Berita Yayasan Sabah Vol.11, No.4 (Julai-Ogos 1989)

Page 1

TV Commercial on Sabah launched Presentation ....

The TV Commercial on Sabah was officially launched by the Federal Minister of Culture and Tourism, Datuk Hj. Sabbaruddin Chik at the PanPacific Hotel, Kuala Lumpur on July 20, 1989. About 300 invited guests comprising diplomats, hoteliers, tour operators and the media attended the function. Sabah Minister of Tourism and Environmental Development, Datuk Tan Kit Sher played host at the launching. The TV Commercial on Sabah which is currently being aired on RTM features the local Sabahans in their native garbs welcoming tourists to

Datuk Tan (left) presenting a picture on TV Commercial talents to Datuk Sabbaruddin Chik Sabah. The main theme is Looking on is Datuk Dr. Jeffrey. 'harped. on the catch phrase

lIowed by cultural dances.

"hand In hand we welcome you to Sabah". The TV Commercial is a project of the State Government in conjunction with Visit Malaysia Year1990.ltwasundertaken by ICSS to supplement and complement the tourism promotion efforts of the government. ICSS is the investment arm of Yayasan Sabah whose activities among others involve the hospitality and tourism industry. A similar launching ceremony was also held in Kota Kinabalu by the Chief Minister, Datuk Joseph Pairin Kitingan at TASH on July 23,1989.


PUSATPEMBANGUNANINSANYAYASANSABAH Kampung

Suasa merupakan salah satu pusatPembangunan

lnsan Yayasan Sabah terletak kira-kira 29 km dari pekan Beaufort. Kampung ini boleh dihubungi dengan menggunakan jalan raya melalui Jalan Gadong serta melalui sungai. Kampung ini terbahagi kepada Kampung Suasa Laut dan lTIu (jugadikenali dengan nama Kampung Lalangut), mempunyai keadaan permulcaan tanah yang rata serta luas. Terdapat juga kampung-kampung di sekitamya iaitu Kampung Lago dan Kampung Jabang yang jauhnya kira-kira 5 km dari kampung ini. Kaum yang terbesar sekali menduduki kampung-kampung ini adalah kaum Bisaya berugama Islam. Rata-rata mereka duduk di rumah yang "simple" dan berjauhan dari satu keluarga dengan keluarga yang lain. Selain daripada kemudahan perhubungan, terdapat sebuah sekolah rendah yang mempunyai penuntutseramai 98 orang, sebuah balai raya, tetapi kemudahan-kemudahan seperti paip air dan letrik tidak ada di kampung ini. Sumber pendapatan penduduk kampung ini adalah menanam padi sawah secara tradisional dan menoreh getah. Sementara menangkap ikan, mentemak binatang (ayam, kambing dan kerbau), meneari hasil-hasil hutan seperti rotan, sayur pakis dan menanam buah-buahan merupakan pekerjaan sampingan sahaja. Kampung ini juga telah menubuhkan beberapa persatuan termasuklah Persatuan SANY A, JKKK, Persatuan Peladang, PIBAGU dan Kontek Tani yang agak aktif. Pengarah Program Projek, Fusat Pembangunan Insan Kg. Suasa, Beaufort, Eneik Dollah@ A. Zunaidey Hj. Mahmood memberitahuBerila Yayasan Sabah bahawa beberapakegiatan telah disusun untuk memenuhi raneangan pembangunan sosial iaitu kegiatan seperti sukan, kebudayaan, keagamaan dan pendidikan. "Bagi rancangan pembangunan ekonomi, jelas Eneik Dollah, Jabatan Pertanian memberi bimbingan melalui Sistem 2L (Lawatan dan Latihan) untuk mempertingkatkan lagi kegiatan penanaman padi melalui skim penanaman padi. "Selain daripada mempertingkatkan kegiatan penanaman padi, kegiatan tanaman semula getah melalui Lembaga Tabung Getah juga dipertingkatkan ", kata beliau.

"Mengembangkan usaha-usaha pentemakan kambing, ayam, kerbau dan memperkenalkan pentemakan lembu melaluiJabatan Perkhidmatan Haiwan & Perusahaan Ternakjuga merupakan salah satu daripada rancangan ini. "Bagi mempertingkatkan cara-cara penangkapan ikan khidmatnasihatJabatan Perikanan dan Ko- Nelayan diperlukan",jelas Eneik Dollah. Yang penting, tarnbah beliau, penduduk Kg. Suasa menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi secara sendiri, berusaha sendiri bagi kebaikan mereka sendiri. Pendek kata, penduduk kampung benar-benar dan bersunguhsungguh berusaha meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Program Pembangunan Insan yang meliputi aspek kehidupan seperti perkembangan rohaniah dan mental, bengkel menyelesaikan masalah, sesi meningkatkan kesihatan dikalangan anak-anak sekolah rendah dan sebagainya dilaksanakan oleh penduduk kampung itu sendiri dengan pegawai-pegawai Yayasan Sabah selaku pengerak/ pemerhati. Eneik Dollah berkata raneangan pembangunan ekonomi mengujudkan kegiatan perusahaan secara kecil-kecilan dalam bidang tenunan, kraftangan dan peralatan menangkap ikan, merupakan bidang yang perlu bagi meningkatkan mutu pendapatan penduduk kampung. Disamping itu, penduduk kampung telah membayangkan hasrat mereka untuk mengusahakan penanaman jagung sebagaiperantaraan musim menanam padi sawah melalui bimbingan Persatuan Peladang, Kontek Tani dan Jabatan Pertanian. Selaras dengan Konsep Pembangunan Insan Yayasan Sabah, penduduk kampung sendiri berunding dan bermaufakat dalam segal a usaha yang ingin mereka laksanakan. Beberapa bidang usaha yang telah dikenalpasti oleh pen dud uk kampung untuk perusahaan industri kampung yang berpotensi. Antaranya termasuklah perusahaan rotan, sago, potry industri dan perkakas rumah daripada rumbia, nibong dan batang pokok getah. "Peranan kami hanyalah sebagai katalis memberi pan dangan dan panduan agarpendudukkampung ini melaksanakan usaha mereka dengan kaedah yang betul", kata Eneik Dollah.


