Page 1

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE w produkcji kuchni

STYL GLAMOUR przepych i nowoczesnoĞü

ZAPATRZONE W NATURĉ wierne imitacje

kuchnie w y d a n i e

s p e c j a l n e

m i e s i Ú c z n i k a

37

B I Z N E S

nr

1/2011

c en a:1 6 , 9 0 z ï (w tym 8% VAT)

m e b l e . p l

9

INSPIRACJE:

PROJEKTÓW KUCHNI

NOWYCH PRODUKTÓW

DESIGN:

TRENDY 2011

W CO WYPOSAĩYû KUCHNIĉ?

iMATERIAàY iAKCESORIA iMEBLE


2

kuchnie.pl

|

spis

treĂci

80

stylowa funcjonalnoĂÊ

Z górki

48 4.

Od redakcji

50.

Dobrze zorganizowane

SzuĠady sÈ przede wszystkim bardzo wygodnym rozwiÈzaniem do szafek dolnych. PozwalajÈ na peïny dostÚp do ich zawartoĂci.

P R O J E K T

52.

P R O D U K C J A

M E B L E

12.

Naturalnie...

14.

Zamknij oczy

16.

Tak, jak chcesz

18.

ChcÚ czuÊ siÚ dobrze wbswoim domu, dlatego wybieram przedmioty zbsurowców naturalnych albo takich, które do zïudzenia je przypominajÈ. Nie wszystkie materiaïy, zbktórych produkuje siÚ dziĂ meble pochodzÈ wprost zbnatury, ale przepiÚknie je naĂladujÈ.

Chcesz rozweseliÊ kuchniÚ kolorowym akcentem? Moĝe do wzorów drewna dodaÊ trochÚ fantazyjnych elementów? Tak, jest to moĝliwe. Dostawcy komponentów do produkcji coraz czÚĂciej dbajÈ o to, aby meble mogïy byÊ jak najbardziej indywidualne.

NowoĂci

W Y P O S A ¿ E N I E 46.

48.

Wszystko gra

Kaĝdy element dobrze urzÈdzonej kuchni jest zgrany zbpotrzebami uĝytkowników. Warto zatem dowiedzieÊ siÚ, jak sprytnymi pomocnikami sÈ cargo, nowoczesny zawias czy wyposaĝenie szafki dolnej.

Zbgórki

Czy to wbmaïej, czy wbduĝej kuchni –bzawsze przyda siÚ jak najwiÚcej miejsca do przechowywania talerzyków, szklanek ibinnych domowych niezbÚdników.

66. 68. 70. 72.

NowoĂci

Po prostu: glamour

Trudno uchwyciÊ go sïowami. Jest przewrotnÈ mieszankÈ umiarkowania ibprzepychu.

Wszystko jasne

Modnie ibuniwersalnie. Jasne kolory powierzchni kuchennych sÈ bliskie tej değnicji.

Bardzo nowoczesne

Nowoczesne technologie, objakich nam siÚ nie Ăniïo wolÈ pozostawaÊ... wbtle nowoczesnych, prostych form meblowych.

NowoĂci

P R O J E K T 76. 80.

82.

Kolonialna ekspansja

Styl, który zrodziï siÚ setki lat temu, przechodzi renesans. Nic wiÚc dziwnego, ĝe wïaĂciciele tej kuchni zafundowali sobie podróĝ wbczasie ibprzestrzeni.

Stylowa funkcjonalnoĂÊ

CaïoĂÊ kompozycyjnÈ zabudowy kuchennej tworzÈ proste, geometryczne formy zbsilnie zaznaczonymi liniami wbpoziomie. Efekt, który udaïo siÚ wbten sposób osiÈgnÈÊ to ekskluzywna przestrzeñ, czystoĂÊ formy ibminimalizm.

Efekt glamour

Gïadka ibbïyszczÈca kuchnia, której aranĝacja bazuje na energetycznym ibzarazem efektownym duecie ğoletu ibjasnego beĝu.


spis

Wszystko jasne

68

treĂci

|

kuchnie.pl

3

Wydanie specjalna miesiÚcznika BIZNES meble.pl nr 1/2011 Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. ul. Hetmañska 40 lok. 108 15-727 Biaïystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl redakcja@meble.pl Prezes ZarzÈdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespóï: Diana Nachiïo tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna ¿amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Andrejczuk tel. +48 533 340 940 a.andrejczuk@meble.pl ZdjÚcia: Tomasz Markowski Skïad: Piotr Urbañski

85.

88.

90.

93.

96. 98.

Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 340 740 k.romanowska@meble.pl Marta DziÚgielewska tel. +48 533 340 340 m.dziegielewska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Marta Brylewska +48 533 340 530 m.brylewska@meble.pl

Na wzór skandynawski

Wbtej konwencji wystroju kuchni brakuje przepychu ibğnezyjnych rozwiÈzañ, tym samym wiÚc aranĝacja pozwala na funkcjonalne ibnowoczesne zagospodarowanie przestrzeni.

PrzejĂÊ próbÚ czasu

Wizualnie lekka, przejrzysta, wyraěnie nawiÈzuje do dawnych wnÚtrz angielskich. Meble sÈ bardzo ïatwo rozpoznawalne, zbpowodu stylowej zabudowy wbodcieniu zïamanej bieli.

Dualizm przestrzeni

Biaïe, lĂniÈce powierzchnie szafek górnych wystÚpujÈ obok wyraěnego, pasiastego doïu. Ten niezwykle silny kontrast, podobnie jak konsekwentnie przeprowadzony podziaï wnÚtrza, stanowi obdualistycznym charakterze przestrzeni.

Wszystko aĝ lĂni!

Hegemonia bieli wbkuchni zïamana zostaïa przez drewno, kamieñ ibstal. Róĝne odcienie brÈzów zestawione zbolĂniewajÈcÈ bielÈ, wbbïyskotliwy sposób przechodzÈ wbotwartÈ, utrzymanÈ wbjasnej, Ăwietlistej kolorystyce przestrzeñ.

Ciepïo-zimno

Wbtym stonowanym wnÚtrzu obejmujÈcym kuchniÚ, salon ibjadalniÚ toczy siÚ nieustanna gra. Zbciepïym, energicznym brÈzem mebli rywalizujÈ jasne tonacje Ăcian, blatów ibpodïogi.

Lekcja stylu

ObpiÚknie kuchni stanowi jej funkcjonalnoĂÊ, forma wynika wiÚc zbfunkcji. Prezentowane wnÚtrze to najlepszy przykïad na to, ĝe stylistyczna elegancja, wykorzystana wbtwórczy sposób, Ăwietnie siÚ sprawdza takĝe wbprzestrzeni kuchennej.

14 Zamknij oczy

Redakcja nie zwraca materiaïów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĂci za treĂÊ zamieszczanych reklam. ZdjÚcie na okïadce: Kuchnia, proj. Joanna Markowska Fot. Tomasz Markowski. Produkty ğrm: Vitamin Design, Schock, Amica.


4

kuchnie.pl

|

od

redakcji

Marek Hryniewicki redaktor naczelny

KUCHNIA OD KUCHNI

P

omieszczenie uwaĝane niegdyĂ za brudne ibzupeïnie nieatrakcyjne, weszïo wreszcie do ïask ib dziĂ, obok tradycyjnych funkcji, stanowi czÚsto takĝe centrum domu czy mieszkania. Objakim pomieszczeniu mowa? OczywiĂcie obkuchni. Jeszcze kilkadziesiÈt lat temu wstydliwie chowana gdzieĂ na uboczu, by domownikom, abzwïaszcza goĂciom nie uprzykrzaïa swoimi zapachami pobytu („bo przecieĝ, jak siÚ gotuje bigos...”), dawno juĝ przestaïa peïniÊ wyïÈcznie funkcje przygotowywania posiïków czy zmywaniu naczyñ. Wspóïczesna kuchnia to juĝ miejsca ĝycia towarzyskiego –bwbniej gromadzi siÚ nie tylko rodzina, ale takĝe goĂcie. Otwarcie na Ăwiat pobudziïo takĝe nasze zainteresowanie kuchniami zbinnych zakÈtków Ăwiata. GoĂci zaskoczyÊ moĝemy juĝ nie tylko nowym meblem czy kolejnych gadĝetem wbnaszej kolekcji, ale takĝe wyszukanÈ potrawÈ wïoskÈ, greckÈ, meksykañskÈ czy... egzotycznÈ. WïasnorÚczne przygotowywanie niestandardowych posiïków staïo siÚ trendy, podobnie jak trendy staïy siÚ róĝnego rodzaju kulinaria, wymiana doĂwiadczeñ (on-line, ale teĝ na ĝywo) czy zaimprowizowane domowe pokazy kuchenne. Nie byïoby to jednak moĝliwe, gdyby nasze kuchnie nie zostaïy „uzbrojone” wbnajnowsze osiÈgniÚcia technologiczne ibwnÚtrzarskie. Coraz to nowszej generacji sprzÚt AGD, róĝnego rodzaju komponenty ibakcesoria majÈ za zadania maksymalnie uïatwiÊ, ale takĝe ibuprzyjemniÊ kuchenne prace. OczywiĂcie, nie bez znaczenia jest takĝe aspekt estetyczny –bwspóïczesne kuchnia nie moĝe byÊ tylko ibwyïÈcznie funkcjonalna, musi byÊ takĝe ïadna, by pobyt wbniej byï po prostu przyjemny. To wszystko pozostawia bardzo szerokie pole do popisu zarówno dla producentów mebli, sprzÚtu AGD, oĂwietlenia, akcesoriów, komponentów czy róĝnego rodzaju kuchennych niezbÚdników, jak ibdla projektantów, którzy zbtego bogactwa majÈ za zadanie wyczarowaÊ klientowi „jego” kuchniÚ. IbwïaĂnie do osób profesjonalnie zajmujÈcych siÚ kuchniami, zarówno jeĝeli chodzi obprojektowanie, jak ibwyposaĝenie, kierujemy „Kuchnie.pl”. UznaliĂmy bowiem, ĝe kuchnia, jak maïo które pomieszczenie zasïuguje na wyjÈtkowe potraktowanie wb postaci wydania specjalnego miesiÚcznika „BIZNES meble.pl”. Mamy jednoczeĂnie nadziejÚ, ĝe nasza propozycja bÚdzie pomocÈ ibinspiracjÈ wbich codziennej pracy.


KUCHNIE ZbBLASKIEM

•Pïyty mdf meblowe, zabudowy aranĝacje Niemann Polska Sp. zbo.o. 80-381 Gdañsk, ul. Droszyñskiego 15 tel. 58 341 80 32 info@niemannpolska.pl w w w. n i e m a n n p o l s k a . p l

na fronty s z a f y, kuchni, wnÚtrz

•Poïysk / mat –bakr yl, polygloss, polymatt •Dekory –brain, f l o w e r, s t o n e , m i r r o r •Struktur y – cleaf, skóra


6

kuchnie.pl

|

advertorial

PRACUJ ZbKLIENTEM

2

SzybkoĂÊ dziaïania ibprosta obsïuga sprawiajÈ, ĝe moĝesz zaangaĝowaÊ Klienta do pracy nad projektem. Dowolne ustawienia mebli ibsprzÚtów, kombinacje kolorów ibĂwiateï oraz moĝliwoĂÊ szybkiej edycji kaĝdej bryïy to Twoje atuty.

Program PRO100, dziÚki szybkoĂci dziaïania ibïatwoĂci obsïugi pozwala sprawnie zaprojektowaÊ pojedynczy mebel ibcaïe wnÚtrze. RealizacjÚ zamówienia wspomagajÈ funkcje wyceny, raportów produkcyjnych ibmateriaïowych, szerokie moĝliwoĂci wspóïpracy zbprogramami do optymalizacji rozrysów, abnawet zbpiïami sterowanymi numerycznie.

WYPRÓBUJ PRO100 –bTAK D’UGO, JAK ZECHCESZ. CD ZbWERSJk DEMO ZNAJDZIESZ WbTYM NUMERZE!

1

OCZARUJ JAKO¥CIk WIZUALIZACJI

Odbicia lustrzane, odblaski, bliki, matowe ibbïyszczÈce powierzchnie, efekt poĂwiat ibĠuorescencji –bwszystko do Twojej dyspozycji wbnajnowszej, piÈtej wersji PRO100.


advertorial

|

kuchnie.pl

ZYSKUJ NA CZASIE IbMATERIA’ACH

Raporty zbPRO100 pozwolÈ precyzyjnie wyceniÊ, abpotem wykonaÊ lub zamówiÊ meble. Koniec zbprzepisywaniem list formatek, czy faksowaniem zamówieñ. BezbïÚdnie ibna czas zaïatwi wszystko jeden, przyjazny wbobsïudze program –bPRO100.

Program PRO100 to znane ibcenione narzÚdzie wĂród meblarzy wbPolsce ibna Ăwiecie. ’atwoĂÊ obsïugi programu ibjego szybkoĂÊ dziaïania wbpoïÈczeniu zbwielkimi moĝliwoĂciami sprawiïa, ĝe jest niekwestionowanym liderem na rynku.

3

Wraz zbpojawieniem siÚ wersji piÈtej program PRO100 staje siÚ jeszcze mocniejszym narzÚdziem do projektowania, sprzedaĝy ibprodukcji mebli. Realistyczna wizualizacja obejmuje odbicia lustrzane, poïyski, efekt nierównoĂci materiaïów, regulacjÚ wszystkich parametrów oĂwietlenia ibwiele innych nowoĂci. Wraz ze wszystkimi dotychczasowymi zaletami –bPRO100 to prawdziwa rewolucja wbprojektowaniu kuchni.

PROJEKTUJ 4 SPRZEDAWAJ PRODUKUJ Ecru Oprogramowanie | 31-117 Kraków | ul. Wenecja 2b/7-8 tel/fax. +48 12 623 75 57 | ecru@ecru.pl | www.ecru.pl

WYKORZYSTAJ BOGACTWO BIBLIOTEK

DziesiÈtki tysiÚcy bryï ibtekstur wbbibliotece PRO100 czekajÈ, abyĂ ich uĝyï wbprojekcie. Wbkaĝdej chwili moĝesz zbudowaÊ bryïÚ od zera lub modyğkowaÊ istniejÈcÈ. Twórz ibuĝywaj wïasnych materiaïów, równieĝ tych ĂciÈgniÚtych zbinternetu.

7


8

kuchnie.pl

|

advertorial

PRO100 WbPRZYSZ’O¥m

Zamieszczona wbnumerze pïyta DVD pozwoli Pañstwu zapoznaÊ siÚ zbnajnowszÈ wersjÈ programu do projektowania mebli ibaranĝacji wnÚtrz PRO100. Tym zbPañstwa, którzy nie zdecydowali siÚ jeszcze na zakup takiego narzÚdzia, spróbujemy podpowiedzieÊ na co zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ ibczego oczekiwaÊ:

U ’atwoĂÊ ibszybkoĂÊ obsïugi –bprogram do projektowania to podstawowe narzÚdzie sprzedaĝy kuchni. Zarys projektu wbkilka minut, realistyczna wizualizacja wbchwilÚ póěniej. U Wycena –b zmiana mebli lub materiaïów znajduje natychmiastowe odzwiercielenie wb raporcie. Sprzedawca precyzyjnie dopasowuje ofertÚ do potrzeb ibportfela Klienta. U MoĝliwoĂÊ tworzenia wïasnych mebli –bprodukcja kuchni to speïnianie marzeñ Klientów. Budujemy wymarzone meble naszych Klientów wraz zbnimi, nie musimy ograniczaÊ siÚ do standardów. U MoĝliwoĂÊ poszerzania bibliotek mebli ib materiaïów –b tylko program oferujÈcy takie moĝliwoĂci daje nie-

zaleĝnoĂÊ ib pewnoĂÊ, ĝe sprostamy kaĝdemu zamówieniu. U Wspóïpraca zb innymi programami –bBlum Dynalog, Nowy Rozkrój, arkusze kalkulacyjne ibinne. U MoĝliwoĂÊ poïÈczenia projektu ibprocesu produkcyjnego –bProjekt to baza, na której pracujemy. Od sprzedaĝy przez produkcjÚ po montaĝ. PRO100 prowadzi nas szybko ib bezbïÚdnie przez caïy proces –b od projektowania do produkcji. Na koniec najwaĝniejsze –bprogramu do projektowania bÚdziesz uĝywaï codziennie. Warto go przetestowaÊ. Wypróbuj wersjÚ demo PRO100 zamieszczonÈ wbnumerze.


10

kuchnie.pl

|

advertorial

4 KROKI, 15 MINUT DO SPRZEDA¿Y MEBLI Pytanie czy wesprzeÊ sprzedaĝ wizualizacjÈ mebli ibpomieszczeñ straciïo juĝ racjÚ bytu. Wbdzisiejszych czasach naleĝy raczej zadaÊ pytanie: czy moĝna jeszcze sprzedawaÊ szybko ibskutecznie bez zaprezentowania klientowi jak meble bÚdÈ wyglÈdaÊ, abnawet funkcjonowaÊ wbjego mieszkaniu, domu czy biurze?

D

ostÚpne dziĂ na rynku systemy do projektowania ibwizualizacji mebli charakteryzujÈ siÚ prostym ibprzyjaznym interfejsem, szybkoĂciÈ ib ïatwoĂciÈ projektowania, elastycznoĂciÈ ib moĝliwoĂciÈ prezentacji efektu pracy wb róĝnorodnej ib atrakcyjnej formie np. zdjÚÊ, animacji, dookólnej panoramy pomieszczenia, rysunków odrÚcznych, zdjÚÊ przestrzennych (3D). DziÚki powyĝszemu, systemy mogÈ byÊ obsïugiwane przez osoby nie znajÈce typowych systemów inĝynierskich czy architektonicznych (takich, jak systemy CAD) ib to po krótkim, zaledwie kilkugodzinnym przeszkoleniu. Stoso-

wane wbsystemach automatyczne procesy: budowy blatów, listew ibcokoïów, detekcji kolizji elementów ruchomych ibinstalacji mediów, autodekoracji, abtakĝe generowania dokumentacji ib wyceny, pozwalajÈ na interaktywnÈ pracÚ projektanta zb klientem, minimalizujÈc moĝliwoĂÊ wystÈpienia bïÚdów ibnieporozumieñ ibjednoczeĂnie przyĂpieszajÈc caïy proces sprzedaĝy mebli. Systemem, który charakteryzuje siÚ wszystkimi wymienionymi wyĝej wïaĂciwoĂciami jest oprogramowanie KD Max zb rodziny systemów do projektowania wnÚtrz InteriCAD. KD Max moĝe byÊ kastomizowany na potrzeby sieci sa-

lonów kuchennych czy meblowych czy teĝ producentów mebli ibakcesoriów, tak pod wzglÚdem wyglÈdu interfejsu, jak ib zawartoĂci bibliotek. Umoĝliwia takĝe prezentacjÚ mebli gotowych np. krzeseï, stoïów, sof, oĂwietlenia itd. dodawanych do biblioteki systemu lub importowanych zbpopularnych formatów 3D obecnych na rynku (dwg). MoĝliwoĂci systemów KD Max ibInteriCAD zostaïy sprawdzone przez wielu indywidualnych klientów wbPolsce ibw Ăwiecie, abtakĝe przez takie marki, jak Spinelli, Panasonic, Boloni, ToTo, Wetherlys, Carre, Mobiler de France ibwiele, wiele innych.

MT Partner S.C. | 31-589 Kraków | ul Soïtysowska 12A/4 tel. +48 12 430 04 16 | fax +48 12 429 11 47 | info@mtpartner.pl | www.intericad.pl


PRENUMERATA

w ybi er z

10 wydañ – 140 zï 2x10 wydañ – 250 zï 3x10 wydañ – 330 zï n a j lepszą opc j ę

Zamów prenumeratÚ:

tel.: +48 85 653 79 65 fax: +48 85 651 35 13 e-mail: prenumerata@meble.pl www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate


kuchnie.pl

|

produkcja

sna M

r „So

Deko

Kocham wiosnÚ, lato, jesieñ ibzimÚ. Zachwyca mnie piÚkno przyrody. Jestem czÚĂciÈ cudownego Ăwiata natury. ChcÚ, czuÊ siÚ dobrze wbswoim domu, dlatego wybieram przedmioty zbsurowców naturalnych albo takich, które do zïudzenia je przypominajÈ. ¿yjÚ piÚknie. DÈĝÚ do harmonii. To takie... naturalne.

ecor

hattd

”, Sc

cino endo

r Deko

z „WiÈ

Arma

r

deco

chatt

”, S gnac

„Oak Pegasus”, Thermopal

NA TU RA LN IE... Kuchnia z dekorem „Swiss Elm” ğrmy Renolit

„R 5603”, Wodego

12


produkcja

|

kuchnie.pl

13

Dekor „Assam Hickory”, Impress Decor Stóï „Cub

us”, Vitam

in Design

Dekor „Milford Elm”, Impress Decor

edwood”,

Dekor „Fle

Interprint

t

a”, Interprin

Dekor „Tuj

Kuchnia „Cult”, Rational


14

kuchnie.pl

|

produkcja

Dekor „C

„Raukantex impressions”, Rehau

himera

Oak”, B

ausch D

Fragme n

ecor i B

ausch L

innema

t stoïu „

zamknij OCZY

Saga”,

Co widzisz? Drewno, kamieñ... Na pewno? Nie wszystkie materiaïy, zbktórych produkuje siÚ dziĂ meble pochodzÈ wprost zbnatury, ale przepiÚknie jÈ naĂladujÈ. Cudownie oszukujÈ nie tylko y wzrok,, ale ibdotyk. y We wïasnym y domu m moĝesz oĝesz sspokojnie pokojnie d daÊ aÊ ssiÚ iÚ zzwieĂÊ wieĂÊ p pozorom ozorom iibpozwoliÊ bpozwoliÊ n naa tto o iinnym. nnym. A AbwiÚc, bwiÚc, zzamknij amknij oczy, d daj aj ssiÚ iÚ p prowadziÊ rowadziÊ d do o ĂĂwiata wiata p piÚkna. iÚkna.

Blat stoïu „Duck” z litego drewna, Vitamin Design

Fragment kuchni ğrmy Ballerina Küchen

Vitamin

nn

Design


|

kuchnie.pl

15

ma pa

l

produkcja

„M atri

x8

08/ 400

”, H o

Powierzchnia ğrm Bausch Decor i Bausch Linnemann

Obrzeĝe, Rehau

Obrzeĝa z linii „Premium Selection”, Rehau

Obrzeĝe ğrmy Döllken

Fornir marki Vinterio


r

gge

yE

dek

Dekor „Filato”, Sprela

uro

ad

ykï Pr z

ku

dr u

tak, JAK CHCESZ

ego

aln

it dig

rm or ğ

ie E ïyc ap

n

Ob

r ze

ĝa

„D

igit

al E

dg

e”,

llke

n

Chcesz rozweseliÊ kuchniÚ kolorowym akcentem? Moĝe do wzorów drewna dodaÊ trochÚ fantazyjnych elementów? Tak, jest to moĝliwe. Dostawcy komponentów do produkcji coraz czÚĂciej dbajÈ o to, aby meble mogïy byÊ jak najbardziej indywidualne. Nie wahaj siÚ. PodÈĝaj za swojÈ fantazjÈ!

