Page 1


COLOFON

Inhoudsopgave

Bestuur

Blz. 02 - Redactiewoord

Hennie Horst (voorzitter) Dirk Haan (vicevoorzitter) Gert Nieterau (secretaris) bestuur@wkdio.nl Henk Elferink (penningmeester) Theo Mentink (lid) Jan Overbeek (lid) Johan Ordelmans (lid)

Blz. 03 – Van de bestuurstafel

PR / Redactie

Blz. 08 – Vervolg de maand in vogelvlucht

Redactie

Blz. 09 – 11e verjaardag door de weekse w.

Hennie Horst Twijnerstraat 43 7481 KK Haaksbergen 053 - 5723747 redactie@wkdio.nl

Blz. 04 – vervolg van de bestuurstafel g

Blz. 05 – Hartelijk dank – Hengelo Revue Blz. 06 - Verenigingsagenda Blz. 07 – De maand in vogelvlucht

Blz. 10 – Klootschieten Blz. 10 – Amortocht racen tegen de klok Blz. 11 – Brandende bossen tijdens de herfstt.

Lay-out en Grafische verzorging

Blz. 12 – Sint Nicolaaswandeling 2008

Mark Meijerink Meidoorn 23 7482 WJ Haaksbergen 053 - 5728730 pr@wkdio.nl

Blz. 13 – Kennedymars verandering……….

Website beheerder Gerard van Tol Schokkerhof 24 1826 EB Alkmaar 072 - 5645361 web@wkdio.nl

Ledenadministratie Anny Hilderink Buurserstraat 39 7481 EG Haaksbergen 053 - 5726821 ledenadmi@wkdio.nl

Blz. 14 - Vervolg Kennedymars Blz. 15 - 22e Kennedymars Hbg 2008 Blz. 16 - Vervolg 22e Kennedymars 2008 Blz. 17 – Mijn indruk van nieuwe opzet Blz. 18 – Wandelweekend Haaksbergen Blz. 19 – Wandelen met een chip Blz. 19 –

2e editie Plus 4daagse Alkmaar

Blz. 20 – Vervolg Plus 4daagse Alkmaar Blz. 21 – Vervolg Plus 4daagse Alkmaar Blz. 22 – Vervolg Plus 4daagse Alkmaar Blz. 23 – Dierenleven in Thailand

Clubaccomodatie Postadres

Blz. 24 – vervolg dierenleven in Thailand

Gängelhuuske Molenstraat 56 7481 GN Haaksbergen 053 - 5726780

Blz. 26 - Voor u gelezen

Blz. 25 - Sponsoractie Bakker Bart

Blz. 26 - Waar kunnen we wandelen

Website’s

Blz. 27 - Vervolg waar kunnen we wandelen

www.wkdio.nl

Blz. 28 - Kerstwandeling 2008

(dio algemeen)

37e jaargang Gängelproat november 2008

1


COMMISSIES

Redactiewoord

Wandel Evenementen Benny ter Huurne Marieke de Lange Thea Bouwhuis Anny Hilderink Donny Meijerink Harry Broekhuis Theo Mentink (bestuur) Info, cwe@wkdio.nl

Beheerderscommissie Dini Loman Ria Timmer Mariëtte Pietersen Pieter Hiemstra (ondersteuning) Hennie Horst (ondersteuning) Johan Ordelmans (bestuur) Info, 053 - 5721005

Kennedymars Paulien Scheggetman Rikie de Mönink Erwin Koning Henk Elferink Karin ten Vregelaar Johan Somhorst Mark Meijerink Dirk Haan (bestuur) Hennie Horst (bestuur)

Zo buiten is het nog lekker herfstweer, vandaag een mooie herfstkleurenwandeltocht gelopen. En nu heerlijk achter de computer uitrusten en verder met Gängelproat van oktober en november. In de afgelopen periode zijn er weer veel activiteiten geweest bij onze vereniging. Veel aandacht uiteraard voor de Kennedymars in september. Maar ook waren we regelmatig als vereniging op het wandelpad te vinden. We gingen samen klootschieten ‘wandelen met hindernissen’. Van deze jaarlijkse bijeenkomst kwam een leuk verslag binnen. Maar ook over enkele gelopen wandelingen kwam een verslag. De redactie is altijd blij met die toegezonden kopie…… dus al u een leuk verslag, eventueel met een foto is dat altijd welkom. Op die wijze wordt het een blad voor en door de leden. Dit levert volgens de redactie (nog) meer leesplezier op. Dus pak de pen….. maar aanleveren via de email is natuurlijk nog beter. Ook dit keer eindelijk het beloofde verslag over de vierdaagse Alkmaar. Natuurlijk ook de vaste rubrieken zoals het nieuws van de bestuurstafel, de verenigingsagenda, de maand in vogelvlucht en de wandelagenda maakt de inhoud bijna compleet. Want ook kijken we weer over de landsgrenzen heen, en wel naar Thailand waar Ger ons meeneemt naar het rijkelijke dierenleven in dat exotische land. Wij wensen u veel leesplezier en zien uw kopie voor het laatste nummer van 2008 met plezier tegemoet. De redactie.

kennedymars@wkdio.nl

55+ Wandelen

Uw kopie voor het volgende nummer graag inleveren voor 1 december 2008 redactie@wkdio.nl

Jannie Schreurs Annie Menkehorst Hermien Haasewinkel Annie te Walvaart Harm van ‘t Ende Gerrit Semmekrot Ab Schreurs Jo Kuiper Hennie Horst (bestuur) Info, 053 - 5723342

Bankrelatie Rabobank Haaksbergen Rek nr. 32.42.08.596

t.a.v. Penningmeester D.I.O. 37e jaargang Gängelproat november 2008

2


Van de Bestuurstafel Uit de bestuursvergaderingen: : Het bestuur vergaderde op dinsdag 14 oktober. Door vakantie en werk was het bestuur helaas niet voltallig aanwezig. Na de opening werden uiteraard eerst de vaste agendapunten zoals de notulen, besluitenlijst en ingekomen post afgewerkt. Daarna werden een groot aantal zaken besproken. Evaluatie Kennedymars: het bestuur was van mening dat de 22e editie van dit evenement goed geslaagd was. Ondanks de vele veranderingen, waaraan medewerkers en wandelaars moesten wennen verliepen uitstekend. De vele reacties na de tocht op de dag zelf en op de website waren over het algemeen goed. Ook het lussen systeem werd door velen niet als vervelend ervaren. Ook was men tevreden over de scanning. Er waren een paar kleine hiaten in het systeem die tijdens het evenement goed opgelost werden. Het bestuur sprak verder haar waardering uit voor de vele vrijwilligers, de meewerkende instanties zoals de politie, HAVOC, de gemeente, Het Rode Kruis en de motorrijders. De deelname cijfers waren ook goed met 1835 inschrijvingen. Jammer vond men wel dat er een verschuiving had plaats gevonden tussen de nachtmarathon en de halve marathon. Elders in dit blad staat het volledige overzicht van de cijfers. Met vertrouwen wacht het bestuur de verslagen af van de evaluatiebijeenkomsten van de werkgroep met alle vrijwilligers. Aan de wandeltrainingstochten namen dit jaar 194 wandelaars deel. Een redelijk aantal het bestuur hoopt dat we ook in 2009 weer samen met de Twentsche Courant deze wandeltrainingstochten kunnen organiseren. De pagina grote advertenties zijn een goede propaganda voor het evenement. Kortom een succes vol evenement waar we met zijn allen tevreden op kunnen terug kijken. Wandel Evenementen Commissie: deze commissie vergaderde na de vakantie al twee keer. Agendapunten waren hier de komende Sint Nicolaas- en de Kerstwandelingen. Deze wandelingen worden op dit moment voorbereidt. Verder werd in een van de vergaderingen het concept wandelprogramma 2010 vastgesteld. Ook de vraag van de commissie om geld te investeren in het GPS wandelen werd behandeld.

37e jaargang Gängelproat november 2008

Volgend jaar wil men alle routes tijdens de wandeltochten van ons ook aanbieden in het GPS systeem. Het bestuur zal daartoe in overleg met de commissie een bedrag op de begroting 2009 vrij maken. Zodat in januari 2009 gestart kan worden met de nodige voorlichting – misschien een cursus – over deze vorm van wandelen. KNBLO-NL: de conceptagenda voor de najaarvergadering van de Regio Overijssel werd besproken. Op deze agenda stond onder meer de benoeming van de afgevaardigden voor de bondsraad. Kandidaten hier voor waren Dini dus niet Ria -Timmer uit Aadorp, Richard Daan uit Steenwijk en Hennie Horst uit Haaksbergen. Ook de bestuursverkiezingen voor het regiobestuur kwam aan de orde alsmede het rooster van aftreden. Hieruit bleek dat een tweetal leden – Jansje Eerhard en Suze Hartman (?) - in 2009 af zullen treden. Het bestuur zal op zoek moeten naar twee nieuwe kandidaten. De penningmeester Peter van de Molen gaf aan dat hij de functie van penningmeester wil neer leggen. Hij wil wel bestuurslid blijven. De beleidsnota van de bond 2009-2012, het jaaractiviteitenplan 2009 en de begroting 2009 kwamen aan de orde. Deze punten zullen behandeld worden op de vergadering van 15 november 2008. Het bestuur was van mening dat deze stukken ruim 60 pagina’s tekst te laat bij de verenigingen was om hier een goed oordeel over te geven. Dit moet anders wij willen minimaal 4 weken de tijd hebben om deze stuken te kunnen lezen en te bespreken in het bestuur. Er werden wel enkele kanttekeningen geplaatst bij de nota 2009-2012. Het is een animus plan. Maar men had twijfels bij de cijfers betreffende de groei van leden aantallen die men tot 2012 wil bereiken en dan wel name in de individuele leden. Doordat wij op 20 oktober de napraatavond hebben met alle vrijwilligers van de Kennedymars kunnen we deze bijeenkomst niet bijwonen.

3


Ledenpassen 2009. Als dit blad bij u in de bus valt zitten we al in de elfde maand van 2008. De ledenadministratie van onze vereniging en de bond zijn bezig met het vervaardigen van de ledenpassen. In december zullen wij als D.I.O. met het clubblad uw ledenpas 2009 toezenden. De kleur van de pas is voor wandelende leden geel en steunende leden groen. De KNBLO-NL sportpas zullen ook in deze maand worden verzonden aan de leden persoonlijk. Samen met deze sportpas wordt u ook het Landelijk Wandel Programma 2009 (LWP) toegezonden. Dit is nu na een aantal jaren echt weer een LWP, alle wandeltochten van de KNBLO-NL en de Nederlandse Wandelsport Bond worden hier weer in vermeld. Verder kunnen we u mededelen dat er GEEN Regionaal Wandel Programma zal verschijnen. Ook het boekje met lange afstandstochten verschijnt met ingang van 2009 niet meer.

Wandeltochten 2009 Tijdens de Algemene Vergadering van april hebben we het wandelprogramma vastgesteld. Omdat we nog niet wisten wanneer alle wandeltochten van 2009 waren moeten die nog vastgesteld worden. Zodra het LWP is verschenen zullen we het wandelprogramma januari – april 2009 in het bestuur vaststellen. In het december nummer van ons blad zal dit programma bekend worden gemaakt.

Komende bestuursvergaderingen: Het bestuur vergaderd op maandag 24 november in het Gängelhuuske. Op 16 december heeft het bestuur een extra bestuursvergadering om 20.00 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij timmerfabriek Jan Overbeek, Textielstraat,Haaksbergen. Tijdens deze bijeenkomst zal het concept beleidsplan 2009 – 2012 van de vereniging worden behandeld. De eerste bestuursvergadering van 2009 is op maandag 12 januari 2009.

Januari 2009 Commissie en werkgroepvergadering. Maandag 26 januari 2009 is de jaarlijkse bijeenkomst met alle bestuurleden, commissie- en werkgroepleden. Deze vergadering is om 20.00 uur in het Gängelhuuske.

Obligaties Tijdens de Algemene Vergadering werden de laatste obligaties uitgeloot: 2, 7, 10, 20, 30, 33, 34, 38 en 48. De obligaties kunnen tot en met 31 december 2008 voor uitbetaling worden aangeboden bij de penningmeester. Na deze datum vervallen de obligaties aan de vereniging.