BERlTA YAY ASAN SABA"

...... dari Muka 2

ICSB •

receIves $2 million dividend

TimbalanPengarah YayasanSabah, TengkuD.Z.Adlin (kanan) menerangkan Konsep PembangunanI nsan dan peranan Yayasan ('abah dalam Pembangunan Insan kepada penduduk-penduduk .•g. Suasa, Beaufort.

Penduduk-penduduk kampung mengamalkan konsep "mitatabang" membersihkan tapak Pusat Pembangunan Insan.


NEWS IN BRIEF Majlis Jamuan Makan

Majlisjamuan makan tengahari yang diadakan oleh kakitangan Yayasan Sabah Bahagian Perkapalan sempena menyam· but Hari Raya pad a 25hb Mei 1989.


o

DIRECTOR'S ACTIVITIES

i(~~~i;i$Aiij;l1ister;~ilJ~chi~iMi;;iii~i'i Department,~~~~( Lajlip

Okidbeing greeted by DatukDr. Jeffrey (left)u{Joll 8,r(ival atthe SMK Majakir,Paparto officiate the closing6t· St(jdent Camp and TuitionProject. on behalf of the Chief

. > Minister;

.


PEMBANGUNANINSAN (1) Apakah Pembangunan Insan? Pembangunan lnsan pada amnya adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan keupayaan dan kesanggupan insan mencapai kehendak dan harapan mereka dengan sendirinya. lni bermakna rakyat akan kurang bergantung kepada kerajaan dan lebih yakin pada diri sendiri dalam memajukan pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Pembangunan lnsan dengan itu adalah menuju ke arah menjadikan rakyat lebih berdikari, terutamanya di kawasan luar luarbandar. Pembangunan lnsan merupakan proses meningkatkan mutu hidup rakyat oleh rakyat untuk rakyat. (2) Apakah yang ingin dicapai oleh Pembangunan Insan? Proses Pembangunan lnsan setempatakan menggiatkan aktiviti dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah luarbandar, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, mengurangkan, menyekatdan mungkin juga mengalihkan 'trend' penghijrahan luarbandar ke bandar. Maka, dengan itu, beban menunaikan permintaan dan harapan-harapan masyarakat luarbandar akan beralih daripada kerajaan kepadarakyat sendiri. lni bererti, masyarakat akan berusaha sendiri, iaitu kurang bergantung kepadakerajaan dan sebaliknya bergantung kepada diri sendiri. Kesan asas pendekatan ini adalah untuk mencapai keseimbangan politik yang berkekalan, dan membasmi butahuruf sertamewujudkan rakyat yang produktif, berdikari, berharmoni dan bertoleransi, bermotivasi dan bersikap positif. (3) Apakah matlamat jangka-panjang Pembangunan Insan? Dengan tercapainya kemajuan diri yang diharapkan, maka rakyat akan tidak mudah diperalatkan oleh ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Hidup merekaakan lebih tertumpukepadamasalah pergolakan sosio-ekonomi daripada politik. Akibatnya, rakyat akan dapat memilih wakil mereka (dalam hal politik dan lain-lain) yang sedia berkhidmat untuk kepentingan mereka. Pertelingkahan politik dan permusuhan sesama sendiri di peringkat tempatan dapat dikurangkan. Keharmonian di kalangan berbagai kaum dalam masyarakat akan tersemai. Kemungkinan penyatuan di kalangan rakyat untuk mencapai kemajuan sosio-ekonomi yang lebih baik akan wujud diperingkat negeri. Oleh itu, pada keseluruhannya rakyat bolehlah dikatakan telah meneapai kematangan dalam bidang politik. (4) Mengapa Pembangunan Insan harus diwujudkan? Pembangunan lnsan perIu diusahakan bagi menyediakan rakyat luarbandar menggunakan segala tenaga dan kepintaran mereka supaya dapat berdikari.. Pembangunan lnsan adalah satu pendekatan altematif terhadap program pembangunan sosio-ekonomi tradisi yang lebih menumpukan kepada projek daripada rakyat. Melalui Pembangunan lnsan tumpuan adalah kepada rakyat itu sendiri. Rakyat bukan sahaja ditunjukajar bagaimana untuk mendapatkan hasil tetapi juga bagaimana menghasilkan berbagai jenis pengeluaran yang boleh dipasarkan, diproses dan digunakan. lni akan menjadikan mereka lebih berdikari dan produktif dibidang ekonomi, tidak lagi buta huruf, lebih kreatif, bermotivasi dan bersikap positif. Mereka akan lebih bertoleransi dan pada jangkapan jangnyaakan menggalakkan keharmonian di dalam negeri. (5) Bagaimanakah Konsep Pembangunan Insan berbeza daripada program-program yang lain? Pertama, pendekatan Pembangunan lnsan tertumpu kepada insan dan bukan pada projeknya. Perbezaan ini adalah penting memanPage 6

