေျမေခြးက“ခင္ဗ်ားတို႔ စိတ္ကူးမလြၾဲ ကနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္ဆို Aခုမွ လွသာြ းတယ္ဆိုၿပီး ေဟာလိဝုဒ္ကေတာင္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းေနတယ္။

ဒီေျမေခြးAိုႀကီးေတြက

သူတို႔လည္း

မလွႏိုင္ေတာ့

တျခားသူေတြ

ကမ္းလွမ္းလာသလို

ကိုးရီးယားကသာ

လွမွာ မနာလိုလို႔ ေျပာေနတာ” လို႔ ေျပာတယ္။ က်န္တ့ဲ ေျမေခြးေတြက“သူ႔စကားကို

က်ဳပ္တို႔လည္း

ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး။

ေဟာလိဝုဒ္

ကမ္းလွမ္းလာရင္ေတာ့ ဂ်င္ဆန္းမီန႔ဲ တြၿဲ ပီး ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္တဲြေလာက္ေတာ့ ႐ိုက္လိုက္ခ်င္တယ္”

http://www.mmcybermedia.com

Page 30


“က်ဳပ္ကေတာ့

Aဲသေလာက္

ေလာဘမႀကီးပါဘူး။

သက္မန ြ ္ျမင္႔န႔ဲ

တြၿဲ ပီး

သြားတို္က္ေဆး

ေၾကာ္ျငာတစ္ခုေလာက္ ႐ိုက္ရရင္ Aၿမီးျဖတ္ရက်ိဳးနပ္ပါတယ္” လို႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္တာက သူတို႔မွာ Aၿမီးျဖတ္ခ ေဒၚလာသံုးရာ ေပးစရာမရွိတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ Aဲဒီကိစၥကို ကၽႏ ြ ု္ပ္ကပဲ ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ Aလွျပင္ခ မယူပဲ Aၿမီးကို Aခမဲ့

ျဖတ္ေပးမယ္လို႔

ေစာင့္ၾကတယ္။

ေၾကညာလိုက္ေတာ့

‘လွခ်င္သူတိုင္း

Aၿမီးျဖတ္ခ်င္တ့ဲ

Aၿမီးျဖတ္ၾကသည္’

ဆိုတ့ဲ

ေျမေခြးေတြဟာ

ေဆာင္ပုဒ္ဟာ

တန္းစီၿပီးေတာင္

ေျမေခြးေလာကထဲမွာ

ခဏေလးနဲ႔ ေရပန္းစားသြားတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ပံုျပင္ထက ဲ Aိတ္ႀကီးနဲ႔

လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာေတာ့

တစ္လံုး

ပါလာတယ္။

Aေမြးပြပန ြ ႔ဲ

Aင္မတန္လွတ့ဲ

သားေမြးAက်ႌခ်ဳပ္တ့ဲ

ေျမေခြး

ကုမၸဏီတစ္ခုခုမွာ

Aၿမီးျပတ္ေတြ သြင္းလိုက္ရင္

ေဈးေကာင္း ရႏိုင္တာပါပဲ မဟုတ္လား။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ၾသဂုတ္ လ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 31


ျမည္းႏွင့္ ေခြးကေလး တစ္ေန႔ေတာ့

ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္သာြ းရင္း ယာေတာတစ္ခုကို ေရာက္သာြ းတယ္။

ယာေတာAိမ္ကေလးက

ေတာ္ေတာ္

တင္႔တင္႔တယ္တယ္မို႔

ယာေတာပိုင္ရွင္ဟာ

လူခ်မ္းသာ

တစ္ေယာက္မွန္း သိေနတယ္။ ယာေတာထဲက ျမည္းတစ္ေကာင္က Aိမ္ထက ဲ ို ျပတင္းေပါက္က တစ္ဆင္႔ ေငးၾကည္႔ေနတာကို

ေတြ႔လို႔

ကၽႏ ြ ု္ပ္လည္း

ေငးၾကည္႔လိုက္ေတာ့

ယာတဲရွင္

သူတို႔သခင္ဟာ

Aိမ္မွာေမြးထားတဲ့ ေခြးကေလးနဲ႔ ကစားေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ေခြးကေလးဟာ သူ႔သခင္ကို လွည္႔ပတ္ေျပး၊ ပြတ္သီးပြတ္သပ္လုပ္၊

သူ႔သခင္ထိုင္ေနရင္ သူ႔သခင္ေပၚခုန္တက္ Aဲဒါကို သူ႔သခင္က သေဘာက်

ရယ္ေမာၿပီး သူစားတဲ့ ဘီစကြတ္ေတြ ခ်ေကၽြးေနတယ္။ Aဲဒါကို ၾကည္႔ေနတဲ့ျမည္းဟာ“ၾကည့္စမ္းပါUီးဗ်ာ။ က်ဳပ္တို႔မွာ ေလးေလးပင္ပင္ ဝန္ေတြသယ္ရတာ။ ဒီေခြးကေလးကေတာ့

ဘာမွ

မလုပ္ဘူး။ သူ႔သခင္န႔ဲ ေဆာ့ကစားတာပဲ ရွိတယ္။ သူက သခင္ စားတာမ်ိဳးေတြလည္း စားရတယ္။ သူ႔Aလုပ္မ်ိဳးေတာ့ က်ဳပ္လည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြႏု္ပ္လည္း Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထဲ ေရာက္ေနမွန္း ရိပ္စားမိသာြ းတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ျမည္းကို“သတၱဝါဆိုတာ ကိုယ့္ေနရာနဲ႔ ကို္ယ္ေနတာပဲ ေကာင္းတယ္။ Aဓိက ကိုယ့္ဘဝကို ေက်နပ္ဖို႔ပဲ။ မတူတာ မတုန႔။ဲ တုရင္ ကိုယ္ပဲ ဒုကၡေရာက္လိမ္႔မယ္” လို႔ တားျမစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမည္းက နားမေထာင္ဘူး။ “မယံုရင္ ခင္ဗ်ား ဒီက ၾကည့္ေန” ဆိုၿပီး

Aိမ္ထဲ

ေျပးဝင္သာြ းတယ္။

ၿပီးေတာ့

ကုလားထုိင္မွာ

ထိုင္ေနတဲ့

သူ႔သခင္ေဘးမွာ

လွည့္ပတ္ေျပးတယ္။ သူ႔သခင္က Aံ့ၾသၿပီး“ဒီျမည္း ဘာျဖစ္ေနတာလဲ” လို႔ ေရရြတ္တယ္။ ျမည္းက သူ႔သခင္ သေဘာက်ေAာင္ ေျခေထာက္ေတြကို ေလထဲမွာ ေျမႇာက္ၿပီး ခုန္ေပါက္ေတာ့ Aိမ္ထက ဲ ပရိေဘာဂေတြ ထိခုိက္မိၿပီး ပ်က္စီးကုန္တယ္။ ျမည္းက သူ႔ကို ဘီစကြတ္ေတြ ခ်ေကၽြးမလား ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးတယ္။ သူ႔သခင္ကေတာ့ စိတ္ဆိုးလွၿပီ။ Aဲဒါကို မရိပ္မိေတာ့ ျမည္းဟာ သူ႔သခင္ေပၚ ခုန္တက္မယ္ လုပ္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ သူ႔သခင္ဟာ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ျဖစ္သာြ းတယ္။ ျမည္းရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးသာ သူ႔Aေပၚပိရင္ သူ ဒဏ္ရာရသြားမွာကိုး။ ဒါေၾကာင့္“လာၾကပါUီးေဟ့။ ဒီျမည္း ႐ူးသြားၿပီ။ ငါ့ၿခံထက ဲ ေမာင္းထုတ္လိုက္ၾက” လို႔ သူ႔Aလုပ္သမားေတြကို ေAာ္ေျပာတယ္။ Aလုပ္သမားေတြလည္း Aိမ္ထဲ ဝင္လာၿပီး ျမည္းကို ဝိုင္း႐ိုက္ၾက ႏွက္ၾကတာေပါ႔။ ျမည္းတစ္ကိုယ္လံုးဟာ A႐ႈိးရာေတြန႔ဲ ယာတဲက ထြက္ေျပးသြားရတယ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 32


Aျပန္လမ္းက်ေတာ့ သစ္ပင္တစ္ပင္ေAာက္မွာ မႈိင္ေတြေနတဲ့ ျမည္းကို ေတြ႔ရတယ္။ သူက“ခင္ဗ်ား ေျပာတာ မွန္တယ္။ ေခြးတစ္ေကာင္လုပ္တာ ျမည္းတစ္ေကာင္ မလုပ္သင့္ဘူး။ Aခုေတာ့ က်ဳပ္မွာ ေနစရာ စားစရာ မရွိေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္က Aင္မတန္ႏံုတယ္” လို႔ ညည္းတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကၽႏ ြ ု္ပ္သိရတာေတာ့ Aဲဒီျမည္းဟာ ‘ျမည္းတစ္ေကာင္န႔ဲ သားAဖႏွစ္ေယာက္’ ပံုျပင္ထက ဲ ို ေရာက္သာြ းတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ Aဲဒီေတာ့မွ ျမည္းဟာ ေလာကမွာ သူ႔ထက္ ႏံုတ့ဲ Aတဲ့လူေတြ ရွိေနပါေသးတယ္လို႔ စိတ္သက္သာရာ ရသြားတယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 33


ျမည္းတစ္ေကာင္နဲ႔ သားAဖႏွစ္ေယာက္ တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽႏ ြ ု္ပ္ဟာ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္ထက ြ ္လာရင္းနဲ႔ လမ္းမွာ ျမည္းတစ္ေကာင္ကို ဆြၿဲ ပီး လမ္းေလွ်ာက္လာၾကတဲ့ သြားေရာင္းမလို႔

သားAဖႏွစ္ေယာက္ကို

ဆြလ ဲ ာၾကတယ္ဆိုတာ

ေတြ႔တယ္။

သိတာေပါ့။

သူတုိ႔ဟာ

ၿပီးေတာ့

လမ္းမွာ

ဒီျမည္းကို ျမင္တ့ဲ

ၿမိဳ႕တက္ၿပီး လူAမ်ိဳးမ်ိဳးက

ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈမ်ိဳး လုပ္ၾကမွာကိုလည္း သိေနတာပဲ။ လမ္းမွာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္န႔ဲ ေတြ႔ေတာ့“ၾကည့္ပါUီး... မိုက္မလ ဲ ုိက္တ့ဲ သားAဖ။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ျမည္းကို စီးရင္ရရဲ႕သားနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး လမ္းေလွ်ာက္လာၾကတယ္” လို႔ ကဲ့ရဲ႕စကား ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔Aေဖက သားကို ျမည္းေပၚတက္ခုိင္းၿပီး သူက ေဘးကေနပဲ ေျခက်င္ေလွ်ာက္လိုက္ခ့တ ဲ ယ္။ မၾကာခင္ သူတို႔ဟာ လမ္းေဘးမွာ စကားဝိုင္းဖြ႔ေ ဲ နၾကတဲ့ AဘိုးAိုတစ္စုAနားကို ေရာက္သာြ းတယ္။ ဒီေတာ့ AဘုိးAိုတစ္ေယာက္က“ၾကည့္ပါUီး... သားမိုက္ကေတာ့ ျမည္းေပၚမွာ Aခန္႔သားစီးလာလုိက္တာ။ သနားစရာ သူ႔Aေဖကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္လာရတယ္။ ဟဲ႔ ငပ်င္းေလး... ျမည္းေပၚကဆင္းစမ္း။ မင္းAေဖပဲ စီးပါေစ” လို႔

ေဝဖန္ၾကတယ္။

Aဲဒါနဲ႔

ေျခက်င္ေလွ်ာက္လာခဲ့တယ္။

Aေဖလုပ္တ႔ဲသူက

ျမည္းေပၚတက္စီးၿပီး

တစ္ေနရာAေရာက္တြင္

Aမ်ိဳးသမီးတစ္စုန႔ဲ

သားလုပ္တ့သ ဲ ူက ေတြ႔ျပန္တယ္။

Aမ်ိဳးသမီးေတြက“ေဟ့. .. ငပ်င္းႀကီး။ ရွင္ကေတာ့ ျမည္းေပၚမွာ ဇိမ္က်လို႔၊ ေAာက္ကကေလးဟာ ျမည္းကို မွီေAာင္ မနည္းေလွ်ာက္ေနရတယ္။ ကေလးကိုပါ တင္စီးေတာ့ ဘာျဖစ္မွာလဲ” လို႔ Aျပစ္္တင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ Aေဖလုပ္သူက သားကိုျမည္းေနာက္မွာ တက္ထုိင္ခုိင္းၿပီး နွစ္ေယာက္သား ခရီးဆက္ခ့ၾဲ ကတယ္။ လမ္းမွာ ၿမိဳ႕သားတစ္ေယာက္န႔ေ ဲ တြ႔ေတာ့“ဒီျမည္းကို ခင္ဗ်ားတို႔ သြားေရာင္းမလို႔ မဟုတ္လား။ Aခု ျမည္းဟာ မႏိုင္ဝန္ထမ္းေနရေတာ့ ခါးက်ိဳးၿပီး ေသသြားႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က သူ႔Aေပၚတက္စီးမယ့္Aစား သူ႔ကို ထမ္းသြားတာ ပိုေကာင္းတယ္” လို႔

Aႀကံေပးျပန္တယ္။ ဒါနဲ႔ သူတုိ႔ဟာ ျမည္းေျခေထာက္ေတြကို ႀကိဳးနဲ႔ စုခ်ည္ၿပီးေတာ့

ေဇာက္ထုိးထားၿပီး

ထမ္းပိုးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔

လွ်ိဳလုိ႔

ပခံုးေပၚ

တင္ထမ္းလာခဲၾ့ ကတယ္။

ျမည္းကို သူတို႔

ဘယ္လုိဇာတ္သိမ္းမယ္ဆိုတာ ကၽန ြ ္ေတာ္က သိေနေတာ့ ရင္တထိတ္ထိတ္ေပါ႔။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေတြ႔တ့လ ဲ ူေတြက

သူတို႔သားAဖကို

ေနာက္ေျပာင္

ေလွာင္ရယ္သာြ းၾကတယ္။

ျမင္ကြင္းကလည္း

ရယ္စရာေကာင္းလွတ့ဲ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကိုး။

http://www.mmcybermedia.com

Page 34


ျမည္းကလည္း ေနရထိုင္ရခက္လို႔ Aားရွိသမွ် ႐ုန္းကန္ေတာ့

သားAဖႏွစ္ေယာက္ဟာ ခက္ခက္ခဲခဲ

ထမ္းပိုးလာရတာေပါ႔။

ေရာက္လာတယ္။

ျမည္းကလည္း

ဒီလိုန႔ဲ

တံတားတစ္ခုေပၚ

ေျခေထာက္တစ္ဖက္

လြန္ၿပီးေခ်ာင္းထဲက်

လြတ္သာြ းေတာ့

ေရနစ္သာြ းပါေတာ့တယ္။

ထပ္ၿပီး

႐ုန္းကန္ေနတဲ့

႐ုန္းလိုက္တာ

သားAဖႏွစ္ေယာက္လည္း

တံတားေပၚက

ျမည္းတစ္ေကာင္ေတာ့

ဆံုးပါၿပီလုိ႔ ေတြးၿပီး ဝမ္းနည္းပက္လက္န႔ဲ Aိမ္ျပန္သာြ းၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သာ ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ လမ္းေလွ်ာက္မလာမိရင္ ဒီပံုျပင္ေတာ့ ဒီမွာပဲ Aဆံုးေပါ႔။ ကၽန ြ ္ေတာ္က ေရထဲ ခုန္ခ်ၿပီး

ေရနစ္ေနတဲ့

ျမည္းကို

ဆယ္လိုက္တယ္။

ၿပီးေတာ့

Aဲဒီျမည္းကို

ျပန္ေပးရေAာင္

သားAဖႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ Aိမ္ကို ေရာက္သာြ းတယ္။ “ေဟာဒါဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ ေရထဲက်သြားတဲ့ ျမည္း၊ ကၽန ြ ္ေတာ္ဆယ္ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ကို လာျပန္ေပးတာ” ဆိုေတာ့ Aေဖလုပ္တ့ဲသူက“ဘာလို႔ ယူလာတာလဲဗ်ာ။ ဒီျမည္းကို က်ဳပ္တို႔ ျမင္ေတာင္ မျမင္ခ်င္ဘူး။ သူ႔ေၾကာင့္ လူတကာက က်ဳပ္တို႔သားAဖကို ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္တာခံရတယ္” သားလုပ္သူကလည္း“ဟုတ္တယ္. ..

ဒုကၡေရာက္လုိက္၊

ပင္ပန္းလိုက္တာလဲ

မေျပာပါနဲ႔ေတာ့။

ခင္ဗ်ားျပန္ယူသာြ းၿပီး

ေပးခ်င္တ့လ ဲ ူသာ ေပးလိုက္ပါ” လုိ႔ ေျပာတယ္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း

ျမည္းကို

ျမည္းတစ္ေကာင္ Aျဖစ္မွာ

ယူၿပီး

ျပန္လာခဲ့ရတယ္။

Aဖတ္တင္တာေပါ့ေလ။

ျမည္းဟာ

ဒီတစ္ေခါက္ပံုျပင္ထက ဲ ို

ဒီျမည္းကို

တကယ္Aျပစ္ရွိသူလား။

ျမင္တိုင္း

ေတြးေတြးဆဆ

လမ္းေလွ်ာက္ထက ြ ္တာ

ကၽြႏု္ပ္ေတြးမိတယ္။ Aလုပ္တစ္ခုကို

ဒီပံုျပင္ထက ဲ သဘာဝက်က်

မလုပ္ကိုင္ႏိုင္တ့ဲ သားAဖ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို Aေလးထားလြန္းတဲ့ သားAဖဟာ Aျပစ္လား...။ ဒါမွမဟုတ္ ေတြ႔သမွ် ျမင္သမွ် ကိစၥတိုင္းမွာ လက္ညႇိဳးထုိး Aျပစ္ရွာ ေျပာဆိုတတ္တ့ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ကပဲ Aျပစ္ရွိသလား။

(ယေန႔ထက္တုိင္ ကၽြႏု္ပ္ထံ တြင္ ျမည္းတစ္ေကာင္ ရွိေနရာ လိုခ်င္သည္ဆုိပါက မည္သည့္ သားAဖမဆုိ လာေရာက္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ Aမဲသားသည္ သားAဖေတာင္းရန္မလိုပါ) ဟဒယမဂၢဇင္း၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 35


ယုန္နဲ႔ လိပ္ Aေျပးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ေန႔

Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ

လမ္းေလွ်ာက္ရင္း

တိရစာၦန္ေတြ

႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ

ျဖစ္ေနတာျမင္လို႔

ကၽြႏု္ပ္သာြ းစူးစမ္းၾကည္႔ေတာ့ ယုန္န႔ဲ လိပ္ Aေျပးၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပဖို႔ စီစU္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ျခေသ႔ၤေတြ၊ ျမင္းက်ားေတြ၊ ေျမေခြးေတြ၊ သစ္ကုလားAုပ္ေတြ၊ ငွက္ႀကီးဝန္ပိုေတြ၊ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ေတြ စံုလို႔ပဲ။ သူတို႔က ဒီပက ဲြ ို Aေလာင္းAစား လုပ္ေနၾကတယ္။ Aားလံုးက ယုန္ဘက္ကေန ေလာင္းၾကတာေပါ႔။ “မိုက္တိမိုက္ကန္းကြာ... လိပ္ဘက္ကေနတဲ့ ေကာင္က ရွိေသးတယ္။ ကုေဋရွစ္ဆယ္ သူေဌးသားလား မသိဘူး” ဆိုလို႔ ကၽႏ ြ ု္ပ္သာြ းၾကည္႔ေတာ့ တစ္ဖက္က ေနတဲ့သူက ႂကြက္နီ ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က“ကိုႂကြက္. .. ခင္ဗ်ား ဘာလို႔ ဒီတိရစာၦန္ေတြၾကားထဲ ေရာက္ေနရတာလဲ” လို႔ ေမးေတာ့“ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ႂကြက္နီေလ” လုိ႔ေျဖတယ္။ ၿပီးေတာ့ စပ္ၿဖီးၿဖီး မ်က္ႏွာနဲ႔“ခင္ဗ်ားလည္း ဒီပံုျပင္ကို ဖတ္ဖူးတာပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လိပ္ပႏ ဲ ိုင္တယ္ မဟုတ္လား။ ဒီထက္ပိုင္တာ မရွိေတာ့ဘူး။

ဒီေတာ့

ခင္ဗ်ားမွာ

ဘယ္ေလာက္

ပါလာသလဲ။

ႀကံဳတုန္း

လိပ္ဘက္က

ဝင္ေလာင္းလိုက္ပါလား။ Aလကားလိုလို ရမယ့္ ပိုက္ဆံေတြ. .. ဒီတိရစာၦန္ေတြ Aားလံုး Aခ်U္ေတြခ်ည္းပဲ” လို႔

ေျပာတယ္။

ကၽႏ ြ ု္ပ္လည္း

ေလာင္းကစားက

Aက်ိဳးမေပးပါဘူးဗ်ာ

ဆိုၿပီး

ျငင္းလိုက္ရတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပျဲြ ဖစ္လာပံုက ဒီလိုတ့ဲ. ..။ Aိုလံပစ္က ေရႊတံဆိပ္ ၃ခု ရလာတဲ့ ယုန္က သူAေျပးသန္တ့ဲ Aေၾကာင္း Aၿမဲႂကြား႐ံုမကဘူး လိပ္ကို သြားၿပီး ေလွာင္တာနဲ႔ လိပ္က မခံခ်င္ျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚတာတဲ့။ ဒီလိုန႔ဲ ၿပိဳင္ပစ ဲြ တယ္။ စစခ်င္း ထံုးစံAတိုင္း ယုန္က ေရွ႕က ေျပးတာေပါ႔။ လိပ္က ေနာက္က Aျပတ္Aသတ္ က်န္ခ့တ ဲ ာပဲ။ ယုန္ဘက္က ေလာင္းထားတဲ့ တိရစာၦန္ေတြက ေAာ္ဟစ္ Aားေပးၾကတယ္။ ႂကြက္နီကေတာ့ ၿပံဳးၿဖီးၿဖီးနဲ႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနတာေပါ႔။ ပံုျပင္ထက ဲ Aတိုင္းပါပဲ။ ေျပးလမ္းAလယ္ေရာက္ေတာ့ လိပ္လည္း ေနာက္မွာ Aမ်ားႀကီး ျပတ္က်န္ခ့တ ဲ ာပဲ။ ခဏနားUီးမယ္ဆိုၿပီး ယုန္က ျမက္ခင္းေပၚ

လွလ ဲ ိုက္တာ

ခဏေလးနဲ႔ Aိပ္ေပ်ာ္သာြ းေတာ့တယ္။ ဒီယုန္က Aိုလံပစ္ဂ်ာနယ္က (Fun Club) Aဖြ႔ဲ၀င္တ့ဲ မေန႔ညက ရီးရဲမက္ဒရစ္န႔ဲ မန္ခ်က္စတာ ကစားတဲ့ (ည ၁နာရီခပ ဲြ ဲြ) ကို သြားၾကည့္ထားေတာ့ Aိပ္ေရးပ်က္ၿပီး Aိပ္ခ်င္ေနတာေပါ႔။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေလွ်ာက္လာတဲ့ လိပ္က သူ႔ကို ေက်ာ္တက္သာြ းတာေတာင္ မႏိုးဘူးတဲ့။ တိရစာၦန္ေတြက ေAာ္ဟစ္သတိေပးတာလည္း သတိမရဘူးတဲ့။ လိပ္ကေတာ့ ပန္းတိုင္နားကိုေတာင္

ေရာက္ေနၿပီ။

ကိုႂကြက္ကလည္း

ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္န႔ဲ ေျပးသြားလိုက္တာ

သူ႔လက္ထက ဲ

ေလာင္းေၾကးပိုက္ဆံေတြကို

Aိတ္ထဲေတာင္ ထည့္ေနၿပီ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 36


AဲဒီAခ်ိန္မွာပဲ ပန္းတိုင္နားမွာရွိတ့ဲ ကာရာAိုေကဆုိင္က သီခ်င္းသံက ပ်ံ႕လြင့္လာတယ္။ လိပ္ကလည္း ပန္းခ်ီေမာင္ေမာင္သိုက္တို႔၊

ဝသုန္တို႔ေလာက္ကို

Aဆိုဝါသနာႀကီးတယ္။

ကာရာAိုေကဆိုင္ထဲ

လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း သူ႔မိတ္ေဆြ ကိုျမတ္သစ္တို႔၊ ကိုၾကည္သစ္တို႔၊ ကိုေမာင္ေမာင္ေဇယ်တို႔ကို သြားေတြ႔ရတယ္။

ဒီလူႀကီးေတြ

Iေႁႏၵႀကီးေတြန႔ဲ

ေနတာသာ

ေတြ႔ဖူးတယ္။

ဒီလို

သီခ်င္းဆိုတာ

မေတြ႔ဖူးေတာ့ လိပ္လည္း ဝမ္းသာAားရနဲ႔ ကာရာAိုေကဆိုင္ ေရာက္သာြ းတယ္။ ယုန္လည္း ေတာ္ေတာ္န႔ဲ ႏိုးUီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ႀကံဳတုန္း သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ ႏွစ္ပုဒ္ေလာက္ေတာ့ ဟစ္Uီးမွပဲဆိုၿပီး ကာရာAုိေက ဝင္ဆုိေနလိုက္တယ္တ့ဲ။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ယုန္က တစ္ေရးႏိုးၿပီး ပန္းတိုင္ကို ေျပးလာပါေရာ။ ယုန္ေျပးလာတာ ျမင္ေပမယ့္ လိပ္ဟာ ကာရာAိုေကက ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္န႔ဲ ‘ပန္းပိေတာက္ကို

ခ်စ္တယ္’

သီခ်င္းကို

စံုတဲြဆိုေနတာ

မၿပီးေသးေတာ့

သီခ်င္းကို

ဆံုးေAာင္

ဆက္ဆိုေနလုိက္တာနဲ႔ ယုန္လည္း ပန္းဝင္သာြ းေရာတဲ့။ ကိုႂကြက္နီကေတာ့ AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ပိေတာက္ပန္းကို မုန္းသြားတာတဲ့။ “ယုန္က မုန္လာUကို ခ်စ္တယ္ ဆိုရမွာ” လို႔ ေဒါသနဲ႔ ေျပာေသးတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ သူ႔ခမ်ာ Aဲဒီတုန္းက ႐ႈံးထားတဲ့ ေလာင္းေၾကးေတြ ေက်ေAာင္

မဂၢဇင္း၊

ဂ်ာနယ္ေပါင္းစံုမွာ

‘သိမ္းတင္သား၊

သက္သက္သာသာ၊

ဇန္ယီေမာင္၊

လူလွေနခ’ စသျဖင့္ ကေလာင္နာမည္ေပါင္းစံုန႔ဲ စာေတြေရးၿပီး ေႂကြးေတြ ဆပ္ေနလိုက္ရတာ Aခုထိ ဝဋ္မကၽြတ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ၾကားတာပါပဲ။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 37


ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ရဲ႕ ကလဲ့စား တစ္ေန႔သ၌ ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာရာ ဒိန္ခတ ဲ စ္ခစ ဲ ီ သယ္ေဆာင္လာၾကေသာ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ ဆံုမိေလသည္။ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္က ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေတြ႔ေသာAခါ“ခင္ဗ်ားက ေမ်ာက္လား” ဟု ေမးေလသည္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္က“လူဆုိတာ

