BUDOWNICTWO i ARCHITEKTURA PODLASIA | NR 3(78) 2022

Page 1

KWARTALNIK PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP 3 2022 ISSN 2719-9118 BUDOWNICTWO i ARCHITEKTURA PODLASIA Kalendarium XX-lecia Podlaskiej OIIB – str. 10-11 NOWE WŁADZE W IA RP I PIIB REWITALIZACJA ZABYTKÓW

15 października w ramach ogólnopolskiej akcji organizujemy drugi raz Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. W jego trakcie będziemy służyć indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań – nieodpłatnymi poradami w rozwiązywaniu problemów z dziedziny budownictwa, w tym pomocą przy załatwianiu formalności związanych z proce sem budowlanym. Punkty konsultacyjne zlokalizowane będą w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Jak widać, wrzesień i październik to będzie czas wytężonej pracy Izby, tym bardziej, że równolegle będą trwały przygoto wania do XL sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Zabieramy się do niej jednak z zapałem, po letnim wypoczynku.

Zdjęcie na okładce: Elementy konstrukcji Stadionu Miejskiego w Białymstoku kojarzą się z rzymską dwudziestką. Ten imponujący/największy obiekt sportowy na Podlasiu powstał z udziałem członków samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, które utworzono na mocy ustawy w 2002 r. Fot. Monika Urban-Szmelcer

POIIB

W wakacje Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie próżnowała i poza realizacją podstawowych statutowych obo wiązków, wykorzystała go również na organizację Dnia Dziecka oraz I Rajdu Rowerowego z udziałem branżowych stowarzyszeń: PZITB, PZITS, SEP, SITK RP. Cieszę się, że zakres naszej współpra cy poszerza się i będę czynił starania, aby ten trend się rozwi jał. Po szczegóły ostatnich spotkań odsyłam na kolejne strony w niniejszym biuletynie oraz stronę internetową i facebook Izby. W czerwcu odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym uczestniczyli również nasi delegaci. Polska rodzina inżynierów – niestety – po dzieliła się w trakcie Zjazdu, w efekcie czego części mniejszych izb mocno ograniczono wpływ na kształt organów krajowych PIIB. Martwi mnie to, gdyż Polska IIB powinna być głosem wszystkich szesnastu okręgów, a nie głównie tych najliczniejszych. Mam na dzieję, że Mariusz Dobrzeniecki, nowo wybrany prezes Krajowej Rady PIIB będzie dbał o interesy wszystkich członków. Życzę mu wytrwałości w realizacji tego celu. Zbliża się finał obchodów 20-lecia Podlaskiej OIIB, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej 26 września br. Zapraszam wszystkich serdecznie do uczestnictwa w Gali Jubileuszowej. Będzie okazja do wspomnień, a uczestnikom tego wydarzenia czas będzie umilał zespół Tre Voci.

Dla naszego samorządu ostatnie miesiące były dość intensywne. Zaczęliśmy Konwentem Przewodniczących, który odbył się pod koniec maja w Białymstoku. Następnie odbył się z naszym udzia łem krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Izby Architektów RP, podczas którego zostały wybrane nowe władze. Ostatnie tygodnie to początek pracy nowej Rady Krajowej IARP. Staramy się uważnie przyglądać kierunkom, jakie zostaną obrane przez władze krajowe w najbliższych miesiącach. Bez względu na to, mamy wiele tematów lokalnych, które chcemy realizować. Wymienię chociażby zacieśnianie relacji z lokalnymi organami administracji architektoniczno-budowlanej, których celem byłoby np.: ujednolicenie procedur i form projektów, aby jasne było kto, co i gdzie podpisuje itp. Kolejną rzeczą, która pozostaje do rozwiązania, to powracający temat naszej siedzi by. Obecne warunki lokalowe zaczynają być coraz dokuczliwiej za ciasne. Myślę, że wszystkim z nas marzy się siedziba na wzór Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Przygotowujemy się do pikniku rodzinnego „Pożegnanie wakacji”, organizowanego razem z białostockim oddziałem SARP. Odbędzie się on w Tykocinie w ostatnich dniach sierpnia. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i zapowiada się bar dzo miłe spotkanie w licznym gronie Koleżanek i Kolegów oraz naszych pociech. Zapraszam, przygotowaliśmy wiele atrakcji. Na ten rok mamy jeszcze jedno ważne wydarzenie, które nas czeka – piękny, okrągły jubileusz XX-lecia istnienia Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Uroczystości zaplanowaliśmy na ostatnie dni listopada. Nie mogę zdradzić więcej szczegółów, o wszystkich atrakcjach poinformujemy Was w najbliższym czasie. Do zobaczenia.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

3BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA

ARCH. MARCIN PRZEWODNICZĄCYMARCZAKRADY PDOIA RP

Nieubłaganie kończy się czas letniego wypoczynku. Mam nadzieję, że baterie zostały naładowane, a następne mie siące pracy „przelecą” nam bezstresowo i przyjemnie.

KRZYSZTOF PRZEWODNICZĄCYCIUŃCZYKRADY

Tak szybko minęło! Dosłownie jakbym wczoraj pisał do „Budownictwa i Architektury Podlasia” swoje pierw sze słowo wstępne jako przewodniczący Podlaskiej OIA RP, a tu proszę... szykujemy już Wam wrześniowe wydanie. A co jest „najsmutniejsze” we wrześniowym wydaniu? Wakacje się skończy ły. Mam nadzieję, że chociaż części z Was, a może wszystkim(?) udało się odpocząć.

wręczoneUprawnienia

Zbigniew Minkiewicz, radca prawny pełni dyżury w Izbie we wtorki w godz. 10-12 BIURO PODLASKIEJ OKRĘGOWEJIZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ul. Legionowa 28, lok. 103B 15-281 Białystok tel. 85 742-49-30, 742-49-55 fax 85 Adeswww.pdl.piib.org.pl742-49-45e-mail:pdl@piib.org.pl

|

– Średnio co drugi dzień chcę rzucać tę robotę, aby za chwilę nie widzieć siebie w żadnym innym zawodzie – spuentował z optymizmem Marcin Marczak, przewod niczący PDOIA RP.

N N ie upraw N ień zawodowych w pdoia rp i poiiB

adawa

Pamiątkowe zdjęcie architektów tuż po odbiorze uprawnień KlemBarbaraFot.

Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek: 8.00-18.00 środa: 8.00-16.00 czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-16.00 w siedzibie POIIB: | Przewodniczący Rady POIIB Krzysztof Ciuńczyk – poniedziałek, środa, piątek, godz. 14.00-15.00 Zastępcy Przewodniczącego: Andrzej Falkowski – czwartek, godz. 13.00-14.00 Agnieszka Żero – wtorek, godz. 14.00-15.00 | Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Krzysztof Falkowski – wtorek, godz. 16.00-17.00 | Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Wojciech Kamiński – wtorek, godz. 15.00-16.00 | Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Elżbieta Pyszlak – wtorek, godz. 14.00-15.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Maciak – poniedziałek, godz. 9.00-10.00 |

|

Mamy pięciu nowych architektów z uprawnieniami i 107 inżynierów budownictwa uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po wiosennych sesjach egzaminacyjnych w podlaskich samorządach zawodowych obu branż.

4 BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA SPRAWY IZBOWE BIURO PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP ul. Waszyngtona 3, 15-269 Białystok tel./fax: 85 744-70-48 www: podlaska.iarp.pl Adres e-mail: podlaska@izbaarchitektow.pl

Dyżury

Punkt informacyjny w Łomży: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży ul. Akademicka 14 lok. 3 (parter) Osoby dyżurujące: Sylwia Kozłowska-Kaliś i Krystyna PunktLipińskainformacyjny w Suwałkach: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ul. Noniewicza 10 lok. 117 (I piętro) Osoby dyżurujące: Leszek Antoni Andrulewicz i Michał Piotr Mostowski Dyżury w Punktach Informacyjnych odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 15.30 do 17.30

Godziny pracy: poniedziałek-wtorek: 8.00-16.00 środa: 8.30-20.00 czwartek-piątek: 8.00-16.00

A co o pracy w tym zawodzie sądzą naj bardziej zainteresowane? – Nigdy nie wyobrażałam sobie, że nie zaprojektuję własnego domu – mówi Martyna Sarna-Wojdyła. – Od dziecka rysowałam, uwielbiam makiety. Patrząc na realia zawodowe rodziców, którzy są architektami, wybór kierunku był dla mnie naturalny. To świadoma decyzja. Wiosenna sesja egzaminacyjna w Podlaskiej OIIB odbyła się między 27 maja a 6 czerwca. Do egzaminów pi semnych przystąpiło 118 osób, z czego

W Podlaskiej Okręgowej Izbie Architektów RP do egzaminu (10-11 czerwca br.) przystąpiło 15 osób. Część ustną zdawało 13 osób: jedna do projektowania i kierowania, druga tyl ko do kierowania i jedenaście do projekto wania bez ograniczeń. Pozytywne decyzje do projektowania bez ograniczeń otrzyma ło pięć osób, były to same panie: Martyna Sarna-Wojdyła, Anna Harmuszkiewicz, Marta Świętochowska, Renata Sokołowska i Kamila Sawicka. 6 lipca odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień. Zbigniew Gliński, przewodni czący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, gratulował paniom i przekazał kilka cen nych wskazówek, przygotowując je do pra cy na współczesnym rynku: – Wiele środowisk przyjmuje, że architekt wie wszystko – mówił. – Musicie znać całą materię budynku. Będziecie psychologami, menadżerami, księgowymi, prawnikami, no i architektami. Mnogość tej profesji jest ogromna. Architekt to miły zawód, ale trudny. Bądźcie ostrożne w tym co robicie, by umieć to merytorycznie obronić – tak się nazywają samodzielne funkcje tech niczne w budownictwie.

Przewodniczący ocenił też minioną sesję:–Każda sesja jest trudna, ale z przy krością muszę stwierdzić, że od kilku lat obniża się poziom wiedzy ubiegających się o uprawnienia. – stwierdził. – Myślę, że jest to spowodowane rozwojem elek troniki i szukaniem wiedzy w internecie, a nie we własnej głowie.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA 5 SPRAWY IZBOWE 99 otrzymało pozytywny wynik. Jeśli chodzi o egzaminy ustne, to tu na 119 osób zdało 107. W związku z tym podla ska OKK przyznała 107 decyzji o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. A oto i oni: | w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | do projektowania bez ograniczeń: Adam Ramotowski, | do projektowania w ograniczonym za kresie: Stanisław Zdancewicz, | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Janusz Lewczuk i Kamil Damian Łaszczych, | do kierowania robotami budowla nymi bez ograniczeń: Magdalena Ewa Adamczyk, Michał Awramiuk, Andrzej Baj, Jakub Bazyluk, Rafał Bobrowski, Łukasz Charytonowicz, Aleksandra Czyżyk, Maciej Dziekoński, Artur Ejsmont, Mateusz Giesko, Iwona Goryl, Dariusz Albert Guzniczak, Piotr Horosz, Jakub Jurgielewicz, Krzysztof Juszczuk, Mateusz Kostiuczuk, Dariusz Kuczewski, Mariusz Tadeusz Malinowski, Agnieszka Marcinkiewicz, Aldona Mroczkowska, Marta Ostrowska, Marek Radziszewski, Patryk Romańczuk, Maciej Smołko, Augustyna Maria Szewczyk, Aleksandra Taraszkiewicz, Wojciech Woźniewski, Izabela Zaczek, Anna Zalewska, Paulina Zalewska, Łukasz Zegarzewski i Karol Żendzian, | do kierowania robotami budowlany mi w ograniczonym zakresie: Łukasz Olszewski i Albert Dawid Wojciechowski, | w specjalności inżynieryjnej mostowej | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Rafał Stanisław Bigda, Paweł Bogusz, Klaudia Nartowicz, Milena Przekop i Kamil Tomczyk, | specjalności inżynieryjnej drogowej | do projektowania bez ograniczeń: Andrzej Buzon i Paulina Imbiorkiewicz, | do projektowania w ograniczonym za kresie: Marcin Dąbrowski, | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Daniel Czyż, | do kierowania robotami budowlany mi bez ograniczeń: Adam Druć, Marcin Dzięgielewski, Kamil Gajewski, Anna Godlewska, Karol Kalinowski, Hubert Malinowski, Kamil Małachowski, Joanna Emilia Miniuk-Bielska, Mateusz Oksimowicz, Krzysztof Puchalski, Kinga Retel, Tomasz Samojlik, Adam Zarzecki i Jacek Zieliński, | w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budow lanych | do projektowania bez ograniczeń: Tomasz Chraszcz, | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Wojciech Julian Bołbot, | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Michał Białomyzy i Łukasz Gryko, | w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomuni kacyjnych | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Robert Mierzwiński i Marcin Rzymski, | w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej: Agata Bruszewska, Justyna Dmuchowska, Agnieszka Kosińska, Magdalena Kryńska i Marcin Wiczołek, | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Michał Baranowski, Łukasz Maleszko, Łukasz Malinowski, Filip Urbanowicz, Maciej Załuska i Radosław Zgiet, | do kierowania robotami budowla nymi bez ograniczeń: Rafał Babińczuk, Krzysztof Dąbrowski, Rafał Dębkowski, Grzegorz Karol Kujawa, Małgorzata Łynka, Piotr Moroz, Szymon Morusiewicz, Michał Niedźwiedź, Piotr Pacewicz, Damian Pokaczajło, Marta Pryzmont, Marcin Skutnik, Adam Szymański i Katarzyna Wilamowska, | w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | do projektowania bez ograni czeń: Marcin Leszczyński i Marcin Wojciechowski, | do projektowania i kierowania ro botami budowlanymi bez ograniczeń: Katarzyna Bielonko, Maciej Kochaniec, Dominik Lendzioszek, Łukasz Potapski i Piotr Truskolaski, | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Jarosław Bakier, Bartosz Piotr Krukowski, Igor Małkowski, Adam Marchela, Piotr Piotrowski, Jarosław Sakowski, Mateusz Seliwiak, Kacper Szadkowski.Wtymroku uroczystość połączo no z wręczeniem honorowych odznak Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wybranym członkom POIIB. Otrzymali je, srebrne: Tomasz Ciereszyński, Krzysztof Jurski, Waldemar Jasielczuk i złotą Tadeusz Andrzej Maciak. Wszystkim ser decznie gratulujemy. BARBARA KLEM Ślubowanie i wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin w XXXIX sesji egzaminacyjnej w Podlaskiej OIIB, odbyło się 1 lipca POIIBarchiwumFot.

W V Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP wzięło udział ponad 80 osób, w tym trzyosobowa delegacja z Podlaskiej OIA RP RPIAarchiwumFot.

6 BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA SPRAWY IZBOWE

V S prawozdawczo -w y B orczy K rajowy z jazd i z B y a rchite K tów rp Nowe osobowerozdanie

Piotr Fokczyński, dotychczasowy członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i wieloletni architekt miejski Wrocławia, został prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP. Czterema głosami wyprzedził zajmującą to stanowisko arch. Małgorzatę Pilinkiewicz. Podlaską OIA RP reprezentowali w Warszawie: Agnieszka Duda, Waldemar Jasiewicz i Marcin Marczak. Zjazd odbył się 28 i 29 czerwca, poprze dzony był konwentem przewodniczących i ostatnim, 55 posiedzeniem V kadencji Krajowej Rady. Przypomnę, iż konwent przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu IA RP w 2011 r., w celu koordynacji działań rad okręgo wych i Krajowej Rady oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i po dejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dyskusjach poglądów. Odbywa się m.in. bezpośrednio przed krajowym Zjazdem, w celu omówie nia spraw będących jego przedmiotem. A najważniejszym punktem tegorocznego Zjazdu był wybór nowych władz Izby. Nowa Rada Krajowa jest bardzo odmie niona – mówi Marcin Marczak. – Jedynie dwie osoby pozostały z poprzedniej ka dencji. Zapowiedzi nowego prezesa są jed nak uspokajające. Chce kontynuować to, co już zostało rozpoczęte w okręgach.

Na pewno będzie koncentrował się na te matach polityki finansowej, kodeksem etyki zawodowej i nad szybszym wprowa dzeniem ustawy o architektach. Nie obyło się bez „atrakcji” w postaci awarii prądu, musieliśmy przejść na głosowanie ręczne. Odchodząca Rada otrzymała absolu torium. W zjeździe uczestniczyło ok. 80 osób. Liczba delegatów została zmniej szona na tegoroczny Zjazd, co wzbudziło mieszane uczucia w środowisku. Pierwszy raz byłem delegatem, pierwszy raz miałem do czynienia z tak poważnymi wyborami – ocenia Marcin Marczak. – Miłą i ciekawą rzeczą jest to, że nasza repre zentacja aktywnie pracuje w strukturach Izby Krajowej. Agnieszka Duda i Stanisław Łapieński-Piechota są członkami Komisji Kwalifikacyjnej, a Krystyna Kakareko –członkiem Sądu Dyscyplinarnego.BARBARA KLEM

Taka sama uchwała została podję ta w sprawie kodeksu etyki zawodowej, który to temat jest „wałkowany” od pa ru dobrych lat, od przynajmniej dwóch kadencji. Teraz też, aby nie rozwlekał się w czasie, powstała uchwała o podobnej budowie i mamy nadzieję na dokument, który tak naprawdę jest podstawą naszej egzystencji.Opróczmerytorycznych rozmów był czas, by pokazać gościom Białystok i okolice.Wspólnie podziwialiśmy Muzeum Pamięci Sybiru, które wywarło na gościach ogromne wrażenie – mówi Marcin mar czak. – Przewodnikiem był arch. Jan Kabac, główny projektant obiektu. Zwiedziliśmy też Muzeum Ikon w Supraślu, tu dzięki prof. Jerzemu Uścinowiczowi mieliśmy specjalne przyjęcie. Za co obu kolegom dziękujemy.

