Berita Yayasan Sabah Vol.6, No.4 (Julai-Ogos 1984)

Page 1

'BERItyJ\. YAYASAN SABAH

YAYASAN SABAH

Yayasan Sabah baru-baru ini telah melahirkan falsafahnya sendiri sebagai tenaga pemandu dalam menyediakan matlamat yang jelas bagi perkembangan dan kemajuan masa depan dan sebagai tempat rujukan dalam penyusunan matlamat-matlamat tertentu. Walaupun matlamat Yayasan Sabah tercatit pada kata pendahuluan ·nakmen Yayasan Sabah 1966, mun ianya tidak lengkap untuk dijadikan sebagai falsafah. Matlamatnya, seperti yang tercatit adalah hanya satu aspek tujuan di mana Yayasan Sabah ditubuhkan. Falsafah sesebuah pertubuhan haruslah ringkas, padat dan pemupuk semangat serta pedoman dalam perkem bangan dan kemajuannya. Adalah dirasakan falsafah ini boleh dijelaskan dalam tinjauan seluasluasnya dan lebih ringkas seperti berikut:

Memberi sumbangan ke arah kemajuan mutu hidup rakyat Sabah. Jika dijelaskan, ungkapan perkataan mutu/kualiti hidup termasuklah perkembangan sosio-ekonomi yang berkait dengan hidup manusia. Ia akan dijadikan sebagai pemupuk semangat yang akan mendorollg Yayasan Sabah mencari jalan dan

cara meningkatkan rakyat dinegeri ini.

mutu

hidup

Setelah falsafah Yayasan Sab ah dijelaskan, pihak Pengurusan pula menggariskan matlamat asas, peranan dan 0 bjektifnya. Sesuatu matlamat asas dapat didefinasikan sebagai tugas sesebuah pertubuhan dan apa yang sewajarnya. Satu definasi yang jelas mengenai matlamat asas adalah perlu untuk keazaman realistik objektifnya. Memandangkan ia berkaitan dengan Yayasan Sabah, ia telah, se perti yang ditafsirkan dari objektif-objektif yang dibentangkan dibawah Enakmen Yayasan Sabah 1966, satu matlamat serampang dua mata - yakni kemajuan sosial dan pembangunan ekonomi. Matlamat asas kemajuan sosial termasuk meningkatkan mutu hidup rakyat di Sabah. Matlamat pembangunan ekonomi pula, termasuk aktiviti-aktiviti yang menyediakan peruntukan untuk program-program sosial Yayasan. Peranan utama sesebuah pertubuhan boleh didefinasikan sebagai peranan yang dapat dimainkan olehnya dalam batasan undangundang, sosial dan politik untuk

mencapai objektifnya. Sejak awal 1965, pihak kerajaan negeri sedar akan ke pen tingan m ewujudkan sebuah organisasi yang mempunyai kelonggaran untuk bertindak dengan segera di kawasan dan suasana yang memerlukan, dan mencari jalan serta kaedah mengatasi keadaan sedemikian. Dengan itu, Yayasan Sabah ditubuhkan semata-mata untuk mengenali masalah tertentu dan keperluan rakyat Sabah yang mana kerajaan, disebabkan mempunyai keutamaannya sendiri, tidak dapat bertindak segera, dan mengam bil langkah tertentu atau mencari jalan serta kaedah bagi memenuhi kep erluan -keperlu an ini.

Oleh kerana Yayasan Sabah digubal dibawah Dewan Undangan Negeri, ianya tertakluk dibawah kawalan kerajaan negeri dengan demikian bergerak sebagai sebuah badan untuk kemajuan so sial dan strategi pem bangunan ekonomi kerajaan. Oleh itu, Yayasan Sabah memainkan peranan hanya untuk menambah dan membantu aktiviti-aktiviti Kerajaan N egeri dan Kerajaan Persekutuan dibidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan. Sekiranya Yayasan Sabah harus bertindak segera di kawasan keperluan maka ia perlu memelihara kelonggaran yang mencukupi dalam operasinya, dalam mana membolehkannya melaksanakan projekprojeknya, samaada dalam bidang pendidikan, kesihatan, dan kebajikan, setelah memulakan lalu dipindahkan kepada pihak berkenaan, dan mengam bilalih projekprojek yang baru dimana terdapat keperluan yang dikehendaki atau diketahui. Dalam pada ini, Yayasan Sabah dalam peranannya menambah dan membantu juga bertugas sebagai agen perubahan.


Electronic Data Processing Departlflent the study of computerization plan for SINORA Sdn. Bhd.

