Page 1


Scharminkel

Colofon

Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2011

Jaargang 31 No 1 - 2011 Krant nummer 124

Omschrijving

Dagelijks bestuur Voorzitter: Bobeldijk 98, 1647 CK Berkhout

Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld (Pré-lidmaatschap)

Secretaris: Grootweg 5 1647CN Berkhout

Penningmeester: Beets 110 1475 JH Beets

Klaas Knol 0229-551520

Pim ten Klei 0229-551878

John v. Haastert 0299-403880

Emailadres bestuur :

Specificatie

Lidmaatschap

Donateur Donateursbijdrage (minimaal)

Euro

p/jaar p/jaar éénmalig

34.50 20.60 11.00

p/jaar

30.40

Liggeld

p/m/seizoen Liggeld* Bij overgang naar een vaste ligplaats ** p/m p/m/dag Wintertarief p/seizoen Gebruik Water en Electra

40.80 15.50 0.19 10.20

bestuur@wsvschardam.nl Bestuursleden Bart vd. Sluis 0299-403040 Beets 107, 1475 JH Beets Henk Frijters 0299-401798 Beets 124, 1475 JJ Beets Sjaak Braas 0229-543294 West 50 , 1633 JD Avenhorn Fax 0229-543294 (eerst bellen) Hans de Haan 0299-775448 Oosteinde 43, 1474 MC Oosthuizen Havencommissie Pete Reid (vz) Piet Spaans Jim van Lienen John Feddema

0229-543748 0299-403368 0299-401965 0229-541538

Havenmeester Bereikbaar op

06–31327351

Activiteitencommissie Hans de Haan Peter Korver Jelle de Schaaf Carolla Rood

0299-775448 0229-543010 0299-404010 0229-543509

Jeugdzeilen commissie Sjaak Braas 0229-543294 Rob ter Schure 06-23433429 Mark Souwer 0299-403941 Redactie en drukwerk Frieda Tromp 0299-403562 Gerda en Pieter Visser 0229-551899 Ronald van Delden 0299-667890 Emailadres redactie Scharminkel scharminkel@wsvschardam.nl Bankrekening 30.76.07.739 t.g.v. WSV Schardam te Beets Postgiro 43.01.869 t.g.v. WSV Schardam te Beets K.N.W.V. nummer 298 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. : 40624085 www.wsvschardam.nl |info@wsvschardam.nl Webmaster Jelle de Schaaf Emailadres redactie website website@wsvschardam.nl

Passanten Passantentarief*** Passantenbijdrage Water en Elektra

Trailerhelling Alleen voor Leden Statiegeld Sleutel

p/m/nacht p/nacht

Seizoen 2011

Walplaatsen

60.00 10.00

38.70 66.20 88.30

Tot 4 meter Groter dan 4 meter Brede Boten (Catamarans)

Jeugdzeilen

1.00 1.00

Jeugdzeilen Leden Niet-leden Niet-leden vanaf 2e kind, per kind éénmalige materiaalkosten

p/jaar p/jaar p/jaar eenmalig

33.70 79.10 33.70 13.80

Diversen Clubvlaggen Stikkers

per stuk per stuk

10.00 1.00

* Het liggeld bedraagt meterprijs x ligplaatslengte. Als de scheepslengte groter is dan de ligplaatslengte bedraagt het liggeld meterprijs x scheepslengte. ** Wanneer de ligplaatshouder voor de eerste keer een vaste plaats krijgt toegewezen, is men een extra bedrag van Eur 15,50 per meter verschuldigd. *** De maximale scheepslengte is 15 m. Voor de berekening van het passantengeld wordt de lengte naar beneden afgerond.

1


WSV Schardam

SCHEEPSBENODIGDHEDEN en BUNKERSTATION Oostereiland t.o. 1 1621 AM Hoorn tel: 0229 215250 Fax: 0229 215135 E mail: info@atalantewatersport.nl Web site: www.atalantewatersport.nl

Openingstijden: vanaf 1 oktober 2009 dinsdag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

2

Ook Adverteren in dit blad ? Stuur een mail naar info@wsvschardam.nl en vraag naar onze aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.


Scharminkel

Inhoudsopgave Colofon......................................................................................................... 1 Tarievenlijst WSV Schardam per 1-1-2011 ....................................................... 1 Inhoudsopgave ............................................................................................. 3 Van de Voorzitter........................................................................................... 4 Van het Bestuur ............................................................................................ 6 Ontwikkeling Instructiegebouwtje ................................................................... 7 Van de Activiteitencommissie .......................................................................... 8 Activiteiten Agenda 2011.............................................................................. 10 Standaardisering door de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) ............... 12 Programma Jeugdzeilen 2011 ....................................................................... 13 Uitnodiging Algemene Leden Vergadering ...................................................... 14 Verslag Algemene Leden Vergadering 2010 ................................................... 15 Jaarverslag Secretariaat ............................................................................... 23 Financieel Jaarverslag .................................................................................. 24 Jaarverslag Activiteiten- en Wedstrijd Commissie............................................ 31 Jaarverslag havencommissie ......................................................................... 32 Jaarverslag Jeugdzeilen................................................................................ 33 Jaarverslag Redactie Website en Scharminkel ................................................ 35 Nieuwsbrief Watersport Verbond................................................................... 36 Uitdiepen Haven Dringend Nodig .................................................................. 38 Inschrijfformulier Lessen Jeugdzeilen ............................................................ 39

3


WSV Schardam

Van de Voorzitter Beste mensen, Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het 16 februari. U vraagt zich natuurlijk af of de voorzitter een andere inleverdatum voor de kopij heeft als de rest van de leden. Ja, ik kan U vertellen dat het inderdaad zo is dat ik op dit punt bevoordeeld word. Bijkomend voordeel voor ons allemaal is dat ik daarmee ook nog iets kan schrijven over de allerlaatste ontwikkelingen. Nadeel is dat er wel van mij wel wordt verwacht dat ik in elke Scharminkel weer minimaal een A4 tje voor mijn rekening neem. Wat is dan wel dat laatste nieuws. Nou bijvoorbeeld dat wij gisteravond weer met een drietal Schardammers om tafel hebben gezeten (het z.g. groepje Willem v. Breukelen )

4

Gewoon even bijpraten in algemene zin maar in het bijzonder onze plannen en mogelijke opties voor het opslag/instructie gebouw. Ook vermeldenswaardig dat we voor de vereniging de afgelopen periode (en morgen gaan we weer) Nederland hebben doorkruist. Niet omdat we zoals dat wel eens gekscherend tegen ons wordt gezegd: ,,ach jullie zijn vutters dus jullie hebben tijd zat,, Niets is minder waar. Ik heb zelfs wel eens het idee dat ik het nog drukker heb dan toen ik nog werkte en ik hoor dat zelfde geluid ook om mij heen. Nee, we doen dit alles, om U tijdens onze komende jaarvergadering een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven van wat het bestuur en betreffende commissie als haalbaar beschouwen voor onze vereniging. Het is onze intentie om de laatste nog niet gerealiseerde projecten komend jaar aan te pakken. Daarbij denken wij natuurlijk aan het instructie/opslaggebouwtje, de mogelijke alternatieven daarvoor, maar ook een lange termijn oplossing voor het probleem diepte geultje naar de haven. Meer detail over de verschillende onderwerpen vindt U verder in dit blad. Ook het zo juist genoemde gesprek van gisteravond verliep uiterst plezierig. Ons voorstel om een informatie avond voor de dorpsbewoners te organiseren wordt hier goed ontvangen. Zij zien dit zelf bijna als noodzakelijk.

Een van de punten waarvan zij graag willen dat wij dit onder de aandacht van onze leden brengen is het onderwerp: PARKEREN. Natuurlijk zouden zij graag helemaal geen auto’s voor hun deur te zien, maar zij hebben er begrip voor dat ook onze leden hun auto graag even willen parkeren. Het gaat hun er eigenlijk meer om dat, d.m.v. iets meer begrip voor hun situatie de overlast die zij ondervinden tot een minimum wordt beperkt. Een aantal suggesties. Zet je auto indien mogelijk, niet recht voor hun raam. Een paar meter meer naar voren of naar achteren kan voor de betreffende bewoner veel verschil geven. Laat gedurende langere tochten met de boot de auto niet bij de schardammers voor de deur staan maar laat je even wegbrengen of, breng voor je gaat varen de auto even terug naar huis. Er zullen wanneer je dit zelf moeilijk kunt regelen altijd andere ligplaatshouders bereid zijn om daar even mee te helpen. Vooral tijdens onze dinsdagavond wedstrijden is het aantal geparkeerde auto’s aanmerkelijk hoger dan normaal. Waarom is dit zo? Niet zo moeilijk om daar antwoord op te geven. Het aantal deelnemende schepen is 10-12. Normaal 1 auto per schip gemiddeld misschien nog wat minder zou dus ca: 10 auto’s zijn. Bij een avondwedstrijd zien we echter dat bijna elk lid van de bemanning met eigen auto komt. Dit komt dan neer op ca: 30 auto’s. De gegeven getallen zijn misschien niet helemaal realistisch maar een groot verschil is duidelijk. Om op de dinsdagavonden de parkeerdruk wat te verminderen vragen wij alle opvarenden om daar wat aan te doen. Dit kan b.v. door samen rijden of op een parkeerplaats af te spreken en in één auto naar de haven te komen. Ook parkeren op het driehoekje achter de kerk is misschien een optie. Iets anders verlopen de contacten met het bewoners comité. Het is al weer een aantal maanden geleden dat we met deze groep om tafel hebben gezeten waarbij de sfeer wat minder plezierig was. Met name Bartjan heeft daaropvolgend meerdere keren contact gezocht om ook deze groep te informeren, en gevraagd hun zienswijze en reactie aan ons kenbaar te maken.