Nieuwe leden: In de afgelopen periode mochten we een drietal nieuwe leden inschrijven voor onze vereniging. Wij heten hen welkom bij de Wandel Kring D.I.O. Rikie Volmer, Haaksbergen Roos Borghuis, Haaksbergen Mevr. M.T.M. Speekenbrink, Groenlo Wij wensen hen allen een prettig en lang verblijf toe bij onze vereniging.

37e jaargang Gängelproat november 2008

4


Hartelijk dank: Op 3 oktober vierden wij samen met onze kinderen en kleinkinderen ons veertig jarige huwelijksfeest. Samen met een groot aantal gasten hebben een aantal D.I.O. leden een bijdrage geleverd aan deze dag. Hun aanwezigheid met een zanghulde maakte het voor ons tot een onvergetelijke dag. Hartelijk dank voor deze en andere bijdrage. Ook het bestuur bedanken wij voor hun attentie. Jannie en Ab Schreurs.

Hartelijk dank : Op 20 oktober werd mij, vanwege mijn 50jarig lidmaatschap van de wandelsportorganisatie, het zilveren bondinsigne opgespeld door de vertegenwoordiger van de KNBLO-NL Ab Schreurs. Naast de bijbehorende oorkonde en bloemen overhandigde hij mijn namens Wandel Kring D.I.O een attentie. Ik bedank het bestuur hiervoor. Jansje Eerhard.

Samen naar de Hengelose Revue:. Op 30 januari 2009 gaat in het Rabo theater de Hengelose Revue “Met z’n allen” in première. Aan deze revue doen onze leden Gerry en Dirk Haan als vanouds weer mee. Het is weer een afwisselende show van toneel (gedeeltelijk in het Twents) muziek en dans, alles uitgevoerd in schitterende kleding en decors. Op vrijdag 6 februari 2009 zijn er voor de leden van de HWU en eventueel D.I.O. leden kaarten gereserveerd. Wilt u genieten van een heerlijk avondje uit bestel dan kaarten voor deze gezamenlijke avond. Opgave voor 20 november 2008 bij Hennie Horst. Tel 053-5723746 of via info@wkdio.nl

Uitnodiging Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse

Leden en vrijwilligersbijeenkomst Deze wordt gehouden op Zaterdag 15 november 2008 om 20.00 uur in het Schuttershoes, Scholtenhagenweg 40b, Haaksbergen. Wij zorgen die avond voor enkele drankjes, hapjes en natuurlijk gaan we op de schietbaan de sportieve strijd aan om……….. Zorgt u voor een goed humeur Wel willen wij graag weten of u deze avond aanwezig zult zijn Opgave kan nog tot zaterdag 8 november 2008 bij Gert Nieterau bestuur@wkdio.nl of tel. 06.51217916 (na 19.00 uur).

37e jaargang Gängelproat november 2008

via

5


Agenda november en december 2008. 04 november

Vergadering Commissie Wandel Evenementen om 19.30 uur in het Gängelhuuske.

06 november:

Door de weekse wandeling start om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. Om 12.30 uur vergadering commissie door de weekse wandeling.

09 november:

Rode Kruiswandeling te Brummen. Afstanden, 25, 20, 15, 10 en 5 km. Vertrek om 08.00 uur vanaf het Gängelhuuske. Opgave tot 6 november bij Anny Menkehorst (053-5724979).

10 november

Vergadering Werkgroep Kennedymars om 19.30 uur in het Gängelhuuske

13 november:

Door de weekse wandeling start om 09.00 uur vanaf de kantine van de Atletiekvereniging Haaksbergen, Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.

15 november

Leden en vrijwilligersavond om 20.00 uur in het ‘Schuttershoes’, Scholtenhagenweg 40b, Haaksbergen. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds verzonden. Heb u zich nog niet aangemeld doe het dan nu snel

20 november:

Door de weekse wandeling start om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.

22/23 november

SINT NICOLAASWANDELING HAAKSBERGEN. zie elders in dit blad.

24 november

Vergadering bestuur om 20.00 uur in het Gängelhuuske

27 november:

Door de weekse wandeling start om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen

03 december

Vergadering Commissie Wandelevenementen om 19.30 uur in het Gängelhuuske.

04 december:

Door de weekse wandeling start om 09.00 uur vanaf de kantine van de Atletiekvereniging Haaksbergen, Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.

11 december:

Door de weekse wandeling start om 09.00 uur vanaf de kantine van de vv Bonifatiusboys, Kolenbranderweg,Haaksbergen.

14 december:

Winterwandeling Veldhoek – Hengelo (Gld). Afstanden, 6, 12 en 18 km. Vertrek om 09.30 uur vanaf het Gängelhuuske. Opgave tot 11 december bij Anny Menkehorst (053-5724979).

16 december:

Extra bestuursvergadering om 20.00 uur bij timmerfabriek Jan Overbeek, Textielstraat, Haaksbergen

18 december

Door de weekse wandeling start om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen

26 december

KERSTWANDELING HAAKSBERGEN. Zie elders in dit blad.

37e jaargang Gängelproat november 2008

6


De maand in vogelvlucht. 04 september: de door de weekse wandeling ging van start vanaf het Gängelhuuske. Het was mooi rustig wandelweer. De 90 deelnemers genoten van een wandeling door de omgeving van het buurschap Honesch. 07 september: er werd deelgenomen aan de kastelentocht in Vorden. Slechts 4 D.I.O. leden wandelden mee aan deze mooie kastelentocht. 07 september: op deze zondag was het al weer de laatste trainingswandeling voor de Nachtwandelmarathon. In totaal hadden zich dit jaar 198 personen ingeschreven voor de drie trainingswandelingen. Zoals elk jaar weer verschenen uiteraard niet altijd alle deelnemers aan de start. De verdeling was als volgt: 24 augustus 150 wandelaars, 31 augustus 139 wandelaars en op de laatste zondag 141 wandelaars. 08 september: ruim 80 personen waren aanwezig in het Gängelhuuske. Besproken werd het draaiboek voor de Kennedymars. Op een goede en vlotte wijze werd het draaiboek doorgesproken. Ook dit keer waren er weinig veranderingen, iedereen wist op deze wijze weer zijn/haar plaats op 19 en 20 september. Verder gaf de politie die avond ook een korte cursus verkeersregelaar. 10 september: de Wandel Evenementen Commissie. vergaderde in het Gängelhuuske. Op de agenda de wandelevenementen van de komende tijd. Ook werd het concept wandelprogramma 2010 vastgesteld.

19 en 20 september: op deze twee dagen organiseerden we de Kennedymars, Nacht en Dagwandelmarathon, de Halve Nacht en Dagwandelmarathon en de Mini-Kennedymars. Elders in dit blad diverse verslagen over dit geslaagde weekend. 24 september: in het clubgebouw werd een info-avond gehouden over Nordic Walking. Er kwamen slechts 14 personen. Een klein deel van deze mensen gaf zich op voor een cursus die op zondag 5 oktober van start ging. 25 september: de laatste donderdag van september vieren we altijd de ‘verjaardag’ van de door de weekse wandeling met een fietstocht, wandeling en etentje. Elders in dit blad een verslag van deze dag. Deze dag werd met 88 personen gevierd. 28 september: de laatste zondag van september is altijd gereserveerd voor het klootschieten. Dus ook dit jaar. Prachtige weer, een deelname van maar liefst 38 personen. Het is jaren geleden dat de deelname zo groot was. Elders in dit blad een sfeerverslag van dit evenement. 02 oktober: de door de weekse wandeling ging van start bij de kantine van de vv de Bonifatiusboys. In de zomermaanden heeft deze kantine een grote opknapbeurt ondergaan. De ingang is verlegd, en in de hal zijn nieuwe toiletgroepen gemaakt. Aan de wandeling door het Stepelerveld namen 91 wandelaars deel.

11 september: deze morgen gingen 92 personen van start voor de door de weekse wandeling. Deze wandeling ging door het o.a. door het Molenveld en de Honesch.

03 oktober: Jannie en Ab Schreurs waren veertig jaar getrouwd. Op hun gezellige bruiloft bij restaurant ‘het Hagen’ waren een aantal leden van de commissie door de weekse wandeling aanwezig.

14 september: de HWU organiseerde in Oele de jaarlijkse Twentse Roswandeling. Aan deze wandeling namen 22 leden deel. Het fraaie weer en de mooie wandelroute zorgden er voor dat zij allen met een goed en voldaan gevoel weer huiswaarts gingen.

05 oktober: de wandelsport Haarle organiseerde de 29e Amortocht. Altijd een mooie wandeltocht rondom Hellendoorn. Er verschenen zes D.I.O. leden aan de start.. Elders in dit blad een verslag van deze wandeling.

18 september: de kantine van de PC de Sterruiters was het startpunt van de door de weekse wandeling. De wandeling door het natuurreservaat ‘het Haaksbergerveen’ werd door 92 personen gemaakt. Zij vonden het zoals altijd een mooie wandeling.

07 oktober: Rijkswaterstaat hield een informatieavond over de aanleg/verbetering van de N18 bij restaurant het Hoogland. Namens D.I.O. waren hier Donny en Mark Meijerink aanwezig. De aanleg van deze weg zal ons ook weer wat gaan beperken in het uitzetten van routes. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen, medio 2009 wordt het tracé vastgesteld.

37e jaargang Gängelproat november 2008

7


08 oktober: de Commissie Wandel Evenementen vergaderde in het Gängelhuuske. Zij spraken over de Sint Nicolaaswandeling en de Kerstwandeling. 09 oktober: vanaf het Gängelhuuske vertrokken die morgen 108 wandelaars voor de door de weekse wandeling. Het was prachtig weer en erg druk om het gebouw want Glashard was bezig met het aanleggen van de glaskabel. De wandelaars genoten van de wandeling rondom de Watermolen. 09 oktober: in huize de Mönnink werd door de werkgroep Kennedymars de 22e editie van het evenement geëvalueerd. Veel zaken kwamen aan de orde die voor verbetering vatbaar zijn. De algemene conclusie was echter dat het evenement met al zijn veranderingen goed geslaagd was. 14 oktober: het bestuur vergaderde in het Gängelhuuske. 16 oktober: de door de weekse wandeling ging van start bij de kantine van de Atletiekvereniging Haaksbergen. er was een fraaie wandeling uitgezet door het landgoed ‘het Lankheet’. Aan deze wandeling namen 72 wandelaars deel. 19 oktober: een klein aantal leden bezochten de Herfstwandeltocht in Hengelo (Gld). Elders in dit blad een verslag van deze mooie herfstwandeling. 20 oktober: de vrijwilligers van de Kennedymars evalueerden in het Gängelhuuske de 22e editie. Ook tijdens deze bijeenkomst kwamen zaken aan de orde die veranderingen of verbeteringen rechtvaardigen. De werkgroep zal alle op en aanmerkingen van de vrijwilligers bespreken en indien het kan bij de 23e editie aanpassen. De opkomst was die avond ook prima er waren 55 personen aanwezig.

De ballonvaart aangeboden door ‘ballonvaarten Achterberg’ werd gewonnen door Gerben Leferink. 20 oktober: de Regio Overijssel vergaderde die avond in Zwolle. Vanwege het feit dat wij de evaluatiebijeenkomst over de Kennedymars hadden voor de vrijwilligers was er geen bestuursvertegenwoordiging op deze regiovergadering. Op deze vergadering werd de agenda voor de Najaarsvergadering van de KNBLO-NL besproken. Ook werden hier de leden voor de bondsraad gekozen. Vanuit onze vereniging is Hennie Horst in deze raad gekozen. Tijdens deze bijeenkomst werd aan Jansje Eerhard de zilveren bondsspeld van de KNBLO-NL uitgereikt voor haar grote inzet voor de wandelsport in het algemeen en in Hengelo in het bijzonder. Deze speld werd haar opgespeld door Ab Schreurs namens het hoofdbestuur KNBLO-NL. Hij overhandigde haar eveneens een attentie namens D.I.O.. 23 oktober: het Gängelhuuske was deze morgen het vertrekpunt voor de door de weekse wandeling. Er kwamen 99 deelnemers aan de start. Zij genoten van een wandeling door het volkspark Scholtenhagen en het landgoed Lankheet. 24 oktober: Bertus en Marietje van Hall vierden hun gouden huwelijksfeest. Op hun gezellige bruiloft bij Le Pombidu in Enschede waren een 18 tal D.I.O. leden (bestuur en donderdagmorgen lopers) aanwezig. 28 oktober: de commissie randgebeuren Kennedymars evalueerde dit onderdeel van het wandelevenement. Hier kwamen ook veel zaken aan de orde die meer aandacht – financiële middelen – nodig hebben. 30 oktober: de start van de door de weekse wandeling was vanaf de kantine van de PC de Sterruiters. De 97 wandelaars liepen met veel plezier de fraaie route door het Haaksbergerveen.

