Page 1

BRAN¿A: DIAMENTY MEBLARSTWA 2012 WR}CZONE

RAPORT: ZALEG’O¥CI P’ATNICZE

BIZNES m i e s i Ú c z n i k

b r a n ĝ o w y

g r u p y

nr L

2/2012(16) U

T

Y

ISSN 2082-6338 cena:16,90 zï (w tym 8% VAT)

m e b l e . p l

PRODUKT:

MEBLE DO PRZESTRZNI OUTDOOR SYLWETKA:

MARIUSZ MA’ECKI ZWROT O 180° TECHNOLOGIE:

AKCESORIA DO MEBLI SKRZYNIOWYCH RELACJA Z TARGÓW „HEIMTEXTIL” MEBLARSTWO

BRAN¿A

PODWY¿SZONEGO RYZYKA

Sareïo Mirosãaw

Wydaje mi siÚ, ĝe klientom ğnalnym znudziïy siÚ juĝ foliowane meble z niĝszej póïki. Bardziej potrzebujÈ produktu, który wyglÈda szlachetnie np. jest lakierowany. Waĝny jest teĝ ukïon w stronÚ wyĝszej jakoĂci.

SZWECJA:

RYNEK NIEWYKORZYSTANYCH MO¿LIWO¥CI


spis treĂci

4.

Od redakcji

FELIETONY 6. 8.

Kluby wyznawców Marxa Niepolskie meble z Polski

52

BIZNES meble.pl

[ luty 2012 nr 2 (16)

RAPORT 10.

14.

Suma wszystkich strachów

Z problemami opóěnieñ wbpïatnoñ Ăciach, nieuregulowanych zobowiÈzañ ğnansowych ibwindykacji naleĝnoĂci boryka siÚ takĝe branĝa meblarska.

Branża podwyższonego ryzyka a

Rozmowa zbGrzegorzem Bïachnio, anaalitykiem wbTowarzystwie Ubezpieczeñ Euler Hermes.

BRANŻA 18. 28. 30.

40. 42.

46.

Wiadomości Na dobry początek

Relacja zb11. targów wewnÚtrznych ğrmy MP Nidzica.

Diamenty Meblarstwa 2012

4 stycznia, wbInstytucie Wzornictwa Przemysïowego wbWarszawie, podczas uroczystej gali podsumowaliĂmy szóstÈ edycjÚ konkursu „Diament Meblarstwa” ibwrÚczyliĂmy jej zwyciÚzcom pamiÈtkowe statuetki. Relacja zbtargów „Heimtextil” we Frankfurcie.

Więcej inwestycji, mniej strachu

Rozmowa zbMirosïawem Sareïo, regionalnym menedĝerem sprzedaĝy ğrmy Robert Bürkle.

Rynek niewykorzystanych możliwości

Królestwo równowagi

Rozmowa zbBeatÈ OsieckÈ, prezes ZarzÈdu ğrmy Kinnarps Polska.

DESIGN 52. 54.

2

30

Kolor i trwałość

Polska, chociaĝ jest wbczoïówce pañstw eksportujÈcych meble do Szwecji, jednak nie wykorzystuje wbpeïni potencjaïu tego rynku. Jeĝeli polscy producenci mebli chcÈ zaistnieÊ na Póïwyspie Skandynawskim –bczas to zmieniÊ.

50.

ZORGANIZOWANA WbBIBLIOTECE W BIBLIOTECE NARODOWEJ WbWARSZAWIE W WARSZAWIE WYSTAWA WZORNICTWA POLSKIEGO PT. „W DOBREJ FORMIE” MIA’A NA CELU ZAPREZENTOWANIE IbPROMOWANIE OSIkGNI}m NAJLEPSZYCH WSPӒCZESNYCH POLSKICH PROJEKTANTÓW.

Nie tylko dobre wrażenie Go to Hel (sinki)!

BIZNES meble.pl [ luty 2012

58


spis treĂci

58.

Zwrot o 180°

64. 66.

Trendy Nowości

Mariusz Maïecki wspóïpracowaï zbpowodzeniem zbjednÈ zbnajwiÚkszych polskich ğrm meblowych, tworzÈc dla niej bardzo charakterystyczne ibrozpoznawalne kolekcje.

PRODUKT 68.

74. 80.

74

Estetycznie ibwygodnie zaaranĝowana przydomowa przestrzeñ zapewni wspaniaïy relaks domownikom oraz zachwyci wszystkich goĂci podczas towarzyskich spotkañ ibprzyjÚÊ na Ăwieĝym powietrzu. Polacy coraz Ămielej inwestujÈ wiÚc nie tylko wbogrodowe huĂtawki, ale takĝe wbkomfortowe meble wypoczynkowe zbkolekcji outdoor.

92

86.

Pod gołym niebem

Dobrze zaaranĝowany ogródek kawiarniany lub restauracyjny moĝe skutecznie zachÚciÊ klientów do odwiedzenia danego lokalu.

PRZYZNAWANY CO 2 LATA TYTU’ WORLD DESIGN CAPITAL, Wb2012 ROKU NALE¿Y DO STOLICY FINLANDII, HELSINEK.

Wypoczynek w wersji outdoor W stronę słońca

Leĝanki ogrodowe ibbasenowe zachÚcajÈ do bïogiego lenistwa wbpromieniach sïoñca, niekoniecznie tylko wbletnie dni.

Nie tylko koje

Meble okrÚtowe zaliczyÊ moĝna do mebli maïo popularnych, dedykowanych do nietypowej grupy odbiorców.

TECHNOLOGIE 88.

Czas na ciszę

92. 95.

Widziane z profilu Pod presją, ale bez presji

98.

Trwać w zawieszeniu

SzuĠady stanowiÈ inspiracjÚ dla technologicznych rewolucji wbobszarze mebli skrzyniowych.

Systemy wspomagajÈce otwieranie wbmeblach bez uchwytów. Nie wystarczy, by zawieszki do mebli pokojowych byïy wytrzymaïe na ciÚĝary, muszÈ równieĝ pasowaÊ do mebli, które utrzymujÈ.

CHILLOUT 102. Diamentowa gala 105. Mariaż sztuki z biznesem 106. Wygraj siebie

UmiejÚtnoĂci osobiste, niezbÚdne wbbiznesie.

108. Felietony

102

54

MiesiÚcznik branĝowy grupy meble.pl ISSN 2082-6338 nr 2/2012 (16) Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. ul. Hetmañska 40 lok. 108 15-727 Biaïystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl redakcja@meble.pl Prezes ZarzÈdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespóï: Diana Nachiïo tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna ¿amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Andrejczuk tel. +48 533 340 940 a.andrejczuk@meble.pl ZdjÚcia: Tomasz Markowski Skïad: Piotr Urbañski Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Marta DziÚgielewska tel. +48 533 340 340 m.dziegielewska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Marta Brylewska +48 533 340 530 m.brylewska@meble.pl Redakcja nie zwraca materiaïów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĂci za treĂÊ zamieszczanych reklam. ZdjÚcie na okïadce: Mirosïaw Sareïo, regionalny menedĝer sprzedaĝy ğrmy Robert Bürkle. Fot. Diana Nachiïo.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

3


MAREK HRYNIEWICKI redaktor naczelny

Kapitalizm po polsku,

CZYLI NA K’OPOTY BAREJA

4

BIZNES meble.pl [ luty 2012

P

olskie firmy biją rekordy. W wartości depozytów i... nieuregulowanych na czas należności. To swoisty paradoks: można mieć pieniądze, nawet wcale niemałe, ale w niczym to nie przeszkadza, by nie płacić rachunków i faktur. W efekcie, jak poinformował Narodowy Bank Polski, depozyty przedsiębiorstw wyniosły pod koniec ubiegłego roku ponad 203 mld  zł, co w  ciągu minionego roku dało wzrost o ponad 12%. Na przeciwległym biegunie są nieregulowane w terminie należności, idące już o miliardy złotych, a co gorsze – rosnące z roku na rok wręcz lawinowo. Wzorem do naśladowania jest dziś bohaterski kierownik szatni z „Misia” i jego proste pytanie: Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Dzisiejsza wersja tej tyrady mogłaby brzmieć tak: Nie zapłacimy wam tej faktury i co nam zrobicie? Jak to co? Znajdzie się i na to rada: Misiu, misiu. Ukradli tobie paszport, ukradnij komuś i ty. W efekcie ten łańcuszek – od pozyskania surowca, przez produkcję, aż po sprzedaż – zaczyna przypominać ciąg kostek domina: przewraca się jedna i w chwilę potem zaczynają się przewracać, jedna po drugiej, kolejne. Obrót staje się papierowy i z tych papierowych wpływów trzeba regulować (lub nie) rozmaite należności. Z jednym wyjątkiem: ta zasada nie dotyczy Państwa. O  ile Matrix w  relacjach między firmami ma się całkiem nieźle, ba – jest najwyraźniej przez nie tolerowany, o tyle relacje przedsiębiorstwa – Państwo to już pełen real. Podatki od papierowych wpływów i obrotów są jak najbardziej realne. Dochodzi więc do paranoi: firma musi mieć pieniądze na zapłacenie podatków od braku pieniędzy. Tego nie wymyśliłby już chyba nawet sam Bareja. W Internecie znaleźć można coraz więcej ogłoszeń oferujących wymianę rozmaitych usług czy umiejętności. Nikogo już nie dziwią propozycje w rodzaju: Nauczę hiszpańskiego w zamian za naukę francuskiego, czy: Popilnuję dziecka w zamian za lekcje gry na pianinie. Może to i jest jakiś pomysł dla wielu firm. Na szczęście w czasach Barei nie było Internetu... d

Fot. Tomasz Markowski

Ani John Maynard Keynes, ani Milton Friedman. Guru polskich przedsiÚbiorców jest dziĂ Stanisïaw Bareja, abnatchnieniem nieĂmiertelna komedia „MiĂ”.


.URSNDZNURSNēLGHQW\F]QH 'RSDVRZDQLHEH]NRPSURPLVyZ Döllken ➟ Kompetencja ‡6]\ENRħĄ‡3HZQRħĄ NajwyijV]a jakRħĄ be]pRħUednio oGSUoducenta RealL]XMemy indywidualne ]amówienia 3HUIHNF\MQ\VHUZLVLEã\VNDZLF]QDGRVWDZD ObV]HUQ\SUogUDPPDga]ynowy 3RZWDU]DOQRħĄNRORUyZLGHNRUyZ ,QVSLUXMĎFHUR]ZLĎ]DQLDGHNRUDF\MQH 0RijOLZRħĄ]DNXSXRQOLQH Made iQ*HUPDQy 6]Xkaãeħ, V]XkaV], ZNALA=â(Ħ! www.doellken.pl

Innovation powered by Döllken Sp. z o.o. ul. Konduktorska 39c | PL-40-155 Katowice tel.+48 32/781 20 90 | fax.+48 32/781 20 91 biuro@doellken.pl | www.doellken.pl


felietonXSadowski o gospodarce

AANDRZEJ SADOWSKI

Autor jest wiceprezydentem Centrum im. Adama Smitha.

KLUBY

RzÈd postanowiï zajÈÊ siÚ tzw. odwróconÈ hipotekÈ. Od jakiegoĂ juĝ czasu instytucje ğnansowe oferujÈ na polskim rynku moĝliwoĂÊ wypïaty dodatkowych pieniÚdzy wbzamian za przekazanie prawa do posiadanej nieruchomoĂci.

E

merytury i świadczenia w  Polsce nie są wysokie. Osoby z emeryturą podejmują pracę, bo wypłacane im pieniądze nie pozwalają na wykupienie wszystkich potrzebnych lekarstw. Pracujemy o  wiele dłużej, niż wymaga tego ustawa. Taki jest przymus ekonomiczny. Zarówno w  przypadku odwróconej hipoteki, jak i wieku emerytalnego, rząd zajmuje się kwestiami, które już dawno znalazły rozwiązanie. Gdyby członkowie rządu „przykładali się” na lekcjach ojczystego języka, znaliby treść sztuki Aleksandra Fredry „Dożywocie”. Rozwiązania odwróconej hipoteki są nie od dziś powszechnie stosowane, choćby na podstawie kodeksu cywilnego. Nie potrzeba dodatkowej ustawy. Wiara polityków, że ustawy mają taką moc, jak biblijne słowo, które „ciałem się stało“, prowadzi do produkcji niemożliwego do ogarnięcia i egzekucji chaosu przepisów, którego nie należy mylić z  porządkiem prawnym. Rząd zazwyczaj deklaruje zainteresowanie jakimś problemem długo po tym, jak rynek znalazł jego rozwiązanie. Życie społeczne i  gospodarcze jest niezwykle twórcze i  zbyt dynamiczne, aby czekać z wypracowaniem i wprowadzeniem rozwiązań na plenum rządu.

6

BIZNES meble.pl [ luty paědziernik 2012 2011

Jedyny realny powód zainteresowania rządu sprawą, to zaistnienie możliwości wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Nie ma żadnych reform, mimo że słowo „reforma” z ust premiera pada tak często, jak zgoła inne słowo stosowane w Polsce w każdej sytuacji, potocznie określające najstarszy zawód świata. Nieustające deklaracje polityczne nabierają charakteru hiperinflacyjnego pieniądza. Jego znaczenie jest odwrotnie proporcjonalne do ilości. Rośnie w oczach tłum widzący, że król jest nagi i mający na to niemało już dowodów. Sytuacja taka ma miejsce nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zostały zweryfikowane słowa niejednego przywódcy europejskiego, i to nie tylko w sprawie euro. Jeszcze nie tak dawno przewodniczący Rady Europejskiej, Herman van Rompuy, zapewniał, że sytuacja finansowa strefy euro nie daje poważnych powodów do niepokoju, a głównym problemem jest to, jak zapobiec dalszym wybuchom irracjonalności rynków. Dziś przyjmuje się, że prawdopodobieństwo rozpadu strefy euro w  ciągu najbliższych dziesięciu lat wynosi 99%. Mamy kryzys, ale nie finansowy, tylko kryzys elit politycznych i  ich przywództwa. Wkrótce społeczeństwa

krajów Unii Europejskiej zamiast jej patetycznego hymnu będą śpiewać słowa piosenki Tomasza Lipińskiego „Nie wierzę politykom”. Sytuacja w Unii coraz bardziej przypomina przełom w krajach byłego obozu (w dosłownym tego słowa znaczeniu) państw Związku Radzieckiego. Gospodarki krajów Unii, tak jak dawniej krajów socjalistycznych i ZSRR, nie mogą dziś udźwignąć nadmiaru obowiązków, celów i wydatków swoich rządów. Wydajność gospodarek europejskich jest niewspółmierna do rozbudowanych zadań państwa dobrobytu tworzonego przez biurokrację. Z jednej strony – gospodarki dociążane są wydatkami rządowymi, a  z drugiej –  nie mniejszymi regulacjami wynikającymi z  polityki klimatycznej czy też afirmacyjnej, we wszystkich jej możliwych przejawach. Europa, która niegdyś – dzięki wolności gospodarczej, wolności zawierania umów oraz ograniczonej interwencji rządów – „wyskoczyła” pod względem bogactwa na dwa wieki przed inne kontynenty, dziś zwraca się o pomoc do swoich byłych kolonii. Paradoks tej sytuacji polega nie tylko na tym, że Brazylia ma pożyczać pieniądze Unii, ale też na tym, że ciągle otrzymuje od niej dotacje na swój rozwój. Zarówno w  przypadku polityki prowadzonej przez nasz rząd, jak i  tej na skalę kontynentu, trudno o lepszą definicję, niż ukuta przez Groucho Marxa. Nie powstydziliby się jej dziś nawet najwięksi filozofowie polityki. Marx zauważył, że polityka to sztuka, która polega na tym, żeby szukać problemów, znajdować je, źle je rozpoznawać i  niewłaściwie stosować nieodpowiednie środki zaradcze. Pod tym względem politycy europejscy osiągnęli jedną prędkość, ale prowadzi ona do kolizyjnego kursu z własnymi społeczeństwami i gospodarkami. d

Fot. Tomasz Markowski

WYZNAWCÓW MARXA


felietonXWiktorski o gospodarce

DR INŻ. TOMASZ WIKTORSKI Autor jest właścicielem B+R Studio i eks i ekspertem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Odwiedziïem ostatnio miÚdzynarodowe targi meblowe wbKolonii –bIMM. Nikogo zbbranĝy nie trzeba chyba przekonywaÊ obznaczeniu tej imprezy. Na2powierzchni 240 tys. m wbtym roku prezentowaïo siÚ 1.157 ğrm zb54 krajów. Liczba odwiedzajÈcych przez siedem dni targowych siÚgnÚïa 115 tys. osób.

W

porównaniu do imprez krajowych wynik jest na pewno i mp onuj ą c y, ale też wiadomo, że żadna z firm nie jest w stanie obsłużyć szesnastu tysięcy gości na stoisku w ciągu jednego dnia. Owszem, zwiedza się wystawę w  celu inspiracji, poczucia trendu rynkowego, porównania ofert, ale na koniec zwykle zamówienia składa się u tego samego dostawcy co zwykle. Jakie były targi IMM 2012? Zwiedzających jest dużo, natomiast zamówienia złożyli jedynie zaproszeni przez nas wcześniej partnerzy. Nowych klientów na razie nie było – taką opinię prezentowało wiele firm. Po takich targach zdobywamy jednego czasem dwóch nowych klientów. Zamówienia pojawiają się czasem po miesiącu, po dwóch, po trzech miesiącach. Ogólnie wystawcy nastawieni na sprzedaż na rynku niemieckim prezentowali dość optymistyczne poglądy i niewielu było takich, którzy narzekali. Odrobinę mniej optymizmu prezentowali wystawcy liczący na zamówienia z innych krajów, szczególnie spoza UE. Takich kupców, według niektórych firm, przyjechało do Kolonii w tym

8

BIZNES meble.pl [ luty 2012

roku mniej niż poprzednio, a targom IMM trudno się oprzeć podążaniu w kierunku targów nastawionych na zaopatrzenie rynku krajowego. Prezentowane produkty również odebrałbym jako produkty przygotowane właśnie z myślą o kliencie niemieckim: dużo drewna litego, dużo masywnych kształtów, ale też dużo bieli i  jasnego naturalnego drewna. W Polsce pokazywalibyśmy meblościankę z  płyty, która kosztuje, powiedzmy, 200 euro; tu natomiast pokazujemy mebel z drewna litego za 1.000 euro – tłumaczył jeden z wystawców. Trudno o lepszą charakterystykę ekspozycji w Kolonii. Jest kryzys w Europie, czy go nie ma? Styczeń był bardzo dobry. Klienci złożyli zamówienia na targach. Żadnego kryzysu nie ma! Klient ostateczny ma pieniądze i chce je wydawać. Gospodarka robi swoje, a kryzys to tylko gadanie polityków. To były najczęstsze odpowiedzi. Nawet ci, którzy obawiali się, że zamówienia na targach z uwagi na kryzys będą ostrożne, twierdzą, że są pozytywnie zaskoczeni. Spodziewaliśmy się, że zamówienia będą jednostkowe, ale nie. Kupcy zamawiają zestawy i  całe partie mebli. Co więcej, przełknęli nawet bez większych zastrzeżeń podwyżki cen. To bardzo dobra prognoza

na 2012 rok – twierdził wystawca z Polski. Trochę ostrożniej i w sposób bardziej wyważony wypowiadali się przedstawiciele z innych krajów. Natomiast w sposób jawny o skutkach walki z kryzysem mówili przedstawiciele południa Europy. Wzrost podatków, wzrost cen – to sprawy, na które otwarcie narzekali. Optymalizacja kosztów widoczna była również w zachowaniu odwiedzających targi kupców. Mało kto przyjechał na wszystkie 7 targowych dni, choć z  pewnością miałby co robić. Kupcy przeważnie przyjeżdżali na jeden-dwa dni, składali zamówienia u z góry ustalonych dostawców i wracali do domu. Jak prezentowały się polskie meble? Za pierwszym razem, kiedy sprawdziłem listę wystawców uderzyła mnie ich liczba – 26 firm z Polski. To zdecydowanie więcej niż w  ostatnich latach. Pomyślałem więc, że coś się zmienia w myśleniu o promocji polskich mebli. Na miejscu przekonałem się, że owa zmiana wygląda jednak inaczej, niż sobie ją wyobrażałem. Na jednym stoisku zorganizowanym przez PAIZ za pieniądze z  dotacji unijnej zaprezentowało się aż 17 firm. Problem w tym, że stoisko miało powierzchnię tylko 200 m2. Dużo różnych mebli, niekoniecznie do siebie pasujących, było ciasno ustawionych na powierzchni o  symbolicznej wielkości. Sytuację postrzegania polskich mebli w  całokształcie wystawy niewiele zmieniały przyzwoite stoiska firm Forte, Sits czy Steinpol. Dopiero kolejnego dnia, przeglądając katalog stwierdziłem, że wiele nazw nawiązuje do firm, które znam z naszego podwórka. Tym razem trafiłem na przestronne i eleganckie stoiska takich firm, jak Furninova, IMS, Klose (i  nie tylko), a  wszystkie pod szyldami innych państw. W rozmowie wystawcy ze Szwecji, Niemiec czy Liechtensteinu przyznawali, że wszystkie meble prezentowane na ich stoiskach były wyprodukowane w Polsce. Osobiście niepolskie meble z  Polski podobały mi się bardziej niż te pod szyldem naszego kraju. d

Fot. archiwum

NIEPOLSKIE MEBLE ZbPOLSKI


Meble w najlepszym wydaniu Jesteśmy zamebliści!

Odbierz swój bezpłatny egzemplarz i zamów prenumeratę w specjalnej cenie!

Zapraszamy na MTM w Ostródzie Zapraszamy na MEBLE POLSKA w Poznaniu stoiska nr 12 i 13, hala 6

www.wyd Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. ul. Hetmańska 40 lok. 108, 15-727 Białystok tel. +48 85 653 79 65, fax +48 85 651 35 13 e-mail: redakcja@meble.pl, www.wydawnictwo.meble.pl


raportXzalegïoĂci pïatnicze WALKA ObNALE¿NO¥CI WbBRAN¿Y MEBLARSKIEJ

SUMA

WSZYSTKICH STRACHÓW Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi zebrało opinie Polaków na temat zaciągania długów. Dwa dominujące odczucia, które towarzyszą zadłużaniu się, to wstyd i strach. A z problemami opóźnień w płatnościach, nieuregulowanych zobowiązań finansowych i co za tym idzie – windykacji należności, boryka się coraz więcej sektorów, w tym także branża meblarska. Trudno oszacować skalę tego zjawiska, na pewno jednak nie można udawać, że problem ten nie istnieje. A n n a

A n d r e j c z u k

N

ie ma bardziej poruszającego i w równym stopniu porażającego obrazu, dotyczącego zaległości płatniczych, niż wyreżyserowany przez Krzysztofa Krauzego „Dług”. Chociaż tytułowy dług był fikcyjny, to jednak sytuacja przerosła bohaterów filmu. Co istotne, film oparty został na wydarzeniach autentycznych,

na wydarzeniach, które rozegrały się w Polsce. TO NIE JEST KRAJ DLA DŁUŻNIKÓW? W ub.r. w Polsce na dziesięć faktur tylko trzy były opłacone zgodnie z terminem płatności, a na przestrzeni ostatnich 2 lat nastąpił w  tym zakresie spadek o  około 20%. Tendencja ta nadal się utrzymuje, zatem należy się spodziewać, że w 2012 r. na dziesięć faktur tylko dwie zostaną zapłacone w  terminie –  przewiduje Sławomir Deleżuch, prezes Zarządu DCGroup, firmy zajmującej się m.in. monitorowaniem i windykacją należności. Na eskalację tego zjawiska zwraca uwagę Małgorzata Zawiślak, koordynator handlowy w  firmie Artline Marlena Oszczyk: Już od kilku lat obserwujemy ten problem. W  ubiegłym roku odsetek nieterminowych płatności zwiększył się o około 15%, w porównaniu do roku 2010. Jednak zatoru płatniczego nie mieliśmy, po prostu klienci płacili nieterminowo.

Zatoru płatniczego uniknęła również firma Meblomak, o czym informuje Agnieszka Łazor, specjalista ds. rozliczeń finansowych i  windykacji: Nieterminowe otrzymywanie należności od kontrahentów nie spowodowało zatoru płatniczego w naszej firmie w  ubiegłym roku. Większość naszych klientów reguluje swoje zobowiązania terminowo lub w  granicach naszej tolerancji. Jednakże w ubiegłym roku 2-3% kontrahentów uregulowało swoje zobowiązania wobec naszej firmy po terminie 180 dni. Optymistyczny jest za to wydźwięk wypowiedzi Macieja Stokłosy, prezesa Zarządu Dobre Meble, który przyznaje, że kontrahenci regulują zobowiązania wobec jego firmy, mieszcząc się w wyznaczonym czasie lub 2 tygodnie po terminie. PAMIĘĆ DOBRA, ALE KRÓTKA W akcie desperacji, wierzycielowi mówi się dosłownie wszystko np.: Nie ma osoby odpowiedzialnej za dokonywanie przelewu, Mieliśmy awarię systemu a nawet Już zrobiłem przelew.

W UB.R. WbPOLSCE NA DZIESI}m FAKTUR TYLKO TRZY BY’Y OP’ACONE ZGODNIE ZbTERMINEM P’ATNO¥CI, AbNA PRZESTRZENI OSTATNICH 2 LAT NASTkPI’ WbTYM ZAKRESIE SPADEK ObOKO’O 20%. TENDENCJA TA NADAL SI} UTRZYMUJE, ZATEM NALE¿Y SI} SPODZIEWAm, ¿E Wb2012bR. NA DZIESI}m FAKTUR TYLKO DWIE ZOSTANk ZAP’ACONE WbTERMINIE. NAJCZ}STSZk WYMÓWKk D’U¿NIKÓW JEST „ZAPOMNIA’EM”. A¿ 60% D’U¿NIKÓW PODAJE T} PRZYCZYN} IbDEKLARUJE, ¿E ZAP’ACk WSZYSTKIE NALE¿NO¥CI. Sïawomir Deleĝuch, prezes ZarzÈdu DCGroup.

1100

BIZNES BI BBIZ IZ IZNE NNES EESS meb m me meble.pl ebble lee..pl le. pl [ luty luty uttyy 2012 ut 2012 20 12


zalegïoĂci pïatniczeX raport ZOBOWIkZANIA FINANSOWE WbBRAN¿Y MEBLARSKIEJ 6 5

w mld zł

Najczęstszą wymówką dłużników jest: „zapomniałem”. Aż 60% dłużników podaje tę przyczynę i deklaruje, że zapłacą wszystkie należności. Najrzadziej wykorzystywana jest wymówka „nigdy nie miałem zamiaru zapłacić”. Wynika to z  tego, że firmy przeprowadzają coraz dokładniejszą analizę swoich partnerów biznesowych przed podpisaniem umowy, zabezpieczając się w ten sposób przed wyłudzeniami – wyjaśnia Sławomir Deleżuch. Do tego typu sytuacji niektórzy się już nawet przyzwyczaili, co nie znaczy, że powinno to stać się normą.Większość klientów reguluje płatności po upływie terminu, zwykle jednak nie przekraczają 30-dniowego opóźnienia. Tylko w  kilku przypadkach oddaliśmy sprawy do komornika oraz do windykacji –  oznajmia Małgorzata Zawiślak. Istotnym elementem wpływającym na płynność i  terminowe regulowanie zobowiązań w  kryzysie są zmniejszone przychody ze sprzedaży, przy niezmniejszonych kosztach stałych, których redukcja zajmuje znacznie więcej czasu, bądź też decyzja o ich redukcji jest odkładana w oczekiwaniu na polepszenie się sytuacji na rynku i  ponowne zwiększenie sprzedaży –  tłumaczy Sławomir Deleżuch.

4 3 2 1 0

I kw.

II kw. III kw. 2009

Zob. długoterminowe w tym: kredyty i pożyczki

IV kw.

I kw.

II kw. III kw. 2010

IV kw.

Zob. krótkoterminowe w tym: kredyty i pożyczki

I kw.

II kw. 2011

III kw.

Z tytułu dostaw i usług Oprac. B+R Studio

– Podczas kryzysu firmy zaostrzają politykę udzielania kredytu kupieckiego, skracają także terminy płatności, mając świadomość ryzyka niezapłacenia danej faktury czy bankructwa danego przedsiębiorcy. Działania te powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa zaczynają mieć problemy z płynnością, podczas gdy ich faktury

7 gïównych wymówek dïuĝników: I. Nie zapłacił mi inny kontrahent. Tłumacząc się w ten sposób dłużnicy czują się „rozgrzeszeni”, bo „przecież to nie ich wina”. II. Nie zgadzam się z wysokością faktury, będę składał reklamację. W ten sposób dłużnicy przerzucają odpowiedzialność za niezapłaconą fakturę na wierzyciela, argumentując, że zapłaciliby „gdyby wierzyciel wystawił fakturę prawidłowo. III. Jak mnie poproszą, to zapłacę. Wśród dłużników spóźniających się z płatnościami jest grupa, która świadomie nie płaci w terminie, oczekując na przypomnienie. IV. Nie otrzymałem faktury. Dla dłużnika jest to idealne wytłumaczenie, gdyż zdejmuje z niego odpowiedzialność za brak zapłaty i daje mu kolejnych kilka dni na wpłacenie pieniędzy. Co więcej, duplikat faktury, o który poprosił, też może do niego „nie dotrzeć”. V. Mam kłopoty finansowe. Z punktu widzenia wierzyciela „kłopoty finansowe” są wymówką, która może znacznie opóźnić odzyskanie należności. Nie powinno się jednak popadać w panikę, tylko podjąć działania, które pozwolą odzyskać należności od dłużnika. VI. Zapomniałem. Przecież każdemu może się zdarzyć, że czasem o czymś zapomni, a tym bardziej o zapłacie faktury. VII. Nigdy nie miałem zamiaru zapłacić. Zamiar wyłudzenia. Taka przyczyna niepłacenia należności nie zdarza się często, ale jest najbardziej niebezpieczna dla wierzyciela. Źródło: DCGroup

mają dłuższe terminy płatności, ponieważ jako poddostawcy dużych przedsiębiorstw musieli zaakceptować takie warunki. FALA UPADŁOŚCI OPADA Problemy z płatnościami widocznie nie były na tyle dotkliwe, by doprowadzić do wzrostu liczby bankructw. Branża meblarska zdaje się wychodzić na prostą. W ub.r. roku tylko 12 firm ogłosiło upadłość. To o 20% mniej niż w 2010 r. Według raportu firmy Coface, rok 2011 charakteryzował się mniejszą liczbą bankructw. Był to dobry czas dla branży meblarskiej – jej kondycja wyraźnie się wzmacniała w  porównaniu z  rokiem 2010, w  którym upadło wiele przedsiębiorstw. Pozytywny trend nie oznacza jednak, że problem zatorów płatniczych nie dotyczył firm z tego sektora. Dotknął on w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, które borykały się z problemem płynności finansowej. Warto podkreślić, że pomimo ogólnego, ponad 10% wzrostu upadłości w stosunku do 2010 r., branży meblarskiej udało się przełamać ten negatywny trend –  uspokaja Sławomir Deleżuch. Trudno f r e k l a m a


raportXzalegïoĂci pïatnicze

12

Czy problem nieterminowego otrzymywania naleĝnoĂci od kontrahentów dotyczyï Pañstwa ğrmy wbubiegïym roku, powodujÈc zator pïatniczy? Czy wbminionym roku problem ten nasiliï siÚ?

Paweï Fiebig, czïonek ZarzÈdu Schattdecor Firma Schattdecor, podobnie jak wiele innych ğrm wbPolsce, napotyka na problem nieterminowego otrzymywania naleĝnoĂci od kontrahentów ibnie dotyczy to wyïÈcznie klientów polskich, wrÚcz przeciwnie. Warto przy tym jednak zaznaczyÊ, ĝe problem ten nie spowodowaï wbnaszym wypadku zatorów pïatniczych, co wiÈĝe siÚ zbprowadzeniem wïaĂciwej polityki ğnansowej. WbSchattdecor prowadzona jest teĝ staïa ibregularna kontrola pïatnoĂci przez kontrahentów, co pozwala na bieĝÈco oceniaÊ aktualny stan rzeczy ibreagowaÊ bardzo szybko wbformie monitowania. Bardzo skutecznym narzÚdziem okazaïy siÚ równieĝ kontakty telefoniczne zbdziaïami ksiÚgowoĂci klientów.

Cezary Górzyñski, dyrektor ds. handlowych wbğrmie Caya Design Przy sprzedaĝy hurtowej, wbskali caïego roku, zawsze pojawiÈ siÚ problemy zbodzyskaniem pïatnoĂci. Nigdy nie uwierzÚ, ĝe 100% pïatnoĂci wbskali roku wpïynÚïo na czas ibnie naleĝy choÊby wysyïaÊ wezwañ do zapïaty. OczywiĂcie, wbdobie kryzysu znacznie zwiÚkszyïa siÚ liczba ğrm zbproblemami ğnansowymi, co zbkolei niewÈtpliwie odbija siÚ negatywnie na terminowych spïatach za zakupiony towar, abto zbkolei nadszarpuje moĝliwoĂci producentów –bjest to zamkniÚte koïo ibtylko ğrmy, które pilnujÈ bardzo skrupulatnie pïatnoĂci, utrzymajÈ siÚ na powierzchni. KiedyĂ klient zapytany przeze mnie obproblemy zbpïatnoĂciami odpowiedziaï mi, ĝe nam pïaci na czas, bo siÚ upominamy lub blokujemy mu nowe dostawy, abinni siÚ nie upominajÈ, to moĝna ich przeïoĝyÊ na póěniej. Problem ten değnitywnie nasiliï siÚ wbub.r. ibjak nigdy wbhistorii ğrmy byliĂmy zmuszeni do zïoĝenia kilku pozwów do sÈdu, podpisania kilku ugód dot. spïat, jak równieĝ rezygnacji ze wspóïpracy zbniektórymi punktami na terenie Polski. Poza granicami kraju nie wysyïamy towaru na wydïuĝone terminy pïatnoĂci, dziÚki czemu dzisiaj mamy dobrÈ sytuacjÚ ğnansowÈ.

Czy wbwiÚkszoĂci kontrahenci regulujÈ swoje zobowiÈzania wobec Pañstwa ğrm wbwyznaczonym czasie, czy raczej po terminie pïatnoĂci?

P.F.: Zdecydowana wiÚkszoĂÊ kontrahentów ğrmy Schattdecor reguluje swoje zobowiÈzania wobec nas wbterminie.

C.G.: WiÚksza czÚĂÊ naszej grupy odbiorców pïaci znakomicie, nie tylko wbPolsce, ale na terenie Czech, Kaliningradu czy Niemiec. Jest natomiast maïa grupa kontrahentów, którzy majÈ stale przeterminowane naleĝnoĂci. WbzwiÈzku zbtym, ĝe spïacajÈ je, abich wartoĂÊ nie roĂnie, nadal wspóïpracujemy. Trzecia, na szczÚĂcie najmniejsza ibnajgorsza grupa odbiorców, to ci, którym zablokowaliĂmy dostawy, mamy ugody, sprawy sÈdowe lub zabraliĂmy produkty ibzrezygnowaliĂmy zbkontynuacji wspóïpracy.

Czy wbubiegïym roku Pañstwa ğrma korzystaïa zbusïug ğrmy windykacyjnej wbcelu egzekwowania dïugów?

P.F.: Zbusïug ğrmy windykacyjnej Schattdecor korzystaï do tej pory bardzo rzadko, tylko ibwyïÈcznie wbprzypadku spraw upadïoĂciowych dotyczÈcych naszych kontrahentów, niewywiÈzujÈcych siÚ zbpïatnoĂci. Wynikaïo to gïównie zbzapisów polisy ubezpieczeniowej, gdzie koniecznoĂÊ zlecenia windykacji byïa jednym zbetapów przed otrzymaniem ewentualnego odszkodowania.

C.G.: Pytanie: kto nie korzystaï zbtakich usïug? Moĝna dziaïaÊ we wïasnym zakresie poprzez pisanie wezwania do zapïaty, potem kolejnego wezwania ostatecznego czy przedsÈdowego, ale potem pozostaje juĝ tylko droga prawna, wspóïpraca zbmecenasem, sprawa. Wbnaszym przypadku mamy kilka sprawdzonych form prawnych odzyskiwania Ărodków naleĝnych nam zbtytuïu faktur sprzedaĝy.

Czy Pañstwa zdaniem jest jakaĂ recepta na uzdrowienie tej sytuacji wbbranĝy meblarskiej?

P.F.: TakÈ receptÈ na uzdrowienie sytuacji dotyczÈcej zalegïoĂci pïatniczych wbbranĝy meblarskiej mogïoby byÊ wprowadzenie przez ustawÚ zakazu stosowania zbyt dïugich terminów pïatnoĂci. Na ten moment sieci handlowe wymuszajÈ, wbróĝnych branĝach, stosowanie bardzo dïugich terminów pïatnoĂci, abto dezorganizuje czÚsto dziaïalnoĂÊ wielu ğrm, powodujÈc problemy ğnansowe tych mniejszych. Bardzo dobrym narzÚdziem wydaje siÚ byÊ udzielanie zachÚt, wbformie skont, za wczeĂniejsze regulowanie pïatnoĂci, czy teĝ uzaleĝnienie przyznania bonusów od terminowego wywiÈzywania siÚ zbzapïat.

C.G.: Nie ma niestety ĝadnej recepty wbpiguïce dla wszystkich, wyjĂcie zbkryzysu bÚdzie trwaïo raczej dïuĝszy czas, abnam nie pozostaje nic innego, jak kontrolowaÊ koszty ibdalej rozwijaÊ siÚ poprzez budowÚ marki ibsprzedaĝ.

