Szkoła za pasem

Page 1

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE

PAKIET EDUKACYJNY

DLA PRZEDSZKOLAKÓW


Szkoła za pasem Strzał w 10-tkę! Zalety pakietu: KLAROWNY! karty pracy dla dzieci podzielone na

4 części, odpowiadające porom roku; dzieci pracują z jedną kartą dziennie, co zbytnio ich nie obciąża rewelacyjne przewodniki dla nauczy­cieli skorelowane z kartami pracy, są cennym źródłem inspiracji przez cały rok KOMPLEMENTARNY! dziecko jest diagnozowane podczas zabawy, gdy wykonuje ćwiczenia zawarte na kartach pracy oznaczonych literką „D” płyty z muzyką dla dzieci: radosne, skoczne piosenki nawiązujące do kalendarza świąt i pór roku; zawierają również wersje instrumentalne dodatkowe elementy pakietu w postaci zeszytów ćwiczeń wprowadzających litery, cyfry i łamigłówki wielkoformatowe, kolorowe plansze edukacyjne dodatkowe materiały elektroniczne (w tym diagnoza internetowa) SOLIDNY! stworzony przez praktyków – autorki mają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w różnych grupach przedszkolnych sprawdzony przez tysiące użytkowników

SZKOLAZAPASEM.WE.PL


SZKOŁA ZA PASEM Pakiet edukacyjny dla przedszkolaków SZKOŁA ZA PASEM strona 4

KARTY PRACY strona 6

KOLEKCJA LITEREK strona 16

KOLEKCJA CYFEREK strona 20

KOLEKCJA ŁAMIGŁÓWEK strona 24

PRZEWODNIKI METODYCZNE strona 26

MATERIAŁY DODATKOWE strona 32

MATERIAŁY INTERNETOWE strona 36

JĘZYK ANGIELSKI strona 40

ODWIEDŹ NAS!


SZKOŁA ZA PASEM

DLA DZIECKA

KARTY PRACY Podstawowy element pakietu Szkoła za pasem przeznaczony dla dzieci. Składa się z czterech zeszytów zawierających po 50 kart, które zapewniają wieloaspektowy rozwój. Dokładny opis znajduje się na kolejnych stronach.

KOLEKCJA LITEREK KOLEKCJA CYFREK Uzupełnienie Kart pracy Szkoła za pa­sem. Zeszyty umożliwiają dzieciom poznanie kształtu liter i cyfr, naukę czytania i pisania oraz wprowadzają je w świat cyfr i znaków matematycznych.

4

KOLEKCJA ŁAMIGŁÓWEK Elementy dodatkowe wzbogacające pakiet o zadania sprzyjające kształtowaniu umiejętności szkolnych – zawierają zadania, zagadki i ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dzieci.


www.we.pl fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

DLA NAUCZYCIELA

PRZEWODNIKI DLA NAUCZYCIELA

PROGRAM SZKOŁA ZA PASEM

PLANSZE PŁYTY CD

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

DIAGNOZA INTERNETOWA 5


KARTY PRACY

DLA DZIECKA

KARTY PRACY

Zestaw Kart pracy Szkoła za pasem jest środkiem dydaktycznym, który w przyjazny sposób pomaga dziecku osiągnąć umiejętności określone w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Zadania zostały opracowane przez Martę Jelonek i Katarzynę Wójcik-Bożętkę, nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupą przedszkolną. Dzięki temu treści zawarte w pakiecie oraz propozycje ich wykorzystania są dostosowane do umiejętności dziecka oraz specyfiki pracy w przedszkolu. Część pakietu Szkoła za pasem przeznaczona dla dziecka składa się z czterech zeszytów Kart pracy o różnym zastosowaniu oraz folii do ćwiczeń grafomotorycznych. W każdym zeszycie znajduje się 50 kart: karty grafomotoryczne, matematyczne, usprawniające mowę i myślenie, percepcję wzrokową, słuchową, karty kreatywne oraz diagnostyczne (opisane na str. 8-15). Takie zróżnicowanie ćwiczeń umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i nabycie kompetencji niezbędnych w dalszym toku nauki. Część kart stanowi również podstawę do analizy umiejętności dziecka. Zeszyty zawierają dodatkowy materiał w postaci naklejek.

Karty pracy: 4 części ułożone według naturalnego klucza pór roku tematyka spójna z kalendarzem życia przedszkolnego W każdym zeszycie: 50 starannie zaprojektowanych kart pracy 1 karta na dzień zintegrowane ze scenariuszami perforacja umożliwiająca łatwe wyrwanie karty karty techniczne na grubszym papierze karty diagnostyczne z oznaczeniem zadania z rozwijające kreatywność na stronach z literką „D” są zadania służące diagnozie dziecka

6


www.we.pl fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Naklejki 2 arkusze naklejek w każdej części oznaczone numerami stron dla ułatwienia nawigacji

Folia ruchoma do ćwiczeń grafomotorycznych dołączona do zeszytu nr 1 możliwość wielokrotnego użycia wystarczy zwykły zmywalny flamaster zmywanie za pomocą wilgotnej ściereczki sposób korzystania został zaprezentowany w filmie - serdecznie zapraszamy na www.youtube.com/wekrakow

TO DLA DZIECKA: zadania dostosowane do umiejętności, co zapewnia zrównoważony rozwój przygotowanie do podjęcia nauki w szkole w oparciu o rzetelnie przygotowane ćwiczenia rozwijanie kreatywności dzięki odpowiednim poleceniom integralność ćwiczeń diagnostycznych z codziennym oddziaływaniem dydaktycznym, co sprzyja ograniczeniu stresu, który ma miejsce w przypadku odrębnej diagnozy praca z ruchomą folią do ćwiczeń grafomotorycznych nie tylko rozwija umiejętności, ale jednocześnie jest świetną zabawą

TO DLA NAUCZYCIELA: różnorodne zadania proponowane w Kartach pracy ujęte w formie jednej książki dla dziecka ćwiczenia diagnostyczne umieszczone i czytelnie oznaczone na Kartach pracy – co umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych materiałów i usprawnia przygotowanie diagnozy Karty pracy stanowią spójną całość ze scenariuszami zajęć, ale jednocześnie pozwalają nauczycielowi na ich dowolne wykorzystanie praktyczne rozwiązania ułatwiające pracę, dzięki czemu zaoszczędzony czas nauczyciel może wykorzystać na realizację własnych pomysłów

7


KARTY PRACY

DLA DZIECKA

KARTY GRAFOMOTORYCZNE

KAŻDY ZESZYT ZAWIERA WSZYSTKIE TYPY KART PRACY

doskonalą sprawność w obrębie dużej i małej motoryki kształtują koordynację wzrokowo-ruchową utrwalają kierunek pisania doskonalą precyzję ruchów niezbędną do dalszej nauki pisania doskonalą orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną usprawniają umiejętność prawidłowego posługiwania się narzędziami kreślarskimi

8


www.we.pl

KARTY GRAFOMOTORYCZNE Z FOLIĄ RUCHOMĄ

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

rozwijają kreatywność i twórczą inwencję dziecka pozwalają na działania o charakterze plastyczno-technicznym dają dziecku swobodę w wykonaniu i poczucie sprawstwa

9


KARTY PRACY

DLA DZIECKA

KARTY MATEMATYCZNE wprowadzają w świat figur geometrycznych, różnicowania kształtów oraz wielkości pozwalają dzieciom zrozumieć stosunki przestrzenne i właściwie stosować pojęcia z nimi związane rozwijają umiejętności klasyfikowania i szeregowania według różnych cech oraz formułowania uogólnień kształtują umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

10


www.we.pl

KARTY DOSKONALĄCE MOWĘ I MYŚLENIE

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

kształtują umiejętności komunikowania się i posługiwania językiem ojczystym w aspekcie artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym poszerzają zasób słownictwa czynnego doskonalą myślenie logiczne pozwalają zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, sekwencje czasowe dostarczają wiedzy o najbliższym otoczeniu dziecka oraz o środowisku przyrodniczym

11


KARTY PRACY

DLA DZIECKA

KARTY Z ĆWICZENIAMI PERCEPCJI WZROKOWEJ rozwijają umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw w kształtach doskonalą orientację na płaszczyźnie oraz w przestrzeni wspierają organizację pola spostrzeżeniowego doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność motoryczną

12


www.we.pl

KARTY Z ĆWICZENIAMI PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

Plan pracy i scenariusz zajęć do tej karty na stronach 28-31 13

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

rozwijają słuch fonematyczny ćwiczą umiejętność wyodrębniania głosek w różnym położeniu w wyrazach doskonalą umiejętność różnicowania głosek ćwiczą umiejętności słuchowe (rymowanie, analiza i synteza sylabowa, wyodrębnianie wyrazów w zdaniach i inne)


KARTY PRACY

DLA DZIECKA

KARTY KREATYWNE rozwijają kreatywność i twórczą inwencję dziecka pozwalają na działania o charakterze plastyczno-technicznym dają dziecku swobodę w wykonaniu i poczucie sprawstwa

14


www.we.pl

KARTY DIAGNOSTYCZNE

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

stanowią narzędzia do przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej, są skorelowane z aplikacją internetową są zintegrowane z tematyką kompleksową, wchodzą w skład Kart pracy zawierają różnorodne zadania, pełniąc równocześnie funkcję diagnostyczną dla nauczyciela i ćwiczeniową dla dziecka

KARTY DIAGNOSTYCZNE W CZĘŚCIACH 1, 3, 4 15


KOLEKCJA LITEREK

DLA DZIECKA

KOLEKCJA LITEREK

Umiejętność czytania i pisania to dwie z kluczowych kompetencji, nabywanych przez człowieka w pierwszych latach edukacji. Dziecko w naturalny sposób interesuje się otaczającym światem napisów, znaków i symboli. Styka się z nimi w swoim najbliższym otoczeniu – na ulicznych szyldach, plakatach, w reklamach, książkach czytanych mu przez rodziców.

Kształt małej i wielkiej litery drukowanej i pisanej

Krótka rymowanka

Ćwiczenia utrwalające poznaną literę

Wzory literopodobne

16


Kolekcja literek zawiera ćwiczenia dla 24 liter alfabetu, które opracowano zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Wewnątrz zeszytu znajduje się wycinanka, z której dzieci samodzielnie lub przy niewielkim udziale nauczyciela wycinają niezbędne do uzupełnienia zadań obrazki, sylaby, litery, wyrazy i zdania.

Ćwiczenia doskonalą: – słuch fonematyczny – czytanie globalne – rozpoznawanie liter – sprawności grafomotoryczne

Pisanie liter po śladzie

17

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Kolekcja literek pozwala doskonalić umiejętności niezbędne w czasie nauki czytania i pisania, takie jak: określanie kierunków oraz miejsc na kartce papieru nabywanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do rysowania, wycinania i nauki pisania kształtowanie słuchu fonematycznego kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania oraz budzenie zainteresowania tymi umiejętnościami.

www.we.pl

Czujny pedagog nie może przeoczyć chęci i gotowości wychowanka do wprowadzenia go w świat liter. Nauka czytania bowiem to nie tylko opanowanie techniki składania liter, ale przede wszystkim wzrost poczucia własnej wartości u dziecka.


KOLEKCJA LITEREK

Mm

DLA DZIECKA

M] m]

motyl

m o

l

1. Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą podpisy pod obrazkami, a następnie odczytaj zdania.

ma ma

1. Podziel wyraz motyl na sylaby i głoski. Policz je. Posłuchaj wierszyka czytanego przez nauczyciela. Zakreśl w tekście kółeczkiem wszystkie litery m i M.

mama

Ola

Motyl Marcel zmoczył małe stópki rosą, Chociaż mama mu mówiła – Nie chodź boso! Ma zmartwienie mała muszka Mela: Musi fruwać teraz sama, bez Marcela!

lala

ma

2. Obrysuj wzory palcem. Powtórz ćwiczenie pisakiem na folii. Zaczynaj od kropek.

2. Na jakich kwiatach najbardziej lubi siadać motyl Marcel? Dowiesz się, gdy pokolorujesz pola zgodnie z kodem. a

a

m

a

m

m m m

m

a

m

m

m

a

a

a

a

a

M a

M

M

a

m-

a

M

M

M

a

M-

M

a a

M

m

m a

a M

a

m

m

a

a

a

a

a

m

M

a

M a

a-

3. Dokończ rysować wzór.

3. Napisz po śladzie wielką i małą literę m.

M] m] M] m] M] m] M] m] M] m]

14

Ff

1.

foka

f o k a

F f

15

Odczytaj imiona dzieci. Pod obrazkami naklej właściwy ciąg dalszy zdań z wycinanki i przeczytaj je. Obrazki pokoloruj.

1. Wysłuchaj rymowanki. Podkreśl w tekście wszystkie litery f, F. Podaj nazwy kilku przedmiotów, których nazwy zaczynają się na głoskę f.

Foka Figa chce mieć fioletowe futro – Kuśnierz Funio ufarbuje Fidze futro już na jutro!

Filip

Stefa

Franek

2. Połącz w pary takie same litery w ramkach identycznego koloru. W ramkach w środkowej kolumnie jest jedna litera bez pary. Otocz ją kółkiem, nazwij, a w pustej ramce narysuj przedmiot, którego nazwa zaczyna się na nazwaną głoskę.

A Z

P Z P

A Ł

E R

R D

D

F E F G

C S

F

3. Dokończ rysować wzór.

52

18

2. Pomaluj kontury liter f, F farbami lub ozdób je według własnego pomysłu.

C S 3. Napisz po śladzie wielką i małą literę f.

F f Ff Ff Ff Ff Ff Ff Ff

53


www.we.pl

DO KUPIENIA W RAMACH PAKIETÓW LUB OSOBNO (SZCZEGÓŁY – STR. 39)

o

l

Poprowadź dzieci ścieżkami i odczytaj litery. Jakie słowa powstały? Wklej odpowiednie obrazki z arkusza z wycinankami.

T t]

telefon

t

T

L

O

1. Posłuchaj wierszyka czytanego przez nauczyciela. O jakim urządzeniu w nim mowa? Wyszukaj w tekście litery t, T i podkreśl je czerwoną linią.

A

T

A

T

Telefon taty ciągle jest zajęty, Bo dzwoni do rodziny bardzo przejęty. 2. Jak się nazywają te instrumenty? Zamaluj ramkę wokół tego, w którego nazwie słyszysz głoskę t w nagłosie.

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Tt

1.

A

M

A

T

A

2. Naklej na szablon małej i wielkiej litery t skrawki kolorowego papieru.

3. Znajdź prawidłowo napisaną literę T i pokoloruj pole, na którym się znajduje.

T TT

T

T T

T

4. Dokończ rysować wzór.

3. Napisz po śladzie wielką i małą literę t.

T t] T t] T t] T t] T t] T t] T t] 18

19

KRZYŻÓWKI 1.

1

WYCINANKA

Nazwij obrazki i zgodnie z cyfrą przyporządkuj je do odpowiednich haseł krzyżówki. Wklej brakujące litery w pola oznaczonej kolumny i odczytaj rozwiązanie.

1 L

I

A

K

2 S

A

K

I

3 W

G

A

4 S

O

K

A

O

N

2 K

W

I

1

O

Y

L

3

4 Z

B

R

A

T

Y

6 R

B

A

4

3

T

S

2

smok

1 B

5

6

3 M

5 N 2

A

C

Z

samolot

ser

sowa

cebula

latawiec

widelec

koc

cytryna

cukierek

A

A

E

R

I

O

K

K

Z

Z

M

L

4

56

19


KOLEKCJA CYFEREK

DLA DZIECKA

KOLEKCJA CYFEREK

Do kompetencji nieodzownych w kolejnych latach edukacji, a nabywanych przez dzieci w okresie przedszkolnym, należą umiejętności matematyczne. Liczenie to nieodłączny element dziecięcych zabaw, rymowanek, gier, spacerów i innych form działania.

7

Obraz cyfry

7

1. Posłuchaj rymowanki. Otocz kółeczkiem wszystkie cyfry 7 w tekście.

Krótka rymowanka

Barw tęczowych 7 na niebie znajdziecie, 7 farb rozmiesza malarz na palecie. 2. Policz kropki na skrzydłach motyli. Połącz motyle z kwiatami, tak aby liczba kropek odpowiadała cyfrze na kwiatku. Pokoloruj motyle zgodnie z barwą kwiatów.

Ćwiczenia utrwalające poznaną cyfrę

4

5

6

7

3. Pokoloruj trzecią czapeczkę na zielono, piątą na niebiesko, a siódmą na żółto, licząc od lewej strony.

18

20


www.we.pl

Kolekcja cyferek zawiera zadania wprowadzające przedszkolaka w matematykę. Ćwiczenia opracowano tak, by wykorzystać zainteresowania i naturalną u dziecka potrzebę odszyfrowania zapisu cyfrowego. Zadania z Kolekcji cyferek mogą być dla nauczyciela grupy przedszkolnej inspiracją do tworzenia sytuacji matematycznych i działań manipulacyjnych wśród samych przedszkolaków, dzięki czemu nauka matematyki będzie opierać się na przyjemnej zabawie i w okolicznościach bliskich doświadczeniom dzieci.

1. Żaby polują na muchy. Połącz muchy z żabkami, tak aby zielona żabka miała ich 6, a żółta o 1 muszkę więcej. Wklej w okienku właściwą cyfrę z arkusza naklejek.

Ćwiczenia doskonalą: – rozwijanie sprawności grafomotorycznej – rozpoznawanie kierunków na płaszczyźnie – rozpoznawanie kształtów i nazw figur geometrycznych – umiejętność rozwiązywania prostych zadań z treścią – poprawny zapis prostych działań arytmetycznych

2. Pokoloruj pola zgodnie z kodem w ramce, a dowiesz się, jaka cyfra ukryła się na obrazku.

3. Napisz po śladzie cyfrę 7.

7

Pisanie cyfr po śladzie 19

21

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Dzieci spotykają oznaczenia numeryczne w życiu codziennym – na ulicy, w sklepie, w domu, telefonie, samochodzie, na klawiaturze. Naturalną konsekwencją kontaktu dziecka ze światem symboli jest zainteresowanie cyframi oraz znakami matematycznymi. Początkowo stanowią one dla niego tajemniczy kod, który z czasem, przy wsparciu dorosłych, stopniowo odsłania przed dzieckiem swoje tajemnice.


KOLEKCJA CYFEREK

2

DLA DZIECKA

2

1. Połącz w pary klocki takiej samej wielkości. Pokoloruj klocki bez pary. Ile klocków pokolorowałeś? Wklej w okienku właściwą cyfrę z arkusza naklejek.

1. Posłuchaj rymowanki. Otocz kółeczkiem wszystkie cyfry 2 w tekście.

Kto tu tak wysoko skacze? To wesołe 2 pajace! Raz, 2, raz, 2, z pajacami skacz jak ja! 2. Połącz piłki z właściwymi pudełkami. W okienku obok wklej cyfrę z arkusza naklejek odpowiadającą liczbie wrzuconych do pudełka piłek.