Fietsen tijdens de 11e verjaardag ‘door de weekse wandelingen (foto Henk Krooshof)

37e jaargang Gängelproat november 2008

8


25 september 2008

Door de weekse wandeling vierde 11e verjaardag Op de laatste donderdag van september viert de door de weekse wandeling elk jaar haar verjaardag met een dagje uit. Op 25 september was het weer zo ver. Als in augustus de inschrijfformulieren worden uitgereikt begint altijd het gegis…..’Waar gaan we heen’. Volgens velen dit jaar niet moeilijk. Men moest opgeven welke pannenkoek men wilde eten. Dus de conclusie was Buurse. De aanmelding was groot voor die dag, maar liefst 88 personen gingen mee naar…… Buurse!!! Zoals altijd wordt om negen uur vertrokken op de fiets in kleine groepjes. We fietsen inderdaad richting Buurse. Maar ineens gaan we de andere kant op. “Maken we een omweg?” gaat het fluisterend door de groep. De begeleiders fietsen echter door volgens de route beschrijving. “We gaan richting de Rutbeek, Usselo of Enschede” wordt er nu gezegd. We bereiken echter al snel de rand van Enschede en via het Wesselerbrinkpark komen we aan bij ………………………. Hier worden we ontvangen met koffie en iets lekkers. Na de koffie op weg. Harm heeft twee routes uitgezet van 5 en ruim 8 kilometer. Een stukje door het park, we zien prachtige huizen in aanbouw, de zoveelste uitbreiding van de stad. Gelukkig komen we al snel in het landgoed ‘Groot Brunnink’. Dit gebied is in beheer van landschap Overijssel en is 99 ha groot. Het is een fraai landgoed, waarin bossen, houtwallen, wei en bouwlanden elkaar afwisselen. Door het parkachtige landschap is het gebied rijk aan flora en fauna. We zien tijdens de wandeling dat de bomen langzaan verkleuren en ook zien we al veel paddestoelen op de vochtige grond. We passeren ook de boerderij Hof Brunink, die op de lijst van beschermde monumenten staat. Deze wordt voor het eerst genoemd in een akte

betreffende de vrijlating van Vredense horigen in 1341. Eigenaar was toen Hendrik van Kuinre. Aan het ‘Hof te Bruninc’ was het erfmarkerrichterschap van de Ussekermarke verbonden. Het oude herenhuis werd in 1759 gesloopt en heeft eertijds gestaan op de weide naast de huidige boerderij, die nu nog ‘Hoestee’ wordt genoemd. De huidige boerderij stamt uit deze tijd. In de groep lopen ook enkele Enschedese wandelaars mee. ‘Hier heb ik nog nooit gelopen’ zegt iemand. ‘Nu heb je weer een nieuw wandelgebied ontdekt om eens te gaan verkennen’ zeggen wij. Ongemerkt komen we weer terug in het Wesselerbrinkpark en het pannenkoekenhuis. Buiten op het terras genieten we van een drankje en tegen enen gaan we naar binnen om van een pannenkoek, omelet of broodje gezond te genieten. Als we tegen half drie opbreken zit het terras nog vol met mensen die er nog geen genoeg van hebben. Heerlijk in het zonnetje, een drankje en een rokertje. Iedereen is weer tevreden over de organisatie van deze mooie dag met een verrassende wandeling en locatie. HH

Lekker wandelen en eten tijdens de 11e verjaardag van het door de weekse wandelingen foto’s Henk Krooshof

37e jaargang Gängelproat november 2008

9


28 september 2008

Klootschieten ‘wandelen met hindernissen’ Zondag 28 september was weer ons jaarlijkse klootschietwedstrijd. Het was een prachtige dag en dat konden wij goed gebruiken. Eerst gezellig kletsen en koffie drinken met iets lekkers. Dat zit als van ouds wel goed bij D.I.O.. Maar ja we moeten ook aan de slag. We zijn met 38 personen. Dat waren er best veel vergeleken bij andere jaren. We worden door een nummertje te trekken in acht teams verdeeld. Paulien gaat met de bar mee voor de nodige onderbreking onderweg. Jammer dat de vergadering achter de bar niet doorging dit jaar. Misschien volgend jaar beter! Verder was het veel lachen onderweg. Wij hadden Herman één en twéé. Bij Paulien op de rust, de helft van het parcours kregen we bier, Jägermeister, fris en worst of kaas. Prima voor elkaar!

Het laatste stuk ging goed, de twee teams kwamen dichter bij elkaar met het aantal worpen. Uiteindelijk kwamen we weer terug bij de Sterruiters. Met de fiets of auto terug naar het Gängelhuuske. Hier nog gezellig gepraat en gedronken tot alle teams binnen waren. Eindelijk werd de uitslag bekend gemaakt. Team drie had gewonnen met 79 worpen. Team één (ons team) en team zeven hadden beide 92 worpen. Jammer volgend jaar beter. Ter afsluiting was er nog een heerlijk Chinees buffetje wat iedereen zich goed liet smaken. Nog even alles op ruimen en afwassen met elkaar. Met dank aan de dames achter de bar voor de zeer goede verzorging. En zo was er weer een heel gezellige dag omgevlogen. D.I.O. ga zo door! Janny van ’t Ende.

zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2008

Amortocht Hellendoorn racen tegen de klok Ik heb me verslapen, pfffffff, racen tegen de klok, hoeterdekoet, zonder smeren mee die stoet, veters half gestrikt, haren recht overend, 10 minuten te laat vertrokken! Ik had besloten via Notter te rijden, daar de weg tussen Rijssen en Nijverdal opgebroken was. De routebeschrijving, die ik via Google Maps had uitgezocht en uitgeprint, lag keurig netjes bij mij thuis op het dressoir te wachten op mijn thuiskomst, maar met de kaart nog in m’n hoofd en wat aanwijzingen van Jo, Harm en Annie konden we gemakkelijk sporthal “de Voortman” vinden. Gerard en Marieke waren er al, evenals Els ter Huurne, die met haar zus de 25 km ging lopen. We dronken een kop koffie, waarbij ik mijn boterhammetje kon opeten en de veters opnieuw strikte. We hadden eigenlijk 20 km. willen lopen, maar we moesten kiezen tussen 15 of 25 km. Marieke had van haar Gerard een bos bloemen bij het ontbijt gekregen in verband met haar verjaardag?????

Om 9.30 uur zijn Annie, Jo, Marieke, Harm en ik op de 15 km gestart. Gerard had vandaag geen zin om verder dan 5 km te lopen, de weersvoorspellingen waren slecht. Regenjassen aan, er viel een lichte regen. Al spoedig stopte de regen en kon de regenkleding uit. Er was nog wel veel wind, De tocht was heel erg mooi, die ruime bossen en de hoogteverschillen werden erg goed gebruikt, zeer afwisselend! De pijlen, geel = links, rood = rechts en wit = rechtdoor, waren duidelijk aangegeven. De rust was in een mooie, ruime tent. Uit de wind waar we wat hebben gedronken. We hebben tamme kastanjes geraapt en genoten van de prachtige paddenstoelen. Rond het middaguur begon het weer een weinig te regenen, toch maar even weer de poncho aan. Er was heel veel regen voorspeld, maar in Hellendoorn viel het allemaal reuze mee! We waren even voor 1 uur weer bij het startbureau terug en hebben allemaal genoten van een mooie zondagochtend. Zaterdag hadden maar liefst 200 wandelaars aan de tocht deelgenomen, terwijl zondag slechts 60 deelnemers werden geregistreerd. Met vriendelijke groet, Mariëtte

37e jaargang Gängelproat november 2008

10


19 oktober 2008 “Brandende bossen tijdens Herfstkleurentocht. Zondag 19 oktober gingen we met zes personen van D.I.O. naar de 48e Herfstkleurenwandeltocht van de wsv ‘de Ploeg’ uit Zelhem. Tijdens de wandeling zag ik nog een zevental D.I.O. leden die op eigen gelegenheid naar deze tocht waren afgereisd. Toen we naar deze wandeling reden zagen we al veel prachtige kleuren in de bossen. Na een ritje van een half uurtje kwamen we bij het sportcomplex ‘de Veldhoek’ aan. Een parkeerplaatsje was snel gevonden vlak bij de ingang. Marieke ging koffie halen en ik, Hennie, ging iedereen inschrijven, Els en Marinus op de 30 km, Marieke, Harm, Johnny en ik op de 20 km. We gingen even na negen uur van start. Het zonnetje scheen heerlijk. Harm en Johnny waren al snel verdwenen. We kwamen al snel in boswachterij Ruurlo. Gelegen in het hart van de Achterhoek. Het wordt omschreven als een gebied van schoonheid en rust. De schoonheid klopte wel maar de rust…….. die was in ieder geval vandaag ver zoek. De gehele wandeling hoorden we het geronk van de crossmotoren. Er waren in Hengelo (Gld) wedstrijden. Maar goed, ieder zijn hobby toch, zij genoten van hun sport en wij van de onze. Al hoewel genieten, een oude blessure speelde bij mij weer op. Na een kilometer of vijf, zes begon ik langzamer te lopen, zelfs zo dat ook Marieke me weg liep. Mijn achillespees was weer de oorzaak, ik ben maar gewoon in mijn eigen tempo doorgelopen. De route ging door een prachtig coulissenlandschap. Een land door boerenhanden geschapen, waar de natuur zich prima thuis voelt. Bloemrijke weilanden en slingerende zandwegen. Hoeven, akkers, bossen en houtwallen. We genoten van de vele herfstkleuren, de prachtige paddestoelen, die ook volop aanwezig waren in de bossen, in de houtwallen en de bermen. Eeuwenlang speelde het boerenleven zich hier af onder vaak moeilijke omstandigheden. De moerassige, voedselarme heidegronden hadden weinig te bieden. De houtwallen en bosjes om de weilanden gaven de boer en het vee de nodige beschutting. Zo is dankzij het werk van generaties boeren een prachtig landschap ontstaan.

37e jaargang Gängelproat november 2008

Ongemerkt kwam ik bij de rust aan, die zomaar ergens in het bos was. Met dit heerlijke weer natuurlijk prettig maar wat als het onstuimig en nat herfstweer is? Marieke zat hier nog te genieten van haar rookworst en soep. Ik haalde koffie en at een broodje. Marieke vertelde dat Harm en Johnny net weg waren. Na een twintig minuten vertrokken we weer, vlak na deze rust was er een splitsing de 10 km ging naar rechts en de andere afstanden rechtdoor. Ik maakte echter de keus om mijn voet te sparen en maar op de 10 km verder te gaan. Dit stukje was denk ik ruim drie kilometer. Mijn tempo was echter van dien aard dat ik er bijna drie kwartier over deed om de finish te bereiken. Het was maar goed ook dat ik deze keus had gemaakt want het stukje na de rust was volgens de anderen nog best pittig. Veel smalle bospaadjes door de prachtige natuur. Bossen met stokoude bomen. Centraal op het landgoed ligt het fraai gerestaureerde Huize Ruurlo. Een aantal jaren geleden was dit nog het statige gemeentehuis van Ruurlo. De voormalige eigenaar, de familie Van Heeckeren van Kell, droeg niet alleen de zorg voor het kasteel en de omliggende boerderijen, maar ook voor de bossen en de doolhof, één van de grootste van ons land. Alleen de 30 km kwam bij dit fraaie kasteel. Het wachten op de anderen verliep vlot, een praatje hier een praatje daar en de tijd vliegt. Tegen half twee waren mijn passagiers terug, we dronken wat, beproefden ons geluk bij de loterij van de vereniging en reden daarna voldaan, ondanks de pijnlijke voet naar huis. Wie deze wandeling gemist heeft kan op zondag 14 december 2008 in de herkansing, dan nemen we deel aan de winterwandeling met hoornblazers van de vereniging ‘d’olden roop’ in Hengelo (Gld). Hennie Horst.

