Page 1

50

ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ: ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຮ່ວມມື ຄົບຮອບ 50 ປີ Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

1960

1970

1A

1

1960

1980

2A

2

1970

1990

3A

3

4A

4

1980

1990

THE WORLD BANK

LAO PDR

2000

2010

5A

5

2000

6

2010

6A


ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ: ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຮ່ວມມື ຄົບຮອບ 50 ປີ Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

THE WORLD BANK

LAO PDR


ສານຊົມເຊີຍ ການເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ບນ ັ ຈົບຄົບຮອບ 50 ປີ ພໍດີ ເຊິງ່ ໄດ້ກາຍເປັນກາລະໂອກາດອັນດີ ເພືອ ່ ພ້ອມກັນສະເຫຼມ ີ ສະຫຼອງ, ທົບທວນຄືນ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ. ໃນໄລຍະເຄິງ່ ສັດຕະວັດຜ່ານມາ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມຄ ີ ວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ ທັງດ້ານເນືອ ້ ໃນ ແລະ ຄວາມຕໍເ່ ນືອ ່ ງໃນການພັດທະນາ ຄວາມໄວ້ເນືອ ້ ເຊືອ ່ ໃຈເຊິງ່ ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການເປັນຄູເ່ ຈລະຈາ ທີສ ່ າ້ ງສັນ. ໄລຍະຫຼາຍປີມານີ້ ສປປ ລາວ ກໍໄ ່ ດ້ຜາ່ ນຜ່າບັນຫານາໆປະການ ໂດຍສະເພາະ ໃນທົດສະວັດທີຜ ່ າ່ ນມາ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ທີມ ່ ເີ ກືອບເຄິງ່ ໜຶງ່ ຂອງປະຊາກອນ ທັງໝົດ ໄດ້ຫດ ຸຼ ລົງ ຍັງເຫຼອ ື ພຽງແຕ່ ໜຶງ່ ສ່ວນສີ່ ຂອງປະຊາກອນເທົາ່ ນັນ ້ . ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ 1990-2010 ເສດຖະກິດ ໄດ້ຮບ ັ ການຂະຫຍາຍຕົວເພີມ ່ ຂືນ ້ ສະເລ່ຍ ປະມານ 6.5% ຕໍປ ່ .ີ ລັດຖະບານ ມີຄວາມໝາຍໝັນ ້ ເພືອ ່ ໃຫ້ບນ ັ ລຸເປົາ້ ໝາຍທີວ ່ າງໄວ້ ໃນແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັງ້ ທີ່ VII, ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດຕະວັດ ເພືອ ່ ການພັດທະນາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (MDGs) ແລະ ເປົາ້ ໝາຍເພືອ ່ ນໍາພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫດ ຸຼ ພົນ ້ ອອກຈາກ ສະພາວະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. ປັດຈຸບນ ັ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ມີຄວາມປິຕຍ ິ ນ ິ ດີ ຕໍສ ່ າຍພົວພັນ ວຽກງານທີສ ່ າ້ ງສັນ ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນ ເພືອ ່ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືວາລະ ການປະຕິຮບ ູ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍທີສ ່ າໍ ຄັນ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ບໍພ ່ ຽງແຕ່ ໄດ້ຮບ ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນ, ແຕ່ຍງັ ໄດ້ຮບ ັ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ວຽກງານວິໄຈ ບັນຫາ ແລະ ຂໍສ ້ ະເໜີຕາ່ ງໆຈາກ ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ. ຂ້າພະເຈົາ້ ຫວັງວ່າ ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ຈະສືບຕໍເ່ ປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມມືຂອງພວກເຮົາໃນ ອະນາຄົດ ເພືອ ່ ຈຸດປະສົງເປົາ້ ໝາຍລວມ ໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງທົວ ່ ເຖິງ ໃນ ສປປ ລາວ. ປືມ ້ ທີລ ່ ະລຶກ ເຫຼມ ້ັ ນີ້ ໄດ້ນາໍ ສະເໜີ ເຫດການພົນ ້ ເດັນ ່ ຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃນອະດີດ, ປະຈຸບນ ັ ແລະ ອະນາຄົດ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ທີຈ ່ ະຮ່ວມວຽກງານ ກັບກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ຄູຮ ່ ວ ່ ມມືອນ ່ື ໆ ເພືອ ່ ບັນລຸວໃິ ສທັດທີວ ່ າງໄວ້ຮວ ່ ມກັນ. ພະນະທ່ານ ດຣ. ທອງລຸນ ສີສລ ຸ ດ ິ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວາ່ ການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Dear Reader, The 50th Anniversary of the Partnership between Lao PDR and the World Bank is a wonderful occasion to celebrate, reflect and look ahead. Over the last half-a-century, we have witnessed a steady and substantial progress in the development of mutual trust and constructive dialogue between the Government of Lao PDR and the World Bank Group. Lao PDR has come a long way in the past years. The poverty headcount has declined from almost half the population to below one quarter within a decade. The economy has expanded on average by 6.5% per year between 1990 and 2010. The Government is committed to achieve the objectives outlined in the 7th National Socio-Economic Development Plan, Millennium Development Goals, and the goal of graduating from Least Developing Country status by 2020. Today Government of Lao PDR and the World Bank Group enjoy constructive working relationships to discuss key reform agenda and policy issues. Government of Lao PDR has benefitted from not only financial contributions but also analytical work and policy advice from the World Bank Group. I hope that the World Bank Group will continue to be our partner for years to come with the common objective of poverty reduction and inclusive development in Lao PDR. This commemorative photo book presents the highlight of Lao PDR’s development path – the past, present, and future. The Government of Lao PDR looks forward to working with the World Bank Group and other partners to achieve our vision together. H.E. Dr. Thongloun Sisoulith Deputy Prime Minister Minister of Foreign Affairs


ສານຊົມເຊີຍ ຂ້າພະເຈົາ້ ຮູສ ້ ກ ຶ ເປັນກຽດຢ່າງສູງ ທີໄ ່ ດ້ມສ ີ ວ ່ ນຮ່ວມ ໃນການສະເຫຼມ ີ ສະຫຼອງ ການເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ຄົບຮອບ 50 ປີ. ໃນໄລຍະເຄິງ່ ສັດຕະວັດທີຜ ່ າ່ ນມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ການເດີນທາງ ເພືອ ່ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ມຄ ີ ວາມມຸງໝັນ ້ ຕໍເ່ ປົາ້ ໝາຍການພັດທະນາ ຂອງຕົນ ໃນໄລຍະຍາວ. ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມມືຢາ່ ງຕັງ້ ໜ້າ ໂດຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຈາກຫຼາຍໆປະເທດໃນທົວ ່ ໂລກ ແລະ ດັດປັບໃຫ້ເໝາະ ສົມເຂົາ້ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນມືນ ້ ້ີ ພວກເຮົາສາມາດ ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈ ຕໍຜ ່ ນ ົ ສໍາເລັດ ທີຢ ່ າດມາໄດ້ ຈາກການເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມງານກັນ. ສປປ ລາວ ປະສົບຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫວ ຼ ງ ໃນການຊ່ວຍເຫຼອ ື ປະຊາຊົນ ລາວຫຼາຍລ້ານຄົນໃຫ້ຫດ ຸຼ ຜ່ອນອອກຈາກຄວາມທຸຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວດ ິ ການເປັນຢູໃ່ ຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ກ່ວາເກົາ່ . ພຽງແຕ່ໄລຍະ ເຄິງ່ ສັດຕະວັດ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫດ ຸຼ ລົງຈາກ 50% ຍັງເຫຼອ ື ພຽງແຕ່ປະມານ 25%. ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງອອກ ໃນການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໄຟ ໄປສູຄ ່ ວ ົ ເຮືອນ, ການສະໜອງໂຮຽຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ການກໍສ ່ າ້ ງທາງໃຫ້ແກ່ຫາຼ ຍໆບ້ານ ທີບ ່ ສ ່ໍ າມາດ ເຂົາ້ ເຖິງໄດ້ໃນເມືອ ່ ກ່ອນ. ພ້ອມກັນນັນ ້ ກໍຍງັ ໄດ້ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ປະຊາຊົນ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດແບບກຸມ ້ ຕົນເອງ ແລະ ຍັງໄດ້ຫນ ັ ປ່ຽນປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດສົງ່ ອອກ ທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ປະເທດເພືອ ່ ນບ້ານ. ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິງ່ ທີໄ ່ ດ້ເຫັນການຮ່ວມມືດງ່ັ ກ່າວ ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນ ຕໍຜ ່ ນ ົ ສໍາເລັດທີຜ ່ າ່ ນມາ ໂດຍສະເພາະຈາກການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານການເງິນ, ວິຊາການ ແລະ ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານນະໂຍບາຍ. ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ຫັວງເປັນຢ່າງຍິງ່ ວ່າ ການເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມມືນ້ີ ຈະໄດ້ຮບ ັ ການພັດທະນາ ຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມສີວໄ ິ ລ ໃນອານາຄົດຕໍໜ ່ າ້ ໄປພ້ອມໆກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ. ພວກເຮົາພ້ອມ ທີຈ ່ ະໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ການຕໍສ ່ ກ ູ້ ບ ັ ຄວາມທຸກຍາກ ທີຍ ່ ງັ ຄົງເປັນບັນຫາທີສ ່ ງ່ົ ຜົນກະທົບຕໍ່ ປະຊາຊົນລາວ ອີກຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ສປປ ລາວ ເພືອ ່ ໃຫ້ຫດ ຸຼ ພົນ ້ ອອກຈາກ ສະພາວະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. ເຈມສ໌ ອາດາມ ຮອງປະທານທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາພາກພືນ ້ ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟກ ິ ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ

Dear Reader, I am deeply honored to be associated with the celebration of the 50th Anniversary of partnership between Lao Peoples’ Democratic Republic and the World Bank. Over half a century ago, the country began its journey to become a modern nation and committed itself to long term development ambitions. The World Bank joined you on this journey by sharing lessons drawn from other parts of the world, customizing them to Lao PDR’s needs. Today we can take pride in the achievements of our enduring partnership. Lao PDR has had remarkable success in lifting millions of people out of poverty and improving their lives. In less than a generation, the incidence of poverty in Lao PDR has dropped from about 50% to just a little over 25%. Lao PDR’s commitment to development has delivered electricity to most households, schools to most children, and roads to many villages that were once inaccessible. It has also delivered economic self-sufficiency to many and transformed the country into an energy exporter to its neighbors. The World Bank Group is pleased that our partnership has supported these successes through our financing, technical assistance and policy advice. The World Bank Group looks forward to building an even brighter and more prosperous future with our partners in Government and with the people of Lao PDR. We are here to support you in continuing the fight against poverty that still affects too many people and to help you on the journey out of Least Developed Country status by 2020. James W. Adams Vice President for East Asia and Pacific Region The World Bank Group


Ta b l e o f C o n t e n t s

Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

THE WORLD BANK

LAO PDR

1 ເປີດຫົວເລື່ອງ Foreword

2

2 ຊຸມໄລຍະຕົ້ນປີ: ການຮັບໂອກາດເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ The Early Years: Embracing Opportunities to Improve Livelihoods

4

3 ຊຸມປີ 1970: ການເສີມສ້າງສາຍພົວພັນ The 1970s: Strengthening Working Relationships 4 ຊຸມປີ 1980: ໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງ The 1980s: A Period of Transformation 5 ຊຸມປີ 1990: ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຊຸມຊົນ The 1990s: Connecting Communities

14 20 11

6 ຊຸມປີ 2000 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ: ການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ The 2000s - present: Working Steady Towards Common Goals

32 2 0 42

7 ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ: ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ Reaching Milestones: Nam Theun 2 Implementation Begins

58

8 ວິໃສທັດໃນຕໍ່ໜ້າ ຈົນເຖິງປີ 2020 Looking Ahead to 2020

62

9 ສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະ 50 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ Celebrating the Achievements of the Past 50 Years

66 1


THE WORLD BANK

1

F o re w o r d

ເປີດຫົວເລື່ອງ

ໃນໄລຍະ 50 ປີທຜ ່ີ າ່ ນມາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ພອ້ມກັນພັດທະນາ ສາຍພົວພັນອັນດີງາມ ບົນພືນ ້ ຖານ ຂອງຄວາມໄວ້ເນືອ ້ ເຊືອ ່ ໃຈ ເຊິງ່ ກັນ ແລະ ກັນ. ຈາກ ຈຸດເລີມ ່ ຕົນ ້ ໃຈຊຸມປີ 1960 ໂດຍແມ່ນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນຊ່ວງ ໄລຍະທີມ ່ ີ ຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານປະຫັວດສາດ ໄດ້ມີ ການພັດທະນາ ມາເປັນການພົວພັນ ທີເ່ ປັນໝາກຜົນອັນດີ ເຊິງ່ ເຫັນໄດ້ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງບໍທ ່ ຖ ້ໍ ອຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍເ່ ປົາ້ ໝາຍ ການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ. ການຮ່ວມມືໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ ອົກເຂົາ້ ໃຈ ເຊິງ່ ກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກທັງສອງຝ່າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍຕາມ ໃນຊຸມປີ 1970, ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສາ້ ງ ໂອກາດ ແລະ ມີການພັດທະນາແຜນງານ ເພືອ ່ ກ້າວໄປ ຂ້າງໜ້າຮ່ວມກັນ.

Over the past 50 years, the Government of Lao People’s Democratic Republic and the World Bank have forged a thriving partnership based on mutual trust. What began in the 1960s as an engagement during a challenging historical period has now evolved into 50 years of constructive partnership underpinned by Lao PDR’s unwavering dedication to its long-term development goals. The partnership took considerable effort on both sides and required genuine efforts to understand differing points of view. However by the 1970s, Lao PDR and the World Bank identified the country’s opportunities and began to develop a plan to move forward together. Celebrating 50 years of partnership, this commemorative photo book traces the evolution of engagement between Lao PDR and the World Bank that has transformed the country’s economy and redefined its development potentials.

ເພືອ ່ ເປັນການສະເຫຼມ ີ ສະຫຼອງ ການເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມງານ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ປຶມ ້ ຮູບພາບ ທີລ ່ ະນຶກນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວິວດ ັ ທະນາການ ຂອງການຮ່ວມມື ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເຊິງ່ ໄດ້ ສົງ່ ຜົນດີ ຕໍກ ່ ານປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄົນ ້ ຄ້ວາ ທ່າແຮງ ບົມ ່ ຊ້ອນພາຍໃນປະເທດຄືນໃໝ່.

2

1960

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 1976 Kindergarden, Vientiane Capital, 1976

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1960 Teachers training school, Vientiane Province, 1960’s

1990

2000

2010

2020

3


THE WORLD BANK

2

ຊຸມໄລຍະຕົ້ນປີ:

ການຮັບໂອກາດ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

Embracing Opportunities to Improve Livelihoods

ຊຸມປີ 1960 ແມ່ນສັດຕະວັດແຫ່ງຄວາມວຸນ ້ ວາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິງ່ ໄດ້ສະແດງອອກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ ຢູໃ່ ນປະເທດ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມຫຍຸງ້ ຍາກສັບສົນ. ສປປ ລາວ ເຊິງ່ ໃນໄລຍະ ເວລານັນ ້ ເປັນທີຮ ່ ກ ູ້ ນ ັ ວ່າ ລາຊະອານາຈັກລາວ, ໄດ້ເລີມ ່ ເຫັນສິງ່ ທ້າທາຍ ດ້ານການພັດທະນາ ໃນຊຸມປີ 1950.

Surrounded by regional instability, the 1960s was a turbulent decade for Lao People’s Democratic Republic, presenting a complicated economic, political and social landscape. Lao PDR, known then as the Kingdom of Laos, recognized its development challenges in the late-1950s.

ໂດຍການແນໃສ່ການປົວແປງຊີວດ ິ ການເປັນຢູຂ ່ ອງປະຊາຊົນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົາ້ ເປັນພາຄີ ຂອງກອງທຶນລະຫວ່າງຊາດ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 1961 ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນ ປະເທດສະມາຊິກທີ 69 ຂອງທະນາຄານເພືອ ່ ການກໍສ ່ າ້ ງ ແລະ ພັດທະນາ (IBRD), ຫຼຮ ື ຈ ູ້ ກ ັ ກັນທົວ ່ ໄປວ່າ ທະນາຄານໂລກ.

Focused on improving the livelihoods of its peoples, Lao PDR joined the International Monetary Fund (IMF) on July 5, 1961 and became the 69th member country of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), also known as the World Bank.

ຫຼງັ ຈາກໄດ້ເຂົາ້ ເປັນພາຄີ ຂອງ IMF ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໜງ່ຶ ປີ, ສະເດັດເຈົາ້ ສຸວນ ັ ນະພູມມາ ເຊິງ່ ເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໃນເວລານັນ ້ ໄດ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຍ້ອນຄວາມ ສັນ ່ ຄອນ ທາງດ້ານສະເຖຍລະພາບ ພາຍໃນພາກພືນ ້ ທີເ່ ພີມ ່ ທະວີຂນ ້ຶ . ເມືອວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 1960, ສະເດັດເຈົາ້ ສຸວນ ັ ນະພູມມາ ໄດ້ເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມວໍຊງິ ຕັນ ຢ່າງເປັນທາງການ ເພືອ ່ ເຂົາ້ ພົບປະ ກັບທ່ານ ວິນລຽມ ລິຟ, ຮອງປະທານທະນາຄານໂລກ ເພືອ ່ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຟືນ ້ ຟູປະເທດ.