3. Napisz po śladzie cyfrę 2.

3. Pokoloruj co drugi trójkąt, licząc od lewej strony.

2

8

10

2. Połącz punkty i pokoloruj wnętrze konturu cyfry 2 po lewej stronie. Wódź palcem po kształcie cyfry 2 po prawej stronie, rozpoczynając od kropki w kierunku wskazanym przez strzałkę. Staraj się nie odrywać palca. Powtórz ćwiczenie pisakiem na folii.

10

1. Policz, ile jest przedmiotów w każdym rzędzie, następnie pokoloruj kółko z właściwym wynikiem.

1. Posłuchaj wierszyka, odszukaj liczbę 10, podkreśl ją ołówkiem.

Liczba 10 wesoło bryka, to 1 i 0 tańczą walczyka. 2. Dorysuj w każdym prostokącie elementy tak, żeby było ich tyle, ile wskazuje liczba w środku.

9

3

6

10

7

4

5

2. Wódź palcem po kształcie liczby 10, następnie powtórz to samo, używając folii i pisaka.

10 3. Policz przedmioty. Pokoloruj o jeden element mniej, niż wskazują cyfry.

24

22

10 5

3. Napisz po śladzie liczbę 10.

10

25


www.we.pl

DO KUPIENIA W RAMACH PAKIETÓW LUB OSOBNO (SZCZEGÓŁY – STR. 39)

5

1. Posłuchaj wierszyka, odszukaj w nim cyfrę 5 i podkreśl ją zieloną kredką.

5 paluszków mam, tobie piątkę dam. Jeden, dwa, trzy, cztery, 5, na zabawę dziś mam chęć.

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

5

1. Dzieci zmierzyły stopkami skakanki. Policz, ile stópek potrzebowały dzieci do zmierzenia skakanek, i wklej w ramki właściwe cyfry.

2. Ile palców masz u dłoni? Policz je. Odrysuj swoją dłoń w okienku, w jej środku wklej cyfrę.

2. Policz figury geometryczne w pętlach i połącz je z właściwą liczbą placów.

3. Pokoloruj chorągiewki zwrócone w prawą stronę, policz je. Ile chorągiewek pokolorowałeś? 3. Napisz po śladzie cyfrę 5.

5

14

+

15

1. Policz kury i koguty. Ile ptaków karmi gospodarz? Wklej właściwe cyfry i znaki.

i

to

3+2=5

1. Mikołaj ma 4 żółte samochody i 1 samochód niebieski. Ile samochodów ma Mikołaj? Oblicz działanie i wklej brakującą cyfrę.

4+1=

i

8 2=

2. W księgarni na półce stały książki, 7 miało czerwoną okładkę, a 2 książki zieloną. Ile było wszystkich książek na półce? Pokoloruj odpowiednio okładki i policz. Wklej odpowiednie znaki, odczytaj działanie.

2. Jagoda kolekcjonuje lalki, ma 2 lalki z jasnymi włosami i 3 lalki z ciemnymi lokami. Ile wszystkich lalek ma dziewczynka? Policz i wklej brakujące cyfry.

i

2

9

3. Wykonaj działania zapisane w liściach. Możesz użyć do tego swoich palców lub klocków. Pokoloruj na taki sam kolor listek z działaniem i jego wynikiem.

2+ = 3. W bukiecie mamy są 3 tulipany i 4 żonkile. Z ilu kwiatów składa się bukiet mamy? Policz kwiaty i uzupełnij działanie.

+ = 32

7 5+4

6

7+3

5+0

10

9

4+2

5 33

23


KOLEKCJA ŁAMIGŁÓWEK

DLA DZIECKA

KOLEKCJA ŁAMIGŁÓWEK

Kolekcja łamigłówek stanowi rozszerzenie zadań zamieszczonych w Kartach pracy Szkoła za pasem. Kolejne zadania są skorelowane z tematyką kompleksową tego pakietu, ale mogą być wykorzystywane oddzielnie, niezależnie od wybranego przez nauczyciela pakietu. Każdy temat tygodniowy jest reprezentowany przez dwie karty – czyli w dwóch częściach publikacji znajduje się w sumie 80 dodatkowych kart z ćwiczeniami. Kolekcja łamigłówek skierowana jest do przedszkolaków, które przygotowują się do podjęcia nau­ki w szkole. Zawiera zagadki, zadania i ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu umiejętności szkolnych.

7

luty, tydzień 2 3. Odszukaj taki sam symbol.

6

Na góralską nutę

1. Wytnij z wycinanki napisy, przeczytaj je i wklej przy właściwej ilustracji. Obrazki pokoloruj.

4. Otocz pętlą te sylaby, które utworzą nazwę obrazka.

24

ta

lek

pas

ro

ple

tul

cak

te

ter

sos

mos

bu

ri

ty

te

2. Odczytaj rebus, odszukaj właściwą fotografię. Z wycinanki wytnij podpis i wklej go.

k=p

+ oł Zdjęcia: PantherMedia, Wikimedia Commons – © Jakub Jura

kom


www.we.pl

DO KUPIENIA W RAMACH PAKIETÓW LUB OSOBNO (SZCZEGÓŁY – STR. 39)

18

42

Gwiżdże wiatr w kominie

1. Korzystając z pomocy kratek, narysuj gitarę. Zacznij od wskazanego punktu.

Wesołych wakacji

1. Odszukaj ukryte wyrazy i otocz je pętlą. Każdy nowy wyraz połącz z ilustracją.

laska

makaron

ekran serce

kapusta

kotwica dolina

kosa

2. Opowiedz, co widzisz na obrazku. Z wycinanki wytnij wyrazy, ułóż z nich zdanie i wklej je pod ilustracją. 2. Przeczytaj zdania. Nazwę instrumentu Oli utworzysz z pierwszych głosek nazw obrazków na dole strony. Narysuj go w pustym okienku.

Mila ma

. Ala ma

. Lila ma

.

A co ma Ola?

25

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Proponowane ćwiczenia mają na celu rozbudzenie w dziecku zainteresowania literami, ułatwienie nauki czytania, a także doskonalenie umiejętności matematycznych, stosowania cyfr, rozwiązywania prostych działań arytmetycznych. Przygotowują również do nauki pisania poprzez ćwiczenie: sprawności grafomotorycznej orientacji w przestrzeni i na płaszczyźnie spostrzegawczości koordynacji wzrokowo-ruchowej. Różnorodność zadań sprzyja rozwojowi myślenia logicznego i kształtowania umiejętności rozumienia poleceń. Zeszyty te są pomocą stymulującą i wspierającą wszechstronny rozwój dziecka przed podjęciem nau­ki w klasie pierwszej. Umożliwiają indywidualizację działań podejmowanych z dzieckiem. Kolekcja łamigłówek pozwala dziecku na samodzielne pokonywanie trudności, wzmacnia jego rozwój emocjonalny – daje radość i uczy poprzez dobrą zabawę.


PRZEWODNIKI METODYCZNE

DLA NAUCZYCIELA

PRZEWODNIKI DLA NAUCZYCIELA

Na poprzednich stronach przedstawiono elementy pakietu Szkoła za pasem przeznaczone dla dziecka. Autorki, dbając także o komfort pracy nauczyciela, przygotowały szeroką obudowę metodyczną. Jednym z jej elementów są przewodniki metodyczne dla nauczyciela, w których Autorki zawarły plany pracy i scenariusze zajęć na każdy dzień aktywności dziecka. Propozycje zajęć zachęcają do różnorodnej działalności pomagającej rozwinąć osobowość wychowanka oraz integrują grupę rówieśniczą. Konspekty, będące kręgosłupem działań twórczego nauczyciela, stanowią inspirację do tworzenia zadań dla podopiecznych. Bogactwo proponowanych treści oraz przejrzysta konstrukcja przewodników sprawiają, że stanowią wygodne narzędzie usprawniające pracę nauczyciela. 4 przewodniki ułożone według klucza pór roku skorelowane z Kartami pracy zawierają plany pracy, scenariusze zajęć, nuty piosenek, bibliografię utworów dla dzieci, bibliografię ogólną

Przewodniki dla nauczyciela zawierają: zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności określone w podstawie programowej zabawy ruchowe na powietrzu – organizowane i swobodne zabawy dowolne o charakterze samorzutnym i inspirowanym przez nauczyciela zajęcia o charakterze logopedycznym propozycje pracy kompensacyjno-wyrównawczej propozycje indywidualnych ćwiczeń z dzieckiem teksty literackie, opisy ilustracji, sytuacje edukacyjne służące realizacji wytyczonych celów edukacyjnych propozycje działań stymulujących twórczą aktywność dziecka teksty piosenek oraz propozycje zabaw umuzykalniających i ćwiczeń rytmicznych propozycje technik plastycznych 26


www.we.pl

MATERIAŁY BEZPŁATNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Plany pracy wygodna forma tabelaryczna każdy miesiąc obejmuje 4 cykle tygodniowe dostępne w wersji Word na stronie internetowej szkolazapasem.we.pl

Scenariusze zajęć 50 propozycji scenariuszowych w każdym przewodniku ułożone w pięciodniowe cykle tematyczne obejmują cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu zbudowane według konsekwentnego schematu dostosowane do zalecanych w podstawie programowej proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Diagnoza umiejętności, wiedzy i postaw dziecka w ostatnim roku edukacji przedszkolnej

3. Koncepcja i cele programu Pozwólcie dziecku wyruszać w podróże odkrywcze – czasem trudne – ale pozwalające znaleźć taki pokarm, jaki będzie dla niego pożywny. Celestyn Freinet

Załącznik nr 1 – Tabela diagnozy indywidualnej dziecka kończącego przedszkole I – Arkusz diagnozy indywidualnej Imię i nazwisko dziecka

Mała motoryka

Fizyczny

Duża motoryka

Sfera rozwoju

........................................................................................

Data urodzenia

Emocjonalny

Z

Umiejętności, wiedza i postawa dziecka I Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych Biega, wykonuje przysiady, podskoki w skoordynowany sposób

II

CZĘ

CZA

I

I

II

II

Rok szkolny

Narzędzie diagnostyczne

N I

...............................................

II

DI

D II

O-ZR

O-ZR

O-ZR

O-ZR

Utrzymuje równowagę, stojąc, skacząc na jednej nodze

O-ZR

O-ZR

Prawidłowo chwyta narzędzie pisarskie

PP-ĆG

PP-ĆG

Utrzymuje właściwe napięcie mięśniowe podczas rysowania, kolorowania

PP-ĆG

PP-ĆG

KP 16 cz. I

KP 28 cz. III

Kolorując, mieści się wewnątrz konturów Odwzorowuje proste figury geometryczne i szlaczki literopodobne

KP-ĆG

KP-ĆG

Łączy liniami punkty w celu uzyskania konturów rysunku

KP 16 cz. I

KP 8 cz. IV

Sprawnie posługuje się nożyczkami

KP 15 cz. I

KP 37 cz. III

O-ZD

O-ZD

Sprawnie konstruuje z klocków o niewielkim rozmiarze

Społeczny

.................................................................

Okazuje emocje stosownie do sytuacji

O-ZD

O-ZD

Chętnie podejmuje proponowane formy aktywności

O-ZD

O-ZD

Czuje się bezpiecznie i pewnie w grupie rówieśniczej

O

O

Podejmuje starania samodzielnego radzenia sobie z trudnościami

O

O

O-ZO

O-ZO

Używa zwrotów grzecznościowych

O

O

Przestrzega zasad ustalonych w zespole rówieśniczym

O

O

Nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami

O

Dąży do doprowadzenia zadania do końca

Wydawnictwo Edukacyjne

O

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego jako akt prawny kierunkuje działania edukacyjne, precyzuje cele i zadania kształcenia. Wskazuje, jakie postawy powinno promować przedszkole, uściśla umiejętności i wiadomości, w jakie ma być wyposażone dziecko pod koniec edukacji przedszkolnej. Zgodnie z jej założeniami, jednym z celów edukacji przedszkolnej, a zarazem jednym z nadrzędnych zadań nauczyciela, jest wspomaganie rozwoju wychowanka. Współczesne wychowanie przedszkolne traktuje dziecko jako podmiot swoich oddziaływań. Istotne jest więc dostrzeganie rozwojowych i indywidualnych potrzeb dziecka oraz dobieranie właściwych sposobów dla ich zaspokajania w swoistych warunkach placówki przedszkolnej. Proces wspomagania rozwoju wychowanka to zamierzone działania nauczyciela stymulujące poszczególne sfery rozwoju oraz kształtujące kompetencje psychospołeczne niezbędne do rozwiązywania codziennych problemów. Poziom wiedzy i umiejętności, a także prezentowane postawy zależą zarówno od cech wewnętrznych, jak i od środowiska, w jakim wychowywało się dziecko, zanim trafiło do przedszkola. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną w różnym wieku. Niejedno dziecko po raz pierwszy przekracza progi przedszkola w wieku pięciu lat, inne swoją ścieżkę edukacyjną rozpoczęło kilka lat wcześniej. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie działań w takim kierunku, aby każde z powierzonych mu dzieci odniosło sukces w osiągnięciu jak najwyższego z dostępnych sobie poziomu kompetencji, niezbędnych do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacji. Dążąc do jak najskuteczniejszego przygotowania przedszkolaka do roli ucznia, proponujemy wykorzystanie założeń koncepcji rozwoju człowieka Lwa S. Wygotskiego. Zgodnie z nimi, nauka to wyposażenie dziecka w umiejętności poznawcze pozwalające na samodzielne zdobywanie przez nie wiedzy. Rolą nauczyciela jest naturalne wspieranie wychowanka, wyzwolenie w nim chęci podejmowania nowych wyzwań, a także umiejętne dostosowanie działań edukacyjnych do strefy rozwojowej dziecka. Według teorii Wygotskiego2 zadania, które dziecko potrafi rozwiązać bez problemu i nienastręczające mu trudności, stanowią źródło ćwiczeń utrwalających nabyte uprzednio umiejętności. Takie kompetencje określane są jako strefa aktualnego rozwoju. Zadania, których dziecko za pierwszym razem nie jest w stanie wykonać samodzielnie, są źródłem inspiracji, chęci pokonania przeszkód. 2

Nauczyciel wskazuje dziecku drogę do zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, bacząc, by stawiane zadania nie były zbyt proste ani zbyt trudne do wykonania. Niezmiernie istotne jest skupienie się na tym, co dziecko może zrobić jutro, a nie na tym, co bez problemu potrafi wykonać aktualnie. Poziom możliwego rozwoju dziecka określany jest mianem strefy najbliższego rozwoju – to, czego dziecko nie potrafi dzisiaj wykonać samodzielnie, może zrealizować we współpracy z nauczycielem. Zdaniem Wygotskiego, kluczowym elementem w nauce i rozwoju oraz najlepszym sposobem poznania świata jest dla dziecka zabawa. Podczas niej najczęściej rozwiązuje ono zadania znajdujące się w jego strefie najbliższego rozwoju, do tej pory dla niego nieosiągalne. Celem niniejszego programu jest wskazanie nauczycielom edukacji przedszkolnej sposobów przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami oraz strategii wspomagania i wspierania dziecka w podnoszeniu własnych umiejętności i osiąganiu coraz lepszych rezultatów w poszczególnych obszarach rozwojowych. Program powstał z myślą o wszystkich dzieciach objętych wychowaniem przedszkolnym. Ukierunkowany jest na zindywidualizowany tryb nauczania, zgodny z możliwościami dziecka, swoistym rytmem i tempem rozwoju oraz zdobytym uprzednio bagażem doświadczeń. Układ treści nie uwzględnia podziału na grupy wiekowe dzieci. O czasie ich realizacji decydują indywidualne potrzeby rozwojowe i aktywność wychowanka, nie zaś osiągnięty wiek. Taka konstrukcja programu nie ogranicza możliwości dziecka ani nie stawia jednakowych kryteriów wobec wszystkich dzieci. Przyjmując jako punkt wyjścia poziom rozwoju dziecka, a nie jego kalendarzowy wiek, nauczyciel, mając na uwadze wyniki obserwacji i diagnozy, może dobierać treści i zadania z nich wynikające stosownie do aktualnych możliwości wychowanka, w taki sposób, by poziom ich trudności przewyższał nieco posiadane umiejętności i wiedzę, nie wywołując nudy, a zarazem nie stawiając barier niemożliwych do pokonania. Przewidywane rezultaty oddziaływań edukacyjnych sformułowane są jako umiejętności, postawy i wiadomości dziecka, a ich uszeregowanie uwzględnia zasadę stopniowania trudności. Pozwala to nauczycielowi stworzyć w ich obrębie indywidualne dla każdego wychowanka poziomy umiejętności oraz dobrać stosowne do nich sposoby osiągania celów. Program zawiera także treści rozszerzające, których realizacja wykracza poza podstawowe kompetencje dziecka kończącego edukację przedszkolną. Są one przewidziane do realizacji z dziećmi wykazującymi szczególne zainteresowania lub uzdolnionymi w danym kręgu zagadnień.

Lew Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.

