Page 1

     

26e INT. KENNEDYMARS

SINT NICOLAASWANDELING  

LEZING ULTRALOPEN

Gangelpröat 2012 / 2013, nr. 1


Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester), Thea Stortelder (2e penningmeester), Theo Mentink (lid), Jan Overbeek (lid), Johan Ordelmans (lid), Donny Meijerink (lid) Contact: 06 - 57565547, bestuur@wkdio.nl PR / Redactie Hennie Horst, Gerard van Tol (website) Contact: 053 - 5723747, redactie@wkdio.nl   Wandel Evenementen Benny ter Huurne, Thea Bouwhuis, Anny Hilderink, Wim Dammink, Harry Broekhuis, Theo Mentink (bestuur) Contact: 053 - 5726821, cwe@wkdio.nl   Beheerderscommissie Pieter Hiemstra, Ria Timmer, Mariëtte Pietersen, Jo kuiper, Hennie Horst, Johan Ordelmans (bestuur) Contact: 053 - 5721005   Commissie Kennedymars Mark Meijerink, Janine Feddema, Thea Stotelder, Rikie de Mönnink, Erwin Koning, Johan Somhorst, Dirk Haan (bestuur) Contact: 053 - 5721098, secretaris@kennedymars-haaksbergen.nl   Commissie DWW Jannie Schreurs, Annie Menkehorst, Mariëtte Pietersen, Hermien Haasewinkel, Annie te Walvaart, Harm van ‘t Ende, Gerrit Semmekrot, Ab Schreurs, Jo Kuiper, Ria Timmer, Hennie Horst (bestuur) Contact: 053 - 5723342   Commissie GPS-wandelen Tanja Mast, Huus Steins, Ton Bossewinkel, Donny Meijerink (bestuur) Contact: 053 - 5728730, gps@wkdio.nl Ledenadministratie Anny Hilderink Contact: 053 - 5726821, ledenadmi@wkdio.nl   Clubaccomodatie / Postadres Gängelhuuske, Molenstraat 56,  7481 GN Haaksbergen, 053 - 5726780   Websites www.wkdio.nl www.kennedymars-haaksbergen.nl   Bankrelatie Wandelkring DIO, rek.nr. 32.42.08.596 Kennedymars, rek.nr. 13.83.83.456

2

LOPEN UW FINANCÏELE ZAKEN GESMEERD? Administraties & Belastingen Financial & Business Reporting Personeelsadvies

De Bleek 3 7591 BX Denekamp Tel: 0541 35 29 43 info@koehorstadvies.nl www.koehorstadvies.nl

Lansinkesweg 4 7553 AE Hengelo Tel: 074 250 52 26 info@kokkoehorst.nl www.kokkoehorst.nl


Redactiewoord Nieuw begin……. Een nieuwe jaargang en wel de 40ste met een geheel nieuwe uitvoering van ons vertrouwde Gängelproat. De redactie heeft in overleg met het bestuur voor een meer ‘professionele’ uitvoering gekozen voor ons clubblad. Er kunnen meer foto’s worden opgenomen en kan er meer kleur in het blad worden gebracht. In het verleden werden de omslagen en advertentiepagina’s voor een jaar gedrukt. Vanaf nu kan per uitgave wijzigingen worden aangebracht in de advertentie. Het blad verschijnt 5 keer per jaar en wordt, inclusief de advertenties, op de website gezet. Een mooie bijkomstigheid voor onze adverteerders. In de nabije toekomst gaan we het clubblad digitaal versturen aan de leden die hiermee instemmen het geen uiteraard kosten besparend is. Wij zullen jullie hierover verder informeren in het voorjaar van 2013.   E-mail adres nog niet doorgegeven aan onze ledenadministratie? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit alsnog te doen. In deze moderne tijd moeten we meer gebruik gaan maken van deze communicatie mogelijkheden.   Natuurlijk horen wij ook graag jullie opmerkingen/ reacties op deze vernieuwde uitgave van ONS gezamenlijke clubblad.   Wat jullie in deze eerste vernieuwde uitgave van het clubblad kunnen lezen zijn natuurlijk de vaste rubrieken zoals: Van de bestuurstafel, mededelingen, agenda en de maand in vogelvlucht. Traditiegetrouw vindt u in het eerste nummer van het nieuwe jaar ….. een woord van de voorzitter.   Een aantal verslagen van wandeltochten passeren de revue zoals de Paleizentocht en Sallandse 4daagse. En in dit blad de nodige aandacht aan onze eigen activiteiten zoals de Kennedymars het klootschieten en de leden en vrijwilligersavond. Kortom weer een goed en gevarieerd blad.   Het volgende blad verschijnt in maart 2013. Kopie graag inleveren bij de redactie voor 15 februari 2013, redactie@wkdio.nl 

Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 11 Blz. 12 Blz. 13 Blz. 14 Blz. 15 Blz. 16 Blz. 17 Blz. 18 Blz. 19 Blz. 20 Blz. 21 Blz. 22 Blz. 23 Blz. 24

Voorpagina  Colofon  Redactiewoord / inhoud  van de voorzitter  van de bestuurstafel  Bestuursmededelingen  Lezing Ultralopen  De maand in vogelvlucht  Agenda  Advertenties  Verslag Kennedymars  Vervolg verslag Kennedymars  Impressie 26e Kennedymars  Wandelen en cultuur Den Haag  Vervolg verslag Den Haag / GPS  Advertenties  Vrijwilligersavond / Klootschieten  Wandelvierdaagse Raalte  Schipper mag ik overvaren?  DIO doet weer mee / Advertenties  Derde lustrum DDWW  Verslag Sint Nicolaaswandeling  Komende evenementen DIO  Jaarprogramma DIO

3


Van de voorzitter Het jaar 2012 loopt weer ten einde en dan wordt je er aan herinnerd dat je als voorzitter een afsluitend woord moet schrijven voor het clubblad. Schrijven over gebeurtenissen in het bijna voorbije jaar en dat zijn er veel. Waar moet je beginnen. Als we het jaar in het algemeen nemen, is het denk ik opvallend dat de media zaken kan maken en breken. De media heeft veel invloed op het verloop van allerlei zaken op het gebied van politiek, sport en menselijke zaken. Daarom onthoud ik me hier maar van en kijk ik terug op ons vereniging jaar. Voor ons was het jaar weer succesvol, de juiste cijfers zijn natuurlijk nog niet bekent, die komen pas in het jaarverslag dat medio maart 2013 verschijnt maar zoals wij nu kunnen in schatten is de deelname aan de diverse evenementen redelijk geweest. De uitbereiding van ons Gängelhuuske is gerealiseerd en door de aanwezigheid van de bestuurskamer hebben wij meer capaciteit voor het bestuur en de diverse commissies. Vergaderdatums kunnen nu beter worden gepland ook als de ‘grote zaal’ voor andere doeleinden en verhuur nodig zijn. Dat onze activiteiten over het algemeen goed verlopen komt mede door de grote groep vrijwilligers waar wij (bijna) nooit vergeefs een beroep op kunnen doen. Dit gebeurt niet alleen maar bij de wandelevenementen maar ook bij de genoemde uitbreiding van ons clubhome en andere bezigheden die er altijd zijn bij een club als DIO.   Ook de activiteiten, die we als Wandelsportcentrum hebben opgezet, zijn mede dankzij de enthousiaste inzet van de allround wandelsporttrainer geslaagd. Het project VIA-Vierdaagse slaagde met 28 deelnemers waarvan er 17 definitief lid blijven van onze vereniging. Het project WandelFit trok plaatselijk slechts 7 deelnemers maar landelijk viel de deelname aan het project ook erg tegen. We gaan door met de deelname VIA-Vierdaagse en van het laatst genoemde project wordt nog bekeken of dit landelijk en plaatselijk een vervolg krijgt. De GPS cursussen die gegeven werden verliepen, wat de deelname betreft, onregelmatig maar de dit jaar samengestelde commissie heeft diverse plannen voor het jaar 2013.   Onze nieuw aangetreden penningmeester en de 2e penningmeester – die ook de penningen van de Kennedymars beheerd- gaven tijdens de laatste bestuursvergadering samen aan tevreden te zijn. Zoals het er nu uitziet sluiten we 2012 positief af. Dit over de gezamenlijke inzet van bestuur, commissies en vrijwilligers.  