ZDJĘCIE: PRZEMYSŁAW TRYBURSKI Podlaska OIA RP jest w środku listy okręgów pod względem finansów, jako Izba samowystarczalna. – Taką dostałem – mówi z humorem Marcin Marczak, przewodniczący PDOIA RP. Białostocki konwent dyskutował nad tym, jak pomóc okręgom, które samowystarczalne nie są

O finansach i etyce

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA 7 SPRAWY IZBOWE K o N we N t przewod N iczących o K ręgowych iz B archite K tów w B iałym S to K u

Podlaska Izba ma 420 członków, jeżeli 1% jest zaangażowanych w życie Izby, to są to cztery osoby, a w małopolskiej jest 2 tys. architektów, więc 1% to jest aż 20 osób i to jest ogromna różnica. Cztery oso by to przewodniczący, zastępca, skarbnik i sekretarz, a co z pozostałymi funkcjami? Najwyższy czas to zmienić.

Rady PDOIA RP, była organizacja konwentu przewodniczących okręgowych izb archi tektów w naszym mieście – mówi Marcin Marczak. – Ostatnie takie spotkanie było w 2009 r. „Chodziłem” z tym pomysłem przez całą pandemię. Teraz, kiedy jest ta ka możliwość, w porozumieniu z Krajową Radą, udało się. 27 i 28 maja w Hotelu Branicki w Białymstoku spotkało się środowisko architektów z całej Polski i to – można śmiało rzec – vipów. Grono blisko 50 osób tworzyli: przewodniczący izb okręgowych oraz liczna reprezentacja Krajowej Rady z panią prezes i jej zastępcami na cze le. Konwent transmitowany był ponadto online. Ostatnia kadencja Krajowej Rady bardzo mocno postawiła na cyfryzację okręgów i dzięki temu, Podlaska Izba dys ponuje sprzętem, umożliwiającym realiza cję zdalnych posiedzeń i transmisji online. Ostatnie lata samorząd architektów bardzo mocno interesują dwa tematy: po lityka finansowa i kodeks etyki zawodowej – kontynuuje Marcin Marczak. – Tematy te, w jakiś odstępach czasu, wciąż wra cają na wokandę. Doszedłem do wniosku, że trzeba je zamknąć raz a dobrze, a naj lepiej podczas konwentu. Zaczynając od polityki finansowej. Chodzi o to, że jest bardzo duża dyspro porcja pomiędzy okręgami. Sześć z 16 izb okręgowych boryka się z problema mi. Ze względu na małe skupiska ludzi, mają niewielu członków i nie są w stanie utrzymać się ze składek. Zebrane środki muszą przekazać Izbie krajowej, a następ nie ta, w formie redystrybucji, przywraca je do okręgu. Ale są to kwoty, które nie wystarczają na funkcjonowanie. Mowa o: opłatach za lokal, pensjach dla pracowni ków, czy dietach dla członków funkcyjnych. Mamy też okręgi dosyć liczne, jak mazo wieckie, małopolskie czy dolnośląskie, które bardzo dobrze sobie radzą. Koszty funkcjonowania są zbliżone, dysproporcję widać bardzo. I to nie tylko w finansach.

Nie chcemy, żeby okręgi się łączyły, że będą promocje: chodźcie do nas, bo tu le piej – uważa przewodniczący. – Żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, konwent w Białymstoku, który był udaną próbą za kończenia tego tematu. Podsumowaniem spotkania jest uchwała skierowana do zjaz du, czyli najwyższego organu Izby, o pod jęcie uchwały, na mocy której powstanie zespół kontynuujący prace nad kwestiami polityki finansowej, ale zespół z ramami czasowymi. Mam nadzieję, że efekt zo baczymy już w 2024 r., bo na rok przyszły plany są już zatwierdzone. Zespół ma się składać z delegata z każdego z 16 okręgów plus z Izby krajowej.

Podlaska OIA RP zorganizowała kon went przewodniczących okręgowych izb architektów.Jednązpierwszych rzeczy, które chcia łem zrobić jako nowy przewodniczący

Polityka finansowa, a właściwiej to redystrybucja środków i kodeks etyki zawodowej – to dwa tematy, które pod koniec maja zgromadziły w Białymstoku blisko pół setki najważniejszych architektów z całej Polski.

BARBARA KLEM

| na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jed norazowo za 12 miesięcy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy), | na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jed norazowo za cały rok 96 zł (razem z opłatą na ubezpieczenie OC 171 zł). Drugi dzień obrad rozpoczęła uroczy stość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz Odznak Honorowych PIIB. W ramach tego punktu delegaci przyjęli uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Wojciecha Kamińskiego, do niedaw na przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB, a obecnie przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB. Zjazd zakończył się przyjęciem wnio sków zgłoszonych w jego trakcie przez delegatów, a także ze zjazdów okręgo wych. Wśród przyjętych przez delegatów do realizacji znalazły się cztery wnio ski z okręgowego zjazdu Podlaskiej OIIB zgłoszone przez: Mariusza Kłokowskiego – w zakresie umożliwienia dostępu do sys temu informacji prawnej kandydatom przygotowującym się do egzaminu na uprawnienia budowlane, Krystynę Lipińską – dwa wnioski w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących dróg publicz nych oraz Tomasza Płazaka – w zakresie zmiany proporcji pytań w trakcie egzami nów na uprawnienia budowlane w kierun ku zwiększenia ilości pytań praktycznych, kosztem pytań o zagadnienia prawne.

Dotychczasowy prezes PIIB, prof. Zbigniew Kledyński, na kilka tygodni przed Zjazdem zapowiedział rezygnację z ubiegania się o tę funkcję na kolejną kadencję. W trakcie swojej przemowy, otwierającej Zjazd, pożegnał się z dotychczasowymi współpracow nikami, podziękował im za wsparcie w sprawowaniu funkcji prezesa i złożył szczególne podziękowania za zaan gażowanie Andrzejowi Falkowskiemu – przewodniczącemu Komisji PrawnoRegulaminowej KR i jednocześnie wi ceprzewodniczącemu Rady Podlaskiej

Wszystkie dokumenty oraz uchwały przyjęte przez Zjazd znajdują się na stro nie internetowej polskiej IIB. TEKST: KRZYSZTOF CIUŃCZYK, PRZEWODNICZĄCY RADY POIIB ZDJĘCIE: ARCHIWUM PIIB Z ramienia Podlaskiej OIIB w Krajowym Zjeździe PIIB uczestniczyli: Lucyna Huryn i (od lewej): Krzysztof Falkowski, Wojciech Kamiński, Krzysztof Ciuńczyk, Andrzej Falkowski, Gilbert Okulicz-Kozaryn (obec nie nie jest już członkiem POIIB), Ryszard Feliks Kruszewski i Andrzej Józef Wszeborowski (nieobecny na zdjęciu)

XX i K rajowy z jazd S prawozdawczo w y B orczy p ol SK iej i z B y iN ży N ierów B udow N ictwa

Nowe władze i składki

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA 9 SPRAWY IZBOWE

Wybory nowego prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pozostałych przewodniczących i członków organów Izby, a także podwyżka składek członkowskich to dwa niewątpliwie najbardziej emocjonujące wydarzenia XXI Krajowego Zjazdu PIIB, który 24 i 25 czerwca 2022 r. obradował w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 200 delegatów z 16 okręgowych izb. Delegaci zatwierdzili sprawozdania wszystkich organów statutowych z dzia łalności za rok 2021 i udzielili absolutorium Krajowej Radzie PIIB. Wybrali także władze krajowe na VI kadencję PIIB. W bieżących pracach komisji zjazdowych uczestniczy li: Lucyna Huryn w Komisji Skrutacyjnej, a Andrzej Falkowski w Komisji Uchwał i Wniosków.Idomeritum.

OIIB. „Fotel” nowego prezesa Krajowej Rady PIIB delegaci powierzyli mgr. inż. Mariuszowi Dobrzenieckiemu. Przedstawiciele naszej Izby zosta li wybrani przez delegatów do peł nienia funkcji w organach krajowych: Krzysztof Ciuńczyk – przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB został wybrany na członka Krajowej Rady PIIB, nato miast Ryszard Kruszewski na członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Podwyżka składek członkowskich bę dzie obowiązywała od początku 2023 r. a jej konieczność była argumentowana głównie tym, że mniejsze izby okręgowe nie były już w stanie realizować swoich ustawowych obowiązków w ramach po siadanego budżetu, szczególnie w obliczu panującej inflacji. Należy dodać, że ostat nia podwyżka miała miejsce dziesięć lat temu, tj. obowiązywała od stycznia 2013 r. Składki członkowskie w roku 2023 będą więc następujące:

2 grudnia 2003 r. Pierwszy regulamin działalności samo pomocowej i powołanie Zespołu Samopomocowego POIIB.

Wręczenie uprawnień ze ślubowaniem wg roty przyjętej przez Radę Krajową, 8.12.2008 r. IV Zjazd Sprawozdawczy POIIB, 22.04.2006 r. Pierwsze wydania biuletynu POIIB

10 października 2005 r. Podpisano akt notarialny kupna nowego lokalu POIIB przy ul. Legionowej 28 (IV piętro, lokal 402).

20012022 10 BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA SPRAWY IZBOWE hi S toria p odla SK iej o K ręgowej i z B y iN ży N ierów B udow N ictwa 20 lat minęło Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa został utworzony na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 42). Akt ten wszedł w życie 25 stycznia 2002 r. za wyjątkiem art. 61, który zaczął obowiązywać 8 lutego 2001 r. i regulował mechanizmy organizacji samorządu. I tak... 29 maja 2001 r. Zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa powstał Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa (IIB), który powołał 16 okręgowych izb inżynierów budownictwa na każde z województw. 24 lipca 2001 r. Przyjęto wykaz osób zgłoszonych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne do pracy przy organi zacji Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (POIIB). 27 sierpnia 2001 r. Zostaje powołany Zespół Organizacyjny w województwie podlaskim: Stanisław Ciupa (SITK), Czesław Dawdo (PZITB), Ryszard Dobrowolski (PZITB), Jerzy Drapa (SITK), Ryszard Kruszewski (SITWM), Jan Maciocha (ZMRP), Wiktor Ostasiewicz (SEP), Adam Piaścik (SITK), Sławomir Sieńczyło (PZITS), Józef Stokowski (SITWM), Cezary Szuchnicki (PZITS), Aleksander Tabędzki (PZITB), Zenon Tworkowski (SEP) i Janusz Zych (SEP). 5 października 2001 r. Pierwsze posiedzenie Okręgowego Zespołu Organizacyjnego POIIB. 8 marca 2002 r. Pierwsze zebranie wyborcze, na którym wybrano część delegatów na I Zjazd POIIB. 21 czerwca 2002 r. I Zjazd POIIB, NOT w Białymstoku. Wybrano członków organów, w tym pierwszego przewodniczącego Rady, którym został Ryszard Dobrowolski. 30 lipca 2002 r. Po raz pierwszy obradowała Rada POIIB. 27-28 września 2002 r. I Krajowy Zjazd PIIB. Prezesem Krajowej Rady PIIB został Zbigniew Grabowski. Do Rady PIIB wszedł Ryszard Dobrowolski. Czesław Miedziałowski został członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej a Gilbert Okulicz-Kozaryn – Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 7 października 2002 r. Po raz pierwszy obradowało Prezydium Rady POIIB. 1 stycznia 2003 r. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków izby i ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej. 20 stycznia 2003 r. Biuro POIIB przenosi się z PZITB do dwóch wynajętych pokoi na I piętrze NOT-u. Dyrektorem biura zostaje Elżbieta Żukowska, ma do pomocy jedną osobę. 25 marca 2003 r. Pierwszy dyżur w punkcie konsulta cyjnym w Łomży. 2 kwietnia 2003 r. Pierwszy dyżur w punkcie konsul tacyjnym w Suwałkach. 24 kwietnia 2003 r. II Zjazd POIIB. 7-9 lipca 2003 r. Pierwszy egzamin POIIB na upraw nienia budowlane. Przystąpiło do niego 40 osób, z czego 27 uzyskało wynik pozytywny. 1 września 2003 r. Porozumienie z PZITB Oddział w Lublinie dotyczące wydawania „Biuletynu Informacyjnego” – czasopisma wewnętrznego Izby, dystrybuowanego bezpłat nie do wszystkich członków samorządu.

20 września 2003 r. Pierwsze szkolenie dla członków Izby (sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku) z zakresu zmian w ustawie Prawo budowlane oraz na temat ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od tego czasu Izba stale organizuje szko lenia dla członków.

9 listopada 2005 r. Uroczyste otwarcie nowej siedziby POIIB. Wycieczka POIIB na Dolny Śląsk, 5-6.05.2016 r.Wyjazd szkoleniowo-turystyczny na Pomorze, 28-30.09.2017 r.

29 grudnia 2004 r. POIIB zawarła umowę grupowego ubezpieczenia na życie członków, obejmującego podstawowe szkody na zdrowiu oraz w przypadku śmierci.

28 czerwca 2005 r. Powołano Zespół Orzekający Rady POIIB. Przyspieszyło to procedurę wpisów do POIIB, któ rymi do tej pory zajmowała się Rada w pełnym składzie zatwierdzająca uchwały Prezydium.

26 czerwca 2004 r. Po raz pierwszy wręczenia upraw nień dokonano w podniosłej formie. Uroczystość odbyła się w budynku NOT i zgromadziła ponad 60 osób. Od tej pory wręczenia uprawnień odbywają się w ten sposób.

Pierwsze spotkanie środowiskowe – budowlani, 15.10.2011 r., Łomża Wycieczka na budowę obwodnic Marek i Raszyna oraz do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie, 10.06.2015 r.I Mistrzostwa w brydżu sportowym POIIB, 7.11.2015 r.

12 kwietnia 2014 r. XIII Zjazd SprawozdawczoWyborczy POIIB. Przewodniczącym Rady został Wojciech Kamiński. Na Zjeździe zgłoszono postulat stworzenia instrumentów prawnych służących ochronie interesów zawodowych członków. Od tej pory członkowie mają moż liwość pomocy prawnej Izby w przypadku bezzasadnych żądań organów aab.

8 kwietnia 2006 r. V Zjazd POIIB SprawozdawczoWyborczy. Przewodniczącym II kadencji został ponownie Ryszard Dobrowolski. 5 września 2006 r. Powołano pierwszy Zespół Prawno-Regulaminowy zajmujący się analizą i opi niowaniem aktów prawnych z dziedziny budownictwa, którego wnioski przekazywane są do Komisji PrawnoRegulaminowej PIIB. 23 maja 2007 r. Ustanowiono Honorowe Odznaki PIIB. Srebrne i Złote Odznaki PIIB otrzymują członkowie szcze gólnie zasłużeni dla samorządu. styczeń 2008 r. Udostępnienie członkom POIIB Serwisu Budowlanego. 5 czerwca 2008 r. Po raz pierwszy, osoby odbierające decyzje o nadaniu uprawnień złożyły ślubowanie w brzmie niu ustalonym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB. 10 kwietnia 2010 r. IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POIIB wyłonił członków organów III kadencji 2010 -2014. Przewodniczącym Rady został Czesław Miedziałowski. 3 września 2010 r. Pierwsza wycieczka techniczna organizowana przez POIIB – do Parku Wiatrowego w Białej Wodzie koło Suwałk. Wzięło w niej udział 31 osób. 15 października 2011 r. Pierwsze spotkania środowi skowe w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży zgromadziło ponad 250 osób. W następnych latach weszło ono w kalen darz ważnych izbowych wydarzeń pod nazwą Regionalnych Spotkań Integracyjnych – Budowlani.

16 czerwca 2014 r. Porozumienie z Podlaską Okręgową Izbą Architektów RP, którego pierwszym wspólnym dzia łaniem było skierowanie do prezydenta Białegostoku i wo jewody podlaskiego listów z problemami, zauważonymi w procedurach budowlanych oraz ich analizą prawną. 16-22 sierpnia 2014 r. Pierwsza zagraniczna wycieczka techniczna podlaskich inżynierów Ryga -Talin –Helsinki – Sankt-Petersburg.

17 kwietnia 2015 r. XIV Zjazd Sprawozdawczy POIIB. 30 maja 2015 r. Po praz pierwszy w POIIB odbył się Dzień Dziecka. Impreza stała się cykliczną i jest organi zowana co roku.