Scharminkel

Van de Voorzitter Ook ons idee om voor de bewoners een informatie avond te organiseren is ook hier voorgelegd. Wij vinden het jammer dat wij over het algemeen heel laat of helemaal geen reactie krijgen tot we er opnieuw om vragen. Wij hadden verwacht dat we genoemde informatie avond vóór onze jaarvergadering zouden kunnen organiseren maar de kans dat dit nog lukt, is inmiddels erg klein geworden. Over het reilen en zeilen van onze commissies vindt U verder in dit blad de nodige informatie. Bij deze informatie zal w.s. ook weer een oproep staan om eens in de betreffende commissie mee te draaien. Over het geheel genomen hebben wij nog steeds behoefte aan wat meer mensen. M.b.t. de haven commissie heeft Pete Reit. aangegeven, dat zijn spontane actie tijdens de vergadering van vorig jaar bedoeld is voor één jaar. Deze spontane actie hebben wij allen zeer gewaardeerd en we hadden gehoopt dat we Pete zouden kunnen overhalen om nog wat langer te blijven. Wegens drukke werkzaamheden kan Pete echter niet langer de benodigde tijd vrij maken. Begrip daarvoor, maar voor ons betekent dit dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter voor de havencie. John Feddema heeft zich aangemeld voor de havencommissie. Niet in het bijzonder als voorzitter maar we hebben John wel gevraagd daar eens over te denken. Maar ook voor de andere commissies en bestuur zullen wij uw aanmelding van harte in ontvangst nemen.

aangegeven dat 2011 voor hen het laatste jaar word. Niet alle bestuursleden hadden hun gedachten voor de langere termijn al over dit onderwerp laten gaan maar het is niet ondenkbaar dat er nog één of meer meldingen komen om m.i.v. 2012 te willen stoppen. Wij hechten er veel waarde aan dat nieuwe kandidaat bestuursleden voorafgaand aan een bestuursfunctie een tijdje meedraaien dus ook voor bestuursfuncties kan Uw opgave nu al heel zinvol zijn. De laatst gehouden ledenvergadering is naar wat we hebben vernomen voor meerdere van onze leden niet als plezierig ervaren. Daarom is het onze wens de komende vergadering beter te laten verlopen. Ik heb al zeker 30 jaar een voorzittershamer in huis maar deze nog nooit hoeven te gebruiken zelfs nooit uit de doos gehaald. Op 11 maart gaat hij wel uit de doos en zal ik hem mee nemen. Ik hoop echter dat hij avonds weer ongebruikt in de doos terug komt. We willen graag iedereen de tijd geven 1 maal per jaar haar of zijn zegje te doen. We willen echter absoluut niet dat er leden wegblijven omdat zij er tegenop zien zoveel gekissebis aan te moeten horen. We hopen, mede door deze uitspraak, weer veel van onze leden welkom te mogen heten op 11 maart. Namens het bestuur, Klaas Knol.

Voorafgaand aan de ledenvergadering komt de bestuurssamenstelling altijd even ter sprake. Voor 2011 hebben wij w.s. nog een redelijke bezetting binnen het bestuur. Zowel Sjaak Braas als ondergetekende hebben wel Advertenties

5


WSV Schardam

Van het Bestuur In deze rubriek vindt U alle actuele informatie waarvan het bestuur denkt dat dit voor leden van belang zou kunnen zijn. Ledenmutaties (toelating nieuwe leden zal geschieden volgens artikel 4 van de statuten) Nieuwe Leden

Bedankt als Lid

- Jouke Beemsterboer

Westeinde 240

Berkhout

- Ben van der Laan

Dorpsweg 48

Oudendijk

- Ilse Posch, - Paul Poelstra - Mathijs van Grieken - Onno Boon

Algemene Ledenvergadering Het bestuur nodigt alle leden uit aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op vrijdag 11 maart in cafĂŠ de Grost in Grosthuizen. Alle informatie voor deze vergadering kunt u vinden in dit clubblad.

6

Data verenigingsactiviteiten Vrijdag 11 maart ! Algemene Ledenvergadering (De Grost, Grosthuizen) Zondag 13 maart Blokarten (strandzeilen) in Wijk a. Zee (voor info zie activiteiten kalender) Zaterdag 16 april Boten te water Zondag 17 april Zwembadles voor het jeugdzeilen Zondag 1 mei Start wedstrijdseizoen met de openingswedstrijd Maandag 9 mei Start jeugdzeilen Dinsdag 10 mei Start dinsdagavondwedstrijden Zondag 22 mei Hondenbrokkenrace Voor verdere verenigingsactiviteiten zie de Activiteitenkalender en informatie in deze Scharminkel! Hijsen van de boten Op zaterdag 16 april zullen de boten weer het water in gehesen worden. Diegenen die hier gebruik van willen maken kunnen dit opgeven bij Klaas Knol. Tel: 0229-551520 of e-mail: knol.k@quicknet.nl Leden- en donateurslijst, havenindeling, trailerkaarthouders en wachtlijst haven. Gelijk met deze Scharminkel ontvangen jullie een nieuwe leden- en donateurslijst. Hierin is ook opgenomen de havenindeling (incl. walplaatsen), de lijst met trailerkaarthouders en de actuele wachtlijst. Mochten jullie gegevens tegenkomen die niet kloppen dan gaarne even een berichtje naar mij. Tel. 0229-551878 of email ptenklei@xs4all.nl Scharminkel De volgende Scharminkel zal rond eind mei uitkomen. Kopij voor dit nummer kunnen jullie insturen tot +/- half mei naar de redactie: scharminkel@wsvschardam.nl Website Alle informatie over de vereniging en haar activiteiten evenals de inhoud van de Scharminkels zijn ook te vinden op onze website www.wsvschardam.nl (De inlogcodes voor het beveiligde gedeelte zijn op te vragen bij de webmaster) Namens het bestuur, Pim ten Klei,secretaris


Scharminkel

Ontwikkeling Instructiegebouwtje Het bestuur heeft “niet” stil gezeten. Zoals in vorige artikelen te lezen was heeft het gebouwtje een gezicht gekregen en zijn nu de kosten begroot. Ook is de tekening van het gebouwtje aan de bewonerscomité Schardam gestuurd met de vraag om een “volkvergadering” te organiseren om ons voorstel te bespreken. Hier hebben we ondanks herhaaldelijk navragen nog niets op gehoord. Wel heeft het bewonerscomité aangegeven zelf een ontwerp gemaakt te hebben. Dit ontwerp bestaat uit geschakelde containers dat aan een (1) zijkant ingegraven, bedekt met grond, wordt. Voor containers zou specifiek uit het oogpunt van molest gekozen zijn. Een voorstel wel gekoppeld aan het uitgraven van de haven zou ons worden toegestuurd. Tot op dit moment hebben wij jammer genoeg nog niets ontvangen, maar dit kan nog natuurlijk. Overigens staat de Schardamse groep onder leiding van de heer van Breukelen positief tegenover het gebouwtje, dit is ons in een plezierig gesprek op 14 februari j.l. nogmaals bevestigd, veel begrip wordt getoond. Wel vraagt deze groep om het gebruik van auto’s zoveel mogelijk te beperken zodat de overlast hiervan tot het minimum beperkt wordt. Nu het “stil” zitten. Daar het uitdiepen van de haven nogal een probleem is is Klaas verder gaan zoeken naar oplossingen. Hij heeft zijn middenvoetsbeentje gebroken dus hij heeft alle tijd om internet af te snuffelen daar hij niet mag lopen en dus “stil” moet zitten. En laat Klaas maar snuffelen. Zo ontstond bij hem het idee om een combinatie te maken van een schip dat voor het uitdiepen gebruikt kan worden gecombineerd met een instructieruimte. Dit zou vele problemen oplossen, geen elle lange wijzigingsprocedures van bestemmingsplannen. Geen discussies daar we hier over een gewoon vaartuig praten en dat het uitzicht totaal niet belemmert. Maar wel een schip dat voldoende schroefvermogen heeft om de haven op de een of andere manier op diepte te houden. Mooie oplossingen zijn al gezien, maar de markt is grillig en er zijn soms meer kapers op de kust. Maar nu dit idee is geboren wordt naast het instructiegebouwtje dus ook hard gezocht naar dit soort alternatieven. Ook uw inbreng wordt op prijs gesteld dus als u een idee of voorstel hebt, graag dit drie dagen voor de jaarvergadering inleveren zodat u als lid hier en over de voorstellen van het bestuur, tijdens de jaarvergadering een besluit kan nemen. Bartjan

Data verenigingsactiviteiten Vrijdag 11 maart Algemene Leden Vergadering

7


WSV Schardam

Van de Activiteitencommissie Zoals jullie in de Scharminkel hebben kunnen lezen, heeft Henk afscheid genomen als voorzitter van de activiteitencommisie. En ondergetekende heeft het overgenomen. Hierbijnog mijn dank voor al het werk wat Henk in de afgelopen jaren heeft verzet. Ik zalproberen het minimaal zo goed te doen, maar dat zal niet meevallen. Op 16 januari organiseerden we onze eerste activiteit in de nieuwe bezetting; de nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie hebben we gehouden in Sennie's eetcafé in Warder. Dit was de eerste keer dat wij een bijeenkomst op deze locatie hielden en luisterend naar verschillende reacties is dat wel in de smaak gevallen. Ook de opkomst viel mij niet tegen(ik wordt echter nog niet belemmerd door enige kennis van het verleden). Helaas kon ik er zelf pas om 17:00 uur zijn, maar toen ik er met Joeka (mijn zoon) aankwam, was het er gezellig druk. En ondanks dat je denkt dat alles in kannen en kruiken is, zie je nog kleineorganisatorische details die nog niet helemaal 100% waren. Maar dat was gelukkig niet temerken. Verscheidene medeleden hebben ook nog nieuwe ideeën aangedragen om teorganiseren, en dat ga ik proberen uit te werken en daar horen jullie nog spoedig van. Maar voor we zover zijn, lijkt het mij handig dat jullie mij wat beter leren kennen. Ik beninwoner van Oosthuizen (naast cafe Ans en Piet) en slechts nog maar kort lid van devereniging (2009). Derhalve weet ik dus ook nog lang niet alles van de ins en outs van devereniging en ik heb nogal eens moeite met de juiste namen bij de juiste personen teplaatsen (veel te veel Pieten en Jannen :-)). Ik ben 48 jaar. En alhoewel ik langzamerhand door mijn kinderen en collega's als een wat oudere lichaamsdeel beschouwd ga worden, voel ik mij jeugdig nu ik deel ben van hetbestuur van de vereniging. Geen idee waar dat vandaan komt. Ik heb een paar hobby's: drummen in een band, tennis, zeilen, fietsen, snowboarden enmijn werk. Jammer dat dat laatste zoveel tijd kost.

