Page 1

Jaargang 32 Krantnummer 131 Nr 4 - 2012


Scharminkel

Colofon Jaargang 32 No 4 - 2012 Krant nummer 131 Dagelijks bestuur Voorzitter: Beets 106a, 1475 JH Beets

Secretaris: Grootweg 5 1647CN Berkhout

Penningmeester: Beets 110 1475 JH Beets

George Postma 0299-403882

Pim ten Klei 0229-551878

John v. Haastert 06-55852706

Emailadres bestuur : bestuur@wsvschardam.nl Bestuursleden Martin Neumann Henk Frijters Rob ter Schure Hans de Haan

Omschrijving

Lidmaatschap

Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Donateur

Donateursbijdrage (minimaal)

Specificatie

Euro

p/jaar p/jaar éénmalig

36.85 21.85 11.20

p/jaar

31.00

p/m/seizoen p/m p/m/dag p/seizoen

41.60 15.80 0.20 10.40

Liggeld

Liggeld* Bij overgang naar een vaste ligplaats ** Wintertarief Gebruik Water en Electra

Passanten 0299-402250 0299-401798 0229-541214 0299-775448

Passantentarief*** Passantenbijdrage Water en Elektra

Henk Frijters (vz) Dick de Vries Jim van Lienen John Feddema Pete Reid

0229-401798 0229-543452 0299-401965 0229-541538 0229-543748

Havenmeester Bereikbaar op

06–31327351

0299-775448 0299-404010 0229-542550 0229-541366

Jeugdzeilen commissie Rob ter Schure Mark Souwer Innes van der Linde Saskia Braas Jelmer Schaap

06-23433429 0299-403941 0229-541901 0229-543294 06-38109115

0299-403562 0229-551899 0299-417282 0299-667890

Emailadres redactie Scharminkel scharminkel@wsvschardam.nl Bankrekening 30.76.07.739 t.g.v. WSV Schardam te Beets Postgiro 43.01.869 t.g.v. WSV Schardam te Beets K.N.W.V. nummer 298 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. : 40624085 www.wsvschardam.nl Webmaster Jelle de Schaaf Emailadres redactie website website@wsvschardam.nl

1.00 1.00

Seizoen 2012

61.20 10.00

Walplaatsen

Tot 4 meter Groter dan 4 meter Brede Boten (Catamarans)

Jeugdzeilen

Activiteitencommissie Hans de Haan Jelle de Schaaf Mike Frerichs Fons Kuipers

p/m/nacht p/nacht

Trailerhelling

Alleen voor Donateurs en Leden Statiegeld Sleutel

Havencommissie

Redactie en drukwerk Frieda Tromp Gerda en Pieter Visser Frank ten Wolde Ronald van Delden

Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2012

39.50 67.50 90.10

Jeugdzeilen Leden Niet-leden Niet-leden vanaf 2e kind, per kind éénmalige materiaalkosten

p/jaar p/jaar p/jaar eenmalig

34.40 80.70 34.40 14.10

Diversen Clubvlaggen Stikkers

per stuk per stuk

10.00 1.00

* Het liggeld bedraagt meterprijs x ligplaatslengte. Als de scheepslengte groter is dan de ligplaatslengte bedraagt het liggeld meterprijs x scheepslengte. ** Wanneer de ligplaatshouder voor de eerste keer een vaste plaats krijgt toegewezen, is men een extra bedrag van Eur 15,80 per meter verschuldigd. *** De maximale scheepslengte is 15 m. Voor de berekening van het passantengeld wordt de lengte naar beneden afgerond.

1


WSV Schardam

SCHEEPSBENODIGDHEDEN en BUNKERSTATION Oostereiland t.o. 1 1621 AM Hoorn tel: 0229 215250 Fax: 0229 215135 E mail: info@atalantewatersport.nl Web site: www.atalantewatersport.nl

Openingstijden: vanaf 1 oktober 2009 dinsdag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

2

Ook Adverteren in dit blad ? Stuur een e-mail naar scharminkel@wsvschardam.nl en vraag naar onze aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.


Scharminkel

Inhoudsopgave Colofon ....................................................................................................................1 Tarievenlijst WSV Schardam per 1-1-2012 ............................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................3 Van de Voorzitter ....................................................................................................4 Van het Bestuur ......................................................................................................6 Nieuwsbrief KNRM ..................................................................................................8 Van de Activiteitencommissie .................................................................................9 Activiteiten 2013 WSV Schardam (voorlopige versie) .........................................10 Jaaroverzicht Jeugdzeilen ....................................................................................12 Extra nieuwsbericht Watersportverbond ...............................................................16 Van de Havencommissie ......................................................................................17 8-uurs wedstrijd WSV de Karperkuyl ....................................................................19 Oproep Jeugdzeilen ..............................................................................................23 Inschrijfformulier jeugdzeilen 2013…………………………………………………...24 Vaarjaar 2012: Heftig! ...........................................................................................25 Reddingsstation Zeevang 25 jaar actief op het Markermeer ................................28

3


WSV Schardam

Van de Voorzitter In de vorige Scharminkel schreef ik dat de

maar per jaar in de bus van alle leden te krijgen.

bedreigingen voor het bovenwater houden van

Ook doet nog steeds een vaste kern ( zo ’ n 10

onze WSV Schardam van buitenaf komen,

-30% van de leden ) mee aan de diverse

maar het voortbestaan van onze vereniging kan

activiteiten,

ook van binnenuit worden bedreigd….

georganiseerd worden door het activiteiten

Wat bedoel ik hiermee? Onze vereniging telt iets meer dan 120 leden. Van die 120 leden is

4

die

met

veel

toewijding

team, hoewel deze vaste kern in grootte lijkt af te nemen.