4

T h e E a r l y Ye a r s :

1 9 6 0 s

One year after Lao PDR joined the IMF and IBRD, His Royal Highness Prince Souvanna Phouma, Prime Minister at that time, recognized that additional development aid was needed due to escalating regional hostilities. On July 30, 1962 Prime Minister paid a formal visit to Washington to meet with Sir William Iliff, then Vice President of the World Bank, to request country rehabilitation assistance.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ສັນຍາຂໍຕ ້ ກ ົ ລົງ ລະຫວ່າງ IDA ແລະ ສປປ ລາວ, 1963 IDA Articles of Agreement with Lao PDR, 1963

ພິທເີ ຊັນສັນຍາ ຂໍຕ ້ ກ ົ ລົງຮັບຮອງເອົາການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກ IDA, 1963 Signing IDA Articles of Agreement, 1963

1990

2000

2010

2020

5


THE WORLD BANK

ໃນຕົນ ້ ປີ 1963, ຄະນະຜູແ ້ ທນທໍາອິດຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ. ການມາຢ້ຽມຢາມດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດ້ານປະຫວັດສາດ ເພາະວ່າຈຸດປະສົງຂອງຄະນະ ດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນເພືອ ່ ຮວບຮວມຂໍມ ້ ນ ູ ທີຈ ່ ະເອືອ ້ ອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການຕີລາຄາ ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ທ່າແຮງ ຂອງປະເທດ. ເພືອ ່ ເປັນການປູທາງແກ່ການພັດທະນາໃນອານາຄົດຕໍໜ ່ າ້ , ຄະນະຜູແ ້ ທນຍັງໄດ້ ລະບຸບນ ັ ຫາຕ່າງໆ ທີຊ ່ ວ ່ ຍໃນການສ້າງສະເຖຍລະພາບ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຫຼງັ ຈາກນັນ ້ ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 1963, ສະມາຄົມເພືອ ່ ການພັດທະນາສາກົນ (IDA) ເຊິງ່ ເປັນໜ່ວຍງານ ໜຶງ່ ໃນກຸມ ່ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ທີສ ່ ະໜອງເງິນກູຢ ້ ມ ື ແບບບໍມ ່ ດ ີ ອກເບ້ຍ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼອ ື ລ້າ ສໍາລັບໂຄງການທີຊ ່ ກ ຸ ຍູກ ້ ານເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍໄດ້ຮບ ັ ການສ້າງຕັງ້ ຂຶນ ້ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 1963. ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກ IDA, ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີມ ່ ສໍາຫຼວດ ວິທທ ີ າງ ໃນການຫຼດ ຸ ຜ່ອນ ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດ ິ ການເປັນຢູຂ ່ ອງປະຊາຊົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຂະແໜງກະສິກາໍ ໂຄງການທໍາອິດ ທີ່ IDA ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ນັນ ້ ບໍສ ່ າມາດປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ ຈົນກ່ວາທົດສະວັດຕໍມ ່ າກໍຕາມ, ໃນໄລຍະລະຫວ່າງກາງນັນ ້ ກໍ ຖືວາ່ ເປັນໄລຍະຂອງການສ້າງພືນ ້ ຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືອ ່ ການພັດທະນາ, ແລະ ບັນດາປະເທດທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ແບບສອງຝ່າຍ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການສ້າງແຜນພັດທະນາ.

By early 1963, the World Bank embarked on its first fact-finding mission to Lao PDR. Historically significant, this mission gathered information that enabled an assessment of the economic situation and prospects for the country. Paving the way for future development, the mission also identified issues that would help stabilize the economic situation. Shortly thereafter on October 28, 1963 the International Development Association (IDA), a concessional finance arm of the World Bank Group that provides interest-free credits and grants for programs that boost economic growth, took action. Together with the IDA, a Lao PDR began to explore ways to reduce inequalities and improve people’s living conditions. Although the first agricultural sector IDA-supported project would not become a reality until the next decade, the first ten years set the stage for cooperation between the Government of Lao PDR, the World Bank, the United Nations Development Program and bilateral donors as development plans shaped. Over time, Lao PDR also joined other institutions that are part of the World Bank Group: the International Finance Corporation (IFC) on January 29, 1992 and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) on April 5, 2000.

ໃນໄລຍະເວລາຕໍມ ່ າ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຂົາ້ ເປັນພາຄີຂອງອົງການຮ່ວມມືການເງິນສາກົນ (IFC) ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 1992, ແລະ ສະຖາບັນຄໍາ້ ປະກັນການລົງທຶນແບບຫຼາຍຝ່າຍ (MIGA) ໃນວັນທີ 5 ເມສາ 2000.

6

1 9 6 0 s

1970

1980


THE WORLD BANK

LAO PDR

ພິທເີ ຊັນສັນຍາຂໍຕ ້ ກ ົ ລົງຮັບຮອງເອົາກອງ ທຶນພັດ ັ ທະນານໍາ້ ງືມ, ວໍຊງິ ຕັນ ດີຊ,ີ 1966 Signing of Nam Ngum Development Fund Agreement, Washington DC, 1966

1990

2000

2010

2020

7


THE WORLD BANK

8

ການຮ່ ວ ມມື ລ ະດັ ບ ພາກພື ້ ນ ເພື ່ ອ ການພັ ດ ທະນາ ທີ ່ ສ ະເໝີ ພ າບກັ ນ - ຄະນະກໍ າ ມະການແມ່ ນ ໍ ້ າ ຂອງ

Regional Cooperation for Equitable Development – The Mekong Committee

ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີ ສາຍພົວພັນອັນຍາວນານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ນັບຕັງ້ ແຕ່ຕນ ້ົ ຊຸມປີ 1950 ເປັນຕົນ ້ ມາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ບັນດາລັດຖະບານ ຂອງ 4 ປະເທດ ຂອງລຸມ ່ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ ຕໍບ ່ ນ ັ ຫາທີກ ່ ຽ່ ວພັນເຖິງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ດິນ ແລະ ນໍາ້ . ການຮ່ວມມືດງ່ັ ກ່າວ ໄດ້ຮບ ັ ການພັດທະນາຂຶນ ້ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການ ເພືອ ່ ປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາ ຕອນລຸມ ່ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ (ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ) ທີໄ ່ ດ້ປະຕິບດ ັ ໜ້າທີ່ ພາຍໃຕ້ການຊີນ ້ າໍ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພືອ ່ ອາຊີ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ECAFE) ໂດຍໄດ້ສາ້ ງໂຄງການ ເພືອ ່ ສໍາຫຼວດ ອ່າງແມ່ນາ້ໍ ຂອງຕອນລຸມ ່ . ການສໍາຫຼວດ ແມ່ນເພືອ ່ ແນໃສ່ ການຊອກຫາກາລະໂອກາດ ເພືອ ່ ການ ພັດທະນາແບບຮອບດ້ານ ໃນອ່າງແມ່ນາ້ໍ ຂອງ ລວມທັງ ວຽກງານຊົນລະປະທານ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກ.

Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam behold a long history working with the United Nations. Since the early 1950s, the United Nations has worked with the respective governments of the four riparian countries on issues pertaining to land and water resource development. Partnerships developed between the countries as the Committee for Coordination of Investigations of the Lower Mekong Basin, or the “Mekong Committee”, which operated under the guidance of the United Nations Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE), embarked on surveys of the Lower Mekong Basin. The surveys identified opportunities for comprehensive development of the Basin, including irrigation and hydropower.

1 9 6 0 s

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ເນືອ ້ ໃນເອກະສານຂໍຕ ້ ກ ົ ລົງ ຂອງກອງທຶນພັດທະນານໍາ້ ງືມ, ຮູບພາບສໍາເນົາ ຈາກທະນາຄານໂລກ, 1966 Text describing Nam Ngum Development Fund Agreement, World Bank archives, 1966

ພິທເີ ຊັນສັນຍາຂໍຕ ້ ກ ົ ລົງ ຮັບຮອງເອົາກອງທຶນພັດທະນານໍາ້ ງືມ, ວໍຊງິ ຕັນ ດີຊ,ີ 1966 Signing of Nam Ngum Development Fund Agreement, Washington DC, 1966

1990

2000

2010

2020

9


THE WORLD BANK

ໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກນໍາ້ ງືມ ່ : ຈຸດເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂອງການຄົນ ້ ພົບທ່າແຮງໃໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ

Nam Ngum Hydroelectric Project: Sparking new potentials for Lao PDR

ການເຂົາ້ ເຖິງໄຟຟ້າ ແມ່ນພືນ ້ ຖານອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ບໍພ ່ ຽງແຕ່ສາໍ ລັບ ສປປ ລາວ ເທົາ່ ນັນ ້ , ແຕ່ຍງັ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍບ ່ ນ ັ ດາປະເທດລຸມ ່ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານັນ ້ ຂອງ ປະຫວັດສາດ. ໂຄງການເຂືອ ່ ນໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກນໍາ້ ງືມ ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈດ ຸ ປະສົງ ເພືອ ່ ສະໜອງ ໄຟຟ້າ ທີຕ ່ ອ ້ ງການສ່ວນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສ່ວນທີເ່ ຫຼອ ື ນັນ ້ ກໍຂາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດໄທ.

Access to electricity represented a foundation for development not only in Lao PDR, but for the entire Lower Mekong Basin at this time in history. The construction of the Nam Ngum Hydroelectric Project in Lao PDR intended to supply a large part of the electricity produced to the domestic market, and would export the remainder of the generated power to Thailand.

ໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 1966, ຜູຕ ້ າງໜ້າຂອງ 9 ປະເທດ ເຊິງ່ ມີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ເດັນມາກ, ຍີປ ່ ນ ຸ່ , ລາວ, ໂຮນລັງ, ນີວຊີແລນ ແລະ ໄທ ພ້ອມດ້ວຍທະນາຄານໂລກ ໄດ້ພບ ົ ປະກັນ ເພືອ ່ ສ້າງ ກອງທຶນພັດທະນານໍາ້ ງືມ ່ ເພືອ ່ ຮັບໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການກໍສ ່ າ້ ງ ໂຄງການພະລັງງານ ໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກນໍາ້ ງືມ ່ ໄລຍະທີໜງ່ຶ . ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະມານ 80 ກິໂລເມັດ, ເຊິງ່ ເປັນໂຄງການທໍາອິດ ທີໄ ່ ດ້ຮບ ັ ການສະໜອງທຶນໃນຮູບແບບນນີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ບັນດາປະເທດທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ໄດ້ໃຫ້ຄາໍ ໝັນ ້ ສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍສະໜອງທຶນ ປະມານ 23,8 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ປະເທດທີໃ່ ຫ້ທນ ຶ ແບບສອງຝ່າຍ, ທະນາຄານໂລກ ເຫັນດີຈະເປັນຜູຄ ້ ມ ຸ້ ຄອງກອງທຶນເພືອ ່ ການພັດທະນານໍາ້ ງືມ ່ . ໃນຖານະເປັນຜູຄ ້ ມ ຸ້ ຄອງ ກອງທຶນດັງ່ ກ່າວ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຕດ ິ ຕາມວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການຢ່າງໃກ້ຊດ ິ ແລະ ຍັງໄດ້ ຕິດຕາມ ສະພາບການພັດທະນາທົວ ່ ໄປຢູພ ່ າຍໃນປະເທດ ທີອ ່ າດຈະມີຜນ ົ ກະທົບຕໍ່ ການພັດທະນາ ຂອງໂຄງການ.

10

1 9 6 0 s

On May 4, 1966, representatives of nine countries – United States, Australia, Canada, Denmark, Japan, Lao PDR, the Netherlands, New Zealand, and Thailand, with the World Bank, met to set up the Nam Ngum Development Fund, which was to be used to finance the first stage of the Nam Ngum Hydroelectric Project. The project, located approximately 80 kilometers from the capital Vientiane, was the first of its kind in Lao PDR. The project’s donor countries pledged approximately $23.8 million in support. At the request of the Government of Lao PDR and bilateral donors, the World Bank agreed to act as the Administrator of the Nam Ngum Development Fund. As Administrator, the World Bank closely followed the project details and also stayed well informed of general developments in the country that could impact its progress.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

1990

LAO PDR

2000

2010

2020

11


THE WORLD BANK

ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງກ່າວສູໄ ່ ລຍະຂອງການສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນປະເທດ ໃນຊຸມປີ 1960, ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ໃນຂະແໜງການທີຊ ່ າໍ ນານເປັນຕົນ ້ ແມ່ນ: ທາງດ້ານວິສາວະກອນ ແລະ ການວິເຄາະການເງິນ ເຊິງ່ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີສ ່ ດ ຸ ໃນໄລຍະ ນັນ ້ . ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສດ ິ ກັບລັດຖະບານລາວ ເພືອ ່ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ທີຈ ່ າໍ ເປັນຕໍປ ່ ະເທດ. ທະນາຄານໂລກ ຍັງໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນວຽກງານ ທີສ ່ າໍ ຄັນຕ່າງໆ ໃນລະດັບສາກົນ ເພືອ ່ ເພີມ ່ ທະວີ ແລະ ປະສານສົມທົບການລັງ່ ໄຫຼເຂົາ້ ມາຂອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອ ື ເພືອ ່ ການພັດທະນາ. ໃນຊ່ວງໄລຍະນັນ ້ ການກູຢ ້ ມ ື ເງິນຈາກທະນາຄານໂລກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຂັນ ້ ພືນ ້ ຖານ ຕໍກ ່ ານລົງທຶນ ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການຂົນສົງ່ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ໃນຂົງເຂດກະສິກາໍ ຈໍານວນໜຶງ່ . ການລົງທຶນຂັນ ້ ພືນ ້ ຖານດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ຊວ ່ ຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານລາວ ໃນການປູທາງເພືອ ່ ກ້າວໄປສູກ ່ ານພັດທະນາເສດຖະກິດ. ໃນໄລຍະເບືອ ້ ງຕົນ ້ , ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສມ ຸ ໃສ່ການຮຽນຮູກ ້ ຽ່ ວກັບສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກັນ ແລະ ກັນ; ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມ ຂໍມ ້ ນ ູ ຂ່າວສານ ແລະ ບັນດາແຜນງານ ຕ່າງໆ; ແລະ ກໍານົດກາລະໂອກາດອັນເໝາະສົມ ແລະ ເຫັນພ້ອມຕ້ອງກັນ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຊຸມປີຕນ ້ົ ໆ ແມ່ນໄລຍະຂອງການສ້າງພືນ ້ ຖານ ເພືອ ່ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມີ ການພັດທະນາການຮ່ວມມືຕໄ ່ໍ ປ ໃນອານາຄົດຂ້າງໜ້າ.

12

1 9 6 0 s

As Lao PDR made attempts to establish national unity in the late 1960s, financial support as well as technical assistance in specialized areas of expertise, such as engineering and financial analysis was required. During this time, the World Bank worked hand-in-hand with the Government of Lao PDR to address the new country’s needs. It also participated in various international initiatives to increase and coordinate the flow of development aid. The majority of World Bank lending in the post-war era supported basic investments in electric power and transportation, with some support for agriculture as well. These basic investments assisted the Government of Lao PDR pave the path towards economic reconstruction. Together during the early years, Lao PDR and the World Bank focused on getting to know one another’s situation, challenges and opportunities, gathering and reviewing information and plans, and identifying mutually agreeable opportunities for partnership. The early years established the foundation that Lao PDR and the World Bank would build upon in the near future.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

1990

LAO PDR

2000

2010

2020

13


THE WORLD BANK

3

ຊຸມປີ 1970:

ການເສີ ມ ສ້ າ ງສາຍພົ ວ ພັ ນ

ໃນຊຸມປີ 1970, ສປປ ລາວ ໄດ້ຄນ ້ົ ພົບທ່າແຮງຂອງຕົນ ໃນການຜະລິດ ໄຟຟ້າ ແລະ ພ້ອມກັນນັນ ້ ການຄຸມ ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ກໍໄດ້ເລີມ ່ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 1970, ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ ໄດ້ສາ້ ງແຜນງານຊີນ ້ າໍ ອ່າງ ເຊິງ່ ເປັນແຜນງານທໍາອິດ ຂອງ ພາກພືນ ້ . ແຜນງານດັງ່ ກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຜົນຂອງການຄົນ ້ ຄ້ວາ ແບບ ຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດບົມ ່ ຊ້ອນ ຂອງແມ່ນາ້ ໍ ຂອງ ໃນການຜະລິດພະລັງງານ ໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ ແລະການຄວບຄຸມ ນໍາ້ ຖ້ວມ. ເອກະສານ ສໍາມະນານີໄ້ ດ້ສະໜອງຂອບເຮັດວຽກເພືອ ່ ຄົນ ້ ຄ້ວາ ແລະ ວາງແຜນ ການຄຸມ ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ຂອງລຸມ ່ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ກໄ ໍ ດ້ເກີດຂຶນ ້ ໃນຫຼາຍປີ ຕໍມ ່ າ ແລະ ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມມື ຈາກອົງກອນຕ່າງໆ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກບ ັ ປະເທດຕ່າງໆ ໃນເຂດລຸມ ່ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮວ ່ ມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນການທົບທວນຂໍມ ້ ນ ູ , ບົດລາຍງານ, ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເຊິງ່ ໃນຕໍໜ ່ າ້ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນ ແຜນງານຊ່ວຍເຫຼອ ື ໃນໄລະຍະຍາວ. ໃນຕົນ ້ ປີ 1975, ຄະນະ ປະຕິບດ ັ ງານດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ມາ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເພືອ ່ ຕີລາຄາ ການສ້າງສາປະເທດຊາດຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼງັ ສົງຄາມ ແລະ ຍັງໄດ້ມກ ີ ານບົງ່ ຊີເ້ ຖິງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການ ພັດທະນາ. ເຖິງວ່າ ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດນີ້ ໄດ້ບງົ ຊີວ ້ າ່

14

1960

The 1970s:

S t r e n g t h e n i n g Wo r k i n g Relationships

By the 1970s, Lao PDR’s untapped potential for power generation and water resources management began to materialize. In July 1970, the Mekong Committee published the region’s first Indicative Basin Plan. The plan presented the first comprehensive study of the Mekong’s potential for power generation, irrigation and flood control. This seminal document provided a framework for further investigation and planning of the Mekong Basin’s water resources. Development of the Mekong’s water resources would happen over many years and through the cooperative efforts of various organizations. In cooperation with other Mekong countries, the World Bank joined the United Nations and the Asian Development Bank in reviewing data, reports and development plans that would soon contribute to their long-term support strategy. In early-1975, an economic mission visited Lao PDR. The mission assessed post-conflict reconstruction and identified rural development as the country’s primary need. Although rural conditions presented several development challenges, the mission also noted the country’s potential for future hydropower development – particularly for export. Development opportunities were on Lao PDR’s horizon.

1 9 7 0 s

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ທົງ່ ນາ, ແຂວງບໍລຄ ິ າໍ ໄຊ, ຊຸມປີ 1970 Rice plantation, Bolikhamsay Province, 1970s

ຟາມລ້ຽງປາ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1970 Fish farm, Vientiane Province, 1970s

ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຂະແໜງ ທີປ ່ ະສົບກັບສິງ່ ທ້າທາຍ ຫຼາຍຢ່າງກໍຕາມ, ຄະນະ ດັງ່ ກ່າວ ກໍຢາ້ໍ ວ່າ ສປປ ລາວ ມີກາໍ ລັງແຮງ ບົມ ່ ຊອ້ນ ອັນຫຼວງຫຼາຍໃນ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກ ໃນອານາຄົດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເພືອ ່ ການສົງ່ ອອກ. ໂອກາດດ້ານ ການພັດທະນາ ກໍໄດ້ປະກົດຂຶນ ້ ຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງຜູຕ ້ າງໜ້າ ປະຊາຊົນ ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັງ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ແລະ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂັນ ້ ຕອນ

1990

2000

2010

2020

15


THE WORLD BANK

ການດໍານາ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1970

On December 2, 1975, a National Congress of People’s Representatives proclaimed the formation of the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR), and the Government began the process of socialist transformation of society. Initially, efforts focused on establishing and consolidating administrative functions. By 1977, the Government focused its priorities on the difficult task of restructuring and developing the new economy.