„Rauvisio mineral”, Rehau

Wzór „FG Manhatten Glam” z linii „Look!”, Duropal


produkcja

Wzory z zadrukiem digitalnym z linii „Look!” marki Duropal

Wzory z linii „Look!” Duropal

Dekor „Scritto”, Sprela

Dekor „Mantello”, Sprela

Obrzeĝe ğrmy Rehau

|

kuchnie.pl

17


18

kuchnie.pl

|

produkcja

rynkowe DEBIUTY FOLIA ZEBRA

FRONTY RETRO Firma Drewup, od lat zajmujÈca siÚ przetwarzaniem ibobróbkÈ drewna litego, uzupeïniïa ostatnio ofertÚ obfronty „Retro” (na zdjÚciu –bjeden zbwzorów). PrzedsiÚbiorstwo postanowiïo zaproponowaÊ klientom coĂ wiÚcej niĝ standardowe fronty olchowe, dÚbowe czy czereĂniowe ibpostawiïo na wyrób znacznie bardziej wyszukany, skierowany do miïoĂników stylizowanych elementów. Fronty „Retro” mogÈ sïuĝyÊ do aranĝacji ekskluzywnych pomieszczeñ, gdzie elementy rzeěbione decydujÈ obwyjÈtkowym klimacie wnÚtrza. Producent: Drewup

SZK’O LAMINOWANE Laminowanie szkïa to proces polegajÈcy na poïÈczeniu ze sobÈ dwóch lub wiÚcej formatek szkïa, przy zastosowaniu specjalistycznej folii wbpiecu do laminowania. Moĝna wbten sposób ïÈczyÊ róĝne rodzaje szkïa obdowolnej gruboĂci, abstosujÈc folie kolorowe czy ozdobne poprawiaÊ nie tylko wïasnoĂci uĝytkowe, ale ibestetyczne. Uzyskujemy wbten sposób szkïo bezpieczne, czyli takie, którego odïamki po rozbiciu nie odrywajÈ siÚ, lecz pozostajÈ na miejscu, nie powodujÈc skaleczeñ. Szkïo laminowane moĝna wykorzystaÊ na róĝne sposoby, praktycznie wbkaĝdym pomieszczeniu. Jest bezpieczne ibwytrzymaïe. Wbmeblach moĝe byÊ uĝyte jako wypeïnienie aluminiowych frontów meblowych, drzwi do garderób, wypeïnienie przestrzeni pomiÚdzy górnymi ibdolnymi szafkami kuchennymi itp. Producent: Grass-Hopper Polska

NowoĂciÈ ğrmy Apperta jest folia zebra (dostÚpna wbdwóch odcieniach: szaro-czarnym ibzïotym), obciekawej strukturze ibmodernistycznym wyglÈdzie. Apperta wprowadziïa jÈ do sprzedaĝy wbmaju br. (jako pierwsza ğrma wbPolsce). Folia zebra jest dostÚpna wb80 wzorach do wyboru. Wymiary, wbjakich moĝna wykonaÊ front MDF/PCV sÈ uzaleĝnione od indywidualnego zamówienia klienta (przy uwzglÚdnieniu moĝliwoĂci produkcyjnych maszyn). Gwarancja na folie wynosi 24 miesiÈce. Producent: Apperta

DkB W}DZONY Fornir „DÈb WÚdzony” jest doskonaïÈ odpowiedziÈ marki Alpi na bardzo popularny proces wÚdzenia dÚbu naturalnego. GïÚboki, ciemny kolor oraz nowy typ usïojenia sprawiïy, ĝe okleina ta cieszyïa siÚ niezwykïÈ popularnoĂciÈ podczas tegorocznych targów „Furnica”. Fornir dostÚpny jest wbstaïej ofercie magazynowej ğrmy Atpol od poczÈtku maja br. Dystrybutor: Atpol


produkcja

|

kuchnie.pl

19

FOLIE DO LAMINOWANIA Od kilku lat moĝna zaobserwowaÊ coraz wiÚksze zainteresowanie klientów wykorzystaniem szkïa –bzarówno we wnÚtrzach uĝytecznoĂci publicznej, jak teĝ wbmieszkaniach prywatnych. Pojawia siÚ ono gïównie wbïazienkach, abtakĝe –bcoraz czÚĂciej –bw kuchniach, gdzie staje siÚ elementem dekoracyjnym. Brak fug (ïatwo przyjmujÈcych tïuszcz) oraz twarda, ïatwa wbutrzymaniu czystoĂci powierzchnia sprawiajÈ, ĝe nawet po kilku latach uĝytkowania szkïo wyglÈda jak nowe. NowoĂciÈ wbofercie ğrmy Gryc sÈ folie zbhologramami do laminowania szkïa. Wklejenie folii pomiÚdzy dwie taĠe szkïa daje stuprocentowÈ gwarancjÚ trwaïoĂci wzoru. Firma oferuje 16 róĝnorodnych wzorów folii. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ wykonania hologramów wedïug projektu klienta. Dystrybutor: Gryc

KING EBONY Centrum Drewna ibOklein wprowadziïo ostatnio do swej oferty nowoĂÊ wbgrupie oklein egzotycznych. Nowy produkt to „King Ebony” –bfornir zbrodziny hebanów. Okleina ta jest wyjÈtkowa ze wzglÚdu na jej charakterystyczne, nieregularne usïojenie oraz poïÈczenie gïÚbokiej czerni zbciepïÈ barwÈ koloru piaskowego. „King Ebony” wzbudza duĝe zainteresowanie wĂród odwaĝnych projektantów wnÚtrz, producentów ekskluzywnych kuchni oraz drzwi. OkleinÚ moĝna nabyÊ wbjednym zbczterech punktów sprzedaĝy ğrmy CDO. Producent: Centrum Drewna ibOklein

PIETRA VIVA 083340 Dekor „Pietra Viva 083340” stanowi fantazyjne odwzorowanie wïoskiego kamienia. Na tle prawie jednolitej, pastelowej barwy ujawniajÈ siÚ delikatne pÚkniÚcia ibwgïÚbienia wbciemniejszych kolorach oraz delikatne, biaïe ĝyïkowanie. Wbten sposób zbudowany jest kontrast zbtïem. Dekor „Pietra Viva” stanowiÊ bÚdzie fantastycznÈ ozdobÚ blatów kuchennych, frontów mebli oraz podïóg. Producent: Interprint

POWERMAXX 12 Firma Metabo wprowadza na rynek zasilanego litowo-jonowym akumulatorem „PowerMaxxa 12”, mistrza wagi lekkiej. Nowe narzÚdzie to segment maïych wiertarko-wkrÚtarek zasilanych napiÚciem 10,8 V. Wyposaĝony wbwydajny silnik ibmocnÈ, dwubiegowÈ przekïadniÚ „PowerMaxx 12” znajdzie zastosowanie wblĝejszych pracach montaĝowych ibkonstrukcyjnych. Nowa propozycja ğrmy Metabo stanowi doskonaïy kompromis pomiÚdzy wydajnoĂciÈ ibosiÈgami abwagÈ ibporÚcznoĂciÈ narzÚdzia. Duĝa pojemnoĂÊ baterii ibszybka ïadowarka eliminujÈ przerwy wbpracy, abdodatkowe wyposaĝenie sprawia, ĝe maszyna staje siÚ nad wyraz uniwersalna. Producent proponuje 3 wersje narzÚdzia: podstawowÈ, Basic oraz Pro. Wbwersji podstawowej otrzymamy jeden akumulator, uchwyt beznarzÚdziowy, uchwyt do koñcówek wkrÚtakowych oraz torbÚ do przechowywania wkrÚtaka. Wersja Basic to dwa akumulatory ibwalizka zbtworzywa sztucznego, natomiast wersja Pro to –bdodatkowo –bprzystawka kÈtowa zbuchwytem na bity oraz 20-czÚĂciowy zestaw bitów. Producent: Metabo

OLEJ DO BLATÓW

NOWE WZORY FOLII PVC Nowe wzory folii PVC do oklejania frontów meblowych to nowoĂÊ wbofercie ğrmy Gaber. Ich debiut miaï miejsce na tegorocznych targach „Interzum” wbKolonii. SÈ to tzw. pary –bw tym samym kolorze/odcieniu ğrma sprzedaje foliÚ jednobarwnÈ oraz foliÚ zebwzorem. WĂród nowych wzorów znalazïy siÚ: „Aubergine met 010” ib„Aubergine met Singapore” (na zdjÚciach), „Blue met 010” ib„Blue met Singapore”, „Magnolia met 010” ib„Magnolia met Singapore” oraz „Titanium met 010” ib„Titanium met Singapore”. Dystrybutor: Gaber

W marcu br. ğrma Italcolor rozpoczÚïa produkcjÚ i sprzedaĝ produktów do ochrony, dekoracji ibpielÚgnacji drewna, pod nowÈ markÈ Colorit Drewno. Wbszerokiej gamie oferowanych produktów znalazï siÚ bezbarwny „Olej do blatów”. Jest on przeznaczony do konserwacji ibzabezpieczania drewnianych blatów kuchennych, ïazienkowych itp. Receptura „Oleju do blatów” zostaïa stworzona na bazie naturalnych olejów roĂlinnych. Produkt skutecznie chroni drewno przed dziaïaniem wody, plamami ibwszelkimi zabrudzeniami, abtakĝe przyjemnie pachnie. Po wyschniÚciu tworzy naturalnÈ, bezbarwnÈ, satynowÈ barierÚ ochronnÈ. „Olej do blatów” pozwala zachowaÊ efekt surowego drewna. Producent: Italcolor


20

kuchnie.pl

|

produkcja

WIkZ GAMARET „WiÈz Gamaret” to najnowsza propozycja wbkolekcji dekorów Süddekor. WiÈz, jako gatunek niezwykle rzadki ibpodatny na choroby, objÚty jest zakazem wycinki. Wbostatnich latach staï siÚ unikatowy ibszczególnie trudnodostÚpny. InspiracjÈ dla powstania dekoru „WiÈz Gamaret” byïo niezwykïej urody drewno, pozyskane zbjednego zbmazurskich tartaków ibpochodzÈce zbdrzewa powalonego przez najsilniejszy od lat biaïy szkwaï. Wbpracowni Süddekor Art wbNiemczech na podstawie fragmentu tego drewna przygotowano cylinder produkcyjny obwyjÈtkowo piÚknej, naturalistycznej strukturze. Przy wyborze kolorystyki kierowano siÚ wyïÈcznie naturalnym odcieniem litego drewna, bez ingerencji wbjego autentycznÈ barwÚ. Starannie przeniesione na papier dekoracyjny dzieïo natury, zbsubtelnym, aczkolwiek wyrağnowanym szlifem designu daïo nadzwyczaj zachwycajÈcy efekt. Typowa dla wiÈzu kolorystyka kremowo-ĝóïtego bielu ibciepïego brÈzu wbczÚĂciach twardzielowych oraz charakterystyczny rysunek drewna obrozkoïysanym usïojeniu, wzbogacony subtelnie wkomponowanymi, piÚknie zarysowanymi sÚkami, stanowi bezdyskusyjnÈ zapowiedě nowego trendu na nadchodzÈcy sezon. Dodatkowym atutem moĝe byÊ uszlachetnienie powierzchni „D.Fin”, które nadaje wysokÈ odpornoĂÊ ibprzyjemnÈ haptykÚ. Producent: Süddekor

DkB RIJEKA „DÈb Rijeka”, nowoĂÊ wbofercie ğrmy Schattdecor, to wzór obspokojnej wbwyrazie strukturze drewna, zbpodkreĂlonymi delikatnie porami negatywnymi, co nadaje caïoĂci plastycznego wyglÈdu. Promienie rdzeniowe ibniewielkie sÚki sprawiajÈ, ĝe paskowany rysunek nabiera lekkoĂci. Producent: Schattdecor

PERFECTCUT Na poczÈtku czerwca br. marka Globus poszerzyïa ofertÚ swoich narzÚdzi dla przemysïu meblowego obnowe generacje piï tarczowych zbwÚglikami spiekanymi do ciÚcia tworzyw drewnopochodnych: serie „PerfectCut”, „Marathon 2” ib„Glotech 2”. Prezentowana na zdjÚciu piïa wchodzi wbskïad serii „PerfectCut”. TworzÈ jÈ piïy przeznaczone do ciÚcia pïyt na formatyzerkach poziomych, do gruboĂci 25bmm (MDF, HDF, pilĂniowych, materiaïów drewnopochodnych jednorodnych, moĝliwoĂÊ ciÚcia pïyt wiórowych), przy duĝej wydajnoĂci (iloĂÊ ciÚtych metrów/ iloĂÊ ostrzeñ). Nowe piïy sÈ zalecane równieĝ do ciÚcia listew meblowych (wysoka jakoĂÊ ciÚtych krawÚdzi). Producent: Fabryka Piï ibNarzÚdzi Wapienica

NOWE KOLORY LAMINATÓW W czerwcu br. ğrma Lupus.eu wprowadziïa do sprzedaĝy 15 nowych kolorów laminatów (przykïadowe kolory –bna zdjÚciach). Wbnowej kolekcji przewaĝajÈ kolory zgodne zbpanujÈcymi obecnie trendami –bbarwy ziemi, szaroĂci oraz odcienie metaliczne. Kolory oznaczone symbolem „X-Xenon” sÈ szczególnie polecane na meble obnowoczesnym wzornictwie. WĂród nowych kolorów znaleěÊ teĝ moĝna dekory imitujÈce drewno ibkamieñ (niektóre sÈ dostÚpne wbmacie ibpoïysku). Wszystkie nowe laminaty sÈ produkowane wbdïugoĂci 4.100bmm oraz gruboĂci 0,6-0,8bmm (zgodnie zbnormÈ EN-438). Ponadto, dajÈ moĝliwoĂÊ wykonania dostÚpnych proğli na dowolnych gruboĂciach blatów ibtym samym –bstwarzajÈ pole do popisu odwaĝnym projektantom, którzy mogÈ zaprojektowaÊ nieszablonowÈ kuchniÚ dla klienta. Producent: Lupus.eu

DkB BRkZOWY Firma Egger przedstawiïa wbtym roku cztery nowe, innowacyjne dekory –bpod hasïem „AutentycznoĂÊ –bdesign zmierza ku naturalnoĂci”. Wbgrupie tej znalazïy siÚ: „Jesion Lyon piaskowy”, „Orzech karaibski naturalny”, „DÈb Arlington naturalny” oraz „DÈb brÈzowy”. Prezentowany na zdjÚciu „DÈb brÈzowy” to surowy dekor, wbktórym dominuje naturalnoĂÊ. Charakterystycznym akcentem sÈ wizualnie odwzorowane Ălady ciÚÊ piïy. Producent: Egger


advertorial

|

kuchnie.pl

21

500bZ’ ZA BLAT!

Artvinyl-Pol sp. zbo.o. | 34–130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Dïuga 16 | tel. +48 33 87 09 714 fax +48 33 87 63 695 | biuro@artvinyl.eu | www.artvinyl.eu

W

ykorzystywane sÈ miÚdzy innymi jako blaty kuchenne, blaty ib parapety wb ïazienkach, powierzchnie robocze barów ib recepcji, lady sklepowe, wykoñczenia Ăcian wb budynkach uĝytecznoĂci publicznej oraz jako inne elementy wykoñczenia wnÚtrz. Reston ma unikatowe wïaĂciwoĂci, dziÚki którym moĝliwe jest jego stosowanie wszÚdzie tam, gdzie trwaïoĂÊ ibwytrzymaïoĂÊ stawia siÚ na pierwszym miejscu. Materiaï cechuje siÚ duĝÈ odpornoĂciÈ na wysokie temperatury oraz na zaplamienia, zarysowania ibchemikalia.

Nie ulega przebarwieniom ibprzyjmuje temperaturÚ otoczenia. W ofercie ğrmy Artvinyl-Pol znajdujÈ siÚ pïyty ob wymiarach 76x244b cm wbpalecie 26 kolorów wbdwóch gruboĂciach: 6 ib12bmm. Produkt ma Certyğkat Higieniczny HK/B/0373/01/2008. Artvinyl-Pol zajmowaï siÚ dotÈd tylko dystrybucjÈ folii PCV, pras próĝniowych ibfrezarek CNC do obróbki drewna ib materiaïów drewnopochodnych, Reston to pierwszy materiaï zbgrupy solid surface oferowany przez tego dostawcÚ.

www.artvinyl.eu

Artvinyl-Pol sp. zbo.o. wprowadza do oferty nowe kolory blatów mineralno-akrylowych marki Reston. Materiaïy te znajdujÈ szerokie zastosowanie wbmeblarstwie ibbudownictwie.


22

kuchnie.pl

|

advertorial

Od 15 lat Center-Mebel jest regionalnym dystrybutorem bogatej gamy materiaïów do produkcji mebli. Wbofercie magazynowej ğrma ma 90 dekorów pïyt melaminowanych, abtakĝe 40 dekorów blatów ib50 dekorów laminatów ğrmy Egger zbdopasowanym obrzeĝem PCV obróĝnych gruboĂciach ibszerokoĂciach. Kolejnymi pozycjami wbofercie sÈ sklejki, pïyty budowlane ibwiele produktów drewnopochodnych.

KLIENT JEST NAJWAĩNIEJSZY Mottem przewodnim dziaïania ğrmy jest: „UmiejÚtnoĂÊ pracy wb zespole, wzajemne wsparcie oraz pomysïy wspóïpracowników”. Center-Mebel otrzymaï wb tym roku prestiĝowe wyróĝnienie wb rankingu „Gazela Biznesu”. Firmy nie prowadzi siÚ dla nagród –bmówi Grzegorz Kurak. ChoÊ cieszy siÚ zb nagrody, to podkreĂla, ĝe wb prowa-

S

zczególnie imponujÈca jest jednak oferta akcesoriów meblowych, wb tym wielu uznanych marek, których Center-Mebel od lat jest przedstawicielem, jak: Blum, Rejs, Peka, Gamet, Sevroll. Sposób dziaïania ğrmy, czyli: SERWIS, OBS’UGA, DO¥WIADCZENIE zostaï doceniony nie tylko przez klientów lokalnych, ale równieĝ zb terenu caïej Polski, ob czym Ăwiadczy sprzedaĝ ib informacje zwrotne zbrynku od przedstawicieli handlowych. W siedzibie ğrmy, oprócz standardowych ekspozycji, sÈ pokazane kuchnie ib szafy z drzwiami przesuwnymi, które moĝna dotknÈÊ, otworzyÊ ibwypróbowaÊ. Nowym udogodnieniem dla klientów jest projektant, który profesjonalnie,

na miejscu przygotuje projekt kuchni wedïug upodobañ klienta, czy innego rodzaju mebla –boczywiĂcie gratis. Center-Mebel to nie tylko dystrybucja, ale takĝe produkcja ramek aluminiowych dostÚpnych wb czterech kolorach: aluminium, inox, czarny ibchrom, wb proğlach „CM-1”, „CM-4”, „CM-7”, „CM-12”, „CM-16” ib„CM-17” zbproğlem uchwytowym jako jednÈ zbkrawÚdzi.

dzeniu ğrmy najwaĝniejsze jest uznanie klientów, bo to Oni sprawiajÈ, ĝe ğrma moĝe rozwijaÊ siÚ dalej wprowadzajÈc nowe produkty ibusïugi. Rozbudowa strony internetowej oraz sklepu internetowego to kolejny krok dla usatysfakcjonowania klientów. Wspomnijmy takĝe, ĝe Center-Mebel ma prÚĝnie dziaïajÈcy od 10 lat oddziaï wbEïku, który zaopatruje wbprodukty ğrmy stolarskie ibklientów indywidualnych zbwoj. warmiñsko-mazurskiego.

Center-Mebel | 18-400 ’omĝa | Aleja Legionów 141F tel/fax +48 86b218 36 47 | lomza@center-mebel.pl | elk@center-mebel.pl | www.center-mebel.pl


advertorial

|

kuchnie.pl

NOWOĝCI Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ Frontpol to producent frontów meblowych wbwysokim poïysku –bakryl oraz polygloss ibpolymatt niemieckiego producenta pïyt Niemann Mobelteile, znajdujÈcych zastosowanie wbkuchniach, ïazienkach oraz zabudowach wnÚtrz.

O

d kwietnia do staïej oferty ğrmy doïÈczyïy cztery wzory –bstare drewno, polygloss stone, polygloss mirror oraz polymatt rain. Stare drewno to dekor imitujÈcy drewno zb wytartÈ farbÈ. Zb kolei polygloss stone odzwierciedla rozrzucone kamyki róĝnej wielkoĂci ibdostÚpny jest wbopcji czarnej lub biaïej polarnej. Natomiast polygloss mirror powstaï zb myĂlÈ ob wykorzystaniu go wb meblach ïazienkowych jako alternatywa luster. Odbicie wb pïycie zb daleka sprawia wraĝenie niewyraěnego, ale wraz ze zbliĝaniem siÚ obraz staje siÚ ostrzejszy. CiekawÈ propozycjÈ jest dekor polymatt rain oferowany wb kilku wariantach. Moĝe to byÊ matowa pïyta, ab na niej chromowane paski, matowa pïyta ibpaski wbpoïysku (pod kolor) oraz pïyta wb poïysku ib paski matowe (pod kolor). Wszystkie opcje dostÚpne sÈ wbkolorach czarnym oraz biaïym.

Poza nowymi dekorami listÚ nowoĂci poszerzyïo ponadto obrzeĝe aluminium chrom. Do wzorów stare drewno oraz rain (wszystkie opcje) Frontpol ma odpowiadajÈce im obrzeĝa, natomiast pïyty wbdekorach Ġower oraz stone oklejane sÈ obrzeĝem wbtakim samym kolorze (klient ma do wyboru obrzeĝe poïysk lub mat). Odnotowujemy coraz wiÚcej zamówieñ na nowe wzory, co jest niewÈtpliwie wynikiem ich oryginalnoĂci oraz wysokiej jakoĂÊ wykonania. Pracujemy na Ăwiatowej klasy parku maszynowym, uĝywamy teĝ komponentów najwyĝszej jakoĂci, dlatego od 1 czerwca wprowadzamy 5-letniÈ gwarancjÚ na nasze wyroby. Co za tym idzie, kaĝdy front oznakowany zostanie naszym hologramem, gwarantujÈcym odbiorcom najwyĝszÈ jakoĂÊ.

Frontpol s.c. | 84-351 Nowa WieĂ LÚborska | ul. Dworcowa 10 tel. 790 700 366, 535 700 336, 790 018 177 | biuro@frontpol.pl

23


kuchnie.pl

|

advertorial

NIEZWYK’E FORNIRY DO WYJkTKOWYCH KUCHNI

Wenge 2010PI

Palisander 0025F4

Forniry Californi Trading podklejane sÈ barwionÈ ğzelinÈ. Zabieg ten sprawia, ĝe materiaï uzyskuje wyjÈtkowÈ wytrzymaïoĂÊ ibodpornoĂÊ na uszkodzenia mechaniczne, abponadto zmniejszona zostaje podatnoĂÊ na ïupliwoĂÊ ibïamliwoĂÊ oraz ograniczone zostaje powstawanie przebiÊ klejowych, szczególnie wbdekorach obpierĂcieniowonaczyniowej fakturze.

DÈb Bielony 0001PS

24

UWAGA! Wielka wyprzedaĝ akcerorów do produkcji mebli! Rabaty od 50% do 80%! Wejdz i sprawdě: www.elitawyprzedaze.pl


|

kuchnie.pl

Zebrano 0149PS

DÈb Czarno-Srebrny 0158SR

Drzewo Lodowe Negro DL-0301PS

Na frontach uĝyto dekoru Wenge 2010PI z kolekcji ğrmy California Trading.

Drzewo Lodowe Bianco DL-0302PS

advertorial

Niezwykïa praktycznoĂÊ zastosowania produktu powoduje, iĝ jest idealny do oklejania wszÚdzie tam, gdzie dochodzi do obróbki trudnych powierzchni: ïuków, wyraěnych kÈtów czy artystycznie wykonanych wykoñczeñ. Ponadto okleina nadaje siÚ doskonale do wykoñczeñ wyposaĝenia pokoi dziennych, sypialnych, ïazienek ibkuchni, sprawdza siÚ teĝ wbzabudowie wnÚk. Zwïaszcza wbprzypadku mebli kuchennych opisywany materiaï przeĝywa swój dynamiczny rozwój –bprojektanci dowolnie ksztaïtujÈ koncepcjÚ ukïadu szafek korzystajÈc zbszerokiej gamy kolorów, abklienci cieszÈ siÚ widzÈc wykorzystane wbich kuchni naturalne materiaïy. Kuchnia zostaïa wykonana przez ğrmÚ : DesignOn | ul. GïÚbocka 13 bud. Opex lok. 29 03-287 Warszawa | tel. 022 440 43 29 | www.designon.pl

California Trading sp. zbo.o., sp. k. | 83-110 Tczew | ul. Kwiatowa 11 tel. +48 58 691 11 60 | kom. 601 630 003 | fax 58 691 10 04 | www.california-trading.eu

25


26

kuchnie.pl

|

advertorial

STAWIAMY NA KOMPLEKSOWk US’UG}

Meblarski rynek wbPolsce jest rynkiem specyğcznym. Silna konkurencja wymusza korzystnÈ dla klientów walkÚ cenowÈ. JednoczeĂnie kontrahenci sÈ bardzo wyczuleni na kwestiÚ jakoĂci kupowanego materiaïu. Atrakcyjne ceny ibsprawdzony produkt powoli stajÈ siÚ wiÚc standardem, zmuszajÈc ğrmy do szukania nowych sposobów na dotarcie ibutrzymanie nabywców. „Stawiamy na kompleksowoĂÊ usïugi” –bmówi Gabriel OczoĂ, dyrektor ğrmy Classic Veneer.

Od niedawna zakupu fornirów moĝna dokonywaÊ równieĝ poprzez sklep internetowy.

C

lassic Veneer to importer okleiny modyğkowanej podklejonej ğzelinÈ. Gïówna siedziba ib magazyny spóïki znajdujÈ siÚ wb’Úgowie, koïo Gdañska. Ta stosunkowo mïoda ğrma zbimpetem wkroczyïa na trudny rynek fornirów prezentujÈc ciekawe wzory. Zaspokoiïa tym samym gïód projektantów na nowe rodzaje oklein. WyspecjalizowaliĂmy siÚ wb okleinach modyğkowanych ib to one sÈ gïównym elementem naszej oferty. RozwijajÈc siÚ musimy poszerzaÊ kolorystykÚ jednoczeĂnie dbajÈc ob jakoĂÊ usïugi –bprzekonuje dyrektor. Rozbija on owÈ usïugÚ na trzy czÚĂci skïadowe omawiajÈc krótko kaĝdÈ zbnich.

OFERTA HANDLOWA By kontrahent zainteresowaï siÚ oferowanymi przez ğrmÚ materiaïa-

mi przedstawiony mu fornir musi byÊ najwyĝszej klasy. Na naszym rynku jest to szczególnie waĝne, gdyĝ klienci poznali juĝ moĝliwoĂci okleiny modyğkowanej, wiedzÈ czego siÚ spodziewaÊ ib jak rozpoznaÊ wyrób niskiej jakoĂci. Wb przypadku fornirów restrukturyzowanych wszelkie przebarwienia, pÚkniÚcia bÈdě sÚki sÈ na szczÚĂcie wyeliminowane. Pozostaï jednak problem zmiany koloru materiaïu pod wpïywem promieniowania UV. Kaĝda okleina, czy to naturalna, czy poddana modyğkacji, zmienia po jakimĂ czasie lekko swój kolor –bjest to naturalny proces utleniania. WysokÈ jakoĂÊ moĝna jednak poznaÊ zarówno po maïym stopniu odbarwienia, jak ibdïuĝszym czasie, po którym ono nastÚpuje –b wyjaĂnia Gabriel OczoĂ –bPrzeszliĂmy juĝ ĝmudne rozmowy zbproducentami, które zaowocowaïy rozwiniÚciem nowych ochron-

nych barwników. Wykorzystanie ich wbprocesie produkcyjnym sprawia, ĝe jesteĂmy pewni towaru, który sprzedajemy. Sprawdzanie kaĝdej otrzymanej partii fornirów ugruntowuje nas wbtym przekonaniu. Przekonanie ob klasie materiaïu nie jest jednak jedynym czynnikiem kierujÈcym nabywcÈ. Waĝna jest równieĝ cena. Wbğrmie zb’Úgowa cenniki zostaïy sporzÈdzone poprzez dogïÚbnÈ analizÚ sytuacji na rynku. Ustalona stawka jest wiÚc zïotym Ărodkiem pomiÚdzy jakoĂciÈ towaru abprzystÚpnÈ cenÈ. Kontrahenci mogÈ równieĝ liczyÊ na duĝe rabaty, jeĂli wielkoĂÊ zamówienia przekroczy ustalone progi, bÈdě zdecydujÈ siÚ zapïaciÊ przedpïatÈ czy gotówkÈ. KompleksowoĂÊ musi dotyczyÊ oferty handlowej, dlatego, mimo nastawienia na sprzedaĝ oklein modyğkowanych, chcemy jÈ zdywersyğkowaÊ dostosowujÈc siÚ do zapytañ klientów. Bogaty wybór wzorów fornirów modyğkowanych jest wiÚc wzbogacony obobrzeĝa. WystÚpujÈ one wbróĝnej szerokoĂci ibgruboĂci. PróbujÈc do oferty dokïadaÊ komplementarne materiaïy spóïka zbPomorza od niedawna zajmuje siÚ sprzedaĝÈ pïyt okleinowanych, tak MDF, jak ib wiórowych. Wprowadzenie pïyt wydawaïo nam siÚ naturalnym krokiem rozwoju oferty –bstwierdza Dyrektor. –bDochodziïo do nas równieĝ wiele zapytañ ob gotowe formatki zb naszej okleiny, dlatego teĝ ib ten materiaï od niedawna moĝna u nas nabyÊ.

OBS’UGA ZAMÓWIENIA KolejnÈ czÚĂciÈ kompleksowej usïugi jest obsïuga klienta. Waĝnym czynnikiem otrzymania zamówienia jest ïatwoĂÊ jego skïadania. Dlatego teĝ kontrahent moĝe przesïaÊ zapotrzebowanie materiaïowe tak pocztÈ elektronicznÈ, jak


advertorial

przez fax, czy teĝ telefonicznie bezpoĂrednio do biura lub któregokolwiek pracownika –bwylicza Gabriel OczoĂ. Od niedawna zamówienia moĝna równieĝ skïadaÊ przez sklep internetowy dostÚpny na stronie Classic Veneer. Aplikacja, prócz pokazania kaĝdego dostÚpnego koloru, pomoĝe przeliczyÊ iloĂÊ zamawianego materiaïu na metry kwadratowe. Tak jak kaĝdy, znamy wartoĂÊ czasu, nie lubimy go marnowaÊ ib tego samego oczekujemy od ğrm, które obsïugujÈ naszÈ logistykÚ. Towar zamówiony u nas do godziny 13.00 wychodzi tego samego dnia ibjest dostarczany wb nastÚpnym dniu roboczym. Pilnujemy tego standardu równie pilnie, jak wysokich stanów magazynowych –btym samym klient moĝe byÊ pewny, ĝe otrzyma zamówiony towar bez problemów –b dodaje Dyrektor.