ေမ်ာက္က

ဆင္သက္လာတယ္လို႔

Aရင္ကေတာ့

ေျပာတာပဲ။

ဒါေပမယ္႔

ငါကေတာ့

ေမ်ာက္မဟုတ္ဘူး” “ဒါဆုိ က်ဳပ္တုိ႔ ေမ်ာက္ကို သြားရွာUီးမယ္” ဟုေျပာကာ လွည့္ထက ြ ္သာြ းၾကမည္ျပဳစU္ ကၽြႏု္ပ္က ဟန္႔တားလိုက္၏။ “ေနပါUီး။ မင္းတုိ႔ ေမ်ာက္ကို သြားရွာမယ္ဆိုတာ ဒိန္ခဲေတြကို ညီမွ်ေAာင္ ခြဲခိုင္းမလို႔ မဟုတ္လား။ ဒီေန႔ ဒိန္ခဲတစ္ခဲ မင္းတို႔ ရတယ္။ တစ္ေယာက္ တစ္ဝက္စီ စားမယ္လို႔ ခြလ ဲ ုိက္ေတာ့ တစ္တံုးက ႀကီးၿပီး တစ္တံုးက ေသးေနတယ္။ ႏွစ္ေကာင္စလံုးက ႀကီးတာလိုခ်င္ေတာ့ Aေဝမတည့္ဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ေမ်ာက္ဆီ သြားAကူAညီေတာင္းမလို႔ မဟုတ္လား” ကၽြႏု္ပ္စကားကို ၾကားေသာAခါ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္က Aံ႔Aားသင္႔ကာ“ဒီကိစၥေတြ ခင္ဗ်ား ဘယ္လို သိတာလဲ” “လြယ္ပါတယ္။ ငါက Aီစတ ြ ္ပံုျပင္စာAုပ္ ဖတ္ထားတာကိုး။ ငါသိတာေတြ ဆက္ေျပာလိုက္Uီးမယ္။ ေမ်ာက္ဆီ မင္းတို႔ ေရာက္ေတာ့ ေမ်ာက္က ခ်ိန္ခြင္ကို ထုတ္ျပၿပီး သူကူညီႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာမယ္။ ဒိန္ခဲႏွစ္ခက ဲ ို ခ်ိန္ခြင္တစ္ဖက္စီမွာ ထည့္ၿပီး ခ်ိန္ၾကည့္တယ္။ ႀကီးလို႔ ေလးေနတဲ့ Aခဲကို ညီမွ်ေAာင္ သူတစ္ကိုက္ ကိုက္လိုက္တယ္။ သူကိုက္တာမ်ားသြားေတာ့ ခ်ိန္ခြင္က မညီျပန္ဘူး။ ဒီလိုန႔ဲ က်န္တ့ဲ တစ္တံုး ကိုက္လိုက္ၿပီး

ခ်ိန္ျပန္တယ္။

ကိုက္ခ်ိန္လိုက္န႔ဲ

ဒါလည္း

ေနာက္ဆံုး

မညီမွ်ဘူး။

ဒိန္ခဲေတြဟာ

ေမ်ာက္ဟာ

ေသးေသးေလးပဲ

ဟိုဒိန္ခက ဲ ိုက္ခ်ိန္လိုက္ က်န္ေတာ့တယ္။

ဒီဒိန္ခက ဲ ို

ေၾကာင္ေတြက

ေတာ္ပါေတာ့ က်န္တ့ဲAပိုင္းေလးေတြပဲ ျပန္ေပးပါ။ ကၽန ြ ္ေတာ္တို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဆိုေတာ့ ေမ်ာက္က မင္းတို႔

Aျမင္ပဲ မင္းတို႔ေၾကာင့္

ငါေတာ္ေတာ္

Aလုပ္႐ႈပ္သာြ းတယ္။ ငါ့လုပ္AားခAတြက္ မင္းတို႔

ဘာေပးမွာလဲ။ မင္းတုိ႔မွာလည္း ဘာမွ ေပးစရာ မပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီဒိန္ခဲေလးေတြပဲ တရားမွ်တေAာင္ လုပ္ေပးရတဲ့Aတြက္

ငါယူလိုက္ေတာ့မယ္

ဆိုၿပီး

Aဲဒီေမ်ာက္ဟာ

ဒိန္ခလ ဲ က္က်န္ကို

သူ႔ပါးစပ္ထဲ

ထည့္လိုက္တယ္တ့ဲ။ ဒီေတာ့ မင္းတို႔ ေမ်ာက္ဆီ မသြားၾကနဲ႔” “က်ဳပ္တို႔ ေမ်ာက္ဆီပဲ သြားမယ္” ဟုဆိုကာ ထြက္သာြ းၾကေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မၾကာခင္

ထိုေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ေနာက္မွ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္သည္

လိုက္ကာ

ေမ်ာက္ထံ

ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္႐ႈဖို႔

ေရာက္ရွိသာြ းေလသည္။

ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ေမ်ာက္၏

AျပဳAမူကား

ပံုျပင္ထက ဲ Aတုိင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး ဒိန္ခတ ဲ ံုးကို သူ႔ပါးစပ္ထဲ ထည့္ၿပီး မၾကာခင္

http://www.mmcybermedia.com

Page 38


ေမ်ာက္သည္

လဲက်ေသဆံုးသြားေလသည္။

ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ကား

Aနီးတြင္

ဟက္ဟက္ပက္ပက္

ရယ္ေမာေနေလသည္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္Aနား ေရာက္သာြ းကာ ေမးမိသည္။ “ေမ်ာက္ ဘာျဖစ္သာြ းတာလဲ” “Aဆိပ္မိ ေသသြားတာေလ။ က်ဳပ္တို႔က ဒီဒိန္ခဲေတြထမ ဲ ွာ Aဆိပ္ထည့္ထားတယ္” “ေမ်ာက္ဒီလို လုပ္မယ္ဆိုတာ မင္းတို႔လည္း သိေနလို႔လား” “သိတာေပါ႔ က်ဳပ္တုိ႔လည္း Aီစတ ြ ္ပံုျပင္စာAုပ္ ဖတ္ထားၿပီးသားပဲ” ဟုဆုိကာ

ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္လည္း

တစ္ေကာင္လည္ပင္း

တစ္ေကာင္ဖက္ကာ

ထြက္သာြ းၾကပါေလ

သတည္း။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 39


ႏို႔သည္မေလး တစ္ေန႔သ၌

ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္

ရြက္ထားေသာ

ပံုျပင္ထမ ဲ ွာ

လမ္းေလွ်ာက္လာစU္

ႏို႔သည္မတစ္ေယာက္ကုိ

ေတြ႔မိေလသည္။

ကၽႏ ြ ု္ပ္၏ေရွ႕တြင္

ႏြားႏို႔သည္

ႏို႔ပံုးကို

ေခါင္းေပၚ

မိန္းကေလးကား

ပ်ိဳရြယ္သူ

ျဖစ္၏။ သူ႔ေခါင္းေပၚမွ ပံုးထဲတြင္ ႏို႔မ်ားAျပည့္ပါရွိသျဖင့္ ေလးလံပံုရ၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ပစၥဳပၸန္တြင္ Aာ႐ံုရွိပံုမရ။ ေဝရီရီ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္တစ္စံုတစ္ခုကို ေတြးေတာလာဟန္ရွိ၏။ တကယ္ေတာ့ စိတ္ကူးယU္စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘ႏြားႏို႔ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ဝပ္က်င္းထဲ

ပိုက္ဆံေတြန႔ဲ

ထည္႔မယ္။

ငါၾကက္Uေတြ

ၾကက္မႀကီးက

ဝယ္မယ္။

ဝပ္ၿပီဆိုရင္

Aဲဒီၾကက္Uေတြကို

ၾကက္ကေလးေတြ

ၾကက္မAိုႀကီးရဲ႕

Aေကာင္ေပါက္လာမွာပဲ။

ၾကက္ေပါက္စေလးေတြဟာ Aခ်ိန္က်ရင္ ၾကက္ဝဝတုတ္တုတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာလိမ္႔မယ္’ သူAဲသလို စိတ္ကူးလိမ္႔မယ္ဆုိတာ ကၽႏ ြ ု္ပ္သိ၍ေနေလသည္။ ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္ Aီစတ ြ ္ပံုျပင္ထမ ဲ ွ ႏြားႏို႔သည္ႏွင့္ ႏို႔

(The

Milkmaid

and

ပံုျပင္ထက ဲ Aတိုင္းဆိုလွ်င္

Her

သူမသည္

Pail) ဒီလို

ဆိုေသာ

ပံုျပင္ကို

ဆက္ေတြးေပမည္။

ဖတ္ဖူးၿပီးသား

ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ပင္။

‘Aဲဒီၾကက္ဝဝတုတ္တုတ္ႀကီးေတြကို

ေရာင္းရရင္ ငါေငြေတြ Aမ်ားႀကီး ရမယ္။ ရရင္ ငါဝတ္ဖို႔ Aက်ႌAသစ္လွလွေလး တစ္စံုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးထဲ သြားဝယ္မယ္။

Step

ေၾကာ္ျငာေတြထက ဲ

စပို႔ရွပ္ကေလးနဲ႔

ေဘာင္းဘီေလးသာ

သက္မန ြ ္ျမင့္ထက္ေတာင္

ပိုလွပါလားလို႔

ဝယ္ဝတ္လို္က္ရင္ ဆိုၾကUီးမယ္။

ျမင္တ့လ ဲ ူက ရပ္ကက ြ ္ထက ဲ

ကာလသားေတြလည္း ငါ့ကိုဝိုင္းၾကည့္ၾကမွာပဲ။ ထြန္းထြန္းတို႔Aဖြ႔ဲ စတိတ္႐ိႈးကို Aတူတူ ၾကည့္ဖို႔ေတာင္ လာဖိတ္ခ်င္ဖိတ္ေနမွာ။ ငါကေတာ့ Aေရးမလုပ္ပါဘူး။ ေဟာဒီေခါင္းကေလး ေမာ့ၿပီး ေရွာင္သာြ းမယ္’ လုိ႔ စိတ္ကူးရင္းနဲ႔ ေခါင္းကို ေမာ့လိုက္ေတာ့ ေခါင္းက ႏို႔ပံုးဟာ ေျမႀကီးေပၚ ျပဳတ္က်ၿပီး ႏြားႏို႔ေတြ Aကုန္လံုး ဖိတ္စU္ကုန္ေရာတဲ့။ Aဲဒါကို သိသျဖင္႔ ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္ ႏို႔သည္မေလးေရွ႕ သြားရပ္ကာ“ေနUီး... ေနUီး... မင္း စိတ္ကူးတာေတြ ခဏရပ္Uီး” ဟုတားလိုက္မိ၏။ သူမက မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ“ကၽြန္မဘာသာ စိတ္ကူးတာကို ဘယ္သူမွ တားပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ ကၽန ြ ္မ စိတ္ကူးဖို႔Aတြက္ ရွင္႔ဆီမွာ ခြင့္ပန္ေနရမွာလား” လို႔ ျပန္ရန္ေတြ႔ေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္က Aေၾကာင္းစံု ေျပာျပကာ“Aဲသလို လုပ္ရင္ ေနာက္ဆံုး မင္းႏို႔ပံုး ေမွာက္လိမ္႔မယ္” သုိ႔ေသာ္ မိန္းကေလးက ေခါင္းမာပံုရသည္။ “ရွင့္Aပူ မပါပါဘူး”

http://www.mmcybermedia.com

Page 40


ဟု

ေျပာကာ

စိတ္ကူးဆက္ယU္ေလရာ

ေခါင္းေပၚမွ

ႏို႔ပံုးျပဳတ္က်ကာ

ဖိတ္စU္ကုန္ေလသည္။

ဒီေတာ့မွ“Aို. .. ငါ့ၾကက္Uေလးေတြ၊ ငါ့ၾကက္ေပါက္စေတြ၊ ငါ့ၾကက္ဝဝတုတ္တုတ္ႀကီးေတြ၊ သူတို႔ကို ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြ၊ Aဲဒီပိုက္ဆံန႔ဝ ဲ ယ္တ့ဲ Aက်ႌစလွလွေလးေတြ၊ ငါ႔ကိုႀကိဳက္တ့ဲ ရပ္ကက ြ ္ထက ဲ ကာလသားေတြ ကုန္ပါၿပီ၊ ကုန္ပါၿပီ” ဆိုၿပီး လမ္းေပၚမွာ ထိုင္ငိုေနတယ္တ့ဲ။ AဲဒီAခ်ိန္မွာပဲ ေဘးနားကိုတန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံကားတစ္စီး ထိုးဆိုက္လာကာ ကားေပၚမွ ေခ်ာေမာလွပ၍ သနားၾကင္နာတတ္ပံုရေသာ ကားပိုင္ရွင္ သူေဌးသားကေလးတစ္Uီး ဆင္းသက္လာၿပီး ငိုယိုေနေသာ ႏြားႏို႔သည္ မိန္းကေလးကို ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေမးေလသည္။ ႏြားႏို႔သည္ေလးက ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေျပာျပေသာAခါ သူက ရယ္ေမာ၍“မငိုန႔ေ ဲ တာ့ ညီမေလး၊ Aခု ဖိတ္ကုန္တ့ဲ ႏြားႏို႔ဖိုးေတြလည္း Aစ္ကိုျပန္ေလ်ာ္ေပးမယ္” “ထြန္းထြန္းတို႔ စတိတ္႐ႈိးေကာ လိုက္ျပမွာလား” “မင္းၾကည့္ခ်င္ရင္ ျပမွာေပါ႔” သို႔ျဖင္႔ ႏြားႏို႔သည္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ဇိမ္ခံကားႀကီးေပၚ ပါသြားသည္ကို ျမင္လိုက္ရေလသည္။

(Uပေဒသ။

။လူ႔ကံဆို သည္မွာ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာAရာ ျဖစ္သည္) ဟဒယမဂၢဇင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 41


ျမည္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ ျဖစ္တည္မႈပဓါနဝါဒ တစ္ေန႔သ၌ ကၽႏ ြ ု္ပ္သည္ ပံုျပင္ထတ ဲ ြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာရာ လမ္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္ေရွ႕မွ သြားလာေနၾကေသာ ျမင္းတစ္ေကာင္၊ ျမည္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ကို မီွလာေလသည္။ Aဲဒီေန႔က ေတာ္ေတာ္ပူတယ္။ လမ္းကလည္း

ဖုန္ထူတယ္။

ျမည္းနဲ႔

ျမင္းရဲ႕ပိုင္ရွင္က

တစ္ကို္ယ္တည္း

လမ္းေလွ်ာက္လာတယ္။

ျမည္းရဲ႕ေက်ာေပၚမွာေတာ့ Aေတာ္မ်ားမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြ တင္ထားတယ္။ ျမင္းကို္ယ္ေပၚမွာေတာ့ ဘာမွ

တင္မထားဘူး။

ၾကည့္ရတာ

ျမည္္းဟာ

Aင္မတန္

ေမာပန္းေနပံုရတယ္။

သူတို႔Aနား

ေရာက္သာြ းေတာ့ ျမည္းက ျမင္းကို ေတာင္းပန္ေနတဲ့Aသံ ၾကားရတယ္။ `မိတ္ေဆြ. .. ေက်းဇူးျပဳၿပီး က်ဳပ္ကိုယ္ေပၚက

ဝန္တစ္ဝက္ေလာက္

ကူသယ္ေပးစမ္းပါ။

က်ဳပ္

သိပ္ပင္ပန္းေနၿပီ။

ဖ်ားလည္း

ဖ်ားေနလုိ႔ပါ´ လို႔ ေျပာတယ္။ ျမင္းက ေခါင္းတခါခါ လည္တခါခါနဲ႔. .. `မကူညီႏိုင္ဘူး၊ မကူညီႏိုင္ဘူး။ ကို္ယ္ဝန္ထုပ္ ကိုယ္သယ္´ လို႔ ခါးခါးသီးသီး ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့မွ ကၽႏ ြ ု္ပ္ေရာက္ေနတဲ့ ပံုျပင္ဟာ Aီစတ ြ ္ရဲ႕ The Horse and the loaded Ass (ျမင္းနဲ႔ ဝန္တင္ျမည္း)ဆိုတ့ဲ ပံုျပင္မွန္း သိေတာ့တယ္။ ဒီပံုျပင္ကို ကၽြႏု္ပ္က ဖတ္ဖူးေတာ့ ေရွ႕ဆက္ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိေနတယ္။ ျဖစ္တာက ေနာက္ဆံုး ျမည္းဟာ ဒဏ္မခံႏိုင္ေတာ့လို႔ လဲက်ေသသြားေတာ့တယ္။ A ဲဒီေတာ့ သူတို႔သခင္က ျမည္းသယ္လာတဲ့

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြA ားလံုးကို

ျမင္းကိုသယ္ခိုင္းတယ္။

ဒါA ျပင္

ျမည္းရဲ႕

ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း လမ္းမွာ ပစ္မထားရက္ဘူးဆိုၿပီး A သယ္ခုိင္းေတာ့ ျမင္းဟာ A င္မတန္ေလးလံတ့ဲ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြကို သယ္ခဲ့ရၿပီး A င္မတန္ ဒုကၡေရာက္ရတယ္ ဆိုထားပါတယ္။ A ဲဒီA ခ်ိန္မွာ ျမည္းက ေတာင္းပန္ျပန္တယ္။ `မိတ္ေဆြ. ..

တစ္ဝက္မသယ္ႏိုင္ဘူး

ဆိုရင္လည္း

ေလးပံု

တစ္ပံုေလာက္

ကူသယ္ေပးပါလား။

က်ဳပ္ဆက္မသယ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ပါ´ လို႔ ေျပာတယ္။ A ဲဒါလည္း ျမင္းက လက္မခံဘူး။ ျငင္းၿမဲ ျငင္းတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကၽႏ ြ ု္ပ္လည္း သူတို႔A နား ကပ္သာြ းၿပီး ေဖ်ာင္းဖ်ပါတယ္။ `ကူသယ္လိုက္ပါ

ျမင္းရယ္. ..

မင္းတုိ႔ဟာ

A ခ်င္းခ်င္းေတြပဲ။

တစ္ေကာင္န႔ဲ

တစ္ေကာင္

ကူညီေကာင္းပါတယ္´ ဒါေပမယ့္ ျမင္းဟာ ေခါင္းမာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျပာေသးတယ္။ `ခင္ဗ်ား A ိတ္ဇင္စတယ္ရွယ္လစ္ဇင္း ဆိုတ့ဲ ဝါဒကို ၾကားဖူးလား။ သတၱဝါတုိင္းဟာ ကို္ယ့္ျဖစ္တည္မႈကို ကိုယ္တာဝန္ယူရတယ္ဗ်။ သူက ျမည္းဘဝ၊ က်ဳပ္က ျမင္းဘဝ၊ ျဖစ္တည္မႈခ်င္းမတူရင္ A ႏွစ္သာရ မတူဘူး။ က်ဳပ္္က သာမန္ျမင္း မဟုတ္ဘူး´ `ဒါဆုိ ဘာျမင္းလဲ၊ သိေႏၶာျမင္းလား´ လို႔ ေမးေတာ့-

http://www.mmcybermedia.com

Page 42


`ျပင္သစ္မွာ

ေနတုန္းက

ေဆာ္ဘန ြ ္းတကၠသိုလ္ထမ ဲ ွာ

သြားၿပီး

ျမက္စားေနက်ျမင္းဗ်။

Aဲဒီမွာ

ယန္းေပါဆတ္တို႔ ဆီမန ြ ္ဒီဗိုးဘြားတို႔လည္း ေတြ႔တယ္။ သူတို႔ေတြက ဒီဝါဒေတြAေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနတာ ၾကားရေတာ့ က်ဳပ္လည္းနားရည္ဝေနၿပီ။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီျမည္းေျပာေနတာေတြ လက္မခံႏိုင္ဘူး´ လို႔ ေျပာေသးတယ္။ ေရွ႕ဆက္သာြ းၿပီး မၾကာပါဘူး။ ျမည္းက ဝန္ပိၿပီး လဲက် ေသပါေလေရာ။ Aဲဒီေတာ့ ပံုျပင္ထက ဲ Aတိ္ုင္းေပါ႔။ သူတို႔သခင္က

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြကိုေရာ၊

ဒီျမင္းဟာ ဝန္ပိေသသြားတယ္လို႔ေတာ့

ျမည္းAေသေကာင္ကိုပါ

မၾကားမိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္

ျမင္းကိုသယ္ခိုင္းေတာ့တာေပါ႔။ AဲဒီAခ်ိန္ကစလို႔

သူယံုၾကည္တ့ဲ

ျဖစ္တည္မႈ ပဓါနဝါဒကိုေတာ့ ေသတစ္ပန္ သက္တစ္ဆံုး စြန္႔လႊတ္လိုက္တယ္လို႔ ၾကားရတာပါပဲ။

ဟဒယမဂၢဇင္း၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 43


ထူးထူးျခားျခား မဂၤလာပြဲမ်ား (Eဝံ- ဤသို႔ Aႏွီသို႔ ထိုိသို႔၊ ေမ-ကၽြႏု္ပ္တည္းဟူေသာ မAူမလည္ ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းပိုင္ရွင္ ဟိုမေရာက္္ ဒီမေရာက္ငနဲသည္၊ သုတံ-Aမွတ္မထင္ ၾကားနာလိုက္ပါ၏) ေရွးလူႀကီးမ်ား ၾကားသည္ရွိေသာ္ က်ားသားမိုးႀကိဳးဟု Aထိတ္တလန္႔ ရယ္ဖယ ြ ္ေကာင္းေပ၏။ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ ၾသရိသချပည္နယ္

ဂန္တက္စ္၀ါရာ

ေက်းရြာမွ

ခမ္းနားတဲ့ ဟိႏၵဴဓေလ့ထံုးစံ

မဂၤလာေဆာင္တစ္ခုကို

က်င္းပခဲ့တာ လူ-၃၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခ့ၾဲ ကတယ္တ့ဲ။ မဂၤလာေဆာင္တာ ဘာထူးသလဲ ေမးAံ႔။ မဂၤလာေဆာင္သူ ႏွစ္Uီး။ လူမဟုတ္ဘဲ ေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ (ဒီေနရာမွာေတာ့ Liv ing together

ေဈးက်ေတာ့တာပဲ)

Aံမယ္...

သတို႔သမီးက

ဆာရီဝတ္ၿပီး

ပန္းေတြန႔ဲ

Aလွျပင္ထားေသးတယ္တ့ဲ။ သူတို႔စံုတက ဲြ ို ဘုရားေက်ာင္း မဂၤလာမ႑ပ္ကို AတီးAမႈတ္ AကAခုန္ေတြန႔ဲ ပရိသတ္က

လိုက္ပို႔ၾကတယ္တ႔ဲ။

Eည့္ခံေသးတယ္တ့ဲ။

တက္ေရာက္လာတဲ့

ပြတ ဲ က္သူေတြက

Eည့္သည္ေတြကို

ေမ်ာက္ေတြေပၚကို

ထမင္းဟင္းေတြန႔ဲ

လက္ဖ႔ပ ဲြ စၥည္းေတြ

ႀကဲခ်တယ္တ့ဲ။

ပဲႀကီးေလွာ္ေတြ ေနမွာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ပလ ဲ ားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ မၾကာခင္္က ခ်င္းမိုင္တိရစာၧန္႐ံုမွာလည္း ခၽြမ္ခၽြမ္န႔ဲ လင္ဟီဆ ြ ိုတ့ဲ ပန္ဒါဝက္ဝံေလးႏွစ္ေကာင္ လက္ထပ္ပက ဲြ ို တာဝန္ရွိသူေတြက က်င္းပေပးခဲ့ေသးတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာလည္ ဒီပန္ဒါဝက္ဝံႏွစ္ေကာင္ပဲ ရွိတယ္။ Aဲဒီႏွစ္ေကာင္ကို Aေမရိကန္က ၁၀ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ေဒၚလာ ၂သိန္းခြန ဲ ႔ဲ ငွားထားတယ္တ့ဲ။ Aဲဒီပက ဲြ ိုလည္း ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ Aေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္ခ့ၾဲ ကတယ္။ ပန္ဒါဆုိတာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေပါက္ဖာြ းၿပီး AခုAခါ မ်ိဳးတုန္းေတာ့မယ့္ Aႏၲရာယ္န႔ဲ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ တိရစာၧန္ေလးေတြမို႔ Aားလံုးဟာ

ခ်စ္ခင္တန္ဖိုးထားေနၾကပါတယ္။

ကမာၻAရပ္ရပ္

တိရစာၧန္႐ံုေတြမွာလည္း

ပန္ဒါဝက္ဝံ

ထားရွိႏိုင္တာကို ရွားပါးတဲ့ ဂုဏ္Aျဖစ္ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကပါတယ္။ မၾကာခင္ စီခၽြမ္မွာ လႈပ္ခတ္ခ့တ ဲ ့ဲ ငလ်င္မွာ တိရစာၧန္႐ံုလည္း ဆံုး႐ံႈးသြားပါတယ္။

ၿပိဳပ်က္ခ့ေ ဲ တာ့ သူ႔ကို

ေမာ္ေမာ္လို႔

လူေတြလိုပဲ

သဘာဝသစ္ေတာထဲမွာျမႇဳပ္ႏွံခ့ပ ဲ ါတယ္။

Aမည္ေပးထားတဲ့

ဈာပနပြဲ

က်င္းပၿပီး

ေမာ္ေမာ္ကယ ြ ္လန ြ ္ေတာ့

ပန္ဒါဝက္ဝံမေလး

ဂုဏ္ျပဳခဲၾ့ ကပါတယ္။

Aသက္

ဝုလန္းဆိုတ့ဲ

ကေလးငါးေယာက္က်န္ခ့တ ဲ ယ္တ့ဲ။

ရွားပါးတိရစာၧန္ဆိုတ့ဲ ပန္ဒါဝက္ဝံေတြဟာ သူတို႔မူလ ဇာတိျဖစ္ခ့တ ဲ ့ဲ တ႐ုတ္ျပည္မွာေတာင္ Aေကာင္ေရ ၁၆၀၀ ေလာက္သာ က်န္ေတာ့တယ္တ့ဲ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 44


ေခြးစကားေျပာရေAာင္ ေခြးနဲ႔

ပတ္သက္တာေလးေတြ

ဝါရင္႔ဆရာႀကီးေတြက

ဆက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

မွတ္ေလာက္သားေလာက္

ေရွးက

ေျပာခဲ့တ့ဲ

စာနယ္ဇင္းသင္တန္းေတြမွာ

စကားရွိပါတယ္။

`ေခြးက

လူကို

တိုက္ခုိက္တယ္ဆိုတာ သတင္းမဟုတ္ဘူး။ လူက ေခြးကို ကိုက္တယ္ဆိုတာမွ သတင္း´ တဲ့။ မၾကာမီက ဘရာဇီးႏိုင္ငံသတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ခ့တ ဲ ယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ေဂဘရီရယ္ ဆုိတ့ဲ ၁၁ႏွစ္သားေလးဟာ ၿခံထမ ဲ ွာ ကစားေနတုန္း ေခြးဘီလူးတစ္ေကာင္ ႐ုတ္တရက္ေရာက္လာၿပီး သူ႔ကို ကိုက္ေတာ့ Aားက်မခံ သူကလည္း ျပန္ကိုက္လိုက္တာ သြားတစ္ေခ်ာင္းေတာင္ ကၽြတ္ထက ြ ္သာြ းတယ္တ့ဲ။ သူက ေခြးလည္ပင္းမွ ျပန္ခတ ဲ ာ။ ဒီကိစၥကို ဘရာဇီးသတင္းစာေတြက တခမ္းတနား ေဖာ္ျပၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