Rice Plantation, Vientiane Province, 1970s

ວິວດ ັ ທະນາການ ຫັນປ່ຽນສັງຄົມນິຍມ ົ ໃນສັງຄົມລາວ. ໃນຕອນຕົນ ້ ແມ່ນໄດ້ສມ ຸ ໃສ່ ທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຕັງ້ ແລະ ສັງລວມ ພະລະໜ້າທີ່ ການບໍລຫ ິ ານປົກຄອງ. ພາຍໃນປີ 1977 ລັດຖະບານ ໄດ້ເນັນ ້ ໜັກບູລມ ິ າສິດຂອງຕົນ ໃນວຽກງານສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດໃໝ່. ການຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານແມ່ນຂໍຈ ້ າໍ ກັດອັນໜຶງ່ ທີປ ່ ະເທດ ໄດ້ພບ ົ ພໍ້ ພາຍຫຼງັ ທີໄ ່ ດ້ຮບ ັ ເອກລາດ. ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານໃນການ ລົບລ້າງ ຂໍຈ ້ າໍ ກັດດັງ່ ກ່າວ ແລະ ເພືອ ່ ເປັນການເພີມ ່ ຜົນຜະລິດ ທາງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ທນ ຶ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ລ້າ ໃນການ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຟືນ ້ ຟູ ແລະ ພັດທະນາກະສິກາໍ (8,2 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ) ໃນທ້າຍປີ 1977. ໂຄງການນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ ການເພີມ ່ ທະວີການຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ໃນເຂດທົງ່ ຮາບວຽງຈັນ ເພືອ ່ ແກ້ໄຂ ການຂາດແຄນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ອອກແບບ ເພືອ ່ ແນໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຊາວກະສິກອນ ຈໍານວນ 10,000 ຄອບຄົວ ໂດຍການກໍສ ່ າ້ ງຊົນລະປະທານ ແບບງ່າຍໆ. ສ້າງຕັງ້ ຟາມລ້ຽງໝູ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ ໃຫ້ແກ່ສອງສະຖາບັນປູກເຂົາ້ ເພືອ ່ ໃຫ້ສາມາດເພີມ ່ ຜົນຜະລິດ ຂອງແນວພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກຝັງ. ນອກນັນ ້ ຍັງມີການຊ່ວຍເຫຼອ ື ລ້າເພີມ ່ ເຕີມ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືອ ່ ການພັດທະນາ (ໃນຈໍານວນເງິນ 1,7 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ).

16

1960

ຜົນສໍາເລັດທີໄ ່ ດ້ມາຈາກໂຄງການຟືນ ້ ຟູ ແລະ ພັດທະນາກະສິກາໍ ໄດ້ ນໍາໄປສູ່ ໄລຍະທີສອງ ເຊິງ່ ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ໃນປີ 1979 ເປັນຈໍານວນ ເງິນ 10 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ. ເປົາ້ ໝາຍຕົນ ້ ຕໍ ຂອງໂຄງການນີແ ້ ມ່ນເພືອ ່ ເພີມ ່ ທະວີ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຊາວນາໃນການຂະຫຍາຍແນວພັນ ເຂົາ້ , ອາຫາສັດ ແລະ ຜັກ, ເພີມ ່ ທະວີຜະລິດຕະພັນແນວປູກ, ແກ້ໄຂ ຂໍຈ ້ າໍ ກັດ ໃນການໃຫ້ບລ ໍ ກ ິ ານ ທາງດ້ານວິຊາການ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົາ້ ເຖິງ ການໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ. ຄອບຄົວຊາວນາ ຜູທ ້ ກ ຸ ຍາກ ຫຼາຍກວ່າ 42,000 ຄອບຄົວ ຢູແ ່ ຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຮບ ັ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກໂຄງການ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮບ ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານທຶນຮອນ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ວົງຂະນາຍາດເສດຖະກິດເອີຣບ ົ (EEC) ໜ່ວຍປະຕິບດ ັ ການເງິນພິເສດ (2,7 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພືອ ່ ການພັດທະນາ (1,3 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ເຊິງ່ ບໍລຫ ິ ານໂດຍ IDA.

Food security was listed among the new country’s top development constraints after independence. To assist the Government to alleviate this constraint and to boost food production, the World Bank supported the Agriculture Rehabilitation and Development Project (US$8.2 million), in late-1977. This project aimed to increase food production in the Vientiane Plain. Designed to aid 10,000 farming families, the project constructed simple irrigation facilities, established pig breeding farms, and provided equipment to two rice institutes which, in turn, expanded production of local rice varieties and trained farmers in cultivation techniques. UNDP added to this support by providing a complementary technical assistance grant (US$1.7 million). The success of the 1975 Agriculture Rehabilitation project led to a second project phase in 1979 that provided US$10.4 million in support. This project aimed to improve rice, feed grain and vegetable availability to farmers; to ease the constraints on the availability of technical services; and make agricultural advice more accessible to the population. More than 42,000 poor farming families directly benefited from this project throughout Vientiane Province. The project was generously co-financed by the IDAadministered European Economic Community Special Action Account (US$2.7 million) and the United Nations Development Program (US$1.3 million).

1 9 7 0 s

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກເຂົາ້ , ແຂວງວຽງຈັນ, 1977 Training on cultivation techniques, Vientiane Province, 1977

ຝຶກອົບຮົມການຄຸມ ້ ຄອງການລ້ຽງສັດ, ແຂວງວຽງຈັນ, 1977 Livestock management training, Vientiane Province, 1977

1990

2000

2010

2020

17


THE WORLD BANK

ສວນປູກໝາກຖົວ ່ ດິນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຊຸມປີ 1970 Peanut plantation, Champassak Province, 1970s

ໄລຍະການດໍານາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1970 Rice plantation, Vientiane Capital, 1970s 18

1950

1960

1 9 7 0 s

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ຕະຫຼາດພາຍໃນທ້ອງຖິນ ່ , ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1970 Local Market, Vientiane Province, 1970s

ການຄຸມ ້ ຄອງການລ້ຽງສັດ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1970 Livestock management, Vientiane Province, 1970s

1990

2000

ທົງ່ ນາ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຸມປີ 1970 Rice plantation, Luang Prabang Province, 1970s

2010

2020

19


THE WORLD BANK

4

A Period of Transformation

ໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງ

ຊຸມປີ 1980 ແມ່ນໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງໃໜ່ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ. ໃນຕອນຕົນ ້ ຂອງທົດສະວັດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ ບູລມ ິ າສິດຕໍ່ ການກະຈາຍອໍານາດ ສູທ ່ ອ ້ ງຖິນ ່ ພາຍຫຼງັ ທີມ ່ ກ ີ ານປົກຄອງແບບ ລວມສູນ ໃນລະດັບສູນກາງເປັນໄລຍະເວລາດົນນານ. ໃນປີ 1986, ລັດຖະບານ ໄດ້ປະຕິຮບ ູ ເສດຖະກິດ ໂດຍແນໃສ່ການຕະຫຼາດ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ຍັງປະສົບກັບຂໍຫ ້ ຍຸງ້ ຍາກຕ່າງໆ ເພືອ ່ ຟືນ ້ ຟູ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ອັນເນືອ ່ ງມາຈາກສົງຄາມທີມ ່ ຄ ີ ວາມຍາວນານ ໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີຜ ່ າ່ ນມາ, ຂະແໜງການກະສິກາໍ ຍັງຖືວາ່ ເປັນ ຂະແໜງເສດຖະກິດຕົນ ້ ຕໍ ໃນຊຸມປີ 1980. ເຖິງຢ່າງນັນ ້ ກໍຕາມ, ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຄືບໜ້າເທືອ ່ ລະກ້າວ ໃນການຫັນປ່ຽນ ຈາກເສດຖະກິດທີອ ່ ງີ ໃສ່ການໃຫ້ບລ ໍ ກ ິ ານ, ການເອືອ ່ ຍອີງຕໍກ ່ ານຊ່ວຍເຫຼອ ື ເພືອ ່ ກ້າວໄປສູເ່ ສດຖະກິດ ທີແ ່ ນໃສ່ການຊອກຫາທ່າແຮງບົມ ່ ຊອ້ນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພືອ ່ ການເຕີບໂຕ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັນ ້ , ການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ ຕໍ່ ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ເພີມ ່ ຂຶນ ້ ຢ່າງໄວວາ. ໃນ ຊຸມປີ 1980, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ເປັນຈໍານວນເງິນ 152,1 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເຊິງ່ ກວມເອົາ 10 ໂຄງການ. ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ໃນໄລຍະນີ້ ແມ່ນມີມນ ູ ຄ່າສູງກວ່າຊຸມປີ 1970 ເຖິງ 9 ທົບ.

20

The 1980s:

ຊຸມປີ 1980:

1960

The 1980s represented a period of transformation for Lao PDR. At the start of the decade, the Government prioritized decentralizing their administration after years of a centralized political structure. In 1986, the Government introduced market-oriented economic reforms. Agriculture remained the country’s main economic activity in the 1980s, while Lao PDR’s economy struggled to recover from decades of conflict. Nevertheless, the country made progress on the gradual transition from a service-oriented economy, based heavily on aid receipts, towards an economy that better reflected the country’s untapped natural resource growth potential. Meanwhile, the World Bank’s support for projects in Lao PDR was growing rapidly. In the 1980s, the World Bank’s assistance topped US$152.1 million and covered ten operations. This was 9 times more support than in the 1970s.

1970

1 9 8 0 s


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຊຸມປີ 1980 Village immunization, Champassak Province, 1980s

ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ແຂວງຫຼວງນໍາທ່າ, ຊຸມປີ 1980 Village primary school, Luang Namtha Province, 1980s

1990

2000

2010

2020

21


THE WORLD BANK

ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ

Assisting small-farm families

ການຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຟືນ ້ ຟູກະສິກາໍ ໄລຍະ 3 (13,4 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ແມ່ນຈຸດເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂອງວຽກງານ ທະນາຄານໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນທົດສະວັດດັງ່ ກ່າວ. ໂຄງການໄດ້ ສືບຕໍຄ ່ ວາມພະຍາມ ໃນການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍແນໃສ່ ການເພີມ ່ ຜົນຜະລິດກະສິກາໍ ໃຫ້ຫາຼ ຍຂຶນ ້ . ໃນປີ 1983 ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ການຜະລິດກະສິກາໍ (6,2 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ເພືອ ່ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ໂຄງການຍ່ອຍ 6 ໂຄງການ ໂດຍແນໃສ່ການເພີມ ່ ທະວີ ການຜະລິດ ເຊິງ່ ປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 60,000 ຄອບຄົວ ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮບ ັ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍ ກົງຈາກໂຄງການດັງ່ ກ່າວ.

The approval of the Third Agriculture Rehabilitation and Development Project (US$13.4 million) kick-started the decade for the World Bank in Lao PDR. The project continued efforts to reduce rural poverty by involving communities in increasing agricultural production. By 1983, the Agricultural Production Support Project (US$6.2 million) was put in place to finance 6 sub-projects aimed at increasing agricultural production that would directly benefit some 60,000 small-farm families.

ໃນປີ 1989 ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ເພີມ ່ ເຕີມໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ເປັນຈໍານວນ ເງິນ 20,2 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ພັດທະນາເຂດເນີນສູງ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຊວ ່ ຍຟືນ ້ ຟູຊນ ົ ລະປະທານ ພ້ອມໆກັບ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ 29,000 ຄອບຄົວ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຢູເ່ ຂດພູພຽງບໍລເິ ວນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການສົງ່ ເສີມການປູກພືດ ຢູເ່ ຂດເນີນສູງ ເຊັນ ່ : ກາເຟ ແລະ ການປູກເຂົາ້ ນາແຊງ ໃນເຂດທົງ່ ພຽງ.

22

1960

In 1989, additional support for the agriculture sector totaling US$20.2 million was granted to the Upland Agriculture Development Project. The project provided irrigation rehabilitation as well as technical assistance and training to help about 29,000 smallholder farmers in the Bolivian Plateau and in Vientiane Province with cultivation of upland crops (such as coffee) and valley-floor irrigated rice production.

1970

1 9 8 0 s


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ຟາມລ້ຽງປາ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຊຸມປີ 1970 Fish farm, Champasack Province 1970s

ການຟືນ ້ ຟູຊນ ົ ລະປະທານ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1980 Irrigation rehabilitation, Vientiane Province 1980s

1990

2000

2010

2020

23


THE WORLD BANK

ການສ້າງໂອກາດໃນການເຂົາ້ ເຖິງໄຟຟ້າ

Providing access to electricity

ໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກນໍາ້ ງືມ ່ ທີມ ່ ມ ີ ນ ູ ຄ່າ 15 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ໃນປີ 1981. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນໂຄງການ ທໍາອິດ ທີທ ່ ະນາຄານໂລກ ໄດ້ເຂົາ້ ມາມີສວ ່ ນຮ່ວມ ໃນຂະແໜງການ ດັງ່ ກ່າວ. ໂຄງການນີໄ ້ ດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຕໍວ ່ ຽກງານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ການເພີມ ່ ທະວີກາໍ ລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກນໍາ້ ງືມ ່ ໃຫ້ເພີມ ່ ສູງຂຶນ ້ ກວ່າເກົາ່ ໂດຍການເພີມ ່ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງເຂືອ ່ ນດັງ່ ກ່າວ; ຂຸດຄົນ ້ ທ່າແຮງ ບົມ ່ ຊ້ອນ ທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພືອ ່ ຊອກຫາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາ ຂະແໜງການດັງ່ ກ່າວໄປພ້ອມໆກັບ ການຮ່ວມມືກບ ັ ປະເທດໄທ; ຄົນ ້ ຄ້ວາສຶກສາຍຸດທະສາດທີມ ່ ຜ ີ ນ ົ ສັກສິດ ສູງສຸດ ເພືອ ່ ສະໜອງໄຟຟ້າ ສູບ ່ ນ ັ ດາແຂວງອືນ ່ ໆ ນອກຈາກແຂວງວຽງຈັນ; ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາສາມາດຂອງ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL).

By 1981, the US$15.0 million Nam Ngum Hydroelectric Project was approved. As the first IDA-supported power sector engagement in Lao PDR, the project supported efforts to: optimize output from the existing Nam Ngum hydropower generating station by installing additional capacity; explore the hydropower potential in Lao PDR for possible development in cooperation with Thailand; study the optimum strategy for extending power supply to provinces outside Vientiane Province; and strengthen the institutional capacity of Electricité du Laos.

ໃນປີ 1987 ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໄຟຟ້າ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶນ ້ . ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ ຢູບ ່ ນ ັ ດາແຂວງພາກໃຕ້ ເປັນຈໍານວນເງິນ 25,8 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນຈຸດເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂອງການເຂົາ້ ຮ່ວມ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໃນໄລຍະຍາວ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພືອ ່ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວດ ິ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໃນບັນດາແຂວງເປົາ້ ໝາຍ ທີຢ ່ ພ ູ່ າກໃຕ້ໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ໂດຍການ ກໍສ ່ າ້ ງ ບັນດາພືນ ້ ຖານໂຄງລ່າງ ທີຈ ່ າໍ ເປັນ ແລະ ການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ບນ ັ ດາຂົງເຂດດັງ່ ກ່າວ.

24

1960

In 1987, work in the energy and power sector expanded. The Southern Provinces Electrification Project, totaling US$25.8 million, marked the beginning of a long program of interventions on rural electrification. The project was designed to improve economic development and the quality of life for the people in targeted southern provinces by creating the needed infrastructure, and then supplying the areas with electricity.

1970

1 9 8 0 s


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

THE WORLD BANK

ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1980 Rural electrification, Vientiane Province, 1980s

ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຊຸມປີ 1980 Rural electrification, Savanakhet Province, 1980s

1990

2000

2010

25


THE WORLD BANK

ການພັດທະນາ ຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກັນ ແບບຮອບດ້ານ

Development across sectors

ໃນທົດສະວັດນີ,້ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມກ ີ ານລິເລີມ ່ ຮູບແບບການເຮັດວຽກ ຂອງຕົນ ທີມ ່ ຂ ີ ອບເຂດກ້ວາງອອກ ເພືອ ່ ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ເຂດເປົາ້ ໝາຍ ເພືອ ່ ເຮັດໃຫ້ຜນ ົ ປະໂຫຍດນັນ ້ ກວມເອົາຫຼາຍເຂດ ເປົາ້ ໝາຍ. ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຂອງທະນາຄານໂລກ ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍ ກ້ວາງອອກໄປສູ່ 4 ຂະແໜງການໃໝ່ຄ:ື ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົງ່ , ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການສຶກສາ. ໃນປີ 1986 ໂຄງການຟືນ ້ ຟູ ໂທລະ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານວິຊາການ ເຊິງ່ ມີ ມູນຄ່າ 14,1 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ເພືອ ່ ແກ້ໄຂລະບົບ ຟືນ ້ ຟູໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຍົກຄຸນນະພາບ ຂອງການຄຸມ ້ ຄອງ.

In this decade, the World Bank began to think beyond a single sector approach and had a broader reach in geographical areas of impact. The support was provided in four new sector areas: telecommunications, transportation, industry, and education. In 1986, the US$14.1 million Telecommunications Rehabilitation and Technical Assistance Project was approved to address telecommunications system rehabilitation and management improvements.

ໃນປີ 1987, IDA ໄດ້ເຫັນດີສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຂົນສົງ່ ຢູພ ່ າກໃຕ້ (10 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ). ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຊວ ່ ຍເຫຼອ ື ໃນການຍົກສູງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງສະຖາບັນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບດ ັ ການປົກປັກຮັກສາເສັນ ້ ທາງຢ່າງຕໍເ່ ນືອ ່ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ ປົວແປງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເສັນ ້ ທາງ ແລກທີ 13 ຢູຈ ່ ດ ຸ ໃດທີເ່ ຫັນວ່າມີ ຄວາມຫຸຍ ້ ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນ 3 ແຂວງ. ໃນປີ 1988, ໂຄງການກູຢ ້ ມ ື ເງິນເພືອ ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ (10 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ສະໜອງເງິນເພືອ ່ ຟືນ ້ ຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍ ໂຄງການ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອຸດສາຫະກໍາເບົາ, ແລະ ໃນປີ 1989 ໂຄງການສະຖາບັນໂປລີເຕັກນິກ ແຫ່ງຊາດ (3,5 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຊວ ່ ຍສ້າງວິສາວະກອນ ໃນຫຼກ ັ ສູດພືນ ້ ຖານ ທີຕ ່ ອ ້ ງການ ເພືອ ່ ການພັດທະນາ ແລະ ຟືນ ້ ຟູ, ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ສະຖາບັນ ໂປລີເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ.

26

1960

In 1987, the World Bank approved support for the Southern Transport Project (US$10.0 million). This project helped to strengthen institutional capacity to plan and execute road maintenance on a continuing basis and supported repairs and maintenance on an economically critical section of the northsouth corridor, Route 13, in three provinces. In 1988, the Industrial Credit Project (US$10.0 million) financed small and medium-sized rehabilitation and expansion projects, mainly in the light industry. And in 1989, the National Polytechnic Institute Project (US$3.5 million) helped to train engineers in the basic disciplines required to better equip the National Polytechnic Institute.