BIZNES meble.pl [ luty 2012


zalegïoĂci pïatniczeX raport f jednak zaznać spokoju mając świadomość, że liczba upadłości w sektorze budowlanym w ub.r. zwiększyła się aż o 46% w stosunku do roku poprzedniego. Patrząc z tej perspektywy, przyszłość producentów mebli rysuje się enigmatycznie. WSZYSTKO POD KONTROLĄ Zdaniem Macieja Stokłosy sposobem na wybawienie branży meblarskiej od epidemii zaległości płatniczych, może być ubezpieczenie należności i rozwaga. Nie mamy konkretnej recepty –  odpowiada Małgorzata Zawiślak. –  Rozwiązaniem jest dokładniejsze kontrolowanie partnerów handlowych i  rygorystyczne przestrzeganie terminów płatności, np. przejście na system gotówkowy w  przypadku partnerów, którzy nie wywiązują się z  zobowiązań płatniczych. Przede wszystkim chodzi o zachowanie płynności finansowej, by w razie ogłoszenia upadłości danego klienta nie stracić. I  najważniejsze: należy stale monitorować rynek. O konieczności monitowania wspomina Agnieszka Łazor: Nasza firma nie korzysta z usług firm windykacyjnych. Mamy własny dział windykacji, który wspierany jest przez kancelarię prawniczą oraz firmę ubezpieczeniową. 80% należności naszych

kontrahentów jest ubezpieczone, pozostałe to transakcje gotówkowe. Nasza recepta na zmniejszenie ryzyka z tytułu udzielania kredytu kupieckiego, a co za tym idzie – wszystkich konsekwencji z tytułu niewypłacalności przez kontrahenta, to przede wszystkim formalizacja transakcji, czyli podpisanie umowy dotyczącej współpracy, systematyczny kontakt z  nim oraz ubezpieczenie jego należności. Jednakże staramy się również

36% przedsiębiorców miało w październiku ub.r. problem z regulowaniem należności

poprzez stały kontakt z partnerem biznesowym (telefoniczny, mailowy, osobisty) oraz ciągły monitoring należności, nadzorować jego sytuację finansową. CO NA TO PAŃSTWO? Jakby nie patrzeć: każdy z  nas ma dług. Dług publiczny wynosi obecnie

815.447.530.423 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 21.936  zł, a  w przeliczeniu na pracującego mieszkańca –  49.366 zł. Tych długów nie musimy spłacać, lub – jak kto woli – jeszcze nie musimy. Państwo chce jednak umożliwić nam szybsze i łatwiejsze, a przez to skuteczniejsze regulowanie należności. Jak zwykle w  takich przypadkach bywa – wszystko kończy się na chęciach. Wprawdzie wprowadzono e-faktury, ale mimo wygody, oszczędności i argumentów pro-ekologicznych przyjmują się one w  Polsce powoli. Na Ustawę, która raz na zawsze upora się z  problemem przeterminowanych płatności, również nie ma co liczyć, a  już na pewno nie w  najbliższym czasie. Przykład ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i  wymianie danych gospodarczych, czyli ustawy o  BIG, wymownie pokazuje, że tego typu zapisy nic nie wskórają. Co prawda przyrost liczby osób z  zaległymi płatnościami był pod koniec ub.r. coraz wolniejszy, ale łączna kwota zaległych zobowiązań dynamicznie wzrastała. Najwidoczniej wstyd można pokonać, a  skoro tak, to pozostaje jeszcze tylko pokonać strach…o przyszłość. d r e k l a m a


raportXzalegïoĂci pïatnicze

branĝa

PODWY¿SZONEGO RYZYKA Z Grzegorzem Bïachnio, analitykiem wbTowarzystwie Ubezpieczeñ Euler Hermes, rozmawia Anna Andrejczuk.

P

olskie firmy mają już dość? Dość zamówień… Tak można by żartobliwie spuentować pozytywne dane o wzroście produkcji przemysłowej w końcówce ubiegłego roku. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, aby można ją było wytłumaczyć jednym, nawet tak wymownym wskaźnikiem, jak ponad 22% wzrost produkcji sprzedanej branży meblarskiej, o czym informuje GUS, porównując ceny stałe z grudnia 2011 r. do grudnia 2010 r. Istotne jest także to, co się dzieje później – wszak sprzedaż nie oznacza automatycznego wpływu środków na konto firm. Jak wygląda zatem spływ należności? Branża meblarska jest w  Polsce wybitnie proeksportowa –  pod tym względem można do niej porównać niewiele innych branż, może motoryzację. Dlatego spływ należności od klientów obserwujemy głównie przez pryzmat zleceń na windykację należności eksportowych –  w ramach ubezpieczenia transakcji, jak i bezpośrednio od wytwórców mebli. Dostajemy ich zaś sporo –  więcej zleceń otrzymaliśmy jedynie z branży transportowej, ale wynika to z jej charakterystyki: dużej ilości należności na kwoty przeciętnie kilkuset euro. W  branży meblarskiej średnie zlecenie jest zaś wyraźnie większe, wynosi ponad 5 tys. euro. Branża ta jest więc na czele pod względem wartości należności eksportowych zleconych Euler Hermes do odzyskania, obok wspomnianych m.in. transportu i logistyki. W ubiegłym roku wartość odzyskiwanych przez nas należności z tytułu eksportu mebli rosła, przy czym obserwowaliśmy wahania: największy przyrost zleceń miał miejsce w II i III kwartale oraz w końcówce roku, w końcu listopada i w grudniu. Co jest przyczyną powstawania zaległości płatniczych? Z  jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy? Zlecenia można generalnie podzielić na dwie grupy, zgodnie z charakterystyką producentów mebli: gros spraw to zlecenia od firm mniejszych i  średnich, dotyczące płatności na kwoty od kilku do kil-

14

BIZNES meble.pl [ luty 2012


r e k l a m a

kudziesięciu tysięcy euro, rzadsze są natomiast zlecenia duże, od większych producentów, ale jeśli już się takie pojawiają, to na kwoty idące w setki tysięcy euro. Wracając do tej pierwszej grupy: te rodzinne zazwyczaj przedsiębiorstwa sprzedają do lokalnych dystrybutorów mebli czy wręcz sklepów we Francji, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Jest to o tyle ryzykowne, że nie są to podmioty o mocnej pozycji finansowej, więc stosunkowo często starają się opóźniać spłatę należności, tłumacząc to przy tym reklamacją stanu towaru, np. uszkodzeniem w  transporcie, za co przecież wytwórca nie odpowiada i  co trzeba zgłaszać przewoźnikowi przy odbiorze, czy też jego niezgodnością ze specyfikacją. Sprawy te udaje się w większości przypadków załatwić pozytywnie i dosyć szybko, m.in. dzięki współpracy z lokalnymi negocjatorami Euler Hermes, znającymi dobrze zarówno specyfikę lokalnego rynku, jak i procedury windykacji polubownej i sądowej – różne w każdym kraju (co istotne –  Europejski Nakaz Zapłaty dotyczy bowiem jedynie spraw bezspornych, rzadko więc znajduje zastosowanie).

BRAN¿A MEBLARSKA JEST WbPOLSCE WYBITNIE PROEKSPORTOWA –bPOD TYM WZGL}DEM MO¿NA DO NIEJ PORÓWNAm NIEWIELE INNYCH BRAN¿, MO¿E MOTORYZACJ}. DLATEGO SP’YW NALE¿NO¥CI OD KLIENTÓW OBSERWUJEMY G’ÓWNIE PRZEZ PRYZMAT ZLECE” NA WINDYKACJ} NALE¿NO¥CI EKSPORTOWYCH –bW RAMACH UBEZPIECZENIA TRANSAKCJI, JAK IbBEZPO¥REDNIO OD WYTWÓRCÓW MEBLI.

RSKIE TARGI PARTNE

VIEVIEN

Y M A R G O R P E W O N CE WZORNICTWO

INSPIRUJk ACJE J A KO ¥ m I I N N O W

ZOBACZ KONIECZNIE!!

A jak tego typu sprawy rozwiązuje się w przypadku wspomnianych już większych producentów mebli? Duże firmy mają zazwyczaj większych odbiorców. Zlecenia na windykację są więc sporadyczne, a  jednocześnie większe, ale nie tylko tym się różnią od sektora MSP. W przypadku takich dłużników – odbiorców mebli sprawy są bardziej skomplikowane, bowiem przy dużej skali działalności ich zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli są znaczne, a majątek takiej firmy jest skromny (powierzchnie handlowe są przecież wynajmowane) i  zazwyczaj nie wystarcza na pokrycie tych zobowiązań. Tutaj więc sprawy toczą się dosyć szybko – chodzi m.in. o ogłoszenie upadłości. Mieliśmy w ubiegłym roku do czynienia z takimi sytuacjami m.in. w Holandii czy w Wielkiej Brytanii. W takich przypadkach, w  wyrównaniu strat polskiego eksportera mebli, windykację wspiera zazwyczaj ubezpieczenie należności. Czy ubezpieczenie transakcji jest powszechne wśród producentów mebli? Wszyscy bez mała duzi producenci mebli ubezpieczają swoje należności eksportowe. Jest to zrozumiałe –  wszak sprzedaż za granicę obarczona jest wyższym ryzykiem, f

65-75% należności w branży meblarskiej regulowanych jest w terminie

MONEZ

ZYWNIE | UNIKALNIE

ORYGINALNIE | EKSKLU

13-16.02.2012 R. DO 18.00 W GODZINACH OD 9.00 (PN-CZW) NICZE SZYNAKA CENTRUM WYSTAWIEN RÓDZKA 54 W I’AWIE, UL. OST

Y ZAPRASZWAWM W.SZYNAKA .PL

WI}CEJ INFORMACJI NA

:

WWW.MEBLOMAK.PL


raportXzalegïoĂci pïatnicze W UBIEG’YM ROKU WARTO¥m ODZYSKIWANYCH PRZEZ NAS NALE¿NO¥CI ZbTYTU’U EKSPORTU MEBLI ROS’A, PRZY CZYM OBSERWOWALI¥MY WAHANIA: NAJWI}KSZY PRZYROST ZLECE” MIA’ MIEJSCE WbII IbIII KWARTALE ORAZ WbKO”CÓWCE ROKU, WbKO”CU LISTOPADA IbW GRUDNIU.

stawić majątek na szali i zwiększać produkcję o nierzadko 50% w skali roku. To przecież dużo więcej niż wspomniane na wstępie 22%, jakie zanotowała cała branża za grudzień. Świadczy o tym m.in. brak tradycyjnych przestojów w lipcu-sierpniu czy chociażby rzadkie przecież w  branży zatrudnianie załogi w  nadgodzinach. Mniejsze firmy także korzystają z  koniunktury, chociaż w większości przypadków nie mają ambicji na znaczące zmiany – pozostają zazwyczaj firmami rodzinnymi. One też korzystają z  ubezpieczenia transakcji –  wszak nie mają tak mocne-

A co z pozostałymi – firmami średnimi, ale przede wszystkim z  dominującymi pod względem liczby na rynku małymi producentami? Czy oni również korzystają z ubezpieczeń? Producenci, którzy chcą się rozwijać, i  to głównie w  oparciu o  rynki eksportowe, muszą zdobywać informacje o  tamtejszych odbiorcach. Dzięki ubezpieczeniu mają też pewność zwrotu inwestycji – stąd wspomniana grupa średnich producentów, którzy mogli – korzystając oczywiście też z  koniunktury, ze sprzyjającej eksportowi słabej złotówki i  z niższych kosztów w  naszym kraju –  po-

Mówił Pan głównie o eksporcie. Jak przedstawia się sytuacja skupionych na krajowym rynku wytwórców z  sektora MSP? Tutaj również widać wspomnianą wcześniej dychotomię, podział na mniejszych wytwórców – samodzielnie produkujących i  sprzedających na lokalnych rynkach swoje wyroby, jak i na dużych, często notowanych na giełdzie producentów, którzy sprzedają swoje produkty w dużej części we własnej sieci sprzedaży. Wyniki tych dużych firm możemy śledzić dzięki m.in. komunikatom, które udostępniają spółki publiczne i  są one stabilne. O  kondycji pozostałej części, sektora MSP (niezależnie od tego, gdzie sprzedaje swoją produkcję) –  działających lokalnie przedsiębiorców świadczyć może m.in. to, jak regulują oni swoje zobowiązania wobec dostawców płyt czy okuć meblowych. Dzięki programowi Analiz Branżowych, jaki prowadzi Euler Hermes, możemy stwierdzić, iż firmy meblowe z sektora MSP regulują obecnie swoje zobowiązania ze średnio 25-dnio-

22% wzrost produkcji sprzedanej mebli w grudniu 2011 r. w porównaniu do grudnia 2010 r.

16

f związanym m.in. z odległością (i wspomnianymi przez to m.in. pozornymi reklamacjami), barierą językową, znajomością procedur, a  także stosunkowo przecież długim okresem sprzedaży (a w czasie tych kilku, kilkunastu tygodni może zmienić się sytuacja odbiorcy). Ale tak naprawdę chciałbym wskazać inny, moim zdaniem dominujący, zwłaszcza w eksporcie, aspekt ubezpieczenia – nie prewencyjny, ale wspierający sprzedaż. Wszak potencjalnych kontrahentów oceniają lokalni analitycy, znający miejscowy rynek i dysponujący danymi o bieżącej kondycji działających na nim przedsiębiorstw. Polski eksporter w  tej sytuacji wykorzystuje ubezpieczenie aktywnie, a  nie jedynie w  sytuacji zagrożenia –  jako pomoc w  pracy działu sprzedaży. Ten model się sprawdza – wystarczy prześledzić rozwój m.in. grupy producentów mebli tapicerowanych cieszących się dużym powodzeniem w  zachodniej Europie, którzy w  przeciągu dwóch-trzech lat średnio podwoili swoje obroty. Dzięki temu z producentów średniej wielkości stali się dużymi graczami na rynku, nadal bezpiecznie inwestującymi w swój rozwój.

BIZNES meble.pl [ luty 2012

wym opóźnieniem (dane za grudzień 2011 r., na podstawie należności od ok. 1,1 tys. odbiorców), przy uzyskanym średnio 45-dniowym kredycie kupieckim. Jak zmieniła się kondycja branży w stosunku do lat ubiegłych? W roku 2011 kondycja finansowa firm z sektora MSP w meblarstwie uległa nieznacznemu pogorszeniu –  przynajmniej średnio w analizowanej grupie – w stosunku do roku 2010. Świadczy o tym opóźnienie w  regulowaniu zobowiązań, które w  poszczególnych miesiącach ub. roku było większe o 3 do 7 dni niż w roku 2010. Spadła także wartość należności regulowanych przez nie w terminie – do 65-75% według ich wartości, podczas gdy w 2010 r. w terminie regulowane były zobowiązania o  5 do 10% większej wartości. Warto jednak zauważyć, że w kryzysowym roku 2008 i 2009 przedsiębior-

W ROKU 2011 KONDYCJA FINANSOWA FIRM ZbSEKTORA MSP WbMEBLARSTWIE ULEG’A NIEZNACZNEMU POGORSZENIU –bPRZYNAJMNIEJ ¥REDNIO WbANALIZOWANEJ GRUPIE –bW STOSUNKU DO ROKU 2010. ¥WIADCZY ObTYM OPÓ½NIENIE WbREGULOWANIU ZOBOWIkZA”, KTÓRE WbPOSZCZEGÓLNYCH MIESIkCACH UB. ROKU BY’O WI}KSZE Ob3 DO 7 DNI NI¿ WbROKU 2010. go zaplecza finansowego i brak płatności może oznaczać ich bankructwo.

cy spóźniali się ze spłatą zobowiązań w wyraźnie wyższym stopniu, średnio ponad cztery tygodnie po terminie płatności. Zaryzykować można twierdzenie, iż w  tamtych latach pogorszenie płynności finansowej odczuły głównie firmy eksportujące swoje wyroby, natomiast obecnie sytuacja się odwróciła –  firmy produkujące meble droższe, na eksport są w  trochę lepszej sytuacji niż te, które produkują na krajowy rynek (mówimy tu o sektorze MSP, do którego wszak zalicza się według różnych szacunków ok. 90% producentów mebli). Czy świadczy to o pewnym zmniejszeniu krajowego popytu? W pewnym stopniu jest to efekt wzrostu cen surowców do produkcji, które w części producenci musieli wziąć na siebie (eksporterom łatwiej było wobec dalszego osłabiania się złotówki –  mogli więc de facto w  większym stopniu podnosić ceny). Z kolei firmom większym łatwiej było wynegocjować wobec skali swoich zamówień lepsze warunki dostaw. Dziękuję za rozmowę.


advertorialX branĝa

NOWE TRENDY ZbTRADYCJk WbTLE

PoczÈtki ğrmy Paged Meble siÚgajÈ 1881br., kiedy powstaïa pierwsza Fabryka Mebli GiÚtych wbJasienicy. Przez 131 lat ğrma gromadziïa wiedzÚ obmeblarskim rzemioĂle ibdoskonaliïa proces produkcji drewnianych stoïów, krzeseï, mebli skrzyniowych i wytwarzania ich metodÈ tradycyjnego giÚcia.

Seria krzeseł X CHAIR marki Paged Meble, projekt J. Husarska-Chmielarz, nagroda Dobry Design 2012.

T

rzy polskie zakłady zapewniają firmie ogromne możliwości produkcyjne w segmencie mebli wysoko przetworzonych, a  zebrane doświadczenie i  kompetencje łączą się z  nowoczesnymi technologiami i  parkiem maszynowym. Obecny kształt firmy Paged Meble to wynik kilkuletnich przekształceń, które doprowadziły do stworzenia silnego, wielozakładowego przedsiębiorstwa z  ugruntowaną pozycją na rynku krajowym i zagranicznym. Paged Meble to dzisiaj nowoczesne przedsiębiorstwo, które umacnia swoją pozycję rynkową, jest twórcą współczesnego użytkowego dizajnu i  uczestnikiem wielu społecznych inicjatyw. Swoje możliwości firma wykorzystuje tworząc ofertę dla różnych segmentów rynku krajowego, dzięki dwóm markom mieszkaniowym –  Paged Meble i  Woodways oraz marce dla odbiorców instytucjonalnych, hoteli i restauracji –  Meble Jarocin. Firma umiejętnie wykorzystuje tradycję i  unikalne kompetencje w  zakresie gięcia elementów drewnianych, produkując krzesła, które trafiają głównie na rynki eksportowe. Od ubiegłego roku te dizajnerskie krzesła –  prawdziwe ikony meblarstwa, które do tej pory dostarczane były tylko na rynki światowe, są oferowane również klientom krajowym w ramach submarki Paged Meble Design Collection. Początek 2012  r. przyniesie wiele nowych propozycji do sypialni, salonów

i jadalni w  marce Paged Meble. Kolekcje będą różnorodne, ale nawiązujące do najnowszych trendów. Wśród nowości znajdą się odniesienia do prostoty natury w najmodniejszym połączeniu odcieni szarości z  naturalnym surowym drewnem oraz współczesna elegancja w naturalnym orzechu z akcentami onyksowej czerni. Pojawi się także uniwersalny, bezpretensjonalny zestaw w  dębowym fornirze uzupełniony błyszczącymi frontami, w modnym w tym sezonie zestawieniu kolorystycznym grafitu z mlekiem. Wszystkie nowości w marce Paged Meble wykonane są z  wykorzystaniem naturalnego drewna, co niezależnie od stylu mebla, zapewnia użytkownikom komfort obcowania z  naturą oraz piękny

Paged Meble SA 43-385 Jasienica, ul. Cieszyñska 99 www.pagedmeble.pl

Meble Paged: „Dobry Produkt 2011 – Wybór konsumentów” w kategorii Odkrycie Roku.

wygląd i trwałość. Wszystkie kolekcje mebli marki Paged Meble mają funkcjonalne zabudowy RTV, możliwości modułowego i  różnorodnego komponowania oraz zestawiania brył. Doskonałym ich uzupełnieniem są dizajnerskie, solidne oraz wielofunkcyjne stoły i ergonomiczne krzesła. Z kolei w  ekskluzywnej marce Woodways tematami przewodnimi przygotowywanych kolekcji będą inspiracja stylem vintage, fascynacja bielą oraz współczesna klasyka. W  2012 r. tradycyjnie królować będą sypialnie wykorzystujące najmodniejszą kolorystykę, szlachetne forniry, skóry. Pojawią się też niespotykane na rynku, unikalne w formie łóżka. Nowością dla wymagających klientów będą też dwie prestiżowe kolekcje mebli do jadalni. Paged Meble szczyci się własnym stylem projektowym – od wielu lat współpracuje ze znakomitym projektantem –  Jackiem Mikołajczakiem, twórcą większości kolekcji mebli skrzyniowych, a w  dziedzinie mebli szkieletowych, od kilku lat w firmie zespołem projektowym zarządza młoda i już wielokrotnie nagradzana projektantka – Jadwiga Husarska-Chmielarz. Efekty prac projektantów Paged Meble będzie można zobaczyć już wkrótce: w marcu na targach w Poznaniu i w kwietniu na targach w Mediolanie. d

Sypialnia Melody marki Woodways, projekt J. Mikołajczak, Dizajnerski Przebój Targów MTM Ostróda 2011.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

17


wiadomoĂci

+17,8 MLD ZŁ na tyle Główny Urząd Statystyczny szacuje aktualne saldo wymiany handlowej jeśli chodzi o meble; lepszy bilans wymiany zagranicznej ma tylko sprzęt transportowy (+20,7 mld zł)

WARTO¥m DODANA WbPOLSKICH SALONACH MEBLOWYCH

PASYWNY HANDEL

Aż 46% salonów zadeklarowało, że nie wydaje własnych gazetek promocyjnych, 28% wydaje rzadziej niż raz na kwartał, 14% – co kwartał, a  12% –  co miesiąc.

Zdecydowana większość polskich salonów meblowych (78%) poza meblami handluje także innymi artykułami, a 22% ma w  ofercie wyłącznie meble. Badanie zostało wykonane w dniach od 14 grudnia 2011  r. do 2 stycznia 2012  r. w  116 salonach meblowych w  każdym województwie (minimum 5 salonów w  poszczególnych województwach). Ankieta była anonimowa, a  w badaniu wzięły udział salony, które handlują ogólnie meblami, bez salonów wyspecjalizowanych, takich jak studia materaców, kuchni itp. (rj)

CZY DO DYSPOZYCJI KLIENTA JEST PROJEKTANT (DEKORATOR) WN}TRZ?

CZY SALON MEBLOWY WYDAJE W’ASNk GAZETK} PROMOCYJNk?

Nie doradzajÈ ibnie promujÈ swojej oferty potencjalnym klientom, absprzedane meble woĝÈ sami. Takie wnioski pïynÈ zbbadañ poĂwiÚconych wartoĂci dodanej wbpolskich salonach meblowych, które na zlecenie „BIZNES meble.pl” przeprowadziïa ğrma Jartrad.

WIĘKSZOŚĆ POLSKICH salonów meblowych (69%) dowozi towar do klientów własnym transportem. Znaczny odsetek, bo aż 31%, korzysta z wynajmu samochodów. Z kolei odpowiedzi na pytanie: „Czy transport zakupionych mebli jest odpłatny, czy w  cenie mebli” rozłożyły się prawie po połowie: 55% ankietowanych odpowiedziało, że jest w  cenie zakupu, natomiast w  45% salonów klient za transport dopłaca. Fatalnie wygląda kwestia pomocy projektanta (dekoratora) wnętrz. Okazuje się, że w 74% ankietowanych salonów meblowych klient nie może liczyć na taką pomoc. Tylko 26% ankietowanych salonów umożliwia swoim klientom konsultacje z  profesjonalnym projektantem (dekoratorem) wnętrz (połowa – nieodpłatnie, połowa – odpłatnie).

tak, nieodpłatnie 13%

tak, co miesiąc 12% tak, co kwartał 14%

tak, odpłatnie 13%

nie 74%

tak, rzadziej niż co kwartał 28% Źródło: Jartrad

Kronospan inwestuje na Biaïorusi Niebawem zakończy się budowa zakładu produkcyjnego płyt drewnopochodnych firmy Kronospan w Smorgoni na Białorusi. Na 50 ha powstanie nowoczesna fabryka, w której, w sierpniu br., ruszy produkcja płyt wiórowych i płyt laminowanych, a na przełomie 2012/2013 – także płyt MDF (w dalszej perspektywie planowana jest też produkcja płyt OSB oraz podłóg laminowanych). Koszt inwestycji przekroczy 150 mln dolarów. URUCHOMIENIE PRODUKCJI w nowym zakładzie umocni pozycję konkurencyjną Kronospanu w Europie Wschodniej i ułatwi kooperację pomiędzy zakładami firmy w  tej części kontynentu. Sprzedaż z  nowej fabryki prowadzona będzie na

KRONOSPAN Kronospan to obecnie 29 zakładów produkcyjnych w 24 krajach, w których zatrudnionych jest ponad 11 tys. osób. Koncern jest wiodącym na świecie producentem płyt wiórowych, płyt MDF, podłóg laminowanych oraz płyt OSB. Kronospan produkuje również papier dekoracyjny oraz inne produkty dla przemysłu meblarskiego, budownictwa i branży wyposażenia wnętrz.

18

BIZNES meble.pl [ luty 2012

nie 46%

rynek białoruski, północną część Rosji (region Sankt Petersburga), wschodnią Polskę oraz kraje bałtyckie. Kronospan ocenia lokalizację nowego zakładu jako bardzo perspektywiczną, przede wszystkim ze względu na dostęp do wielu rynków wschodzących (w tym Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i  krajów bałtyckich), konkurencyjną bazę kosztową, dostęp do szerokiej bazy surowcowej, rozwiniętą sieć transportu kolejowego i drogowego oraz dostęp do wykształconej siły roboczej. Budowa nowej fabryki pozwoli na skrócenie czasu dostawy i poprawę serwisu dla obecnych klientów Kronospanu, a także na poszerzenie grupy odbiorców o  nowe pod-

Źródło: Jartrad

ZMIANY W INTERPRINT Iwona Łuczak-Szymańska, pełniąca dotychczas funkcję dyrektora do spraw sprzedaży, odchodzi z firmy Interprint. Decyzja spowodowana jest względami osobistymi. Odpowiedzialność za sprzedaż krajową papieru dekoracyjnego przejmuje Sylwia Lasota, pełniąca także obowiązki kierownika ds. marketingu, z kolei kierownikiem działu sprzedaży eksportowej pozostaje Mariusz Zduńczyk. (ts)

mioty. Inwestycja pozwoli również na stworzenie kilku tysięcy nowych miejsc pracy, w tym około 300 bezpośrednio w nowej fabryce. W ramach prowadzonego programu inwestycyjnego, Kronospan rozważa kolejne inwestycje na Białorusi oraz stworzenie klastra przemysłowego, w  którym będą mogły rozwijać się branże pokrewne. (pk)


45%

2%

tyle polskich przedsiębiorców nie planuje w tym roku nowych inwestycji – wynika z badań Krajowej Izby Gospodarczej

na tyle szacuje tegoroczną inflację w strefie euro Europejski Bank Centralny (w 2013 r. wg EBC inflacja ma wynieść 1,5%)

„Meble Polska”

BARDZIEJ PROEKSPORTOWE Targi „Meble Polska”, od momentu zmiany formuïy wb2010br., rozwijajÈ siÚ bardzo dynamicznie. ¥wiadczÈ obtym statystyki. Ekspozycja poznañskich targów meblowych zajmie wbtym roku 25 tys. m², podczas gdy ich pierwsza edycja wbnowej formule zajmowaïa 15,5 tys. m². UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ edycji (5-8 marca) weźmie około 200 wystawców, a w 2010 r. było ich 118. Organizatorzy szacują, iż tegoroczne targi odwiedzi 14 tys. kupców meblowych z  kraju i  zagranicy, tj. o 8,5 tys. więcej niż przed 2 laty. To, na co w  przypadku „Mebli Polska” warto zwrócić uwagę, to jednak nie statystyki, lecz coraz wyraźniejszy proeksportowy charakter tych targów. Z roku na rok wyraźnie wzrasta frekwencja zagranicznych kupców meblowych (podczas ostatniej edycji stanowili oni aż 20% wszystkich osób odwiedzających targi). Proeksportowe wysiłki organizatorów „Mebli Polska” doceniło również Ministerstwo Gospodarki. W  ubiegłym roku wybrało poznańskie targi mebli do grona europejskich imprez, na których zaprezentuje się polska branża meblarska w ramach programu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Program będzie realizowany w  latach 2012-2015 i  umożliwi polskim meblarzom przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań promocyjnych na rynkach: polskim, niemieckim, ukraińskim, rosyjskim, francuskim i  brytyjskim. W  ramach programu zaplanowano m.in. udział w  europejskich targach branżowych (Poznań, Kolonia, Bad Sal-

zuflen, Moskwa, Kijów, Paryż, Birmingham), szkolenia dla przedsiębiorców, misje gospodarcze, branżowe konferencje oraz, połączone ze zwiedzaniem fabryk, wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów. Szczegółowe informacje o programie zamieszczamy na str. 20. (et)

Fragment ekspozycji na ubiegłorocznych targach „Meble Polska”.

Zwolnienia wbBFM W najbliższych miesiącach z Bydgoskich Fabryk Mebli odejdzie 180 pracowników. Zwolnienia to część działań restrukturyzacyjnych rozpoczętych w firmie. ZWOLNIENIA ZWIĄZANE są wyłącznie z  optymalizacją procesu produkcji i  dotyczą tych działów, które podlegają temu procesowi. Będą one następowały sukcesywnie, po zakończeniu procesu negocjacji ze związkami zawodowymi, który musi spełnić wymogi ustawy o  zwolnieniach grupowych – mówi Aleksandra Ruczyńska z Grupy IMS, do której należą m.in. Bydgoskie Fabryki Mebli. Reorganizacja produkcji związana jest ze zmianami organizacyjnymi usprawniającymi proces produkcji. Na początku 2012 r. uruchomiona zostanie nowa linia produkcyjna m.in. nowoczesna i wydajna

linia lakierniczej w zakładzie przy ul. Nowotoruńskiej 40. Naszym celem jest skoncentrowanie produkcji w  jednym miejscu – dodaje Aleksandra Ruczyńska. Struktura sprzedaży w  2011  r. uległa zmianie. Obserwujemy wzrosty sprzedaży w  ostatnich miesiącach, mimo że sezonowe wahania zamówień zostały zaburzone. Rozpoczęliśmy program rozwoju eksportu, rozwijamy ofertę oraz rozszerzamy obecność naszych produktów na nowych rynkach. W  związku z  rozwojem sprzedaży musimy dostosowywać produkty do oczekiwań wymagającego rynku europejskiego – kończy Aleksandra Ruczyńska. (mw) r e k l a m a

Produkty dostÚpne u dystrybutorów na terenie caïego kraju oraz w sklepie internetowym pod adresem: www.akcesoria.meble.pl


branĝaXwiadomoĂci KILKANA¥CIE MILIONÓW Z’OTYCH DLA BRAN¿Y MEBLARSKIEJ

MINISTERIALNA POMOC DLA MEBLARZY

Polski przemysï meblarski otrzymaï znaczÈce wsparcie rzÈdowe na promocjÚ na rynkach miÚdzynarodowych. WbĂwietle rozstrzygniÚtego konkursu wsparcie branĝy meblarskiej zbMinisterstwa Gospodarki bÚdzie na poziomie kilkunastu milionów zïotych. NA POCZĄTKU grudnia 2011 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na przygotowanie oraz realizację koncepcji branżowego programu promocji branży meblarskiej w  ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych” Działanie 6.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jakie działania będą ujęte w  branżowym programie promocji? Po pierwsze, będą to działania objęte pomocą publiczną dla przedsiębiorców (jako jeden oddzielny komponent A). W  tych ramach zaplanowano udział w  następujących imprezach targowo-wystawienniczych: „IMM Cologne” (Niemcy, Kolonia), MOW (Bad Salzuflen, Niemcy), „Meble” (Moskwa, Rosja), KIFF (Kijów, Ukraina), „Salon du Meuble” (Paryż, Francja), „Interiors” (Birmingham, Wielka Brytania), „Meble Polska” i „Home Decor” (Poznań, Polska). Przedsiębiorcy, którzy spełnią wymagania projektu i  wezmą w  nim udział będą mogli liczyć na 75% dofinansowania kosztów kwalifikowanych uczestnictwa w wystawach i targach. r e k l a m a

Po drugie, będą to działania o charakterze promocji ogólnej (jako drugi komponent B), w  100% finansowane z  budżetu programu. Dzięki temu będzie można dotrzeć do różnych odbiorców, w  tym także do przedstawicieli grup zakupowych, handlowców, sieci, pośredników. Wymagać to będzie również działań o  charakterze wydawniczym, kampanii reklamowych itp. W komponencie tym Ministerstwo

Gospodarki zaplanowało m.in. zorganizowanie konferencji poświęconych branży meblarskiej, dwóch wizyt studyjnych dla dziennikarzy reprezentujących media branżowe, dwóch wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów branży meblarskiej oraz przedstawicieli sieci kupieckich. Powyższe działania dotyczyć będą takich krajów, jak Niemcy, Ukraina, Rosja, Francja, Wielka Brytania. Obsługą firm przystępujących do powyższego programu, w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” poddziałanie 6.5.1 POIG, zajmie się konsorcjum, w składzie którego znajdują się Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Stosowna umowa między konsorcjum a  Ministerstwem Gospodarki podpisana została 11 stycznia br. (ms)

Schattdecor podsumowaï 2011 r. W 2011 r. 1,3 tys. pracowników grupy Schattdecor wyprodukowało ponad 91 tys. ton (co odpowiada 1,4 mld m2) zadrukowanego papieru dekoracyjnego. W jedenastu zakładach produkcyjnych koncernu osiągnięto obroty w wysokości 460 mln euro. RÓWNIE ZADOWALAJĄCE są wyniki produkcyjne w  zakresie filmów melaminowych i  folii finish. W  2011  r. wyprodukowano ponad 330 mln m2 folii i impregnatów. Pod koniec 2011  r. nastąpiło pełne odsprzedanie akcji firmy Rotodecor z siedzibą w Bad Salzuflen. W ten sposób przedsiębiorstwo produkujące maszyny

drukarskie znalazło się w 100% w rękach rodziny Schmid i może funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot. W Thansau, w centrali grupy Schattdecor, zainwestowano w 2011 r. w montaż nowego regału cylindrów. Rozpoczęły się prace nad nowym centrum rozwoju i  technologii, które ma ruszyć w 2013 r. (mw)


r e k l a m a

Jan Szynaka Liderem Polskiego Biznesu Jan Szynaka, prezes firmy Szynaka-Meble, otrzymał Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu.

Jan Szynaka, prezes firmy Szynaka-Meble, odbiera z rąk wicepremiera Waldemara Pawlaka Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu.

WIELKA GALA Liderów Polskiego Biznesu, podczas której zostały wręczone Złote Statuetki w XXI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu, odbyła się 21 stycznia w  Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Złota Statuetka, którą otrzymał Jan Szynaka uznawana jest przez przedsiębiorców za jedną z  najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych w Polsce. Od 1991 r. Business Centre Club przyznaje Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom –  którzy w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe. (mb)

Nowe salony Abry W lutym zostanie otwarty sklep Abry w Gdańsku, przy alei Grunwaldzkiej 211, w Centrum Meblowym Top Shopping, a w marcu – sklep franczyzowy w Jędrzejowie. DOTYCHCZAS GDAŃSZCZANIE mogli robić zakupy w  sklepie meblowym Abry przy ul. Spacerowej 48. Natomiast już od 11 lutego dodatkowo będą mogli udać się również do sklepu meblowego przy al. Grunwaldzkiej 211, gdzie powstanie drugi sklep Abry w Gdańsku. W 2011 r. Abra otworzyła 4 nowe sklepy własne: w Szczecinie, Słupsku, Kołobrzegu i Białymstoku oraz 3 sklepy franczyzowe: w Oświęcimiu, Nysie i Łowiczu. Dodatkowo zmieniono lokalizację sklepów we Wrocławiu, w Gorzowie Wlkp, Bytomiu i Wałbrzychu. W marcu powstanie sklep franczyzowy w Jędrzejowie, w województwie świętokrzyskim. (dm)

Sprostowanie W KATALOGU konkursowym „Diament Meblarstwa 2012” błędnie podaliśmy nazwę jednego z produktów. Krzesło pracownicze firmy Profim nazywa się „Veris Net”, a nie – jak napisaliśmy – „Varis Net”. W styczniowym wydaniu „BIZNES meble.pl”, w  kalendarium targowym, pojawiły się błędne polskie nazwy targów. Prawidłowe nazwy to: „LivingInteriors” –  Wystawa Łazienek, Podłóg, Ścian i Oświetlenia, „Orgatec Modern Office & Facility” – Nowoczesne Biura i Obiekty i „Interzum Guangzhou” – Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi oraz Akcesoriów i Półfabrykatów do Produkcji Mebli.


branĝaXwiadomoĂci

Targi piÚknych wnÚtrz wbSosnowcu Już po raz drugi, w sosnowieckim Expo Silesia, odbędą się Targi Wyposażenia Wnętrz „SilesiaInterior”, połączone z największą wystawą budowlaną na południu Polski, czyli 5. Targami Budowlanymi „Sibex”. Oba wydarzenia będzie można odwiedzić w dniach 24-26 lutego.

Bydgoskie Meble zbcertyğkatem FSC Marka Bydgoskie Meble, należąca do grupy meblowej IMS, otrzymała certyfikat FSC, który przyznawany jest firmom prowadzącym działalność w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Fragment ekspozycji na ubiegłorocznych targach „SilesiaInterior”.

ZAKRES TEMATYCZNY targów wyposażenia wnętrz obejmuje meble i dekoracje ogrodowe, elementy wykończeniowe ścian i  sufitów, dekoracje okien, tekstylia, ambiente, a  także porady i usługi architektoniczne i projektowe. „SilesiaInterior” to przede wszystkim oferta dla firm, które za pośrednictwem

targów, chcą dotrzeć do nowych klientów – pasjonatów aranżacji wnętrz, architektów, projektantów, dekoratorów wnętrz, przedstawicieli mediów, sklepów z  artykułami wyposażenia wnętrz, właścicieli hoteli, lokali gastronomicznych, restauracji i  pubów oraz odbiorców indywidualnych poszukujących inspiracji. (ds)

Przed targami „Drewood 2012” VII edycja Międzynarodowych Targów Drewna „Drewood” odbędzie się w dniach 16-18 marca w odrestaurowanej Hali Stulecia we Wrocławiu. ZAKRES TEMATYCZNY imprezy obejmuje cały przekrój branży drzewnej, począwszy od produkcji surowca, poprzez procesy technologiczne, narzędzia i maszyny do transportu i obróbki drewna, aż po drewno budowlane oraz finalne produkty – meble i wyposażenie wnętrz, stolarkę drzwiową i okienną, środki do pielęgnacji drewna, drewno opałowe, drewno artystyczne. Swoją ofertę przedstawiają tu tartaki, producenci schodów, parkietów oraz więźby dachowej, producenci maszyn i narzędzi do obróbki drewna, domów drewnianych oraz architektury ogrodowej. Poprzednia edycja targów „Drewood” to ponad 70 wystawców i ok. 10 tys. gości, którzy mogli zapoznać się z  naj-

22

BIZNES meble.pl [ luty styczeñ 20122012

nowszą ofertą, a także zobaczyć pokazy wykorzystania maszyn do obróbki drewna i wziąć udział w prelekcjach i seminariach branżowych. Podobnie jak w  poprzednich edycjach, również podczas nadchodzących targów „Drewood” zostaną przyznane nagrody targowe za najciekawsze stoisko, produkt oraz innowację. (pc)

cytat miesiÈca

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL jest międzynarodową, niezależną, pozarządową organizacją założoną w 1993  r. przez instytucje z  25 krajów, która wyróżnia firmy prowadzące odpowiedzialną ekologicznie strategię zakupową i spełniające szereg rygorystycznych norm wspierających zrównoważoną gospodarkę leśną. Zrównoważona gospodarka leśna to nie tylko ochrona samych drzew i związanego z nimi surowca drzewnego, ale przede wszystkim ochrona całego ekosystemu leśnego. Znak FSC umieszczony na wyrobie oznacza, że wykorzystany do jego produkcji materiał pochodzi z  lasu mającego certyfikat, w  którym gospodarka uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty społeczne i ekonomiczne. Proces wdrożenia systemu FSC w Bydgoskich Fabrykach Mebli trwał ponad pół roku. Pierwszym krokiem było wypracowanie właściwych zasad współpracy z  dostawcami surowca. Następnym –  przygotowanie zakładów produkcyjnych do produkcji zgodnej z  systemem. Certyfikatem FSC zostały objęte wszystkie zakłady mebli skrzyniowych marki Bydgoskie Meble. (mp)

Nie ma tutaj tego o problemu, ĝe ïamie siÚ krÚgosïup. p. Moĝna sobie spokojnie, wygodnie e usiÈĂÊ ibzajmowaÊ siÚ pracÈ na a komputerze.