စူပါမားကတ္ႀကီးေတြကို

ေရာက္တ့ဲAခါ

တခမ္းတနား

ေနရာယူထားတဲ့

ေခြးAသံုးေဆာင္ေတြ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ ေခြး AစားAစာ စည္သတ ြ ္ဘူးေတြ၊ ေခြး ေရခ်ိဳးတဲ့ဆပ္ျပာေတြ၊ ေခြးစားစရာထည့္တ့ဲ ပန္းကန္ခက ြ ္ေယာက္ေတြ၊ ေခြးေမြးၿဖီးတဲ့ ဘီးေတြ၊ ေခြးဝတ္တ့ဲ Aဝတ္Aစားေတြ စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လံုးထဲမွာေတာ့ Aဝတ္Aစား ဝတ္ထားတဲ့ ေခြး၊ ေၾကာင္ေတြ ၾကည့္ရတာ ေတာ္ေတာ္ ဘဝင္မက်စရာ

ေကာင္းပါတယ္။

(ဒါဟာ

သဘာဝတရားကို

ဆန္႔က်င္ရာေရာက္တ့A ဲ တြက္

သူတို႔

ကိုယ္ခံစမ ြ ္းAားကိုလည္း တစ္စတစ္စ ပ်က္္စီးေစႏိုင္ပါတယ္) တကယ္ေတာ့ တိရစာၧန္ကို တိရစာၧန္လို သေဘာထားတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ တစ္ျခင္ေထာင္တည္း Aိပ္၊ တစ္ပန္းကန္တည္း စားၾကတယ္ဆို ေတြးၾကည့္လို႔ေတာင္ မရပါဘူး။ တေလာက ဖတ္လုိက္ရတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာေတာ့ ဂ်ာမနီၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕က ရဲေတြဟာ သူတို႔ရတ ဲ ပ္ဖ႔ပ ဲြ ိုင္ ေခြးေတြကို

ကင္းလွည့္ထက ြ ္တ့ဲ

ေနရာမွာ

Aျပာေရာင္

ပလတ္စတစ္ဖိုင္ဘာ

ဖိနပ္ေတြ

ဝတ္ဆင္

ေပးထားၾကပါတယ္။ ရဲေခြးAေကာင္၂၀၀ ကို ဖိနပ္န႔ဲ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေAာင္ ေလ့က်င့္ေပးေနပါတယ္။ Aဲဒီၿမိဳ႕မွာက ဘီယာဆုိင္ေတြ မ်ားတယ္။ ဘီယာမူးၿပီး ရမ္းကားတဲ့ Aရက္သမားေတြလည္း မ်ားတယ္။ လမ္းေပၚမွာ

ျပန္႔က်ဲေနတဲ့

ဘီယာပုလင္္းခြံ

Aကြဲေတြေၾကာင့္

ရဲေခြးေတြဟာ

ကင္းလွည့္ရင္း

ေျခေထာက္ဒဏ္ရာ ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဖိနပ္စီးရတာ AဲဒီAႏၲရာယ္ ကင္းေAာင္တ့။ဲ တစ္ေခတ္ တစ္ခါက ဆရာရန္ကုန္ဘေဆြတို႔၊

ဆရာေAာင္လင္းတို႔

က်င္းပခဲ့တ့ဲ

`စကားရည္လုပဲြ´

ေခါင္းစU္ေလးကို

Aမွတ္ရမိေသးေတာ့တယ္။ ေခါင္းစU္က `လူသည္ ေခြးထက္ မိုက္သည္´တဲ့။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 45


သူတုိ႔Aေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ (Eဝံ- ဤသို႔

Aႏွီသို႔

ေAာက္ပါAေၾကာင္းAရာတို႔Aား၊

ေမ-စာေရးသူAလုပ္

“စာေရးသူဟု

မွားယြင္းစာမစီပါႏွင္႔”၊ Aဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္ ကေလာင္Aေကာင္းစားေလးသည္၊ သုတံ-ၾကားလိုက္ နာလိုက္ မွတ္လိုက္ ဖတ္လုိက္ရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ကယ ြ ္မွ ေဖာက္သည္ခ်လုိက္ရပါ၏) ကမာၻ႔

Celebrity

ထိပ္ဆံုးက

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားတဲ့သူေတြထမ ဲ ွာေတာ့

တစ္ေယာက္ေပါ႔။

သူတို႔လုိ

Aဆုိေတာ္

လူမ်ိဳးAတြက္ေတာ့

ေျခလႈပ္

မက္ေဒါနားဟာ ေခါင္းလႈပ္ကAစ

သတင္းျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ သတင္းစက္႐ံုမ်ားလို႔လည္း ေခၚလို႔ ရတာေပါ႔ေလ။ Pop မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ Aသက္ဟာလည္း သူတို႔ပါပဲ။ ဒါကလည္း သဘာဝေတာ့ က်ပါတယ္။ ပို္က္ဆံေပးဝယ္ရတဲ့သူေတြက ရပ္ကက ြ ္ထက ဲ Aေၾကာ္သည္ ေဒၚဘုမနဲ႔ ဆုိကၠားသမား ကိုေခြးAေၾကာင္းေတာ့ ဘယ္ဖတ္ခ်င္ပါမလဲ။ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရာမွာလည္း ဇ မေသးတဲ့ ေဒၚမက္ေဒါနားက (Aာဂ်င္တီးနား Aာဏာရွင္ AီဗာAတၳဳပတၱိကို ႐ိုက္တ့ဲAခါ ကမာၻေက်ာ္ ဒါ႐ိုက္တာႀကီး ေမးေလာ့ဖုိမန္ကေတာင္ မက္ေဒါနားကို ေခၚ႐ိုက္ရတယ္) ဂႏၶီ၊ မာတင္လူသာကင္းနဲ႔

ဂၽြန္လင္ႏန ြ ္တို႔လို

ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔

Aေမရိကန္

ၿဂိဳဟ္တုAသံလႊင့္ဌာန

(sirius) ကို ထုတ္ေျပာလို္က္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ႏယ ြ ္တ့ဲ ဇာတ္ကားကို ႐ိုက္လို႔ ပိုးဝင္သာြ းၿပီး ဂႏၶီ၊ မာတင္လူသာကင္း ျဖစ္ခ်င္တာလားဆုိေတာ့ ဟုတ္ပံုမရဘူး။ သူူျဖစ္ခ်င္တ့ဲသူေတြကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ (ဂၽြန္လင္ႏန ြ ္ AပါAဝင္) Aားလံုးဟာ သူမ်ား လုပ္ႀကံခံရမႈေၾကာင္႔ Aသက္ဆံုးရသူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ မႏွစ္က

Covfessions

တင္ဆက္သာြ းခဲ့လို႔

ဆိုတ့ဲ

ဂီတ

ေဖ်ာ္ေျဖပြတ ဲ စ္ခုမွာလည္း

ဂယက္ထသြားေသးတယ္။

ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ေျပာေသးတယ္။

သူက

(တကယ္ေတာ့

ကၽြန္မတုိ႔

ခရစ္ေတာ္

ကားစင္တင္ခံရတဲ့ပံုန႔ဲ

Aားလံုးဟာ

သူကိုးကြယ္တာက

ဂ်ဴး၊

သခင္ေယ႐ႈခရစ္လို ဟီးဗ႐ူး

ေရွးေဟာင္း

Aယူဝါဒတစ္ခုပါ) Aားက်စရာ ရွားလို႔ မက္ေဒါနားရယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလား။ ဒီလုိမွန္း ေစာေစာက သိရရင္ ဘာနာဇီယာဘူတိုန႔ဲ လူခ်င္း လဲေပးလို္က္ရရင္ မေကာင္းေပဘူးလား။ သူလိုပဲ

နာမည္ႀကီးတစ္Uီးျဖစ္တ့ဲ

ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္

သန္းႂကြယ္သူေဌးမေလး

႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ပိုင္း

ပဲရစ္ဟီတန္ကေတာ့ ရန္ေတြ႔ေကာင္းတဲ့ Aတြက္ နာမည္ႀကီးတယ္။ သူန႔ဲ ေခတ္ၿပိဳင္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး Aဆုိေတာ္ေတြထမ ဲ ွာ သူန႔ဲ ေစာင္းေျမာင္းရိပ္ျခည္ မေျပာဖူးတဲ့သူ ခပ္ရွားရွား။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါ သူရန္ေတြ႔တ့ဲ လူကေတာ့ ထူးျခားတယ္။ Aေမရိကန္ ရီပတ္ဘလီကင္ သမၼတေလာင္း ဂၽြန္မက္ကိန္း ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ သူမက ဂၽြန္မက္ကိန္းကို

Aေမရိကန္က

သမၼတၿပိဳင္ပဝ ဲြ င္မယ္လို႔ ဂၽြန္မက္ကိန္းဟာလည္း

Aသက္Aႀကီးဆံုး

ေနာက္ေျပာင္ ပ်ားAံုကို

စလီဘရစ္တီလို႔

ေၾကျငာလိုက္တယ္။

တုတ္န႔ဲ

သြားထိုးတယ္။

ေခၚလုိက္ၿပီး

သူ႔Aဆုိးေတာ့ သူန႔ဲ

ၿပိဳင္ဘက္

သူလည္း မဟုတ္ဘူး။

ဒီမုိကရက္တစ္

သမၼတေလာင္း Aုိဘားမားကို (ပဲရစ္ဟီတန္လုိ Aေပါစား နာမည္ႀကီးတစ္ေယာက္) လို႔ ေခၚလိုက္တာကိုး။ သူငယ္မ နာမယ္ဆိုလည္း နာေလာက္တာေပါ႔ေနာ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 46


ေလာေလာလတ္လတ္

ျပင္သစ္သမၼတႀကီး

ဆာကိုဇီရဲ႕

ဇနီးကေတာ့

သီခ်င္းAယ္လ္ဘမ္

တစ္ခ်ပ္

ထုတ္ေဝလုိက္ပါတယ္။ သူက Aခုမွ သမၼတAားကိုးနဲ႔ ထလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သမၼတနဲ႔ မရခင္ကတည္းက ေမာ္ဒယ္Aေဟာင္း၊ ေပါ႔ပ္Aဆိုေတာ္ပါ။ ၂၀၀၃က ထုတ္တ့ဲသူ႔ရဲ႕ ပထမဆံုး Aယ္လ္ဘမ္ဟာဆုိရင္ ခ်ပ္ေရ ၂ သန္းေလာက္

ေရာင္းခဲ့ရတယ္။

ဒါက ျပင္သစ္စကားေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာခ်ည္း ေရာင္းရတာပါ။

သူက ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႔ပဲ ဆုိတာကိုး။ Aခု ထုတ္ေဝတာက သူ႔ရဲ႕ တတိယေျမာက္ Aယ္လ္ဘမ္တ့ဲ။ AဲဒီAယ္လ္ဘမ္ထက ဲ သီခ်င္းAမ်ားစုက သူကို္ယ္တိုင္ေရးတာတဲ့။ လုပ္ပလ ဲ ုပ္ႏိုင္တ့ဲ သမၼတကေတာ္လို႔ ေျပာရမလားပဲ။ ေဟာ... ကမာၻေက်ာ္ ေဘာလံုးမင္းသားကေတာ္ စပို္က္ဂလ ဲ ္ Aဆုိေတာ္မေလး ဗစ္တုိးရီးယားဘက္ဟမ္း Aေၾကာင္းၾကားလို္က္ရတာေတာ့ မထိတ္သာ မလန္႔သာပဲ ခင္ဗ်။ Aဲဒီ ဆတ္ေကာ့လတ္ေကာ့ေလးက Aထင္ကရ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႕ ဖခင္ႀကီး ကားလ္မာ့စ္န႔ဲ ေဆြမ်ိဳးစပ္လို႔ ရတယ္တ့ဲ။ ဗစ္တိုးရီးယားရဲ႕Aေမဟာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဟိန္းနရစ္ဖန္ဒါရဲ႕ သံုးဆက္ေျမာက္ေျမးတဲ့။ ဖန္ဒါဟာ မာစ္န႔A ဲ တူ ၁၈၄၈ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပူးတြဲ ပါခ့တ ဲ ယ္။ ေတာ္လွန္ေရး မေAာင္ျမင္လို႔ လန္ဒန္ကို ထြက္ေျပးၿပီး ပန္းခ်ီဆရာ လုပ္ခ့တ ဲ ာတဲ့။ ကဲ. ..

ဒီစရီဘရစ္တီမေလးေတြ

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြန႔ဲ

ဆက္ႏယ ြ ္ပံုေတြက

စိတ္၀င္စားစရာေတာ့

ေကာင္းတယ္မဟုတ္လား ခင္ဗ်။

http://www.mmcybermedia.com

Page 47


Uံဳ မပ်င္းနဲ႔ Aေမရိကန္က လူေတြ ေပ်ာ္ၾကရဲ႕လား။ Aဲဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိဘူးခင္ဗ်။ ဒါေပမယ္႔ ရွီကာဂို တကၠသိုလ္တစ္ခုက ျပဳလုပ္တ့ဲ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈAရေတာ့ Aေမရိကန္မွာ သက္ႀကီးရြယ္Aိုေတြဟာ Aေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးလူေတြလုိ႔ Aေျဖထြက္လာတယ္တ့ဲ။ သူတို႔ဟာ လူငယ္ေတြထက္ ပိုၿပီး ဘဝကို ေက်နပ္ ေရာင့္ရလ ဲ ယ ြ ္ၾကတယ္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း Aားတက္သေရာ ပါဝင္ေဆာက္ရက ြ ္ေနၾကတယ္။ မွန္ပါတယ္။

Aသက္ရွည္ခ်င္ရင္

ဒိမ္းAီလီဆာဘက္မားေဒါ႔ခ်္က

AားAားယားယား

သူမရဲ႕

၉၉

မေနၾကနဲ႔လုိ႔

ႏွစ္ေျမာက္

Aေမရိကန္က

ေမြးေန႔Aႀကိဳပြမ ဲ ွာ

ဘြားဘြား

ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

Aလုပ္လုပ္တာဟာ Aသက္ရွည္ရျခင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တ့ဲ။ ဒီဘာြ းေတာ္ႀကီးကလည္း ေပါ႔ေသးေသးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ Aေမရိကန္က ကမာၻေက်ာ္ မီလွ်ံနာသူေဌးႀကီး ႐ူးပတ္မားေဒါခ်္ရဲ႕ Aေမပါ။ မားေဒါခ်္ဟာ ၇၆ ႏွစ္ရွိၿပီ။ AခုAခ်ိန္Aထိ သူ႔ကုမၸဏီမွာ Uကၠဌတာဝန္ ယူထားတုန္းပဲ။ ကၽန ြ ္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဆင္းရဲတယ္ဆိုၿပီး Aခ်ိန္ေတြကို Aလဟႆ ျဖဳန္းတီးေနတဲ့သူေတြ Aတုယူစရာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာႀကီး ပီမုိးနင္းက ျမန္မာေတြကို Aခ်ိန္မီလွ်ံနာေတြလို႔ ေခၚဖူးတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ Aလုပ္တကယ္လုပ္တ့ဲ

သူေတြကေတာ့

ခရီးတကယ္

တြင္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက

ဘြားဘြားဖီးလစၥတာနာဟာ Aာဒီလိတ္တကၠသိုလ္က ေဆးပညာ မဟာသိပၸံဘ႔က ဲြ ို Aသက္ ၉၄ ႏွစ္မွာ ဆြတ္ခူးႏိုင္လုိက္တ့ဲAတြက္ ကမာၻ႔Aသက္Aႀကီးဆံုး မဟာဘြ႔ရ ဲ သူAျဖစ္ ဂင္းနစ္စာAုပ္မွာ ေမာ္ကန ြ ္းတင္ ခံလိုက္ရပါၿပီ။ ကမာၻေပၚမွာ Aသက္Aႀကီးဆံုး ပါရဂူစံခ်ိန္ ထူထားတဲ့သူက လန္ဒန္က Aဂၢါေဒါင္းျဖစ္ၿပီး သူ ဘာသာေရးတကၠသိုလ္က Aဲဒီဘ႔က ဲြ ိုယူေတာ့ Aသက္ ၉၃ႏွစ္ ရွိၿပီတ့ဲ။ Aိုမင္းမစြမ္းဆိုတ့ဲ

စကားနဲ႔Aညီ

Aိုရင္

မစြမ္းေတာ့ဘူးဆုိတ့ဲ

Aျမင္န႔ဲ

စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့

တတ္သူေတြAတြက္ Aတုယူစရာပါ။ ေဘးဂ်င္း Aုိလံပစ္တုန္းက ဒီလို တ႐ုတ္ဘာြ းဘြားတစ္ေယာက္ ေပၚလာေသးတယ္။ သူ႔နာမည္က ေဒၚေရွာင္ရင္းတဲ့။ သူက ေဘဂ်င္းက တ႐ုတ္ၾကက္ေတာင္Aသင္း ကစားတာကို

ၾကည့္ဖုိ႔Aတြက္

သံုးဘီးစက္ဘီးကို

မုိင္

ငါးပတ္ၾကာေAာင္

၁၄၉၁

မိုင္

ေဝးတဲ့

စီးနင္းလာခဲ့တယ္လုိ႔

ေဟနမ္ျပည္နယ္ကေန

ဆုိပါတယ္။

ေဘဂ်င္းကို

ခ်ီးက်ဴးေလာက္တ့ဲ

ဇြပ ဲ ါပဲ။

တ႐ုတ္မီဒီယာေတြရဲ႕ ဂုဏ္ျပဳတာ ခံခ့ဲရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတစ္ပါးက

ေAာင္ျမင္ဖို႔Aတြက္

မွတ္သားဖြယ္

ဂါထာတစ္ပုဒ္

ခ်ီးျမွင္႔တာ

ၾကားဖူးပါတယ္။ Uံဳ မပ်င္းနဲ႔ တဲ့။ ပ်င္းရင္ေတာ့ ဖ်င္းေရာေပါ႔ ခင္ဗ်ာ။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ႏို ဝင္ဘာလ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 48


စုေပါင္း လက္ထပ္၊ မီးဖြား၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း ကိစၥမ်ားေျမာင္၊ လူတို႔ေဘာင္မွာ Aာ၀ါဟ ဝိဝါဟ ကိစၥဟာလည္း ေရွ႕တန္းက ပါပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Aာဒမ္န႔ဲ Eဝတို႔ကေတာ့

ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကင္းမယ္

မဂၤလာAခမ္းAနားနဲ႔

ထင္ပါရဲ႕။

ပတ္သက္လို႔

Aခု

ေၾကာ္ျငာေတြ

ဝါကၽြတ္ၿပီဆုိေတာ့ Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း

မဂၢဇင္း၊

ဂ်ာနယ္ေတြမွာ

စတင္ေတြ႔ျမင္ရစျပဳပါၿပီ။ Aကုန္Aက်ခံႏိုင္တ့ဲသူ၊ Aက်ယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္တ့ဲသူေတြAတြက္ကေတာ့ တတ္ႏိုင္ရင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေပါ႔ေလ။ မဂၤလာလည္း

ေဆာင္ခ်င္ပါရဲ႕။

Aႀကံေပးစရာရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

Aကုန္Aက်လည္း

စိတ္တူ

က်ိက်န္ျပည္နယ္

စံုတြဲေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ စုေပါင္းမဂၤလာပြဲ

သေဘာတူေတြ

သက္သာခ်င္တယ္ဆုိတ့ဲ

စုၿပီး စုေပါင္းမဂၤလာေဆာင္ၾကေပါ့။ မၾကာခင္က

ဟုန္ေက်ာက္ၿမိဳ႕မွာ

ပါ၀င္ဆင္ႏၾႊဲ ကတယ္လို႔

က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

လူေတြAတြက္ေတာ့

စုေပါင္းထိမ္းျမားလက္ထပ္ပဲြ

ဆုိပါတယ္။

Aဲဒီမဂၤလာပြက ဲ ို

Aဲသလိုပဲ

က်င္းပၾကတာ

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ

ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးတာကေတာ့

Aမၼန္ၿမိဳ႕မွာ

Aယ္လ္Aဖက္

Aစၥလာမ္ လူမႈေရးAဖြ႔A ဲ စည္းႀကီးကပါ။ ဒီလက္ထပ္ပမ ဲြ ွာ စံုတဲြ ၅၈တြဲ ပါ၀င္ဆင္ႏၾႊဲ ကတယ္။ ဒါက ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းလက္ထပ္ပတ ဲြ ့ဲ။ ေတာင္Aာဖရိကႏိုင္ငံ

ဂ်ိဳဟန္နစၥဘတ္ၿမိဳ႕က

ေနာက္ဆက္တလ ဲြ ုိ႔ေတာင္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုတည္းမွာ မွတ္တမ္းတင္တ့ဲ

ဆုိႏိုင္ပါတယ္။

စုၿပီး

စာAုပ္မွာ

နာမည္ေပးထားတဲ့

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

စုေပါင္းမီးဖြားပြဲ

ဂင္းနစ္ဆုိတ့ဲ

ႀကိဳးစားၾကတာတဲ့။

စုေပါင္းမီးဖြားပြဲ

ေရွ႕ကလက္ထပ္ပဲြေတြရဲ႕

Aမ်ိဳးသမီးေပါင္း

က်င္းပတာပါပဲ။

စံခ်ိန္က်ိဳးေAာင္

ဒီပဟ ဲြ ာ

စုေပါင္းပြက ဲ ေတာ့

Your

စံခ်ိန္တစ္

၁၁၄၆

Uီးဟာ

ကမာၻစံခ်ိန္ေတြကို Baby

Show

လို႔

တင္ႏို္င္လိုက္တယ္လို႔

ဆုိပါတယ္။ ေလာကဓမၼတာ ေစ႔စပ္လက္ထပ္တာ ရွိရင္ ေမြးဖြားတာလည္း ရွိရမွာေပါ႔ဗ်ာ။ Aဲသလိုပဲ ကြာရွင္းတာလည္း ရွိရတာ သဘာဝက်ပါတယ္ေနာ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕မွာေတာ့ ကမာၻပ ႔ ထမဆံုး ကြာရွင္းပြေ ဲ တာ္ (World's First Divorce Fair) ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ (Aဲဒီၿမိဳ႕ဟာ လင္ကာြ မယားကြာႏႈန္း Aေတာ္ျမင့္မားတဲ့ ၿမိဳ႕လို႔လည္း ဆိုပါတယ္) ဇိမ္ခံဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုမွာ

က်င္းပခဲ့တ့ဲ

ဒီကာြ ရွင္းျပတ္စတ ဲ ့ဲ

ပြဲေတာ္ႀကီးမွာ

ေျခခ်င္းလိမ္ေနသူေတြ

Aမ်ားႀကီးပဲတ့ဲ။ Aဲဒါ ဘယ္သူေတြမွတ္လဲ။ Aလြတ္စံုေထာက္ေတြ (ကိုယ္႔မိန္းမ၊ ကိုယ္႔ေယာက်ၤား၊ တိတ္တိတ္ပုန္း ဘယ္သူန႔ဲ တြဲခုတ္ေနတယ္ဆိုတာ စံုစမ္းေပးရတဲ့သူေတြ) ကိုယ့္ရင္ေသြး ကိုယ္န႔ရ ဲ တာ ဟုတ္မဟုတ္

စစ္ေဆးေပးမယ့္

ဓါတ္ခမ ဲြ ွဴးေတြ

ကြာရွင္းလွ်င္

ခံစားရမည့္

စိတ္ဒုကၡေဝဒနာကို

ေလ်ာ့ပါးေAာင္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးမယ့္ ေစတနာရွင္ေတြ ကြာရွင္းၿပီးလွ်င္ လက္ရွိAိမ္ကို ေရာင္းပစ္မလား၊ Aိမ္Aသစ္

ဝယ္မလား

Aဆင္ေျပေAာင္

ေဆာင္ရက ြ ္ေပးမယ့္

http://www.mmcybermedia.com

Aိမ္ပစ ဲြ ားေတြ၊

Aဲဒီကာြ ရွင္းမႈကို

Page 49


တရားဝင္ေAာင္

ေဆာင္ရက ြ ္ေပးမယ့္

ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြ၊

႐ုပ္သံကင္မရာေတြန႔ဲ

Aင္တာဗ်ဴးခ်င္တ့ဲ

စာနယ္ဇင္းသမားေတြ။ ကဲ. .. ဘယ္ေလာက္ စည္ကားလိုက္မလဲ စU္းစားသာ ၾကည့္ၾကေပေတာ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ျမန္မာ

ဗုဒၶဘာသာ

လူေနမႈစနစ္မွာေတာ့

ဒီလို

ကြာရွင္းျပတ္စတ ဲ ာမ်ိဳးကို

ေထာက္ခံAားေပးေလ့ မရွိဘူး။ ႐ိုးေျမက် တစ္Aုိးတစ္Aိမ္စနစ္ပဲ တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။ Aိမ္ေထာင္မႈ ဘုရားတည္ ေဆးမွင္ရည္ စုတ္ထုိးဆိုတ့ဲ စကားေတာင္ ရွိတယ္မဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့

ပြင့္လင္းတယ္ဆုိတ့ဲ

Aေနာက္တုိင္း

လူ႔Aဖြ႔A ဲ စည္းမွာေတာ့

တစ္မ်ိဳးေပါ့ေနာ္။

Aေမရိကန္

ရွီကာဂိုၿမိဳ႕မွာ Aမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေန (Aသက္ငယ္ငယ္ ေခ်ာေခ်ာေလးပဲ ခင္ဗ်) ေကာ္ရီဖက္ဂမင္ ဆုိတာ ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔

သူAဓိကAလုပ္က

သူက

Aိမ္ေထာင္ေရး

သူ႔Aလုပ္တြင္က်ယ္သထက္

ကြာရွင္းျပတ္စမ ဲ ႈေတြ

တြင္က်ယ္လာေAာင္

ေျဖရွင္းကိုင္တယ ြ ္ရတာတဲ့။

ေျမစိုက္ပိုစတာတစ္ခု

ေထာင္ၿပီး

ေၾကာ္ျငာလိုက္တယ္။ စာသားကလည္း ေတာ္ေတာ္ထိမိပါတယ္။

ဘဝဆိုတာ Aလြန္တုိ Aျမန္ျပတ္စဖ ဲ ို႔ လို... တဲ့။ ဒါေပမဲ့

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕Aမိန္႔Aရ

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က

တစ္ပတ္Aၾကာမွာ

ဒီဆုိင္းဘုတ္ႀကီးကို

ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္တ့ဲ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 50


ရွားရွားပါးပါး ေလလံပြဲမ်ား သစ္ပင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို

Aိုဇုန္းလႊာ

ေပါက္ၿပဲလို႔

ခံၾကရၿပီးဆိုေတာ့ AဲဒီAထဲမွာ

Aခုတေလာမွာ ပူတ့ဲဒဏ္ကို

တစ္ကမာၻလံုးက ေနရာေဒသ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သစ္ပင္Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို

သတင္းေပးစရာ

ရွိပါတယ္။

မဟာေတာင္ျပာဆိုတ့ဲ

၁၉၉၄

ေဒသမွာ

Aေလးထား

Aသီးသီးက

စိမ္းလန္းစိုေျပေရးရဲ႕

ဝါသနာAေလ်ာက္ ခုႏွစ္က

ေဆာက္ရက ြ ္လာပါတယ္။

လူေတြ

တန္ဖိုးကို

တျမတ္တႏိုး

ၾသစေၾတးလ်က

ထင္း႐ွဴးပင္တစ္မ်ိဳးကို

ေက်ာေကာ့ေAာင္

နားလည္လာၾကတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့သူေတြကို

ေတာေခါင္းေဒးဗစ္ဆုိတ့လ ဲ ူဟာ

ေတြ႔တယ္တ့ဲ။

ထင္း႐ွဴးပင္ေတြ႔တာ

ဆန္းသလားေမးပါက ဆန္းတယ္ဟု ဆုိရပါမယ္။ ဒီAပင္က လြန္ခ့ေ ဲ သာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္က ဒို္င္ႏိုေဆာႀကီးေတြန႔A ဲ တူ

ေပၚထြန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး

AခုAခါ

မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကယ ြ ္သာြ းၿပီလို႔

ယူဆထားၾကတဲ့ Aပင္တ့ဲ။ Aမ်ိဳးAစားက ၀ူလမၼီတ့ဲ။ Aခု AဲဒီAပင္ေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ စိုက္ခ်င္တယ္ဆို စိုက္လို႔ရပါၿပီ။ လန္ဒန္က ခယူးUယ်ာU္မွာ မ်ိဳးပြားၿပီး ‘ေဆာ့သ္ဘီ’ ေလလံကုမၸဏီက တစ္ဆင့္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီတ့ဲ။ မ်ိဳးေစ့က ေဖာက္တ့ဲAပင္က ေဒၚလာ ၂၀၀၀၊ ကိုင္းျဖတ္ပာြ းတဲ့ Aပင္က ေဒၚလာ ၅၀၀၀ တဲ့။ သမိုင္းUီး

ပစၥည္းခ်င္းAတူတူ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ

ပါရီၿမိဳ႕

ခရစၥတီလားကုမၸဏီက

ေလလံတင္ခ့တ ဲ ့ဲ

သမိုင္းUီးဆင္ႀကီးရဲ႕ A႐ိုးစုကေတာ့ ေဒၚလာ ၄ သိန္း ရသြားပါတယ္။ AဲဒီA႐ိုးစုႀကီးကို သမၼတႀကီးလို႔ Aမည္ေပးထားတယ္တ့ဲ။ Aျမင့္ ၁၂ေပခြဲ၊ Aလ်ား ၁၆ ေပရွိတ့ဲ AဲဒီEရာမဆင္ႀကီးရဲ႕ သက္တမ္းကေတာ့ Aႏွစ္ တစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ ရွိၿပီတ့ဲ။ ေရႀကံ့A႐ိုးစုက ေဒၚလာ တစ္သိန္းခြဲ၊ ဂူေAာင္း ဝက္ဝံA႐ိုးစုက ေဒၚလာေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္

ရသြားတယ္။

သူတို႔က်ေတာ့

ေသတာေတာင္

Aဖိုးတန္ေနတယ္

ဆိုရမလားပဲ။ Aိုင္တီနည္းပညာ ထြန္းကားေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ေလလံတင္တ့ပ ဲ ံုစံေတြလည္း ေျပာင္းလဲသာြ းပါတယ္။ ေမာင္းကေလးထုကာ ေAာ္ေနစရာ မလိုေတာဘူးေပါ႔။ ဒီAန ြ ္လိုင္း ေလလံပမ ဲြ ွာ တေလာက eBay မွာ ထူးထူးျခားျခား

ေလလံတင္ခ့တ ဲ ာကေတာ့

ကမာၻ႔ထိပ္တန္း

စူပါေမာ္ဒယ္လ္

ကိတ္ေမာ့စ္ရဲ႕

ေရႊေရာင္ဆံပင္တ့ဲ။ မၾကာခင္က ကိတ္ေမာ့စ္ဟာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Aလည္ေရာက္ေနတုန္း သတင္းဓါတ္ပံုသမား ပါပရာဇီေတြ ရန္က ထြက္ေျပးရင္း ဆံပင္Aနည္းငယ္ ကၽြတ္က်န္ခ့တ ဲ ာတဲ့။ Aဲဒီဆံစ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ရသြားတဲ့ ဓါတ္ပံုဆရာ တစ္ေယာက္က

ခုလို

ေလလံတင္တာပါ။

တန္ဖိုးက

ယူ႐ိုေငြ

၈၅၀တဲ့။

သူ႔ကိုယ္က်ိဳးAတြက္

မဟုတ္ပါဘူး။ ရတဲ့ Aက်ိဳးAျမတ္ကို မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရးAဖြ႔က ဲ ို လွဴဒါန္းမယ္ဆုိေတာ့လည္း သာဓုေခၚစရာေပါ႔ ကိတ္ေမာ့စ္ရယ္။ မၾကာခင္က Aဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်တဲ့ ပစၥည္းကေတာ့ တကယ့္ကို ရွားရွားပါးပါး ေခၚရမယ္။ Aဂၤလန္က ဝိတိုရိယဘုရင္မႀကီးဝတ္တ့ဲ Aတြင္းခံေဘာင္းဘီတ့ဲ။ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ဘုရင္မႀကီး

http://www.mmcybermedia.com

Page 51


Aသံုးျပဳခဲ့တာ။

ခါးဆို္ဒ္က

ခါးတုတ္လာတာကို

လက္မ

ေဖာ္ျပေနေတာ့

၅၀

ရွိတယ္ဆုိပဲ။

သမုိင္းတန္ဖုိး

Aသက္ႀကီးလာတဲ့Aခါ ရွိတာေပါ႔ဗ်ာ။

ဘုရင္မႀကီးလည္း

ဘုရင္မႀကီးရဲ႕

AေႁခြAရံ

Aပ်ိဳေတာ္တစ္ေယာက္က သိမ္းထားရာက ေလလံတင္တာတဲ့။ ၾကမ္းခင္းေဈးက စတာလင္ေပါင္ ၅၀၀ ကစလိုက္တာ။

ေနာက္ဆံုး

ကေနဒါႏိုင္ငံသား

တစ္ေယာက္က

စတာလင္ေပါင္

၄၅၀၀

ေပးၿပီး

ပိုင္ဆိုင္သာြ းပါတယ္တ့ဲ။ သူတို႔Aတြက္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ သမုိင္းဝင္လူမႈေရးပစၥည္းလို႔ ဆိုၾကတာပါ။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 52


Aမ်ိဳးသမီးေရးတဲ့ Aမ်ိဳးသားသီခ်င္း တို႔Aလံကို ေကာင္းကင္ျမင္႔သေလာက္ ျမင္႔ေAာင္ထူမည္... တုိ႔Aသည္းႏွလံု းမွာ ဂုဏ္က်က္သေရAျဖစ္ လက္ခံ ယံုၾကည္ ... Aာဆီယံတို႔ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ Aေႏွာင္Aဖြ႔ဲ ျဖစ္သည္ ... Aထက္က စာပိုဒ္ဟာ ‘Aာဆီယံလမ္းစU္’ဆိုတ့ဲ သီခ်င္းရဲ႕ ပထမဆံုး Aပိုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ AဲဒီAာဆီယံ Aမ်ိဳးသားသီခ်င္းကို ေရးစပ္ခ့တ ဲ ့ဲသူကေတာ့ Aမ်ိဳးသားမဟုတ္ပါ ခင္ဗ်ာ။ ထုိင္းAမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္ Aယ္ဒီတာေဟာင္း

မစၥပဂြန္ဗလိုင့္ဖက္ရန ြ ္ရာ

ျဖစ္ပါတယ္။

Aာဆီယံဆိုတ့ဲ

Aေရွ႕ေတာင္Aာရွ

ႏိုင္ငံမ်ားAဖြ႔က ဲ ို တည္ေထာင္ခ့တ ဲ ာ သက္တမ္းAားျဖင့္ ၄၂ ႏွစ္ ရွိခပ ့ဲ ါၿပီ။ Aဲသေလာက္ ရွည္ၾကာၿပီးမွပဲ ခုလို

Aာဆီယံ

Aမ်ိဳးသားသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို

တရားဝင္

ေရးထုတ္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။

ဒီႏွစ္

ႏိုဝင္ဘာလကုန္ေလာက္က ဘန္ေကာက္မွာ က်င္းပခဲ့တ့ဲ Aာဆီယံ ဂီတစာဆုိမ်ား ဖုိရမ္ ေဆြးေႏြးပြမ ဲ ွာ Aကဲျဖတ္Aဖြ႔က ဲ ဒီသီခ်င္းကို

ေရြးခ်ယ္လိုက္တာပါပဲ။

ဒီAာဆီယံ Aမ်ိဳးသားသီခ်င္း

ေရြးခ်ယ္ပက ဲြ ို

Aဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံက သီခ်င္းပုဒ္ေရ ကိုးဆယ္႔ကိုးပုဒ္ ဝင္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ခ့ပ ဲ ါတယ္တ့ဲ။ AဲဒီAထဲမွာ ထူးျခားထူးခၽြန္စာြ Aေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရတာကေတာ့ မစၥပဂြန္ပါပဲ။ AဲဒီAတြက္ ဆုေငြ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) ခ်ီးျမႇင္႔ခံခ့ဲရပါတယ္။ သီခ်င္းက တစ္မိနစ္(စကၠန္႔ေျခာက္ဆယ္) ပဲ ရွည္ၾကာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုတိုန႔ဲ ထိထိမိမိ ရွိပါတယ္။ စကားလံုး ေျပာင္ေျမာက္သေလာက္ Aႏွစ္သာရကလည္း ျပည့္ဝပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္

ခင္ဗ်။

Aဲဒီ

AာဆီယံAမ်ိဳးသား

သီခ်င္းက

Aဂၤလိပ္လိုေရးၿပီး

Aဂၤလိပ္လို

ဆိုရတာပါပဲ။ ေAာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Aဆံုးပို္ဒ္ကေလးကို ၾကည္႔ပါ။ တိုေတာင္းသေလာက္ ထိမိတာ ေတြ႔ရပါမယ္။

We dare to dream We care to share For it's the way of Asean. ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ A ာဆီယံ ထိပ္သီးA စည္းA ေဝးမွာ A ဲဒီ ‘A ာဆီယံ လမ္းစU္’ ဆိုတ့ဲ သီခ်င္းကို သီဆုိသူ ၅၂ Uီးက ထုိင္းဘုရင္ေရတပ္မေတာ္ တီးဝိုင္းနဲ႔A တူ A ခမ္းA နားA ဖြင္႔ သီဆိုခ့ပ ဲ ါတယ္။ သီခ်င္းက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘိုလိုခ်ည္း ဆုိေနရမယ္ဆုိရင္ မနိပ္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံA လိုက္ (ထိုင္းလည္း ထိုင္းA ေလ်ာက္၊ ဗီယက္နမ္လည္း ဗီယက္နမ္A ေလ်ာက္) ဒီသီခ်င္းေတးသြား (မယ္လိုဒီ) A တုိင္း

သက္ဆုိင္ရာ

A မ်ိဳးသား

ဘာသာစကားကို

A စားထိုး

ေရးသားၿပီး

သီဆုိႏိုင္ၾကရင္

ပိုေကာင္းမလားလဲ ေတြးမိပါတယ္။ ဘယ္လို သေဘာရၾကပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 53


နေမာ္နမဲ႔မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမာ္ေတာ္ကားခ်င္း တိုက္မိတယ္တ့ဲ။ ေန႔စU္ေလာက္နီးပါး ၾကားေနရတဲ့ သတင္းစကားပါပဲ။ ထူးတယ္ မေခၚႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္သာြ းေနတဲ့

ရထားခ်င္း

ရထားေတြဟာ

မၾကားဖူးတဲ့ စကားေတာ့ မေတာ္တဆမႈဆိုတာ ဆန္းတယ္လို႔

တိုက္မိတယ္တ့ဲ။

တစ္ခါတစ္ေလေတာ့

မဟုတ္။

နေမာ္နမဲ့ႏိုင္လို႔ပဲ

ျဖစ္တတ္တာပါပဲ။

ဆိုရမယ္။

နည္းနည္းေတာ့

ဒါေပမဲ့

ထူးသလို

ေခါင္းခ်င္းဆိုင္

ရွိသား။

ကိုယ့္သံလမ္းနဲ႔

တိုက္မိတယ္တ့ဲ။

ဒါလည္း

ျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားAေၾကာင္းေၾကာင္႔ပဲ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ

Aတၱလႏိၲတ္သမုဒၵရာမွာ

ျဖစ္ျဖစ္

ၾကားရတဲ့သတင္းကေတာ့

ေရငုတ္သေဘၤာႏွစ္စင္း

တိုက္မိတယ္တ့ဲ။

မထိတ္သာ မလန္႔သာ။ Aဲဒီသေဘၤာေတြကလည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားတယ္တ့ဲ။ မေပါက္ကတ ဲြ ာ ကံေကာင္းေပါ့။ ဒီေလာက္က်ယ္တ့ဲ သမုဒၵရာထဲမွာမွ တိုက္မိေAာင္ တိုက္မိတာက ဆန္းလွတယ္ ဆိုရမယ္။ တစ္စီးက ၿဗိတိန္ပိုင္။ တစ္စီးက ျပင္သစ္ပိုင္။ သေဘၤာႏွစ္စီလံုးကလည္း ေခတ္မွီေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါေတာင္ တစ္စီးန႔တ ဲ စ္စီး ႀကိဳတင္ မေထာက္မိၾကဘူးလား။ သိရသေလာက္ေတာ့ သူတို႔ ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ တျခားသူေတြ ေထာက္လွမ္းမရႏိုင္ေAာင္ စီမံေဆာင္ရက ြ ္ထားၾကတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

Aဲဒီသေဘၤာေတြ

လႈပ္ရွားသံေလာက္ကို

လႈပ္ရွားလို႔

ညင္သာတယ္တ့ဲ။

ထြက္ေပၚလာတဲ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့

ဒီလို

Aသံက

ပုစန ြ ္ဆိတ္တစ္ေကာင္ရဲ႕

Aျဖစ္မ်ိဳး

ေနာက္မတုိးရေAာင္

Aဲဒီႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ ေရငုပ္သေဘၤာသြားမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ညႇိႏိႈင္းဖို႔ တုိက္တန ြ ္းၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္တာက

Aဲသလို

ဖြင္႔ထုတ္ညႇိႏႈိင္းဖို႔ကလည္း

မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ တုိက္မိတ့ဲ ေရငုပ္သေဘၤာေတြ ၿဗိတိန္ရဲ႕ေရငုပ္သေဘၤာ HNS vanguard က ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာ ျပင္သစ္ေရငုပ္သေဘၤာ Le Triomphant ကေတာ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာတဲ့။ ႏွစ္သက္ရွည္ၾကာ Aုိမင္းလာေတာ့ ေရငုပ္သေဘၤာေတြလည္း လူေတြလိုပဲ နေမာ္နမဲ႔ႏိုင္ေလသလား သံသယပြားစရာေပါ႔ခင္ဗ်ာ။ ေဟာ... လာျပန္ပါၿပီ ခင္ဗ်။ သမုဒၵရာထဲမွာ ေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စီး တိုက္မိတာကို သိၿပီး Aားက်မခံ ၿဂိဳဟ္တုႏွစ္လံုးကလည္း Aာကာသထဲမွာ တိုက္မိျပန္သတဲ့။ ဒီAတိုင္းဆို ျဗဟၼာျပည္က Aပ္တစ္စင္းနဲ႔ လူ႔ျပည္က

Aပ္တစ္စင္း

ထိမိဖို႔ဆိုတာ

မျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ

ကိစၥ

မဟုတ္ဘူးေပါ႔။

Aဲဒီကိစၥကလည္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာပဲ ျဖစ္တာ။ Aီရီဒီယမ္ ၃၃ ဆိုတာ Aေမရိကန္ဆက္သယ ြ ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုပါ။ တစ္နာရီကို မိုင္ ၁၇၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ မိနစ္ ၁၀၀ ကို ကမာၻတစ္ပတ္ ပတ္ေနတဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ ဆက္သယ ြ ္ေရးၿဂိဳဟ္တုပါ။ မိုဘုိင္းဖုန္းလို

Aာကာသဆက္သယ ြ ္ေရးကိစၥေတြ

က်ယ္ျပန္႔လာကတည္းက

ကမာၻပတ္

Aာကာသလမ္းေၾကာင္းထဲမွာ ၿဂိဳဟ္တုေတြ တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားလာတာလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ပဲ ခင္ဗ်။ သူန႔ဲ တိုက္မိတ့ဲ ၿဂိဳဟ္တုက ေAာ္စမုိ ၂၂၅၂ ဆုိတ့ဲ Aၿငိမ္းစား ႐ုရွားၿဂိဳဟ္တု တစ္လံုးပါ။ ဒီၿဂိဳဟ္တုက ၁၉၉၅

ခုႏွစ္ကတည္းက

Aလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

ပထမေတာ့

ကမာၻAထက္

၄၉၀ မိုင္Aကြာ

ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းထဲမွာ ေလလြင့္ျခင္း ခရီးသည္လုပ္ေနတဲ့ရာက တျဖည္းျဖည္း နိမ္႔ဆင္းလာၿပီး Aီရီဒီယမ္ရဲ႕

http://www.mmcybermedia.com

Page 54


ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ

ေရာက္ၿပီး

မလႊမ ဲ ေရွာင္သာတဲ့

လမ္းေျမႇာင္ၾကားမဟုတ္ဘဲ

ဘြားခနဲ တိုက္မိတာပဲ။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကမာၻေျမကို ပတ္ေနတဲ့ ၿဂိဳဟ္တုေပါင္းဟာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက လႊင္႔တင္ထားတာ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္တ့ဲ။ Aမ်ားစုက AခုAခ်ိန္မွာ Aလုပ္မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ Aဲဒီထက ဲ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေသာ ၿဂိဳဟ္တုေတြသာ Aလုပ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့တယ္တ့ဲ။ တျခားAခ်င္း တစ္မီတာထက္ ႀကီးတဲ့

ပစၥည္းေတြက

Aဲဒီကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ

Aမ်ိဳးေပါင္း

သံုးသိန္းေလာက္

ရွိတယ္။

Aဲဒါေတြက တစ္နာရီကို မိုင္ ၁၇၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ လည္ပတ္ေနေတာ့ Aာကာသထဲမွာ ယာU္Aျပင္ဘက္ Aလုပ္လုပ္ေနတဲ့

AာကာသယာU္မွဴး

တစ္Uီးကိုသာ

တုိက္မိရင္

မလြယ္ဘူးလို႔

ဆိုရမယ္။

Aခုတုိက္မိတ့ေ ဲ နရာက ဆုိက္ေဘးရီးယားေဒသ Aထက္ေကာင္းကင္ ၄၈၅ မုိင္ AကြာAတြင္းမွာတဲ့။ Aဲဒီက ထြက္လာတဲ့ ယာU္Aပ်က္Aစီး ေျမာက္ျမားစြာဟာ ကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ ႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ လွည့္လည္ေနလိမ္႔မယ္တ့ဲ။ ‘Aာကာသကို

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

ဒီကိစၥက

ဗီယင္နာၿမိဳ႕မွာ

Aသံုးခ်ေရး’

ေကာ္မတီ

မၾကာခင္

က်င္းပမယ့္

ညီလာခံမွာ

ကမာၻကုလသမဂၢရဲ႕

Aေလးထား

ေဆြးေႏြးမယ့္

Aေၾကာင္းAရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ Aာကာသဆုိတာ ဘယ္သူမွ ပိုင္တ့ေ ဲ နရာဟုတ္ေတာ့ ထိန္ခ်ဳပ္ဖို႔ Aခက္သားလား ခင္ဗ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 55


သတိထားရမယ့္ ကုသိုလ္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ သဲခဲ့သမွ်ကို

ႏွစ္သစ္ေျပာင္းေတာ့တယ္။

Aတုိးခ်ၿပီး

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ဆိုရင္

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ

မဟာသႀကၤန္Aတြင္း

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ

ျပဳတဲ့သူက

ကဲခ့ဲ

ျပဳပါတယ္။

သက္ႀကီးရြယ္Aိုေတြကို ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးတယ္။ Aခုလို ပူျပင္းတဲ့ ရာသီမွာ ေခါင္းပဲ ကြက္ေလွ်ာ္ရတဲ့ ကိစၥဟာ ထိုက္သင့္သေလာက္ Aႏၲရာယ္ ရွိတာမို႔ ေစတနာက ေဝဒနာမျဖစ္ရေAာင္ ဂ႐ုစိုက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ

ဇီဝိတဒါနလို႔

ေခၚတဲ့

သက္ရွိသတၱဝါေတြကို

ေဘးမဲ့လႊတ္တ့ဲ ဓေလ့က ဖက္ရွင္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ Aသင္းလိုက္ Aဖဲ႔လ ြ ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္Uီးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း

လႊတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

သားငါးေက်းငွက္

စသျဖင့္

လႊတ္ၾကတဲ့Aထဲမွာ

ငါးလႊတ္တ့ဲသူေတြAေနနဲ႔ Aာဖရိကငါးခူလို႔ေခၚတဲ့ သားစားငါးခူႀကီးေတြကို မလႊတ္မိၾကဖို႔ သက္ဆိုင္ရာက တာဝန္ရွိသူေတြက ႏွစ္စU္န႔A ဲ မွ် သတိေပး ႏႈိးေဆာ္တတ္ပါတယ္။ ဖြတ္မိေခ်ာင္းျဖစ္ ျမစ္ မခ်မ္းသာလို႔ ဆိုရမယ္္

ထင္ပါတယ္။ Aင္မတန္

ၾကမ္းတမ္းေလေတာ့ ဘုရားကန္တို႔ကို

ႀကီးထြားႏႈန္းျမန္တ့ဲ ငါးႀကီးေတြ ျဖစ္တ့A ဲ ျပင္

သူနဲ႔တစ္ကန္တည္း Aသစ္

ေနရတဲ့

ျပန္ဆယ္ခ့ၾဲ ကရပါတယ္။

မဟာ၀ိဇယကန္တို႔၊

Aသားစားလည္း

ၾကားေတာရ

သဘာဝျမစ္ေခ်ာင္းေတြထဲ

ေၾကးသြန္း

ေရာက္သာြ းရင္

ေဒသခံငါးေတြေတာင္ မ်ိဳးတုန္းကုန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aဲဒီငါးေတြ ေမြးျမဴျခင္းကို Aမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ၅/၂၀၀၁ နဲ႔ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကုသိုလ္ယူမယ္႔သူမ်ား သိုးAုပ္ထဲ က်ားလႊတ္သလို မျဖစ္ေAာင္ သတိထားၾကရပါလိမ္႔မယ္ ခင္ဗ်ာ။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 56


ခ်စ္သူတို႔ နယ္ေျမသစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လမင္းမွာ ဆံုစို႔ကယ ြ ္ ဆိုေသာ စကားမွာ ေခတ္မမွီေတာ့။ Aခုေတာ့ ခ်စ္သူခ်င္းလမင္းမွာ ဆံုႏိုင္ဖို႔ေခတ္ ေရာက္ၿပီဟု ဆုိႏိုင္သည္။ မၾကာမီက ကြန္ျမဴနစ္ မီလ်ံနာခ်ယ္လ္ဆီး ေဘာလံုးAသင္းပိုင္ရွင္ ေAဘရာမိုဘစ္ခ်္သည္ လေပၚမွာ ေျမEက ၁၀၀ ကို ဝယ္လိုက္သည္။ စားAုန္းဆီပင္ စိုက္ရန္မဟုတ္ပါ။ သူ႔ခ်စ္သူ ဒါရွာဇူကိုဗာႏွင္႔Aတူ

ေနဖို႔ဟု ဆိုေလသည္။ ေပးလိုက္ရတဲ့ေငြက ေဒၚလာ ၂ သိန္းခြဲ။

သူတို႔ဆီတြင္ ထံုးစံAတိုင္း Aမ်ားနဲ႔ မတူေAာင္ ထြင္ၾကရာ၌ တစ္ခုAပါAဝင္ဟု ဆိုႏိုင္သည္႔ Lunar Embassay ဆိုေသာ တရားမဝင္ Aဖြ႔A ဲ စည္း ရွိသည္။ ထိုေပါေၾကာင္ေၾကာင္ Aဖြ႔A ဲ စည္းက လေပၚ၌ သူတို႔ေဆာင္ရက ြ ္မည့္ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်ျပကာ (Uပမာ-၂၀၂၀ မတိုင္မီ လေပၚ၌ ကြန္ပ်ဴတာသံုးႏိုင္ရန္ စီစU္ေပးမည္) ဘယ္သူမွ မပိုင္သည့္ လေပၚက ေျမကို ေရာင္းစြံေAာင္ AႀကံAဖန္ လုပ္သည္။

ဒါကို

မိုဘစ္ခ်္လို

ေငြကို

ဂ႐ုမစိုက္ေသာ၊

နာမည္ႀကီးရင္ၿပီးေရာ ဆိုေသာ

႐ူးႏွမ္းႏွမ္း

သူေဌးေတြက ဝယ္ယူၾကသည္။ တစ္ခုေတာ့ ေတာ္ပါေသးသည္။ လေပၚတြင္ ဝယ္ယူထားေသာေျမAတြက္ ေျမခြန္ေဆာင္ရန္ မလိုပါတဲ့။

http://www.mmcybermedia.com

Page 57


ဂလုိဘယ္ ဇီး႐ိုးေခတ္ ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာရွိေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေျပာခ်င္ပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္Aၿပီး (ဟီ႐ိုရွီးမားႏွင္႔ နာဂစကီ Aဖ်က္Aဆီးကို ျမင္ကာ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏ်ဴကလီးယားတေစၧႀကီး ေျခာက္လွန္႔ေနခဲ့သည္မွာ Aႏွစ္ငါးဆယ္ ရွိခ့ၿဲ ပီ။ Aဏုျမဴလက္နက္ေတြက တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာကာ တစ္ေန႔တျခားလည္း ပို၍ပို၍ စြမ္းAားျပင္းလာၾကေလရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေပါက္ကလ ဲြ ုလု ယမ္းပံုႀကီးေပၚ ဖင္ခုထိုင္ေနရသလို ရွိေတာ့သည္။

Aခုတေလာ

ပို၍ဆူပက ြ ္လာ၏။

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင္႔

Aီရတ္ကပါ

ႏ်ဴကလီးယား

လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆုိင္ရန္ AတိAလင္း ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို ငါတို႔သာ ပိုင္ရမည္။

မင္းတုိ႔မပိုင္ရဟူေသာ

လက္နက္ႀကီးျပ၍

ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးဝါဒ

တံခန ြ ္ထူေနျခင္းမွာ

လူ႔ေလာကႀကီးAတြက္ ေကာင္းေသာ Aျခင္းAရာ မဟုတ္။ တကယ္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ကမာၻႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘဝ တည္ေဆာက္ရန္ ဆုိသည္မွာ ကမာၻႀကီးကို ‘ႏ်ဴလက္နက္ လံုးဝကင္းမဲ႔ေသာဇုန္’ Aျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္မွ ျဖစ္ေပမည္။ ယင္းAယူAဆကို Global Zero ဟု ေခၚသည္။ ထိုAမည္ႏွင္႔ သေဘာတူေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို လြန္ခ့ေ ဲ သာ Aႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ကပင္ ကမာၻတြင္ ၾသဇာရွိေသာ လူမ်ား (ေဂၚဘာေခ်ာ့၊ ဂ်င္မီကာတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္မ်ား၊ တ႐ုတ္၊ Aိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္