1970

1 9 8 0 s


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ຈານຮັບສັນຍານດາວທຽມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1980 Satelite tower, Vientiane Capital, 1980s

1990

2000

2010

2020

27


THE WORLD BANK

ຈຸດເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂອງການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ

Igniting economic transformation

ໃນປີ 1986 ລັດຖະບານໄດ້ນາໍ ເອົາກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ່ ມານໍາໃຊ້ ເພືອ ່ ເປັນທິດທາງ ໃຫ້ແກ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຈາກເສດຖະກິດແບບລວມສູນ ມາເປັນ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ. ໂດຍເລີມ ່ ຕົນ ້ ຈາກເປົາ້ ໝາຍໃນການ ເຮັດໃຫ້ການຄຸມ ້ ຄອງ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຄອ ່ ຍໆດີຂນ ້ ຶ ການວິວດ ັ ແຫ່ງການປະຕິຮບ ູ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວອອກແຕ່ລະໄລຍະ ເພືອ ່ ແກ້ໄຂ ເສດຖະກິດທັງໝົດໂດຍມີເປົາ້ ໝາຍ ເພືອ ່ ຊຸກຍູກ ້ ານນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນັນ ້ ກໍເພືອ ່ ແກ້ໄຂການຄຸມ ້ ຄອງບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຂະຫຍາຍບົດບາດ ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ.

In 1986, the Government introduced the New Economic Mechanism to initiate the transition from a centrally planned to a market-oriented economy. Starting with a focus on improving public enterprise management, the reform process was widened over time to eventually address the entire economy. Its objectives focused on improving the utilization of natural resources and capital assets, while also addressing public enterprise management and expanding the role of the private sector.

ໃນປີ 1998, ແຜນງານດັດສົມການຈັດຕັງ້ (40 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ລເິ ລີມ ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີຈ ່ ະສືບຕໍຂ ່ ະຫຍາຍຕົວ ຂອງການປະຕິຮບ ູ ໃນທົດສະວັດຕໍໜ ່ າ້ , ແມ່ນໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ລວມເຖິງການປະ ຕິຮບ ູ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເງິນພາກລັດ, ປັບປຸງ ການຄຸມ ້ ຄອງ ລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ ຶ , ແລະ ປັບປຸງບັນດາມາດຕະການ ຕ່າງໆ ເພືອ ່ ຊຸກຍູ້ ການມີສວ ່ ນຮ່ວມຂອງ ພາກເອກະຊົນ.

28

1960

In 1989, a large Structural Adjustment Program (US$40.0 million), which initiated efforts that would continue well into the next decade, was established to support the government’s major initiatives aimed at reinvigorating economic growth. The government’s program included fiscal and financial sector reforms, improvements in public enterprise management, and measures to improve private sector participation.

1970

1 9 8 0 s


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

1990

LAO PDR

2000

2010

2020

29


THE WORLD BANK Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years

26

ຖະໜົນຄູວຽງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1990 Kouvieng Road, Vientiane Capital, 1990s

1960

1970

1980


1990

2000

2010

2020

27


THE WORLD BANK

5

ຊຸມປີ 1990:

ການເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ

Connecting Communities

ໃນໄລຍະຊຸມປີ 1990 ລະດັບຂອງການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສບ ື ຕໍຂ ່ ະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ໃນຂະນະທີ່ ທົດສະວັດທີຜ ່ າ່ ນມາ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ມີມນ ູ ຄ່າປະມານ 152,1 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ໃນຊຸມປີ 1990 ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ເພີມ ່ ຂຶນ ້ ເປັນ ສາມທົບ. ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ສປປ ລາວ ເປັນຈໍານວນເງິນ 405,3 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານ ແຜນປະຕິບດ ັ ງານ IDA 15.

During the 1990s, the World Bank’s support to Lao PDR continued to grow rapidly. While the previous decade provided US$152.1 million, the 1990s nearly tripled this. Within 10 years, the World Bank supported Lao PDR with US$405.3 million in IDA resources through 15 operations.

ແຜນງານ ໃນໄລຍະສັດຕະວັດດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນການເຂົາ້ ຮ່ວມ ໃນຫຼາຍໆ ຂະແໜງການກ່ວາທີຜ ່ າ່ ນມາ ແລະ ຖ້າເວົາ້ ເຖິງວົງເງິນແລ້ວ ຈໍານວນເງິນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ 2 ລ້ານ ຫາ 48 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ. ນອກຈາກນັນ ້ ,ຍັງມີອກ ີ ຫຼາຍໂຄງການ ທີສ ່ ມ ຸ ໃສ່ ວຽກງານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ, ແລະ ເໜັນ ້ ໜັກ ການປະຕິບດ ັ ວຽກງານ ພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືແບບຮອບດ້ານ. ຮູບແບບການພັດທະນາ ໃນໄລຍະນີ້ ກໍໄດ້ມກ ີ ານປ່ຽນແປງເປັນ ການພັດທະນາ ແບບກວ້າງຂວາງ, ກວມລວມ, ແລະ ມີແນວທາງ ຍຸດທະສາດ ທີສ ່ ດ ັ ເຈນ. ດັງ່ ທີໄ ່ ດ້ກາ່ ວມາ ແລ້ວນັນ ້ , ໂຄງການ ໄລຍະສັນ ້ ຈຶງ່ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກ ຂອງອະດີດຕະການ.

32

The 1990s

1960

The operations in this decade engaged a wider array of sectors than in the past and ranged in size from US$2.0 to US$48.0 million. Additionally, more projects focused on environmental and social aspects, emphasizing the need to work from a crosscutting approach. Development trends in this decade also transformed into broader, more comprehensive programs with clear strategic directions. With this said, short-term individual projects became a precedence of the past.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ຖະໜົນຄູວຽງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 1990 Kouvieng Road, Vientiane Capital, 1990s

1 9 9 0 s

2000

2010

2020

33


THE WORLD BANK

ການເຊືອ ່ ມໂຍງລະຫວ່າງ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

Making links between environmental and social sustainability

ຍ້ອນມີຊາຍແດນຕິດກັບແມ່ນາ້ໍ ຂອງ ທີອ ່ ດ ຸ ມ ົ ສົມບູນໄປດ້ວຍ ແຮ່ທາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ອຸດມ ົ ສົມບູນ ໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ພາຍໃນປີ 1990, ການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນສິງ່ ທີສ ່ າໍ ຄັນ ຕໍ່ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ. ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງທ່າແຮງຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນການຄຸມ ້ ຄອງ ແລະ ອະນຸລກ ັ ຊັບພະຍາກອນ ເຫຼາ່ົ ນັນ ້ ໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ກວ່າເກົາ່ , ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ສຸມໃສ່ຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

Bordered along the Mekong River with abundant minerals and a vast array of biodiversity, Lao PDR is generously endowed with natural resources. By the 1990s, protecting these resources became an increasingly important aspect of sustainable development. Recognizing the country’s potential and the eminent need to better manage and conserve its resources, the World Bank’s support began to focus more on environmental and social sustainability.

ການປັບປຸງການເຂົາ້ ເຖິງນໍາ້ ສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ ແມ່ນບູລມ ິ ະສິດ ທີສ ່ າໍ ຄັນອັນໜຶງ່ ໃນປີ 1994. ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຫຼວງນໍາ້ ທ່າ ທີມ ່ ມ ີ ນ ູ ຄ່າ 9,5 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນທີດ ່ ອ ້ ຍໂອກາດ ຫຼາຍກ່ວາ 50,000 ຄົນ ໃນແຂວງຫຼວງນໍາ້ ທ່າ ເຊິງ່ ເປັນ ໜຶງ່ ໃນບັນດາແຂວງ ທາງພາກເໜືອທີທ ່ ກ ຸ ຍາກທີສ ່ ດ ຸ ໄດ້ຮບ ັ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກ ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ອາໍ ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການເຂົາ້ ເຖິງ ຕະຫຼາດ ແລະ ໂຮງຮຽນ ພ້ອມໆກັບ ການມີນາ້ໍ ສະອາດໃຊ້ ແລະ ການບໍລກ ິ ານດ້ານສຸຂະພິບານ. ເນືອ ື່ ງຈາກວ່າ ບັນຫາກ່ຽວກັບຊີວດ ິ ການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ ໄດ້ກາຍເປັນ ສິງ່ ທີສ ່ າໍ ຄັນເຊິງ່ ເຫັນໄດ້ຢາ່ ງຈະແຈ້ງ,ໂຄງການຄຸມ ້ ຄອງ ແລະ ອະນຸລກ ັ ຮັກສາ ປ່າໄມ້ (8,7 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ສາ້ ງຂຶນ ້ ເພືອ ່ ເຮັດໃຫ້ ການຄຸມ ້ ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນປະເທດໃຫ້ມຄ ີ ວາມຍືນຍົງກວ່າເກົາ່ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ລະບົບການຄຸມ ້ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບໃໝ່ ທີແ ່ ນໃສ່ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນຜູທ ້ ດ ່ີ ອ ້ ຍໂອກາດ ທີດ ່ າໍ ລົງຊີວດ ິ ໂດຍອາໃສຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ໃນປີ 1996, ໂຄງການອອກໃບຕາດິນ (20,7 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ກໍໄດ້ສາ້ ງຂຶນ ້ ເພືອ ່ ວາງ ຂັນ ້ ຕອນໃນການລົງທະບຽນທີດ ່ ນ ິ ທີມ ່ ຫ ີ າຼ ຍກວ່າ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງ 1 ລ້ານຕາດິນທັງໝົດ ເພືອ ່ ຮັບປະກັນ ສິດທິການເປັນເຈົາ້ ຂອງຕາດິນ ໃຫ້ແກ່ຜຖ ູ້ ໃື ບຕາດິນ. ໂຄງການນີ້ ຍັງໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ ເຈົາ້ ຂອງໃບຕາດິນ ສາມາດຂາຍກໍາມະສິດໃນການນໍາໃຊ້ ທີດ ່ ນ ິ ຂອງຕົນ ແລະ ຍັງປັບປຸງ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ການນໍາໃຊ້ທດ ່ີ ນ ິ ໃນຫຼາຍໆຮູບການ.

34

1960

Improving rural access to water and sanitation topped priorities in 1994. Benefiting approximately 50,000 least advantaged people in one of the poorest northern provinces, the US$9.7 million Luang Namtha Provincial Development Project, provided improved access to markets and schools as well as better water quality and sanitation services. As the link between livelihoods and environmental sustainability became more apparent, the Forest Management and Conservation Project (US$8.7 million) was established to achieve the sustainable management and conservation of the country’s forest resources. The project assisted the government with the implementation of a new resource management system that concentrated on underprivileged forest dwellers. In 1996, the Land Titling Project (US$20.7) initiated the process of registering more than a quarter of a million parcels of land, thereby improving land tenure security. This project raised the possibility of landholders selling their land-use rights, and improved their ability to use land as collateral. The decade concluded in 1999 with the approval of the District Upland Development Conservation Project (US$2.0 million). This project encouraged better protection and management of vital natural resources through the adoption of intensified agricultural practices by local communities in the upland areas.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ຊ່ວງໄລຍະທົດສະວັດນີ້ ໄດ້ຈບ ົ ລົງໂດຍການຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການ ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເຂດເນີນສູງ (2 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໃນປີ 1999.ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ຊກ ຸ ຍູກ ້ ານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄຸມ ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມສໍາຄັນ ໂດຍການ ຮັບຮອງເອົາ ວິທກ ີ ານປະຕິບດ ັ ກະເສດສຸມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ ່ ໃນເຂດເນີນສູງ.

ໂຄງການອະນຸລກ ັ ຮັກສາປ່າໄມ້, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊຸມປີ 1990 Forest conservation program, Khammouane Province, 1990s

ການກໍສ ່ າ້ ງຂົວ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຊຸມປີ 1980 Bridge construction, Champassak Province, 1980s

1 9 9 0 s

2000

2010

2020

35


THE WORLD BANK

ການເຊືອ ່ ມຕໍ່ ແລະ ການສ້າງສາພັດທະນາຊຸມຊົນ

Connecting people, building communities

ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີ 1990, ການບໍລກ ິ ານຂັນ ້ ພືນ ້ ຖານ ເຊັນ ່ : ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນຍັງລ້າຫຼງັ ຖ້າທຽບໃສ່ຫາຼ ຍໆປະເທດໃນເຂດພາກພືນ ້ . ໃນຂະນະທີ່ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ ແລະ ແມ່ນາ້ໍ ສາຍອືນ ່ ໆ ໄດ້ກາຍເປັນເສັນ ້ ທາງຄົມມະນາຄົມທີສ ່ າໍ ຄັນ ໃນອະດີດ, ຍອ້ນວ່າເສດຖະກິດ ໄດ້ມກ ີ ານຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ເຊິງ່ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຕ້ອງການໃນ ການເຂົາ້ ເຖິງເສັນ ້ ທາງ ແລະ ການຂົນສົງ່ ເພີມ ່ ສູງຂຶນ ້ . ໃນທົດສະວັດນີ,້ ຂະແໜງການຂົນສົງ່ ໄດ້ຮບ ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມເປັນວົງເງິນ 150 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານ ການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງຕັງ້ ໜ້າດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສັນ ້ ທາງທີສ ່ າໍ ຄັນຕ່າງໆ ໄດ້ຮບ ັ ການ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ; ມີການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັນ ້ ທາງ; ແລະ ສ້າງລະບົບທີເ່ ປັນ ພືນ ້ ຖານອັນແໜ້ນແກ່ນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ວຽກງານບູລະນະຮັກສາ ເສັນ ້ ທາງ.

In Lao PDR in the 1990s, basic services such as roads and transportation lagged behind the region. Whereas the Mekong and other rivers acted as the country’s highway system in the past, a growing economy required more access to roads and transportation. During this decade, the transportation sector received considerable funding, totaling US$150.0 million. This concentrated support upgraded key roads, expanded the road network and provided the basis for a solid system of maintenance planning and execution.

ໃນຊ່ວງໄລຍະນັນ ້ , ການເດີນທາງພາຍໃນໄລຍະ 266 ກິໂລເມັດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ ແລະ ນອກນັນ ້ ກໍຍງັ ຂຶນ ້ ກັບ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ອີກດ້ວຍ. ຄວາມຈໍາກັດ ໃນການເຂົາ້ ເຖິງ ຖະໜົນຫົນທາງ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຈໍາກັດ ໃນການເຂົາ້ ເຖິງ ຕະຫຼາດເພືອ ່ ຊືອ ້ າຫານ ແລະ ໂອກາດທາງການຄ້າອີກດ້ວຍ. ເພືອ ່ ແກ້ໄຂບັນຫາດັງ່ ກ່າວ, ໂຄງການຍົກລະດັບທາງຫຼວງ ໄລຍະທີ່ 1 ໄດ້ສະໜອງທຶນຈໍານວນ 45 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເພືອ ່ ສະໜັບສະໜູນການຟືນ ້ ຟູ ເສັນ ້ ທາງທີສ ່ າໍ ຄັນ ແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ ແຕ່ນາ້ໍ ກະດິງ ຫາ ສະຫວັນນະເຂດ. ຫຼງັ ຈາກການກໍສ ່ າ້ ງ ການປັບປຸງເສັນ ້ ທາງດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ສນ ້ິ ສຸດລົງ, ໄລຍະທາງ 266 ກິໂລເມັດ ຂອງເສັນ ້ ທາງແລກທີ 13 ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດທ້ອງຖິນ ່ ໃຫ້ສາມາດເດີນທາງ ໄປເຖິງເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເຊິງ່ ເປັນເຂດ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມອຸດມ ົ ສົມບູນ ໄປດ້ວຍການປູກຝັງ ແລະ ກະສິກາໍ . ການປັບປຸງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົງ່ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶນ ້ ພ້ອມໆກັບ ການກໍສ ່ າ້ ງເສັນ ້ ທາງຫຼວງ. ການວາງແຜນ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນ ແມ່ນປັດໃຈທີສ ່ າໍ ຄັນ ຂອງລະບົບຄົມມະນາຄົມ ທີມ ່ ປ ີ ະສິດທິຜນ ົ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້. ໃນປີ 1994 ໂຄງການຍົກລະດັບ ທາງຫຼວງ ໄລຍະທີ່ 2 (30 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ສບ ື ຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປັບປຸງປະສິດທິຜນ ົ ຂອງຕາໜ່າງເສັນ ້ ທາງ ຢູພ ່ າຍໃນປະເທດ ໂດຍແນໃສ່ການປັບປຸງ ແລະ ການຍົກລະດັບ ເສັນ ້ ທາງສະເພາະ. ໂຄງການນີ້ ຍັງແນໃສ່

36

1960

At this point in recent history, a 266-kilometer journey could have taken days in Lao PDR, depending on weather conditions. Limited access to roads at the time meant limited access to markets for food and trade opportunities. To improve this situation, the First Highway Improvement Project provided funding totaling US$45.0 million to support the rehabilitation of the main north-south route from Nam Kading to Savannakhet. Upon its completion, the 266kilometer section of Route 13 provided communities with greatly improved access to the agriculturally endowed southern part of the country. Improved transportation only began with highway construction. Maintenance planning and building strong institutional capacities was also critical for an efficient and successful transportation system. In 1994, the Second Highway Improvement Project (US$30.0 million) continued to improve the efficiency of the country’s highway network through specific road improvements. The project also aimed to strengthen institutional capacity to better plan, manage and maintain the national highway network. And, in 1997, the Third Highway Improvement Project (US$48.0 million) was approved to finance labor and equipment services to upgrade road surfaces and provide road maintenance. Technical assistance was also provided at the Ministerial level for project implementation and the management of road maintenance. Whereas access to roads was the first step towards connecting the country, basic infrastructure development was also greatly needed in rural areas to improve people’s livelihoods. Benefiting an estimated 52,000 people in 125 villages, the Provincial Infrastructure Project (US$27.8) was approved in 1998. This project extended critical basic infrastructure to two remote Northern provinces. The project helped to improve living standards, socioeconomic potential and facilitated the gradual integration of these villagers into the national economy.

1970

1980


IBRD 38915 102˚

100˚

CHINA

VIETNAM

LAO PDR

Hanoi

MYANMAR

1A

CHINA

22˚

CHINA

106˚

104˚

LAO PEOPLE’S DEM. REP.