7 listopada 2015 r. I Mistrzostwa POIIB w brydżu sporto wym wyłoniły reprezentację Podlasia, która po raz pierwszy wzięła udział w mistrzostwach Polski PIIB w Szczyrku. 21 listopada 2015 r. Reprezentacja POIIB po raz pierwszy wzięła udział w VI Międzynarodowych Zawodach Masters w Pływaniu w Ostrowi Mazowieckiej. Rywalizowano o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB. W 2017 i 2018 r. ekipa POIIB zajmowała I miejsce. 15 kwietnia 2016 r. XV Zjazd Sprawozdawczy POIIB. 27 sierpnia 2016 r. Podlascy inżynierowie wzięli udział w II Regatach Żeglarskich Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski na jeziorze Ukiel w Olsztynie. 29 sierpnia 2017 r. POIIB podpisuje akt notarialny zakupu nowego lokalu na I piętrze tego samego budynku – lokal 103 B o powierzchni 393,70 m². 25 września 2017 r. POIIB podpisała deklarację i akt erekcyjny Forum Samorządów Zaufania Publicznego. 21 kwietnia 2018 r. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POIIB. Przewodniczącym Rady ponownie został Wojciech Kamiński. 5 maja 2019 r. Podczas 7. PKO Białystok Półmaratonu utworzono Ogólnopolską Klasyfikację Inżynierów Budownictwa i Architektów. 30 marca 2020 r. Lokal POIIB z IV piętra zostaje sprze dany jednemu z białostockich deweloperów. 21-22 maja 2020 r. XIX Okręgowy Zjazd POIIB odbył się po raz pierwszy w formie on-line. marzec 2021 r. Biuletyn informacyjny PDOiA i POIIB został wydany z nowym tytułem - „Budownictwo i Architektura Podlasia”. 25 września 2021 r. W całym kraju zorganizowano akcję pod hasłem „Dzień otwarty inżyniera budownictwa - Budowa, eksploatacja, remont twojego obiektu”. 9 kwietnia 2022 r. XXI Zjazd SprawozdawczoWyborczy. Przewodniczącym Rady POIIB został Krzysztof Ciuńczyk. Zebrała: Monika Urban-SzmelcerZdjęcia ; z archiwum POIIB Członkowie POIIB nagrodzeni Srebrnymi Odznakami PIIB, 12.10.2010 r. Pierwszy Dzień Dziecka POIIB, „Stodoła u Ani” w Kolonii Bagnówka, 30.05.2015 r. Wycieczka techniczna na budowę tunelu, ul. Andersa w Białymstoku, 28.02.2013 r. Piknik zawodowo-integracyjny POIIB w Augustowie, 7.09.2012 r.

20012022 BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA 11 SPRAWY IZBOWE

4 listopada 2011 r. Pierwsze spotkanie środowiskowe budowlanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, służące rozpowszechnieniu wiedzy o Izbie i uprawnieniach budowlanych. 1 stycznia 2012 r. Podstawową drogą pozyskania za świadczenia staje się strona internetowa www.piib.org.pl. POIIB zaprzestaje wysłania tego dokumentu pocztą. Każdy członek Izby może je pobrać samodzielnie z podpisem elek tronicznym i ma ważność oryginału. 21 kwietnia 2012 r. W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu X-lecia POIIB. Zgromadziła 320 osób. 7 września 2012 r. Pierwszy piknik zawodowo-inte gracyjny POIIB w Yacht Klubie w Augustowie. Po nim odbyły się kolejne tego typu spotkania integrujące środowisko.

Szervita Square Building DVM Group, dvmgroup.com, Hungary +48 22 517 00 00 | wsc@wsc.pl

Dzięki potężnym ulepszeniom w zakresie zautomatyzowanego projektowania, tworzenia dokumentacji i pracy zespołowej oraz profesjonalnym rozwiązaniom wizualizacyjnym, Archicad 26 pozwala skupić się na tym, co architekt robi najlepiej: na projektowaniu znakomitych budynków. Dowiedz się więcej na wsc.pl

SKUP KREATYWNOŚĆROZWIŃUWAGĘ,

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat Oj, działo się, działo... A działo się tyle, że nie sposób wymienić w największym nawet skrócie. 11 czerwca „inżynierskie” dzieci bawiły się na imprezie zorganizowanej specjalnie dla nich przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (POIIB). Cykliczny już dzień dziecka z Izbą od był się w Jurajskim Parku Dinozaurów w Nadawkach koło Białegostoku. Pogoda dopisała. Przybyłych powitał Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Rady POIIB. Po części oficjalnej na dzieci i ich rodzi ców czekały rozmaite atrakcje. Dzięki instrukcji animatorów z Akuku Kids Event można było zamienić się w czarodzieja i tworzyć ogromne bań ki mydlane. Niektórym wychodziły cu da o naprawdę ciekawych kształtach. Odbywały się zawody sportowe, w któ rych każdy był wygranym. Docenić trzeba celność, szybkość i zręczność uczestni ków. Wizażystka tworzyła piękne maki jaże i tatuaże. Dzieci mogły przemienic się w drapieżne lisy, gwiazdy rocka lub królewny. W tym czasie inni tworzyli my dełka w warsztacie. Był też kącik malucha, łowienie egzotycznych rybek i rzucanie kostką. Ci, którzy poczuli w sobie mary narskiego ducha, dzielnie radzili sobie na wodzie. Wielką popularnością cieszył się autodrom. „Nieprzewidziane” kolizje kończyły się bez większych strat... i całe szczęście, bo dzięki temu miła obsługa ambulansu mogła zająć się szkoleniem z zasad pierwszej pomocy i obsługi AED –automatycznego defibrylatora zewnętrz nego. Młodsi wybrali się na dmuchańce. odważniejsi zdobywali park linowy za kończony tyrolką. Ogromne gady jurajskie naturalnej wielkości niektórych przera żały, inni nie mieli problemu z ich oswo jeniem, a nawet wejściem do paszczy. Kto wybrał spokojniejszą ścieżkę edukacyjną grzybów i owadów, mógł się poczuć jak przedstawiciel świata insektów, i przejść zielonyWszystkimlabirynt.uczestnikom, mniejszym i większym, serdecznie dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia za rok. ZDJĘCIA:URBAN-SZMELCERARCHIWUMPOIIB

MONIKA

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA 13 SPRAWY IZBOWE d zień d ziec K a z p odla SK ą o K ręgową i z B ą iN ży N ierów B udow N ictwa

Trochę rekreacji i praktycznej wiedzy inżynierskiej. Trochę rozmów o budowaniu i życiu, bo nie samą pracą człowiek dni wypełnia. Rowery, kajaki i biegi są wspaniałymi formami aktywności ruchowej, pozwalającymi na wypoczynek i regenerację sił oraz pogłębianie więzi zawodowych czy koleżeńskich. Z takim przesłaniem członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (POIIB) i inżynierowie zrzeszeni w biało stockich branżowych stowarzyszeniach spędzili wspólnie czas.

*** 12 czerwca na stadionie lekkoatle tycznym w Białymstoku oraz sąsiadują cych ulicach i alejkach pobliskiego parku Zwierzyniec odbyły się druży nowe zawody w sztafe cie maratońskiej Plum Ekiden. To dobroczyn na akcja organizowa na w mieście od lat przez

SportuBiałostockiBiałystokFundacjęBiegaorazOśrodekiRekreacji.Dobroczynna–gdyżczęśćśrodkówuzyskanychzopłatstartowychjestprzekazywanana

S pot K a N ia i N tegracyj N o -tech N icz N e i N ży N ierów B udow N ictwa Gdy kaskizdejmujemy

związane z działalnością Fundacji „Pomóż Im” – znanego lokalnego ośrodka wspie rającego podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci oraz pacjentów Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tradycją jest też udział w tych za wodach drużyny wystawionej przez POIIB. Reprezentacja sztafety wystar towała do dystansu maratonu (42.195 m) w składzie (w ko lejności startu): Joanna Pogorzelska, Wojciech Sadowski, pokazaliczącyCiuńczyk,wodnikomwsparcieOlewiński,TomaszAdamKropiwnicki,MateuszWoszczenkoiArturKuś.PrzedstartemokazałzaKrzysztofprzewodniRadyPOIIB.Wszyscywtengorącydzieńsil ną wolę walki i popisali się dobrą kondy cją. Drużyna pokonała dystans czasie 3:31:15, czym wy walczyła 27. miejsce przy udziale 83 star tujących biegowej.tachZawodnikomdrużyn.gratulujemy.Chętnychzapraszamydoudziałuwkolejnychstarnaszejdrużyny *** pierwszą lipcową sobo tę zapragnęliśmy przepłynąć się po nownie nietypową polską rzeką – Narwią. Ponownie, gdyż był to piąty z naszym udziałem spływ kajakowy członków SITK RP O/B-stok, w tym trzeci na wo dach Narwi. Słońce, jak na lato przysta ło i... ta nasza Amazonia. Czas przepły wu ok. 5 godz. z przerwą. Zmęczeni, ale szczęśliwi zaparkowaliśmy w pensjonacie Bajdarka w Surażu. W pensjonacie, w miej scu, w którym pokoje nie są oznaczone numerami, tylko nazwami rzek, a breloczki do kluczy przybierają kształty kajaków wystruganych w drewnie (z rosyjskie go „kajak” to bajdarka). Tu odpoczęliśmy po trudach wiosłowania. Wszyscy z zain teresowaniem wysłuchaliśmy prezentacji nt. „Aktualny stan budowy dróg szybkie go ruchu (S-19, S-61) na terenie GDDKiA Oddziału w Białymstoku”. A po posiłku był czas na wręczenie dyplomów i nagród dla najlepszych załóg (i dla tych, którzy przypłynęli ostatni) oraz wspólną zabawę. Miły akcent spotkania stanowiło uro czyste wręczenie przez Krzysztofa GlebaWszyscy zawodnicy POIIB zaprezentowali w upalny dzień silną wolę walki i wykazali się dobrą kondycją w czasie charytatywnego biegu w sztafecie maratońskiej Plum Ekiden

14 BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA SPRAWY IZBOWE

Zawadzkiego, organizatora spływu i prze wodniczącego Koła Międzyzakładowego SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, legitymacji stowarzy szeniowych i przypinek nowo wstępują cym w szeregi Koła. Rozegraliśmy turnieje w różnych grach plenerowych. Było strze lanie z łuku do tarczy i Dart – rzucanie lotkami do tarczy. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji zostali wyróżnieni dyplomem i stosowną nagro dą głównego organizatora. Aż żal było opuszczać to miejsce, wsiadać do auto karu i Spotkaniawyjeżdżać.mają charakter inte gracyjno-techniczny – podsu mowuje Krzysztof GlebaZawadzki. – Chcemy integrować środowi sko drogowców i po szerzać ich wiedzę poprzez krótkie wy kłady merytoryczne i wspólnie spędzo ny czas. Zapraszamy do udziału w organizo wanych przez nas spotka niach członków wszystkich kół. *** 9 lipca odbył się I Rajd rowerowy tra sami Polski wschodniej współorga nizowany przez białostockie oddzia ły zrzeszeń branżowych tj.: Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Białymstoku, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Przejechaliśmy równo 16 km w każdą stronę(tam i z po wrotem). Rajd rozpoczęliśmy od sto sownego „przybrania barw” – założenia przypadłaGleba-Zawadzki,stowarzyszeniowychkamizeleki„oflagowania”rowerówproporcamizlogostowarzyszenia–orazomówieniatrasy,zasadbhpiprogramuspotkania.WtejroliznakomicieodnalazłsięKrzysztofktóremufunkcjagłówne go organizatora I międzystowa rzyszeniowego rajdu integracyjne go. Wyposażeni w apteczkę i ubezpieczenie OC ruszy liśmy w trasę. Na mecie zdobywajączentującazameldowałapierwszasięEwaSzatyłowiczreprePZITS,tytułliderainagrody:żółtąkoszulkęlidera,wienieclaurowy,dyplomicośnaregeneracjęsił.Organizatorniezapomniałowyróżnieniuuczestnikazamyka jącego peleton. Na niego również czekał upominek Miłym zaskoczeniem był sam moment wręczania nagród. Na prośbę Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego uczestni czyła w nim Miss Polonia z 2018 r. Rozalia Mancewicz. Było wspólne zdjęcie i miła wymiana zdań. Po regeneracji sił smakołykami kuchni Majątku Howieny przy dobrze dobranej muzyce przyszedł czas na zawody w grze plenerowej Dart. Z 14 uczestników, re prezentantów wszystkich stowarzyszeń, trzem najskuteczniejszym organizator przewidział dyplomy i nagrody. Zawody przebiegały w miłej, przyjaznej atmosfe rze stanowiąc dobry moment relak su. Całość spotkania nacecho wana była razwzajemnymżyczliwością,poznawaniemsię,wymianąinformacjioprowadzonejdziałalnościwramachstowarzyszenia.PrzedogłoszeniempowrotudoBiałegostoku(wszyscynarowerach)jeszczeprzedstawi li się, informując o swoim miejscu pracy, przynależności stowarzyszeniowej, deklarując chęć uczestnictwa w przyszłości w tego ty pu spotkaniach, dziękując Krzysztofowi Gleba-Zawadzkiemu za bardzo dobre przygotowanie rajdu bogatego w niespo dzianki. Wszyscy zgodnie poparli ideę i po trzebę integracji środowiska technicznego Podlasia, oczekując na dalsze tego typu inicjatywy. Serdecznie gratulujemy i cie szymy się ze wspólnie spędzonego czasu.

Rajd rozpoczął się przed budynkiem Auli Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, a zakończył na mecie w Pomigaczach Majątek Howieny Spływ kajakowy Narwią na odcinku Doktorce – Suraż. Długość trasy ok. 17 km. Przy wiosłach 44 osoby. Do wioseł... gotowi... start... Nie! Jeszcze pamiątkowe zdjęcie

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA 15 SPRAWY IZBOWE

WOJCIECH SADOWSKI KRZYSZTOF OPRACOWAŁAGLEBA-ZAWADZKIBARBARAKLEM ZDJĘCIA: ARCHIWUM KM SITK RP O/B-STOK

16 BUDOWNICTWOREKLAMAI ARCHITEKTURA PODLASIA

Inwestor: Miasto Białystok | Projekt: Estakada Projekt Białystok,

projektanci: Tomasz Pietrzak i Tomasz Pawłowski | Wykonawca: Hydrobud Kielczyk Białystok | Kierownik budowy: Oskar Kielczyk | Kierownik robót: Piotr Zaborowski | Inspektor nadzoru: Marcin Grabarek Zabytków,zaangażoDziękiwaniuwszystkichibardzodobrejwspółpracypomiędzywykonawcą,inspektoremnadzoru,DepartamentemGospodarkiKomunalnejUrzęduMiastawBiałymstoku,zespołemprojektowymfirmyEstakadaorazPodlaskimWojewódzkimKonserwatoremrealizacjazadaniaprzebiegłasprawnie,pomimonapotkanych„problemów”

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURAWYDARZENIAPODLASIA 17

m o S te K N ad K a N ałem w za B yt K owych ogrodach przy pałacu B ra N ic K ich w B iałym S to K u już po remo N cie

|

Przydaje świetności pałacowi W połowie wakacji mogliśmy przespacerować się nową nawierzchnią odnowionego mostu nad kanałem w ogrodzie przy Pałacu Branickich w Białymstoku. Nawierzchnia udaje, że jest piaskiem, a betonowe słupki, choć prosto z szalunków, czarują przechodniów starością tynków. Jasnozielony kolor barierek ma się nam kojarzyć natomiast z patynowaną miedzią. A ile się nasi inżynierowie napracowali, aby te wszystkie symulacje wyszły tak ideal nie... Brawo i już zagłębiam Was, drodzy Czytelnicy, w temat. Remont potrzebny był od dawna. To ba rierki, głównie, groziły kąpielą dla bardziej zaangażowanych w karmienie ryb lub ka czek. Przygotowania rozpoczęto siedem lat temu. Wykonano ekspertyzę, w której analizowano czy most można poszerzyć i ozdobić rzeźbami. Zadecydowano o roz biórce schodów, które okazały się być ele mentem dodanym do oryginału, a obecne prace miały przywrócić wygląd obiektu jak najbardziej zbliżony do tego, postawionego przez hetmana Branickiego. Po szeregu przygotowań formalnych, w październi ku ub.r., remont rozpoczęto. Zakres prac obejmował: przebudowę i remont mostu, rozbiórkę schodów, przebudowę opasek brzegowych i terenów utwardzonych. Zaczęliśmy od odwodnienia części fosy pod mostem – opowiada Oskar Kielczyk, kierownik budowy. – Później należało skuć tynki i rozebrać skorodowaną asfaltową nawierzchnię. I tu od razu napotkaliśmy pierwszą ciekawostkę. Wnętrze prostokąt nych w planie filarów było puste, zapewne w celu odciążenia fundamentów mostu. Aby nie zmieniać obciążeń, pozostawiliśmy je niezmienione, jedynie odrestaurowane z zewnątrz.Porozbiórkach została tylko główna konstrukcja czteroprzęsłowego mostu: trzon żelbetowy, łuki i filary. No i jeszcze ważna rzecz – szczególnie, jak teraz sły szymy, ważna dla Białostoczan – rozbiórka schodów.Łatwiej byłoby nam odtworzyć schody niż wykonać ścianę oporową w tym miejscu – kontynuuje Oskar Kielczyk. – Nad głowa mi „wisiały” nam posągi sfinksów. Dopiero po rozbiórkach i odkopaniu odsłoniliśmy fundament. Okazało się, że koliduje on z zaprojektowanymi ścianami oporowymi. Trzeba było zaangażowania projektanta i konserwatora, by jakoś z tego wybrnąć. Natomiast w pracach inżynierskich zasto sowaliśmy metodę, którą już kiedyś „ćwi czyliśmy” przy zabezpieczeniu głębokiego wykopu na budowie Stadionu Miejskiego w Białymstoku – gwoździowanie. Jest to sposób umacniania ścian wykopu, tylko tutaj mieliśmy nasyp do utrzymania, aby sfinksy i urobek nie zaczął zsypywać się na zewnątrz. Potem okazało się, że tam były jeszcze jakieś sieci, więc narobilibyśmy sobie dużo problemów. Opierając się na gwoździo waniu, w formie ściągów, postawiliśmy dwie ściany oporowe, które są ze sobą związane i zakotwiczone do mostu. Trochę trudnej inżynierskiej pracy było i na samym moście. Trzeba było wyszpa chlować i odtworzyć powierzchnie skle pione. Sporo było również robót sztuka terskich: profile ciągnione, bonie. Jeżeli chodzi o górę mostu, to nowa torskie wydaje mi się rozwiązanie łączą ce most i gzymsy budynków – wspomina kierownik budowy. – Na typowych obiek tach zabytkowych, tak i tu, pierwotnie były zaprojektowane tynki. Obawialiśmy się, bo wprawdzie nie posypuje się tego mo stu solą, ale ludzie przynoszą ją na bu tach i sól byłaby niszczycielska dla tyn ków. Wymyśliliśmy, że wykonamy profile i gzymsy ze specjalnej mieszanki betonu, którą nam przygotowała firma Cemex i sta nęła na wysokości zadania. Tu duża zasługa Piotra Zaborowskiego –kierownika robót, który był mocno zaanga żowany w tę budowę, ale skomplikowane