ထိေရာက္ေAာင္

Aေကာင္Aထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခ့ဲ။ မၾကာခင္ကာလကမူ ျပင္သစ္၌ ႏို္င္ငံေရး၊ စစ္ဘက္၊ Aရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ႏ်ဴလက္နက္မ်ားAားလံုး

ဖ်က္သိမ္းေရး

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြတ ဲ စ္ခု

က်င္းပႏိုင္ခ့ဲသည္။

ထိုAထဲတြင္

ဗလာဒီမာပူတင္၊ ဘားရက္Aိုဘားမားတို႔လည္း ပါ၏။ သူတို႔က ၂၀၁၀တြင္ Aျပည့္Aဝ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ Aဘက္ဘက္က ေခါင္းေဆာင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြတ ဲ စ္ရပ္ က်င္းပရန္ စီစU္ေနေလရာ ယခုႏွစ္UီးAတြက္ မဂၤလာသတင္းUီးဟုပင္ ေခၚႏိုင္ေလေတာ့သည္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 58


Aသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း Aၾကမ္းဖက္သမားေတြ

ကမာၻAႏွံ႔

ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနေသာ ေရွ႕တန္းတင္လာၾကသည္။

နည္းမ်ိဳးစံု

ကာလတြင္

ေနရာတကာတြင္ပင္

Aထူးသျဖင္႔

ေလဆိပ္မ်ား၌ လံုၿခံဳေရးကို

ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုႏွင္႔

မိနစ္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကိစၥကို

နာရီႏွင့္Aမွ်

လူAဝင္Aထြက္မ်ားေသာ

ပိုမိုတိုးျမႇင္႔လာၾကရသည္။ ထိုAထဲတြင္ Aီးယူေခၚ

Uေရာပႏိုင္ငံမ်ားက

Aသည္းယားစရာ AစီAစU္တစ္ခုကို တင္ျပလာပါသည္။ Uေရာပႏိုင္ငံAသီးသီးရွိ

ေလဆိပ္မ်ားတြင္

လူတစ္ကိုယ္လံုးကို ကိုယ္လံုးတီးဗလာAျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသာ Strip Scanner မ်ား တပ္ဆင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိစက္ထတ ဲ ြင္

ျဖတ္သာြ းသည္ရွိေသာ္

ဝတ္လစ္စလစ္

႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား၌

သ႐ုပ္ေဆာင္သူ

တစ္Uီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ေတာ္ပါေသးသည္။ ထုိျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးမ်ား Aစည္းAေဝးတြင္ ထုိကိစၥကို ဂ်ာမန္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက

ကန္႔ကက ြ ္သည္။

ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး

ေလဆိပ္လံုၿခံဳေရးေတြကုိ မေတာ္တာ

ေခ်ာင္းၾကည့္တတ္သူေတြAျဖစ္ Aထင္မခံႏိုင္ဘူးဟု ဆုိသည္။ ဒါဟာ ညစ္ညမ္းမႈတစ္ခုဟု ယူဆသည္။ ဂ်ာမန္ လက္ဝပ ဲ ါတီကလည္း ‘ဒီီAတုိင္းဆိုရင္ ေလဆိပ္ေတြဟာ ေနပူဆာAသင္းေတြရဲ႕ Aပန္းေျဖရာ ပင္လယ္ကမ္းေျခနဲ႔ တူသာြ းမွာေပါ႔’ ဟု ဆိုေလသည္။ ထုိAသင္းမ်ားမွာ ကိုယ္လံုးတီး ေနပူဆာလႈံၾက၏။ သို႔ေသာ္

Aေမရိကန္

ေလဆိပ္တခ်ိဳ႕

ဟီးသ႐ိုးေလဆိပ္တို႔တြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခား

နယ္သာလန္

ထုိစက္မ်ားကိုစမ္းသပ္

Aမ္စတာဒမ္ေလဆိပ္ႏွင္႔

Aသံုးျပဳေနသည္ဟု

ခရီးသြားတတ္သူမ်ားAေနျဖင့္

‘Aသြားမေတာ္

ဆိုၾကေလရာ

တစ္လွမ္း’

လန္ဒန္ မၾကာခဏ

မျဖစ္ရေလေAာင္

ဂ႐ုစိုက္ၾကပါကုန္။ Aင္္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္သူ Aမ်ားစုဟာ Aစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ AေလးAနက္ ထားတဲ့

ကိစၥတစ္ခုက

သိတဲ့Aတုိင္း

Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAေနနဲ႔

Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံပိုင္

လူျမင္ကြင္းမွာ

ဘာလီကၽြန္းဆိုတာက

မ်က္စိက်တဲ့ေဒသ

ျဖစ္ပါတယ္။

ခက္တာက

Aမ်ိဳးသမီးေတြကို

ေရကူးဝတ္စံုAေနနဲ႔

လံုလံုၿခံဳၿခံဳ

ဝတ္စားဆင္ယင္ေရးပါပဲ။

ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ေတြ

Aဲသလို

ဘီကီနီဝတ္စံုကို

ကမ္းေျခ

Aင္မတန္

Aပန္းေျဖစခန္းမွာ

လံုးဝဝတ္ဆင္ခြင့္

မျပဳတာပါပဲ။

ဘာသာေရးAျမင္Aရ မတင့္တယ္တ့ဲ ရွက္ဖယ ြ ္ကိစၥေပါ႔။ Aဲဒီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Aင္ဒိုနီးရွား ခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ႕ ဝင္ေငြဟာ ေလ်ာ့က်လာဖြယ္ရွိတ့ဲAတြက္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လာမည့္ႏွစ္ကို

ဘီကီနီကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္တင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္

Aေမရိကန္ေဒၚလာ

၆.၇

ေဆြးေႏြးရတဲ့ဘ၀ ေရာက္ရပါေတာ့တယ္။ သူတို႔

သန္းေလာက္

ဘီလီယံေလာက္

လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး

ရမယ္လုိ႔

ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

Aဲဒီႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ေနာက္ဆံုးေတာ့

Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ Aျခားေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား မပါဘဲ ဘာလီကၽြန္းတြင္သာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘီကီနီ ဝတ္ဆင္ခြင့္ျပဳတဲ့ Uပေဒကို Aတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ (ဒီAထဲမွာ မြတ္စလင္ Aမ်ိဳးသမီးေတြ ပါ၊ မပါေတာ့ သဲသက ဲ က ဲြ ဲြ မသိပါဘူး) Aခုထက္တုိင္ Aဲဒီဗိုက္န႔ဲ ေက်ာ လြတ္လပ္ခြင္႔ကို ဘာသာေရး Aစြန္းေရာက္ေတြက ကန္႔ကက ြ ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ Eၿပီလ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 59


လူမိုက္ေနာက္မွ Aႀကံရ Aေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပႀဲြ ကီးေတာ့ ၿပီးသြားျပန္ပါၿပီ။ Aမ်ားသိၾကတဲ့Aတိုင္း Aိုဘားမားဆိုတ့ဲ လူမည္းကေလးကပဲ Aႏိုင္ရသြားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Aေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာလည္း သိပ္ေတာ့

မထူးဆန္းလွပါဘူး။

သူတို႔ရဲ႕

Aဓိကၿပိဳင္ဘက္

ပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္တ့ဲ

ဒီမိုကရက္တစ္န႔ဲ

ရီပတ္ဘလစ္ကင္ ဆိုတ့ဲ ပါတီႀကီးေတြက မူ၀ါဒခ်င္း သိပ္မကြျဲ ပားေလေတာ့ (ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္ေနတာက

Aတူတူ)

ျပည္သူေတြကလည္း

တစ္လွည့္စီ

မဲေပးေနၾကတာပါပဲ။

ဒါေၾကာင္႔

ရီပတ္ဘလစ္ကင္သမၼတ တစ္လွည့္ တက္လိုက္၊ ဒီမုိကရက္တစ္က သမၼတ တစ္လွည့္ တက္လိုက္န႔ဲ စခန္းသြားေနၾကတာပဲ။ ဒီပမ ဲြ ွာေတာ့ Aုိဘားမား ႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳေတြးမိပါတယ္ ခင္ဗ်။ ႏိုင္ငံေရးAျမင္န႔ဲ Aကဲခတ္တ့ဲ ေနရာမွာေတာ္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တယ္ဆုိတာ တုိင္းျပည္က ခုိင္းလို႔ ေကာင္းမယ့္လူ ေရြးတာပဲ။ (Aေမရိကန္သမၼတဆိုတာ ကမာၻမွာ Aလုပ္Aမ်ားဆံုး

လူတစ္ေယာက္ပါ)

ဒီေတာ့

႐ိုင္းတယ္

မထင္ပါနဲ႔။

ခင္ဗ်ားတုိ႔

ခုိင္းႏြားဝယ္ရင္

ႏြားAုိဝယ္မလား၊ ႏြားပ်ိဳဝယ္မလား။ ဒီAခ်က္န႔ဲ တြက္ၾကည့္ရင္ Aသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းလို Aဘိုးႀကီးကိုေက်ာ္ၿပီး Aုိဘားမား Aေရြးခံရတာ ဘာမွ မဆန္းလွပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က Aေမရိကန္ျပည္သူေတြက Aသစ္Aဆန္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္လိုက္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ဂုဏ္ယူလိုဟန္ တူတယ္။ AသားAေရာင္ ခြျဲ ခားတဲ့ ဓေလ့ႀကီးက Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စတင္တည္ေထာင္စU္ကတည္းက Aျမစ္တယ ြ ္ခ့တ ဲ ့ဲ ဓေလ့ႀကီးကိုး။ လင္ကန ြ ္းဟာ ျပည္တြင္းစစ္ဆင္ႏၿႊဲ ပီးေတာင္ ဒီဓေလ့ကို တြန္းလွန္ခ့ဲရတယ္ မဟုတ္လား။ ေဟာ... လူမုိက္ေနာက္မွ Aႀကံရတာက ရီပတ္ဘလစ္ကင္ေတြ ခင္ဗ်။ သူတို႔ကလည္း လူမည္းတစ္Uီးျဖစ္တ့ဲ ေမရီလင္းျပည္နယ္ ဒုUကၠဌေဟာင္း မိုက္ကယ္စတီးလီကို ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီ Aမ်ိဳးသားေကာ္မတီ

ဒုUကၠဌAျဖစ္

ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္

သမုိင္းတစ္ေလ်ာက္မွာ

ပထမဆံုးAႀကိမ္

လိုက္ၾကတယ္တ့ဲ။

ဒါဟာလည္း

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရျခင္းတဲ့။

တကယ္လိ႔ု ရီပတ္ဘလစ္ကင္ ပါတီသမၼတေလာင္းဟာ ဟယ္လာရီ ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီး သူမက သမၼတျဖစ္ခ့ဲရင္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီဟာ

Aမ်ိဳးသားေကာ္မတီ

Uကၠဌရာထူးကို

မိန္းမတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမ်ား

ခန္႔Aပ္ေလမလားဆိုတာ စU္းစားစရာ ျဖစ္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 60


သူတို႔ဆီက ဖူးစာရွင္ေရြးပြဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုတာ Aရင္က ဆင္းရဲမဲြေတမႈန႔ဲ ပတ္သက္လာရင္ စံခ်ိန္တင္ရမယ့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခပ ့ဲ ါတယ္။ ဒီတုန္းက လူUီးေရ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ဟာ ဆန္ျပဳတ္ေတာင္ မွန္မွန္မေသာက္ႏိုငခ ္ ့ၾဲ ကပါဘူး။ လူပုေလး တိန္ေရွာက္ဖိန္ေနာက္ပိုင္း ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို က်င့္သံုးခဲ့တ့ဲ တ႐ုတ္ႏင ို ္ငံဟာ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း စီးပြားေရး တုိးတက္လာခဲ့တာလည္း

Aမ်ားAျမင္ပါပဲ။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Aတုိင္းAတာနဲ႔ကို

လူမႈေရးျမင့္မားၿပီး

စီးပြားေရး Aင္Aားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခ့ဲရတယ္။ Aခု တစ္ကမာၻလံုး စီးပြားပ်က္ကပ္ ဆုိက္တ့ဲAခါ သူလည္း Aထုိက္Aေလ်ာက္ ထိခုိက္မႈ ရွိပါတယ္။ သူက Aေမရိကန္ေဒၚလာကို Aမ်ားဆံုး ကိုင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ေနတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံႀကီးက

ထူးျခားတဲ့

ဖူးစာရွင္ေရြးခ်ယ္ပဲြ

တစ္ခုAေၾကာင္းပါ။

က်င္းပခဲ့တ့ေ ဲ နရာက ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕။ ဒီရွန္ဟုိင္းဆိုတ့ဲ ၿမိဳ႕က ရာဇဝင္န႔ပ ဲ ါ။ တ႐ုတ္ကန ြ ္ျမဴနစ္ပါတီ စတင္ တည္ေထာင္ခ့တ ဲ ့ေ ဲ နရာ။ ၿပီးေတာ့ ပထမဆံုး စီးပြားေရး စမ္းသပ္ဇံုAျဖစ္န႔ဲ ေဈးကြက္စီးပြားေရး စတင္ က်င့္သံုးခဲ့ရာေနရာ

ျဖစ္ပါတယ္။

(ကၽြန္ေတာ္တို႔

ငယ္ငယ္က

နာမည္ႀကီးခဲ့တ့ဲ

တ႐ုတ္ေသြးပါတဲ့

႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးေမရီျမင္႔ဟာ ရွန္ဟိုင္းမယ္ဘ႔ရ ဲြ ခဲ့သူ တစ္ေယာက္တ့ဲ) ခ်ိဳင္းနားေဒလီ

သတင္းစာမွာ

ေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲ

Aဲဒီဖူးစာဖက္

ေရြးခ်ယ္ပပ ဲြ ါတီကို

တက္ေရာက္ခ်င္ရင္

ဝင္ေၾကးဟာ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ (ရွစ္ေထာင္)တဲ့။ ဒီေတာ့ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု လူပ်ိဳဆုိ Aနားကပ္ႏိုင္မယ့္ပံု မေပၚဘူး။

ရွစ္ေထာင္ဆိုတာက

ကုန္က်စရိတ္ေတြပါ

ထည့္တက ြ ္ရင္

ဝင္ေၾကးပဲ မနည္းမေနာ

ရွိေသးတယ္။ ေနမွာေပါ႔ေနာ္။

ဘာဘာညာညာ Aဲဒီပက ဲြ ို

ေထြလီကာလီ

သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ

ျဖစ္ပံုရတဲ့ တ႐ုတ္ပေလးဘိြဳင္ ၂၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခ့တ ဲ ယ္။ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ မိန္းကေလးေတြက တကယ့္ Aေခ်ာAလွေလးေတြပတ ဲ ့ဲ။ ပြဲေတာ္လာတဲ့သူေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ပံုမွန္႐ုပ္ကို မျမင္ရေAာင္ မ်က္ႏွာဖံုးေတြ တပ္ဆင္ထားၾကတယ္တ့ဲ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စကၠဴAိတ္ေတြေတာင္ Aသံုးျပဳခဲ့ၾကေသးတယ္ တဲ့။ ဘယ္သူေတြ

ဘယ္လိုဖူးစာဖက္

ရသြားၾကတယ္ဆိုတ့ဲ

ေနာက္ဆက္တဲြ

သတင္းကေလးကိုေတာ့

ေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႔ရပါဘူး။

http://www.mmcybermedia.com

Page 61


ေတမိမင္းကို Aရြဲ႕တိုက္သူမ်ား ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘ႔ဆ ဲြ ုိတာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း

သိၾကပါတယ္။

Aဲဒီထမ ဲ ွာ

ေတမိမင္းဇာတ္ကလည္း

ထူးျခားပါတယ္။ စကားေျပာတာရဲ႕ Aျပစ္ကို ျမင္ေတြးၿပီး ေမြးကတည္းက စကားမေျပာဘဲ ေနလာတဲ့ Aေလာင္းေတာ္ဟာ

‘စကား

စကားေျပာပါမ်ား၊

စကားထဲကဇာတိျပ’

‘ၾကမ္းကၽြံလွ်င္

ႏႈတ္ရသည္၊

စကားကၽြံလွ်င္ ႏႈတ္မရ’ ‘ဆိတ္ဆိတ္ေနက ေထာင္တန္၏’ စသျဖင့္ စကားေျပာျခင္းရဲ႕ Aျပစ္ေတြကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဆံုးမစကားေတြကလည္း Aမ်ားႀကီးပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း Aေလာင္းေတာ္လို ပါရမီမရင္႔သန္တ့ဲ ကၽန ြ ္ေတာ္တို႔ခမ်ာ လူကလည္း ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့ ဆုိေရးရွိက ဆိုAပ္လွ ဆိုသလို

ေျပာရဆိုရ ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေျပာမၿပီး တီးမမျမည္ေနတာ

Aေကာင္းပဲဆိုတ့ဲ Aသိေတာ့ ရွိပါရဲ႕။ Aခုဟာက Aေလာင္းေတာ္ေတမိမင္းကို Aရြဲ႕တုိက္သလို မာရသြန္ စကားေျပာသူေတြ ေပၚေနတာပဲ။ မၾကာခင္က ျပင္သစ္လူမ်ိဳး လြိဳက္စ္ကိုလက္ဆိုတ့ဲသူဟာ မရပ္မနား နာရီေပါင္း ၁၂၄ နာရီၾကာေAာင္ စကားေတြ တရစပ္ ေျပာေနခဲ့တယ္။ ႐ူးေနတဲ့သူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္ေAာင္

ကမာၻAရွည္ၾကာဆံုး

စကားေျပာသူAျဖစ္

စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏိုင္ေAာင္

ႀကိဳးစားခဲ့တာပါတဲ့။ Aသက္ ၆၂ ႏွစ္ရွိတ့ဲ ဒီလူဟာ သူေနထုိင္ရာ Perpignan ၿမိဳ႕ေလးမွာ ၅ ရက္န႔ဲ ၄ ညတုိင္တိုင္ မရပ္မနား စကားေျပာျပခဲ့တယ္။ သူေျပာတာေတြကေတာ့

ေတာင္ေရာက္ေျမာက္ေရာက္

Aေၾကာင္းAရာ Aစံုပါပဲ။ သူ႔Aရင္စံခ်ိန္တင္ထားသူက Aိႏိၵယလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္တ့။ဲ သူက နာရီေပါင္း ၅၀ ၾကာေAာင္ စကားေျပာခဲ့တယ္။ ကဲ. .. သူတို႔စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးႏိုင္မယ့္လူမ်ား ျမန္မာျပည္မွာ ရွိသလား။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ေမလ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 62


ေကြး သံုးေကြး ေပါင္းမိျခင္း Aခုတေလာ ကံမေကာင္း Aေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ရတဲ့သူေတြက ဝူခုန္းသူငယ္ခ်င္း ပါက်ဲတို႔ Aမ်ိဳးေတြပါပဲ။ ဘယ္Aခ်ိန္ကတည္းက မ်က္မုန္းက်ိဳးေနတယ္ ဝက္Aေကာင္ေရ

၃၅၀၀၀

ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္တ့ဲ။ Aေမရိကန္၊

(သံုးေသာင္းခြဲ)ေက်ာ္ေက်ာ္ကို

ဒီAျဖစ္ေတြကို

Aေမရိကန္က

မသိဘူး။ Aီဂ်စ္ႏိုင္ငံကေတာ့

Aေရွ႕ေတာင္Aာရွႏိုင္ငံေတြေတာင္

Aကုန္သတ္ျဖတ္ဖို႔

Aစပ်ိဳးလိုက္တာကေတာ့

Uေရာပ၊

Uေရာပက

ႏိုင္ငံAတြင္းမွာ ရွိတ့ဲ

AာရွAထိ

လႊတ္ေတာ္က

မကၠစီကိုႏိုင္ငံပါပဲ။

မကၠစီကိုက

ကူးစက္လာလိုက္တာ

Aခုဆို

ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲ Aိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ထုိင္းကိုေတာင္

ေရာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း Aေလးထား ဂ႐ုျပဳရမယ့္ AေျခAေန ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးAဖြ႔ဲ (WHO)က တပ္လွန္႔မႈက Aဆင့္ ၅ ေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ။ တစ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ကူးစက္ေနၿပီဆိုတ့ဲ သေဘာေပါ့။ Aျမင့္ဆံုးAဆင့္က Aဆင့္ ၆ ပါ။ Aဆင့္ ၆ဆုိတာက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ကပ္ေရာဂါလုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္တာပါပဲ။ ေသဆံုးသူ ရာဂဏန္း ကူးစက္ခံရသူ ေထာင္ဂဏန္းသာ ျဖစ္လို႔ စိုးရိမ္ဖယ ြ ္မရွိဘူးလို႔ေတာ့ ငွက္တုပ္ေကြး၊ ဆုိပါတယ္။

ယူဆလို႔

မရပါဘူး။

ဝက္တုပ္ေကြးသံုးမ်ိဳး FAO

မသိေသးဘူးလို႔

Aခု

လက္သစ္တုပ္ေကြး

ေပါင္းစပ္ၿပီးျဖစ္တ့ဲ

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာA ဖြ႔ႀဲ ကီးကေတာ့

ဆုိပါတယ္။

ဒီတုပ္ေကြးေရာဂါဟာ

OIE

ဝက္ကေနလူကို

မသိေသးတဲ့A တြက္ ဝက္တုပ္ေကြးလို႔

A ဲဒါက

ဗိုင္းရပ္စ္Aသစ္ ဘယ္ကစ

ေရာဂါဟာ

လူတုပ္ေကြး၊

(A/H1N1)

ျဖစ္တယ္လို႔

ဘယ္လို

ျဖစ္လာတယ္ဆုိတာ

ကမာၻ႔တိရစာၦန္က်န္းမာေရးA ဖြ႔တ ဲ ့။ဲ

ကူးတာလား။

လူက

မသံုးသင့္ေသးဘူးလို႔

A ဲဒီA ဖြ႔က ဲ ေတာ့

ဝက္ကိုကူးတာလား။

ေသေသခ်ာခ်ာ

ကန္႔ကက ြ ္ပါတယ္။ ဝက္ေတြၾကားထဲက

A ေခ်ာင္နာမည္ပ်က္ရတာ မ႐ႈစိမ့္ဘူး ထင္ပါရဲ႕ ခင္ဗ်ာ။ မကၠစီကိုက စျဖစ္တာမို႔ မကၠစီကိုတုပ္ေကြးလို႔ ေခၚသင့္တယ္လို႔ A ႀကံေပးပါတယ္။ မကၠစီကို ႏိုင္ငံသားေတြ နာမည္ပ်က္ရင္ ပ်က္ပါေစဆိုတ့ဲ သေဘာလား မသိပါဘူး။ A ခုေတာ့ ဒီကိစၥဟာ လံုးလည္လိုက္ေနဆဲ ရွိပါတယ္။ A ေမရိကန္က သူ႔လူေတြ မကၠစီကို မသြားဖို႔ တားတယ္။ Uေရာပသမဂၢ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးကလည္း Uေရာပသားေတြ A ေမရိကန္မသြားဖုိ႔ တားတယ္။ မကၠစီကိုမွာေတာ့

လူစုလူေဝး

ျဖစ္ႏိုင္တ့ေ ဲ နရာျဖစ္တ့ဲ

စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊

စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊

႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္တာက ဒီေရာဂါကူးစက္မႈ A ျဖစ္ဆံုး ေနရာေတြက ေဆး႐ံု ေဆးခန္းေတြတ့ဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုကို မလိုA ပ္ဘဲ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းမသြားဖို႔ လႈံ႕ေဆာ္ပညာေပးေနရတယ္။ မကၠစီကိုမွာ ေခတ္စားတဲ့ ပါးခ်င္းA ပ္ ႏႈတ္ဆက္တာ၊ ေပြ႔ဖက္ႏႈတ္ဆက္တာေတြကိုလည္း ေရွာင္ၾကU္ၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသေနရတယ္။

သူတို႔ဆီမွာေတာ့

ဆာဂ်ီကယ္မတ္စ္

ေခၚတဲ့

တစ္ခါက

ခြစ ဲ ိတ္ခန္းသံုး

တ႐ုတ္ျပည္မွာ

ဆားစ္ေရာဂါ

ႏွာေခါင္းကာကေလးေတြန႔ဲ

ျဖစ္တုန္းကလုိ လူတိုင္းကိုယ္စီ

လွပေနတာ ျမင္ရပါတယ္။ တစ္ခုခက္တာက နာလန္ထဖို႔ A ရွိန္ယူေနတဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားပ်က္ကပ္ကို ဒီေရာဂါက A ႐ိႈက္ထိုးလိုက္သလို A ထိနာေစတာပါပဲ။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊

A စားA စာနဲ႔

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ

ထိခုိက္ကုန္ပါတယ္။ တ႐ုတ္က A ေမရိကန္န႔ဲ မကၠစီကိုက ဝက္သားတင္ပို႔မႈကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 63


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီေရာဂါ ျဖစ္ပာြ းတဲ့ သတင္းကို မၾကားရေသးေပမယ့္ သက္ဆုိင္ရာက လိုAပ္တ့ဲ သတိေပးမႈန႔ဲ

ပညာေပးမႈေတြကို

ပူျပင္းလြန္းတဲ့

ေႏြရာသီေၾကာင့္ျဖစ္တတ္တ့ဲ

ျဖစ္လာေလေတာ့

(Aထူးသျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေရာဂါေတြရဲ႕

ကၽြန္ေတာ္တို႔

တစ္ဆက္တည္းပဲ ဒဏ္န႔A ဲ တူ

ေျမာက္Uကၠလာပတြင္)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါပါ Aထူးဂ႐ုစို္က္ေနၾကပါတယ္။

ေခတ္ေပၚ ယU္ေက်းမႈတစ္ခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ လမ္းေဘးက ဝက္သားတုပ္ထိုးဆိုင္ကေလးေတြ Aတြက္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာပဲေပါ႔ ခင္ဗ်ာ။ ကဲ. .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝက္သားစားတာ ခဏေရွာင္ၾကစို႔။

http://www.mmcybermedia.com

Page 64


မိုးကို ေမွ်ာ္သည္ Aမွန္Aတုိင္း ေျပာရလွ်င္ Eၿပီလကတည္းက ပူတယ္ေလ ဆယ္ေနကဲဟု ဆုိရေလာက္ေAာင္ နံျပားဖိုထဲ ေရာက္ေနသည့္Aလား Aခံရခက္သူမ်ားက ေႏြAျမန္ကုန္ေစခ်င္ၾကကာ မိုးကို ေမွ်ာ္ၾကသည္။ ဖားသား စားခ်င္လို႔ ေမွ်ာ္သူလည္းပါသည္။ မုိးတြင္းဆုိ ျမန္မာ့Aသံက Aၿမဲဖြင့္တတ္သည့္ ကိုျမႀကီး၏ ‘မိုး’ သီခ်င္းကို နားေထာင္ခ်င္လို႔ ေမွ်ာ္သူလည္းပါမည္။ တီဗက ီြ Aဆက္မျပတ္

ေၾကာ္ျငာေနေသာ ေခါက္ထီးလွလွ၊

မိုးကာဂ်ာကင္ လွလွေတြကို ႐ႈိးတျပျပဝတ္ခ်င္ၾက၍ မုိးေမွ်ာ္သူလည္းပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္တာကေတာ့ တစ္မ်ိဳးခင္ဗ်။