11


Sint Nicolaaswandeling Zaterdag 22 en Zondag 23 November 2008 Start

Café ‘De Oude Molen’, Fazantstraat 35, Haaksbergen.

Afstanden en 30 km van 09.00 uur tot 11.00 uur. Starttijden 20 km van 09.00 uur tot 12.00 uur. 15 km van 09.00 uur tot 12.00 uur. 10 km van 09.00 uur tot 13.00 uur. 5 km van 09.00 uur tot 13.00 uur. Inschrijfgeld

Leden erkende wandelsportbonden Niet leden

€ 1,70 € 2,20

Beloning

Indien men een herinnering wenst aan deze Wandeltocht kan men een medaille kopen voor

€ 1,20

Inlichtingen

Anny Hilderink, Tel: (053) 5726821 (tussen 18.00 en 19.00 uur) Benny ter Huurne, Tel: (053) 5696544 (tussen 18.00 en 19.00 uur)

Route

De route van deze wandeling gaat door o.a. diverse fraaie natuurgebieden rondom Naast de routebeschrijving zal er ook een beschrijving zijn van het gebied en de bezienswaardig heden die men op deze wandeling tegen komt.

Bijzonderheden

Sint Nicolaas en zijn knecht zijn ook op deze wandeling aanwezig met een leuke verrassing voor de deelnemers

I.V.V- kaarten worden afgestempeld vanaf 5 km. Wandelboekjes hoeft u niet in te leveren, aan de finish ontvangt u een inlegvel voorzien van een leuk plaatje met verenigingsstempel. Deelname aan deze wandeltocht geschiedt geheel op eigen risico. De Wandel Kring D.I.O. kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade.

Voor u gelezen……. Naakte wandelaars op Zwitserse berg. Een golf naakte wandelaars overspoelt een berg in de Zwitserse Alpen. De politie kreeg de afgelopen dagen telefoontjes van bezorgde bewoners over naturisten, die poedelnaakt een berg in het kanon Appenzell-Innerhoden beklommen. Gisteren werd zelfs een naaktloper aangehouden. De politie hoopt dat de naakte wandelaars spoedig weer gekleed de berg opgaan. De temperatuur is volgens agenten niet geschikt om bloot te wandelen. Wandelaars zouden onderkoeld kunnen raken, vreest men. (uit: de Tubantia 13-9-2008). Grens 1.500 leden gepasseerd. De OWB (Oostelijke Wandelsport Bond) heeft meer dan 1500 leden. Medio september werd deze grens gepasseerd, toen de Wandelgroep Raalte per 1 januari 2008 lid werd. De OWB heeft hier mee een mijlpaal bereikt. De stand is op dit moment 1520. Daarmee heeft men bijna het hoogst aantal leden bereikt die deze bond ooit heeft gehad. In 1972 werden er 1522 leden genoteerd. Uit voetnoten november 2008.

37e jaargang Gängelproat november 2008

12


.

Nieuws van de werkgroep Kennedymars. Veranderingen pakken goed uit. De hartslag van een aantal organisatoren van de Kennedymars was om 22.00 uur bijna hoorbaar. De spanning, gaat het goed werk de scanning? Maar het ging goed in zes minuten waren de ruim 1500 wandelaars verdwenen. De eerste scanning was gelukt. Ook de ‘nieuwe’ startplaats achter het gemeentehuis droeg bij aan deze snelle start. Na het rondje door de Veldmaat en het centrum van Haaksbergen verdween men het buitengebied in voor de eerst lus van circa 20 km. Bij de fraai verlichte Oostendorperwatermolen was de eerste stop. Muziek, een kop thee en krentenbol stond klaar voor de wandelaars. De scanning hier ging ook goed. Ook stond hier een promotieteam van Red Bull die aan elke wandelaar een blikje Red Bull uitdeelde. Het gaf sommige wandelaars vleugeltjes. Hierna ging men via het buurschap Honesch weer te rug naar Haaksbergen. In de evenementenhal de Bouwmeester was een grote rustplaats. De soep die hier door HAVOC geserveerd werd was lekker…… en iedereen had bijna een zitplaats binnen. Zodat men niet buiten hoefde te zitten op de koude grond. Na deze welverdiende rust ging men richting Brammelo en Rietmolen waar bij café Kupers de volgende stop was. Ook bij deze post was de doorstroming van wandelaars prima en ook de scanning verliep goed. Van hieruit niet op Hengevelde en Bartlehiem aan, maar naar de post bij de familie Kuiper in Brammelo. Hier was warme thee of bouillon, frisdrank. Ook aanwezig de broodjes van Bakker Bart en appels van Sanders, beide al een groot aantal jaren sponsor. In de evenementenhal ‘de Bouwmeester’ was het steeds een komen en gaan van wandelaars. Zij die vanaf zes uur starten voor de derde lus door het Stepelerveld kregen gezelschap van de lopers van de Dagwandelmarathon. Het begon toen al weer langzaam licht te worden. Wandelaars die deze lus in het donker liepen vonden het hier ondanks de heldere maan erg donker en hierdoor wat moeilijk te lopen. Bij café De Buren was traditiegetrouw weer een rust en verzorgingspost. De druiven waren hier 37e jaargang Gängelproat november 2008

niet zuur maar overheerlijk. Ook de consumptie ging er wel weer in. Toen weer op Haaksbergen aan om te rusten bij de evenementenhal de Bouwmeester. Over deze lus werden nog enige opmerkingen gemaakt, zoals al aangegeven de donkere stukken en ook vond men dat de aanloop teveel door de straten van Haaksbergen gingen.

Voorbereidingen op vrijdag (foto M. Vogelzang.)

De laatste lus voor de lopers van de Kennedymars en Dagwandelmarathon en ook sloten de wandelaars van de Halve Dagwandelmarathon en Mini-Kennedymars hier aan. 13


Deze route die door het onvolprezen Buurserzand ging was mede door het fraaie weer prachtig. Wel kwamen opmerkingen over de lange rechte stukken en ook was de afstand te groot van rust tot rust. Al deze en andere opmerkingen zullen in de evaluatie worden besproken en indien mogelijk zal men er in 2009 bij de 23e editie rekening mee worden gehouden. De werkgroep Kennedymars had natuurlijk op en aanmerkingen verwacht op de vernieuwde route en alle andere verandering die dit jaar zijn doorgevoerd. Maar over het algemeen waren de wandelaars tevreden, ook de opmerkingen over het lussen systeem vielen mee. Dit was te horen in de wandelgangen maar ook op ons gastenboek kwamen veelal positieve reacties binnen. Afstanden Kennedymars Nachtmarathon Halve Nachtmarathon Dagmarathon Halve Dagmarathon Gängelmars Mini Kennedymars

Ingeschreven 2007 2008 408 421 1132 785 32 270 237 109 8 13

Totaal

1835

1580

De scanning verliep ook goed. Op maandag stond de tijdregistratie online en kon iedereen zijn of haar overzichtscertificaat downloaden. Op deze wijze was ook snel het aantal uitvallers te achterhalen. Maar er zitten nog veel meer mogelijkheden in dit systeem. In de komende tijd zal worden bekeken hoe we dit samen met verder gaan toepassen. We zouden nog veel meer hier kunnen neerzetten maar op de diverse websites van wandelaars vindt u veel reacties en verslagen De werkgroep heeft natuurlijk ook de nodige ‘schoonheidsfoutjes’ geconstateerd die verbeterd of wel veranderd kunnen worden. Maar over het algemeen is ook de werkgroep tevreden over de 22e editie van de Kennedymars. Ook de cijfers zijn dit jaar gestegen hopelijk zet zich dat door in 2009. zodat we weer naar de 2000 lopers gaan.

Gestart 2007 2008 384 397 1072 738 31 270 220 105 8 13 1743

1495

Uitgevallen 2007 2008 22 28 43 34 1 4

66

66

Gefinisht 2007 2008 362 369 1029 704 30 270 216 105 8 13 1677

1429

Hartelijk dank…….. Een evenement als de Kennedymars kan alleen een succes worden als er (veel) deelnemers zijn. Maar even zo belangrijk zijn de medewerkers, sponsoren, de gemeente, het Rode Kruis, de EHBO Hengelo, het massageteam, de arts en de motorrijders. Allen hartelijk dank voor uw inzet voor deze wandeling. Een woord van dank is ook op zijn plaats aan de bijna vijftig vrijwilligers van HAVOC die iedereen voorzag van zijn hapje en drankje. Allen bedankt en we rekenen weer op u bij de 23e editie die gelopen word op 18 en 19 september 2009. Het bestuur Wandel Kring D.I.O. Werkgroep Kennedymars Haaksbergen.

Wachten op de start (foto M. Vogelzang) e

37 jaargang Gängelproat november 2008

14


22e Kennedymars Haaksbergen 2008: De Kennedymars van Haaksbergen is er één waar ik alle andere tochten voor opzij zet. Zo sla ik voor deze km ook één jubileumtocht van de bond over: die in Assen. En waarom: Nou met deze KM is het allemaal begonnen. Hier is het virus in mijn lichaam gekropen en dit is de Kennedymars waar ik gewoon in mijn eigen taaltje kan praten en (bijna) iedereen verstaat me. Ik liep hier dus 3 jaar geleden mijn 1e km, riep dat ik het nooit weer zou doen, stond een jaar later aan de start voor de 5e en beloofde toch echt te stoppen. Maar nu sta ik alweer voor de 4e keer aan de start en ben ik van plan mijn 20e Kennedymars alweer hier uit te lopen. Ook is het hier een feest van herkenning, ik ken een aantal mensen uit de organisatie, vele vaste Kennedywalkers komen hier, forummers (zowel w4w als 4daagse) en natuurlijk al die Twentse wandelaars die ik regelmatig tegenkom zijn hier voor een 40 of zelfs 80 kilometer lange tocht. O ja en het is de enige die zo dichtbij is dat ik ook eens wordt uitge-zwaaid en binnengehaald door mijn ouders Ik was dan ook nog niet binnen toen ik al werd begroet door Jack Verschuren. Toen kwam Henk Bartels erbij, Marc kwam naar buiten, Jan Grijsen verwelkomde me (hij was speciaal voor mij hier gekomen zei hij) maar ik wilde toch echt eerst naar binnen om mijn tas te dumpen en mijn spullen te halen. Berend liep ook weer mee, hem hadden we opgehaald van het station. Binnen zag ik meteen Gon en Rumi, die de nachtmarathon deden, Loes met haar zoon en even later ook Rob en Aartje. Van hen kreeg ik een poster van de Dodentocht van 08-08-08. Die pronkt nu op mijn slaapkamerdeur. Ik kwam Cyntha tegen, Jaap de Jong, Rob Ketelaar, en nog veel meer mensen waarvan ik sommige alleen maar van gezicht ken. Appie en Jannie kwamen binnen, maar uiteindelijk toog iedereen naar buiten om zich naar de start te begeven. Tijdens het wachten sprak ik met Aefke, en met nog een heel ander bekend gezicht: Klazien. Tjemig, ik bleef hallo zeggen en kletsen. De route was dit jaar veranderd: we zouden in 4 lussen lopen en steeds weer terug komen bij de Bouwmeester. Ook werden we dit jaar gescand door middel van een chip. Voor de consumpties onderweg hadden we bonnen gekregen.

37e jaargang Gängelproat november 2008

De eerste lus bestond uit een rondje Haaksbergen. Maar we mochten niet weg voor Eva uit Jonge Leu, Oale Groond het startschot had gegeven. Maar eigenlijk heb ik niks meegekregen van het startschot en de praatjes daarvoor.