The department has seventeen staff comprising of system analyst, programmers, data control clerk, console and input operators. It is headed by Encik Abdu I Rauf Alipuddin.

The Electronic Data Processing Department (EDPD) was set up in December 1983. It recently sh ifted to its new office at the Basement Floor of Yayasan Sabah Headquarters. The EDP Department is actively involved in computerization systems development on a fiveyear plan. For 1984, the computerization systems for Forest 0 perations Department, Finance

Department (EDG), Finance Department (SDG), Administration Department (SDG), Social Service Department and Research Library are being developed. The hardware and software systems have since been upgraded. technical supports were extended to the users, such as the formulation of the Housing Loan Scheme; analysis of surveys or projects, Forest Inventories; and

One of the EDPD's objectives is to com puterize the various departments in Yayasan Sabah. The aim is to establish an Integrated Management Information Systems (MIS) among departments which become computerized, resulting in a centralized data bank in Yayasan Sabah by the end of

processing, processing,

etc.

The EDPD will endeavour to provide data com m u n ication between Yayasan Sabah Headquarters and branches or other organisations. Th is will create direct on-line communication between headquarters and branches.

The EDPD will establish, whenever possible, management science for various departments in Yayasan Sabah such as operation research techniques, statistical and mathematical packages.

1986. The EDPD wi!1 also help the various departments with their data processing and data communications which include word processing, image

The master plan for the EDP department for the next five years shall be mainly on systems development, systems implementation and hardware system.


STAFF GOING OVERSEAS f

I Name: Albumin Saimin Post: Asst. Higher Education Officer Dept: Higher Education Course: Public Administration & Management Duration: 4 years (BA.) D1ace: University of Kent, United Kingdom Hometown: Tamparuli

Name: Karim Wahit Post: Chief Clerk Dept: Administration (Social Development Group) Course: Business Administration majoring in Management uration: 4 years (BA.) Place: New Hampshire, United States Hometown: Tawau

~

Name: Jasper Lim Post: Account Officer Dept: Accounts (Social Development (Group) Course: Accountancy Duration: 3 years Place: United Kingdom Hometown: Papar

\

Name: Lo Oi Lun Post: Accounting Officer Dept: Finance and Accounting (Economic Development Group) Course: Association of Certified Accountant Duration: 2 years Place: London School of Accounting

Name: Dalahan Buduk Post: Forest Officer Dept: Timber Operations Course: Forestry Duration: 4 years Place: Louisiana State University, Baton Rouge,

USA Hometown:

Sandakan

01

Name: Mohammed Zikrun Post: Senior Asst. Research & Planning Officer Dept: Corporate Planning (Social Development) Course: Management Duration: 4 years (Bachelor Degree) Place: University of Southwestern, Louisiana, U.SA. Hometown: Sandakan

Name: Paul Yong Post: General Clerk Dept: Administation (Economic Development) Course: Administration (Majoring in Management) Duration: 4 years leading to Bachelor of Science in Business Administation degree in Management Place: Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA. Hometown: Menumbok

~

I

Name: Marie Jupining Post: Personal Secretary Dept: Yayasan Sabah Shipping Sdn. Bhd. Course: Institute of Chartered Secretaries & Administration Duration: 3 years (Diploma) Place: Humberside Hometown: Penampang

i

Name: Etan Anjah Post: Library Clerk Dept: Tun Haji Mohd. Fuad Research Library Course: Library Science Duration: 4 years (Bachelor Degreel Place: Clarion University, Pennslyvania, USA. Hometown: Tuaran

Name: Abbas Lamat Post: Administration Officer Dept: Administration (Economic Development Group) Course: Personnel ment Hometown: Labuan

Manage-

~c- }..a..;. Name: Lena P. Robert Post: Confidential Secretary Dept: Advisor Course: Mass Communication Duration: 4 years (Bachelor Degree) Hometown: Kota Kinabalu

Name: George Dingle Ligunjang Post: Asst. Press Liason Officer Dept: Public Relations Course: Chartered Institute of Transport (CIT) Duration: 3 years Place: The Centre for Business Studies, London Hometown: Kota Kinabalu


HERE 8. THERE

KURSUS BIMBIHGAN KERJAYA DAN RUNOINGCARA

30 JUlAI

3 OGOS.

1984

Didepan gerai Maloysia ialoh: (dari kiri) . James Katidis, Christ, A wang Damit, Johnny Embongan, Kalakan Untul.