BARBARA KLEM

Podobnie powstawały słupki pod barierki na moście

Pomimo wieloletniego dorobku projekto wego, praca nad dokumentacją była wy zwaniem również dla zespołu autorskiego projektantów.Czuliśmy dużą odpowiedzialność ze względu na rozpoznawalność obiek tu, położenie na terenie objętym ochroną konserwatorską i jego atrakcyjne otocze nie turystyczne – mówi Tomasz Pietrzak z firmy Estakada Projekt Białystok. –Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę, iż jest to jedna z wizytówek miasta i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy. Musieliśmy zapoznać się z rysem historycznym, dostępnymi opracowania mi i projektami, dotyczącymi otoczenia Pałacu Branickich, w tym z publikacja mi ks. dr. Jana Niecieckiego – autorytetu w tej dziedzinie. Zdobyta wiedza oraz licz ne spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoliły na sprawne opracowanie dokumentacji. Mamy nadzieję, że ten piękny most bę dzie służył i cieszył turystów oraz miesz kańców miasta swym nowym, odświeżo nym wyglądem przez długie lata, a zdjęcia przy nim zrobione będą przywoływać tylko piękne wspomnienia – uzupełnia Tomasz Pawłowski z Estakad Projekt. Przebudowa kosztowała 1,35 mln zł.

deskowania to dla niego „pikuś”. Potem trzeba było trochę je postarzeć, aby nie wyglądały jak beton z szalunku. I gotowe. Nawierzchnia również nie taka zwyczaj na. Zazwyczaj wylewa się płytę betono wą, a na nią kładzie się izolację i później nawierzchnię.Niemogliśmy tutaj tak zrobić – słyszę. –Zamysł był taki, aby uciec od asfaltu, który przez tyle lat leżał, ale nie wyglądał ład nie. „Poszedł” chudy beton jako warstwa podkładowa pod izolację z papy termo zgrzewalnej, później wykonaliśmy płytę żelbetową z dylatowaniem i to zostało przykryte jeszcze raz izolacją z żywicy. Nawierzchnią musieliśmy się dopasować do tej, która jest w ogrodzie – czyli do imi tującej piasek HanseGrand – nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej i natu ralnie stabilizowanej. Przy czym proble matyczna okazała się dostępność żywicy w odpowiedniej kolorystyce, jak wielu in nych materiałów budowlanych w dzisiej szychOstatecznieczasach.udało się i efekt jest bardzo podobny do alejek parkowych. Kawałek pomiędzy sfinksami miał do uzupełnienia również i Hydrobud. Natomiast między mostem a bramą należało wylać tylko na gruncie płytę żelbetową bez izolacji od spodu. Dobór żywicy musiał być inny, ta jest paroprzepuszczalna, by wilgoć z gruntu mogła spokojnie „uciekać”. Duże podziękowania dla dostawcy tyn ków i żywic, którzy bardzo mocno się zaan gażowali – mówi Oskar Kielczyk. – Bardzo nam pomógł Jacek Łupiński z białostoc kiej hurtowni KMB. Jesteśmy zadowoleni z realizacji. Prestiżowa budowa, w środku miasta, przy najważniejszym zabytku. Poza tym, była to pierwsza i jak na razie jedyna budowa, gdzie wypłacono nam waloryzację z powodu zmiany cen od startu w przetargu do zakończenia prac. Uzupełnijmy jeszcze, że most leży na te renie zabytkowym, dlatego realizacja pro wadzona była „pod okiem” Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kierownik budowy też musiał się wyka zać min. półtorarocznym doświadcze niem w prowadzeniu prac „na zabytkach”.

ZDJĘCIA: HYDROBUD KIELCZYK BIAŁYSTOK

Od lewej: Andrzej Piotr Karolski – dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Nina Karczewska i Monika Kordiukiewicz z Referatu Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Oskar Kielczyk – kierownik budowy, Tomasz Pawłowski i Tomasz Pietrzak – autorzy projekt z Estakada Projekt z Białegostoku i Marcin Grabarek – inspektor nadzoru inwestorskiego Usypaliśmy groblę ziemną, wypompowaliśmy wodę i przenieśliśmy ryby. Prace prowadziliśmy więc na sucho – relacjonuje Oskar Kielczyk, kie rownik Masywnebudowyfilary mostu (jak się okazało w trakcie prac, puste w środku) zostały odrestaurowane z zewnątrz, zyskały nowy tynk i okładzinę kamienną na ścianach żelbetowych

Każde z czterech przęseł mostu to sklepienia łu kowe, jakie spotykamy np. w kościołach. Do tyn kowania wcale „przyjazne” nie są (uśmiech)

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WYDARZENIA 18

Gzymsy są żelbetowe, wylewane na budowie w szalunkach od razu w kształcie gzymsów.

19 REKLAMA BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA

…wytrzymałe i ekologiczne

d eweloperzy S tawiają N a S ili K aty, B o to materiały

Podstawowym materiałem na budowie jest silikat

Solidne, wytrzymałe na ściskanie, zapewniające izolacyjność akustyczną. I ekologiczne. Z takich materiałów budowane jest osiedle domów bliźniaczych „Słoneczne wzgórze” przy ul. Wiosennej w Fastach. A budowane jest... z materiałów spełniających powyższe cechy. Z silikatów. Zaledwie kilka minut od granic Białegostoku ulokowuje się małe osiedle z pięcioma budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej. Na działkach o powierzchni 370-863 m² powstaną dwukondygnacyjne segmenty o powierzchni użytkowej 162,28 m². Będą miały garaże i miejsca postojowe. Ogrzewanie podłogowe i trzyszybowe okna w oprawie aluminiowej. W każdym można zamontować klimatyzację, uzgadniając to we wczesnym etapie realizacji, fotowoltaikę czy gniazdko do ładowania samochodów elektrycznych. Jest doprowadzony w światłowód. Podstawowym materiałem na budowie jest silikat. Dlaczego? Pytamy Wojciecha Krawczuka, współwłaściciela firmy Konkret Development z Białegostoku. Pan Wojciech ma ponad dziesięć lat doświadczenia pracy w budownictwie. Z praktyki zna różne materiały, jednak na własną inwestycję zdecydował się na sili kat. To mówi samo za siebie. Ale prosimy o fakty. Wytrzymałość, izolacja i ekologia – wymienia szybko. –Na pewno dlatego, że jest to solidny materiał, bardzo wytrzyma ły, odporny na ściskanie. Inne materiały już na palecie są w części uszkodzone. Silikat przyjeżdża w całości, bez poobijanych na rożników. Zastosowanie silikatów zmniejsza ryzyko powstania rys na ścianach. Ponadto ściany wykonane z silikatów są od porne na działanie pleśni i grzybów. Silikaty wyróżniają się też bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną, co jest bardzo ważne szczególnie w zabudowie bliźniaczej. Oferujemy domy, o których mówimy, że są ekologiczne. I mamy tego pewność, dzięki sili katom, które nie mają żadnych chemicznych domieszek i dzięki temu są obojętne dla środowiska. No i cena... Kosztują mniej niż inne materiały o podobnych parametrach. A teraz konkretne informacje co przyjechało na plac budowy. Ściany konstrukcyjne realizowane są w grubości 25 cm z si likatu N25 – wymienia Grzegorz Piotrowski, Dyrektor Handlowy w spółce Silikaty Białystok. – Taka ściana doskonale przenosi ob ciążenia, zapewnienia trwałość, odporności ogniową REI=240 min oraz izolację akustyczną Rw=57 dB. Dzięki wysokiej gęstości silikatu N25 (1400 kg/m³) przegroda dobrze akumuluje ciepło, co pozwala na stabilizację temperatury wewnątrz budynku. Przy zastosowaniu izolacji termicznej np. styropianu o grubości15 cm (lambda 0,031) uzyskany jest współczynnik przenikania ciepła równy 0,18 [W/m²K]. Ściany między mieszkaniowe realizowane są z silikatu N18 (gęstość 1600 kg/m³) w technologii 18+18 cm. Zgodnie z prawem masy – im wyższa masa przegrody, tym trudniej wprawić ją w drgania i tym lepszą barierę stanowi dla hałasu. Współczynnik izolacji akustycznej takiej ściany jest na poziomie 63 dB, przy czym wymagania normowe to 50 dB. Ognioodporność ścian równa jest REI 240 min. Planowany termin zakończenia budowy to grudzień 2022 r., są jeszcze wolne segmenty, zachęcamy.

Inwestycję „Słoneczne wzgórza” wyróżnia wysoki standard i nowoczesna architektura ul. Składowa 10/l. 125 15-399 Białystok tel. 691 693 konkretdevelopment.pl374

SILIKATY BIAŁYSTOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. 15 -167 Biał ys tok ul .Wł.Wysockieg o 16 4 www.sil ikaty.com .plspr zedaz@silikat y.com.pl

Gleba-Zawadzki, przewodniczący Koła i jednocześnie główny organizator wy cieczki. – Następnie przedstawiciele wykonawcy szczegółowo omówili za kres inwestycji. Przedstawili założenia projektowe ze szczególnym uwzględ nieniem warunków hydrogeologicznych oraz aspektów wykonawczych. Nad pre zentacją budowy czuwali: Przemysław Simson – kierownik budowy, Grzegorz Romaniuk – kierownik grupy oddziału mostowego, Wojciech Bołbot – koordy nator do spraw projektowych/projektant, Magdalena Pień – kierownik robót mo stowych i Michał Gielniowski – majster budowy. Dopytywaliśmy o zastosowane rozwiązania techniczne, o sposoby po konywania trudności, jakie pojawiały się w trakcie prac itp. Wymiana spostrzeżeń miała charakter merytoryczny. A teraz dawka faktów dla tych, których nie było. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2020 r. Inwestycja obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do prowadze nia prac budowlanych oraz wykonanie wielobranżowych robót. Przejście pod ziemne zaprojektowano w formie ramy zamkniętej o wymiarach w świetle pozio mym 8 m oraz pionowym min. 3 m. Tunel powstaje w technologii monolitycznej z tymczasowym zabezpieczeniem wy kopów. Elementy posadowione są w spo sób bezpośredni na istniejącym podłożu. Przewiduje się wykonanie na dnie korka betonowego o grubości 0,6 m. Górna po wierzchnia przejścia zostanie ukształto wana z 2% spadkiem daszkowym. Oprócz tunelu prace obejmują też połączenie tu nelu z przebudowywanym skrzyżowaniem ulic Kolejowej i Zwycięstwa. Na odcinku 250 m zostaną tam zbudowane: nowa Inwestycja ma zwiększyć atrakcyjność korzystania z komunikacji miejskiej jako środka transportu codziennego. Można żałować, że zrezygnowano z wy budowania większego tunelu mogącego pomieścić też autobusy i samochody Mimo ścianek szczelnych wody gruntowe zawsze znajdą ujście i przeszkadzają. Wykonawcy radzą sobie za pomocą pomp i igłofiltrów, drenów od wadniających

Spotkanie rozpoczęliśmy w siedzibie biura budowy – relacjonuje Krzysztof

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WYDARZENIA 20

K ład K a N ad torami K olejowymi łącząca ulice św rocha i K olejową w B iałym S to K u „ zamie N ia S ię ” w tu N el

Inżynierowienawycieczcenabudowie Ma umożliwić bezkolizyjne przedostanie się pod torami kolejowymi z ul. św. Rocha na ul. Kolejową w Białymstoku, a przy okazji na wszystkie perony. Dość dźwigania walizek po schodach. Budowie przejścia podziemnego pieszo-rowerowego – ciekawej pod względem inżynierskim inwestycji – przyglądali się na początku czerwca członkowie Koła Międzyzakładowego SITK RP przy GDDKiA Oddział Białystok. Skoro oni widzieli, zapraszam na budowę i Was, drodzy Czytelnicy. 9 czerwca odbyło się spotkanie techniczne o pełnej nazwie „Zaprojektowanie i budowa przejścia pod ziemnego pieszo-rowerowego pod to rami PKP w Białymstoku z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP” realizowanego w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunika cyjny w Białymstoku (centrum przesiad kowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” przez Miasto Białystok. Uczestniczyło w nim 40 osób, których obowiązki służbowe bezpośrednio wiążą się z zadaniami utrzymywania oraz budowy obiektów inżynierskich.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURAWYDARZENIAPODLASIA 21

BARBARA KLEM ZDJĘCIA: BEATA SADOWSKA, STRABAG I KM SITK O/B-STOKRP

Budowę zwiedzali członkowie KM SITK RP przy GDDKiA (35 osób) i Koła SITK przy Urzędzie Miejskim (pięć osób). Spotkanie zorganizował Krzysztof GlebaZawadzki, przewodniczący KM SITK RP przy GDDKiA

Długość przejścia podziemnego to ok. 100 m, szero kość – 8 m i wysokość – 3 m. Tunel będzie oświetlo ny i wyposażony w system stałego monitorowania Na koniec jeszcze parę dużych liczb, dla zobrazo wania tego, co zostanie ukryte pod ziemią. Beton konstrukcyjny mostowy C 35/45 – 4 tys. m³, beton niekonstrukcyjny C12/15 – 2 tys. m³, stal zbrojenio wa A-III N – 610 ton. Prace obejmują też połączenie tunelu z ulicami: Kolejową i Zwycięstwa oraz św. Rocha. Na zdję ciu pochylnie wprowadzające ruch do głównego przejścia

jezdnia, przystanek autobusowy w oko licy dworca, chodniki, ścieżka rowerowa i zjazdy. O to, jak przebiega inwestycja, pytamy kierownika budowy. Na jednym placu mamy dwie budo wy – zaczyna zagadkowo Przemysław Simson. – Nowe przejście podziemne prze chodzi w poprzek przebudowywanej linii kolejowej na odcinku Czyżew-Białystok. Harmonogram naszych prac w dużej mie rze zależny jest od robót PKP. Główne przejście może być realizowane w mo mencie rozebrania torów – stąd podział obiektu na kilka faz. Teraz (jest połowa lipca – przyp. red.) mamy wykonany jeden odcinek – ok. 30% głównego tunelu pod torami. Żeby nie czekać bezczynnie, robi my wszystko, co możemy, poza terenami kolejowymi. Kolejny odcinek mamy dostać pod koniec lipca, a ostatni w marcu 2023 r. I jeszcze szczegóły oraz ciekawostki techniczne.Obiektjest wykonywany jako rama żel betowa metodą odkrywkową w ścian kach szczelnych – wyjaśnia kierownik. – Rama powstaje w dwóch etapach – naj pierw płyta denna, a następnie ściany ze stropem. Ze względu na to, że mamy tu dość wysoki poziom wód gruntowych, zaprojektowano ciężką izolację osłania jącą tunel. Jest to system wiążący się ze świeżym betonem na ścianach i płycie dennej. Strop natomiast izolujemy papą termozgrzewalną.Wykop,względem terenu, ma bardzo du żą głębokość – ok. 7 m. Musi bowiem scho wać przejście, ale też beton podkładowy pod główną ramę jest gruby – ok. 60 cm. Toczymy ciągłą walkę z wodami – do daje kierownik budowy. – Jeśli chodzi o utrudnienia, to trochę (uśmiech) prze szkadza nam duże natężenie ruchu piesze go. Zamknięta została druga kładka, któ ra prowadziła do dworca PKS. Cały ruch pieszy przeniósł się na tę jedną i to jest bardzo uciążliwe. Musimy bardzo uwa żać, stosować wygrodzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo licznym pieszym. Ciekawostką jest to, że dwa segmenty tunelu łączą się z inwestycją PKP i w dość nietypowy sposób. Jedna strona buduje tunel, a druga – schody z wyjściami na dru gi i trzeci peron. Byłoby prościej, gdyby schody robił wykonawca tunelu, ale tak się nie Planowanyudało. termin zakończenia inwesty cji to czerwiec 2023 r. Jej koszt to ponad 41 mln Równoleglezł. w ramach inwestycji PKP PLK trwa budowa mniejszego tunelu, bardzo podobnego konstrukcyjnie, łą czącego budynek dworca z peronami. Wspominałam o tym, opisując w zeszłym roku modernizację budynku dworca PKP w Białymstoku.Byłotobardzo ciekawe spotkanie ob fitujące w wiele nowinek technicznych dotyczących szczegółów wykonawstwa, omawianie problemów występujących w trakcie budowy, wyjaśnienia i uwagi osób będących na pierwszej linii budo wy – podsumowuje Krzysztof GlebaZawadzki. – Zostało pozytywnie ocenione przez uczestników. Miłym akcentem było uroczyste wręczenie legitymacji i stowa rzyszeniowych „przypinek” nowo wstępu jącym w szeregi naszego Koła członkom. Liczy ono obecnie 184 osoby i jest najlicz niejsze w kraju.