မုိးရာသီေရာက္လွ်င္

Aခ်ိန္ျပည့္

လွ်ပ္စစ္မီး

သံုးစြႏ ဲ ိုင္ေတာ့မည့္Aေရး

ေတြးမိကာ

ေမွ်ာ္ေနရျခင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက Aဓိက ေရAားလွ်ပ္စစ္ကို AဓိကAားျပဳေနေသာ ႏိုင္ငံ။ မိုးေရာက္လွ်င္ ဆည္ေတြ ေရကာတာေတြ ေရျပည့္ေရလွ်ံၿပီ။ ဒါဆုိ ေႏြထက္ လွ်ပ္စစ္မီး ပိုထုတ္ႏိုင္ၿပီ။ ဒါက ႏွစ္စU္ ႀကံဳေနက် သဘာဝပင္။ ေႏြေပါက္လို႔ ဆည္ေတြထမ ဲ ွာ ေရေတြ နည္းရင္ေတာ့ ထံုးစံAတုိင္း Aလွည့္က်စနစ္ေပါ့။ ပ်က္တ့ဲAခါလည္း

ပ်က္ေပမေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

မေျပာနဲ႔

တေလာက

Aိမ္ျဖဴေတာ္ေတာင္

မီးပ်က္သာြ းတယ္တ့ဲ။ မႏွစ္က ဇြန္ ၁၃ ကပါ။ ၁၃ ကပဲ ကံမေကာင္းတာလား။ ႐ုတ္တရက္ မီးျပတ္တ့ဲဒဏ္ကို လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲသူေပါင္း ၇၀၀၀ ခန္႔ ထိခုိက္ခ့တ ဲ ယ္လို႔ ပက္ကိုကုမၸဏီ(ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ႔ေရး)က ပါတယ္တ့ဲ။

ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔

AဲဒီAထဲမွာ

Aေရးေပၚသံုး

ဒုတိယသမၼတရဲ႕

ဂ်င္နေရတာစက္န႔ဲ

႐ံုးAေဆာက္AAံုတစ္ခုလံုးလည္း

မီးေပးခဲ့တယ္လုိ႔

Aိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္

ဆုိခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္Aားစက္႐ံု Aလုပ္မလုပ္လို႔ ပ်က္ခတ ့ဲ ာပါ။ ဒီမေတာ္တဆမႈဟာ Aၾကမ္းဖက္သမားေတြန႔ဲ

ဆက္စပ္မႈ

တစ္စံုတစ္ရာ

မရွိဘူးလို႔

ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးဌာနက

ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ငယ္စU္က လွ်ပ္စစ္ဌာနက ေၾကာ္ျငာစာသားကေလးကို တစ္ခါတစ္ေလ သတိရမိတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကို တလက္လက္လင္းေပးတာ။

သင္က

မီတာခကို

မပ်က္မကြက္ရွင္းေပးပါ

မီတာခေတာ့

မွန္မွန္ေပးသင္႔တာေပါ႔။ ဟုတ္ပါရဲ႕။ မီတာခ မွန္မွန္မေပးလို႔

မၾကာခင္က

သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔

ထြက္ေတာ္မူနန္းကခြာခဲ့ရာမွာ မီတာခ

Aေႂကြးေတြ

ယခင္ႏွစ္

ေဒၚလာ

ရာထူးစြန္႔ခ့ဲရတဲ့ ကာလမ်ားစြာ

တစ္သန္းေပးေဆာင္ဖို႔

ဆုိလားပဲ။

နာမည္ပ်က္ရတဲ့ သူက

နီေပါဘုရင္ေဟာင္းပါ။

Aခုေတာ့

နန္းေတာ္Aေဆာက္AAံုေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဌာနက

မွန္ပါတယ္။ Aရင္

သံုးစြဲခ့တ ဲ ့ဲ

ေႂကြးေတာင္းခံရတာပါ။

Aရင္ကေတာ့ ဘုရင္မို႔ မေတာင္းေလသလား စU္းစားစရာေပါ႔ဗ်ာ။ ဘုရင္လူထက ြ ္ မစၥတာ Gyanendra ဟာ Aခု သူAရင္က Aမဲလုိက္ရင္ သံုးခဲ့တ့ဲ စခန္းခ်Aိမ္ေဟာင္းမွာ စံျမန္းေနပါတယ္။ သူသာ မီတာခ မေပးႏိုင္ရင္ AဲဒီAိမ္ဟာ မီးျဖတ္ခံရမယ္လို႔ ႏို႔တစ္ေပးထားတယ္တ့ဲ။ Aင္း... ဒါလည္း တရားရစရာ တစ္ခုလို႔ မဆိုႏိုင္ဘူးလားခင္ဗ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 65


ကူညီပါရေစ ဆိုေသာ္လည္း ရယ္ေသာသူသည္ Aသက္ရွည္၏ဆိုတ့ဲ စကားကို ဖိလစ္ပိုင္ရဲခ်ဳပ္က ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ပံု ရပါတယ္။ ဖိလစ္ပို္င္ရဲေတြ လူထုေရွ႕မွာ ၿပံဳးရယ္ေနရမယ္လို႔ Aမိန္႔ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ မခ်ိသာြ းၿဖဲကေလး ျဖစ္ျဖစ္၊ ငါးသေလာက္ ၿပံဳးေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ၿပံဳးမေနရင္ ဒါဟာ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းၾကဳတ္တ့ဲ AမူAရာ လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုၿပီး

ရာထူးခ်

Aျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္လုိ႔

ဆုိပါတယ္။

ကၽန ြ ္ေတာ္တို႔

ရာဇဝင္မွာ

Aင္မတန္နာမည္ႀကီးတဲ့ တစ္သက္လုံးမွာမွ သံုးႀကိမ္ပဲ ၿပံဳးတယ္ဆိုတ့ဲ သီလဝမင္းသားႀကီးသာ Aဲဒီႏိုင္ငံမွာ ရဲလုပ္ရင္ ျမန္ျမန္Aလုပ္ျပဳတ္မယ့္ ကိန္းေပါ့။ ‘ကူညီပါရေစ’ ဆုိတာ ကၽန ြ ္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Aင္မတန္

ေရပန္းစားတဲ့ စကားလံုးေလးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ရဲတပ္ဖ႔ရ ဲြ ဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ပါ။ ၁၉၉ ကိုသာ ဖုန္းလွည္႔လိုက္။ Aေမရိကန္မွာလည္း AကူAညီလိုခ်င္ရင္ ၉၁၁ ကိုပဲ ဖုန္းဆက္ရတာပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း Aဆက္မေတာ္တစ္ခန ြ ္းဆုိသလို ၉၁၁ ကို

ဖုန္းဆက္ကာမွ

Aဖမ္းခံရတဲ့ လူလည္းရွိတယ္။ Aေမရိကားက ကားလို႔စ္ဆိုတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ဟာ ပိုက္ဆံထည့္ၿပီး ေဈးဝယ္တ့ဲ

စက္ထဲ

ပိုက္ဆံထည့္ေပမယ္႔

လိုခ်င္တ့ပ ဲ စၥည္း

ထြက္မလာတဲ့Aတြက္

Aဲဒီစက္က

သူ႔ပိုက္ဆံခိုးပါတယ္ဆုိ ၉၁၁ကို ဖုန္းဆက္လို႔ Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးမႈန႔ဲ Aဖမ္းခံရတယ္တ့။ဲ ဖေလာ္ရီဒါက ငနဲတစ္ေယာက္က သူ Aသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔ စားရာမွာ သံုးတဲ့ Aခ်U္ရည္ဘူး ေျမေAာက္ရထားေပၚမွာ ေမ့က်န္ခ့တ ဲ ာ

ျပန္ယူေပးဖို႔

ဖုန္းဆက္တ့ဲAတြက္

Aဖမ္းခံရတယ္တ့ဲ။

ကူညီပါရေစဆုိေပမယ့္လည္း

ေတာ္႐ံုကိစၥပဲ AကူAညီေတာင္းဖို႔ ေကာင္းတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 66


စင္ဒရဲလားက စခဲ့တဲ့ ဖိနပ္ ကမာၻမွာ လူသိAမ်ားဆံုး ဖိနပ္ဟာ စင္ဒရဲလားရဲ႕ ဖန္ဖိနပ္ကေလးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကေလးဘဝကတည္းက ဒီပံုျပင္ကေလးနဲ႔ ရင္းႏွီးခဲ့ၾကတယ္။ မင္းသားက သူ႔Aတြက္ သတို႔သမီးေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဒီက်န္ခ့တ ဲ ့ဲ ဖိနပ္ေလးတစ္ဖက္န႔ေ ဲ တာ္ မေတာ္ ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တာကလည္း တကယ့္ကို စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ခ့ဲရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝမွာ ဆိုဗီယက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က႐ူးရွက္က ကုလသမဂၢညီလာခံမွာ သူ႔႐ွဴးဖိနပ္ကို ခၽြတ္ၿပီး စားပြက ဲ ိုေခါက္ စကားေျပာတယ္ဆိုတာ ၾကားရေတာ့ လူငယ္ပီပီ သေဘာက်ခဲ့တာပါပဲ။ (Aမွန္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာAဆင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ Aေနနဲ႔ဆုိ

မယU္းေက်းတဲ့

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆိုတ့ဲ ဗန္းစကားေတာင္

မားကို႔စ္

Aဲဒီတုန္းက

AျပဳAမူမို႔

႐ႈတ္ခ်ထိုက္ပါတယ္)

ဖီလစ္ပို္င္ရဲ႕

ရာသက္ပန္

သူ႔ႏိုင္ငံက

ထြက္ေျပးရေတာ့လည္း

(ေဂ်ာင္းေတာ့

မားကို္႔စ္ဆုိတ့ဲ

တြင္က်ယ္ခ့ပ ဲ ါေသးတယ္)

သူ႔မေဟသီ

Aီမယ္ဒါး

ယူမသြားႏိုင္လို႔

စံAိမ္ေတာ္မွာ က်န္ခ့တ ဲ ့ဲ ဖိနပ္Aရန္ေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို ၾကည္ၿ့ ပီး ကမာၻ႔ျပည္သူေတြန႔A ဲ တူ Aံ့ၾသခဲ့ရပါတယ္။ Aခုေနာက္ဆံုး Aဲဒီသူေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ဖိနပ္န႔ဲ ေက်ာ္ၾကားသြားတဲ့သူကေတာ့ Aီရတ္သတင္းေထာက္ Aယ္လ္ေဇဒီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက Aမ်ားသိတ့ဲAတုိင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြတ ဲ စ္ခုမွာ Aေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဘုရွ္ကို ဖိနပ္န႔ဲ ေပါက္ခ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္။ (သူဟာ ဒီလို ဖိနပ္န႔ေ ဲ ပါက္ႏိုင္ဖို႔Aတြက္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ေလ့က်င့္ခ့တ ဲ ယ္လို႔ေတာင္

ဆုိပါတယ္တ့ဲ)

ဒါေပမယ့္

ေဂ်ာ့ဘုရွ္ဆိုတာကလည္း

ဂ်က္ဆီဂ်ိမ္းတို႔ Aရပ္က လာတာဆိုေတာ့ လြတ္ေAာင္ ထုတ္လိုက္ေသးတယ္။

“ေပါက္တ့ဲသူကိုေတာ့

Aေရွာင္Aတိမ္း

ေရွာင္ႏိုင္ပါတယ္။ သူက ျပက္လံုးေတာင္

ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့

သူ႔ဖိနပ္ကေတာ့

ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္။ နံပါတ္ ၁၀ ျဖစ္ရမယ္”တဲ့။ Aဲဒီကိစၥဟာ ကမာၻမွာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္သလို Aယ္လ္ေဇဒီ (Aသက္ ၃၀) ဟာလည္း Aာရပ္ မြတ္စလင္ကမာၻမွာ

ဟီး႐ိုး

ကမ္းလွမ္းတဲ့သူက

ကမ္းလွမ္းတယ္။

ေပါက္ကဲြေစႏိုင္တ့ဲ

ပစၥည္း

ဖ်က္ၿပီး

ရွာေဖြခ့လ ဲ ို႔ပဲ

ကမ္းလွမ္းတဲ့သူေတြက ဖိနပ္ေAာ္ဒါေတြ

မွာတဲ့

ျဖစ္လို႔သာြ းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့

တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဖြဖ ဲ ဲြ

Aဲဒီဖိနပ္ဟာ

ပါမပါ

ေဒၚလာ တစ္စစီ

Aေမရိကန္န႔ဲ

Aယ္လ္ေဇဒီတို႔

ကမ္းလွမ္းၾကပါတယ္။ စာေတြ

သူ႔ဖိနပ္ကို

သူ႔ဖိနပ္ကို

သန္းေက်ာ္ေပးၿပီး ျဖစ္သာြ းရပါၿပီ။

Aီရတ္

သမက္ေတာ္ပါရေစလို႔

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ တူရကီ

ဒီဖိနပ္ထမ ဲ ွာ

ေထာက္လွမ္းေရးေတြက

မ်က္ႏွာပြင့္ပံုက

ေရာက္လာတယ္တ့ဲ။

ဝယ္ဖို႔

ကုမၸဏီကိုလည္း

(မြတ္စလင္ႏိုင္ငံပါပဲ)

က

ထုတ္တ့ဲ Aဲဒီဖိနပ္ဟာ ဘုရွ္ဘတ ြ ္(ဖိနပ္)လို႔ေတာင္ နာမည္တြင္သာြ းပါတယ္တ့ဲ။ ဒါေပမဲ့ Aယ္လ္ေဇဒီ ေလာေလာလတ္လတ္

ရလိုက္တ့ဲဆုကေတာ့

ႏိုင္ငံျခားEည့္သည္

သမၼတကို

ေစာ္ကားတဲ့ျပစ္မႈန႔ဲ

ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ က်ခံေစဆိုတ့ဲ စီရင္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ ခံသာတာတစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ Aဲဒီဘုရွ္ကို

ပစ္ေပါက္ခ့တ ဲ ့ဲ

ထုျပထားတာပါပဲ။ Aဲဒီဖိနပ္

ဖိနပ္ပံုစံတူပန္းပုကို

တီကရစ္ၿမိဳ႕

ကေလးမ်ားUယ်ာU္ထမ ဲ ွာ

ပန္းပု

ပန္းပုဟာ ၃မီတာ Aျမင္႔ရွိၿပီး ေရႊေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ တီကရစ္ဆိုတာ

ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ရဲ႕ ဇာတိၿမိဳ႕ပါ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ Aေမရိကန္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္စU္ကစၿပီး ေသဆံုးသြားတဲ့

http://www.mmcybermedia.com

Page 67


သူေတြရဲ႕ (မိဘမဲ့) ကေလးေတြ ေဖာင္ေဒးရွင္းဖြ႔ၿဲ ပီး ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aခုေတာ့ Aဲဒီပန္းပုကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိတ့ဲသူက ေတာင္းဆိုေနျပန္ၿပီတ့ဲ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 68


Aသည္းၾကားက မဲတစ္ျပား ဤရာသီကို

ေရြးေကာက္ပဲြရာသီလို႔

ဆိုရင္

လြန္Aံ့မထင္ဘူး

ခင္ဗ်။

ကမာၻAရပ္ရပ္က

ႏိုင္ငံ

Aေတာ္မ်ားမ်ားမွာ (Aိႏၵိယ၊ Aင္ဒိုနီးရွား AပါAဝင္) ေရြးေကာက္ပဲြေတြ Aၿပိဳင္Aဆိုင္ က်င္းပခဲ့ၾကသလို မၾကာခင္မွာ

ေရြးေကာက္ပဲြ

က်င္းပဖို႔

စီစU္ေနတဲ့

ႏိုင္ငံေတြ

(ဂ်ပန္၊

Aီရန္)

စီစU္ေနၾကလို႔ပါပဲ။

သူကလည္း ေခသူ မဟုတ္ပါ။ Aီးယူဆိုတ့ဲ Uေရာပသမဂၢမွာ ဘတ္ဂ်က္ဌာန AႀကီးAကဲပါတဲ့။ ဒါေပမဲ့ လစ္သူနီးယားႏိုင္ငံဟာ Uေရာပမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈAရ Aျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မ်ား (ကမာၻ႔စီးပြားပ်က္ကပ္ ဆိုက္ခ်ိန္ေပါ့) ပနားမားျပည္သူေတြဟာ သမၼတေရြးေကာက္ပမ ဲြ ွာ ရီကာဒိုမာတီနယ္လီကို ေရြးလုိက္သလားလို႔ ေတြးေတာစရာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ရီကာဒိုက ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္ပါဘူး။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္

သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးပါ။

လက္ဝယ ဲ ိမ္း

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ

ႀကီးစိုးေလ့ရွိတ့ဲ ပနားမားႏိုင္ငံAတြက္လည္း ဒီကိစၥဟာ တကယ့္Aေျပာင္းAလဲပါပဲ။ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဘ႑ာေရးAက်ပ္Aတည္းကို

ရီကာဒိုလို

လူမ်ိဳးကသာ

ေျပလည္ေAာင္

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္လို႔

ယံုၾကည္ၾကဟန္တူပါတယ္။ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ Aခုေခတ္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ မဲေပးပံုက Aကဲခတ္ရ ခက္ေနတာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပမ ဲြ ွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြ သံုးေယာက္န႔ဲ

ဝင္Aေရြးခံတာ

ေAာင္ပဲြေတြ

လူရႊင္ေတာ္တစ္ေယာက္ဟာ

Celebrity လို႔ ေခၚၾကတဲ့

ရကုန္တာေၾကာင္႔ပါပဲ။

ပါလီမန္Aမတ္ေတြAျဖစ္

႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး

Aေရြးခံခ့ၾဲ ကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးAေတြ႔Aႀကံဳထက္ လူသိမ်ားတာ၊ ေက်ာ္ၾကားတာကို Aေျခခံေရြးခ်ယ္ရင္း Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးAနာဂတ္ဟာ

Aႏွစ္သာရကင္းမဲ့လာလိမ့္မယ္လို႔

သံုးသပ္ေဝဖန္သူေတြက

သံုးသပ္ေဝဖန္

ၾကပါတယ္။ Aဲဒီလို ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ Aထဲမွာ ရမၼက္ႏိုးၾကားေစတဲ့ Aဝတ္Aစားေတြ Aၿမဲဝတ္တတ္တ့ဲ နာမည္ႀကီးေမာ္ဒယ္လ္ ‘ေဝနာမဲလင္ဒါ’ လည္း ပါ ပါတယ္။ သူကေတာ့ ပါလီမန္Aမတ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ Aဝတ္Aစား AေနAထိုင္ ဆင္ျခင္ပါ့မယ္လို႔ ကတိေပးပါတယ္။ Aဲသလို ပုဂၢိဳလ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ထမ ဲ ွာ ဘယ္လို Uပေဒေတြ ျပဳၾကမလဲဆိုတာ စU္းစားစရာေပါ့ခင္ဗ်ာ။ မၾကာေသးခင္ကပဲ

ၿဗိတိန္လို

ပါလီမန္ဘုိးေAလို႔

ေခၚႏိုင္တ့ဲ

ႏိုင္ငံႀကီးမွာေတာင္

ျပဌာန္းထားတဲ့

Uပေဒေတြက လူရယ္စရာ ျဖစ္ေနလို႔ Aတိုက္Aခံေတြက ကန္႔ကက ြ ္သံေတြ ၾကားရပါေသးတယ္။ Uပမာမၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္လိုက္တ့ဲ Uပေဒက ‘ၾကက္Uမ်ားကို Aေႏွာင္႔Aယွက္ေပးျခင္းမွ တားျမစ္ေသာ Uပေဒ’ တဲ့။ တနဂၤေႏြေန႔ဆို ၿဗိတိန္မွာ ၾကက္Uေဖာက္တမ္း ကစားၾကတယ္။ AဲဒီAတြက္ ရည္ရယ ြ ္ၿပီး ၾကက္Uေရာင္းတာကို တားျမစ္ထားတာပဲ။ ေဝဖန္ခ့ဲသူေတြက ဒီလိုUပေဒေတြဟာ ဘာမွAက်ိဳးမရွိတ့ဲAျပင္ ရာဇဝတ္မႈAသစ္လို႔

သတ္မွတ္တာေတြ

တုိးပြားလာၿပီး

တရားစီရင္ေရးကို

ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစတယ္လို႔

မွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၇ ေလဘာပါတီ Aာဏာရၿပီးကတည္းက ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈAသစ္ေပါင္း ၃၆၀၀ ေလာက္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေၾကာက္ခမန္းလိလိပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္Aမတ္ေတြဟာ Aလုပ္မရွိတာနဲ႔ ပ်င္းပ်င္းနဲ႔ ေၾကာင္ေရခ်ိဳး လုပ္ေနၾကပံု ရပါတယ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 69


လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ

ကေလးကစားစရာ

ေနရာ

မဟုတ္ပါဘူး။

ထိုက္သင့္သေလာက္

Aရည္Aခ်င္းေတြ

ျပည့္ဝဖို႔

Aေရးႀကီးသလို၊

လႊတ္ေတာ္Aမတ္ေတြဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြက

တန္ဖိုးရွိရွိ

ထိုက္သင့္ေAာင္ ကိုယ့္မျဲ ပားကို Aသံုးခ်တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က Aေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပက ဲြ ်င္းပတဲ့Aခါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသာမကဘူး၊ ကမာၻကေန ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ေဝးၿပီး တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ

၂၈၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့

Aာကာသစခန္းကေနေတာင္

မဲလွမ္းေပးၾကတယ္တ့ဲ။

ကိုယ့္Aခြင္႔Aေရးကို လက္လႊတ္မခံတ့ဲ သေဘာပဲ။ ေရြးေကာက္ပက ဲြ ာလဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ထမ ဲ ွာ တကယ္ရွိေနတဲ့ ဆႏၵကို တကယ္ထုတ္ေဖာ္ျပခြင္႔ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽန ြ ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္႔ႏိုင္ငံ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပက ဲြ ာလကို ေကာင္းေကာင္းမီလိုက္တ့ဲ သူတစ္Uီးပါ။ ‘Aသည္းၾကားက မဲတစ္ျပား’ ဆိုတ့ဲ စကားဟာ Aင္မတန္ ေခတ္စားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aဲဒီတုန္းက ၿပိဳင္ၾကတဲ့ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုဟာ Aၿပိဳင္Aဆုိင္ မဲဆယ ြ ္ၾကတဲ့Aခါ ထဘီဝါေတြ၊ ထဘီနီေတြ လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ မဲ႐ံုရွိရာကို

ေဒါ႔ဂ်စ္ကားနဲ႔ AႀကိဳAပို႔လုပ္တယ္။ မဲတစ္ျပားကို

ေငြႏွစ္က်ပ္န႔ဲ

ဝယ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေခါက္ဆဲြေၾကာ္တစ္ထုပ္ ေပးတာ ႀကံဳခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ထိုင္းေရြးေကာက္ပတ ဲြ ုန္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဒီလုိ ကားနဲ႔ Aခမဲ့ AႀကိဳAပို႔လုပ္ျခင္းဟာ ေရြးေကာက္ပဲြUပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်တယ္။ Uပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈန႔ဲ Aေရးယူခံရမယ္လို႔ ေၾကညာတာ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။

မၾကာမီ

၂၀၁၀

မွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း

ေရြးေကာက္ပဲြေတြ

က်င္းပၾကပါလိမ္႔မယ္။ Aထက္က Uပမာေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး လြတ္လတ ြ ္လပ္လပ္

မွ်မွ်တတနဲ႔

Aသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားကို Aသံုးခ်ႏိုင္ရင္ေတာ့ Aေကာင္းဆံုးေနမွာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ၾသဂုတ္ လ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 70


သူရဲေကာင္း သံုးေယာက္ ယခုေလာေလာဆယ္ ကမာၻမွာ လူသိမ်ားၿပီး စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ Aရာသံုးခုကေတာ့ Aီရန္သမၼတရယ္၊ ဝက္တုပ္ေကြးရယ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ရယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီး Aလက္ဇႏၵားဒူးမားသာ Aသက္ထက္ရွားရွိေသးရင္ ေခတ္သစ္သူရဲေကာင္းသံုးေယာက္ ဝတၳဳမ်ား ေရးျဖစ္မလား မသိဘူး။ ကမာၻက ႔ ်န္းမာေရးAဖြ႔ႀဲ ကီးက A/H1N1 (ဝက္တုပ္ေကြး) ကို A ဆင္႔ေျခာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကပ္ေရာဂါA ျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးလိုက္ရတဲ့ A ေျခA ေန ေရာက္သာြ းပါၿပီ။ Uေရာပကေန A ခုေတာ့ A ာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသကိုပါ ဒီေရာဂါ ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီ။ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်သာမကဘူး ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွားတို႔မွာလည္း ျဖစ္ပြားေနၿပီ။

ဗီယက္နမ္န႔ဲ

ကူးစက္မလာရေA ာင္

ကေမာၻဒီးယားပါ

မက်န္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို

A ထူးဂ႐ုစိုက္ ကာကြယ္ၾကဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ (A ခုေလာေလာဆယ္ကို တခ်ိဳ႕

စိုးရိမ္တတ္တ့ဲသူေတြဟာ လူထူထူထဲ သြားလာတဲ့A ခါ ႏွာေခါင္းကာ တပ္သာြ းေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္) A ခုဆုိရင္ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္သတင္းA ရ ဒီ A/H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ က လူေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ကို ကူးစက္ျပန္႔ပာြ းေနၿပီး ေသဆံုးသူUီးေရက ၂၃၁ Uီး ရွိခ့ၿဲ ပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ A သက္ ၄၉ ႏွစ္A ရြယ္ A မ်ိဳးသမီးတစ္Uီး ဒီေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သူမဟာ A ာရွမွာ ဒီေရာဂါနဲ႔

ပထမဆံုး

ေသဆံုးသူA ျဖစ္

စံခ်ိန္ဝင္သာြ းပါေတာ့တယ္။

(ဒီလို

စံခ်ိန္မ်ိဳးေတာ့လည္း

မလိုခ်င္ၾကပါဘူး) A ဲဒီA ထဲမွာ ကံထူးတဲ့သူက A က္ဂါဟာနန္ဒက္ပါ။ သူက A သက္ ၅ ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မကၠစီကိုႏိုင္ငံက

ကေလးတစ္ေယာက္

စတင္ျဖစ္ပာြ းခဲ့တ့ဲသူပါ။

A သက္ေတာ့

ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ

မေသခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ေၾကာင့္

ထင္ရွားလူသိမ်ားလာခဲ့တာေၾကာင္႔

သူ႔ပံုကို

ေၾကညာထားပါတယ္။

ရြာကေလးဟာလည္း

သူေနထိုင္တ့ဲ

ပထမဆံုး

A/H1N1

ေရာဂါ

ဒီေရာဂါဟာ စတင္ၿပီး ကမာၻမွာ

႐ုပ္ထုသန ြ ္းလုပ္ထားဖို႔ A ခုဆို

A စိုးရက

ကမာၻလွည့္

ထုတ္ျပန္

ခရီးသည္ေတြကို

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကုသိုလ္ထူးတဲ့ လူကေတာ့ A ႐ံႈးထဲက A ျမတ္ရခဲ့တာေပါ႔။ A စၥေရးႏိုင္ငံကို ကမာၻ႔ေျမပံုေပၚက ေပ်ာက္ကယ ြ ္သာြ းေA ာင္ လုပ္ရမယ္လို႔ မဆင္မျခင္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း စကားေျပာတတ္တ့ဲ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ဘိုင္ႀကီး