OTOCZKA TrzeciÈ czÚĂciÈ kompleksowej usïugi jest otoczka, jakÈ ğrma moĝe zbudowaÊ wokóï siebie. Mimo ĝe nasza ğrma jest mïoda, jej pracownicy sÈ doĂwiadczeni pracÈ na rynku meblarskim. PracujÈc zb naturalnym materiaïem nie moĝemy

|

kuchnie.pl

Okleina modyğkowana jest gïównym elementem oferty Classic Veneer.

Firma z ’Úgowa zachÚca do zamawiania darmowego dla ğrm branĝowych próbnika kolorów.

byÊ Ălepi na jego piÚkno –b mówi Gabriel OczoĂ przedstawiajÈc blog ğrmowy. Jest to strona, na której przedstawione sÈ projekty aranĝacji, nowoczesne wykoñczenia mieszkañ, gadĝety czy designerskie meble –b wszystko to inspirowane naturalnym materiaïem, jakim jest drewno. Takie zagïÚbienie siÚ wbtemacie pozwala ukazaÊ pasjÚ, która obecna jest wbClassic Veneer.

Dyrektor ğrmy koñczy rozmowÚ sïowami: Wysoka jakoĂÊ materiaïu, bogata oferta kolorystyki oklein, które sÈ atrakcyjne cenowo, szeroki asortyment, który siÚ uzupeïnia, kompleksowa obsïuga zamówieñ, szybkie dostawy, wysokie stany magazynowe ib pasja, napÚdzajÈca pracÚ wb biurze. To wszystko elementy, na które postawiliĂmy. Odzew klientów pokazuje nam, ĝe zrobiliĂmy sïusznie.

27


28

kuchnie.pl

|

advertorial

„DIGITAL-EDGE”: INDYWIDUALNO¥m DOTYCZY STYLU

Wymagania ibğlozoğa ğrmy Döllken zawiera siÚ wbprostej myĂli: ciÈgïe innowacje dotyczÈce produktu, jakoĂÊ ibobsïuga na najwyĝszym poziomie sÈ naszym codziennym celem, aby pozostaÊ godnym zaufania ibsprawnym partnerem. Dlatego na ten rok przygotowaïa waĝne wydarzenia dotyczÈce projektowania, wzornictwa ibwykoñczenia ze Ăwiata krawÚdzi termoplastycznych.

F

irma Döllken wspóïpracuje zb wiodÈcymi Ăwiatowymi producentami pïyt ib materiaïów sïuĝÈcych do uszlachetniania ich powierzchni. Wb ten sposób moĝe bïyskawicznie przenieĂÊ trendy na obrzeĝe, tak ĝe zawsze powstaje perfekcyjne poïÈczenie wzorów pïyty zbobrzeĝem. Aby dotyczyïo to równieĝ obrzeĝy zb tworzywa sztucznego, zdecydowano siÚ wybraÊ specjalistÚ wb dziedzinie obrzeĝy –b ğrmÚ Döllken –b jako swojego partnera. Krótkie czasy dostaw grajÈ wb ğrmie Döllken rolÚ. DziÚki europejskim lokalizacjom magazynów wbHiszpanii, Francji, Wïoszech, Anglii, Polsce, Rosji, Turcji ib gïównej siedzibie –bw Niemczech moĝna wszystkie kolo-

ry ibwzory dopasowane do kolekcji „Innovus”, poczynajÈc od jednej rolki, dostarczyÊ wbkrótkim czasie. Firma Döllken ma historyczne Ăcisïe zwiÈzki zb producentami materiaïów sïuĝÈcych do uszlachetniania powierzchni pïyt. DziÚki temu wbubiegïych latach zostaïy wytworzone kolekcje obrzeĝy wspólnie zbtakimi ğrmami, jak Abet, Formica, Kronopol, PĠeiderer, Wilsonart oraz wieloma innymi. Tym samym wszystkie trendy powierzchni sÈ perfekcyjnie do siebie dopasowane.

RÓ¿NORODNO¥m WZORÓW BEZ GRANIC „Digital-Edge” ğrmy Döllken speïnia sny stylistów. DziÚki temu, ĝe moĝ-

liwa jest produkcja najmniejszych partii wb najkrótszym moĝliwym czasie poszerzajÈ siÚ granice kreatywnoĂci. Wszystkie indywidualne motywy sÈ wb ten sposób dostÚpne bezpoĂrednio ib w najwyĝszej jakoĂci, ab tym samym otwierajÈ nieznane moĝliwoĂci wbtworzeniu mebli ibsklepów. Przy pomocy nowo wynalezionej technologii po raz pierwszy jest moĝliwe, ĝeby indywidualne motywy, takie jak np. logo, fotograğe, ciÈgi znaków lub wzornictwo grağczne moĝna byïo odwzorowaÊ na krawÚdziach. Cyfrowo zadrukowane krawÚdzie umoĝliwiajÈ wbten sposób projektantom mebli oraz architektom wnÚtrz przy projektowaniu sklepów wstawianie waĝnych szczegóïów wzorniczych wb celu skutecznego wyróĝnienia siÚ spoĂród konkurencji. Za pomocÈ „Digital-Edge” ğrmy Döllken speïniajÈ siÚ sny stylistów. Cyfrowo zadrukowane krawÚdzie (przykïadowo –b z logo marki na ladzie, barach lub meblach naleĝÈcych do obiektu) sÈ dodatkowÈ ibwaĝnÈ powierzchniÈ reklamowÈ. WytwarzajÈ one obraz osobowoĂci, indywidualnoĂÊ ib identyğkacjÚ, jak teĝ dodatkowÈ korzyĂÊ dla klientów oraz dla producentów mebli. Wypróbujcie to ib zaprojektujcie swojÈ wïasnÈ krawÚdě. Wykorzystajcie krawÚdzie jako platformÚ do komunikacji reklamowej ibCI / CD Waszej kreatywnoĂci nie sÈ stawiane ĝadne granice. Döllken wydrukuje dla was kaĝdy ĝÈdany motyw (fotograğa lub grağka) na krawÚdzi. Wasz indywidualny wzór lub przekaz reklamowy juĝ od 50 metrów wielkoĂci zlecenia. Inspiracja ibwybór wyszukanych motywów znajdziecie wb Döllken Kreativ-Pool na stronie www.digital-edge.de. Lub przeĂlijcie po prostu plik zbwaszym wzorem.


advertorial

|

kuchnie.pl

Ponadto moĝecie siÚ daÊ zainspirowaÊ cyfrowym Ăwiatem motywów Döllken. Wybrane motywy krawÚdzi wbcyfrowym wzorze sÈ dostÚpne wbnastÚpujÈcych rubrykach: 1. Kulinaria / uĝywki 2. Czas wolny / sport 3. Grağka / design 4. Krajobrazy / natura 5. Dzieci / mïodzieĝ 6. Technika / hobby

SPOINA ZEROWA STAJE SI} RZECZYWISTO¥CIk Wraz zb rozwojem ib dojrzaïoĂciÈ do produkcji seryjnej „Fusion-Edge” Döllken rozpoczyna nowÈ epokÚ wbdziedzinie obróbki krawÚdzi. Metoda „Fusion-Edge” jest optymalna do pokrywania maïych powierzchni przy uĝyciu metody ïÈczenia laserowego ib osiÈga niewidoczne, trwaïe poïÈczenie zb pïytÈ. Oferuje ona znaczny optyczny ib funkcjonalny zysk na wartoĂci wb porównaniu zb konwencjonalnÈ obróbkÈ krawÚdzi. Zalety te potwierdzajÈ liczni producenci mebli ibdostawcy. BazÈ wyjĂciowÈ rozwoju tej rewolucji produkcyjnej ibstylistycznej byï wymóg stworzenia takiej metody obróbki krawÚdzi, która usuwa widoczne ïÈczenia klejowe ibrezygnuje zbdotychczasowej metody klejenia poprzez stapianie. Ponadto wodoodporne poïÈczenie poszczególnych komponentów byïo dla producentów mebli szczególnie waĝne. Wb trakcie rozwoju nowej technologii obróbki krawÚdzie ğrma Döllken postawiïa na wspóïtïoczonÈ krawÚdě zb warstwÈ funkcyjnÈ wraz ze wzmacniaczami adhezyjnymi. We wspóïpracy zb niezaleĝnym instytutem badawczym zostaïy przeanalizowane ib sprawdzone róĝne aspekty obróbki,

m.in. przydatnoĂÊ do obróbki laserem poszczególnych warstw funkcyjnych. Cztery najwaĝniejsze problemy mogïy zostaÊ rozwiÈzane w przekonujÈcy sposób: • Perfekcyjna optyka dziÚki zerowej spoinie. • Brak dodatkowego kleju topliwego. • Bardzo dobra odpornoĂÊ na zmianÚ ksztaïtu poprzez dziaïanie ciepïa ibodpornoĂÊ na wilgoÊ. • Wysoka wydajnoĂÊ wbobróbce ubklienta. W porównaniu ze standardowÈ metodÈ klejenia na bazie konwencjonalnych klejów osiÈga siÚ dziÚki inteligentnym komponentom powierzchni funkcyjnych lepsze wïaĂciwoĂci klejenia ib pïyty. Warstwa bazowa krawÚdzi wspóïtïoczonej skïada siÚ zbPP, ABS lub PMMA ibma gruboĂÊ 0,6-3bmm. Dla zintegrowanej, szczególnie cienkiej ze wzmacniaczami adhezyjnymi przypominajÈcymi klej warstwy funkcyjnej, wykorzystane sÈ róĝ-

ne materiaïy ob wïaĂciwoĂciach adhezyjnych ibspójnoĂci. SzczególnÈ uwagÚ poĂwiÚcono mechanicznej zdolnoĂci do obróbki. W chwili rozpoczÚcia procesu „Fusion-Edge” na pïycie zostaje uformowany na ksztaït linii punktowy promieñ laserowy za pomocÈ oscylujÈcego lustra –bwarstwa funkcyjna „Fusion-Edge” zostaje stopiona, ab nastÚpnie sprasowana zb pïytÈ. Otrzymuje siÚ wb ten sposób wb porównaniu zb dotychczasowym sposobem obróbki za pomocÈ stapialnych klejów wyraěnie lepszÈ trwaïoĂÊ spoiny. Dotyczy to równieĝ jakoĂci spoiny przy róĝnych prÚdkoĂciach procesowych oraz gÚstoĂci spoiny. Pewniejsze i trwalsze zamocowanie do wszystkich dostÚpnych materiaïów na bazie drewna jest gwarantowane. Ekonomiczne zalety, jak teĝ bezpieczeñstwa produkcji za pomocÈ metody „Fusion-Edge” sÈ przekonujÈce, poniewaĝ chodzi tu o caïoĂciowy system. Dopasowanie ib magazynowanie poszczególnych materiaïów, jak dodatkowe materiaïy klejÈce nie jest juĝ potrzebne, poniewaĝ „Fusion-Edge” jest kompatybilne ze wszystkimi dostÚpnymi systemami laserowymi. Czas przygotowania ibkonserwacji zostaje zminimalizowany, podobnie spada iloĂÊ braków ib zagroĝenie reklamacjÈ. JednoczeĂnie podnosi siÚ dostÚpnoĂÊ maszyn ib wydajnoĂÊ. Metoda „Fusion-Edge” przekonuje nie tylko dziÚki wydajnej obróbce. Do tego dochodzie bogata róĝnorodnoĂÊ wzorów, poniewaĝ caïe spektrum kolorów ib wzorów ğrmy Döllken moĝe zostaÊ dostarczone jako „Fusion-Edge”.

Döllken sp. zbo.o. | 40-155 Katowice | ul. Konduktorska 39C | tel. +48 32 781 20 90 tomasz.salewicz@doellken.com | www.doellken.pl

29


30

kuchnie.pl

|

advertorial

Stacja zbgniazdkami wsuwana wbdóï jest przykïadem nietypowego, ale praktycznego rozwiÈzania Häfele.

Häfele to znaczÈcy producent okuÊ meblowych, którego wyróĝnia przede wszystkim bogactwo oferty ibmoĝliwoĂÊ zindywidualizowania rozwiÈzañ, wbzaleĝnoĂci od potrzeb klienta. DziÚki temu wbjednym miejscu moĝemy zaopatrzyÊ siÚ we wszystkie niezbÚdne standardowe okucia, ale takĝe wbsystemy caïkiem nietypowe, które wbznaczÈcy sposób poprawiajÈ funkcjonalnoĂÊ mebli.

System szuĠad „Moovit” to uïatwienie pracy dla stolarza, dziÚki prostemu montaĝowi, abtakĝe wygoda dla Klienta, który szuĠadÚ obuděwigu do 50 kg otrzymuje wbstandardzie.

DziÚki innowacyjnemu zasilaczowi ibzastosowaniu funkcjonalnej techniki Plug’n’Play systemy LED-owe „Loox” doskonale nadajÈ siÚ do zastosowania zarówno wbmeblach seryjnych, jak ibw indywidualnych projektach.

Kosz ze stopÈ to przykïad myĂlenia obkomforcie uĝytkownika kuchni –bczystoĂÊ, peïen dostÚp do kosza, ïagodne domykanie


advertorial

Häfele oferuje podnoĂniki do kaĝdego rodzaju klap jednoczÚĂciowych ibdwuczÚĂciowych, wbtym równieĝ sterowane elektrycznie.

|

kuchnie.pl

31

Häfele oferuje niezwykle szerokÈ gamÚ systemów przesuwnych obbardzo dobrych wïaĂciwoĂciach jezdnych, dziÚki czemu nie wymagajÈ uĝycia duĝej siïy przy przesuwaniu. Istotne jest teĝ, ĝe nawet wbprzypadku duĝych skrzydeï moĝliwy jest montaĝ przez jednÈ osobÚ.

HÄFELE: ROZWIĄZANIA DLA KAĩDEGO

Podczas targów „Interzum” Häfele pokazaïo nowÈ kolekcjÚ uchwytów obnowoczesnym, ale przyjaznym designie, który wpisze siÚ idealnie wbkaĝde wnÚtrze

MyĂlÈc obfunkcjonalnoĂci Häfele proponuje zastosowanie podnoĂnika do podnoszenia blatu kuchennego, co znacznie uïatwia pracÚ ibpozwala zagospodarowaÊ dodatkowÈ przestrzeñ

Häfele Polska sp. zbo.o. | 55-090 DïugoïÚka | ul. Wrocïawska 4d | www.hafele.pl

Zawias zbïagodnym domykaniem jest jednym zbszerokiej oferty zawiasów Häfele wbzaleĝnoĂci od wymagañ klienta.


|

advertorial

Nowoczesny, obzdecydowanym rysunku, trójwymiarowy. Te cechy najlepiej opisujÈ nowy jesion Impressu. PrzyszïoĂÊ Fabric Ash to meble kuchenne, gdzie bardzo popularny jest trend prostych, bezuchwytowych frontów ozdobionych mocnym wbstrukturze drewnem.

Check to dynamiczny, geometryczny dekor obwielu twarzach. Moĝe byÊ ĝywym kolorystycznie frontem mebla mïodzieĝowego, abw beĝowej wersji ciekawym akcentem dekoracyjnym nowoczesnej kuchni. Proste linie Checka pozwalajÈ na stworzenie ogromnej liczby barwnych zestawieñ, tak róĝnorodnych, jak otaczajÈcy nas Ăwiat.

A S H

Bellagio Ash to elegancka kombinacja prostoliniowego rysunku drewna ibïudzÈco trójwymiarowych, gïÚbokich Ăladów obróbki powierzchni (saw cut). DziÚki temu nowoĂÊ Impressu sprawdza siÚ wbnowoczesnych meblach kuchennych, gdzie obowiÈzuje teraz skromna kolorystyka ibbogata faktura powierzchni.

B E L L A G I O

C A V E Rising Elm to szczególna odmiana wiÈzu obstarannie dobranych elementach skïadowych. Drewno wiÈzu, dziÚki naturalnemu piÚknu, jest obecnie wbĂcisïej czoïówce nowych pomysïów na design powierzchni meblowych.

E L M

Hikora roĂnie gïównie na kontynencie póïnocnoamerykañskim. Twarde drewno hikory uĝywane jest miÚdzy innymi do produkcji instrumentów perkusyjnych. Dla projektantów mebli Assam Hickory jest interesujÈca ze wzglÚdu na naturalne poïÈczenie wyglÈdu orzecha, dÚbu ibjesionu. WbzaleĝnoĂci od koloru moĝna stworzyÊ meble ïÈczÈc upodobania zwolenników tych klasycznych gatunków drewna.

A S S A M

Cave pozwala na spojrzenie wbczasy, kiedy ludzie nie znali jeszcze mebli, absztuka wzornicza rozwijaïa siÚ na Ăcianach jaskiñ. Projektanci Impressu ozdobili ciemnobrÈzowy kamieñ scenami zbpolowania. Zestawienie „prehistorycznego” Cave’a zbwspóïczesnÈ kuchniÈ jest oryginalne ibzaskakujÈce.

H I C K O R Y

C H E C K

F A B R I C

A S H

I I

kuchnie.pl

R I S I N G

32

Impress Decor Polska Sp. zbo.o. | 19-300 Eïk | ul. Handlowa 1 tel. +48 87 620 97 97 | fax +48 87 620 09 81 | polska@impress.biz | www.impress.biz


kuchnie.pl

SUPER MDF P’YTA PO’YSK SUPER

ZdjÚcie wykorzystane za zgodÈ ğrmy Senoplast.

Pïyta jest dostÚpna wb15 róĝnych kolorach, kilku wzorach drewnopodobnych oraz innych ciekawych wzorach na wysoki poïysk. Bogata kolorystyka pozwala na interesujÈce kombinacje (na zdjÚciu przykïad poïÈczenia koloru ğoletowego zbdrewnopodobnym). Firma oferuje równieĝ peïnÈ paletÚ obrzeĝy.

Firma HUBERTUS proponuje równieĝ gotowe fronty meblowe na wysoki poïysk, produkowane wedïug konkretnego zamówienia klienta. Maksymalny wymiar frontu moĝe mieÊ 2.750x1.200bmm abminimalny 296x110 mm. Przy kalkulacji za metr kwadratowy gotowego, jednostronnie oklejonego frontu zbobrzeĝem nie ma rozgraniczenia na wymiary standardowe ibniestandardowe. ZdjÚcie wykorzystane za zgodÈ ğrmy Senoplast.

ZdjÚcie wykorzystane za zgodÈ ğrmy Senoplast.

P’YTA

MDF

SUPER

PO’YSK

GïÚbia wysokiego poïysku optycznie powiÚksza kuchnie. Odbicie Ăwiatïa ma równieĝ wpïyw na jasnoĂÊ wbpomieszczeniu. Do pielÚgnacji wysokiego poïysku ğrma poleca specjalne mleczko zabezpieczajÈce. Jego stosowanie utwardza powierzchniÚ wysokopoïyskowÈ, znacznie uïatwia jej konserwacjÚ oraz ma duĝe znaczenie wbutrzymaniu czystoĂci.

MDF

Kluczowym elementem wysokiego poïysku jest jego jakoĂÊ. Przy produkcji tego materiaïu zwraca siÚ zatem szczególnÈ uwagÚ na czystoĂÊ wbzakïadzie, abkaĝda powierzchnia na wysoki poïysk jest zabezpieczona do samego koñca dodatkowÈ foliÈ ochronnÈ, która jest usuwana po zakoñczeniu montaĝu mebli. Na zdjÚciu doskonaïe wykoñczenie obrzeĝa ibnaroĝy.

P’YTA

SUPER MDF P’YTA PO’YSK SUPER MDF P’YTA

|

PO’YSK

Firma HUBERTUS jest wyïÈcznym producentem ibdystrybutorem wysokopoïyskowej pïyty MDF HUBERTUS SUPER PO’YSK pokrytej matÈ akrylowÈ austriackiej ğrmy Senoplast. Standardowo mata akrylowa obgruboĂci ok. 1bmm jest nakïadana na pïytÚ MDF obgruboĂci 18bmm. Wymiar gotowej pïyty wynosi 2.800x1.250bmm. Na zamówienie (po wczeĂniejszym uzgodnieniu zbproducentem) istnieje moĝliwoĂÊ dwustronnego oklejenia pïyty na wysoki poïysk oraz wykonania jej wbinnym wymiarze ibgruboĂci.

PO’YSK

P’YTA

MDF

SUPER

PO’YSK

advertorial

ZdjÚcie wykorzystane za zgodÈ ğrmy Senoplast.

Wysoki poïysk, podobnie jak szkïo, jest materiaïem bardzo uniwersalnym, który moĝe mieÊ bardzo szerokie zastosowanie, nie tylko wbmeblach kuchennych, ale równieĝ wbmeblach RTV, pokojowych, ïazienkowych, laboratoryjnych ibaptecznych. Doskonale siÚ sprawdza jako wykoñczenie Ăcian ibsuğtów oraz wbzabudowie wnÚk ibdrzwiach do szaf przesuwnych.

FPH Hubertus Hubert Leboch | 41-100 Siemianowice ¥lÈskie | ul. Srokowiecka 22 | tel. +48 32 229 02 59 (60) fax +48 32 228 30 53 | biuro@hubertus-meble.pl | biuro@hubertusmeble.pl | www.hubertus-meble.eu

33


advertorial

4 3 3 8 0 E M E R C A

MOCCA CREME – interpretacja wïoskiego kamienia, delikatnie

przypominajÈcego piaskowiec. Subtelna struktura dekoru oraz jego pastelowa kolorystyka wpïywajÈ na ocieplenie wnÚtrza kuchni. Dekor Mocca Creme moĝna stosowaÊ zarówno na blatach kuchennych, jak ibna frontach meblowych oraz podïogach.

O M

A

0

0

4

8

7

3

0

3

2

2

8

0

Y

U

C

wadzony zbChin ciemny marmur. StrukturÚ charakteryzuje delikatne, biaïe ĝyïkowanie, które szczególnie mocno buduje kontrast zbtïem dziÚki wykoñczeniu powierzchni laminatu na wysoki poïysk. Ta trójbarwna interpretacja kamienia idealnie sprawdzi siÚ na blatach roboczych. Ciekawie moĝe równieĝ wyglÈdaÊ na kuchennych podïogach.

C

YUTAH BROWN – za bazÚ do stworzenia dekoru posïuĝyï spro-

T

A

H

B

R

O

W

N

0

8

3

3

4

1

|

2

kuchnie.pl

A

TUJA – odsïania walory drewna iglastego, na nowo odkrytego

J

–bmarmuru Carrara. Na chïodnym tle, ujawniajÈ siÚ delikatne, ciepïe wtrÈcenia, które urozmaicajÈ wyglÈd kamienia. Kolory wbtym dekorze nie sÈ dominujÈce, ale teĝ nie sÈ zbyt ïagodne. Obraz jest doskonale zbalansowany ibstanowi interesujÈcy wizualny dodatek do klasycznych mebli kuchennych.

wbaranĝacji wnÚtrz. Potrzeba jednak wnikliwszego spojrzenia, by ujawniïa siÚ delikatna struktura modrzewia. Wyróĝnia siÚ ona wyjÈtkowym paskowaniem. Ukïad kwiatów ibdelikatne usïojenie eksponujÈ jego niezwykïÈ urodÚ. Drewno to polecane jest m.in. na fronty mebli kuchennych.

U T

O

N

T

I

FONTIA – jest nowÈ interpretacjÈ znanego iblubianego klasyka

F

34

Interprint Polska Sp. zbo.o. | 95-035 Ozorków | Adamówek 37A tel. +48 42 714 09 00 | fax +48 42 714 09 99 | info@interprint.pl | www.interprint.com


advertorial

|

kuchnie.pl

COLORIMO b – NOWA JAKOĝû W KUCHNI Szkïo kolorowe zamiast kafelków Ăciennych jest niesamowicie efektowne ibcoraz czÚĂciej spotykane. Bogata kolorystyka, zróĝnicowane gruboĂci, ïatwoĂÊ mocowania oraz bezpieczeñstwo to tylko wybrane zalety szkïa Colorimo, które sprawiajÈ, ĝe jest to produkt, który znakomicie sprawdzi siÚ wbniejednej kuchni.

A

by nadaÊ wnÚtrzu nowoczesny charakter ibniepowtarzalny wyglÈd, kolorowe szkïo Colorimo moĝna zastosowaÊ jako taĠe szklane wb szafach zb drzwiami przesuwnymi, ab takĝe jako osïonÚ garderoby lub nawet lodówki. Zastosowanie frontów meblowych ze szkïa kolorowego Colorimo sprawia, ĝe poïÈczenie kuchni czy jadalni zb salonem nabiera nowego wymiaru ibfunkcjonalnoĂci. Kuchnia staje siÚ reprezentacyjnym pomieszczeniem, które moĝe pozostaÊ otwarte ibpoïÈczone zbsalonem bez utraty nowoczesnego wyglÈdu. Szkïo to nie tylko fronty meblowe czy elementy drzwi przesuwnych. Colorimo moĝna stosowaÊ wïaĂciwie wszÚdzie. Colorimo moĝe byÊ nawet szkïem bezpiecznym (rozbija siÚ kruszÈc ib w ten sposób nie ma zagroĝenia zranienia) orazb niezwykle atrakcyjnym wizualnie. Moĝe

byÊ stosowane wbkuchni jako np. ozdobne blaty stoïów, ïaw ibpowierzchni mebli. Szeroka paleta barw umoĝliwia dobranie kolorystyki szkïa odpowiedniej do pozostaïych mebli ib wyposaĝenia kuchni, wspóïgrajÈc zb otoczeniem tak nowoczesnym, jak ibtradycyjnym. Szkïo Colorimo dostÚpne jest zarówno kolorowe, jak

PHP Mochnik | 45-125 Opole | ul. Skïadowa 6 | www.colorimo.eu

równieĝ zb wzorami. Dobór kolorów jest bardzo prosty ib moĝe zostaÊ dopasowany do otoczenia, wbktórym szkïo zostanie zastosowane. Szeroki wachlarz kolorystyczny szkïa Colorimo to moĝliwoĂci doboru kaĝdego koloru wg palety RAL lub teĝ wg próbki szkïa dostarczonego przez Klienta. NajczÚĂciej wybierane przez Klientów kolory Colorimo to: truskawkowy, jagodowy, aluminiowy, liliowy, czekoladowy, popielaty, grağtowy, waniliowy, cappuccino, kredowy, czarny, biaïy ib extra biaïy. Kolorowe szkïo Colorimo moĝe byÊ hartowane, staje siÚ wówczas produktem caïkowicie bezpiecznym. Szkïa Colorimo moĝna przylepiaÊ za pomocÈ niektórych silikonów, taĂm dwustronnie klejÈcych ibfolii przylepnych. GruboĂÊ podstawowa szkïa Colorimo to 4bmm. Istnieje jednak moĝliwoĂÊ produkcji szkieï Colorimo wbinnych gruboĂciach: 5, 6, 8, 10, 12, 15 ib19bmm. Wbwybranych przypadkach, gdy liczy siÚ waga szkïa wb stosowanych elementach, moĝna stosowaÊ szkïo obgruboĂci 3 mm. DziÚki temu waga caïkowita elementów ze szkïem jest znacznie niĝsza.