Wydawnictwo Edukacyjne

7 | Strona

Wydawnictwo Edukacyjne

8 | Strona

I | Strona

Materiały elektroniczne plany pracy, program, tradycyjne formularze diagnostyczne (w wersjach Word i PDF) dostępne na stronie internetowej szkolazapasem.we.pl

27


PRZEWODNIKI METODYCZNE

DLA NAUCZYCIELA

PLANY PRACY

16

Plany pracy

Luty

Cele ogólne na cały tydzień

Tydzień 4

Temat kompleksowy

Odsyłacz do kart pracy

Na biegunach Ziemi

Karty pracy cz. 3 s. 16-20

Cele ogólne: ӹ Poznanie środowisk przyrodniczych na biegunach Ziemi, poznanie właściwości magnesu ӹ Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i technicznych ӹ Nabywanie szacunku do ludzi innych narodowości

Temat dnia

W osadzie Eskimosów

3.1 3.3 10.3 14.6 5.3 5.4

8.1 8.2 8.3 7.2 4.1 14.3 9.2

3.1 3.3 4.3

Organi- Ćwiczenia gimnastyczne 4-minutowe, oprac. autorki; zabawy: kołowa ze śpiewem Mam chusteczkę zowana haftowaną, bieżna „Berek listek”, zręcznościowa „Zwijanie nici”, z elementami rzutu i chwytu „Szkoaktywność ła piłek”, „Rzuć woreczek do kolegi”, na czworakach „Kot i myszki”, ze śpiewem „Nitka”, rytmiczna ruchowa przy muzyce „Igiełka”, bieżna „Slalom między przeszkodami”, z elementami rzutu i celowania „Celuj dziecka kłębkiem do koszyka”, równoważna „Wyścig na jednej nodze”

Grudzień Tydzień 1

ӹ posługiwanie się pojęciami dotyczą- 1.1 cymi długości (długi–dłuższy, krótki– 3.3 krótszy, taki sam) 8.2 ӹ porównywanie długości przedmio13.5 tów, poznanie przyborów służących do 9.2 pomiaru długości ӹ praktyczne wykorzystanie różnego rodzaju miarek ӹ rozwijanie wyobraźni i kreatywności

Formy aktywności dziecka na zajęciach

Cele ogólne: ӹ Zapoznanie z legendami dotyczącymi pochodzenia Świętego Mikołaja ӹ Wprowadzenie elementu zaciekawienia i niespodzianki jako środków sprzyjających koncentracji uwagi ӹ Stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi

Temat dnia

Formy aktywności dziecka na zajęciach ӹ „Legenda o Świętym Mikołaju” – scenka rodzajowa ӹ Sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu ӹ Zabawa ruchowa „Dzwoneczek Świętego Mikołaja” ӹ „Prawda czy fałsz?” – zabawa dydaktyczna ӹ Praca z obrazkiem – postać Świętego Mikołaja ӹ Rytmizacja tekstu – osłuchanie ze śpiewanką Święty Mikołaju, co w tym worku masz? ӹ „Listy do Świętego Mikołaja” – wprowadzenie do tematu zajęć ӹ Słuchanie opowiadania G. Kasdepke List do Świętego Mikołaja ӹ „Dzieci listy piszą” – zabawa dydaktyczna ӹ „Rysowany list” – praca plastyczna ӹ „Worek z prezentami” – zabawa ruchowa

15

Prezent dla Mikołaja Cele szczegółowe

Cele szczegółowe

ӹ aktywne słuchanie nagrania CD odtwarzanego z magnetofonu ӹ zaznajomienie się z legendą Świętego Mikołaja w różnych regionach świata ӹ poruszanie się w różnych kierunkach według bodźca słuchowego ӹ opisywanie wyglądu świętego, jego cech charakteru, rozumienie istoty dzielenia się ӹ rytmiczne wypowiadanie tekstu ӹ rozwijanie małej motoryki: cięcie po liniach krzywych, naklejanie powstałej całości ӹ utrwalenie zasad i etapów pisania listów ӹ wskazanie przedmiotów niezbędnych do takiej czynności ӹ słuchanie opowiadania G. Kasdepke List do Świętego Mikołaja, budowanie dłuższych wypowiedzi w oparciu o wysłuchany tekst ӹ tworzenie rysunkowego listu do Świętego Mikołaja ӹ rozwijanie percepcji słuchowej i koncentracji ӹ rozpoznawanie tempa i nastroju muzyki, interpretacja ruchowa słyszanego utworu ӹ „Niespodzianka od Świętego Mikoła- ӹ zespołowe rozwiązywanie zadań ja” – konkurencje zadaniowe dydaktycznych różnego typu ӹ Sprawdzenie poprawności rozwiąza- ӹ rozwijanie umiejętności współdziałanych zadań – nazwanie trudności nia w grupie

Obszar podstawy programowej

14.5 14.2 14.6 13.4

14.5 9.2 8.2 8.3

13.1 1.2 8.1 2.5

ӹ czerpanie satysfakcji z prawidłowej pracy ӹ utrwalenie tekstu piosenki po fragmencie, rozwijanie pamięci odtwórczej ӹ rozwijanie precyzji podczas klejenia ӹ porządkowanie miejsca pracy ӹ wdrażanie do dbania o wspólne przedmioty ӹ Wysłuchanie wiersza Prezent dla ӹ rozmowa na temat dzielenia się, Mikołaja, sprawdzenie stopnia zrozuczynienia dobra mienia tekstu ӹ rozbudzanie w wychowankach empatii ӹ „Sanie Mikołaja” – zabawa orientacyjno-porządkowa ӹ szybkie dobieranie się w grupy o okreӹ Praca plastyczna „Prezent dla Święte- ślonej liczebności na sygnał dzwoneczka go Mikołaja” ӹ działania plastyczne z elementami ӹ Porządkowanie stolików po pracy wycinania i klejenia plastycznej ӹ wdrażanie do dbania o estetykę ӹ Spotkanie z gościem w przedszkolu – wykonywanej pracy, a także o czystość Świętym Mikołajem miejsca jej wykonania ӹ otrzymanie prezentów i wręczenie prezentów wykonanych przez dzieci ӹ stosowanie zwrotów grzecznościowych ӹ wdrażanie do kultywowania tradycji ӹ Osnowa gimnastyczna w formie ӹ aktywizowanie dużych grup mięopowieści ruchowej i z wykorzystaśniowych, zestaw zabaw ruchowych niem metod Czyżowskiego, Labana z wykorzystaniem metod Czyżowskiei W. Sherborne go, Labana i Sherborne – samodzielne przebieranie się w stroje gimnastyczne ӹ „Wiatr goni śnieżynki” – krótkie działanie w ruchu ӹ współdziałanie z małych zespołach ӹ „Zaprzęg Świętego Mikołaja” – zaba- ӹ nabywanie umiejętności współdziawy z kocykami łania z partnerem ӹ „Wyścig saneczek” ӹ oswajanie dziecięcych lęków ӹ „W miłym foteliku” ӹ czerpanie radości z zabawy ӹ „Przyrządy sportowe” – czynności ӹ segregowanie przedmiotów według organizacyjno-porządkowe określonego kryterium ӹ Zabawy plastyczne „Zimowe śnieżynki” ӹ zabawy plastyczne „Zimowe śnieżynki” – ekspresja plastyczna z użyciem farb plakatowych ӹ prawidłowe posługiwanie się pędzlem ӹ używanie odpowiedniej ilości wody

y

Obszar podstaw programowej

ӹ Osłuchanie z piosenką Odwiedziny Świętego Mikołaja ӹ Praca techniczno-przestrzenna „Mikołaj” ӹ Tworzenie wystawki mikołajów – porządkowanie miejsca pracy, wdrażanie dzieci do dbania o wspólne przedmioty

Karty pracy cz. 2 s. 11-15

Kim jesteś, Święty Mikołaju?

1.1 2.4 3.1 6.2 11.1 10.3 15.2

Temat dnia Prezent dla Mikołaja

List do Świętego Mikołaja

ӹ Wycieczka do pracowni krawieckiej – ӹ doskonalenie mowy dialogowej rozmowa wprowadzająca ӹ stosowanie się do umów dotycząӹ Zwiedzanie zakładu krawieckiego cych bezpieczeństwa i kultury podczas ӹ Rozmowa z krawcową wycieczki ӹ Obserwacja etapów pracy krawcowej, ӹ poznanie etapów powstawania rozpoznawanie i nazywanie narzędzi odzieży jej pracy ӹ wzbogacenie słownika czynnego w zakresie tematyki ӹ „Opowieść krawiecka” – zabawa ӹ nabywanie umiejętności budowania językowa zdań poprawnych gramatycznie ӹ Rozwiązywanie zagadek ӹ doskonalenie słuchu fonematyczӹ Układanie zdań z podanymi wyrazami nego ӹ Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ӹ poszerzenie słownictwa pracy krawca ӹ wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny ӹ Zabawa ruchowa „Ściegi” i fizyczny ӹ Gimnastyka z wykorzystaniem elementów metody ruchu rozwijającego ӹ zachęcanie do wspólnej zabawy W. Sherborne ӹ Sukienka dla lali – osłuchanie z pio- ӹ poznanie nowej piosenki senką ӹ dostosowanie ruchu do tempa meӹ Zabawa taneczna przy melodii lodii piosenki ӹ doskonalenie wyczucia rytmu ӹ Śpiewanie piosenki ӹ rozwijanie sprawności manualnej ӹ Zabawa „Nawlekamy korale” ӹ kształtowanie inwencji twórczej ӹ „Pokaz mody” – zabawa ruchowa przy muzyce ӹ „Projektanci mody” – wykonanie pracy plastycznej techniką łączoną ӹ „Od niteczki do sukieneczki” – ukła- ӹ doskonalenie myślenia przyczynodanie i opowiadanie treści historyjki wo-skutkowego obrazkowej

Obszar podstawy programowej

Miary i miarki

Tydzień 4

W krawieckiej pracowni Trudna praca krawca Jesienna moda Skąd mamy ubrania

Cele szczegółowe

Plany pracy Temat kompleksowy

3.1 3.3 12.1 5.4 13.1 13.2 13.3

14.5 1.2 3.3 9.2 2.5 1.1 14.3

5.3 5.4 9.2 2.5 14.3

OrganiZabawy ruchowe: „Gąski do domu”, „Figurki-marmurki „Raz, dwa, trzy – czarownica patrzy”; zazowana bawy: z elementem rywalizacji „Berek żuraw”, naśladowcze „Mamo żabo, ile kroków do ciebie?”; aktywność ruchowa aktywność ruchowa na świeżym powietrzu: lepienie kul ze śniegu, rysowanie i odbijanie wzorów dziecka w puchu śnieżnym, zabawy ruchowe z chustą animacyjną „Raz i dwa, i siup”

Tydzień 1

Formy aktywności dziecka na zajęciach

14

1.1 10.3 13.1 14.3 4.1 4.3 1.2 9.2

y

Obszar podstaw programowej

14.2 5.3 5.4

Tydzień 4

Cele ogólne:

27

Tańcowała igła z nitką Cele szczegółowe ӹ poznanie etapów powstawania ubrań, nazw zawodów ludzi związanych z produkcją i sprzedażą ubrań ӹ doskonalenie podskoku obunóż

ӹ poznanie właściwości magnesu ӹ podział przedmiotów na metalowe i niemetalowe, doskonalenie umiejętności przeliczania ӹ kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej ӹ poznanie sposobów wykorzystania magnesu w życiu codziennym, działanie kompasu ӹ poszerzenie doświadczeń plastycznych, rozwijanie wyobraźni ӹ zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat bieguna południowego ӹ przybliżenie dzieciom zwyczajów i środowiska życia pingwinów ӹ nabywanie umiejętności rozwiązywania prostych działań arytmetycznych, dodawanie przez dokładanie, odejmowanie przez ujmowanie na konkretach

Grudzień

Karty pracy cz. 1 s. 36–40

Temat dnia

28

Formy aktywności dziecka na zajęciach ӹ Nadanie tytułów poszczególnym ilustracjom i całej serii obrazków ӹ Zabawa incytacyjno-inhibicyjna „Igiełka” ӹ Ćwiczenia gimnastyczne 25-minutowe, oprac. autorki ӹ „U pani Szpileczki” – fabularyzowana zabawa matematyczna ӹ Zabawa taneczna ze śpiewem Sukienka dla lali ӹ „Krawiecka kompozycja” – ułożenie na płaszczyźnie kompozycji z materiałów krawieckich

Październik

Październik

Temat dnia Tańcowała igła z nitką

Kto nam prezenty niesie?

Plany pracy Temat kompleksowy

3.1 3.3 5.3 5.4

Czego pragnie Święty Mikołaj?

Karta pracy na stronie 13 Scenariusz zajęć na stronach 30-31

ӹ Wyrabianie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów ӹ Dostarczenie wiedzy na temat zawodu krawca oraz poznanie etapów powstawania odzieży ӹ Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się

ӹ „Na biegunie południowym” – zlokalizowanie bieguna południowego na globusie, podanie dzieciom podstawowych informacji o Antarktydzie ӹ „W krainie pingwinów” – słuchanie fragmentów opowiadania A. i Cz. Centkiewiczów Zaczarowana zagroda, wypowiedzi dzieci na temat treści opowiadania

Pingwiny z mroźnej krainy

Cele szczegółowe na każdy dzień

ӹ zapoznanie z globusem ӹ poznanie warunków życia na biegunie północnym ӹ określanie różnic w sposobie życia na biegunie północnym i w Polsce ӹ poszerzenie wiedzy na temat zwyczajów i życia Eskimosów dawniej oraz obecnie ӹ poszerzenie wiedzy przyrodniczej ӹ czworakowanie w tunelu przodem i tyłem

Wyprawa ze Świętym Mikołajem

Formy aktywności dzieci podczas zajęć

26

ӹ Odarpi syn Egigwy – odnalezienie biegunów Ziemi na globusie, słuchanie fragmentu opowiadania A. i Cz. Centkiewiczów, na podstawie materiałów nauczyciela rozmowa kierowana na temat treści ӹ Zabawa ruchowa „Wyścigi zaprzęgów” ӹ „Eskimosi dziś” – oglądanie filmu edukacyjnego ӹ „Zorza polarna” – pogadanka, pokaz zdjęć ӹ Ćwiczenia gimnastyczne 25-minutowe ӹ „Co potrafi magnes?” – zabawa badawcza ӹ „Magnesy wokół nas” – zabawa dydaktyczna ӹ „Magnes” – zabawa ruchowa według K.W. Vopla ӹ „Labirynt z magnesem” – zabawa zręcznościowa w zespołach ӹ „W eskimoskiej wiosce” – zespołowa praca plastyczna techniką łączoną

Na dalekiej Północy

Plany rozpisane na poszczególne dni tygodnia

Obszar podstawy programowej

we Cele szczegóło

Formy aktywności dziecka na zajęciach


www.we.pl

PEŁNE PLANY PRACY TAKŻE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

17

dstawy Obszar po j programowe

Cele szczegółowe

Ciekawostki z kół podbiegunowych

Tydzień 4

Codzienny trud Eskimosów

Nawigacja czasowa

Luty

ӹ Zabawa ruchowa ze śpiewem „Pinӹ rozwiązywanie i układanie prostych gwinek” zadań arytmetycznych z treścią ӹ Fabularyzowana zabawa matematyczna „Sprytne pingwinki” ӹ Eskimos – osłuchanie z piosenką, ӹ poznanie nowej piosenki 8.1 zabawa naśladowcza wysnuta z treści ӹ doskonalenie umiejętności gry na 8.2 ӹ Akompaniament do melodii na ininstrumentach perkusyjnych 8.3 strumentach perkusyjnych ӹ poznanie muzyki eskimoskiej 5.3 ӹ Słuchanie oryginalnej muzyki eskimo- ӹ dostosowanie ruchów do charakteru 5.4 skiej, improwizacja ruchowa melodii ӹ „Polarne echo” – zabawa rytmiczna ӹ odtwarzanie rytmów na instrumenӹ Gimnastyka twórcza z wykorzystatach perkusyjnych niem elementów metody R. Labana ӹ rozwijanie wyczucia ciała w prze„Wyprawa na biegun północny” strzeni, nabywanie płynności ruchów ӹ „Życie zwierząt w krainie wieczӹ poszerzenie wiedzy na tematy przy- 12.1 nych lodów” – przeglądanie albumów rodnicze 14.2 przyrodniczych, słuchanie ciekawostek ӹ poznanie zwyczajów zwierząt polar- 3.1 o zwierzętach polarnych nych 3.4 ӹ „Zgaduj-zgadula” – układanie obraz- ӹ doskonalenie spostrzegawczości, 14.1 ka z części układanie zagadki 14.3 ӹ Ćwiczenia logorytmiczne przy wier- ӹ doskonalenie wyczucia rytmu 14.4 ӹ usprawnianie słuchu fonemowego szu B. Lewandowskiej Plusk! do wody 14.6 ӹ Czytanie globalne nazw wybranych ӹ doskonalenie techniki posługiwania 9.2 zwierząt polarnych się nożyczkami, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wykonanie pracy ӹ „Pingwinek” – praca przestrzenna według wzoru według szablonu oraz origami z kół Organi- Ćwiczenia poranne 4-minutowe, zabawa ruchowa „Niedźwiedź polarny i foki”, ruchowo-naśladowzowana cza „Na połów”, ze śpiewem „Pingwinek”, bieżna „Wyścigi zaprzęgów”; zabawy na śniegu: ruchowa aktywność „Trop w trop”, „Droga na północ” – zabawy ruchowe z kompasem, zabawa naśladowcza „Pingwinki”, ruchowa „Rzut do celu śnieżką”, równoważne: próby ślizgania się po ubitym śniegu, chodzenie krokiem mierdziecka niczym po wyznaczonej trasie

ӹ poznanie kultury góralskiej, jej cech szczególnych, zaznajomienie z dziedzictwem kulturowym Polski; próby posługiwania się mapą fizyczną Polski, umiejscowienie na niej Zakopanego ӹ szybkie reagowanie na sygnał muzyczny ӹ poznanie specyficznego nazewnictwa elementów góralskiej garderoby ӹ zaznajomienie z zasadami budowy domów na terenach górskich ӹ interpretacja ruchowa do muzyki, rozwijanie inwencji ruchowej ӹ rozwijanie małej motoryki podczas wycinania i zginania papieru, dbanie o estetykę pracy; poznanie nowej formy plastycznej, jaką jest makieta ӹ Zagadka smakowa „Co jem?” ӹ pobudzanie kubków smakowych, ӹ Słuchanie wiersza M. Kawałka Na hali wielozmysłowe zaznajomienie z wytworami otrzymanymi z hodowli – interpretacja ruchowa treści wiersza owiec podczas zabawy naśladowczej ӹ „Co nam dają owieczki?” – oglądanie ӹ poznanie rytuału strzyżenia owiec, filmu zasad wyrabiania serków ӹ „Miękkie, czy twarde?” – zagadki ӹ rozwijanie mowy czynnej poprzez dotykowe stosowanie przymiotników opisujących fakturę przedmiotów ӹ utrwalenie przeliczania i klasyfikowania elementów w zakresie liczbowym dziecka ӹ Osłuchanie z piosenką Górol ci jo, ӹ poznanie gwary góralskiej jako spegórolicek cyficznej formy języka polskiego ӹ „Tańcz jak góral” – zabawa taneczna ӹ poznanie kroku podstawowego góralskiego krzesanego

9.1 14.3 14.7 15.3 9.3 8.2 10.1 9.2 14.3

1.1 2.2 3.3 4.2 5.1 5.3 10.3 12.1 13.1

1.2 8.1 9.1 8.3

Różne oblicza Księżyca

Kwiecień

Luty Tydzień 2

Na turystycznym szlaku

Obszar podstawy programowej

Kto staje słupka?

Gdzie leżą Tatry? Serki owcze – oscypki Co to jest gwara?