WALDEMAR PAWLAK, WICEPREMIER I MINISTER GOSPODARKI w wywiadzie dla TVN24 o nowo zakupionym do swojego gabinetu fotelu „mPosition” firmy Profim


r e k l a m a

Libro zaprasza na targi W dniach 13-16 lutego firma Libro organizuje w swojej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 22C w Lubawie IX edycję Targów Wewnętrznych. Impreza odbędzie się w tym samym terminie, co XXXVIII Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie. POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA wynosząca 450 m2 w całości będzie wypełniona ofertą firmy Libro. Zaprezentujemy przede wszystkim nową kolekcję narożników w średniej półce cenowej, wyposażonych w najnowocześniejsze dostępne na rynku funkcje oraz kilka nowych sof. Dużą wagę przykładamy do wyboru nowej kolekcji tkanin, która będzie naszym wyznacznikiem w 2012 roku. Dopełnieniem ekspozycji będą modele z  oferty bieżącej, wiele z  nich w  nowych tkaninach, a także bardzo interesująca oferta promocyjna – mówi Grzegorz Kalinowski, dyrektor handlowy firmy Libro. Targi wewnętrzne Libro, organizowane dwa razy w roku: wiosną i  jesienią, cieszą się rosnącą z  roku na rok popularnością. W  nadchodzącej edycji, oprócz licznej grupy klientów krajowych, udział w targach zapowiedzieli kupcy meblowi z Niemiec, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwajcarii oraz Skandynawii. (ak)

W rodzinnej atmosferze W dniach od 13 do 16 lutego odbędą się Targi Partnerskie firmy Szynaka-Meble. Na powierzchni 1.000 m2 zaprezentowane zostaną nowości firmy oraz – dodatkowo – oferta Wolsztyńskich Kuchni. TERMIN NASZYCH Targów Partnerskich pokrywa się z  Targami MTM w  Ostródzie. Najważniejszym powodem takiej decyzji jest szacunek dla czasu, jakim dysponują nasi kontrahenci i  przyjaciele biznesowi. Być może dawanie takiej alternatywy wyda się komuś ryzykowne, ale my wiemy, że w wyborze pomoże tradycja, prestiż, a także sprawdzony poziom takich wydarzeń. Tego typu przedsięwzięcia są swoistym świętem w branży meblowej. Są dla nas przede wszystkim okazją do spotkań z  branżową rodziną, a  dla firmy takiej jak nasza, z  rodzinnymi tradycjami, ten czynnik jest szczególnie ważny. Trzeba również dodać, że tak, jak podczas poprzedniej edycji, tak i tym razem będzie to rodzina międzynarodowa – mówi Rafał Trawiński, specjalista ds. marketingu i sprzedaży detalicznej w firmie Szynaka-Meble. Targi odbędą się Centrum Wystawienniczym firmy Szynaka w Iławie przy ul. Ostródzkiej 54. Ekspozycje będą dostępne w godzinach 9.00-18.00. (dd)

Black Red White wĂród najlepszych STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW Polskich doceniło sukcesy Black Red White na zagranicznych rynkach, przyznając firmie tytuł „Wybitnego Eksportera Roku 2011” (jest on efektem stałego wzrostu i konsekwentnie umacnianej pozycji rynkowej w  produkcji oraz handlu hurtowym i detalicznym w Polsce i na rynkach zagranicznych). Potencjał firmy potwierdza także opublikowany przez dziennik „Rzeczpospolita” Ranking Najcenniejszych Polskich Marek, który lokuje Black Red White na 53. pozycji wśród najbardziej wartościowych brandów. (dr)


branĝaXwiadomoĂci PODSUMOWANIE 2011bR. IbPERSPEKTYWY NA 2012bR. WG OIGPM

ROK STABILIZACJI Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli podsumowała 2011 r., a także dokonała analizy perspektyw dla branży meblarskiej na 2012 r. POMIMO TRUDNEJ sytuacji na rynku wielkość produkcji sprzedanej polskiej branży meblarskiej w  2011  r. osiągnie rekordową wartość: 30 mld  zł, z  czego eksport stanowić będzie ok. 27 mld zł. We wszystkich grupach towarowych w  2011  r. zanotowano pozytywną dynamikę wolumenu produkcji. W  przypadku mebli przekształcalnych w miejsca do spania wzrost wynosi ponad 20%, w odniesieniu do mebli kuchennych – ponad 7%, pozostałe rosną o ok. 3% rocznie. Rok 2012 nie przyniesie większych zmian w  polskim meblarstwie. Kryzys światowy i  pogłębiający się kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej będą nadal wpływać na dużą niepewność w działaniu polskich firm meblarskich, która uwidoczni się głównie poprzez dalsze ograniczanie inwestycji. Ponadto głównym czynnikiem kształtującym wskaźniki rentowności branży meblarskiej od wielu lat jest zmieniający się kurs złotówki, obecnie bardzo korzystny. W  mijającym roku pojawił się dodatkowy silny czynnik wpływający na wyniki branży ze strony rosnących cen surowców. Z  kolei rosnące koszty wytwarzania wpływają negatywnie na rentowność branży meblarskiej i  zmniejszają konkurencyjność cenową mebli na rynkach zagranicznych. Zdaniem OIGPM 2012 r. będzie rokiem stabilizacji i powinien przynieść kilkuprocentowy wzrost w stosunku do 2011 r. Sytuacja na rynku oraz kryzys w  UE najprawdopodobniej spowodują, że polscy producenci mebli zainteresują się mocniej nowymi, bardziej odległymi rynkami zbytu (np. USA, Brazylia, Meksyk). W 2011 r. pojawił się dodatkowo silny czynnik związany z dynamicznym wzrostem cen surowców do produkcji mebli, którego wpływ w perspektywie średnioterminowej jest trudny do przewidzenia. Przyczyną tego jest krytykowana od dłuższego czasu przez producentów mebli i  płyt drewnopochodnych monopolistyczna polityka Lasów Państwowych, m.in. brak jawności w ogłaszanych przez nich przetargach, a także polityka ograniczania ilości surowca przeznaczonego na przetargi, co powoduje znaczący wzrost jego cen. Na aukcjach internetowych (przetargach nieograniczonych) LP, na

24

BIZNES meble.pl [ luty styczeñ 20122012

których sprzedawane jest obecnie 45% masy surowca okrągłego, w skali roku ceny sięgały poziomu od 80 do 100% wyższego od cen wyjściowych. Chociaż drewno sprzedawane w ramach przetargów ograniczonych (55% masy surowca okrągłego) osiągało ceny zbliżone do cen z 2010 r., to jednak w efekcie przeciętna cena zakupu surowca okrągłego w  LP wzrosła o  około 45%. Ponieważ surowiec drzewny stanowi 50% wartości płyt drewnopochodnych, nie wyklucza się, że płyty mogą zdrożeć nawet o 20-30%. A ponieważ materiały drewnopochodne w  meblach wytwarzanych z  materiałów płytowych sięgają wartościowo powyżej 60%, to –  chcąc utrzymać dotychczasową ich rentowność –  meble musiały-

by zdrożeć o 15-20%. To samo dotyczy mebli wykonanych częściowo lub całkowicie z  drewna litego, gdzie wzrost cen powinien być jeszcze wyższy, a tego nie zaakceptuje żaden odbiorca mebli. Nie jest to jednak w  praktyce możliwe. Oznaczać to więc będzie dalszy spadek i  tak niskiej już rentowności produkcji mebli w Polsce. Niestety, pomimo ogromnego sukcesu, jaki osiągnęła polska branża meblarska (w  ujęciu globalnym więcej mebli eksportują na świecie jedynie Chińczycy, Włosi, Niemcy oraz USA), produktami przez nią wytwarzanymi są głównie produkty niskomarżowe. Polska specjalizuje się w produkcji mebli wykonanych z różnych materiałów m.in. z  płyt drewnopochodnych i  z drewna litego. Ponadto polscy producenci postrzegani są jako podwykonawcy, nie mający własnej marki, ugruntowanej na światowych rynkach. Dlatego też zdecydowaną cześć marży w  sprzedaży polskich mebli realizują zachodnioeuropejskie sieci handlowe, a  także grupy zakupowe i  międzynarodowe koncerny zamawiające produkcję mebli w Polsce. (ms)

Zrównowaĝona „Arena Design 2012” „Arena Design 2012” w tym roku odbędzie się już w marcu. Projektanci, producenci inwestujący we wzornictwo i pasjonaci designu spotkają się w dniach 5-8 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Fragment ekspozycji na ubiegłorocznej „Arenie Design”.

HASŁEM TEGOROCZNEJ edycji „Areny Design 2012” jest sustainable design – wzornictwo zrównoważone. Różne podejście do tematyki zrównoważonego designu będzie można poznać podczas warsztatów i wykładów, które odbędą się w strefie Forum. Innowacje technologiczne wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju konstytuują sposób projektowania gościa specjalnego „Areny Design 2012”, François Azambourga. Francuski projektant słynie z  ogromnej materiałowej inwencji. Flagowym projektem Azambourga jest

„dekompresujące się” krzesło. „Pack Chair” to mebel zrobiony z tkanin 3D, który w  skompresowanej formie mieści się w torebce, a swój ostateczny kształt zyskuje w wyniku reakcji chemicznej, w trakcie której tkanina się utwardza. Ważnym punktem w programie „Areny Design 2012” będzie wręczenie nagród Top Design Award 2012. Do rywalizacji o  to wyróżnienie stanęły produkty z  14 grup tematycznych. Wszystkie produkty nominowane do Top Design Award będzie można zobaczyć na wystawie w strefie Top Design. (rd)


refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp wa strefa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontak w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp wa strefa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontak w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp wa strefa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontak w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp wa strefa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontak w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp wa strefa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontak w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp Zapraszamy kupców meblowych, przedstawicieli sieci, salonów i sklepów meblowych wa strefa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontak oraz pozostałych profesjonalistów związanych z branżą meblarską do odwiedzenia w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N największych targów meblowych w Polsce MEBLE POLSKA 2012 refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s bilety i pakiety kupieckie dostępne są po rejestracji na stronie ntaktówBezpłatne New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp wa strefa kontaktówwww.meble.mtp.pl New Contract ntr space Nowa strefa kontak w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp Szukaj na targach znakiem ZŁOTY MEDALkontak 2012 wa strefa kontaktów Newproduktów Contractze space Nowa strefa w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N refa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów N Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. act space Nowa strefa kontaktów New Contract space Nowa s ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań/Poland ntaktów New Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract sp tel. +48 61 869 20 00, fax +48 61 869 29 52 e-mail: meble@mtp.pl wa strefa kontaktów New Contract space Nowa strefa kontak w Contract space Nowa strefa kontaktów New Contract space N

5-8.03.2012


branĝaXwiadomoĂci

INNOWACJE ZbFIRMk METALMEX 18 stycznia, wbğrmie Metalmex, odbyïo siÚ pierwsze wbtym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowe adresowane dla projektantów ibpoïÈczone zbDniem Otwartym dla wszystkich klientów. Tematem byïy innowacje materiaïowe wbmeblarstwie, abprelegentami przedstawiciele ğrm Siro ibForner.

INNOWACYJNOŚĆ TO narzędzie stymulujące rozwój i kreujące rzeczywistość, ale samo w  sobie nic niegwarantujące. Przełożenie na efekty przynosi dopiero ich wykorzystanie. Potrzebni są więc ludzie chętni do modyfikowania otoczenia i  wprowadzania zmian. Pojawienie się nowego produktu czy usługi to preludium. Aby nastąpił dalszy ciąg zdarzeń, zakończony wymiernymi rezultatami, konieczna jest praca, kooperacja, czas i wytrwałość. Chcemy, aby Metalmex brał udział w  procesie wyznaczania trendów.

By był firmą kreatywną, stawiającą na innowacje, na nowe technologie i ciekawe wzornictwo. Dlatego, z  jednej strony, odpowiadamy na oczekiwania rynku, z  drugiej –  staramy się wdrażać wszelkie pojawiające się nowości. Służą temu organizowane przez nas szkolenia. Poza aspektami edukacyjnymi, dają one możliwość wymiany poglądów, budując w ten sposób strategię komunikacji –  wyjaśnia Violetta Kowalczyk z firmy Metalmex. Firma Siro, kojarzona głównie z matami sibu, zaprezentowała nową gamę tego wykonanego z  tworzywa, a  znajdującego zastosowanie zarówno w  meblach, jak i  przy aranżacjach ścian materiału. Forner natomiast przedstawiał wzbogaconą kolorystycznie gamę płyt z  serii „Naturalia”. Jest to materiał, który kształtem, kolorem, teksturą przypomina naturę i  –  co nowe –  umożliwia tworzenie samonośnego blatu o  grubości zaledwie 1 cm. Zaprezentowano też szklane materiały marki Laminam. (fm)

Nowy Styl dla dzieci W drugą sobotę stycznia, jak każdego roku, odbył się noworoczny bal dla dzieci – przyjaciół Grupy Nowy Styl z domów dziecka i rodzin zastępczych. W tym roku motywem przewodnim były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Wśród atrakcji znalazły się wspólne gry i zabawy, a przede wszystkim – mnóstwo powodów do uśmiechu. NA ZORGANIZOWANE przez Nowy Styl Mistrzostwa Europy Kibiców przybyło ponad tysiąc dzieci z  30 placówek i  organizacji. Występy kibiców przeplatane były meczami na pneumatycznym boisku, licznymi konkursami i  konkurencjami sprawnościowymi. Jury miało wielki problem z  rozdzieleniem nagród przygotowanych dla Najlepszych Kibiców –  krzeseł „Fair Play” ze specjalnej limitowanej mistrzowskiej oferty oraz puf-piłek, w których można wygodnie zasiąść w każdej wolnej chwili – gdyż każda reprezentacja wykazała się zaangażowaniem i ciekawymi pomysłami. Ostatecznie krzesła trafiły do Domu Dziecka Maciek w  Przemyślu i  placówki w  Krośnie, a  pufy do Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce i  Dziennego Centrum Aktywności w Besku.

26

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Młodzi kibice Irlandii z Beska.

Tradycyjnie imprezę odwiedził Święty Mikołaj przynosząc prezenty dla zaproszonych placówek i organizacji. Wszyscy otrzymali to, o  co prosili –  m.in. sprzęt RTV i AGD, odzież i sprzęt sportowo-turystyczny. (cm)

Black Red White otwiera nowe salony Trzy nowe salony firmowe: w Legnicy, Olsztynie i w Kijowie (Ukraina) otworzyła w styczniu firma Black Red White. 9 STYCZNIA zainaugurował działalność salon w Legnicy. Na powierzchni ponad 1 tys. m2 prezentowane są meble do pokojów dziennych, młodzieżowych, sypialni i  gabinetów, a  także meble tapicerowane, krzesła i  stoły. Uzupełnienie oferty stanowi Galeria Dekoracji, a  w niej różnego rodzaju dodatki: oświetlenie, dywany, szkło, porcelana i tekstylia. Klienci mogą ponadto kupić meble kuchenne – zarówno gotowe komplety, jak i kuchnie na indywidualne zamówienie. Z kolei 20 stycznia otwarty został nowy salon w  Olsztynie. Jego oferta to meble do pokojów dziennych, dziecięcych i  młodzieżowych, sypialnie, jadalnie i  gabinety, artykuły dekoracyjne i oświetleniowe, a także kuchnie – sprzedawane od ręki i na indywidualne zamówienie. Powierzchnia nowo otwartego olsztyńskiego salonu to blisko 1 tys. m2. W styczniu firma BRW Kijów –  spółka należąca do Grupy Black Red White –  otworzyła także salon w Kijowie, drugi sklep firmy w stolicy Ukrainy, a  osiemnasty na terenie całego kraju. Na 477  m2 powierzchni kijowskiego salonu zaaranżowane zostały przykładowe propozycje pokojów dziennych, dziecięcych i  młodzieżowych, sypialni, jadalni oraz gabinetów. Uzupełnienie asortymentu stanowi kompleksowe wyposażenie kuchni, zaprezentowane w  specjalnie przygotowanym studio. Na odwiedzających kijowski salon czekają zarówno kuchnie na indywidualne zamówienie, jak i  zestawy meblowe dostępne od ręki. Black Red White proponuje klientom na Ukrainie również szeroką gamę artykułów dekoracyjnych oraz produktów oświetleniowych. W  galerii dodatków będzie można nabyć dywany, ceramikę, wyroby szklane, porcelanę, pościel, lampy, zegary czy lustra. Asortyment firmy Black Red White, poza rynkiem polskim, dostępny jest w ponad 40 krajach na całym świecie. Ukraina to jeden z ważniejszych kierunków eksportu mebli z oferty polskiego producenta. Produkty firmy obecne są na tym rynku już od pond 10 lat. (dm)


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

DLA KAŻDEGO Jakość nie musi być droga i nie powinna być zarezerwowana wyłącznie dla najbogatszych. Oferujemy markowe produkty w cenach, na które mogą sobie pozwolić niemal wszyscy. Chcemy, by dobra jakość była standardem w każdym domu. Poczuj swobodę jaką daje urządzanie swojego mieszkania z najbardziej kompletną ofertą produktów na rynku akcesoriów meblowych i oświetlenia. Od teraz wszystko masz w jednym miejscu. Szukaj na www.gtv.com.pl.

• uchwyty • nóżki • wieszaki

• zawiasy • podnośniki • prowadnice

• wyposażenie kuchni • wyposażenie biura • wyposażenie garderoby

• oświetlenie ledowe • oświetlenie meblowe • oświetlenie przemysłowe


branĝaXtargi Wraz zbnowym rokiem pojawiajÈ siÚ nowe pomysïy, abw przypadku producentów mebli jest to równoznaczne zbwprowadzaniem na rynek nowych modeli. BiznesowÈ inauguracjÚ roku ma juĝ za sobÈ ğrma MP Nidzica, która 18 stycznia br. wbmalowniczej, zimowej scenerii, wbpoïoĝonym nad jeziorem SzelÈg Maïy hotelu Anders wbStarych Jabïonkach, zorganizowaïa 11. juĝ targi wewnÚtrzne. A n n a

A n d r e j c z u k

Modna kolorystyka i imponujące rozmiary narożnika „Vento” (szer. 256268 cm, gł. 168-193 cm, wys. 89 cm, pow. leżenia 210x145 cm) sprawiły, że był jednym z najczęściej wskazywanych przez gości modeli.

NA DOBRY POCZkTEK Partnerom handlowym firmy MP Nidzicia tradycyjnie wręczono „Buławy” – nagradzając wyniki sprzedaży i dziękując za współpracę i wieloletnią lojalność. Na zdjęciu wszyscy laureaci i wyróżnieni, a także właściciele firmy MP Nidzica: Wojciech Mielczarek i Dariusz Popławski.

Frekwencja wśród przedstawicieli salonów współpracujących z firmą MP Nidzica co roku jest wysoka. Targi są bowiem nie tylko okazją do spotkań, zarówno o charakterze biznesowym, jak i towarzyskim, ale też do zapoznania się z najnowszymi propozycjami producenta mebli. Zaprezentowano 32 modele, w tym 9 nowości. Na pierwszym planie sofa trzyosobowa „Doblo” z funkcją spania i pojemnikiem na pościel.

Wyrazista czerwień narożnika „Modus” (szer. 245 cm, gł. 172 cm, wys. 90 cm, pow. leżenia 200x150 cm) działała jak magnes i przyciągała wzrok właścicieli salonów meblowych.

28

BIZNES meble.pl bl l [ luty l t 2012

Fot. Anna Andrejczuk

MP Nidzica zaprezentowała modele w kolorystyce zgodnej z panującymi trendami. Dominował: fiolet, beż i brąz. Przedstawiciele salonów meblowych mieli podczas targów dostęp do bogatych próbników tkanin.


advertorialX branĝa

DYSKRETNY UROK NOWOCZESNEJ KLASYKI

M

eble z zestawu „Davos” wykonane są w  całości z  drewna i  forniru olchowego. Charakterystyczne dla tej kolekcji jest zastosowanie stylizowanej podstawy mebli, na lekko wyprofilowanych nóżkach oraz ozdobnych czół szuflad. Obydwa te elementy wybarwione są na ciemniejszy kolor –  wenge, kontrastujący z  jaśniejszym kolorem orzech italia. Poza takim zestawieniem kolorystycznym, możliwe są dwa inne warianty wykończenia. Pierwszy z  nich to połączenie jasnego ecru z  podkreślającym urok naturalnego drewna jasnym orzechem. Dzięki takiemu zestawieniu kolorów możemy poczuć się jak w  śródziemnomorskim klimacie. Nie bez znaczenia jest perfekcyjne wykończenie mebli oraz zastosowanie specjalnie utwardzonych lakierów, minimalizujących ryzyko uszkodzenia powierzchni roboczych, jak blat stołu czy wieniec górny od szafek RTV, a  także komód. Innym wariantem kolorystycznym jest wykończenie w  całości w  jednym kolorze (orzech). Ponadto, ozdobne czoła szuflad mogą być wykończone w  dwóch wariantach: albo z  charakterystyczną, powtarzającą się elipsą oraz ryflowaniem, albo tylko z  ryflowaniem. Nadaje to kolekcji uniwersalność, a  ponadto pozwala na wręcz nieograniczone możliwości aranżacji pomieszczeń mieszkalnych. Należy podkreślić, iż

Bogatti sp. zbo.o. 64-030 ¥migiel ul. Powstañców Wielkopolskich 3 tel. +48 65 518 90 03 fax +48 65 518 90 07 handel@bogatti.pl, www.bogatti.pl

w skład zestawu wchodzi ponad 40 brył, w  tym 7 typów szafek RTV, 13 typów komód, 18 typów witryn oraz 6 typów stołów, w tym 3 w wersji rozkładanej i 2 typy stolików. Uzupełnieniem całości jest zastosowanie najwyższej jakości okuć firmy Blum, włoskich uchwytów firmy Bosetti Marella, a w witrynach i oszklonych kredensach oświetlenia LED. W przypadku łóżek „Lolita”, które są wykonane z drewna i forniru olchowego oraz z orzecha amerykańskiego, barwionych na kolor orzecha, w miejsce intarsji z forniru orzechowego, umieszczone zostało wypełnienie z  naturalnej skóry, która jest dostępna w  trzech wariantach kolorystycznych: jasnym ecru, brązowym oraz czarnym. Sypialnia dzięki temu prezentuje się niezwykle ekskluzywnie. Projektantem kolekcji „Davos” i „Lolita” jest jeden z najlepszych polskich projektantów, Stanisław Stasik. Obie kolekcje zdążyły już otrzymać nagrodę „Meble Plus – Produkt 2012”. Obydwie zostaną też zaprezentowane podczas tegorocznej edycji targów „Meble Polska”, które odbędą się w dniach 5-8 marca w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy. d

Rok 2012 ğrma Bogatti rozpoczyna od wprowadzenia do oferty nowej kolekcji mebli obnazwie „Davos”, ïÈczÈcej wbsobie nutÚ klasyki ibnowoczesnoĂci, abtakĝe wzbogacenia kolekcji „Lolita” obwariant ïóĝka zbwyĝszym niĝ dotychczas, tapicerowanym naturalnÈ skórÈ szczytem. Jest to zgodne zbnajnowszymi trendami, jakie wyznaczajÈ obecnie europejscy, abzwïaszcza wïoscy projektanci mebli.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

29


DIAMENT MEBLARSTWA

2012

DIAMENTY MEBLARSTWA 2012 4 stycznia, wbInstytucie Wzornictwa Przemysïowego wbWarszawie, podczas uroczystej gali podsumowaliĂmy szóstÈ edycjÚ konkursu „Diament Meblarstwa” ibwrÚczyliĂmy jej zwyciÚzcom pamiÈtkowe statuetki. M a r e k

H r y n i e w i c k i


branĝaXDiament Meblarstwa 2012

S

zósta edycja „Diamentów Meblarstwa” była pod każdym względem wyjątkowa. Diametralnie zmieniona formuła (zrezygnowaliśmy z wyróżnień, ale za to podzieliliśmy kategorie dedykowane produktowi finalnemu – meblom na dwie klasy: standard i premium; ponadto postanowiliśmy przyznać „Diamenty Meblarstwa” nie tylko produktom, ale i firmom, których dokonania w minionym roku zasługują na szczególne uhonorowanie) okazała się przysłowiowym strzałem „w dziesiątkę”, bo w konkursie wzięła udział rekordowa liczba firm (blisko 70) – producentów i dystrybutorów mebli, akcesoriów, półfabrykatów i komponentów dla meblarstwa, które zgłosiły prawie 150 produktów. Z tego grona kilkudziesięcioosobowe jury, skupiające przedstawicieli salonów meblowych, hurtowni akcesoriów i półfabrykatów do produkcji mebli, instytutów badawczych współpracujących z branżą meblarską, a także architektów i projektantów wnętrz, wybrało najlepszych. Przyznane nagrody są potwierdzeniem doskonałego wzornictwa i  oryginalności mebli, akcesoriów, półfabrykatów i  komponentów meblowych, wskazaniem doskonałego wizerunku producenta, a także znakomitego postrzegania przez klientów oraz ekspertów. Oprócz statuetek „Diament Meblarstwa” wręczyliśmy także nagrody „MebWeb” – za najlepsze strony internetowe branży meblarskiej. Po części oficjalnej laureaci mieli czas na bardziej luźne spotkania i rozmowy (piszemy o tym na str. 102). Organizatorami konkursu „Diament Meblarstwa” są Wydawnictwo meble.pl oraz Grupa meble.pl. d

LAUREACI KONKURSU „DIAMENT MEBLARSTWA 2012” Fameg sp. z o.o. za połączenie 130 lat tradycji z nowoczesnym myśleniem o biznesie, a także za odwagę i determinację w obronie firmy Interprint Polska sp. z o.o. za świadomą i konsekwentną politykę na rzecz kreowania nowych trendów, a także za szerokie horyzonty, wykraczające poza działalność biznesową marka Meble Wójcik za 25 lat obecności w polskiej branży meblarskiej, a także za przebojowe i zakończone sukcesem wprowadzenie na rynek meblowy nowej marki W kategorii Przestrzeń Jadalniana – Meble w klasie standard: system „Tallo”, Fabryki Mebli Forte S.A. – Meble w klasie premium: jadalnia „Artmodulo”, Mebin Stolarstwo Import-Export Andrzej Binkowski W kategorii Przestrzeń Salonowa – Meble w klasie standard: „Bronx”, New Look (marka Grupy IMS) – Meble w klasie premium: „Ramon”, BM Nature (marka Grupy IMS) W kategorii Zestawy Tapicerowane – Meble w klasie standard: „Elements”, New Look (marka Grupy IMS) – Meble w klasie premium: „Prosecco”, Etap Sofa (marka Grupy IMS) – Meble w klasie premium: „Belvedere”, Mebelplast S.A. W kategorii Meble Tapicerowane – Meble w klasie standard: sofa „Daniel”, HLN Furniture – Meble w klasie premium: „Acapulco”, Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea sp. z o.o. (marka Bizzarto) W kategorii Przestrzeń Sypialniana – Meble w klasie standard: system modułowy „Raflo”, Black Red White S.A. – Meble w klasie premium: „Organique”, GIE-EL Dobrze Skrojony Mebel

32

BIZNES meble.pl [ luty 2012

W kategorii Krzesła – Meble w klasie premium: „Merano”, TON

W kategorii Artykuły Dekoracyjne – panel dekoracyjny, Apperta s.c. Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk

W kategorii Meble Dziecięce i Młodzieżowe – Meble w klasie standard: „Fino”, Bellamy – Meble w klasie premium: „Rebox”, Widawscy Studio Architektury

W kategorii Materiały do Uszlachetniania Płyt – okleina modyfikowana, Classic Veneer – „Dąb Sonoma”, Schattdecor sp. z o.o.

W kategorii Przestrzeń Kuchenna – Meble w klasie premium: kuchnia „d-line”, Meble Janas

W kategorii Elementy Meblowe – blaty kuchenne w kolorystyce z serii „Xenon”, Lupus W. i K. Macijewicz sp.j.

W kategorii Przestrzeń Łazienkowa – Meble w klasie standard: seria „Cobe”, Cersanit S.A. – Meble w klasie premium: seria baterii „Elipsa”, Deante Antczak sp.j.

w kategorii Systemy Akcesoriów – system „Maxim II”, Sevroll-System sp. z o.o.

W kategorii Aranżacja Przedpokoju – Meble w klasie standard: „Portobello”, MDS Dariusz Szwed W kategorii Przestrzeń Outdoor – Meble w klasie premium: narożny zestaw wypoczynkowy technorattan „ST-444”, Grand Luxury Plaza W kategorii Meble Inne – Meble w klasie premium: leżak technorattan „DH-581”, Grand Luxury Plaza w kategorii Siedziska Biurowe – Meble w klasie standard: „Sail”, Grammer Office (Grupa Nowy Styl) – Meble w klasie premium: „mPosition”, Profim sp. z o.o. W kategorii Meble Biurowe – Meble w klasie premium: „Barcelona”, Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko W kategorii Przestrzeń Kontraktowa – Meble w klasie premium: biurko „Unique”, Meble Janas

w kategorii Akcesoria Meblowe – kolekcja „Cristal”, Gamet S.A. w kategorii Oświetlenie Meblowe – system oświetlenia LED „Loox”, Häfele Polska sp. z o.o. „Diament Internautów” – kuchnia „s-line”, Meble Janas „Diament Design” – „Organique”, GIE-EL Dobrze Skrojony Mebel

NAGRODY „MEBWEB” Branżowa strona roku www.brw.com.pl – firma Black Red White za stworzenie i prowadzenie najlepszej internetowej strony firmowej Wyróżnienie specjalne za stronę www.pracawcersanit.pl – firma Cersanit za uświadamianie, że za każdym, nawet największym przedsięwzięciem stoi człowiek Wyróżnienie specjalne za stronę www.facebook.pl/nowystyl – firma Nowy Styl za aktywne budowanie lojalnej społeczności wokół marki za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook


Diament Meblarstwa 2012X branĝa Sylwia Lasota z „Diamentem meblarstwa 2012” dla firmy Interprint Polska sp. z o.o. „za świadomą i konsekwentną politykę na rzecz kreowania nowych trendów, a także za szerokie horyzonty, wykraczające poza działalność biznesową”.

Piotr Wójcik – nagroda dla marki Meble Wójcik „za 25 lat obecności w polskiej branży meblarskiej, a także za przebojowe i zakończone sukcesem wprowadzenie na rynek meblowy nowej marki”.

PRZESTRZE” JADALNIANA Edyta Siewier (firma Mebin Stolarstwo Import-Export Andrzej Binkowski) – „Diament Meblarstwa 2012” za jadalnię „Artmodulo” (klasa premium).

Cezary Roszkowski (Fabryki Mebli Forte S.A.) otrzymuje z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za system „Tallo” (klasa standard).

Maciej Melwiński (Grupa IMS) – „Diament Meblarstwa 2012” dla marki BM Nature za system „Ramon” (klasa premium).

PRZESTRZE” SALONOWA

Maciej Melwiński (Grupa IMS) odbiera z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” przyznaną marce New Look za system „Bronx” (klasa standard).

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

33


branĝaXDiament Meblarstwa 2012 ZESTAWY TAPICEROWANE To już czwarta statuetka „Diamentu Meblarstwa 2012” dla Grupy IMS. Tym razem nagrodzony nią został – zgłoszony w klasie premium – zestaw „Prosecco” (marka Etap Sofa). Nagrodę z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” odbiera Maciej Melwiński.

Anna Szumacher (Mebelplast S.A) – „Diament meblarstwa 2012” dla zestawu „Belvedere” (klasa premium).

Maciej Melwiński (Grupa IMS) – „Diament Meblarstwa 2012” dla marki New Look za zestaw „Elements” (klasa standard).

MEBLE TAPICEROWANE

Leszek Niedźwiedź (HLN Furniture) otrzymuje z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za sofę „Daniel” (klasa standard).

PRZESTRZE” SYPIALNIANA Jacek Rypuła (firma GIE-EL Dobrze Skrojony Mebel) – „Diament Meblarstwa 2012” za łóżko „Organique” (klasa premium).

34

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Małgorzata Jeżowska (Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea sp. z o.o., marka Bizzarto) – „Diament Meblarstwa 2012” za „Acapulco” (klasa premium).


Diament Meblarstwa 2012X branĝa

PRZESTRZE” ’AZIENKOWA Magdalena Piotrowska (Cersanit S.A.). Nagrodę „Diament Meblarstwa 2012” otrzymała seria „Cobe” (klasa standard).

KRZES’A Jacek Zdybel (firma TON) – „Diament Meblarstwa 2012” za krzesło „Merano” (klasa premium). Krzysztof Kuczmański (Deante Antczak sp.j.) otrzymuje z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za serię baterii „Elipsa” (klasa premium).

MEBLE DZIECI}CE IbM’ODZIE¿OWE

PRZESTRZE” KUCHENNA Sławomir Janas (firma Meble Janas) – „Diament Meblarstwa 2012” za kuchnię „d-line” (klasa premium). Rita Suchocka (Bellamy) ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012” za zestaw „Fino” (klasa standard).

Tomasz Widawski z firmy Widawscy Studio Architektury. Statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” w klasie premium otrzymał zestaw „Rebox”.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

35


branĝaXDiament Meblarstwa 2012 ARAN¿ACJA PRZEDPOKOJU

SIEDZISKA BIUROWE Katarzyna Brańska (Profim sp. z o.o.) odbiera z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za fotel „mPosition” (klasa premium).

Ewa Szumowska (Grupa Nowy Styl) ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012” za reprezentujące markę Grammer Office krzesło „Sail” (klasa standard).

Dariusz Szwed (firma MDS Dariusz Szwed) – „Diament Meblarstwa 2012” za zestaw „Portobello” (klasa standard).

MEBLE BIUROWE

PRZESTRZE” KONTRAKTOWA Sławomir Janas (Meble Janas) odbiera z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za biurko „Unique” (klasa premium).

Katarzyna Taranko (Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko) otrzymuje z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za zestaw „Barcelona” (klasa premium).

36

BIZNES meble.pl [ luty 2012


Diament Meblarstwa 2012X branĝa

ARTYKU’Y DEKORACYJNE Grzegorz Moroszczuk (firma Apperta s.c. Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk) odbiera z rąk redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za panel dekoracyjny.

MATERIA’Y DO USZLACHETNIANIA P’YT Od lewej: Gabriel Oczoś (Classic Veneer) ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012” za okleinę modyfikowaną. Tomasz Achrem (Schattdecor sp. z o.o.) – „Diament Meblarstwa 2012” za „Dąb Sonoma”.

SYSTEMY AKCESORIÓW Alina Tomaszewska (Sevroll-System sp. z o.o.) odbiera z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble. pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za system „Maxim II”.

AKCESORIA MEBLOWE ELEMENTY MEBLOWE

Michał Kuryłło (Gamet S.A.) – „Diament Meblarstwa 2012” za kolekcję „Cristal”.

Mateusz Macijewicz (Lupus W. i K. Macijewicz sp.j.) ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012” za blaty kuchenne w kolorystyce z serii „Xenon”.

37


branĝaXDiament Meblarstwa 2012 O¥WIETLENIE MEBLOWE Magdalena Dymek (Häfele Polska sp. z o.o.) odbiera z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” statuetkę „Diament Meblarstwa 2012” za system oświetlenia LED „Loox”.

DIAMENT INTERNAUTÓW Sławomir Janas (Meble Janas) – „Diament Internautów 2012” za kuchnię „s-line”.

NAGRODY „MEBWEB” Wyróżnienie specjalne za stronę www.facebook. pl/nowystyl (firma Nowy Styl) „za aktywne budowanie lojalnej społeczności wokół marki za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook”. Nagrodę z rąk Marka Hryniewickiego, redaktora naczelnego miesięcznika „BIZNES meble.pl” odebrała Anna Kordecka.

Fot. Tomasz Markowski

DIAMENT DESIGN

38

Jacek Rypuła (GIE-EL Dobrze Skrojony Mebel) – „Diament Design 2012” za łóżko „Organique”.

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Wyróżnienie specjalne „MebWeb” za stronę www. pracawcersanit. pl (firma Cersanit S.A.) – „za uświadamianie, że za każdym, nawet największym przedsięwzięciem stoi człowiek” – odebrała Magdalena Piotrowska.


ORGANIZATORZY

BIZNES.meble.pl www.wydawnictwo.meble.pl

Grupa meble.pl meble pl www.meble.pl

PATRONI MEDIALNI Ambiente www.promedia.biz.pl

Archimania www.archimania.pl

Cztery kÈty www.czterykaty.pl

Domosfera www.domosfera.pl

Mieszkania dla singli www.mieszkaniadlasingli.pl

Domplusdom www.domplusdom.pl

Mój piÚkny dom www.burdamedia.pl

Gazetadom www.gazetadom.pl

Weranda www.weranda.pl

Tekstylia wbdomu www.promedia.biz.pl

Dekoratornia www.dekoratorniatv.pl

Infoarchitekta www.infoarchitekta.pl

Portal DesignAlive.pl www.designalive.pl

Malemen www.malemen.pl

Planowanieonline.eu www.planowanieonline.eu

Zamek Cieszyn www.zamekcieszyn.pl

OĂrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysïu Pïyt-Drewnopochodnych www.obrppd.com.pl

PATRONI HONOROWI

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli www.oigpm.org.pl

Grupa Polskich Kupców Meblowych www.gpkm.pl

Instytut Technologii Drewna www.itd.poznan.pl

Stowarzyszenie Producentów Pïyt Drewnopochodnych wbPolsce www.sppd.pl

Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl

Wydawnictwo meble.pl oraz Grupa meble.pl dziÚkujÈ wszystkim patronom medialnym i patronom honorowym za objÚcie patronatem konkursu „Diament Meblarstwa 2012”.


branĝaXtargi Najnowsze osiÈgniÚcia ibtendencje przemysïu tekstylnego prezentowaïo ibjednoczeĂnie uwaĝnie Ăledziïo we Frankfurcie 26 wystawców zbPolski. Wbtym roku dominujÈcymi trendami byïy intensywne tonacje kolorystyczne ibwyrağnowane faktury tkanin. Cztery dni targów (11-14 stycznia br.) wystarczyïy, by zgromadziÊ odpowiedniÈ iloĂÊ informacji obnowoĂciach, poczuÊ niepowtarzalnÈ atmosferÚ „Heimtextil” ibz nowÈ energiÈ powróciÊ do kraju. A n n a

A n d r e j c z u k

KOLOR IbTRWA’O¥m Na targach „Heimtextil” Fargotex wystawiał się po raz drugi (pierwszy raz w roku ubiegłym). W tym roku, oprócz najnowszej kolekcji tkanin obiciowych, zaprezentowano także kolekcję tkanin dekoracyjnych „Cosmonova by Fargotex”. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem ze strony klientów.

Wśród najnowszych trendów tekstylnych, należy wskazać cztery dominujące: odważne, nasycone kolory, mistycyzm w połączeniu z elegancją, dbałość o wzory i tekstury oraz nurt ekologiczny i walory estetyczne.