4

Wij kijken dus positief terug op 2012 en besturen is vooruitkijken en dat hebben we ook gedaan. De ‘normale’ zaken zijn weer in de steigers gezet. Maar er zijn ook ontwikkeling binnen de club die aandacht vragen om veranderingen mogelijk te maken. Er is inmiddels een brainstormsessie geweest over het Wandelsportcentrum, de websites en met de commissie Kennedymars, die in 2012 een nieuwe voorzitter en een aantal ander leden kreeg. Met hen wordt gekeken naar ‘hoe verder met dit evenement’. Al de genoemde zaken vragen in 2013 aandacht en een nieuw beleid van het totale kader. Aan de (ver) nieuwde beleidsnota voor 2013 – 2016 wordt gewerkt. Volop werk dus voor kader en vrijwilligers. Namens het bestuur bedank ik iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor de Wandelkring DIO…….. mogen we in 2013 weer op u rekenen.   Als we kijken naar externe zaken in de wandelsport constateren we dat hier de zaken ook goed verlopen. De wandelbonden zij volop aan het werk om in 2015 te gaan fuseren. Een goed zaak één landelijke wandelsportbond in Nederland. Op deze wijze kan men een vuist maken naar overheden, sponsoren en media. Verontrustend is het feit dat er intern bij de KNBLO-NL problemen zijn ontstaan op bestuurlijkniveau. Op 10 november heeft het gehele bondsbestuur haar functie ter beschikking gesteld en worden lopende zaken afgewerkt. Een samengestelde commissie is bezig met te kijken ‘hoe verder’. Wij hopen dat hiervoor een snelle oplossing komt want ook hier moeten nieuwe ontwikkelingen doorgaan.   Het jaar 2012 een goed jaar voor DIO. Veel zaken zijn uiteraard besproken op onze bestuursvergaderingen waarbij altijd het vaste  agendapunt ‘leden wel en wee’. Vaak moest in het afgelopen jaar gesproken worden over verdriet bij leden van ons. Regelmatig moest er afscheid worden genomen van leden, oud maar ook veel te jong. Hun partner en familie zullen zo rond de feestdagen extra terug denken aan deze verdrietige periode in hun leven. Zeker denken wij ook aan leden die het nu moeilijk hebben door ziekte of andere problemen zoals verlies van hun baan. Allen die door verlies, ziekte of andere problemen terug kijken op 2012 wensen wij sterkte toe en hopelijk brengt 2013 u meer geluk en kracht om door te gaan.   Sportvrienden en vriendinnen samen op naar 2013, geniet in huislijke kring met u allen fijne feestdagen en een goed lopend Nieuwjaar met vele mooie wandelingen. Voordat het zover is hopen wij u te mogen begroeten bij de Kerstwandeling op 26 december. Het jaar 2013 beginnen we traditiegetrouw met onze Nieuwjaarsinstuif op 5 januari en ik hoop daar velen van u persoonlijk de beste wensen te doen toekomen.   Hennie Horst, voorzitter Wandelkring DIO                                             