Na 4,5 km waren we weer bij de start. Hier in Haaksbergen was het nog aardig druk. Veel mensen waren op de been en bleven tot we dit eerste rondje gehad hadden. Maar daarna werd het aardig stil. We gingen nu het donker in en liepen naar de Watermolen, waar de 1e rust zou zijn. Dit is altijd één van de gezelligste rusten. Met thee en krentenbollen genieten van de verlichte watermolen terwijl er muziek gedraaid wordt.

de wandelaars komen er aan, rustpost de watermolen (foto m. Vogelzang) We spraken even met Peter, Annemarie en Aria en na even een steentje uit de schoen te hebben gehaald gingen we weer verder. Er volgde 10 km landweggetjes, dus veel zag je niet, en op 21 km zat onze eerste lus erop. We kwamen aan in de sporthal en hier was het nog best druk. Dit kwam omdat de sliert mensen nog niet zo heel ver uitgerekt was, en omdat de meeste mensen deelnamen aan de nachtmarathon. Berend nam soep, ik niks en iets over 2en gingen we verder met de 2e lus. 15


Deze lus bracht ons naar Rietmolen. Eerst weer een stuk van 11 km. De maan scheen en het was een heldere nacht, maar met het enkele zandpad waar we overheen kwamen was het toch echt wel even uitkijken en de zaklamp gebruiken. In Rietmolen kregen we weer brood en koffie of thee en was er ruimte genoeg om te zitten in de grote zaal. Mijn Dodentocht shirt zorgde voor veel aanzien onder de Tukkers. Ik ben er heel erg vaak op aangesproken, wat toch ook wel weer leuk is. Mensen die het knap vonden, maar ook mensen die het zelf eens hadden gedaan. Na de rust in Rietmolen zou er een rust volgen op 38 km. In dit stuk begonnen Berend en ik ons een beetje te vervelen. Het was erg rustig geworden op de route. Dus bedachten we steeds 5 plaatsnamen op elke letter van het alfabet. En zo waren we al gauw op bij de grote schuur van de volgende rust. Hier was weer volop drinken en eten verkrijgbaar. En was er weer muziek om ons wakker te houden. Ik nam een beker appelsap en na 2 minuten besloten we weer verder te gaan. Want wat was het koud vannacht! Het was ongeveer 5 graden en vorst aan de grond. Ik had een dik vest aan, en die is niet uitgeweest, en als je me kent weet je hoe gauw ik normaal in mijn T-shirt loop. 3 kwartier later waren we voor de 2e keer in Haaksbergen. De aan,- en aflooproute door de straten van Haaksbergen waren niet de mooiste, en soms zelfs lang, maar gelukkig niet steeds hetzelfde. Het was 10 over 6 dus dat betekende dat we in iets meer dan 8 uur 42 km hadden gelopen! Best snel voor mijn doen. Ik haalde soep en koffie, en Berend smeerde m naar het toilet, maar bleef wel een halfuur weg. Bleek dat hij naar de EHBO was gegaan voor een blaar. Ondertussen kwam Donny nog even kletsen en werd ik even later geïnterviewd door de plaatselijke radio. Gelukkig sliepen de meeste luisteraars nog (hoop ik ) Henrike kwam binnen met haar groep en ik ging nog even bij haar zitten totdat eindelijk Berend weer terug was en we tegen 10 voor 7 weer op pad gingen. Het was nog steeds koud, maar het werd al licht dus zou het ook gauw warmer worden. Qua temperatuur is dit de extreemste lus, want toen we terugwaren was het half 11 en behoorlijk warm. De 3e lus ging naar Boekelo. En vanaf nu konden we de wegen weer zien. De mooie paden, maar ook de lange wegen. Het was een mooie lus, maar duurde eigenlijk een beetje lang. Het was weer 10 km, en zelf vind ik 6/7 km per keer wel genoeg als ik al 40 km heb gelopen. Maar..ik heb steeds volgehouden, nergens een bankje gepakt. Uitgebreid rusten deden we dan binnen. In Boekelo kregen we 37e jaargang Gängelproat november 2008

druiven, brood en drinken en ging ik bij 2 jongens zitten die het zichtbaar zwaar hadden. Ja gek he als je ongetraind 80 km loopt. En hun volgende doel was 4x50 Nijmegen..ongetraind. Ik gaf ze wat mentale steun en ze vroegen zich in godsnaam af wat ik hier nou zo leuk aan vond... Tja...goeie vraag. Zij deden het in ieder geval nooooit meer. Henrike was inmiddels ook binnen en ging meteen naar de EHBO, zij had vandaag een zware tocht en een blarenfeest. De terugweg naar Haaksbergen was weer mooi, maar erg lang. Maar wij haalden een paar mensen in en bleven erbij plakken en kletsen waardoor het nog redelijk snel ging. Eén van de meisjes in dit groepje vertelde dat ze deze KM deed omdat Haaksbergen haar geboortedorp was. Hej dat had ik eerder gehoord. Ik vroeg haar waar ze woonde en toen wist ik het: Zij was het meisje dat een aantal weken geleden een berichtje op mijn hyves had achtergelaten. Ik had toevallig een dag eerder teruggeschreven en daarbij gezegd dat ik haar misschien nog wel tegenkwam. En inderdaad, het was Natasha. Dit was wel heel erg toevallig! Op een gegeven moment had ik het tempo er weer in en spurtte ervandoor. Vlak voor het industrieterrein Stepelo kwam ik terecht bij een man die in een ontzettende dip zat. Hij deed aan hardlopen en vond 80 km wandelen wel erg tegenvallen. Ik liep met hem mee tot Haaksbergen, en maakte hem blij door te zeggen dat hij dan nog maar 17 km moest. Berend belde dat hij en Natasha een rust hadden ingelast en zodoende kon het nog wel even duren. Ik ging dus op zoek naar wat bekenden. Die vond ik en ging erbij zitten. Het waren Jan Grijsen en Marie-Anne. Ook Peter en Annemarie kwamen er even later bij zitten. Ik moest nog 17 km, maar nummer 27 en 28, eveneens de 1e vrouw kwamen binnenlopen: het waren Appie en Jannie. Jemig wat een snelheid weer! En dat na de Z tot Z tocht van vorige week in een topsnelheid. Ik liep naar ze toe om ze te feliciteren en te kletsen, leuk om ze nog even te zien voordat zij naar huis gingen. Daarna ging ik maar eens even wat drinken halen, blaren prikken en schone sokken en een droog shirt aantrekken. Ook werd het dikke vest verwisseld voor een dun jasje. Om half 12 ging ik dan weer verder, dit keer met Jan en Anne-Marie. Berend had ik nog steeds niet gezien.

Het laatste lusje. Dit keer naar Buurse. We verlieten Haaksbergen en kwamen al gauw in het gebied van het Buurserzand. Een prachtig gebied! Hier was het genieten. Samen met Jan had ik er weer een stevig tempo inzitten, maar toen Jan een sanitaire stop inlaste kon hij me niet meer bijhalen en liep ik alleen verder naar de rust. 16


Onderweg vond er weer een toevallige ontmoeting plaats: een ruiter haalde ons in op zijn paard, het bleek Pieter te zijn, een studiegenootje uit Groningen die hier in de buurt woont. De volgende rust was op 73 km, weer na bijna 10 km lopen. Het was bij een schuur van natuurmonumenten. Ik nam een paar bekers melk en ging in de zon op een bankje zitten. Op een gegeven moment kwamen Berend en Natasha er ook alweer aan, maar ik ging weer verder. Dit keer ging het niet zo heel erg snel meer. De blaren waren erg gevoelig en werden ondertussen bloedblaren. Toch liep ik niet mank en strompelde ook niet, zoals zovelen die ik toch nog inhaalde. Op 76 km was de borrelpost, een zogenaamde verrassingspost die niet op papier staat maar algemeen bekend is. Maar dit jaar waren er geen borrels. Wel melk en broodjes. Ik ging nog 5 minuten zitten maar het opstarten deed steeds zeerder zodat ik beter door kon lopen om er maar vanaf te zijn. Nog een klein stukje, de Esch over en

Haaksbergen in en om half 4 waren we dan weer in de Bouwmeester, waar de chip van de schoen geknipt werd en we onze medaille in ontvangst namen. Toen ik de laatste keer gescand werd kreeg ik te horen dat ik nog wel een rondje kon. Beter dan toen Maike vorige week zei: jij bent het ook wel zat hĂŠ, ik zie het. Maar ik voelde me ook nog erg fit en energiek, was niet moe geweest en had totaal geen dipjes gehad. (Maar ik had dan ook nog een uur geslapen 's middags ervoor en maar een halve dag gewerkt, dat is normaal niet zo) Binnenprater Dick Achterkamp deelde persoonlijk de diploma's uit. De laatste consumptiebonnetjes werden opgemaakt en pa en ma kwamen binnen. Zij hadden wel gelopen in Assen. Ruim een half uur na mij kwam Berend ook binnen, evenals Henrike en enkele anderen. Het wachten was op de diploma's en rond 5 uur gingen we ervandoor.

Mooie plekjes tijdens de wandeling in het Buurserzand (foto M. Vogelzang)

Mijn algemene indruk van de nieuwe opzet: Mooie route, soms lange stukken. Heerlijk om weer in de Bouwmeester te komen, hier is het steeds erg gezellig en je ziet nog eens andere wandelaars zoals de nachtmarathonners die blijven plakken en na de 3e lus de mensen die al klaar zijn met de km. De verzorging is uitstekend, wel zouden er na de 42 km wat meer rustposten mogen komen. Om de 6/7 km is het meest ideaal. 10/11 km is echt te ver, voor de snelwandelaars niet misschien, maar voor de achterhoede wel. Zandpaden in de nacht: misschien onvermijdelijk maar niet echt handig, vooral niet zonder zaklamp. De bepijling was echter prima, goed te zien met de breeklichtjes, en ook de motorrijders doen het goed bij deze KM. Het scannen was perfect, het ging snel en vlekkeloos, alle tijden staan geregistreerd. Het diploma was minder mooi dan de vorige, kleine tip: misschien volgend jaar de tijden erbij opzetten in plaats van aparte certificaten die te downloaden zijn? Ik heb in ieder geval genoten, Wandel Kring D.I.O. en alle vrijwilligers: bedankt en tot volgend jaar! Groetjes Carola Regts www.carola1985.nl

37e jaargang Gängelproat november 2008

17


Wandelweekend Haaksbergen We noemen het maar even voor het gemak een wandelweekend, omdat het wandelfestijn in het 3e weekend van september diverse benamingen huist. Zo was het mogelijk om vrijdagavond 22.00 uur te starten voor de Kennedymars (80 km), de Nachtmarathon (42 km) maar ook de Halve Nachtmarathon (21 km). Daar kwam overdag nog de Dagmarathon, de Halve Dagmarathon maar ook de Mini-Kennedymars (10 km) bij. Ruim 1.800 wandelaars namen de uitdaging aan om hier aan deel te nemen, en vooral ’s nachts wandelen is een aparte belevenis. Jaren geleden hadden wij in Zwolle ook zoiets; de Wandelnacht van Zwolle. Een hele organisatie om zoiets ‘op poten te zetten’, maar het gaf ook een bijzondere sfeer. Voor menig lid was het zelfs iets om naar uit te kijken, vooral als je nog jong bent, is het leuk en spannend tegelijk om ’s nachts te wandelen. In Haaksbergen zag je ook iets van deze sfeer terug. Het was uiteraard wel vele malen drukker dan in Zwolle toentertijd, wat ook tot gevolg had dat je geen routebeschrijving in de gaten hoefde te houden. Het was namelijk gewoon de stroom met wandelaars volgen. Hier en daar hadden bewoners zelfs de stoelen buitengezet met vuurkorven om de wandelaars gade te slaan. Zelfs muziek begeleidde de wandelaars op sommige stukken, een leuke sfeer. Opvallend in Haaksbergen was het deelnemersveld wat door het nachtelijk landschap bewoog als een lange Controlepost Start 'de Bouwmeester' Rustpost 'Watermolen' Rustpost 'de Bouwmeester' Rustpost 'Café Kuppers' Rustpost 'de Bouwmeester' Rustpost 'Café de Buren' Rustpost 'de Bouwmeester' Rustpost 'Buurse' Finish 'de Bouwmeester'