Buat kali pertamanya, Malaysian Student Association (MASA) telah di pelawa mengambil bahagian dalam program rekreasi musim panas Raymond. MASA yang dipengerusikan oleh Encik Awang Damit mengambil kesempatan ini untuk mempersembahkan tradisi rakyat Malaysia. Mereka merancangkan pertunjukan pentas selama se· jam, yang mana meliputi tarian·tarian tradisi seperti Sumazau dan Joget, nyanyian, juga seni mempertahankan diri iaitu pancak silat. Selain daripada persembahan adat resam dan tradisi kita,

MASA juga memperkenalkan masakan-masakan Malaysian. Sebuah gerai yang di dirikan khas untuk pengunjung menjamu selera dengan jualan satay, ketupat, mee dan nasi goreng, cendol dan bermacammacam lagi. Terdapat cenderamata-cenderamata seperti stem dan matawang Malaysia.

Diharap penglibatan tersebut, mengerat atau mendekatkan lagi serta mendedahkan penuntut'penuntut ini kepada penghuni negara yang mereka duduki sekarang dan sebalik· nya, selain daripada menun· jukkan ketebalan sifat saling bantu-membantu sesama mereka.

Encik Azizan Hussein menerima cenderamata dari Ketua Perpustakaan, Cik Zahra Yaacob. Encik Azizan Hussein, seorang Pegawai Perpustakaan Jabatan Kelas/Katalog ~i Perpustakaan Tun Fuad Stephen telah menamatkan perkhidmatannya di sini, Julai lalu. Beliau akan memegang jawatan banmya sebagai Pegawai Perpustawn di Universiti Utara Malaysia Alor Setar, Kedah. Azizan berasal dari Kedah mula berkhidmat di sini sejak Julai 2, 1979. Azizan adalah seorang yang aktif dalam kumpulan kompang dan memegang jawatan sebagai Ketua Kumpulan dan Timbalan Pengerusi Unit Kebudayaan Yayasan Sabah tahun 1982/83.

Page 4

Tuan Haji Zaini bin Haji Ahmad selaku Pegawai Cawangan Yayasan Sabah, Kuala Lumpur diubah jawatannya menjadi Pengurus Cawangan. Perubahan dalam nama jawatan ini berkua" kuasa mulai Julai 15, 1984.


KURSUS KERJAYA DAN KAUNSEliNG UNIUK GURU-GURU KERJAYA

2) 3) 4) 5) 6) 7)

2)

3) 4)

Kursus tersebut telah dianjurkan oleh Bahagian Panduan Kerjaya dan Kaunseling Yayasan Sabah dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Sabah dan Persatuan Kerjaya Malaysia. Pembukaan rasminya telah dilakukan uleh YB Encik Yapin Gimpoton, Pembantu Menteri Pembangunan Sumber, Sabah dan ditutup dengan rasminya oleh YB Tengku Datuk Zainal Adlin, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah. Objektif untuk:a)

kursus

itu

Memperkemaskan cara pengelolaan

adalah

caradan

b)

c)

pentadbiran aktivitiaktiviti panduan kerjaya dan kaunseling di Sekolah Menengah. Meninggikan kemah iran dan tahap guru-guru kerjaya dalam bidang kaunseling dengan mendedahkan m~reka kepada konsep-konsep semasa dalam kaunseling. Membekalkan guru-guru kerjaya dengan keyakinan untuk memainkan peranan yang lebih aktif.

Para peserta terdiri daripada 35 orang guru-guru kerjaya, 2 orang pegawai dari Kementerian Pembangunan Sumber dan 5 orang pegawai dari Yayasan Sabah. Di an tara perkara-perkara yang disentuh dalam kursus ialah:-

Kaunseling secara peribadi dan secara kelompok Alam pekerjaan dan masaalahnya Life Career Development System (L.C.o.5.).

Dalam hari itu, beberapa orang pensyarah yang terkemuka dalam bidang kaunseling telah dijemput untuk menjayakan kursus tersebut. Mereka ialah:1)

Satu kursus intensif untuk guru-guru kerjaya telah diadakan selama lima hari mulai 30 Julai hingga 3 Ogos, 1984 di Mini Theater Yayasan Sabah.

Kerjaya yang efektif Kaunseling dan konsepnya Konsep diri Definasi dan peranan kaunselor

Encik Hamzah Mohamad AMN, Setiausaha Agong MAVOGA merangkap Naib Pengetua Maktab Perguruan IImu Khas, Cheras, Kuala Lumpur. Professor Madya Yunus Mohd. Noor, Timbalan Naib Chanselor, Halewal Pelajar, Universiti Malaya. Encik Surinder S. Parmar, Pegawai MAVOGA. Puan Adelaida C. Fronda, Pengarah PusatBimbingan, Far Eastern University, Manila, Philippines.