8

Wij varen trouwens de boot 'de Schutter'. Dat is een 30 foot Jupiter-van der Stadt kajuit zeilboot. Ik heb een drukke baan als directeur van een automatiseringsbedrijf voor informatiesystemen op vliegvelden die ik in 1995 opgericht heb (www.infologic.nl). We hebben 19man personeel in dienst en ik vlieg regelmatig over de wereld, zoals een week naar Polenen de week erna naar Helsinki. Ik zal echter nog wel moeten groeien (niet in formaat) in mijn rol als voorzitter. Dat is namelijk iets anders dan een bedrijf leiden. Nu even terug naar de activiteiten. Onze commissie heeft reeds een voorlopige agendagemaakt en deze geplaatst in de Scharminkel. Daarin hebben we een mix van reeds eerder georganiseerde evenementen (het Block van Kuffeler, e.a.) , maar ook wat nieuweideeën (rondje IJsselmeer). Deze moeten we echter nog verder uitwerken. Wat mij opvalt van het afgelopen jaar is dat ik al een aantal leden van naam en gezichtken, maar lang niet alle leden. Wie zijn deze leden en waarom zie ik ze zo weinig. Misschien omdat ik te hard werk en alleen in de avonduren of weekend in de haven ben? Of is het omdat deze leden geen interesse hebben in evenementen of wedstrijden? Kanook natuurlijk. En daar hoeft en valt weinig aan te doen. Ieder zijn liefhebberij. Maar zijn er ook leden die niet direct mee durven te doen aan evenementen omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat zij te weinig ervaring hebben? Teveel onderdoen voor de ervarener leden? Bang zijn voor problemen op het water? Deze leden willen wij graag gaan bereiken. Ik kan deze leden dan ook mededelen: ze hebben waarschijnlijk meer ervaring dan wij. Wij hebben pas sinds 1,5 jaar een boot. Desondanks hebben we bijvoorbeeld meegedaan met de ronde van Noord Holland en we hebben enorm genoten. Het was voor ons een geweldig en memorabel weekend. Wel moet gezegd worden dat het wel een flinke sprong in het diepe was, daar de wind op de Noordzee tot wel 6 bft. toenam. Maar het is uitstekend verlopen. Wat mij wel opviel, was dat er weinig informatie over de tocht was. En dat was lastig voorbereiden voor ons. Niet dat dit een klacht is, maar dat is wat ik geconstateerd heb. En dat kan een reden zijn waarom sommige leden niet meegaan. Hier kunnen wij bijvoorbeeld wel wat aan verbeteren.


Scharminkel

Wij hebben voor het komende seizoen bijvoorbeeld een rondje IJsselmeer gepland. Hier willen we bijvoorbeeld een oversteek naar Lelystad combineren met een stadswandeling in Urk, en andere activiteiten. Ideeën zijn welkom. De grote vraag is, zijn er leden die normaliter niet meegaan, maar best mee willen? Mijn vragen aan jullie zijn, zijn er nog redenen om alsnog niet mee te gaan (behalve natuurlijk de data). Of zijn dit soort ideeën voldoende om in te schrijven bij dit soort activiteiten? Waar hebben jullie behoefte aan? Laat wat van je horen! Stuur gaarne een mailtje naar hdehaan@quicknet.nl. Wat ik daaruit kan leren laat ik weten op de algemene ledenvergadering. Voorts vraag ik dringend medeleden om na te denken wat je voor de commissie kan betekenen. Zoals gezegd heb ik een drukke baan en coördineer graag de activiteiten. En we kunnen het niet alleen overlaten aan de mede commissie leden. Ook die hebben het vaak druk. Dus zonder voldoende hulp redden wij het niet. Ik vraag aan eenieder om eens na te denken of je je steentje kan bijdragen bij het organiseren van een enkele evenement. Je hoeft niet lid te worden van de commissie, maar bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van een tent, etc. zou al geweldig helpen. Alleen moeten wij dat van tevoren dan wel weten. Tot zoverre de memoires van een beginnende aankomend zeiltalent :-). Ik hou jullie op de hoogte de komende tijd. Hans de Haan

Advertentie

9


WSV Schardam

Activiteiten Agenda 2011 13 maart Aanvang: 14:00 uur Blokarten (zeilen op het strand in een wagentje) Gaat alleen door bij voldoende deelname. Je kunt je inschrijven voor 1 of 2 uur. Kosten: â‚Ź25 voor 1 uur | â‚Ź45 voor 2 uur. Bij 10 of meer personen hebben we 3 blokarts voor 4 personen, maar wel 15% korting. Na afloop kunnen we nog even borrelen. Organisatie: Hans de Haan (is helaas dan niet aanwezig), en ter plekke Peter Korver Uiterlijk inschrijven 5 maart bij hdehaan@quicknet.nl 1 mei: start van het seizoen met de 1e wedstrijd. 12:00 uur briefing 13:00 - 16:00 uur de wedstrijd. De volgende avondwedstrijden vinden plaats op dinsdagavond op: -

10

3 mei 10 mei 17 mei 24 mei 31 mei 14 juni 21 juni 28 juni 30 augustus 6 september 13 september 20 september

De wedstrijden beginnen meestal om 19:00 uur en duren zo gemiddeld 1,5 uur. Vooraf krijg je te horen waaruit het parcours bestaat. Per wedstrijd mag je zelf bepalen of je meedoet of niet. Niets is verplicht, behalve je aan de regels te houden. Na afloop wordt de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt en krijgt de winnaar een drankje. Iedereen is welkom; je krijgt een handicap toebedeeld naar snelheid van je boot. Dus ...... iedereen kan winnen! Kosten: geen | Inschrijving: voor de wedstrijd 22 mei Hondenbrokken race Dit is een 6 uurs race waarbij je zoveel mogelijk mijlen dient af te leggen en wordt verrekend met je boot handicap. Je mag het parcours zelf bepalen tussen een aantal waypoints. Een bepaalde parcours mag je maar 2 keer achtereenvolgens af leggen. Na afloop wordt de Winnaar bekend gemaakt en ontvangt de John Fennemabokaal. Dit gaat gepaard met een hapje en een drankje. Aanvang is 09:00 uur dus de slaapkoppen moeten wat eerder hun bed uit. Kosten: geen Inschrijving: voor de wedstrijd Organisatie: Henk Frijters 2 - 5 juni Hemelvaart Hier gaan we vanaf donderdag 4 dagen varen in combinatie met uitstapjes. Op donderdag varen we naar Lelystad. Voor diegene die dit een grote of enge overtocht vinden, vraag ik enkele vrijwilligers om in de buurt van deze boten te blijven. Zelf meld ik mij hierbij ook aan. De bedoeling is dat allesoorten boten meekunnen. In Lelystad kan je dan in Bataviastad gaan shoppen of de Bataviawerf bezoeken. Op vrijdag varen we waarschijnlijk naar Urk. Daar wil ik een stadswandeling organiseren. Daarna kunnen we uit eten gaan waarbij de commissie een bijdrage zal doen. Op zaterdag varen we het IJsselmeer over naar waarschijnlijk Enkhuizen. Dit is een gezellige plaats om te bezoeken en teven kan je het Zuiderzee museum bezoeken (zelf ben ik er nog nooit geweest). 's Avond kunnen we gaan stappen. Op zondag varen we weer terug naar Schardam. Je hebt de keuze om dit via welke weg dan ook te doen. Kosten: alle drankjes, kleding, museum bezoeken en een deel van het eten. Wordt nog nader bekend gemaakt. Inschrijving: uiterlijk 14 mei Organisatie: Hans de Haan


Scharminkel

12 -13 juni Pinksteren Block van Kuffeler Dit is een uitermate geschikte tocht voor ALLE typen boten. Dit is een activiteit over 2 dagen waarbij je even voorbij Marken vaart naar het Block van Kuffeler. Daar aangekomen wordt er 's avonds een barbeque gehouden en kunnen kinderen eventueel in een tentje slapen. De volgende dag is de terugvaart. Kosten: vlees en barbeque meebrengen Inschrijving: op de dag van vertrek Organisatie: Peter Korver 2 - 3 juli Schardammer weekend Dit weekend wordt georganiseerd in samenwerking met de jeugdcommisie en is voor zowel de jeugd als de volwassenen. Nadere informatie volgt nog. 10 - 11 september Rondje van Noord Holland Nadere informatie volgt nog. 1 oktober Sluiting van het seizoen. Nadere informatie volgt nog. Namens de Activiteitencommissie

11

Hans de Haan

Advertenties De Scharminkel is opgemaakt door;

Ambacht en Metaal vloeien sinds 1898 samen bij

De Tinkoepel Tinnegieterij Radioreclame TekstTV-Reclame Webdesign Webhosting Grafisch Vakwerk

Impuls 135 1446WE Purmerend (De Baanstee) Tel 0299 - 424404 Fax 0299 - 421556 info@424404.nl

Tinnen Producten, in brons gegoten. Ook voor reparatie of restauratie kunt u bij ons terecht

Bezoek onze website voor meer informatie adressen en de meest actuele openingstijden. www.tinkoepel.nl Tel 075—6176204


WSV Schardam

Standaardisering door de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) Bij het jeugdzeilen gaat het komende jaar het een en ander veranderen. Niet omdat we uitgekeken zijn op hoe het jeugdzeilen nu draait, daar zijn we best tevreden over, maar wel omdat het CWO een slag aan het maken is certificering en standaardisering binnen de opleidingen. Het CWO zorgt voor veel opleidingen, wellicht zijn er leden die hun vaardigheidsbewijs voor kielboot behaalt hebben volgens de eisen van de CWO. Maar er zijn ook opleidingen van catamaran tot motorboot. WSV schardam biedt al vele jaren als vereniging het jeugdzeilen aan volgens de standaarden van de CWO. Sjaak is gemachtigd om de diploma’s te ondertekenen en af te geven en een team van mensen geeft les en begeleid de lessen. We hanteren een eigen samengestelde lesmethode waarin alle eisen die de CWO stelt aan het examen behandeld worden.

12

Nu wil de CWO wil meer grip krijgen op het reilen en zeilen van de opleidingen. Dat doet ze door middel van een nieuw certificering stelsel, een aangescherpt eisenpakket waaraan de opleidingslocatie en het materiaal moeten voldoen, en het houden van controles dmv locatiebezoeken. De nieuwe certificering houdt onder andere in dat elke instructeur minimaal een ZI 2 diploma moet hebben en er elke avond eigenlijk een ZI 3 instructeur aanwezig moet zijn. Voor het behalen van een ZI diploma moet je een proeve van bekwaamheid afleggen en per niveau worden er verschillende eisen gesteld. Zo moet een ZI2 instructeur in ieder geval over de volgende vaardigheden beschikken: Geven van lessen ;-), Assisteren bij activiteiten, inschatten van begin niveau van de pupil. De ZI3 instructeur moet daarnaast activiteiten kunnen organiseren, het vaardigheidsniveau van pupillen kunnen vaststellen en het sportkader kunnen aansturen. Om de eigen instructeurs te kunnen opleiden moet je eigenlijk een ZI4 instructeur in huis hebben. Daarover op een later tijdstip meer. Nieuw is ook dat het kader, (wij dus) via het zogenaamde CGO beoordeeld of opgeleid worden waarbij CGO staat voor competentiegericht opleiden. Om een certificaat te halen moet je werken met een portfolio en een proeve van bekwaamheid.