van de bestuurstafel Het bestuur vergaderden in de afgelopen periode op 1 oktober en 19 november, dit was tevens de laatste vergadering van 2012. De gebruikelijke agenda punten zoals de notulen, besluitenlijst en de in en uitgaande post werd behandeld. Ook het ‘wel en wee’ van de vereniging en de leden komt altijd aan de orde. Voor dit punt heeft het bestuur wel de nodige informatie nodig van leden. Als wij niet horen of er zieken of ander problemen zijn in ons ledenbestand dat kan het bestuur daar niet op gepaste wijze aandacht aan schenken. Laat het ons weten! De volgende evenementen werden geëvalueerd: de Kennedymars, de 15e verjaardag van de ‘door de weekse’ wandeling, het klootschieten en de leden en vrijwilligersavond. Al die activiteiten slaagde prima. Ondanks de mindere deelname aan de Kennedymars was het bestuur tevreden. De vernieuwde Commissie Kennedymars had in de voorbereidingen en ook tijdens het Cultureel en Sportief weekend onderleiding van de nieuwe voorzitter goed werk afgeleverd.   De diverse werkzaamheden/notulen van de commissies werden besproken. Bij de redactie werd nogmaals van gedachten gewisseld over de vernieuwing van het clubblad en de Website. Dat laatste punt zal op 10 november met de verantwoordelijke en website beheerde worden besproken.   Betreffende het clubgebouw/beheerscommissie werd afgesproken dat de berging aan de Oude Boekeloseweg opgeruimd. Daarnaast is er een lijst gemaakt met werkzaamheden die in het Gängelhuuske nog moet gebeuren. Verder werden van gedachten gewisseld over de inrichting van de bestuurskamer, er zijn meubels en kasten uitgezocht. Daarnaast heeft men op verzoek van de beheerscommissie andere koffiezetapertuur aangeschaft en de kantineprijzen aangepast.   Naar aanleiding van de evaluatie verslagen van de Kennedymars is uitvoerig van gedachten gewisseld over dit evenement. Mede op verzoek van de commissie zal in december een brainstormsessie worden gehouden met hen waarbij ook het toekomstige beleid van het evenement aan de orde zal komen.   Ook was er aandacht voor de gehouden regio vergadering, die positief verliep. Het jaarplan 2013 met de begroting werd aangenomen. Daarnaast werd gesproken over het afreden van het bondsbestuur van de KNBLO-NL op 10 november. Het bestuur hoop dat hiervoor er snel een oplossing komt.

5


Bestuursmededelingen Nieuwe leden: in de afgelopen periode konden wij weer een aantal nieuwe leden inschrijver voor onze vereniging. Wij heten welkom bij DIO: - Joke Schutte, Neede. - Ans Timmerman Neede. - Robbert Habing, Neede - Lutske Klootwijk – Bosma, Enschede - Stefan Klootwijk, Enschede - Hennie Stockentree, Enschede Aan het einde van het jaar zijn er altijd veel mutaties bij de vereniging. Dit jaar bedankte een redelijk aantal leden. Velen zijn te oud om nog te wandelen. Anderen hebben problemen met hun gezondheid en natuurlijk ook vertrek naar elders kunnen een reden zijn. Het project Via Vierdaagse heeft er wel toe geleid dat het ledental na   1 januari 2013 redelijk op peil blijft. Met dit project gaan we in 2013 ook door (zie elders in dit blad).   Wandelprogramma en Ledenpassen 2013. In november heeft u samen met ‘het Wandelmagazine’ het Landelijk Wandelprogramma 2013 ontvangen. In dit gezamenlijke programma van NWB en KNBLO staan meer dan 1000 wandelevenementen in ons land en ook de vele Avondwandelvierdaagse staan hier in vermeld.   Samen met dit clubblad ontvangt u de lidmaatschapskaart van DIO. Deze kaart heeft uiteraard voordelen voor de leden een is hiervan dat alle leden op vertoon van deze kaart bij alle wandeltochten van onze vereniging € 1,00 korting op het inschrijfgeld.       In december wordt alle leden de ledenpas van de KNBLO-NL toegezonden ook deze kaart heeft vele voordelen. Op de meeste georganiseerde wandeltochten van NWB en KNBLO-NL ontvangt u dan korting. U dient deze kaart wel bij het inschrijven aan het startbureau te laten zien.   Als u een van genoemde bescheiden niet hebt ontvangen of gegevens onjuist zijn kunt u dat melden aan de ledenadministratie van onze vereniging zie hiervoor het colofon.           Van 2012 naar 2013… Als dit clubblad bij u op de deurmat valt zitten we volop in de feestmaand december. Het bestuur wenst alle leden, hun huisgenoten en verder lezer van dit blad:   Fijne kerstdagen en een goed lopend 2013   en nodigt alle leden, vrijwilligers en hun partner uit voor de Nieuwjaarsinstuif. Deze wordt gehouden op zaterdag 5 januari 2012. Vanaf 20.00 uur bent u welkom in het Gängelhuuske. Hier kunt u elkaar onder het genoot van een drankje en hapje een goed 2013 wensen en samen nakletsen voor 2012 en plannen maken voor 2013.Tijdens deze avond zal Anny Scholten – Horst worden gehuldigd met haar 50jarig lidmaatschap van de vereniging.   