de helft ligplaats of walplaatshouder. Deze

Terugkomend op de titel van dit betoog komt

leden, eenmaal lid en in bezit van een ligplaats

dan nu mijn vraag: Hoeveel vereniging willen

zijn blijvers en nieuwe actieve leden komen er

we zijn? Als we als verenigingslid geleidelijk

maar spaarzaam bij. In ons reglement zijn de

minder waarde hechten aan de georganiseerde

wal en ligplaatshouders de mensen, die de

activiteiten om wat voor reden dan ook, als we

werkzaamheden moeten verrichten om onze

minder tijd willen vrij maken om de diverse

haven een haven en onze vereniging een

commissies bij te staan in hun werk, en als we

vereniging te laten zijn. In het bestuur zijn er 3

geen bestuursfuncties meer op ons willen

bestuursleden, die het dagelijks bestuur regelen

nemen, glijden we dan niet langzaam af naar de

en 4 gewone bestuursleden, waarvan er 3

status van een Marina, waar je als lid alleen

respectievelijk de activiteiten, de haven- en de

maar je ligplaats hoeft te betalen? Met als

jeugdzeil commissie vertegenwoordigen. Dan

consequentie

hebben we nog de commissieleden en het

werkzaamheden moet laten uitvoeren, wat

redactieteam,

onvermijdelijk een forse verhoging ( reken op

en

doordeweekse ( n iet

niet

te

vergeten

havenmeester

genoemd

in

het

Hans

colofon

onze Mantje

van

ons

clubblad ) zo alles bij elkaar 23 ( ! ) zeer actieve leden. Officieel is zo eens per drie jaar wisseling van de wacht, dus als deze actieve leden zich niet af en toe herkiesbaar zouden stellen dan zouden we al na 10 jaar door alle potentiële bestuursleden en commissieleden heen zijn.

dat

de

vereniging

minimaal 2x het huidige tarief )

alle

van de

liggelden met zich meebrengt. Het is mij natuurlijk bekend dat verenigingen landelijk

gezien

moeite

hebben

om

hun

bestuursfuncties op gevuld te krijgen, zelfs bij studenten verenigingen. De oorzaak zit hem dus kennelijk niet in de leeftijd, maar in iets anders. Agenda ’ s van bestuurders zitten altijd al boordevol, dus dat kan mijns inziens ook niet

Na 35 jaar vereniging blijkt dat er gelukkig nog

de

steeds voldoende animo is om de vacatures op

bestuurders te weinig uitdaging zien in het

te vullen. Ook bieden voldoende leden de

vervullen van een functie in deze tijd van snelle

helpende

veranderingen? Hoe het ook zei: het werk wat

hand

havenonderhoud

om gedaan

het te

noodzakelijke krijgen,

om

drempel

zijn.

Wellicht

dat

potentiële

jaarlijks gedaan moet worden in en om de

havendiensten te lopen, om mee te helpen met het jeugdzeilen en om de Scharminkel weer vier

(Vervolg op pagina 5)


Scharminkel

Van de Voorzitter (vervolg) haven blijft en verandert niet of nauwelijks. Als

beschikbaar te stellen, al was het maar voor

we dat niet met zijn allen willen aanpakken, dan

een periode van 3 jaar, want zoals uit

moeten we alternatieven zoeken en wellicht

bovenstaande duidelijk moet zijn: de spoeling is

mensen inhuren om het noodzakelijk werk

dun, en dat is niet anders.

gedaan te krijgen.

Ik wil afsluiten met alle leden, die zich ook dit

Zo ver is het gelukkig nog niet in 2012. Ik

jaar weer hebben ingezet voor de diverse

beluister tevreden geluiden vanuit de diverse

commissies en werkzaamheden vanuit de

commissies. De haven ligt er magnifiek bij, het

grond van mijn hart te danken. Ik hoop dat we

afsluitingsweekend in Broekerhaven was een

weer op jullie kunnen rekenen in 2013! Verder

succes, en de bootjes van het jeugdzeilen

wens ik iedereen een gezellig kerstfeest en een

liggen weer voor de winter droog opgeborgen.

voorspoedig 2013 toe, en kijk uit om elkaar

De Courier heeft zijn functie als clubschip waar

weer te zien op de Nieuwjaarsreceptie met de

gemaakt, haar toiletruimte is nu in de maak en

hoop dat wij voor 100% die vereniging willen

voor 2013 staat de nieuwjaarsreceptie alweer

blijven‌.. Proost!!

op de rit. Dat alles dankzij de inspanning van

George Postma

vele actieve leden. Maarrr‌.

we

hebben

response

gehad

op

nog de

geen

enkele

aangekondigde

bestuursvacature ( Pim legt echt definitief ( ! ) zijn

secretaris

functie

neer,

zie

vorige

Scharminkel ) . En nu Martin Neuman ook wegens vertrek uit de haven stopt met zijn bestuursfunctie hebben we er plots nog een vacature bij en zoeken we niet naar 1 maar naar 2 nieuwe bestuursleden! Ik roep hierbij ook oud bestuursleden op te overwegen zich weer

Uitnodiging Het bestuur nodigt alle leden uit voor de

Algemene leden vergadering op vrijdagavond 15 maart 2013 om 19.00 uur. Alle benodigde informatie zal in de volgende scharminkel worden gepubliceerd.

5


WSV Schardam

Van het Bestuur In deze rubriek vindt U alle actuele informatie waarvan het bestuur denkt dat dit voor leden van belang zou kunnen zijn. Ledenmutaties ( toelating nieuwe leden zal geschieden volgens artikel 4 van de statuten ) Nieuwe lid:

Kees de Groot

Bedankt als lid

Cees Kooy Sjon Paauw.

Overleden:

Piet Baarsma

Kerkweg 19c

1713 JE Obdam

Kees, welkom bij de WSV Schardam Data verenigingsactiviteiten. Zondag 13 januari 15.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie bij restaurant “ Ans en Piet ” in Oosthuizen

Ergens in jan./febr.