W tym roku firma handlowa Davis po raz pierwszy uczestniczyła w targach „Heimtextil”. Wśród najnowszych propozycji zaprezentowanych podczas targów znalazły się kolekcje inspirowane motywami kwiatowymi, których estetyka odbiega od klasycznych deseni. „Kobe” i „Aster” swoją nowoczesną formę uzyskały dzięki delikatnym zapożyczeniom z wzornictwa japońskiego. Podążając za najnowszymi światowymi trendami, firma Davis wprowadziła także do oferty tkaniny pikowane tworzące efekt 3D. Jako bazy posłużyły kolekcje: „Galaxy”, „Sawana”, „Nubuk”, „Oslo” oraz mocne, nasycone kolory z kolekcji „Etna”, a wśród nich modne ostatnio barwy: fuksja, fiolet, limonka oraz intensywny niebieski.

Fabryka Nici Ariadna z Łodzi po raz kolejny zaprezentowała swoje wyroby na targach „Heimtextil”. Oprócz bogatej oferty nici szwalnych oferowała taśmy pasmanteryjne (firankowe, meblowe, do lamowania materacy oraz gumy).

40

BIZNES meble.pl [ luty 2012


targiX branĝa Ekspozycja niemieckiej firmy Porschen.

Łódzka firma S.I.C. regularnie wystawia się we Frankfurcie.

„Heimtextil 2012” Data: 11-14 stycznia br. Miejsce: Frankfurt nad Menem Organizator: Messe Frankfurt Liczba wystawców: 2.364 firm z 61 krajów Liczba zwiedzających: 70 tys. osób Kolejna edycja: 9-12 stycznia 2013 r.

Targi zdominowały niejednorodne powierzchnie tkanin z eleganckiej palety kolorystycznej.

Niebanalny sposób prezentacji tkanin to jeden z wyróżników targów „Heimtextil”.

Dla firmy Lech była to już czwarta edycja targów „Heimtextil”. Nowe kolekcje prezentowane we Frankfurcie cieszyły się dużym zainteresowaniem.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

Fot. archiwum

Legs jest polską firmą z kapitałem zagranicznym, jednym z największych europejskich dystrybutorów przędz tekstylnych i technicznych na bazie własnych magazynów.

41


branĝaXwywiad

wiÚcej inwestycji,

MNIEJ STRACHU Z Mirosïawem Sareïo, regionalnym

menedĝerem sprzedaĝy ğrmy Robert Bürkle, rozmawia Diana Nachiïo.

J

est Pan w branży osobą znaną i, odnoszę wrażenie, przez wielu lubianą. Jak wyglądały Pana pierwsze kontakty z polskim meblarstwem? Wszystko zaczęło się w  roku 1991, kiedy wróciłem do Polski po tym, jak w 1985 r. wyjechałem do Niemiec. Właściwie, uciekłem. To byłoby właściwsze słowo, bo w  tamtych czasach nie można było tak po prostu wyjechać. Znalazłem pracę w firmie produkującej meble. Dawniej była to Grupa Schieder.

Pracował Pan w firmie Schieder w Niemczech? Trafiłem do branży, która była mi zupełnie obca. Z  wykształcenia jestem technikiem mechanikiem. W  jednym z  zakładów Grupy Schieder przeszedłem ścieżkę rozwoju, której ważnym elementem były kursy obsługi maszyn sterowanych komputerowo. Proszę sobie wyobrazić, czym w tamtych czasach był komputer. Kiedy w niemieckich biurach, był to rok 1985, zobaczyłem, że kompute-

często bywałem również na Mazurach. Wciągnęło mnie. Co działo się później? W 1993 r. firma IMA Klessmann zaproponowała mi, żebym uruchomił zakład w Polsce. W ten sposób powstała fabryka w  Środzie Wielkopolskiej. Nawiązały się tam kontakty, które owocowały przez lata. Bardzo pozytywnie wspominam współpracę z  poznańską Akademią Rolniczą, dziś Uniwersytetem Przyrodniczym. Razem pracowaliśmy m.in. nad tworzeniem polskiego nazewnictwa fachowego z zakresu maszyn i  technologii. W  1999  r. przyjąłem propozycję współpracy z firmą Bürkle. W Polsce firma Bürkle kojarzona jest z  Pana osobą. Jak wygląda działalność przedsiębiorstwa w kraju? Na rynku krajowym pracuje obecnie dwóch sprzedawców oraz dwóch serwisantów. Mamy też swoje biuro w Poznaniu. Zależy mi na tym, żeby naszej pracy nadać organizacyjnie bardziej formalny kształt. Celem jest utworzenie polskiego

WYDAJE MI SI}, ¿E KLIENTOM FINALNYM ZNUDZI’Y SI} JU¿ FOLIOWANE MEBLE ZbNI¿SZEJ PӒKI. BARDZIEJ POTRZEBUJk PRODUKTU, KTÓRY WYGLkDA SZLACHETNIE NP. JEST LAKIEROWANY. WYRA½NY JEST TE¿ UK’ON WbSTRON} WY¿SZEJ JAKO¥CI. ry są niemal na każdym stanowisku pracy, zrozumiałem, że jest to rzeczywistość a nie fantazja. Zacząłem interesować się komputerowym sterowaniem maszyn. Jednocześnie pracowałem przy ciągach technologicznych i liniach lakierniczych w fabryce mebli. Ponieważ Grupa Schieder była związana z Polską, z racji swoich umiejętności i znajomości języka, znalazłem się w oddziale Koordynacja Polska. Razem z  kolegą jeździliśmy do kraju. Braliśmy udział w powstawaniu zakładu firmy Helvetia Meble w  Wieruszowie. Ponieważ byłem konstruktorem mebli,

42

BIZNES meble.pl [ luty 2012

oddziału lub filii. Wiele zależy jednak od decyzji osób w centrali. Tymczasem, ciągle są ważniejsze sprawy, jak uruchamianie firm w Chinach, na Tajwanie czy w Brazylii. Jak w tej chwili w strukturze całej grupy pozycjonowany jest rynek krajowy? Obecnie nie dysponujemy aktualnymi zestawieniami finansowymi. Zwykle byliśmy wysoko jeśli chodzi o  udziały w  całkowitym obrocie firmy Bürkle. Warto zaznaczyć, że oprócz rynku polskiego obsługujemy również wybrane

rynki wschodnie. Patrząc na to, jak dobrze sprzedawały się ostatnio choćby prasy tzw. membranowe, myślę, że mamy duże szanse na wysoką pozycję. Jakie przeznaczenie mają prasy membranowe? Wykorzystywane są do produkcji frontów kuchennych, ale też elementów mebli mieszkaniowych i łazienkowych. Bardzo modne są obecnie wykończenia na wysoki połysk, które można uzyskać na prasach. Czy są to produkty przeznaczone do dużych zakładów produkcyjnych? Odpowiem na to pytanie sięgając po przykład prasy M8. W  zależności od wyposażenia, może się sprawdzić zarówno w  małym, jak i  w dużym zakładzie. Mimo, że potrzeby producentów są zróżnicowane. Czy jakaś grupa odbiorców była szczególnie aktywna w ubiegłym roku? Nie. Aktywność odbiorców zależy od tego, jak kształtuje się rynek. Popularność pras membranowych bierze się też stąd, że jest zapotrzebowanie na produkt w  wysokim połysku, jednocześnie dopracowany pod względem jakości. To nie może być rzecz zrobiona byle jak. Utarło się przekonanie, że maszyny niemieckie są solidne. Czy spotykają się Państwo z taką opinią? Czy pomaga ona w sprzedaży? Tak, jak najbardziej. Klienci wolą zapłacić więcej a  mieć pewność, że to, co kupią jest solidne. Oczywiście, są to odbiorcy świadomi, że warto inwestować w  ten sposób. Jest to przeciwieństwo osób, które jeśli kupują samochód, to musi on być najlepszy. Jeśli zaś chodzi o  inwestycję w  park maszynowy, który de facto na ten świetny samochód zarabia, to ostrożnie patrzą na cenę, kalkulują i kupują taniej. Nie wiedzą, co ich czeka. Jak już kupią byle jaką maszynę, muszą pracować z brakiem solidności, brakiem serwisu lub z serwisem trudnym. f


Mirosïaw Sareïo, regionalny menedżer sprzedaży firmy Robert Bürkle, z krajową branżą meblarską związany jest od 1991 r. Mieszka, jak sam określa, w dwóch światach: trochę w Polsce, trochę w Niemczech. Jeździ motocyklem typu czoper. Czujnie obserwuje rzeczywistość. Prowadzi bloga stanczyk2007.blog.pl


branĝaXwywiad Jak wygląda rytm wprowadzania nowości? Czy mobilizuje Państwa do tego kalendarz targowy? Zanim weźmiemy udział w targach próbujemy przewidzieć trendy. Co prawda, w  meblach jak też w  ich produkcji, koła się na nowo nie wymyśli. Ono już jest. Ważne jest to, aby kręciło się jak najlepiej. W  branży maszynowej najwięcej zmian zachodzi w samym sterowaniu nimi. Zmiany te pomagają zwiększyć możliwości maszyn i ich wydajność. Nowości są też odpowiedzią na zmiany w innych grupach branżowych np. w klejach. Komponenty niezbędne do produkcji mebli są coraz wyższej jakości a my mu-

STARAMY SI} WSZYSTKO JAK NAJBARDZIEJ UNIEZALE¿NIm OD CZ’OWIEKA, ALE WbPRODUKCJI MEBLI LUDZI SI} NA SZCZ}¥CIE NIE WYELIMINUJE. szłość firmy. Wychodzą z założenia, że im więcej się inwestuje, tym mniejszy strach o  przyszłość. Najnowsze, zakupione przez nich linie do lakierowania są mocno zaawansowane technologicznie. Wiadomo, że IKEA wyznacza trendy jeśli chodzi o technologię a przede wszystkim ekologię. Wymusza na producentach maszyn, folii czy lakierów, aby były to produkty ekologiczne. Muszą też być dobre jakościowo. Wspomniał Pan o  lakierowaniu, jako metodzie uszlachetniania, która wpływa na podwyższenie jakości i  estetyki elementów meblowych. Jakie technologie lakierowania są obecnie najbardziej popularne? Technologię wymusza element. Generalnie, można mówić o dwóch technologiach: natryskowej i walcowej. Ręczne nanoszenie lakieru za pomocą pistoletów lakierniczych wiąże się zarówno z większym zużyciem chemii meblowej, jak też większym zanieczyszczeniem środowiska. Maszyny można zaś dostosować do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Za każdym razem indywidualnie podchodzimy do tego samego produktu i możliwości, jakie można zastosować u klienta.

44

simy dostarczyć maszynę na tyle precyzyjną, aby efekt był jak najlepszy. Może się powtórzę, ale rozwój, również w branży maszynowej, zdeterminowany jest potrzebami klientów finalnych. Jeśli podobają im się meble w wysokim połysku, to takie wyroby chce oferować producent. Zostaje postawiony przed koniecznością znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak to najlepiej wyprodukować. My musimy z kolei stworzyć i dostarczyć mu maszynę, na której będzie mógł to zrobić. Czy targi są efektywnym miejscem rozmów z klientami? Najważniejszym wystąpieniem będą dla nas w tym roku targi „Drema”. Klient chce obejrzeć maszynę nie tylko na targach. Jeśli mamy taką możliwość, chętnie pokazujemy jak linie Bürkle pracują w zakładach naszych odbiorców.

Mimo że sprzedają Państwo maszyny, wiele zależy od człowieka. Staramy się wszystko jak najbardziej uniezależnić od człowieka, ale w produkcji mebli ludzi się na szczęście nie wyeliminuje.

Jak ocenia Pan efekty obecności maszyn w takich miejscach, jak centra technologiczne prowadzone przez współpracujących z  Państwem dostawców chemii meblowej? Tego typu współpraca przynosi dobre efekty dla każdej z zaangażowanych stron. Zanim klient wybierze maszynę czy lakier chce zobaczyć efekt, jaki może dzięki nim uzyskać. Technologię testujemy wspólnie. Trudno byłoby mi dziś wyobrazić sobie inną drogę niż ta, kiedy producent maszyny, lakieru i odbiorca końcowy wspólnie ustalają, jakie są oczekiwania klienta i w jaki sposób je zaspokoić.

Co najczęściej decyduje o tym, że klient decyduje się na zakup maszyny? Zwykle do inwestycji motywują potrzeby odbiorców, czyli zmiany na rynku.

W ofercie firmy Bürkle są m.in. maszyny do płyty komórkowej. Czy są perspektywy rozwoju produktów na niej bazujących?

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Oczywiście, że są. Może rozwój nie jest tak dynamiczny, jak początkowo można to było sobie wyobrazić. Płyta komórkowa to jest temat nam bardzo dobrze znany, ponieważ już od wielu lat dostarczamy kompletne linie/ciągi technologiczne do produkcji skrzydeł drzwiowych, których konstrukcja to nic innego jak właśnie płyta komórkowa. Płyta komórkowa ma przyszłość również w meblarstwie. Przykładem tego, w jaki sposób można z niej korzystać na skalę masową jest IKEA. Podstawowym zagadnieniem jest wybór technologii. Jeżeli ktoś się decyduje na produkcję bezramiakową, to tworzy konieczność inwestycji w  maszyny zabezpieczające krawędź płyty. Jeżeli z  kolei producent jest bliżej rozwiązań tradycyjnych, ramiakowych, do których Bürkle dostarcza maszyny, to nie ma problemu z okleinowaniem wąskich krawędzi ani z  ich lakierowaniem. Od jakiegoś czasu mówi się o intensywnym rozwoju meblarstwa w  Chinach. Czy Państwa grupa również to odczuwa? Rynek chiński jest obecnie interesujący nie tylko dla Bürkle, ale też dla innych dostawców maszyn. Stąd decyzja o  uruchomieniu w  Chinach zakładów produkcyjnych, które obsługują rynki azjatyckie. Jak wygląda sprzedaż na rynkach wschodnich? Intensywnie rozwijamy sprzedaż w Rosji. Muszę przyznać, że jestem z kolei rozczarowany rynkiem ukraińskim. Kiedy zaczynaliśmy się nim opiekować liczyłem na taki rozwój, jak w Polsce na początku lat 90. Można to było wówczas śmiało nazwać „cudem nad Wisłą”. Tymczasem Ukraina ma o wiele większe możliwości, które jednak w dużym stopniu zostały zaprzepaszczone. Sprzedaż jest tam słaba i  jest to nie tylko nasze odczucie. Firma Bürkle inwestuje w Brazylii. Czy dzieje się tam coś szczególnie ciekawego? Wiele firm interesuje obecnie ten kierunek. Trudno mi komentować decyzje podejmowane na poziomie zarządu grupy. Mogę się tylko domyślać, że uruchamiając produkcję maszyn w Brazylii nie kierowano się wyłącznie sentymentem. Brazylia, podobnie, jak inne kraje Ameryki Południowej czy też Indie w Azji, jest to kraj rozwijający się. Tak jak każda firma, szukamy nowych rynków zbytu. Dziękuję za rozmowę.

Fot. Diana Nachiło

f Z tego, co Pan mówi, polscy meblarze chętnie inwestują w park maszynowy. Obawiałam się, że powie Pan, że jest kryzys. Nie jest tak źle? Nie, ale jest duża ostrożność. Wyraźnie widać, że branża idzie w  kierunku wyższego poziomu. Wydaje mi się, że klientom finalnym znudziły się już foliowane meble z  niższej półki. Bardziej potrzebują produktu, który wygląda szlachetnie np. jest lakierowany. Wyraźny jest też ukłon w  stronę wyższej jakości. Jako przykład mogę wskazać firmę Zorka, która produkuje dla IKEA. Cenię ją, bo ludzie patrzą nie na własne, krótkoterminowe korzyści a  na przy-


advertorialX branĝa

Jak zmienia się świat wokół nas? Jak będziemy mieszkać w najbliższej przyszłości? Jakie trendy będą dominowały w architekturze wnętrz w sezonie 2012/13?

Dąb Santana

Sosna Avalon

TRENDY SCHATTDECOR NA SEZON 2012/13

Schattdecor sp. zbo.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 10 tel. +48 61 816 66 00 fax + 48 61 816 67 00 Zakïad wbGïuchoïazach 48-340 Gïuchoïazy, ul. gen. Andersa 1 tel. + 48 77 408 55 00 fax + 48 77 408 55 05 www.schattdecor.com

trzy tematy, które łączy motto powrotu do sprawdzonych wartości, tradycji i rzemiosła zbliżają się w nadchodzącym sezonie bardzo do siebie. „PURE ESSENCE” „Pure Essence” koncentruje się na prostocie, funkcjonalności i  na istocie rzeczy. Trend ten wyróżnia trwałość, jakość form i zastosowanie dobrych materiałów. W  rezultacie powstaje czysta i nowoczesna estetyka wnętrza. Na pierwszym planie znajduje się różnorodność materiałów. Chętnie stosowane są struktury cechujące się naturalnością i  dynamiką. Dominują pasiaste sosny, jesiony, wiązy, a także dęby w  wersji łagodnie rustykalnej. Ważnym elementem wnętrza staje się optyka naturalnego kamienia. (np. Solino).

SOSNA AVALON Ta rustykalna struktura jest bardzo naturalna w wyrazie i wyróżnia się wieloma detalami, jak sęki, rysy oraz ślady zużycia. Szerokie deski dają wrażenie masywności rysunku.

„TOMORROW'S SOUVENIR” „Tomorrow's Souvenir” pokazuje, że styl lat 50. i 60. wpisuje się coraz bardziej w  aktualny design i  w swojej nowej formie trafia do wielu wnętrz. To co wcześniej sprawiało wrażenie konwencjonalnej kombinacji form, daje teraz możliwość nowoczesnej inscenizacji „Starego” z „Nowym”. Drewna tego trendu są bardzo naturalne w  charakterze, a  kolorystycznie stanowią wariację od bardzo jasnych szarości poprzez świetliste odcienie brązu aż po ciemny brąz (np. Dąb Santana).

SOLINO Ta reprodukcja kamienia sprawia wrażenie autentycznej kamiennej struktury dzięki zastosowaniu efektu optycznego 3D.

O

dpowiedzi na takie właśnie pytania poszukuje co roku dział designu Schattdecor, dążąc do stworzenia własnego konceptu trendowego. Pomocne w analizie są wizyty targowe, warsztaty wewnętrzne i badania rynkowe. Koncepcja ta trafia do działów rozwoju produktu, projektantów wnętrz czy designerów z  firm współpracujących z  Schattdecor i stanowi dla nich punkt orientacyjny. Na sezon 2012/23 Schattdecor przygotował nową książkę trendową, która

Solino

DĄB SANTANA Ta struktura dębu wyróżnia się naturalnością i delikatną rustykalnością. Rysunek podkreślają subtelne pory oraz takie elementy, jak niewielkie sęki i eleganckie, wąskie fladry.

podejmuje temat zmian na rynku i stanowi jednocześnie potwierdzenie trendów 2011/12, którym towarzyszyło motto „Powrót do korzeni”. „Pure Essence”, „Tomorrow's Souvenir” i  „Industrial Heritage” to trzy znane już tematy przewodnie, które będą określały tendencje mieszkalne w  najbliższym czasie, w których jednak pewne detale uległy zmianie i ewolucji. Pojawiły się nowe niuanse kolorystyczne, nowe formy, nowa stylistyka, a przez to nowa interpretacja danego tematu. Wszystkie

„INDUSTRIAL HERITAGE” „Industrial Heritage” to kompilacja tradycji, rzemiosła i nowoczesności. Przemysłowy charakter nadaje w  tym trendzie nowoczesna architektura wnętrz. Nowością jest fakt, iż tendencja ta nie bazuje już tylko na połączeniu elementów zjedzonych zębem czasu i  surowych struktur, lecz na zmiksowaniu nowoczesnych materiałów i technik obróbki. W  trendzie tym dominują dynamiczne powierzchnie z  nieregularnymi strukturami. Wzory mają charakter vintage i optykę zużytego materiału (np. Sosna Avalon). d luty 2012 [ BIZNES meble.pl

45


branĝaXĂwiat

RYNEK NIEWYKORZYSTANYCH MO¿LIWO¥CI Polska, chociaż jest w czołówce państw eksportujących meble do Szwecji, jednak nie wykorzystuje w pełni potencjału tego rynku. Rynku, o którym wciąż wiemy za mało, a sam kraj postrzegamy przez pryzmat zespołu ABBA, koncernu IKEA, samochodów Volvo i Nagród Nobla. Przeszkadzać może również odmienne spojrzenie na design i ekologię. Jeżeli polscy producenci mebli chcą zaistnieć na Półwyspie Skandynawskim – czas to zmienić. A n n a

A n d r e j c z u k

Z

najnowszych danych Szwedzkiego Biura Statystycznego wynika, że przemysł meblowy w Szwecji obejmuje łącznie 2.083 firm z  czego 1.252 to jednoosobowe przedsiębiorstwa. W sumie 831 firm zatrudnia więcej niż jednego pracownika. Liczba osób pracujących w  branży meblarskiej sięga zaś 13.887. Ostatnie dane, w których szacuje się wartość produkcji mebli, mówią o  21,5 mld koron szwedzkich w  2010  r. Całkowita wartość eksportu mebli wzrosła w  roku 2011 o  4% w  porównaniu do roku 2010, w imporcie odnotowano 1% wzrost. Interesujące są ubiegłoroczne wyniki poszczególnych krajów eksportujących meble do Szwecji. Import z Chin spadł o  3% a  z

WARTO¥m EKSPORTU (WbTYS. Z’) WYBRANYCH GRUP MEBLI ZbPOLSKI DO SZWECJI Kod

2009

2010

9401

384 755b575

385 524b794

9402

139b642

356b830

109 622

9403

306 690b329

358 025b087

239 226 745

Kod: 9401

Meble do siedzenie (bez objÚtych pozycjÈ 9402), nawet przeksztaïcalne wbmiejsca do spania, oraz ich czÚĂci Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerskie ibpodobne, obrotowe, zbpochylonym oparciem lub podnoszone; czÚĂci do powyĝszych artykuïów

9403

Meble inne niĝ wbpozycjach 9401 ib9402 ibich czÚĂci

Polski wzrósł o 10%. natomiast import z Litwy wzrósł aż o 22%. Całkowita wartość importu mebli z  Europy wyniosła 745 mln koron. Szwecja jest krajem w dużym stopniu uzależnionym od importu. Z informacji opublikowanych na stronie Ambasady Polskiej w  Szwecji wynika, że: Dobra

Zell, export manager wbFabryce Mebli Biurowych Maro.

BIZNES BI BBIZ IIZZNNES NEEESS m meb me meble.pl eb eble. le ppll [ luty le lut utyy 220 uty 2012 0122

189 913 024

9402

KLIENT SZWEDZKI TO KLIENT OTWARTY, ALE WYMAGAJkCY. CENI SOBIE NOWOCZESNY IbJEDNOCZE¥NIE HARMONIJNY DESIGN, ALE PRZEDE WSZYSTKIM K’ADZIE NACISK NA FUNKCJONALNO¥m IbWALORY U¿YTKOWE DANEGO ROZWIkZANIA. SZANS} NA RYNKU SZWEDZKIM MAJk MEBLE WYSOKIEJ JAKO¥CI, ObLEKKIEJ IbPROSTEJ FORMIE. Agnieszka

4466

I-II kwartaï 2011

Oprac. na podst. danych GUS

koniunktura będzie w najbliższych latach korzystnie wpływać na wydatki konsumpcyjne społeczeństwa szwedzkiego, co tworzy dodatkowe możliwości wzrostu eksportu z Polski. Potencjalni eksporterzy muszą jednak wziąć pod uwagę bardzo wysokie wymagania tutejszego rynku, zarówno w  odniesieniu do jakości oferowanych produktów, jak i  ich wpływu na środowisko naturalne. SZWEDZKI STÓŁ, CZYLI JAKI? Na pewno drewniany. Szwedzi w  szczególności cenią bowiem drewno, lubią jasne przestrzenie i wysokiej jakości produkty i  materiały. Meble muszą być przede wszystkim funkcjonalne. Styl skandynawski wyróżnia się spośród innych obecnością surowego drewna i delikatnej, naturalnej kolorystyki. Jest to tożsame z  opinią, którą wyraził Tomasz Głódź, dyrektor ds. handlowych w  firmie Atlas Meble Kuchenne: Klient z rynku szwedzkiego poszukuje rozwiązań prostych projektowo, ale funkcjonalnych. Paleta kolorów wykończeń mebli kuchennych obejmuje głównie barwy jasne oraz naturalne materiały np. dąb naturalny.


ĂwiatX branĝa SZWEDZKI EKSPORT ORAZ IMPORT MEBLI (STYCZE”-WRZESIE” 2011)

12

0,45

0,33

10

w mld SEK

8

4,17

3,98

6 4

6,30

6,24

2,60

2,71

0,75

0,73

6,57

6,34

2 0

UE

1

01

rt 2

po Eks

0

01

rt 2

po Eks

I

1

01

rt 2

o mp

I

Europa poza UE

o mp

rt 2

01

0

Azja

Oprac. na podst. danych Szwedzkiego Biura Statystycznego

Firma Atlas Meble Kuchenne już od ponad 11 lat jest obecna jako eksporter na rynku skandynawskim. Działalność na tym rynku prowadzimy przez sieć współpracujących salonów oferujących nasze meble oraz wyposażając realizacje deweloperskie w zestawy kuchenne naszej produkcji. Na przełom stycznia i  lutego br. zaplanowano otwarcie nowego salonu firmowego w  Sztokholmie –  informuje Tomasz Głódź. I CÓŻ, ŻE ZE SZWECJI? Niewątpliwie do najbardziej liczących się na szwedzkim rynku firm z branży meblarskiej należy IKEA, która rozwija się również na rynku polskim. Polska to trzeci rynek dla szwedzkiej sieci pod względem dynamiki wzrostu. W ostatnim roku obroty grupy wzrosły o 6,9% do 24,7 mld euro. IKEA podała, że w ostatnim roku finansowym (trwającym od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.) jej polskie sklepy odwiedziło 18 mln osób. Przychody ze sprzedaży w  naszym kraju wyniosły ponad 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 6,9% w porównaniu do poprzedniego roku finansowego. Polska znalazła się na trzecim miejscu, po Rosji i Chinach, pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży IKEA na świecie. PROFESJONALIZM I TERMINOWOŚĆ Polskie firmy już kilka lat temu ruszyły na podbój rynku kontraktowego w  Szwecji. Może się on okazać szczególnie sprzyjający dla dostawców mebli biurowych. Fabryka Mebli Biurowych Maro jako eksporter na rynku szwedzkim działa od 2008  r. Mamy tam swoich stałych odbiorców, z  którymi ściśle współpracujemy –  mówi Agnieszka Zell, export manager w  Fabryce Mebli

Biurowych Maro. – Są to duże firmy zajmujące się wyposażaniem obiektów biurowych, obejmujące swoim zasięgiem nie tylko Szwecję, ale także całą Skandynawię. Mieliśmy również okazję prezentować nasze meble podczas targów Stockholm Furniture Fair. Agnieszka Zell zauważa, że rynek szwedzki odgrywa coraz większą rolę w strukturze eksportu firmy. Zwraca również uwagę na to, że w  ostatnim czasie zaobserwować można większą otwartość tego rynku na dostawców mebli biurowych spoza Skandynawii, w czym należy upatrywać dużej szansy dla producentów z Polski. Od swoich partnerów Szwedzi oczekują przede wszystkim profesjonalizmu i  terminowości. Klient szwedzki to klient otwarty, ale wymagający. Ceni sobie nowoczesny i jednocześnie harmonijny design, ale przede wszystkim kładzie nacisk na funkcjonalność i  walory użytkowe danego rozwiązania. Szansę na rynku szwedzkim mają meble wysokiej jakości, o lekkiej i prostej formie. Dominują tam jasne, łagodne, stonowane barwy i przejrzyste wnętrza, wciąż wszechobecnym kolorem jest biel. Współpracując z klientem szwedzkim należy mieć też na uwadze względy ekologiczne, ponieważ wiele troski poświęca się tam dbałości o środowisko. Cenione są rozwiązania bliskie naturze – stwierdza Agnieszka Zell. Na rynku szwedzkim można znaleźć produkty wszystkich marek Grupy Nowy Styl. Marka BN Office Solution obecna jest na szwedzkim rynku od 2008 r., produkty marki Nowy Styl pojawiły się tam jeszcze przed rokiem 2000. f

SZWEDZI NIE LUBIk NEGOCJOWAm. ZAK’ADAJk, ¿E CENA, KTÓRk OTRZYMUJk, JEST NAJLEPSZk, JAKk MO¿NA IM ZAOFEROWAm. PONADTO CENIk CZAS SWÓJ IbINNYCH. Ewa Szumowska, specjalista marketingu BN Ofğce Solution.

EKSPORT IbIMPORT MEBLI –bPODZIA’ ZE WZGL}DU NA GRUP} PRODUKTÓW Meble sklepowe

import

Meble kuchenne

eksport

Meble do jadalni

Oprac. na podst. danych Szwedzkiego Biura Statystycznego

Materace Meble do siedzenia Meble tapicerowane Meble do sypialni Meble biurowe Części do mebli Inne meble 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

w mln SEK

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

47


branĝaXĂwiat SZWEDZKI EKSPORT IbIMPORT MEBLI WG KRAJÓW

w procesie produkcji oraz odpowiednich certyfikatów, które będą w stanie tego dowieść – przyznaje Renata Sroka, manager sprzedaży Grupy Nowy Styl.

KRAJE EKSPORTUJĄCE – % UDZIAŁ w eksporcie

KRAJE IMPORTUJĄCE – % UDZIAŁ W IMPORCIE

Norwegia

32

Dania

11

Niemcy Finlandia

USA

10

15

20

25

30

6

Dużą część sprzedaży produktów zarówno BN Office Solution, jak i marki Nowy Styl stanowi sprzedaż wysyłkowa –  przyznaje Ewa Szumowska, specjalista marketingu BN Office Solution. –  Marki BN Office Solution i  Grammer Office obecne są również na rynku kontraktowym i sprzedawane przez sieć dystrybutorów. Jeśli miałabym wymienić produkty, które cieszą się największym uznaniem, to są to krzesła z oferty kawiarnianej marki Nowy Styl. ŚWIADOMY KLIENT Jak zauważa Wojciech Wałęga, manager sprzedaży Grupy Nowy Styl: Tym, co wyróżnia szwedzkiego klienta, a  tym samym rynek, jest duża świadomość ergonomiczna. Duże jest więc zapotrzebo-

24,7 mld euro

przychody IKEA ze sprzedaży na świecie w ostatnim roku finansowym

5 0

35

5

10

wanie na produkty rzeczywiście spełniające standardy ergonomii. Podstawowa i pierwszorzędna jest więc funkcjonalność produktu, jego jakość i wpływ na zdrowie. Cena schodzi na dalszy plan. Szwedzki klient to również klient, dla którego liczy się design. Pożądane są produkty o wysokim poziomie wzornictwa. Wojciech Wałęga zwraca uwagę na bardzo ważny czynnik, który wiele zmienia w proeksportowych strategiach: Dobra wiadomość dla firm eksportujących do Szwecji jest taka, że klienci szwedzcy są coraz mniej przywiązani do marek, zwłaszcza rodzimych. To, co się liczy, to ergonomia, funkcjonalność i jakość wykonania. Jest to dobry trend dla marek takich, jak BN Office Solution czy Grammer Office, które oferują produkty wysokiej jakości, ale nieprodukowane w Szwecji. Dbałość o jakość i ochronę środowiska producent mebli musi potwierdzić. Bez właściwych certyfikatów szwedzki rynek będzie zamknięty dla przedsiębiorców z Polski. To, z  czym musimy się zmierzyć, chcąc sprzedawać na rynku szwedzkim, to dużo większe wymagania odnośnie jakości oraz przede wszystkim ekologii. Szwedzi oczekują dbałości o  środowisko

Tomasz Gïódě, dyrektor ds. handlowych wbğrmie Atlas Meble Kuchenne. BIZNES meble.pl [ luty 2012

20

Oprac. na podst. danych Szwedzkiego Biura Statystycznego

KLIENT ZbRYNKU SZWEDZKIEGO POSZUKUJE ROZWIkZA” PROSTYCH PROJEKTOWO, ALE FUNKCJONALNYCH. DZIA’ALNO¥m NA TYM RYNKU, PROWADZIMY PRZEZ SIEm WSPӒPRACUJkCYCH SALONÓW OFERUJkCYCH NASZE MEBLE ORAZ WYPOSA¿AJkC REALIZACJE DEWELOPERSKIE WbZESTAWY KUCHENNE NASZEJ PRODUKCJI. NA PRZE’OM STYCZNIA IbLUTEGO BR. ZAPLANOWANO OTWARCIE NOWEGO SALONU FIRMOWEGO WbSZTOKHOLMIE.

48

15

%

Oprac. na podst. danych Szwedzkiego Biura Statystycznego

9 7

Wochy

%

f

13

Norwegia

4 5

16

Litwa

5

0

Polska

Dania

9 6

Francja

20

Niemcy

10

Wielka Brytania

Chiny

KULTURA BIZNESU Potencjalni eksporterzy muszą wziąć pod uwagę nie tylko bardzo wysokie wymagania szwedzkiego rynku, trudne bywają także negocjacje cenowe z partnerami szwedzkimi. Wykorzystują oni z reguły silną pozycję rynkową (w zasadzie każdy segment rynku ma strukturę oligopolu) dla maksymalnego obniżania ceny zakupu. Importerzy szwedzcy wnikliwie oceniają już pierwszą ofertę eksportera, przy zbyt wysokiej cenie wyjściowej nie podejmują negocjacji w ogóle. Opinię tę potwierdza Ewa Szumowska: Jeśli chodzi o kontakty biznesowe z klientami szwedzkimi, na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia pracowników Grupy Nowy Styl można powiedzieć, że współpraca należy do przyjemnych. Co prawda, pierwszy kontakt

10% o tyle wzrósł w okresie I-IX 2011 r. import mebli z Polski w porównaniu do roku poprzedniego

może być na początku trudny, a na zaufanie trzeba sobie zasłużyć, ale kiedy się je już zdobędzie, procentuje długoterminowo. Szwedzi nie lubią jednak negocjować. Zakładają, że cena, którą otrzymują, jest najlepszą jaką można im zaoferować. Ponadto cenią czas swój i innych. To – w połączeniu z wysoką kulturą pracy i biznesu – sprawia, że tę współpracę Grupa Nowy Styl ceni bardzo wysoko. Zarówno Polska, jak i Szwecja korzystają z możliwości stworzonych przez funkcjonowanie obu krajów na Rynku Wewnętrznym UE. Jednak wydaje się, że szczególnie w  przypadku Polski istnieją jeszcze duże rezerwy do wykorzystania m.in. w branży meblarskiej, ale także budowlanej i maszynowej. d

Fot. archiwum, Tomasz Markowski

(STYCZE”-WRZESIE” 2011)


Firma HUBERTUS jest wyïÈcznym producentem ibdystrybutorem wysokopoïyskowej pïyty MDF HUBERTUS SUPER PO’YSK pokrytej matÈ akrylowÈ austriackiej ğrmy Senoplast. Standardowo mata akrylowa obgruboĂci ok. 1bmm jest nakïadana na pïytÚ MDF obgruboĂci 18bmm. Wymiar gotowej pïyty wynosi 2.800x1.250bmm. Na zamówienie (po wczeĂniejszym uzgodnieniu zbproducentem) istnieje moĝliwoĂÊ dwustronnego oklejenia pïyty na wysoki poïysk oraz wykonania jej wbinnym wymiarze ibgruboĂci.

Kluczowym elementem wysokiego poïysku jest jego jakoĂÊ. Przy produkcji tego materiaïu zwraca siÚ zatem szczególnÈ uwagÚ na czystoĂÊ wbzakïadzie, abkaĝda powierzchnia na wysoki poïysk jest zabezpieczona do samego koñca dodatkowÈ foliÈ ochronnÈ, która jest usuwana po zakoñczeniu montaĝu mebli. Na zdjÚciu doskonaïe wykoñczenie obrzeĝa ibnaroĝy.

CIEKAWE MO¿LIWO¥CI KOMBINACJI

’awa z najnowszej kolekcji „HUBERTUS ELEGANCE”.

FRONTY JAK TAFLA SZK’A

JAKO¥m I ESTETYKA

HUBERTUS SUPER PO’YSK

P’YTY I FRONTY MEBLOWE „HUBERTUS SUPER PO’YSK” BOGACTWO KOLORÓW I G’}BIA LUSTRA

Pïyta jest dostÚpna wb14 kolorach uni, 4 kolorach metalizowanych oraz innych ciekawych wzorach. Bogata kolorystyka pozwala na interesujÈce kombinacje. Firma oferuje równieĝ peïnÈ paletÚ obrzeĝy.

Firma HUBERTUS proponuje równieĝ gotowe fronty meblowe na wysoki poïysk, produkowane wedïug konkretnego zamówienia klienta. Maksymalny wymiar frontu moĝe mieÊ 2.750x1.200bmm abminimalny 296x110 mm. Przy kalkulacji za metr kwadratowy gotowego, jednostronnie oklejonego frontu zbobrzeĝem nie ma rozgraniczenia na wymiary standardowe ibniestandardowe.

GïÚbia wysokiego poïysku optycznie powiÚksza wnÚtrze. Odbicie Ăwiatïa ma równieĝ wpïyw na jasnoĂÊ wbpomieszczeniu. Do pielÚgnacji wysokiego poïysku ğrma poleca specjalne mleczko zabezpieczajÈce. Jego stosowanie utwardza powierzchniÚ wysokopoïyskowÈ, znacznie uïatwia jej konserwacjÚ oraz ma duĝe znaczenie wbutrzymaniu czystoĂci.

ATRAKCYJNA

CENA

NAJWY¿SZA

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

¥WIAT’O I PRZESTRZE”

Model „Alaska”, prod. FPH Hubertus

’awa i stolik RTV z najnowszej kolekcji „HUBERTUS ELEGANCE”.

Wysoki poïysk, podobnie jak szkïo, jest materiaïem bardzo uniwersalnym, który moĝe mieÊ bardzo szerokie zastosowanie, nie tylko wbmeblach kuchennych, ale równieĝ wbmeblach RTV, pokojowych, ïazienkowych, laboratoryjnych ibaptecznych. Doskonale siÚ sprawdza jako wykoñczenie Ăcian ibsuğtów oraz wbzabudowie wnÚk ibdrzwiach do szaf przesuwnych.

JAKO¥m

KRÓTKIE

FPH Hubertus Hubert Leboch | 41-100 Siemianowice ¥lÈskie | ul. Srokowiecka 22 tel. +48 32 229 02 59 (60) | fax +48 32 228 30 53 biuro@hubertus-meble.pl | biuro@hubertusmeble.pl | www.hubertus-meble.eu

TERMINY REALIZACJI


branĝaXĂwiat

J

akie wartości biznesowe są ważne dla firmy Kinnarps? Które z nich wynikają ze szwedzkich korzeni firmy? Oczywiście większość wartości bliskich naszej firmie, to wartości, uniwersalne, ogólnoludzkie, jednak wiele z  nich czerpie swoje źródło z  humanistycznego podejścia do pracy i  biznesu charakterystycznego dla Skandynawii. Kluczowe z  nich koncentrują się wokół ludzi – zarówno jako pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych, jak i  klientów. Wśród nich wymieniłabym: partnerstwo, ergonomię, zaufanie, uczciwość, budowanie długotrwałych relacji, a także samodzielność, odpowiedzialność, etykę, zrozumienie powiązań, rzetelność i  pragmatyzm, zamiłowanie do jakości nie tylko produktów, ale także rozwiązań, które służą człowiekowi, dobrą organizację pracy, odpowiedzialny proces decyzyjny. W  kręgu tych wartości ważny jest każdy człowiek, stąd demokratyczny sposób zarządzania firmą, płaska struktura i  sprawna komunikacja.

królestwo

RÓWNOWAGI Z BeatÈ OsieckÈ, prezes ZarzÈdu ğrmy Kinnarps Polska, rozmawia Anna Andrejczuk.

