Študijný program Ekológia lesa

Page 1

Lesnícka fakulta TUZVO Študijný program Ekológia lesa

„Študovať Ekológiu lesa ? To sa budem učiť o lesných vílach?! “ „Ak by bola existencia lesných víl dokázaná a publikovaná v kvalitných odborných časopisoch tak áno. Možno aj to by bola jedna z tém, pretože práve vedecké výstupy z celého sveta vytvárajú obsahovú náplň predmetov tohto študijného programu.“


„Ja ale preferujem štúdium lesníctva a nie ekológie.“

„Ekológia lesa je na 100% o štúdiu lesníctva, avšak máš tam niečo navyše, a to kvalitnú ekosystémovú nadstavbu.“

Predmety študijného programu lesníckeho charakteru “

Predmety ekologického charakteru “

Pestovanie lesa Hospodárska úprava lesa Integrovaná ochrana lesa Ťažbovo-dopravné technológie Lesnícke meliorácie Ekonómia a oceňovanie prírodných zdrojov Lesnícka politika Modelovanie lesa ...

Dynamika lesa Fytogeografia lesných ekosystémov Globálne zmeny klímy Ochrana prírody a krajiny Biotopy Slovenska Biodiverzita Ekológia lesa ... “


„Potrebuješ priestor pre zlepšenie svojich zručností v získavaní, spracovaní a následnom prezentovaní informácií ? “ „Ekológia lesa ti ho poskytne. Neveríš ? Presvedč sa.“ Vyberáme 2 predmety ako príklad:

Dynamika vegetácie

Ochrana prírody a krajiny


Takto by vyzerala tvoja práca počas semestra

Predmet Dynamika vegetácie.. “ Cieľom predmetu je poznávať sled prírodných procesov, ktorými sa vyvíjajú lesné ekosystémy. Tvojou úlohou bude v akejkoľvek časti slovenskej prírody takýto vývojový cyklus identifikovať, popísať a následne ho odprezentovať. Vyučujúci: prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. doc. Ing. František Máliš, PhD.

Zadanie témy a vysvetlenie metodiky

Vykonáš terénny zber dát a následne ich vyhodnotíš

Prezentuješ a diskutuješ svoje výsledky


Takto by vyzerala tvoja práca počas semestra Predmet Ochrana prírody a krajiny... “ Na to, aby sme mohli správne posúdiť zachovalosť a vzácnosť prírody v našom okolí, si v tomto predmete vyskúšate: - zhodnotiť lokalitu v chránenom území z hľadiska aktuálneho stavu, správnosti územného ohraničenia, rekreačné využitie ... - identifikovať vzácne ekosystémy, ktoré nie sú súčasťou chráneného územia a navrhnete akým spôsobom chcete docieliť zachovanie ich priaznivého stavu Vyučujúci: prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD. Ing. Marek Čiliak, PhD.

Zadanie témy a vysvetlenie metodiky

Vykonáš terénnu pochôdzku a vyhodnotíš získané informácie

Prezentuješ a diskutuješ svoje zistenia a návrhy


,,Vedeli ste o tom, že vyučujúci tohto programu vítajú aktívny prístup študentiek a študentov? Radi spolupracovali na organizácií prednášky s externým prednášateľom. Nie všade je to samozrejmosť. “ prednášateľ: doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

„Ako je zvykom na Lesníckej fakulte uviesť študentov do problematiky priamo v teréne tak aj Ekológia lesa nie je výnimkou. Ochorenie COVID.19 a zákaz cestovať ? Nevadí, pretože po zlepšení situácie plánujeme s pedagógmi spoločné výjazdy aj mimo školských plánov. “

„Ste ambiciózni a máte záujem o vedecké bádanie ? Nie je sa čoho obávať, pretože okrem zaujímavých záverečných prác môžete pokračovať v štúdiu aj na III. stupni (doktorandskom) v odboroch Ekológia lesa, Lesnícka fytológia apod.“


Študijný program očami študentiek a študentov Študijný program Ekológia lesa je vhodný pre študentov, ktorí síce pokladajú lesníctvo za užitočné, no zároveň inklinujú k biologickým vedám a majú záujem o hlbšie poznanie vzťahov a zákonitostí prebiehajúcich v lesných ekosystémoch. Tie im tu budú prezentované ako v posluchárňach, tak prakticky v teréne uznávanými odborníkmi. Priame prepojenie s lesníctvom je zároveň stále značné, takže o nič neprídete.

Ako študent ekológie lesa aj adaptívneho lesníctva môžem objektívne porovnať oba programy. Zatiaľ čo adaptívne lesníctvo študentov viac pripraví na prácu v lesnom hospodárstve, ekológia lesa ponúka lepšie pochopenie procesov a spoločenstiev, ktoré nie sú primárnym objektom lesného hospodárstva. Pohľad na les môže byť vnímaný z viacerých hľadísk, ktoré sú počas štúdia ekológie lesa postupne odhaľované. Účastníci si prejdú problematikou prirodzeného vývinu ekosystémov od jednoduchších po zložitejšie, pohľadom na prírody zo strany ekológov, štúdiom ekologických cyklov ako napríklad uhlíka a vody a mnohým ďalším. Celkovo vnímam tento program ako viac interaktívny a vyžadujúci väčšie individuálne „zapálenie“ sa pre vec.