Informatiebijeenkomst Ontwikkelingen Markermeer en presentatie KNWV. ( zie ook het stukje van de voorzitter )

Vrijdag 15 maart Zaterdag 13 april

Algemene Ledenvergadering 2013 Hijsen van de boten

Algemene Ledenvergadering

6

Deze zal gehouden worden op vrijdag 15 maart 2013. Alle informatie hierover zal in de volgende Scharminkel worden gepubliceerd. Bestuursmutaties Naast Pim ten Klei zal ook Martin Neumann zijn bestuursfunctie beschikbaar stellen op de ALV 2013. Het bestuur doet hierbij een oproep aan de leden voor kandidaten die zich voor bestuursfuncties beschikbaar willen stellen. Opgeven kan bij Pim ten Klei. Email: ptenklei@xs4all.nl of schriftelijk naar: Grootweg 5, 1647 CN Bobeldijk Informatieavond Markermeer en KNWV Ergens in januari of februari ( datum is nog niet bekend ) zal er, samen met de WSV Edam, een avond worden georganiseerd waarop door een afgevaardigde van de werkmaatschappij Markermeer/IJmeer en een afgevaardigde van het KNWV een presentatie worden gegeven van met name de op handen zijnde aanpassingen t.b.v. slibreductie in het Markermeer. Natuurlijk zal er dan tevens gelegenheid zijn om vragen te stellen aan beide voorlichters. Als bij het verschijnen van de Scharminkel de datum nog niet bekend is zal deze via een aankondiging per email worden bekend gemaakt. Als er leden zijn waarvan het e-mailadres bij ons niet bekend is maar deze avond wel willen bijwonen kunnen zij dit kenbaar maken bij de secretaris zodat zij op een andere manier geïnformeerd worden. Ook zal de datum voor deze avond, zo gauw die bekend is, op de website te vinden zijn. Vragen over het functioneren van het KNWV inzake de Markermeer, maar ook over andere zaken,


Scharminkel

Van het Bestuur kunnen ook aan de orde worden gesteld aan dezelfde vertegenwoordiger van het KNWV. In de laatste Algemene Ledenvergadering van het KNWV is vastgelegd dat de contributie over 2013 niet verhoogd zal worden. Scharminkel De volgende Scharminkel zal eind februari / begin maart verschijnen . Kopij voor dit nummer dient uiterlijk 11 februari bij de redactie scharminkel@wsvschardam.nl binnen te zijn. De Scharminkel is ook in kleur te bekijken op de website www.wsvschardam.nl met dank aan Frank ten Wolde en Jelle de Schaaf. Namens het bestuur, Pim ten Klei secretaris

Het bestuur wenst alle leden, donateurs, adverteerders en iedereen die de vereniging een warm hart toedragen een paar fijne kerstdagen toe en een Voorspoedig en gezond 2013 Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2013 om 15.30 uur. Restaurant “Ans en Piet� in Oosthuizen.

7


WSV Schardam

Het bestuur wenst alle leden, donateurs, adverteerders en iedereen de de vereniging een warm hart toedragen een paar fijne kerstdagen toe en een Voorspoedig en gezond 2013

8


Scharminkel

Van de Activiteitencommissie In het weekend van 6 oktober hadden we onze laatste verenigings activiteit van het seizoen 2012: het afsluit weekend. Dit hielden we in de Broekerhaven. De opkomst was prachtig, evenals het weer. Nadat alle boten aangekomen waren en een enkeling met de auto, hebben we nog even heerlijk in het zonnetje geborreld op het terras. Jelle ging ondertussen het Chinese eten bestellen wat bezorgd zou worden. Voordat we konden aanvallen op het ruime voorradige eten hebben we eerst de prijzen uitgereikt in het clubgebouw van de vereniging aldaar. Daarna hebben we heel gezellig gegeten en gedronken. Het was een afsluiting waardig. Helaas had ik op zondag vroeg een feest waardoor ik niet kon blijven slapen. Ik kon gelukkig met Pim meerijden die mij afzette bij mijn auto bij onze haven. De volgende ochtend heb ik nog vlug mijn zus in de Broekerhaven afgezet. En wat ik daar aantrof maakte mij toch wel stinkend jaloers: de opvarenden zaten allen in hun kuip in een warm zonnetje te ontbijten. Grrr. Ik hoorde nadien dat ook de terugtocht zeer voorspoedig is verlopen. Voor volgend jaar gaan we naar weer een nieuwe locatie zoeken met hopelijk nog meer deelnemers, maar wel dezelfde ambiance.

Gisteravond is de commissie bij elkaar gekomen om de ( voorlopige ) activiteiten kalender 2013 samen te stellen. Hieronder kan je deze kalender vinden. Vanwege de waterplanten, hebben we geprobeerd in deze periode zo min mogelijk avondwedstrijden te plannen, en meer in het voor en naseizoen. Tevens wordt het Schardammer weekend opgeluisterd met een 4 uurs wedstrijd. Onze hoop is dan ook dat er veel ligplaatshouders hier aan mee gaan doen, inclusief de barbeque na afloop samen met de jeugdleden.

Fijne feestdagen. Namens de activiteitencommissie Hans de Haan

9


WSV Schardam

Activiteiten WSV Schardam 2013 (voorlopige versie) Eerste helft van het seizoen 2012 Datum

dag

Activiteiten

13-jan

zondag

Nieuwjaars bijeenkomst

27-jan

zondag

EHBO op het water (WSV Hoorn)

03-feb

zondag

Workshop touw splitsen (WSV Hoorn)

15-mrt

vrijdag

13-apr

Briefing

Start

Plaats

15.30 uur

Ans en Piet

Algemene leden vergadering

19:00 uur

De Grost

zaterdag

Boten te water

8:00 uur

Schardam

21-apr

zondag

Opening seizoen

12:00 uur

23-apr

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

27-apr

vrijdag

mei voorjaar vakantie

29-apr

zondag

18:30 uur

19:00

Schardam

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

April. Schardam

Mei

10

01-mei

Woensdag

Avondwedstrijd

05-mei

zondag

Einde mei vakantie

07-mei

dinsdag

Avondwedstrijd

09-mei

donderdag

Hemelvaart

12-mei

zondag

Moederdag

14-mei

dinsdag

Avondwedstrijd

18-mei

dinsdag

Pinksteren Block van Kuffeler

19-mei

zondag

Pinksteren Block van Kuffeler

21-mei

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

26-mei

zondag

28-mei

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

Juni 02-jun

zondag

04-jun

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

08-jun

zaterdag

Nacht van Schardam

21:00 uur

22:00 uur

Schardam

09-jun

zondag

11-jun

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

17-jun

zondag

11:00

12:00

Schardam

Schardammer weekend met jeugd 22-jun

zaterdag

4 uurs race voor de volwassenen

23-jun

zondag

Schardammer weekend met jeugd

zondag

Honden brokken race (6uurs)