5500

BIZNES BBIZ BI IZNNES IZ NEES ES m meb meble.pl eeble. blle le.ee.ppll [ luty lutytyy 20 22012 01122

Jak dużą wartość ma ekologia? Z uczciwością, zaufaniem i całościowym spojrzeniem na biznes wiążą się takie kategorie, jak jakość i szacunek dla środowiska, czyli tak modna dziś ekologia. W Skandynawii bez ekologii nie mam mowy o odpowiedzialności w biznesie, można więc śmiało powiedzieć, że w przypadku Kinnarps nie ma to nic wspólnego z  trendami marketingowymi –  jest to po prostu sposób prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z  zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Kinnarps jest firmą rodzinną, od 70 lat pozostającą w rękach rodziny założycieli, znanych w  niewielkiej przecież Szwecji z  imienia i  nazwiska. Dzięki wartościom, na które na początku istnienia firmy postawili


ĂwiatX branĝa

Miała Pani okazję pracować przez pewien czas w Szwecji. Jakie wrażenie wywarli na Pani Szwedzi? W Szwecji pracowałam w  końcu lat 80., głównie z Polakami, w polskich placówkach, więc, niestety, nie znam Szwedów z tego okresu. Za to od 20 lat współpracuję ze Szwedami w Kinnarps Polska, zarówno ze Szwedami z naszej firmy, jak i  wieloma szwedzkimi klientami i  partnerami biznesowymi. Szwedzi to ludzie niesamowicie pracowici i dobrze zorganizowani. Jeśli pracują –  to na 101%, a  gdy odpoczywają –  to nie pracują (czasem odwrotnie niż w Polsce). Doskonale rozumieją potrzebę zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym. Sami nie pracują w  weekendy i  nie oczekują tego od innych, ponadto skrupulatnie wykorzystują urlopy. Nie wszystkim Szwedom łatwo przychodzi podejmowanie decyzji, często potrzebują więcej czasu i  wielu dodatkowych spotkań i uzgodnień, ale gdy decyzja zostaje podjęta – sprawy toczą się bardzo szybko. Charakterystyczną cechą szwedzkich szefów jest to, że obdarzają współpracowników dużym zaufaniem i  dają wiele swobody, stąd też praca dla szwedzkich pracodawców bardzo przypomina prowadzenie własnej firmy. Istnieją natomiast granice, których nie można przekroczyć –  nie można nadużyć ich zaufania –  wtedy współpraca kończy się natychmiast. Szwedzi jako przełożeni nie narzucają rozwiązań – słuchają i przy dobrej argumentacji akceptują większość pomysłów –  tym samym pozostawiając odpowiedzialność za decyzje pomysłodawcy. Najbardziej sobie cenię rozmowy w  małym gronie szwedzkich współpracowników, gdyż Szwedzi ze swoim taktem i  skłonnością do unikania kontrowersji rzadko kiedy bywają twórczy podczas dużych spotkań, trudno

o otwartą dyskusję i burzę mózgów, gdy nie chce się nikogo urazić lub skrytykować na forum. Ale w mniejszym gronie Szwedzi są bardzo otwarci na nowe pomysły, lubią pracować z  Polakami, których uważają za ludzi odważnych, pomysłowych i przedsiębiorczych. Chętnie też chwalą ich za dobre pomysły a  jeszcze bardziej za ich pozytywne efekty. Szwedzi nie są przebojowi, trzymają się utartych konwenansów –  wolą nie wchodzić w  zakres obowiązków innych osób i nie wtrącają się, co czasami bywa przez nas odbierane jako brak zaintere-

Czego możemy nauczyć się od Szwedów w prowadzeniu biznesu? Wiele z  tego, co już zostało powiedziane odnosi się do tej kwestii. Przede wszystkim od Szwedów możemy nauczyć się umiejętności rozdzielania spraw prywatnych od służbowych i  umiejętności odpoczywania przy zachowaniu pełnej równowagi. Poza tym Szwedzi są z zasady optymistami i nie narzekają na przeszkody – skupiają się na tym, co i  jak zrobić, zamiast wynajdywać przeszkody, żeby czegoś nie zrobić.

OCZYWI¥CIE SZWEDZCY PRACODAWCY JAK WSZYSCY NA ¥WIECIE OCZEKUJk REZULTATÓW, ALE ICH CHARAKTERYSTYCZNk CECHk JEST DZIA’ANIE IbPLANOWANIE WbD’UGIEJ PERSPEKTYWIE, CO OZNACZA, ¿E WYNIK BIE¿kCY JEST WA¿NY, ALE WA¿NIEJSZE Sk TENDENCJE IbWYNIK SPODZIEWANY WbPRZYSZ’O¥CI. sowania lub zaangażowania. Chętniej chwalą, niż ganią i w tym kontekście są, niestety, słabymi coachami. Jeśli już mówią, że coś poszło nie tak, to zwykle oznacza duży problem, a  czasem nawet brak drugiej szansy, ale wierzą w  ludzi i poproszeni o pomoc zawsze wspierają. Stereotypy się więc nie potwierdzają? Polski stereotyp Szwedów mówi, że są sztywni i  z rezerwą. Nasze doświadczenia zupełnie tego nie potwierdzają –  bawią się tak samo dobrze, jak my! Być może to przekonanie o  szwedzkim chłodzie wynika ze stylu, w  jakim się komunikują. Są bardzo rzeczowi, mówią językiem zrozumiałym, opierają się na faktach i  prawdzie, co przez ekspresyjnych i  nieraz nadmiernie elokwentnych Polaków bywa odbierane jako komunikacja pełna rezerwy. Oczywiście szwedzcy pracodawcy, jak wszyscy na świecie, oczekują rezultatów, ale ich charakterystyczną cechą jest działanie i planowanie w długiej perspektywie, co oznacza, że wynik bieżący jest ważny, ale ważniejsze są tendencje i  wynik spodziewany w  przyszłości. Dzięki Bogu nie są eksperymentatorami – wolą sprawdzić, przemyśleć i wprowadzać ponadczasowe rozwiązania.

SZWEDZI TO LUDZIE NIESAMOWICIE PRACOWICI IbDOBRZE ZORGANIZOWANI. JE¥LI PRACUJk –bTO NA 101%, AbGDY ODPOCZYWAJk –bTO NIE PRACUJk (CZASEM ODWROTNIE NI¿ WbPOLSCE). DOSKONALE ROZUMIEJk POTRZEB} ZACHOWANIA RÓWNOWAGI POMI}DZY ¿YCIEM ZAWODOWYM AbRODZINNYM.

Szwedzka powściągliwość i spokój to bardzo cenne cechy, które zbawiennie chłodzą nasze polskie, gorące głowy. W  kulturze Szwecji ważny jest szacunek –  do siebie, innych, do środowiska –  wszyscy są tak samo ważni –  to również ważne, pozytywne cechy, którymi Polacy, niestety, nie grzeszą w  nadmiarze, być może po prostu Szwedzi lepiej panują nad swoim ego. Szwed w stosunku do typowego Polaka jest też bardziej asertywny i wie, kiedy się wycofać z błędnej decyzji – nie musi za wszelką cenę udowadniać wszem i  wobec własnych racji, dzięki czemu oszczędza siły na sprawy istotne, mniej się denerwuje, żyje dłużej i zdrowiej. Szwedzi nie są tak bardzo podatni na krótkie trendy i  mody, są też bardziej skromni i  oszczędni niż Polacy. Mimo legendarnych już częstych przerw w pracy, przeciętny pracownik szwedzki jest bardziej wydajny w pracy niż Polak. Wszystkie wymienione cechy bardzo pomagają im w przezwyciężaniu kryzysu i być może dlatego szwedzka gospodarka ma się tak dobrze. Jaka jest Szwecja? Szwecja jest piękna i pozytywna energetycznie. Przebywając tam mam wrażenie, że życie toczy się spokojniej, ale i  energii wokół jest więcej. Wiele spraw biegnie swoim naturalnym rytmem, a zdarzenia i rzeczy mają swój sens i uzasadnienie. Wracając ze Szwecji do Polski zawsze mam wrażenie, że wracam do zwariowanego świata... Dziękuję za rozmowę.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

Fot. Jacek Szewczyk

założyciele Kinnarps, Jarl i Evy Anderssonowie, firma urosła bardziej niż ktokolwiek przewidywał, stając się jeszcze za ich życia europejskim potentatem w  swojej branży. Wartości przenikające całą firmę, tworzą niepowtarzalną i bardzo przyjazną kulturę organizacyjną.

51


designXwydarzenia

NIE TYLKO

DOBRE WRA¿ENIE

Od 20 grudnia ub.r. do 15 stycznia br. wbBibliotece Narodowej wbWarszawie moĝna byïo oglÈdaÊ wystawÚ wzornictwa polskiego pt. „W dobrej formie”. Ekspozycja, zorganizowana przez UrzÈd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, miaïa na celu zaprezentowanie ibpromowanie osiÈgniÚÊÊ najlepszych wspóïczesnych polskich projektantów. A n n a

A n d r e j c z u k

Fotel „mPosition”, prod. Profim.

System „Young Space”, prod. Meble Vox.

Skrzynia „Pleciuga”, proj. Katarzyna Herman- Janiec.

Krzesła „Chippensteel 0.5”, proj. Oskar Zięta.

Siedzisko „Siadanie na trawie”, proj. Marta Niemywska.

Siedzisko „Falon”, proj. Tabanda (Małgosia Malinowska, Filip Ludka i Tomek Kempa), prod. Tabanda.

52

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Fot. archiwum

U

rząd Patentowy RP, jako inicjator wystawy „W dobrej formie”, chciał zwrócić uwagę na wybitchci ne osiągnięcia polskich projektantów, funkcjonalne produkty o szczególnych walorach artystycznych, które nie odbiegają estetyką i jakością od standardów i  trendów światowych. Wystawa służyła także podkreśleniu, iż ochrona prawna własności intelektualnej w dziedzinie wzornictwa przemysłowego umożliwia zabezpieczenie praw twórców i przyczynia się do wzrostu znaczenia kreatywności dla rozwoju gospodarki. d


advertorialX design

Fabryka Mebli Gabi 63-645 ’Úka Opatowska, Piaski 9A tel. +48 62b782 98 00 www.gabi.com.pl

Stylizowane meble z kolekcji „Kuba” wykonane zostały z forniru brzozowego z udziałem elementów z drewna litego. Wysoka jakość wykonania i niezwykłe piękno oraz klasyczna elegancja zadowolą każdego klienta.

NOWE KOLEKCJE FIRMY GABI

Fabryka Mebli Gabi, producent mebli tapicerowanych, kuchennych ibstylizowanych, to ğrma obponad 20-letnim doĂwiadczeniu na rynkach polskim ibzagranicznych. Za sukcesami ğrmy stojÈ ciÈgïy, prÚĝny rozwój, abtakĝe otwartoĂÊ na nowe technologie ibwzornictwo. DziĂ meble zbkolekcji Gabi dostÚpne sÈ wbponad 1 tys. salonach wbPolsce, Czechach, Niemczech, na WÚgrzech, wbStanach Zjednoczonych, wb Kanadzie, Izraelu, Francji, Sïowacji, Estonii ibna ’otwie. Zbnowych kolekcji ğrma prezentuje trzy zestawy: „Atelier”, „Majorka” ib„Kuba”. Wszystkie kolekcje dostÚpne sÈ wbsiedmiu kolorach.

Kolekcja „Majorka” wykonana jest, podobnie jak meble z zestawu „Atelier”, z drewna brzozowego z udziałem elementów wykonanych w okleinie naturalnej.

ko a nasze stois ble n y m za s ra p e Za nia Targów „M podczas trwa ilon 8A , stoisko 1 Polska”: paw

Kolekcja „Atelier” to kolekcja mebli drewnianych w stylu kolonialnym wykonanych z drewna brzozowego z udziałem elementów wykończonych okleiną naturalną. Bogata paleta kolorów oraz brył daje swobodę w aranżacji wnętrz.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

53


designXwydarzenia

Tytuï World Design Capital to projekt promocyjny, który honoruje miasta najskuteczniej stosujÈce design, by zmieniaÊ siÚ na lepsze ibrozwijaÊ ĝycie spoïeczne, kulturalne oraz ekonomiczne. Przyznawany co 2 lata, wb2012 roku naleĝy do stolicy Finlandii, Helsinek.

GO TO HEL (SINKI)! W a n d a

M o d z e l e w s k a

Panele i szafki Muunto w duecie z fotelem Avarte – klasyk w zestawieniu z nowoczesnymi meblami.

T Stołki firmy Artek zaprojektowane przez Alvara Aalto do dziś dnia produkowane są w niezmienionej formie.

54

BIZNES NES meble.pl [ luty 2012

o miasto, leżące w sercu regionu nadbałtyckiego, jest dobrze skomunikowane zarówno ze Wschodem, jak i  z Zachodem. Niemal jedna czwarta mieszkańców Finlandii mieszka w Helsinkach i w okolicy – to prawdziwe centrum państwa w  każdej sferze: administracyjnej, biznesowej, naukowej i kulturalnej. To także wspaniałe miejsce, by mieszkać i pracować, stabilne i bezpieczne, z wysokim standardem życia i opieki zdrowotnej. Finlandia jest obecnie jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek światowych. Innowacje, badania naukowe i rozwój są kamieniami węgielnymi tej konkurencyjności. Finowie są świadomi tego, jak potężnym narzędziem może być wzornictwo i jak skutecznie potrafi wpływać na życie ludzi. Są też bardzo dumni ze swojego designu i chętnie otaczają


wydarzeniaX design się przedmiotami zaprojektowanymi przez fińskich projektantów oraz wyprodukowanymi przez fińskie firmy. Może właśnie dlatego ich stolica objęła honorowy tytuł światowej stolicy wzornictwa pod hasłem „Otwarte Helsinki – design stosowany w codziennym życiu”. Ten koncept od początku wiąże wzornictwo z innowacją. To design odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta, rozwiązuje ich problemy i gwarantuje, że ich rozwiązania zostaną entuzjastycznie przyjęte. Wynalazki, technologie i systemy są opracowywane i przystosowywane do codziennego użytku.

Martela wyposażyła biura programu WDC w Helsinkach.

STOLICA DESIGNU Jak z dumą mówi Eero Aarnio w promującym tegoroczną akcję filmie Helsinki zawsze były „stolicą designu”. Z tym miastem wiąże się znaczący rozdział w historii światowego wzornictwa. To siedziba dobrze znanych globalnych marek, takich jak Nokia, Kone czy Marimekko. To miejsce popularnych imprez wzorniczych, takich jak „Helsinki Design Week” i znakomitych ośrodków edukacyjnych, np. University of Art. And Design Helsinki. To także bogata historia uosabiana przez takie postacie, jak Alvar Alto czy Eliel Saarinen. Jussi Pajunen, burmistrz Helsinek, komentując zwycięstwo swojego miasta powiedział: Przyjmujemy tytuł World Design Capital ze świadomością, że to duża odpowiedzialność. Musimy udowodnić, że design jest dla nas katalizatorem zmian na lepsze. Chcemy jednak zachować otwartość i entuzjazm. Tę postawę widać wyraźnie chociażby w nawiązaniu współpracy z bezpośrednim konkurentem do tytułu WDC 2012 – holenderskim Eindhoven. f

Jedno ze zdjęć promocyjnych przedstawiających mieszkania zwykłych Finów – tu nie zabrakło tkaniny Marimekko.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

55


designXwydarzenia Symbol otwartego miasta symbolizujący WDC w Helsinkach przybrał kolor niebieski.

Niekoronowany symbol fińskiego design – waza Alvara Aalto produkowana przez firmę Iittala.

PRZYJMUJEMY TYTU’ WORLD DESIGN CAPITAL ZE ¥WIADOMO¥CIk, ¿E TO DU¿A ODPOWIEDZIALNO¥m. MUSIMY UDOWODNIm, ¿E DESIGN JEST DLA NAS KATALIZATOREM ZMIAN NA LEPSZE. CHCEMY JEDNAK ZACHOWAm OTWARTO¥m IbENTUZJAZM. Jussi

f

Program wydarzeń związanych z tytułem stolicy designu jest imponujący. Specjalny serwis internetowy dostarcza szczegółowych informacji o zaplanowanych na cały rok wystawach, konferencjach, konkursach, akcjach. Biorą w nich udział instytucje państwowe, organizacje, ośrodki kultury, muzea, wyższe uczelnie, firmy, studia projektowe. Cały program jest niezwykle otwarty i  interaktywny: każdy może zgłosić swoją propozycję wydarzenia, a internauci mogą się dzielić na bieżąco swoimi opiniami, pomysłami. Wiele zaplanowanych w programie wydarzeń jest adresowanych do mieszkańców stolicy Finlandii i opiera się na ich partycypacji: np. dzień otwartych domów, kiedy to zagraniczni goście stolicy designu mają niepowtarzalną szansę, by przekonać się, jak żyją i mieszkają zwykli helsińczycy. MEBLE I NIE TYLKO Patriotyzm zakupowy Finów jest wręcz legendarny –  możemy się więc spodziewać nie tylko telefonów Nokii i noży Fiskarsa, tkanin Marimekko oraz naczyń Iittali, ale także mebli fińskich marek. Jedną z najbardziej znanych jest Artek – marka stworzona w 1935 roku pod kierownictwem Alvara Aalto i jego żony. Drewniano-sklejkowe meble Artek do dziś są produkowane w  niezmienionej formie. Kolekcja klasycznych wzorów Aalto została jedynie poszerzona o projekty innych designerów. Stolicą fińskiego meblarstwa jest Lahti – to stamtąd pochodzą dwie największe fińskie firmy meblowe Isku i Asko – ich pro-

56

BIZNES meble.pl [ luty 2012

dukty również łatwo znaleźć w domu przeciętnego Fina. Z kolei w fińskich biurach króluje Martela – znana też znakomicie w  Europie i  w Polsce, gdyż plasuje się w  pierwszej dziesiątce europejskich producentów mebli biurowych. Martela słynie ze swojej rygorystycznej polityki środowiskowej. Jej meble zobaczymy w biurach programu WDC w Helsinkach. Jakim jeszcze fińskim markom warto przyjrzeć się bliżej? Avarte, Inno, Lepo Product to specjaliści od mebli kontraktowych. Muunto –  to meble o  wszechstronnym zastosowaniu. Niemen Tehtaat to z kolei meble mieszkaniowe, jedna z najstarszych i najbardziej tradycyjnych marek w Finlandii. Co można polecić osobom, które postanowią odwiedzić Helsinki? Od 12 do 16 września odbywają się targi „Habitare” –  to znakomity termin, by krajoznawczą wycieczkę połączyć z biznesowymi spotkaniami. Dla bardziej skoncentrowanych na poznawaniu skandynawskiego designu idealnym miejscem będzie Design Museum Helsinki, gdzie przez cały rok będzie się można natknąć na ciekawe ekspozycje. Warto też śledzić newsy od organizatorów „Helsinki Design Week” – tegorocznego terminu jeszcze nie znamy, ale biorąc pod uwagę poprzednie lata może być ciekawie. Zamiast kupowania typowych pamiątek proponuję zajrzeć do sklepu Marimekko – ta znana tekstylna marka przygotowała specjalną kolekcję „Moments of Life of Helsinki”, w której motywami dekoracyjnymi są charakterystyczne budynki fińskiej stolicy. d

Fot. archiwum

Pajunen, burmistrz Helsinek.


advertorialX design Czy dokładnie 12,5 lat obecności na polskim rynku klejów przemysłowych może stać się okazją do świętowania jubileuszu? Tak, jeśli mamy do czynienia z firmą wyrosłą z holenderskiej tradycji zarządzania, w której arytmetyka podziału symbolicznych 100 lat na połowę i kolejną jedną czwartą daje 12,5 roku jako właściwy czas dla podsumowań i podziękowań.

SABA Polska Sp. zbo.o. ul. Wrzesiñska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel. (061) 664 51 25, fax (061) 664 51 29 info@saba-polska.pl, www.saba-polska.pl

OD MIKROPRZEDSI}BIORSTWA DO LIDERA BRAN¿Y

M

arzec tego roku będzie dla firmy SABA Polska rozliczeniem tych lat, w przeciągu których, z  mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego dwie osoby, firma stała się liderem branży klejów dostarczanych na potrzeby przemysłu meblowego, nie tylko w Polsce. Od samego początku byliśmy w o tyle dobrej sytuacji, że nasze kleje na polskim rynku okazały się być bezkonkurencyjne. Mając za sobą jakość, której zawsze byliśmy pewni, musieliśmy zrobić tylko jedyną małą rzecz… przekonać do niej producentów –  mówi z  uśmiechem Sławomir Popow, prezes Zarządu SABA Polska Sama struktura portfela sprzedawanych produktów w  przeciągu tych lat również ulegała zmianie. Od całościowego udziału klejów na bazie rozpuszczalników na początku działalności firmy do znacznego wzrostu udziału klejów wodnych oraz hotmeltów. Niezmienny pozostał system, w  którym jakość dostarczanych produktów i  oferowanych rozwiązań systemowych jest tak samo istotna, jak serce samego

przedsiębiorstwa – ludzie. Zarówno Ci, współtworzący firmę, jak i  Ci, z  którymi na co dzień SABA współpracuje. Stojący za codzienną posprzedażową i  serwisową obsługą klientów: Andrzej Rojek, Darek Górny, Wojtek Frączkowski i Piotr Lenczowski oraz ich elastyczne podejście do Państwa jako klientów wyróżniają firmę na rynku, w  realiach którego zbyt często współpraca z klientem kończy się na samej sprzedaży. Dzięki determinacji Andrzeja, dla którego Moskwa i  Mińsk stały się drugim domem, udało nam się nie tylko wejść na wschodni rynek, ale uczynić z niego najbardziej dynamiczny region ekspansji. Przed Darkiem, znanym z zaangażowania w pracę, segment klejów tapicerskich i  osprzętowania do ich aplikacji nie ma żadnych tajemnic, a on sam jest nieocenionym źródłem informacji. Bez Wojtka, z  łatwością rozładowującego każdą sytuację konfliktową i  cenionego przez klientów za indywidualizm w  podejściu do współpracy, trudno byłoby zdobyć i  utrzymać kluczowych dla firmy klientów. Najmłodszego wie-

kiem i stażem (ale to już przecież 5 lat) Piotrka firma ceni za niebywałą charyzmę w działaniu, łatwość utrzymywania bezpośrednich relacji z  klientami oraz kreatywność, bez której dział administracji, obsługi klienta i  marketingu pracowałby z mniejszym natężeniem. Przechodząc wspólnie tak długą drogę do stabilnej pozycji na polskim i  wschodnim rynku klejów tapicerskich i nie tylko, firma napotykała liczne przeszkody, których najwłaściwszym przykładem niech będzie dotkliwy dla całej branży i obfity we wzrost cen surowców miniony rok. Rok 2011 był szczególnie trudny, zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów, przede wszystkim ze względu na wzrost cen – czynnika, na który nie mamy żadnego wpływu –  surowca –  potwierdza Sławomir Popow. Co jednak nas nie zniszczy, na ogół wzmocni. Firma w obliczu tych zawirowań zacieśniła współpracę z  kluczowymi klientami i  zintensyfikowała dążenie ku innowacyjności. To właśnie nowe rozwiązania technologiczne stanowią dziś dla SABY priorytet w  dalszym rozwoju. W  zeszłym roku wprowadzono na rynek innowacyjne pistolety SABA: „One4two”, przeznaczone do aplikacji klejów wodnych jedno- i  dwuskładnikowych, a  na przełomie roku zaczęto promować nowy klej wodny jednoskładnikowy: „Sababond 3206”, którego skuteczność potwierdza się w  przypadku wyjątkowo wymagających warunków i  stosowanych materiałów. Sławomir Popow podkreśla: Oba produkty pojawiły się w naszym portfolio w  wyniku rozmów z  naszymi klientami, ich oczekiwań i sygnalizowanych potrzeb, których nie sposób lekceważyć. Wszystkim swoim dotychczasowym, obecnym i  przyszłym klientom dziękujemy za współpracę życząc w jej dalszym toku wielu sukcesów. Zespół SABA Polska

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

57


designXsylwetka Zachowanie charakterystycznych proporcji, podziałów i kolorystyki pozwoliło stworzyć egzotyczną kolekcję „Kokeshi”.

ZWROT Ob180° Mariusz Maïecki wspóïpracowaï zbpowodzeniem zbjednÈ zbnajwiÚkszych polskich ğrm meblowych, tworzÈc dla niej bardzo charakterystyczne ibrozpoznawalne kolekcje. Kilka lat temu radykalnie zmieniï kierunek swojej kariery zawodowej wyjeĝdĝajÈc do Berlina ibzakïadajÈc tam wïasne autorskie studio. DziĂ tworzy meble unikatowe ibcoraz czÚĂciej jest zauwaĝany ibdoceniany przez miÚdzynarodowe media. W a n d a

58

M o d z e l e w s k a

BIZNES meble.pl [ luty 2012


sylwetkaX design

M

ariusz Małecki urodził się w 1974 roku w  Poznaniu. Jest absolwentem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiował na Wydziale Architektury Wnętrz i  Wzornictwa. Dyplom przygotowywał w  Pracowni Projektowania Nowego Obiektu pod kierunkiem prof. Jolanty Usarewicz-Owsian. W czasie studiów odbył też stypendium w Minerva Akademie w Groningen w Holandii. Poznańska akademia zawsze miała silne związki z  meblarstwem, jako jedyna ma Katedrę Projektowania Mebla. To niewątpliwie musiało wpłynąć na zainteresowania Małeckiego projektowaniem mebli, choć pociągało go wiele różnych dziedzin sztuki. Był m.in. założycielem grupy artystycznej 789, która przygotowywała zbiorowe wystawy fotograficzne. Jeszcze w czasie studiów zaczął tworzyć pierwsze projekty mebli. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnymi projektami Małeckiego są kolekcje mebli zaprojektowane dla firmy Meble Vox. OD MEBLI VOX… Jeśli obecnie twierdzi, że nie cierpi, gdy ludzie mają jednakowo, jak spod sztancy, urządzone mieszkania, już na etapie współpracy z  Voxem próbował sabotować naszą mieszkaniową szablonowość. Jego kolekcje są mocne, wyraziste, często bardzo rozbudowane i  uzupełnione elementami pozwalającymi na indywidualizację wnętrza. „DJ Metallic” to przeznaczona do pokoi młodzieżowych kolekcja inspirowana atmosferą rockowych koncertów, festiwali i  tras muzycznych. Ciemna kolorystyka brył mebli zdobionych aluminiowymi profilami to nawiązanie do klasycznego wyglądu skrzyń do przewożenia f

Kuchenny taboret rodem z PRL w rękodzielniczej wersji nabiera szlachetności i wreszcie możemy docenić jego praktyczne walory.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

59


designXsylwetka

Znalezione na ulicy krzesła-sierotki stają się rodziną dzięki pomalowaniu w taki sam sposób i dodaniu siedziska ze sklejki.

Nawet „Classic”, choć zdecydowanie najbardziej spokojny f sprzętu nagłośnieniowego i instrumentów. Inne kolory proi  stonowany wśród kolekcji mebli zaprojektowanych przez ponowane w kolekcji to czerwień, niebieski i szary dąb – te Zibena, wyróżnia się dbałością o szlachetne proporcje i dedwa pierwsze można wykorzystać jako ożywcze, barwne koracyjne detale. Meble mają proste, geometryczne bryły, akcenty we wnętrzu. Diodowe oświetlenie w  kobaltowym a  subtelnym nawiązaniem do sztuki antyku są wysokie cokolorze przywołuje klimat undergroundowych muzycznych koły i lekko rozszerzające się ku górze wieńce mebli. Fronty klubów. Meble można swobodnie zestawiać, miksować różmebli wykończone są szeroką, frezowaną w  prążki listwą, ne elementy, a  dodatkowe elementy, takie jak naklejki czy która na czołach szuflad układa się plakaty dodają im charakw  kopertowy wzór. Nowoczesnym teru. JESTEM DLA WSZYSTKICH, akcentem jest dekoracyjne obrzeże Z kolei „Kokeshi” to w  kolorze aluminium pod wieńcami coś dla fanów Dalekiego KTORZY MAJk NA TO OCHOT}. i nad cokołami brył mebli, które konWschodu. Bryły euroNIE JESTEM ELITARNk, trastuje z ciemnym kolorem dębu zapejskie, ale zaopatrzone HERMETYCZNIE ZAMKNI}Tk, stosowanym w kolekcji. w wiele typowych dla chińDROGk, LUKSUSOWk MARKk. Wśród projektów Mariusza Maskich i  japońskich mebli łeckiego znalazły się także kolekcje elementów. Wykorzystanie dodatków dekoracyjnych i lamp. Wazony z linii „Hormony” charakterystycznych proporcji i podziałów, połączenie czerto minimalistyczne formy i zimny, stalowy połysk. Butelkowe ni z kolorem i wzorem bambusowego drewna, podkreślenie kształty zostały spłaszczone i przeskalowane. Do wykonania uchwytów i odsunięte od korpusów nogi to tylko kilka roztej serii użyto odlewanego i  ręcznie polerowanego alumiwiązań budujących specyficzny klimat tej kolekcji. W wersji nium. „Vogue” to czarno-biała kolorystyka i  modny typomłodzieżowej uzupełniły ją naklejki przestawiające laleczki graficzny wzór. „Vincent” to ciepły kolor ochry zestawiony rodem z  dalekowschodniej kreskówki i  drewniane figurki z czernią i krągłe kształty lamp. Z kolei „Gerit” to hołd dla kokeschi, a dorośli mieli do wyboru serię rysowanych tuszem estetyki lat 50. grafik. f

60

BIZNES meble.pl [ luty 2012


sylwetkaX design

„Bavko Boy” to mebel wielofunkcyjny – może być stolikiem, półką szafką nocną. Wykonany z recyklingowanych desek podłogowych.

Nawet klasyka w interpretacji dobrego projektanta zyskuje nowy wyraz – kolekcja „Classic”, Meble Vox

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

61


designXsylwetka f …DO STUDIA ZIBEN W 2007 roku Małecki wyjeżdża do Berlina, gdzie 2 lata później zakłada własne studio projektowe. Jego nazwa, Studio Ziben pochodzi od pseudonimu projektanta. Od tej pory możemy podziwiać zupełnie inne oblicze jego prac: indywidualne, unikatowe projekty. Wykonane zazwyczaj przy wykorzystaniu elementów starych, niepotrzebnych już nikomu mebli, elementów stolarki budowlanej, drzwi i okien, ram obrazów. Małecki przewrotnie łączy je często z idealnie doskonałymi elementami z białego MDF. Tradycyjne formy zyskują w ten sposób nowy wymiar – nie są już przestarza-

Budka dla ptaków w wersji dla ludzi – w rzeczywistości praktyczna szafa z zabawnym wieszakiem.

Stoliki „Collage” są niepowtarzalne – wyklejony na blacie wzór za każdym razem może być inny.

Stół „Grannie” to pomysłowa gra nowego i starego – czy wazniejsza jest dla nas forma czy materiał?

WARSZTAT JAK SIEROCINIEC Z Mariuszem Maïeckim rozmawia Wanda Modzelewska. To, co wydaje mi siÚ najbardziej interesujÈce wbPana biograği, to przejĂcie od projektowania dla przemysïu, do seryjnej produkcji do tworzenia mebli unikatowych, rzemieĂlniczych. Jak do tego doszïo? TrochÚ zmusiïa mnie do tego nuda, sztampa, ciÈgïe powtarzanie tego samego. IbchoÊ wspóïpraca zbprzemysïem pozwala na zdobycie sporego doĂwiadczenia, postanowiïem robiÊ rzeczy, które nie sÈ masowo produkowane, rzeczy, które nie sÈ dla wszystkich, rzeczy, których nie kupuje siÚ, bo siÚ je potrzebuje, tylko

6622

BIZNES BI BIZ IZNES IZ NNEES ES meb me meble.pl ebble. lleee.pl le.pl pl [ luty luty u y 220 2012 012

kupuje, bo chce siÚ je potrzebowaÊ. Ale to takĝe moja propozycja osobistego pomieszkiwania. Jestem przeciwny temu, ĝe wiÚkszoĂÊ mieszkañ wyglÈda podobnie, ĝe ludzie mieszkajÈ tak samo. To nudne. Kaĝdy zbnas jest inny, dlaczego wiÚc mieszkamy tak bardzo podobnie? Czy to oznacza, ĝe nie jest Pan juĝ zainteresowany wspóïpracÈ zbinnymi markami tylko raczej rozwijaniem swoich autorskich projektów? Czy zobaczymy kolejne kolekcje Mariusza Maïeckiego wbofercie Mebli Vox lub jakiejĂ innej marki meblowej? Nie zastanawiaïem siÚ nad tym. Jak do tej pory pochïaniajÈ mnie caïkowicie tylko ibwyïÈcznie moje wïasne projekty. Nie jestem pewien, czy przemysï moĝe sobie pozwoliÊ na tak unikatowe meble, jak te zbmojego studio. JeĂli jednak otrzymaïbym informacjÚ, ĝe ktoĂ jest zainteresowany takim projektem, nie ukrywam, ĝe byïoby to dla mnie bardzo ciekawym doĂwiadczeniem zawodowym. W swoich autorskich projektach czÚsto wykorzystuje Pan fragmenty innych, starych mebli. Co jest interesujÈcego, wartoĂciowego wbtym, co ktoĂ inny wyrzuciï juĝ na Ămietnik? No wïaĂnie to, ĝe ktoĂ je juĝ wyrzuciï na Ămietnik!!! To, ĝe ktoĂ inny pomyĂlaï: Juĝ tego nie potrzebujÚ! To wïaĂnie jest dla mnie


sylwetkaX design łe i niemodne –  stają się współczesne, wyraziste, a  kontrast z  współczesnymi doskonałymi elementami jest inspirujący i ożywczy. Studio Ziben programowo nie lubi nudy, kompletów, systemów i  zestawów. Wydaje się że każdy znaleziony mebel to nowy pomysł. Skrzynka po winie może zostać stolikiem, komoda zostać przecięta na pół i  pokazać swoją zawartość, a stare okno skończyć w roli drzwi do witryny. Projektant proponuje swoje pomysły, ale jest gotów także stworzyć meble na zamówienie. Wiele jego pomysłów opiera się na osobistych skojarzeniach, wspomnieniach, zapamiętanych obrazach.

Ważną rolę odgrywa też recykling. Dobry przykład to szafka „Vogelhaus” – podstawa to nogi starego krzesła, korpus powstał z odzyskanych desek podłogowych. Wyraźne nawiązanie do formy budki lęgowej dla ptaków podkreśla proekologiczne walory mebla. Autorskie projekty Zibena Małeckiego póki co bardziej doceniane są na Zachodzie Europy. W Polsce można je kupić jedynie w warszawskim Magazynie Praga. Zdarza się też, że pod okiem projektanta można spróbować własnych sił w dziedzinie recyklingu mebli – tak jak działo się to w 2010 roku na warsztatach fundacji All For Planet w Poznaniu. d

„DJ Metalik” to zestaw przeznaczony do pokoi nastolatków – nie tylko tych zakochanych w muzyce.

Czy mógïby Pan skomentowaÊ motto swojego studia „We narrate furniture”? To bardzo proste.... Te meble, które znajdujÚ na ulicy ibĂmietniku opowiadajÈ swojÈ wïasnÈ historiÚ, ale takĝe historie ich poprzedniego uĝytkownika ibwïaĂciciela. Ja tylko dopowiadam swojÈ historiÚ do tego, co juĝ ktoĂ latami opowiada lub opowiadaï. Podobno ma Pan obsesjÚ na punkcie drewna. Co jest najbardziej ekscytujÈce wbdrewnie? Nie mam ĝadnych obsesji. Drewno jest szlachetnym materiaïem, ĝywym, dajÈcym siÚ ponownie uĝyÊ. Dla mnie interesujÈce jest to wbdrewnie, ĝe najpierw jest roĂlina, roĂnie, roĂnie ibpotem zbtego moĝna zrobiÊ coĂ, czego ludzie bÚdÈ uĝywaÊ. To wïaĂciwie dar od Natury, który powinniĂmy szanowaÊ. Kto kupuje Pana meble? Dlaczego Ci ludzie wybierajÈ wïaĂnie Pañskie projekty?

Moje meble kupujÈ bardzo roĝni ludzie ibto mnie najbardziej cieszy! Jestem dla wszystkich, ktorzy majÈ na to ochotÚ. Nie jestem elitarnÈ, hermetycznie zamkniÚtÈ, drogÈ, luksusowÈ markÈ. Nigdy tego nie chciaïem. Moje meble kupujÈ studenci, mïodzi kreatywni, ale nie tylko. Równieĝ ludzie zamoĝni, ale teĝ ci obprzeciÚtnych dochodach, nawet ostatnio starsi ludzie mnie odwiedzajÈ ibze sporym zainteresowaniem rozmawiajÈ ze mnÈ obmoich meblach. Zniszczone klepki parkietów, obite skajem taborety, wzory ze starych cerat –bczy estetyka PRL, to jak wyglÈdaïy wtedy domy przeciÚtnych Polaków (ibjak czÚsto wyglÈdajÈ po dziĂ dzieñ) jest dla Pana waĝnym ěródïem inspiracji? PoniekÈd ibowszem. Ale to nie jest dla mnie najwaĝniejsze, jak coĂ wyglÈdaïo kiedyĂ. Waĝniejsze jest to, jak coĂ bÚdzie wyglÈdaÊ za chwilÚ, za kilka lat itd. Inspiracje do pracy znajdujÚ naprawdÚ wszÚdzie ibczasem sÈ to tak abstrakcyjne skojarzenia, ĝe nie sposób obnich mówiÊ. Co uwaĝa Pan za swój najwiÚkszy dotychczasowy sukces? To, czego jeszcze nie zrobiïem!

f luty 2012 [ BIZNES meble.pl

Fot. archiwum

fascynujÈce... Jak sierociniec wyglÈda mój warsztat, biedne, poïamane, brudne, niechciane, u mnie znalazïy schronienie ibja im dam nowe, dalsze, wspaniaïe ĝycie...

63


„Componibili”, Kartell

designXtrendy

po prostu:

Meble „Cubby”, Marbet Style

CZERWONY!

„El Sol”, Grupa Nowy Styl

„Ploum”, Ligne Roset

64

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Czerwieñ Czer rwieñ burzy krew. Jest kolorem bliskim emocjom. Mocnym. JednoczeĂnie klasycznym. Z Zbdrugiej strony, niekoniecznie musi byÊ towarzystwem form klasycznych. LubiÈ go teĝ p przedmioty oblinii nowoczesnej.