Km 0,00 9,80 21,10 32,10 42,20 51,80 63,10 72,80 80,10

lint met op en neer bewegende lichtjes in verschillende kleuren. Nieuw dit jaar was dat de deelnemers ‘gescand’ werden middels een chip aan de veters. Net zoals bij de hardloopwedstrijden liep je dan over de matten voor de tijdmeting. Althans, tijdmeting is belangrijk in wedstrijdverband zoals bij atletiek, maar in Haaksbergen was het vooral een goede vervanger van de controleknip. Ook weet je zo als organisatie waar de wandelaars zich bevinden en of men gefinisht is. Een leuke bijkomstigheid is dat je op de website (www.wkdio.nl) van Wandelkring D.I.O. jezelf terug kunt vinden in de lijst met daarbij de starten finishtijd, maar ook de verschillende doorkomsttijden onderweg. Als organisatie heb je ook een goed overzicht waar de deelnemers vandaan komen. In dit geval komen de meeste deelnemers uit OostOverijssel en zie je dat ook in Haaksbergen de wandelsport leeft. Veel inwoners van Haaksbergen nemen namelijk deel aan dit evenement. Zwolle was ‘slechts’ vertegenwoordigd door 4 ‘nachtbrakers’ (hopelijk verder niemand over het hoofd gezien). Drie daarvan zijn lid van w.s.v. ‘Wipstrikkwartier’ en een leuk voorbeeld daarbij is dan Dries Kwakkel. Dries kwam als 21e deelnemer binnen, in een deelnemersveld van 346 personen bij de Kennedymars. Als je dan vervolgens op de website je certificaat download (gratis) dan komen daar de volgende gegevens tevoorschijn:

Afgelegde tijd Km/Uur 0:00 1:24:24 6,97 3:03:21 6,90 4:44:45 6,76 6:21:34 6,64 7:57:48 6,50 9:51:25 6,40 11:40:42 6,23 12:59:17 6,17

Dries heeft zijn 80 km (!) afgelegd in bijna 13 uur met een gemiddeld wandeltempo van 6,17 km/u. Uiteraard is hierbij ook de rust inbegrepen. In elk geval een stevig wandeltempo, maar goed… Dries heeft natuurlijk ook een voordeel door zijn lange benen. Wie weet zijn er nu wel een aantal leden onder ons die met weemoed terug denken aan de ‘Wandelnacht van Zwolle’ en volgend jaar het aantal deelnemende Zwollenaren willen verhogen aan dit wandelevenement in Haaksbergen om zo weer iets van die sfeer op te pikken. Kennedymars-lopers zullen er niet veel zijn, maar er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor 42 of 21 km. De andere 2 Zwollenaren namen deel aan de Halve Nachtmarathon van 21 km en waren 03.30 uur weer in Zwolle om vervolgens nog genoeg nachtrust te pakken. Peter van de Molen, Zwolle

37e jaargang Gängelproat november 2008

18


Voor u gelezen……. Wandelen met een chip Oorspronkelijk gebruikt voor marathons. Nu verovert hij langzaam terrein in de wandelwereld. Bijna 7000 wandelaars namen deze zomer de proef op de som: met de chip. Klein van stuk, maar veelbelovend. Waarschijnlijk kent de hardloper hem al van evenementen als de Zevenheuvelenloop, de Marathon van Rotterdam en van de Dam tot Damloop. De veterchip is een meester in het nauwkeurig registreren van de looptijd. Maar ook in de wandelsport blijkt dit technisch vernuft van toegevoegde waarde. Zo werd hij dit jaar voor het eerst ingezet bij de Nijmeegse Vierdaagse en ook alle deelnemers aan de Twentse Kennedymars moesten eraan geloven. In het blad wordt de stelling geopperd: door de veterchip worden lange rijen wachttijden voor de controleposten een stuk korter. De chip is dus een betere vervanger van de ‘knipkaart’. Twee mensen geven hun mening. Voordeel: niet meer wachten. Voor de achtste keer nam Willy Remkens deel aan de vierdaagse. Hij was een van de gelukkigen die een chip mochten ontvangen. De chip is hem zo goed bevallen dat de ‘oude’ controleposten van hem wel mogen verdwijnen. ‘’Het is echt een geinig ding”, vertelt Willy. “Mijn dochter woont in Beuningen, op dag drie komt de stoet daar langs. Ze kon op internet precies zien hoe laat ik er zou zijn.” Willy is vol lof. ‘Het leuke is dat je kunt berekenen wat je gemiddelde snelheid is. En ik wil niet opscheppen, maar ik loop stevig door.” Inderdaad; 7 kilometer per uur is niet mis. Bang dat de wandelaars door de chip het contact met de vrijwilligers zullen verliezen is hij niet. Als het aan Willy ligt gaat iedereen volgend jaar aan de chip. “Ik heb echt een hekel aan wachten. Vooral bij de start sta je soms een poos niets te doen. Nu hoeft dat niet meer. Eén piep en je kan beginnen. De chip is echt een grote plus. Nadeel: Weg schouderklopje: André Sonneville van de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, noemt het wandelen met een chip reuze handig. ‘Er is echter één ‘maar’, zo nuanceert hij. ‘Voor zoveel man chips en matten aanschaffen is niet goedkoop. En al krijgen we het financieel rond, dan nog is niet zeker of we het wel willen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wandelaars het contact met de controleposten als prettig ervaren, overigens geldt dat omgekeerd voor de zestig vrijwilligers. Het schouderklopje dat de wandelaar krijgt, een kop koffie of een bemoedigende blik, die menselijke dingen kunnen machines niet overnemen’. Er zal dus nog druk geëvalueerd worden, dan zal blijken of en op welke manier de chip volgend jaar zal worden ingezet. (Uit: te voet wandelkrant van Nederland november 2008.)

18, 19, 20, 21 juni 2008 2e editie Plus 4daagse Alkmaar.

Meer sfeer tijdens deze tweede editie Het is al even geleden maar wij hadden beloofd met een verslag te komen van deze vierdaagse. Belofte maak schuld dus….. Op zondag 16 juni vertrok ik, Hennie, naar Alkmaar om op het wel bekende adres te overnachten. Achterop de auto twee fietsen, die van mij en van Donny, die op dinsdag naar de Kaasstad zou komen. Na een voorspoedige rit kwam ik bij Gerard aan. Eerst natuurlijk zijn verbouwing, die volop aan de gang was, bekijken. Gelukkig was de logeerkamer wel klaar. Na de koffie, een drankje en een vette hap van het cafetaria, lekker luieren voor de T.V. Maandag wat boodschappen gedaan zodat we in die vierdaagse week wat eten in huis hadden. Dinsdag in de middag kwam Donny. Na het eten naar de binnenstad van Alkmaar waar wij de startkaarten konden afhalen. In 2007 nam ik deel aan de eerste editie van deze 4 daagse samen met een 2700 andere wandelaars. Een goede eerste editie werd toen neergezet. Maar zoals bij elke evenement en vooral bij een eerste keer, zijn er zaken te verbeteren. Vorig 37e jaargang Gängelproat november 2008

jaar schreef ik in voor de 20 km. Alle dagen waren de routes toen aan de lange kant. Hier kwamen de nodige opmerkingen over binnen. Omdat de organisatie geen kans zag om de routes korter te maken werden de afstanden veranderd. In 25, 35 en 45 km wandelen. Verder waren een drietal afstanden voor Nordic Walking. Ik koos voor de 25 en Donny en Gerard voor de 35 km. Nadat we de startkaarten hadden opgehaald zochten we een plaatsje op het terras, luisteren naar de muziek van de Alkmaarse Big Band. Om 19.00 uur werd de 4 daagse geopend door de wethouder van Sportzaken. Hij maakte bekend dat er op de eerste dag ruim 4200 wandelaars van start zouden gaan. Een mooi aantal dus. Na de opening bleef het nog lekker gezellig op het Waagplein. 19


Dag 1 Duinen en Strand route Tegen zeven uur vertrokken we op de fiets naar de startplaats, de 35 startte om 7.30 uur. Ik moest wachten tot 8.30 uur. Dus eerst maar een kop koffie en dan over de Wandel Expo. Hier kon men kennis maken met het brede assortiment, dat door partners en een leverancier van wandel- en nordic walking- attributten gepresenteerd werd. Ook KRO-wandelen was aanwezig, dus hier even met de coördinator gesproken die Haaksbergen nog goed kenden en ja natuurlijk een petje op van deze wandelclub. Om half negen ging ik van start, het waaide best. Vorig jaar had ik in Hans Wallerbosch, een vaste wandelmaat samen met nog een dame. Nu ging ik alleen. Ik was echter nog maar een tweetal kilometers op weg toen het achter mij klonk: ‘Hey Hennie Horst, Haaksbergen’. Jan Beentjes, oud ambtenaar en ook lid van DIO haalde me in, gezellig liepen we samen op. Jan is tijdens de vierdaagse Nijmegen vaste wandelpartner van Pieter Hiemstra. We hadden veel bij te kletsen, dus kon Jan, die nu in Schoorl woont, zaken over de omgeving vertellen. Via de Egmondermeer eerst een gebied met veel weilanden, waar de schapen langs da afrastering of het water stonden de kijken naar al die mensen….. ook kuddedieren alleen de herder ontbrak. In Egmond aan de Hoef was bij de Slotruïne en kerk een controlepost, kaartje stempelen, een appel en een mueslireep. De weg werd vervolgt lang het Karmel-klooster. Ongemerkt bereikten we het NoordHollands Duinreservaat om via de Bloedweg Egmond aan Zee te bereiken. Hier was weer een stempelpost waar we een flesje bronwater kregen. De terrassen van de vele horecagelegenheden waren overvol dus vervolgden we onze weg om via het strand naar Bergen aan Zee te gaan.

Bij de een strandtent namen we rust en Jan trakteerde op koffie met appelgebak. Hierna op weg naar Bergen, de etappeplaats van vandaag. Door de duinen en het Bergerbos vervolgden we de weg. Jan vertelde dat hij hier ook vaak met Pieter liep als hij met Anny hier op vakantie was. Altijd stonden ze dan halverwege even stil bij het beeld van Gorter. Opmerkelijk vonden ze de tekst op het beeld van de natuurkundige: ‘De dagen zijn als lichtreuzen, daar wandel ik laag tussendoor’ Herman Gorter 1864 – 1927’ Wandelend tussen de bomen van het Bergerbos bereikten we de etappeplaats Bergen, een toeristisch plaatsje waar het altijd druk en gezellig is. Nu was er muziek en de terrassen waren overvol. Even snel iets gedronken en toen weer op weg voor het laatste stukje route. Tegen half twee waren we weer terug in de sporthal, waar een klein half uur later Donny en Gerard ook arriveerden. De pilsjes smaakten lekker.

37e jaargang Gängelproat november 2008

20


Dag 2 Schermerroute: Om zeven uur op de fiets naar de sporthal Hoornse Vaart, niet zo ver van Gerard zijn huis. Er was gelukkig een betere verkeersafwikkeling dan bij de sporthal midden in de woonwijk waar we vorig jaar startten. Het was nog droog maar de lucht was erg dreigend. De heren vertrokken en ik wachtte op Jan. Ik dronk koffie en zat wat met medewandelaars te kletsen de tijd vloog zo voorbij en we konden starten. Jan had al aangegeven dat hij vandaag snel weer thuis moest wezen omdat hij op de buurtbus moest rijden die middag. Bij de eerste editie was dit een van de mindere mooie dagen. In de routebeschrijving had ik al gezien dat deze op veel punten gewijzigd was. We zouden zien. Via het molengebied Oudorperpolder gingen we op Oterleek aan. Het dorpje Oterleek heeft een karakteristiek centrum. Na Oterleek versnelde Jan zijn pas om op tijd de ‘buurtbus’ te kunnen halen. Ik vervoldge mijn weg en kwam met een man uit Koedijk aan de praat, het tempo paste dus liepen we een behoorlijk eind op. Het begon te regen toen we de stad van de zon bereikten, maar die zon liet zich daar ook niet zien. Dit was een heel ander stukje dan vorig jaar, toen liepen we kilometers langs een autoweg en langs lange polderwegen. De stad van de zon is gebouwd in en rondom het recreatie gebied Park van Luna. Midden in dit park was een horecagelegenheid, waar muziek zou zijn, het podium was echter leeg. De muziek speelde vanwege de regen binnen en daar was het overvol.

Wij liepen dus door. Naar de Broeker Veiling. Daar werd ons weer een gratis lunchpakketje aangeboden. Henk wilde doorlopen ik wilde even zitten. Na enig zoeken vond ik binnen een plekje om te zitten en te genieten van het lunchpakketje. Na een klein half uurtje, buiten was het droog, ging ik weer op weg. Ik was nog maar net op weg toen de regen weer met bakken uit de lucht viel. Dat viel tegen, maar nog erger was, mijn achillespees begon weer op te spelen, het tempo was er uit. Maar ja ik moest verder en bereikte tegen tweeën de finish. Even met de Donny gebeld maar die pakte niet op. Dus maar een drankje gepakt en wachten. Dit duurde niet zo lang want zij waren een twintig minuten later ook binnen. Ook even een drankje gepakt en toen huiswaarts voor een warme douche en droge kleren. Dag twee zat er op ik vond de route mooi, beter dan in 2007. Donny vond het maar niks al die lange polderwegen. Maar ja dat kun je daar verwachten.