Schardam

Juli 01-jul 06-jul

Zomervakantie

8:30 uur

09:00

Schardam


Scharminkel

Tweede helft van het seizoen 2012 Augustus 23-24 aug

24-uurs Delta Lloyd

25-aug

Einde zomervakantie

27 aug

Avondwedstrijd

18:30

19:00

Schardam

September 01-sep

zondag

Hondenbrokkenrace (6 uurs)

10:00 uur

11:00 uur

Schardam

03-sep

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

06-sep

vrijdag

Rondje Noord Holland

13:00 uur

13:30 uur

Schardam

07-sep

zaterdag

Rondje Noord Holland

IJmuiden

08-sep

zondag

Rondje Noord Holland

Den Oever of Oudenschild

10-sep

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

15-sep?

zondag

8-uurs met de Karperskuyl

08:00 uur

08:30

Hoorn

17-sep

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

22-sep

zondag

24-sep

dinsdag

Avondwedstrijd

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

29-sep

zondag

18:30 uur

19:00 uur

Schardam

Oktober 01-okt

dinsdag

Avondwedstrijd

05-okt

zaterdag

Afsluiting weekend

06-okt

zondag

Afsluiting weekend

n.n.t.b.

zaterdag

Boten hijsen

Nog onbekend

11 08:00

Schardam

Advertenties

Voor al uw waterport benodigdheden zoals : VERF/ ANTI FOULING, TOUWWERK, REDDINGSVESTEN, GAS APPARATUUR, INBOUW APPARATUUR, RVS BESLAG, STOOTWILLEN, ACCU’S, LADERS, BUITENBOORDMOTOREN EN BOTEN

Papaverweg 43, Amsterdam-Noord. Telefoon: 020-6361996 Bezoek regelmatig onze website voor onze actieaanbiedingen.


WSV Schardam

Jaaroverzicht Jeugdzeilen Het was weer een druk seizoen zeker om alles in te plannen voor de zomervakantie; comi zeil wedstrijden; een uitstapje naar Driehuis; Schoolzeilen; Schardammerweekend en natuurlijk het afzeilen. Maar helaas, het weer werkte niet echt mee en hebben we het afzeilen verzet tot na de zomervakantie, al met al een seizoen wat zo om vloog / woei! Even snel een terugblik op een paar momenten:

Start 2012 Onderhoud: 2011 was nog maar net voorbij en er moest meteen al weer hard gewerkt worden aan het onderhoud van de bootjes. Tussen schotten repareren, polyester herstellen, zwaard kasten verstevigen en natuurlijk ervoor zorgen dat ze weer glimmen. Een van nieuwe onze toppers: Jelmer Schaap wist wel een mooie locatie om met de bootjes aan de slag te gaan! Dus begin dit jaar zijn we bij Loonbedrijf Jan Koning in de werkplaats aan de slag gegaan!

De eerste zeillessen van het seizoen:

12

Zondag 15 april werd het seizoen weer feestelijk geopend met de zwembadles! Samen met de zeilschool van Edam kwamen we op zondagochtend vroeg bij elkaar voor een uurtje spelen, testen en oefenen. Voor de instructeurs en begeleiders was het kennismaken met hun nieuwe groep en voor de nieuwe kinderen was het kennis maken met hun zwemvest en een optimist. Met alle kinderen nemen we een aantal technieken door die belangrijk zijn bij het zeilen. De kinderen leren hoe hun zwemvest goed en veilig zit en hoe je het in het water aan en uit kan doen mocht dat nodig zijn. Maandag 7 mei startte het jeugdzeil seizoen. Eerst natuurlijk een welkoms woord in de nieuwe Courier!!! en een uitleg over hoe het verloop van de lessen. Daarna was het de beurt aan de kinderen om hun zeiltje in elkaar te zetten en te oefenen op het droge in een optimist die op de kar staat. Na het oefenen toch even snel om de beurt in een bootje in de haven! Was nog wel even wennen zeker met de harde wind die er stond, maar het ging echt top! De week erop zeilde de eerste groep al op het "echte" water! (Vervolg op pagina 13)


Scharminkel

(Vervolg van pagina 12)

Drie plus het water op: Dit jaar zijn we ook gestart met de 3 plus groep. Het programma wat de Drie plus ging volgen is een aanvulling op het CWO3 met extra wedstrijd elementen. Laura is begonnen in de Open bic van de Familie Koopman. En er is ook gezeild in de Haha een 2 mans boot ( Stern ) , en samen met / in de boot van Joeka. Kortom een leuk afwisselend programma. De eerste les ging niet door vanwege het weer‌ en de tweede begon met hagel en storm. Na een lange introducties om de hagelbuien te laten passeren gingen Gijs, Tijn, Micha en Laura het water op. Na de warmte, thee en gezelligheid in de Courier was het even rillen en hagelballen gooien voordat er losgegooid werd. Maar los ging het. Met een lekkere windkracht 4 het Markermeer op. De optimisten begonnen al snel water te scheppen. Dat leverde enige zorgelijke blikken op. Maar het was even lekker naar de groene en door naar de rode boei te trekken en al snel kwam het echte optimistengevoel weer terug en vloog het clubje dit seizoen over de golven.

Schardammer weekend: Het is al weer even geleden maar op 16 en 17 juni was het Schardammer weekend. En voor de Jeugd was er

13

weer een kamp programma! Iedereen die mocht een vriendje of vriendinnetje mee nemen en om 12 uur werden de eerste tenten opgezet en haringen uitgeleend! Daarna was het tijd voor de spelletjes, een potje voetbal, estafetterace, handdoeken race en het met grote boten mee varen! Na de barbecue was er voor de jeugd een digi-spel voorbereid, waarbij teams met behulp van mobieltjes/GPS naar een punt op of rondom de haven moesten lopen om daar een vraag te beantwoorden en letters te verdienen! En je raad het al het code woord was Kampvuur ! 's Ochtends was er een heerlijk ontbijtje met net iets te kort eieren‌ Er waren toch te veel stuk gegaan bij de estafette race! Tijdens het ontbijt met een welkom warm kopje thee kwamen de eerste ouders al, en was het opruimen geblazen! Weer een prachtig weekend!