ӹ „Pociąg w góry” – zabawa inicjująca ӹ Słuchanie wiersza H. Mortkowiczówny Jędruś z Zakopanego z prezentacją zdjęć obrazujących jego treść. „Owce na hali” – zabawa ruchowa integracyjna przy muzyce ӹ „Góralski strój” – zabawa dydaktyczna, prezentacja ilustracji i zdjęć górali w strojach regionalnych ӹ „Hej, górol ci ja, górol” – zabawa taneczno-muzyczna ӹ „Jak wygląda góralski dom?” – omówienie charakterystycznych cech górskich domów ӹ Praca plastyczno-techniczna „W Tatrach”

Cele szczegółowe

Rakietą w kosmos

Karty pracy cz. 4 s. 6-10

Cele ogólne: ӹ Rozwijanie zainteresowania kosmosem ӹ Wzbogacenie wiedzy na temat Ziemi jako planety ӹ Kształtowanie otwartej postawy twórczej

Temat dnia

Formy aktywności dziecka na zajęciach ӹ „Wyprawa w kosmos” – zabawa dydaktyczna ӹ Planety Układu Słonecznego – wypowiedzi dzieci, oglądanie filmu ӹ „Skaliste czy gazowe?” – zabawa matematyczna ӹ „Planety” – praca techniczno-plastyczna ӹ „Ziemia” – zabawa dydaktyczna w oparciu o fotografie ӹ „Planety w sylabach” – ćwiczenia syntezy sylabowej ӹ „Błękitna Planeta” – zabawa badawcza z globusem ӹ „Przyciąganie ziemskie” – doświadczenia z zabawkami ӹ „Ziemia – dom wielu narodów” – zabawa dydaktyczna ӹ Zagadka słowna z hasłem „Słońce” ӹ Ciekawostki o Słońcu – wypowiedzi dzieci ӹ „Do czego potrzebne jest Słońce?” – burza mózgów ӹ Zabawa orientacyjno-porządkowa „Słoneczne promienie” ӹ Praca plastyczna „Słońce” – przewlekanie włóczki, łączenie materiałów nieplastycznych

Cele szczegółowe ӹ poszerzenie wiedzy na temat kosmosu i nazw planet Układu Słonecznego ӹ utrwalenie nazw planet ӹ utrwalenie wiadomości o rodzaju materii tworzącej planety ӹ odzwierciedlenie w twórczej formie ciekawostek na temat planet naszego Układu Słonecznego ӹ poszerzenie wiedzy dzieci na temat planety, na której żyją ӹ kształtowanie słuchu fonemowego ӹ zapoznanie dzieci z nazwami kontynentów, wskazanie Europy i obszaru Polski ӹ rozwijanie zainteresowania zjawiskami astrofizycznymi, wyjaśnienie pojęcia „przyciąganie ziemskie” ӹ ukazanie dzieciom innego poza werbalnym sposobu porozumiewania się ӹ rozwiązywanie zagadki słownej, wypowiedzi dzieci, wzbogacenie ich wiedzy ӹ rozwijanie wiedzy na temat wpływu Słońca na organizmy żywe, wdrażanie do właściwego korzystania z kąpieli słonecznych ӹ rozwijanie małej motoryki

Obszar podstawy programowej

3.3 13.3 14.2 14.6 14.7 10.1 1.3 15.3 14.6 4.3 14.2 7.2 1.2

ӹ Słuchanie wiersza N. Usenko Miś i Księżyc, rozmowa kierowana na temat treści wiersza ӹ „O Księżycu słów kilka” – ciekawostki na temat satelity Ziemi ӹ „Fazy Księżyca” – zabawa ruchowa ӹ „Loty na Księżyc” – zabawa dydaktyczna ӹ „Kroki na Księżycu” – zabawa naśladująca niską grawitację

13

Rakietą w kosmos Cele szczegółowe

y

Obszar podstaw programowej

ӹ uważne słuchanie tekstu wierszowa- 14.5 nego 3.2 ӹ poznanie zjawiska faz Księżyca 3.3 ӹ utrwalenie określeń „pełnia” i „sierp” 5.4 ӹ poznanie ciekawostek o lądowaniu ludzi na Księżycu ӹ rozwijanie pracy dużych grup mięśniowych

ӹ Osłuchanie z piosenką Zielone ufoӹ utrwalenie słów piosenki, instru8.1 ludki mentalizacja na wybranych instrumen- 8.3 ӹ „Gdybym spotkał ufoludka...” – zaba- tach, interpretacja ruchowa treści 1.2 wa gramatyczna ӹ rozwijanie słownictwa i kreatywno- 5.4 ӹ „Lot w kosmos” – zabawa ruchowa ści słownej 1.3 ӹ „Byłem na planecie...” – zabawa ӹ rozbudzanie twórczego myślenia twórcza ӹ rozwijanie pracy dużych grup mięśniowych ӹ „Budujemy pojazd kosmiczny” – zabawa plastyczna ӹ współdziałanie w zespole ӹ „Próba szybkości, giętkości i reflekӹ niwelowanie zachowań egocentryczsu” – konkurencje sportowe, otrzyma- nych, rozbudzanie wiary w siebie nie odznaki „Małego Kosmonauty” Ćwiczenia gimnastyczne z ławeczką – rozwijanie postawy wyprostnej i równowagi; zabawy na świeOrganiżym powietrzu: „Pająk i muchy”, „Berek żuraw”, rysowanie kredą na płycie chodnika, gra w klasy; zowana aktywność zabawa ruchowa wyrabiająca refleks „Haczi-paczi”; zabawa muzyczno-ruchowa „Zakupy w sklepie”; ruchowa zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Mamo żabo, ile kroków do ciebie?”, „Tańczymy labada”; zadziecka bawy ruchowe „Na dzień dobry” z użyciem szarf; zabawy na świeżym powietrzu: gra w piłkę nożną, rzuty do celu, zabawy organizowane z elementem rywalizacji „Piłka parzy”

Tydzień 4

Formy aktywności dziecka na zajęciach

Formy aktywności dziecka na zajęciach

Temat kompleksowy

Kwiecień

Temat dnia

Plany pracy Temat dnia

Tydzień 2

Cele ogólne: ӹ Poznanie regionu górskiego Polski ӹ Zapoznanie z kulturą góralską, jej cechami charakterystycznymi ӹ Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

12

Proponowane zabawy ruchowe

y

Obszar podstaw programowej

Luty

Karty pracy cz. 3 s. 6-10

13

Na góralską nutę Cele szczegółowe

ӹ rozwijanie muzycznej inwencji 9.2 twórczej 14.3 ӹ rozwijanie prawidłowego posługiwania się nożyczkami ӹ wyrabianie umiejętności komunika- 1.3 tywnego wypowiadania się i doskona- 4.3 lenia sprawności poznawczych 3.3 ӹ poznanie zasad bezpiecznego poru- 5.4 szania się w górach 6.2 ӹ zapoznanie z nazwami tatrzańskich 6.3 szczytów, dolin i jezior 11.1 ӹ uwrażliwienie na niebezpieczeństwo, 13.1 jakie niesie niewłaściwe zachowanie 14.1 podczas wyprawy 14.3 ӹ rozwijanie kreatywności ruchowej 8.2 ӹ rozwijanie umiejętności skupienia 14.7 i przeliczania elementów ӹ rozwijanie wyobraźni przestrzennej, prawidłowe posługiwanie się ołówkiem, rozwijanie małej motoryki podczas używania przyborów plastycznych ӹ Słuchanie opowiadania B. Gawryluk ӹ uważne słuchanie opowiadania 14.5 Gwizdek i śniegowa kula ӹ poznanie zwierząt zamieszkujących 14.2 ӹ „Dalsze przygody świstaka Gwizdka” Tatrzański Park Narodowy 12.1 ӹ „Zwierzęta żyjące w Tatrach” – praca ӹ rozwijanie wyobraźni, formułowanie 14.5 z albumami zakończenia opowiadania 8.2 ӹ „Widzę, że w górach...” – zabawa ӹ kształtowanie właściwego obchodze- 9.2 ruchowo-naśladowcza nia się z książką, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, utrwalenie ӹ Praca plastyczna „Mieszkańcy Tanazw zwierząt zamieszkujących tereny trzańskiego Parku Narodowego” górskie, zwrócenie uwagi na osobniki objęte ochroną ӹ tworzenie ilustracji w oparciu o treść opowiadania, rozwijanie pamięci odtwórczej Organi- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, korzystanie z sanek, lepienie kul śniegowych, rzuty do celu; zowana zabawy tropiące; ćwiczenia rozmachowe ramion; zabawy kołowe ze śpiewem: „Płyną statki z banaaktywność nami”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Jawor”, „Rolnik sam w dolinie”; zabawy ruchowe z obręczami: „Tunel”, ruchowa „Tocz się”, „Wskocz do środka”; zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Bobry”; zabawy ze dziecka skakankami: „Lina ratunkowa”, „Zawody sportowe”

Tydzień 4

Formy aktywności dziecka na zajęciach ӹ Zabawy muzyczne – tworzenie krótkiego utworu w oparciu o instrumenty niestandardowe ӹ Praca plastyczna „Ciupaga” ӹ „Wyprawa w góry” – sytuacja zadaniowa ӹ Zabawa dydaktyczna „Trasa na mapie” ӹ „Górskie szczyty” – praca z ilustracją ӹ Opowieść ruchowa „Pogoda w górach” ӹ „Milczek” – zabawa matematyczna ӹ „Moja mapa” – praca plastyczna

Planety Układu Słonecznego

Temat dnia Na góralską nutę

Nasza planeta Ziemia

Plany pracy Temat kompleksowy

Co wiemy o Słońcu?

12

Odwołania do obszarów podstawy programowej

Czy istnieją ufoludki?

Temat dnia

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Na biegunach Ziemi

Formy aktywności dziecka na zajęciach

1.2 14.5 11.1 11.2 5.4 6.3 14.3

29


PRZEWODNIKI METODYCZNE

DLA NAUCZYCIELA

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Odsyłacz do odpowiedniej karty pracy

78

Luty

Tematy na cały tydzień

Karta pracy cz. 3, s. 19 III. Pingwiny z mroźnej krainy

Tematy dnia:

IV. Codzienny trud Eskimosów

I. Na dalekiej Północy

V. Ciekawostki z kół podbiegunowych

Tydzień 4

II. W osadzie Eskimosów

Dzień 4

Propozycja zapisu w dzienniku

Zapis w dzienniku: 1. Zabawy w kącikach według upodobań dzieci. Przeglądanie czasopism w kąciku czytelniczym, słuchanie wybranych

fragmentów opowiadań, komiksów. Zabawy: ruchowa ze śpiewem „Pingwinek”, ruchowa „Wyścigi zaprzęgów”. Ćwiczenia aparatu mowy „Lunamuk łowi ryby”. 2. Eskimos – osłuchanie z piosenką, akompaniament do melodii na instrumentach perkusyjnych, zabawa naśladowcza wysnuta z treści, słuchanie oryginalnej muzyki eskimoskiej, improwizacja ruchowa, „Polarne echo” – odtwarzanie rytmów na instrumentach perkusyjnych. Gimnastyka twórcza z wykorzystaniem elementów metody R. Labana „Wyprawa na biegun północny”. 3. Zabawy na powietrzu: równoważna – próby ślizgania się po ubitym śniegu, chodzenie krokiem mierniczym po wyznaczonej trasie, swobodne zabawy na śniegu. 4. Indywidualne ćwiczenia słuchu fonemowego – wyodrębnianie głosek w nagłosie. 5. Właściwe obchodzenie się z książkami i czasopismami w kąciku czytelniczym. Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie.

I. Poranna rozgrzewka

Dzień akty

wności Dziecka

ӹ Przeglądanie czasopism w kąciku czytelniczym, słuchanie wybranych fragmentów opowiadań, komiksów. ӹ Zabawy: ruchowa ze śpiewem 3 „Pingwinek” (opis str. 76), ruchowa „Wyścigi zaprzęgów”. ӹ Ćwiczenia usprawniające aparat mowy – zabawa ortofoniczna fabularyzowana „Łowienie ryb”:

Propozycje zabaw porannych

Lunamuk wyrusza na łowisko – zwołuje psy – gwiżdże [próba gwizdania], psy szczekają – hau, hau i warczą – wrr, zaprzęg sunie po śniegu – ssss, zaprzęg dojeżdża na brzeg morza i Eskimos wyrąbuje przerębel – trach, trach, stuk, stuk. Eskimos zarzuca wędkę – plusk i czeka na rybę – ciii, wędka się porusza i Lunamuk wyciąga malutką rybkę, wrzuca ją z powrotem do wody – chlup, rybka odpływa – chlap, zarzuca wędkę – plusk i czeka na rybę – ciii, wędka się porusza i Lunamuk wyciąga dużą rybę – mniam, mniam, mniam.

wczo-dydaktyczne cia wychowa II. Zaję

1. Eskimos – osłuchanie z piosenką.

Ref. Eskimos lubi...

2 Eskimos

słowa Stanisław Karaszewski, muzyka Tomasz Strąk

Jestem Eskimos prosto z Alaski, [ustawienie w kole, rytmiciągną me sanki dzielne psy husky. czne klaskanie w dłonie] Z lodu i śniegu mam dom nieduży, [kopuła z rąk wrócę tam chętnie z długiej podróży. nad głową] Ref. Eskimos lubi lód i śnieg, [marsz w kole w parach] i lubi mknąć sankami; [jedno dziecko za chcesz? Jak Eskimos sanki bierz, drugim (zaprzęgi)] na sannę ruszaj z nami! Jadę zobaczyć arktyczne morze, [falowanie rękami naprzenad morzem tańczą polarne zorze. miennie w prawo i w lewo] Na brzegu żyją białe niedźwiedzie, [obrót dookoła siebie w prawo] a w morzu morsy, foki i śledzie. [obrót dookoła siebie w lewo]

ӹ Zabawy dowolne w kąciku krawieckim, manipulacyjnym. Gry zręcznościowe: „Pchełki”, „Skoczki”, „Bierki” – w parach lub małych zespołach. ӹ Zabawa ruchowa na czworakach „Kot i myszki” – wybrane dziecko, kot, siedzi wewnątrz obręczy. Gdy zasłania twarz krążkiem, pozostałe dzieci – myszki, biegają na czworakach. Gdy odsłania twarz – myszkom nie wolno się poruszyć, kot wyrusza na polowanie. Myszka, która się poruszyła, zostaje kotem lub odchodzi od zabawy. ӹ „Ozdabiamy sukienkę” – ćwiczenia podniebienia miękkiego i oddechowe – przysysanie przez rurkę kolorowych kółek, kwadratów itp. i opuszczanie ich na kontur sukienki w wybranym miejscu – do wykorzystania kontur z kart pracy, str. 38 [I]. ӹ Indywidualne ćwiczenia sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej: nawlekanie korali według inwencji własnej i wzoru.

wczo-dydaktyczne cia wychowa II. Zaję

1. Osłuchanie z piosenką Sukienka dla lali, wysłuchanie piosenki z płyty CD.

1 Sukienka dla lali [8, 15]

słowa i muzyka Regina Panaś

Mam nitkę, igiełkę, płótno da mama, [dzieci w parach na obwodzie koła, trzymają się za ręce] Uszyję dla lali sukienkę sama. (bis) [tańczą walczyka krokiem dostawnym] [duże koło, ręce pod bokami] Przybory posprzątam, rączki umyję. (bis) [kołysanie się na boki w rytmie 3/4]

30

Już suknia gotowa, wystroję lalę,

[ręce pod bokami, obrót dookoła siebie] Do tego założę piękne korale. (bis) [8 klaśnięć w dłonie]

2. Rozmowa na temat treści piosenki (poniżej przykładowe pytania): − Kto występuje w piosence? − Co chce zrobić dziewczynka? − Jakich przyborów użyje dziewczynka do szycia? − Co zrobiła dziewczynka po uszyciu sukienki? − W co wystroiła lalę? Wyjaśnienie słowa „płótno”, prezentacja kilku rodzajów tkanin o różnej fakturze (np. płótno, sukno, aksamit, sztruks, jedwab, stylon itp.), podanie ich nazw przez dzieci lub nauczyciela. Oglądanie i badanie dotykiem

4. Zabawa ruchowa przy piosence – opis przy tekście piosenki powyżej.

5. Próba

śpiewu piosenki z podkładem muzycznym przy pomocy nauczyciela.

7. Praca z kartą pracy str. 38 [I] – doskonalenie

sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzieci wodzą palcem po konturach sukienki, obrysowują kontur na folii, ozdabiają sukienkę dowolnymi wzorami.

8. „Projektanci mody” – wykonanie pracy plastycz-

nej techniką łączoną z wykorzystaniem ścinków materiału, papieru kolorowego, wycinków z niepotrzebnych czasopism. Jedna grupa dzieci ma na kartkach narysowane głowy chłopca lub dziewczynki. Ich zadaniem jest zaprojektować jesienny strój, łącznie z nakryciem głowy, obuwiem i dowolnymi dodatkami. Druga grupa dzieci wycina fotografie ubrań z kolorowych czasopism, komponuje z nich stroje, nakleja na kartkę, dorysowuje twarze, ręce, nogi itp.

9. Porządkowanie sali po skończonych zajęciach. III. Popołudniowy relaks ӹ Zabawy na powietrzu – gry zespołowe w piłkę, serso w parach i kole. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie – zwracanie uwagi na wygląd drzew, zachowanie ptaków itp. ӹ Indywidualne ćwiczenia orientacji w schemacie ciała „Gdzie jest guzik?”. Przed dzieckiem na stoliku leży lalka. Na wstępie nauczyciel prosi dziecko, aby wskazało swoją prawą i lewą rękę, potem prawą i lewą rękę lalki. Kolejno nauczyciel kładzie guzik i zadaje pytania, np.: » W której ręce lalka ma guzik? » Na której kieszonce brakuje guzika? [prawej/lewej] » Z której strony sukienki brakuje guzika? Gdzie jest guzik? [na ramieniu, pod nogą, obok lalki itp.] Wariant II: dziecko kładzie guzik w miejscu, które wskazuje nauczyciel, np.: » Połóż guzik z prawej strony lalki. » Połóż guzik na lewej kieszonce sukienki lalki. » Połóż guzik na lewym rękawie sukienki.

115

50

2. Rozmowa na temat treści piosenki, pamięciowe opa-

nowanie tekstu refrenu przez powtarzanie frazami muzycznymi.

3. Akompaniament na instrumentach perkusyjnych do

melodii piosenki – dzieci podzielone na trzy grupy grają podczas zwrotek na bębenkach i patyczkach, podczas refrenów na janczarach lub tamburynach. Zamiana instrumentów przy powtórzeniu piosenki.