Ook worden zoals gezegd aan de locatie nieuwe eisen gesteld en die zijn vooral op het gebied van veiligheid, de mogelijkheid om binnen instructie te geven en hygiëne. Het zeilmateriaal en de begeleidingsboten moeten in goede staat zijn en aan de veiligheidseisen voldoen. In eerste instantie was het even schrikken. Een dik boek met “wetten en regels” en een vreselijk “ANWB” gevoel overviel ons. Bij nadere bestudering bleek dat we het heel goed doen op lesinhoud en instructiegebied. Onze organisatie is redelijk goed op orde, de administratie klopt en het materiaal is over het algemeen goed. Er moet gewerkt worden aan één begeleidingsboot, en we missen, jawel, het instructielokaal en de hygiënische omstandigheden rond de toiletten tenzij je natuurlijk de elektrocutie van bacteriën als hygiënisch beschouwd ;-). We moeten nog wat meer aandacht aan veiligheid besteden, voldoende EHBO kennis en materiaal, brandblussers, ambulance route etc. Als laatste maar wel belangrijk, de certificering. Inmiddels zijn we allemaal ZI2 verklaard. Nog niet iedereen heeft de pas maar dat komt goed (zegt de CWO). Op dit moment is de jeugdzeil commissie met het CWO in overleg om de proeve van bekwaamheid voor ZI3 af te spreken. Er komt dan een instructeur beoordelen of het lesgeven gaat zoals voorgeschreven en of de instructeurs over de benodigde vaardigheden beschikken. Dat wordt leuk in die optimisten! Of toch maar lasers lenen. Zolang dat nog niet het geval is mogen we wel lesgeven met een ZI3 er of hoger op afstand. Hiervoor is Gerrit Jan Vos van het Regionale opleidingsteam bereid gevonden. Het verhaal klinkt wel luchtig deze hele exercitie betekent een stevige tijdsinvestering en een hoop regelwerk om weer netjes aan de nieuwe eisen te voldoen. In een latere Scharminkel meer hierover. Mark


Scharminkel

Programma Jeugdzeilen 2011 Dag

Datum

Activiteit

Informatie

zondag

24-apr

Zwembadles

Verplichte les

maandag

9-mei

1e lesweek

maandag

16-mei

2e lesweek

maandag

23-mei

3e lesweek

maandag

30-mei

4e lesweek

donderdag

2-jun

geen les

maandag

6-jun

5e lesweek

Maandag

13-jun

geen les

dinsdag

14-jun

7e lesweek

maandag

20-jun

8e lesweek

za-zo

25 26 juni

Combi wedstrijden

Hemelvaartsdag

2e pinksterdag

Cwo 2-3

maandag

27-jun

9e lesweek

maandag

4-jul

10e lesweek

Zaterdag

9-jul

Schardammer weekeinde

maandag

11-jul

11e lesweek

Zaterdag

16-jul

Afzeilen

Afsluiting

begin

sept

Wedstrijd Edam

Onderlinge wedstrijd met Edam

begin

sept

Nog een keer schoolzeilen?

13 Extra activiteiten jeugdzeilen/ Barbecue


WSV Schardam

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2011 Voor:

Leden van WSV Schardam.

Datum:

Vrijdag 11 maart 2011.

Plaats:

CafĂŠ De Grost Grosthuizen 80, Grosthuizen

Aanvang:

20.00 uur.

AGENDA 1.

Opening

2.

Notulen jaarvergadering 2010

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

Deze kunnen ingediend worden tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij de Secretaris.

14

5.

Verslag Secretariaat

6.

Financieel verslag

7.

Verslag kascommissie

8.

Verkiezing nieuwe kascommissie

9.

Tarieven WSV Schardam

10.

Bezetting Commissie

11.

Verslag Activiteitencommissie (incl. Wedstrijdcommissie.)

12.

Verslag Havencommissie

13.

Verslag jeugdzeilen

14.

Havenontwikkeling

PAUZE 15.

Vervolg Havenontwikkeling

16.

Verslag Scharminkel/Website

17.

Verkiezing bestuursleden.

Regulier aftredend en herkiesbaar: John van Haastert . Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris. 18.

Presentatie Activiteitencommissie

19.

Rondvraag

20.

Sluiting


Scharminkel

Verslag ALV WSV Schardam Gehouden op vrijdag 12 maart 2010 te Grosthuizen (CONCEPT) Aanwezig: 35 stemgerechtigde leden. 1.

Opening De voorzitter (vz.) heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering in Café “De Grost” te Grosthuizen. Hij vraagt aan Henk Frijters of er nog huishoudelijke mededelingen zijn. Henk: 2x koffie voor rekening van de vereniging en de rest voor eigen rekening. Hierna opent de vz. de vergadering om 20.10 uur.

2.

Notulen jaarvergadering 2009 Het verslag wordt inhoudelijk zonder opmerkingen goedgekeurd. Over de uitvoering is wel een opmerking nl:. John van Lent: De inning van havengelden via Frits zou 1x per maand geschieden. Is niet gebeurd. Antw. Kees: Klopt, Is totaal 3x gebeurd. Er is geen reden waarom. De voorzitter bedankt de secretaris voor de verslaggeving en tekent het verslag.

3.

Mededelingen Er is bericht van verhindering ontvangen van: Kees Koeman, Sjon Rood, Martin Neuman, Aaldert Kielstra, Peter Korver, Joop Wilms, John Feddema en Dick de Vries. Martin en John geven hun stem aan het voorstel van het bestuur als er evt. gestemd zou moeten worden. Elie stelt dat dit statutair niet kan. Antw. vz. Of het wel of niet kan is op dit moment niet aan de orde. Indien nodig beslist het bestuur.

4.

Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.

5.

Verslag secretariaat De secretaris verwijst naar het verslag zoals dit in de “Scharminkel” nr. 1/2010 is opgenomen en geeft een korte toelichting. Pete Reid heeft een opmerking nl. de tekst: “wie evt. voor of tegen het gebouwtje was” moet worden: “wie evt. voor of tegen een onderzoek naar de haal-

baarheid van het gebouwtje was.” Dit is bij deze aangepast. De voorzitter bedankt de secretaris voor de samenstelling van het verslag. 6.

Financieel verslag De penningmeester geeft een toelichting op de bijlagen 1,2 en 3 zoals die in de Scharminkel 1/2010 zijn gepubliceerd. Pete Reid vindt het vreemd dat als er een financiële krapte is er toch een activiteit (Vinkeveen) georganiseerd wordt waar veel geld bij moet. Vz: De activiteitencie. heeft een begroting en is daar praktisch binnen gebleven. Bovendien betreft het een activiteit waaraan alle leden aan mee kunnen doen en niet alleen de ligplaatshouders. Elie van Putten: De begroting van de liggelden is lager dan wat werkelijk is binnengekomen? Antw. Kees: Komt

15


WSV Schardam

door de zwerfplaatsen. Deze worden dubbel betaald. Elie: Het resultaat van het jeugdzeilen is positief. Hij stelt voor een fonds in het leven te roepen voor het jeugdzeilen. Hierna volgt een discussie over de manier waarop met name het jeugdzeilen om moet gaan met de financiën. Het uitgangspunt is dat het jeugdzeilen zich financieel zelf moet bedruipen binnen de vereniging. Hiervoor hoeft geen aparte administratie te worden gevoerd zoals was voorgesteld. Mark Souwer: Er kan subsidie aangevraagd worden bij de gemeente voor het werken met jongeren. Dit zou kunnen gaan om een bedrag van € 500. Vz. In het verleden is besloten om dit soort subsidies niet aan te vragen maar bij aanschaf van een grote investering wordt er wel een beroep op de gemeenten (Zeevang en Koggenland) gedaan (vb: Havenboot voor jeugdbegeleiding.) maar zegt toe deze mogelijkheid serieus te onderzoeken. Pete Reid heeft vragen over de overschrijding van het budget voor de Scharminkel/Website en of het begrote bedrag nu structureel is. Antw.Kees: De overschrijding is het gevolg van verhoogde productie- kosten waar het bestuur akkoord mee is gegaan en het begrote bedrag is, zoals het er nu uitziet, structureel. George Postma vindt (ook namens John van Lent) de afdracht aan het KNWV een flinke post

16

en vraagt of er geen mogelijkheid is om de groep leden die geen boot hebben of geen gebruik maken van de trailerhelling anders te benoemen waardoor de afdracht vermindert kan worden. Het voordeel zou dan ten gunste van de vereniging moeten komen. Antw. vz. Dit zal wel erg moeilijk zijn om dit op een legale manier te doen maar zal dit wel onderzoeken. George vindt ook de post “Baggerwerkzaamheden” erg hoog omdat hij denkt dat dit maar voor een paar boten is die te diep steken en dit elk jaar zal terugkomen. Antw. vz: De post omvat niet alleen baggeren maar ook terreinonderhoud. Er is vorig jaar niet gebaggerd dus alles is voor onderhoud terrein. Hij merkt tevens op dat de vereniging zich in het verleden naar de ligplaatshouders heeft verplicht de haven op tenminste 1.80 mtr. diepgang te houden tov. het zomerpeil. (In 2013 heeft het HHNK gepland om in de haven te baggeren maar niet er buiten!) Nadat er geen vragen meer zijn vraagt de vz. aan de aanwezige leden wie er verandering in de weergave van het financieel beleid willen zien. Er komt geen reactie uit de vergadering dus akkoord. Wel wordt het echter aan de nieuwe penningmeester overgelaten om evt. wijzigingen door te voeren. 7.

Verslag kascommissie Georg Postma doet, mede namens John van Lent, verslag van de kascontrole. Zij hebben geen defecten kunnen constateren de cijfers klopten maar er zijn wel wat kanttekeningen over


Scharminkel

hoe de staatjes zijn samengesteld. Hierbij zijn onderling wel wat verschilletjes ontdekt maar de uiteindelijke cijfers klopten perfect. Ook ten aanzien van de voorraden, oa. vlaggetjes, merkt hij op dat dit moeilijk te inventariseren was en stelt voor om voor volgend jaar de voorraden te tellen en op de balans op te nemen. George bevestigt nogmaals dat zij alles in orde hebben bevonden en stelt voor Kees decharge te verlenen hetgeen door applaus wordt bekrachtigd. De vz. bedankt Kees voor zijn werkzaamheden. 8.

Verkiezing nieuwe kascommissie George Postma is aftredend. De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit: John van Lent en Jelle de Schaaf. Als reserve meldt Rene Korver zich aan.

9.

Tarieven WSV Schardam Voorgesteld wordt om het gebruik van de trailerhelling te verhogen van € 22,20 naar € 60,00 per jaar. De vz. ligt deze verhoging toe. Na enkele reacties zoals: Geen angst om leden te verliezen?; € 22,20 is wel erg weinig maar na de verhoging geen uitbreiding van faciliteiten; verhoging gefaseerd toepassen; 1 boot per trailerkaart; stikker met jaarcijfer op boot plakken ter controle; gebruik wordt nu wel erg duur, wordt besloten de verhoging gefaseerd toe te passen in 2 jaar te beginnen in 2010 en wordt onderzocht hoe een effectieve controle mogelijk is.