dangkan bahawa projek selalunya dianggap sebagai sesuatu yang sementara - iaitu sesuatu yang bermula, dan berakhir. Manusia melihat pada projek sebagai sesuatu yang fizikal - sesuatu yang dimiliki. Pendekatan Pembangunan lnsan menanggap manusia sebagai sumber yang paling utama yang boleh dilatih untuk mengendali hampir apa sahaja. Setelah dilatih seseorang individu menjadi ejen berfungsi yang boleh menghasil dan menjaga diri sendiri. la juga dapat menjamin kejayaan sesuatu projek. Kedua, pendekatan Pembangunan lnsan mengambilkirakehidupan manusia sebagai satu kekuatan dan asas yang kukuh dalam menentukan kejayaan program-program pembangunan. Oleh itu, iamempergunakan dan seeara memilih menggiatkan eara hidup sediawujud masyarakat seperti amalan mita-tabang atau morugup (usaha kerjasama) mirunding (perbineangan), sogiaan (berkongsi), pembitanan (demonstrasi) dan edaran pengkebunanlpengelnaran kampung, daripada mengubah cara hidup mereka. Pendekatan-pendekatan lain memusnahkan asas-asas ini dan menggantikannya dengan sesuatu yang ganjil kepada penduduk kampung. Ketiga, Pembangunan lnsan mengambil pendekatan keseluruhan mengenai masalah-masalah masyarakat, menyesuaikannya dan melaksanakan program dari peringkat bawah ke peringkat atas iaitu, dari peringkat kampung dan perseorangan, menuju ke atas. Pendekatan sedemikian membuka peluang luas untuk setiap penduduk kampung terIibat melalui organisasi utama iaitu JKKK. Bentuk-bentuk lain yang unik mengenai konsep Pembangunan lnsan termasuklah penglibatan oleh: Sukarelawan masyarakat, sukarelawan perbadanan, dan juga kerjasama antara agensi. Strategi -strategi permintaan dan pemasaran pengeluaran akan membendung faktor-faktor utama yang boleh menentukan arab dan skop atau mungkin kejayaan Program Pembangunan lnsan. Yayasan Sabah akan, dengan itu, menubuhkan dan menjaga satu sistem maklumat yang menyeluruh mengenai pemasaran dan pengeluaran untuk membimbing program latihan dan pelaksanaannya. (6) Siapakah yang akan menerimajaedah daripada Pembangunan Insan? RAKY AT, terutamanya yang berada di kawasan luarbandar. lndividu yang bersedia dari segi psikoloji untuk mengambil kesempatan perubahan trend inilah yang akan meraut keuntungan atau faedah dari Pembangunan lnsan. (7) Mengapakah PembangunanI nsan tertumpu kepada kawasan luarbandar? Sebabnya 70% daripada penduduk miskin di Sabah tinggal di kawasan luarbandar. Kehidupan di kawasan luarbandar bergantung terutamanya atas pertanian tetapi kebanyakannya tanah mereka kurang dipergunakan. Ramai daripada mereka yang duduk di kawasan luarbandar menganggur walaupun pada hakikatnya mereb memiliki tanah sendiri. Di sini wujudnya potensi untuk peningkatan dalam pengeluaran pertanian dan perikanan, peluangpeluang pembangunan dan pemerosesan pengeluaran, pemasaran, pengangkutan, pelaneongan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Potensi ini boleh dimajukan dan seterusnya membawakeuntungan. Pengkhususan boleh dimajukan dalam kawasan geografi yang berbeza. Pemiagaan antara daerah luarbandar dan bandar boleh

bersambung IceMuka 7


dipertingkatkan unt menambah aliran barangan danperkhidmatan untuk faedah bersama. Jika diberi peransang dan persekitaran yang sesuai, penduduk luarbanda r akan mahukan kemajuan dan perkembanganjpembangunan untuk mereka dan masyarakat mereka. Walaubagaimanapun, kawasan luarbandar mempunyai potensi untuk pembangunan. Maka disinilah juga tempatnya program Pembangunan Sumber Manusia Yayasan Sabah akan bermula. Program sedemikian akan memberi latihan pendedahan dan amalan dalam berbagai bidang usaha terutarna yang berkaitan dengan penggunaan potensi luarbandar. Kerajaan berpendapat kawasan luarbandar sangat perlu dibangunkan supaya rakyat lebih berdikari dan tidak bergantung kepada kerajaan, mewujudkan peluang -peluang pekerjaan dan seterusnya mengalihkan trend penghijrahan luarbandar ke bandar.

Peningkatan pendapatan rakyat bukan sahaja menambahkan wang untuk disimpan dan mewujudkan keperluan urusniaga bank dan kewangan, tetapi juga menambahkan day a berbelanja Iebih. Permintaan bam untuk barangan dan perkhidmatan akan timbul, termas uk peru mahan yang lebih selesa, barangan industri dan hiburan. Ini mengakibatkan pembangunan kompleks membeli-belah dan sukan bagi memenuhi permintaan tersebut. Rakyat akan mendorong pertumbuhan pelaburan dan institusi kewangan untuk memenuhi kehendak mereka Pertumbuhan sedemikian akan mewujudkan industri sokongan yang akan membuka peluang pekerjaan lebih luas di kawasan luarbandar. Lama-kelamaan, rakyat bukan sahaja akan menikmati kemudahan yang terdapat di kawasan bandar, bahkan mungkin mengalih trend penghijrahan luarbandar ke bandar.

(8) Bagaimana caranya Pembangunan Insan membantu rakyat yang berada di luarbandar? Melalui Pembangunan Insan, Pusat-PusatPembangunan Insan akan -iibina di kawasan luarbandar. Pusat Pembangunan Insan akan ,emberi latihan dan pembangunan setempat di bawah program Pembangunan Sumber manusia. Program latihan bukan sahaja membekalkan pengetahuan yang menentukan jenis hasil dan cara penghasilan yang lebih baik kepada rakyat, tetapijuga pengetahuan dan idea untuk menghasilkan keluaran. Mereka akan dapat meningkatkan kepelbagaian dan mutu keluaran, serta menambahkan hasil yang sedia ada dan yang bam. Dengan ini, maka tercapailah gunatenaga penuh di kawasan luarbandar.