35


36

kuchnie.pl

|

advertorial

JAF POLSKA: SUKCES KLIENTA, TO NASZ SUKCES Okleina modyğkowana to alternatywa dla oklein naturalnych. Wbstaïej ofercie mamy 30 wzorów tego produktu. Gatunki najbardziej rozpowszechnione na polskim rynku utrzymujemy wbstaïej, duĝej iloĂci magazynowej, co pozwala nam na realizacjÚ zamówieñ Klientów wbprzeciÈgu 24 godzin.

O

kleina modyğkowana charakteryzuje siÚ 100% powtarzalnoĂciÈ wzoru usïojenia ib koloru. Kaĝdy liĂÊ forniru podklejony jest ĠizelinÈ, co znacznie uïatwia pracÚ zbmateriaïem. Podbarwienie Ġizeliny do koloru forniru sprawia, ĝe warstwa ochronna nie jest widoczna nawet przy bardzo ostrych kÈtach. Wbrew powszechnym opiniom historia okleiny modyfikowanej siÚga lat 60. ubiegïego stulecia. Powodem pojawienia siÚ tego rodzaju produktu byïa potrzeba rynku –b klienci szukali wydajniejszej ib powtarzalnej alternatywy dla forniru naturalnego. Równieĝ firma JAF Polska, kierujÈc siÚ sygnaïami od kontrahentów, przygotowaïa produkt, który sprosta wyobraěni kaĝdego wymagajÈcego klienta. PriorytetowÈ cechÈ, która

okreĂla naszÈ okleinÚ jest jakoĂÊ. Specjalnie stworzony miÚdzynarodowy zespóï ekspertów nadzoruje wb niezwykle rygorystyczny sposób wszyst-

kie etapy procesu produkcji, aby kaĝdy, kto siÚ u nas zaopatruje miaï 100% pewnoĂÊ, iĝ dostaje towar reprezentujÈcy najwyĝszy poziom. Przecieĝ kaĝdy zbnas jest klientem ibchce otrzymaÊ produkt warty swojej ceny –bpodkreĂlajÈ wbJAF Polska. NaszÈ ofertÚ oparliĂmy wb gïównej mierze na gatunkach, kolorystyce ib usïojeniu, ob które pytali nas klienci. ZadbaliĂmy równieĝ ob komfort zakupów ludzi szukajÈcych inspiracji ibinnowacyjnoĂci. PrzeglÈdajÈc nasze katalogi zbokleinÈ nie sposób siÚ oprzeÊ siÚ wraĝeniu, ĝe zabieramy czÈstkÚ duszy lasu do naszego domu. Okleina modyğkowana jest wb ofercie caïego koncernu od dïuĝszego czasu ib moĝemy siÚ pochwaliÊ wieloma prestiĝowymi realizacjami. JesteĂmy dumni zb tego, ze bardzo wielu zarówno klientów, jak ib projektantów zaufaïo poziomowi, jaki reprezentuje nasza ğrma ib pozwoliïo nam byÊ czÚĂciÈ ich sukcesu. Teraz chcemy byÊ równieĝ wspóïtwórcÈ Twojego.


38

kuchnie.pl

|

advertorial

WYJkTKOWA OFERTA –bPERFEKCYJNA OBS’UGA KLIENTA Najlepszym sposobem na wybicie siÚ na tle licznej konkurencji jest rzetelne ibindywidualne podejĂcie do klienta oraz Ăwiadczenie usïug na najwyĝszym poziomie. Kolejnym istotnym czynnikiem jest oferta, którÈ naleĝy modernizowaÊ ibdostosowywaÊ do panujÈcych trendów. Ten pewnego rodzaju perfekcjonizm, do którego stale dÈĝy Kobax jest tym, czego potencjalny klient oczekuje. Ibto wïaĂnie kaĝdy zbnich otrzymuje.

F

irma zostaïa zaïoĝona wb 1977b r. ib od poczÈtku nastawiona byïa na wspóïpracÚ zb rzemieĂlnikami. Wbpierwszym etapie dziaïalnoĂci Ăwiadczono usïugi okleinowania pïyt meblowych okleinami naturalnymi oraz wszelakiej obróbki elementów meblowych. Zb rozwojem technologicznym ğrmy ib postÚpujÈcÈ modÈ do oferty wprowadzono unikatowÈ metodÚ wykañczania frontów foliami ğnish. Jednak lata 80. nie byïy okresem sprzyjajÈcym prowadzeniu wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej, co znaczÈco ograniczaïo rozwój przedsiÚbiorstwa. Rozszerzenie dziaïalnoĂci ob handel ib produkcjÚ byïo moĝliwie dopiero po wprowadzeniu wbPolsce nowego systemu podatkowego. Daïo to moĝliwoĂÊ kompleksowego zaopatrywania maïych zakïadów rzemieĂlniczych. PrÚĝny rozwój ğrmy ograniczaï juĝ tylko brak moĝliwoĂci lokalowych, dlatego podjÚto decyzjÚ obprzeniesienie siedziby do nowej ibwiÚkszej lokalizacji na terenie

przemysïowym, co umoĝliwiïo rozbudowÚ ibposzerzenie oferty obnowe produkty oraz zakres Ăwiadczonych usïug wraz zbszerokim wyborem zbbogatej kolorystyki przeszïo 180 kolorów folii PVC. PrzyszïoĂÊ naszego przedsiÚbiorstwa jest ĂciĂle powiÈzana zb oczekiwaniami ib wymaganiami rynku. Mamy nadziejÚ, ĝe tak, jak czyniliĂmy to dotychczas, bÚdziemy realizowaÊ wszelakie zamówienia na jeszcze wyĝszym poziome ibw jeszcze szerszym zakresie. Przykïadem mogÈ byÊ zarówno wstÚpne przymiarki do zaopatrywania klientów wbmaszyny do obróbki drewna, jak ibsprzedaĝ folii PVC do wyrobu frontów meblowych zbMDF-u. JesteĂmy otwarci na wszelkie rodzaje wspóïpracy zbnaszymi przyszïymi kooperantami. SprawÈ otwartÈ jest nadal rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Uïatwi ona dotarcie do wiÚkszej liczby potencjalnych klientów, jednak nie jest jeszcze znana data ibmiejsce utwo-


advertorial

rzenia takiego punktu. Obwszelkich postÚpach bÚdziemy na bieĝÈco informowaÊ na naszej stronie internetowej. Nasz asortyment zostaï rozszerzony gïównie ob fronty wb wysokim poïysku. MogÈ byÊ one wykonane zb pïyty laminowanej wykoñczonej na wysoki poïysk, MDF-u lakierowanego zb palety barw ICA lub RAL –bmiÚdzy innymi lakierami metalizowanymi tzw. kameleonami lub teĝ za pomocÈ wszystkich dostÚpnych kolorów folii PVC wykoñczonych lakierami poïyskowymi czy teĝ poprzez poïÈczenie oklein naturalnych ib modyğkowanych zb elementami ceramicznymi wraz ze stalÈ nierdzewnÈ. Uzupeïnieniem oferty frontów mogÈ byÊ równieĝ pïyty poïyskowe marki Venni®, której jesteĂmy jedynym dystrybutorem na PolskÚ ib tÚ czÚĂÊ Europy. Wszystkie zaprezentowane przez nas na tegorocznych targach „Furnica” nowoĂci zostanÈ opublikowane na naszej stronie internetowej wraz zbkrótkimi opisami. Wszyscy, którzy nie zdÈĝyli, bÈdě nie byli wbstanie nas odwiedziÊ podczas poznañskiej wystawy bÚdÈ mieli okazjÚ do zapoznania siÚ zb nimi. Wbniedïugim czasie powstanie równieĝ nowy katalog naszych wyrobów, wbktórym powinny znaleěÊ siÚ wszystkie nowoĂci. W tym miejscu na pewno naleĝy wymieniÊ fronty zb serii 2010. CharakteryzujÈ siÚ one niepowtarzalnym wzorem frezowania, który zostaï opatentowany, podobnie jak ib proces jego produkcji. SÈ one powlekane foliÈ PVC, która na ĝyczenie klienta moĝe byÊ wykoñczona jednÈ zbkilku oferowanych rodzajów patyn lub lakierów. Zastrzeĝonym wzorem zostaïy objÚte równieĝ fronty ïamane, majÈce to samo frezowanie.

JednoczeĂnie, poza tradycyjnymi frontami wykonywanymi zbpïyty laminowanej bÈdě foliowanymi MDF, ğrma Kobax oferuje równieĝ fronty pokryte tkaninami lub skórÈ, które nadajÈ zupeïnie inny design tworzonym meblom. Nie brakuje takĝe frontów wykoñczonych okleinami naturalnymi ib modyğkowanymi, które na specjalne ĝyczenie klienta mogÈ zostaÊ wylakierowane na wysoki poïysk, mat lub na mat szlachetny –blakier pokrywa wszelkie pory ib nierównoĂci powierzchni, czyniÈc jÈ gïadkÈ ibjednolitÈ. Ciekawym uzupeïnieniem oferty sÈ takĝe produkowane przez nas od wielu lat fronty giÚte. WystÚpujÈ one wb7 krzywiznach, które moĝna dopasowaÊ do róĝnorodnych mebli. Kobax, jako jedna zb pierwszych ğrm, opracowaï metodÚ produkcji tych wyrobów, tak aby montaĝ zawiasów puszkowych nie byï utrudniony. Zostaïo to uzyskane, dziÚki unikatowemu ksztaïtowi krzywizn. Aktualnie oferta ğrmy Kobax obejmuje: – pïyty pilĂniowe, HDF, MDF, wiórowe zwykïe iblaminowane, – blaty kuchenne ibïazienkowe, – gotowe meble ibelementy meblowe, – akcesoria meblowe ibwyposaĝeniowe, – maszyny do drewna, – folie PVC. Firma ma wielu odbiorców zarówno na terenie caïego kraju, jak ib z Europy. Wb zaleĝnoĂci od rozmiaru ib rodzaju zamówienia produkt moĝe byÊ dostarczony bezpoĂrednio przez producenta bÈdě zb pomocÈ ğrmy spedycyjnej. Czas oczekiwania na realizacjÚ zamówienie uzaleĝniony jest od wielu czynników, poczÈwszy od rodzaju frontów, wielkoĂci zamówienia, rodzaju wykoñczenia oraz

|

kuchnie.pl

wymiarów (typowe lub nietypowe jeĂli chodzi ob fronty meblowe). Podczas procesu realizacji zamówieñ ğrma pozostaje wbciÈgïym kontakcie zbklientem, sïuĝÈc mu radÈ ib pomocÈ wb osiÈgniÚciu zamierzonego przezeñ celu. Firma Ăwiadczy takĝe usïugi: – okleinowania okleinami naturalnymi wbprasach membranowych, – okleinowania ibfoliowania foliÈ PVC wbprasach, – okleinowania wÈskich krawÚdzi, – docinania pïyt na zlecone wymiary, – frezowania na centrach obróbczych, – dorabiania blatów, biurek, stoïów iblad.

Zakïad Handlowo-Produkcyjny Kobax Krzysztof PajÈk | 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | Zebrzydowice 289A tel. +48 33 876 70 83, kom. +48 604 152 240 | tel/fax +48 33 876 62 23 | biuro@kobax.pl | www.kobax.pl

39


– szerokoĂÊ taĂmy 630 mm – dïugoĂÊ taĂmy 1.500 mm – prÚdkoĂÊ szlifowania 15/s – dokïadnoĂÊ szlifowania 0,1 mm – min. gruboĂÊ obrabianego elementu 5 mm – max. gruboĂÊ obrabianego elementu 160 mm – prÚdkoĂÊ posuwu 7 i 13 m/min – silnik gïówny 7,5 kW – silnik posuwu 0,3/0,55 kW – silnik podnoszenia stoïu 0,25 kW – Ărednica króÊca odciÈgu trocin 160 mm – zapotrzebowanie powietrza do odciÈgu pyïów 1.000 m/h – zakres podnoszenia stoïu góra/dóï 120 mm – niemalowana – stan idealny

cena netto 15.000

HYDRAULICZNA

cena netto 21.000 – dïugoĂÊ póïki 250 cm – szerokoĂÊ póïki 130 cm – przeĂwit miÚdzy póïkami 15 cm – podnoszona na 8 tïokach – Ărednica tïoka 10 cm – moĝliwoĂÊ czasowego ustawienia otwierania póïki – grzana na wodÚ i prÈd W stanie bdb.

GRUBO¥CIÓWKA JAROMA „DSMB-63”

cena netto 19.500 – dïugoĂÊ ciÚcia 3.200 mm – tarcza piïy 45° pochylna – max. Ărednica tarczy piïy 400 mm – obroty piïy gïównej 3.000, 4.000, 5.000 ŝpm. – silnik 5,5 kW/400 V – prowadzenie wózka na prÚtach stalowych – przykïadnica równolegïa – przedïuĝenie i poszerzenie stoïu – przykïadnica do ciÚcia pod kÈtem – wskaěnik cyfrowy kÈtów piïowania

OKLEINIARKA „OTT EASYMATIC”

advertorial

WYRÓWNIARKA ¿EFAM „50 DSXB-50”

|

„NOES”

SZLIFIERKA SZEROKOTA¥MOWA SAFO „DCST 63”

PI’A FORMATOWA „WINTER M 45-3200”

kuchnie.pl

PRASA

40

– rok produkcji 1998 – GruboĂÊ okleiny 0,2-3 mm – GruboĂÊ obrabianego elementu 8-45 mm – DïugoĂÊ pïyty min 150 mm – SzerokoĂÊ materiaïu min 70 mm – WysokoĂÊ krawÚdzi materiaïu max 45 mm

cena netto 27.000

Wyposaĝenie: – agregat klejÈcy (klej w granulacie) – magazynek rolkowy z gilotynÈ tnÈcÈ – 2 agregaty obcinajÈce na gotowo piïkami – 2 agregaty do frezowania obrzeĝa góra/dóï frezami prostymi + dodatkowo 2 agregaty z frezami promieniowymi – agregat cylkiny proğlujÈcy pneumatyczny

– szerokoĂÊ waïu 63 cm – waï 4-noĝowy – iloĂÊ obrotu waïu noĝowego 6.000 obr/min – regulowane waïki w dolnym blacie – elektryczne podnoszenie blatu – max. gruboĂÊ obrabianego materiaïu 25 cm – 4 rodzaje prÚdkoĂci posuwu: 7, 10, 14, 20 m/min – Ărodek króÊca odciÈgu 15 cm – silnik gïówny 5,5 kW – silnik podnoszenia stoïu 1,1 kW – silnik posuwu 1,35 kW – stan idealny – DTR cena netto 12.500

cena netto 8.500 – szerokoĂÊ waïu 51 cm – waï 4-noĝowy – Ărednica waïu 12,2 cm – gruboĂÊ strugania 0-0,8 cm – prÚdkoĂÊ obrotowa waïu noĝowego 5.000 obr/min – silnik 4 kW – z hamulcem – z górnym sterowaniem – z grzebieniem wyciszajÈcym przy wale – stan idealny

PPHU Mar-Masz Henryk Pioch 83-340 Sierakowice | Sierakowska Huta 21 | tel. 607 377 866, 691 483 397 | www.mar-masz.pl


kuchnie.pl

Wielowarstwowy lakier wodny UV do stosowania na bardzo krótkich liniach UV. Szczególnie nadaje siÚ do systemów otwartoporowych zb racji bardzo dobrej zdolnoĂci do moczenia drewna ib penetracji porów. Dodatkowymi atutami tego produktu sÈ wysoka transparentnoĂÊ ibodpornoĂÊ chemiczna orazbmechaniczna. • zawartoĂÊ substancji staïych: 29% • lepkoĂÊ DIN 8: 12’ • iloĂÊ naïoĝenia: 60-120 g/m² • dostÚpne poïyskowoĂci: 10, 30, 50 gloss.

BEZBARWNY BEZBARWNY WIELOWARSTWOWY LAKIER WODNY UV „YU-xxM891”

Produkt charakteryzuje siÚ bardzo duĝÈ siïÈ krycia oraz wyĂmienitÈ transparentnoĂciÈ. Znakomicie nadaje siÚ do szlifowania mechanicznego. Stosowany jest jako produkt jednoskïadnikowy. Wb celu przyspieszenia schniÚcia ib czasu skïadowania moĝna stosowaÊ crosslinker „YC---M407”, co jednoczeĂnie nie wpïywa na ĝywotnoĂÊ mieszanki. • zawartoĂÊ substancji staïych: 40% • lepkoĂÊ DIN 4: 65’ • pyïosuchoĂÊ: 25 minut.

LAKIER

WODNY

PODK’AD WODNY BEZBARWNY BEZBARWNY WIELOWARSTWOWY LAKIER WODNY UV „YU-xxM791”

|

„YO-xxM702”

„YL---M662”

advertorial

Jedno- lub dwuskïadnikowy bezbarwny lakier wodny oparty na nieĝóïknÈcych ĝywicach akrylowych. Charakteryzuje siÚ wyĂmienitÈ twardoĂciÈ ib transparentnoĂciÈ. Wb przypadku stosowania jako produkt dwuskïadnikowy dodawaÊ katalizator „YC---M402” wbiloĂci 4-8%. JeĂli zachodzi koniecznoĂÊ skrócenia czasu do skïadowania naleĝy stosowaÊ crosslinker „YC---M407”. • zawartoĂÊ substancji staïych: 33% • lepkoĂÊ DIN 8: 20’ • pyïosuchoĂÊ: 20 minut • dostÚpne poïyskowoĂci: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 90 gloss.

Wielowarstwowy lakier wodny UV obwysokiej sile wypeïnienia ibwyĂmienitej odpornoĂci chemicznej oraz mechanicznej. Zb racji wystÚpowania wbbardzo szerokiej gamie poïyskowoĂci od gïÚbokiego matu 5 gloss do poïysku 80 gloss moĝe mieÊ zastosowanie wbwielu systemach lakierowania. Polecany do cykli, gdzie wymagane jest wbwiÚkszym stopniu wypeïnienie porów drewna. • zawartoĂÊ substancji staïych: 32% • lepkoĂÊ DIN 6: 40’ • iloĂÊ naïoĝenia: 80-120 g/m² • dostÚpne poïyskowoĂci: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80 gloss.

Renner Polska | 05-410 Józefów k. Warszawy | ul. ¿eromskiego 12 tel/fax +48 22 789 53 60, 710 27 77 | info@renner-polska.pl | www.renner-polska.pl

41


42

kuchnie.pl

|

advertorial

Grupa Schattdecor –bproducent zadrukowanych papierów dekoracyjnych ibfolii preimpregnat, poprzez kreowanie wzornictwa powierzchni meblowych, ksztaïtuje wnÚtrza, abco za tym idzie – równieĝ wnÚtrza kuchenne, które wbostatnim czasie staïy siÚ centralnym punktem domów ibmieszkañ.

KUCHNIE WEDàUG SCHATTDECOR

P

Ciekawym dekorem jest Arusha Wenge, wbktórym to wzorze piÚkno szczotkowanego drewna uwypuklono stosujÈc efekt trójwymiarowoĂci.

oïÈczenie kuchni zbjadalniÈ oraz pokojem dziennym to wb nowym budownictwie mieszkaniowym standard, ab zatem kuchnia musi wspóïgraÊ stylistycznie ib kolorystycznie zb resztÈ mieszkania. Wb meblach kuchennych dominuje kilka tendencji kolorystycznych ib stylistycznych, bÚdÈcych odzwierciedlaniem najnowszych trendów we wzornictwie. ’Èczy je dÈĝenie odbiorców do wartoĂci, tradycji ibrzemiosïa. PoszukujÈc inspiracji projektanci zwracajÈ siÚ ku formom klasycznym ibsprawdzonym, które moĝna wyposaĝyÊ wbnowoczesne funkcje. Ta wyrağnowana kompozycja starego zbnowoczesnym jest fundamentem nowych trendów. Bardzo trafnie ïÈczy siÚ przy tym tradycyjne metody produkcji zb nowoczesnymi formami, funkcjami ib materiaïami. InspirujÈc siÚ procesem rewitalizacji rzemiosïa, design nie szuka perfekcji, lecz wyjÈtkowoĂci wbniedoskonaïoĂci. Prosty, ale urozmaicony ciekawymi detalami design wystÚpuje we wnÚtrzach kuchennych, gdzie dominujÈ formy minimalistyczne, kanciaste ibgeometryczne. Zastosowanie materiaïów ibwzornictwa, zarówno wbmeblach, akcesoriach, jak ibna Ăcianach jest zredukowane do minimum, ale poprzez ich wyrağnowanÈ formÚ wnÚtrza zyskujÈ wyjÈtkowy, subtelny urok. Szlachetne, autentyczne materiaïy dajÈ poczucie wygody ib przytulnoĂci. Trend ten wyróĝnia jakoĂÊ, bogactwo detali, naturalnoĂÊ oraz okazaïoĂÊ form rzemieĂlniczych. Szaro-beĝowe niuanse stanowiÈ kolorystyczne odejĂcie od kontrastu bieli ibczerni. Dekory meblowe tego trendu cechuje naturalnoĂÊ struktur oraz nieprzesa-


advertorial

kuchnie.pl

optycznie ib dotykowo wzór, który nadaje kaĝdej powierzchni mebla interesujÈcy, indywidualny charakter. Wb ten sposób powierzchnia mebla podkreĂla jego formÚ ib funkcjÚ, co daje designerom wnÚtrz nowe moĝliwoĂci kreacji. Innym przykïadem dekoru na fronty jest Arusha Wenge, wb którym to

wzorze piÚkno szczotkowanego drewna uwypuklono stosujÈc efekt trójwymiarowoĂci. PropozycjÈ na blaty jest natomiast reprodukcja bazaltu –b dekor Vesuv. PrzebiegajÈce ukoĂnie nieregularne paskowanie podkreĂla nowoczesny charakter tego dekoru. Nieoczekiwane kombinacje kolorów ib wzorów grağcznych, ab takĝe inspirowanie siÚ stylem zb lat 50. ib 60. cechujÈ pomieszczenia urzÈdzane przez ludzi, tworzÈcych wïasny, barwny Ăwiat jako przeciwieñstwo do szarej rzeczywistoĂci. Idealnym tïem do artystycznego wyraĝania siÚ poprzez kolor sÈ jasne, delikatne struktury drewna, takie jak wiÈz, klon, buk czy brzoza. ’Èczy siÚ je zb kolorami oĝywionymi ib intensywnymi np. turkusem, limonkÈ, cytrusowÈ zieleniÈ. Dlatego stonowane struktury drewna na frontach kuchennych nie konkurujÈ zb oĝywionÈ kolorystykÈ ibmocnymi grağkami. Tu warto wymieniÊ wzór zb kolekcji Schattdecor – WiÈz Armagnac –bdekor ob delikatnie zaznaczonych porach, zb drobnymi sÚkami oraz zb podkreĂlonym paskowaniem. Wspóïczesna kuchnia to nie tylko funkcjonalne miejsce przygotowywania posiïków, lecz integralna czÚĂÊ mieszkania, urzÈdzona indywidualnie, posiadajÈca swój wïasny styl, tak jak osoby, które jÈ tworzyïy.

WiÈz Armagnac to dekor obdelikatnie zaznaczonych porach, zbdrobnymi sÚkami oraz zbpodkreĂlonym paskowaniem.

PropozycjÈ na blaty jest dekor Vesuv. PrzebiegajÈce ukoĂnie nieregularne paskowanie podkreĂla nowoczesny charakter tego dekoru.

NowoczesnoĂÊ wzoru Coimbra przejawia siÚ wbzestawieniu jasnych ibciemnych powierzchni, dziÚki czemu staje siÚ ĝywy ibinteresujÈcy.

dzona, ïagodna rustykalnoĂÊ. Efekty patyny, bielone drewna oraz nieregularne rysunki zb efektami 3D nadajÈ wzorom szlachetnoĂci. Powierzchnie sprawiajÈ wraĝenie obrobionych rÚcznie iboddziaïujÈ na zmysï dotyku. Sosny, dÚby, mocno strukturalne wenge oraz orzechy to dekory symbolizujÈce jakoĂÊ ibtrwaïoĂÊ. Reprodukcje takich naturalnych materiaïów jak rağa czy bazalt to uzupeïnienie tej palety. W ten trend na fronty oraz korpusy doskonale wpisuje siÚ Coimbra –bwzór zbkolekcji Schattdecor –bstruktura jesionu zbwyrazistymi porami oraz podkreĂlonym usïojeniem. Jego nowoczesnoĂÊ przejawia siÚ wb zestawieniu jasnych ib ciemnych powierzchni, dziÚki czemu staje siÚ ĝywy ibinteresujÈcy. Coimbra wystÚpuje zarówno wbformie zadrukowanego papieru dekoracyjnego, jak ib folii preimpregnat typu Smartfoil zb efektem specjalnym 3D. DziÚki odpowiedniemu zastosowaniu farby iblakieru, wzór wyróĝnia ciekawa haptyka (wraĝenie dotykowe), dajÈca wraĝenie reliefu. Tak powstaï ciekawy

|

Schattdecor sp. zbo.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne | ul. Sowia 10 tel. +48 61 81 66 600 | fax + 48 61 81 66 700 Zakïad wbGïuchoïazach | 48-340 Gïuchoïazy | ul. gen. Andersa 1 tel. + 48 77 40 85 500 | fax + 48 77 40 85 505 | www.schattdecor.com

43


44

kuchnie.pl

|

advertorial

NAJBOGATSZA OFERTA UNIKATOWY PRODUKT

F Firmy Fest oraz Szkïo prezentujÈ nowÈ liniÚ proğli aluminiowych wbpoïÈczeniu zeb szkïem Glascor Line.

ronty do mebli kuchennych mogÈ byÊ wykonane zb wielu materiaïów. Bardzo ciekawÈ ib nowoczesnÈ propozycjÈ sÈ fronty aluminiowe wypeïnione szkïem. Szeroka oferta proğli, wbpoïÈczeniu zbróĝnorodnoĂciÈ pokryÊ anodowych, proponowana przez ğrmÚ Fest jest niewÈtpliwie ciekawÈ propozycjÈ na rynku. Dodatkowym atutem tej oferty jest bardzo bogata kolekcja wypeïnieñ szklanych oferowanych przez ğrmÚ Szkïo. PoïÈczenie gamy produktów tych dwóch ğrm, poskutkowaïo najbogatszÈ ofertÈ frontów aluminiowych wbkraju. Nowoczesne rozwiÈzania moĝna tworzyÊ na wiele sposobów. WyjÈtkowo ciekawÈ propozycjÈ jest poïÈczenie frontów wb kolorze inox ze szkïem Glascor Line. Szkïo to ïÈczy ze sobÈ unikatowÈ delikatnoĂÊ zb nowoczesnym designem. Równie interesujÈcym frontem jest ponadto poïÈczenie proğlu ze szkïem Window Form. Uzyskany wynik zapewni wyjÈtkowe wraĝenie wizualne. Popularne szkïa lakierowane wb ramce aluminiowej pozwalajÈ na zaaranĝowanie wnÚtrz zgodnie zb naszymi indywidualnymi potrzebami. WiÚcej informacji na www.fest.sklep.pl lub www.szklohartowane.pl.