Gnot-Ou

22˚

Gulf of Tonkin

Vientiane

Boun-Nua

MYANMAR

Shangyong Sing

ng Meko Tonpheung

Nale

Provincial Infrastructure Project

La

Beng

Houn

Nale

Pakbeng Hongsa

Khop Xianghon

LOUANG PHABANG

g kon Me Chomphet

Pak-Ou

Louang Phabang

4B 4

ko

7

Mok-Mai

Xaisomboun

5

XAISOMBOUN

Xaithani

Nong Khai

4

TONKIN

1D

Borikhan

Paksan

BORIKHAMXAI

Viangathong

Pakkading 13S

Oak-Ngum

8

Khamkeut

18˚

ng

VIENTIANE

GULF OF

Thathom

ko

Xanakham

Nonghe

Khoun

Me

Naxaythong Boten Kenthao

Xiang Khoang

Hom Hinheup Longxan Keo-Oudom Viangkham Thourakhom Thaphabat 10 Sangthong 11

18˚

XIANG Kham KHOANG

Pone Hong

ng

Me

Thongmixai

20˚

Phoun

VIENTIANE

Fuang

6

Phaxa 13N

Vangviang Met

4

Viangxai

HOUAPHAN Houamuang

Kasi

Phiang

Gulf of Thailand

Xam-Tai

Phoukout 7

21

6A

Viangthong

Phokhoun

Xaignabouri

CAMBODIA Phnom Penh

6B

Sopbao

Xam-Nua

Phonxai

Xiang-Ngeun Nan

4A

Paklay

1C

Pakxeng

Ngeun

THAILAND

Ngoy Viangkham

Nge

XAIGNABOURI

ໃນຂະນະທີກ ່ ານເຂົາ້ ເຖິງເສັນ ້ ທາງ ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດ ຂອງການ ເຊືອ ່ ມຕໍພ ່ າຍໃນປະເທດ, ການກໍສ ່ າ້ ງພືນ ້ ຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນມີຄວາມ ຈໍາເປັນທີສ ່ ດ ຸ ສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພືອ ່ ປັບປຸງຊີວດ ິ ການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົາ້ . ໂຄງການກໍສ ່ າ້ ງພືນ ້ ຖານໂຄງລ່າງແຂວງ (27,8 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1998 ເຊິງ່ ໄດ້ ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູປ ່ ະຊາຊົນ ຈໍານວນ 52,000 ຄົນ ໃນ 125 ບ້ານ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ຂະຫຍາຍ ພືນ ້ ຖານໂຄງລ່າງ ທີສ ່ າໍ ຄັນໃນ 2 ແຂວງພາກເໜືອ ທີຢ ່ ຫ ູ່ າ່ ງໄກຊອກຫຼກ ີ . ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຊວ ່ ຍປັບປຸງ ລະດັບມາດຕະຖານການເປັນຢູ,່ ຄົນ ້ ຄ້ວາຫາ ຄວາມສາມາດບົມ ່ ຊອ້ນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ ເຊືອ ່ ມໂຍງປະຊາຊົນໃນບ້ານຕ່າງໆ ເຂົາ້ ກັບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃນ ເທືອ ່ ລະກ້າວ.

Et Xiangkho

Nambak

OUDOMXAI 2W

Pha-Oudom

HANOI

Namo

Muang Xai

Viengphoukha

LOUANG NAMTHA

3

2E

Khoa 13N

Meung

BOKEO Houayxay

1501

Bangkok

Mai

13N

3

1465

Samphan

1B

17A

Louang Namtha

17

Long

THAILAND

PHONGSALI

Boun-Tai

Andaman Sea

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ໃນການວາງແຜນ, ຄຸມ ້ ຄອງ ແລະ ບູລະນະຮັກສາ ຕາໜ່າງເສັນ ້ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ. ພາຍໃນປີ 1997, ໂຄງການຍົກລະດັບ ທາງຫຼວງ ໄລຍະທີ່ 3 (48 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາເພືອ ່ ນໍາໃຊ້ທນ ຶ ດັງ່ ກ່າວ ເຂົາ້ ໃນລາຍຈ່າຍ ທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ອຸປະກອນນໍາໃຊ້ເພືອ ່ ຍົກລະດັບໜ້າທາງ ແລະ ເພືອ ່ ບູລະນະຮັກສາເສັນ ້ ທາງ. ນອກນັນ ້ ກໍຍງັ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ລະດັບກະຊວງ ເພືອ ່ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ໂຄງການ ແລະ ຄຸມ ້ ຸ ຄອງການບູລະນະຮັກສາເສັນ ້ ທາງ.

VIETNAM

Phongsali

19

1E

KHAMMOUAN

PREFECTURE OF VIENTIANE MUN.

Hinboun Gnommalat

First and Second Highway Improvement Project (IDA 1 and IDA 2)

Thakhek

Nakay 12

Mahaxai Bouarapha Xaibouathong

Xebangfai

Nongbok

1F

Atsaphon

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

9A

Atsaphangthong Outhoumphon

9B

Savannakhet

Phin

Xaiphouthong

PAVED

15

Thapangthong

Vapi

PLANNED

16

Phonthong Champasak

INTERNATIONAL BOUNDARIES

100

Pakxong

Dakchung

Sanxai

16A 1I

Attapu

Xaisettha

18A

Sanamxai

14B

150 Kilometers

Xekong 1B

Pathoumphon

Soukhouma 50

XEKONG Thateng

Champasak

14A1

0

Karum

CHAMPASAK

Pakse

PROVINCE BOUNDARIES

1H

20

Xanasomboun

NATIONAL CAPITALS

Saravan

15

Khongxedon Laongam

SELECTED TOWNS

16˚

Toumtan

SARAVAN

BORDER CROSSINGS

PROVINCE CAPITALS

Samouay

1G

Lakhongpeng

GRAVEL

Nong

Songkhon

Third Highway Improvement Project (IDA 3)

EARTH

16˚

Xepon

9

SAVANNAKHET

ONGOING OR COMPLETED WORLD BANK PROJECT NATIONAL ROAD NETWORK:

Vilabouri

Phalanxai

13S

1J

Phouvong

18B

ATTAPU

14C

Mounlapamok 0

25

50

75

14A

100 Miles

Khong

14˚

This map was produced by the Map Design Unit of The World Bank. The boundaries, colors, denominations and any other information shown on this map do not imply, on the part of The World Bank Group, any judgment on the legal status of any territory, or any endorsement or 102˚ acceptance of such boundaries.

104˚

CAMBODIA

14˚

OCTOBER 2011

1 9 9 0 s

2000

2010

2020

37


THE WORLD BANK

ການຮັກສາບັນຍາກາດການຮ່ວມມື

Maintaining momentum

ໃນຊຸມປີ 1990, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແນໃສ່ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງຕ່າງໆ ທີຈ ່ າໍ ເປັນ ໃນການຊຸກຍູເ້ ສດຖະກິດ ໃຫ້ພດ ັ ທະນາໄປເທືອ ່ ລະກ້າວ ແລະ ຢ່າງບໍຢ ່ ດ ຸ ຢັງ້ . ເພືອ ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຕໍຄ ່ ວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານດັງ່ ກ່າວ, ແຜນງານດັດສົມ ການຈັດຕັງ້ ທັງສອງໂຄງການ ທີມ ່ ຈ ີ າໍ ນວນເງິນທັງໝົດ 80 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໂດຍແມ່ນເງິນຊ່ວຍເຫຼອ ື ລ້າ ເພືອ ່ ຮັກສາ ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການປະຕິຮບ ູ ແລະ ການດັດສົມການຈັດຕັງ້ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມຫຍຸງ້ ຍາກ.

In the 1990s, the Government of Lao PDR focused on structural improvements such as these to move their economy forward at a steady pace. To support the Government’s efforts, two structural adjustment credits provided a total of US$80.0 million to sustain the momentum of its reforms and to undertake the more difficult structural measures.

ແຜນງານດັດສົມການຈັດຕັງ້ ໄລຍະທີ່ 2 (40 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ທີຖ ່ ກ ື ຮັບຮອງເອົາ ໃນປີ 1991 ໄດ້ສມ ຸ ໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຫັນເອົາລັດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເປັນ ເອກະຊົນ, ການປະຕິຮບ ູ ການບໍລກ ິ ານ ຂອງພາກລັດ, ປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບເຂົາ້ ລັດ ແລະ ການຄຸມ ້ ຄອງ ລາຍຈ່າຍພາກລັດໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ໂດຍຜ່ານການຫັນເອົາວຽກງານຄັງເງິນ ໃຫ້ລວມສູນ ໃນຂັນ ້ ສູນກາງ ແລະ ມີການພິມເຜີຍແຜ່ງບ ົ ປະມານລັດ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ຍັງເປັນການສົງ່ ເສີມ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ພາກເອກະຊົນ ໃນການ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການເຕີບໂຕ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນອານາຄົດຕໍໜ ່ າ້ . ແຜນງານດັດສົມການຈັດຕັງ້ ໄລຍະທີ່ 3 (40 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ໃນປີ 1996 ເພືອ ່ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍ ການສົງ່ ເສີມ ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລັດ ໃຫ້ມປ ີ ະສິດທິຜນ ົ ຫຼາຍກວ່າເກົາ່ ໂດຍ ເນັນ ້ ໜັກໃສ່ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.ໂຄງການນີຍ ້ ງັ ມີຈດ ຸ ປະສົງ ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍບ ່ ນ ັ ຫາສັງຄົມ ແລະ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍການປັບປຸງ ປະສິດທິຜນ ົ ຂອງການຄຸມ ້ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນຂອງລັດ.

38

1960

A Second Structural Adjustment Program (US$40.0 million) in 1991 focused on efforts to privatize state enterprises, reform the civil service, improve revenue collection and expenditure management through the centralization of treasury operations at the national level and publication of the budget. The program also created an enabling legal and institutional environment for private sector activity that would greatly contribute to the growth of the sector in the near future. The Third Structural Adjustment Credit (US$40.0 million), approved in 1996, supported the government’s efforts to achieve greater efficiency in private and public investment, underpinning economic growth. It also aimed to assist the Government in shifting its focus towards social issues and the alleviation of poverty by enhancing the efficiency of public resource management.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ການປຶກສາຫາລືກຽ່ ວກັບໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກນໍາ້ ເທີນ 2 ໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂຶນ ້ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຊຸມປີ 1990, ທະນາຄານໂລກໄດ້ເຮັດວຽກ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບລັດຖະບານລາວ ໃນການຄົນ ້ ຄ້ວາຫາຄວາມ ສົມດຸນລະຫວ່າງ ການຄົນ ້ ພົບທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

Initiating dialogue on Nam Theun 2 Hydroelectric Project Throughout the 1990s, the World Bank worked side-byside with the Government of Lao PDR to find a balance between realizing economic potential and developing the country in a sustainable manner. A key pillar for the World Bank’s Country Assistance Strategy for Lao PDR (2005-2010), the 1,070 MW Nam Theun 2 Hydroelectric Project, began in the 1990s. Although the project would not fully materialize until a decade later, the Government initiated dialogue with the World Bank in the 1990s to address this mutually challenging and complex undertaking.

ໜຶງ່ ໃນເສົາຄໍາ້ ອັນແໜ້ນແກ່ນຂອງ ຍຸດຖະສາດການຊ່ວຍເຫຼອ ື ປະເທດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ (20052010) ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຕໍ່ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ ຕົກນໍາ້ ເທີນ 2 (NT2) ເຊິງ່ ໂຄງການນີ້ ມີກາໍ ລັງຜະລິດໄຟຟ້າເຖິງ 1,070 ເມກາວັດ (MW) ໂດຍໄດ້ມກ ີ ານເລີມ ່ ຕົນ ້ ຕັງ້ ແຕ່ຊມ ຸ ປີ 1990. ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ບໍສ ່ າມາດປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ ຈົນກວ່າທົດສະວັດຕໍມ ່ າ ກໍຕາມ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ມກ ີ ານປຶກ ສາຫາລື ກັບທະນາຄານໂລກ ໃນຊຸມປີ 1990 ເພືອ ່ ແກ້ໄຂບັນດາ ຂໍຫ ້ ຍຸງ້ ຍາກຕ່າງໆ ແລະ ບັນຫາທີມ ່ ຄ ີ ວາມສັບສົນທີພ ່ ບ ົ ພໍ້ ຮ່ວມກັນ ເພືອ ່ ການດໍາເນີນໂຄງການດັງ່ ກ່າວ.

Throughout the decade, dialogue on this project nurtured the country’s relationship with the World Bank and provided the foundation for its development framework and program. Over a decade of cooperation resulted in the World Bank approved project in 2005. The project is jointly implemented by the Nam Theun 2 Power Company and the Government of Lao PDR and supported by financing from 27 parties, including the World Bank and Asian Development Bank. The Nam Theun 2 power station was formally inaugurated in December 2010.

ທົດສະວັດໄດ້ຜາ່ ນໄປ, ການປຶກສາຫາລືກຽ່ ວກັບໂຄງການ ດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ເປັນສິງ່ ທີເ່ ພີມ ່ ພູນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ງອກງາມຂຶນ ້ ແລະ ຍັງເປັນການ ສ້າງພືນ ້ ຖານ ຂອງການພັດທະນາກອບແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອືນ ່ ໆອີກດ້ວຍ. ການຮ່ວມມືທຍ ່ີ າວນານກວ່າ ທົດສະວັດ ໄດ້ຊວ ່ ຍໃຫ້ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ຖືກຮັບຮອງ ຈາກ ທະນາຄານໂລກ ໃນປີ 2005. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ຜູສ ້ ະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ຈາກ 27 ພາກສ່ວນລວມເຖິງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ສະຖານີເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ ຂອງ NT2 ກໍໄດ້ມກ ີ ານສະເຫຼມ ີ ສະຫຼອງພິທເີ ປີດທໍາການຜະລິດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນທັນວາ 2010.

1 9 9 0 s

ໂປມນໍາ້ , ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊຸມປີ 1990 Village water pump, Khammoune Province 1990s

2000

2010

2020

39


THE WORLD BANK

ສ້າງພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ

Establishing a local presence

ໃນເມືອ ່ ການພົວພັນວຽກງານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶນ ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ, ມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກ ີ ານສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຕົວຈິງພາຍໃນ ປະເທດທີຫ ່ າຼ ຍຂຶນ ້ . ນັບຕັງ້ ແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົນ ້ ມາ, ຫ້ອງການ ທະນາຄານໂລກທີ່ ບາງກອກ ແມ່ນຫ້ອງການທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພາກພືນ ້ . ແຕ່ຍອ ້ ນວ່າຫຼາຍໆໂຄງການແມ່ນໄດ້ສາ້ ງຕັງ້ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ມັນຈຶງ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ ີ ານສ້າງສໍານັກງານ ຜູຕ ້ າງໜ້າໃຫ້ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຂຶນ ້ ທີນ ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເປີດຫ້ອງການ ທະນາຄານໂລກ ທີນ ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 28 ເມສາ 1999.

As the working relationship between Lao PDR and the World Bank grew across a full spectrum of sectors, there was a need for greater local support. Since 1972, the World Bank’s Bangkok Office offered a range of experts based in the region. However as programs developed in Lao PDR, the time arrived for a local Resident Mission to be established in Vientiane. The World Bank inaugurated its Vientiane Office on April 28, 1999.

ໃນປະຈຸບນ ັ , ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມກ ີ ານຂະຫຍາຍຕົວ ຍ້ອນຄວາມຮຽກ ຮອ້ງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ. ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກມີພະນັກງານເກືອບ 100 ຄົນ ເຊິງ່ ເຮັດໃຫ້ ກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານໄດ້ຫາຼ ຍກວ່າ ບໍວ ່ າ່ ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທີກ ່ ຽ່ ວພັນກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ໂຄງການ ຫຼື ການບໍລກ ິ ານໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາ.

40

1960

Today, the office continues to expand to keep pace with the country’s project work demands. With a staff of nearly 100 people, the World Bank Group office is well equipped to support the Government with requests for projects and advisory services.

1970

1980


LAO PDR

ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ທີນ ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 2000 World Bank Office in Vientiane Capital, 2000s

1 9 9 0 s

2000

2010

2020

41


THE WORLD BANK

42

6

ຊຸມປີ 2000 ຈົນເຖິງ ປະຈຸບັນ:

T h e 2 0 0 0 – p re s e n t :

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ

Working Steady Towards Common Goals

ໂດຍອີງໃສ່ຜນ ົ ສຳເລັດຂອງການປະຕິຮບ ູ ໃນບັນດາທົດສະວັດທີ່ ຜ່ານມາ, ທົດສະວັດຂອງ ສັດຕະວັດທີ 21 ໄດ້ຊໃ້ີ ຫ້ເຫັນເຖິງການຊຸກຍູ້ ອັນແຂງແກ່ນ ເພືອ ່ ກ້າວໄປສູຜ ່ ນ ົ ສຳເລັດ ຂອງການເຕີບໂຕທີຍ ່ ນ ື ຍົງ ແລະ ກ້າວສູເ່ ປົາ້ ໝາຍຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຍາວ.

Building on the reforms achieved in the prior decades, the first decade of 21st century have featured an even stronger push towards achieving sustainable growth and attaining longterm development goals in Lao PDR.

ໃນຂະນະທີບ ່ ນ ັ ດາທົດສະວັດຜ່ານມາ ໄດ້ນຳມາເຊິງ່ ການປ່ຽນແປງ ອັນໃຫ່ຍຫຼວງ, ນອກຈາກນັນ ້ ກໍສາມາດ ເຫັນໄດ້ເຖິງ ຄວາມສະເໝີຕນ ້ົ ສະເໝີປາຍ ຂອງລັດຖະບານ ຕໍວ ່ ໄ ິ ສທັດ ໃນການພັດທະນາປະເທດ ໃນໄລຍະ. ລັດຖະບານ ໄດ້ການສຸມໃສ່ທກ ຸ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ ຢຸດຢັງ້ ເພືອ ່ ຍາດມາເຊິງ່ ຜົນສຳເລັດ ໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ; ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ ໃນການຄຸມ ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແບບຢືນຍົງ, ຮັດແໜ້ນການຄຸມ ້ ຄອງການເງິນພາກລັດ; ແລະ ເປີດກ້ວາງກາລະໂອກາດ ການຮ່ວມມືກບ ັ ພາກພືນ ້ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນໄລຍະດຽວກັນນັນ ້ , ທະນາຄານໂລກ ກໍໄ ່ ດ້ຫນ ັ ປ່ຽນວິທກ ີ ານຊ່ວຍເຫຼອ ື ໂດຍເນັນ ້ ໜັກໃສ່ຄວາມສຳຄັນ ຂອງບັນດາຍຸດທະສາດຂອງ ປະເທດ ໂດຍການຮ່ວມມືຢາ່ ງໃກ້ຊດ ິ ຫຼາຍກ່ວາເກົາ່ ແລະ ມີເປົາ້ ໝາຍໃນໄລຍະຍາວ. ການປຶກສາຫາລື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນໄປພ້ອມໆກັບການສ້າງ ຄວາມໄວ້ເນືອ ້ ເຊືອ ່ ໃຈເຊິງ່ ກັນ ແລະ ກັນ ລະຫ່ວາງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ. ໄປພ້ອມໆກັນນັນ ້ , ທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ ມີການດັດປັບ ວິທກ ີ ານເຮັດວຽກ ແລະ ດ້ານຄວາມຄິດ ໃນຊຸມປີ 2000, ເຊິງ່ ໄດ້ສງ່ົ ຜົນ ອັນດີຕ່ໍ ສາຍພົວພັນຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.