„Gemüse”, Quooker

„Moon”, Kartell

Garderoba „40S”, Interlübke

Fotel „Lobo”, Marbet Style Fot. archiwum

Fotele „Ray”, B&B Italia

Jeden z modeli grzejnika „Iguana”, marka Jaga, dystr. w Polsce firma ANB

„Clip”, Bonaldo

luty 2012 [ BIZNES meble.pl lu

65


designXnowoĂci TIVOLI TIV „Tivoli” to modny kształt „miękkich prostokątów”, nowoczesność i komfort. Modularne elementy mebla można zestawiać w dowolne układy. Różnorodność dostawek i koszy narożnych pozwala na uzyskanie oryginalnych, indywidualnych konfiguracji. Niewątpliwym atutem „Tivoli” jest łatwe przekształcanie orygina zestawów – można dokupić moduły (elementy) i samodzielnie je zamontować. Niezwykłą wygodę zestaw i miękkość modelu uzyskano poprzez zastosowanie sprężyn kieszeniowych w siedziskach, dodatkowych i miękk elementów sprężynujących (listew lub sprężyn falistych) oraz wypełnień granulatem silikonowym elemen w poduchach oparciowych. Kolejna zaleta „Tivoli” to praktyczność: pojemniki na pościel (w wybranych w podu elementach) oraz dodatkowe, wsuwane zagłówki (prosty montaż). Istnieje możliwość wyboru mebla elemen w wersji dwukolorowej. Model dostępny jest zarówno w skórze, jak i w tkaninie. w wers PRODUCENT: Meblomak PROD

TWISTER Narożnik „Twister” – nowość w kolekcji Tabou firmy Libro – jest kwintesencją dynamiki ii ruchu. ruchu. Wyposażony w w trzy trzy niezależnie od siebie regulowane zagłówki oraz dwa ruchome podłokietniki, emanuje energią i żywiołowością. Bardzo nowoczesna, wręcz awangardowa bryła sprawi dużą przyjemność użytkownikowi swoją niepowtarzalną formą. Dowolne ustawienie poszczególnych ruchomych elementów pozwala dopasować mebel do każdego użytkownika i zapewnić mu maksimum komfortu. Dopełnieniem nowoczesnego designu są ażurowe, chromowane nóżki. Mebel posiada nowoczesną funkcję spania typu Puma. Wymiary: długość – 235 cm, głębokość – 177 cm, wysokość – 102 cm, powierzchnia spania – 204x140 cm. PRODUCENT: Libro

DESIGN na luty KRZES’O 002 2

BERGEN W ofercie firmy MMI Sleeping nowością jest program do sypialni „Bergen”. Kolekcję wykonano z olchy amerykańskiej, dodatkowo olejowanej. Sypialnia utrzymana jest w stonowanej barwie, która ułatwia odpoczynek i zasypianie. Harmonijna a jednocześnie prosta i nowoczesna forma mebli „Bergen” wpływa na atmosferę wnętrza i zapewnia najwyższy komfort wypoczynku. PRODUCENT: MMI Sleeping

Krzesło „002” – nowa propozycja czeskiej firmy Ton on kursu – to zwycięski projekt konkursu „Bentwood No Limits”, który ry został ogłoszony dla uczczenia 150. 50. rocznicy rozpoczęcia produkcji meblili giętych w Bystrice pod Hostynem. Jego projektant, Jaroslav Jurica, kontynuuje nuuje tradycję Michaela Thoneta, zachowując wując komfort siedzenia i doskonałe wzornictwo. rnictwo. Krzesło wyginane jest ręcznie tak, ak, jak 150 lat temu, kiedy Michael Thonet et zakładał stynem. fabrykę w Bystrice pod Hostynem. Krzesło „002” otrzymało prestiżową estiżową nagrodę „Interior Innovation on Award 2012”. Wymiary: wysokośćć – 85 cm, wysokość do siedziska – 45 cm, 5 cm, szerokość siedziska – 46,6 cm, cm, głębokość siedziska – 44,66 cm. PRODUCENT: Ton

HARMONY Sypialnia „Harmony” (proj. Jacek Mikołajczak) wykonana jest z drewna olchowego i forniru czereśniowego wybarwionego na kolor czereśnia klasyczna. Do wykonania szuflad zastosowana została tradycyjna, wymagająca precyzji i kunsztu metoda ręcznego przycinania oraz składania kawałków forniru czereśniowego w tzw. intarsje. Dzięki temu fronty posiadają delikatne wzory zdobnicze, które pięknie odbijają światło i uwypuklają naturalną urodę drewna. Eklektyczne, drewniane nogi o wiolinowym kształcie uszlachetniają i nadają meblom smukłości. Wyrafinowanego smaku dodają im designerskie, włoskie uchwyty. Piękne łóżko oraz pufy wykończone zostały skórą dostępną w dwóch kolorach: Nebia (perłowo-szary odcień bieli) oraz Antracyt (grafitowy). Meble mają zaoblone kształty, dzięki czemu w sypialni powstaje atmosfera sprzyjająca wyciszeniu i luksusowemu wypoczynkowi. Miękkie linie brył, a szczególnie obciągnięta skórą rama łóżka, są bezpieczne dla domowników. Cena detaliczna łóżka o szerokości materaca 160 cm – 5.300 zł. PRODUCENT: Woodways, Grupa Paged Meble

66

BIZNES meble.pl [ luty 2012


nowoĂciX design CAD KUCHNIE 6.0 PRZED’U¿ACZ WPUSZCZANY BIURKOWY Najnowszy model przedłużacza wpuszczanego od GTV stanowi połączenie nowoczesnego designu z funkcjonalnością. Produkt zdecydowanie poprawia estetykę przestrzeni biurkowej. W pozycji wyjściowej przedłużacz schowany jest pod biurkiem. W prosty sposób możemy go wysunąć, aby podłączyć laptop, ładowarkę do telefonu czy inne urządzenie. Przedłużacz umożliwia uporządkowanie kabli (zwiększając tym samym przestrzeń na biurku), poprawia komfort pracy oraz – w praktyce – eliminuje ryzyko poplątania kabli. Warto przypomnieć, że właściwe ułożenie kabli na stanowisku pracy jest wymogiem BHP. Wysoka jakość komponentów oraz prosty montaż to niewątpliwe zalety przedłużacza. Produkt doskonale sprawdzi się w meblach biurowych, posiadających blaty o grubości co najmniej 25 mm. Specyfikacja techniczna: napięcie – 230 V AC, max. obciążenie – 16 A 3600 W, długość przewodu – 1,8 m, przewód – H05VV-F36x1,5 m2. PRODUCENT: GTV

Poznańska firma CAD Projekt K&A z początkiem br. wprowadziła na polski rynek nową wersję popularnego programu do projektowania kuchni. CAD Kuchnie 6.0 są bardziej funkcjonalne i ergonomiczne, znacznie polepszyły się również efekty wizualizacji i renderingu. Najnowsza wersja jest już także kompatybilna z Modułem Renderingu Profesjonalnego, co dla wymagających projektantów wnętrz z pewnością będzie miało duże znaczenie. CAD Kuchnie 6.0 to kompleksowe, innowacyjne narzędzie do projektowania, wyceny i wizualizacji kuchni. W tej aplikacji możemy zrobić wszystko, co jest potrzebne do stworzenia profesjonalnego projektu: od prostego i precyzyjnego wyrysowania pomieszczenia, przez wstawienie mebli kuchennych i sprzętu AGD (nowością w bazach producenckich są nowe kolekcje Mastercook i Steel) oraz modeli 3D z wnętrzarskich baz uniwersalnych i producenckich, samodzielne tworzenie i edycję szafek kuchennych (w dodatkowym Module Tworzenia i Edycji Własnych Szafek), generowanie profesjonalnej dokumentacji technicznej projektu, a na najwyższej jakości wizualizacji i renderingu kończąc. PRODUCENT: CAD Projekt K&A

CAMERON Kolekcja „Cameron” o prostej, geometrycznej linii doskonale pasuje do wnętrz urządzonych w nowoczesnym stylu. Chłodny na pierwszy rzut oka wygląd mebli przełamują ciekawe pikowania na poduszkach oparciowych i bokach. To dzięki nim sofa, fotel i narożnik prezentują się modnie i zachęcają do tego, by wygodnie usiąść i oprzeć plecy. Meble z kolekcji „Cameron” mogą być wykonane w tkaninie obiciowej lub skórze, wybranej z szerokiej, liczącej prawie 1.000 wzorów i kolorów palety (szczególnie efektownie wygląda połączenie skóry naturalnej i tkaniny). Kolekcja „Cameron” to nie tylko efektowny wygląd, ale też funkcjonalne rozwiązania. Zarówno sofa, jak i narożnik posiadają mechanizm rozkładania miejsca do spania o wyjątkowo dużej powierzchni. W obu meblach dostępny jest dodatkowo praktyczny pojemnik na pościel. Godny uwagi jest także kompaktowy fotel, w którym proporcjonalnie zwężone zostały boki. Dzięki temu bryła nie przytłacza wizualnie pomieszczenia i zajmuje mniej miejsca. Wymiary sofy 3-osobowej: szerokość – 247 cm, głębokość – 101 cm, wysokość – 90 cm, powierzchnia spania – 148x200 cm. Cena od: 2.135 zł. PRODUCENT: Meble Wajnert

SZKLANE ELEMENTY WE WN}TRZACH Nowoczesne i lekkie wnętrze ze szklanymi elementami, inspirowane stylem skandynawskim, to najnowsza propozycja firmy Szkło z Lidzbarka Warmińskiego. Otwarta, 50-metrowa przestrzeń salonu i kuchni z jadalnią została przedzielona za pomocą szklanej przegrody, wykonanej ze szkła hartowanego oraz szkła lakierowanego (wzory i kolory dostępne w palecie „Glascor” firmy Szkło). Dzięki dodatkowemu, górnemu podświetleniu przegroda ta pełni rolę nie tylko eleganckiej granicy pomiędzy poszczególnymi strefami, ale stanowi również wyszukany element dekoracyjny, niewątpliwie ważny dla lekkiego i stylowego charakteru wnętrza. Nieskazitelna biel i delikatny błękit, lakierowane i hartowane szkło (w postaci: blatów, ścianek, paneli, systemu półek, drzwi, luster), w połączeniu z naturalnym drewnem tworzą całość, która jest synonimem eleganckiego i czystego stylu, odniesieniem do prostych i ponadczasowych form. Styl, który w odpowiednio dopasowany sposób nada każdemu wnętrzu wyjątkową atmosferę i pozwoli odnaleźć spokój po całym dniu, jest pomysłem firmy Szkło na obecny rok. Projekty wnętrz powstały w pracowni Mulda Design, przy współpracy ze studiem kreatywnym Artgalen. PRODUCENT: Szkło

CUTTER Z1

Fot. archiwum

„Cutter Z1”, należący do nowej generacji zautomatyzowanych systemów rozkroju amerykańskiej firmy Gerber Technology, służy do rozkroju jedno- i niskonakładowego szerokiego spektrum materiałów: tkanin obiciowych i technicznych, materiałów kompozytowych i wielu innych. Jego atuty to m.in.: łatwość i szybkość obsługi, dowolność w tworzeniu układów kroju, kompatybilność z systemami do przygotowania produkcji firmy Gerber (m.in. „AccuMark”) oraz z większością systemów CAD, automatyczny rozkrój w systemie ciągłym na stole przenośnikowym oraz możliwość krojenia i rysowania układów kroju dzięki wieloczynnościowej głowicy tnąco-piszącej (jej konstrukcja umożliwia zamontowanie równocześnie trzech noży; w ofercie pięć rodzajów noży: kątowy, kołowy, perforujący, przebijak i nacinak). Możliwe jest ustawienie zróżnicowania siły nacisku ostrza. System próżniowy (vacuum) oraz perforowana powierzchnia stołu rozwiązują problem przesuwania się materiału w czasie krojenia. Oprogramowanie cuttera działa w środowisku Windows. Producent maszyny gwarantuje: najwyższą jakość, wysoką wydajność, efektywność i szybszy czas rozkroju, zredukowanie kosztów pracy, możliwość bieżącej obserwacji kosztów produkcji oraz wgląd do wyświetlanych na bieżąco parametrów pracy urządzenia (tj. poziom vacuum, prędkość krojenia itp.), eliminację kosztów wytwarzania twardych szablonów oraz możliwość instalacji różnorodnego wyposażenia dodatkowego. DYSTRYBUTOR: Intex

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

67


produktXmeble do przestrzeni outdoor Dobrze zaaranżowany ogródek kawiarniany lub restauracyjny może skutecznie zachęcić klientów do odwiedzenia danego lokalu. Stoły i krzesła projektowane do przestrzeni outdoor są także chętnie kupowane przez odbiorców indywidualnych, którym coraz bardziej zależy na estetyce przydomowych ogrodów.

POD GO’YM NIEBEM A n n a

Ż a m o j d a

Stolik „Dub” i krzesło „Hero” poleca włoska firma Calligaris. Stolik na metalową podstawę w wykończeniu chromowanym lub satynowanym i blat w wykończeniach matowych (czarnym, białym lub pomarańczowym). Krzesło waży jedynie 3 kg. Rama wykonana jest z polipropylenu o strukturze włóknistej, co pozwoliło osiągnąć znaczną wytrzymałość. „Hero” dostępne jest w 6 kolorach: białym, pomarańczowym, jasnozielonym, antracytowym szarym, czerwonym i fuksji.

Zestaw „Porto” marki Miloo proponuje firma House & More. Komplet wykonany jest z eco-rattanu – wyprodukowanego specjalnie dla Miloo sztucznego rattanu, którego zaletą jest odporność na warunki atmosferyczne. Fotele mają wygodne oparcia i miękkie siedziska.

68

BIZNES meble.pl [ luty 2012


meble do przestrzeni outdoorX produkt W skład rodziny „Roxö” oferowanej w sieci IKEA wchodzą: krzesła, taborety, fotele, stoły, stoliki i ławka. Wszystkie meble wykonane są ze stali i pokryte wytrzymałą, poliestrową powłoką proszkową, która zabezpiecza je przed korozją. Produkty z tej serii dostępne są w kolorach: białym, szarym, żółtym i różowym. Meble można układać jeden na drugim – dzięki temu nie zajmują dużo miejsca.

Olejowany system „Tulipan” to propozycja firmy Szynaka-Meble. Meble są wykonane z litego drewna dębowego. „Area51” (proj. Lucidi & Pavere, prod. Calligaris) to nowoczesne i funkcjonalne krzesło z polipropylenu, ważące tylko 3 kg. Kształt modelu zwiększa jego mechaniczną odporność (w siedzisku znajduje się dziura na odprowadzanie wody). Rowek w oparciu ułatwia przenoszenie. Anatomiczny kształt siedziska i giętkie oparcie zapewniają wyjątkowy komfort siedzenia.

Z

informacji zebranych wśród przedstawicieli firm oferujących meble do przestrzeni outdoor wynika, że popularnością w tym segmencie cieszą się różne rodzaje mebli: zarówno tradycyjne (drewniane, drewniano-metalowe –  szczególnie w  przypadku tzw. ogródków piwnych), jak też te bardziej nowoczesne, wykonane z  innowacyjnych tworzyw sztucznych. Szczególnie duże wzięcie mają nieduże stoliki, zestawiane z krzesłami i fotelami.

DOBRY MATERIAŁ TO PODSTAWA Producenci i dystrybutorzy mebli dedykowanych do ogródków kawiarniano-restauracyjnych i  przydomowych ogrodów zaznaczają, że najważniejszy jest materiał, z którego meble są wykonane. Musi być trwały, odporny na działanie różnych czynników atmosferycznych i łatwy w utrzymaniu w  czystości. Warunki te spełnia m.in. popularny technorattan (sztuczny rattan), a  także stosunkowo nowe materiały tj. microtex, texteline (cienka, winylowa plecionka), czy resysta (materiał do złudzenia imitujący drewno). W dużej mierze wybory klientów kontraktowych uwarunkowane są stylem i klasą danego lokalu. Nie bez znacze- f

Gwarancją jakości zestawu „Praga-Londyn” marki Gold Garden jest wysokiej jakości żeliwo i profesjonalnie zabezpieczone, poddane kilkukrotnej impregnacji, egzotyczne drewno dębu malezyjskiego. Wszystkie elementy kompletu można w łatwy sposób na stałe zamontować do podłoża.

Krzesła „Dune” i stoliki „Opera” z oferty francuskiego producenta Fermob to propozycja firmy Home & Garden Deco.

BIZNES meble.pl

69


produktXmeble do przestrzeni outdoor

Zestaw mebli stołowych „Capitale” to propozycja firmy Bello Giardino. Meble produkowane są z eco-rattanu, co gwarantuje ich trwałość, wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Stelaż wykonany jest z malowanego proszkowo aluminium, szyba – z bezpiecznego, hartowanego szkła, a poduszki – z poliestru impregnowanego teflonem.

f nia pozostaje także cena, którą dany inwestor jest w stanie zaakceptować. Liczą się również: jakość wykonania, wygoda i  funkcjonalność. Bardzo ważną kwestią jest np. dla wielu klientów możliwość składania lub sztaplowania mebli. Segment mebli outdoor wydaje się dość atrakcyjny dla producentów, nic więc dziwnego, że na rynku pojawiają się nowe podmioty, oferujące tego typu produkty. Na wprowadzenie do produkcji kolekcji „Outdoor” zdecydowała się niedawno Grupa Nowy Styl. Po raz pierwszy zaprezentowano ją klientom w ub.r. Jak mówi Anna Kordecka-Myślińska, specjalistka ds. marketingu Grupy Nowy Styl, zawiera ona niewiele produktów, ale wszystkie powstały dzięki wnikliwym obserwacjom najnowszych trendów i  potrzeb klientów. To  dlatego w  portfolio znalazły się krzesła plastikowe, o  jasnych, żywych kolorach oraz stoliki o  lekkiej i  prostej konstrukcji –  wyjaśnia. –  Właśnie takie produkty cieszą się największym zainteresowaniem naszych klientów. Wyraźnie widać, że do przeszłości odchodzą ciężkie, rattanowe meble i  nieciekawa, monotonna kolorystyka. Sprawdzają się nato-

Rekomendowane przez Chairconcept.com krzesło „Wave” wykonane jest z technopolimeru. Oferta firmy Adria Caravan Polska poszerzona została niedawno o stół „Riva”, idealnie pasujący do wszystkich typów krzeseł i foteli z kolekcji marki Siesta Rattan. Cena kompletnego stołu z nogą i blatem to 629 zł netto. Mebel dostępny jest w 3 kolorach: białym, szarym i brązowym.

Inspiracją dla projektantów ergonomicznego i niezwykle wygodnego krzesła „Vegetal” – braci Ronana i Erwana Bouroullec – był świat roślin. Model ten (prod. Vitra, dystr. Atak Design) wykonany został z przyjaznego środowisku tworzywa, odpornego na warunki atmosferyczne.

70

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Krzesło „Dr. Yes” (proj. Philippe Starck, prod. Kartell, dystr. Atak Design), wykonane z modyfikowanego, barwionego polipropylenu, charakteryzuje się solidną konstrukcją, wyjątkową odpornością, wygodą, łatwym utrzymaniem w czystości i szeroką gamą kolorystyczną. Wykończenie wnętrza krzesła jest matowe, miękkie i komfortowe w dotyku, natomiast tylna powierzchnia i nogi są lśniące.


r e k l a m a

Meble ogrodowe firmy Tuchmet produkowane są z drewna sosnowego, zaimpregnowanego bejcą koloryzującą i lakierem bezbarwnym – dzięki temu są odporne na warunki atmosferyczne. Metalowy, składany stelaż malowany jest bardzo trwałą farbą proszkową poliestrową strukturalną. Krzesło „Ibiza” z oferty firmy Adria Caravan Polska wykonane jest z żywicy stylizowanej na technorattan. Jego atuty to: bardzo dobra jakość, trwałość i estetyka, przy zachowaniu korzystnej dla klienta ceny (219 zł netto). „Ibiza” jest chętnie wybierana przez inwestorów (hotele, restauracje itp.). Krzesło można sztaplować do 22 szt.

Prezentowany na zdjęciu składany zestaw ogrodowy – propozycja firmy Słomex – wykonany jest z drewna sosnowego.

miast mobilne, elastyczne produkty, dzięki którym aranżacja przestrzeni nie wymaga wysiłku. Obserwujemy zatem podobieństwo między tym, co dzieje się w zamkniętych przestrzeniach oraz ofertą właścicieli ogródków – liczy się lekka forma i niezobowiązujący wygląd. Warto powiedzieć słów kilka o  kolorystyce mebli wybieranych do przestrzeni outdoor. Zdecydowanie dominują tu meble w  kolorach naturalnych, zwłaszcza beże, brązy, naturalne odcienie drewna. Dużo zwolenników mają także czerń i biel. Popularność zyskują też krzesła w żywych, soczystych kolorach (tj. czerwony, żółty, pomarańczowy czy zielony). Zdaniem Marcina Rogali z firmy Nortpol, oferującej meble marki Gold Garden, klienci stawiają przede wszystkim na jakość i solidność wykonania, dlatego często wybierają znane z  trwałości egzotyczne gatunki drewna w  połączeniu z mocnym żeliwem. Tego rodzaju meble są odporne na wszelkie uszkodzenia oraz na działanie czynników pogodowych, co ma duże znaczenie w  przypadku ogródków aranżowanych pod gołym niebem – zaznacza. – Ponadto liczy się wygoda mebli oraz ich stylistyka, która ma podkreślać walo- f


produktXmeble do przestrzeni outdoor f ry otoczenia i być elementem wystroju. Meble łączące zalety drewna i metalu są piękne, niebanalne i stylowe, co docenia wielu klientów. Klienci poszukują mebli uniwersalnych, o ponadczasowej formie, starannie wykonanych z materiałów zapewniających długowieczne użytkowanie –  uważa z  kolei Joanna Nowakowska z firmy Chairconcept.com. – Najważniejszą rzeczą, na jaką zwracają uwagę jest ich niezniszczalność, dzięki zastosowanym materiałom, takim jak technorattan, technopolimer, czy polipropylen. Tworzywa te są odporne na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych, chociażby takich, jak słońce, mróz czy deszcz. W przypadku mebli stosowanych na zewnątrz, niezależnie od tego, czy będzie to taras, ogród, czy ogródek kawiarniany, można zaobserwować, że aktualnie na topie są wysokiej jakości meble o ponadczasowej formie, funkSpecjalna konstrukcja stolika „Sunny” cjonalne, o szerokim zastosowaniu i w atrakcyjnej cenie. (kolekcja „Outdoor” marki Nowy Styl) umożliwia składanie blatu i łatwe przechowywanie przy ograniczonej przestrzeni. Model posiada stopki samopoziomujące, szczególnie przydatne na nierównej powierzchni ogródków. Blat wykonano z topalitu, odpornego na wilgoć i wysoką temperaturę. Stolik oferowany jest w dwóch rozmiarach (średnica 60 lub 80 cm).

SEKTOR Z PRZYSZŁOŚCIĄ Przedstawiciele firm oferujących meble do przestrzeni outdoor są zdania, że sektor ten ma przed sobą spore szanse rozwoju. Anna Kordecka-Myślińska przewiduje, że ogródków kawiarniano-restauracyjnych będzie coraz więcej. Już kilka lat temu wydawało się, że rynek jest nasycony, jednak Do ogródków kawiarniano-restauracyjnych klienci firmy Haste Trade & Design wybierają najczęściej klasyczne grupy mebli tj. „Chelsea” (na zdjęciu) czy „Rebecca”. Są one produkowane z robinii (akacji) i stabilnego, malowanego proszkowo stelaża. Ich atuty to m.in. różnorodność oferowanych elementów oraz możliwość łatwego przechowywania (wszystkie meble są składane).

Produkowany z wysokiej jakości technorattanu zestaw kawiarniano-restauracyjny „Verona” poleca firma Grand Luxury Plaza.

Rattanowy komplet mebli z kolekcji Calamus Rotan oferowany jest w kolorach: miód, oliwka, ciemny brąz i koniak. Stolik kosztuje 356 zł, fotel – 399 zł.

Zestaw ogrodowy „Meranti 140-111” (prod. Focus Garden) poleca firma Meblobranie.pl. W jego skład wchodzi prostokątny stół oraz 6 składanych krzeseł z regulacją oparcia. Cena zestawu to 1.899 zł (bez poduch).

72

BIZNES meble.pl [ luty 2012


meble do przestrzeni outdoorX produkt Metalowo-drewniany zestaw ogrodowy „Tosca” to propozycja firmy Unimetal. Meble mogą być wykonane z drewna akacjowego, dębowego lub sosnowego. Możliwość składania zapewnia ich łatwe przenoszenie i przechowywanie. Stoły produkowane są w różnych średnicach (80, 100, 120 i 150 cm).

Szeroki wybór mebli ogrodowych proponuje Zakład Stolarski Paweł Krzyśka. Są one produkowane z drewna sosnowego i drewna liściastego (niektóre meble do siedzenia).

Z oferty firmy Chairconcept.com dużą popularnością wśród klientów cieszy się m.in. wykonane z polipropylenu krzesło „Jenny”.

Krzesło „Soleil”, należącee do nowej kolekcji „Outdoor” marki Nowy Styl, dostępne jest z podłokietnikami etnikami lub bez. Warto zwrócić uwagę gę na ciekawe detale tj. wysunięte tylne ne nogi i nietypowy kształt podłokietników. okietników. Model dostępny jest w 55 kolorach (białym, pomarańczowym, ym, zielonym, beżowym i czerwonym).. Krzesło ma właściwości antystatyczne, ne, można je sztaplować (do 6 szt.)..

R Ram Rama fotela „Asta” z oferty marki Gloster (dystr. SM Line) zbudowana jest tak, że klient sam moż zmieniać kolor siedziska (wystarczy odczepić i zdjąć siatkę winylową i założyć siatkę może w in w innym kolorze). Fotel może być sztaplowany.

W ubiegłym sezonie klienci firmy Klusex często decydowali się na zakup stołów „Bistro” i wygodnych foteli z serii „Bellini” (prod. MBM). Składane stelaże stołów wykonane są z niezniszczalnego aluminium w optyce tytanowej, a blaty – z kamienia „MBM Art” lub innowacyjnego, przypominającego drewno materiału resysta. Fotele produkowane są z microteksu – materiału bardzo odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

Fot. archiwum

oczekiwania klientów ientów sprawiają, że właściciele restauracji „wynoszą” stoliki ki nawet tam, gdzie wcześniej wydawało się to niemożliwe, np. w w Krakowie ogródki powstają w w  wewnętrznych podwórkach kamienic, czy wręcz na ciasnych uliczkach przy kawiarniach. Przedstawicielka Grupy Nowy Styl zwraca też uwagę, że właściciele restauracji, które dysponują większą przestrzenią na zewnątrz, dbają o to, by podążać za zmieniającą się modą, a wymianę wyposażenia wymusza też jego intensywne użytkowanie. To zdecydowanie chłonny i w dużej mierze niezagospodarowany segment rynku –  podkreśla Anna Kordecka-Myślińska. – Klienci oczekują nie tylko dostępu do słońca i świeżego powietrza – ogródki są przysłowiową wizytówką kawiarni i restauracji. Dobrze zaaranżowane, mogą stać się świetnym magnesem przyciągającym nowych gości. O ich popularności świadczy fakt, że niektóre funkcjonują bez względu na sezon. Umożliwiają to nie tylko „pogodoodporne” meble, ale również specjalne, ogrzewane podłoża, czy lampy emitujące dodatkowe ciepło. Nie możemy też zapomnieć o miejscach takich, jak pływalnie czy parki wodne. Klienci coraz częściej spodziewają się, że będą tam mogli nie tylko popływać, ale również zrelaksować się, przy przysłowiowym „drinku z palemką”. Właśnie dla nich powstają tam specjalne kawiarnie, kąciki i tam także mogą znaleźć się meble z oferty outdoor. d

73


produkt p roduktXm meble eble d do op przestrzeni rzestrzeni o outdoor utdoor

WYPOCZYNEK

WbWERSJI OUTDOOR Estetycznie ibwygodnie zaaranĝowana

przydomowa przestrzeñ zapewni wspaniaïy relaks domownikom oraz zachwyci wszystkich goĂci podczas towarzyskich spotkañ ibprzyjÚÊ na Ăwieĝym powietrzu. Polacy coraz Ămielej inwestujÈ wiÚc nie tylko wbogrodowe huĂtawki, ale takĝe wbkomfortowe meble wypoczynkowe zbkolekcji outdoor. A n n a

74

Ż a m o j d a

BIZNES meble.pl [ luty 2012


meble do przestrzeni outdoorX produkt

Z W skład kolekcji „Havana” (prod. Gloster, dystr. SM Line) wchodzą m.in. wypoczynkowe meble do przestrzeni outdoor.

Modułową kolekcję „Amur” marki MBM znaleźć można w ofercie firmy Klusex. Meble wykonane są z resysty – materiału ekstremalnie wytrzymałego i trwałego, do złudzenia przypominającego drewno.

daniem Grzegorza Binkiewicza z firmy Adria Caravan Polska aktualnie klienci wybierają produkt albo ekonomiczny albo designerski. Najlepiej sprawdzają się wyroby spełniające obydwa kryteria – podkreśla. – Coraz więcej sof użytkowanych na zewnątrz przypomina wyglądem meble do wnętrz, jednak zastosowana technologia jest o wiele bardziej złożona z  uwagi na wymogi odporności na warunki atmosferyczne. Niestety, tego typu rozwiązania wciąż są drogie. Z obserwacji reprezentantów firm sprzedających wypoczynkowe meble ogrodowe wynika, że największe zainteresowanie budzą kolekcje o  wzornictwie uniwersalnym, ponadczasowym. Duże znaczenie ma wysoka jakość zastosowanych materiałów, ich odporność na warunki atmosferyczne oraz funkcjonalność i wygoda. Przy wyborze warto np. zwrócić uwagę, czy meble będą łatwe do utrzymania w czystości (czy np. wystarczy je przetrzeć wilgotną szmatką a pokrowce poduch można będzie zdejmować do prania). W opinii Katarzyny Rataj z firmy Atak Design projektanci mebli do przestrzeni outdoor bezustannie starają się łączyć prostotę formy z funkcjonalnością. Sofy ogrodowe stają się coraz atrakcyjniejsze wizualnie, zapewniając jednocześnie użytkownikowi maksimum wygody, dzięki zastosowanym materiałom – zaznacza. f

Rattanowe meble wypoczynkowe marki Calamus Rotan. Dzięki prostocie i orientalnemu charakterowi wspaniale współgrają z naturą.

W wypoczynkowej kolekcji „Malibu” marki Haste Garden oferowany jest fotel z jednym lub dwoma podłokietnikami oraz krzesło. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może sam tworzyć różne konfiguracje. Meble produkowane są z trwałego, lazurowanego drewna robinii (akacji), połączonego z dekoracyjnymi elementami z aluminium. Ekskluzywne poduchy z pokrowcami z tkaniny akrylowej (ściąganymi do prania) dostępne są w wielu modnych kolorach.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

75


produktXmeble do przestrzeni outdoor Spośród ogrodowych mebli marki Haste Garden, oferowanych przez Haste Trade & Design klienci chętnie wybierają kolekcję „Monaco”. Komfort wypoczynku zapewniają bardzo wygodne poduchy, z pokrowcami zdejmowanymi do prania. Drewniane stelaże wykonane są z litego drewna robinii (akacji).

f MILE WIDZIANY ROZMIAR XXL Producenci i dystrybutorzy mebli ogrodowych zauważają, że sprzedaż „outdoorowych” mebli wypoczynkowych idzie w dwóch kierunkach. Z jednej strony dużym wzięciem cieszą się niewielkie zestawy tj. sofa + dwa fotele, kupowane chętnie do małych ogrodów, z drugiej – rośnie sprzedaż modułowych kolekcji, z których często budowane są duże, narożne bryły, na których swobodnie może usiąść nawet 8-10 osób. Z takiej modułowej kolekcji można zresztą zbudować także mniejsze formy – wszystko zależy od możliwości przestrzennych i potrzeb klienta. Tendencje na rynku sof są odzwierciedleniem oferty, jaką producenci mają na dany sezon –  zauważa Magdalena Hatossy z firmy Home & Garden Deco. – W okresie gotowych zestawów technorattanowych bardzo dobrze sprzedawały się kanapy z fotelami i niewielkim stolikiem kawowym. Aktualnie równie popularne są kanapy segmentowe, które mają zazwyczaj większe gabaryty i  więcej funkcji (segmenty można dowolnie rozstawiać i zestawiać). W opinii Edyty Młyńczak, specjalisty ds. handlu w firmie Haste Trade & Design, tarasy i ogrody zimowe stały się rozszerzeniem wnętrz i są tak różnorodne, jak ich wyposażenie,

Wykonana z technorattanu sofa „Concha” (prod. IRM, dystr. Meblobranie.pl) ma miękką poduchę i składany baldachim. Mebel ma aż 220 cm długości, z powodzeniem zmieści się na nim kilka osób. Stelaż wykonany jest z lekkiego, malowanego proszkowo aluminium a poszewki materaca i poduch – z poliestru impregnowanego teflonem.

Wykonany z wysokiej jakości technorattanu ogrodowy zestaw wypoczynkowy „ST-444” znaleźć można w ofercie firmy Grand Luxury Plaza. Produkt został wyróżniony tytułem „Diament Meblarstwa 2012” w kategorii przestrzeń outdoor, klasa premium.

Meble z kolekcji „Äpplarö” (oferta sieci IKEA) wykonano z litej akacji, pokrytej szkliwem akrylowym. Powierzchnia mebli cechuje się wysoką odpornością na korozję (meble mogą stać na zewnątrz przez długi okres czasu bez ponownej impregnacji). Sofa składa się z modułów, które można łączyć według własnych upodobań i tworzyć układy dowolnej długości i kształtów. Istnieje możliwość dokupienia poduszek.

76

BIZNES meble.pl [ luty 2012


meble do przestrzeni outdoorX produkt Trzyosobowa sofa z serii „Djerba” (prod. Miloo, dystr. House & More) wykonana jest z odpornego na warunki atmosferyczne, okrągłego eco-rattanu w wielotonowych szarościach. W ramach kolekcji oferowane są również: sofa 2-osobowa, fotel z podłokietnikami, stolik oraz leżak.

Zestaw mebli ogrodowych „Magnifico” z oferty marki Bello Giardino wykonany jest z eco-rattanu. Gwarantuje on trwałość mebli, wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych. Stelaż wykonany jest z malowanego proszkowo aluminium a poszewki na poduszki – z poliestru impregnowanego teflonem.

Sofa „Miami” z oferty tureckiej firmy Siesta (dystr. Adria Caravan Polska) wykonana jest z żywicy stylizowanej na technorattan. Mebel cechuje się bardzo dobrą jakością, trwałością, estetyką, przy zachowaniu umiarkowanej ceny (629 zł netto).

Ogrodowy zestaw narożny „Jari” (dystr. Chairconcept.com) wykonany jest z technorattanu. W kolekcji dostępne są również pojedyncze elementy tj. sofa i fotel.

różne są więc też aranżacje służące do wypoczynku na świeżym powietrzu. Przewiduje ona, że w niedalekiej przyszłości coraz większą wagę będziemy przykładali również do ochrony środowiska oraz do jakości, kierując się przy wyborze mebli zarówno ich pochodzeniem, jak i pochodzeniem drewna, z którego zostały wykonane. MATERIAŁY DO ZADAŃ SPECJALNYCH Do produkcji mebli outdoorowych wykorzystywane są materiały gwarantujące wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych (metal, rattan, impregnowane drewno, tworzywa sztuczne). Z  obserwacji przedstawicieli ankietowanych przez nas firm wynika, że szczególną popu-

Fotele ogrodowe wykonane z drewna gięto-klejonego, impregnowane ciśnieniowo, proponuje Zakład Stolarski Paweł Krzyśka. W zestawie oferowana jest poduszka i pokrowiec przeciwdeszczowy.

larnością cieszą się meble produkowane z technorattanu, materiału odpornego na zmienne warunki pogodowe i łatwego do utrzymania w czystości. Mówi o tym m.in. Magdalena Hatossy. Jej zdaniem materiał ten zdominował rynek wypoczynków ogrodowych w  ostatnich latach a  różnorodność form i kolorów spowodowała, że każdy mógł znaleźć w rynkowej ofercie meble odpowiadające jego gustom. Aktualnie powstaje dla technorattanu wspaniała alternatywa: texteline –  dodaje. – Meble wykonane z tego materiału stylistyką nie odbiegają od mebli z naszych salonów i pozwalają na przenikanie się dwóch stref: in- i  outdoorowych. W  tej chwili obserwujemy zachwyt tego typu materiałami i myślę, że w najbliższej przyszłości nadal będzie to szło w  tym kierunku. Ale być może za kilka lat f luty 2012 [ BIZNES meble.pl

77


produktXmeble do przestrzeni outdoor Modułowa sofa „Flat” to element kolekcji mebli zewnętrznych firmy Gandia Blasco (dystr. Atak Design). Produkowana jest z termoodpornych, lakierowanych profili ze stali nierdzewnej oraz tkanin z tworzyw sztucznych. Całość odporna jest na każde niemal warunki atmosferyczne.

Inspiracją dla ekstrawaganckiej linii „Madrigal” (prod. MBM, dystr. Klusex) była muzyka. Madrygał to pieśń, w której wiele głosów tworzy harmonijne brzmienie. Podobnie w tej kolekcji – wszystko po prostu pasuje do siebie: plecionka microtex i ręcznie polerowane aluminium, purystyczna salonowa forma i naturalnie urokliwa struktura splotu oraz skórzano-drewniana optyka w ciepłych odcieniach tabaki i koniaku.

Modułowa kolekcja „Bloc” marki Gloster to jedna z propozycji firmy SM Line. Pokrowce siedzisk i oparć są zrobione z nieprzemakalnego materiału „Liesuretex” (tradycyjny winyl PVC z dodatkiem tkanego włókna polipropylenowego, co zapewnia wyższą jakość komfortu użytkowania). Meble mogą stać na zewnątrz przez cały rok.

Sofy „Falsterbo” (prod. Skargaarden, dystr. Home & Garden Deco) dostępne są w wersji do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Stelaż mebli wykonany jest z drewna dębowego i dostępny jest w 3 kolorach: naturalnym, czarnym lub białym.

78

BIZNES meble.pl [ luty 2012

RYNKOWY BOOM? W opinii reprezentantów przedsiębiorstw oferujących wypoczynkowe meble ogrodowe, można mówić o gwałtownym rozwoju tego segmentu w ostatnim czasie. Tomasz Maj, kierownik ds. sprzedaży mebli ogrodowych w  sieci IKEA zauważa, że do niedawna sofy ogrodowe były zarezerwowane tylko dla nielicznych klientów, ze względu na bardzo wysokie ceny oraz przestrzeń, którą zajmowały. Do tej pory królowały sofy zrobione z  tworzyw sztucznych imitujących rattan. Ostatnio można zaobserwować znaczny rozwój w tym segmencie – pojawiają się sofy w różnych przedziałach cenowych, różnych wielkości, także modułowe, które łatwo dostosować do posiadanej przestrzeni, a  także sofy wykonywane z materiałów innych niż plastik, jak drewno, metal, czy tkaniny – wymienia. d

Fot. archiwum

f nastąpi przesyt tych nowych materiałów, a do łask powrócą meble kute i drewniane. Sławomir Majchrzak z  firmy SM Line zwraca uwagę, że najczęściej spotykaną innowacją w  segmencie ogrodowych mebli wypoczynkowych są nieprzemakalne tkaniny do produkcji obić systemów modułowych czy poszewek materacy i  poduszek. Przykładowo marka Gloster zaskoczyła rynek mebli zewnętrznych tkaniną „Leisuretex”, odporną m.in. na chlorowaną wodę z basenu, deszcze i śniegi oraz wylane napoje, oczywiście przy zachowaniu wygody użytkowania – zapewnia.


advertorialX produkt Wïoski producent akcesoriów meblowych –bğrma Arturo Salice –bdziÚki wieloletniemu doĂwiadczeniu stworzyï bardzo szerokÈ ofertÚ mechanizmów do szafek górnych ibsystemów przesuwnych do drzwi. Moĝna zapytaÊ: czym róĝni siÚ ta oferta od wielu innych dostÚpnych na rynku? Okazuje siÚ, ĝe róĝni siÚ ibto –bjak zawsze wbprzypadku Salice –bw unikalny sposób.