10–603 Olsztyn | ul. Metalowa 3 | tel. +48 89 532 96 40 | fax +48 89 532 96 46 fest@fest.olsztyn.pl | www.fest.olsztyn.pl 11-100 Lidzbark Warmiñski | ul. Olsztyñska 2 | tel +48 89 767 03 80 | fax +48 89 767 03 81 biuro@szklohartowane.pl | www.szklohartowane.pl


advertorial

5 LAT GWARANCJI Fabryka Frontów Meblowych Wiech to jeden zbwiodÈcych na rynku polskim producentów frontów meblowych na indywidualne zamówienie klienta. WysokÈ jakoĂÊ ibzaufanie ğrmy do swoich produktów potwierdza decyzja, obowiÈzujÈca od dnia 1 maja br., obprzedïuĝeniu gwarancji na wyroby „made by Wiech” zb2 do 5 lat.

W

ysokÈ jakoĂÊ produktu zapewniajÈ materiaïy najlepszych Ăwiatowych producentów (produkowane przez Wiech fronty bazujÈ na pïytach niemieckiego producenta Sonae Industria oklejanych foliÈ takich ğrm, jak Hornschuch, Renolit czy Riken), abtakĝe najnowsze technologie dostarczane przez ğrmÚ IMA oraz ğrmÚ Wemhoener. Fronty wykonywane sÈ technikÈ membranowÈ, polegajÈcÈ na doklejaniu folii (do przyklejania uĝywane sÈ kleje ğrmy Henkel) przy zastosowaniu gorÈcej membrany ğrmy SCRM. Jednak klient, który trağa do ğrmy Wiech moĝe liczyÊ na coĂ wiÚcej, niĝ tylko najwyĝszej jakoĂci produkt. Moĝe byÊ teĝ pewien, ĝe – niezaleĝnie od wielkoĂci zamówienia – zostanie potraktowany indywidualnie ib wyjÈtkowo. Wsparcie wb rozwiÈzywaniu wszelkich, ib tych duĝych, ibtych bardzo drobnych, problemów klientów jest bowiem jednym zb priorytetów ğrmy zb Izdebnika. DochodzÈ do tego m.in. pakiety startowe dla klientów rozpoczynajÈcych zb ğrmÈ wspóïpracÚ, bezpïatny transport ğrmowymi samochodami, ab takĝe korzystanie

zbinternetowego systemu skïadaniaa zamówieñ. Produkty ğrmy Wiech dostÚpne sÈ cee, wbblisko 70 hurtowniach wbcaïej Polsce, abtakĝe wbRosji, Czechach ibna Sïowacji.

Fabryka Frontów Meblowych Wiech | 34-144 Izdebnik | Izdebnik 24 | tel. +48 33 876 32 78 kom. +48 664 388 351 | fax +48 33 876 36 20 | wiechfronty@wiech-fronty.pl | www.wiech-fronty.pl

|

kuchnie.pl

45


46

kuchnie.pl

|

produkcja

Zawias „Genios”, Formenti & Giovenzana

WrzÈtek z kranu: „Grohe Red”, Grohe

Cargo 120 kg, prod. Vibo, dystr. TCo. Trading Company

Kaĝdy element dobrze urzÈdzonej kuchni jest zgrany zbpotrzebami uĝytkowników. Jest miejsce na pokrojenie warzyw, odïoĝenie garnka ibschowanie zapasów. Warto dowiedzieÊ siÚ, jak sprytnymi pomocnikami sÈ cargo, nowoczesny zawias czy wyposaĝenie szafki dolnej. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru pozostanie tylko cieszyÊ siÚ gotowaniem, jedzeniem ibĝyciem.

Cargo Maxi 5 poziomowe W-5500, Nomet

wszystko GRA


produkcja

r

ln

aja

Kr

„Lighting System 7 / 36°”, Gera Leuchten

„Kitchen Concept 2015”, Hettich

Cargo elektryczne HSA Power Move, prod. Vauth-Sagel, dystr. Schachermayer

Cargo Maxi Obrotowe Linia Maxima, Rejs

47

S5

AE

„ ica

kuchnie.pl

itte

,R

” 2S

|


48

kuchnie.pl

|

wyposaĝenie

„Kinvaro”, Grass

Z GÓRKI

„Free II”, Kesseböhmer

„Aventos HS”, Blum


Czy to wbmaïej, czy to wbduĝej kuchni –bzawsze przyda siÚ jak najwiÚcej miejsca do przechowywania talerzyków, szklanek ibinnych domowych niezbÚdników. Trudno wyobraziÊ sobie takÈ moĝliwoĂÊ bez szafek górnych. Kto raz spróbowaï otworzyÊ ich klapy, wbktórych zamontowane sÈ nowoczesne systemy podnoĂników, nie bÚdzie chciaï zamieniÊ je na inne.

|

kuchnie.pl

49 Mechanizm z rodziny „Aventos”, Blum

wyposaĝenie

Rodzina nowych podnoĂników marki Kesseböhmer

Mechanizm „Pegasus”, Peka


50

kuchnie.pl

|

wyposaĝenie

dobrze zorganizowane SzuĠady sÈ przede wszystkim bardzo wygodnym rozwiÈzaniem do szafek dolnych. PozwalajÈ na peïny dostÚp do ich zawartoĂci. DajÈ siÚ dobrze zorganizowaÊ ibsÈ na tyle wytrzymaïe, ĝe moĝna wbnich utrzymywaÊ porzÈdek ibprzechowywaÊ produkty obsporej wadze. JeĂli do listy zalet dodaÊ fakt, ĝe szuĠada moĝe byÊ teĝ ïadna, rodzi siÚ pytanie: ideaï? Zdecydowanie!

Ergonomiczne zagospodarowanie szafek naroĝnych, Blum

Wyposaĝenie dïugiej szuĠady, Poggenpohl

SzuĠady w kuchni Poggenpohl: detal, Poggenpohl

d Przykïa

zagosp

npohl

, Pogge zuĠady

ania s odarow


wyposaĝenie

|

kuchnie.pl

51

„Space Tower”, Blum

Zgodne z najnowszymi trendami boki szuĠad „InnoTech”, Hettich

„Quadro V6+”, Hettich

SzuĠada „AirTech”, Hettich

PoïÈczenie róĝnych materiaïów we wnÚtrzu szuĠady, Poggenpohl


52

kuchnie.pl

|

wyposaĝenie

SYSTEM CONCRETO System dekoracji Ăcian zbpïyty „Concreto” ibmasy dekoracyjnej to najnowsza propozycja ğrmy Kronospan. Zalety systemu to m.in.: niezwykle modny efekt surowego betonu, ïatwy montaĝ (system do samodzielnego wykonania przez klienta), korzystna cena ibindywidualny, niepowtarzalny efekt. „Concreto” jest lĝejszy ibïatwiejszy wbtransporcie ibobróbce niĝ pïyty betonowe, wyróĝnia siÚ teĝ wysokÈ wytrzymaïoĂciÈ na wkrÚt. System zapewnia wykoñczenie zgodne zbindywidualnymi potrzebami ibgustami. Pïyty „Concreto” oferowane sÈ wbdwóch wygodnych formatach (612x822 ib612x612 mm) oraz wbdwóch gruboĂciach (10 ib18 mm). Pïyta 18bmm posiada system ïÈczenia na pióro-wpust. System moĝna montowaÊ na Ăcianach murowanych, betonowych, zbcegieï lub siporeksu. Nie naleĝy go montowaÊ do pïyty kartonowo-gipsowej. Producent: Kronospan

CELIANE OsprzÚt „Celiane” to nowatorska koncepcja osprzÚtu elektroinstalacyjnego, która stawia na uniwersalnoĂÊ mechanizmów. Podstawowy produkt serii „Celiane” –bïÈcznik uniwersalny, moĝe sïuĝyÊ jako jednobiegunowy lub schodowy. Ponadto, dziÚki moĝliwoĂci przeksztaïcania moĝemy uzyskaÊ: ïÈcznik Ăwiecznikowy, schodowy podwójny, ïÈcznik potrójny ibpiÚciokrotny. Wbkaĝdej zbwymienionych konğguracji istnieje moĝliwoĂÊ dodania lampek LED wbfunkcji podĂwietlenia, wskaěnika napiÚcia lub wskaěnika wïÈczenia. Kolory klawiszy dostÚpne sÈ wbkolorach biaïym ibtytanowym, które doskonale komponujÈ siÚ zbponad 50 wykoñczeniami ramek. Producent: Legrand

nowe NA RYNKU

UCHWYTY NAK’ADANE Firma Häfele poszerza ofertÚ uchwytów nakïadanych od wewnÈtrz na wÈskÈ krawÚdě mebla. PiÚkne formy ibmateriaïy najwyĝszej jakoĂci nadadzÈ kaĝdej kuchni wyjÈtkowy styl. Uchwyty przeznaczone sÈ m.in. do systemów przesuwnych zbfrontami zlicowanymi, np. wbwyspach kuchennych. Producent: Häfele

FAB10H HAPPY BAR Firma Smeg wyszïa naprzeciw potrzebom klientów, którzy marzyli obhotelowym minibarku na wïasnoĂÊ, nie rezygnujÈc jednoczeĂnie zbperfekcyjnego wzornictwa. Tak powstaïa chïodziarka wolno stojÈca „FAB10H Happy Bar” –bnowy model zbkultowej juĝ serii lodówek stylizowanych na lata 50. Nowe, ergonomiczne wnÚtrze to: póïka zbchromowanymi przegródkami na 10 duĝych butelek, 2 regulowane póïki na puszki, póïka na leĝakujÈce wino, póïka na maïe butelki, póïka na drzwiach na butelki, póïka na drzwiach na maïe butelki, póïka na drzwiach na przekÈski (zbprzezroczystÈ pokrywkÈ). Wszystkie póïki sÈ ruchome ibmoĝna je dowolnie dopasowywaÊ do zawartoĂci barku. „FAB10H Happy Bar” wystÚpuje wb3 wersjach kolorystycznych: czerwonej, czarnej ibkremowej. Klasa energochïonnoĂci: A+. Wymiary: szerokoĂÊ –b55bcm, wysokoĂÊ –b96bcm. PojemnoĂÊ brutto: 135 litrów. Czas czuwania wbprzypadku braku prÈdu: 10 h. Sugerowana cena detaliczna brutto: 4.999 zï. Producent: Smeg


wyposaĝenie

|

kuchnie.pl

UCHWYT 2184 ’agodnie uwypuklony uchwyt „2184” nadaje meblom nowoczesnego charakteru. Produkt dedykowany jest gïównie do kuchni wbstylu industrialnym. Uchwyt wykonany jest ze znalu, posiada wkïadkÚ zblakierowanego tworzywa sztucznego, imitujÈcego szkïo. Model dostÚpny jest wbrozstawach 96 ib160bmm. DostÚpne kombinacje kolorystyczne to: chrom bïyszczÈcy + wkïadka biaïa, chrom bïyszczÈcy + wkïadka czarna, efekt stali szlachetnej + wkïadka biaïa oraz efekt stali szlachetnej + wkïadka czarna. Produkt jest dostÚpny u dystrybutorów ğrmy Siro-Poland na terenie caïego kraju oraz wbsklepie internetowym www.sklep.meble.pl. Producent: Siro

DESIGNSIDE DO SZUFLAD INNOTECH Podwyĝszenie boków „DesignSide” do szuĠad „InnoTech” otwiera nowe, nieograniczone moĝliwoĂci dla indywidualnego wzornictwa za frontem szuĠady, değniujÈc tym samym estetykÚ kuchni na nowym, wysokim poziomie. Aby podwyĝszyÊ bok szuĠady zbwysokim frontem niezbÚdne byïo do tej pory zastosowanie relingu. Teraz, dziÚki „DesignSide” moĝna wykorzystaÊ do podwyĝszenia boków szkïo, kamieñ, drewno czy teĝ inne, dowolne materiaïy ibto bez montaĝu relingów bocznych. Zastosowane materiaïy mogÈ nawiÈzywaÊ do charakteru pomieszczenia lub mebli, kontynuujÈc ten sam styl za frontem szuĠad. Efekt jest zadziwiajÈcy, poniewaĝ uzyskany wbten sposób niepowtarzalny wyglÈd szuĠady przewyĝsza aspekt czysto funkcjonalny. Producent: Hettich

CZUJNIKI GAZU IbZALANIA Firma Kontakt-Simon poszerzyïa ostatnio swÈ ofertÚ obczujniki gazu ibzalania. Czujnik gazu (zdjÚcie dolne), wchodzÈcy wbskïad serii „Simon 82”, sygnalizuje niebezpieczeñstwo utleniajÈcego siÚ gazu ibautomatycznie zamyka gïówny zawór gazowy. Pozwala na wykrycie obecnoĂci gazów toksycznych ibwybuchowych tj. butan, propan, metan, gazów miejskich, gazu ziemnego oraz innych. Cena kompletu –bok. 1.200 zï. Czujnik zalania (zdjÚcie górne) zbserii „Simon 82 Nature” tworzy sygnalizator wraz zbsondÈ wbpodïodze. Zapobiega zalaniu wodÈ pomieszczeñ, zamykajÈc zdalnie zawór wody. Cena kompletu –bok. 1.400 zï. Producent: Kontakt-Simon

KOLEKCJA VERSA Kolekcja „Versa” obprostych ibgeometrycznych ksztaïtach, zaprojektowana zostaïa przez uznanego polskiego designera Tomasza Andrzeja Rudkiewicza. Wbskïad kolekcji wchodzÈ: uchwyt „UU30” (wb6 rozstawach), gaïka meblowa „GU30” ibwieszak „WP30”. Szeroka gama rozstawów (128, 160, 192, 224, 320, 480bmm) daje duĝe moĝliwoĂci zastosowania uchwytów do róĝnej szerokoĂci frontów meblowych. Zbkolei dostÚpnoĂÊ detali wb4 kolorach (chrom, nikiel satynowy, nikiel szczotkowany, chrom satynowy) pozwala na wïaĂciwe dopasowanie do koloru mebli oraz innych elementów uĝytkowych. Uchwyt ibgaïka dedykowane sÈ do mebli kuchennych oraz pokojowych. CharakteryzujÈcy siÚ ïagodnÈ liniÈ wzorniczÈ wieszak bÚdzie idealnie pasowaï do mebli przedpokojowych, garderób, moĝna go montowaÊ takĝe na drewnianych panelach. Kolekcja wykonana jest ze znalu. Producent: Gamet

ZAWIASY HYDRAULICZNE Od lipca br. do oferty Quamiro wprowadzona zostaje seria zawiasów hydraulicznych samodomykajÈcych, charakteryzujÈca siÚ podwyĝszonÈ jakoĂciÈ. Oprócz wytrzymaïoĂci 80.000 cykli otwarcia-zamkniÚcia, doskonaïej odpornoĂci na korozjÚ (potwierdzonej wb48-godzinnych testach), zawiasy odznaczajÈ siÚ bardzo delikatnÈ ibcichÈ pracÈ. Gama zawiasów obejmuje zawiasy standardowe oraz zawiasy do ramek aluminiowych ibdrzwiczek szklanych. DostÚpne bÚdÈ zarówno wersje zbtradycyjnym mocowaniem zawiasu do prowadnika, jak równieĝ szybko rozïÈcznym (clip-on). Dodatkowym atutem jest atrakcyjny stosunek jakoĂci do ceny, który na pewno zostanie doceniony przez wymagajÈcych nabywców. Producent: Quamiro

53


54

kuchnie.pl

|

wyposaĝenie

LEAF OĂwietlenie „Leaf” do uĝytku wewnÚtrznego to jedna zbnajnowszych propozycji wbofercie marki Domus Line. Sprawdzi siÚ idealnie jako oĂwietlenie póïek, szaf, wystroju wnÚtrz ibwystaw. Obudowa wykonana jest zbproğlu aluminiowego. Oprawa dostÚpna jest wbdwóch kolorach: nikiel satyna ibaluminium. ½ródïo Ăwiatïo: LED –btaĂma. Kolory Ăwiatïa: zimne biaïe (5.000÷5.500°K), ciepïe biaïe (3.000÷3.500°K). DïugoĂci oprawy ibmoc: 410bmm, 1,68W; 560 mm, 2,40W; 860 mm, 3,84W; 1.160bmm, 5,28W. NapiÚcie zasilania: 12Vdc, poprzez zewnÚtrzny transformator. Wersja TLD ma wbudowany wïÈcznik dotykowy ibmoĝliwoĂÊ regulacji intensywnoĂci Ăwiatïa. DostÚpna jest równieĝ wersja do montaĝu wbszuĠadach ibszafkach, zbwïÈcznikiem. Przewód zasilajÈcy –bw komplecie, dïugoĂÊ 2m, zakoñczony wtyczkÈ BUS. Stopieñ ochrony: IP20. Certyğkaty: CE, RoHS, III. Gwarancja: 2 lata. Dystrybutor: FH ¥wietlik

PROFIL ’kCZkCY ALUMINIOWY Proğl ïÈczÈcy aluminiowy Indeco ma zastosowanie wbsystemach drzwi kuchennych. DziÚki niewielkim rozmiarom jest idealny do poïÈczeñ dowolnego rodzaju wypeïnieñ obgruboĂci 4bmm. Proğl umoĝliwia ïÈczenie szkïa ibpïyty wbsystemach aluminiowych. Charakteryzuje siÚ prostotÈ ibeleganckim wzornictwem. Proğl jest dwustronny i moĝna go zastosowaÊ nadajÈc mu wyglÈd bardziej tradycyjny – zaokrÈglony, lub nowoczesny o geometrycznym ksztaïcie. Proğl wykonany jest zbwysokiej jakoĂci aluminium, pokrytego warstwÈ anody wbkolorach: anody naturalnej, zïotym, oliwkowym lub szampañskim. Producent: Indeco

NOWE KOSZE CLASSIC NowoĂciÈ wbofercie ğrmy Schachermayer jest prezentowane na zdjÚciu wysokie cargo „HSA” niemieckiego producenta Vauth-Sagel, zbkoszami wbunowoczeĂnionym wariancie „Classic” (dotychczas ğrma Schachermayer posiadaïa wbofercie kosze wbwariancie „Saphir” ib„Scalea” oraz starszÈ wersjÚ koszy „Classic”). Nowe kosze sÈ tañszÈ alternatywÈ dla klienta ğnalnego. Konstrukcja koszy jest prostsza, lecz nie mniej funkcjonalna. Nowa forma kosza jest zgodna zbobowiÈzujÈcym, nowoczesnym trendem wbkuchni ibbazuje na prostych liniach. Dane carga pozostajÈ bez zmian (rama noĂna regulowana, peïny wysuw, amortyzacja prowadnic górnej ibdolnej, mocowania frontu ibkosze). Kosze „Classic” wbstarszej wersji dostÚpne sÈ wbğrmie Schachermayer jedynie do najpopularniejszej szerokoĂci korpusu (300bmm). Dystrybutor: Schachermayer

CLICK Projektanci Cordii Plus stworzyli specjalne panele Ăcienne, oĂwietlane za pomocÈ technologii LED. WïaĂnie wprowadzony na rynek produkt to doskonaïy mariaĝ najnowoczeĂniejszej technologii ibĂmiaïej, artystycznej wizji projektanta. „Click” stanowi swoistÈ rewolucjÚ na rynku –bdoskonale akcentuje walory wnÚtrza, bÚdÈc jego ultranowoczesnÈ, ĂwietlistÈ dekoracjÈ. Cordia Plus proponuje trzy gotowe wymiary paneli: 50x40, 50x60 ib50x120bcm. Specjalnie zaprojektowane, aluminiowe proğle ze zintegrowanÈ kieszeniÈ na paski ledowe, dajÈ moĝliwoĂÊ doĂÊ swobodnego ich komponowania –bnawet wbmiejscach, gdzie meble nie sÈ uïoĝone wbjednym poziomie. Istnieje moĝliwoĂÊ wykorzystania tu szerokiej gamy wypeïnieñ obgruboĂci 4-18bmm. Moĝe to byÊ szkïo obróĝnym stopniu transparentnoĂci (np. popularne szkïo satynowe), które piÚknie wyeksponuje ibzapewni doskonaïe rozproszenie Ăwiatïa, abprzez to pozwoli uzyskaÊ delikatnÈ iluminacjÚ najbliĝszej przestrzeni. RównoczeĂnie moĝliwoĂÊ kompozycji moduïowej daje szansÚ poïÈczenia paneli wypeïnionych szkïem zbich czÚĂciÈ wyposaĝonÈ wbinnego rodzaju wypeïnienie np. pïytÚ MDF, dopeïniajÈcÈ kompozycjÚ mebli. Dodatkowo, specjalnie stworzona wbtym celu zaĂlepka relingowa umoĝliwia zawieszanie na specjalnych haczykach akcesoriów kuchennych, abzaĂlepki boczne sÈ eleganckim wykoñczeniem aluminiowego obramowania paneli. Producent: Cordia Plus


wyposaĝenie

|

kuchnie.pl

55

ATTRACTION Na poczÈtku lipca br. wbstaïej ofercie TCo. pojawiÈ siÚ szuĠady „Attraction” hiszpañskiego producenta Indaux. Idea ich jakoĂci ïÈczy wbsobie: niezawodnoĂÊ, funkcjonalnoĂÊ, formÚ ibdesign, które wspólne budujÈ idealny produkt. „Attraction” oferuje rozwiÈzania, które pomogÈ uĝytkownikowi kuchni wbpraktyczny sposób zorganizowaÊ przestrzeñ wbkuchni. Wbsystemie wykorzystano nowoczesne technologie, by dopasowaÊ wnÚtrze mebli do indywidualnych potrzeb klientów. PodstawÈ systemu jest metalowa szuĠada zbdwuĂciennymi bokami, które zapewniajÈ stabilnoĂÊ, idealnie maskujÈ system prowadnic ibtym samym zabezpieczajÈ je przed ewentualnym zakurzeniem (dziÚki temu doskonaïe wïaĂciwoĂci jezdne pozostajÈ niezmienne). WiÚkszÈ pojemnoĂÊ gwarantujÈ: wysoki front ibtyï szuĠady oraz boczne Ăcianki podwyĝszajÈce. System podziaïu iborganizacji wnÚtrza szuĠad umoĝliwia segregacjÚ naczyñ, garnków ibproduktów ĝywnoĂciowych. Aby uïatwiÊ ibusprawniÊ zamawianie szuĠad, TCo. oferuje opakowania jednostkowe. Wbskïad takiego opakowania wchodzi kompletna szuĠada niska lub wysoka, zbwszystkimi montaĝami, relingami itp. Takie rozwiÈzanie jest idealne zarówno dla producentów, stolarzy, jak ibdystrybutorów. Dystrybutor: TCo. Trading Company

MINI TANDEM „Mini Tandem” moĝe byÊ idealnym uzupeïnieniem wbudowanego nad nim ekspresu do kawy, piekarnika parowego czy mikrofalówki. Moĝe pomieĂciÊ wszystkie podrÚczne naczynia ibprodukty. Na antypoĂlizgowych póïkach moĝemy przechowywaÊ ğliĝanki, kubki oraz puszki zbkawÈ. Wszystko jest widoczne ibnatychmiast dostÚpne. System skïada siÚ zb3-póïkowego stelaĝa, zawieszanego przy lewym lub prawym froncie oraz wewnÚtrznej ramy zbtrzema koszami, która przy otwieraniu przesuwa siÚ do przodu. CiÚĝar stelaĝa przenoszony jest na korpus szafki ibnie obciÈĝa zawiasów. Przy wysokoĂci szafki min. 850bmm mechanizm jest optymalnie wykorzystany. Prowadnica wyposaĝona jest wbcichy domyk. Cena detaliczna brutto –b1.895 zï. Producent: Peka

SYSTEM BEZUCHWYTOWY System bezuchwytowy powstaï zbmyĂlÈ obklientach ceniÈcych nowoczesnÈ liniÚ oraz mobilnoĂÊ mebli. Dedykowany jest gïównie do mebli kuchennych, ale jego walory zapewniajÈ szersze zastosowanie (np. wbmeblach biurowych). Niepodwaĝalnym atutem systemu jest innowacyjne rozwiÈzanie poïÈczenia zatrzaskowego „klik” proğli konstrukcyjnych oraz ïÈczników, co wbduĝej mierze upraszcza konstrukcjÚ korpusu oraz uïatwia montaĝ systemu, bez koniecznoĂci uĝycia dodatkowych akcesoriów stalowych. System opiera siÚ na bazie dwóch proğli konstrukcyjnych C ibL, które przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych ïÈczników „klipsów” umoĝliwiajÈ ïatwy montaĝ wbkorpusie, zarówno wborientacji poziomej, jak ibpionowej. Dopeïnieniem sÈ elementy PCV, które swojÈ konstrukcjÈ umoĝliwiajÈ dowolne ksztaïtowanie ukïadu kuchni. Elementy PCV sÈ dopasowane kolorystycznie do wykoñczenia proğli aluminiowych C-0 oraz szczotkowanych C-30S. Proğle dostÚpne sÈ wbdïugoĂci standardowej 3,6 m. Producent: Zobal

MODEL KG39EAI40 Chïodziarko-zamraĝarki to urzÈdzenia, które pracujÈ nieprzerwanie 24 godziny na dobÚ. Dlatego, zbpunktu widzenia ochrony Ărodowiska oraz oszczÚdnoĂci tak waĝna jest ich klasa energetyczna. Marka Siemens jako jedna zbpierwszych na rynku wprowadziïa do sprzedaĝy modele A+++, które zuĝywajÈ nawet do 60% mniej prÈdu niĝ porównywalne lodówki zbklasy A. WyjÈtkowo elegancki design, ergonomiczne rozplanowanie wnÚtrza oraz niezwykle cicha praca (tylko 38 dB) to dodatkowe atuty nowej serii „CoolEfğciency” marki Siemens. Prezentowany model „KG39EAI40” ma: pojemnoĂÊ 339 litrów (247+92), wymiary W201xS60xG65bcm, zamraĝarkÚ ****, klasÚ efektywnoĂci energ. A+++, 157 kWh/rok. Model wyposaĝono wbelektronicznÈ regulacjÚ temperatury „TouchControl”, wyĂwietlacz LCD, 5 szklanych póïek, póïkÚ „Flex”, szuĠadÚ „Crisper Box” zb„DividerBox” ibregulacjÈ wilgotnoĂci, komorÚ „CoolBox”, zamykanÈ górnÈ póïkÚ na drzwiach, automatyczne odszranianie wbchïodziarce, superchïodzenie, oĂwietlenie LED, 3 szuĠady wbzamraĝarce (wbtym „BigBox”), technologiÚ „Low Frost”, supermroĝenie, zdolnoĂÊ zamraĝania 14kg/24h. Drzwi chïodziarki dostÚpne sÈ wbkolorze stali szlachetnej, zbpowïokÈ „AntiFingerprint”. Cena detaliczna –b3.899 zï. Producent: Siemens

CMX 45 Kawiarka do zabudowy „CMX 45” zbserii „Expression” to jedna zbnajnowszych propozycji ğrmy Teka. Jej zalety to m.in.: sterowanie sensorowe, elektroniczny programator, 5 programów automatycznych, program automatyczny „Cappuccino”, 7-stopniowa regulacja gruboĂci mielenia kawy, 5-stopniowa regulacja mocy kawy oraz 3-stopniowa regulacja temperatury kawy. Istnieje moĝliwoĂÊ jednoczesnego przygotowania dwóch ğliĝanek kawy, abtakĝe przygotowania spienionego mleka oraz gorÈcej wody. UrzÈdzenie wyposaĝono wbwysuwanÈ dyszÚ do pary ibgorÈcej wody, pojemnik na wodÚ obpojemnoĂci 1,8 l, pojemniki na kawÚ ziarnistÈ, mielonÈ ibmleko oraz pojemnik na kawÚ zuĝytÈ. Inne atuty kawiarki to sygnalizacja: koniecznoĂci napeïnienia zbiornika na wodÚ, braku kawy, koniecznoĂci opróĝnienia zbiornika na zuĝytÈ kawÚ, koniecznoĂci odkamieniania, abtakĝe funkcja samoczyszczenia ibautomatycznego odkamieniania. Model wyposaĝony jest wbwyĂwietlacz LCD iboĂwietlenie LED wnÚki kawiarki. UrzÈdzenie wykonano ze stali zabezpieczonej przed odciskami palców. Producent: Teka


W gamie sprzÚtu do zabudowy Liebherr znajduje siÚ chïodziarko-zamraĝarka „ICBN 30660”. UrzÈdzenie korzysta zbelektronicznego systemu sterowania, zaĂ za precyzyjnÈ ibwygodnÈ regulacjÚ temperatury odpowiada wyĂwietlacz MagicEye. Roczne zuĝycie energii to 298 kWh. Funkcja NoFrost eliminuje problemy zboszronieniem. Chïodziarka wyposaĝona zostaïa wbdwie, pïynnie wysuwane na teleskopowych szynach szuĠady BioFresh. Kostkarka do lodu IceMaker (0,8 kg / 24 h) zapewni odpowiedni zapas kostek lodu.