Dalam ucapan pembukaan rasmi, YB Encik Yapin Gimpoton telah mensifatkan kursus tersebut sebagai satu langkah positif untuk membekalkan guru-guru kerjaya dengan kemahiran asas untuk menolong anakanak remaja kita dibangku sekolah supaya dapat mereka menghadapi alam pekerjaan apabila tamat pengajian mereka. Beliau berharap bahawa guru-guru tersebut dapat membantu para penuiltut kita memahami aspirasi diri masing-masing untuk membuat keputusan sendiri serta berdikari. Seterusnya beliau telah sentuh mengenai Life Career Development System (L.C.o.5.) yang pertama kalinya diperkenalkan di Sabah. Ini, kata beliau, adalah satu langkah innovatif dalam perkembangan bimbingan kerjaya dalam negeri Sabah. Beliau juga telah mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Adelaida C. Fronda yang telah sudi datang dari Manila untuk memperkenalkan sistem itu kepada para peserta kursus itu.

Di samping itu, YB Tengku OZ. Adlin, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, dalam ucapan alu-aluan pada hari pembukaan rasmi itu telah menyatakan keyakinan beliau bahawa Unit Panduan Kerjaya dan Kaunseling yang di tubuhkan oleh Kementerian Pembangunan Sumber akan merintis jalan dalam penyelarasan aktivitiaktiviti kaunseling di negeri Sabah ini. Kata beliau bahawa Yayasan Sabah akan terus memainkan peranan yang positif dengan memberikan kerjasama yang erat kepada Jawatankuasa Unit tersebut di bawah pimpinan Pembantu Menteri itu. Tambah beliau, "sungguhpun Kementerian Pelajaran juga mengadakan kursus Bimbingan Kerjaya bagi guru-guru di Sabah, tetapi bilangan yang dapat menyertainya adalah terhad. Ini adalah kerana ianya tertakluk kepada beberapa syarat yang ketat - umpamanya, peserta-peserta mestilah disahkan dalam jawatan masing-masing. Ini bermakna ramai guruguru kerjaya yang tidak disahkan dalam jawatan akan tertinggal. Keadaan inilah telah mendorong Yayasan Sabah supaya memainkan "complementary and supplementary role" dengan menganjurkan kursus ini bersama dengan Jabatan Pelajaran. Dalam ucapan beliau sempena penutupan rasmi kursus itu, YB Tengku D.Z. Adlin telah menyeru para peserta supaya terus membuat kajilidik sendiri dengan membaca journal-journal dan bukubuku mengenai kaunseling dari masa ke semasa supaya dapat memahami konsepnya dengan lebih dalam lagi. Para peserta juga telah diseru cuba mempraktikkan teknik-teknik yang telah dipelajari itu dengan berkesan. Beliau memberikan jaminan bahawa pegawai-pegawai Kaunseling di Yayasan Sabah sentiasa bersedia untuk memberikan apa saja kerjasama dan khidmat yang perlu untuk meninggikan mutu kaunseling di sekolah-sekolah di Sabah. Upacara penutupan rasmi berakhir dengan penyampaian sijil kepada semua para peserta oleh Timbalan. Pengarah kita.


VISITORS Assistant Library Officer, Cik Zaiton Bakri explaining the Research Library set up to students from SMK Tamparuli.

~ Deputy Director, Tengku DZ.Adlin giJlinga slides briefing on Yayasan Sabah actiJlities to Speakers of the State LegislotiJleAssembly from the JIOriousstates of Malaysia.

Assistant Press Liason Officer, George Dingle exploining to teachers from Maktab Gaya the actiJlities of Yayasan Sabah.

PAYS Commander, Encik Rajah lndran demonstrating PA YS medical equipment to the Federal Minister of Health, Datuk Chin Hon Ngian (fourth from right).

Electronic Data Processing Manager, pncik Abdul Rauf Alipuddin exploining how the computer works to Counselling Club members from SMJK All Saints.

Gem Asildo (right) from the Public Relotions Department sh~wing students from SMK Vokasional, Keningau around our Research Llbrary.

•• -1o'Z

Electronic Data Processing Manager, Encik Abdul Rauf Alipuddin giJlesa briefing on computers to members of Maths &: Science from SMJK St. Michael, Penampang. -

Gem Asildo briefing members of Kelos Seni Lukis, SMJK Chung Hwa, Tenom the actiJlities of Yayasan Sabah.


NEW FACES

Nama: Albert Lim Kar Ean Jawatan: Pengurus "Chartering" Jabatan:

Yayasan Sabah Shipping Sdn. Bhd. Kelayakan: Fellow Institute of Chartered Shipbrokers, Member Chartered Institute of Transport, 'ssosiate Member Institute of rafflc Administration.