Dag 3 Beemster en Limmerroute Vandaag wat vroeger van huis want we moeten nu verder fietsen. De start is in het DSB stadion (AZ voetbalt hier). Het waaide en we moesten tegen de wind in pfff. Maar we kwamen er wel. De vlaggen stonden strak of lagen van de been. De twee heren op de 35 gingen direct weg. Ik ging naar binnen voor een kop koffie en liet mijn voet behandelen. Ook werd mijn schoen bekeken en door een Rode Kruis man werd er een laag vette watten aangebracht. Na deze behandeling zou ik wel hoever ik kwam. Jan was ook gearriveerd en zocht me want hij wist natuurlijk niet dat ik bij het Rode Kruis zat. Maar goed we zagen elkaar net voor half negen en gingen op weg. Eerst wat stijf nog maar ik kwam op gang en de pijn was weg……… hopelijk bleef die weg. We gingen door de Limmerpolder naar Akersloot. Hier was de eerste stempelpost. Vorig jaar was het hier een puinhoop in twee cafés, één dame moest de koffie verzorgen en dat ging niet. Nu was het beter, de koffie in bekertjes en het appelgebak stonden klaar. We vonden een plaatsje aan de bar en ik trakteerde vandaag op de koffie met appelgebak. Het smaakte goed.

37e jaargang Gängelproat november 2008

21


Toen weer op weg, gelukkig had ik van de voet geen last. Na deze rust volgden we het NoordHollandpad met fraaie uitzichten op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In Limmen namen we een korte pauze en toen naar de etappeplaats Heiloo. Op dit stukje route kwamen we door Oesdom. In de middel eeuwen was dit een klein gehucht tussen de twee genoemde plaatsen. Het gehucht is vooral bekend door het bedevaartsoord dat zich hier bevindt; Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. De geschiedenis gaat ver terug. Een put met helder en geneeskrachtig water heeft hier zeker al meer dan 1000 jaar zijn functie gehad. Het verhaal gaat dat een jongen die de koeien van zijn moeder hoedde in het land bij de put een klein Maria beeldje vond. Hij bracht het naar huis maar vond het de volgende morgen op dezelfde plaats terug. Tegelijkertijd kreeg een koopman, die in grote nood verkeerde op zee, een antwoord op zijn dringend gebed uit de mond van Maria, moeder van de heer. Toen deze dan ook hoorde van het gevonden beeldje liet hij bij de put een kapel bouwen. Sinds 1409 wordt hier gebeden en komen velen hun nood bidden. Wij bekeken deze kapel en zijn omgeving ook even en staken er een kaarsje op. Via Heiloo bereikten we even na tweeën het DSB stadion weer. De 35 kilometer lopers waren hier al, zij mopperden op de route die een geheel andere kant op ging dan de onze, veel poldergebied. We dronken hier een aantal pilsjes, het was gezellig en lekker warm.

Dag 4 Geestmerambachtroute De laatste dag alweer, we gingen met de auto naar de startplaats vandaag. Bij de sporthal aangekomen ging ik weer naar de Rode Kruispost om weer even naar mijn voet te laten kijken. Dit gebeurde weer op dezelfde vakkundige wijze als gisteren. Om half negen gingen we op weg eerst door het centrum van de stad, met mooie historische gebouwen. Een deel van de stad was deze dagen omgebouwd naar het jaar 1573. We gingen richting het mooie recreatiegebied Geestmerambacht. Een afwisselden gebied. We gingen door een ander gedeelte dan vorig jaar omdat in het gebied dit weekend ook een groot Popconcert werd gegeven. Veel bouwhekken met zwart plastik belemmerden ons uitzicht. Langs het Noord Hollands kanaal gingen we naar Koedijk, waar bij de Bonte Koe een gezellig rust was. Hier hebben we wat gegeten en gedronken en toen gingen we op Almaar aan. Mijn voet hield zich goed maar het tempo was wat langzamer. Jan liep door in zijn eigen tempo naar de bij volgende rust wachtte hij weer op mij, om samen het laatste stukje te lopen. Bij de Molen van Piet kregen we de Zonnebloem. En door het centrum op weg naar het Waagplein. Dit was beter geregeld, in het centrum kregen de wandelaars vrij doorgang. In een van de winkelstraten stond Jan zijn zoon met de kleinkinderen op opa te wachten. Samen liepen we op naar het eindpunt waar we de medaille ontvingen. Op een van de vele overvolle terrassen genoten wij samen met Donny en Gerard van de drankjes en de muziek. Na onze dorst te hebben gelest gingen we een kijkje nemen op de ‘Alcmaria feesten’. Dit was een reis terug in de tijd. Een deel van het centrum was omgedoopt tot Kaeskoppenstad. Figuranten beeldden de bewoners uit van deze ver vervlogen tijd. Ook winkels en op straat werd door ambachtslieden middeleeuwse beroepen uitgebeeld. Aan de kleding kon je de rangen en standen goed zien. Het was de eerste keer dat deze ‘Alcmaria feesten’ werden gehouden, men wil dit in de toekomst nog meer uitbreiden. Ik denk dat dit een goede opzet is in combinatie met de Plus wandel4daagse. Want ook waren mede in het kader van deze feesten elke dag optredens van landelijke-, regionale- en plaatselijke artiesten. Veel wandelplezier dus en lekker feesten voor diegene die dat ook willen. Na de wandeling door de stad uit 1573 zochten we een terras op om de week met een etentje af te sluiten. De 3e editie van de Plus wandel4daagse wordt gehouden van 16 tot en met 20 juni 2009. Hennie Horst.

Gebed van een wandelaar God geef dat ik wandelen mag. tot mijn allerlaatste dag Terwijl ik het ene been voor het andere zet. eerbiedig smekende verhoor mijn gebed. Lig ik eens vredig slapend neer. Wek me, laat me wandelen in uw paradijs heer. En dat ik waardig wordt bevonden, te wandelen op uw gronden. Uit de bundel Wandel door alle jaargetijden van Rinus Hemelt.

37e jaargang Gängelproat november 2008

22


Dieren en hun leven in Thailand Er worden in Thailand nog al wat dieren geëxploiteerd. Vaak onder mindere goede omstandigheden. Voor de dieren niet goed maar het levert hun verzorger/eigenaar het middel van bestaan. Er zijn ook al een aantal actiegroepen en stichtingen actief ter bestrijding van dit dierenleed. Een van deze acties is Bring the elephant home. Opgezet door een Nederlandse vrijwilligster Antoinette van de Water. Straatolifanten zijn een bekend verschijnsel in Thailand. Nu er geen werk meer is in de bossen worden deze dieren door hun mahouts, een olifanten begeleider, vaak gebruikt om toeristen te vervoeren, Vaak ook om te bedelen of er is een man of vrouw bij die eten voor de olifanten verkoopt aan de toeristen en deze kunnen dit op hum beurt weer aan de olifanten geven. De dieren zijn er door het stadsleven vaak slecht aan toe. Ze slapen naast afvalhopen, langs verstopte verkeersaders, zijn ondervoed en gewond aan hun poten. Er wordt van alles geprobeerd om dit dierenleed te bestrijden. Er is een Elephant Nature Park in het noorden van Thailand waar deze olifanten worden opgevangen. Kijk voor meer info over deze actie op www.bring-the-elephant-home.nl Het zou te veel ruimte in beslag nemen om hier in dit blad verslag van te doen.

Naast deze straatolifanten zijn er ook de olifantdorpen waar shows worden gegeven en waar je een ritje op de olifant kunt maken. Vaak zijn hier de omstandigheden voor deze dieren beter dan de straatolifanten. Het mooist is echter toch om de olifanten in het wild te zien. En ook dat kan nog steeds in Thailand. Er zijn er nog zo’n vijftienhonderd. Hun aantal wordt door stroperijen en ontbossing wel kleiner. Daarom behoort de Aziatische olifant ook tot de beschermde dieren. De grootste populatie komt voor in het Khao Yai Nationaal park. Er is grote kans om de olifanten in het wild te zien tijdens een trektocht door dit tropische regenwoud.

37e jaargang Gängelproat november 2008

De olifant is zeer belangrijk voor de Thai. Zij vereren hem op diverse wijzen en bij veel festiviteiten staat de olifant op de eerste plaats.Een van de grootste olifantenfestivals vind plaats in Surin. Er is een grote optocht van zo’n 250 dieren en er zijn vele demonstraties in het stadion van Surin. De olifanten spelen de grote veldslag na tussen Thailand en Birma en spelen wedstrijden voetbal of basketbal. In de badplaats Hua Hin vind ieder jaar het Kings Cup olifanten polo toernooi plaats. Er worden niet alleen wedstrijden gehouden maar ook activiteiten zoals het inzegenen van olifanten of een olifantenparade. De opbrengst komt ten goede aan het Elephant Conservation Centre in Lampang. Het is het eerste olifantenziekenhuis ter wereld. Je kunt er in ruil voor een donatie een dag op bezoek. Maar je kunt er ook langer blijven en opgeleid worden tot verzorger en trainer van de dikhuiden. Het ziekenhuis biedt ook onderdak aan Motola, de eerste olifant ter wereld met een prothese. Ze verloor een poot nadat ze op een landmijn in Birma is gaan staan.

Dierenliefhebbers protesteren vaak tegen het feit dat deze dieren “gebruikt” worden voor het toerisme en dat de training hiervoor niet al te diervriendelijk is. Ik heb een aantal dorpen en shows bezocht. Heb hier niets van gemerkt. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat het ook niet gebeurt. Wel constateer ik dat als deze shows er niet zouden zijn, en dan tevens het rijden op de olifant niet plaats zou vinden vele olifanten niet voldoende te eten zouden krijgen en hun mahouts, olifantenverzorger, niet wat zouden verdienen. Op ca. 60 km. afstand van mijn woonplaats hier ligt het Elephant nature park. In dit park worden ongeveer 30 zieke en mishandelde olifanten verzorgd. Een goed initiatief maar het is slechts een procent van de drieduizend tamme olifanten die er nog zijn in Thailand. Ik probeer hier maar mee aan te geven dat het bijna onmogelijk is om alle olifanten die werkzaam zijn in de toeristensector te helpen. Het zal dus nog wel even zo blijven.

23


Wel zou het ideaal zijn als de straatolifant zou kunnen verdwijnen. Dat is misschien te doen. Het is wettelijk verboden in Thailand om met een olifant op straat te “werken”. Helaas door de geringe controle hierop en het feit dat met geld bijna alles te “koop’ is hier, zal het nog wel even duren voordat het zo ver is. Ook ik zie liever een olifant in zijn natuurlijke omgeving, heerlijk badend in een rivier dan in een show kunstjes doen. Hoewel sommige kunstjes van de olifant bijna een wonder zijn. Hier bij ons schilderen de olifanten prachtige schilderijen met bloem- of boom motieven.

Tot slot: weten jullie waarom een olifant trompettert? Omdat piano spelen voor hem veel moeilijker is…………. Tot de volgende keer. Dan zal ik schrijven over Snake farms, hanegevechten en tijgers. Ger Horst ger.horst@hotmail.com

Voor u gelezen……. Vijf voor twaalf ‘bij EWB De Enschedese Wandelsport Bond zit dringend verlegen om meer vrijwilligers. Dat schrijft voorzitter Albert Duursma in het juni-nummer van de EWB-stem. Hij schetst hoe hij tijdens de Drentse Friese Woud-vierdaagse in Diever jaloers was op het aantal medewerkers. ‘Zo blijkt maar weer dat een kleine gemeenschap toch eerder bereid is iets voor een ander te doen. Ik was wel een beetje jaloers op de organisatie, die bleek geen problemen te hebben met het bepijlen van de vier afstanden. Hoe anders is het met de Ronde van Twente. We weten niet hoe de organisatie rond moeten krijgen door gebrek aan medewerkers. En de vraag is dan ook of we volgend jaar wel doorgaan.’ Duursma doet daarom een dringend beroep op de EWB-leden bij de organisatie te helpen, ‘Want het is echt vijf voor twaalf’. Uit het OWBtje oktober 2008

37e jaargang Gängelproat november 2008

24


Sponsor actie

Doe je boodschappen bij Bakker Bart zij vinden het verenigingsleven in Haaksbergen belangrijk en willen dit met een actie ondersteunen. Bij elke € 3,50 die je besteed bij bakker Bart ontvang je een muntje. Doe dit muntje in de sponsorbox van de

Wandel Kring D.I.O. Haaksbergen Daarmee doneert u € 0,20 aan onze… uw vereniging. Deze actie loop van 3 november tot 31 december 2008.