Combi zeilen Zaterdag 23 juni Combi zeilen wordt georganiseerd om het wedstrijdzeilen te promoten. Speciale doelgroep zijn de ongeregistreerde beginnende optimistzeilers. Maar je kan ook in (Vervolg op pagina 14)


WSV Schardam

(Vervolg van pagina 13)

de Laser of Openbic klassen meezeilen. Wij doen mee om onze kinderen kennis te laten maken met het echte wedzeilen met en tegen kinderen van andere verenigingen. Daarnaast wordt er altijd een leuke les gegeven voorafgaande aan de wedstrijden. Vroeg in de ochtend zijn we met de Courier vertrokken richting Hoorn. Het woei weer hard, erg hard zoals eigenlijk bij al onze activiteiten dit jaar. Onze C klasse helden Micha, Gijs, Wolf, Niels Bijl, Laura, Mandy en Axel zijn allemaal gestart en waren allemaal binnen een half uur ondersteboven geweest. De begeleiders hadden geen rust en raceten op en neer om hoos assistentie te verlenen. Het leuke was dat iedereen reuze lol bleef houden. Na drie wedstrijden ging het veld zo rigoureus onderuit dat de wedstrijden afgeblazen werden. Resultaat: gezonken optimisten, natte zeilen en kinderen, maar nog steeds veel plezier. Na een korte afsluiting ging iedereen mee met een klein prijs-je. Alle kinderen gingen mee terug op de Courier en met een heerlijk zonnetje namen we afscheid van een leuk avontuur.

Diploma zeilen voor de jeugd

14

Eigenlijk hadden we gepland om voor de zomer vakantie klaar te zijn klaar te zijn met lessen, maar helaas het weer zat weer eens tegen! Gelukkig hadden we in september nog een paar prachtige dagen en was het zover! De 26 zeilers en zeilsters stonden klaar om op te gaan voor de laatste dag. Alle kandidaten hebben zich vastgebeten in het theorie examen, knopen gelegd en natuurlijk het zeilen. Op het water ging het echt fantastisch! De 3e jaars en de 3+ groep lieten een mooi demonstratie wedstrijdje zien, wat meteen alvast een mooie oefening voor de komende wedstrijd tegen Edam, CWO 1

CWO2

CWO 3

Beau

Garms

Niels

Bijl

Elke

de Groot

Niels

Meiboom

Ella

Pronk

Nicky

Garms

Timen

Giling

Mandy

Petiet

Wolf

van den Bos

Jippe

Giling

Sander

van den Bosch

Stijn

Koene

Evie

Jongkees

Sebastiaan

van Raalte

Jans

Korver

Lars

Jongkees

Anna

Harrell

en de 3+ groep:

Thierry

Sijtsema

Bram

Meinema

Gijs

Koopman

Nosh

v Campenhout

Axel

Schoneveld

Micha

De Wandeler

Bram

Dobbenberg

Tijn

De(Vervolg Vries op pagina 15)

Laura

Bijl


Scharminkel

(Vervolg van pagina 14)

We hebben deze mooie dag afgesloten met het uitreiken van diploma ’ s aan: Jeugdzeil wedstrijd Edam - Schardam Cup Jaa, na het afzeilen hadden we nog een wedstrijd tussen Edam & Schardam. Na 2 jaar was het weer zover de "strijd" tussen Edam & Schardam was weer los gebarsten. Met een aanhanger vol met goede moed en optimisten richting Edam! Eenmaal daar aangekomen snel optuigen, palaver en vervolgens om 11 uur het water op. Na de wedstrijden gelijk alles weer opruimen en vervolgens wachten, wachten en wachten‌ gaan we dit jaar met beker dit jaar naar huis of juist niet?? Gelukkig kon iedereen even op adem komen en opwarmen met een lekker broodje knakworst en limonade. De punten telling ging als volgt de nummer 1 kreeg 1 punt, nummer 2 kreeg 2 punten enz. Het was dus de bedoeling om zo min mogelijk punten te halen. Toevallig lag het dit jaar zo dicht bij elkaar dat Edam en Schardam dezelfde punten hebben behaald! Maar omdat Edam het thuisvoordeel had ( en wij dus nadeel ) kreeg Schardam de eer om met de beker naar huis te gaan! Nou er is flink gestreden om de beker dus onze toppers hadden hem ook echt verdiend gewonnen!!!!! Een fantastische afsluiter van het seizoen! Natuurlijk dankzij alle hulp van alle ouders voor de hulp, aanmoedigingen en het sjouwen met de optimisten! En niet te vergeten alle begeleiders en vrijwilligers bij de lessen, het Schoolzeilen, Sportcampus, Driehuis en de hulp met de Courier!

Groeten namens alle begeleiders, Rob

Oproep: Wie wil de Scharminkel rondbrengen? Omdat Frits Kreikamp dit jaar stopt met de Scharminkel rondbrengen in Schardam zoeken we iemand die dit in Schardam kan overnemen. Dit gaat om 11 exemplaren. Daarnaast zoeken we iemand die de Scharminkel in Scharwoude wil rondbrengen. Rene Korver, die dit altijd deed, woont niet meer in Scharwoude, maar met Ineke in De Goorn. Dit gaat over 12 exemplaren. Dan nog iets om te weten: dat Rene Korver even geen tijd heeft, is omdat hij het nu te druk heeft met Ineke Kevelham. Zij gaan 12-12-2012 om 15.00 uur trouwen in De Goorn en gaan dan verder met genieten van elkaar. We wensen hun bij deze alle geluk en plezier voor de toekomst toe. De redactie scharminkel

15


WSV Schardam

16


Scharminkel

Van de Havencommissie Na het hijsen van de boten was het de beurt van de overige boten , die niet in Schardam overwinteren, om de haven te verlaten. Inmiddels was wel het waterpeil van het Markermeer verlaagd. Voor de boten, die naar buiten wilde, lag hierdoor een wat je noemt , ’ n uitdaging. Gelukkig beschikken we als vereniging over een krachtig clubschip, dat ook is aan geschaft om de haven op diepte te houden. Klaas en de andere leden van de Courier-bemanning hebben de motor gestart en vervolgens heeft men de haven van achter naar voren schoon gespoeld.