10.

Bezetting commissies Klaas: Havencommissie zal bestaan uit; Klaas Knol (tijdelijk), Piet Spaans en Jim van Lienen terwijl Marco Catshoek, Sjon Rood en Nico Besseling beschikbaar blijven voor “klussen” in de haven. Sjaak: De jeugdcommissie bestaat uit; Sjaak Braas, Mark Souwer, Rob ter Schure en Innes van der Linde en daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers die assisteren bij het jeugdzeilen. Hier kunnen nog wel wat mensen bij. Wie….? Henk: De Activiteitencommissie bestaat uit Henk Frijters, Jan Schouten, Peter Korver, Jelle de Schaaf, Carola Rood. Hans de Haan zal hieraan toegevoegd worden. Pim: wedstrijdcommissie bestaat uit: John Feddema, Henk Frijters, Gerard Ootes en Pim ten Klei terwijl op Willem Tromp en Rene Korver een beroep gedaan kan worden indien nodig.

11.

Verslag Activiteitencommissie Henk Frijters verwijst naar het verslag zoals dat staat afgedrukt in de Scharminkel waarbij hij het evenement in Vinkeveen een groot succes vond met ook deelname van leden die geen ligplaats in de haven hebben. Zijn commissie is het hart van de vereniging en mag daarom ook wel wat geld kosten. Dit jaar zijn er ook voor diverse evenementen eigen bijdragen gevraagd. Hij doet een oproep aan alle leden om zo veel mogelijk deel te nemen aan de verenigingsevenementen ook als je geen boot hebt. Je kunt altijd mee als opstapper dan even melden bij Henk. Tevens meldt hij dat het evenement in Vinkeveen dit jaar waarschijnlijk op een andere

17


WSV Schardam

datum zal plaatsvinden ivm. de beschikbaarheid van de accommodatie. Verder is de activiteitenkalender redelijk gelijk aan vorig jaar. De voorzitter bedankt Henk en zijn commissieleden voor het vele werk van het afgelopen jaar. 12.

en 12a ; Verslag Havencommissie / verplichtingen ligplaatshouders Klaas, als vervangend voorz. van de havencie, doet verslag van de werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en wat de komende tijd staat te verwachten, waaronder het havenlicht en aanlooplicht bij de trailerhelling.Wat kosten betreft waren er wat tegenvallers nl. de grastegels en pomp voor persleiding zouden voor niets te krijgen zijn. Dit lukte uiteindelijk niet. De aanschaf van de pomp is dan ook uitgesteld. Hij meldt ook dat hij woensdag 31 maart uitgenodigd is bij de bezwarencommissie van het Hoogheemraadschap over de persleiding en parkeerplaats voor trailers. Pete Reid geeft zich op als lid van de havencommissie Doordat Frits niet meer beschikbaar is als havenmeester en de bezetting van de havencie is teruggebracht naar 3 man heeft Klaas een voorstel, en licht dit uitgebreid toe, hoe dit het komend jaar opgevangen zou kunnen worden. Met de vermelding dat dit dan een proefjaar zal worden. Alle ligplaatshouders zullen via mail een uitleg van de procedure krijgen en kunnen dan intekenen op een lijst van werkzaamheden (inclusief havendienst) Bestuursleden, com-

18

missieleden en leden die al veel voor de vereniging doen, zullen buiten deze werkzaamheden blijven. Er volgt nu een discussie, gestart door Hans Mantje en gesteund door Pete Reid, over de vraag waarom Frits is gestopt als havenmeester. Uiteindelijk wordt deze vraag aan Frits zelf gesteld. Antw. Frits: Hij vond dat veel werkzaamheden hem uit handen zijn genomen door het bestuur oa. het innen van passantengelden voor schepen die langere tijd in de haven lagen en hij werd niet op de hoogte gehouden van zaken die zich in de haven afspeelde. Oa. de komst van de platbodem van Martin Maas in de winter van 2008. Hierna ging de discussie verder waarbij Hans Mantje het bestuur verweet niet gereageerd te hebben op de mail van Frits waarbij hij aangaf te zullen stoppen als havenmeester. John van Lent maakte een einde aan deze discussie omdat hij vond dat dit niet thuis hoorde op deze vergadering en verweet Frits dat hij er ook niets aan heeft gedaan zijn ongenoegen aan het bestuur kenbaar te maken. De vz. voegde hier nog aan toe dat er een vergadering is geweest tussen het bestuur en havencie. en is zelf aanwezig geweest bij een havencie. vergadering. Hier heeft Frits ook niets gezegd over zijn frustratie. Klaas kwam terug op zijn voorstel over havenwerkzaamheden en vroeg of er vragen waren. George Postma: Tot wie richt zich een passant die langer in de haven wil blijven? Antw. Klaas:


Scharminkel

tot de diensdoende havenmeester die over een mobiele telefoon zal beschikken. Indien die er niet uit komt kan hij terugvallen op een lid van de havencie. John van Lent stelt voor een logboek bij te houden waar alle informatie in staat. Antw.Klaas: Dit was al lang zijn wens maar kwam nooit van de grond. Is dus akkoord. Piet Bijleveld heeft vragen hoe vaak de diensdoende havenmeester in de haven aanwezig moet zijn en of de dienst ook een deel van de week maar dan bijv. 2 weken mag zijn. Antw. Klaas: Door de week 1x per dag en in het weekend 2x. Het delen van de weken moet opgelost worden met de andere partij. Jan Schouten vraagt of het nog een optie is dat Frits terugkomt als havenmeester. De vergadering: Ja graag. Aan het eind van dit “bewogen” punt stelt Klaas dat hij zal nadenken op welke manier er met Frits nog contact zal worden opgenomen. 13.

Verslag Jeugdzeilen Sjaak vraagt of dit punt, ivm. de presentatie van zijn commissie, na de pauze mag worden behandeld. Akkoord.

14.

Havenontwikkeling Bartjan van der Sluis geeft een uiteenzetting van de procedure over het onderzoek naar de haalbaarheid van het instructiegebouwtje tot nu toe en stelt dat het nu wachten is op de gemeente over wat wel of niet mogelijk is. Ook gaf hij aan dat er leden waren die op de stoel van het bestuur zijn gaan zitten door bij de gemeente de indruk te wekken dat de meeste leden tegen een onderzoek naar de haalbaarheid van het instructiegebouwtje waren. John van Lent is verbaasd dat er geen ingekomen stukken waren want hij had nav. de enquête een mail gestuurd ter behandeling op de vergadering. De secretaris heeft dit stuk niet gezien als een ingezonden stuk maar zal de tekst hierop nog eens nalezen. Tevens is John sterk van mening dat de discussie over een gebouwtje niet dient plaats te vinden daar de vergadering vorig jaar heeft besloten de containers te vervangen en niets anders. Vz.: Klopt dat gekozen is voor vervanging van de containers maar de havencommissie vond dat ze na opknappen tegen weinig kosten, nog wel een paar jaar mee konden. Hiervoor is toen door het bestuur gekozen. Maar ook was afgesproken tzt. verder te gaan met een onderzoek naar een clubschip. Nav. een opmerking van Jetty Voermans (wethouder gem. Zeevang) dat er nooit toestemming voor een clubschip zou komen heeft het bestuur gemeend de haalbaarheid van een Instructiegebouwtje te onderzoeken daar ook voor het vervangen van de containers opnieuw een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Ook dit punt werd druk bediscussieerd door oa. John van Lent, Pete Reid, Hans Mantje, de voorzitter, Willem Tromp, waarbij de laatste stelde dat het naar zijn mening niets uitmaakte of het onderzoek nu een clubschip of een gebouwtje betrof. De voorzitter stelde voor om nu een Pauze te houden en daarna hier nog even

19


WSV Schardam

op terug te komen. Akkoord. PAUZE 13.

Verslag Jeugdzeilen. Direct na de pauze kreeg, zoals afgesproken, de jeugdcommissie het woord. Sjaak gaf aan een goed jaar te hebben gehad met veel activiteiten. Niet alleen les geven aan de jeugd maar ook zwemvesten testen in het zwembad; schoolzeilen voor 2 scholen uit de gemeenten Koggenland en Zeevang; wedstrijdje met de jeugd van Edam; demonstratiezeilen tijdens de HISWA te water; open dag voor de jeugd en volwassenen uit de gem. Zeevang in Schardam en ook in Warder‌‌enz. Hierna gaf hij het woord aan Rob ter Schure en Mark Souwer die met beeld en verslag een uitgebreide presentatie hielden van de activiteiten van de jeugd en hun begeleiders. Zij benadrukten nog te hopen op een spoedige oplossing voor de gebrekkige omstandigheden waaronder zij de jeugd instructie moeten geven en gaven aan dat er al een aantal begeleiders om deze reden zijn afgehaakt. Ook nodigden zij alle leden uit eens te komen kijken bij de activiteiten van de jeugd om zodoende hun belangstelling te tonen. Elie vraagt wat gebeurt er nadat de kinderen 12 jaar zijn geworden en door willen gaan met

20

zeilen ? Antw. Bij de WSV Schardam kunnen zij niet verder dan kunnen zij door bij de WSV Hoorn en niet naar Edam zoals sommige leden denken. De vz. bedankt de jeugdcommissie voor haar activiteiten en beaamt dat het erg leuk is om bijv. het testen van de zwemvesten te bezoeken of het wedstrijdje met Edam (kunnen we misschien de beker eens mee nemen naar Schardam) vervolg Havenontwikkeling. De vz. komt terug op hetgeen al gezegd is over dit onderwerp en geeft toe dat er niet helemaal gehandeld is zoals afgesproken maar doordat het onderzoek naar een clubschip geen haalbare kaart zou zijn (uitspraak van de wethouder Jetty Voermans) is voor het gebouwtje gekozen. John van Lent: Dan had het bestuur eerst toestemming van de leden moeten vragen. Om aan dit punt een einde te maken stelt de vz. voor in stemming te brengen wie voor of tegen de voortzetting van het onderzoek is. De vergadering gaat akkoord. De vz. vraagt nu wie er tegen is om het onderzoek naar de haalbaarheid van het gebouwtje voort te zetten. 5 leden zijn tegen. Het onderzoek wordt dus met grote meerderheid van stemmen voortgezet. Vermeldt wordt nogmaals uitdrukkelijk dat de leden de uiteindelijke beslissing hebben als het bestuur met een voorstel komt.


Scharminkel

Vervolgens meldt Klaas nog dat er voorbereidingen zijn om op kleine schaal met eigen middelen de vaargeul op diepte te houden. Allen zijn akkoord. 14.