(ll)Apakah yang alum berlaku sekiranya rakyat mengeluarkan lebih banyak barangan? Dengan penambahan hasil keluaran, peningkatan mutu serta kepelbagaian keluaran rakyat akan mendorong kegiatan ekonomi sampingan dalam pemerosesan, pemasaran, pembungkusan dan pengangkutan. Kegiatan ekonomi sampingan akan mewujudkan pekerjaan barn dan gunatenaga penuh serta menggalakkan perdagangan yang mengakibatkan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan keupayaan pendapatan. Aktiviti urusan bank dan kewangan, termasuk peluang -peluang pekerjaan dalam sektor ini akan di wujudkan. Peningkatan dalam daya berbelanja bererti permintaan bam untuk barangan dan perkhidmatan, seperti perumahan yang lebih baik, barangan industri dan hiburan. Ini akan mendorong pertumbuhan pelaburan dan institusi kewangan dalam industri sokongan akan bertambah, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Edaran ekonomi ini akan terus menghasilkan permintaan bam dan peluang pekerjaan di kawasan luarbandar. Akhirnya rakyat akan menjadi lebih berdikari.

(9) Bagaimana Pembangunan Insan membantu meningkatkan pendapatan rakyat? Yayasan Sabah akan menyediakan program Pembangunan Sumber Manusia setempat di mana latihan, pendedahan dan amalan dalam berbagai bidang usaha, terutarnanya yang berhubungkait dengan penggunaan potensi luarbandar. Melalui program latihan di Pusat Pembangunan Insan, maka rakyat dapatlah memutuskan bentuk pengeluaran dan cara pengeluaran yang lebih baik. Rakyat akan mendapat pengetahuan dan idea yang leoih baik dalam cara menghasilkan keluaran bam. Rakyat akan mengamal dan menyesuaikan kemahiran dan teknologi yang bam ini ke atas tanah mereka dan pengeluaran yang dihasil. Dengan itu mereka boleh mengharapkan peningkatan dalam produktiviti dan menjadi pengeluar yang efisien. Rakyat dapat meningkatkan kepelbagaian dan mutu keluaran. Rakyat akan dapat menambahkan hasil yang sedia ada dan yangbam. Dengan aktiviti utarna di atas, rakyat akan mengeluarkan aktiviti sampingan dalam bidang pemerosesan, pemasaran, pembungkusan, pengangkutan dU. Rakyat akan memperolehi hasil yang bertarnbah dan pengetahuan urusniaga untuk berniaga dengan lebih berkesan. Peluang pekerjaan yang bam dan peningkatan aktiviti urusniaga akan berkembang. Ini akan menambah PENDAPATAN serta meningkat KEUPA YAAN PENDAP AT AN rakyat (1O)Bagaimanakah penduduk kampung denganpendapatan yang sudah meningkat dapat menikmati kemudahan yang biasanya terdapat di kawasan bandar seperti bank, pusat membeli-belah, hiburan dan lain-lain?

(12) Bolehkah Program Pembangunan mencapai kejayaan walaupun yang lain telah gagaI? Kejayaan program Pembangunan Insan bergantung kepada pelaksanan rancangan dan idea. Konsep pendekatan serta idea hendaklah difahami oleh setiap lapisan masyarakat yang terlibat dalam usaha ini. Kita hendaklah mengenal, mengenalisa dan mengatasi kegagalan program dan tindakanjpolisi sebelum melaksanakan sesuatu yang bam. Berikut adalah sebab-sebab kegagalan program yang terdahulu: (a) Kurang memahami konsep pembangunan pada keseluruhannya. Para pelaksana tidak mempunyai pandangan yang meluas terhadap masalah-masalah masyarakat dan cara mana usaha mereka dapat dikaitkan dengan penglibatan kerajaan dan rakyat di dalam program yang dirancang. Mereka hams mempunyai kepercayaan penuh terhadap projek untuk mendapatkan komitmen dan seterusnya mendorong rakyat menjayakannya (b) Tidak ada perancangan dan kaedah pe- laksanaan yang sempurna. Idea hendaklah dibincang dengan teliti dan diuji sebelum dilaksanakan secara besar-besaran. (c) Terdapat kekurangan penyertaan dan penglibatan yang aktif dari kalangan rakyat. Masyarakat mestilah diterangkan erti

dan objektif projek tersebut, cara pelaksanaannya clan bentuk yang akan diperolehinya Mereka juga hendaklah diberitahu cara yang hams dimainkan dan bagaimana melibatkan diri. b ke M 1._ 8 oersam ung UIW Pa\le7


PEMBANGUNANINSAN

.

Mengubah masyarakat di luarbandar (d) Terdapat kekurangan penyerapan dan amalan idea dan proses. Pembangunan sosio-ekonomi mestilah menjadi satu proses yang berterusan dan yang mesti diserap dan diamal sebagai satu eiri yang kekal dalam cara hidup rakyat Dengan ini institusi adalah simbol pengekalan dan kejayaan yang dapat membentuk rakyat ke arab kejayaan dan mengembangkan bakat barn serta kemahiran

mereu.

.