Wykoñczenie ze stali szlachetnej (inox), abtakĝe przeszklone drzwi zbğltrem UV sprawiajÈ, iĝ winiarka prezentuje bardzo eleganckÈ stylistykÚ. Trzy wewnÚtrzne póïki wykonane sÈ zbwysokogatunkowego drewna bukowego. Do dyspozycji jest jedna szuĠada na czekoladki czy akcesoria. „WKes 653” dziÚki optymalnej pojemnoĂci 56 l jest wbstanie pomieĂciÊ 12 butelek wina (0,75 l). Zakres temperatur wewnÈtrz urzÈdzenia wynosi od +5 do +20 °C. WygodnÈ obsïugÚ zapewnia przejrzysty, tekstowo-grağczny wyĂwietlacz LCD.

CH’ODZIARKO-ZAMRA¿ARKA „CBNes 3956” EKSPRES DO KAWY „NIVONA 850”

Wolno stojÈca chïodziarko-zmaraĝarka French Door „CBNes 6256” ma pojemnoĂÊ 500 l. Wyposaĝona jest m.in. wbwyĂwietlacz MagicEye, wyposaĝony wbnowoczesny panel dotykowy, kostkarkÚ do lodu IceMaker, trzy odrÚbne strefy klimatyczne oraz stylowe wyposaĝenie wnÚtrza GlassLine. Zamraĝarka skïadajÈca siÚ zbdwóch szuĠad, wykorzystuje profesjonalnÈ technologiÚ NoFrost, dziÚki której produkty zamraĝane sÈ schïadzanym powietrzem obiegowym, abpowstajÈca wilgoÊ odprowadzana jest na zewnÈtrz.

CH’ODZIARKO-ZAMRA¿ARKAb„CBNPgw 3956”

CH’ODZIARKA DO WINA „WKes 653”

CH’ODZIARKO-ZAMRA¿ARKA „ICBN 30660”

CH’ODZIARKO-ZAMRA¿ARKA „CBNes 6256”

advertorial

Wolno stojÈca chïodziarko-zamraĝarka „CBNes 3956” wyposaĝona jest wbinteligentny system SuperFrost, który dba obszybkie zamroĝenie produktów wbtaki sposób, aby nie straciïy cennych witamin. SzuĠady BioFresh pozwalajÈ przechowywaÊ ĝywnoĂÊ nawet do trzech razy dïuĝej niĝ wbtradycyjnej chïodziarce. Do dyspozycji mamy takĝe technologiÚ NoFrost. DziÚki elektronicznemu wyĂwietlaczowi MagicEye moĝna zbïatwoĂciÈ kontrolowaÊ temperaturÚ wewnÈtrz urzÈdzenia. Czas przechowywania wbtrakcie awarii wynosi 30 godzin!

UrzÈdzenie jest wbstanie speïniÊ indywidualne oczekiwania dziÚki pïynnej regulacji mocy aromatu, stopnia zmielenia ziaren ibtemperatury zaparzania. Przydatna jest funkcja spieniania mleka przy uĝyciu przycisku OneTouch „Spumatore”. Ponadto uĝytkownik ma do dyspozycji oddzielnie wïÈczanÈ tackÚ do podgrzewania ğliĝanek. Zastosowany program „Moja Kawa” pozwala zapamiÚtaÊ ustawienia naszej ulubionej kawy. Ekspres wyposaĝony jest wbprzejrzysty tekstowo-grağczny wyĂwietlacz LCD, gwarantujÈcy komfortowÈ obsïugÚ.

Nowoczesne rozwiÈzania, wyszukany design, perfekcyjne wykonanie ibnajwyĝsza jakoĂÊ –boto chïodziarko-zamraĝarka ze szklanym frontem dostÚpna zarówno wbwersji czarnej („CBNPgb 3956”), jak ibbiaïej („CBNPgw 3956” – na zdjÚciu). Klasa efektywnoĂci energetycznej: A++, roczne zuĝycie energii: 268 kWh/a. SzuĠady BioFresh pozwalajÈ przechowywaÊ jedzenie nawet do trzech razy dïuĝej. UrzÈdzenie wyposaĝone jest wbinteligentny system SuperFrost oraz technologiÚ NoFrost. DziÚki elektronicznemu wyĂwietlaczowi MagicEye moĝna zbïatwoĂciÈ obsïugiwaÊ funkcje lodówki.

AGED sp. zbo.o. | 05-800 Pruszków | ul. 3 Maja 8 | www.aged.com.pl

|

kuchnie.pl

57


kuchnie.pl

|

advertorial

Model WMN 647.128: rozstaw montaĝowy –b128bmm, dïugoĂÊ –b180bmm, szerokoĂÊ –b42bmm. Model WMN 647.096: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b137bmm, szerokoĂÊ –b32bmm. Model WPO 647.036: Ărednica –b36bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, galwaniczne zïoto, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.

SERIA 647

SERIA 638

Model WMN 638.128: rozstaw montaĝowy –b138bmm, dïugoĂÊ –b146bmm, szerokoĂÊ –b30bmm. Model WPO 638.032: rozstaw montaĝowy –b32bmm, dïugoĂÊ –b52bmm, szerokoĂÊ –b45bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, galwaniczne zïoto, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.

SERIA 654

SERIA 652

Model WMN 652.128: rozstaw montaĝowy –b128bmm, dïugoĂÊ –b169bmm, szerokoĂÊ –b26bmm. Model WMN 652.096: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b128bmm, szerokoĂÊ –b24bmm. Model WPO 652.035: Ărednica –b35bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.

SERIA 635

Model WMN 645. K96: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b128bmm, szerokoĂÊ –b27bmm. Model WMN 645. K64: rozstaw montaĝowy –b64bmm, dïugoĂÊ –b100bmm, szerokoĂÊ –b27bmm. Model WPO 645.035: Ărednica –b35bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.

SERIA 645

58

Model WMN 654.160: rozstaw montaĝowy –b160bmm, dïugoĂÊ –b180bmm, szerokoĂÊ –b16bmm. Model WMN 654.128: rozstaw montaĝowy –b128bmm, dïugoĂÊ –b145bmm, szerokoĂÊ –b15bmm. Model WPO 654.096: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b113bmm, szerokoĂÊ –b14bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, galwaniczne zïoto, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.

Model WMN 635.096: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b186bmm, szerokoĂÊ –b42bmm. Model WMN 635.064: rozstaw montaĝowy –b64bmm, dïugoĂÊ –b145bmm, szerokoĂÊ –b32bmm. Model WMN 635.032: rozstaw montaĝowy –b32bmm, dïugoĂÊ –b84bmm, szerokoĂÊ –b22bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, galwaniczne zïoto, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.


Model WMN 640.128: rozstaw montaĝowy –b128bmm, dïugoĂÊ –b150bmm, szerokoĂÊ –b22bmm. Kolory: krysztaï + polerowany chrom, czarny + polerowany chrom, krysztaï + nikiel satyna, czarny + nikiel satyna. Model WMN 640.096: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b121bmm, szerokoĂÊ –b22bmm. Kolory: krysztaï + stare srebro, czarny + stare srebro, krysztaï + czarny, czarny + czarny nikiel, krysztaï + antique Ġorence (stare zïoto). Model WPO 640.016: rozstaw montaĝowy –b16bmm, dïugoĂÊ –b37bmm, szerokoĂÊ –b22bmm. Kolory: czarny + antique Ġorence (stare zïoto), krysztaï + galwaniczne zïoto, czarny + galwaniczne zïoto. Dwa rodzaje krysztaïu: czarny lub transparentny. Made with CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

kuchnie.pl

Model WPO 655.016: rozstaw montaĝowy –b16bmm, wymiary –b54x54bmm. Kolory: chrom, antique Ġorence (stare zïoto), nikiel satyna, antique forge. Model WPO 655.000: wymiary –b35x35bmm. Kolory: chrom, antique Ġorence (stare zïoto), nikiel satyna, antique forge. Krysztaï transparentny. Made with CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

SERIA 653

Model WMN 637.160: rozstaw montaĝowy –b160bmm, dïugoĂÊ –b183bmm, szerokoĂÊ –b35bmm. Model WMN 637.128: rozstaw montaĝowy –b128bmm, dïugoĂÊ –b164bmm, szerokoĂÊ –b27bmm. Model WMN 637.096: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b109bmm, szerokoĂÊ –b21bmm. Model WPO 637.033: dïugoĂÊ –b37bmm, szerokoĂÊ –b31bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, galwaniczne zïoto, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.

SERIA 637

|

SERIA 655

SERIA 640

advertorial

Model WMN 653.ASX: rozstaw montaĝowy –b160bmm, dïugoĂÊ –b176bmm, szerokoĂÊ –b45bmm. Model WMN 653.ABX: rozstaw montaĝowy –b160bmm, dïugoĂÊ –b176bmm, szerokoĂÊ –b45bmm. Model WMN 653.BSX: rozstaw montaĝowy –b128bmm, dïugoĂÊ –b140bmm, szerokoĂÊ –b36bmm. Model WMN 653.BDX: rozstaw montaĝowy –b128bmm, dïugoĂÊ –b140bmm, szerokoĂÊ –b36bmm. Model WPO 653.CSX: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b110bmm, szerokoĂÊ –b30bmm. Model WPO 653.CDX: rozstaw montaĝowy –b96bmm, dïugoĂÊ –b110bmm, szerokoĂÊ –b30bmm. Kolory: antique Ġorence (stare zïoto), orval, galwaniczne zïoto, stare srebro, chrom polerowany, nikiel satyna.

FH ¥wietlik | 97-300 Piotrków Trybunalski | ul. Przedborska 40 tel. 601 294 252 | tel/fax +48 44 646 65 55 | www.uchwytyporcelanowe.pl | www.giusti.pl

59


„ K

To nowa podpórka mocujÈca do póïek szklanych, zaprojektowana zbmyĂlÈ obwpisaniu siÚ wbnowe trendy estetyczne ibfunkcjonalne. Skïada siÚ zbdwóch elementów: korpusu zbzaciskiem blokujÈcym ibgórnej blokady. Umoĝliwia transport mebli zbzamontowanymi póïkami ze szkïa. Blokowanie ibodblokowywanie szklanej póïki moĝe byÊ wykonywane rÚcznie bez uĝycia narzÚdzi. Produkt przydatny dla szklanych póïek obgruboĂci 4-8bmm. Wbzgodzie zbnormÈ: UNI EN 14749/05.

L I N E ”

advertorial

Seria podpórek do mebli obwyjÈtkowym wzornictwie. Minimalistyczne ksztaïty nawiÈzujÈ do najnowszych trendów na rynku. DostÚpna wb2 róĝnych wersjach: do póïek szklanych oraz do póïek zbpïyt meblowych. Podpórka do póïek szklanych ma warstwÚ silikonowÈ, zabezpieczajÈcÈ szkïo przed uszkodzeniem. Wbzgodzie zbnormÈ: UNI EN 14749/05.

P O D P Ó R K A

|

H A F N E R

P O D P Ó R K A

„ K U B I C ”

kuchnie.pl

S Z U F L A D Y

60

System szuĠad ğrmy Hafner. Podstawowa szuĠada skïada siÚ zbmechanizmu jezdnego oraz stalowych boków lakierowanych proszkowo obwysokoĂci 86bmm. Pïynne dziaïanie mechanizmu gwarantujÈ zastosowane ïoĝyska rolkowe, abkonstrukcja umoĝliwia peïne wysuniecie szuĠady. Uïatwia to dostÚp do jej wnÚtrza. Mechanizm jezdny jest wyposaĝony wbhamulec, ïagodnie ibpïynnie domykajÈcy szuĠadÚ. 25 lat gwarancji, jakÈ udziela producent, daje pewnoĂÊ dobrej jakoĂci ibniezawodnoĂci.


|

kuchnie.pl

„ G H Z A W I A S Y

Seria zawiasów „GH PRO” to rozwiÈzanie dla ğrm ceniÈcych sobie wysokÈ jakoĂÊ, duĝÈ regulacjÚ ibgwarancjÚ niezawodnoĂci. Zawiasy sÈ produkowane wbfabryce wbUnii Europejskiej, co gwarantuje bardzo dobre wykonanie, powtarzalne wbkaĝdej serii towaru. Liczba cykli otwarcia ibzamkniÚcia dla serii „GH PRO” to 80 tys. Program obejmuje wszystkie podstawowe zawiasy oraz prowadniki. Dodatkowo do serii „GH PRO” istnieje moĝliwoĂÊ zastosowanie odbojnika, zaczepianego na puszkÚ zawiasów, bez uĝycia narzÚdzi.

ZAWIESZKA DO SZAFEK „LIBRA”

Laminowanie szkïa to proces polegajÈcy na poïÈczeniu ze sobÈ dwóch lub wiÚcej formatek szkïa przy zastosowaniu specjalistycznej foli, typu EVA lub PVB. Moĝna wbten sposób ïÈczyÊ róĝne rodzaje szkïa obdowolnej gruboĂci, abstosujÈc folie kolorowe czy ozdobne poprawiaÊ nie tylko wïasnoĂci uĝytkowe, ale ibestetyczne. Zastosowanie: grağka do szaf przesuwnych, wypeïnienie aluminiowych frontów meblowych, blaty szklane, Ăcianki dziaïowe, elementy dekoracyjne na Ăciany, kabiny prysznicowe, balustrady balkonowe, balustrady przy schodach, podïogi szklane.

P R O ”

S Z K ’ O

L A M I N O W A N E

advertorial

„Libra” to innowacyjna grupa zawieszek do szafek. MajÈ trzpieñ blokujÈcy, dziÚki któremu nie ma moĝliwoĂci zrzucenia szafki. Regulacja ibzaciĂniÚcie rygla blokujÈcego moĝe byÊ dokonane od wewnÈtrz szafki przy uĝyciu standardowego ĂrubokrÚtu PZ2. Zawieszki „Libra” pozwalajÈ wyregulowaÊ szafkÚ wbpionie ibw poziomie. PrzenoszÈ obciÈĝenie 150 kg na kaĝdÈ parÚ. Do rodziny „Libra” naleĝÈ równieĝ 2 rodzaje pïytek ib1 rodzaj listwy montaĝowej, wykonanych ze stali ocynkowanej, specjalnie wzmacnianej do przenoszenia duĝych obciÈĝeñ.

Grass-Hopper Polska sp. z o.o. sp. k | ul. Zjednoczenia 53 | 34-130 Kalwaria Zebrzydowska tel. +48 33 87 21 024 | fax +48 33 87 21 023 | www.grass-hopper.pl

61


kuchnie.pl

|

advertorial

„Easys” –belektroniczny system otwierania szuĠad, bÚdÈcy idealnym rozwiÈzaniem wbprzypadku szerokich ibciÚĝkich szuĠad oraz szuĠad zbkoszami na odpadki. Lekkie naciĂniÚcie frontu szuĠady wbdowolnym miejscu powoduje jej ciche ibdelikatne wysuniÚcie. Ciche ibdelikatne zamkniÚcie szuĠady gwarantujÈ sprawdzone prowadnice „Quadro” wyposaĝone wb„Silent System”.

Wysokie szafki typu cargo wyposaĝone wbszuĠady wewnÚtrzne „InnoTech” pozwalajÈ na przechowywanie duĝej iloĂci zapasów. Peïen wysuw gwarantuje peïen wglÈd ibnieograniczony dostÚp do przechowywanych produktów. Podwyĝszona Ăcianka boczna oraz system organizacji wewnÚtrznej pozwala na utrzymanie porzÈdku, zapewnia stabilnoĂÊ ibprzejrzystoĂÊ.

„ ORG AW IN G” D O SZ UF LA D „I NN OT EC H”

„SENSYS”

„Sensys” to zawias ze zintegrowanym systemem cichego domykania. Wystarczy lekkie popchniÚcie, aby drzwi zamknÚïy siÚ równomiernie ibbezgïoĂnie juĝ od kÈta otwarcia 35°, niezaleĝnie od wymiaru frontu. Wysokiej jakoĂci zawias „Sensys” urzeka nowoczesnÈ ibeleganckÈ formÈ. Dopracowane wbkaĝdym szczególe zaĂlepki puszki ibramienia zawiasu podkreĂlajÈ jego wyjÈtkowy design.

SZUFLADA „INNOTECH”

„EASYS”

„DESIGNSIDE”

Podwyĝszenie boków „DesignSide” do szuĠad „InnoTech” otwiera nowe, nieograniczone moĝliwoĂci dla indywidualnego wzornictwa za frontem szuĠady. Nie wymaga montaĝu relingów bocznych ibpozwala na wykorzystanie takich materiaïów, jak szkïo, kamieñ czy teĝ drewno.

C ARG O ZbS Z UFL A DAM I „I N NOT E CH”

62

„InnoTech” to system szuĠad zbpeïnym wysuwem, wyposaĝonych wbwysokiej jakoĂci prowadnice „Quadro” zbsystemem cichego domykania „Silent System”. Peïen wysuw pozwala na caïkowite wysuniÚcie szuĠady przed front szafki ibzapewnia tym samym nieograniczony dostÚp do caïej jej zawartoĂci. Bogata oferta systemów organizacji wewnÚtrznej dla wygodnego przechowywania sztuÊców, akcesoriów kuchennych, sprzÚtu AGD, artykuïów spoĝywczych, garnków, talerzy czy Ărodków czyszczÈcych. SzuĠady „InnoTech” dostÚpne sÈ wykoñczeniu stali nierdzewnej lub wbkolorach srebrnym, antracytowym oraz szlachetnej bieli.

Element organizacyjny „OrgaWing” do szuĠad „InnoTech” tworzy wbszuĠadach zbwysokim frontem dodatkowy poziom, który moĝe byÊ wykorzystany jako miejsce do przechowywania np. dodatków do pieczenia, sïodyczy czy mniejszych akcesoriów kuchennych, które bÚdÈ zawsze pod rÚkÈ, gdy bÚdziemy ich potrzebowali. Wbtrakcie otwierania szuĠady ruchome pojemniki „OrgaWing” umieszczone nad oskrzyniÈ rozsuwajÈ siÚ automatycznie na bok. Podczas zamykania szuĠady delikatnie chowajÈ siÚ do jej wnÚtrza.

Hettich Polska sp. zbo.o. | 62-080 Tarnowo Podgórne | Lusowo, ul. Wierzbowa 48 tel. +48 61 816 83 00 | fax +48 61 816 83 02 | ofğce@hettich.com.pl | www.hettich.com


’Ècznik uniwersalny podwójny / gniazdo 2P+Z Celiane (Tytan/Kobalt) to wygodne poïÈczenie ïÈcznika Ăwiecznikowego ibgniazda elektrycznego wbjednej ramce podwójnej. Moĝe byÊ umieszczony na wysokoĂci blatu kuchni do sterowania oĂwietleniem szafek kuchennych, zlewozmywaka, czy oĂwietlenia dekoracyjnego.

’kCZNIK PI}CIOKROTNY CELIANE G N I A Z D O T E L E F O N I C Z N E IbK O M P U T E R O W E

F M R A D I O ’kCZNIK PODWÓJNY / GNIAZDO 2P+Z CELIANE

Radio FM wb wykoñczeniu Tytan/Corian Bordo to modny dodatek do kuchni. Uprzyjemni wykonywanie posiïków dla osób zapracowanych. DěwiÚk moĝna rozprowadziÊ praktycznie wbcaïym pomieszczeniu kuchni czy jadalni. Umoĝliwia automatyczne wyszukiwanie stacji oraz doïÈczenie zewnÚtrznego ěródïa děwiÚku. Wbserii Celiane jest równieĝ moĝliwoĂÊ wersji zbfunkcjÈ Interkomu.

GNIAZDO ZASILAJkCE POCZWÓRNE CELIANE

’Ècznik automatyczny zbprzyciskami On/Off Celiane (Tytan/Kamieñ wapienny) zapewnia nie tylko wygodÚ, ale ib oszczÚdnoĂÊ prÈdu. Nie trzeba za kaĝdym razem pamiÚtaÊ obzgaszeniu Ăwiatïa po wyjĂciu zbkuchni. RozwiÈzanie to pomocne jest równieĝ wbnocy, bo nie ma potrzeby szukania wyïÈcznika po Ăcianie –b Ăwiatïo zapali siÚ automatycznie. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ przejĂcia wb tryb pracy rÚcznej za pomocÈ przycisków On/Off. Wykoñczenia sÈ dostÚpne we wszystkich 51 wzorach.

C E L I A N E

’kCZNIK ZbPRZYCISKAMI ON/OFF CELIANE

advertorial

|

kuchnie.pl

’Ècznik piÚciokrotny Celiane (Tytan/Drewno Mahoñ) umoĝliwia zarzÈdzanie wieloma punktami Ăwietlnymi przy maksymalnym wykorzystaniu dostÚpnego miejsca. Zajmuje tyle samo miejsca co dwa ïÈczniki podwójne. Idealne rozwiÈzanie do kuchni, gdy chcemy skoncentrowaÊ sterowanie oĂwietleniem wielosekcyjnym, np. suğtu podwieszanego, oĂwietlenie stoïu jadalnego, oĂwietlenie blatu kuchni. Wykoñczenie dostÚpne jest we wszystkich 51 wykoñczeniach serii Celiane.

Gniazdo telefoniczne ib komputerowe (Tytan/Miedě) zapewnia dostÚp do telefonu ibInternetu zbjednego miejsca, przyda siÚ wbkaĝdej kuchni. Coraz czÚĂciej sprawdzamy przepisy wbInternecie on-line, abdostÚp do telefonu równieĝ jest pomocny wbnaszej kuchni. Wykoñczenia moĝemy dobraÊ zb51 wzorów ramek Celiane.

Gniazdo zasilajÈce poczwórne Celiane (Tytan/Porcelana Magia) jest idealne do zamontowanie wbkuchni. Budowa kompaktowa, zajmuje tyle samo miejsca, co gniazdo trzykrotne. Jedno podïÈczenie przewodów ibmamy 4 gniazda zasilone. Zapewnia swobodÚ wbdostÚpie do zasilania. DostÚpne miÚdzy innymi wbwersjach biaïej, aluminium, tytan, grağt ibstal szlachetna.

Legrand Polska sp. zbo.o. | 02-672 Warszawa | ul. Domaniewska 50 | tel. +48 22 549 23 30 fax +48 22 843 94 51 | Infolinia: | 0 801 133 084 (zbtelefonów stacjonarnych) 22 549 23 22 (zbtelefonów komórkowych) | info@legrand.com.pl | www. legrand.com.pl

63


64

kuchnie.pl

|

advertorial

DO IDEALNEJ KUCHNI

BiorÈc pod uwagÚ, ile czasu spÚdzamy w kuchni i ile czynnoĂci tam wykonujemy, truizmem staje siÚ stwierdzenie, ĝe pomieszczenie to powinno byÊ zorganizowana w sposób funkcjonalny i praktyczny. ¿adnego schylania siÚ, klÚkania na kolana czy stawania na palcach. A jeĝeli dodamy do tego walor estetyczny, to stworzymy kuchniÚ idealnÈ. TakÈ kuchniÚ moĝemy „wyczarowaÊ” z produktów ğrmy Rejs.

„Maxima” –bergonomiczne systemy umoĝliwiajÈce maksymalne wykorzystanie przestrzeni kuchennej. Wysuwane prowadnice pozwalajÈ na swobodny dostÚp do artykuïów. Stelaĝe ibkosze, wyprodukowane zbwysokiej jakoĂci materiaïów, sÈ proste wbmontaĝu ibzapewniajÈ wysoki komfort uĝytkowania. ObciÈĝenie systemów potwierdzone wynikami badañ wytrzymaïoĂciowych.

SzuĠada frontowa –bze wzglÚdu na odpowiedniÈ pojemnoĂÊ moĝna wbniej przechowywaÊ garnki, patelnie, abtakĝe inne naczynia kuchenne obduĝych gabarytach.

Cargo maxi obrotowe –bsïuĝy do przechowywania zapasów produktów spoĝywczych, np. zgrzewek zbwodÈ mineralnÈ lub sokami, wiÚkszych opakowañ. Stelaĝ moĝna obracaÊ wbprawo ibw lewo w zakresie 180º.

Cargo mini –bstosowane do niskich szafek, zastÚpuje tradycyjne póïki. Umoĝliwia przechowywanie wiÚkszej liczby produktów, jednoczeĂnie uïatwiajÈc do nich dostÚp.

SzuĠada frontowa pod zlewozmywak –bsïuĝy do przechowywania Ăciereczek, gÈbek lub detergentów. Odpowiednia konstrukcja sprawia, ĝe moĝna jÈ zamocowaÊ wokóï urzÈdzeñ wodno-kanalizacyjnych.

Rejs sp. zbo.o. | tel. +48 54 280 56 51 | fax 54 280 61 92 | www.rejs.eu

Cargo mini boczne –bumoĝliwia zagospodarowanie wÈskich szafek, przeznaczonych np. do przechowywania przypraw lub innych artykuïów spoĝywczych.