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 28 WRZEŚNIA 2022 ROKU UROCZYSTOŚĆ UŚWIETNI KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK IM. STANISŁAWA HADYNY NIE BOISZ SIĘ WYZWAŃ? JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ OBIEKT DO KOLEJNEJ 27. EDYCJI TRANSMISJAKONKURSUGALIIFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA MODERNIZACJAROKU.ORG.PL

Komisja konkursowa z przedstawicielami inwestora i wykonawcy przed dworcem PKP w Białymstoku: Od lewej: dr inż. arch. Anna Berbesz – Politechnika Wrocławska, dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot – Politechnika Śląska, arch. Anna Pikuła – juror, Robert Plewiński – dyrektor konkursu, Piotr Doroszko i Łukasz Łysecki – Budimex, Zdzisław Siewiera – juror, Wojciech Wierciński – przedstawiciel inwestora, Wiesław Kołodziejski – prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Małgorzata Żygowska – biuro konkursu, Małgorzata Andron – konserwator dzieł sztuki oraz jurorzy – pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej: dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA – jednocześnie dyrektor Instytutu Naukowego IBOA i dr hab. inż. Janusz Krentowski prof. PB – jednocześnie członek Rady Programowej „Budownictwa i Architektury Podlasia” C.D.

tylKo jedeN oBieK t z podlaSia Startuje w ogólNopolSKim KoNKurSie „moderNizacja roKu&Budowa XXi w.’’ Zatrzymali się na dworcu Zabytkowy dworzec PKP w Białymstoku po gruntownym remoncie zwiedzało 14 lipca inżynierskie jury ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.’’ Przebudowę obiektu od strony technicznej prezentowali gościom: Piotr Doroszko i Łukasz Łysecki – jako kierujący pracami z ramienia generalnego wykonawcy – firmy Budimex SA. O tkance zabytkowej i jej odtwarzaniu mówiła Małgorzata Andron – konserwator dzieł sztuki. Jurorzy wnikliwie wysłuchali kierownictwa i obejrzeli obiekt. My, przebudowę połą czoną z modernizacją dworca i wykona niem nowych pomieszczeń, opisywaliśmy szczegółowo w biuletynie we wrześniu 2020 r. (zainteresowanych szczegółami odsyłam). Teraz przypomnę tylko, iż dwo rzec PKP w Białymstoku jest jednym z nie licznych polskich zabytków pochodzących z czasu budowy kolei warszawsko-pe tersburskiej i najstarszych w naszym kraju obiektów użyteczności publicznej. Powstał w 1861 r. W trakcie pierwszej i drugiej woj ny światowej był kilkukrotnie niszczony. Po 1945 r. kilka razy podejmowano próby jego odbudowy. Jednak gruntowną reno wację i dostosowanie do istniejących prze pisów i potrzeb oraz – przede wszystkim – przywrócenie mu oryginalnego wyglądu z XIX w., przeprowadzono dopiero niedaw no – w latach 2018-2020. Obiekt jest jedynym, który z grupy 17 zgłoszonych do konkursu z województwa podlaskiego, dostał się do finału. A finało we inwestycje odwiedza jury konkursu. 14 lipca jurorzy zwiedzili Centrum OpiekuńczoMieszkalne w Zarębach Kościelnych, prze budowany Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej – oba z województwa ma zowieckiego i „nasz” dworzec.

Z przyjemnością tu przyjeżdżamy, spraw dzamy, chwalimy inwestorów i wykonaw ców za to, co robią. Nawet uwagi mają być konstruktywne i mobilizować do zmian.

NA STR. 24

Wyjazdy komisji i spotkania w terenie trwają pięć-sześć tygodni. Następnie odby wa się posiedzenie ogólne, na którym zapa dają ostateczne decyzje. Konkurs ma kilka naście kategorii i w każdej z nich wyłaniany jest laureat oraz obiekt wyróżniony. Edycję zamyka uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, która, tradycyjnie odby wa się na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym roku zaplanowano ją na 28 września. Do tegorocznej, 26 edycji konkursu, otrzymaliśmy 500 zgłoszeń z całej Polski, do finału dostało się 74 obiektów – mó wi Robert Plewiński, dyrektor konkursu. – Sam udział to wyróżnienie i nobilita cja, które dopingują do dalszych działań.

Jury to przedstawiciele politechnik i innych wyższych uczelni technicznych, nadzoru budowlanego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Naukowego IBOA. Część osobiście, część zdalnie zawitała do Białegostoku.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURAWYDARZENIAPODLASIA 23

|

| Kierownik

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WYDARZENIA 24 p rze B udowa za B yt K u przy ul . waryń SK iego 7 w B iałym S to K u Inżynierskieratowaniehistorii

| Projekt:

Małgorzata Andron – konserwator zabytków i od lewej: Radosław Kiercel – inspektor nadzoru robót sanitarnych ZMK, Tomasz Wądołowski – właściciel firmy Kompleks Budownictwo, Dariusz Stankiewicz – Miejski Konserwator Zabytków, Marcin Kasiak – właściciel firny Hangis, Grzegorz Stępnicki – in spektor nadzoru robót elektrycznych ZMK, Mariusz Potmalnik – inspektor nadzoru robót budowlanych ZMK, Maciej Bufal – kierownik budowy i Mirosław Snarski – projektant „DF-Studio Projektowe Wszystkie lokalne społeczności or ganizują swoje konkursy na wyłonienie najlepszych budów danych lat – mówi Janusz Krentowski, sędzia konkursowy z Politechniki Białostockiej i członek rady programowej „B&A Podlasia”. – Jednakże rywalizacja o zasięgu ogólnopolskim ma zupełnie inną rangę. Konkurs, w którym od dwóch lat mam zaszczyt reprezentować prof. Martę Kosior-Kazberuk – rektor PB, jest organizowany nieprzerwanie od 26 lat. Zgłaszane do niego obiekty są – można tak określić – „perełkami” wśród realizowa nych inwestycji. Jego popularność w gronie inwestorów, projektantów, czy wykonaw ców z roku na rok rośnie. Nie bez znaczenia jest również miejsce wręczania nagród, czyli Zamek Królewski w Warszawie. Tyle oficjalnie. Natomiast chciałbym też uchylić rąbka tajemnicy w aspekcie „kuchni konkur su”. Oceniamy obiekty, przede wszystkim, pod kątem architektoniczno-inżynierskim, ale zwracamy uwagę na ich funkcję spo łeczną. Trudno bowiem porównać mały wiejski dom kultury, który powstał w zli kwidowanej remizie strażackiej z wiel kopowierzchniowym centrum koncerto wo-wystawienniczym. Czasami rozmach inwestora, unikalne rozwiązania architekta, czy kubatura obiektu muszą ustąpić miej sca obiektom skromniejszym, ale niezwykle ważnym dla środowiska, w którym po wstały. Szkoda, że w bieżącej edycji z na szego regionu jest tylko jeden, ale za to jaki reprezentacyjny pod każdym względem, zabytkowyOrganizatoremobiekt. konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego Targi Pomorskie z siedzibą w Bydgoszczy, a patronat nad rywalizacją objął nasz kwartalnik „Budownictwo i Architektura Podlasia”.

TEKST I ZDJĘCIE: BARBARA KLEM C.D. ZE STR. 23

Jednym z priorytetowych zadań Zarządu Mienia Komunalnego, jako zarząd cy nieruchomości gminnych, jest zgodne z Prawem budowlanym utrzymanie w nie pogorszonym stanie zasobu, którym go spodarujemy – mówi Andrzej Ostrowski, dyrektor ZMK Białystok. – Zalecenia kon serwatorskie wiążą się z różnego rodzaju obostrzeniami, niejednokrotnie nie do puszcza się docieplenia budynku od ze wnątrz, z wyjątkiem ścian fundamento wych pod ziemią. Można jedynie docieplać ściany od wewnątrz np. płytą izolacyjną krzemianowo-wapniową. Trzeba szu Gmina Białystok DF Studio Białystok Wykonawca: Hangis Białystok i Kompleks Budownictwo Białystok budowy: Jerzy Maciej Bufal nadzoru: Mariusz Potmalnik (bud.), Grzegorz Stępnicki (el.) i Radosław Kiercel (sanit.)

| Inspektorzy

Budynki zabytkowe są specyficzne, wymagają głębszej analizy zarówno co do celowości umieszczania w nich konkretnych funkcji, jak i analizy finansowej. Wymagają współpracy z konserwatorem zabytków. Uzyskania podwójnej dokumentacji: pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych wydanego przez konserwatora zabytków i „zwykłego” pozwolenia na budowę. Przykładem ciekawego zabytkowego bu dynku, ratowanego przez Gminę Białystok, jest kamienica przy ul. Waryńskiego 7 w Białymstoku.

| Inwestor

25

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA

WYDARZENIAPODLASIA

kać alternatywnych rozwiązań, które nie do końca są opłacalne ekonomicznie. Mimo wszystko, po zabezpieczeniu odpo wiednich środków w budżecie staramy się przywracać je do życia. Do 2015 r. budynek był zamieszkany, jed nak ze względów bezpieczeństwa, loka torzy zostali wykwaterowani. Prace projektowe zostały nam zlecone przez ZMK w 2017 r. – wspomina Mirosław Snarski, współwłaściciel pracowni pro jektowej DF Studio z Białegostoku. – Była to dla nas kolejna malownicza ruina z za sobów gminy Białystok. Zadanie: do ada ptacji na lokale użytkowe. Budynek jest wpisany do rejestru za bytków województwa podlaskiego (nr rej.: A-301 z 4.04.1984 r.). Jest on o tyle ciekawy, że jest ostatnim w pierzei ul. Waryńskiego jako pozostałości po zabudowie śródmie ścia Białegostoku, którego już nie ma. Powstał w 1886 r. Okres międzywojenny to czas jego świetności, funkcjonował wtedy jako kamienica czynszowa dla „lep szych” obywateli miasta. W czasie wojny „wylądował” na terenie getta i wraz z nim przeszedł wojenne koleje losu, choć nie uległ zniszczeniu. Po wojnie przejął go Skarb Państwa. Okolicę zmieniło wpro wadzenie nowego ciągu komunikacyjne go w mieście – Alei 1 Maja, obecnie Alei Piłsudskiego, której przed wojną nie by ło na mapie Białegostoku. To założenie komunikacyjne i urbanistyczne odcięło część ul. Waryńskiego od części przyległej bezpośrednio do miasta. A była to jedna z trzech, czy czterech ulic, które od Lipowej łączyły śródmieście z ul. Białostoczańską –obecnie Włókienniczą. Adres Waryńskiego 7 jest ostatnim reprezentantem zabudowy starej ulicy, która kończy się za nim „jak nożem uciął” i dalsza część jest dopie ro po drugiej stronie. O ciekawej historii ulicy i o budynku pod numerem sie dem, –Państwoprzeczytaciewkolejnymartykulezachęcam.Tymczasemmeldujemysięnawiosennymplacubudowy.Mamytubudynekzprzejazdemidwiemaoficynaminaplaniekwadratówześciętyminarożami.420m²powierzchniużytkowej.Obiekt

trzykondygnacyjny o konstrukcji trady cyjnej murowanej na tynkowanym co kole, ściany murowane i tynkowane, de tale architektoniczne ciągnione w tynku. Korpus główny w rzucie prostokątnym o jednolitej dwukondygnacyjnej elewacji z częścią trójkondygnacyjną na osi środ kowej elewacji frontowej. Od strony Alei zostały pozostałości sąsiedniej w pierzei kamienicy, która została wyburzona, aby postawić bloki wzdłuż Alei. Z drugiej stro ny, patrząc frontem na nią, mamy również fragment przestrzeni, z której wypadł bu dynek przedwojenny a została ulokowana współczesna plomba. W ten sposób mamy reprezentację w pigułce całości historii tej ulicy w tym jednym miejscu. W czerwcu 2017 r. zrobiliśmy pierw sze badania konserwatorskie, technicz ne, konstrukcyjno-mykologiczne, aby stwierdzić przydatność stanu tego bu dynku do potrzeb, które inwestor sobie wyobrażał – kontynuuje Mirosław Snarski. – Stan? Mocno zaawansowana destrukcja. Razem z nami pracowali dwaj specjali ści: Małgorzata Andron – konserwator zabytków, która zajmuje się ustalaniem wartości elementów detalu architekto nicznego, stanu wymalowań, pierwotnej kolorystyki, jest osobą, która powinna być zawsze zatrudniona do tego typu inwestycji oraz Ryszard Andrzej Bułat –konstruktor, mykolog, który zajmował się oceną stanu technicznego elemen tów kamienicy. Oczywiście nie wszystko dało się stwierdzić. Badania konserwa torskie obejmowały wtedy wyłącznie elewację budynku. Zrobiliśmy dokumen tację, która przewidywała m.in. adapta cję kamienicy na budynek użyteczności publicznej. Kluczowym problemem by ło dostosowanie warunków komunikacji i ochrony pożarowej do warunków tech nicznych, do aktualnego Prawa budow lanego. Najważniejsze było rozwiązanie komunikacji międzypiętrowej w oparciu o nowoprojektowaną klatkę schodową. Uznaliśmy bowiem, że istniejąca nie speł niaInwestorwymogów.chciał udostępnić wszystkie kondygnacje dla osób niepełnospraw nych, przez lokalizację dźwigu osobowego.