Karta pracy cz. 2, s. 8

Magia teatru III. Na teatralnym afiszu

Tematy dnia:

IV. Tworzymy scenografię

I. Z wizytą w teatrze

V. Kim jest mim?

II. Pacynki, kukiełki i marionetki

Zapis w dzienniku: 1. Zabawy według inicjatywy dzieci. „Kolory” – zabawa ruchowa z zastosowaniem chusty integracyjnej. Rozwijanie koncentracji i pamięci słuchowej podczas zabaw integracyjnych. Zabawa w kole doskonaląca sprawność ruchową „Zatrzymany film”. Rozwijanie koordynacji ręka–oko w trakcie ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej. 2. Utrwalenie umiejętności przeliczania i odwzorowania, uważne słuchanie wiersza, wcielanie się w role teatralne. Poszerzanie wiadomości na temat teatru, rozumienie pojęć: „rekwizyt”, „afisz”, „reżyser”. Praca plastyczna farbami plakatowymi, właściwe używanie pędzla, dbanie o estetykę pracy. 3. Zabawy na świeżym powietrzu: gra w klasy, rzuty do celu, rysowanie kredą na płytach chodnikowych. 4. Praca indywidualna – rozwijanie świadomości fonologicznej. Utrwalenie linii melodycznej i słów piosenki Teatrzyk cieni. 5. Niwelowanie zachowań agresywnych wobec kolegów, wdrażanie do oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi, uważne słuchanie kolegów. I. Poranna rozgrzewka

Dzień aktywno

ści Dziecka

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym W progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła: „Widział kto takiego osła?!”. Przyszła krowa. Tuż za progiem Zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa Zawołała: „A to krowa!”. Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota: „Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić! A to świnia!”. Przyszedł baran. Chciał na grzędzie Siąść cichutko w drugim rzędzie, Grzęda pękła. Kwoka wściekła Coś o łbie baranim rzekła

ӹ Zabawy ruchowe „Na dzień dobry” z zastosowaniem chusty integracyjnej: „Kolory” – dzieci trzymają rozłożoną promieniście chustę, nazywają kolor, który mają przed sobą. Nauczyciel wywołuje poszczególne kolory, np. czerwony, a zadaniem uczestników jest przebiec pod chustą na drugą stronę koła. Zabawa jest powtarzana, aż wszystkie dzieci zmienią się miejscami. ӹ Ćwiczenia słuchowe „Jaka to piosenka?” – nauczyciel nuci frazą „lalala” fragmenty piosenek i śpiewanek, które dzieci już znają. Przedszkolaki powinny podać tytuł usłyszanej melodii. ӹ Ćwiczenie z zakresu kinezjologii edukacyjnej P. Denissona – utrwalenie umiejętności kreślenia na papierze „leniwej ósemki”. Rozwijanie kreatywności. „Co może powstać, gdy do leniwej ósemki dorysujemy inne elementy?”. ӹ Praca indywidualna – rozwijanie świadomości fonologicznej, dzielenie słów na sylaby.

wczo-dydaktyczne cia wychowa II. Zaję

1. „Bilety” – zabawy na spostrzegawczość. Nauczyciel

rozdaje dzieciom kolorowe kartoniki z liczbą i symbolem (kwiatka, zwierzęcia, przedmiotu), zadaniem dzieci jest odnalezienie takiego samego motywu na oparciu krzesełka.

2. Inscenizacja do wiersza, np. Kwoki J. Brzechwy – kiedy wszystkie dzieci odnajdą swoje miejsce, nauczyciel zaprasza na przedstawienie. Spośród wierszy dla dzieci wybiera wiersz do własnej inscenizacji. Używa różnych nakryć głowy, by wcielić się postacie.

Kwoka

Jan Brzechwa

Proszę pana, pewna kwoka Traktowała świat z wysoka I mówiła z przekonaniem: „Grunt to dobre wychowanie!”. Zaprosiła raz więc gości, By nauczyć ich grzeczności.

I dodała: „Próżne słowa, Takich nikt już nie wychowa, Trudno… Wszyscy się wynoście!”. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, Była dobrze wychowana?

3. Rozmowa na temat obejrzanego przedstawienia. Nauczyciel zadaje pytania, np.: − Kogo zaprosiła kwoka? − Co się przydarzyło zwierzętom?

− Dlaczego kwoka się denerwowała? − Co oznacza słowo grzeczność? − Czy potraficie wytłumaczyć kolegom, co to znaczy „traktować świat z wysoka”? − Czy gospodyni kwoka była dobrze wychowana?

4. Wprawki

dramowe – nauczyciel wręcza dzieciom nakrycia głów potrzebne do odegrania ról w wierszu Kwoka. Nauczyciel głośno odczytuje kolejny raz wiersz Brzechwy, a dzieci oddają ruchem scenicznym zachowanie zwierząt (czynią to naprzemiennie, tak by wszystkie wzięły udział w zabawie).

5. „Zapraszamy

na przedstawienie” – zabawa dydaktyczna. Nauczyciel zadaje pytania: − Jak można nazwać to, co robiliśmy przed chwilą? [próba teatralna] − Kto był reżyserem? − Kim byliście wy? − Co mieliście na głowach? Jak się nazywają w teatrze takie przedmioty? [rekwizyty] − Co jeszcze jest potrzebne, żeby spektakl się odbył? W jaki sposób poinformujemy widzów? [plakat, afisz teatralny] − Jaki tytuł możemy nadać naszemu przedstawieniu?

6. Zajęcia plastyczne „Afisz teatralny”. Nauczyciel:

Co powinniście namalować na plakacie, żeby ktoś, kto nie zna liter, domyślił się, o czym będzie przedstawienie? Dzieci podzielone na zespoły otrzymują kartki papieru, na których tworzą plakat informujący o inscenizacji na podstawie wiersza Kwoka. Każda grupa ma do wyboru różne materiały plastyczne: pastele, farby, pisaki itd. Po skończonej pracy dzieci opowiadają o tym, jak powstawał ich afisz, co na nim umieściły i dlaczego.

III. Popołudniowy relaks ӹ Zabawy na świeżym powietrzu: gra w klasy, rzuty do celu, rysowanie kredą na płytach chodnikowych. ӹ Indywidualne ćwiczenia słuchu fonemowego, karta pracy str. 8 [II] – doskonalenie słuchu fonemowego, wyszukiwanie wyrazów z określoną głoską w nagłosie. ӹ Zabawa w kole doskonaląca sprawność ruchową „Zatrzymany film” (D. Mégrier, Zabawy teatralne w przedszkolu). Dzieci spacerują po sali. Na dany sygnał zatrzymują się i nieruchomieją jak posągi. Gdy to uczynią, pada hasło, tym razem w formie czasownika: „weź”, „zerwij”, „zabierz”, „daj”. Dzieci, wykonując czynność, poruszają się bardzo wolno – wszystko odbywa się jak na filmie w zwolnionym tempie. ӹ Utrwalenie słów i melodii piosenki Teatrzyk cieni.

51

Dzień 3

ści Dziecka

Dzieci siedzą w szpalerze, dzieci chętne prezentują własne stroje, przechodząc rytmicznie przy muzyce nowoczesnej. W zabawie można wykorzystać przyniesione przez dzieci z szatni ich własne ubrania (czapki, peleryny, kalosze, parasole, chusty itp.). Przed rozpoczęciem zabawy należy dać dzieciom chwilę czasu na przygotowanie, a publiczność w tym czasie doskonali rytmiczne klaskanie przy muzyce.

Dzień 3

I. Poranna rozgrzewka

Dzień aktywno

wlekamy korale” – dzieci siedzą w małych kółeczkach (3–4-osobowych) na dywanie, każde ma sznurowadło. W środku stoi koszyczek z koralami. Podczas słuchania piosenki odtwarzanej z płyty CD dzieci nawlekają korale. Gdy piosenka umilknie, wyłonienie zwycięzców z kółek – dzieci kładą sznurki z koralami jeden pod drugim i porównują ich długość. Dzieci z najdłuższymi koralami siadają w środku koła, pozostałe wokół nich i zabawa się powtarza. Ponowne wyłonienie zwycięzcy – nagrodzenie brawami. Wariant II: dzieci nawlekają korale według wzoru podanego przez nauczyciela (wzory narysowane na pasku papieru, np. układy kolorystyczne lub podana naprzemienność kształtów).

6. „Pokaz mody” – zabawa ruchowa przy muzyce.

[jak poprzednio]

Tydzień 4

3. Zabawa doskonaląca sprawność manualną „Na-

Zapis w dzienniku:

1. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań. Gry stolikowe zręcznościowe w parach – „Pchełki”, „Skoczki”, „Bierki”. Zabawa z elementami czworakowania „Kot i myszki”. Ćwiczenia aparatu mowy „Ozdabiamy sukienkę”. 2. Osłuchanie z piosenką Sukienka dla lali, zabawa taneczna, śpiewanie piosenki, zabawa „Nawlekamy korale”. „Pokaz mody” – zabawa ruchowa przy muzyce. „Projektanci mody” – wykonanie pracy plastycznej techniką łączoną. 3. Zabawy na powietrzu – gra w piłkę, ringo. Obserwacje przyrodnicze – „Zmiany w przyrodzie wokół nas”. 4. Doskonalenie sprawności manualnej – obrysowanie konturu, kreślenie wzorów literopodobnych. „Gdzie jest guzik?” – doskonalenie orientacji w schemacie ciała. 5. Stosowanie się do ustalonych zasad w grach i zabawach. Przypomnienie kodeksu „Przedszkolaka na medal”.

Wykroję płócienko, guzik przyszyję,

skrawków tkanin. Dzieci chętne określają zgodnie ze swoim odczuciem cechy tkanin za pomocą przymiotników (np. szorstka, gładka, cienka, gruba, lekka, delikatna, miękka, sztywna i inne według inwencji).

Listopad

V. Miary i miarki

Tydzień 4

IV. Skąd mamy ubrania

Ref. Eskimos lubi...

Listopad

Tydzień 4

Tańcowała igła z nitką III. Jesienna moda

I. W krawieckiej pracowni II. Trudna praca krawca

Tydzień 4

Dzień 3

Karta pracy cz. I, s. 38 Tematy dnia:

Październik

Październik

114

Dzień 3

Karta pracy na stronie 13 Plan pracy na stronach 28-29

[jak poprzednio]

Mkną moje sanie po białym śniegu, [poruszanie się po kole chciałbym zobaczyć północny biegun, jedno dziecko za drupomiędzy krami pływać w kajaku, gim, ręce na ramionach choć mróz, nie zmarznę w mym anoraku. dziecka idącego przed nim]


www.we.pl

SCENARIUSZE PRZYGOTOWANE NA KAŻDY DZIEŃ PRACY

− wycinanie nożami bloków lodowych – jedną ręką,

5. Słuchanie fragmentów nagrań tradycyjnej muzyki

− rozbijanie młotem dużych bloków lodu na mniejsze, − w parach wspólne noszenie ciężkich lodowych blo-

stu powyżej).

6. „Polarne echo” – odtwarzanie rytmów wystukanych

;

;

;

.

7. Śpiew piosenki: I zwrotka – chłopcy, II zwrotka – dziewczynki, refreny i III zwrotka razem.

8. Praca z kartą str. 19 [III] (diagnostyczną) – wyodrębnianie głoski w nagłosie, poszerzenie słownictwa. Kolorowanie obrazków przedstawiających przedmioty, których nazwy zaczynają się na określoną głoskę.

9. Gimnastyka z wykorzystaniem elementów metody R. Labana „Wyprawa na biegun północny” – zestaw opracowany przez autorkę. I. Wyczucie własnego ciała: Polarnicy wybierają się na wyprawę naukową na biegun. Przed nimi długa i trudna wędrówka przez mroźne lodowe przestrzenie. − marsz w kolumnie z omijaniem lodowych skał, − przeciskanie się przez wąskie lodowe szczeliny, − przekraczanie bloków lodowych (marsz z przekraczaniem „przeszkód” na sygnał), − czołganie się przez niskie tunele w lodowcu, − poruszanie się pod wiejący silnie wiatr oraz z wiatrem wiejącym w plecy. II. Wyczucie ciężaru własnego ciała: Nagle rozpętała się śnieżna burza – by się przed nią schronić, polarnicy muszą zbudować igloo.

ków i układanie jeden na drugim, − przenoszenie bloków z lodu w rękach przed sobą, na plecach, powrót z pustymi rękami. III. Wyczucie opanowania przestrzeni: W igloo jest ciemno, polarnicy muszą bardzo uważać, żeby w ciemności nie zrobić sobie krzywdy. − sięganie jak najdalej ręką prawą/ręką lewą w siadzie /w staniu, − stąpanie prawą/lewą nogą jak najdalej w różnych kierunkach, − wyciąganie głowy jak najdalej w górę, na boki, w przód i w tył. IV. Kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem: Burza się skończyła i polarnicy po wyjściu z igloo zobaczyli Eskimosów. − powitanie ich ukłonem – w parach, − odwzorowanie ruchów partnera w różnych pozycjach, − poruszanie się za partnerem „krok w krok” z naśladowaniem jego ruchów, − popychanie partnera siedzącego na krążku w przód, partner pomaga, odpychając się rękoma. V. Rozwijanie poczucia płynności ruchu, ciężaru oraz przestrzeni i czasu: Polarnicy zostali zaproszeni przez Eskimosów do wspólnej zabawy. − rytmiczne podskoki w rytm bębenka, − obroty wokół własnej osi przy dźwiękach grzechotki, − nauka eskimoskiego tańca „płynącej foki”: płynne ruchy ciała w leżeniu na plecach, na brzuchu, − pożegnanie gościnnych Eskimosów. VI. Użycie własnego ciała jako przyrządu: − jazda skuterem śnieżnym wyznaczonym tempem zgodnie z podanym rytmem (wolno, szybko), − jazda na nartach pod górę i z góry, − dotarcie do stacji badawczej, odpoczynek.

Nawigacja czasowa

Dzień 4

przez nauczyciela na bębenku (na bębenkach, patyczkach lub wyklaskiwanie). Wystukiwanie na instrumentach perkusyjnych rytmów przedstawionych w formie graficznej, np.:

oburącz,

Tydzień 4

Eskimosów [źródło: Internet np.hornsund.igf.edu.pl/ tmo/grenlandia/audio/]. Improwizacja ruchowa przy muzyce. Podanie informacji, że tańcem narodowym Eskimosów jest polka, a tradycyjnym instrumentem do czasu zetknięcia się z białymi ludźmi był tylko bębenek.

Luty

4. Zabawa naśladowcza przy piosence (opis obok tek-

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

79

Na biegunach Ziemi

Szczegółowy scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych

III. Popołudniowy relaks ӹ Zabawy na powietrzu – równoważna: próby ślizgania się po ubitym śniegu, chodzenie krokiem mierniczym po wyznaczonej trasie, swobodne zabawy na śniegu. ӹ Indywidualne doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenia koncentracji uwagi – słuchanie dowolnego opowiadania o zwierzętach polarnych, rysowanie ilustracji do opowiadania.

V. Wielkanocne zmagania

Zapis w dzienniku:

ności Dziecka

ӹ Zabawy rówieśnicze bez ingerencji nauczyciela. ӹ Przygotowanie pomocy do zajęć plastycznych – odrysowywanie na kartonie szablonu koszyka, prawidłowy chwyt ołówka. ӹ Zabawa słuchowa „Co to za piosenka?” – nauczyciel nuci dzieciom fragmenty piosenek, z którymi wcześniej się osłuchały. Zadaniem dzieci jest odgadnąć tytuł. ӹ Ćwiczenia gimnastyczne z szarfami. Dzieci podzielone na zespoły wykonują na czas poszczególne konkurencje: » „Przewlekamy” – każdy członek drużyny przewleka szarfę od stóp do głów, stojąc w jej środku, po czym podaje szarfę koledze. » „Tip-topki” – dzieci układają z szarf linię na podłodze i przechodzą po niej bosą stopą (stopa za stopą), utrzymując równowagę. » „Lina” – każdy zespól otrzymuje tyle szarf, ile osób liczy, i na sygnał ma je związać w linę. ӹ Praca indywidualna – rozwijanie percepcji wzrokowej podczas zabawy „Co nie pasuje?” – wyszukiwanie elementu różniącego się w szeregu.

wczo-dydaktyczne cia wychowa II. Zaję 1. Osłuchanie z wierszem Na wielkanocnym stole. Nauczyciel prezentuje dzieciom wiersz:

Na wielkanocnym stole Ewa Stadtmüller

Wielkanocny stół nakryty bielutkim obrusem, Na ten obrus dzbanuszek wskoczył jednym susem, Z dzbanuszka zerkają aksamitne bazie, Ha! Jesteśmy pierwsze, przynajmniej na razie. Niezbyt długo samotnie na stoliczku stały Wnet się zjawił koszyk pisanek wspaniałych.

Jedna w paski, druga w gwiazdki, trzy następne w kwiaty, Ta w kropeczki, ta w listki... Wybór przebogaty! Każda sobą zachwycona i bardzo przejęta: Dzięki nam tak kolorowe Mogą być te święta! Usłyszały to mazurki, ślicznie lukrowane. Roześmiały się serdecznie: Pisanki kochane, Śliczne macie wzorki, takie kolorowe Lecz my do schrupania jesteśmy gotowe. Każdy lubi w święta

2. Rozmowa kierowana na temat treści wiersza, nauczyciel zadaje pytania, np.: − O jakich świętach jest mowa w wierszu? − Wymieńcie potrawy wielkanocne, które udało wam się zapamiętać. − Co powiedział baranek do skłóconych potraw? Jak myślicie, dlaczego święta wielkanocne obchodzimy wiosną? [budzenie się przyrody, odradzanie się życia, nadzieja na lepsze, nowe dni] − Jakie potrawy z wielkanocnego stołu najbardziej wam smakują?

3. „A w koszyczku mam...” – zabawa rozwijająca słownictwo. Nauczyciel podaje dzieciom koszyczek wielkanocny z obrazkami charakterystycznymi dla tych świąt. Dzieci losują jeden kartonik ze środka i układają zadnie z rzeczownikiem, który przedstawia obrazek. Na przykład ilustracja zajączka: Zajączek ma długie uszy.

orientacyjno-porządkowa „Kurczątka i pisanki”. Dzieci podzielone na dwa zespoły gromadzą się przed nauczycielem. Na znany sygnał dzieci rozbiegają się po sali, na kolejny sygnał przybiegają do nauczyciela: „dzieci-kurczątka” grupują się po prawej stronie prowadzącego, natomiast „dzieci-pisanki” po lewej stronie.

5. „Co

słodkie, co kwaśne” – zabawa matematyczna. Nauczyciel rozkłada na dywanie ilustracje różnych potraw wielkanocnych, prosi dzieci, by się zastanowiły, jak je podzielić. Dzieci podają różne propozycje. Nauczyciel dąży do uzyskania odpowiedzi, że niektóre są słodkie, a niektóre mają inny smak, np. chrzan jest ostry, a jajko bez soli ma smak nieokreślony.

6. „Co to jest święconka?” – wyjaśnienie pojęcia,

praca z obrazkiem. Nauczyciel przedstawia dzieciom tradycje związane ze święceniem potraw. Dzieci, odwołując się do swoich doświadczeń, wypowiadają się na temat zawartości wielkanocnego koszyczka – święconki. − Co to jest święconka? − Co wkładacie do swoich koszyków? − Kto dekoruje koszyk u was w domu? − W jaki dzień idziemy święcić pokarmy? − Dlaczego w koszyku święcimy sól? − Co oznacza jajko? − W koszyczku jest także kurczątko, co ono symbolizuje?

7. Praca z kartą pracy str. 41 [III] (diagnostyczną) – opowiadanie treści obrazka, nazywanie potraw związanych z Wielkanocą. Umieszczanie przedmiotów po prawej, lewej stronie kartki, rozróżnianie położenia obok, w i na środku.

III. Popołudniowy relaks ӹ Zabawy na świeżym powietrzu – na urządzeniach ogrodowych, ruchowe „Berek żuraw”, gra w piłkę, rzuty do celu. ӹ „Wielkanocny koszyczek” – zajęcia plastyczne. Dzieci wycinają z przygotowanego rano szablonu koszyczek, naklejają go na kartkę papieru i dorysowują pokarmy, które są w nim święcone. ӹ Głośne czytanie opowiadań z kanonu literatury dziecięcej – rozwijanie uważnego słuchania.