(e) Para pelaksana tidak mengenalpasti akan keperluan rakyat yang sebenarnya dan eara hidup mereka. Kita mestilah menilai keperluan penduduk luarbandar dan memahami unsur-unsur yang sentiasa menyatukan penduduk dan memastikan samada idea dan kaedah barn akan diterima atau ditolak. eara hidup penduduk luarbandar hendaklah diperakui dan diterima dan bukan diubah atau dibinasakan. Sebagai eontoh konsep mitatabang atau merugup (usahakerjasama), sogiaan (perkongsian), mirunding (perbineangan), dan pembitanan (demonstrasi) hendaklah dikaji dan diperkembangkan. (f) Terdapat kclcurangan usaha penyusulan dan usaha yang berterusan untuk menentukan kejayaan projek. Mereka yang menyertai program mestilah penuh dedikasi dan penglibatan untuk menjamin kejayaan program Pembangunan Insan. (g) Terdapat gangguan palilik dan kepentingan diri. Sokongan ahli palilik memanglah diperlui tetapi mereka tidak seharnsnya bercampurtangan dalam pengurusan projek sedemikian. Janji- janji ahli palilik yang tidak boleh ditunai akan meningkatkan harapan penduduk luarbandar ke paras yang mustahli dieapai. Oleh yang demikian sebarang projek atau program yang di- laksanakan sudah tentu akan gagal. Satu lagi faktor yang akan menjamin kejayaan program Pembangunan Insan adalah penglibatan secara besar-besaran oleh sukarelawan masyarakat, pertubuhan-pertubuhan sukarela dan agensi-agensi swasta, selain daripada agensi-agensi kerajaan. (13) Mengapakah Yayasan Sabah harus melibatkan diri dengan Pembangunan lnsan? Sejak penubuhan Yayasan Sabah pada tahun 1966, aktiviti utamanya, selarasdengan peranannyamenggalakkan pendidikan,adalah terhad kepada membekalkan bantuan seperti pinjaman, biasiswa, kemudahan pendidikan dan lain-lain. Yayasan Sabah dipandang sebagai satu organisasi amal dan mewujudkan satu "imej dermawan". Dalam pada itu, terdapat penghijrahan luarbandar ke bandar dan gunatenaga tak penuh yang menular diluarbandar. Mutu kehidupan rakyat juga semakin merosot. Keadaan sedemikian akan menganeam kestabilan sosio-politik di Sabah dan mestilah dibetulkan dengan secepat mungkin. Tugas utama Yayasan Sabah adalah untuk menyumbang ke arah peningkatan mutu kehidupan rakyat di Sabah. Oleh itu, Yayasan Sabah harns membantu rakyat untuk berkembang dan maju dalam konteks keunikan keadaan sosial, kebudayaan dan politik di Sabah. Peranan Yayasan Sabah dengan itu adalah meningkatkan keupayaan dan kebolehan rakyat untuk memenuhi permintaan dan kehendak mereka sendiri supaya mereka akan kurang bergantung kepada kerajaan dan lebih mengharap kepada diri sendiri. Peranan Yayasan Sabah ini terkandung dalam Konsep Pembangunan Insan. Melalui pendekatan Pembangunan Insan, satu strategi dapat dibentuk imtuk membina suatu

. masyarakat yang dinamik dan berdikari bagi mempelopori perkembangan dan kemajuan sosio-ekonomi Sabah. Yayasan Sabah akan bertindak sebagai katalis dalam membawa kepada perubahan yang diingini. (14) Apakah peranan Yayasan Sabah dalam Pembangunan lnsan? Peranan Yayasan Sabah adalah untuk mempelopori konsep Pembangunan Insan di kawasan luarbandar. Selaras dengan tugas utamanya bagi meningkatkan mutu hidup rakyat di Sabah, ia akan berusaha meningkatkan keupayaan rakyat atau individu menunaikan permintaan/kehendak!hasrat mereka sendiri dan juga menjadikan mereka lebih berdikari. (15) Apakah yang akan berlaku kepada program-program Yayasan Sabah masa kini sekiranya program I'embangunan 1nsan dilaksanakan? Walaupun program Pembangunan Insan akan dilaksanakan, program-program Yayasan Sabah masa kini seperti pemberian l asiswa, pinjaman dan buku teks, dan lain-lain aktiviti sosio-ekonomi, termasuk perkhidmatan Doktor Udara dan Ambulans akan di teruskan. Di masa akan datang, Yayasan Sabah akan juga mengendali sekolahnya sendiri dari peringkat pembangunan pra sekolah sehinggalah ke sekolah menengah. Ini akan memberi Yayasan Sabah peluang untuk menjamin mutu pendidikan, menumpukan kepadakumpulan sasaran tertentu, mewujudkan peluangpekerjaan terutamanya dikawasan luarbandar dan menyalurkan kewangan bagi pembangunan dan pengurusan kemudahan pendidikan dan infrastruktur. Seperti yang disebutkan awal tadi, sumbangan masa depan Yayasan Sabah yang paling penting adalah dalam bidang Pembangunan Sumber Manusia yang berbeza daripada pendidikan formal yang sedia ada. (16) Apakah matlamat Pembangunan Sumber Manusia dan bagaimanakah ia boleh dicapai? Pembangunan Sumber Manusia, yang akan tertumpu kepada kawasan luarbandar, mempunyai matlamat-matlamat seperti berikut: * Membasmi buta huruf. * Meningkatkan produktiviti dan keupayaan pendapatan rakyal * Mendorong pertumbuhan dan aktiviti ekonomi * Mewujudkan peluang pekerjaan * Mengalih trend penghijrahan luarbandar ke bandar * Memaju dan menggunakan dengan sepenuhnya sumber yang sedia ada dan * mempergunakan potensi tenaga, bakat dan daya kreatif rakyat Matlamat-matlamat ini boleh dicapai melalui penubuhan, pengendalian dan pengurusan InstitutPembangunan Insan (yang sebaiknya terletak di kawasan luarbandar) dan Pusat Pembangunan Insan di kampung-kampung. Penglibatan yang aktif, pemahaman dan komitmen rakyat sendiri; dan penyerapan idea serta teknologi yang diperolehi ke dalam eara hidup merekajuga diperlui bagi meneapai matlamat itu. (17) Tidakkah ianya mengubah masyarakat luarbandar? Tentu sekali. Program Pembangunan Sumber Manusia akan direkabentuk bagi meningkatkan pembangunan menyeluruh sebuah masyarakat yang dinamik dan seimbang. Ini bermakna antara lainnya, terdapat program untuk aktiviti sukan dan riadah serta


PEMBANGUNAN INSAN

Membina satu masyarakat yang dinamik dan berdikari Pentemakan, pengeluaran dan pemasaran babi Penternakan, pengeluaran dan pemasaran kerbau Pembangunan akuakultur Jahitan dan tenunan Kemahiran penulisan dan penulisan cerpen rakyat Muzik dan tarian tradisi Memandu kereta dan jentera ladang Pembinaan/mendirikan rumah Aktiviti sukan dan riadah Cara menganjur dan menjalankan mesyuarat

kemajuan budaya, kesenian dan muzik asli bagi menggalakkan pemahaman dan penghargaan di kalangan rakyat.