C

H

W

Y

T

2

1

8

3

kuchnie.pl

Uchwyt 2183 dostÚpny jest wbtrzech rozstawach: 96, 160 ib320bmm oraz dwóch wersjach wykoñczeniowych: chromie bïyszczÈcym (ZN1) ibefekcie stali szlachetnej (ZN21). Jest wykonany ze znalu. Produkt ten sprawia wraĝenie masywnego, ale lekkoĂci dodajÈ mu delikatnie proğlowanie stopki.

0 Uchwyt 2170 ma tradycyjny ksztaït zbdelikatnie zaokrÈglonymi stopkami ibsubtelnÈ wkïadkÈ na froncie. Wykonany jest ze znalu, abwkïadka – zbtworzywa sztucznego. Wbsprzedaĝy dostÚpny jest wbdïugoĂci 168bmm, majÈcej dwa rozstawy 128 ib160bmm oraz czterech kombinacjach kolorystycznych: chrom bïyszczÈcy + wkïadka czarna (ZN1A3), chrom bïyszczÈcy + wkïadka biaïa (ZN1A4), efekt stali szlachetnej + wkïadka czarna (ZN21A3) oraz efekt stali szlachetnej + wkïadka biaïa (ZN21A4).

W U

C

H

Uchwyt 2161 obtradycyjnym ksztaïcie zbczÚĂciÈ pochwytowÈ wbformie tulei. Wykonany jest ze znalu, dostÚpny wbrozstawie 160 oraz 320bmm oraz kolorze chromu bïyszczÈcego zbtulejÈ wbefekcie stali szlachetnej (ZN21ZN1).

Y

T

2

1

1

0

U

C

H

W

Y

T

2

1

7

4 8 1 2 T Y W H C U 2

1

6

1

’agodnie uwypuklony uchwyt obsymbolu 2184 nadaje meblom nowoczesny charakter. Dedykowany gïównie do wnÚtrz wykonanych wbstylu industrialnym. Wykonany jest ze znalu, ma wkïadkÚ zblakierowanego tworzywa sztucznego imitujÈcego szkïo. DostÚpny wbrozstawie 96 ib160bmm. DostÚpne kombinacje kolorystyczne to: chrom bïyszczÈcy + wkïadka biaïa (ZN1GH1), chrom bïyszczÈcy + wkïadka czarna (ZN1GH2), efekt stali szlachetnej + wkïadka biaïa (ZN21GH1) oraz efekt stali szlachetnej + wkïadka czarna (ZN21GH2).

T Y W H C U

|

U

Uchwyt 2182 swój niepowtarzalny charakter zawdziÚcza subtelnemu ibsmukïemu proğlowi. Jest wykonany ze znalu. Wbsprzedaĝy dostÚpny jest wbtrzech rozstawach: 96, 160 ib320bmm oraz dwóch wersjach wykoñczeniowych: chromie bïyszczÈcym (ZN1) ibefekcie stali szlachetnej (ZN21).

U

C

H

W

Y

T

2

1

8

2

advertorial

Idealne poïÈczenie tradycyjnego ksztaïtu uchwytu zboryginalnÈ formÈ stopek to cecha charakterystyczna artykuïu oznaczonego symbolem 2110. Zastosowana szerokoĂÊ stopek, oprócz efektu wizualnego, ma takĝe znaczenie wbcodziennym uĝytkowaniu. Produkt jest wykonany ze znalu ibdostÚpny wbdïugoĂciach od 252 do 764bmm. Kaĝda dïugoĂÊ ma wiercenia pod dwa rozstawy (od 128/224bmm do 640/736bmm. Klienci do wyboru majÈ trzy wersje kolorystyczne: aluminium (AL1), chrom bïyszczÈcy (ZN1) oraz efekt stali szlachetnej (ZN21).

SIRO-Poland Sp. z o.o. | 26-600 Radom | ul. Wernera 61/63 tel. +48 48 331 23 23 | fax +48 48 331 13 00 | info@siro.pl | www.siro.pl

65


kuchnie.pl

|

meble

Dekory marki Wodego

66

po prostu: GLAMOUR

„Auvolet vetro-line”, Rehau

Kuchnia ze zlewozmywakiem ğrmy Villeroy & Boch

Obrzeĝa marki Döllken


meble

|

kuchnie.pl

67

k oc ch „S ” us mb Ni k oc ch ,S

Zlewozmywak marki Villeroy & Boch

Niepowtarzalna klasa ibelegancja noszÈ dziĂ nowoczesne imiÚ: glamour. Styl rodzi siÚ zbpoïÈczenia wyrağnowanego smaku ibproduktów dobrej jakoĂci. Trudno uchwyciÊ go sïowami. Jest przewrotnÈ mieszankÈ umiarkowania ibprzepychu. JednoczeĂnie blisko ibdaleko mu do buduaru. Taki przewrotny, taki piÚkny.

Obrzeĝa „Raukantex”, Rehau


kuchnie.pl

|

meble

È „Wi

Zmienne nurty mody jednym trendom kolorystycznym odbierajÈ rangÚ pierwszeñstwa, inne wynoszÈ na wyĝyny. Czy warto za nimi podÈĝaÊ? NajlepszÈ odpowiedě znajdÈ Pañstwo sami. ByÊ moĝe jest ona bliska zïotemu Ărodkowi. Niech bÚdzie ibmodnie ibuniwersalnie. Jasne kolory powierzchni kuchennych sÈ bliskie tej değnicji.

zG ”, S aret am r eko üdd

WSZYSTKO JASNE

au

n

ka

au „R

s

on

isi

v tex

h Re ”,

„Jesion Taormina”, Süddekor

Kuchnia ğrmy Ballerina Küchen

„DÈb Lağte”, Süddekor

68


„Glencheck”, Bausch Decor i Bausch Linnemann

Dekor „Kielder”, Renolit

„Glencheck”, Bausch Decor i Bausch Linnemann

„Montana Larch”, Egger

„Bardolino Oak Natural”, Egger

meble

„Pale Lancelot Oak”, Duropal | kuchnie.pl

Kuchnia „Cambia”, Rational

69


kuchnie.pl

|

meble

bardzo NOWOCZESNE Technologie, objakich nam siÚ nie Ăniïo wcale nie sÈ pieĂniÈ przyszïoĂci. To melodia grana juĝ dziĂ przez producentów nowoczesnych sprzÚtów do chïodzenia, gotowania, pieczenia czy zmywania. Chciaïoby siÚ je zbdumÈ pokazywaÊ wszystkim. Tymczasem, one wolÈ pozostawaÊ wbtle nowoczesnych, prostych form meblowych.

Piec parowy „ProCombi Multi-Dampfgarer”, AEG

ia

chnolog

Nowa te

duction”,

ff FlexIn

ia „Ne gotowan

Neff

WyciÈg marki Gorenje

70


71 Pomysï na zimnÈ ibgazowanÈ wodÚ pitnÈ zbkranu: „Grohe Blue”, marka Grohe

Wyposaĝenie lodówki marki Constructa

Nowy koncept kuchni „+Artesio”, Poggenpohl

Osz „Ec czÚdn oSt a zm ar2 ”, S ywar iem ka ens

Okap „Esse” marki Constructa

WodooszczÚdna zmywarka marki Neff


72

kuchnie.pl

|

meble

kuchenne PREMIERY ONTARIO Kuchnia „Ontario” jest tegorocznÈ nowoĂciÈ Fabryki Mebli Ceglewski, zaprezentowanÈ po raz pierwszy na targach wbPoznaniu. Mebel dobrze komponuje siÚ wbotwartych przestrzeniach abzastosowane kolory pozwalajÈ na ciekawe aranĝacje zbpozostaïymi elementami wyposaĝenia. Fronty wykonane zbnaturalnego orzecha sÈ delikatnie podbarwione ibdoskonale kontrastujÈ zblakierem zastosowanym na drzwiach przesuwnych. Ciekawym rozwiÈzaniem jest szafa, która oferuje duĝo wiÚkszÈ powierzchniÚ przechowywania od tradycyjnych szafek ibpozwala bezkolizyjnie otwieraÊ drzwi na boki. Górna, zakoñczona lustrami czÚĂÊ sprawia, ĝe kuchnia staje siÚ bardziej przestrzenna. Blaty wykonane zb„Rausolidu” ğrmy Rehau tworzÈ jednolity monolit, „schodzÈcy” aĝ do podïogi. Wbkuchni zastosowano najnowsze, funkcjonalne okucia wiodÈcych ğrm (tj. Hettich, Blum, Peka). Producent: Fabryka Mebli Ceglewski

INTIVO WbKUCHNIACH BLACK RED WHITE W szafkach ibszuĠadach kuchennych Black Red White wykorzystywany jest szereg nowoczesnych rozwiÈzañ, które podnoszÈ komfort ich codziennego uĝytkowania. WiÈĝÈ siÚ one m.in. ze sposobami otwierania ibcichego domykania, abtakĝe wpïywajÈ na estetyczny ibnowoczesny wyglÈd. Wkrótce wbofercie ğrmy pojawi siÚ linia szuĠad „Intivo”. System „Tandembox Intivo” oferuje nowe, szerokie moĝliwoĂci indywidualnego projektowania ibróĝnicowania boków szuĠad. ¥cianki „Boxcover” pozwalajÈ na dopasowanie kolorystyczne frontu ibboku szuĠady, odzwierciedlajÈc najnowsze trendy oraz upodobania klientów. WbpoïÈczeniu zb„Boxcap”, nakïadkÈ wbmateriale boku, „Tandembox Intivo” zyskuje ponadczasowy wyglÈd. SzuĠady dostÚpne bÚdÈ wbtrzech kolorach: czarnym, szarym ibbiaïym. Wbwysokich szuĠadach klienci bÚdÈ mogli dopasowaÊ ich wyglÈd do swoich upodobañ, wybierajÈc peïnÈ ĂciankÚ bocznÈ wbkolorze szuĠady lub ozdobnÈ ĂciankÚ zbelementem szklanym. SzuĠady „Intivo”, bazujÈce technologicznie na sprawdzonych prowadnicach „Tandembox”, bÚdÈ dostÚpne wbwersji niskiej, wysokiej, jako szuĠady wewnÚtrzne, do naroĝników oraz wbwersji combi (pod zlewozmywak). Dystrybutor: Black Red White

KAM MODU’ „KAM Moduï” to system szafek kuchennych, opierajÈcy siÚ na zastosowaniu trzech szuĠad obróĝnych wysokoĂciach, dostosowanych do najczÚĂciej uĝywanych wbkuchni produktów ibprzyborów (np. artykuïów spoĝywczych czy sprzÚtu AGD). Jest to rozwiÈzanie autorskie opatentowane przez ğrmÚ KAM. Wyposaĝenie mebli (zawiasy, podnoĂniki, prowadnice do szuĠad) sÈ produkowane przez ğrmÚ Blum, natomiast fronty wykonane sÈ zbwysokiej jakoĂci akrylu oraz pïyty laminowanej wbstrukturze drewna zbnajnowszej kolekcji ğrmy Egger. Inauguracja systemu „KAM Moduï” miaïa miejsce wbmarcu br. podczas MiÚdzynarodowych Targów Meblowych wbOstródzie. Sugerowana cena detaliczna zestawu widocznego na zdjÚciu (9 szafek, bez sprzÚtu AGD) –b7.300 zï. Producent: Spóïka Meblowa KAM

AUREA/ANDREA Kuchnia „Aurea/Andrea” to jedna zbnajnowszych propozycji wbofercie Mebli Kuchennych Forte. Meble sÈ wykonane zbpïyty laminowanej w dekorze sosna srebrna / sosna szaro-brÈzowa. Producent: Fabryki Mebli Forte

MOON Kuchnia „Moon” to niezwykïa propozycja dla miïoĂników wspóïczesnego designu. SÈ to meble obprostych, geometrycznych formach, zbfrontami lakierowanymi na wysoki poïysk, utrzymane wbeleganckiej kolorystyce czerni, rozjaĂnionej soczystym akcentem pomarañczy. Wbkuchni „Moon” zastosowano wiele funkcjonalnych udogodnieñ. Znajdziemy m.in. nowoczesne rozwiÈzania takie, jak: „Servo-Drive” (elektryczny system wspomagania wysuwu szuĠad), szafki otwierane na czujnik ruchu, samoczyszczÈce prowadnice ibzawiasy ze zintegrowanym systemem domykania. Ciekawie zaaranĝowano oĂwietlenie – wbcokoïach ibpod górnymi szafkami zainstalowano oĂwietlenie LED, natomiast wbszafkach górnych ibszuĠadach wewnÚtrznych oĂwietlenie uruchamiane jest przez czujnik ruchu. Zaawansowana technologia, funkcjonalnoĂÊ ibmodne wzornictwo kuchni „Moon” sÈ doskonaïÈ odpowiedziÈ producenta na nowoczesne trendy meblarstwa, na miarÚ XXI wieku. Producent: Mebin


advertorial

„YORK” to elegancka angielska kuchnia. PoïÈczenie delikatnych

frontów ibpilastrów zbdoĂÊ pokaěnym gzymsem tworzy piÚknÈ formÚ. Szprosy frontów oszklonych nadajÈ specyğczny klimat wnÚtrzu. Fronty produkowane sÈ zbdrewna. Materiaï konstrukcji: pïyta laminowana, fornirowana lub pïyta stolarska. Widoczne boki sÈ malowane na kolor frontów. Listwy gzymsowe, podszafkowe ibinne ozdoby wykonane sÈ zawsze zbdrewna. MoĝliwoĂÊ realizacji dowolnych wymiarów, nietypowych wzorów ibkolorów.

R „

Y

O

F X O

WYRÓĩNIAJĄCĄ CECHĄ tych mebli jest rama zbdrewna litego na prosto odfrezowana oraz pïycina zbpoprzecznie lub pionowo uïoĝonym fornirem. Przedstawiona kuchnia ma fronty ciemne ibz bielonego dÚbu. Zbfrontów „Malmo” moĝna tworzyÊ kuchnie zarówno klasyczne, jak ibnowoczesne. Wysoki standard, nieograniczona kolorystyka, moĝliwoĂÊ tworzenia niepowtarzalnych rozwiÈzañ uïatwiajÈ inwestorom ibprojektantom umeblowanie wbtym samym stylu jadalni czy salonu, tym bardziej, ĝe spotykamy coraz czÚĂciej kuchnie otwarte.

M

A

L

M

ZESTAW „BOSTON” zostaï wyprodukowany zbdrewna dÚbowego, jedynie korpusy szafek ibpóïki to fornir dÚbowy lub pïyta stolarska. Lity materiaï na frontach, gzymsach, pilastrach iblistwach jest szczotkowany, malowany, patynowany ibprzecierany. Wykonane zbdrewna litego szuĠady nawiÈzujÈ kolorem do blatu, tworzÈc specyğczny klimat, abzastosowane mechanizmy ibokucia (Blum, Kessebohmer) pozwalajÈ na zaplanowanie poszczególnych stref. Fronty ibszuĠady nawet przy duĝym ciÚĝarze ibgwaïtownym ruchu zamykajÈ siÚ delikatnie ibcicho.

O

„ ” N O T S O B „

kuchnie.pl

K

ekspresja ibwyrazistoĂÊ eleganckiej klasyki. Wbznacznej czÚĂci wykonywane sÈ rÚcznie, aburozmaicone fronty zwieñczone sÈ rzeěbionymi gzymsami. CiÈg szafek dolnych oraz wiszÈcych wypeïniajÈ pilastry zakoñczone zdobionymi kapitelami. Tïem dla nich sÈ dekoracyjne motywy na frontach, doskonale komponujÈce siÚ zbeksponowanÈ porcelanÈ ibmateriaïami wnÚtrzarskimi. Jego dopeïnieniem sÈ szprosy na staïe zamocowane wbramce, abmiÚdzy nimi na staïe zamocowane szkïo fazowane.

O

R

D

„OXFORD” to subtelny styl kuchni angielskich, ponadczasowa

|

Arino House sp. z.o.o | 17-200 Hajnówka | ul. Warszawska 116A tel. +48 85 683 26 90 | fax +48 85 683 27 90 | biuro@arinohouse.pl | www.arinohouse.pl

73


|

advertorial

Kuchnia „Ontario” jest tegorocznym produktem Fabryki Mebli Ceglewski zaprezentowanym na targach wbPoznaniu. Mebel dobrze komponuje siÚ przy otwartych przestrzeniach, wprowadzone kolory pozwalajÈ na ciekawe aranĝacje zbpozostaïÈ czÚĂciÈ pomieszczeñ. Fronty wykonane zbnaturalnego orzecha delikatnie podbarwione wbpoïÈczeniu zblakierem na drzwiach przesuwnych. Ciekawym rozwiÈzaniem jest szafa, która

umoĝliwia duĝo wiÚkszÈ powierzchniÚ zaïadunku od tradycyjnych szafek ibpozwala bezkolizyjnie otwieraÊ drzwi na boki. Górna czÚĂÊ zakoñczona lustrami sprawia, ĝe kuchnia staje siÚ bardziej przestrzenna. Blaty wykonane zbrausolidu tworzÈ jednolity monolit schodzÈcy do podïogi. Wbkuchni zastosowane sÈ najnowsze ibnajbardziej funkcjonalne okucia wiodÈcych ğrm (Hettich, Blum, Peka, Rehau).

Kuchnia „Aleksandria” utrzymana jest wbstylu angielskim zbelementami bogatej rzeěby. Blaty pokryte naturalnym drewnem acajou.

„ M O N T A N A ”

K U C H N I A

„ A L E K S A N D R I A ”

K U C H N I A

„ O N T A R I O ”

kuchnie.pl

K U C H N I A

74

„Montana” to kuchnia wykonana zbnaturalnej okleiny czereĂni wbpoïÈczeniu zbelementami aluminium. Blat to naturalny granit.

Fabryka Mebli Ceglewski | 62-400 Sïupca | Piotrowice, ul. Sïupecka 45 | tel. +48 63 272 37 03 (04) fax +48 63 274 37 05 | ceglewski@ceglewski.com.pl | www.ceglewski.com.pl


advertorial

|

kuchnie.pl

Nowe kuchnie Forte zbkolekcji „Familia” zachwycajÈ bogactwem bryï ibrozwiÈzañ, dostÚpnÈ kolorystykÈ oraz najwyĝszÈ jakoĂciÈ wykonania. Zbsukcesem zaprezentowane zostaïy na poczÈtku czerwca na wewnÚtrznych targach ğrmy.

NOWE KUCHNIE FORTE

„F35 Salwia” – na zdjÚciu poïÈczenie dekorów drewna egzotycznego z odcieniami szaroĂci. Uchwyty aluminiowe.

„F37 Andrea” / „F38 Aurea” – na zdjÚciu kuchnia w dekorze sosna srebrzysta. Uchwyty metalowe satynowane, szkïa witryn do wyboru.

„F36 Celia” – na zdjÚciu kuchnia w dekorze orzech virginia. Uchwyty metalowe.

„F39 Afra” –bna zdjÚciu kuchnia wbdekorze wenge. Uchwyty metalowe relingowe.

S

poĂród wielu nowoĂci Forte nie sposób nie wspomnieÊ ob takich kuchennych kolekcjach, jak „F35 Salwia”, „F36 Celia”, „F37 Andrea” / „F38 Aurea” oraz „F39 Afra”. Fronty szafek wykonane sÈ wb strukturze naturalnego drewna (pïyta laminowana 18b mm).

Szafki górne wyposaĝone sÈ wb system otwierania uchylnego „Aventos” firmy Blum. Liczba szafek dostÚpnych wbofercie to ponad 100 (wbkaĝdej zbkolekcji!). Kuchnie majÈ wzmocnione krawÚdzie korpusu (obrzeĝa), wb peïni wysuwane szuflady zb funkcjÈ cichego domykania, nóĝki wb szafkach

dolnych zb praktycznÈ regulacjÈ wysokoĂci oraz gïÚbokie na 56bcm szafki dolne ibszuflady. Do prezentowanych kuchni dostÚpne sÈ róĝnorodne akcesoria: prowadnice szuflad firmy Blum, kosze cargo, kosze na odpadki, systemy wyposaĝenia szuflad, abtakĝe oĂwietlenie.

Fabryki Mebli Forte SA | 07-300 Ostrów Mazowiecka | ul. Biaïa 1 tel. +48 29 64 42b222 | forte@forte.com.pl | www.forte.com.pl

75


76

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

WnÚtrzu wyposaĝonemu wbmeble kolonialne nie moĝna odmówiÊ niezaprzeczalnego wdziÚku ibklasycznego, choÊ nieco ekstrawaganckiego charakteru. Wykonane ze szlachetnego, egzotycznego drewna meble odtwarzajÈ ponadczasowy klimat kolonializmu. Styl kolonialny swój eklektyczny charakter, ïÈczÈcy wiele wpïywów, zawdziÚcza róĝnorodnoĂci pierwowzorów pochodzÈcych zbwielu krajów europejskich. Generalnie jednak jest to mieszanka brytyjskiego wzornictwa, ciemnych, egzotycznych gatunków drewna ibdalekowschodniej, oryginalnej ornamentyki. Meble kolonialne, dziÚki prostocie ibmaïej iloĂci zdobieñ doskonale harmonizujÈ siÚ zbmeblami nowoczesnymi. SÈ równieĝ masywne ibtrwaïe. Ze wzglÚdu na masywnoĂÊ, zdecydowanie lepiej wyglÈdajÈ wbwiÚkszej przestrzeni. Otwarta kuchnia tworzy wraz zbjadalniÈ caïoĂÊ jednolitÈ pod wzglÚdem kolorystyki, stylu ibform. Wspólnie stanowiÈ one „serce” domu. Obudowy drzwi wytworzono zbdrewna. Meble wbudowane wbĂcianÚ wykonaïa ğrma Syrdej. Drewniana posadzka zostaïa uïoĝona zbmozaiki tekowej.


|

77

kuchnie.pl

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

wnÚtrza

kolonialna EKSPANSJA Styl, który zrodziï siÚ setki lat temu, przechodzi renesans. Nic wiÚc dziwnego, ĝe wïaĂciciele tej kuchni zafundowali sobie podróĝ wbczasie ibprzestrzeni. Klimat kolonialnego wnÚtrza uzyskano dziÚki skontrastowaniu jasnych barw zbciemnymi brÈzami.


78

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

Jednym zbindustrialnych akcentów wbwystroju kuchni jest widoczna na zdjÚciu lodówka „Side by Side” ğrmy Samsung. Kontrastuje ona zbdrewnianymi frontami ibmeblami kuchennymi wykonanymi zblitego dÚbu.

P

r

z

e

s

t

r

z

e

ROLAND STA”CZYK, ARCHITEKT

W meblach kuchennych uwagÚ zwracajÈ uchwyty, które tworzÈ dïugie linie. DopeïniajÈcym intrygujÈce wnÚtrze kuchni elementem jest posadzka wïoskiej ğrmy Marazzi. Stanowi ona pewnÈ przeciwwagÚ dla pozostaïych, uĝytych wbkuchni materiaïów. Producentem okïadziny na Ăcianach równieĝ jest ğrma Marazzi.

Wypróbuj program do projektowania

ñ

o

t

w

a

r

t

a

Realizacja projektu obejmowaïa przebudowÚ tzw. kostki zblat 60. WewnÈtrz zostaï caïkowicie zmieniony ukïad funkcjonalny, wczeĂniej dominowaïy wbnim maïe pomieszczenia. ¥ciana pomiÚdzy kuchniÈ ibjadalniÈ ulegïa czÚĂciowemu wyburzeniu ibwprowadzono stalowe ramy konstrukcyjne wbotwory drzwiowe, które póěniej obudowano drewnem. Nurkowanie ibzwiÈzane zbtym wyjazdy wywoïaïy we wïaĂcicielach sentyment do stylu kolonialnego. Potwierdzenie tego stanowi równieĝ iloĂÊ zgromadzonych przez nich pamiÈtek. Generalnie koncepcja podÈĝaïa wbkierunku otwierania przestrzeni. Kuchnia otwarta jest wiÚc na jadalniÚ, jadalnia zaĂ – na salon.

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

Istnieje wiele moĝliwoĂci zaprojektowania ukïadu kuchni. Jednym ze sposobów na dodanie dodatkowej przestrzeni do pracy oraz podniesienie funkcjonalnoĂci jest umieszczenie wbniej wyspy kuchennej. Moĝe ona mieÊ charakter po prostu stoïu kuchennego, ale moĝna równieĝ stworzyÊ zbniej centrum pracy, lokalizujÈc wbniej pïytÚ grzejnÈ, tak jak to siÚ staïo wbtym przypadku. Wbten sposób powstaje zintegrowane centrum do gotowania. Przestrzeñ tej kuchni zostaïa wiÚc skoncentrowana wokóï kuchennej wyspy. OdlegïoĂci pomiÚdzy zlewem, pïytÈ iblodówkÈ tworzÈ tzw. trójkÈt roboczy. Przy umieszczeniu wyspy wbtej kuchni starano siÚ nie zakïóciÊ tego rozkïadu. Zawieszony nad niÈ okap marki Faber stanowi wyraz dbaïoĂci obdesign ibelegancjÚ. Zarówno pïytÚ grzejnÈ, jak ibpiekarnik do zabudowy wyprodukowaïa ğrma Bosch. Lampy wbudowane wbsuğt pochodzÈ od belgijskiego producenta oĂwietlenia Massive.

O PROJEKCIE:

U Autor projektu: Roland Stañczyk, RS studio projektowe U Powierzchnia uĝytkowa kuchni: ok. 14bm2

Wypróbuj program do projektowania

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.

79


80

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

stylowa FUNKCJONALNOĝû CaïoĂÊ kompozycyjnÈ zabudowy kuchennej tworzÈ proste, geometryczne formy zbsilnie zaznaczonymi liniami wbpoziomie. Efekt, który udaïo siÚ wbten sposób osiÈgnÈÊ to ekskluzywna przestrzeñ, czystoĂÊ formy ibminimalizm. Minimalistyczne formy mebli sÈ odpowiedziÈ na gusta wïaĂcicieli, ceniÈcych ponadczasowÈ elegancjÚ poïÈczonÈ zbfunkcjonalnoĂciÈ ibpraktycznoĂciÈ na miarÚ wspóïczesnoĂci.

Jednym zbwyznaczników kuchni idealnej jest jej funkcjonalnoĂÊ. Przyczynia siÚ do tego dyskretna obecnoĂÊ nowoczesnych sprzÚtów AGD –bzmywarki, okapu ibpïyty marki AEG. WysokÈ zabudowÚ tworzÈ piekarnik AEG Competence iblodówka Siemens. Nie tylko na funkcjonalnoĂÊ, ale takĝe na estetykÚ tej kuchni, bezpoĂredni wpïyw ma blat granitowy. Kamieñ nadaje kuchennemu wnÚtrzu szlachetny ibniepowtarzalny charakter. Potrzeba otaczania siÚ materiaïami naturalnymi, takimi jak kamieñ ibdrewno, zdaje siÚ wynikaÊ nie tylko zbich piÚkna, ale teĝ zbpoczucia, ĝe wnÚtrze wykoñczone materiaïami naturalnymi jest zdrowsze.

Wypróbuj program do projektowania

O PROJEKCIE: U Autor projektu: Joanna Markowska U Powierzchnia: kuchnia –b8 m2 + spiĝarnia 3 m2

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

81

W otwartej na salon kuchni pojawiï siÚ murek, który pozwala wbciekawy wizualnie sposób zorganizowaÊ przestrzeñ. Wystrój kuchni jest mocno zbliĝony do aranĝacji wnÚtrza pokoju dziennego.