SYSTEMY OTWARm FIRMY SALICE

J

uż podstawowy system do klap – „Lift” – ma uniwersalny charakter. Klient, w zależności od potrzeb, może zamontować go albo jako klapę otwieraną w  standardowy sposób, albo w  systemie push-to-open. Co ważne, mechanizm ramion i siłowników pozostaje ten sam, zmieniają się tylko zawiasy Salice (będące elementem zestawu) z dociągających na wypychające. Dzięki temu nie trzeba kupować lub magazynować oddzielnych systemów, w przypadku poszczególnych projektów wystarczy wymiana samych zawiasów. System do otwierania drzwi łamanych –  także określany mianem „Lift” – pozwala na projektowanie frontów o wysokości nawet 780 mm. W przypadku tego mechanizmu pojawia się także unikalne rozwiązanie. Przy drzwiach łamanych, w  konkurencyjnych systemach, zwykle półka wewnątrz szafki musi być znacznie cofnięta, by znaleźć miejsce na ramiona systemu w pozycji zamkniętej. Tymczasem w systemie „Lift” wystarczy 10 mm wolnej przestrzeni na zamknięcie systemu – nie ma więc potrzeby tak znacznego odsuwania półki od krawędzi. Kolejną zaletą jest fakt, iż przy mniejszych rozmiarach frontu łamanego, wystarczy stosowanie ramienia mechanizmu TYLKO Z JEDNEJ STRONY. System jest tak samo stabilny, a niewątpliwie wpływa to na ekonomikę całego rozwiązania – nie ma potrzeby płacenia za dwa mechanizmy, skoro wystarcza tylko jeden. To samo rozwiązanie dostępne jest dla opisywanego wcześniej systemu klap. System „Verticale” przeznaczony jest do frontów podnoszonych pionowo do góry. Maksymalna wysokość frontu wynosi 660 mm. Jednakże w  przypadku tego systemu, istotne nie są maksymalne parametry, a… minimalne. Często bowiem producenci mebli szukają rozwiązania z  drzwiami podnoszonymi pionowo do ukrycia kuchenek mikrofalowych czy sprzętu. Nie mogą jednak tego uczynić, bo mechanizmy dostępne w konkurencyjnych rozwiązaniach same w sobie zajmują dużo miejsca. Tymczasem system „Verticale” potrzebuje zaledwie 310 mm wysokości i 175 mm głębokości dla prawidłowego funkcjonowania. Jest to więc idealne rozwiązanie do kuchni. Drzwi uchylane nad wieniec (tzw. kołyskowe) to już domena systemu „Basculante”. Maksymalna wysokość frontu wynosi tu 720 mm, ale – podobnie jak w przypadku systemu „Verticale” –  największe znaczenie mają tutaj rozmiary samego mechanizmu. Nawet przy zastosowaniu maksymalnej wielkości frontu, całość mechanizmu to tylko dwa niewielkie ramiona z siłownikami (szerokość 175 mm i wysokość 275 mm), co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz szafki.

Wszystkie opisane rozwiązania znajdują zastosowanie zarówno do frontów drewnianych, jak i z ramkami aluminiowymi. Jak widać, w systemach otwarć szafek górnych firma Arturo Salice postawiła przede wszystkim na uniwersalność, prostotę montażu i niewielkie rozmiary samych mechanizmów, czyli cechy tak bardzo pożądane w aktualnych projektach mebli. Oferta Salice uzupełniona jest o system drzwi przesuwnych „Harmonika”. Także tu producent postawił na maksymalne uproszczenie całego systemu przy zachowaniu wyśrubowanych parametrów technicznych. System stabilizowany jest za pomocą bocznych zawiasów Salice, co pozwoliło na zastosowanie jedynie górnej szyny prowadzącej. Dzięki temu można go bezproblemowo stosować także jako drzwi oddzielające poszczególne pomieszczenia (bez kłopotliwego mocowania dolnej listwy prowadzącej). Co ciekawe „Harmonika” jest tak stabilna, że Salice w ogóle nie określa maksymalnej wysokości takich drzwi. Także tutaj mogą być zastosowane ramki aluminiowe. Unikając stosowania skomplikowanych rozwiązań Salice stworzyło system KILKAKROTNIE tańszy od podobnych na rynku. Wyłącznym Przedstawicielem Arturo Salice w  Polsce jest AMI Polska sp. z o.o. d r e k l a m a

ZAWIESZKI DO PANELI ŚCIENNYCH

SYSTEMY PÓŁEK WYSUWNYCH

ZAWIESZKI DO SZAFEK DOLNYCH

ZAWISY ZE ZINTEGROWANYM CICHYM DOMYKANIEM SILENTIA

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL ARTURO SALICE, CAMAR I INOXA W POLSCE w w w. a m i p o l s k a . p l 92-735 Łódź, ul. Pomorska 352, tel. 42679 26 22, 679 36 30 faks 42679 31 52, e-mail: amipolska@amipolska.pl


produktXmeble do przestrzeni outdoor

W STRON} S’O”CA Leĝanki ogrodowe ibbasenowe zachÚcajÈ do bïogiego lenistwa wbpromieniach sïoñca, niekoniecznie tylko wbletnie dni. Klienci dobierajÈ je najczÚĂciej do pozostaïych mebli wbogrodzie takich, jak: stóï, krzesïa, sofy ibfotele. Coraz wiÚksze wziÚcie majÈ teĝ na rynku kontraktowym. A n n a

Ż a m o j d a

Leżanka „Häringe” (prod. Skargaarden, dystr. Home & Garden Deco) w standardzie oferowana jest w wersji stalowej i drewna teakowego. Opcjonalnie dostępne są także inne wersje: czarny lub biały kolor drewna eukaliptusowego i matowa (czarna lub biała) rama aluminiowa. Poduchy mogą być wykonane w materiale „Sunbrella len” w kolorze naturalnym, białym lub czarnym, albo w sztucznej skórze w kolorze czarnym lub białym.

80

BIZNES meble.pl [ luty 2012


meble do przestrzeni outdoorX produkt W skład kolekcji „356” marki Gandia Blasco (dystr. Atak Design) wchodzi m.in. leżanka o bardzo miękkiej i delikatnej linii. Całość wykonano z barwionego polietylenu – tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne.

„Enholmen” (oferta IKEA) wykonany jest z tworzywa polietylenowego, imitującego rattan. Nierdzewna rama aluminiowa jest wytrzymała i lekka. Oparcie jest regulowane (5 ustawień).

Leżak „Ammerö” znaleźć można w sklepach IKEA. Cena detaliczna – 349,99 zł.

K

lienci najczęściej decydują się na leżanki proste i delikatne, które nie przytłaczają otoczenia swoją formą –  zauważa Katarzyna Rataj z firmy Atak Design. Barbara Wieczorek z firmy Meblobranie.pl podkreśla natomiast, że bardzo popularne są leżaki składane bądź z  regulowanym oparciem. Najczęściej aluminiowe, malowane proszkowo, pokryte „siateczkowym”, przepuszczającym powietrze materiałem, łatwe do czyszczenia –  wylicza. –  Klienci bardzo często pytają także o  leżaki wykonane z technorattanu – chcą dobrać je do zestawów mebli, które już posiadają albo planują zakupić do ogrodu. Z doświadczeń Magdaleny Hatossy z firmy Home & Garden Deco wynika, że wybory klientów w przypadku leżanek uzależnione są od przestrzeni, jaką dysponują. Jeśli jest ona niewielka wybierają meble, które po sezonie można złożyć f

Leżankę z kolekcji „Acatop” (prod. Acamp) znaleźć można w ofercie firmy Meblobranie.pl. Jej stelaż wykonano z rurek aluminiowych i eliptycznych rurek stalowych, a pokrycie – z oddychającego materiału „Acatex”, który doskonale sprawdza się w upalne dni. Atuty modelu to także: 4-stopniowa regulacja oparcia oraz podnoszony podnóżek.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

81


produktXmeble do przestrzeni outdoor Drewniano-metalowy, składany leżak „Master” firmy Unimetal ma demontowany podnóżek – po jego odłączeniu może służyć jako fotel.

f do jak najmniejszych gabarytów, natomiast jeśli jest większa decydują się na wygodne, duże łóżka do opalania. W obydwu przypadkach klienci chętnie wybierają modele o regulowanej wysokości oparcia, z  rozwiązaniami ułatwiającymi „bezwysiłkowe” przenoszenie mebli (kółka itp.) –  zauważa Magdalena Hatossy. Izabela Oporska z  firmy House & More podkreśla, że klienci kupują najczęściej takie leżanki, które zapewnią długotrwały komfort leżenia i  trwałość użytkowania. Najlepszym rozwiązaniem, spełniającym potrzeby wymagającego klienta są leżanki eco-rattanowe – przekonuje. – Materiał ten to specjalnie wyprodukowany, sztuczny rattan, którego zaletą jest odporność na warunki atmosferyczne, w  tym na wodę. Dla klientów wymagających solidnej konstrukcji leżanki na aluminiowych ramach są idealnym rozwiązaniem. Trwałość i  odporność na nacisk to ich zaleta. Wielopoziomowe konstrukcje oparcia są również często pożądaną cechą. Leżanka

Najważniejszą zaletą leżanki „Fiji” (prod. Siesta, dystr. Adria Caravan Polska) jest możliwość sztaplowania nawet 18 szt., co ma istotne znaczenie dla klientów komercyjnych. Dodatkowym atutem jest także 5-pozycyjne oparcie. Cena leżanki to 549 zł netto, można do niej dokupić komfortowe podkłady do leżenia (179 zł netto) oraz stoliczki (119 zł netto).

Komfortowy leżak outdoorowy „Djerba” (prod. Miloo, dystr. House & More) wykonany jest z okrągłego eco-rattanu w kolorze szarym. Model posiada solidną ramę aluminiową. Dzięki wielopoziomowej konstrukcji oparcia można dopasować jego wysokość do indywidualnych preferencji. Leżak posiada poduchy, które są niezależnym elementem, łatwo je zdjąć do wyczyszczenia.

Konstrukcja leżanki „Tumbona Flat” hiszpańskiej firmy Gandia Blasco (dystr. Atak Design) wykonana została ze specjalnie zabezpieczonych profili aluminiowych, natomiast jej oparcie i siedzisko – z barwionego polietylenu.

82

BIZNES meble.pl [ luty 2012

„Riviera” z oferty Haste Trade & Design to klasyczna leżanka, wykonana w całości z litego drewna robinii. Jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dlatego może być szczególnie polecana na tarasy i baseny. Inne walory tego modelu to: przestawne oparcie i leżysko, solidna i stabilna konstrukcja oraz łatwa pielęgnacja.


meble do przestrzeni outdoorX produkt

Konstrukcja leżaka „Calypso” (prod. Acamp, dystr. Meblobranie.pl) wykonana jest z rurek aluminiowych i eliptycznych rurek stalowych, natomiast pokrycie – z oddychającego materiału „Acatex”. Wszystkie meble ogrodowe z metalu firmy Acamp są pokryte proszkowo powłoką poliestrową, odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Leżak „Bellini Tobacco” to jedna z propozycja firmy MBM (dystr. Klusex).

Leżanka „Successo” z oferty firmy Bello Giardino wykonana jest z eco-rattanu – materiału gwarantującego trwałość mebla, wytrzymałość mechaniczną i wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych.

wykonana z eco-rattanu powinna mieć dopasowaną kształtem do leżaka poduchę, której powłokę łatwo utrzymać w czystości. „POGODOODPORNE” Zdaniem Katarzyny Rataj jednym z  decydujących elementów przy wyborze leżanek staje się trwałość i funkcjonalność materiału, z  którego mebel jest wykonany. Także w opinii Anny Rutkowskiej z firmy Unimetal pierwszą rzeczą do rozważenia przy wyborze mebli ogrodowych jest trwałość. Bardzo ważne jest to, aby były one praktyczne, wygodne i bezpieczne – podkreśla. – Wybierając meble trzeba zwrócić uwagę, czy są one odporne na szkodliwe działanie wilgoci, na niską i wysoką temperaturę oraz na promieniowanie UV. Jeśli chcemy, aby meble ogrodowe służyły nam przez długie lata, warto zwrócić uwagę, z jakiego materiału są zrobione. Istotny jest także sposób przechowywania i  czyszczenia mebli outdoorowych – uzupełnia Katarzyna Rataj. f

Drewniane leżaki z podłokietnikami lub bez poleca ich producent – firma Meblech. Mają one 3-stopniową regulację oparcia, wykonane są z drewna brzozowego. Dostępna jest szeroka gama wzorów i kolorów tkanin, istnieje też możliwość wykonania dowolnego nadruku na tkaninie.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

83


produktXmeble do przestrzeni outdoor f

Co istotne, producenci i dystrybutorzy mebli ogrodowych notują spore zainteresowanie leżankami ze strony rynku kontraktowego –  mają one coraz większe wzięcie wśród hoteli, pensjonatów, obiektów SPA, krytych pływalni i aquaparków. Sławomir Majchrzak z firmy SM Line zdradza, że jego firma sprzedała dość sporą ilość leżaków, szczególnie do inwestycji hotelowych. Wytycznymi były: cena, sztaplowalność (możliwość składania jednego na drugim), kółka i technorattan – wymienia. – Na drugim miejscu były

huśtawki ogrodowe, którym nasi rodacy okazali szczególne zainteresowanie. Podsumowując opinie, zebrane wśród producentów i dystrybutorów mebli ogrodowych, można powiedzieć, że decydującymi kryteriami przy wyborze leżanki są: cena, dobrej jakości materiał (odporny na działanie czynników atmosferycznych i  łatwy do utrzymania w  czystości), atrakcyjny design oraz funkcjonalność (przestawiane oparcie, łatwe składanie i przechowywanie). d

Leżanka „Merlin” marki Haste Garden to przyciągające wzrok połączenie tkaniny „Batyline” i szlachetnego drewna robinii (akacja). Wytrzymała na intensywne użytkowanie i odporna na czynniki atmosferyczne tkanina, zapewnia prawdziwą wygodę bez konieczności stosowania poduszek, szybko schnie i jest bardzo łatwa w pielęgnacji. Oparcie leżanki jest przestawne (3 pozycje), mebel można rozłożyć m. in. do płaskiej pozycji.

Wykonana z technorattanu leżanka „Sunset” – jedna z propozycji firmy Grand Luxury Plaza – została nagrodzona tytułem „Diament Meblarstwa 2012” w kategorii meble inne, w klasie premium.

Leżanka „Wellness Mocca” (prod. MBM, dystr. Klusex) spełnia oczekiwania, które obiecują jej nazwa i design: jej łukowata forma zapewnia niczym niezmącone odprężenie, zwłaszcza w połączeniu z materacem. Dzięki spokojnym liniom i szlachetnej prostocie kształtów, które dają poczucie spokoju i bezpieczeństwa, model ten nadaje się znakomicie do prywatnej przestrzeni wellness.

Fot. archiwum

Dwuosobowa, wykonana z technorattanu leżanka z parasolem „Zoe” to jedna z propozycji firmy Point (dystr. SM Line).

8844

BIZNES BBI BIZ IZNNES IZ NEES ES meb m meble.pl ble. le pl le pl [ luty luty utyty 20 2012 012 12


produktXmeble okrÚtowe Jedna z realizacji Fabryki Mebli Okrętowych Famos – Tallink Baltic Princess. Fabryka Mebli Okrętowych Famos wyposażyła w meble m.in. prom Wawel.

NIE TYLKO KOJE Meble okrętowe zaliczyć można do mebli mało popularnych, dedykowanych do nietypowej grupy odbiorców. Ich produkcją zajmuje się nieliczna grupa wyspecjalizowanych firm. Specyficzne są także kanały dystrybucji tego rodzaju mebli. A n n a

Ż a m o j d a

Jedna z propozycji firmy Meblomor – szafa, wykonana ze stali nierdzewnej.

86

BIZNES meble.pl [ luty 2012

W

opinii Karola Niemczyka, kierownika projektu w Fabryce Mebli Okrętowych Famos, rynek mebli okrętowych jest dość specyficzny. Głównym kryterium wyboru powinno tu być bezpieczeństwo i funkcjonalność, dlatego przy produkcji używamy materiałów certyfikowanych –  podkreśla. –  Materiały, jakie stosujemy zależą od wymogów indywidualnego projektu (np. trudnopalność materiałów na platformie wiertniczej). Mogą to być sklejki, laminaty czy też okleina naturalna. Jacek Pawłowski z  biura konstrukcyjno-technologicznego w  firmie Meblomor przekonuje, że największym zainteresowaniem w tym segmencie cieszą się obecnie meble ze stali nierdzewnej, w których – z uwagi na kontakt z żywnością – wymagane jest zachowanie higieny. Są one prze-

znaczone głównie do wyposażenia kambuza (kuchni pokładowej) i przykuchennych magazynów oraz chłodni, gdzie przechowuje się produkty spożywcze. Z uwagi na dość dynamiczny rozwój statków w  branży wycieczkowej (Queen Marry 2, czy choćby nieszczęsna Costa Concordia) dużym zainteresowaniem cieszą się meble nierdzewne w  standardzie USPH (United States Public Health Service), czyli w tzw. standardzie amerykańskim –  mówi Jacek Pawłowski. –  Są one bezpieczne w użytkowaniu, łatwe w czyszczeniu i  charakteryzują się konstrukcją w  maksymalnym stopniu pozbawioną szczelin, w których zazwyczaj gromadzi się brud i insekty. Natomiast w przypadku mebli kabinowych obserwujemy trend łączenia elementów drewnianych z  metalowymi. W latach 80. i 90. odchodzono od mebli z  drewna, głównie z  uwagi na zagrożenie pożarowe. Obecnie rozwój technologii materiałowej (wprowadzenie certyfikowanych materiałów trudnopalnych) pozwala na dość powszechne stosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych. Jacek Pawłowski podkreśla ponadto, że ważnym czynnikiem wpływającym na rodzaj wybieranego umeblowania jest przeznaczenie jednostki: Na statkach wycieczkowych oraz promach bogactwo i  przepych wręcz „biją” po oczach. Tam standard wykonania mebli musi być zdecydowanie wyższy niż na statkach handlowych, gdzie pomieszczenia powinny być przede wszystkim funkcjonalne, bez przesadnej ekstrawagancji. d

Fot. archiwum

Spółka Meblomor eblomor ma w swojej ojej ofercie m.in. stoły ze zlewozmywakiem, ywakiem, wykonane e ze stali nierdzewnej. nej.


GZ`dbZcYdlVcZ egoZo/

EdaZXVbncViVg\VX]/

;VWgn`VBZWa^cVænld ',"(%bVgXV'%&' EdocV²!Edah`V

PRZYJDŹ I ZOBACZ produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP

EdcVY-%%lnhiVlX‹l#C^ZbVa&%%cdldÑX^# IZX]cdad\^Z_jigV#

EdaZXVbncViVg\VX]/ EgoZhigoZ²heZX_Vac| :JGDE:?H@>9:H><C =dcdgdlnEVigdcVi/

Dg\Vc^oVidg/ B^ęYoncVgdYdlZIVg\^EdocV²h`^Zhe#od#d# ja#<d\dlh`V&)!+%",()EdocV²! iZa#/ )-+&$-+.'%%%![Vm/ )-+&$-+.'...

LLL#9G:B6 #EALLL#;JGC>86#EA

OVgZ_Zhigj _h^Ÿdc"a^c Z lll#bie' )#ea


technologieXakcesoria do mebli skrzyniowych

CZAS NA CISZ}

Delikatny dotyk, cichy domyk, lekkie naciśnięcie – aż nie chce się wierzyć, że mowa o szufladach. Jednak to one stanowią inspirację dla technologicznych rewolucji w obszarze mebli skrzyniowych. Na wprowadzanie tych zmian rynek wydaje ciche przyzwolenie. A n n a

A n d r e j c z u k

W stałej ofercie TCo. Trading Company znajdują się szuflady „Attraction” hiszpańskiego producenta Indaux.

„AirticBOX” marki Airtic Professional to nowoczesne rozwiązanie do wszystkich typów szuflad wyposażonych w prowadnice rolkowe. Dzięki opatentowanej konstrukcji mechanizm jest niezawodny i wytrzymały. Pozwala on na skuteczne wyhamowanie i ciche zamknięcie szuflady, niezależnie od jej obciążenia.

88

BIZNES meble.pl [ luty 2012

N

a rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań dostosowanych do szuflad pozbawionych uchwytów. To jednak nie ilość przesądza o ich popularności. Klientów przekonują bowiem precyzyjne technologie i komfort użytkowania.

PROWADNICE DO ZADAŃ SPECJALNYCH „DZ5321EC” – prowadnica ze zintegrowanym mechanizmem delikatnego domykania „Easy Close”, której producentem jest Accuride –  to rozwiązanie do zadań specjalnych: szerokich i ciężkich szuflad oraz szuflad z wyjątkowo ciężkimi frontami. Parę prowadnic można obciążyć dynamicznie do 100 kg. Oferowane w długościach od 400 do 800 mm prowadnice gwarantują wysoką stabilność w szufladach do 1.000 mm szerokości, a mechanizm „Easy Close” zapewnia ich ciche i delikatne domknięcie. Opcjonalnie dostępne kątowniki pozwalają na wygodny montaż w wielu konfiguracjach.


akcesoria do mebli skrzyniowychX technologie Jak przekonuje Iga Paczyńska, specjalista ds. marketingu w firmie Blum: Fronty bez uchwytów odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym wzornictwie meblowym. Dotyczy to nie tylko mebli kuchennych, ale również tych stojących w innych pomieszczeniach. Niezbędne stają się zatem rozwiązania, które pozwolą otworzyć szuflady poprzez delikatne naciśnięcie. Piękno i funkcjonalność oraz wygodę użytkowania docenia się także w  meblach łazienkowych oraz tych stojących w  pozostałych częściach mieszkania, więc stosowanie „Servo-Drive lub „Tip-On” (system mechanicznego wspomagania otwierania) tylko i wyłącznie w przypadku szuflady na sortowniki śmieci należy już do przeszłości. System elektrycznego wspomagania otwierania „Servo-Drive” znajduje zastosowanie w szufladach w garderobie, w  pokoju dziennym lub korytarzu. Z  kolei system „Tip-On” jest na przykład powszechnie montowany tam, gdzie przeprowadzenie okablowania jest trudne lub niemożliwe: z taką sytuacją mamy do czynienia chociażby w łazience. Powyższą opinię potwierdza Karol Matusz, technolog w  firmie GTV: Nowoczesne systemy, zarówno otwierania szuflad, jak i ich domykania, są stosowane nie tylko w kuchni, ale również w pozostałych pomieszczeniach. Ogromną popularność zdobył system „Push to Open” firmy GTV. Wystarczy lekko nacisnąć front szuflady, aby ją otworzyć. Zastosowany system otwierający jest zintegrowany z prowadnicą i nie wymaga żadnych dodatkowych mechanizmów. Rozwiązanie „Push to Open” doskonale wpisuje się w  minimalistyczny trend aranżacji wnętrza, ponieważ nie wymaga stosowania uchwytów czy gałek – wyjaśnia Karol Matusz. –  Doskonale sprawdza się również prowadnica f

„Servo-Drive” firmy Blum jest elektrycznym systemem wspomagania ruchu pozwalającym na podążanie za trendami. Sprawia on, że fronty górne oraz szuflady otwierane są za pomocą delikatnego dotyku, zamykane przez naciśnięcie włącznika zamontowanego w boku korpusu w przypadku szafek górnych lub lekkie pchnięcie, w przypadku szuflad. r e k l a m a


technologieXakcesoria do mebli skrzyniowych

Prowadnice „Quadro” firmy Hettich to najbardziej precyzyjna technologia prowadnic na świecie. W połączeniu z funkcją „Push to open” gwarantują niezwykłą wygodę użytkowania mebli wyposażonych w szuflady.

f kulkowa 45 mm „Prestige” dystr. GTV. Dysponuje ona szeregiem przydatnych rozwiązań, takich jak: pełny wysuw, łożysko kulkowe, teleskopowa budowa prowadnika, gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu, możliwość demontażu części prowadnika, które

ułatwia mocowanie prowadnicy. Dopuszczalne obciążenie wynosi 35 kg.

TAJEMNICE SYSTEMÓW System prowadnic „Unica”, włoskiego producenta Arturo Salice, dystr. AMI Polska, to jedyne na rynku mechaniczne

¥WIADOMI KONSUMENCI WYMUSZAJk ZAPEWNIENIE OKRE¥LONEGO KOMFORTU PRZEZ DOSTAWCÓW MEBLI IbZJAWISKO TO B}DZIE SI} ZbCZASEM NASILAm. TRUDNO SOBIE WYOBRAZIm, ABY ROZWIkZANIA WbMEBLACH, ZNAJDUJkCYCH SI} WbRÓ¿NYCH POMIESZCZENIACH, DZIELI’Y TECHNOLOGICZNE LATA ¥WIETLNE, BO U¿YTKOWANIE UBO¿SZEJ WERSJI STAJE SI} ZWYCZAJNIE „NIEPRZYJEMNE”. WPISUJk SI} WbTO RÓWNIE¿ SPECJALISTYCZNE SYSTEMY ACCURIDE, KTÓRE ZNAJDUJk CORAZ SZERSZE GRONO ODBIORCÓW SZUKAJkCYCH SKUTECZNYCH IbKOMFORTOWYCH ROZWIkZA” NP. DO DU¿YCH IbCI}¿KICH SZUFLAD. Wojciech DybaĂ, kierownik

sprzedaĝy wbPolsce wbğrmie Accuride.

9900

BIZNES BIZ BBI IIZZNES NNEEESS meb me m meble.pl eebble. lee...pl le pl [ luty pl luuty uttyty 220 2012 012 12

System prowadnic Unica włoskiego producenta Arturo Salice, dystr. AMI Polska.

(bez wspomagania elektrycznego) rozwiązanie do szuflad pozbawionych uchwytów (szuflada wypychana po naciśnięciu na front), ze zintegrowanym cichym domykiem (szuflada delikatnie hamuje przy jej zamykaniu). Tajemnica systemu kryje się w specjalnym amortyzatorze zmieniającym charakter czynności. Cały mechanizm jest zintegrowany w prowadnicy i nie wymaga oddzielnego montażu dodatkowych elementów –  tłumaczy Maciej Nowicki, wiceprezes AMI Polska. Prowadnica „Unica” współpracuje zarówno z szufladami drewnianymi, jak i  gotowymi systemami szuflad typu „Legobox”. Moim zdaniem popularność nowoczesnych systemów otwierania szuflad w  segmencie mebli mieszkaniowych jest z roku na rok coraz większa – mówi Maciej Nowicki. – Dzieje się tak nie tylko za sprawą coraz większego zaawansowania technicznego tych produktów, czy wykończenia, ale i samych projektów mebli. Coraz częściej bowiem spotykamy szuflady w nowocześnie zaprojektowanych meblach pod sprzęt RTV, barkach czy nawet stolikach kawowych. Podstawą kolejnego systemu –  „Attraction”, z oferty TCo. Trading Company, jest metalowa szuflada z dwuściennymi bokami, które zapewniają stabilność, idealnie maskują system prowadnic i tym samym zabezpieczają je przed ewentualnym zakurzeniem, dzięki temu doskonałe właściwości jezdne pozostają


r e k l a m a

Wśród systemów do otwierania szuflad na uwagę zasługuje prowadnica „Push to Open” oferowana przez firmę GTV.

niezmienne. Większą pojemność gwarantują: wysoki front i tył szuflady oraz boczne ścianki podwyższające. System podziału i organizacji wnętrza szuflad umożliwia segregację naczyń, garnków i produktów żywnościowych. Generalnie w polskich meblach pokojowych stosuje się akcesoria znacznie niższej jakości niż w  kuchniach. Także systemy te z  całą pewnością są znacznie prostsze i mniej zaawansowane pod względem wzorniczym –  stwierdza Jacek Ryznar, właściciel firmy TCo. Trading Company. W opinii Joanny Nowak z firmy Hettich nowoczesne systemy otwierania szuflad coraz częściej stosowane są również

w segmencie mebli mieszkaniowych czy sypialnianych. Prowadnice „Quadro” z  funkcją „Push to open” podnoszą komfort użytkowania mebli z prostymi, pięknymi frontami bez uchwytów. Lekkie naciśnięcie frontu szuflady uruchamia mechanizm otwierania powodując jej samodzielne wysunięcie. Panujący obecnie trend polegający na rezygnowaniu z  uchwytów meblowych już dawno wyszedł poza obszar kuchni. Nowoczesne systemy otwierania szuflad stosowane w meblach skrzyniowych z nowoczesnymi, prostymi frontami bez uchwytów gwarantują niezwykłą wygodę ich użytkowania –  podkreśla Joanna Nowak. d

Prowadnice „Quadro” z pełnym wysuwem, z oferty handlowej firmy Gryc, mają wbudowany hamulec i dociąg. Jako nowoczesne systemy otwierania są stosowane na szeroką skalę zarówno w meblach pokojowych, jak i meblach kuchennych. Prowadnica „DZ5321EC” ze zintegrowanym mechanizmem delikatnego domykania „Easy Close”, prod. Accuride.


technologieXakcesoria do mebli skrzyniowych Przykład zastosowania profilu „Rimini” firmy Cordia Plus w systemie meblowym.

WIDZIANE ZbPROFILU

Ramki aluminiowe dają szerokie możliwości aranżacyjne i dostrzega to coraz więcej firm. Proponują one więc szeroką, jednak bardzo podobną, gamę profili aluminiowych. W oparciu o potrzeby i sugestie klientów, jak również własne pomysły, standardy te są udoskonalane, a oferta poszerzana o nowe, nietypowe profile i rozwiązania. A n n a

A n d r e j c z u k

Firma Rejs ma w swojej ofercie ramkę aluminiową „R11”. Charakteryzuje się ona nowoczesnym designem i niewielkim rantem zewnętrznym profilu, który pozwala na połączenie z wielowarstwową taflą szkła. Wypełnienie może być zdobione wzorami graficznymi, co zapewnia wyjątkowość aranżacji. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio do szkła.

92

BIZNES meble.pl [ luty 2012

W

opinii Anny Pałosz z firmy Cordia Plus aluminiowe fronty meblowe z wypełnieniem szklanym, to obecnie standard nowoczesnych i  eleganckich mebli XXI wieku. Jednym z  najnowszych rozwiązań firmy Cordia Plus, producenta aluminiowych systemów meblowych, jest wprowadzony niedawno na rynek profil o nazwie „Rimini”. Został on bardzo dobrze przyjęty zarówno na rodzimym rynku, jak i na rynkach zagranicznych. To co odróżnia ten profil od pozostałych, to przede wszystkim prostota oraz możliwość łączenia go z frontami wykonanymi z płyty drewnianej czy MDF i tworzenie w ten sposób jednej całości. Połączenie profilu „Rimini” z  płytą może być wykonane w dwojaki sposób: albo za pomocą wkrętów do drewna, wykonując otwory przelotowe od wewnętrznej strony profilu, albo poprzez wykonanie frezowania pod złącze mimośrodowe od zewnętrznej strony profilu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie-


r e k l a m a

OBECNIE, FIRMY ZNAJDUJkCE SI} NA RYNKU PROPONUJk SZEROKk, JEDNAK¿E BARDZO PODOBNk, GAM} PROFILI ALUMINIOWYCH, OD WkSKICH PO SZEROKIE, WbRÓ¿NYCH KOLORACH ANODY. KIERUJkC SI} POTRZEBAMI IbSUGESTIAMI KLIENTÓW ORAZ W’ASNYMI POMYS’AMI, NIE TYLKO UDOSKONALAMY STANDARDY, ALE POSZERZAMY NASZk OFERT} ObNOWE PROFILE IbROZWIkZANIA. Anna Païosz, Cordia Plus.

Firma TCo. Trading Company zapewnia pełen serwis w zakresie konfekcjonowania ramek aluminiowych: cięcie na wymiar i owiercanie pod różnego typu akcesoria (podnośniki, zawiasy, uchwyty itp.) Klienci mogę również skorzystać z konfiguratora pomagającego wyliczyć koszt gotowej ramki z owiertami pod zawiasy lub podnośniki.

PVC

OKLEINY firmy VINTERIO

PRODUKTY firm GLUSKIE I KUHN

W ofercie TCo. Trading Company można odnaleźć całą gamę profili aluminiowych na ramki – fronty meblowe.

widoczne jest łączenie frontu aluminiowego z częścią frontu wykonanego z płyty – zapewnia Anna Pałosz. – Dodatkowo, biorąc pod uwagę różnorodność wypełnień, jakie proponujemy, a w szczególności również nasz najnowszy produkt „Aluglass”, czyli połączenie folii aluminiowej ze szkłem, istnieje wiele możliwości konfigurowania niepowtarzalnych frontów meblowych. EFEKTOWNE PODŚWIETLENIE Ramka „F22 LED”, z oferty firmy Fest, to produkt niepospolity, dający szerokie możliwości oryginalnych aranżacji. Objęte dyskretną, delikatną ramą szkło jest efektownie podświetlone diodami LED. Front z  wkomponowanym dekoracyjnym oświetleniem pozwoli ożywić każde wnętrze oraz nadać mu wyrafinowany charakter. Trzy wybarwienia profili, wiele kolorów szkieł oraz możliwość wyboru koloru taśmy LED, pozwolą wykreować zarówno spokojne, neutralne, jak i bardziej odważne i awangardowe kompozycje. Jest to produkt luksusowy, idealny do nowoczesnych mebli, po- f

PRODUKTY firmy WETZEL - klej mocznikowy płynny oraz w postaci proszku - klej dyspersyjny PVAC - kleje topliwe na bazie EVA oraz APAO - oraz modyfikatory, utwardzacze, plastyfikatory, substancje dodatkowe do klejów

Folie zewnętrzne EXOFOL firmy RENOLIT

PRZEDSTAWICIELSTWO ORAZ SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU W POLSCE

tel. +48 34 35 75 053 fax +48 34 35 10 958


technologieXakcesor akcesoria do mebli skrzyniowych

Profil „Rimini”, „Rimini z oferty firmy CorCo dia Plus, Plus dostępny dostęp jest w kilku wk kolorach kolorac anody: natural naturalnym, sz szampańskim i czarnym. i czarny

Aluminiowe fronty meblowe „UKW-15” i „UKW-16”, z oferty firmy Zobal, to niepowtarzalny design połączony z uniwersalnością i wysoką jakością wykonania.

f nadto podkreślający ich szlachetną formę, a dzięki iluminacji – wyjątkowo intrygujący. Jak zauważa Agnieszka Ceckowska z firmy Fest: Kilkuletnia obecność ramek aluminiowych na rynku zaowocowała szeroką gamą profili. Obok cieszącego się niesłabnącą popularnością profilu „F1” nasza oferta regularnie poszerza się o kolejne nowości. Obecnie możemy zaproponować dwanaście wzorów, wśród których znajdują się zarówno profile o  szerokich, wyrazistych krawędziach, jak i profile, w które szkło zostaje wklejone, a krawędź jest niemalże niewidoczna. Dużą wagę przykładamy również do wybarwienia profili. Możemy więc zaproponować szczególnie popularne anody czarny połysk oraz elektropoler. JAKOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ Z kolei Jacek Ryznar, właściciel TCo. Trading Company, dzieli się spostrzeże-

niem, że: Jako jedyni w kraju, od 15 lat – nieprzerwanie –  sprzedajemy profile włoskiego producenta Scilm. Posiadamy całą gamę wykończeń (kolorów anodowania). Tu kłaniają się umiejętności projektantów w  tworzeniu nowych wzorów mebli w oparciu o rynkowego lidera. Godna uwagi jest także propozycja firmy Zobal –  połączenie uchwytów aluminiowych „UKW-15” i  „UKW-16” z  płytą 16  mm oraz szkłem 4 mm. Zastosowanie uchwytów pojedynczo lub jako front po całym obwodzie, podkreśla nowoczesność i  ekskluzywny charakter. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja profili jest kompatybilna z  szeroką gamą okuć meblowych istniejących na rynku. Fronty wykonywane są w całości przez firmę Zobal i są przygotowane do samodzielnego osadzenia frontu w meblu. d

CORAZ NI¿SZA JAKO¥m DOST}PNYCH NA RYNKU PROFILI IbSAMYCH RAMEK (Sk NAWET ZNANI POLSCY PRODUCENCI STOSUJkCY PLASTIKOWE RAMKI IMITUJkCE ALUMINIUM) OBNI¿A PRESTI¿ MEBLA. LEPIEJ WYKONAm STANDARDOWE FRONTY LUB WITRYNY ZbRAMIAKIEM, NI¿ KORZYSTAm ZbEKSPERYMENTÓW, KTÓRYCH NA RYNKU JEST CA’A MASA. Jacek Ryznar, wïaĂciciel TCo. Tradingg Company. p y

Ramka „F22 LED”, nowość w ofercie firmy Fest, to produkt niepospolity, dający szerokie możliwości oryginalnych aranżacji.

94

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Fot. archiwum

Rama wykonana z profilu „F22” jest bardzo dyskretna i subtelna, dzięki czemu podświetlone taśmą LED szkło może ukazać całe swe olśniewające piękno.


akcesoria do mebli skrzyniowychX technologie

„Touch Control” firmy Peka to idealne rozwiązanie do szafek bezuchwytowych.

T

rudno się nie zgodzić z Igą Paczyńską, specjalistą ds. marketingu w  firmie Blum, która stwierdza: W kuchni, pokoju dziennym czy łazience: meble bez uchwytów są już stałym elementem nowoczesnego wzornictwa meblowego. Na rynku dostępnych jest więc wiele różnorodnych systemów przeznaczonych do mebli bez uchwytów.

SWOBODA I KOMFORT Za pomocą rozwiązań oferowanych h przez austriackiego producenta okuć, fir-mę Blum, otwieranie szuflad, czy frontów w górnych poprzez delikatne naciśnięcie,, nie stanowi już problemu. Do dyspozycjii klientów są zarówno systemy mechanicz-nego, jak również elektrycznego, wspo-magania otwierania, bądź ruchu. O swobodne i  komfortowe otwiera-nie frontów uchylnych bez uchwytów w f

POD PRESJk, ALE BEZ PRESJI Wystarczy wywrzeć delikatną presję za pomocą dotyku, nacisku na front, by zadziałały systemy wspomagające otwieranie w meblach bez uchwytów. Producenci mebli żadnej presji nie odczuwają, rozumieją przecież, że przyszłość należy właśnie do takich rozwiązań. A n n a

A n d r e j c z u k

Odbojnik z końcówką kauczukową firmy GTV.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

95


technologieXakcesoria do mebli skrzyniowych Zawias systemu „Push” wprowadziła na rynek firma Arturo Salice, dostępny w ofercie AMI Polska.

System bezuchwytowy firmy Zobal powstał z myślą o klientach ceniących sobie nowoczesną linię oraz mobilność mebli.