(18) AdakahPembangunanInsan menduplikat agensi-agensi kerajaan yang lain dalam melaksanakan program-programnya? Tidak, sebab pendekatan Pembangunan Insan adalah baru walaupun konsepnya telah dicuba oleh agensi-agensi kerajaan yang lain. Pembangunan Insan akan bekerja rapat dengan beberapa agensi kerajaan dalam melaksanakan programnya. Kerjasama antara agensi dengan jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Pertanian, Jabatan P~rikanan, Jabatan Penerangan, Jabatan Perhutanan, PejabatPejabat daerah dan lain-lain, akan menjadi kunci kepada operasi yang cekap dan pengurusan serta pelaksanaan projek yang sesuai.

(19) Apakah peranan sukarelawan masyarakat dalam Pembangunan Insan? Selain daripada kerjasama antara agensi, perkhidmatan sukarelawan masyarakat adalah diperIui. Mereka ini adalah pertubuhan \arela, perkumpulan belia, badan-badan profesional dan para 51'aduan yang memang berasal dari daerah luarbandar. Dalam program ini, para graduan tempatan boleh menyumbang pengetahuan dan khidmat mereka kepada penduduk kampung mereka sendiri melalui usaha sukarela dalam apa bentuk pun. Penduduk kampung kenaI akan paragraduan darikalangan merekadan dengan itu sedia bekerjasama dengan mereka. Program Pembangunan Insan akan disesuaikan untuk melibatkan syarikat-syarikat persendirian dengan menjadi penganjur sesuatu projek masyarakat. Dengan itu, mereka akan melaksanakan tanggungjawab sosial yang lebih bermakna.

(21) Apakah bezanya di antara Institut Pembangunan Insan dan Pusat-Pusat Pembangunan Insan? Pusat-Pusat Pembangunan Insan, merupakan sebuah Institut Pembangunan Insan yang kecil. Pusat-pusat ini akan mengatasi masalah masyarakatluarbandar dengan memberi penekanan ke alaS bidang yang tidak diliputi dalam sistem pendidikan formal. Pusat Pembangunan Insan yang terdapat di kawasan luarbandar bukan sahaja dihubungkaitdengan InstitutPembangunan Insan tetapijuga menjadi pusat untuk penduduk berinteraksi.

(22) Apakah kaedah dan pendekatan yang akan digunakan untuk menjalankan latihan dan kerja lapangan? Latihan dan kerja-kerja lapangan akan dikendalikan supaya dapat disuaikan dan diimbangkan dengan keadaan dan amalan kerja yang sedia wujud di kampung. Amalan-amalan ini adalah seperti mitatabang atau merugup (usaha-usaha kerjasama); mirunding (perbincangan/perundingan); sogiaan (perkongsian); pembitanan (demonstrasi); dan sistem edaran penanaman/pengeluaran kampung.

(20) Apakah yang dilakukan oleh Pusat Pembangunan Insan?

(23) Apakah kemungkinan kesan pendelultanPembangunan Insan ke atas rakyat Sabah, terutamanyadlkawasan luarbandar?

Pusat Pembangunan Insan akan menyediakan latihan dan pembangunan setempat. Ianya akan dihubungkait dengan Institut Pembangunan Insan dan bertindak sebagai satu pusat kegiatan kampung dimana penduduknya berinteraksi. Program yang ditawarkan di Pusat Pembangunan Insan adalah:

Melalui pendekatan Pembangunan Insan, satu strategi boleh dibentuk untuk membina satu masyarakat yang dinamik dan berdikari, terutamanya di kawasan luarbandar, bagi mempelopori kemajuan dan perkembangan sosio ekonomi di Sabah. Yayasan Sabah akan bertindak sebagaikatalis (catalyst) dalam membawa perubahan ini.

Suaikenallorientasi dan pengenalan kepada program Pembangunan Insan Pembangunan industri desa dan kraftangan Pelajaran dewasa Penyesuaian kepada nilai - Amalan ekonomi tradisi dengan amalan ekonomi moden Perolehan kemahiran vokasional, teknikal, pengeluaran dan kraftangan Meningkatkan pengeluaran pertanian Pemindahan teknologi yang sesuai Latihan pemasaran dan urusniaga Pengurusan pembungkusan dan pembahagian Pengurusan pengangkutan Pengurusan dan kemajuan pelancongan Pendidikan kesihatan luarbandar Pendidikan kanak-kanak - pendidikan pra-sekolah Perkembangan kebudayaan Pertukangan kayu Latihan menerap bata Perkembangan pengeluaran Kemahiran perladangan Penternakan dan pemasaran itik

(24) Bagaimana rakyat dapat mellbatkan dlri dalam Pembangunan Insan? Rakyat boleh melibatkan diri dengan mendaftar di Pusat Pembangunan Insan melalui Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) di kampung-kampung. Mereka haruslah mengikuti dengan aktifnya program-program yang akan ditawarkan di Pusat tersebut. Yayasan Sabah akan menubuhkan Pusat Pembangunan Insan di kawasan luarbandar. DiPusatPembangunan Insan ini, program pembangunan sumber manusia setempat akan dilaksanakan. Program sedemikian akan menyediakan latihan, pen-dedahan dan amalan yang perIu dalam berbidang uSaha terutamanya menggunakan potensi luarbandar. (25)

san? Sumbangan rakyat adalah penglibatan mereka yang positif dalam Pembangunan Insan melalui program Pusat Pembangunan Insan. Yang penting sekali adalah komitrnen mereka dalam program Pembangunan Insan. Mereka seharusnya mengerti, menerima dan bertindak ke atas program, serta mempunyai kepercayaan bahawa Pembangunan Insan memberi faedah kepada mereka.


our of less operations at awau/Lahad Datu/Sanda'kan Hopping, crawling on all fours on rolling logs at the Pangkalan was a feat that a 11-memberdelegation from YayasanSabah and Innoprise Corporation Sdn Bhd regaled to their workmates at the headquarters. But, importantly, the delegation who journeyed to Tawau, Lahad Datu and Sandakan took the opportunity of learning and seeing first hand about the A to Zofthe timber operations. The five-day tou r, which began on July 3, 1989 was organised by the Public Affairs Department. It was designed for those involved to familiarise and appreciate Yayasan Sabah and ICSB undertaking especially in the wood-based industries at the two municipalities and district. While in Tawau, the delegation visited Luasong Forestry Centre and Sabah Softwoods at Brumas. They also boarded

less is 1 year old

'letICSS Executive Chairman, Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan and Group General Manager, Encik Stan Golokin together with the others in a joyful moment as they celebrate ICSS 1st Anniversary August 17, 1989.