Nama: Petrus Pius Jinuik Jawatan: Penolong Pegawai Tadbir Jabatan: Pentadbiran (Pem bangunan Sosial) Kelayakan: DPA (YS-ITM)

Nama: Saimon William Jawatan: Penolong Kelasi Jabatan: Yayasan Sabah Shipping Sdn. Bhd. Kelayakan: STPM

Chao

Nama: Asmana Tawa Jawatan: Pegawai Pengajian Tinggi Jabatan: Pengajian Tinggi Kelayakan: B.A. (Hons) So sial Sains, UKM Bangi

Nama: Jenny Nyap Nyet Jawatan: Kerani Akaun Kanan Jabatan: Yayasan Sabah Shipping Sdn. Bhd. Kelayakan: Scotish Higher National Certificate in Accounting

Nama: Bahiwata Hj. Mulia Jawatan: Penolong Pegawai Panduan Kerjaya & Kaunselling J abatan: Panduan Kerjaya & Kaunseling Kelayakan: STPM

Nama: David Konsaga Jawatan: Penolong Pegawai Perpustakaan J aba tan: Perpustakaan Kelayakan: Diploma in Library Science

Nama: Preto Kaur Jawatan: Kerani/Jurutaip Jabatan: Unit Perancangan Kelayakan: SPM

Nama:

Nama: Juliana Siton Jawatan: Ketua Pegawai Perjawatan (Ditugaskan diluar Jabatan Ketua Menteri untuk dua tahun) Jabatan: Pentadbiran (Pembangunan Sosial) Kelayakan: B.A. Sosial Sains (Hons)

Nama:

Ag. Abd. Ha1irn Pg. Rambang Jawatan: Penolong Pegawai Pengajian Rendah Jabatan: Perkhidmatan Pelajaran Kelayakan: SPM

Nama: Alex Suingi Jawatan: Kerani Am Jabatan: Pentadbiran (Pembangunan Kelayakan: SPM

Nama:

Abd.

Latip

Ekonomi)

Ag. Anak

Jawatan: Kerani Rcndah Jabatan: Perkhidmatan So sial Kelayakan: SRP

Ag. Mohamad bin Ag. Hassan Jawatan: Kerani Kewangan Jabatan: Akaun dan Kewangan (Pembangunan Sosial) Kelayakan: SPM


Perlawanan Bola Sepak Tahunan diadakan pad a 17 dan 18 Ogos 1984 yang lalu antara Yayasan Sabah Kumpulan Ekonomi dan Kumpulan Sosial, kakitangan Ibu Pejabat Yayasan Sabah. Perlawanan terbahagi kepada tiga, iaitu bahagian eksekutif, bukan eksekutif dan pasukan wanita. Dalam perlawanan bukan eksekutif, pasukan Kumpulan Sosial telah mengalahkan pasuklln Kumpulan Ekonomi dengan jaringan 1 0 menerusi lima tendangan penalti setelah tamat permainan seri tanpa jaringan. Pasukan wanita Kumpulan Sosial pula menundukkan Kumpulan Ekonomi 2 - 0, menerusi lima tendangan penalti setelah seri 1 - 1. Perlawanan yang paling menarik sekali ialah pasukan eksekutif di mana pemainnya rata-rata veteran. Pasukan Kumpulan Ekonomi menga· lahkan Kumpulan Sosial dengan 3 1 setelah mendahului 2 - 0 separuh

Timbalan Pengarah, Tengku D Z. Adlin telah menunjukkan semangat kesukanan yang tidak berbelah bagi dengan bermain separuh masa pertama bersama Kumpulan Sosial dan Kumpulan Ekonomi dalam permainan seterusnya, menyeru konsep "Kepimpinan melalui Teladan" Semasa acara penutupan dan penyampaian hadiah, Timbalan Pengarah dalam ucapan menyatakan perlawanan pada tahun ini adalah satu gerakan yang positif dan penyertaan para bakat terpendam sangat membanggakan, dan berharap satu hari nanti Yayasan Sabah akan dapat menurunkan satu pasukan yang kuat. Beliau juga telah mengumumkan bahawa kemudahan sukan akan disediakan dan berharap pembinaan padan£ bola sepak dan gelangganggelanggang yang lain dipercepatkan untuk faedah kakitangan Yayasan Sabah bersukan.

Diterbitkan oleh Bahagian Perhubungan Awam, Yayasan Sabah Dicetak oleh Chong & L Printing Sdn. Bhd., Kota Kinabalu, Sabah.