Bc. Kristína Pulišová, študentka Ekológie lesa

Bc. Boris Jedlička, študent Ekológie lesa


Študijný program očami študentiek a študentov Ekológia lesa ako študijný program sa zameriava na ekosystémové vnímanie lesa a jeho funkcií, a to z toho dôvodu aby sme následne vedeli správne vyhodnotiť vplyv ľudských aktivít na naše lesy (vplyvy lesnícke, poľovnícke, rekreačne, ...). Dôležitým aspektom, ktorý vnímam ako dôležitý je aktuálnosť informácií, ktoré sa pri nových poznatkoch automatický zakomponujú do výučby. Bc. Miroslav Bača, študent Ekológie lesa

Dôvod prečo som si vybral tento študijný program je nadobudnutie hlbších poznatkov o lese ako funkčného a komplexného ekosystému. Mojím cieľom je vnímať túto problematiku očami lesníka, ochranára a ekológa. Verím, že len takýmto prístupom pochopím dianie v spoločnosti a budem odborne znalý riešiť problematiku jednak v agende lesného hospodárstva, ale aj ochrany prírody. Som presvedčený, že do budúcna bude takto komplexný pohľad nevyhnutný na to, aby sme zveľadili našu krajinu po stránke hospodárskej aj ochranárskej. Nasledujúce obdobia prinášajú veľa nových výziev ako využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny, zachovanie biodiverzity, zmeny klímy a ja sa teším až budem môcť poznatkami nadobudnutými počas štúdia prispieť k riešeniam aj týchto tém. Ing. Jerguš Rybár, študent Ekológie lesa


Študijný program očami pedagogičiek a pedagógov Študijný program Ekológia lesa z môjho pohľadu znamená významný posun smerom k lepšiemu a komplexnejšiemu pochopeniu toho, ako vlastne les v prírode funguje (aj nezávisle od činnosti človeka). Väčší priestor, ktorý je vytvorený pre predmety zamerané na základné prírodné zákonitosti ovplyvňujúce lesné ekosystémy dovoľuje hlbšie preniknúť do problematiky abiotických (napr. klimatických) vplyvov, zachováva aj na inžinierskom stupni neprerušený kontakt študentov so základnými biologickými a ekologickými disciplínami (napr. dynamika vegetácie, fytogeografia) a dokonca v niektorých prípadoch otvára pomyselné dvierka aj smerom von z lesa, do nelesných ekosystémov (napr. biotopy Slovenska). Získanie komplexnejších vedomostí, spájajúcich poznatky nielen z lesníctva, ale aj vegetačnej ekológie, umožňujú širšie uplatnenie budúcich absolventov aj mimo "klasického" lesníctva. Nádejam sa, že absolventi tohto programu budú spôsobilejší na kvalifikované, vecné a odborné riešenia v zložitej a často jednostranne chápanej problematike rovnováhy medzi hospodárskym využívaním krajiny a zachovaním jej prirodzenej rôznorodosti a divokosti v tom najpozitívnejšom zmysle slova.

RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie


Študijný program očami pedagogičiek a pedagógov Ekológia lesa ako interdisciplinárna veda umožňuje chápať súvislosti medzi stavom lesa a jeho bezprostredným aj širším okolím, vysvetľovať historický vývoj a prognózovať ten budúci. Vnímanie súčasného stavu lesov ako dôsledok stáročného vplyvu človeka a aktuálne sa dramaticky meniacich klimatických i spoločensko-ekonomických pomerov a požiadaviek spoločnosti na lesy je silným impulzom pre to, aby sme lesy nielen udržiavali, ale aj zveľaďovali. Spoločnosť si stále jasnejšie uvedomuje význam samotnej existencie lesov a kriticky vníma často schematickú starostlivosť. Ak je naším poslaním podporovať taký vývoj v lesoch, ktorý bude garantovať vyvážené produkčné, ekologické i environmentálne benefity v meniacich sa podmienkach, musí byť praktická starostlivosť pevnejšie prepojená s aktuálnymi poznatkami ekológie lesa. Jej uplatňovanie v prírode blízkom, či adaptívnom spôsobe manažmentu lesov, založenom na sledovaní a rešpektovaní prírodných procesov, prinesie osoh nielen spoločnosti, ale aj prírode samotnej.

doc. Ing. Peter Fleischer, PhD., Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny


Študijný program očami pedagogičiek a pedagógov Situácia medzi skupinami obyvateľstva na Slovensku týkajúca sa tém okolo lesníctva a ochrany životného prostredia je do značnej miery vyhrotená. Jednou z viacerých príčin tohto stavu je aj často pomerne nízka znalosť vecí a súvislostí, ktoré sú s touto témou spojené, a to ako v odbornej tak aj v laickej časti verejnosti. Program ekológie lesa na lesníckej fakulte veľmi vhodne prepája poznatky z lesníctva, lesníckej praxe a ochrany lesa s najnovšími poznatkami vedy a výskumu v oblastiach ekológie lesa, produkčnej ekológie, vplyvu klimatických zmien na lesné ekosystémy a podobne. Absolventi tohto programu tak môžu byť dobrým základom pre objektívnu diskusiu o smerovaní lesníctva a ochrany lesných ekosystémov v čase meniacich sa environmentálnych podmienok. Ing. Michal Bošeľa, PhD., Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky


Aké sú skúsenosti s týmto programom u absolventov ? Po ukončení strednej školy som si podával dve prihlášky na vysokú školu a v oboch prípadoch ma to ťahalo na Lesnícku fakultu – hlásil som sa na program Lesníctvo aj na program Ekológia lesa. Napokon som nastúpil ako študent druhého menovaného programu a dodnes neľutujem. Obe možnosti som si zvolil na základe silného puta s lesmi a prírodou a program Ekológia lesa podľa mňa umožňuje stať sa akýmsi „lesníckym univerzálom“. Navyše, motiváciou pre mňa nebola rodinná lesnícka tradícia, ale skôr vôľa porozumieť lesu a jeho úlohe v rámci väčšieho celku. Dodnes sa domnievam, že každý dobrý lesník by súčasne mal byť dobrý ekológ a každý ekológ by mal chápať význam lesníctva. Verím, že program Ekológia lesa umožňuje študentom častejšie diskutovať aj menej konvenčné témy a názory. To dovoľuje obrusovať ostré hrany a hľadať poznanie, ktoré z rôznych uhlov pohľadu vždy vyzerá trochu inak. A to je myslím v tejto rýchlo sa meniacej dobe veľmi dôležité, lebo „pravda“ má toľko podôb ako príroda sama. doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD., Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny LF


Aké sú skúsenosti s týmto programom u absolventov ?

Dnes, v čase kritického posudzovania a prehodnocovania prístupov k lesnej krajine, predstavuje Ekológia lesa celistvý pohľad na lesný ekosystém. Tento študijný program prikladal váhu tradičným lesníckym disciplínam, a zároveň pripravoval absolventov, aby dokázali zohľadniť rastúce požiadavky a prístupy spoločnosti smerom k ochrane prírody. To boli hlavné dôvody prečo som si tento študijný program vybral. Komplexný pohľad na lesný ekosystém so všetkými jeho špecifikami, ktoré som počas štúdia nadobudol, mi v praxi poskytol dobrý základ, na ktorom som mohol postaviť aj svoje najnáročnejšie rozhodnutia. S viacerými pedagogickými pracovníkmi udržujem kontakt dodnes, čo sa mi viackrát osvedčilo pri riešení problémov v prevádzke.

Ing. Matej Vigoda, lesník


Aké sú skúsenosti s týmto programom u absolventov ? Vždy som mal veľmi blízko k lesu a ochrane prírody. Študoval som v čase, keď nebolo trojstupňové štúdium a na ekológiu lesa som nastúpil ako inžiniersky odbor už od prvého ročníka. Pre mňa to bola jasná, prvá a som dodnes presvedčený, že najlepšia voľba. Štúdium bolo veľmi zaujímavé, zamerané aj na lesníctvo, ale viac na ekologické vzťahy a súvislosti v ekosystéme lesa. Kto chcel, získal vďaka tomuto odboru veľmi široký rozhľad a rôzne pohľady od lesa ako prostriedku produkcie dreva, ale najmä iných dôležitých funkcií, po les ako komplexný, veľmi zložitý, nádherný a ochrany hodný ekosystém, ktorý asi nikdy celkom nepochopíme. Štúdium na tomto odbore ma naučilo pokore. Kolegovia študenti v odbore lesníctvo nás "ekológov" nikdy celkom nebrali za "svojich" a pre študentov FEE sme zase boli lesníci. Neustále sme boli konfrontovaní s rôznymi a veľmi často protichodnými názormi, ktoré si trebalo v hlave upratať a hľadať nie tú svoju, ale čo najobjektívnejšiu pravdu, vďaka čomu tak trochu vidím do hláv oboch zdanlivo nezmieriteľných lesníkov a ochranárov. Škola a odbor ekológia lesa mi vytvorili podmienky na osobnostný aj profesionálny rozvoj a nasmerovali moju budúcu kariéru. Dnes sa venujem ochrane prírody prevažne síce v nelesnej krajine, len okrajovo aj lesom, no vždy sa rád prihlásim k titulu lesný inžinier a hrdý absolvent odboru ekológia lesa.

Ing. Matej Repel, PhD. Slovenská ornitologická spoločnosť


Pre viac informácií o štúdiu na LF navštív dole uvedené odkazy: • https://lf.tuzvo.sk/sk/studijne-programy#ing • https://www.facebook.com/LF.TUZVO

Pre podrobné informácie k jednotlivým študijným programom navštív tento odkaz: • https://dokumenty.tuzvo.sk/sites/default/files/studijna_prirucka_2020_2021_0.pdf

Informácie k podávaniu prihlášok na akademický rok 2020/2021: • https://lf.tuzvo.sk/sk/prijimacie-konanie


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.