139

54 54

Karta pracy cz. 4, s. 10

Rakietą w kosmos III. Co wiemy o Słońcu?

Tematy dnia: I. Planety Układu Słonecznego II. Nasza planeta Ziemia

IV. Różne oblicza Księżyca V. Czy istnieją ufoludki?

II. Zajęcia wychowawczo-dydakty czne

1. Osłuchanie z piosenką Zielone ufoludki. 2

Zapis w dzienniku: 1. Zabawy naśladowcze w kącikach tematycznych. Ćwiczenia oddechowe – doskonalenie umiejętności prawidłowego gospodarowania oddechem. Gimnastyka poranna ze wstążkami według metodyki M. i A. Kniessów. 2. Osłuchanie z piosenką Zielone ufoludki. Utrwalenie słów piosenki, instrumentalizacja na wybranych instrumentach, interpretacja ruchowa treści. „Gdybym spotkał ufoludka...” – zabawa gramatyczna, rozwijanie słownictwa i kreatywności słownej. „Lot w kosmos” – zabawa ruchowa. „Byłem na planecie...” – zabawa twórcza, rozbudzanie twórczego myślenia. „Budujemy pojazd kosmiczny” – zabawa plastyczna. „Próba szybkości, giętkości i refleksu” – konkurencje sportowe, otrzymanie odznaki „Małego Kosmonauty”. 3. Zabawy na świeżym powietrzu: gra w piłkę nożną, rzuty do celu, zabawy organizowane z elementem rywalizacji „Piłka parzy”. 4. Praca indywidualna, nazywanie kolorów i kształtów figur geometrycznych. 5. Wdrażanie do ładu i porządku oraz współdziałania w czasie pracy. Zachęcenie do samodzielnego projektowania. Niwelowanie strachu przed wypowiedziami wobec grupy rówieśniczej.

Dzień aktyw

I. Poranna rozgrzewka ności Dziecka

ӹ Zabawy naśladowcze w kącikach tematycznych. ӹ Ćwiczenia oddechowe: » Dzieci trzymają przed sobą kartki papieru i dmuchają na nie z różnym natężeniem, pamiętając o długim wydechu. » Rozdmuchiwanie przez rurkę kaszy, soli i ryżu leżących na talerzykach – mocny, długi wydech. » „Chłodzenie gorącej zupy” – dzieci układają ręce w kształt miseczki, dmuchają ciągłym strumieniem powietrza. ӹ Gimnastyka poranna ze wstążkami według metodyki M. i A. Kniessów: » Dzieci maszerują po obwodzie koła do rytmu. » Ćwiczenia ramion – dzieci wznoszą ręce do góry i w dół, w bok, z manipulowaniem wstążką, krążenie ramion do przodu (cztery razy), krążenie ramion do tyłu (cztery razy). » W pozycji leżącej na plecach i na brzuch – dzieci wystukują rytm do rytmu podanego przez nauczyciela na instrumencie perkusyjnym. » W kole – dzieci zwracają się twarzą do środka koła i wymachują wstążkami w rytm muzyki. » Wymachy rąk w przód i w tył, wstążki do podłoża (kolana prosto); dzieci dotykają wstążką do zgiętego kolana w staniu na jednej nodze. » W siadzie płaskim – skłony i skręty na lewo i na prawo, na wprost z wymachem wstążkami w rytm muzyki. » Zabawa „Koniki” – dzieci trzymają w jednej ręce szarfę imitującą koński ogon, a w drugiej bat. Konik się niecierpliwi, grzebie nóżką, poganiany batem biegnie kłusem, cwałem, a następnie zwalnia bieg i staje – w rytm muzyki. » W leżeniu na plecach – dzieci przekładają przybór z ręki do ręki pod wzniesioną lewą/prawą nogą; bieg z obrotami i podskokami w rytm muzyki, po czym ułożenie wstążki na podłodze i okrążanie jej z dotykaniem palcem prawej/lewej ręki. » Dzieci maszerują w podanym rytmie z tworzeniem wielkiego koła; przybliżanie się wszystkich ćwiczących do środka i oddalanie się (cały czas z manipulowaniem przyborami). » Pożegnanie – dzieci wykonują głęboki skłon do przodu z wymachem ramion do tyłu. » Marsz ze złożeniem przyborów.

Zielone ufoludki

słowa Anna Rżysko-Jamrozik, muzyka Sławomir Kowalewski

Mój brat wciąż czyta o kosmitach, Gwiazdach, planetach i orbitach, O niczym innym nie chce słyszeć, Nawet do UFO listy pisze. Wreszcie zasłużył na nagrodę I latający ujrzał spodek, Bo wylądował dziś w ogródku Pojazd zielonych ufoludków. Ref. Zielone włosy, zielone butki, Całe zielone są ufoludki. (bis) Kot na ich widok zaraz zmyka, Dziwnego boi się ludzika. Pies szybko przykrył nos ogonem: Może to gryzie, to zielone. A czym się żywi śmieszny stworek? Czy zjedzą z nami podwieczorek? Kompot dostały, tort dostały, Zjadły, wypiły, odleciały. Ref. Zielone włosy zielone butki... (bis)

2. Utrwalenie słów piosenki, instrumentalizacja na

wybranych instrumentach, interpretacja ruchowa treści, wyjaśnienie pojęć niezrozumiałych, np. UFO [skrót angielskiej nazwy oznaczającej niezidentyfikowany obiekt latający, czyli obiekt niedający się zidentyfikować z żadnymi obiektami ani zjawiskami znanymi z warunków ziemskich; niektórzy uważają te obiekty za pojazdy z innej planety].

3. „Gdybym spotkał ufoludka...” – zabawa językowa, rozwijanie słownictwa i kreatywności słownej.

III. Popołudniowy relaks

Dzieci kończą zadanie: „Gdybym spotkał ufoludka, to powiedziałbym mu...”. Wariant II: dzieci kończą zdanie: „Gdybym spotkał kosmitę, to zapytałbym go...”.

4. Zabawa ruchowa „Lot w kosmos” – próba szybko-

ści, giętkości i refleksu. Nauczyciel: Żeby zostać kosmonautą, trzeba przejść kilka prób, czy chcecie spróbować swoich sił? Każde dziecko pokonuje krótki tor przeszkód, żeby zdać egzamin na kandydata na astronautę. Nauczyciel mierzy stoperem i zapisuje wyniki (każde dziecko otrzymuje następnie odznakę „Małego Kosmonauty”): bieg między rozłożonymi na ziemi pachołkami, przeczołganie się pod nisko zawieszoną między dwoma krzesełkami skakanką, zebranie jak największej liczby ziaren grochu jaśka rozsypanego w wyznaczonym miejscu na sali.

▪ ▪ ▪

55 55

Dzień 5

I. Poranna rozgrzewka

Dzień aktyw

4. Zabawa

Dzień 1

1. Zabawy rówieśnicze bez ingerencji nauczyciela. Zabawa słuchowa „Co to za piosenka?” – rozpoznawanie utworu po usłyszanym fragmencie. Ćwiczenia gimnastyczne z szarfami: „Przewlekamy”, „Lina” – rozwijanie zwinności. 2. Osłuchanie z wierszem E. Stadtmüller Na wielkanocnym stole – zapoznanie dzieci z tradycjami świąt wielkanocnych. „A w koszyczku mam...” – zabawa rozwijająca słownictwo czynne. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kurczątka i pisanki”. Utrwalenie rozpoznawania strony prawej i lewej. „Co słodkie, a co kwaśne” – zabawa matematyczna, segregowanie według różnych kryteriów. 3. Zabawy na świeżym powietrzu – na urządzeniach ogrodowych, ruchowe „Berek żuraw”, gra w piłkę, rzuty do celu. 4. Praca indywidualna – rozwijanie percepcji wzrokowej podczas zabawy „Co nie pasuje?” – wyszukiwanie elementu różniącego się w szeregu. 5. Rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi kolegów. Respektowanie poleceń nauczyciela. Wypowiadanie się na temat rodzinnych tradycji – wdrażanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

Smacznie podjeść sobie, No a wy służycie Tylko ku ozdobie. Tak, tak przytaknęła babeczka rumiana. Podjeść sobie trzeba od samego rana. Zgoda – rzekła kiełbasa, strojąc dumne miny: Kto chce sobie podjeść, sięga po wędliny! Ja – rzekł zając z czekolady – jestem cały w złocie I przynoszę grzecznym dzieciom słodziutkie łakocie. Coraz głośniej się spierały świąteczne przysmaki. Nagle ktoś dołączył do nich, Patrzą, kto to taki... To baranek wielkanocny stanął sobie z boku I powiedział cichuteńko: Przyniosłem wam pokój. Już pogodne są mazurki, babka uśmiechnięta. Zajączek się cieszy: Niech żyją nam święta!

Kwiecień

IV. Eksperymenty z jajkiem

Tydzień 4

II. Tradycje w moim domu

Dzień 5

I. Na wielkanocnym stole

Tydzień 4

Tydzień 1

III. Pisanki, kraszanki, jajka malowane

Tematy dnia:

Kwieceiń

Wielkanocny koszyczek

Tydzień 1

Dzień 1

Wielkanocny koszyczek

Karta pracy cz. 3, s. 41 Temat kompleksowy

Kwiecień

Kwiecień

138

Propozycje zabaw popołudniowych

5. „Lot w kosmos” – zabawa ruchowa. Nauczyciel: Wybierzemy się teraz w kosmos, może kogoś tam spotkamy.

▪ Dzieci siedzą na podłodze i głośno odliczają: 10, 9, 8... 1, start! ▪ Dzieci, stojąc, klaszczą w dłonie początkowo wolno, potem coraz szybciej. Uderzają szybko rękoma o uda z jednoczesnym tupaniem nogami. Syczą „ssssss”, naśladując lot rakiety.

▪ Z okrzykiem „hurrra!” wznoszą ramiona w górę. ▪ Szybko opuszczają ramiona w dół z jednoczesnym krótkim okrzykiem „bęc” na znak lądowania.

6. „Byłem na planecie...” – zabawa twórcza. Nauczy-

ciel: Wylądowaliśmy na planecie, zastanówcie się przez chwilę, zamknijcie oczy, a potem opowiedzcie, jak wygląda wasza planeta, nadajcie jej nazwę. Po chwili dzieci wypowiadają się na temat lądowania na tajemniczej planecie.

7. „Budujemy

pojazd kosmiczny” – zabawa plastyczna. Nauczyciel wykłada na środek sali różne opakowania przynoszone w ciągu tygodnia przez dzieci, pudełka po produktach. Dzieci konstruują, klejąc różne materiały, swój pojazd kosmiczny.

ӹ Zabawy na świeżym powietrzu: gra w piłkę nożną, rzuty do celu, zabawy organizowane z elementem rywalizacji „Piłka parzy”. ӹ Praca z kartą pracy str. 10 [IV] (diagnostyczną) – praca indywidualna, nazywanie kolorów i kształtów figur geometrycznych, kolorowanie według kodu, przeliczanie elementów. ӹ Utrwalenie piosenki Zielone ufoludki – rysowanie ilustracji do treści utworu.

31


MATERIAŁY DODATKOWE

DLA NAUCZYCIELA

WERSJA ONLINE – ZAWSZE AKTUALNA PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

V

Aneks

Informacje dodatkowe o dziecku...

II. Informacje dodatkowe o dziecku, uzyskane na podstawie obserwacji nauczyciela oraz wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka

Napięcie mięśniowe:

Dziecko wykazuje zainteresowania w zakresie

Tempo pracy:

VI

70

Program wychowania przedszkolnego

w normie

słabe

wzmożone

w normie

powolne

szybkie

Od otwarcia przedszkola do 8.00

starannie niestarannie Dostrzeżone formy zachowań pozytywnych (np. koleżeństwo, chęć niesienia pomocy)

chętnie Dostrzeżone formy zachowań budzących niepokój (np. agresja, nadmierna ruchliwość)

jakie?

8.00–8.30

Motywacja do wykonywania zadań:

niechętnie

odmawia wykonywania zadań o charakterze...

8.30–8.45

Wytyczone kierunki pracy indywidualnej

8.45–9.15

Stan zdrowia (w tym przewlekłe choroby leczone w poradniach specjalistycznych) 9.15–10.45

Wskaźniki do diagnozy w zależności od rodzaju zadania Zawsze Tak Samodzielnie Często Raczej tak Przy małym wsparciu Czasami Raczej nie Z dużą pomocą Nigdy Nie Nie potrafi

Wady wymowy zdiagnozowane przez logopedę

Lateralizacja: ręka

oko

noga

Rysunek dowolny:

ubogi w szczegóły

niechęć do rysowania

inne

skróty użyte w tabeli diagnozy – ZD – ZO – ZR – KP – PP – ZM – ĆG – KI –L – CZ.S

9.45–10.00 10.40–11.00 11.00–12.00

12.00–12.15 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. Dyżury.

- czyści obuwie przed wejściem do budynku - samodzielnie się rozbiera - układa obuwie i odzież na wyznaczonych miejscach - samodzielnie wykonuje zabiegi higieniczne - wywiązuje się z obowiązków dyżurnego - dba o estetykę podczas jedzenia - stosuje zwroty grzecznościowe - poznaje nowe smaki - sprawnie posługuje się sztućcami - podczas posiłku przyjmuje prawidłową postawę ciała - spożywa posiłek w ciszy - odnosi talerz po skończonym posiłku Popołudniowy relaks Zabawy i ćwiczenia o charakte- - wycisza emocje podczas różnych form relaksacyjrze odprężającym. nych Chwila z literaturą dla dzieci. - pozwala odpocząć kolegom, rozumie potrzeby innych - rozwija zainteresowania czytelnicze Przygotowanie do pobytu na - jest samodzielne w szatni powietrzu. Zabawy na placyku przedszkol- - bezpiecznie i zgodnie bawi się na placyku przednym – ruchowe, z wykorzystaszkolnym niem sprzętu gimnastycznego, - wykazuje inwencję podczas zabaw na powietrzu urządzeń rekreacyjnych, rówie- - nawiązuje kontakty z rówieśnikami śnicze według inwencji dzieci. - zgłasza opiekunom ewentualne problemy i niebezpieczeństwa - stara się samodzielnie rozwiązywać drobne konflikty rówieśnicze Czynności samoobsługowe i hi- - jest samodzielne w szatni i łazience gieniczne przed posiłkiem. - dba o higienę i wygląd zewnętrzny Podwieczorek. - stosuje się do zasad kulturalnego spożywania posiłku Ćwiczenia indywidualne wspie- - rozwija własne zainteresowania - doskonali umiejętności i uzdolnienia artystyczne rające rozwój dziecka, praca kompensacyjno-wyrównawcza - nawiązuje przyjaźnie - dzieli się zabawkami i praca z dzieckiem zdolnym. - pomaga młodszym i mniej sprawnym od niego Zabawy w kole, przy muzyce, kolegom ruchowe, teatralne, słuchanie

12.15–12.45 Obiad. Czynności porządkowe.

12.45–13.00

13.00–13.15 13.15–14.15

14.15–14.30 14.30–14.45 Od 14.45 do zamknięcia przedszkola

Program wychowania przedszkolnego jest integralnym elementem pakietu Szkoła za pasem. Umieszczono w nim aneks zawierający narzędzia do przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej, bez konieczności korzystania z dodatkowych książek i materiałów. Można go wydrukować lub skorzystać z aplikacji internetowej. Program jest zawsze aktualny – ponieważ dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Fizyczny

Duża motoryka Kontakty z rówieśnikami i d orosłymi

Społeczny

I

CZA

I

I

II

II

Rok szkolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

Duża motoryka Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych

Narzędzie diagnostyczne

N II

DI

D II

Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych

O-ZR

O-ZR

Biega, wykonuje przysiady, podskoki w skoordynowany sposób

O-ZR

O-ZR

Imię i nazwisko dziecka

Utrzymuje równowagę, stojąc, skacząc na jednej nodze

O-ZR

O-ZR

3

PP-ĆG

PP-ĆG

4

PP-ĆG

PP-ĆG

6

Kolorując, mieści się wewnątrz konturów

KP-ĆG

KP-ĆG

KP 16 cz. I

KP 8 cz. IV

KP 15 cz. I KP 37 cz. III

Sprawnie konstruuje z klocków o niewielkim rozmiarze

O-ZD

O-ZD

Okazuje emocje stosownie do sytuacji

O-ZD

O-ZD

Chętnie podejmuje proponowane formy aktywności

O-ZD

O-ZD

Czuje się bezpiecznie i pewnie w grupie rówieśniczej

O

O O-ZO

O-CZ.S

O-CZ.S

O-CZ.S

O-CZ.S

O-CZ.S

O-CZ.S

Klasyfikuje przedmioty według określonych cech, formułuje uogólnienia Kontynuuje regularności Podaje znaczenie wybranych umownych znaków graficznych, symboli Rysując postać ludzką, uwzględnia jej podstawowe elementy Poprawnie artykułuje głoski Stosuje właściwe formy gramatyczne, fleksyjne i składniowe Wykonuje polecenia zgodnie z treścią Wypowiada się zdaniami na temat treści obrazków, utworów literackich, zdarzeń Kończy zdanie, tworząc logiczną całość Wykazuje się bogatym zakresem słownika czynnego Podczas rozmowy koncentruje się na rozmówcy, uważnie słucha

KP 2 cz. I O-ZO

O-ZO O-L

O-KI O-KP KP 11 cz. I/O O-KI

O-KI O-KP KP 25 cz. III/O O-KI

O-KI

O-KI

O-KI-ZO

O-KI-ZO

Łączy liniami punkty w celu uzyskania konturu rysunku

Sprawnie posługuje się nożyczkami

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

Sprawnie konstruuje z klocków o niewielkim rozmiarze 4

1

2

3

4

Wskaźniki

Samoobsługa

Używa zwrotów grzecznościowych

Przestrzega zasad ustalonych w zespole rówieśniczym

Nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami

Współdziała podczas zabaw i zadań zespołowych

Dokonuje oceny postaw i zachowań własnych, kolegów i bohaterów literackich

Przedstawia się imieniem i nazwiskiem

1

1

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

Samodzielnie ubiera się i rozbiera

Podaje adres zamieszkania

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Samodzielnie spożywa posiłki i właściwie posługuje się sztućcami