Bez wzglÚdu na to, czy otwarta, czy zamkniÚta, kuchnia zawsze stanowi centralne miejsce wbdomu ibsïuĝy konkretnym celom. Nie mniej od estetyki mebli kuchennych istotne jest to, co skrywajÈ one wbswoim wnÚtrzu. Wbzagospodarowaniu miejsca wbszuĠadach przydatne okazaïy siÚ rozwiÈzania oferowane przez ğrmÚ Blum. Podïoga ibmozaika Ăcienna, wraz zbdekoracjami zostaïy wyprodukowane przez ğrmÚ Versace Ceramic Design. Producentem opraw oĂwietleniowych Cardano zamontowanych wbstropie obniĝonym jest ğrma Paulmann. Meble wykonano zbpïyty okleinowanej naturalnÈ okleinÈ wenge ğrmy Tabu. Charakterystyczne sÈ wbnich wstawki ze szkïa piaskowanego. Zarówno zlew, jak ibbateria sÈ marki Franke.

Nowoczesny charakter wnÚtrza

JOANNA MARKOWSKA, ARCHITEKT

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

Projekt wpisaï siÚ wbzastane otoczenie. Po poprzednim wïaĂcicielu pozostaï murek obïoĝony piaskowcem, któremu nadaïam nowoczesny charakter, projektujÈc na nim podĂwietlony kubik zbblatem. WïaĂcicielom zaleĝaïo na nowoczesnym, ponadczasowym wyglÈdzie mebli, tak by wpisywaïy siÚ wbcaïy wystrój domu, wbktórym panuje eklektyzm –bnowoczesne elementy ïÈczÈ siÚ ze stylizowanymi meblami. Projekt zdradza zamiïowanie wïaĂcicieli do materiaïów wysokiej jakoĂci. Materiaïy sÈ wiÚc nowoczesne, natomiast kolorystyka doĂÊ klasyczna. WïaĂcicielom zaleĝaïo równieĝ na nowoczesnych sprzÚtach, m.in. duĝej, funkcjonalnej lodówce. WbdoĂÊ nietypowym ukïadzie kuchni zostaïa zaprojektowana przestrzeñ, wbktórej znalazïa siÚ lodówka oraz piekarnik, wspóïtworzÈc tym samym wysokÈ, funkcjonalnÈ zabudowÚ. Duĝa liczba okien powoduje, ĝe pomimo iĝ kuchnia jest doĂÊ wÈska, to sprawia wraĝenie przestrzennej ibjasnej. Polerowany gres odbija Ăwiatïo, co równieĝ daje wraĝenie przestronnoĂci.

Wypróbuj program do projektowania

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.


82

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

efekt GLAMOUR

Gïadka ibbïyszczÈca kuchnia, której aranĝacja bazuje na energetycznym ibzarazem efektownym duecie ğoletu ibjasnego beĝu. Juĝ na pierwszy rzut oka widaÊ teĝ, ĝe obie barwy niepodzielnie rzÈdzÈ caïÈ przestrzeniÈ mieszkalnÈ. Elementy wyposaĝenia dobierano wiÚc tak, by harmonizowaïy zbwyrağnowanym wnÚtrzem zarówno kuchni, jak ibsalonu.

Wypróbuj program do projektowania

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

O PROJEKCIE:

U Autor projektu: Joanna Markowska

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

U Powierzchnia kuchni: 9 m2

Kuchnia, mimo otwartego charakteru, jest wyraěnie podzielona na strefy dedykowane róĝnym czynnoĂciom. Wbkuchennej zabudowie sprytnie ukryto wiÚc sprzÚty AGD: pïytÚ indukcyjnÈ Bosch „PIE 675N14E”, piekarnik Bosch „HBA 63B250”, zmywarkÚ Bosch „SMV 53N00EU. WiÚkszÈ przestrzeñ zyskano dziÚki zastosowaniu wÈskiego blatu „Hanex” (Corian staron).

Kuchnia jest obszarem wyjÈtkowo sterylnym, abto za sprawÈ nowoczesnych, chïodnych materiaïów, zbktórych jÈ stworzono, m.in. lĂniÈcego MDF-u ibszkïa. Fronty mebli zostaïy wykonane zbpïyty MDF lakierowanej na wysoki poïysk (kawowy beĝ) ibpïyty MDF mat (ğolet). CaïoĂci dopeïnia elegancka stylistyka metalicznych dodatków ibwyposaĝenia –bokapu, piekarnika ibuchwytów. Na uwagÚ zasïuguje równieĝ umiejÚtnie zastosowane sztuczne oĂwietlenie: kaĝda strefa otrzymaïa bowiem wïasne, efektowne ěródïo Ăwiatïa. Nad szafkami umieszczono oĂwietlenie marki Massive. RozwiÈzania zboferty ğrmy Blum posïuĝyïy jako wyposaĝenie szuĠad. Natomiast na Ăcianach moĝna podziwiaÊ szkïo malowane, hartowane, zbczÚĂciowo piaskowanym wzorem.

Wypróbuj program do projektowania

Posadzka Caesar Emotions Sandy White Naturale (60x60bcm) komponuje siÚ zbjasnymi frontami mebli kuchennych. Wzrok przykuwa zlewozmywak Blanco Zenar, zbcharakterystycznÈ bateriÈ –bBlanco Julos. OĂwietlenie „Light Eye” nad wyspÈ pochodzi zboferty ğrmy Spotline.

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.

83


84

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

W nowoczesnej kuchni poïÈczonej ze strefÈ dziennÈ dominujÈ jasne kolory ibfronty na wysoki poïysk, które tworzÈ elegancki styl glamour, nadajÈc wnÚtrzu blask. Na obiady ibdomowe przyjÚcia zarezerwowana jest strefa jadalniana zbprzestronnym stoïem.

Wzmocnione kontrasty JOANNA MARKOWSKA, ARCHITEKT

BezwzglÚdna czystoĂÊ formy nie rozprasza uwagi uĝytkowników kuchni, jak ibgoĂci. Wbjednym zbdwóch przejĂÊ zbsalonu do kuchni umieszczono wbzabudowie lodówkÚ Siemens „RL 55VTEBG”.

Wypróbuj program do projektowania

Kuchnia umiejscowiona wbdomu wbzabudowie szeregowej, bez bezpoĂredniego dostÚpu naturalnego Ăwiatïa, narzuciïa pewne rozwiÈzania kolorystyczne. WbzwiÈzku zbtym meble wykonane sÈ zbpïyty MDF kawowo-beĝowej, lakierowanej na wysoki poïysk, tak by Ăwiatïo mogïo odbijaÊ siÚ od frontów, co powoduje wraĝenie optycznego powiÚkszenia wnÚtrza. Jako element zaskoczenia, wiÈĝÈcy otwartÈ na korytarz ibsalon kuchniÚ, wprowadziïam ğolet. Kolor ten pojawia siÚ równieĝ wbsalonie. Dla wzmocnienia kontrastu powierzchnia ğoletowych frontów jest matowa. Elementem, na którym zaleĝaïo wïaĂcicielom jest duĝa, funkcjonalna wyspa, wokóï której toczy siÚ kuchenne ĝycie. WiszÈce szafki majÈ czytelne, geometryczne podziaïy. Przestrzeñ jest wiÚc maksymalnie wykorzystana pod wzglÚdem przechowywania.

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

85

W tej konwencji wystroju kuchni brakuje przepychu ibğnezyjnych rozwiÈzañ, tym samym wiÚc aranĝacja pozwala na funkcjonalne ibnowoczesne zagospodarowanie przestrzeni. Prostota formy ibswego rodzaju powĂciÈgliwoĂÊ, abtakĝe ekologiczne materiaïy zbdominacjÈ drewna, stanowiÈ wyróĝniki stylu skandynawskiego. Minimalizm ibbrak zbÚdnych zdobieñ czyniÈ wnÚtrze niemalĝe ascetycznym, nie ujmujÈc mu przy tym piÚkna iboryginalnoĂci.

na wzór SKANDYNAWSKI tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

PoïÈczenie kuchni ibjadalni to jeden zbwyznaczników stylu skandynawskiego. Obie te przestrzenie oddzielajÈ od siebie brzozy, pozwalajÈc tym samym naturze zespoliÊ je wbjednÈ caïoĂÊ.

Wypróbuj program do projektowania

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.


86

kuchnie.pl

B

l

i

|

wnÚtrza

s

k

o

Ă

JOANNA MARKOWSKA, ARCHITEKT

Ê

n

a

t

u

r

y

Projekt caïego domu inspirowany jest wzornictwem skandynawskim. Wskazuje na to przede wszystkim wprowadzenie elementów bliskich naturze, takich jak len wboknie, bielone, jak wypïowiaïe drewno, szaroĂci przetartych Ăcian, brzozy –bjako pomysï na oddzielenie kuchni ibjadalni. CaïoĂÊ stanowi mieszankÚ nowego ze starym, surowego zbodrobinÈ ornamentu. Na uwagÚ zasïuguje prosty, czytelny ukïad kuchni zblodówkÈ ibdrzwiami do spiĝarni wbformie zespolonej ramy. WbtÚ koncepcjÚ idealnie wpisujÈ siÚ lekkie, linearne podziaïy oraz maïa liczba szafek górnych. MiÚkkie Ăwiatïo wprowadza zaĂ bezpretensjonalnÈ atmosferÚ –btaka byïa idea.

W sÈsiedztwie kuchni ulokowano drewniany stóï, który wnosi sporo ciepïa ibnaturalnoĂci. JednoczeĂnie, poprzez zestawienie zbkrysztaïowym ĝyrandolem wpisuje siÚ wbcaïoĂÊ. Producentem oĂwietlenia wbczÚĂci kuchennej jest Massive Futura.

Na wyposaĝenie kuchni skïadajÈ siÚ rozwiÈzania do szuĠad ğrmy Blum, zlewozmywak Deante, blat wyprodukowany przez ğrmÚ PĠeiderer. UwagÚ zwraca podïoga Power Gres (40x80bcm) ze szklanymi wstawkami typu Fusing. Takie zestawianie chïodnych materiaïów zbnaturalnym drewnem to skandynawska recepta na sukces we wnÚtrzu. By nie burzyÊ harmonii ibreprezentatywnoĂci, wszystkie sprzÚty kuchenne ibszafki zostaïy umieszczone po jednej stronie. Tak, jak caïe skandynawskie wnÚtrze, detale takĝe muszÈ byÊ praktyczne. Brak tu miejsca dla niepotrzebnych bibelotów. Wszelkie dekoracje sÈ subtelne. Wbtak zaaranĝowanÈ przestrzeñ idealnie wtapiajÈ siÚ sprzÚty AGD: piekarnik Bosch „HBN 6305.1F”, ceramiczna pïyta indukcyjna Bosch „PIF 675T01E”, zmywarka Bosch „SGV 43MO3EU”.

O PROJEKCIE:

U Autor: Joanna Markowska U Powierzchnia: kuchnia 9bm2 + spiĝarnia 2,5bm2

Wypróbuj program do projektowania

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

Poza powĂciÈgliwoĂciÈ, która generalnie cechuje styl skandynawski, wbmeblach kuchennych widaÊ równieĝ specyğczny stosunek do ekologii. Dominuje drewno, które jest szczególnie eksponowanym materiaïem. Meble kuchenne wykonane wbtej konwencji to przede wszystkim proste bryïy pozbawione zbÚdnych ozdób, skupione bardziej na funkcjonalnoĂci niĝ efektownych rozwiÈzaniach wizualnych. Ten wïaĂnie nieskomplikowany, nieco ascetyczny styl, stanowiÈcy swego rodzaju przeciwwagÚ do kuchni zbpoïudnia Europy, przysparza wielu zwolenników skandynawskiej wersji kuchennego designu. Wbtym przypadku meble wyprodukowano zbpïyty okleinowanej naturalnÈ okleinÈ dÚbowÈ, czÚĂciowo bejcowanej lazurowÈ bejcÈ Caparol. Obprostocie ukïadu stanowi zabudowa lodówki marki Elektrolux ibznajdujÈca siÚ za sÈsiednimi drzwiami spiĝarnia.

Wypróbuj program do projektowania

DEMO najnowszej wersji na DVD w numerze.

87


88

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

O PROJEKCIE: U Autor: Katarzyna Haïas-’oĝykowska

WnÚtrze jest skÈpane wbsztucznym Ăwietle. Wraĝenie jasnoĂci dopeïnia tonacja Ăcian ibpodïogi. TrafnÈ decyzjÈ byïo zastosowanie oszczÚdnej kolorystyki, bazujÈc jedynie na odcieniach kremu, bieli czy kolorze drewna. Wbefekcie otrzymano niezwykle eleganckÈ ibdostojnÈ kuchniÚ.

W tym nieco sentymentalnym otoczeniu przygotowywanie posiïków –bza sprawÈ udogodnieñ, jakie dajÈ nowoczesne urzÈdzenia AGD ibrozwiÈzania funkcjonalne –bma zupeïnie inny wymiar. StrefÚ gotowania wyróĝnia nowoczesno-rustykalny charakter. Pïyta ibpiekarnik reprezentujÈ minimalistycznÈ stylistykÚ. Nad nimi góruje zaĂ okap. Jego zwieñczeniem jest pasujÈce do wnÚtrza obramowanie, wyproğlowane tak, aby uzupeïniaïo ibpodkreĂlaïo walory okapu.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

przejĂÊ PRÓBĉ CZASU Wizualnie lekka lekka, przejrzysta przejrzysta, wyraěnie nawiÈzuje do dawnych wnÚtrz angielskich. Meble sÈ bardzo ïatwo rozpoznawalne, zbpowodu stylowej zabudowy wbodcieniu zïamanej bieli. SolidnoĂÊ uzyskano nie tylko przez masywnoĂÊ ibzwartoĂÊ formy, ale przede wszystkim ze wzglÚdu na zastosowanie szlachetnych materiaïów. Idealnym miejscem na zagospodarowanie kuchni jest wiÚc przestronne, dobrze doĂwietlone wnÚtrze.

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

89


90

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

Meble wykonano na zamówienie. PrzeciwwagÈ dla biaïych, obwysokim poïysku frontów szafek górnych, sÈ zdecydowanie ciemniejsze, wyraziste fronty szafek dolnych. Razem tworzÈ dynamiczny kontrast wbtym minimalistycznym wnÚtrzu. Kuchnia ibsalon majÈ nie tylko wspólnÈ otwartÈ przestrzeñ, ale ib„ubrane” sÈ wbtakÈ samÈ jasno-ciemnÈ kolorystykÚ. Warto zwróciÊ uwagÚ równieĝ na system Ăcienny ğrmy Zobal. Ujmuje on nie tylko prostotÈ ibelegancjÈ, ale przede wszystkim funkcjonalnoĂciÈ. Wbtym przypadku system Ăcienny wbpostaci proğli anodowanych na kolor naturalny okazaï siÚ niezwykle pomocny przy aranĝacji kuchni.

dualizm PRZESTRZENI Biaïe, lĂniÈce powierzchnie szafek górnych wystÚpujÈ obok wyraěnego, pasiastego doïu. Ten niezwykle silny kontrast, podobnie jak konsekwentnie przeprowadzony podziaï wnÚtrza, stanowi obdualistycznym charakterze przestrzeni.


Prosty ibnowoczesny wystrój kuchni zwraca uwagÚ szlachetnoĂciÈ zastosowanych materiaïów. BïyszczÈcy metal sprzÚtów AGD (okapu marki Faber oraz pïyty ibpiekarnika marki Siemens) harmonizuje zbbïyszczÈcymi meblami.

Biaïe meble kuchenne zbfrontami na wysoki poïysk sÈ idealne do tego typu kuchni. Jasny kolor optycznie powiÚkszyï wnÚtrze, abpoïysk udowodniï, ĝe wszystko co bïyszczÈce sprawdza siÚ wbmaïych pomieszczeniach ibw takich jak to wÈskich przejĂciach. Po drugiej stronie Ăciany, na której umieszczono piekarnik, znajduje siÚ panel telewizyjny.

O PROJEKCIE:

U Autor: Magdalena Kukliñska U Powierzchnia kuchni: ok. 11bm2

|

kuchnie.pl

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

wnÚtrza

91


92

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

Kuchnia stanowi czÚĂÊ salonu; obie przestrzenie ïÈczy ibjednoczeĂnie dzieli Ăciana, na której od strony kuchni znajduje siÚ piekarnik, zaĂ od strony salonu –btelewizor. Tego typu rozwiÈzanie, czyli zastosowanie swego rodzaju „progu” oddzielajÈcego salon od kuchni, abtym samym bÚdÈcego synonimem pïynnego przejĂcia zbjednej przestrzeni do drugiej, jest coraz czÚĂciej praktykowane.

P r z e j r z y s t a w i z j a

Biaïe meble kuchenne daïy duĝo moĝliwoĂci wbwyborze pozostaïych elementów, przede wszystkim dodatków. Zbracji tego, ĝe rzadko stosuje siÚ wbtego typu meblach gaïki, pojawiïy siÚ systemy bezuchwytowe. Do tak zaaranĝowanych kuchni projektanci wnÚtrz proponujÈ najczÚĂciej biaïe Ăciany, wiÚc nic dziwnego, ĝe znalazïo to tutaj swoje odzwierciedlenie.

MAGDALENA KUKLI”SKA, ARCHITEKT

WïaĂciciele aktywnie uczestniczyli wbprojektowaniu tej kuchni. Mieli jasnÈ wizjÚ ibmocno sprecyzowane oczekiwania co do jej wyglÈdu. Caïy czas mnie inspirowali ibwspólnie szukaliĂmy najlepszych rozwiÈzañ. Jednym zbciekawszych pomysïów zrealizowanych wbramach tego projektu jest Ăciana, która wyznacza granicÚ pomiÚdzy kuchniÈ absalonem. Natomiast czysta forma, minimalizm ibsilny kontrast, na którym opiera siÚ caïoĂÊ, to gïówne zaïoĝenia projektowe.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

93

wszystko Aĩ LĝNI!

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

Hegemonia bieli wbkuchni zïamana zostaïa przez drewno, kamieñ ibstal. Róĝne odcienie brÈzów zestawione zbolĂniewajÈcÈ bielÈ, wbbïyskotliwy sposób przechodzÈ wbotwartÈ, utrzymanÈ wbjasnej, Ăwietlistej kolorystyce przestrzeñ. Stylistyczny kunszt, który wypeïnia kuchennÈ strefÚ kontynuowany jest wiÚc wbjadalni ibw salonie. Istotna jest tutaj bowiem spójnoĂÊ caïego wnÚtrza.

Centymetr po centymetrze przestudiowana przestrzeñ, tak by maksymalnie wykorzystaÊ kaĝdÈ powierzchniÚ. Biel jest wbtym wnÚtrzu dominantÈ, którÈ dodatkowo intensyğkuje oĂwietlenie. Liczne punkty Ăwiatïa umieszczone wboryginalnie wymodelowanym podwieszanym suğcie –boĂwietlajÈ ibjednoczeĂnie dekorujÈ wnÚtrze.

O PROJEKCIE:

U Autor: Magdalena Kukliñska U Powierzchnia kuchni: 10bm2


94

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

CzÚĂÊ jadalniana utrzymana jest juĝ wbnieco ciemniejszej kolorystyce, jednak za sprawÈ odpowiedniego doboru oĂwietlenia uzyskano spodziewany efekt iluminacji.

D w a w y j Ă c i a MAGDALENA KUKLI”SKA, ARCHITEKT Taki podziaï przestrzeni okazaï siÚ praktyczny ibwygodny. Zapewnia on swobodny dostÚp do kuchni zbsalonu, jak ibz holu, przy jednoczesnym oddzieleniu tych przestrzeni od siebie. Wbstreğe granicznej kuchni ibsalonu zbjadalniÈ, umieĂciïam stolik, przy którym wïaĂcicielka moĝe swobodnie wypiÊ kawÚ ibpoczytaÊ. Niezmiernie ciekawym rozwiÈzaniem sÈ równieĝ drzwi przesuwne wbholu, za którymi skrywajÈ siÚ nie tylko póïki, ale teĝ tajemne przejĂcie do kuchni. Moĝliwe sÈ wiÚc dwa wyjĂcia.

Stolik zbcharakterystycznym grubym blatem oraz krzesïo od kompletu znajdujÈcego siÚ wbjadalni, wprowadzajÈ wbstrefÚ salonu. UwagÚ przykuwa pionowa szklana taĠa znajdujÈca siÚ tuĝ nad stoïem, pod którÈ zamontowano podĂwietlane póïki.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

Z kuchni wystarczy zrobiÊ tylko krok, by znaleěÊ siÚ wbjadalni. Symbolicznym wydzieleniem stref jest niewielki barek kuchennej zabudowy.

W kuchni spotykajÈ siÚ ciemne ibjasne barwy. PoïÈczenie naturalnych odcieni drewna, zbkamiennym blatem ibbielÈ frontów szafek, daïo efekt harmonii. Stworzyïo równieĝ wraĝenie wzajemnego dopeïniania siÚ barw. Natomiast wysoka, ciemna zabudowa okazaïa siÚ idealnym miejscem do umieszczenia wbniej kuchenki mikrofalowej marki Gorenje oraz piekarnika marki Siemens.

95


96

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

Ciepïo-zimno

W tym stonowanym wnÚtrzu obejmujÈcym kuchniÚ, salon ibjadalniÚ toczy siÚ nieustanna gra. Zbciepïym, energicznym brÈzem mebli rywalizujÈ jasne tonacje Ăcian, blatów ibpodïogi. Jednak to tylko pozorna walka, wbrzeczywistoĂci bowiem jest ona Ăwiadomym wspóïdziaïaniem.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

O funkcjonalnoĂci kuchni ĂwiadczÈ sprzÚty AGD. Piekarnik Siemens idealnie wpisaï siÚ wbprostÈ, wrÚcz minimalistycznÈ formÚ mebloĂcianki, perfekcyjnie podkreĂlonÈ ksztaïtem uchwytów.

StarannoĂÊ widaÊ przede wszystkim wbdoborze materiaïów, stosowanych ze smakiem ibbez przypadku. Surowemu bïyskowi stali towarzyszy ciepïy dotyk drewna. Godne uwagi sÈ równieĝ szklane fronty szafek górnych oraz szuĠad. Wszystko razem to obraz idealnego ïadu wbprostej, ale niezwykle eleganckiej ramie.

Gïówne zaïoĝenia: minimalizm ibfunkcjonalnoĂÊ, zostaïy wbpeïni zrealizowane. Wszystko wtopione wbproste, geometryczne formy, których nie zakïóca ĝadna zbÚdna rzecz. Wbtym stoickim spokoju jest doza dynamizmu: kontrast jasnych ibciemnych pïaszczyzn. Na uwagÚ zasïuguje równieĝ pïynne przejĂcie zbkuchni do jadalni ibsalonu. SymbolicznÈ granicÚ pomiÚdzy tymi przestrzeniami wyznacza stolik zbgrubym blatem ibdwa umieszczone przy nim hokery.

O PROJEKCIE: U Autorka: Joanna Czacharowska

97


98

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

Umiar wbdoborze barw, zasada symetrii ibatmosfera spójnoĂci, to doskonaïa inspiracja dla stworzenia nowoczesnego, luksusowego wnÚtrza.


wnÚtrza

|

kuchnie.pl

lekcja STYLU O piÚknie kuchni stanowi jej funkcjonalnoĂÊ, forma wynika wiÚc zbfunkcji. Prezentowane wnÚtrze to najlepszy przykïad na to, ĝe stylistyczna elegancja, wykorzystana wbtwórczy sposób, Ăwietnie siÚ sprawdza takĝe wbprzestrzeni kuchennej.

tekst: Anna Andrejczuk, fot. Tomasz Markowski

Praktycznie nie ma otwartych póïek, abwiÚkszoĂÊ kuchennych sprzÚtów ibgadĝetów kryje siÚ za frontami szafek wiszÈcych ibstojÈcych. Brak otwartych póïek równowaĝy duĝa liczba pozamykanych szafek ibszuĠad. Drewno zdominowaïo wnÚtrze, wpïywajÈc na kolorystykÚ mebli, ram okiennych oraz czÚĂci podïogi. Pozostaïa czÚĂÊ podïogi zostaïa pokryta duĝymi pïytami gresowymi.

99


100

kuchnie.pl

|

wnÚtrza

Charakterystyczne dla prezentowanej kuchni jest zastosowanie dwóch rodzajów uchwytów. Wbszafkach ze szklanymi frontami –bo mniejszym rozstawie, natomiast wbpozostaïych meblach wchodzÈcych wbskïad kuchennej zabudowy, uchwyty wyznaczajÈ dïugie linie, poziome, ale teĝ pionowe.

Jak elegancjÚ poïÈczyÊ zbwpisanym wbmisjÚ kuchni gotowaniem? To tylko pozorny paradoks. Projektantka kierowaïa siÚ przede wszystkim wygodÈ, kolorystykÈ ibfunkcjonalnoĂciÈ. Koncepcja ociera siÚ wiÚc obstyl glamour, ale opiera na innowacyjnych rozwiÈzaniach.

O PROJEKCIE: U Autorka: Joanna Czacharowska


Czy podczas zmywania moĝna „oddaÊ siÚ” rozmyĂlaniom, zapatrzyÊ wb dal, przypilnowaÊ bawiÈce siÚ wbogrodzie dziecko (kobiety majÈ podzielnÈ uwagÚ, wiÚc zb ïatwoĂciÈ poïÈczÈ 2 wb 1)? Otóĝ tak. Wystarczy pod oknem zb widokiem „w dal” zamontowaÊ zlewozmywak. Niektórzy pewnie pomyĂlÈ zbpowÈtpiewaniem, ĝe to maïo prawdopodobne, bo przecieĝ trzeba wstawiÊ bateriÚ, która ma okreĂlonÈ wysokoĂÊ ibjak wówczas otworzyÊ okno? To niefunkcjonalne rozwiÈzanie –bmoĝe pomysï DOBRY, ale realizacja zostawia wiele do ĝyczenia. Jest jednak jedno ale… PERFEXIM rozwiÈzaï ten problem: Pomysï ib realizacja powyĝszego moĝe iĂÊ ze sobÈ wb parze –b wystarczy zamontowaÊ bateriÚ kuchennÈ RIVA zb kolekcji Nexe. Ta wysoka, jednouchwytowa, podokienna bateria sprosta oczekiwaniom. Jej innowacyjnoĂÊ polega na funkcjonalnoĂci –bmoĝna jÈ „poïoĝyÊ” zbpozycji stojÈcej do leĝÈcej. WysokoĂÊ caïkowita wynosi 320bmm, abpo zïoĝeniu 78bmm, co pozwala na montaĝ we wnÚce, przy oknie ibinnym problematycznym miejscu –bmoĝna powiedzieÊ „dobrze siÚ skïada”. Dodatkowo obraca siÚ ob360°

PPUH „Perfexim” LTD Sp. zbo.o. ul. Samotna 2 61-441 Poznañ


Kuchnie.pl  

wydanie specjalne miesiecznika BIZNES meble.pl poswiecone kuchniom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you