A မာဒီနီဂ်က္ပဲ

ေတာင္႔တ

A ီရန္သမၼတေရြးေကာက္ပမ ဲြ ွာ

ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့သူေတြA တြက္

A ႏိုင္ရခဲ့ျပန္တယ္။

ရင္ေလးစရာ

ျဖစ္ခ့ပ ဲ ါတယ္။

(A ဲဒီေရြးေကာက္ပမ ဲြ ွာ မဲလိမ္လည္မႈေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး A ီရန္ႏိုင္ငံမွာ A တိုက္A ခံ ေထာက္ခံသူေတြက ဆႏၵျပပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲေနပါတယ္။ ဒီနီဂ်က္ရဲ႕ႏွိမ္နင္းပံုေတြက ျပင္းထန္တA ့ဲ တြက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုလသမဂၢ A တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ဟန္႔တားစကားေျပာေနတာ ၾကားရပါတယ္) ရန္သူေတာ္

A စၥေရးကေတာ့

လုပ္လုိက္ၾကပါတယ္။

သူ႔လို

A မာဒီနီဂ်က္ A စြန္းေရာက္တစ္Uီး

A ေရြးခံရတာကိုပဲ သမၼတျဖစ္သာြ းမွ

ဝမ္းသာA ားရ A ီရန္န႔ဲ

‘ဗရာဘုိ’

ရင္ဆိုင္ရတဲ့A ခါ

ႏိုင္ငံတကာက A စၥေရးကို A ျပည့္A ဝ ေထာက္ခံၾကမယ့္ A ခ်က္ကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ႀကိဳဆိုလိုက္တာေပါ႔။ A မာဒီနီဂ်က္ရဲ႕ A ဓိကၿပိဳင္ဘက္ မူဆာဗီကေတာ့ A လယ္A လတ္သမားဆိုေတာ့ A ီရန္ဆန္႔က်င္ေရးဟာ

http://www.mmcybermedia.com

Page 71


Aမ်ားAတြက္ ေသြးေAးသြားႏိုင္တ့ဲ AလားAလာ ရွိပါတယ္။ မူဆာဗီကို ေထာက္ခံၾကတဲ့သူေတြက ျပဳျပင္ေရးဝါဒီေတြ၊

ပညာတတ္ေတြ၊

ၿမိဳ႕ေနလူလတ္တန္းစားေတြ၊

ဘာသာေရးနဲ႔

ႏိုင္ငံေရးကို

ခြဲျခားထားခ်င္တ့ဲသူေတြေပါ႔။ မူဆာဗီက Aမာဒီနီဂ်က္န႔ပ ဲ တ္သက္ၿပီး ေျပာရာမွာလည္း “သူဟာ Aီရန္ကို Aာဏာရွင္ႏိုင္ငံဘဝ ေရာက္ေAာင္ တြန္းပို႔ေနတယ္။ သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဟာ ကို္ယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမႈ Aေပၚ Aေျခခံတ့ဲ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ စြန္႔စားေရးဝါဒ” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ခက္တာက Aခုထိ Aာဏာရွိေနဆဲ ျဖစ္တ့ဲ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ခုိေမနီက Aမာဒီနီဂ်က္ကို AကာAကြယ္ေပး ေထာက္ခံေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Aီရန္ရဲ႕

ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံု

တည္ေဆာက္ေနတဲ့

ကိစၥကလည္း

ကမာၻAလယ္မွာ

Aေလးထားရမယ့္ျပႆနာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လာမယ္႔ေဘး ေျပးေတြ႔မယ္ ဆုိသူကေတာ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားက ကင္ဂ်ံဳAီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ပါရွန္းေတြလို

ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုဟာ

Aီေယာင္ဝါးAေၾကာင္းျပ

လွ်ပ္စစ္စမ ြ ္းAင္

မေနပါဘူး။

ထုတ္လုပ္ဖို႔

ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ

သက္သက္ပါလို႔

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္

ထုတ္လုပ္ဖို႔လို႔ ဆုိပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက Aေရးယူဖို႔ စီစU္တာကိုလည္း ဂ႐ုစို္က္ဟန္ မတူပါဘူး။ Aခု ေနာက္ဆံုးသတင္းAရ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေထာက္လွန္းေရးAဖြ႔၏ ဲ Aဆို) Aေမရိကန္ ဟာဝိုင္Aီကၽြန္းကို Aဏုျမဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးပ်ံန႔ဲ (ခရီးက မိုင္ ၄၅၀၀ ေလာက္ကာြ ေဝးတယ္) ပစ္ခတ္ဖို႔ စီစU္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Aေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕

သတ္မွတ္ထားေသးတယ္တဲ့။

လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေနာက္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕

ဇူလိုင္လ

ရက္ေန႔ကို

Aိုကီနာဝါကၽြန္းကိုလည္း

တားဂတ္ဒိတ္Aျဖစ္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

သူ႔ကိုယ္သူ ကာကြယ္ဖို႔ ဒံုးခြင္းဒံုး AစီAစU္ေတြရွိတ့ဲ Aေမရိကန္ဟာ Aခုေတာ့ ၿဂိဳဟ္တုကတဆင့္ စကၠန္႔မလပ္

ေစာင႔့ၾကည့္ေနရတဲ့

AေျခAေန

ေရာက္ေနပါၿပီ။

ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပဟ ဲြ ာ

Aာရွက

စတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သမိုင္းမွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာေတာ့ ျဖစ္ေတာ့မွာေပါ႔ ခင္ဗ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 72


ကေလးတို႔ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ဒီသတင္းကေတာ့

ေက်ာနဲ႔

ႀကိမ္န႔ဲ

ျပတ္တယ္လို႔

မရွိတ့ဲ

ႏွပ္ေခ်းထူ၊

ႏွပ္ေခ်းယိုန႔ဲ

ႏွပ္ေခ်း

တြဲေလာင္းတို႔Aတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းပါပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုမွာ စတင္ၿပီး ‘ကေလးသူငယ္မ်ားAား ညႇU္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္တ့ဲ Aေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္’ ဆိုတ့ဲ သတင္းပါပဲ။ Aဲဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြက

ကြမ္းၿခံကုန္း၊

လူမႈဝန္ထမ္းဌာနက

ဒလ၊

Aရာရွိတစ္Uီး

ေရႊျပည္သာနဲ႔

Uီးစီးၿပီး

ပုဂံ(ေညာင္Uီး)၊

‘ကေလးသူငယ္မ်ား

လပၸတၱာတို႔

ျဖစ္ပါတယ္။

Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီ’

ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရက ြ ္ေတာ့မယ္တ့ဲ။ ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း Aထူးသျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္န႔ဲ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ (Aဲဒါဟာ

Aရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့

၁၈ႏွစ္ျပည့္မွ

စားပြထ ဲ ိုးေတြကို

Aလြယ္တကူ

Aလုပ္သမား

Uပေဒနဲ႔လည္း

ခုိင္းရမယ္ဆိုတ့ဲ

ၿငိစြန္းေနပါတယ္) Aဲဒီကေလးေတြဟာ မျဖစ္စေလာက္ လစာနဲ႔ ထမင္းစား ကၽန ြ ္ခံ သေဘာမ်ိဳး တစ္ေန႔ ၁၂ နာရီေလာက္

Aလုပ္လုပ္ရၿပီး

ဆိုင္ရွင္ေတြရဲ႕

ေခါင္းငံု႔ခံေနၾကရပါတယ္။ Aခုေတာ့ မိဘေတြAတြက္လည္း လူနဲ႔လက္နက္န႔မ ဲ မွ်၊

မထင္ရင္

မထင္သလို

AကာAကြယ္ ရေတာ့မယ္

Aက်ံဳးဝင္ပါတယ္။

ျပဳမႈေတြကို

ထင္ပါတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ

တခ်ိဳ႕မိဘေတြဟာ

ကၽြဲ႐ိုက္ ႏြား႐ိုက္ ႐ိုက္တတ္ပါတယ္။

ႏွိပ္စက္ကလူ

သားသမီးကို

ဓါးမနဲ႔ေပါက္လို႔

ဆံုးမတယ္ဆိုၿပီး

ေသတယ္ဆိုတာေတာင္

ဖတ္ရဖူးပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ္႔သားသမီးကိုယ္ ႐ိုက္ရင္လည္း ဒီUပေဒနဲ႔ မၿငိေAာင္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ရွိၾကဖို႔

လုိေနပါၿပီ။

Aရြယ္မေရာက္ခင္

သားသမီးေမြးၿပီး

ခိုင္းစားခ်င္တ့ဲ

Aဲသလို

မိဘေတြေၾကာင္႔ ေက်ာင္းေနရမယ့္ Aရြယ္ကေလးေတြကလည္း စာသင္ခန္းနဲ႔ ျပတ္ေနၾကရပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က Aာဆီယံထိပ္သီး Aစည္းAေဝးက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ဒီေဒသAတြင္း ကေလးသူငယ္Aားလံုး Aေျခခံပညာ တတ္ေျမာက္ၾကရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လ်ာထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မွာလည္း

၂၀၀၅

ခုႏွစ္မွာ

သင္ယူတတ္ေျမာက္ရမယ္ဆိုတာ

ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးက

ပါပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ေတြ

AခုAခ်ိန္မွာလည္း

မူလတန္းပညာ

လူမႈဝန္ထမ္းဌာနက

လမ္းေပၚေန

ကေလးမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရက ြ ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လမ္းေပၚေန ကေလးေတြဟာ

ေလ်ာ့သာြ းတယ္မရွိဘဲ

တိုးတိုးလာေနတယ္လို႔

လူမႈဝန္ထမ္းUီးစီးဌာန

ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္

UီးေAာင္ထန ြ ္းခိုင္က ၁၂-၅-၂၀၀၉ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းလည္း ဖတ္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံကို မဆိုထားနဲ႔ Aာရွမွာ စီးပြားေရးAရ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ Aိႏၵိယလို ႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕

Aဓိကၿမိဳ႕ေတာ္

မြန္ဘိုင္း

ပတ္ဝန္းက်င္မွာကို

ဒီလို

AေျခAေနမဲ့

ကေလးငယ္ေတြ

မႈိလိုေပါက္ေနတာ မ်က္ျမင္ပါပဲ။ AဲဒီAေၾကာင္း ႐ိုက္ျပခဲ့တ့ဲ Slumdog Millionaire ဆိုတ့ဲ ဇာတ္ကားဟာ ေAာ္စကာဆုေတြ တသီႀကီး ရသြားၿပီး ကမာၻေက်ာ္သာြ းခဲ့တယ္။ Aဲဒီထက ဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ကေလးေတြ သဘာဝက်တာလည္း မေျပာနဲ႔။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က Aျပင္မွာလည္း တကယ့္က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကက ြ ္ထမ ဲ ွာ ႀကီးျပင္းလာၾကတဲ့

AေျခAေနမဲ့

ကေလးေတြကိုး။

ကေလးႏွစ္ေယာက္

(Aဇာဂူဒင္မိုဟာမက္ႏွင္႔

Aာဏာပိုင္Aဖြ႔က ဲ

ဖ်က္သိမ္းတဲ့Aထဲမွာ

တစ္ေလာကေတာ့

႐ူဘီနာAလီ)ရဲ႕

ပါသြားၿပီး

AဲဒီAထဲက

သ႐ုပ္ေဆာင္

က်ဴးေက်ာ္တဲေတြဟာ

သက္ဆုိင္ရာ

ႏွစ္ေယာက္လံုး

ဘံုေပ်ာက္တာ

တကယ့္ကို

႐ုပ္ရွင္ထက ဲ Aတိုင္း Aျပင္မွာလည္း Aိုးမဲ့Aိမ္မ့ဲ ျဖစ္သာြ းၾကပါတယ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 73


Aခုေတာ့ Aဆင္ေျပသြားၿပီ။ သူတို႔ ပါဝင္တ့ဲ ႐ုပ္ရွင္ကားက ေငြေၾကးAရပါ ေAာင္ျမင္မႈ ရရွိခ့တ ဲ ့ဲAတြက္ ထုတ္လုပ္သူက ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ႐ူပီးေငြႏွစ္သန္းခြဲေလာက္တန္တ့ဲAိမ္ခန္းေတြ တစ္ေယာက္တစ္ခန္း ဝယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီၾကားထဲ

Aစိုးရကလည္း

ဒီကေလးေတြကို

တိုက္ခန္းတစ္ခန္းစီ

ေပးဖို႔

စီစU္ေနတယ္ဆိုေတာ့ သားေရႊAိုး ထမ္းလာတဲ့ကိန္းလို႔ပဲ ဆိုရေတာ့မွာေပါ႔ ခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ္႔ Aာရွ ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ရွိတ့ဲ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲမဲြေတေနတဲ့ ကေလးေတြ သူတို႔လို ကံေကာင္းဖို႔ ဆိုတာကေတာ့...။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 74


စာAုပ္Aေရာင္းျမႇင္႔တင္ေရး ကမာၻမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တ့ဲ ရီဆက္ရွင္း ေခၚတဲ့ ေငြေၾကး Aက်ပ္Aတည္းဟာ A/H1N1 လိုပဲ ႏိုင္ငံတစ္ကာကို ကပ္ေရာဂါတစ္ခုလို ကူးစက္သာြ းခဲ့တ့A ဲ တြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ A ႐ိုက္ခတ္ခံခ့ဲရတာ

ဝန္ခံရပါလိမ္႔မယ္။

A ဘက္ဘက္

စီးပြားေရးနယ္ပယ္ေတြမွာ

ထိခုိက္သလို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေပေလာကမွာလည္း ထိခုိက္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ စာA ုပ္တန္းမွာ ေဈးဝယ္ေသာသူ မရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး ေျခာက္ကပ္ တိတ္ဆိတ္ေနတာ ျမင္ရတယ္။ စာA ုပ္ A ေရာင္းက်တယ္။ စာA ုပ္ေဈးကြက္ မပ်က္ေA ာင္ A မ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားၾကရတယ္။ A ဲဒါကေတာ့ စာA ုပ္စာေပကို လူေတြစိတ္ဝင္စားေA ာင္ နည္းA မ်ိဳးမ်ိဳး

A သံုးျပဳဆြဲေဆာင္လာတာပဲ။

စာေပတိုက္ေတြA လုိက္၊

တစ္တိုက္ခ်င္းပဲ

ျဖစ္ျဖစ္၊

စုေပါင္း၍ပဲျဖစ္ျဖစ္ စာA ုပ္A ေရာင္းျပပြဲေတြ လုပ္တယ္။ A ဲဒီမွာ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းတယ္။ စာA ုပ္ျဖန္႔ခ်ီတ့A ဲ ခါ A ဲဒီစာA ုပ္ကို ျပဳစုေရးသားတဲ့ စာေရးဆရာကိုယ္တိုင္ A ရွင္လတ္လတ္ ထိုင္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးေပးတယ္။

ထိုက္သင္႔သေလာက္

ေA ာင္ျမင္ပါတယ္။

ဒီလို

ကိုယ္သေဘာက်တဲ့

စာေရးဆရာကို ျမင္လိုက္ရေတာ့ ေက်နပ္မႈရမွာA မွန္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံျခားမွာလည္း ဒီလို ဓေလ့ေတြ ရွိပါတယ္။ ေပၚလိုကိုးဟုိဆို A ဲဒီဘက္မွာ နာမည္ႀကီးပါပဲ။ သူ႔လက္မွတ္ကေလး ရဖို႔ ေလးငါးနာရီ တန္းစီရတဲ့A ခါေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ စံုစံုညီညီ ဖိတ္ၿပီး စာA ုပ္မိတ္ဆက္ပဲြ လုပ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ စာA ုပ္မိတ္ဆက္ပဲြဆိုတာ A ခုမွ စာေပေလာကထဲ ဝင္လာတဲ့ ကေလာင္သစ္ကေလးကပဲ A စU္A လာA ရ လုပ္ခ့ၾဲ ကတာပါ။ A ခုေတာ့ ကေလာင္တစ္ပတ္ႏမ ြ ္းေတြ၊ ကေလာင္မရင့္တရင့္ေတြကပါ လုပ္လာၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ေရာက္

စာA ုပ္မိတ္ဆက္ပလ ဲြ ုပ္လို႔

မေနာဟရီက

ကၽြန္ေတာ္

စင္ထရယ္ဟိုတယ္မွာ

ေရာက္သာြ းၿပီး

စကားနည္းနည္း

၃၅

A ုပ္ေျမာက္

ေျပာခဲ့ရေသးတယ္။

တစ္ခါကေတာ့ ပၪၥမံဒီ႐ိုင္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ‘တကၠသိုလ္ လူေပ်ာ္’ စာA ုပ္ မိတ္ဆက္ပက ဲြ ို A ာရွပလာဇာဟိုတယ္မွာ လုပ္ျပန္တယ္။ ဒါက သူ႔ရဲ႕ တတိယေျမာက္ ဆိုတာထက္ေတာင္

နည္းနည္းလြန္ေနၿပီ။

စာA ုပ္မိတ္ဆက္ပဲြ ခင္ဗ်ာ။ ႏွစ္ထပ္ရွိမွ မွတ္မိတယ္ ေနာက္ေတာ့

ဆရာခ်မ္းမင္းA ိမ္။

(A င္း…

လံုးခ်င္းေလာကမွာေတာ့ လူငယ္ လက္တက္ကေလးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္ေပါ့) လင္းညိႇဳ႕ေသြး၊ ပန္းရတု၊ ႏွင္းသီရိ က်က္သေရစသျဖင့္ A ခုA ခ်ိန္မွာ ဒီလို စာA ုပ္မိတ္ဆက္ပဲြေလးမွ မလုပ္လိုက္ရရင္ ေခတ္မမွီတ့ဲ A ေျခA ေန ေရာက္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင္႔ ဆရာသရဝဏ္ေတာင္ ေနာက္က ေျပးလိုက္ဖို႔ ႀကံေနၿပီ။ ေကာင္းပါတယ္။ စာA ုပ္ကို လူေတြ စိတ္ဝင္စားေA ာင္ လုပ္တာ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါမွ ေရာင္းရမယ္။ စာA ုပ္ေရာင္းရမွ

စာေပေလာကႀကီးလည္း

A ေပ်ာ္ဖတ္စာေပဆုိတာ

A ဓိကA ားျဖင္႔

A ရွည္သျဖင့္

ဖြတ္ကလိဒဂၤါးေပၚမွာ

(တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့

A ဆင့္ျမင့္စာေပဆိုတ့ဲ

လိုတာပါပဲခင္ဗ်ာ)

ေရာင္းရေA ာင္

ဒီေတာ့

တည္တံ့ႏိုင္မယ္။

Literature

လုပ္တာ

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့

A ေျခတည္ေဆာက္ထားရတာကိုး။ ဆိုတာကလည္း

A ျပစ္ဆိုစရာ

မရွိပါဘူး။

ေရာင္းရဖုိ႔ေတာ့ မၾကာခင္က

ထုတ္ေဝလိုက္တ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ညီမေတာ္ ယU္မင္းUီးရဲ႕ ပရမတၱA လကၤာဆိတ ု ့ဲ (A ေပ်ာ္ဖတ္စာေပ

http://www.mmcybermedia.com

Page 75


မဟုတ္ပါ။ ဘာသာေရးေဆာင္းပါး ေပါင္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္) စာAုပ္ေလးဟာ MRTV 4 ရဲ႕ Aေရာင္းရဆံုး စာAုပ္စာရင္းမွာ သံုးေလးပတ္ေလာက္ စာရင္းဝင္တာ ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ ထူးျခားတာတစ္ခုက သူ႔စာAုပ္ ဝယ္ယူသူတိုင္းကို

ဗုဒၶဂါယာက

ေဖာက္ေပးျခင္းပါပဲ။

ဝယ္ယူပူေဇာ္တ့ဲ

Aေရာင္းျမႇင့္တင္နည္း

သစ္ကနက္

တစ္မ်ိဳးလို႔

နဂါးဆင္းတုေတာ္ေတြကို

ဆုိႏိုင္တာေပါ႔။

တေလာက

ကံစမ္းမဲ

ဖတ္လုိက္ရတဲ့

သတင္းတစ္ပုဒ္မွာလည္း People မဂၢဇင္းက မဂၢဇင္းနဲ႔Aတူ ဗီစီဒီတစ္ခ်ပ္ကို Aခမဲ့ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ထည့္ေပးထားတယ္လို႔ သိလို္က္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြႀကီး ကာတြန္း ကိုဆန္းထြန္းတို႔ လုပ္ေနတဲ့ ပုတက္ ကေလးကာတြန္းစာAုပ္မွာလည္း ဒီလို ဗီစီဒီAေခြေလးေတြ လက္ေဆာင္ပါေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေဆးမဂၢဇင္းေတြကေတာ့ ငံုေဆးျပားတုိ႔ ဘာတုိ႔ကို ပူးတြဲ လက္ေဆာင္Aျဖစ္ ထည့္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာေတာ့ ခပ္ဆန္းဆန္း ခင္ဗ်။ Aဲဒီ ေနမ်ိဳးႏြယ္ ကိုဂ်ဴဆူဇူကီ (Koji Suzuki) ဟာ သရဲဝတၳဳ ေရးတဲ့ေနရာမွာ ေဟာလီးဝုဒ္က Ring Aမည္န႔ဲ ႐ိုက္ထားတာ ၾကည့္ဖူးၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္) Aခု သူဟာ သူ႔ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကို Aိမ္သာသံုး စကၠဴေပၚမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Aဲဒီ Drop လုိ႔ Aမည္ရွိတ့ဲ ဝတၳဳကို ဖတ္႐ႈႏိုင္တယ္လို႔

ဆုိပါတယ္။

ေပ ၃၀ ရွိတ့ဲ စကၠဴလိပ္မွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး မိနစ္Aနည္းနယ္န႔ဲ ဒါကလည္း

ဂ်ပန္Aေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕

Aိမ္သာထဲ

သရဲရွိတယ္ဆုိတ့ဲ

Aယူသီးမႈကို Aျမတ္ထုတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာတစ္လံုး ဘုရားတစ္ဆူလို႔ Aယူရခ ွိ ့တ ဲ ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဘယ္ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ ခင္ဗ်။ မၾကာေသးမီကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္႔ကို

လတ္ေတဇေAာင္

Aထင္တႀကီးနဲ႔

ဆုိတ့ဲ

လံုးခ်င္းစာေရးဆရာေပါက္စေလး

Aႀကံဉာဏ္ေတာင္းတယ္။

“ကၽြန္ေတာ့္စာAုပ္ေတြ

တစ္ေယာက္က သိပ္မေရာင္းရလို႔

ေရာင္းရေAာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆရာတဲ့” ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က သင့္ျမတ္တ့ဲ Aႀကံဉာဏ္ေပးလိုက္တယ္။ “မင္းစာAုပ္ကို မၾကာေသးခင္က

Aေမရိကန္သမၼတ Aုိဘားမားကို

Aိုဘားမားကို

လက္ေဆာင္ေပးလိုက္”

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ ဲ စ္ခုမွာ

လို႔။

ဗင္နီဇလ ဲြ ားသမၼတ

Aမွန္ပဲခင္ဗ်။

ဟူဂိုခ်ားဗက္ဇ္က

စာAုပ္တစ္Aုပ္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ Eduardo Galeano ေရးတဲ့ Open Veins of Latin America ဆိုတဲ့ စာA ုပ္ပဲ။ လက္တင္A ေမရိကႏိုင္ငံေတြက A ေမရိကန္A ေပၚ ျမင္တ့A ဲ ျမင္ေပါ႔။ A ဲသလို ေပးၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာ A ဲဒီစာA ုပ္ဟာ Amazon.com A ေမဇုန္ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ A ေရာင္းရဆံုး နံပါတ္ ၂ ေနရာကို ေရာက္ရွိသာြ းတယ္တ့ဲ။ ကဲ… ဒီA ေရာင္းျမႇင္႔တင္ေရးနည္းေလးကေတာ့ သံုးၾကည့္ဖို႔ မသင့္ပါလား ခင္ဗ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 76


Uသွ်စ္သီး ေႂကြက်ျခင္း စၾကဝဠာဟာ Big Bang ဆိုတ့ဲ မဟာေပါက္ကမ ဲြ ႈႀကီးက စတင္တယ္

ဆိုတ့ဲ စတီဖင္ေဟာ့ကင္းရဲ႕

Aယူဝါဒကို ယခုAခါ သိပၸံပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံထားခဲ့ၾကပါတယ္။ Aဲဒီလို ေပါက္ကမ ဲြ ႈကေန Aာကာသဟင္းလင္းျပင္ထမ ဲ ွာ Aင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ Aလင္းေရာင္ေတာင္ မလြတ္ေAာင္ စုပ္မ်ိဳႏို္င္တ့ဲ တြင္းနက္ႀကီးေတြ (Black Hole) ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔လည္း ယူဆၾကတယ္။ Aဲဒီလို စၾကဝဠာAစ

AေျခAေနေတြကို

တုပဖန္တီးဖို႔Aတြက္

LHC

ေခၚတဲ့

စက္ႀကီးတစ္ခုကို

သိပၸံပညာရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ဟာ စီမံကိန္းဖြ႔ၿဲ ပီး စုေပါင္းတည္ေဆာက္ခၾ့ဲ ကတယ္။ Aဲဒီစက္ႀကီး Large Hardon

Collider

ဟာ

ေျမေAာက္မွာ

၁၇

မိုင္

ရွည္လ်ားတဲ့

Uမင္တစ္ခု

ျဖစ္ၿပီး

ျပင္သစ္

ဆြစ္ဇာလန္နယ္စပ္မွာ ရွိပါတယ္။ Aဲဒီစက္ႀကီးရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က ယူ႐ိုေငြ ၄ ဒႆမ ၄ ဘီလ်ံ ရွိတယ္။

Aဲဒီစက္ႀကီးရဲ႕

ေကာလဟလေတြလည္း

ခလုတ္ေတြကို ထြက္ခ့တ ဲ ယ္။

ဖြင့္လိုက္ရင္ တခ်ိဳ႕

ကမာၻႀကီး

ေပါက္ကပ ဲြ ်က္စီးသြားလိမ့္မယ္လို႔

႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းခြဲေတြကလည္း

ကမာၻပ်က္ကိန္း

ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေတြးေတာခဲ့ၾကတယ္။ Aဲဒီ႐ုပ္သံသတင္းကို ၾကည့္ၿပီး ေၾကာက္ရံြ႕သြားတဲ့ Aိႏၵိယက ၁၆ ႏွစ္သမီးေလး ခ်ာယာဟာ ကမာၻပ်က္မွာ ေၾကာက္ၿပီး သူ႔Aိမ္မွာ Aဆိပ္ေသာက္ ေသသြားရတယ္။ တကယ္တမ္း Aဲဒီစက္ႀကီးကို လည္ေတာ့ ကမာၻမပ်က္ဘဲ Aဲဒီစက္ႀကီးဟာ ပ်က္သာြ းတာ ေတြ႔ရတယ္။ ျပန္ျပင္ရင္လည္း ျပင္စရိတ္က ၁၄ သန္းေလာက္ ကုန္Uီးမယ္တ့ဲ။ ကဲ… ေနရာတကာ ေတြးေၾကာက္မေနဖို႔ ေတြးမိၾကေAာင္ ေျပာလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 77