6


Multimediapresentatie: De magie van ultralopen in de natuur Vrijdag 8 februari 2013 om 20.00 uur in het Gängelhuuske   Beleef de hoogtepunten én de dieptepunten mee van de Marathon des Sables, de Bob Graham Round, de Ultratrail Mont Blanc/TDS en de Grand Raid de la Réunion. Het boek ‘Eenzame uren’ komt tot leven. Aan de hand van videobeeld, fotografie, boektekst en uiteraard gewoon het live-verhaal van Jolanda over langeafstandslopen dwars door de natuur. Zwaar maar allemachtig mooi. Juist omdat er oefening voor nodig is, lange adem. En omdat langeafstandslopen niet zozeer de optelsom is van tijd, afstand en spiermassa maar een reis van lichaam én ziel.   Jolanda Linschooten is beroepsavonturier, fotograaf en auteur. Van haar verschenen 7 boeken waaronder bergwandelgidsen, een kanogids, een fotoverhalenboek, een nonfictieverhaal en ‘Eenzame uren’, haar boek over ultralopen. Zij maakt (foto)reportages voor o.a. National Geographic Traveler en Op Pad. Daarnaast is zij ultraloopster in hart en ziel. In 2007 werd zij 4e dame bij de Grand Raid de la Réunion, in 2010 2e dame bij de Marathon des Sables, in 2011 werd zij 1e dame bij de TDS (onderdeel van de UTMB) en Nederlands Kampioen 100 km.   Deze multimediapresentatie van Jolanda Linschooten start om 20.00 uur in het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. Deze unieke presentatie is bedoeld voor onze leden en partner. Aangezien wij veel belangstelling verwachten hiervoor dient men zich van te voren aan te melden. Uw opgave hiervoor moet uiterlijk 11 januari 2013 binnen zijn. Indien er dan nog ruimte is kunnen ook niet leden worden toegelaten. VOL is VOL… Opgave bij Gert Nieterau, bestuur@wkdio.nl Hebt u geen computer, dan graag een briefje in de bus bij ons clubgebouw. Bij opgave duidelijk uw naam vermelden en of u met 1 of 2 personen komt.

7


De maand(en) in vogelvlucht Deze rubriek de maand(en) in vogelvlucht betreft de periode 1 september tot 1 december 2012. Een periode waarin veel verenigingsactiviteiten plaats vonden: Er waren in die maanden veel vergaderingen als voorbereiding op evenementen en ander verenigingszaken. Het bestuur kwam op 1 oktober en 19 november bijeen. Op maandag 5 november sprak het bestuur met Ellen van de Lande over de gehouden en toekomstige activiteiten van het Wandelsportcentrum Haaksbergen.   Op 17 oktober en 14 november hield de Commissie Wandelevenementen een vergadering.   De beheerscommissie vergaderde op 5 november over de zaken rondom het Gängelhuuske.   Ook de commissie Door De Weekse Wandelingen evalueerde 2012 en besprak haar activiteiten voor de eerste helft van 2013.   De commissie Kennedymars vergaderde in deze periode als voorbereiding op het evenement en daarna waren er  diverse evaluatie bijeenkomsten. Op 11 september besprak men het draaiboek en deze bijeenkomst werd vooraf gegaan door een cursus voor de verkeersregelaars. Op 2 oktober evalueerde de commissie de 26e editie van de Kennedymars en op 8 oktober deed men dat nog eens met alle vrijwilligers. De laatste vergadering van de commissie Kennedymars van dit jaar was op 13 november.   Natuurlijk werd er ook gewandeld in de maanden na de vakantie. Op 2 en 9 september hield de Commissie Kennedymars als voorbereiding op de   Wandelmarathon en Kennedymars. Met op beide dagen z’n 55 wandelaars. Het weekend van 21 en 22 september