Jest samodzielne podczas czynności higienicznych

1

1

2

3

4

2

3

4

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

II

17

VIII

Razem

32

Odwzorowuje proste figury geometryczne

2

O-ZO

KP 50 cz. III

O-L

4

Rozwój społeczny

KP 24 cz. III

O-ZO

3

Kontakty z rówieśnikami i dorosłymi

Imię i nazwisko dziecka

KP 25 cz. I KP 42 cz. III KP 1 cz. I

2

Razem

KI

Utrzymuje ład w rzeczach osobistych i otoczeniu

4

23

O-ZO

Jest samodzielne podczas czynności higienicznych

3

17

O-ZO

Potrafi umyć zęby

2

21

O-ZO

O-CZ.S

4

18

Współdziała podczas zabaw i zadań zespołowych

O-CZ.S

3

19

25

Samodzielnie spożywa posiłki i właściwie posługuje się sztućcami

2

20 22

KI

4

8

24

O-CZ.S

3

9

O

KI

1

2

11

O

KI

Kolorując, mieści się wewnątrz konturów

1

4

13

O

O-ZO

Utrzymuje właściwe napięcie mięśniowe podczas rysowania

1

3

15

O

O-CZ.S

Prawidłowo chwyta narzędzie pisarskie

1

2

12

O

Podaje adres zamieszkania

Utrzymuje równowagę, stojąc, skacząc na jednej nodze

1

14

O

Samodzielnie ubiera się i rozbiera

Mała motoryka

Biega, wykonuje przysiady, podskoki w skoordynowany sposób

10

Przestrzega zasad ustalonych w zespole rówieśniczym

Przedstawia się imieniem i nazwiskiem

4

16

Nawiązuje i utrzymuje kontakty z rówieśnikami

Dokonuje oceny postaw i zachowań własnych, kolegów i bohaterów literackich

3

5

O

O O-ZO

Używa zwrotów grzecznościowych

Podejmuje starania samodzielnego radzenia sobie z trudnościami Dąży do doprowadzenia zadania do końca

2

7

KP 16 cz. I KP 28 cz. III

Łączy liniami punkty w celu uzyskania konturów rysunku Sprawnie posługuje się nożyczkami

1

1

Prawidłowo chwyta narzędzie pisarskie

Odwzorowuje proste figury geometryczne i szlaczki literopodobne

Wskaźniki

2

Utrzymuje właściwe napięcie mięśniowe podczas rysowania, kolorowania

Układa w kolejności wydarzeń i opowiada treść serii obrazków Myślenie

II

CZĘ

Tabela diagnozy zbiorowej grupy przedszkolnej

Treści rozszerzające • Współuczestniczenie w tworzeniu kodeksu obowiązującego w grupie rówieśniczej • Samorzutne niesienie pomocy młodszym i potrzebującym • Podejmowanie z własnej inicjatywy prac użytecznych na rzecz innych • Nabywanie umiejętności samooceny

Z

Arkusz diagnozy indywidualnej

Propozycje sposobów osiągania celów • Umieszczenie w stałym, dostępnym wzrokiem dla dzieci miejscu w sali kodeksu grupy, odwoływanie się do niego w stosownych okolicznościach • Wskazywanie wzorców pozytywnych zachowań rówieśników oraz bohaterów literackich • Zachęcanie do zachowania porządku w sali i konsekwentne jego kontrolowanie • Częste stosowanie form pracy zespołowej • Organizowanie dyżurów przedszkolnych, powierzanie funkcji dyżurnych, dokonywanie oceny • Stwarzanie warunków do pomagania młodszym kolegom w czynnościach codziennych • Aranżowanie i wzbogacanie kącików do zabaw z fabułą • Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej i placówek kulturalnych • Inspirowanie i umożliwienie podjęcia działań w zakresie dekoracji sali na różne okazje

Struktura programu i treści wychowawczo-dydaktyczne

Nabywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami

Spodziewane efekty oddziaływań edukacyjnych – dziecko • Bawi się zgodnie • Reaguje na sygnały umowne • Podejmuje próby zabaw z rówieśnikami • Przestrzega zawartych umów • Używa zwrotów grzecznościowych • Posługuje się umiarkowanym głosem • Uczestniczy w zabawach organizowanych z całą grupą; stosuje się do reguł w nich obowiązujących • Przyjmuje role powierzone w zabawach • Zachowuje się stosownie do okoliczności i miejsca, w jakim się znajduje • Szanuje cudzą własność, wytwory działalności rówieśników • Wywiązuje się z powierzonych funkcji społecznych i zadań • Współpracuje z rówieśnikami podczas zadań i prac zespołowych • Czuje się gospodarzem na terenie sali i przedszkola • Uczestniczy w dekorowaniu sali i kącików zainteresowań, pomaga podczas organizowania uroczystości przedszkolnych • Pomaga młodszym podczas czynności samoobsługowych i higienicznych oraz zabaw

Intelektualny

Cele ogólne

Samoobsługa

• Właściwie odbiera intencje interlokutora 2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych

Kształtowanie umiejętności dostosowywania się do zasad ustalonych w grupie rówieśniczej i świecie dorosłych

Mała motoryka

Treści rozszerzające • Prowadzenie rozmów z dostosowaniem się do ogólnie przyjętych norm • Nabywanie umiejętności właściwej interpretacji wybranych komunikatów pozawerbalnych

Emocjonalny

Propozycje sposobów osiągania celów • Stwarzanie warunków do zabaw dowolnych rozwijających umiejętności komunikacyjne • Zachęcanie do rozmów okolicznościowych, podtrzymywanie spontanicznych wypowiedzi dzieci • Prezentowanie w różnych formach (teatrzyki, słuchowiska, żywe słowo) utworów literackich zawierających przykłady mowy dialogowej • Podawanie wzorów prawidłowego komunikowania się w sytuacjach codziennych na przykładzie rówieśników oraz opiekunów • Konsekwentne przypominanie o stosowaniu zwrotów grzecznościowych oraz przyjmowaniu właściwej postawy ciała podczas rozmów

Mowa i umiejętności komunikacyjne

Spodziewane efekty oddziaływań edukacyjnych – dziecko • Słucha wypowiedzi innych • Odpowiada na zadane pytania • Informuje o swoich potrzebach, emocjach • Koncentruje się na rozmówcy • Uważnie słucha i właściwie reaguje na komunikaty rozmówcy • Formułuje pytania dotyczące tematu rozmowy • Podczas rozmowy stosuje zwroty grzecznościowe • Oczekuje na swoją kolej w dyskursie; nie przerywa rozmówcy • Zna i stosuje zwroty służące podtrzymaniu konwersacji • Podczas rozmowy przyjmuje właściwą postawę ciała • W sposób kulturalny formułuje prośby i oczekiwania wobec innych

.......................................

Umiejętności, wiedza i postawa dziecka

Aneks

Cele ogólne Nabywanie umiejętności kulturalnego porozumiewania się z otoczeniem

Sfera rozwoju

Załącznik nr 2 – Diagnoza umiejętności, wiedzy i postaw dziecka w ostatnim roku edukacji przedszkolnej. Tabela diagnozy zbiorowej grupy przedszkolnej Rozwój fizyczny

I. Arkusz diagnozy indywidualnej

Imię i nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data urodzenia

VII

Odniesienie do Podstawy Programowej: Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy

Załącznik nr 1 – Diagnoza umiejętności, wiedzy i postaw dziecka w ostatnim roku edukacji przedszkolnej. Tabela diagnozy indywidualnej

Aneks

I krąg zagadnień edukacyjnych Przedszkolak w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych

Program wychowania przedszkolnego

Treści wychowawczo-dydaktyczne

I

16

PROGRAM DO POBRANIA BEZPŁATNIE NA SZKOLAZAPASEM.WE.PL

bogaty w szczegóły

O – obserwacja podczas: zabaw dowolnych zajęć organizowanych zabaw ruchowych wypełniania narzędzi diagnostycznych prac plastycznych zabaw przy muzyce ćwiczeń grafomotorycznych kontaktów indywidualnych (rozmowa, praca indywidualna) ćwiczeń i zabaw o charakterze logopedycznym czynności samoobsługowych

ӹ ӹ ӹ ӹ ӹ ӹ ӹ ӹ ӹ ӹ

Przewidywane efekty – dziecko Poranna rozgrzewka Schodzenie się dzieci. Zabawy - stosuje zwroty grzecznościowe swobodne w kącikach zaintere- - doskonali sprawność manualną, wyobraźnię przesowań – konstrukcyjne, manipu- strzenną, spostrzegawczość, koncentrację itp. lacyjne, z fabułą, gry stolikowe, - nawiązuje kontakty z rówieśnikami układanki itp. Ćwiczenia indywi- - rozwija mowę komunikacyjną dualne lub w małych zespołach - samodzielnie organizuje czas wolny doskonalące funkcje poznawcze. - inicjuje zabawy rówieśnicze Rozmowy spontaniczne, kontak- - stosuje się do umów obowiązujących w grupie ty okolicznościowe. Czynności porządkowe. Ćwiczenia usprawniające narzą- - doskonali poszczególne narządy artykulacyjne dy mowy (zabawy ortofoniczne, - rozwija poszczególne grupy mięśniowe artykulacyjne, emisyjne, ćwicze- - kształtuje prawidłową postawę ciała nia oddechowe itp.). - reaguje na sygnały umowne Ćwiczenia poranne 4-minutowe. Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe - samodzielnie korzysta z toalety i higieniczne. Przygotowanie do - dba o higienę śniadania. Dyżury. - uczestniczy w nakrywaniu stolika - wywiązuje się z powierzonych obowiązków Śniadanie. - samodzielnie zjada posiłek Czynności porządkowe po posił- - porządkuje miejsce przy stoliku ku i organizacyjne przed zajęcia- - pomaga w przygotowaniach do zajęć mi organizowanymi. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne Realizacja założeń Podstawy - aktywnie uczestniczy w zajęciach z całą grupą Programowej w formie zajęć or- - dostosowuje się do zasad obowiązujących podczas ganizowanych z całą grupą w sali zajęć przedszkolnej lub na powietrzu - koncentruje się na zadaniu – wspieranie rozwoju umysło- współpracuje podczas zadań zespołowych wego, emocjonalnego, społecz- - odczuwa zadowolenie z efektów własnej działalności nego i fizycznego przedszkolaka - poszerza wiedzę, nabywa i doskonali umiejętności poprzez różne formy edukacji - kształtuje postawy przedszkolnej zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zdrowy posiłek na drugie śnia- - rozumie konieczność spożywania owoców, warzyw danie. i soków dla zdrowia Przygotowanie do pobytu na - sprawnie korzysta z toalety i łazienki powietrzu. - samodzielnie wkłada ubranie, zachowując kolejność ubierania - aktywnie i z radością uczestniczy w zabawach na Zabawy na powietrzu: ruchopowietrzu we, dowolne, z wykorzystaniem - samodzielnie organizuje czas wolny w ogrodzie sprzętu rekreacyjnego, gry

Formy aktywności Przewidywane efekty – dziecko - przestrzega zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy na sportowe, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe urządzeniach rekreacyjnych i sprzęcie sportowym - stosuje się do umów obowiązujących podczas i ogrodnicze. spacerów, gier - obserwuje środowisko przyrodnicze i dzieli się spostrzeżeniami na ten temat - uczestniczy w pracach użytecznych

Formy aktywności

Dokładność wykonywania zadań i poleceń:

Ulubione zabawy i zajęcia dziecka w czasie wolnym

71

Warunki realizacji programu

Godziny

Dzień aktywności dziecka – przykład ramowego rozkładu dnia przedszkolaka Godziny


www.we.pl

MATERIAŁY BEZPŁATNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Ich uzupełnieniem jest materiał nutowy znajdujący się na końcu każdego przewodnika. 151

Płyta CD nr 1

168

a Panaś

œ œ œ

U - szy - ję

œ

a - ma.

[Kompozytor] [Opracowanie]

œ œ œ

dla

la - li

œ

œ œ

su - kien - kę

9. Deszczowy berek

Score

słowa i muzyka Jolanta Kucharczyk [Podtytu³]

# & # 42

œ

œ

# & # œ œ œ œ

7

# & # œ

14

œ

œ

Chmur - ka chmur - kę

już sło - ne - czko jest.

raz,

œ

dwa,

œ

trzy –

œ

œ œ œ œ 

pa - da, pa - da

œ œ œ. œ œ œ

Be - rek ty

œ œ.

te - raz

II. Zaświeciło słońce, to znów pada deszcz. Kiedy ta zabawa chmurkom znudzi się? Ref. Berek ty... III. Gonią się obłoczki, niebo pełne chmur. Słońce się schowało, będzie padać znów. Ref. Berek ty...

œ

go - ni,

i

be - rek

œ œ. 

go - nisz

deszcz.

œ

[Kompozytor] [Opracowanie]

œ

œ œ

Wiatr chmur - ki

œ œ œ œœ œ œ œ

ja – ba - wią się o - błocz - ki dwa.

œ

œ

prze - go - nił,

6. Wstawać, śpiochy

œ œ œ œ

Be - rek, be - rek,

[Podtytu³]muzyka Adriana Miś słowa Ewa Stadtmüller,

& b 44 œ œ œ œ

Przy - szła wios - na

& b œ . Jœ œ

6

œ

ja - snym słon - kiem:

j œ. œ œ œ

ro - ze - śmia - na

œ œ nœ œ

czas się

już

œ œ œ œ

do zwie - rząt

o - bu - dzić!

..

i

lu

-

[Kompozytor] [Opracowanie]

œ œ œ œ

dzi.

Za - świe - ci - ła

œ œ œ œ œ œ œ œ

Wsta - wać, śpio - chy, bo już po - ra,

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. .. œ œ œ œ œ œ 1.

10

traw - ka się zie - le - ni,

Na płytach znajdują się 7. następujące piosenki: 1. Do przedszkola 2. Mój skarb 3. Indiańskim krokiem 4. Owocowy blues 5. Jesienne obrazki 6. A to jeż 7. Dziecięcy koncert 8. Sukienka dla lali Płyta CD nr 2

Materiał nutowy

Score

chy - ba spać nie za - mie - rza - cie

do sa - mej je - sie - ni?

2.

do sa - mej je - sie - ni?

ty!

II. Pierwszy niedźwiedź sapnął, chrapnął i uchylił oko: Co tak pachnie? Co tak ćwierka? Czy to wiosna, sroko?

V. Wiosna, wiosna – wyśpiewują wesołe skowronki. Wiosna, wiosna – dzwonią głośno konwaliowe dzwonki.

Ref. Wstawać, śpiochy, bo już pora...

Ref. Wstawać, śpiochy, bo już pora...

III. Jeż wyskoczył spod pierzyny zeszłorocznych liści i na wiosny powitanie każdą igłę czyści. Ref. Wstawać, śpiochy, bo już pora... IV. Żabka jeszcze się przeciąga, jeszcze słodko ziewa, lecz na wiosny powitanie zaraz coś zaśpiewa. Ref. Wstawać, śpiochy, bo już pora...

Polska moim krajem

Score

[Podtytu³] słowa Aleksandra Bulera, muzyka Bohdan Palowski

# & 44  5

&

9

&

13

&

# # #

 a

Ten,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ kto w Pol - sce

się

u - ro - dził,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ na wi - dok

pol - skiej

fla - gi

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ 

Pol - ska to

œ

kraj

oj - czy - zna

œ œ œ œ œ œ

swój ko -

cham i

mo - o - ja,

œ œœ 

sza - nu - u - ję,

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ

œ

ten Po - la - kiem z krwi

i

du - ma w ser - cu je - go

œ

[Kompozytor] [Opracowanie]

œ

œ .

koś - ci,

œ œ .

169

FRAGMENTY DO ODSŁUCHANIA NA SZKOLAZAPASEM.WE.PL

W skład obudowy metodycznej pakietu Szkoła za pasem wchodzą trzy płyty CD. Znajduje się na nich: 40 piosenek wykorzystanych w scenariuszach (każda zarówno w wersji wokalnej, jak i instrumentalnej), 26 melodii do zabaw ruchowych.

goś - ci.

œ œ œ œ œ œ œœ  .

je - stem dum - nym więc Po - la - kiem,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ . o - rzeł bia

-

ły Pol - ski

zna - kiem.

II. A gdy zabrzmią dźwięki hymnu, Wzruszy serce się w zadumie, Bo Mazurek Dąbrowskiego Każdy Polak śpiewać umie. Ref. Polska to ojczyzna moja...

9. Deszczowy berek 20. Ptaszki w karmniku 10. Domowa piosenka 21. Na śniegowej górce 11. W krainie baśni 22. Górol ci jo, górolicek 12. Teatrzyk cieni 23. Wyciągnij dłoń 13. Odwiedziny Świętego Mikołaja 24. Eskimos 14. Muzykalny dom 25. O indyku rozbójniku 15. Nasza wesoła rodzinka 26. Wstawać, śpiochy 16. Już blisko kolęda 27. Polska moim krajem 17. Cztery piłki 28. Piosenka o Mikołaju Koperniku 18. Karnawał 29. Wielkanocna piosenka 19. Kochamy was

30. Mydło lubi zabawę 31. Posprzątajmy świat 32. Zielone ufoludki 33. Piosenka o Ziemi 34. O wiośnie to piosenka 35. Dzień mamy 36. Hipopotam Hipo 37. Małe marzenia 38. Tato, pomóż 39. Moja fantazja 40. Wakacyjny pociąg

33

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

PŁYTY CD


MATERIAŁY DODATKOWE

DLA NAUCZYCIELA

PLANSZE DEMONSTRACYJNE

Przydatną pomocą edukacyjną są Plansze demonstracyjne. Jest ich 16. Zostały przygotowane w formacie 48x68 cm. Są powiązane tematycznie z propozycjami zawartymi w scenariuszach, jednak mogą być wykorzystywane w inny sposób, według pomysłu nauczyciela.

II

IV

34

Towarzystwo Pana Brzechwy » fot. Anna Kaczmarz

Kukułcze jajo, czyli ptasie przygody Misia » fot. Anna Kaczmarz

XIV

Dokąd pędzisz, koniku » fot. Łukasz Malinowski

I

Calineczka - niezwykłe przygody » fot. Łukasz Malinowski

XIII

V


papież Jan Paweł II » fot. PAP/Janusz Mazur

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem » obraz autorstwa Jana Matejki, 1873

XII XV

VI VII

IX

X

Ptaki

Fryderyk Chopin » fot. Louis-Auguste Bisson, 1849

Maria Skłodowska-Curie » autor fotografii nieznany

Jan Matejko » fot. Jules Mien

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

III

www.we.pl

PLANSZE BEZPŁATNE DLA GRUP POWYŻEJ 10 PRZEDSZKOLAKÓW

VIII

35


MATERIAŁY INTERNETOWE

DLA NAUCZYCIELA

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA W INTERNECIE

Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do przeprowadzenia dwa razy w roku diagnozy swoich wychowanków i dokonania oceny ich gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Aby pomóc pedagogom w tym trudnym i czasochłonnym zadaniu, Wydawnictwo Edukacyjne przygotowało dla korzystających z pakietu Szkoła za pasem specjalne udogodnienie – dostęp do bezpłatnej aplikacji internetowej, pomagającej w przeprowadzeniu diagnozy pedagogicznej. Dzięki programowi nauczyciel może w łatwy sposób przygotować wymagane dokumenty, śledzić i porównywać wyniki diagnozy wstępnej i końcowej – zarówno indywidualnej, jak i całej grupy przedszkolnej. Oto krótki przewodnik opisujący korzystanie z programu.