ႏြားႏို႔၊ ႏြားက်င္ငယ္ရည္၊ ေဗာ့လ္ကာနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စက္ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ဖတ္လုိက္ သိလိုက္ရတဲ့ တုိတိုထာြ ထြာ မွတ္စရာေလးေတြAေၾကာင္း ေဖာက္သည္ ခ်ခ်င္ပါတယ္။ ‘မင္းက ႏို႔မေသာက္ဘူးလား’ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့စကား မဟုတ္ပါ။ ေမာ္ဒယ္လ္ဂဲေလာကရဲ႕ မိခင္ႀကီးဆိုတ့ဲ တင္မိုးလြင္ရဲ႕ PEP ႏို႔မႈန္႔ေၾကာ္ျငာက Aဖြင့္စကားပါ။ ညတုိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေၾကျငာမွာ ေတြ႔ျမင္ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ တင္မိုးလြင္ကို Aားနာလို႔ပဲ ေသာက္ေသာက္၊ ကိုယ္တိုင္ ႏြားႏို႔ကို ႀကိဳက္လို႔ပဲ

ေသာက္ေသာက္၊

ႏြားႏို႔

ဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္

သတိထားရမယ့္

Aခ်က္ကေလးေတြ

ရွိပါတယ္တ့ဲ။ ၾကည္လင္တ့ဲ ႏြားႏို႔ပုလင္းေတြ ထည့္ထားတဲ့ မွန္ပံုးေတြက ႏြားႏို႔ပုလင္းကို ယူမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဘက္ ခပ္က်က် Aေမွာင္ထက ဲ ပုလင္းကို ယူပါတဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ Aလင္းေရာင္ထမ ဲ ွာ ထားတဲ့ ႏြားႏို႔ဟာ ေAာက္ဆီဂ်င္န႔ဲ ဓါတ္ျပဳၿပီး Aရသာ ပ်က္စီးသြားတတ္လို႔ပါတဲ့။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ႏြားႏို႔ေတြကို Aလင္းပိတ္ Aရာဝတၳဳျဖစ္တ့ဲ စကၠဴကတ္ထူဘူးေတြထမ ဲ ွာ ထည့္ေရာင္းၾကတာေပါ႔။ ဒါက ႏြားႏို႔ဝယ္တ့ဲသူေတြ သတိထားရမယ့္ Aခ်က္ေပါ့။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ႏြားႏို႔ မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံုကိုေတာ့ စံုစံုမက္မက္ ေသာက္သံုးၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔Aဖြ႔A ဲ စည္းမွာ ကုတ္ယU္ေက်းမႈ

(ကိုကာကိုလာ ယU္ေက်းမႈ) ရယ္လို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာေပါ႔။

ေဖ်ာ္ရည္ေတြကလည္း Aမယ္စံု တံဆိပ္Aစံုပါပဲ။ ညည ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေၾကာ္ျငာေတြ ေစာင့္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေတြ႔ရပါလိမ္႔မယ္။ လိေမၼာ္ ေသာက္မလား၊ စေတာ္ဘယ္ရီ ေသာက္မလား၊ ကမၺလာ ေသာက္မလား၊ မန္က်ည္း၊ စပ်စ္ ေသာက္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ Aေရာ ေသာက္မလား။ Aဲဒါကိုမွ မေက်နပ္ႏို္င္ေသးဘဲ ဆန္းဆန္းျပားျပား ေသာက္ခ်င္သူေတြAတြက္ ထပ္ထြင္လို္က္ျပန္ပါတယ္။ Aိႏၵိယ Aမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ လႈပ္ရွားမႈAဖြ႔က ဲ ဝူဂ်ာဆိုတ့ဲ Aေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳးကို ေသာက္သံုးရေAာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္တာပါ။ Aဲဒါကေတာ့ ႏြားက်င္ငယ္ရည္န႔ဲ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္တ့ဲ။ ႏြားက်င္ငယ္ရည္န႔ဲ စိမ္ထားတဲ့ ဖန္ခါးသီးဟာ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကတည္းက ထိေရာက္တ့ဲ ေလႏိုင္ေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ ဝူဂ်ာေဖ်ာ္ရည္ဟာ ႏြားက်င္ငယ္ရည္နံ႔ လံုးဝမရွိတ့ဲAတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားႏိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးAတြက္ ေကာင္းေကာင္း Aေထာက္Aပံ့ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ထုတ္လုပ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ Aဲဒီေဖ်ာ္ရည္ကို ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္ကို တင္ပို႔ဖို႔Aတြက္ ရည္ရယ ြ ္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ ေျပာတဲ့Aတြက္ တကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဈးကြက္ကိုမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့မယ္ဆုိရင္… … … ေဖ်ာ္ရည္ေတြ ဘယ္လိုေကာင္းေကာင္း ႏြားႏို႔ေတြ ဘယ္လိုေကာင္းေကာင္း တုိ႔ကေတာ့ ယမကာဆိုရင္ Aရက္မွ Aရက္ပဲဆိုတ့ဲ Aသူရာမင္းသားေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ရမ္၊ ဘရန္ဒီ၊ ဝီစကီ၊ ဝိုင္စသျဖင့္ Aမ်ိဳးAစားေတြ စံုလင္လွပါတယ္။ ႏိုင္ငံAလုိက္ နာမည္ႀကီးတဲ့ Aရက္ေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဂ်ပန္က ဆာေက၊ Aခု ကိုးရီးယားက ဆိုဂ်ဴ၊ သူတို႔မတုိင္ခင္က ယမကာေလာကမွာ နာမည္ႀကီးတာက ႐ုရွားႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တ့ဲ ေဗာ့လ္ကာ Aရက္ပါပဲ။ တစ္ႏိုင္ငံန႔ဲ တစ္ႏိုင္ငံ ပစၥည္းတင္သြင္းတဲ့Aခါ ဒီလို စီးကရက္၊ Aရက္စတဲ့

ကုန္ပစၥည္းေတြAေပၚ

ေကာက္တ့ဲ

Aခြန္ဟာ

ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔

ဒီလိုပစၥည္းေတြကို Aေကာက္ခန ြ ္လတ ြ ္ေAာင္ နယ္ျခားမွာ ခုိးသြင္းေလ့ရွိၾကတယ္။ ႐ုရွားနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနတဲ့

Aက္စတိုးနီးယားကို

ေဗာ့လ္ကာAရက္ေတြ

http://www.mmcybermedia.com

ခုိးသြင္းပံုကေတာ့

နည္းယူမွတ္သား

Page 78


ေလာက္ပါတယ္။ လူျမင္သူျမင္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ပုလင္းလိုက္ သယ္ရတာထက္လည္း ထိေရာက္တယ္။ ဘယ္လို ပို႔သလဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံAၾကား သြယ္ထားတဲ့ ေရေAာက္ပိုက္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ ပို႔တာတဲ့။ ကဲ…

Aႀကံမပိုင္ဘူးလား။

ေဗာ့လ္ကာAရက္ဟာ

႐ုရွားႏိုင္ငံမွာဆိုရင္

Aက္စတုိးနီးယားမွာထက္

သံုးပံုတစ္ပံု ေဈးခ်ိဳတယ္တ့ဲ။ ဒါဟာ တရားမဝင္ Aခြန္ေရွာင္နည္းေပါ့။ Aခုေတာ့ Aေကာက္ခန ြ ္ဌာနက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လို႔ လူ ၁၁ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးAေရးယူထားတယ္တ့ဲ။ Aခုတေလာ ေရပန္းစားၿပီး လူသိမ်ားေနတာက ေAးျမတ္သူလည္း မဟုတ္၊ စီေရာ္နယ္ဒိုလည္း မဟုတ္၊ ဘရစ္တနီစပီးယားလည္း မဟုတ္ပါ။ ဝက္ကစျဖစ္လို႔ ဝက္တုပ္ေကြးလို႔ ေခၚရာမွ Aခု လူတုပ္ေကြးလို႔ ေခၚေဝၚေနတဲ့ ျမန္ျမန္န႔ဲ

A/H1N1

ျဖစ္္ပာြ းေနလုိ႔

A ဲဒီေရာဂါရဲ႕

ေရာဂါ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာက္တတ္တ့ဲ

ကာကြယ္ေဆးကလည္း

ကမာၻA ရပ္ရပ္မွာ

သူေတြကလည္း

ေပၚမလာေသးေတာ့

A မ်ိဳးမ်ိဳး

ကူးစက္ႏႈန္း

ေတြးေၾကာက္ၾကပါတယ္။

ႏွာေခါင္းစည္း

ကာဘာကေလးေတြန႔ဲ

သြားလာေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ A ဝယ္လိုက္သလဲ ဆုိရင္ ေဈးကြက္ထမ ဲ ွာ A ဲဒီႏွာေခါင္းစည္းကာဘာေတြ A ဆမတန္ ေဈးတက္သာြ း႐ံုမက ေဈးကြက္ထမ ဲ ွာေတာင္ ျပတ္လပ္တ့A ဲ ထိ ျဖစ္သာြ းပါတယ္တ့ဲ။ (ဒါေပမယ္႔ A ဲဒီႏွာေခါင္းစည္းပဝါကို စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ မသံုးတတ္တ့ဲ သူေတြ မ်ားပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔

ေတြးေတြးဆဆရွိတ့ဲ ေျပာေနပါၿပီ)

ေပါ့ေစလိုလို႔

ေၾကာင္႐ုပ္ထုိး၊

ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္က

လူတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးဟာ

A သံုးျပဳမေနၾကပါနဲ႔လို႔

တိုက္တန ြ ္းတာ

ရွဴ႐ႈိက္မိျခင္းA ားျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔

A ယူA ဆ

(ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း

ေလးေနတတ္ပါတယ္)

ဒီလို

A သိေပးစကားေတြ

ေလထဲမွာပဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ႏွာေခါင္းစည္းပဝါကို

ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ခံစမ ြ ္းA ား

ေဆးA တြက္ေၾကာင့္

ေလထဲမွာ

(Immunity) ေျပာင္းလဲခ့တ ဲ ာပါ။

ပါဝင္တ့ဲ

A ဲဒီ

ျမင့္တက္လာၿပီး တီဘီေဆး၊

တုပ္ေကြးပိုးကို A ဲဒီေရာဂါကို

ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေဆး၊

ပိုလီယိုေရာဂါေဆး ဆိုတ့ဲ ကာကြယ္ေဆး A မ်ိဳးမ်ိဳးဟာလည္း ေမြးျမဴထားတဲ့ ပိုးA ယU္ေကာင္ေတြကို လူခႏၶာကိုယ္ထဲ

ထည့္သြင္းၿပီး

(ေရာက္ေစၿပီး)

ေရာဂါၿပီးေA ာင္

ဖန္တီးခဲ့ၾကတာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆရာဝန္ႀကီးရဲ႕စကားဟာ ေလးစားလိုက္နာစရာ ေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေတြးဆမိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ သားသမီးA ေပၚ ထားတဲ့ မိဘေမတၱာဆိုတာ A ႏႈိင္းမဲ့တ့ဲ A ေၾကာင္း ေျပာဆုိေရးသားထားတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္မၾကာခဏ Eဝံ ေမ သုတံ မိပါတယ္။ မိဘတုိင္းလိုလိုပဲ ကို္ယ့္သားသမီးကို ဆင္စီးျမင္းရံတာ ျမင္ခ်င္တယ္။ ဒါ သဘာဝပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တတ္ႏုိင္သူေတြက ခ်ဲ႕ကားၾကတယ္။ I.L.B.C

တို႔လို

ေဈးႀကီးတဲ့

ေက်ာင္းေတြမွာ

ထားၾကတယ္။

စကၤာပူလႊတ္

ပညာသင္ၾကတယ္။

ၾသစေၾတးလ်လႊတ္၊ A ေမရိကား လႊတ္ပညာသင္ၾကတယ္။ ငယ္ငယ္ ေမြးကင္းစ A ရြယ္ကတည္းက Pre မူႀကိဳေပါ႔။ လသားA ရြယ္ကေလးကို ရင္ခြင္ပို္က္ေက်ာင္းပို႔တ့ဲသူက ပို႔တယ္။ မိဘပါ A တူလုိက္ေနရတယ္။ တစ္ပတ္ ႏွစ္ခါ သံုးခါ ေက်ာင္းကို သြားရတယ္။ A ဲဒီေက်ာင္းက သီခ်င္းေတြ ဖြင္႔ျပတယ္။ A ဂၤလိပ္ စကားေျပာသံေတြ

ၾကားရမယ္။

A ဲဒါဟာ

ကေလးကို

နားရည္ဝေစၿပီး

ပင္ကိုယ္A ရည္A ေသြး

တိုးတက္ေစဖို႔ A ေထာက္A ပံ့ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ A ဲဒါထက္ တစ္ဆင္တ ့ က္လာတာက A ဲဒီကေလး A ျပင္ကို မေရာက္ခင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းေတြက ဗိုက္ထက ဲ ကေလးA တြက္ ရည္ရယ ြ ္ၿပီး က်ဴရွင္ သြားတက္ၾကတာပဲ။ ဗိုက္ထက ဲ သေႏၶသား ကေလးငယ္ေတြဟာ မိခင္းစားသမွ် A ာဟာရေတြကို တစ္ဆင့္ခံ စားသံုးႏိုင္သလို သူတို႔A တြက္ ရည္ရယ ြ ္ပို႔ခ်တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကိုလည္း ဗိုက္ထက ဲ ခံယူႏိုင္ၾကတယ္ဆုိလို႔ ယံုၾကည္ယူဆၾကတယ္။ ေၾသာ္… မိဘေတြမ်ား သားသမီးA တြက္ဆို

http://www.mmcybermedia.com

Page 79


ဘာပဲ လုပ္ရလုပ္ရ ဆိုတ့ဲ ခံယူခ်က္ပဲ ထင္ပါရဲ႕။ Aခု ခပ္ကက ဲ ဲ မိခင္ေလာင္းေတြAတြက္ ခပ္ဆန္းဆန္း ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ထပ္မံထက ြ ္ေပၚလာျပန္ပါၿပီ။ Aဲဒါကေတာ့ Baby Plus လို႔ Aမည္ရတဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာသံုး ပညာသင္ကိရိယာ Aသစ္ကေလးပါပဲ။ Aဲဒီကိရိယာေလးကို မိခင္ေလာင္းရဲ႕ ဗိုက္မွာ ကပ္ထား႐ံုန႔ဲ ဗိုက္ထက ဲ သေႏၶသားဟာ ဉာဏ္ရည္ဖၿံြ႔ ဖိဳးတိုးတက္လာေစမယ္တ။့ဲ ကိုယ္ဝန္ ၁၈ ပတ္ကေန ၃၂

ပတ္Aတြင္း

သေႏၶသားဟာ

စတင္သံုးစြႏ ဲ ိုင္ၿပီး Aေမျဖစ္သူရဲ႕

ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး

ႏွလံုးခံုသံAျပင္

မရွိပါဘူးတဲ့။ ဒီကိရိယာ

ေနာက္ထပ္

ႏွလံုးခုန္သံ

တပ္ဆင္ထားရင္ ၁၆

မ်ိဳးကိုလည္း

မွတ္သားႏိုင္မယ္တ့ဲ။ Aေမရိကန္ ဝါရွင္တန္ စိတ္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈပါရဂူ ေဒါက္တာ ဘရန္႔လိုဂန္ (Brient Logan) ၂၅ ႏွစ္တုိင္တိုင္

ၾကာေAာင္

သုေတသနျပဳေနၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း

ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။

ဗိုက္မွာ

Aၿမဲတပ္ထားဖို႔ မလုိပါဘူး။ တစ္ေန႔ နာရီAနည္းငယ္ တပ္ထား႐ံုန႔ဲ လံုေလာက္ပါတယ္တ့ဲ။ တန္ဖိုးကေတာ့ ျမန္မာေငြ

ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းပါ။

ကဲ…

သားသမီး

ဆင္စီးျမင္းရံတာ

ျမင္ခ်င္တ့ဲ

မိဘေတြ

ေငြပိုေငြလွ်ံေလးမ်ား ရွိရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔ မေကာင္းေပဘူးလား ခင္ဗ်ာ။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 80


Aခြင့္မရွိ မရိတ္ရ ကမာၻက Aေရွ႕Aလယ္ပိုင္းေဒသလို႔ သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚေလ့ရွိတ့ဲ Aာရပ္ကမာၻဟာ Aစၥလာမ္ဘာသာေရး ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးတဲ့ ေဒသဆိုတာ Aမ်ားသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ယU္ေက်းမႈ Aႏုပညာပါမက်န္ Aရာရာဟာ ဘာသာေရးရဲ႕ လက္ေAာက္ခံၿပီး သူတို႔ဆီက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူေတြဟာလည္း (ခုိေမနီတို႔လုိ) ႏိုင္ငံAုပ္ခ်ဳပ္သူေတြAေပၚ ၾသဇာေညာင္းတဲသ ့ ူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဆီက Aမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေခါင္းၿမီးၿခံဳ မပါဘဲ Aျပင္ထက ြ ္ခြင့္ မရွိဘူး။ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းခြင့္ မရွိဘူး။ Aရက္ဆုိင္ မရိွဘူး။ ႐ုပ္ရွင္႐ံု မရွိဘူး။ (Aရက္ဆုိင္ မရွိဘူးဆိုေတာ့ သူတို႔ဆီက ကဗ်ာဆရာေတြ ဘာေသာက္ေနၾကသလဲ မသိဘူး။ Aိုမာခယမ္ကို သတိရစရာေပါ႔ဗ်ာ) Aီရန္သမၼတေလာင္း မစၥတာ ေမာ္ဆာလီကေတာ့ လစ္ဘရယ္Aျမင္ ရွိပံုရပါတယ္။ သူက ၁၉၇၉ က စတင္ခ့တ ဲ ့ဲ Aစၥလာမ္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ လြတ္လပ္မႈပလ ဲ ို႔ မဲဆယ ြ ္ပမ ဲြ ွာ ေႂကြးေၾကာ္ခ့တ ဲ ယ္။ ေရြးေကာက္ပက ဲြ ်ေတာ့ Aမာဒီနီဂ်က္ကို ႐ံႈးပါေလေရာ။ Aဲဒီ Aီရန္ရဲ႕ ၾသဇာဟာ Aိမ္နီးခ်င္း Aီရတ္ႏိုင္ငံ Aေပၚမွာပါ

လႊမ္းမိုးမႈ

ရွိခ့ပ ဲ ါတယ္။

(ဖယ္ရွားခံရတဲ့

ဆဒမ္ဟူစိန္ဟာ

ဘာသာေရးနဲ႔

ကင္းတဲ့

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္) Aီရတ္Aမ်ိဳးသမီးေတြ ေခါင္းၿမီးျပန္ၿခံဳရၿပီး Aရက္ဆုိင္ေတြလည္း

ပိတ္လိုက္ပါတယ္။

ဘာသာေရးကို

Aေျခခံတ့ဲ

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္း

Aၿပိဳင္းA႐ိုင္း ေပၚေပါက္လာတယ္။ Aယူသီးလြန္းတယ္လို႔

Aျပစ္တင္ခ်င္ရင္

မြတ္စလင္ကမာၻကိုပဲ

ကြက္ေျပာလို႔

မျဖစ္ပါဘူး။

Aိႏၵိယေျမာက္ပိုင္း ကန္ပူရ္ၿမိဳ႕က ေကာလိပ္ေက်ာင္းေလးခုမွာ ေက်ာင္းသူေတြ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ဝတ္တာကို ပိတ္ပင္တ့ဲ

Aမိန္႔ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

ခပ္က်ပ္က်ပ္တုိ႔ကိုလည္း

ဝတ္ခြင့္မေပးဘူးတဲ့။

ေကရာလာျပည္နယ္မွာေတာ့ ေကာလိပ္ေက်ာင္း

ဂ်င္းေဘာင္းဘီသာ ဒါက

(Aဲဒီျပည္နယ္မွာ

ပြလ ဲ မ္းသဘင္ေတြထမ ဲ ွာ

ဟိႏၵဴ

မဟုတ္ဘူး၊

စကတ္တို႔၊

လူ႔Aဖြ႔A ဲ စည္းထဲက

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕

Aိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္ေတြထက ဲ လုိ

Aက်ႌ

Aျဖစ္တစ္ခုပါ။

ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနပါတယ္) Aကမ်ိဳးေတြ

ခြင့္မျပဳဘူးလို႔

ဆုိပါတယ္။ Aမ်ိဳးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးေဟာင္း ရာႏူကာ ေခ်ာင္ဒရီကေတာ့ “ဒါဟာ Aိႏၵိယမွာ တာလီဘန္ပံုစံ သြတ္သြင္းလာတာ”လို႔ ေဝဖန္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ Aဲဒီ Aိႏိၵယမွာပဲ ဂါလင္ေကာလို႔ Aမည္ရတဲ့ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ဟာ ဆစ္ဘာသာေရးၿမိဳ႕ေတာ္ Aာမီစတာက ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ Aပယ္ခံရပါတယ္။ သူ႔Aျပစ္က မ်က္ခံုးေမႊး ႏႈတ္လို႔တ့ဲ။ Aဲဒီကိစၥကို တရား႐ံုးတင္ေပမယ႔့လည္း Aိႏိၵယတရား႐ံုးက ေက်ာင္းသူေလးကို A႐ံႈးေပးလိုက္ပါတယ္။ (မ်က္ခံုးေမႊးကို

မရိတ္ဘဲ

ထားတာဟာ

ဆစ္ဘာသာေရးမွာ

Aင္မတန္

Aေရးႀကီးတယ္တ့ဲ)

ေမာ္လဝီဆရာေတြရဲ႕ မုတ္ဆိတ္လို ေနမွာေပါ႔။ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာပဲေပါ႔ ခင္ဗ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 81


Aႀကီးႀကီးနဲ႔ ေသးေသးေလး ေသးေသးေလးဆိုေတာ့

ရွည္ရွည္ေဝးေဝး

ေတြးမေနနဲ႔

ျဒပ္စင္ေပါ႔ဗ်ာ။

Aဏုျမဴ

(Aက္တမ္)ကို

ခြဲစိတ္လုိက္ရင္ ပ႐ုိတန ြ ္ ႏ်ဴထရြန္ Aီလက္ထရြန္စသျဖင့္ Aစိတ္စိတ္Aႁမႊာႁမႊာ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ Aဲဒီမတိုင္မီကေတာ့ Aက္တမ္ကိုပဲ Aခုိင္မာဆံုး AေျခခံAက်ဆံုး ႐ုပ္ပစၥည္းလို႔ လက္ခံခ့ၾဲ ကဖူးတယ္ေပါ့။ မၾကာမီက ဂ်ာမန္သိပၸံပညာရွင္ ေဟာ့ဖ္မင္း ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ လူစုဟာ ျဒပ္စင္Aသစ္တစ္ခု ျဖစ္တ့ဲ ျဒပ္စင္ ၁၁၂ ခုကို ေတြ႔ရွိခ့ၾဲ ကလို႔ ျဒပ္စင္ဇယားလို႔ေခၚတဲ့ Periodicatable မွာ ထည့္သြင္းဖို႔ စီစU္ေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ Aဲဒီျဒပ္စင္ကို ေပးထားတဲ့ Aမည္ကေတာ့ Ununbiun တဲ့။ ေသးေသးေလး Aရာသြင္းခံရတဲ့ Aခ်ိန္မွာ Aႀကီးႀကီးကေတာ့ ငယ္စာရင္း ဖ်က္ျခင္း ခံလိုက္ရပါတယ္။ Aဲဒါကေတာ့ ႏွစ္ၾကာေAာင္

ပလူတုိၿဂိဳဟ္ပါပဲ။ ဒီၿဂိဳဟ္ဟာ ေနစၾကဝဠာAတြင္း မိသားစုဝင္Aျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၈ Aသိမွတ္ျပဳခံခ့ဲရတဲ့

ၿဂိဳဟ္ပါ။

Aေဝးၾကည္႔မွန္ေျပာင္း

နည္းပညာသစ္

၂၀၀၆

ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးမွ ဒီပလူတိုၿဂိဳဟ္ဟာ ၿဂိဳဟ္တစ္ခု ရွိသင့္ရွိထိုက္တ့ဲ Aဂၤါရပ္ေတြန႔ဲ မျပည့္စံုဘူးဆုိၿပီး (Aရန္ၿဂိဳဟ္မရွိတ့ဲ Aခ်က္လည္း ပါတယ္) ၿဂိဳဟ္စာရင္း Aဖ်က္ခံရေတာ့တာပဲ။ နကၡေဗဒင္ဆရာေတြန႔ဲ ဘုရားကိုးဆူဆရာေတြ Aတြက္ေတာ့ ကသိကေAာက္ ျဖစ္စရာေပါ႔ခင္ဗ်ာ။ သူ႔ခမ်ာ ၿဂိဳဟ္ျပဳတ္ဘဝ ေရာက္ခါမွ နာမည္ပါ ေျပာင္းေပးခံရေသးတယ္။ Aခုနာမည္က ပလူတိဳြ က္တဗ ့ဲ ်ာ။

http://www.mmcybermedia.com

Page 82


ကၽြႏု္ပ္တို႔ Aပူကင္းေရး မုိးကုန္စ ရွိေသးတယ္။ လူေတြ ပူျပင္းဒဏ္ကို AလူးAလဲ စတင္ခံၾကရပါေတာ့တယ္။ A ဲဒီလို ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈဟာ

လူသားေတြ

က်န္းမာေရးA တြက္

ဆိုေနၾကပါတယ္။

ရာသီUတု

ေသဆံုးေနၾကတဲ့

သူေတြဟာ

ရာသီUတု

A ေရးႀကီးတဲ့

ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ကမာၻမွာ

ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ

ႏွစ္စU္

ဝန္ႀကီး

စိန္ေခၚမႈလို႔

ေနာက္ဆက္တဲြ

A က်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင္႔

သန္းA ထက္

A က္မီလီဘန္႔ကေတာ့

ပညာရွင္ေတြက

ဒီလို

ရွိတယ္တ့ဲ။

ၿဗိတိန္က

ရာသီUတု

ေျပာင္းလဲ

ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုရင္ လူေတြရဲ႕ ေနထုိင္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိတယ္လို႔ A ႀကံေပးပါတယ္။ ဖန္လံုA ိမ္ဓါတ္ေငြ႔ A ာနိသင္ ေလ်ာ့နည္းဖို႔ (ေလေA းေပးစက္ တပ္ဆင္မယ့္A စား ယပ္ေတာင္ေတြ မသံုးသင့္ဘူးလား) (ခရီးတိုေတြမွာ

ထင္းနဲ႔

စက္ဘီးကို

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သံုးရင္

ေမာ္ေတာ္ကားေတြ

ေလာင္စာဆီ

ထုတ္လႊတ္တ့ဲ

ေခၽြတာရာလည္း

A ိတ္ေဇာေငြ႔။

ေရာက္ပါတယ္)

သစ္ေတာ

ျပဳန္းတီးမႈေဘး။ A ုိဇုန္းလႊာ A ေပါက္ေလ်ာ့က်ေA ာင္ ကၽန ြ ္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ။ ဖန္လံုA ိမ္ဓါတ္ေငြ႔ ၆ မ်ိဳးမွာ မီသိန္းဓါတ္ေငြ႔လည္း တစ္ခု ပါပါတယ္။ A ဲဒီ ဓါတ္ေငြ႔က မိလႅာတြင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေတြကသာ ထြက္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽဲြ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဝက္စတဲ့ ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္ေတြ ေလးပံုတစ္ပံု

ေလပ်ိဳ႕ေလA န္ရာကလည္း ရွိတယ္တ့ဲ။

A ဲဒါကို

ထြက္ရွိလာပါတယ္။

ဘယ္လို

A ဲဒါက

မီသိန္းဓါတ္ေငြ႔A ားလံုးရဲ႕

ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာကေတာ့

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ေတြA တြက္ ေခါင္းခဲစရာပဲ ျဖစ္၍ေနပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္။

http://www.mmcybermedia.com

Page 83

ပံုျပင္ထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း-သစၥာနီ.pdf  
Advertisement