Heel systematisch werd het karwei aangepakt. De Courier ging boven de uit te diepen plaats liggen de schutpaal werd naar beneden gelaten en vervolgens werd het vermogen van de motor opgevoerd. Vervolgens werd een grote hoeveelheid modder weggespoeld. Daarna vertrok de Courier naar de volgende plek en werd het zelfde ritueel herhaald. Na ruim een uurtje spoelen was de haven weer op diepte en was het voor alle boten, zelfs met een diepgang van 2 mtr, mogelijk om de haven probleemloos verlaten.

De boten die overwinteren hebben hun plaatsen ingenomen en we hopen voor hun dat het een rustige winter wordt. Voor de walplaatshouders nog een waarschuwing:

Het is niet toegestaan om de boten en trailers op de haven te laten overwinteren. Onderstaande boten moeten nog weg.

(Vervolg op pagina 18)

17


WSV Schardam

(Vervolg van pagina 17)

Op zaterdag 17 november en maandag 19 november is er door 10 personen onder koele omstandigheden aan het tegel pas gewerkt. Een groot stuk van de randen zijn opnieuw gesteld en kuilen in het pad zijn opgevuld en opnieuw bestraat. Vooral het stellen van de trottoir randen was een zware klus, de randen moesten eerst terug worden geplaatst en vervolgens aan buiten kant worden gefixeerd. Het is de intentie van de havencommissie om de banken ook te voorzien van een tegelplaatsje. Om het een en ander te realiseren en ook de haven in een goede staat te kunnen houden wordt er elke maand een werk weekend ( zaterdag en maandag ) gehouden. Hiervoor is het volgende schema opgesteld. Afgelopen seizoen hebben 18 ( + Hans Mantje ) Havendienst gelopen. Drie personen van deze ploeg hebben ook geholpen bij het uitvoeren van de havenwerkzaamheden. Totaal hebben 20 perso-

18

nen geholpen bij de haven werkzaamheden. Hun inzet varieerde van 1 dag tot 9 dagen werken. Totaal hebben we in het seizoen van 2012, 10 werkdagen gehad. Helaas zijn er nog leden die geen havendienst en ook geen havenwerkzaamheden hebben verricht. Tijdens de komende jaarvergadering zal het bestuur van de havencommissie er op aandringen dat de leden die geen werkzaamheden voor de vereniging verrichten, daarvoor een boete krijgen opgelegd.

Agenda havenwerkzaamheden 2013

Nog steeds is het zo dat een kleine groep leden voor het grootste deel van de werkzaamheden opdraaien. Een vereniging is er voor alle leden.

Zaterdag

Maandag

werkdagen

19-jan

21-jan

De havencommissie werk nog aan:

werkdagen

9-feb

11-feb

Uitwerking van een nieuwe havendienst,

werkdagen

9-mrt

11-mrt

Aangeven dat je plaats vrij is voor een passant,

werkdagen

13-apr

15-apr

Afwerken van de containers,

Gedurende de vakantie tijd verplaatsen van de Courier

Zaterdag 13 april hijsen van de boten en uitdelen van de nieuwe sleutels voor het hek werkdagen

11-mei

13-mei

werkdagen

8-jun

10-jun-12

werkdagen

10-aug

12-aug

werkdagen

7-sep

9-sep

werkdagen

5-okt

7-okt

en het creëren van extra passanten plaatsen, 

Inzetten op vrijwillige basis van de trailerkaarthouders voor werkzaamheden in de haven

De Havencommissie


Scharminkel

8-uurs wedstrijd WSV Karperskuyl (zaterdag 15 september 2012) Ook dit jaar konden de leden van WSV Schardam weer meedoen met de 8-uurs van de WSV Karperskuyl. Wat ooit een eigen wedstrijd was van Schardam is uitgegroeid tot het meedoen met de wedstrijd die volledig georganiseerd wordt door de Karperskuyl waar onze activiteitencommissie erg blij mee is. Alleen het aantal boten uit Schardam is wel erg mager maar de kwaliteit is hoog gezien de uitslag. Op vrijdagavond 14 september vetrokken de Blue Note ( Klaas Knol ) en de Greate Pier ( van onze donateur Peter Albers en broer van Lia ten Klei ) naar Hoorn waar zij voor de nacht een ligplaats in de Karperskuyl kregen. Sjon Rood had ook plannen maar door motorpech kon hij onze haven niet verlaten en heeft zich toen maar aangemonsterd op de boot van een andere deelnemer. De Simply Blue Rene Korver heeft een vaste ligplaats in de Karperskuyl en was dus al aanwezig. Hij had met Ger en Martha van Almeloo, 2 Schardammer leden als bemanning aan boord. Jack Sierkstra kon nog niet met zijn eigen boot ( reparatie ) meedoen en voer op een ander schip mee.

19

Nadat op zaterdagmorgen alle formaliteiten waren afgerond was de start van het wedstrijdveld om 09.00 uur om +/-8 uur later weer te finishen. De wind zat in het westen en met 4/5 bft. een prachtige wind om te zeilen. De verwachting dat de wind naar W-ZW zou gaan kwam niet uit waardoor een aantal schepen een beetje in de problemen kwamen ( onvoorziene kruisrakken ) en enkelen daardoor te laat binnenkwamen. Na de start gingen allen richting de Sport E/Nek ( verplicht rak ) waarna ieder zijn eigen rakken kon uitkiezen afhankelijk steeds van de meest gunstige wind ( k ruisrakken moesten voorkomen worden. ) De meeste boten gingen na het verplichte rak richting EA1 en vervolgens naar de BvK. De Greate Pier echter ging als een van de weinigen na de EA1 Richting OVD 1 om later op de dag het rak EA1 – BvK nog over te houden. Dit pakte heel goed uit. In 2 uur de 6,8 mijl heen en 6,8 mijl weer terug te varen is voor deze “ o ude dame ” een bijzonder prestatie maar de wind en windrichting waren hier natuurlijk debet aan. Waarschijnlijk was dit rak achteraf beslissend voor de einduitslag. (Vervolg op pagina 20)


WSV Schardam

(Vervolg van pagina 19)