1. Zaloguj się na stronie

szkolazapasem.we.pl/diagnoza

BEZPŁATNY, NIELIMITOWANY DOSTĘP DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z PAKIETU SZKOŁA ZA PASEM

za pomocą danych otrzymanych od Wydawnictwa Edukacyjnego.

2. Dodaj swoich podopiecznych do wirtualnego dziennika w panelu Uczniowie i... tylko tyle potrzebujesz – możesz zaczynać!

3. Wybierasz typ formularza, który chcesz wypełnić, masz do wyboru: diagnozę wstępną, diagnozę końcową, arkusz informacji dodatkowych o dziecku (także wstępnych i końcowych) oraz informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

36


www.we.pl fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

4. Wypełniasz formularz, oceniając umiejętności w ramach wszystkich sfer rozwoju. Masz do wyboru 4 oceny – zawsze, często, czasami, nigdy. W Programie Wychowania Przedszkolnego znajdziesz odnośniki do konkretnych ćwiczeń z Kart pracy, które pomagają ocenić daną umiejętność. Gdy skończysz, klikasz jedynie „Zapisz” i już możesz wygenerować raport dla swojego wychowanka.

5. W podobny sposób wypełniasz formularz informacji dodatkowych o dziecku, a całość potwierdzasz przyciskiem „Zapisz”.

6. Dzięki aplikacji WE możesz także przygotować wymaganą informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Możesz wybrać spośród setek propozycji lub wpisać samodzielnie własne spostrzeżenia. Po zapisaniu formularza wystarczy kliknąć przycisk , aby wygenerować gotowy raport.

7. Raport indywidualny można wygenerować dla każdego podopiecznego osobno – i to zarówno w przypadku diagnozy wstępnej, jak i końcowej. W czytelny sposób pokazuje on wyniki dziecka w każdej sferze rozwoju – punktowe i procentowe – oraz oznacza te dane na wykresie.

8. Raport zbiorowy w jednym dokumencie zbiera wyniki całej grupy i porównuje je w postaci tabel, wykresów kołowych i kolumnowych – przygotowanych w sposób zapewniający wygodę powielania. Dzięki takiemu raportowi nauczyciel może porównać rozwój wychowanków na tle całej grupy oraz postępy na przestrzeni roku szkolnego – ponieważ raport zbiorowy można przygotować dla diagnozy wstępnej i końcowej. Aby go wygenerować, wystarczy kliknąć w przycisk „generuj raport zbiorowy”. Podobnie wystarczy postąpić, by uzyskać informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 37


MATERIAŁY INTERNETOWE

DLA NAUCZYCIELA

POMOCE NA STRONIE SZKOLAZAPASEM.WE.PL

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Dodatkowe karty z ćwiczeniami grafomotorycznymi – w wersji przygotowanej do druku i kopiowania

Fragmenty piosenek z płyt CD – przesłuchaj, sprawdź i szybko odnajdź odpowiednią, gdy będzie potrzebna

Zadania dydaktyczno-wychowawcze – na każdy miesiąc, do dokumentacji i jako informacja dla rodziców

Kanał na YouTube – filmy prezentujące korzystanie z pakietu oraz przedstawiające typy kart pracy – www.youtube.com/wekrakow

38


www.we.pl

OFERTA CENOWA

Pakiet podstawowy

Pakiet poszerzony I

4 części Kart pracy

4 części Kart pracy Kolekcja literek Kolekcja cyferek

Pakiet poszerzony II

Pakiet pełny

4 części Kart pracy 4 części Kart pracy Kolekcja łamigłówek Kolekcja literek (2 części) Kolekcja cyferek Kolekcja łamigłówek (2 części)

Pakiet ekstra z j. angielskim Pakiet pełny Karty pracy do nauki języka angielskiego Jolly Nolly. English for very young learners

Cena pakietu dla zamówień indywidualnych (od 1 do 9 pakietów) 119 zł

135 zł

135 zł

149 zł

169 zł

Cena pakietu dla zamówień zbiorowych (od 10 pakietów) 89 zł

99 zł

99 zł

120 zł

145 zł

Deklaracja wyboru oraz formularz zamówienia zbiorowego dostępne są na naszych stronach internetowych

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA@WE.PL 12 626 08 18 WWW.WE.PL

Oferta edukacyjna dla dyrektorów placówek oświatowych i dla nauczycieli. Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez placówkę. Współpracujemy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, trenerami, specjalistami i praktykami o dużym doświadczeniu zawodowym, ogromnej wiedzy merytorycznej i metodycznej, stosującymi nowoczesne, efektywne formy i metody nauczania.

39

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

Warianty cenowe pakietu Szkoła za pasem


JĘZYK ANGIELSKI

DLA DZIECKA

Jolly Nolly Englis h fo

r very young learners

Dla przedszkola

NOWOŚĆ!

JOLLY NOLLY English for very young learners

Nowy pakiet do nauki języka angielskiego w przedszkolu zawiera: Karty pracy Jolly Nolly scenariusze zajęć Jolly Nolly - Książka dla nauczyciela, karty obrazkowe, 10 gier planszowych, płytę z nagraniami autorskich rymowanek i piosenek, plakat do kolorowania przez dzieci i utrwalania słownictwa, pacynkę Nolly, używaną podczas zajęć, dodatkowe materiały do wydrukowania, zamieszczone na stronie internetowej, program Język angielski w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.

This is my grandma and my grandpa.

Hello! I’m Nolly. This is my mummy and my daddy.

SPECJALNY RABAT DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH ZE SZKOŁY ZA PASEM

My sister has got a doll. My brother has got two cars.

Pakiet Jolly Nolly realizuje podstawę programową w zakresie przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. Nauczyciel może z niego korzystać niezależnie od wybranego programu wychowania przedszkolnego. Jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych, przede wszystkim pięcio- i sześcioletnich. Może też być wykorzystywany na zajęciach z młodszymi przedszkolakami. Wówczas nauczyciel, wybierając niektóre z proponowanych zabaw, wprowadza jedynie podstawowe słownictwo, dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci w danym wieku. Bohaterką kart pracy oraz przewodnikiem w zabawach z językiem angielskim jest wesoła dziewczynka Nolly. Dzięki dołączonej do pakietu pacynce, nauczyciel w przyjaznej atmosferze zapoznaje dzieci z podstawowym słownictwem oraz wyrażeniami stosowanymi na co dzień. 40

I love my family!

We love you too, Nolly!


www.we.pl

DLA NAUCZYCIELA

Jolly Nolly Jolly Nolly

Englis h fo

r very young learners

fb.com/WydawnictwoEdukacyjne

JOLLY NOLLY TO: KARTY PRACY, KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA, PŁYTA CD, GRY PLANSZOWE, PLAKAT, KARTY OBRAZKOWE

Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka

Książka dla nauczyciela

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA

2

Unit 1 – Hello! My name is Nolly

Unit 1 – Hello! My name is Nolly CELE:

/ Przedstawia się, wykorzystując frazę: My name is…

/ Bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, integracyjnych oraz przy muzyce.

Nauczyciel powtarza słówka/wyrażenia kilkakrotnie, wskazując obrazek i prosząc dzieci o powtarzanie za nim:

/ Wie, jak należy zwracać się do nauczyciela w języku angielskim.

/ Reaguje na sygnały umowne i zwroty organizacyjne.

– Hello girls!

/ Rozumie podstawowe polecenia w języku angielskim, służące organizacji zajęć i wykonuje je.

/ Koloruje obrazek według własnego pomysłu, rysuje swój portret.

– Hello boys!

SŁOWNICTWO:

/ organizacyjne: stand/sit in a circle, stand up, sit down on the carpet, repeat after me, line up, open the book,

/ pozostałe słownictwo i zwroty wykorzystywane podczas zajęć: a boy, a girl, look at/here, a crayon, clap your hands, stamp your feet, everybody dance, colour the picture.

/ służące przedstawianiu się: What’s your name? My name is…,

3. Nauczyciel prezentuje dzieciom karty obrazkowe przedstawiające postaci dziewczynki i chłopca, wskazując na obrazki, używa zwrotu:

Nauczyciel z pacynką może być jednym z uczestników zabawy.

– Look. This is a girl/a boy.

Praca z kartami pracy: Nauczyciel prosi, aby dzieci przygotowały kredki:

– Repeat after me! A girl/a boy.

– „Get your crayons ready” i karty pracy „Jolly Nolly”, używając stałego zwrotu:

Nauczyciel macha ręką w kierunku dziewcząt, dziewczynki machają do niego.

Open the book, Listen and look.

Nauczyciel macha ręką w kierunku chłopców, chłopcy machają do niego.

Open the book at page…

Good morning to me, Good morning to you, Good morning, hello, How nice to see you!

– Stand up, please! i wskazując miejsca na sali, prosi dzieci, aby ustawiły się po dwóch stronach: girls – dziewczynki po jednej stronie; boys – chłopcy po stronie przeciwnej. Nauczyciel może oznaczyć miejsca, wykorzystując karty obrazkowe przedstawiające dziewczynkę i chłopca. Następnie objaśnia zasady zabawy: dzieci będą wykonywać polecenia pacynki, na hasło Everybody dance połączą się w pary (dziewczynki z chłopcami) i będą tańczyć przy muzyce. Gdy muzyka ucichnie, powrócą na miejsca wskazane przez nauczyciela: Girls, stand here, please! Boys, stand here, please! Nauczyciel/pacynka Nolly kieruje do dzieci polecenia i ilustruje je właściwymi ruchami: Girls – clap your hands! Boys – stamp your feet! Girls – run in place!

Girls – stamp your feet!

3. Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły, używając zwrotu: „Sit down, please”.

Everybody dance!

Wprowadzenie nowego materiału: 1. Nauczyciel prezentuje dzieciom pacynkę/sylwetę Nolly i prowadzi z nią dialog.

Boys – put your hands up!

Pacynka: Nice to meet you Ms…

/ Zna nazwy zabawek.

/ Potrafi zaśpiewać piosenki: powitalną „Hello friends” i pożegnalną „See you next time”.

Nauczyciel z wykorzystaniem gestykulacji prosi dzieci:

Girls – put your hands up! Everybody – put your hands down!

/ Współpracuje w parze, zespole. / Bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, połączonych ze śpiewaniem piosenek.

/ Rozumie podstawowe polecenia w języku angielskim, służące organizacji zajęć i wykonuje je.

/ Podejmuje próby mówienia w języku angielskim.

Nauczyciel i pacynka żegnają się z dziećmi:

SŁOWNICTWO:

Goodbye, see you next time! Bye, bye girls! Bye, bye boys!

Girls, line up!

Everybody dance!

Nolly: [Nauczyciel głosem pacynki odpowiada] – Good morning/good afternoon Ms. …, Mrs. … , Mr. … ! My name is Nolly.

/ Wie, jak należy zwracać się do nauczyciela w języku angielskim.

/ Umie odpowiedzieć na pytania: What’s your name?, What’s this?

Boys – jump!

Nauczyciel: Nice to meet you, Nolly! See you later!

/ Przedstawia się, wykorzystując frazę: My name is…

/ Czerpie radość z zabawy.

Stand in a circle, girls and boys! It’s time to say goodbye!

Boys, sit down!

Hello friends, how are you?

Nauczyciel: – Good morning/good afternoon. I am your English teacher. My name is… [Nauczyciel przedstawiając się, używa formy Ms., Mrs., Mr. i podaje swoje nazwisko.] What’s your name?

Dziecko:

Pożegnanie: 1. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego koła:

Boys, stand in a circle! Girls, sit down!

It’s English time! For me and for you.

Niejęzykowe

Nauczyciel z wykorzystaniem gestykulacji prosi dzieci:

2. Piosenka pożegnalna „See you next time” (CD nr …): It’s time to say goodbye,

2. Zabawa ruchowa „Everybody dance”

Powitanie: 1. Nauczyciel zaprasza dzieci do koła zwrotem „Let’s stand in a circle!” oraz gestem. 2. Piosenka powitalna „Hello friends” (CD nr 1)

CELE: Dziecko:

Utrwalenie materiału: 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Stand up – sit down” Girls, stand up! Let’s stand in a circle!

Goodbye children, see you next time!

1

/ zwroty powitalne, pożegnalne, grzecznościowe: My name is, Hello children, a teddy bear, a ball, a doll, a car,

It’s time to say goodbye,

/ organizacyjne: sit down, repeat after me, listen to me, stand up, line up, go back to your seats, sit on the chair, look at this picture, point to the…, draw a...

Goodbye teacher, see you next time!

ZAJĘCIA

Bye, bye, and see you soon, Goodbye my friends and see you again!

Powitanie: 1. Nauczyciel wita się z dziećmi piosenką. Dzieci interpretują piosenkę ruchem (CD 1 nr 1). Good morning to me, Good morning to you, Good morning, hello,

Hello friends, how are you? It’s English time! For me and for you.

1. Zabawa utrwalająca słownictwo z poprzednich zajęć – „Say hello to your friend”.

Nauczyciel może zmieniać kolejność poleceń i powtarzać je wielokrotnie. Wspiera polecenia odpowiednią gestykulacją.

Nauczyciel wita się z dziećmi:

Hanky-panky, one, two, three! Sit on the carpet – you and me!

1

How nice to see you!

Przypomnienie materiału:

Everybody dance!

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do koła rymowanką:

5

Unit 2 – My toys

Językowe / Rozumie i odpowiada na powitanie w języku angielskim.

Nauczyciel prosi, aby dzieci otworzyły karty pracy na stronie … i pokolorowały obrazek – podobiznę Nolly według własnego pomysłu, a w ramce obok narysowały siebie. Nauczyciel głośno odczytuje polecenia oraz podpisy pod obrazkami.

Boys, line up! itd.

ZAJĘCIA

1

[Nauczyciel za każdym razem powtarzając zwrot: Hello! My name’s…, zachęca dzieci do jego użycia lub by podały tylko swoje imię. Nauczyciel nie wymusza wypowiedzi dziecka].

/ Włącza się do śpiewu piosenek: powitalnej „Hello friends” i pożegnalnej „See you next time”.

/ zwroty powitalne, pożegnalne, grzecznościowe: Good morning/Good afternoon, Hello, Nice to see you, See you soon, Goodbye,

Unit 1 – Hello! My name is Nolly

Gdy muzyka milknie, dzieci, które mają w rękach przedmioty, przedstawiają się samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela: – Hello, my name’s…

Dzieci chętne, wspierane przez nauczyciela lub samodzielnie, witają się i przedstawiają pacynce.

/ Rozumie i podejmuje próby odpowiedzi na zwroty powitalne i pożegnalne w języku angielskim.

Dziecko:

4

– Hello. My name is Nolly. What’s your name? Nice to meet you… [Tu nauczyciel podaje imię konkretnego dziecka].

Niejęzykowe

Dziecko:

3

2. Nauczyciel podchodzi kolejno do każdego dziecka i za pomocą pacynki wita się zwrotem:

Językowe

Hello students! Hello Mrs… (pada nazwisko nauczyciela) Let’s play together.

Nauczyciel: Goodbye, Nolly.

Zabawa integracyjna w kole „Hello, my name’s …”

Nauczyciel zaczyna zabawę i zaprasza do niej uczestników. Dzieci stojąc w kole, podają sobie kolorową piłkę i powtarzają zwroty:

Nauczyciel (głosem pacynki): See you later, Ms. …, Mrs. … , Mr…!

Nauczyciel podaje dwojgu dzieciom siedzącym w odległych od siebie miejscach po jednym dowolnym przedmiocie (piłeczki, woreczki gimnastyczne, balony itp.). Przy dźwiękach rytmicznej melodii dzieci podają sobie przedmioty w tym samym kierunku.

My name is Kasia. What’s your name?

W scenariuszach opracowano trzydzieści zagadnień tematycznych o uniwersalnych treściach. Dobrano je tak, aby dzieci zostały zaznajomione ze słownictwem dotyczącym najbliższego otoczenia, podstawowymi zwrotami służącymi konwersacji. Każdy ze scenariuszy składa się z następujących, stałych elementów: powitanie utrwalenie materiału przypomnienie materiału ćwiczenia z kartami pracy wprowadzenie nowego materiału pożegnanie Każda jednostka organizacyjna zawiera zwroty powitalne i pożegnalne, słownictwo dotyczące danego działu, gry i zabawy aktywizujące poszczególne sfery poznawcze dzieci, rymowanki, piosenki wykorzystywane w trakcie zajęć. Stała struktura zajęć ułatwia dzieciom zapamiętanie wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Nauczyciel może modyfikować ten schemat – poświęcać więcej czasu na utrwalenie słownictwa, na zabawy w grupach, dostosowując scenariusz zajęć do możliwości grupy. Każda z zabaw zamieszczonych w przewodniku dla nauczyciela została opracowana tak, aby można było ją wykorzystać nie tylko podczas jednostki organizacyjnej zajęć, ale także o dowolnej porze dnia aktywności dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu. Do pakietu do nauki języka angielskiego dołączone są dodatki uatrakcyjniające zajęcia przedszkolne. Ułatwiają one nauczycielom przygotowanie zajęć, a dzieciom zapamiętywanie słownictwa i porozumiewanie się w języku angielskim. 41


JĘZYK ANGIELSKI

DLA NAUCZYCIELA

Jolly Nolly

PŁYTA CD

Istotnym wzbogaceniem pakietu jest płyta CD z nagraniami piosenek, rymowanek i zdań w języku angielskim. Materiał audio posiada rytmiczne linie melodyczne, łatwe do zapamiętania teksty, co zachęca dzieci do włączania się w śpiew lub recytację oraz wyzwala w nich chęć do interpretacji ruchowej. Powtarzanie, wspólne śpiewanie i uczenie się na pamięć piosenek i wierszyków jest niezbędne w ćwiczeniach prawidłowej intonacji i wymowy. Nagrania są wsparciem dla nauczyciela w zakresie poprawności językowej zwrotów i słownictwa użytego podczas zajęć i korzystnie wpływają na poziom ich atrakcyjności.

KARTY OBRAZKOWE Doskonałym wsparciem w nauce są barwne karty obrazkowe, będące ilustracjami poznawanego przez dzieci słownictwa. Dodatkową atrakcją są dołączone do pakietu gry planszowe oraz plakat, opracowane z myślą o utrwalaniu zdobytej wiedzy.

SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z PAKIETU SZKOŁA ZA PASEM! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 42


ZJ A

FA

#JĄKANIE

EK

L YS #D

#AUTYZM

A SJ

#A

IA

#K C OC ZY H TA AM Ć

N LE O ZK

#S

#SZKOŁA ZA PASEM

WE KRAKÓW

WYD_EDUKACYJNE

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE

WWW.WE.PL

#LOGOPEDIA

43


KONTAKT UL. WIELKOTYRNOWSKA 35 31-326 Kraków www.we.pl

DZIAŁ HANDLOWY handel@we.pl 12 638 00 50 DZIAŁ MARKETINGU marketing@we.pl 12 638 08 87


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.