PRA-KOPUŁA

Page 1

PRA-KOPUŁA | INSTRUKCJA Buckminster Fuller budował kopuły. Wymyślił specjalny system, który pozwolił budować coraz bardziej skomplikowane konstrukcje. Nazywamy je kopułami geodezyjnymi.

Wszystkie kopuły Fullera mają jedną cechę wspólną — zbudowane są z trójkątów. Spróbujmy zbudować najprostszą możliwą „kopułę”. Z ilu trójkątów będzie się składać?

Żeby zbudować taką konstrukcję potrzebujesz 6 patyków. Mogą to być tyczki bambusowe, patyczki do szaszłyków, a nawet ołówki. Z 3 patyków ułóż trójkąt i połącz gumkami.

Do każdego rogu dodaj po jednym patyku. Ponownie zwiąż. Teraz pozostaje Ci tylko połączyć wolne końce patyków. Gratuluję! Masz pierwszy ostrosłup o podstawie trójkątnej.

A to dopiero początek zabawy! Zbuduj więcej konstrukcji i połącz je w większe struktury: tunele, labirynty, wieże, chmury... Masz jeszcze jakieś pomysły?

Więcej informacji o projekcie: www.wrocenter.pl/eec


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.