While the past few decades brought significant change, there has been notable consistency in the government’s long-term vision for the country’s development. The government has persistently made an effort to achieve its goals in poverty reduction; institutional capacity building for the sustainable management of natural resources; the strengthening of public financial management; and expanding opportunities for regional cooperation and foreign direct investment. At the same time, the World Bank shifted to an assistance approach that highlights the importance of country-driven strategies and implementation, providing closer engagement with a longerterm focus.

1960

Engaging in dialogue over time was accompanied by a steady building of mutual trust between Lao PDR and the World Bank. Together they converged approaches and mindsets in the 2000s, which further supported their working relationship.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍເຮັດໃຫ້ມກ ີ ານລັງ່ ໄຫຼ ທາງດ້ານການເງິນ ເຂົາ້ ມາ ສູ່ ສປປ ລາວ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຄູຮ ່ ວ ່ ມພັດທະນາອືນ ່ ໆ ເພີມ ່ ສູງຂຶນ ້ . ປະສົບການ ທີດ ່ ຈ ີ າກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໄດ້ເປີດທາງ ເພືອ ່ ເຮັດໃຫ້ ການຮ່ວມມື ນັນ ້ ສາມາດບັນລຸເປົາ້ ໝາຍໃໝ່ ແລະ ໃຫ່ຍຫຼວງກ່ວາເກົາ່ . ການຮ່ວມມືໃນທາງບວກນີ້ ເປັນແຮງຈູງໃຈ ອັນສຳຄັນ ໃຫ້ຄຮ ູ່ ວ ່ ມງານມີຄວາມເຂົາ້ ໃຈທັດສະນະອັນແທ້ຈງິ ຂອງກັນ ແລະ ກັນ. ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮວ ່ ມກັນ ຊອກຫາວິທທ ີ າງເພືອ ່ ແກ້ໄຂ ຄວາມຄິດເຫັນທີແ ່ ຕກຕ່າງກັນ ເພືອ ່ ຮັກສາ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການຮ່ວມມື ໃຫ້ມຄ ີ ວາມຍືນຍົງ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພືອ ່ ເປົາ້ ໝາຍ ອັນດຽວກັນນັນ ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການຮ່ວມມື ໄດ້ນຳໄປສູ່ ການເປັນ ຄູຮ ່ ວ ່ ມງານອັນແທ້ຈງິ ທີປ ່ ະກອບ ດ້ວຍ ຄວາມນັບຖືເຊິງ່ ກັນ ແລະ ກັນ, ເພີມ ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢາ່ ງໃກ້ສດ ິ .

LAO PDR

Meanwhile, financial support to Lao PDR from the World Bank and other development partners robustly increased and positive experiences paved the way for new and greater achievements. This positive cycle provided increased incentives for the partners to genuinely understand each other’s perspectives. Working steadily towards a common goal, their partnership flourished into a relationship characterized by mutual respect, responsibility and cooperation.

ທົງ່ ນາ, ແຂວງເຊກອງ, ຊຸມປີ 2000 Rice plantation, Sekong Province, 2000s

1990

2 0 0 0 s

2010

2020

43


THE WORLD BANK

ປ່ອງຢ້ຽມສູອ ່ ະນາຄົດ

A window to the future

ວິກດ ິ ການການເງິນໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ໄດ້ສນ ົ ຜົນກະທົບອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ຕໍກ ່ ານພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ເຊິງ່ ລວມເຖິງຜົນກະທົບທີມ ່ ຕ ີ ່ໍ ການກໍສ ່ າ້ ງ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2. ໃນຕົນ ້ ຊຸມປີ 2000, ການຮ່ວມມືໃນ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ຟນ ້ື ຟູຂນ ້ຶ ມາອີກເທືອ ່ ໜຶງ່ . ໃນປີ 2001, ລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເຫັນດີຮບ ັ ຮອງຂອບວຽກງານສຳລັບ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2. ຂອບວຽກງານ ໄດ້ເນັນ ້ ໜັກໃສ່ທາ່ ແຮງ ບົມ ່ ຊ້ອນ ຂອງໂຄງການ ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງການຄຸມ ້ ຄອງໂດຍ ຜ່ານການຈັດວາງ ຄຸມ ້ ຄອງລາຍຮັບໃຫ້ມປ ີ ະສິດທິຜນ ົ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.

The financial crisis of the late-1990s hampered national development. This included the construction of the Nam Theun 2 hydroelectric project. By the early 2000s, engagement with Nam Theun 2 revived. In 2001, the Government and the World Bank agreed on a Decision Framework for Nam Theun 2. The framework underscored the project’s potential to help reduce poverty and improve environmental management through efficient and transparent revenue management arrangements.

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2002, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈດ ັ ຕັງ້ ກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີໃ່ ຫ້ຊວ ່ື າ່ “ນ້ຳເທີນ 2 ປ່ອງຢ້ຽມສູອ ່ ະນາຄົດ”. ກອງປະຊຸມ ດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ ວົງຂະນາຍາດສາກົນ ເພືອ ່ ໃຫ້ຮບ ັ ຟັງກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ເພືອ ່ ໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈກ່ຽວກັບ ສິງ່ ທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2. ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັມ ້ ແຂງດ້ານການປົກຄອງ ເພືອ ່ ຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຕົນ ້ ໆປີຂອງທົດສະວັດນີ,້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງເປົາ້ ໝາຍທີຊ ່ ດ ັ ເຈນຂຶນ ້ ໂດຍແນໃສ່ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໃນເວລາທີຍ ່ ດ ຸ ທະສາດ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖກ ື ລຽບລຽງຂຶນ ້ . ກອງທຶນເພືອ ່ ຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກໍໄດ້ສາ້ ງຕັງ້ ຂຶນ ້ ຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼອ ື ລ້າຈຳນວນ 19,3 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຈາກ IDA ໃນປີ 2002. ນອກຈາກນັນ ້ ກໍຍງັ ມີເງິນສົມທົບຈຳນວນ 15 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2008 ຈາກ IDA, ແລະ 25 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2011 ເພືອ ່ ສົມທົບເຂົາ້ ໃນ ກອງທຶນຫຼດ ຸ ຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກໄລຍະ II. ກອງທຶນດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ການນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດ ມາສູ່ ຊຸມຊົນຢູໃ່ ນ 23 ຕົວເມືອງທຸກຍາກທີເ່ ປັນເປົາ້ ໝາຍ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ພືນ ້ ຖານໂຄງລ່າງຂອງ ຊຸມຊົນ, ປັບປຸງການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ ິ ານ, ແລະ ເພີມ ່ ທະວີ ອຳນາດການຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ຊມ ຸ ຊົນ.

44

1960

In July 2002, the Government of Lao PDR held a major symposium in Vientiane entitled, “Nam Theun 2: Window to the Future”. This event provided an opportunity for a wide-range of international stakeholders to learn about the project’s progress and to better understand Nam Theun 2’s challenges and opportunities. Strengthening governance to reduce poverty In the early years of the decade, the Government sharpened its focus on poverty reduction. While a national poverty reduction strategy was being formulated, the Poverty Reduction Fund was established in 2002 with US$19.3 million IDA grant from the World Bank. An additional US$15.0 million was endorsed in 2008 and another US$25.0 million in 2011 for the Poverty Reduction Fund II. These funds target 23 poor districts through the development of public community infrastructure, improved access to services, and increased empowerment in decision-making processes.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

ພິທເີ ຊັນສັນຍາ ໂຄງການນໍາ້ ເທີນ 2, 1995 Nam Theun 2 Signing 1 9 9 0 Ceremony, 1995

THE WORLD BANK

2000

2010

LAO PDR

2020

41


THE WORLD BANK

ໃນປີ 2004, ແຜນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ມີ ການນຳສະເໜີຕ່ໍ IMF ແລະ ທະນາຄານໂລກໃນຖານະທີເ່ ປັນເອກະສານຍຸດທະສາດ ຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ສະບັບທຳອິດ ຂອງປະເທດ. ຍຸດທະສາດດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ສາ້ ງຂຶນ ້ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ການກະກຽມໃນລະດັບທີບ ່ ເ່ໍ ຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ຍັງເປັນການຊີໃ້ ຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງລັດຖະບານ ທີມ ່ ຕ ີ ນ ່ໍ ະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດອັນເໝາະສົມ. ນະໂຍບາຍດັງ່ ກ່າວ ກວມເອົາການປະຕິຮບ ູ ກົນໄກເສດຖະກິດ ເພືອ ່ ໃຫ້ ປະເທດສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຢາ່ ງຍືນຍົງ. ຍຸດທະສາດດັງ່ ກ່າວ ຍັງໄດ້ເນັນ ້ ໜັກ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເພືອ ່ ຮັບປະກັນ ຜົນໄດ້ຮບ ັ ທາງດ້ານສັງຄົມປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ການເຕີບໂຕ ແບບຍືນຍົງ, ມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ ມີການພັດທະນາ ທີຄ ່ ຽງຄູໄ ່ ປກັບການເສີມສ້າງຄວາມ ເຂັມ ້ ແຂງ ໃນການຄຸມ ້ ຄອງພາກລັດ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດພ້ອມໆກັບການຄຸມ ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ. ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານ ໃຫ້ມຄ ີ ວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຂຶນ ້ ໃນການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກໍຄໃື ນການ ປະຕິຮບ ູ ນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສາ້ ງ ແຜນງານສະໜັບສະໜູນ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (PRSO) ເປັນຫຼາຍໄລຍະ ເພືອ ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ດ້ານ ງົບປະມານ. ແຜນງານດັງ່ ກ່າວ ເອືອ ້ ອຳນວຍໃນການສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ເພືອ ່ ໃຫ້ສບ ື ຕໍ່ ໃຫ້ມຄ ີ ວາມມີສະຖຽຍລະພາບ, ປັບປຸງການຄຸມ ້ ຄອງ ການເງິນ ພາກລັດ, ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດ ໃນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັມ ້ ແຂງ ໃນການໃຫ້ບລ ໍ ກ ິ ານ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປະຕິບດ ັ , ແລະ ສ້າງຄູຮ ່ ວ ່ ມງານ ກັບວົງຄະນາຍາດ ການເງິນສາກົນ. ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີມ ່ ລ ີ າຍໄດ້ຕາ່ໍ ປະເທດທຳອິດທີໄ ່ ດ້ລເິ ລີມ ່ ແຜນງານ ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານງົບປະມານ. ແຜນງານຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທັງສາມໄລຍະ ໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ໃນປີ 2005 ແລະ ໄດ້ສບ ື ຕໍຈ ່ ນ ົ ເຖິງປີ 2007. ແຜນງານສະໜັບສະໜູນ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນອີງໃສ່ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ (2004) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ (2006-2011), ແລະ ໄດ້ຮບ ັ ເງິນອະນຸມດ ັ ເປັນຈຳນວນ 28 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຈາກ IDA. PRSO 4 ຫາ 7 ໄດ້ສະໜອງເງິນ ຈໍານວນ 60 ລ້າ ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງ 20082011. ກອງທຶນຈາກຜູໃ້ ຫ້ທນ ຶ ແບບຫຼາຍຝ່າຍໄດ້ສາ້ ງຕັງ້ ຂຶນ ້ ເພືອ ່ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄຸມ ້ ຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ການປະຕິຮບ ູ ດ້ານການຄ້າ. 46

1960

In November 2004, the National Growth and Poverty Eradication Strategy was presented to the IMF and the World Bank as the country’s first poverty reduction plan. The Strategy was developed with an unprecedented level of consultation and preparation, and stressed the Government’s commitment to sound economic policies. These policies were combined with structural reforms to sustain the country’s growth. The Strategy also reinforced that, in order to achieve improved social outcomes, sustained growth would need to be accompanied by strengthened public sector management and capacity development, as well as better management of natural resources and the environment. To assist the Government with further progress on poverty reduction as well as policy reforms, the World Bank developed a series of Poverty Reduction Support Operations (PRSO) to provide programs with budget assistance. These operations facilitate macroeconomic stability; improve public financial management and the environment for private sector development; strengthen service delivery; build capacities; and forge partnerships with the international financial community. Lao PDR was the first low-income country to initiate this type of budget support operation. The first three support operations started in 2005 and continued through 2007. The operations were based on the National Growth and Poverty Eradication Strategy (2004) and the National Socio-Economic Development Plan (2006-2010) and provided a total of US$28 million in IDA support. PRSO 4 through 7 provided funding totaling US$60.0 million between 2008 and 2011. Multi-donor trust funds were created to provide technical assistance for public expenditure management and trade related reforms.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ບ້ານຈັດສັນ ຢູເ່ ມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊຸມປີ 2000 Village in Nakai District, Khammoune Province 2000s

ນໍາ້ ເທີນ, ແຂວງບໍລຄ ິ າໍ ໄຊ, ຊຸມປີ 2000 Nam Theun River, Bolikhamsay Province 2000s

1990

2 0 0 0 s

2010

2020

47


THE WORLD BANK

ການປົກປ້ອງປ່າໄມ້ເພືອ ່ ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ

Protecting forests to protect people

ປ່າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວໄດ້ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຊາດ. ປ່າໄມ້ ແມ່ນແຫຼງ່ ສະບຽງອາຫານ ທີສ ່ ຳຄັນສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ແລະ ຍັງສ້າງໂອກາດທາງດ້ານ ເສດຖະກິດໃຫ້ກບ ັ ອີກຫຼາຍໆຄົນ. ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການສົງ່ ເສີມ ການຄຸມ ້ ຄອງປ່າໄມ້ຜະລິດແບບ ຍືນຍົງ ເຊິງ່ ໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂຶນ ້ ໃນຊຸມປີ 2000 ໂດຍແນໃສ່ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຫຼາຍໆແຂວງ.

Lao PDR’s forests provide multiple benefits for its people. For many, forests are a primary source of food security, for others, forests offer economic opportunity. The Government of Lao PDR’s interest to promote the sustainable management of forest production grew in the 2000s, aiming to reduce poverty in a number of provinces.

ພາຍໃນສອງປີ, ນັບຈາກປີ 2008 ເຖິງ 2009, ໂຄງການຄຸມ ້ ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ເພືອ ່ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ແກ່ ລັດຖະບານລາວ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ວຽກງານປະຕິຮບ ູ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ້ ເປັນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 20 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ. ການຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກບ ັ ສາກົນ ໃນທົດສະວັດທີຜ ່ າ່ ນມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສາ້ ງພາບພົດຂອງຕົນເອງ ໃນລະດັບພາກພືນ ້ ແລະ ຍັງໄດ້ເສີມສ້າງການຮ່ວມມື ແບບສອງຝ່າຍ. ການຮ່ວມມືກບ ັ ພາກພືນ ້ ໄດ້ປະກົດຂຶນ ້ ໃນຫຼາຍໆ ຮູບການ ເຊັນ ່ ການຮ່ວມມືກບ ັ ປະເທດໄທ, ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ມກ ີ ານພັດທະນາ ການປຶກສາຫາລື ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັນ ້ ໃນປີ 2004, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຖານະເປັນ ພາຄີຂອງ ສັນຍາການພົວພັນ ການຄ້າແບບປົກກະຕິ (NTR). ພ້ອມກັນນັນ ້ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົາ້ ພາບຈັດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັງ້ ທີ 10 ຂຶນ ້ ທີນ ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນປີດຽວກັນນັນ ້ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ລເິ ລີມ ້ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ໄດ້ສບ ື ຕໍກ ່ ານເຈລະຈາ ຢ່າງໃກ້ສດ ິ ແບບສອງຝ່າຍ ກັບທຸກປະເທດສະມາຊິກ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມສົນໃຈຢາກພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ສຳເລັດການເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ໃນອານາຄົດໃກ້ໆນີ.້ ການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພືນ ້ ຍັງໄດ້ສງ່ົ ຜົນຕໍກ ່ ານຮ່ວມມື ລະຫ່ວາງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2007 ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການການຄ້າພະລັງໄຟຟ້າ ຢູອ ່ ານຸຂງົ ເຂດ

48

1960

In two years, from 2008 to 2009, the Sustainable Forestry for Rural Development Project supported the Government of Lao PDR with the implementation of forestry policy reform actions with grants totaling over US$20.0 million. Tapping opportunities through international cooperation Over the past decade, Lao PDR has made a regional presence and has significantly strengthened bilateral cooperation. Regional cooperation has shaped in many different ways for Lao PDR for example, in the case of Thailand; the two countries have made notable progress on discussions over sustainable hydropower development. In 2004, Lao PDR was granted normalized trade relations by the United States and hosted the 10th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit in Vientiane. The same year, the country initiated efforts to gain membership in the World Trade Organization (WTO). Lao PDR continues to work closely through bilateral negotiations with all interested WTO Members with the aim to achieve accession in the near future. Regional cooperation also developed between Cambodia and Lao PDR in 2007 through the Greater Mekong Sub-region (GMS) Power Trade Project. The project, totaling US$15.0 million, supports regional cooperation and integration in the power sector through the construction of power lines to export power from Lao PDR to Cambodia. The project is also building a transmission system that

1970

1980


LAO PDR

ລຸມ ່ ແມ່ນຳ້ ຂອງ (GMS). ໂຄງການດັງ່ ກ່າວມີມນ ູ ຄ່າ 15 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເພືອ ່ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊືອ ່ ມໂຍງໃນຂົງເຂດ ໃນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍຜ່ານການກໍສ ່ າ້ ງສາຍໄຟຟ້າ ເພືອ ່ ສົງ່ ໄຟຟ້າ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຫາ ກຳປູເຈັຍ. ພ້ອມກັນນັນ ້ ໂຄງການນີຍ ້ ງັ ໄດ້ ສ້າງລະບົບສາຍສົງ່ ທີເ່ ຊືອ ່ ມຕໍ່ ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ. ໂຄງການນີຈ ້ ະອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລຳລຽງກະແສໄຟຟ້າ ໄປສູ່ ແຂວງສາລະວັນ ຢູພ ່ າກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພາກພືນ ້ ນີ້ ມີຄວາມສົນໃຈໃນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການພັດທະນາເຂືອ ່ ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ໄດ້ຮບ ັ ຄວາມສົນໃຈສູງ ໃນຊຸມປີ 1970. ໃນປີ 2007, ກອງປະຊຸມ ພົບປະລະດັບສູງ ລາວ-ໄທ ຄັງ້ ທີ 1 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຈດ ັ ຂຶນ ້ ເພືອ ່ ຫາຊ່ອງທາງວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ທງັ ສອງປະເທດ ໄດ້ຮດ ັ ແໜ້ນການເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມພັດທະນາ ເພືອ ່ ນຳຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ການເງິນ ຈາກການພັດທະນາ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫາຼ ຍຂຶນ ້ . ກອງປະຊຸມເວທີພບ ົ ປະນີ້ ໄດ້ຢດ ຸ ຕິລງົ ດ້ອຍການຮັບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການ ທີມ ່ ວ ີ ໃິ ສທັດໃນ ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຜມ ູ້ ສ ີ ວ ່ ນຮ່ວມທຸກຄົນ ເພືອ ່ ຮັບປະກັນໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ ການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ. ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນປີ 2008 ຫຼັງຈາກ ໂຄງການອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້າ (6 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ)ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງ ໃນປີ 2008. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ແນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ຂນ ້ັ ຕອນຕ່າງໆຂອງພາສີງາ່ ຍຂຶນ ້ , ລົບລ້າງການເຮັດວຽກ ແບບຊ້ຳຊ້ອນ, ຫຼດ ຸ ຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ເວລາທີໃ່ ຊ້ ໃນການອະນຸມດ ັ ສິນຄ້າ ແບບບໍຈ ່ ຳເປັນ, ແລະ ເພີມ ່ ທະວີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເຊືອ ່ ໝັນ ້ . ໃນຊຸມປີ 1990, ການປັບປຸງການຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນສາມາດສະໜອງການເຂົາ້ ເຖິງ ພາກພືນ ້ , ສົງ່ ເສີມການຄ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືຕາມເຂດຊາຍແດນ ໄດ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ກ່ວາເກົາ່ . ຊີວດ ິ ການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮບ ັ ການພັດທະນາໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ແລະ ກໍໄດ້ຮບ ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຢ່າງຕໍເ່ ນືອງ ໃນຊຸມປີ 2000. ຕົວຢ່າງເຊັນ ່ ໂຄງການບູລະນະຮັກສາເສັນ ້ ທາງ ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ໃນວົງເງິນ 25 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເພືອ ່ ສົງ່ ເສີມຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການບູລະນະ ຮັກສາຕານ່າງເສັນ ້ ທາງ ໃນທັງໝົດ 17 ແຂວງ.