W trakcie pierwszych badań przedpro jektowych nie stwierdzono, żeby klatka miała wartość zmuszającą do rozwiązań, polegających na jej adaptacji. Wręcz prze ciwnie, ekspertyza techniczna Ryszarda Bułata zawierała stwierdzenie, że stan techniczny biegów i konstrukcji klatki su geruje usunięcie i zastąpienie przez nowe elementy konstrukcyjne. Dokumentację zrobiono z nową klatką plus winda i „po szło” to do pozwolenia na budowę. Potem na jakiś czas na półkę, bo inwestor borykał się z finansami i z formalnościami wyni kającymi ze zleceniem realizacji w try bie przetargu nieograniczonego. Dopiero pod koniec października 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, który ma na prace dwa lata. Z uwagi na zabytkowy charakter budyn ku wszystkie prace wykonywane są pod stałym nadzorem Dariusza Stankiewicza, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. I tak, już na wstępnym etapie, w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, odkryto zabytkowe po Projekt zakłada możliwie najmniejszą ingerencję w substancję zabytkową – demontaż i remont oryginalnych elementów, następnie ich ponowne wmontowanie w obiekt. Na zdjęciu jedna z najlepiej zachowanych polichromii Po remoncie w budynku znajdzie się dziesięć lokali użytkowych. Pozostawiona będzie strefa wejściowa w formie przejścia bramowego, zamykanego kratami, na osi frontowej od ulicy

Klatka schodowa, stropy i więźba dachowa są drewniane Ściany nośne wzniesiono z cegły pełnej ceramicznej na fundamencie z cegieł i kamieni. Budynek nie jest podpiwniczony

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURAWYDARZENIAPODLASIA 27

lichromie na ścianach klatki schodowej. Po usunięciu zanieczyszczeń wyłoniły się malowidła. Na budowie pojawił się konser wator, co jest normalną procedurą w takiej sytuacji. W ustaleniu czy odkrycie jest warte zachowania pomogła Małgorzata Andron, która dostała zlecenie wykonania badań konserwatorskich. Pani Małgorzata fachowo opisała znalezisko jako: dekora cja ornamentalna z motywem groteski, w którą wplecione są motywy zwierzęce – smoki. W związku z powyższym, w obrę bie występowania polichromii wstrzyma no wszelkie roboty budowlane i zlecono opracowanie programu prac konserwa torskich i przeprowadzenie badań kon serwatorskich. Co ustalono? Te elementy, które nadają się do kon serwacji, zostaną jej poddane – mówi Dariusz Stankiewicz. – Z uwagi na umiej scowienie klatki schodowej w tym miejscu, funkcja narzuca nam rozwiązania tech niczne, jest konieczność wykonania czę ściowego transferu. Najlepiej zachowana polichromia znajdująca się przy ścianie schowka pod schodami zostanie prze niesiona w inne, bardziej eksponowane miejsce np. do strefy wejścia. Pozostałe odkryte malowidła na ścianie wewnętrz nej przejazdu bramnego oraz od strony podwórza poddane zostaną pracom re stauratorskim i konserwatorskim. Poza ciekawostką historyczną, budy nek wymaga całej reszty trudnych prac inżynierskich. Fundamenty są podbijane, zostanie wymieniona więźba dachowa. Trzeba zabezpieczyć konstrukcję ścia ny szczytowej – pozostałości kamienicy, od strony Alei i zabezpieczyć cały budynek przed rozjechaniem się ścian, bo stropy w czasie pracy mają tendencję wypycha nia ścian na zewnątrz. Żeby uniknąć tego rodzaju zagrożenia dla konstrukcji obiektu, zaprojektowano ściągi, które utrzymają ściany zewnętrzne. Zmiana pokrycia da chu. Budynek będzie docieplony od we wnątrz płytami mineralnymi o grubości 20 cm ze specjalnymi systemami zapraw i tynków.Obiekty zabytkowe są ciekawymi te matami dla nas inżynierów – ocenia Jerzy Maciej Bufal, kierownik budowy. – Mam kilkanaście takich realizacji na swoim kon cie. Wymagają dużej ostrożności przy wy konywaniu robót. Wartość inwestycji: ok. 5,5 mln zł. MGR INŻ. KAMIL ZIMIŃSKI, CZŁONEK POIIB OPRACOWANIE I BARBARAZDJĘCIA:KLEM

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 28 hi S torycz N y S pacer ulicą p ol N ą (o B ec N ie ul . waryń SK iego) w B iałym S to K u

Droga na wieś

Ulica Waryńskiego powstawała wraz z przestrzennym rozwojem Białegostoku w drugiej połowie XIX w. Do 1919 r. nazywała się Polowa, ponieważ prowadziła w kierunku pól wsi Białostoczek. Po odzyskaniu niepodległości, nazwa zmieniła się w zasadzie kosmetycznie, bo z Polowej na Polną. Charakter tej ulicy mieszał się z mieszczańskim i Janasięgastronomii.dluWszędobylskiegoprzemysłowym.wBiałymstokuhanbyłotuniewiele,praktyczniewcaleAlektowiejakpotoczyłybysięlosyPolnejvelWaryńskiego,gdybypowiodłoprzedsięwzięcieKnaupa,któryw1894r.uzyskałzgodęnawybudowęprzytejulicy,gdzieśpomiędzyCzystą,aBiałostoczańską(Włókiennicza).Drewnianabudowlaprzetrwałakilka(kilkanaście?) lat. Kulturalna Polna jeszcze raz zaistniała w życiu Białegostoku w 1926 r. Wówczas to Wolf Kajmers w budynku pod numerem 17 otworzył szkołę tańca towarzyskie go. Kajmers, który mieszkał też w tym budynku, znany był wcześniej w mieście, ale za sprawą kina. Od 1919 r. prowadził kino Modern przy Lipowej. Wyremontował salę i rozpoczął pokazy „największych arcydzieł kinematograficznych”. Z pew nym zadufaniem oświadczał też, że „nie ma potrzeby występować z krzykliwą reklamą, gdyż w naszych obrazach wy stępują najsłynniejsi artyści kuli ziemskiej”. Wszystko szło świetnie, aż w maju 1924 r. wybuchł skandal. 1 maja dyrekcja Modern ogłosiła „świętem i triumfem kinemato grafii”. Na ten dzień zapowiedziano pre mierę nakręconego w 1922 r. wszechpo tężnego arcydzieła Messalina. Tym razem Kajmers odstąpił od swojej dewizy z 1921 r. i reklamował film w całym mieście. Nie pomyślał o święcie 3 Maja, które w tymże roku „w Białymstoku święcono niezwykle uroczyście, tak jak może nigdy”. Rynek udekorowany był wielką ilością biało -czerwonych flag. I nad tym wszystkim, na ratuszowej wieży wisiała ogromna reklama Messaliny. Wieczorem reklama była jeszcze iluminowana. Oburzenie było wielkie, jako że nad rynkiem „Messalina królowała niepodzielnie”. Wpisała się też Polna w historię biało stockiej oświaty. W kamienicy pod nr 8 w 1901 r. otwarta została miejska, od imie nia patrona nazywana Puszkińską, Szkoła Powszechna. Po odzyskaniu niepodle głości mieściła się tu publiczna szkoła powszechna nr 12. Jej wieloletnią kierow niczką była Zofia Szmidtówna. To jedna z najświatlejszych postaci białostockiej oświaty. Już na początku XX w. udziela ła tajnych lekcji w języku polskim. Gdy w sierpniu 1915 r. do Białegostoku wkro czyli Niemcy, Szmidtówna znalazła się w gronie kilku osób, które zainicjowały tworzenie polskich szkół. To dzięki nim 6 listopada 1915 r. otwarto pierwszą pol ską szkołę, która mieściła się w kamieni cy Ostrowskiego przy Kraszewskiego 13. Jej kadrę stanowiło czterech nauczycieli. Wśród nich była Szmidtówna. W następ nym roku zawiązany został w Białymstoku tajny Związek Nauczycielstwa Szkół Elementarnych, którego została sekre tarzem. Ona też sekretarzowała zało żonemu w 1919 r. Związkowi Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Uczestniczyła w organizowaniu oświaty w wolnym Białymstoku. Jako kierownik szkoły współpracowała blisko z Miejską Radą Szkolną. I właśnie z tej Rady, w 1921 r., wypły nął wniosek, aby przy przykatorZSacylera.sowałostockiejMiejskimZarządziepowołaćpierwszywdziejachbiasamorządnościWydziałOświatyiKultury.ZkoleiprzyPolnej17znajdowałasięprywatna7-klaszkołapowszechnadlachłopcówMorduchaoświatązwiązanybyłteżlokamienicyWaryńskiego

7 – Jakub Dereczyński. Był nauczycie lem i współwłaścicielem z Józefem Zeligmanem i Jakubem Lebenhaftem, świetnego gimnazjum, które znajdo wało przy Sienkiewicza 4. Ale był też Dereczyński zapalonym szachistą. Po odzyskaniu niepodległości zawią zał się w Białymstoku Klub Szachowy. Jego długoletnim prezesem był właśnie Jakub Dereczyński. Dzięki jego staraniom Klub w 1926 r. pozyskał nowy lokal przy Warszawskiej 19. Była w nim urządzo na sala do gry w szachy, ale chętni mogli skorzystać też z biblioteki i „wzorowej czytelni”. Zarząd zapowiadał, że wkrót ce uruchomi salę bilardową, a na tyłach budynku, w ogrodzie urządzone zostanie miejsce „dla tańców, gry w tenis i innych zabaw”.Sąsiadem Dereczyńskiego przy Waryńskiego 7 był Samuel Rozenblum, do wódca jednego z oddziałów Białostockiej Ochotniczej Straży Ogniowej. W tej samej kamienicy M. Kotowicz i M. Kagan prowa dzili przedsiębiorstwo handlu drewnem. Był tu też sklep rzeźniczy M. Falińskiego. Ulica Waryńskiego. l. 70-80. XX w. Z lewej fragment budynku przy Waryńskiego 7.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 29

W 1936 r. przy Polnej 24 wybudowa na została synagoga Cytronów. Byli oni, od początku XX w., jedną z ważniej szych białostockich rodzin fabrykanc kich. Posiadali fabrykę włókienniczą w Supraślu, a w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 37 i 57 stały ich domy. Mieli czterech synów: Alexa, Benjamina, Jefima i Szymona. Dwaj pierwsi zaginęli w latach II wojny światowej na terytorium Związku Radzieckiego, a pozostali wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i tam zmarli. Synagoga, którą ufundowali, utrzymana była w modnej wówczas modernistycz nej stylistyce. Jej wnętrze zdobiły boaze rie wykonane z egzotycznych gatunków drewna. Szczególny zachwyt budził strop w sali modlitw. Znajdowały się na nim drewniane kasetony, bogato zdobione kolorowymi ornamentami roślinno-geo metrycznymi. Wnętrze tej sali rozświetlał wielki żyrandol ze 150 żarówkami. Robił tak duże wrażenie, że aż zanotowano nazwiska projektantów. Byli nimi Izrael Biskupicki – architekt i elektryk Jakub Fiszer. Po utworzeniu w 1941 r. białostoc kiego getta, synagoga Cytronów znalazła się na jego obszarze. Po 1944 r. pełniła nadal funkcję religijną do 1967 r. Ok. 1970 r. cały obiekt przebudowano, przeznaczając go na spółdzielnię krawiecką, a w 1992 r. na siedzibę Galerii im. Sleńdzińskich. Inną instytucją o charakterze społecz nym, mającą swoją siedzibę przy ulicy Polnej, było założone w 1922 r. żydow skie Towarzystwo Przeciwgruźlicze Marpa. Mieściło się w kamienicy pod numerem 4. Jego pierwszym prezesem został Jowel Rubin. Do zarządu wybra ni zostali: inżynier Herc Neumark, Chaim Zabłudowski, Józef Bereziński oraz żony Henryka Weltmana i Mejera Prużańskiego. Wszyscy byli przedstawicielami sfer prze mysłowo-handlowych. Już po kilku mie siącach działalności Marpa miała blisko 800 członków. Pracę zarządu wspiera li lekarze. Konsultacji udzielał psychia tra dr Izydor Wolf i dr Mojżesz Gurewicz zajmujący się chorobami wewnętrz nymi. Wkrótce towarzystwo wynajęło tzw. letniska w Zwierzyńcu i własnym staraniem zorganizowało tam coś w ro dzaju sanatorium. Dysponowało ono 40 łóżkami. Zakład funkcjonował wyłącz nie latem. Kuracjusze wymieniani byli tak, że w trakcie lata udawało się objąć opieką 80 chorych. W 1926 r. Marpa prze chodziła wyraźny kryzys organizacyjny. Jednak już wkrótce, gdy prezesem został Herc Neumark, działalność towarzystwa

Ta zaś w Otwocku prowadziła znany na ca łą Polskę zakład leczniczy i sanatorium przeciwgruźlicze. Otwocka placówka zobowiązała się przyjmować 10-15 bia łostockich pensjonariuszy „za minimalną opłatą”. Pacjenci po 2-3 miesiącach wracali do Białegostoku. W związku z powodze niem akcji zaczęto snuć plany wybudowa nia w Otwocku białostockiego pawilonu na 25 łóżek. W wyniku przeprowadzonych w maju 1927 r. wyborów prezesem Marpy został dr Józef Lewitt. W 1926 r. białostoc kie towarzystwo zrzeszało 279 członków. Kierujący nim zarząd stanowili wyłącznie lekarze. Prezesem był Lewitt. Jego zastęp cą był dr Piotr Klamarzyński. Sekretarzem został dr Czesław Karwowski. Za finan se odpowiadali doktorzy Maria Halpern i Konstanty Alchimowicz. W Białymstoku z uznaniem podkreślano, że wszyscy le karze w towarzystwie w poradni „pracują honorowo i bezkorzystnie”. Kolejną instytucją, która ulokowała się przy Polnej 21, był założony w 1901 r. Bank Udziałowy Spółdzielczy. Zrzeszał przede wszystkim udziałowców pochodzenia żydowskiego. Od bankowości to już krok do przemysłu i przedsiębiorczości. Przy Polnej działały raczej drobne zakłady głów nie branży włókienniczej, ale były też mły ny elektryczne, fabryka czyściw i smarów. Najbardziej znanym w mieście przedsię biorcą z ulicy Polnej był natomiast Maks Śniadowski. Prowadził Przedsiębiorstwo robót kanalizacyjnych i nawierzchniowych. Znajdowało się ono przy Polnej 20. Głównym jednak zajęciem Śniadowskiego było bru kowanie białostockich ulic. Białostoczanie szybko zorientowali się, że dziwnym tra fem to właśnie Śniadowski otrzymywał wszystkie magistrackie zlecenia na naprawy miejskich bruków. Złośliwie więc te prak tyki zaczęto nazywać śniadowszczyzną. Organizacja tych remontów też była pożyw ką dla licznych plotek. Otóż w pobliżu Polnej, na terenie byłych koszar artyleryjskich (re jon ulic Artyleryjskiej, Botanicznej, Poleskiej aż do Lipowej) znajdowało się składowi sko „kamieni magistrackich”. Śniadowski już w 1924 r. przejął ten magazyn i traktował go jak własny. Nikt go tam nie kontrolował i nie rozliczał. Przeto rzutki przedsiębior ca brukował gdzie się dało, łącznie z pod białostockimi szosami i zbijał na tym ba jońskie sumy. W sierpniu 1941 r. cała ulica Polna zna lazła się w obrębie getta. Pomimo całe go dramatu jaki się tam rozgrywał przez następne trzy lata, większość budynków przetrwała wojnę. W 1957 r. podjęto decy zję o budowie obecnej Alei J. Piłsudskiego, wówczas określanej jako Trasa W – Z, a otwieranej jako Aleja 1 Maja. Jej przebieg likwidował siatkę dawnych ulic. Prawie całkowitemu zatarciu uległ też sens ko munikacyjny ulicy Polnej. Przypuszczalnie w latach 50. XX wieku zmieniono jej nazwę na Ludwika Waryńskiego.ANDRZEJ LECHOWSKI ZDJĘCIA: MUZEUM HISTORYCZNE ODDZIAŁ MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU Ulica Waryńskiego, l. 60-70. XX w. W głębi blok przy Al. J. Piłsudskiego.

znów nabrała dynamiki. Przeniesiono się do nowego lokalu przy ulicy Kupieckiej 34 (Malmeda). Naczelnym lekarzem organi zacji został dr Abram Kahan. Wspomagał go zasiadający w zarządzie dr Aleksander Rajgrodzki. Nawiązana została współpra ca z bliźniaczą organizacją w Warszawie.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 30 m o S t N ad N arwią w r y B ołach K .B iel SK a p odla SK iego od pół ro K u je S t za B yt K iem Podzielony, a łączy „Wartości naukowe mostu przejawiają się w samej jego konstrukcji oraz materiałach użytych do wykonania przęseł i sposobie ich wykonania. Powtórne wykorzystanie przęseł obrazuje również zniszczenia infrastruktury dotkniętej II wojną światową. Rytmiczny układ kratownic, dekoracyjne nitowanie czy ornamentyka balustrad mówią nam o bogatych wartościach artystycznych.” Tak wpisanie mostu nad Narwią na trasie Bielsk Podlaski – Białystok do Rejestru Zabytków uzasadniła w swojej decyzji prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz –Podlaska Konserwator Zabytków. Od 25 marca 2022 r. dwuprzęsłowa przeprawa nad nurtem jednej z najdłuższych rzek w kraju oficjalnie stała się zabytkiem. Zapewne niewielu przejeżdżających przez ten stalowy most jest świadomych, że liczy on ponad sto lat, a w jego historię wpisały się dwie wojny światowe i wie le nazwisk sławnych inżynierów. Zatem nadrabiamy zaległości (uśmiech). Most Fordoński, bo to z niego pochodzą przęsła, zaczęto wznosić w kwietniu 1891 r. w Fordonie (obecnie dzielnica Bydgoszczy). Za projekt odpowiedzialny był czołowy niemiecki architekt prof. Georg Christopher Mehrtens, a konstrukcja miała na wiązywać do obiektów wznoszonych na Zachodzie pod kierunkiem Gustave’a Eiffla. 18 przęseł stalowego giganta po stawiono w dwa lata i już w listopadzie 1893r. oddano do użytku. Najdłuższy most Rzeszy Niemieckiej (trzeci pod względem długości w Europie), służył do 1920r., kie dy to jako najdłuższy most w kraju zna lazł się w granicach odrodzonej Polski. II wojna światowa nie była jednak okre sem łaskawym. We wrześniu 1939 r. część mostu wysadzili wycofujący się Polacy. Najeźdźca szybko zadbał o jego odbudowę i już w 1941 r. znów funkcjonował. Jednak już w 1945 r. ponownie runął do Wisły, tym razem wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. W 1949 r. podjęto się odbudowy i wte dy zaczęła się historia mostu w Rybołach. Zdecydowano, aby w Fordonie powstał od podstaw nowy obiekt, a 13 ocalałych przęseł postanowiono wykorzystać po nownie i tak powstało sześć siostrzanych przepraw w całej Polsce. Tym sposobem dwa z nich w 1952r. spięły brzegi Narwi w pobliżu Ryboł, zastępując drewniane go poprzednika. I tak służą podróżnym doKonstrukcjędzisiaj. przeprawy stanowią prze strzenne kratownice wykonane z kształ towników stalowych. Ich połączenia są nitowane. Poszczególne elementy połą czono w węzłach z użyciem specjalnych blach. Połączenia kształtowników są nito wane. Pod tym względem była to typowa konstrukcja schyłku XIX w. XIX w. Jednak użyty materiał sprawił, że most Fordoński stał się prekursorem w europejskiej inży nierii mostowej. Przęsła wykonano ze stali zlewnej tomasowskiej, a na ówczesne cza sy stanowiła ona swoistą nowinkę tech niczną. Przęsła wykorzystane w Rybołach pierwotnie przebiegały nad obszarem za lewowym Wisły. Miały 60,5 m rozpiętości liczonej w osiach filarów. A ponieważ nad Narwią zamontowano tylko dwa przęsła więc cała przeprawa liczy obecnie nie wiele ponad 120 m. Szerokość jezdni ule gła zmianie w stosunku do pierwotnego mostu, ponieważ zrezygnowano z torów kolejowych. Obecnie wynosi ona ok. 6,5 m, natomiast po obu stronach przebiegają chodniki dla pieszych po 1,5 m każdy. Cała konstrukcja zachowała pierwotną orna mentykę, układ nitów nadający harmonii oraz ozdobne sterczyny przy przyczół kach mostowych, które witają podróżnych niczym swoista wizytówka. Wizja przyszłości tego zabytku rysu je się bardziej kolorowo niż jego prze szłość. Na odcinku Białystok Południe – Ploski planowanej drogi ekspresowej S19 ma powstać nowa przeprawa przez Narew o długości ok. 160 m. Dzięki temu istniejący most zostanie odciążony, gdyż znaczna część ruchu zostanie przekiero wana na nowy obiekt. 27 listopada 2020 r. podpisana została umowa o wykonanie wspomnianego odcinka z wyłonioną w przetargu firmą Mota Engil Central Europe. Wykonawca odpowiada za pro jekt i wybudowanie 13 km odcinka nowego mostu, ośmiu przejść dla zwierząt, a także innych niezbędnych obiektów inżynier skich. Koszt to 396,9 mln zł. Nowa droga ma być dwujezdniowa z dwoma pasami