37e jaargang Gängelproat november 2008

25


Voor u gelezen……. Nederlanders brengen vier uur door in de natuur: Gemiddeld brengt de Nederlander vier uur per week door in de natuur. Dat blijkt uit de nationale Buiten Barometer, een onderzoek door Blauw Research in opdracht van Landal Greenparks. De ondervragenden vinden vier uur te weinig, het liefst zouden ze twee keer zoveel tijd willen door brengen in de natuur. Vooral bewoners van de Randstad snakken naar meer natuur; zij zouden het liefst vier keer zo veel tijd in de natuur doorbrengen; 10 uur in plaats van de huidige 2,5 uur per week. Met gemiddelde van 2,5 uur besteden inwoners van de Randstad ook het minst aantal uren per week door in de natuur. Inwoners uit het noorden van ons land brengen het meest aantal uren per week in de natuur. Toch willen ook zij nog bijna twee keer zoveel natuurtijd voor zich zelf, namelijk gemiddeld 10,3 uur per week. De helft van de Nederlanders is van mening dat er onvoldoende natuur is in ons land. Ook hier zijn de inwoners van de Randstad het minst positief over. Van hen vindt 57 procent dat ons land (veel) te weinig natuur bezit. (Uit: te voet wandelkrant van Nederland september 2008.)

Kennedy Walker Zilver,Kennedy Walker zilver.

Ons lid Henk de Jong uit Enschede heeft onlangs zijn 10e Kennedymars gelopen en heeft daarmee de Zilveren Kennedy Walker medaille gekregen. Inmiddels hebben we hem al weer zien lopen bij andere Kennedymarsen. Hij gaat nu voor goud. Gefeliciteerd met de Zilveren Kennedy Walker medaille en succes op weg naar goud.

Waar kunnen we wandelen…… NOV 8

26e WINTERKWARTET HAVELTE W.s.v. Tigo Steenwijk, www.tigo-steenwijk.nl Start: Sportpark de Meerkamp, 2e Meerkampweg 1, 7971 PN Havelte. Afstanden: 5-10-15-25-40 km. Inl: 0521 - 511561 (na 18.00 uur).

NOV 8 en 9

3-RIVIERENTOCHT ZWOLLE Zwolse Wandel Verenigingen, www.zwolle-wandel.nl Start: “Het Wandelhonk”, Veemarkt 35, 8011 AJ Zwolle. Afstanden: 5-10-15-25 km. Inl.: 038 - 4219891 / 4545500. E-mail: w.overink@home.nl

NOV 9

6e RODE KRUIS TOCHT BRUMMEN W.s.v. Brummen Start : Café “De Vrolijke Frans”, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH Brummen. Afstanden : 5-10-15-20-25 km. Pendel station na telefonische aanmelding. Inl.: 0575 - 563459 / 0575 - 565349 E-mail: woosting@orange.nl

NOV WINTERSERIETOCHT DIEREN. W.s.v. Diderna ‘70/ W.I.K 15 en 16 Start: Korfbalver. "Diderna '70", Kolonieweg 2, 6952 GX Dieren. Afstanden: 5-10-15 km. Inl.: 0313 - 427792 / 06 - 50224580. NOV WINTERKWARTET 1e TOCHT EMMEN. W.V. Bargermarke 15 en 16 Start : Clubgebouw “Bargermarke”, Oldenhave 78 (wijk Angelslo), 7824 Emmen. Afstanden: 5-10-20-30-40 km. Geschikt voor Nordic Walking. Inl.: 0591 - 627762 / 622339. NOV 16

WINTERVIJFMAANDSE, 1E TOCHT, DOS BARCHEM W.s.v. DOS Barchem. Start : Dorpshuis “t Onderschoer”, Beukenlaan 1, 7244 RC Barchem. Afstanden : 6-10-15-25 km. Inl. : 0575 - 492055 / 0573 - 256123,

NOV SINT NICOLAASWANDELING HAAKSBERGEN Wandelkring D.I.O., www.wkdio.nl 22 en 23 Start : Café “De Oude Molen”, Fazantstraat 35, 7481 BG Haaksbergen. I Afst. -.Starttijden: 30 km 09.00-11.00 u, 20-15 km 09.00-12.00 u, 10-5 km 09.00-13.00 u. Inl.: 053 - 5696544(tussen 18.00 en 19.00 uur) / 5726821. E-mail: cwe@wkdio.nl

37e jaargang Gängelproat november 2008

26


NOV WINTERSERIETOCHTEN D.E.S. UGCHELEN wsv D.E.S.-Utrecht. 22 en 23 Start: Sporthal Acress, Angerenstein 17, 7339 BJ Ugchelen. Afstanden: 10-15-20-30 km. Inl.: 06 - 45018576 / 25015118. NOV 23

1e ST. NICOLAASTOCHT ALVERNA-WIJCHEN. W.s.v. BEO Wijchen Start: Café “De Markies”, Graafseweg 600, 6603 CM Alverna-Wijchen. Afstanden: 5-10-15-20-25 km. Inl.: 024 - 6773741 / 6418320.

NOV 29

OP DE GRENS WANDELTOCHT GROOTEGAST. Loopclub Rapido. Start: Herberg In de Groote Gast, Hoofdstraat 59, 9861 AB Grootegast. Afstanden: 10-20-30 km. Inl: 06 – 27288115.

NOV 29

SINT NICOLAASWANDELING HENGELO Hengelose Wandel Unie. Start: "Het Wandelhuis", Twekkelerweg 249, 7553 LX Hengelo (Ov). Afstanden: 5-10-15-20-30 km. Inl: 074 - 2913680.

NOV 29

12e KOERKAMPTOCHT LETTELE Stichting D.O.C.A., www.stichtingdoca.nl Start: Café Rest. Koerkamp, Bathmenseweg 18, 7434 PV Lettele. Afstanden : 5-10-20-30 km. Inl.: 0570 - 655527(na 18.00 uur), 0570-551244.

NOV 15e SINT NICOLAASWANDELING APELDOORN. W.s.v. Wandellust 29 en 30 Start: Clubhuis “Wandellust”, Houtweg tussen 28-30 achter, 7335 EX Apeldoorn. Afstanden : 5-10-15-25 km. Inl: 020-3316013 / 06-13082630 / 055-5419803, NOV 29 en 30

ST. NICOLAASWANDELTOCHT OOSTERBEEK. W.s.v. "De Zuidzoomers" Start: Zalencentrum "Lebret", Lebretweg 51, 6851 ZZ Oosterbeek. Afstanden: 5-10-15-25 km. Inl: 026 – 3343072.

NOV 30

SINT NICOLAAS TOCHT ENSCHEDE. Gez. Enschedese Wandelsport Verenigingen, Start: Speeltuin “De Wester”, J.W. Swiersstraat 43a, 7521 DM Enschede. Afstanden : 5-10-15-20-30 km. Inl: 053 - 4306672 (na 20.00 uur), bgg 053 – 4350447.

DEC 6

33e PRINSES MARIJKE WINTERSERIE GELDERMALSEN. C.w.s.v. Marijke Start: De Wandelaar, Kostverlorenkade 14, 4191 CH Geldermalsen. Afstanden: 5-10-15-25 km. Inl: 0345 - 576464 / 651577.

DEC 7

29e WINTER WANDELSERIE, 2E TOCHT, WOEZIK. W.s.v. Paschalis Start: Jeugdhuis Woezik, Woeziksestraat 334, 6604 CC Woezik-Wijchen. Afstanden : 5-10-20 km. Inl.: 024 - 6413628 / 6418400.

DEC 13

26e WINTERKWARTET RUINEN (DR) W.s.v. Tigo Steenwijk, www.tigosteenwijk.nl Start: C.R. Brinkzicht, Brink 47, 7963 AB Ruinen. Afstanden : 5-10-15-25-40 km. Inl: 0521 - 511561 (na 18.00 uur).

DEC 14

WINTERWAND. MET HOORNBLAZERS VELDHOEK/ HENGELO. W.s.v. "De Ploeg" Start: Sportcafe "De Veldhoek", Varsselseweg 55, 7255 NR Veldhoek. Afstanden : 6-12-18 km. Inl.: 0314 – 641531.,

DEC 20

KERSTTOCHT NIJVERDAL. Almelose Wandel Kring. Start: Nkc. De Benne, Sportlaan 1, 7443 RC Nijverdal. Afstanden : 5-10-15-20 km. Inl.: 0546 - 828459 / 817705.

DEC 21

WINTERVIJFMAANDSE 2e TOCHT, WITTE WIEVENTOCHT BARCHEM-ZWIEP Start: Uitspanning “De Witte Wieven”, Zwiepseweg 155, 7241 PT Barchem. Afstanden: 6-10-15-25 km. Inl.: 0575 - 492065 / 0573 - 256123,

DEC 21

VELUWSE MIDWIENTERTOCHT EPE. Wandelcommissie Oostelijke Wandelsport Bond Start: Kampeerboerderij "De Berghoeve", Veenweg 9, 8162 RJ, Epe/Wissel (Gld). Afstanden : 5-10-15 km. Inl.: 055 - 3555848, 055 – 3662620,

DEC 26 I

KERSTWANDELING HAAKSBERGEN. Wandel Kring D.I.O., www.wkdio.nl Start: Recr.hof "'t Stien'n Boer", Scholtenhagenweg 42, 7481 VP Haaksbergen. Afstanden : 5-10-15-20 km. Starttijden : 20 km 10.00-11.00 u, 15 km 10.00-12.00 uur, 10-5 km 10.00-14.00 uur. Inl. : 053 - 5726821 / 5696544( 18.00-19.00uur), E-mail: cwe@wkdio.nl

37e jaargang Gängelproat november 2008

27


DEC 26

25e KERSTWANDELING KLAZIENAVEEN. W.s.v. De Tippelaar Start: Kant. “v.v. Klazienaveen” , Planeet 10, 7891 CP Klazienaveen. Afstanden : 5-10-15 km. Inl.: 0591 - 316826 / 312897.

DEC 28

MIDWINTERHOORNWANDELING REUTUM "Stichting Sportief Bewegen Natuurlijk” Start: C.R. De Molenberg, Ootmarsumseweg 375, 7667 PB Reutum. Afstanden : 6-10-15 km. Inl.: 0546 - 622518, VVV 0546-624852.

26 December 2008

Kerstwandeling Start

Recreatiehof ‘t Stien’nboer, Scholtenhagenweg 42, Haaksbergen.

Afstanden en 20 km van 10.00 uur tot 11.00 uur Starttijden 15 km van 10.00 uur tot 12.00 uur. 10 km van 10.00 uur tot 14.00 uur. 5 km van 10.00 uur tot 14.00 uur. Inschrijfgeld

Leden erkende wandelsportbonden Niet leden

€ 1,70 € 2,20

Beloning

Indien men een herinnering wenst aan deze wandeltocht kan men een medaille kopen voor

€ 1,20

Inlichtingen

Anny Hilderink, Tel: (053) 5726821 (tussen 18.00 en 19.00 uur) Benny ter Huurne, Tel: (053) 5696544 (tussen 18.00 en 19.00 uur)

Route

De route van deze wandeling gaat door diverse fraaie natuurgebieden w.o. het landgoed het Lankheet en de omgeving van de Oostendorperwatermolen. De route is gepijld en er is een duidelijke routebeschrijving aanwezig. Naast de routebeschrijving zal er ook een beschrijving zijn van het gebied en de bezienswaardigheden die men op deze wandeling tegenkomt.

Kerstwandeling 2007 37e jaargang Gängelproat november 2008

28

Gangelproat, editie okt-nov 2008  

Uitgave van Wandel Kring D.I.O. Haaksbergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you