Tegen het einde van de dag konden er rond de werkhaven bij Schellinkhout nog wat kleine rakken gevaren worden om binnen de toegestane tijd nog wat extra mijlen te maken. Ook de Greate Pier maakte hiervan gebruik maar de bemanning raakte wat in verwarring omdat er voor de SH2 nog een extra boei lag die niet op de waterkaart van 2011 stond, ( m erkteken nieuwe ondiepte) . Uit voorzorg is de verste boei aangehouden en dit bleek ook de juiste te zijn. Bij de briefing voor de wedstrijd werd verteld dat deze boei zo dicht mogelijk benadert moest worden maar hoefde niet gerond te worden omdat deze een ondiepte aangaf en vastlopen daardoor een risico was. Dit heeft de Greate Pier ( d iepgang 2 mtr. ) dan ook gedaan. Na de start om 9.00 uur was de officiĂŤle finishtijd 17.00 uur maar de reglementen lieten toe dat er tot 17.15 uur gefinisht mag worden zonder strafmijlen te krijgen. De Greate Pier ging om 17.05 uur over de finish dus geen straftijd. De bemanning van de Greate Pier was dezelfde als vorig jaar nl: Lia aan het roer, Peter bediener van de zeilen ( halfwinder erop als het kon en eraf als er te veel wind stond of niet gunstig was ) Pim als navigator en Hanneke voor de catering en opletten of niet het hele gangboord door het water

20

ging. Dit blijkt een succesformule te zijn omdat deze wedstrijd zowel vorig jaar als dit jaar gewonnen werd. Omdat Bartjan vd. Sluis deze wedstrijd 2 jaar geleden heeft gewonnen ging de wisselbeker voor de derde achtereenvolgende keer naar Schardam. Vinden ze niet leuk, denk ik.

(Vervolg op pagina 21)

Advertenties Radioreclame |TekstTV- & TV-Reclame Webhosting | Webdesign Grafisch Vakwerk

Impuls 135 | 1446WE Purmerend (De Baanstee) Tel 0299 - 667890 | Fax 0299 - 667891 | www.abro-creative.nl | info@abro-creative.nl


Scharminkel

Terug in de haven ging het wedstrijdcomité aan het werk om eerst de verklaringen “ gevaren rakken ” te verzamelen. Het SW rekenprogramma was nog niet helemaal compleet maar was geen probleem om aan een einduitslag te komen. Alle deelnemers waren natuurlijk erg nieuwsgierig naar hun geleverde prestatie. Door de rekenformule van de tijdsoverschrijding was het voor een aantal deelnemers wel even slikken maar ja, dan moet je maar voor 17.15 uur binnenkomen. De winnaar Peter Albers had nog een kort positief woordje over voor de organisatie. Ook refereerde hij aan de goede sfeer die er heerst bij WV Karperskuyl. Namens de deelnemers uit Schardam wil ik de organisatie bedanken voor een perfect verlopen weekend. De aankomst op vrijdagavond, de wedstrijd op zaterdag, de prijsuitreiking en BBQ op zaterdagavond en het ontbijt op zondagmorgen. Alles fantastisch en reuze gezellig. Hopelijk zijn er volgend jaar meer deelnemers uit Schardam. Je moet dit evenement zeker een keer hebben meegemaakt. PtK. Einduitslag 8-uurs WSV De Karperskuyl

21


WSV Schardam

Foto impressie slotbijeenkomst 2012

22


Scharminkel

23


WSV Schardam

24


Scharminkel

Vaarjaar 2012: Heftig! Dit is voor ons een bijzonder jaar geworden, het weer was heftig. Zowel aan de zon als de regen konden we niet snel genoeg wennen. Ik geloofde al in april dat het geen stabiele zonnige zomer zou worden. Omdat we graag naar de Oostzee gaan, had ik maar gepland om de tocht van Lübeck binnendoor naar Nederland te varen. Als je dat doet heb je namelijk weinig last van rommelig weer. Dochter Mirjam en schoonzoon George kwamen met de trein naar Kiel en konden dan ook gelijk genieten van de tocht binnen door die ik verleden jaar al had beschreven. Er is zoveel te zien dat we steeds meer nieuwe, vaak oude gebouwen, cultuur van regio ’ s en markten zien. Vervelen doen we ons dan ook niet. Nu dit jaar zeker niet de motor heeft ons heel wat problemen bezorgt, maar ook plezier in Braunschweig. Hier lagen we een week lang omdat het een mooie stad is. We gingen met de bus naar de stad de chauffeur zei dat is wel duur jullie vallen net in twee zones moeten jullie ook terug dan kunnen jullie beter een kaart nemen voor de hele dag mag je met max vijf personen onbeperkt in die twee zones reizen dat kost dan acht euro dertig. Nou ja, als je met zijn vieren bent klinkt dat als muziek. Kwamen we in Braunschweig bij de kerk aan ik wou hun gelijk de kelder met graf kisten laten zien kelder weg de beheerder beweerde gewoon dat die er niet was. Nou ja ik had het toch zelf gezien verleden jaar. O maar die staat om de hoek kon je niet zien andere kerk iets verder. Daarbij zijn de mensen in de haven erg aardig en je voelt je onder vrienden. Omdat we zolang in Braunschweig zijn blijven liggen om dat er zoveel te zien is. Wat ik niet wist dat de motor langzaam vol liep met buitenwater. Het bekende hevelen dat was wat er gebeurde. Toen we weg wilden varen ging dit niet meer omdat er teveel water in de motor gekomen was. Gelukkig had ik mijn tijd goed gebruikt, de havenmeester Rainer, heeft een garage. Hij restaureert oude auto ’ s, repareert alles wat hij tegen komt. Omdat ik al een wat nieuwere motor wilde. De motor die ik had was één van de eerste VW-diesels van 1980. Had nog geen zelf-stellende kleppen, wou ik er een van omstreeks 1990, die dat wel heeft. Daarbij een groter koppel heeft, voordeel voor in een boot met minder toeren meer vermogen, minder geluid dus. Met Rainer overlegd deze had een vriend, een schrothandelaar ( autosloperij ) gebeld en ja, die had de juiste motor staan. Dus dat was donderdags, Rainer zou de motor ophalen vervolgens reviseren en dan kon ik de motor later met de auto ophalen. Echter toen we vrijdags weg wilde varen stopte de oude motor al voordat we de haven uit waren. Ik had geen zin meer om met de oude motor verder te gaan en heb maar besloten om gelijk de al aangeschafte dan maar te