1990

2 0 0 0 s

links Cambodia, Lao PDR and Thailand. This will also help improve the supply of electricity to rural communities in Lao PDR’s southern Saravan Province. The region’s interest in Lao PDR’s natural resources, especially in hydropower development, has soared since the 1970s. In 2007, the first Lao-Thai High-Level Forum on Sustainable Hydropower Development convened to explore how the two countries could strengthen their partnership to achieve greater economic, social environmental and financial benefits from hydropower development. The forum adopted a message that envisioned stakeholders working together collectively, to ensure the sustainable development of hydropower in Lao PDR. Regional integration was further in 2008 with the approval of the Customs and Trade Facilitation Project (US$6.0 million). The project has helped simplify customs procedures, eliminate duplication and redundancy, reduce transaction costs and time to clear goods, and increase transparency and accountability. In the 1990s, improved transportation proved to provide people with better access to the region, enabling trade and ultimately, cross-border relations. As livelihoods noticeably improved, the sector continued to receive support in the 2000s. For example, in 2001 the Road Maintenance Project received US$25.0 million to continue the sustainable efforts of maintaining road networks throughout all 17 provinces. By 2010, the US$27.8 million Road Sector Project was initiated to help to improve road services on two main national corridors, as well as on the provincial road networks. The project also rehabilitated roads damaged by Typhoon Ketsana, and established a contingency fund for quick disaster response in the road sector. The project not only finances physical works, but also provides technical assistance at the provincial and Ministerial levels for strategic sector management.

2010

2020

49


THE WORLD BANK

ພາຍໃນປີ 2010, ໂຄງການຂະແໜງຖະໜົນຫົນທາງ ທີມ ່ ຈ ີ ຳນວນເງິນ 27,8 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈດ ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ເພືອ ່ ປັບປຸງການໃຫ້ບລ ໍ ກ ິ ານເສັນ ້ ທາງຢູໃ່ ນສອງແລວທາງ ໃຫ່ຍ ແລະ ຕານ່າງເສັນ ້ ທາງແຂວງ, ຟືນ ້ ຟູບນ ັ ດາຖະໜົນທີຖ ່ ກ ື ເປ່ເພຍ້ອນ ພາຍຸ ເກດສະໜາ, ແລະ ເພືອ ່ ສ້າງຕັງ້ ກອງທຶນສຸກເສີນ ເພືອ ່ ນຳໃຊ້ໃນການຮັບມື ຕໍ່ ໄພພິບດ ັ ໃນຂະແໜງຂົວທາງ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ບໍພ ່ ຽງແຕ່ຕອບສະໜອງ ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ວຽກງານກໍສ ່ າ້ ງເທົາ່ ນັນ ້ , ແຕ່ຍງັ ສະໜອງເງິນ ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍ ຍຸດທະສາດ ໃນການຄຸມ ້ ຄອງໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ທີກ ່ ຽ່ ວຂ້ອງ.

ຜົນສໍາເລັດ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ແມ່ນໄດ້ຮບ ັ ໝາກຜົນເປັນທີໜ ່ າ້ ພຶງພໍໃຈ ຢ່າງຍິງ. ໃນປີ 1995 ພຽງແຕ່ 16% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນ ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ແຕ່ໃນປະ ຈຸບນ ັ ຕົວເລກດັງ່ ກ່າວໄດ້ເພີມ ່ ຂຶນ ້ ເປັນ 71%. ຍ້ອນຜົນສໍາເລັດດັງ່ ກ່າວ, ໃນປີ 2010 ໂຄງການໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໄລຍະທີສອງ ໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຂຶນ ້ ໂດຍໄດ້ຮບ ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກ IDA (20 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ), ຈາກ IFC (15 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ແລະ ຈາກຄູຮ ່ ວ ່ ມງານອືນ ່ ໆອີກ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນໂຄງການກຸມ ່ ທະນາຄານໂລກ ໂຄງການທໍາອິດ ທີໄ ່ ດ້ຮບ ັ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ IDA ແລະ IFC. ໂຄງການໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໄລຍະສອງ ມີຈດ ຸ ປະສົງເພືອ ່ ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ ໄປ ສູຄ ່ ວ ົ ເຮືອນທີຍ ່ ງັ ບໍມ ່ ໄ ີ ຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງການຄຸມ ້ ຄອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

Achievements in rural electrification have been remarkable. While only 16% of households in Lao PDR had access to electricity in 1995, today 71% of households enjoy electricity. Building on this success, in 2010 the second phase of Rural Electrification Project began with support from IDA grant (US$ 20 million), IFC loan (US$ 15 million) and other partners. This was the first “World Bank Group” - jointly IDA and IFC - support to Lao PDR. The rural electrification project II aims to further expand electricity coverage to rural households and improve the financial performance of the Electricite de Laos.

ເຂດຕົນ ້ ນໍາ້ NNT NPA 50

1960

1970

1980


THE WORLD BANK

ການສົງ່ ເສີມສຸກຂະພາບໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ເພືອ ່ ອານາຄົດທີສ ່ ດ ົ ໃສກ່ວາ

Fostering improved health for a brighter future

ໃນທົດສະວັດທີຜ ່ າ່ ນມາ, ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນຂົງແຂດທີສ ່ ຳຄັນ ທີ່ ລັດຖະບານລາວ ຖືເປັນບູລມ ິ ະສິດອັນສຳຄັນ. ການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ ິ ານດ້ານສາທາ ລະນະສຸກ ແລະ ການກຽມພ້ອມ ຮັບມືຕພ ່ໍ ະຍາດ ໄດ້ປບ ັ ປຸງຊີວດ ິ ການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ແລະ ຍັງຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນທົວ ່ ປະເທດອີກດ້ວຍ.

Over the past decade, improving the health of its population has been among the Government of Lao PDR’s top priorities. Access to health care and disease preparedness has proven to improve livelihoods and further reduce poverty throughout the country.

ໃນປີ 2005, IDA ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຕໍລ ່ ດ ັ ຖະບານລາວ ເປັນຈຳນວນເງິນ 15 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນໂຄງການປັບປຸງການບໍລກ ິ ານດ້ານສຸຂະພາບ ໃນການປັບປຸງ ມາດຕະຖານ ສຸກຂະພາບຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ດຂ ີ ນ ້ຶ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນ ຜູທ ້ ກ ຸ ຍາກ ຢູຂ ່ ງົ ເຂດຊົນນະບົດໃນ 8 ແຂວງເຊິງ່ ກວມເອົາ 60 ຕົວເມືອງ ຢູແ ່ ຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ກວມເອົາ ທັງການກໍສ ່ າ້ ງ ແລະ ການຟືນ ້ ຟູໂຮງໝໍ, ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ການບໍລກ ິ ານ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ປັບປຸງການຄຸມ ້ ຄອງຂໍມ ້ ນ ູ ສາ ທາລະນະສຸກ. ໃນປີ 2011, ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ຮບ ັ ເງິນເພີມ ່ ເຕີມ ເປັນຈຳນວນເງິນ 10 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເພືອ ່ ສືບຕໍຈ ່ ດ ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ວຽກງານດັງ່ ກ່າວ. ໃນຊ່ວງເຄິງ່ ທົດສະວັດ, ພະຍາດລະບາດໄດ້ເກີດຂຶນ ້ ໃນເຂດພາກພືນ ້ ແລະ ເປັນໄພຄົມ ່ ຂູ່ ຕໍສ ່ ຂ ຸ ະພາບ ຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ. ເພືອ ່ ປ້ອງກັນປະຊາຊົນ ຈາກພະຍາດລະບາດ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສາ້ ງແຜນ ເພືອ ່ ຫຼດ ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກໄພຄົມ ່ ຂູດ ່ ງ່ັ ກ່າວ. ໃນປີ 2006, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານລາວ ຢ່າງຕັງ້ ໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະ ຕິບດ ັ ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກພະຍາດຕິແປກໄປສູຄ ່ ນ ົ . ໂຄງການຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມກັບພະຍາດໄຂ້ຫວ ັ ດສັດປີກ (40 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຖກ ື ຮັບຮອງເອົາ ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ລັດຖະບານ ໃນການປະຕິບດ ັ ແຜນງານ ແຫ່ງຊາດ ທີແ ່ ນໃສ່ການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຊມ ຸ ຊົນ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ທີສ ່ ນ ູ ເສຍສັດປີກ ຈາກການທຳລາຍສັດປີກ ທີຕ ່ ແ ິ ປດໄວລັດ H5N1. ການກຽມພ້ອມຕໍພ ່ ະຍາດ ໄດ້ເພີມ ່ ສູງຂຶນ ້ ພ້ອມໆກັບ ການສ້າງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພືອ ່ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ ມີການລາຍງານ ສະພາບການລະບາດ ໃຫ້ທນ ັ ເວລາ.

52

1960

In 2005, the Health Services Improvement Project provided US$15.0 million in IDA assistance to the Government of Lao PDR to improve the health status of its population, particularly the poor and rural population in 8 provinces, covering 60 districts in the Central and Southern regions. The project’s activities include constructing or rehabilitating health facilities, training health workers, financing health services, and strengthening the health management information system. In 2011 the project received an additional US10.0 million to continue its efforts. Mid-decade, emerging infectious diseases alarmed the region and threatened the health of many. To better protect its population, Lao PDR developed national plans to minimize these threats. In 2006, the World Bank actively assisted the Government with the implementation of its national plan to minimize the impacts of infectious diseases transmissible to humans. The Avian and Human Influenza Control and Preparedness Project (US$4.0 million) helped the government implement its national plan, by increasing community awareness and launching a compensation program to farmers for the loss of poultry as a result of culling against H5N1 infection. Disease preparedness has also increased, as a community feedback hotline call service was set up to encourage early reporting. The First and Second Education Development Projects helped improve quality in six provinces by developing a range of education improvement tools. Under these projects, 443 schools were built, approximately 4,000 teachers were trained, and more than two million textbooks were distributed.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

LAO PDR

ໂຄງການພັດທະນາ ຂະແໜງສຶກສາໄລຍະ 1 ແລະ 2 ໄດ້ຊວ ່ ຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ ການສຶກສາ ໃນ 6 ແຂວງ ໂດຍການພັດທະນາ ຄູມ ່ ກ ື ານສຶກສາຕ່າງໆ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ,້ ໄດ້ມກ ີ ານກໍສ ່ າ້ ງ ໂຮງຮຽນ ຈຳນວນ 443 ຫຼງັ , ພ້ອມກັນນັນ ້ ຄູຈຳນວນ 4,000 ຄົນ ໄດ້ຮບ ັ ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ກໍຍງັ ໄດ້ພມ ິ ແລະ ແຈກຍາຍປຶມ ້ ຫຼກ ັ ສູດການຮຽນ. ທະນາຄານໂລກ ເຮັດວຽກຢ່າງຕັງ້ ໜ້າ ກັບກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບັນດາຄູຮ ່ ວ ່ ມພັດທະນາ ໃນການ ສ້າງໂອກາດການເຂົາ້ ເຖິງ ການສຶກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ເດັກທີທ ່ ກ ຸ ຍາກ ທີຢ ່ ເູ່ ຂດ ຫ່າງໄກຊອກຫຼກ ີ ຂອງປະເທດ. ແຜນງານເພືອ ່ ສ້າງຄວາມວອງໄວ ໃນການໃຫ້ການສຶກສາເພືອ ່ ທຸກຄົນ ເປັນຈຳນວນເງິນ 65 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ກະຊວງສຶກສາ ໃນປີ 2011. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ການກໍສ ່ າ້ ງ ແລະ ການປົວແປງ ໂຮງຮຽນ, ສະໜັບສະໜູນຄູເ່ ຄືອ ່ ນທີ່ ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼກ ີ , ປັບປຸງສະພາບການສຶກສາ ແລະ ສະໜອງອາຫານກາງວັນໃຫ້ນກ ັ ຮຽນ. ໂຄງການດັງ່ ກ່າວນີ້ ຖືວາ່ ເປັນໂຄງການ ທີເ່ ປັນກຳລັງແຮງ ໃນການຊຸກຍູວ ້ ຽກງານ ເພືອ ່ ການສະໜອງ ຄຸນນະພາບການສຶກສາເພືອ ່ ທຸກຄົນ, ກາສຶກສາຂັນ ້ ປະຖົມ, ການປັບປຸງ ການເຂົາ້ ເຖິງ ການສຶກສາ ຂັນ ້ ປະຖົມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານການສຶກສາ, ແລະ ແນໃສ່ຜນ ົ ໄດ້ຮບ ັ ທີດ ່ ີ ແລະ ເປັນການ ສົງ່ ເສີມ ການພັດທະນາການໃນໄວເດັກ. ການສ້າງຄູຮ ່ ວ ່ ມງານ ເພືອ ່ ປະສິດທິຜນ ົ ຂອງການພັດທະນາ ການຮ່ວມມືໄດ້ກາ້ ວໄປສູດ ່ ບ ັ ໃໝ່ ໃນປີ ຊຸມ ປີ 2000. ບັນດາໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ວຽກງານ ຄົນ ້ ຄ້ວາຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຮບ ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກບັນດາຄູຮ ່ ວ ່ ມພັດທະນາອືນ ່ ໆ. ຕົວຢ່າງເຊັນ ່ : ບົດລາຍງານສະພາບການລົງທຶນ, ບົດຄົນ ້ ຄ້ວາການເຊືອ ່ ມໂຍງ ດ້ານການຄ້າ, ພ້ອມກັນນັນ ້ ກໍມີ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ທາງດ້ານການເງິນ ເຂົາ້ ໃນ ແຜນສະໜັບສະໜູນ ການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ການຈັດສັນທຶນຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກ ກອງທຶນ ຶ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ຈາກຜູໃ້ ຫ້ທນ ຶ ແບບ ຫຼາຍຝ່າຍ ເພືອ ່ ສົມທົບເຂົາ້ ໃນການປະສານງານໃນບັນດາແຜນງານ ຄຸມ ້ ຄອງການເງິນພາກລັດ ແລະ ການຄ້າ; ເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັນ ຢ່າງໃກ້ສດ ິ ກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄູຮ ່ ວ ່ ມງານອືນ ່ ໆ ເພືອ ່ ເປັນການ ປະຕິບດ ັ ຕາມ ຖະແຫຼງການ ວຽງຈັນ ວ່າດ້ວ ້ ຍການປະສິດທິຜນ ົ ຂອງ ທຶນ ຶ ຊ່ວຍເຫຼອ ື .

1990

2 0 0 0 s

The World Bank is working with the Ministry of Education of Lao PDR and other development partners to increase access to and quality of primary education for children in poor and remote areas of the country. The US$65 million Education for All - Fast Track Initiative Program was formally launched by the Ministry of Education of Lao PDR in 2011. The program supports the construction and renovation of schools, provide mobile teachers to remote areas, improve learning evnironment, and provide school meals. The Education for All - Fast Track Initiative program is considered to be a primary vehicle for accelerating progress toward quality, universal primary education, improved primary school access and equity, as well as better leaning outcomes and promotion of early childhood development. Forging Partnership for development effectiveness The partnership reached a different level in 2000s. Most of the programs, projects and analytical work are now jointly supported by other development partners. Examples include joint analytical work such as the Investment Climate Assessment, Diagnostic Trade Integration Study; enabling shared budget support through the Poverty Reduction Support Operation Series; mobilizing multi-donor trust funds in support of the coordinated programs in Public Financial Management and trade; and working closely with the Government and partners to deliver on the Vientiane Declaration on Aid Effectiveness. Mapping out a new path for assistance By 2005, the partnership between the World Bank and the Government of Lao PDR reached a new level. A new Country Assistance Strategy was developed to support the National Growth and Poverty Eradication Strategy. The strategy reflected the strengthened dialogue and engagement between the World Bank and Lao PDR, catalyzed by the preparation of the Nam Theun 2 Hydroelectric Project and the Government’s interest in regional integration.

2010

2020

53


THE WORLD BANK

ຄາດຄະເນຊ່ອງທາງໃໝ່ເພືອ ່ ການຊ່ວຍເຫຼອ ື ໃນປີ 2005, ລະດັບການຮ່ວມມື ລະຫ່ວາງທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກົດຂຶນ ້ . ຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫຼອ ື ປະເທດ (CAS) ໄດ້ສາ້ ງຂຶນ ້ ເພືອ ່ ສະໜັບສະໜູນ ແຜນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຍຸດທະສາດດັງ່ ກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ່ວມມືອນ ັ ແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫ່ວາງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານ ເຊິງ່ ເຫັນໄດ້ຈາກການກະກຽມ ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ແລະ ຄວາມຕັງ້ ໃຈຂອງລັດຖະບານ ໃນການເຊືອ ່ ມໂຍງກັບພາກພືນ ້ .

ໂຮງໝໍມດ ິ ຕະພາບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 2000 Mittaphab Hospital, Vientiane Capital, 2000s 54

1960

1970

1980


THE WORLD BANK

1990

2000

2010

LAO PDR

2020

49


ເຂືອ ່ ນນາກາຍF ແຂວງບໍລຄ ິ າໍ ໄຊ, ຊຸມປີ 2000 Nakai Dam wall, Bolikhamsay Province, 2000s


THE WORLD BANK

7

ການກ້າວໄປສູ່ຫຼັກໝາຍອັນສຳຄັນ: R e a c h i n g M i l e s t o n e s :

ພາຍຫຼງັ ຫຼາຍກ່ວາໜຶງ່ ທົດສະວັດຂອງການກະກຽມ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 (NT2) ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍພ້ອມທີ່ຈະສະເໜີ ໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໃນປີ 2005.