Verslag Scharminkel / Website Piet Visser: De redactie doet zijn uiterste best om de kwaliteit van de Scharminkel op peil te houden of te verbeteren. Hierbij is echter ook medewerking nodig en doet bij deze een beroep op de leden ook hun bijdrage middels kopij te leveren. De vz. bedankt de redactie en vind de kwaliteit van de clubkrant prima hetgeen door applaus van de aanwezigen wordt bekrachtigd. Wat de website betreft stelt Pim dat Jelle de site zo actueel mogelijk houdt. Alle verenigingsactiviteiten zijn hierop te vinden en ook het bezoek valt, voor zo’n kleine vereniging als de onze, niet tegen. (gemiddeld 3 à 4 x per dag) De vz. bedankt Jelle, hoewel afwezig, voor zijn bijdrage aan de vereniging. Hij vermeldt nog dat er in het blad Zeilen een stukje heeft gestaan over de haven en waarschijnlijk zal dit ook in de Waterkampioen komen.

15.

Verkiezing bestuursleden Pim ten Klei is aftredend en herkiesbaar. Kees Metselaar en Sjon Rood zijn niet herkiesbaar. Voorgesteld worden om in het bestuur te benoemen: John van Haastert en Hans de Haan. Er zijn geen tegenkandidaten. Pim ten Klei wordt herkozen. Nieuw in het bestuur worden John van Haastert en Hans de Haan gekozen. Hoewel de functie verdeling binnen het bestuur wordt bepaald geeft de vz. al aan dat John de functie van penningmeester zal gaan vervullen en Hans zal toetreden tot de activiteitencie. daar Henk al aangegeven heeft over niet al te lange tijd te willen stoppen. Op verzoek van de vz. stellen John van Haastert en Hans de Haan zich voor. Vervolgens worden Kees Metselaar, Frits Kreikamp en Rene Korver door de vz. naar voren gehaald en hij bedankt hen voor hun inzet voor de vereniging en hoopt in de toekomst nog een beroep op hen te kunnen doen. Met een bloemetje, een fles en voor Frits de gebruikelijke envelop worden zij nogmaals bedankt. De ook aftredende commissieleden Marco, Nico en Sjon worden, hoewel niet aanwezig, bedankt voor hun verdiensten voor de vereniging en houden hun attentie tegoed.

16.

Rondvraag Op de vraag of wij mee doen met de “DEEN-aktie” antw. Sjaak dat wij dit jaar weer niet ingeloot zijn. Elie van Putten heeft zich gestoord aan het voorwoord van de vz. in de Scharminkel over de alinea “signalen van leden” Vz: hierbij heb ik verwoord wat ik van diverse leden heb gehoord niet meer niet minder. Piet Bijleveld leest dit stukje voor en komt tot dezelfde conclusie. Elie nog: Dit is dus niet de mening van het bestuur? Vz. Klopt. Het bestuur moet in deze neutraal blijven. Ad Coevert houdt een verhaal over wat er de laatste jaren volgens zijn mening allemaal is misgegaan rondom de haven en vindt dat de vereniging zich steeds achterbaks heeft opge-

21


WSV Schardam

steld. Als er open kaart wordt gespeeld stelt hij is er met de Schardammers meer mogelijk. De vz. antwoord dat hij al gezegd heeft dat de procedure niet altijd goed is geweest maar alles is gebeurd in het belang van de vereniging. Hierna dreigt weer een discussie te ontstaan waarin een aantal leden zich mengen. John van Lent houdt een pleidooi voor havenmeester Frits en stelt dat in zijn tijd als bestuurslid er nooit problemen waren met Frits als havenmeester en zou het bijzonder jammer vinden als Frits bij zijn standpunt zou blijven. Hij doet een beroep op Frits om op zijn standpunt terug te komen en vraagt de vergadering of deze hem hierin steunt. Deze laat met een luid applaus blijken het hiermee eens te zijn. John vraagt nogmaals aan Frits “Denk er over na want ik weet zeker dat je het zult missen� Pete Reid: Is het nodig dat er in de winter stroom staat op het schrikdraad? Vz. zou niet nodig moeten zijn of het zou voor de ganzen zijn. Piet Visser: Hans Mantje en Elie van Putten hebben afgelopen zomer, en ook in de jaren ervoor, steeds als vervangend havenmeester opgetreden als Frits er niet was maar hier hoort hij niets over. Dmv. een applaus uit de vergadering en gesteund door het

22

bestuur worden beiden bij deze bedankt. 17.

Sluiting. Daar er verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering om 24.25 uur. De aanwezige leden bedanken de voorzitter dmv. een luid applaus.

Pim ten Klei, Secretaris.


Scharminkel

Verslag Secretariaat In 2010 zijn leden van het bestuur verder gegaan met het onderzoeken naar mogelijkheden voor een instructie/opslag gebouwtje voor de jeugd. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de Gemeente Zeevang over wat haalbaar zou zijn en waar zij hun medewerking aan willen verlenen. Nadat deze gegevens bekend waren heeft het bestuur contact opgenomen met enkele bewoners van Schardam en het bewonerscomitĂŠ Schardam om ook met hen de mogelijkheden te bespreken. Leden van het bestuur zijn aanwezig geweest bij: Nieuwjaarsbijeenkomsten van de gemeenten Zeevang en Koggenland; Informatieavonden van Rijkswaterstaat en KNWV over de te plaatsen slibschermen; Regiovergaderingen Markermeer/IJsselmeer van het KNWV; Informatieavonden over de veranderingen tav. opleiding tot CWO diploma voor de jeugd; Informatieavonden van Sportservice West Friesland over behoud en werving vrijwilligers; Raadsvergaderingen van de gemeente Zeevang. Ook heeft het bestuur contact gehad met de pachter van de grond to. de haven om gerezen problemen op te lossen en er is contact geweest met het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat over mogelijkheden tot baggeren voor de haveningang. De diverse commissie hebben hun programma goed kunnen uitvoeren waarbij wel opgevallen is dat een aantal avondwedstrijden geen doorgang konden vinden ivm. te veel wind en de belangstelling voor diverse activiteiten gering was. Het Bestuur heeft in 2010 6x vergaderd. Pim ten Klei (secretaris)

23


WSV Schardam

24


Scharminkel

25


WSV Schardam

26


Scharminkel

Voor al uw waterport benodigdheden zoals : VERF/ ANTI FOULING, TOUWWERK, REDDINGSVESTEN, GAS APPARATUUR, INBOUW APPARATUUR, RVS BESLAG, STOOTWILLEN, ACCU’S, LADERS, BUITENBOORDMOTOREN EN BOTEN

Papaverweg 43, Amsterdam-Noord. Telefoon: 020-6361996 Bezoek regelmatig onze website voor onze actieaanbiedingen. Advertentie

27


WSV Schardam

28


Scharminkel

29


WSV Schardam

30


Scharminkel

Jaarverslag Activiteitencommissie en Wedstrijdcommissie Het seizoen 2010 heeft voor de activiteitencommissie niet het geen opgeleverd wat ze ervan hadden gehoopt. Het begin van het seizoen was hoopgevend, want zowel het Hemelvaartweekend en “Blok van Kuffeler, konden zich in een goede belangstelling verheugen. Echter het Schardam weekend en de clubactiviteiten hebben we, gedeeltelijk en geheel, bij gebrek aan belangstelling moeten aflassen. Daarin tegen kunnen de avondwedstrijden zich nog steeds in een vaste groep deelnemers verheugen. Ondanks de toenamen van de van het wier in het Hoornse hop, doet een ieder zijn best om toch zoveel mogelijk punten te halen. Het samen organiseren van de 8 uurs met de Karkerkuyl was een doorslaand succes en is wat ons betreft voor herhaling toepasbaar. Door het aflassen van evenementen is het wel heel makkelijk om de kosten binnen het budget te houden. Echter ik ben nog steeds van mening dat de activiteiten de kurk is waarop onze vereniging drijft en dat alles uit de kast gehaald moet worden om de activiteiten te doen slagen. Om meer gezamenlijke activiteiten te krijgen, is den ook de hoogste tijd dat er een nieuwe aanpak van de activiteiten komt. Gelukkig is Hans Haan bereid gevonden om de leiding van de activiteitencommissie van mij over te nemen. Ik wens Hans en zijn team veel succes bij het organiseren van nieuwe activiteiten. Namens de Activiteitencommissie, Henk Frijters

oo Ge b

rte

ich b er

t !!

31


WSV Schardam

Jaarverslag Havencommissie Een wat vreemd jaar, een virtuele havenmeester. Geen vast persoon en een telefoontje wat echter niet altijd wordt opgenomen. Als havencommissie moesten we echter wat, een testjaar en kijken of dit werkt. Als tijdelijk voorzitter van de havencommissie kan ik melden dat het redelijk werkt. We zullen best wat inkomsten hebben gemist, maar we hebben ook nog redelijk wat passanten kunnen knippen en scheren. Aan het eind van het jaar hebben we als extra nog de briefjes met rekeningnummer en de vraag tot betalen geĂŻntroduceerd, en zelfs dat werkt. Voorlopige conclusie een werkend systeem wat zoals gewoonlijk toch weer op een paar mensen drijft. Dat drijven is weliswaar in het karakter van onze vereniging maar is en blijft een kritische factor. Een of twee mensen die afhaken, en we zitten zonder. Dus in dit jaarverslag toch de oproep om hulp aan de leden. Heb je tijd en zie je kans om zo nu en dan de haventelefoon bij je te dragen en daarop te reageren. Heb je de mogelijkheid om even langs de haven te lopen en met passanten af te rekenen. MELD JE AAN. Zo dit wat het passantenbeheer aan gaat.

32

Trailerhelling. We zien een toenemend gebruik van de trailerhelling, mogelijk omdat we een paar hele mooie dagen hebben gehad, maar mogelijk ook omdat in de omgeving geen trailermogelijkheid meer geboden wordt. Wat in ieder geval behoorlijk is toegenomen is het aantal aanvragen om van de helling gebruik te mogen maken. We hebben zelfs moeten besluiten om de statuten mbt tot donateurs te moeten afstoffen en deze strikt toe te passen. Best jammer voor mensen die dan net buiten de regeltjes moeten vallen. Havenonderhoud. We hebben enkele keren een oproep gedaan aan de leden om te helpen met het onderhoud. Ik kan gelukkig melden dat er goede respons is gegeven en er een aantal havenwerkdagen zijn gedaan met resultaat. Dit jaar is gelukkig de toegang tot de haven weer navigatietechnisch in goede staat dankzij de werkende havenlichten. Er zijn een aantal picknick tafels aangeschaft en voorlopig geplaatst. De definitieve plaats en voorziening staat nog op het lijstje voor 2011. Wat echter minder is, is de grasmaaier, volgens Jim is het niet onmogelijk dat de messen loslaten en als torpedo’s enkele schepen tot zinken zullen brengen. (mogelijk zelfs in de haven van Hoorn). Kortom er zal komend jaar een nieuwe grasmaaier moeten komen. Voorzichtige raming is ca 5 a 6000 Euries. Vanuit het bestuur is getracht hier een subsidie voor te krijgen, die is echter afgewezen. Bij onze penningmeester is dit punt al aan de orde gebracht, hij kreeg hierbij enige vorm van hyperventilatie (goeie penningmeester, heeft hij altijd als je om geld vraagt), maar met hulp van de leden in de jaarvergadering


Scharminkel

komt hij hier vast wel weer bovenop. Komend jaar zullen er vast wel weer werkzaamheden aan de haven zijn en ik roep alle leden dan ook op te voldoen aan hun verplichtingen mbt werkzaamheden op de haven. Eigen initiatieven worden van harte aangemoedigd, maar meld ze wel even aan bij de commissie zodat we kunnen noteren dat ze gedaan zijn en door wie. (trouwens ook het havenmeesterschap wordt gerekend als inzet). Aan de ledenvergadering vraag ik dan ook het volgende; •

Zijn de leden tevreden met het huidige passantenbeheer?