25


WSV Schardam

gebruiken. Samen met mijn schoonzoon en vrouw de oude motor los gemaakt en in delen eruit getild. Daarna hadden we weekend. In de week erna de nieuwe motor schoongemaakt. Rainer de onderdelen besteld die nodig waren. Samen met een Pool Jan die Rainer in dienst heeft de motor gereviseerd woensdag klaar. Motor naar de haven, ach gebruik die VW caddy maar even, op de haven staat een kraan vraag maar aan Michel die hijst wel even. Makkelijk hoor als je zo geholpen wordt kosteloos want je helpt elkaar toch. Gerda en Mirjam konden wel naar het dorp lopen maar terug moesten ze altijd mee rijden je gaat toch niet lopen met boodschappen werd er dan gezegd. Donderdags zat de nieuwe motor weer in de boot. Dan denk je klaar te wezen maar er bleek een opvoer pompje nodig voor de diesel anders liep de motor alleen stationair. Toen dat klaar was bleek de watergekoelde uitlaat door geroest eigenlijk niet raar na meer dan tien jaar trouwe dienst ik dacht gelijk het probleem te hebben gevonden maar toen moest ik nog wel een nieuwe uitlaat dan denk je nou ja een VW motor in het land van herkomst geen probleem maar iedereen wist gelijk dan moet je in Nederland zijn. Op internet gezocht een bedrijf in Papendrecht

26

Advertenties


Scharminkel

gevonden gebeld het was inmiddels vrijdag had de uitlaat en als ik zaterdag even belde dan kwam hij wel even naar de zaak wat worden we dan verwend in ons land. Dus op de trein naar huis vrijdag avond thuis. Zaterdag uitlaat opgehaald moest wat aangepast worden kon ik mooi thuis doen. Om drie uur ‘ s nachts in de auto naar Braunschweig om acht uur zondag morgen waren we weer bij de boot. Omdat mijn dochter en schoonzoon maandag weer moesten werken konden die de auto weer mee nemen zodat die ook weer op tijd thuis waren. Maandag de nieuwe uitlaat gemonteerd nu zou alles weer goed moeten zijn. Na afscheid van iedereen dinsdag verder gevaren. Voor Hannover heb je een sluis en dan is de wereld klein hier kwamen we de fam Fleumer uit Marken-binnen tegen ja dan vaar je samen op naar Hannover. De volgende dag naar Minden we waren nog niet in dit stadje geweest dus eerst donderdag maar even kijken het was de moeten waard gezellig en mooi en zowaar zon, te mooi weer om door te varen. Dus toen we dachten vrijdag door te varen ging dat even niet omdat de motor weer met water was gevuld. Toen bleek de water pomp die het buitenwater op pompt iets lekte, dus dat was de echte dader blij dat ik het hopelijk laatste probleem heb gevonden. Dit kan opgelost worden met een beluchter. Nu moest ik nog even de motor leeg laten lopen water en olie er uit. Alle flessen bij elkaar onder tussen werden we mee gesleept door de fam Fleumer zodat we aan het einde van de dag bijna in Nederland waren, en ik de motor schoon gespoeld en leeg had. Er moet dan natuurlijk nieuwe olie in en een schoon filter, dus maar even naar dochter en schoonzoon gebeld deze hebben dat op gehaald. Makkelijk hoor je leg dan ergens geef de coĂśrdinaten door en zaterdag om acht uur waren ze daar. Motor gevuld filter geplaatst, niet vergeten als de motor voor langere tijd gestopt wordt de buitenkraan dicht te doen. Zaterdag afscheid van de fam Fleumer die varen via de Rijn en wij via Groningen. George en Mirjam weer naar huis. Van af toen ging alles goed, de motor levert zoveel vermogen dat als ik in een keer gas geef het wel een speedboot lijkt. En nu maar hopen op een zonnig jaar 2013. Waarin we zonder problemen kunnen varen want dit jaar was wel fijn wat betreft hulp van andere mensen, wat een goed gevoel geeft, een ervaring rijker. Maar het is toch niet te hopen dat dit voort zet want dan is de lol er wel van af. Nou ja het weer was toch niet echt wat je graag wil dus dat kwam goed uit. Pieter Visser

27


WSV Schardam

Reddingsstation Zeevang 25 jaar actief op het Markermeer 6 oktober 2012 Reddingsstation Zeevang eindelijk de deuren openen voor het grote publiek. Het 25 jarig jubileum is gevierd met heel veel omwonenden, sponsors, officials en andere belangstellenden die dit buitenkansje om eens met een reddingsboot mee te varen niet voorbij wilde laten gaan. Diverse omliggende stations: Marken, Wijdenes, Enkhuizen en Andijk waren aanwezig. Ook de WSV Schardam was vertegenwoordigd. Met trots werd de nieuwe trainingsruimte met commandocentrum aan alle belangstellenden getoond. De officiÍle opening van de nieuwe ruimten werd later op de dag door burgemeester mevrouw Heerschop van Gemeente Zeevang voltrokken. Zij werd geheel in stijl met een reddingsboot vanuit de haven van Schardam opgehaald. Bij deze een woord van dank van het Reddingsstation Zeevang aan alle belangstellenden die dit tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Nu het watersportseizoen op z ’ n eind loopt en het kwik al weer behoorlijk aan het dalen is, staan er andere activiteiten op programma voor de vrijwilligers van het reddingsstation.

28

Zo is de Simac op dit moment uit de vaart vanwege diverse technische modificaties die doorgevoerd worden. De Simac krijgt o.a. een nieuw door ons zelf ontworpen dashboard waarbij de indeling van de diverse instrumenten: navigatie, radar, kompas, communicatie en motor klokjes op ergonomische wijze ingedeeld worden, zodat in het nieuwe vaarseizoen de Simac weer in tip-top staat ingezet kan worden. De Beer wordt deze winter ook weer volledig geserviced maar blijft 24/7 inzetbaar voor acties. Zie ook:

www.reddingsstation.nl

Advertentie


Scharminkel 131  

clubblad van wsv Schardam jaargang 32 nr 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you