The delegation later proceeded to Lahad Datu where they spent a night at the Danum Valley Field Centre. While there, some members of the delegation braved the nature trail, home of the friendly creature - "the leech". After the Danum Valley Field Centre, the delegation toured the mill of the Pacific Hardwoods. On final leg of the tour (July 7), the delegation visited Sinora Sdn Bhd in Sandakan. Though the journey was a hectic one, the delegation unanimously agreed that it was a worthy and enjoyable trip. Amidst briefings and site visits, the delegation had a good time getting to know each other during the journey. Jokes, laughter and singing were shared. Not to mention Encik Awang Damit would never forget his sleepless ni( while Encik Khamis Awang Ali and Encik Primus Kayau we." snoring away at fast speed at the Danum Valley Field Centre.

Many More Happy Returns

•...

'

Sosses and secretaries of ICSS and YS singing "Many More Happy Returns" in conjunction with Secretaries Week, April 26, 1989.


••• ••• •• ~i~ •• ~.·~.· •••••• ~i~ld.··d~icer, •••• ~O~ji~···Hj ·Gador(Ieft)·,··ta·kes a fi·~al•.•••.•..... _~~I~~ee~~~~fs~~f~ee:~i~~~~5~.~

prJi.i~r>

.

?~i~~~~~~ti6n~fihecrow~near

·r~~II•• ,\[,tiQf!1~.·~pr'1I ••~/······.

~~~:~~~~~ .. /

the Yayasan Sabah ..

liYlAIII~~~~~~~g~~~~~7~:~:~~~i~r:r(r~~ !!\(It'E~~i~t~tt~~f.:~OJ~~h:~~~~:r:tt~~~

~~~=~~~;.

~i~i~&~yaSan~~bah's float:depictingYayasan's role

111J7~;~~if:~;f~;~~~~:~:O~~~


JULYIAUGUSTl989 dari Kg. Tabak-tabak, Semporna yang kini menimbah ilmu di

Sekolah Tinggi Klang, Selangor Darul Ehsan memberitahu BERITA YAYASAN SABAH bahawa projek perkampungan tahun ini amatlah bermanafaat kepada para pel ajar.

Seramai 273 orang pelajartajaan Yayasan Sabah menyertai Perkampongan PelajarCuti Penggalll di'Sekolah Menengah Ibrahim, Sungei Petani, Kedah Darulaman yang berakhir pad a 3 Ogos, 1989. Tradisi perkampungan pelajar Yayasan Sabah di Semenanjung merupakan suatu pendekatan yang lebih terancang untuk memupuk budaya ilmu, budaya kepimpinan, budaya kerja, bantu membantu dan mengenal silang-budaya setempat di kalangan pelajar. Usaha Yayasan Sabah ini bukan semata-mata memberi kemudahan kepada pelajar-pelajamya untuk menimbah ilmu, sosio-budaya setempat dan mengenal rakan sebaya, malah lebih dari itu. Pelajar-pelajar perlu berdikari serta tahan lasak dalam menempuh hidup yang penuh dengan Iiku-liku ini. Yayasan Sabah berhasrat supaya pelajar-pelajarnya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri di samping dapat membuktikan bahawa mereka mampu meningkatkan prestasi pencapaian akademik. Ini dengan sendirinya mengharumkan imej korporat Negeri Sabah, amnya dan Yayasan Sabah khasnya. Perkampungan Pelajar-PelajarYayasan Sabah Cuti Penggal II dianggap sebagai satu acara tradisi pelajar-pelajartajaan Yayasan Sabah yang meneroka ilmu pengetahuan di 92 buah sekolah menengah di seluruh Semenanjung Malaysia. Sebenarnya seramai 527 pelajartajaan Yayasan Sabah kini sedang menuntut di Semenanjung. Daripada jumlah itu, 273 pelajar mengambil bahagian dalam projek perkampungan tahun ini.

Yusuf Abdul selaku ketua pelajar perkampungan tahun ini berkata," Perkampungan di Sek. Ibrahim, Sg. Petani ini menempah satu sejarah kerana program yang disusun memberi kelonggaran kepada pelajar untuk lebih menghayati pengelaman hidup pelajar dari kawasan-kawasan lain". Seorang lagi pelajar Yayasan Sabah, Sdri. Rosnah Nawie berasal dari Tawau yang kini menuntut dalam Tingkatan Lima Sains, Sekolah Menengah Tengku Afzan, Kuantan, Pahan Darul Makmur berkata bahawa projek perkampungan pelajar ini sangat mesra. Jawatankuasa-jawatankuasa Induk, Perlaksanaan dan Pelajar saling memahami antara satu dengan yang lain. "Bolehlah dikatakan hubungan silatulrahim diantara pelajarguru- pegawai Yayasan Sabah sungguh baik. Mereka ini menganggap kami bukanlah sebagai pel ajar, tetapi 'ju~ friend'," jelas Sdri. Rosnah Nawie. Rata-rata pelajar yang mengikuti projek perkampungan tahun ini merasakan ianya berjaya mengeratkan hubungan guru dengan pelajar, menggalakkan pelajar berdikari dan menyelesaikan masalah sendiri. Disamping itu, perkampungan pelajar ini memberi peluang kepada para pelajar untuk melihat dengan lebih dekat lagi hasil kraftangan tempatan sewaktu program lawatan.