Jeden z wielu węzłów stalowych kratownic. Widać specjalną blachę w miejscu połączenia kształ towników oraz symetryczny układ nitów, które oprócz łączenia elementów konstrukcji pełnią też funkcję ozdobną

Widok na most od stro ny Bielska Podlaskiego. Widoczne są świetnie zachowane oryginalne sterczyny według pro jektu prof. Jacobsthala z Charlottenburga

Planowany przebieg drogi ekspresowej S19, będącej częścią Via Carpatia z zaznaczonym odcinkiem Białystok Południe – Ploski, którego fragment stanowić będzie nowy most na rzece Narew o długości ok. 160 m

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 31 ruchu po 3,5 m w każdym kierunku z rezer wą na trzeci. Powstaną też pasy awaryjne o szerokości 2,5 m. Jezdnie ma odseparo wać od siebie pas dzielący niewęższy niż 5 m. Kategoria ruchu KR 6 i prędkość pro jektowa 120 km/h. Do projektantów należy decyzja, czy zdecydują się na nawierzchnię betonową czy asfaltową. Narzucono je dynie obciążenie wynoszące 11,5 t na oś. Wykonawca zobowiązał się sporzą dzić dokumentację projektową i złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do końca 2021 r. W lipcu br. postępowanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w związku z uchyloną decy zją środowiskową nadal trwało. W przy padku wydania zezwolenia na realizację inwestycji wykonawca przystąpi do prac, które według harmonogramu na etapie przetargu przewidziane zostały na lata 2022-2024.KAMILSTIEPANIUK,ZDJĘCIA:GDDKIA,WUOZ,AUTOR

Płyty –ISOVERzespoloneEasyThermwięcejciepła,więcejmiejsca!

33 REKLAMA BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA

Blisko do 24% więcej powierzchni użytkowej (przy minimalnej grubości zabudowy), doskonały komfort cieplny, wysoka odporność na zniszczenia, szybki i łatwy montaż to kluczowe benefity, jakie niesie zastosowanie nowych płyt zespolonych ISOVER EasyTherm. Za co jeszcze docenią tę nowość na rynku izolacji projektanci i wykonawcy?

Więcej miejsca, więcej ciepła EasyTherm to płyty zespolone do zasto sowania jako izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynku od strony pomieszczenia o niższej temperaturze. Dedykowane na klatki schodowe i kory tarze zostały zaprojektowane z myślą o nowym budownictwie wielorodzin nym, obiektach użyteczności publicznej oraz renowacjach istniejących budynków, w których przegrody wewnętrzne muszą spełniać wysokie wymagania normowe. Płyty zespolone EasyTherm są ułatwie niem dla architektów już na etapie pracy nad projektem. Doskonale sprawdzają się w miejscach problematycznych, jak np. wąskie klatki schodowe, gdzie liczy się każdy centymetr powierzchni użyt kowej. W porównaniu z tradycyjnymi roz wiązaniami – jak ściany żelbetono we – grubość zabudowy może być mniejsza nawet o 24%, co pozwala zaoszczędzić aż 6 cm na grubości ściany, a zatem uzy skać dodatkowe cen tymetry

dużeWidzimyprzestrzeni!bardzozapotrzebowanienapłytyzespolonenarynku,nietylkownowymbudownictwie,aletakżetamgdziewykonywanesąwszelkiegorodzaju re monty i modernizacje obiektów. Nowe płyty zespolone ISOVER EasyTherm wła śnie świetnie sprawdzą się tam, gdzie jest potrzeba zaizo lowania ścian wewnętrznych budynku od strony pomieszczenia o niższej tem peraturze, a każdy centymetr powierzch ni jest na wagę złota. Płyty EasyTherm zostały zaprojektowane tak, aby zapew nić zgodny z warunkami technicznymi współczynnik przenikania ciepła dla ścian przy jednoczesnym zachowaniu ich jak najmniejszej grubości, zwiększając tym powierzchnię użytkową budynku –mówi Michał Bucik, Kierownik produktu ISOVER EasyTherm. Doskonałe parametry cieplne i trwałość EasyTherm jest efektem synergicznej pracy liderów rynku wełny szklanej oraz systemów suchej zabudowy. Zespolona płyta składa się z wełny szklanej ISOVER o doskonałych para metrach cieplnych (przy niewielkiej grubości izo lacji) oraz wytrzymałej płyty doceniąnieniem,nia.naszonązującej12,5tonowejgipsowo-karRIGIPStypDFIREH1ogrubościmm,charakterysiępodwyżodpornościązniszczeniaiuderzeDodatkowymudogodktórezpewnościąwykonawcyjestłatwy i szybki montaż, ponieważ gotowe płyty zespolone EasyTherm są przystosowane do szybkiego mon tażu jedynie przy użyciu kleju, płyta z krawędzią PRO gwarantuje trwałą estetyczną spoinę, tym samym idealnie gładką Ocieplaniepowierzchnię.ściany przy użyciu płyt zespolonych EasyTherm jest łatwe i szybkie. Wystarczy za pomocą kleju przykleić płyty do ścian, a po jego związaniu przeprowadzić spo inowanie, po którym okładzina jest już gotowa do malowania i użytkowania. Co ważne, dzięki zastosowaniu dwóch krawędzi PRO, łączenia płyt wymaga ją zastosowania mniejszej ilości ma sy szpachlowej, co skraca czas pracy, a ich powierzchnia jest idealnie gładka. Jednocześnie spoiny cechują się wyso ką wytrzymałością, przekładającą się na trwałość całej ściany – dodaje eks pertEasyThermISOVER. to efekt połączonych sił specjalistów ISOVER, RIGIPS i WEBER z Grupy Saint-Gobain. Dzięki synergii ich produktów w jedną gotową płytę z za stosowaniem w montażu odpowiednio dobranych i sprawdzonych produktów kompatybilnych – kleju gipsowego RIGIPS lub cementowego WEBER weberbase UNI W, taśmy narożnikowej oraz mas kon strukcyjnych VARIO i wykończeniowych Premium Light marki RIGIPS – architekt i inwestor zyskują pewność dobrze zbu dowanej przegrody.

Więcej informacji o https://www.isover.pl/easythermEasyTherm: Michał Bucik

NOWOŚĆ

Rewitalizacja przestrzeni kulturowej jest dziś postrzegana pozytywnie i uważana za bardzo pożądany proces przywracania do życia miejsc historycznych. Kwestie złożonych relacji pomiędzy rewitalizacją krajobrazu a rekonstrukcją obiektu zabytkowego omówię na przykładzie rewaloryzacji założenia pałacowo-ogrodowego z rekonstrukcją pałacu Paca w Dowspudzie. Szeroko zakrojony proces przekształceń rewitalizacyjnych, czę sto zmierzający do restytucji dziedzictwa historycznego, rodzi pewne niebezpieczeństwa i dylematy. Przywracanie do życia zdegradowanego krajobrazu wiąże się z ponownym włącze niem go w obieg ekonomiczny. W ślad za tym rodzi się pytanie: czy są to przywracanie pamięci i zabiegi na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego, czy tylko działania komercyjne oraz czy szeroko rozumiana rewitalizacja, rekonstrukcja może być procesem korzystnym dla dziedzictwa? Budowę pałacu w Dowspudzie rozpoczęto w 1820 r. z inicjaty wy generała Ludwika Michała Paca, prawdopodobnie w miejscu istniejących zabudowań, według projektu włoskiego architekta Pietra Bosia [1], którego zastąpił Henryk Marconi [2]. Pac miał wyraźnie określoną wizję swej rezydencji jako siedziby utrzy manej w stylistyce neogotyku angielskiego. Podczas podróży do Anglii przekonał się do atrakcyjności tego stylu, idealnie nadającego się do odtwarzania siedziby starego litewskiego rodu, wielce zasłużonego w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, którego Ludwik Michał był ostatnim przedstawicielem. O ile bryła pałacu była w swojej formie obca w krajobrazie, o ty le przekaz ideowy zawarty w programie wystroju rzeźbiarskiego, w wystroju i wyposażeniu wnętrz był narodowy, podporządko wany idei przechowywania tradycji rodzinnych i narodowych. Nie wiadomo, jaki wkład w ostatecznie zrealizowane dzieło miał Bosio, a jaki Marconi. Prawdopodobnie ten drugi zaprojektował całą rezydencję na nowo, ponieważ projekt Bosia nie spełniał oczekiwań Paca. Tempo prac Marconiego musiało być imponujące. Pac zatrudnił go w 1822 r., a inwestycję zakończono już w 1823 r. z przerwą na studia nad gotykiem angielskim, którego Marconi wcześniej nie znał. Wyposażanie i dekorowanie wnętrz trwało jeszcze latami. Wokół pałacu założono park krajobrazowy wg projektu angielskiego ogrodnika Johna Heitona. Dzieje pałacu były niestety krótkie, a przekazy źródłowe nie są bogate. Za udział Paca w powstaniu listopadowym carski rząd skonfiskował dobra dowspudzkie. Pozbawiony troskliwego właściciela pałac był sukcesywnie rozbierany przez okoliczną ludność i szybko obrócił się w ruinę. Do dziś pozostały dwa fragmenty: arkadowy portyk fasady z fragmentami piwnic i jedna z wież od strony skarpy. Czytelne są układ i założenie części parku, o którym Gerard Ciołek pisał: „Znany z piękności był ogromny ogród romantyczny w Dowspudzie, założony przez generała Ludwika Paca przy pałacu (...). Liczne kanały i stawy zasilane były wodami rzeczki Rozpudy, ku której ogród opadał szerokimi tarasami” [2].

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 34 wiarygod N ość hi S torycz N a re K o NS tru K cji archite K to N icz N ych i jej z N acze N ie w proce S ie rewaloryzacji K rajo B razu K ulturowego N a przy K ładzie pałacu paca w d ow S pudzie

Historia prawdziwa

Dowspuda, pałac Paca, stan obecny Widok elewacji pd. pałacu w Dowspudzie. Repr. według tygodnika „Ziemia” 1901, neg. PKZ

Projekt pałacu generała Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Enrico Marconi (1792–1863). Źródło: Biblioteka Jagiellońska, BJ Graf. I.R. 5887

Koncepcja 1 (zabezpieczenie dwóch poziomów piwnic) zakłada rozbudowę dwóch poziomów piwnic po obrysie udokumento wanym przez inż. Henryka Siudera na rzucie w kształcie litery T o zróżnicowanej wysokości z zaakcentowaną portykiem strefą wejściową. Wykorzystano istniejący portyk i zaprojektowano wejście z podjazdem i zadaszeniem. Obiekt przykryto dachami płaskimi w konstrukcji stropodachu niewentylowanego z funkcją tarasów widokowych. Forma architektoniczna projektowanego obiektu to próba przywrócenia dawnego obrysu w poziomie piwnic, będąca wynikiem współczesnej interpretacji materiałów historycznych. Niezwykle istotne było nawiązanie do estetyki stylu, w jakim pierwotnie został zaprojektowany i wybudowany pałac oraz podkreślenie współczesnego charakteru projekto wanej rozbudowy. W bryle i elewacjach budynek uzyskuje neo gotycki charakter z detalem architektonicznym nawiązującym do reliktów. Materiały elewacyjne to okładziny ceramiczne, kamień polny łupany, blacha tytanowo-cynkowa oraz indywi dualny detal ceglany w części piwnicznej i przyziemia. W części parteru (poziom 0) nowy fragment w okładzinie ze wnętrznej w postaci siatki elewacyjnej stanowiącej neutralne tło dla portyku wejściowego. Balustrady i wyjścia na tarasy z cortenu i siatek stalowych. Zgodność realizacji inwestycji z materiałami źródłowymi i badaniami in situ ogranicza swo bodę projektowania w zakresie formy architektonicznej. W pra cach projektowych skoncentrowano się na cechach i detalach reliktów oraz detalach z wzorników, z których mógł korzystać Marconi. Innym odniesieniem były zdjęcia i rysunki obiektu. Doświadczenia projektowe pozwalają stwierdzić, że największą, wręcz decydującą rolę w projektowaniu obiektów historycznych, odgrywa zachowanie elementów oryginalnych oraz ich czytelne wyróżnienie w projektowanym obiekcie – z tego powodu użyto siatki do przykrycia współczesnej części parteru.

Podstawy do rewaloryzacji wyglądu pałacu są bardzo skrom ne. O niezwykłym projekcie świadczą relikty, zachowane prze kazy ikonograficzne i opisy. Materiały składają się z krótkich i mało precyzyjnych relacji sporządzanych przez podróżników oraz nielicznych wiarogodnych przekazów ikonograficznych, z których najcenniejszy jest udostępniony w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej rysunek elewacji frontowej sygnowany przez Marconiego. Z pozostałych: malowidło Józefa Hilarego Głowackiego na ścianie warszawskiego pałacu Paca z lat 18261827, obraz Marcina Zaleskiego pochodzący zapewne z lat 50. XIX w., rysunek Alojzego Misierowicza opublikowany w 1855 r., wreszcie fotografie elewacji głównej reprodukowane w 1901 i 1912 r. w „Ziemi”. Istotne znaczenie dla rekonstrukcji pałacu mają badania architektoniczne i archeologiczne wykonane w 1970 r. oraz odtworzony zarys fundamentów. Odkopania, zbadania i udokumentowania zachowanych reliktów dokonał inż. Henryk Siuder [1]. Dzięki tym pracom ustalony został plan pałacu z dokładnym podziałem wnętrz piwnic. Pałac zakomponowano jako symetryczną bryłę na rzucie odwróconej litery T. 15-osiowe skrzydło frontowe, ozdobione pośrodku silnie wysuniętym arkadowym portykiem, zakończono po bokach oszkarpowanymi pawilonami-bastejami. Korpus głów ny był prostokątny, nadbudowany czworobocznym belwederem zwieńczonym krenelażem, na narożach – cztery ośmioboczne wieżyczki, a kolejne dwie przylegały do części frontowej, flan kując portyk. Bryła sprawiająca wrażenie obronnej zyskała też starannie przemyślaną dekorację rzeźbiarską oraz wysmako wany neogotycki detal, wypracowany na podstawie wzorników. Z analizy materiałów źródłowych i ikonograficznych możemy wnioskować, że pałac zajmował centralne miejsce w parku kra jobrazowym. Usytuowany był na płaskim terenie na krawędzi stoku opadającego w kierunku rzeki, fasadą frontową na połu dnie. Dojazd stanowiła szeroka aleja wytyczona na osi portyku, zakończona owalnym gazonem przed fasadą, dająca głębię per spektywy. Na zamknięciu osi widokowej alei wyrastała zróżni cowana, postrzępiona bryła pałacu. Neogotycki wystrój elewacji, wzbogacony smukłymi wieżyczkami i pinaklami górującymi nad poszczególnymi elementami, dawał wrażenie romantycznego obronnego zamczyska. Odczucie to było spotęgowane rozbiciem bryły budowli na korpus główny z trójarkadowym portykiem i bastejowo uformowane ryzality boczne złączone z nim lekko cofniętymi galeriami. Na dekorację architektoniczną fasady składały się bogato profilowane obramienia okienne, gzymsy kordonowe i gzyms koronujący oraz rzeźby przedstawiające „znakomitych władców Polski” [3]. Neogotyckie elementy nało żono jedynie na bryłę, która powstała na klasycznych zasadach symetrii i osiowości.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 35