After more than a decade of preparation, the Nam Theun 2 Hydroelectric Project was ready for World Bank Board consideration in 2005.

ຫຼາຍໆຝ່າຍກໍ່ເຫັນວ່າ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເປັນເໝືອນກັບ ໂຄງການ ຫັນປ່ຽນສຳຫຼັບ ສປປ ລາວ. ມັນເປັນໂຄງການທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ສຳຫຼບ ັ ທະນາຄານໂລກ ເໝືອນກັນເພາະວ່າ ມັນເປັນໂຄງການທຳອິດ ທີ່ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດໃຫ່ຍມາເປັນເວລາດົນນານເຖິງ ໜຶ່ງທົດສະວັດ. ໂຄງການນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ທ້າທາຍສຳຫຼັບທຸກຝ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນແມ່ນບູລິມາສິດ ແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 1,3 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ເປັນການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນປະເທດ, ມັນແມ່ນໂຄງການ ລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນ ອັນກ້ວາງຂວາງ ລະຫ່ວາງຊາຍແດນ, ແລະ ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການ ທີ່ມີຜູ້ລົງທຶນ ສາກົນທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ໃນອາຊີ ນັບແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ.

Many point to Nam Theun 2 as a transformational project for Lao PDR. It is also an important project for the World Bank, as it is their first large hydropower project supported in many years. A complex and challenging endeavor for all parties involved, it was a national priority for Lao PDR, and at a cost of US$1.3 billion, represented the largest foreign direct investment in the country. Nam Theun 2 is also one of the world’s largest private sector cross-border hydropower projects and is one of the largest internationally financed independent power producers in Asia since the 1990s.

ໃນວັນທີ 31 ເດືອນມີນາ 2005 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງ 3 ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2: ໃນນັ້ນມີ 62 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ ແນໃສ່ ໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ນ້ຳເທີນ 2; ແລະ 91 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນການຄ້ຳປະກັນຂອງ MIGA ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2; 10 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນເງິນກູ້ຍືມ ແບບບໍ່ມີດອກເບ້ຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຄັ້ງທຳອິດ.

58

Nam Theun 2 Implementation Begins

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ

1960

On March 31, 2005 the Board approved several milestone projects related to the Nam Theun 2: approximately US$62.0 million was granted towards social and environmental safeguard projects; an additional US$91.0 million was granted from the Multilateral Investment Guarantee Agency; and the first Poverty Reduction Support Credit received US$10.0 million. Nam Theun 2 is expected to generate US$2.0 billion in government revenue over the life of its 25-year concession period averaging about US$30.0 million annually over the first 10 years. After the first ten years until 2034, it is anticipated to earn an approximate US$110.0 million per year. The project represents one of the largest sources of foreign exchange income for Lao PDR.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຄາດຄະເນວ່າ ຈະສະໜອງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານປະມານ 2 ຕື້ ໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ ສຳປະທານ 25 ປີ ຖ້າສະເລ່ຍເປັນແຕ່ລະປີແລ້ວ ຈະຕົກຢູ່ປະມານ 30 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ເບື້ອງຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກ 10 ປີ ທໍາອິດ ໄປຈົນຮອດ ປີ 2034, ລັດຖະບານລາວ ຄາດວ່າຈະມີລາຍຮັບ ປະມານ 110 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຕໍປ ່ .ີ ໂຄງການດັງ່ ກ່າວຈຶງ່ ເຫັນວ່າ ເປັນໂຄງການທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາສາກົນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2010, ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ເປັນຈໍານວນເງິນ ປະມານ 5,6 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະໄດ້ຫຼາຍ ກວ່າ 10 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2011. ລາຍຮັບເຫຼາ່ົ ນີກ ້ ຍ ໍ ງັ ໄດ້ ນໍາເຂົາ້ ໃນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນ ໃນການຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ມາເຖິງ ປະຈຸບັນນີ້, ລາຍຮັບຈໍານວນ 2 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ໝູນໃຊ້ ເຂົາ້ ໃນວຽກງານການສຶກສາ ໃນບັນດາເມືອງທີທ ່ ກ ຸ ຍາກ; 1,7 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖກ ື ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການສ້າງທາງຊົນນະບົດ; 1 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ກໍຍງັ ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນໂຄງການສາທາລະນະສຸກ ສ່ວນລາຍຮັບ ທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍໄຟ ຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ວຽກງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.

LAO PDR

ໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ນີ້ ສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການອື່ນໆ ໃນອານາຄົດ. ສໍາຫຼບ ັ ທະນາຄານໂລກແລ້ວ, ໂຄງການນໍາ້ ເທີນ 2 ແມ່ນກາລະໂອກາດ ທີ່ມີຈຸດພິເສດສະເພາະ ທີ່ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແຜນພັດທະນາແບບຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານ. ໃນເວທີສາກົນ, ໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຈາກ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນເຖິງກາລະໂອກາດໃນການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງເປັນການກະຕຸ້ນ ການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ໂຄງການໍ້າເທີນ 2 ກໍຍັງໄດ້ຮັດແໜ້ນ ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບປະເທດໄທ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການຄ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ.

Nam Theun 2 represented the first time a truly diverse set of large investors from around the world participated in a project in Lao PDR. It provided an opportunity for Lao PDR to improve international perceptions and confidence, and demonstrate how socially and environmentally sustainable hydropower can help deliver real benefits to fund poverty reduction. The Government of Lao PDR has exhibited how the lessons learned and experience gained from a complex project like Nam Theun 2 can be applied to improve future undertakings. For the World Bank, Nam Theun 2 was a unique opportunity to provide Lao PDR with a comprehensive, multi-year support plan for its development agenda.

ໂຄງການນໍາ້ ເທີນ 2 ແມ່ນໂຄງການທໍາອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີມ ່ ຈ ີ າໍ ນວນ ນັກລົງທຶນຈາກທົວ ່ ໂລກທີຫ ່ າຼ ຍທີສ ່ ດ ຸ . ໂຄງການດັງ່ ກ່າວໄດ້ສາ້ ງໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງທັດສະນະ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືອ ່ ໝັນ ້ ຕໍ່ສາກົນ, ແລະ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແບບຍືນຍົງ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມນັນ ້ ສາມາດນໍາລາຍຮັບ ອັນແທ້ຈິງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ຈາກການປະຕິບັດໂຄງການອັນສັບຊອ້ນ ດັ່ງເຊັ່ນ

1990

In 2010, revenues from Nam Theun 2 amounted to approximately US$5.6 million and are projected to be over US$10.0 million for 2011. These revenues are already making notable contributions to poverty reduction and environmental management efforts. So far, about US$2.0 million has been channeled into spending on education in poor districts; US$1.7 million has been spent on rural roads; and US$1.0 million has been utilized in public health projects. The remainders of the funds are providing rural areas with electricity and environmental protection.

On the international stage, Nam Theun 2 has demonstrated the opportunities Lao PDR offers for foreign direct investment and has boosted engagement and cooperation among development partners. Nam Theun 2 also enhanced Lao PDR’s bilateral relations with Thailand, particularly regarding power trade.

2000

2 0 1 0 s

2020

59


THE WORLD BANK

ບາດກ້າວຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກ ໂຄງການນໍ້າເທີນ 2

Reaching beyond Nam Theun 2

ໃນລະຫວ່າງທົດສະວັດນີ້, ໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ກວມເຂົ້າໃນພາບລວມຂອງການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງການ. ໃນປີ 2005, ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ເຊິ່ງມີຈໍານວນເງິນ 4 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສີມສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ. ແນໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍທີກ ່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບໂຄງການ ນໍາ້ ເທີນ 2. ພາຍຫຼງັ 5 ປີ ຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ວຽກງານທີຜ ່ າ່ ນມາ, ໂຄງການໄດ້ຮບ ັ ທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ ເປັນຈໍານວນເງິນ 3 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ.

During this decade, Nam Theun 2 was placed within the bigger development picture in Lao PDR to mitigate the project’s impacts. Understanding the bigger picture started with supporting the impacted environment and the people depending on it. In 2005, the Lao Environment and Social Project approved US$4.0 million worth of support to strengthen the management of environmental and social issues associated with the sustainable use of natural resources. Special focus was given to capacity building and improving policies related to Nam Theun 2. After 5 years of successful operation, the project was provided with an additional US$3.0 million in 2010.

ຫຼັງຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ກໍໄດ້ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການປົກປ້ອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ ພາຍໃນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ (9 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2008, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ລວມເຖິງການພັດທະນາຊົນລະປະທານ ແລະ ການສ້າງກາລະໂອກາດ ໃນການພັດທະນາ ອັນກ້ວາງຂວາງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດ ແລະ ອ້ອມຂ້າງໂຄງການນໍ້າເທີນ 2. ໃນປີຕໍ່ມາ, ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດ ໄລຍະທີ 1 (10 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ເອົາ, ແລະ ໃນປີ 2010 ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ (20 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ). ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍຜ່ານລະບົບໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ແລະ ໄຟຟ້າຕາຄ່າຍ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງແນໃສ່ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນ ຂອງຕໍ່ໂຄງການນໍ້າເທີນ 2. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ຕໍ່ອະນາຄົດ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກ ກັບໂຄງການ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຫຼື ໂຄງການບໍ່ແຮ່, ແລະ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງບັນດາ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ກັບຂະແໜງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ດ້ານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (8 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອພັດທະນາບຸຄະລາກອນມະນຸດ.

60

1960

Once the project was established, the Government and the World Bank responded to the growing needs of impacted rural communities in Khammouane Province, where the project is located. In 2008, the Khammouane Development Project (US$9.0 million) enhanced the delivery of services and infrastructure, including irrigation development, and offered opportunities for villages and communities in, or near, the Nam Theun 2 project area. The following year, Phase I of the Rural Electrification Project (US$10.0 million) was approved, and in 2010, the project continued into Phase II (US$20.0 million). The project works to expand access to electricity in rural areas through off-grid renewable resources and grid connections. It also aims to strengthen the capacity of Electricité du Laos, a key counterpart for the Nam Theun 2 Hydroelectric project. To secure sustainable futures for communities employed by the hydropower and mining sector and to improve Government oversight, the Hydro Mining Technical Assistance Project (US$8.0 million) was established to boost human resources capacity.

1970

1980


THE WORLD BANK

ບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່, ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊຸມປີ 2000 Ressettlement village, Nakai Distrcit, Khammoune Province, 2000s

1990

2000

2010

LAO PDR

2020

53


THE WORLD BANK

62

8

ວິ ໃ ສທັ ດ ໃນຕໍ ່ ໜ ້ າ ຈົ ນ ເຖິ ງ ປີ 2020

Looking Ahead to 2020

ໃນບັ້ນທ້າຍຂອງທົດສະວັດ ໝາກຜົນອັນໜ້າປະຈັກຕາ ໄດ້ມີ ຜົນລໍາເລັດລົົງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເລີ່ມຕົ້ນກໍແມ່ນ ບັນຍາກາດແຫ່ງ ການລົງທຶນ ພ້ອມໆກັບການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າ ກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນໄດ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ສປປ ລາວ ໄດ້ຮບ ັ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກົດໝາຍທຸກລະກິດ ແລະ ອາກອນ. ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ມີຄວາມ ຮັດແໜ້ນ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການບໍລິການພື້ນຖານ ລວມເຖິງ ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ, ການປັບປຸງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາ, ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

By the latter part of the decade, tangible results had been achieved in multiple areas. To begin, the investment climate, along with greater regional and global trade integration, had significantly improved. Lao PDR also greatly benefited from new enterprise and customs laws. Public resource management was stronger and more transparent. The people of Lao PDR enjoyed better basic service delivery, including access to electricity in rural areas, improvements in education and health, and improved road conditions.

1960

1970

1980


THE WORLD BANK

ບ້ານຢູເ່ ຂດ​ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊຸມປີ 2000 Village in Nakai District, Khammoune Province, 2000s

1990

2000

2010

LAO PDR

2020

55


THE WORLD BANK

64

ເພື່ອສ້າງວິໃສທັດໃນຕໍ່ໜ້າ ໄປຈົນເຖິງປີ2020 ແຜ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 (2011-2015) ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອເປັນທິດໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ຍຸດທະສາດ ດັງ່ ກ່າວປະກອບດ້ວຍ ແຜນການຫັນປ່ຽນປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ໃນຂະນະທີ່ ສ້າງໂອກາດ ໃນການເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ແຜນການ 5 ປີ ດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ເປົາ້ ໝາຍໃນການພັດທະນາປະເທດ ໃນໄລຍະຍາວ, ເຊິງ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ບນ ັ ລຸການເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢ່າງເຂັມ ້ ແຂງ, ຫຼດ ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນຈໍາເປັນ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ແລະ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍສະຫະສະຫວັດແຫ່ງການພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2015.

Looking ahead to 2020, the 7th National Socio-Economic Development Plan (2011-2015) aims to guide the implementation of the country’s development strategy. The strategy presents a plan to transform the country into a competitive industrial society, while creating opportunities that strengthen regional and international cooperation. This five-year participatory plan is consistent with the country’s long-term national development policy and goals, which call for the achievement of robust economic growth, poverty reduction, construction of basic infrastructure to support industrialization and modernization, and reaching the United Nation’s Millennium Development Goals by 2015.

ການສ້າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ສະບັບໃໝ່

Formulating a new partnership strategy

ໂດຍການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ ການພັດທະນາການ ຂອງ ສາຍພົວພັນ ໃນສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານໂລກ ກໍາລັງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 5 ປີ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຈະໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ 7. ໂດຍການຊວ່ຍເຫຼອ ື ຈາກຜູໃ້ ຫ້ທນ ຶ ຕ່າງໆ, ຍຸດທະສາດ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະແນໃສ່ ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂງຂັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່; ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ; ຮັບປະກັນການພັດທະ ນາແບບມີສວ ່ ນຮ່ວມ; ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັມ ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸມ ້ ຄອງຂອງພາກລັດ.

Recognizing the progress that has been made, and the partnerships that have forged over the past decades, the World Bank is developing its next five-year Country Partnership Strategy for Lao PDR. The strategy, together with the assistance from other donors, will support priority areas that the World Bank can offer strategic support as highlighted in the Government of Lao PDR’s 7th National Socio-Economic Development Plan. The upcoming Country Partnership Strategy will focus on improving competitiveness and connectivity; promoting sustainable natural resource management; ensuring inclusive development, and strengthening strong public sector management.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ແນໃສ່ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ບໍ່ພຽງແຕ່ທາງດ້ານ ການເງິິນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວານັ້ນ ແມ່ນການ ປຶກສາຫາລືວາລະການປະຕິຮູບ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນ. ທະນາຄານໂລກ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ສາມາດຄົ້ນພົບທ່າແຮງຂອງຕົນ.

As in the past decade, the World Bank Group aims to offer Lao PDR not only financial resources, but also, perhaps most importanly, its policy advice, analytical work, and convening power in the coming decades. TheWorld Bank is committed to work together with development partners, private sector and civil society to support Government of Lao PDR to achieve its goals and enable Lao people to realize their potential.

1960

1970

1980


THE WORLD BANK

ຖະໜົນລ້າງຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 2000 Lane Xang Avenue, Vientiane Capital, 2000s

1990

2000

2010

LAO PDR

2020

57


THE WORLD BANK

9

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຜົນສໍາເລັດ ໃນ 50 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ

Celebrating the Achievements of the P a s t 5 0 Ye a r s

ຖ້າຫວນຄືນເບິ່ງ ໄລຍະ 50 ປີ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ການຮ່ວມມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງໃຫ້ເຫັນໄດ້ ໃນຜົນສໍາເລັດອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ທີ່ຍາດມານັ້ນ. ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ລວມເຖິງ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ສປປ ລາວ ກໍຍັງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.

Looking back over the past 50 years, the vibrant partnership that has developed between the Government of Lao PDR and the World Bank has resulted in truly remarkable accomplishments. The country has experienced a substantial transformation, particularly over the past decade. Engagement with the international community, including development partners, has strengthened and Lao PDR has successfully integrated into the regional economy.

ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ສປປ ລາວ ໃນຂະບວນວິວດ ັ ແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເປັນເງິນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມແບບບໍ່ມີດອກເບ້ຍຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ ໂດລາ ສະຫະລັດໃນລະຫວ່າງ ປີ 1977-2011 ໂດຍຜ່ານການ ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນ ກັບທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື, ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍໆຂົງເຂດ ລວມເຖິງການປະຕິຮູບ ທາງດ້ານໂຄງປະກອບດ້ານການຄ້າ, ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບປະຖົມ ໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

66

1960

To assist Lao PDR with its development process and stimulate the country’s economy, the World Bank has contributed over US$1.0 billion in grants and interest-free credits between 1977 and 2011. Working with the World Bank through dialogue, partnership and support, Lao PDR has made achievements in many areas including structural reforms, natural resource and environmental management, infrastructure development, energy, education, and health. Solid economic growth has been sustained since 2001 supporting structural reforms in trade, private sector development and public financial management, poverty reduction, rural access to electricity, and greater primary school enrollment.

1970

1980


Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

ແຜນພັດທະນາ ໃນຕໍ່ໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພາະວ່າ ກາລະໂອກາດໃນການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານນັ້ນ ມີຫຼາຍ. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ ໃນໄລຍະ 50 ປີ ທໍາອິດ ຂອງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຂໍໃຫ້ຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ນໍາມາເຊິ່ງ ການສືບຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ໃນອີກຫຼາຍໆປີທີ່ຈະມາເຖິງ.

The future agenda for Lao PDR is as plentiful as the opportunities for continued partnership. Congratulations on the achievements of the first 50 years of membership, and may the years ahead bring continued partnership and progress to achieve the 2020 development goals and beyond.

ບຸນນະມັດສະການ​ພະທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຸມປີ 2000 That Luang Festival, Vientiane Capital, 2000s

1990

2000

2020

59


ຮູບພາບໂດຍ ໄຊສົງຄາມ ອິນດວງຈັນທີ Photo by Xaisongkham Induangchanthy


ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ: ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຮ່ວມມື ຄົບຮອບ 50 ປີ Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership

THE WORLD BANK

LAO PDR

Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership  

2011 marks the 50th anniversary of cooperation between Lao PDR and the World Bank Group, a partnership that has made an important contributi...

Lao PDR and the World Bank: Celebrating 50 Years of Partnership  

2011 marks the 50th anniversary of cooperation between Lao PDR and the World Bank Group, a partnership that has made an important contributi...