Passen we dit beheer komend jaar weer zo toe?

Zijn de leden akkoord met de aanschaf van een nieuwe grasmaaier?

Wie volgt mij op aangezien ik tijdelijk ben?

Namens de havencommissie Pete Reid

Jaarverslag Jeugdzeilen Wat hebben we afgelopen jaar allemaal zowel gedaan? Natuurlijk zijn we zoals elk jaar begonnen met het zwemvestentest in het Koggebad met WSV Edam. Het was een pracht evenement. Daarna zijn de zeillessen begonnen. Het was over het algemeen goed weer om te zeilen met uitzondering van de maand Juli. Heet, warm en weinig wind. Zoals de zeilers weten hadden we last van veel muggen. Maar we hebben ook goed geoefend met het omslaan en recht op zetten van de boot. Het water had toen een uitstekende temperatuur. Ook zijn we dit jaar naar Hoorn geweest, om kennis te maken met het combizeilen van wedstrijden. Daar hebben we één ochtend een goede wedstrijdtraining gehad, en vervolgens hebben we ‘s middags onderling leuke wedstrijdjes gevaren. Hieraan deden ook kinderen van andere verenigingen mee. Begeleiders die de kinderen erbij steunen waren Rob, Innes en Mark. Wat ik zoal gehoord heb was het een prachtige dag!! Complimenten!! Dit jaar zijn we ook naar Driehuizen geweest. Daar hebben we lekker vrij gezeild. Met onder meer leuke spelletjes, natte sponsen gooien en het houden van een spannende wedstrijd. Kortom we hebben weer een hoop gelachen en veel van elkaar geleerd. Ook hebben we daar lekker geluncht met zijn allen. Dit allemaal dankzij de enthousiast gezellige vriendelijke ouders. Die jullie allemaal even heen en weer gebracht hebben. Niet te vergeten hebben ze ook allemaal net zo hard mee gedaan.

33


WSV Schardam

Zoals alle jaren hadden we ook schoolzeilen gehouden. We hebben dit jaar weer een school uit Koggeland en Zeevang uitgenodigd. De onderdelen die kinderen hebben volbracht waren Varen op een grote boot. Theorie over het optimisten zeilen. Het laatste wat ze hebben moeten doen was natuurlijk het zeilen in een optimist. Dat was natuurlijk weer ontzettend leuk om te zien. Ik wil hierbij alle vrijwilliger bedanken die hieraan meegewerkt hebben aan deze dag. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk. Na de bouwvak lopen we er allemaal professioneel bij. Sjaak heeft samen met Blanksport een overeenkomst gesloten. Hij heeft namelijk super mooie rode polo’s en shirts gesponsord gekregen. Natuurlijk met een mooi logo erop van onze club WSV Schardam. Het is de bedoeling dat we op de lesavonden en clubactiviteiten allen dit shirt gaan dragen zodat de kinderen ons goed als team en begeleiders kunnen herkennen en weten aan wie ze vragen kunnen stellen. De dag van het afzeilen begon goed. Wat de zon scheen en mooi briesje wind. Zo kon groep 1 beginnen met praktijk gedeelte namelijk het zeilen. De wind was kracht 2 a 3. De andere groepen begonnen met vlot bouwen of het schriftelijke gedeelten. Bij groep 3 stond er opgeven moment windkracht 5. U begrijpt wel groep 3 is de dijhard groep natuurlijk. Dus het ging helemaal TOP!! Stoer hoor jongens en meiden. Het theorie was weer niet makkelijk voor de meeste. Kortom hebben ze allemaal met de mooie vlotten die ze gemaakt hebben, allemaal het water opgeweest.

34

Kortom allemaal van harte gefeliciteerd met jullie diploma. Voor degene die een getuigschrift hebben hoop ik jullie volgend jaar weer te zien komen zeilen. Want dat gaat het zeker lukken om jullie diploma te halen. Even de aandacht voor onze topbegeleider Innes, want die er afgelopen jaar mee gestopt in verband met haar werk. We hebben de afgelopen jaren van je inzet en betrokkenheid genoten. Bedankt voor de mooie jaren die we met jou hebben mogen beleven. Wensen je hierbij veel succes met je carrière. Het jeugdzeilen is ook afgelopen jaar weer mogelijk gemaakt door onze fanatieke begeleiders en de ouders die ons hierbij gesteund hebben tijdens de lessen. Zonder jullie hebben we dit niet kunnen doen. Allemaal super bedankt. Ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer terug te zien met mooi weer en een blij gezicht. Dit was het jaarverslag van 2010. Namens alle begeleiders van het jeugdzeilen Sjaak Braas


Scharminkel

Jaarverslag Scharminkel / Website In het afgelopen jaar zijn er weer 4 Scharminkels uitgebracht. De volgende editie van de Scharminkel is de 125e uitgave van ons Clubblad. Een hele prestatie. Als redactie willen wij een ieder die op enige manier een bijdrage heeft geleverd aan Clubblad of Website hartelijk danken. Zonder jullie inbreng kunnen wij ons onmogelijk profileren. Afgelopen jaar zijn we wat aan het experimenteren geweest met een andere indeling van de Scharminkel. De voorgaande edities werden opgemaakt in MicroSoft Word en dat had zo zijn voor – en nadelen. Inmiddels maken wij de Scharminkel op in MicroSoft Publisher waardoor we meer mogelijkheden om het blad op te maken. Vanzelfsprekend kunt u uw artikelen nog steeds aanleveren in Word. Daarnaast mag u uw tekst(en) ook als platte tekst aanleveren. Dit laatste doet u bijvoorbeeld met het programma kladblok, wordpad of notepad in Windows. Wij ontvangen liever geen documenten opgemaakt als pdf-bestand. Wij moeten dit weer omzetten naar een tekstbestand of grafische afbeelding. Dit wordt daarna weer omgezet. Door al die omzettingen verliezen we erg veel kwaliteit waardoor teksten of plaatjes onleesbaar worden. Tevens zal het de bezoekers van de website op zijn gevallen dat u daar nu online door de Scharminkel kunt bladeren en op een artikel of foto in kunt zoomen. Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer voorziet van alle ontwikkelingen binnen de vereniging en haar commissies. Namens de redactie, Piet Visser

35


WSV Schardam

Nieuwsbrief Watersportverbond Inleiding Dit is de tweede nieuwsbrief in 2010. Gaarne verdere verspreiding naar uw leden via e-mail, leestafels in de clubhuizen en publicatieborden. Als u nieuws heeft van algemeen belang vanuit uw vereniging is dat vanzelfsprekend zeer welkom. Correspondentie s.v.p. naar: rt.ijsselmeer@watersportverbond.com

meerzijde is het draagvlak verdeeld. Wij vinden dit geen goed plan. Je krijgt dan minder open en bevaarbaar water. De zoetwatervoorraad moet volledig intact blijven. Zilte teelt, o.a. viskwekerijen, combineren met pilots voor duurzame energie is mogelijk. Voor een duurzaamheidcentrum is er draagvlak. Voor het veiligheidsconcept scoort het stormschild hoog. De overslagdijk scoort goed, mits er

Status windmolenproject N.O. Polder

aandacht is voor de huidige natuurlijke en visuele kwaliteiten van de

Het is u bekend dat er vergunningsaanvragen lopen voor het mega

dijk. Voor een verhoogde dijk is weinig draagvlak. Voor een zandnok

windmolenpark dat gepland is langs de dijk van het IJsselmeer vanaf de Ketelbrug tot Lemmer. 3 à 5 rijen dik gedeeltelijk in het water en

in de Waddenzee is geen draagvlak i.v.m bestaande natuurwaarden. Het is te verwachten dat gekozen wordt voor de goedkoopste oplos-

op land, molens van 200 meter hoog. Het Watersportverbond heeft

sing. De toekomst van het Markermeer en IJmeer. Vol trots bood

zich met enkele andere groepen verbonden om expertise te bunde-

gedeputeerde Greiner van Flevoland in september vorig jaar de

len en ons verweer te kunnen stoelen op deskundigheid van ecologen, biologen, rechtskundigen, etc. Dit is een groep van 12 vereni-

Toekomstvisie Markermeer-IJmeer (TMIJ) aan aan staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. En toen? Twee jaar

gingen, groeperingen, stichtingen, etc. Vanuit de regiocommissie

lang is er intensief gewerkt aan de totstandkoming van de visie. Veel

IJsselmeer is uw vertegenwoordiger Friese kust en N.O. Polder,

partijen hebben hun inbreng gehad; ook de leden van het regioteam

Rudolf Guys, hierin vertegenwoordigd. Het volgende is gebeurd:

van het Watersportverbond hebben in vele bijeenkomst, klankbord-

MER (Milieu Effect Rapportage) heeft tot eind 2009 ter inzage gelegen. Daar zijn door de groep, ieder op eigen titel, zienswijzen op

groepen en werksessies hun zegje gezegd. Het resultaat mocht er zijn: er lag een goed plan om de ecologische kwaliteit van het Mar-

ingediend. Vergunningsaanvraag: Omdat dit plan tot een Rijksplan is

kermeer en het IJmeer te verbeteren, zodat er ook economische

verheven, wordt de vergunning middels een z.g Rijksinpassingsplan

ontwikkelingen mogelijk zouden zijn. Het plan bood dus kansen voor

verleend. Dit houdt o.a., in dat alle vergunningen in één keer verleend worden en dat locale overheden geen macht meer hebben over wijzigingen in het bestemmingsplan. Begin 2010 zijn de vergun-

36

“kansrijke componenten”. Voor een brak tussenmeer aan de IJssel-

verbetering van de watersportmogelijkheden. De teleurstelling was groot toen het kabinet in november vorig jaar van de gevraagde 800 miljoen euro slechts enige tientallen miljoenen beschikbaar stelde.