Program yang diatur meliputi bidang akademik, sosiaVsahsiah dan sukan/readah. Yang lebih menarik, projek perkampungan tahun ini ialah, pelajar-pelajar berpeluang mengadakan perkhemahan di Pusat Peranginan Sik, Pulau Langkawi. Pelajar-pelajar menjalani latihan-Iatihan khusus disamping memasak makanan sendiri sepanjang perkhemahan itu.

Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Tengku D. Z. Adlin melihat hasil kerja tangan pelajar-pelajar tajaan Yayasan Sabah semasa perkampungan pelajar. "Lawatan seperti ini mendedahkan kami untuk memikirkan sesuatu usaha kendiri bagi menghasilkan bahan-bahan krafl kerjatangan. Hasil dari usaha kecil-kecilan ini boleh menampung hidup semasa menanti pekerjaan yang tetap," kata seorang pelajar, Sdr. Ramlin Ahmad berasal dari Kg. Muhibbah, Lahad Datu, kini bersekolah di S M T engku Besar, Tampin, Negeri Sembilan.

Ketua pelajar, Yusof Abdul: "lebih menghayati pengalaman hidup pelajar" Page 12

Ramlin Ahmad menjelaskan, "Kalaupun tak dapat kerja, kami boleh meneruskan usaha kraftangan ini untuk pasaran. Terutama sekali di jual kepada para pelancung".


Hk;Rl'1'A Y AYASAN

SAHAH

JULY/AUGUST lY8Y PESTA SUKAN ANTARA DAERAH YAYASAN SA B A HKR·Un AWAU DARI JULAI 26_29,1989

PauLee. rbSrls ISlu kon/ingen TsWSudike/usi oleh Encik Lim Encik ErisPin Lee menge/usi kontlngen £Shad DSI

ntlngen Sandsksn Sedsng betbsris Ialu dl hSdspan Datuk Dr. Jeffrey. Pemensng berberis ISlu • Kon/in{fen Ko/s Klnsbslu.

Ks/ua Komsnder Petbsrisan _Encik Oldey RObmy. n Ikrar Pertsndings Encik Yusrin Yusut. disampalksn olsh PeSerts Tswsu,


HJ!:IUl'A YAY ASAN SAH.4.lf

3rd YayaSan Sabah at Tawau from JUly 26 . 29,Inter 1989

AVGVS'l'1989 - Districts Sports JVLY/ CarnivaJ

WelcOming tea party at Marco Palo.

VOlleYballmatch in progress. Tawauemerged cham. Pion.

An educational official at Tawaureceiving a souv•.... from Datuk Dr. Jeffrey (left).

, Page 14

Puan Lozeing Petrus of Kota Kinabalu Withher golden A Sandakanplayer (left) WithhIs deadly kick to win the throw. Sepak TakrawtroPhy.


3rd Yayasan Sabah Inter - Districts Sports Carnival at Tawau from July 26 - 29, 1989

Emma Simon of Public Affairs Department in action

•awau Regional Manager, Gerald Hiu and his wife delivering their favourite number during a prize r tion dinner.

The ladies overall champion, Emily Toyong of Public Affairs Department, Kota Kinabalu receiving her challenge trophy from Tengku D. Z. Adlin.

Lahad Datu Regional Manager, Encik Dahlan Buduk (right) Organising Chairman of the Carnival, Cyril Pinso (right) presenting gold medals to Tawau Volleyball team capreceiving a souvenir from Tengku D. Z. Adlin. tain.


Ali Omar Ag. Anak of Project Department clinched the men's singles challenge trophy after beating Encik Trisukma Arshad of Computer Unit in the Yayasan Sabah Table Tennis Competition held at the exhibition foyer from June 24 - 25, 1989. Ali partnered with Rasphine Jasni also grabbed themen's doubles challenge trophy after beating Dr. Joachim G. and Hardy Labie of PAYS. In the ladies' singles category, Angela Chung of Finance Department (ICSB) outsmarted Caroline Goh of Career Guidance and Counselling Unit to win the challenge trophy. With her consistent pace and skill, Angela partnered with Patricia Funk of Administration and Personnel Department went on to grab the ladies' doubles challengetrophy. The runner-upwentto Caroline Goh and Lily Chong of Finance Department (ICSB). The Competition drew in 16 men's· singles, four ladies' singles, nine men's doubles and four ladies' doubles.

Rasphine (left) and AIi, the men's doubles cham pion.

1989

YAY ASAN SABAH NOVICE/OPEN TENNIS COMPETITION

VINCENT is Novice Singles Champ

IlllilM"~ljj~I~I~IIII~(~I~lt'lrl~i:lii;1 Itl_iitii~(tii~lt~llt~"j~~JliII111'1';ll ·plg*J"QmqQhg9~~q;1~~~.<.

V.::.·p;~ . ...:.:.·h•..:..:..

••..•.tf.:.:.nr:.::..o.d.. .

::.y}.:.m.·.d.:.:

..

..

.

··.I~I'I~I~llli[J~~~~I!I~~""~iI111111111

..

.:..... :.:.:: ..:::':: ..: '::':':::':::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::;::::::::::::::::'"

"->.«~:._ .... '" .

~~an\Vhile,inthe()pen[)OUbles.category,~eBrge8ongOfln~ veStment.OepaJ1mehfa:l1dChiangChlJI1HOlofMarketingDivisiori

gr?$$¢qttl¢¢b#II¢6g~tr9PI1Ywhil~t6gr0nm~f~~4PW~Qft9R~rT1~$/' MlJyalJoF.A.dflii6tstt#ti8riPivistor(,(§)~l1q$4~Hh1g9Pc>g9f AdministrationandPersql1nerp~pgJ1m~mt{IQ$e).< ..

....... . ...

~i!!B!~~~~~~~~11~"I!~~111,ri:~II;'I~I~~i'~'! inri~U:~~~had

giving Ali the ron for his money