Koncepcja 2 to całkowita rekonstrukcja. Dzisiejsza bryła pałacu ogranicza się do portyku i wieży „bocianiej” oraz fragmentu piw nic i odsłoniętego zarysu fundamentów, mającego istotne zna czenie dla odtworzenia całości. Na podstawie zebranych danych powstał cyfrowy model z podziałem na materiały. Odtworzono w nim dość dokładnie całą formę i strukturę, zostały użyte detale portyku i wieży. Wiele elementów i detali pozostawało w sferze domysłów, te dotyczące belwederu i elewacji pół nocnej musiały zostać doprojektowane z zachowaniem zasad prawdopodobieństwa. Wszystkie zaproponowane w modelu rozwiązania pokrywają się z dostępnymi zdjęciami. Analizując wykonaną w ramach badań rekonstrukcję, warto przyjrzeć się „odtworzonym” elementom, co do których nie przetrwały żadne przekazy. Zostały one teoretycznie doprojektowane w sposób, w jaki mogły wyglądać w epoce, do której nawiązuje rekonstrukcja, zachowując możliwie neutralne i ogólne formy. Dotyczy to przede wszystkim belwederu, który prawdopodobnie zwieńczony był machikułami. Wizualizacja – koncepcja 1. Widok pałacu w Dowspudzie od strony pd.-zach.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 36

Koncepcja 3, projekt zabezpieczenia dwóch poziomów piwnic i wykonania instalacji przestrzennej, jest rozwinięciem koncepcji 2. Zakłada rozbudowę dwóch poziomów piwnic po udokumen towanym obrysie, z charakterystycznym detalem architek tonicznym nawiązującym do reliktów. Na tak przygotowanej kubaturze, wykorzystując siatkę drucianą i konstrukcję stalo wą z cortenu, tworzymy inscenizację symulującą realistyczny model w skali 1:1. Druciana bryła pałacu będzie wyglądać lekko i transparentnie. Nadbudowanie obiektu w tej postaci na re liktach nadaje rzeźbiarskie formy przenikających się planów ścian i obramowań okien. Ta półprzezroczysta rzeźba archi tektoniczna z siatki drucianej z jednej strony pokaże wielkość istniejącego pałacu, a z drugiej ożywi relację między obiektem a otaczającym krajobrazem, nadając nowe znaczenie reliktom. Prawie nieobecna bryła pałacu jest projekcją jego kształtu i wywołuje refleksje o relacji pomiędzy tym, co zniknęło, i tym, co pozostało. Złamane rytmy siatki tworzą dodatkowe plany, których w normalnym budynku nie jesteśmy w stanie wychwy cić. W krajobrazie zarysowana zostaje dynamiczna i ażurowa przestrzeń, w której możliwe jest doświadczanie oryginalnego wymiaru obiektu, jego relacji z otoczeniem, pomnik zdolny jest opowiadać o miejscu i jego historii. Majestatyczna przezroczy sta rzeźba z siatki drucianej prezentuje się jako współczesny artefakt doskonale zintegrowany z otoczeniem, nawiązujący nowy dialog między historią miejsca i współczesnością. Dla odwiedzających może to być niezwykłe doświadczenie, gdy jednocześnie znajdą się w dwóch wymiarach czasowych z dy namiczną, zmieniającą się bryłą. Przedstawione koncepcje studialne prowadzą do wytworzenia pewnej formy wizualnej osadzonej w krajobrazie i przedstawiają sposób kształtowania rewitalizowanego zespołu pałacowo -parkowego zarówno w skali działki, skarpy w kierunku rzeki, jak i w kontekście parku. Analizowana przestrzeń wymagała kompleksowego ujęcia problemów, w tym także projektowania architektury w nawiązaniu do wartości kulturowych, określo nych przez tradycję miejsca. W tym przypadku zastosowano kompleksową analizę i przeprowadzono badanie całokształtu zagadnień studialnych i projektowych w odniesieniu do kontek stu miejsca, zachowanych reliktów, badań archeologicznych, ekspertyz i inwentaryzacji oraz wychwycono związki, jakie powinny zaistnieć pomiędzy nowym obiektem a istniejącymi reliktami.Każdaingerencja człowieka powoduje zmiany krajobrazowe, które mogą być harmonijne lub degradujące. W krajobrazie kultu rowym, do którego niewątpliwie zaliczamy zespół pałacowo-o grodowy w Dowspudzie, należy umiejętnie wprowadzać zmiany przestrzenne, by dotychczasowe wartości kulturowe miejsca nie zostały zakłócone. Zespół pałacowy miał własną formę krajobrazową, co obrazują materiały ikonograficzne, która dzięki trafnie zrekonstruowanemu pałacowi może zostać wzbogaco na. Rekonstruowany obiekt nie jest przeskalowany, nie ingeruje zbyt mocno w otoczenie, dodaje smaku całemu założeniu. Mimo trwających jeszcze prac projektowych i dyskusji co do ostatecznej formy rewitalizacji można się spodziewać, że całość założenia wpisze się w otaczający krajobraz i stanie się w nim ważnym elementem. W tym celu postuluje się odsłonięcie widoku na pałac od strony skarpy i rzeki Rospudy, w tej chwili całkowicie zasłonię tego. Wskazane jest też podjęcie działań w celu wykorzystania wszystkich potencjalnych atrakcji turystycznych w postaci loka lizacji w sąsiedztwie innej infrastruktury turystycznej (przystani

TOMASZ ROGALA ŹRÓDŁO RYCIN: OPRACOWANIA WŁASNE AUTORA BIBLIOGRAFIA

[1] Baranowski J., Architektura Pałacu w Dowspudzie, „Rocznik Białostocki” 1976, t. 13. [2] Ciołek G., Ogrody polskie, Budownictwo i Architektura, Warszawa 1955. [3] Jaroszewski T., Henryk Marconi i neogotyk (uwagi), „Rocznik Białostocki” 1976, t. 13. [4] Łoza S., Architekci i budowniczowie w Polsce, Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954. [5] Łoza S., Henryk Marconi i jego rodzina, materiały do monografii w serii „Mistrzowie Architektury Polskiej” (na prawach rękopisu), Warszawa 1954. [6] Nieciecki J., „Polski Wersal” – Białystok Jana Klemensa Branickiego, „Biuletyn Historii Sztuki” 2001, nr 1/4. Wizualizacja – koncepcja 3. Widok pałacu w Dowspudzie od strony pd. Wizualizacja – koncepcja 2. Widok pałacu w Dowspudzie od strony pd.-zach.

storów, którzy dążą do odbudowy obiektu i jego komercjalizacji, a z drugiej strony osoby, dla których wartościowa jest jedynie oryginalna tkanka zabytkowa, a w rekonstrukcjach widzą kon kurencję i zagrożenie dla prawdziwych zabytków.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje dyskusji na temat rekonstruk cji architektonicznych w krajobrazie kulturowym i powiązania tych działań w kontekście konserwatorskim. Przedstawiając te przykłady rekonstrukcji w krajobrazie kulturowym, wskazano na konieczność szerszego rozpatrywania kontekstu miejsca w odniesieniu do różnych warstw historycznych oraz ich ko relacji z krajobrazem.

W artykule przedstawiony został przykład obiektu, który zamierza się odbudować (zrekonstruować) na podstawie peł nej dostępnej wiedzy na temat ich pierwotnego wyglądu jako dowód na to, że takie prace w pełnej czy w ograniczonej formie pod pewnymi warunkami mogą być nie tylko potrzebne, ale i wartościowe.Przedstawiając te przykłady rekonstrukcji w krajobrazie kulturowym, wskazano na konieczność szerszego rozpatry wania kontekstu miejsca w odniesieniu do różnych warstw historycznych i ich korelacji z krajobrazem oraz to, że nawet najdrobniejsza decyzja, związana z rekonstrukcją obiektu, po winna być zawsze poprzedzona konstruktywną dyskusją i kon frontacją przedstawicieli różnych dyscyplin, z każdorazowym uwzględnieniem tych czynników, które miały niegdyś – i będą mieć w przyszłości – wpływ na dalsze, właściwe, niezmienne funkcjonowanie obiektu, a wartości architektoniczne o dużym ładunku historycznego przekazu ulokowane w krajobrazie kul turowym, odtworzone dzięki rekonstrukcjom, mają szansę być dostępne dla następnych pokoleń.

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 37 kajakowej, pensjonatu, gospodarstwa agroturystycznego). Można śmiało powiedzieć, że właściwie zarządzany obiekt o tej skali może w przyszłości spowodować znaczne ożywienie gospodar cze regionu i w konsekwencji dostarczyć środków do utrzymania pozostałych reliktów. Obwodnica Augustowa zdecydowanie po prawiła dojazd do Dowspudy, a odbudowany pałac i park mogłyby stanowić ciekawą ofertę dla turystyki kulturowej. Podsumowanie W procesie dziejowym obiekty budujące kulturową formę kra jobrazu często znikały lub były zastępowane innymi. Wynikało to z potrzeby nadania nowej oprawy, bardziej wpisującej się w „gust epoki”. Usuwanie ich czasami wynikało z troski o stan techniczny lub z zamiaru świadomego wyeksponowania pier wotnej formy. Obecnie rekonstrukcje, odbudowy zaczęły być popularne w kraju i za granicą. W dobie rosnącego zaintereso wania turystyką kulturową taka praktyka będzie coraz bardziej powszechna. Z punktu widzenia współczesnej teorii konserwa torskiej dodanie (odtworzenie) wizualnej formy obiektu architek tonicznego odbiera krajobrazowi kulturowemu autentyczność oraz zaciera jego wartość historyczno-naukową. Nie należy jednak pochopnie oskarżać zwolenników rekonstrukcji o celowe naruszanie tej wartości, ponieważ te działania mają inne pod łoże. Wokół rekonstrukcji i odbudów w ostatnim czasie narosło wiele mitów i nieporozumień. Jest to spowodowane tym, że naj częściej na ten temat wypowiadają się osoby reprezentujące grupy i środowiska, które albo popierają takie inicjatywy, albo nie popierają tego typu inicjatyw. Z jednej strony mamy inwe

Wydawca: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok 103B, 15-281 Białystok Redakcja: Wydawnictwo Skryba, ul. Bema 11, 15-369 Białystok

tel. 503 039 455 p ierw S zy do K torat wdroże N iowy o B ro N io N y N a p olitech N ice B iało S toc K iej Nauka bliżej życia Mgr inż.

Puzowski, kierownik budów i kierownik odbiorów wielu

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA

Kwartalnik POIIB i PDOIA

DTP: Jan Kitszel, Korekta: Sylwia Ajdamach i Patrycja Przesmycka, Reklama: Justyna Ostaszewska tel. 791 792 016, Joanna Rutkowski Paweł stacji uzdatniania wody stopień doktora w ramach ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy”. Doktoraty wdrożeniowe łączą uczelnię z otoczeniem gospodarczym. Ogromną wartością tych doktora tów jest ich praktyczność – podkreśla prof. dr hab. inż. Marek Krętowski, pro rektor ds. nauki Politechniki Białostockiej. – Praca badawcza służy rozwiązaniu real nego problemu technicznego i jest wyko nywana na rzecz konkretnego podmiotu działającego w danej branży. Zyskuje więc sam doktorant, który nie przerywając ak tywności zawodowej może realizować karierę naukową, a także zakład pracy i uczelnia, dla której taki doktorat to speł nienie celów: kształcenia kadr inżynier skich, rozwoju nauki oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Praca dotyczyła rozwiązania popra wiającego efektywność uzdatniania wody podziemnej. U jego podstaw leżała ko nieczność podniesienia jakości oczyszcza nej wody na miejskich stacjach uzdatnia nia (w małych jednostkach osadniczych), z uwzględnieniem realnej i możliwej do za stosowania technologii oczyszczania oraz przy zachowaniu jak najniższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które nie wpływałyby na zwiększenie cen wody. Paweł Puzowski, absolwent kierun ku inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB z rocznika 2011, w kilka lat po ukończe niu studiów magisterskich uzyskał pełne uprawnienia sanitarne, umożliwiające pełnienie samodzielnych funkcji tech nicznych, tj.: kierownik budowy, projek tant lub inspektor nadzoru w zakresie: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne, sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kana lizacyjne. Obecnie pracuje jako kierownik budowy i kierownik działu technicznego w firmie Palwod, w którym wykonał prace związane z blisko setką inwestycji. Na podstawie własnego doświadczenia opracował metodę wspomagania tra dycyjnego systemu uzdatniania wody metodą filtracji przy pomocy pola ma gnetycznego. Podobny proces jest wyko rzystywany w układach przygotowania

w regionie uzyskał

wody na cele grzewcze lub przemysłowe. Natomiast nie był on dotychczas stoso wany w żadnej komunalnej stacji uzdat niania wody. Doktorant zwrócił uwagę, że pole magnetyczne zmienia układ czą stek zanieczyszczeń w wodzie i pozwala na szybsze wytrącenie zawiesin. W ra mach pracy doktorskiej przeprowadził badania w stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Gulbieniszki i Rutka Tartak. Do już istniejących tam układów oczyszczania dołączył urządzenie zło żone z przewodu indukującego pole elek tromagnetyczne oraz generatora ze ste rownikiem. Wyniki badań i wnioski zawarł w pracy pt. „Pole magnetyczne jako meto da wspomagania oczyszczania wody pod ziemnej ze związków żelaza i manganu w małych stacjach uzdatniania”. Wykazał, że pole magnetyczne wyraźnie wspoma ga proces uzdatniania wody podziemnej zarówno w układach technologicznych opartych o aerację i jednostopniową fil trację, jak i układach z dwustopniową filtracją. W każdym z rozpatrywanych układów technologicznych obserwowano poprawę efektywności usuwania związ ków żelaza i manganu. Pole magnetyczne, zastosowane ja ko odrębny proces oczyszczania wody miejskiej, może okazać rozwiązaniem niedrogim w eksploatacji i skutecznym w działaniu. Nie wiąże się też z wprowa dzaniem do oczyszczanej wody żadnych dodatkowych substancji chemicznych. Co więcej, wpisuje się w zasadę rozważ nego korzystania ze środowiska, głównie poprzez pośrednią minimalizację zużycia zasobów wody na prace związane z kon serwacją urządzeń ciągu technologicz nego uzdatniania wody oraz poprzez mi nimalizację konieczności wykorzystania środków dezynfekujących.MONIKA

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA WARTO WIEDZIEĆ 38

ROKICKA, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA OPRACOWAŁA BARBARA KLEM ZDJĘCIE: PAWEŁ PUZOWSKI

Sawicka tel. 662 234 788, Sebastian

Obrona pierwszego doktoratu wdrożeniowego na Politechnice Białostockiej odbyła się 1 sierpnia 2022 r. Na zdjęciu prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko –promotor pracy i (od lewej): dr inż. Paweł Puzowski, mgr Paweł Pawlukanis – promotor pomocniczy, wi ceprezes firmy Palwod z Gołdapii oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec – recenzent pracy z Katedry

Czasopismo otrzymują bezpłatnie członkowie obu Izb. Nakład: ok. 5 tys. egz. Redaktor naczelny: Barbara Klem (klem@skryba.media.pl), Redaktor: Monika Urban-Szmelcer, Skład Rady Programowej: Waldemar Jasielczuk – przewodniczący, Krzysztof Gleba-Zawadzki, Janusz Ryszard Krentowski, Krystyna Lipińska, Maciej Matłowski, Jacek Szumski, Przemysław Marek Tryburski i Krzysztof Woliński. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów. Przedruki i wykorzystywanie opublikowanych materiałów może odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93 MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 ŁódźWWW.PROTEKT.PL ✓ dedykowane pracom na wysokości EN 397:2012+A1:2012 EN 50365: 2002 ✓ Przeznaczone do prac przy instalacjach niskiego napięcia do 1000V AC lub 1500V DC Made in Poland by PROTEKT AKCESORIA DODATKOWE osłona twarzy z poliwęglanu osłonasiatkowatwarzy ochronniki słuchu ochronniki elektroizolacyjnesłuchu KODZESKANUJ DOSTĘPNE KOLORY ✓ Lekka i wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS; waga tylko 430 g ✓ Zakres regulacji obwodu więźby 51-63 cm ✓ Obrotowa lub stała ergonomiczna więźba ✓ Regulowany, 4-punktowy pasek podbródkowy 30° ✓ LD - Odporność na zgniatanie boczne 30° ✓ Testowany w bardzo niskiej temperaturze (-30°C) 30° ✓ Odporność na uderzenie hełmyPrzemysłoweochronne ATRA 10 elektroizolacyjny ATRA 10V wentylowany

ZŁOTYSPONSOR JUBILEUSZUXX-LECIAPOIIB

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.