„Tip-On” do „Aventos HK”, czyli mechaniczne wspomaganie otwierania do frontów uchylnych, to rozwiązanie proponowane przez firmę Blum.

Zatrzaski „PTO”, odpychające z odbojnikiem lub magnesem oraz płytką, oferowane są przez firmę Gryc.

f dba nowe, mechaniczne wspomaganie otwierania twierania do frontów uchylnych „Tip-On”. Wystarczy delikatnie nacisnąć, a front uniesie esie się do góry. System „Tip-On” można stosować tosować we wszystkich najważniejszych rozwiązaniach wiązaniach w kuchni oraz w  innych pomieszczeniach mieszczeniac mieszkalnych. Specjalnie dostosowany stosow siłownik „Aventos HK” nadaje się bowiem do wszystkich wielkości frontów. Dodatkowo w  programie dostępny jest również „Tip-On” do szuflad oraz drzwi bez uchwytów. Wszystkie rozwiązania przewidziane do mebli bez uchwytów cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów. Podążający za trendem konsumenci różnicują je zależnie od indywidualnych wymagań co do funkcjonalności, miejsca zastosowania oraz możliwości finansowych –  wyjaśnia Iga Paczyńska.

96

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Propozycją do przestrzeni kuchenProp jest „Touch Control” firmy Peka. To nej je specjalne urządzenie elektryczne pospe zzwalające otwierać wysokie carga przez delikatne puknięcie we front. Cała powierzchnia frontu jest wrażliwa na drgania. Niezależnie od tego, czy wyciąg jest w pełni obciążony czy też nie, szafka delikatnie i cicho wysunie się. Hamulec „Soft Stop” dba zaś o łagodne zamykanie. System zawiera również sensor zapobiegający niepożądanemu i samoczynnemu wysunięciu szafki. FUNKCJONALNOŚĆ MECHANIZMÓW Odbojnik z  końcówką kauczukową firmy GTV jest niezastąpiony przy projektowaniu mieszkań nowoczesnych, o prostym, wręcz ascetycznym designie. Wykonany został z  trwałego plastiku

o nieskomplikowanym i niezwykle funkcjonalnym mechanizmie odbijania frontu szafki. Wystarczy lekko nacisnąć na front, aby ją otworzyć. Prekursorem systemów typu „Push to Open” jest Arturo Salice. Producent ten, jako pierwszy, wprowadził na rynek zarówno zawiasy, jak i prowadnice przeznaczone do frontów i  szuflad pozbawionych uchwytów. Salice w  przypadku zawiasów kategorycznie postawiło na rozwiązanie z  odwróconą sprężyną, co zawsze zapewnia pełne otwarcie frontu, niezależnie od jego wielkości i  ciężaru. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od systemów bezsprężynowych oferowanych przez konkurencję. Dzięki temu dziś jest to najszersza na rynku oferta zawiasów (wszystkie kąty, zawiasy równoległe, zawiasy do drzwi ociosowych i  zawiasy do szkła, klejone na UV) oraz prowadnic


akcesoria do mebli skrzyniowychX technologie

Automatyczny system otwierania frontów bez uchwytów „K-Push” z oferty firmy TCo. Trading Company. Uniwersalność systemu umożliwia jego zastosowanie do różnych rozwiązań.

FFot. archiwum

(częściowy i pełny wysuw, zarówno do szuflad drewnianych, jak i gotowych typu „Legobox”) –  wyjawia Maciej Nowicki, wiceprezes AMI Polska. Na polskim rynku Hettich Polska oferuje dwa rodzaje systemów wspomagających otwieranie szafek bezuchwytowych: mechaniczne (np. zawiasy „Intermat” z „Push to Open”) oraz elektromechaniczne (np. system „Easys”). Oba systemy zapewniają dużą wygodę użytkowania mebli, a o ostatecznym wyborze jednego z nich decyduje użytkownik mebli – oznajmia Joanna Nowak z firmy Hettich Polska. Systemy i mechanizmy spowalniające do prowadnic i  zawiasów, a  także program odbojników i elementów otwierających fronty to propozycje firmy TCo. Trading Company, która oferuje szeroką gamę systemów do otwierania frontów bezuchwytowych. Nasze produkty dostarczane jako system poprawiają bezpieczeństwo i  łatwość montażu. Niezawodność i kultura pracy mechanizmów mają olbrzymi wpływ na jakość i ocenę gotowego mebla – informuje Jacek Ryznar, właściciel TCo. Trading Company. Dzieli się także swoimi spostrzeżeniami, co do tego, że: producenci koncentrują się przede wszystkim na systemach „Push to Open”, czyli takich, gdzie nacisk na front powoduje, że otwiera się on automatycznie, zarówno z  zawiasami, jak i szuflady. Takie rozwiązanie jest popularne w  całym meblarskim świecie, jednakże wymaga bardzo dobrego marketingu. Jeżeli produkt nie jest właściwie prezentowany, klient detaliczny go nie rozumie. System bezuchwytowy firmy Zobal dedykowany jest głównie do mebli kuchennych, ale jego walory zapewniają szersze zastosowanie, np. w  meblach biurowych. Jego niepodważalnym atutem jest innowacyjne rozwiązanie połączenia zatrzaskowego „klik” profili konstrukcyjnych oraz łączników, co w dużej mierze upraszcza konstrukcję korpusu. Ułatwia to także montaż systemu bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów stalowych. System opiera się na bazie dwóch profili konstrukcyjnych „C” i „L”, które przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych łączników („klipsów”) umożliwiają łatwy montaż w korpusie, zarówno w  orientacji poziomej, jak i  pionowej. Dopełnieniem systemu są elementy PCV, które swoją konstrukcją umożliwiają dowolne kształtowanie układu kuchni, np. wyspy. Elementy PCV produkowane są w  wykończeniu „RAL 9007” i  swoim kolorem dopasowane są do wykończenia profili aluminiowych „C-0” oraz szczotkowanych „C-30S”. d

System „Easys”, który oferuje firma Hettich, znany na rynku głównie jako system elektromechanicznego otwierania szuflad, dostępny jest również w wersji do drzwiczek meblowych. Podobnie jak w przypadku szuflad, lekkie dotknięcie frontu szafki uruchamia mechanizm otwierania. Bezgłośne i wyhamowane zamknięcie drzwiczek zapewniają zawiasy „Sensys” ze zintegrowanym systemem cichego domykania.

W PRZYPADKU SZAFEK STOSUJE SI} ODBOJNIKI MAGNETYCZNE LUB ZbKO”CÓWKk KAUCZUKOWk. SZAFK} OTWIERA SI} POPRZEZ LEKKIE NACI¥NI}CIE FRONTU. TO PRAKTYCZNE ROZWIkZANIE DAJkCE OLBRZYMIE MO¿LIWO¥CI ARAN¿ACYJNE, EKSPONUJkCE PROSTOT} IbESTETYK} MEBLI. Karol

Matusz, technolog wbğrmie GTV.

lluty lu lut uutty 22012 01122 [ BI 01 012 BBIZ BIZNES IIZZZNES NES NE NES ES me m meb meble.pl eb ebble. le.e.ppll le le.

9977


technologieXakcesoria do mebli skrzyniowych Między zawieszkami do mebli kuchennych i mieszkaniowych nie ma zasadniczych różnic, może z wyjątkiem jednej szczególnej. Nie wystarczy, by zawieszki do mebli pokojowych były wytrzymałe na ciężary, muszą również pasować do mebli, które utrzymują. Uniwersalność jest w tym w przypadku jak najbardziej pożądana. A n n a

A n d r e j c z u k

TRWAm WbZAWIESZENIU

Z

godnie z zapewnieniami producentów i  dystrybutorów akcesoriów na polskim rynku, meble kuchenne i pokojowe mogą mieć dokładnie takie same zawieszki. Wybierając zawieszkę trzeba jednak przeanalizować estetykę (widoczną lub ukrytą), udźwig (główny parametr wśród polskich producentów, poza ceną) i  parametry montażowe –  przestrzega Jacek Ryznar, właściciel firmy TCo. Trading Company.

Zawieszka kuchenna z oferty firmy GTV (Index: ZK-R1-KPL-10).

98

BIZNES meble.pl [ luty 2012

W KUCHNI Zawieszki kuchenne służą do montażu szafek wiszących. Rozwiązanie to znalazło największe zastosowanie


r e k l a m a

Regulowana zawieszka z oferty firmy Rejs.

Zawieszka „Liku” z oferty TCo. Trading Company, ukryta w boku mebla, umożliwia zawieszenie na ścianie nawet takich mebli, które nie mają tylnej ściany (zabudowy, meblościanki itp.) Dobre parametry, które należy podkreślić, to: udźwig: 250 kg/ szt.; montaż: wpuszczany w bok o grubości min. 25 mm; zawieszka obustronna (ta sama dla lewej i prawej strony), łatwa i płynna regulacja: w pionie 15 mm, w poziomie 13 mm.

w szafkach kuchennych, więc właśnie stąd wywodzi się nazwa produktu –  wyjaśnia Karol Matusz, technolog w  firmie GTV. Dzięki zastosowaniu listwy montażowej można, w prosty i przede wszystkim szybki sposób, zawiesić dowolną liczbę szafek wyposażonych w zawieszki. Ogromną zaletą zawieszki jest wysoki zakres regulacji w trzech płaszczyznach, który umożliwia dokładne ustawienie każdej szafki. Zawieszka kuchenna przystosowana jest także do montażu szafek przy pomocy haków montażowych, a  dostępna kolorystyka pozwala dopasować jej kolor do korpusu szafki – komentuje Karol Matusz. Iga Paczyńska, specjalista ds. marketingu w firmie Blum, informuje, że: Zawieszki do szafek firmy Blum są spraw- f


technologieXakcesoria do mebli sk skrzyniowych

Wy ści zawieszka Wysokiej jakości ma Airtic Professional, rofessional, marki un z wygodną uniwersalna, reg d j haków h kó ó regulacją, 4 rodzaje mo ocujących, ch, 9 wersji we mocujących, kolorysty ycznych ycznych. y stycznych. Zawieszki (kątowniki montażowe) „Aeki”, oferowane przez firmę Gryc, dają możliwość regulacji, jak i montażu, w zależności od modelu: w pionie i poziomie. Kątownik wykonany jest ze stali ocynkowanej, zaślepka z plastiku. Wygodny montaż, regulacja, duży wachlarz kolorystyczny zaślepek oraz zabezpieczenie przed przewróceniem mebla to podstawowe zalety, na które należy zwrócić uwagę.

Zawieszka do szafek górnych „806” firmy Camar, której AMI Polska jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, to jedno z najlepszych od lat rozwiązań do zawieszania mebli wszystkich typów. Dzięki dużej regulacji (25 mm w poziomie i 28 mm w pionie) zawieszka doskonale nadaje się do rozwiązywania różnych problemów aranżacyjnych (chociażby nie zawsze idealnych kątów w mieszkaniach) a satynowa osłona (metalowa), nie tylko zakrywa wszystkie otwory montażowe i regulacyjne, ale i nadaje meblu dodatkowy, efektowny wygląd.

kto cenii solidność, lid ść wyf dzonym rozwiązaniem dla każdego, kt trzymałość oraz wygodę, którą zapewnia wnia regulacja w trzech płaszczyznach. Szeroki wybór różnego typu zawieszek meblowych ma w swojej ofercie również firma TCo. Trading Company. Są to produkty wysokiej jakości, o zaawansowanych rozwiązaniach technicznych i wysokich parametrach udźwigu, mające certyfikaty LGA i CATAS.

r e k l a m a

Produkt firmy Blum (dystrybuowany przez Center-Mebel), z obudową z tworzywa oraz hakiem ze stali, charakteryzuje się wysokim stopniem obciążenia: wg DIN 68840 – 130 kg na parę.

lorystyka zawieszki – zdradza Maciej Nowicki, wiceprezes firmy AMI Polska. –  O ile w meblach kuchennych standardem jest kolor biały, tak w przypadku mebli mieszkaniowych nie ma on zastosowania. Dlatego pojawia się problem utrzymywania na stanach lub kupowania zawieszek w różnych kolorach. Stąd też trwające od lat duże zainteresowanie naszą zawieszką typu „806” firmy Camar, która dzięki satynowej osłonie staje się rozwiązaniem uniwersalnym – tak do mebli kuchennych, jak i mieszkaniowych czy łazienkowych. W ofercie firmy Rejs znajdują się zawieszki regulowane: prawa, lewa. Jest to produkt dedykowany raczej do szafek kuchennych wiszących (górnych), wyposażony w kołnierz maskujący wycięcie w  ściance szafki (stąd podział prawa/ lewa). Zawieszki mają regulację w  dwóch płaszczyznach (pion i poziom). Dysponujemy też zawieszkami przeznaczonymi do mebli mieszkaniowych (określanymi najczęściej jako płytki wieszakowe). One z kolei pozbawione są mechanizmu regulacji ich położenia –  wyjaśnia Katarzyna Ziułkowska z firmy Rejs. d

Fot. archiwum

W UKRYCIU Do stosowania, nie tylko w meblach kuchennych, ale również tych przewidzianych do innych obszarów mieszkalnych, doskonale nadają się zawieszki firmy Blum. Zdaniem Piotra Górskiego, kierownika działu sprzedaży w  Center-Mebel, zasadniczą różnicą, pomiędzy zawieszkami do szafek kuchennych a  tymi przeznaczonymi do mebli mieszkaniowych, jest ich wytrzymałość, jak i zdolność uniesienia bardzo dużych ciężarów mebli. Parametry nie są jednak jedynym kryterium wyboru zawieszki. Cóż, podstawową różnicą, a  zarazem rzeczą, która najbardziej razi mnie w meblach wielu producentów, jest ko-


chilloutXod kulis

Od lewej: Jacek Rypuła i Maria Rypuła (firma GIE-EL – Dobrze Skrojony Mebel). Grzegorz Moroszczuk i Aleksandra Moroszczuk, właściciele firmy Apperta s.c. Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk.

DIAMENTOWA GALA Małgorzata Jeżowska (Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea sp. z o.o., marka Bizzarto) ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012”.

Od lewej: Urszula Ditrych („BIZNES meble.pl”), Piotr Wójcik i Ewelina Wójcik (Wójcik Fabryka Mebli) oraz Józef Szyszka (dyrektor targów „Meble” w Poznaniu).

4 stycznia, wbInstytucie Wzornictwa Przemysïowego wbWarszawie, odbyïa siÚ iÚ uroczystoĂÊ wrÚczenia statuetek „Diament ent Meblarstwa 2012” (fotorelacjÚ zbtego wydarzenia zamieszczamy na str. 30). Abpo uroczystoĂci, wbkuluarach...

102

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Od lewej: Sylwia Strzałkowska i Monika Kozłowska-Walesiak (miesięcznik „Weranda”) oraz Olga Kisiel-Konopka (manager wydarzeń artystycznych).

Na co dzień konkurencja, czyżby teraz o współpracy? Od lewej: Danuta Pawlik i Tomasz Achrem (Schattdecor sp. z o.o.) oraz Sylwia Lasota (Interprint Polska sp. z o.o.).

Od lewej: Justyna Kułakowska i Edyta Siewier (firma Mebin Stolarstwo Import-Export Andrzej Binkowski).


od kulisX chillout

Od lewej: Maciej Melwiński (Grupa IMS) i Józef Szyszka (targi „Meble” w Poznaniu).

Od lewej: Robert Białka i Dariusz Szwed (firma MDS Dariusz Szwed).

Katalog „Diamentów Meblarstwa” był uważnie studiowany przez wszystkich gości. Na zdjęciu: Mateusz Macijewicz (Lupus W. i K. Macijewicz sp.j.) i Anna Andrejczuk („BIZNES meble.pl”).

Od lewej: Jadwiga Niedźwiecka i Grzegorz Zezula (Otex) oraz Jacek Zdybel (TON).

Mateusz Macijewicz (Lupus W. i K. Macijewicz sp.j.).

Magdalena Piotrowska (Cesanit S.A.) ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012” i nagrodą „MebWeb”.

Fot. Fot Fo ot. o t ar aarc archiwum rchiwu hiwu wu um

Koncert kwartetu smyczkowego wzbudził ogromny aplauz wszystkich obecnych na „diamentowej gali”.

lutyy 22012 lut 012 [ BIZNES BIZZNNES ESS meb me meble.pl le.e pl p

1103 03


chilloutXod kulis Od lewej: Grzegorz Zezula, wiceprezes, członek Zarządu firmy Otex oraz Jacek Zdybel i Iwona Piskorz (TON).

Widawscy Studio Architektury, czyli Katarzyna Widawska i Tomasz Widawski ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012”. Od lewej: Józef Szyszka, dyrektor poznańskich targów „Meble” i Tadeusz Kotlarczyk, dyrektor biura Grupy Polskich Kupców Meblowych.

Od lewej: Elżbieta Kuźniacka, producent Dekoratorni i Urszula Kołodziejek-Herman, projektantka Dekoratorni.

Od lewej: Katarzyna Romanowska („BIZNES meble.pl”) i Danuta Pawlik (Schattdecor sp. zo.o.).

Zespół miesięcznika „BIZNES meble.pl”. Od lewej: Marta Brylewska, Kinga Antonowicz, Marta Dzięgielewska, Diana Nachiło, Marek Hryniewicki, Anna Andrejczuk, Anna Żamojda, Katarzyna Romanowska i Urszula Ditrych.

104

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Fot. Tomasz Markowski

Gabriel Oczoś (firma Classic Veneer) ze statuetką „Diament Meblarstwa 2012”.


od kulisX chillout

15 grudnia 2011br. wbğrmie Metalmex odbyïo siÚ pierwsze ze spotkañ zbcyklu „Mariaĝ Sztuki zbBiznesem”. Wystawie prac znanego grağka, Ryszarda Balonia, którego szkice znajdujÈ siÚ wbwielu europejskich galeriach, towarzyszyïy humoreski Pawïa Baranowskiego, promujÈcego swojÈ ostatniÈ ksiÈĝkÚ „Papusta zbprochem”.

Od lewej: humorysta Paweł Baranowski, grafik Ryszard Baloń.

MARIA¿ SZTUKI ZbBIZNESEM Sztuka powinna być inspiracją dla innowacyjnych pomysłów w biznesie i jednocześnie uczyć się od niego filozofii handlu. Aby tak mogło być musi spróbować wyjść poza miejsca, które dotąd były jej przeznaczone. Obrazy czy grafiki – to nie muszą być wyłącznie sale muzealne, a opera czy operetka – sceny teatralne, choć niewątpliwie są najodpowiedniejsze. To mogą też być sale widowiskowe czy właśnie hale firmowe i to bez straty dla jej dostojeństwa.

Grafik Ryszard Baloń. Jego szkice znajdują się w wielu europejskich galeriach.

Szefowie Metalmeksu chcą, by firma była miejscem, w którym – przy okazji robienia interesów – będzie można spotkać ciekawych ludzi, a także podziwiać prace znanych czy mniej znanych twórców.

Fot. FFot Fo ot. ot o tt.. ar aarchiwum rchiwu h hiw m

Fot. archiwum

¥

wiat biznesu i sztuki kieruje się innymi wartościami i realizuje odmienne cele, nie przekreśla to jednak możliwości nawiązania współpracy i  czerpania obopólnych korzyści –  mówi Violetta Kowalczyk z  firmy Metalmex, podpoznańskiej hurtowni akcesoriów meblowych. – Mam nadzieję, że w dobie wszechobecnej mody na design nasza firma stanie się jedną z platform, gdzie łączność tych dwóch różnych światów będzie widoczna. d

Przybyłych gości oprowadzała Violetta Kowalczyk. luty lut lu uutty 22012 0011122 [ BBIZ BI BIZNES IIZZNE NNES EESS me meb m meble.pl eebble lee..ppll le.

1105 05


chilloutXpsychologia biznesu

WYGRAJ SIEBIE

Jeśli praca, którą wykonujesz jest zgodna z twoim temperamentem i naturalnymi predyspozycjami – jesteś szczęśliwym pracownikiem. Zadowolony powinien być również twój pracodawca. Pod warunkiem, że sam jest właściwą osobą na właściwym miejscu – to znaczy: ma i korzysta z umiejętności osobistych, niezbędnych w biznesie. N a c h i ł o

C

hoćbyśmy się jak najbardziej starali dostosować do okoliczności zewnętrznych, często motywowani koniecznością zarabiania odpowiedniej ilości pieniędzy na spłatę zaciągniętego na 30 lat kredytu, życie prędzej czy później zweryfikuje fakt, czy jesteśmy właściwą osobą na właściwym stanowisku. Biznes nie jest światem dla każdego. I nie musi nim być. Nie każdy sprawdzi się jako handlowiec. Nie każdy będzie dobrym kierownikiem regionu. Za to zawsze warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką mam osobowość, jaki temperament? Czy mam wystarczające umiejętności do wykonywania swojej pracy? Temperament człowieka, jest względnie stałą charakterystyką zachowania, czyli

106

BIZNES meble.pl [ luty 2012

Fot. MorgueFile

D i a n a

innymi słowy trudno go zmienić poprzez trening, szkolenia, ale nad umiejętnościami osobistymi można pracować – mówi Adam Gnych, ekspert w  szkoleniach m.in. kadry menedżerskiej i  działów handlowych. BIBLIOTEKARKA ZA STERAMI ODRZUTOWCA Zdaniem Adama Gnycha, w biznesie najlepiej odnajdą się osoby skłonne do mało emocjonalnych osądów, bardziej do podejmowania decyzji na chłodno. Lista umiejętności, które pomagają swobodnie odnaleźć się w  środowisku biznesowym jest długa. W zależności od zajmowanego stanowiska, powinny się na niej znaleźć następujące umiejętności: komunikacji międzyludzkiej, radzenia sobie ze stresem, zjednywania ludzi, zarządzania emocjami, aby wymienić

jedne z kluczowych. W  przypadku kierowników niezbędne będą: myślenie strategiczne, umiejętność delegowania zadań, budowania i  zarządzania zespołem, zarządzania rolami zespołowymi, oceny potencjału ludzkiego, planowania i organizowania. Z punktu widzenia pracodawcy i pracownika, idealna jest sytuacja, kiedy cele biznesowe realizowane są przy harmonijnym wykorzystaniu umiejętności każdego członka zespołu. Jest to psychologicznie opłacalne dla pracowników a  finansowo dla pracodawcy. Ideał? Kadrę można budować świadomie. Żaden z pracowników nie powinien mieć poczucia, że wykonuje pracę, do której się nie nadaje, w  której czuje się źle, w której udaje kogoś innego niż jest w  rzeczywistości. Jedną z  metod dojrzałego budowania zespołu jest psychometria. Adam Gnych jest zdania, że testy uporządkowane w moduły systemu Psychometrica pomagają zmierzyć, czy dana osoba nadaje się na konkretne stanowisko, czy jej typ osobowości pasuje do zadań, które powierzy jej przyszły pracodawca. Testy psychometryczne można też zastosować np. w  przypadku decyzji czy awansować pracownika na wyższe stanowisko. Na podstawie testów pracodawca dostaje informację czarno na białym, czy potencjalny pracownik będzie np. lojalny. – mówi Adam Gnych. Bardzo często zdarza się, że rzeczywistość mocno odbiega od idealnego modelu. Błędy popełniane są już od początku. Często zadaję sobie pytanie, dlaczego ludzie wybierają dane środowisko. Dobrze, jeśli wykonują pracę, o której marzyli. Powszechne jest, że ktoś dostaje się na stanowisko przypadkiem lub też z czyjegoś polecenia –  mówi Adam Gnych. Z takiej sytuacji rzadko wynika coś dobrego. Co jeśli na stanowisko handlowca trafi osoba, której cechy osobowości są zupełnie inne niż pożądane w  tym zawodzie? Nie twierdzę, że taka osoba nie będzie świetnie sprzedawać. Ona może realizować plany sprzedażowe (miesięczne, kwartalne), czytaj świetnie sprzedawać. Pytanie tylko: jak długo? Kiedy się wypali? Kiedy zaczną się dziać niedobre rzeczy w  jej życiu osobistym? –  mówi Adam Gnych. Podaje przykład. Bibliotekarka zamarzyła, że chce zostać pilotem odrzutowca i uparła się, że to zrobi. Chodziła na kurs, usiadła za sterem a później, niestety, wyczerpała się psychicznie. To tak, jakby jechać 150 km/h na drugim biegu. Można. Nie ma problemu. Pytanie tylko, kiedy zetrze się silnik... – pyta. Co, poza odejściem z pracy, może zrobić osoba introwertyczna, która nie lubi narażać się na stres a pracuje w biurze obsługi klienta? Powinna zadać sobie pyta-


psychologia biznesuX chillout

nie: jaka jest moja konstrukcja psychiczna, jaką mam osobowość, jaki temperament. Jeśli decyduję się zostać na danym miejscu, bądź też nie mam innego wyboru, to muszę podjąć pracę nad sobą i rozwijać niezbędne umiejętności w  sposób świadomy i  zaplanowany – mówi Adam Gnych. Ważne jest też to, co w takiej sytuacji może zrobić mądry pracodawca. Bo, że może interweniować, jest pewne. Jeżeli z jakichś powodów pracodawca chce zatrzymać daną osobę na konkretnym stanowisku, może zamówić dla niej szkolenie, żeby rozwinęła umiejętności, które powinna mieć. Jeżeli jest to niemożliwe, warto przesunąć ją na inne stanowisko. Najgorszym rozwiązaniem jest zwolnienie, bo to stwarza konieczność rozpoczynania procesu rekrutacji. Warto wtedy pomyśleć o  kosztach. Szukanie nowego pracownika to kwestia czasu. A czas kosztuje – wyjaśnia. DOBRY HANDLOWIEC, DOBRY KIEROWNIK Osoby pracujące w  charakterze handlowca najlepiej wiedzą, czym jest codzienny stres. Rozmowy z  klientami nie zawsze kończą się podpisaniem kontraktu. Często zdarzają się odmowy, nieprzyjemne sytuacje, porażki. Osoba, której zadaniem jest praca z  klientem, która narażona jest na to, że często słyszy z  drugiej strony słowo: „nie”, nie

może się tym załamywać. Ważne jest to, żeby jej temperament kazał jej nie rozmyślać o niepowodzeniach. W tym zawodzie pożądana jest cecha, która pozwala sobie powiedzieć: nie wyszło, minęło, idziemy dalej – mówi Adam Gnych. Jaka osoba najlepiej sprawdzi się na stanowisku kierownika działu sprzedaży? Zdaniem Adama Gnycha, istnieje cały zestaw potrzebnych umiejętności: motywowania pozafinansowego, budowania nieformalnego autorytetu, myślenia strategicznego, umiejętność radzenia sobie ze stresem, organizacji i planowania pracy własnej i zespołu. Tymczasem, jaka jest najczęstsza metoda zatrudniania kierownika regionalnego czy też dyrektora sprzedaży? Pracodawcy najczęściej popełniają ten sam błąd. Jaki? Proponują to stanowisko najlepszemu handlowcowi. Można zaklinać rzeczywistość, że nie jest to błędem. Jednak praktycy wiedzą, że w 90% przypadków zatrudnianie najlepszego handlowca na stanowisku kierowniczym nie kończy się najlepiej. Z  czego to wynika? Do zajmowania konkretnego stanowiska niezbędne są konkretne umiejętności. Praca handlowca, kierownika regionalnego czy dyrektora sprzedaży wymagają zupełnie innego zestawu umiejętności –  wyjaśnia Adam Gnych. Jeśli ktoś sprawdza się jako handlowiec, nie znaczy, że będzie dobrym kierownikiem. To tak, jakby decyzję o tym kto zostanie trenerem reprezentacji Polski podjąć na podstawie tego, kto strzelił najwięcej goli – dodaje. PRACUJ Z POKORĄ Adam Gnych wymienia długą listę powszechnych błędów. Popełniane są zarówno przez pracowników, jak też przez pracodawców. Zwykle do sytuacji konfliktowych prowadzi droga na skróty.

PRZEDE MNk STOI SZACHOWNICA. NA NIEJ JAKIE¥ DZIWNE FIGURY: KRÓLOWA, SKOCZEK. AbJA CA’E ¿YCIE GRA’EM WbWARCABY. PRZEDE MNk ZA¥ SIEDZI KASPAROW. ON WIDZI CO¥ ZUPE’NIE INNEGO. KTO WYGRA? CHODZI ObTO, ¿EBY NA SIEBIE LUB SYTUACJ} BIZNESOWk SPOJRZEm INACZEJ. CHODZI ObTEN PRZESKOK WbMY¥LENIU. Adam Gnych.

Problemy powstają wtedy, kiedy zamiast po niezbędne umiejętności sięga się po działania najprostsze, co nie znaczy skuteczne. Na przykład, zamiast właściwego zarządzania zespołem stosuje się wyłącznie motywację finansową pracowników. Zdarzyło mi się spotkać z sytuacją, kiedy menedżerka była szczerze zdziwiona, gdy jej pracownica, mimo proponowanej podwyżki, nie chciała podjąć się dodatkowych obowiązków, bo wiązałoby się to ze zwiększeniem czasu pracy – mówi Adam Gnych. Zdarza się też, że jako błyskawiczny kompres na wszelkie bolączki traktowane są krótkoterminowe szkolenia. Pracodawcy oczekują, że w ciągu dwóch dni pracownicy nauczą się asertywności albo zdobędą umiejętności negocjacyjne. Wybierając szkolenie warto zadać sobie wiele pytań, przede wszystkim o potrzeby firmy, ale też o dojrzałość szkoleniową pracowników. Błędne myślenie zdarza się nie tylko pracodawcom, ale też pracownikom. Jednym z  najtrudniejszych psychologicznie tematów są przekonania –  wyjaśnia Adam Gnych. Trudno zdać sobie sprawę, że jest się uzależnionym od własnych przekonań. To one powodują złe samopoczucie –  dodaje. Ludzie, idąc drogą na skróty, wolą widzieć siebie w  jak najlepszym świetle. Winą za brak satysfakcji zawodowej obarczają otoczenie. Do poprawy sytuacji niezbędna jest pokora. I zmiana perspektywy widzenia. Opowiem taką historię. Przede mną stoi szachownica. Na niej jakieś dziwne figury: królowa, skoczek. A  ja całe życie grałem w warcaby. Przede mną zaś siedzi Kasparow. On widzi coś zupełnie innego. Kto wygra? Chodzi o  to, żeby na siebie lub sytuację biznesową spojrzeć inaczej. Chodzi o ten przeskok w myśleniu – wyjaśnia Adam Gnych. O  wygranej nie przesądza wiedza książkowa a  umiejętności, po które można sięgnąć w  sytuacji, kiedy są niezbędne. Czy warto się ich uczyć? Warto. W  tej grze można bowiem wygrać satysfakcję z  pracy –  niezbędny element szczęśliwego życia. Artykuł powstał w oparciu o rozmowę z Adamem Gnychem.

luty 2012 [ BIZNES meble.pl

Fot. archiwum

ADAM GNYCH, DOKTORANT KOLEGIUM GOSPODARKI ¥WIATOWEJ SZKO’Y G’ÓWNEJ HANDLOWEJ WbWARSZAWIE. DYPLOMOWANY PSYCHOLOG. PRAKTYK SPRZEDA¿Y, ZARZkDZANIA, NEGOCJACJI, RETORYKI IbERYSTYKI ORAZ WYWIERANIA WP’YWU IbPERSWAZJI. PRZEPROWADZI’ PONAD 1.250 DNI SZKOLENIOWYCH, WbKTÓRYCH UDZIA’ WZI}’O OKO’O 11 TYS. PRACOWNIKÓW DU¿YCH KORPORACJI. EKSPERT WbSZKOLENIACH M.IN. KADRY MENED¿ERSKIEJ IbDZIA’ÓW HANDLOWYCH ZbZAKRESU: NEGOCJACJE, ZAAWANSOWANE TECHNIKI NEGOCJACYJNE, PROTOKӒ NEGOCJACYJNY, J}ZYK WYWIERANIA WP’YWU IbPERSWAZJI, PRAWA PERSWAZJI, RETORYKI IbERYSTYKI. ZAJMUJE SI} TAK¿E COACHINGIEM MENED¿ERÓW, KSZTA’CENIEM TRENERÓW WEWN}TRZNYCH, DORADZANIU WY¿SZEJ Ib¥REDNIEJ KADRZE ZARZkDZAJkCEJ. DORADZA PREZESOM IbCZ’ONKOM ZARZkDÓW ZbZARZkDZANIA STRATEGICZNEGO ORAZ ZARZkDZANIA PERSONELEM. STALE WSPӒPRACUJE ZbKILKOMA FIRMAMI SZKOLENIOWYMI.

107


chilloutXfelietony

Anna Andrejczuk

Diana Nachiło

Anna Żamojda

dziennikarka miesięcznika „BIZNES meble.pl”

dziennikarka miesięcznika „BIZNES meble.pl”

dziennikarka miesięcznika „BIZNES meble.pl”

N

apisał wieszcz. Poloneza czas zabrać! – napisali moi sąsiedzi. Kartkę za wycieraczkę samochodu włożyli i czekali. I zdarzył się cud. Samochód zniknął, chociaż od kilku lat stał przed blokiem i  wszystkie cztery opony miał poprzebijane. Kilka dni później odkryliśmy, że stoi 50 m dalej i  wszystkie opony ma całe. Zobaczysz, będzie jeszcze jeździł – zapowiedziałam narzeczonemu, nie wiedząc chyba, co mówię. Już wyobrażałam sobie za kierownicą kogoś à la Borewicz. Po kilku tygodniach, z rezygnacją w głosie, do tego samego narzeczonego, powiedziałam: Wiesz, ten polonez, to chyba jednak nie jeździ. (Na masce, na dachu i  na szybach miał coraz więcej śniegu). Przecież to rażąca niesprawiedliwość, żeby ten klasyk polskiej produkcji, którym jeździł porucznik Borewicz, był wyszydzany i skazywany przez sąsiadów na tułaczkę po osiedlu. Ale ja tu o  polonezie, a  tymczasem hinduski producent Bajaj Auto zaprezentował nowy model samochodu –  RE60. Ma to być „nowy najtańszy samochód świata”, konkurencja dla Taty Nano – innego indyjskiego modelu, który jest obecnie najtańszym dostępnym autem. Żadna promocyjna cena by mnie jednak nie skusiła. Nie wyobrażam sobie siebie rozpowiadającej dookoła: Kupiłam najtańszy samochód świata. Taka jestem szczęśliwa! Hmm…Skoro jest najtańszy samochód świata, to może warto byłoby pomyśleć o czymś równie spektakularnym – może… o najtańszych meblach świata? Rzecz w tym, czy opłacałoby się je produkować? Kto miałby nimi handlować i  jak bardzo spóźniałby się z  regulowaniem należności, o ile w ogóle by płacił? Ups. To może zacznę od początku: Poloneza czas zacząć –  powiedziała rdza do rdzy…

108

BIZNES meble.pl [ luty 2012

J

ako karciana ignorantka, naturalnie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mogłabym jej poszukać u Marty i Piotrka, którzy wśród reszty naszego zespołu konsekwentnie szukają chętnych do brydża. Być może kiedyś nauczę się też grać w szachy, które –  póki co –  są na liście tzw. braków w  edukacji ogólnej. Przeczuwam, że sporą frajdę sprawiłaby mi gra w „Superfarmera”. Na początku roku wraz z przyjaciółkami z Warszawy dotarły do mnie informacje, jaką popularność zdobywa przywrócony do życia pod nową nazwą pomysł profesora Karola Borsuka, wybitnego polskiego matematyka. Wydana własnym sumptem gra planszowa „Hodowla zwierzątek” w  1943  r. stała się sposobem na utrzymanie całej rodziny. Podobno zestawy do gry, która pozwalała warszawiakom przetrwać okupacyjne wieczory, metodami domowymi przygotowywała żona profesora, Zofia. Nawet taka osoba, jak ja, co z bez trudu odróżni jedynie asa od królowej, w coś gram. Wszyscy w  coś gramy. Prawda to oczywista i  do jej odkrycia nie jest konieczna lektura bestselerowej książki „W co grają ludzie”. Biznes stwarza wiele sytuacji, w których wchodzimy w rolę graczy. O  tym, jakie warto mieć umiejętności, żeby nie wypaść z biznesowej gry na naszych łamach podpowiada Adam Gnych. Jest bardzo prawdopodobne, że osoby wyposażone w  umiejętność komunikacji międzyludzkiej, asertywność, odporność na stres nie tylko osiągną cel, ale mają też dużą szansę, żeby na mecie poczuć satysfakcję i spełnienie. I o to chyba wszystkim nam chodzi. Ilu ludzi, tyle odpowiedzi na pytanie: czy w  grze najważniejsza jest wygrana? Co liczy się bardziej: gra w coś, czy gra o coś? Z szacunkiem do Wielkiego Szu, zdecydowanie wolę styl Henryka Kwinto. Kasiarza, co nie tylko vabank wygrał honor, ale też z  wrażliwością grał na trąbce. Przepięknie!

Stanowisko w sprawie Stanowiska

N

ie spodziewałam się, że mój felieton opublikowany w listopadzie ub.r. wywoła aż takie poruszenie… Tymczasem po miesiącu (!) otrzymałam z biura OIGPM pismo, które w lutym ub.r. zostało wysłane przez jej prezesa, Jacka Twaroga do Ministra Gospodarki (na marginesie, ciekawa jestem, czy doczekało się odpowiedzi?), a po ponad dwóch miesiącach (!) na stronie OIGPM, w zakładce Aktualności ukazało się Stanowisko ws. artykułu „Do czego służy tata?”, podpisane przez Marka Adamowicza, dyrektora biura Izby. Nie dowiedziałam się z niego, niestety, na czym polega benedyktyńska praca, w której OIGPM bierze aktywny udział. Dowiedziałam się za to, że lubię teatralne gesty i mam osobliwy gust, bo zasugerowałam, że podczas październikowej Pikiety Przemysłu Drzewnego, zorganizowanej przed Kancelarią Premiera, protestującym powinna towarzyszyć trumna z napisem „Przemysł Meblarski”. Jeśli tylko takie wnioski nasunęły się Panu po przeczytaniu mojego felietonu, to ośmielam się zauważyć, że nie zrozumiał Pan jego przesłania. A było ono takie, że MOIM ZDANIEM polskiej branży meblarskiej nie reprezentuje żadne znaczące stowarzyszenie, które aktywnie dba o interesy firm produkujących meble. Takie, które publicznie „tupnie nogą”, gdy sytuacja tego wymaga i takie, z którym identyfikowałaby się znacząca liczba firm, a nie – jak w przypadku OIGPM (i mówi to samo za siebie) – zaledwie kilkadziesiąt (a są wśród nich nie tylko producenci mebli) na kilka tysięcy funkcjonujących w tej branży. Mam prawo tak myśleć, a jako branżowy dziennikarz mam prawo tę opinię wyrazić w felietonie, który – dla przypomnienia – przedstawia osobisty punkt widzenia autora. Z całym szacunkiem, ale list do jakiegokolwiek ministra może napisać każdy. Tylko czy można to nazwać publicznym zabraniem głosu w danej sprawie?

Fot. Tomasz Markowski

Poloneza Co to jest czas zaczÈÊ… jedno karo?


Biznes meble.pl 2/2012  

Biznes meble.pl wydanie luty 2012

Biznes meble.pl 2/2012  

Biznes meble.pl wydanie luty 2012

Advertisement