ningen aangevraagd en hebben ter inzage gelegen. Tot eind juni

Voorlopig komt er dus, vanwege ‘geen geld’, van alle mooie plannen

was er gelegenheid hier zienswijzen op in te dienen. Alle leden van

weinig terecht. Wat gaat er wel gebeuren? In 2011 zal gestart wor-

het genoemde samenwerkingverband hebben hier hun zienswijzen

den met twee proefprojecten. Doel is om te kijken of er iets gedaan

op ingediend, ieder vanuit hun eigen kennis en specialisatie. Het vervolg: medio 2010 was de planning om tot verlening van de ver-

kan worden aan de grote hoeveelheid zwevend slib. Langs de Houtribdijk, aan de Markermeerkant ter hoogte van de knik in de dijk bij

gunningen te komen. Dit is nog niet gebeurd. Alle zienswijzen wor-

Lelystad, wordt een moeras aangelegd. Als dat niet in de weg ligt

den bestudeerd door de bevoegde instanties en kunnen leiden tot

van de drukbevaren route Lelystad-Enkhuizen hoeft dat voor de

een aanpassing in de vergunning. Zodra de vergunning verleend is,

watersport geen probleem te zijn. Het tweede proefproject kan wel

rest slechts de weg naar de Raad van State. Het standpunt van het Watersportverbond in onze zienswijze is dat dit windmolenpark een

grote gevolgen hebben voor de watersportmogelijkheden. In het Hoornsche Hop moet namelijk een drijvend scherm komen, zodat

onaanvaardbare aantasting van de ruimtelijke beleving van het

het slib kan bezinken. Zo’n scherm, met een lengte van een paar

IJsselmeer vormt en daarmee schade aanbrengt aan dit unieke stuk

kilometer, kan een gevaarlijk obstakel zijn voor de scheepvaart en

natuur en ook het toerisme negatief beïnvloedt.

een barrière voor de toegankelijkheid van de havens. Samen met

Toekomst Afsluitdijk

der, houdt het Watersportverbond de vinger aan de pols. Deltapro-

Als lid van het regioteam IJsselmeer-Markermeer van het Water-

gramma denkt na over droge voeten en watersportkansen. De ko-

sportverbond is Gerrit den Bleker betrokken bij de bijeenkomsten

mende tijd wordt een start gemaakt met het z.g. Deltaprogramma

over de ‘Toekomst Afsluitdijk’. Tijdens de laatste bijeenkomst van de

IJsselmeergebied. Daarbij gaat er gekeken worden naar het water-

belangenen bewonersorganisaties rond de Afsluitdijk werd ernaar

peil van het IJsselmeer en Markermeer, voor de korte termijn (na

gestreefd om tot een breed gedragen advies te komen, dat op 25

2014) en voor de lange termijn (na 2035). Doel is om er voor te

november a.s. aan de bestuurders zal worden aangeboden. Dit is

zorgen, dat we aan het eind van deze eeuw -met alle klimaatveran-

ook gelukt. Voor het veilig maken van de Afsluitdijk voor de komende

deringen in het verschiet-nog steeds droge voeten houden. Nu wordt

50 jaar is er een budget van 750 miljoen euro en voor de verbetering

het water, dat via de IJssel en andere rivieren wordt aangevoerd nog

van de spuisluizen is er 250 miljoen euro beschikbaar bij Verkeer en

steeds vanuit het IJsselmeer via twee spuisluizen in de Afsluitdijk

Waterstaat. De vraag is echter of dat zo blijft bij de nieuwe regering.

onder vrij verval geloosd op de Waddenzee. Klimaatdeskundigen

De watersporters en de beroepsvaart zouden gebaat zijn bij een

voorspellen echter een grotere waterafvoer via de rivieren en een

verbetering van de schutsluizen en een naviduct i.p.v. een brug. Ook

stijging van de zeespiegel. Er moet dus wat gaan gebeuren. Eén van

zijn nieuwe vaardoelen langs de dijk welkom. Geen van de 4 overge-

de mogelijkheden is (’s zomers) een hoger peil van het IJsselmeer.

bleven visies kan in het geheel uitgevoerd worden. Wel zijn er

De Commissie Veerman, die twee jaar geleden met het eerste

de betrokken verenigingen, WV Hoorn, WV Schardam en WV War-


Scharminkel

alarmerende rapport kwam, had het al over een stijging van 1,50

Amsterdam via de doorsteek van IJburg naar Muiden varen (en visa

meter! Een dergelijke peilverhoging zal, direct en indirect, grote

versa) komen hier waterdiepte meetpunten tegen om de slibvorming

gevolgen hebben voor allerlei maatschappelijke functies. Maar ook

te meten. In de nacht zijn deze niet verlicht en vragen daarom om

voor de watersport biedt het kansen en bedreigingen. Daar zal de

extra aandacht van de watersporters.

komende jaren vaak en veel over vergaderd gaan worden. Het Watersportverbond zit aan tafel via de Stichting Waterrecreatie, het

Tenslotte geven wij u hieronder nog de eerste aanspreek

regionale samenwerkingsverband van het Watersport verbond,

punten van het Regioteam

HISWA Vereniging, de BBZ als belangenbehartiger van de chartervaart en Sportvisserij Nederland. Daarnaast zullen de leden van het

Noord-Hollandse kust van Den Oever t/m Andijk

regioteam IJsselmeer-Markermeer van het Watersportverbond hun

Gerrit den Bleker - g.den.bleker@quicknet.nl

inbreng hebben als het gaat om de gevolgen in de diverse deelgebieden. U gaat tussen nu en het einde van de eeuw vast meer horen over het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Renovatie van de Houtribsluizen Begin oktober is de renovatie van de oostelijke sluiskolk van de Houtribsluizen begonnen. De sluisdeuren zijn er uit en doorvaart is

Noord-Hollandse kust van Enkhuizen t/m Schardam. Richard Lijnsvelt, Regio vertegenwoordiger en voorzitter Regiotam - ijsselmeer@watersportverbond.com Noord-Hollandse kust van Edam t/m Uitdam

dus niet mogelijk. De westelijke sluiskolk is wel bruikbaar. Als het

(Waterlandse kust), Adri W. Brand, Secretaris Regioteam

goed is, is de oostelijke kolk op 31 maart volgend jaar klaar, zodat

rt.ijsselmeer@watersportverbond.com

de sluis weer volledig bruikbaar is, als het nieuwe watersportseizoen van start gaat. De westelijke kolk zal vervolgens in oktober 2011

Buiten IJ / IJburg

aangepakt worden; op 1 april 2012 moet al het werk achter de rug

Peter Spaander - paspaan@hotmail.com

zijn en de Houtribsluizen geheel en al gerenoveerd. Baggeren Rijkswaterstaat wil af van het baggeren van toegangsgeulen naar havens en wil de verantwoordelijkheid overdoen naar gemeenten, provincies of waterschappen. De animo bij deze instanties is echter erg laag, zodat het overleg voorlopig stagneert. Het baggerbudget bij Rijkswaterstaat voor 2011 en 2012 is voorlopig veilig gesteld te zijn, zodat er waar nodig door RWS gebaggerd kan gaan worden. Voor de monding van de Vecht geldt dit nog steeds niet. Daarnaast is er een aantal wateren waarvoor andere instanties verantwoordelijk blijven zoals Waterschappen of Provincies. Indien er problemen voordoen gaan we ook weer in gesprek contact met deze instanties. Buiten IJ en IJburg De sluis bij IJburg heeft grote problemen als deze bij oost-tot zuidoosten wind wordt aangevaren. De Watersportvereniging IJburg is in overleg met projectbureau IJburg aan het praten over een oplossing. Reinier Steensma (Waterrecreatie Advies BV) is hier bijgehaald om mede namens ons als onafhankelijk adviseur op te treden. Het vertragen van de aanleg van het eiland dat de golfslag moet breken is een extra handicap hierbij. Verder is de bres in de strekdam langs de vaargeul van Amsterdam naar het IJmeer een veroorzaker van verzanding in de vaargeul voor de pleziervaart naar het IJmeer en in de vaargeul naar IJburg. De rode jachtbetonning is hier terplekke inmiddels verwijderd. Ook geeft de gegraven doorsteek in de dijk van het Buiten IJ golfoverlast in Durgerdam (bij zuidwesterwind) en aan WSV IJburg (bij noordwesterwind). Deze zaken zijn inmiddels onder de aandacht gebracht van RWS en projectbureau IJburg. Watersporters die van

Gooise kust en IJmeer Cees Kurpershoek - Kurpbussum@hotmail.com Flevolandse kust Jaap Woltjer - j.woltjer@lelystad.nl Friese kust en Noordoostpolder Ruud Guys - rudolfguys@planet.nl Watersport verbond Frank Jibben, Senior Districts consulent frank.jibben@watersportverbond.nl

37


WSV Schardam

Uitdiepen Haven Dringend Nodig Tijdens een recente vakantie in Frankrijk liepen wij tegen het schip aan waar wij al jaren van dromen. Het is een opknappertje. Maar éénmaal in de haven afgemeerd en klaar voor de vaart is er niemand meer die ons nog in een wedstrijd kan verslaan. We hoefden er dan ook niet lang over na te denken en hebben een optie genomen op dit prachtschip. Als ontbindende voorwaarde in het koopcontract hebben wij op laten nemen dat de haven van Schardam uitgediept dient te worden om ‘Adriana’ af te kunnen meren. Zelf denken wij dat het uitgraven van de haven tot een diepte van zo’n 6 meter wel voldoende moet zijn. Zouden de havencommissie en het bestuur dit verzoek in overweging willen nemen? Met vriendelijke groet, familie Visser P.S. Onderstaand enkele foto’s van onze droom….

38


Scharminkel

39


WSV Schardam

40


Reglementen •

Voor het varen op de Rijn, Waal, Lek en Pannerdensch Kanaal is het Rijnvaartpolitiereglement de wettelijke basis.

Op de Westerschelde geldt het Scheepvaartreglement Westerschelde.

Het internationale Zeeaanvaringsreglement geldt op de Noordzee en zeewaarts van de waddeneilanden, net als in de Eemsmonding en de Dollard.

Het Scheepvaartreglement kanaal Gent naar Terneuzen: Kanaal Gent-Terneuzen;

Scheepvaartregelement Gemeenschappelijke Maas: Op het Nederlands deel van de met Belgie gemeenschappelijke Maas.

Op de andere binnenwateren is Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht.

Binnen een strook van 1000 meter voor de kust kan de gemeente via bijvoorbeeld een Algemene Politieverordening, aanvullende regels voorschrijven.Bijvoorbeeld voor de snelheid of uitrusting van snelle motorboten.


Scharminkel 124  

Clubblad WSV Schardam Jaargang 31, Krantnummer 124, Nummer 1

Advertisement