8

organiseerde we de 26e editie van de Kennedymars. Elders in dit blad een verslag over dit feestelijk gebeuren. Het weekend werd afgesloten met de vrijwilligersmark op 23 september. Elders in dit blad een verslag   In de maanden september, oktober en november werd er ook op de donderdagochtenden gewandeld in totaal liepen er 920 mensen mee aan deze wandelingen. Op donderdag 27 september was het feest 15 jaar door de weekse wandelingen 97 elders een sfeerverslag van deze fiets- en wandeldag.   De maand november werd afgesloten met de Sint Nicolaaswandelingen op 24 en 25 november. Een geslaagd wandelevenement waaraan in dit blad zeker aandacht aan geschonken word.              Ledenactiviteiten : Zaterdag 8 september gingen we met ruim 80 personen op bezoek in Den Haag. Op 20 oktober hielden we de jaarlijkse klootschietwedstrijd. Als dank voor hun inzet hielden op 17 november de leden en vrijwilligers een gezellige avond bij Recreatiehof ’t Stien’nboer.


Agenda januari t/m maart 2013 03 januari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. 05 januari**- Nieuwjaarsinstuif vanaf 20.00 uur, Gängelhuuske.     10 januari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf de Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg Haaksbergen.   07 januari - Bestuursvergadering 20.00 uur, Gängelhuuske.   08 januari - Vergadering Beheerscommissie 14.00 uur, Gängelhuuske.   09 januari - Vergadering Commissie Wandel Evenementen 19.00 uur, Gängelhuuske.                                      11 januari** - Avondwandeling DIO afstanden 5 en 10 km, Haaksbergen.   15 januari - Vergadering Commissie Kennedymars 20.00 uur, Haaksbergen.   17 januari - Start DDWW*om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.                                      24 januari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf de Kantine Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.    28 januari - Vergadering Bestuur en alle commissies om 20.00 uur, Gängelhuuske.   31 januari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.   07 februari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf de Kantine VV de Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11, Haaksbergen.   08 februari** - Multimediapresentatie ’De magie van ultralopen in de natuur’ door Jolanda Linschooten.                                     12 februari - Vergadering Commissie Kennedymars 20.00 uur, Haaksbergen.   13 februari - Vergadering Commissie Wandel Evenementen 19.00 uur, Gängelhuuske.                                                 14 februari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen

16 februari - Kennismakingscursus GPS in het Gängelhuuske.   18 februari - Bestuursvergadering 20.00 uur, Gängelhuuske.   21 februari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf de Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1, Haaksbergen   24 februari** - Veen en Heidewandeling afstanden 5,10,15, 20 en 30 km, Haaksbergen.   28 februari - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske,Molenstraat 56, Haaksbergen.   07 maart - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf het Kantine VV De Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11, Haaksbergen.   12 maart - Vergadering Commissie Kennedymars 20.00 uur, Haaksbergen.   13 maart - Vergadering Commissie Wandel Evenementen 19.00 uur, Gängelhuuske.                                        14 maart - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.   16 maart** - GPS Event. Afstanden 5, 10 en 15 km Neede.   19 maart -Bestuursvergadering 20.00 uur, Gängelhuuske.   21 maart - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf de Kantine Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.   28 maart - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.   28 maart - Vergadering DDWW* om 12.30 uur Gängelhuuske.       04 april - Start DDWW* om 09.00 uur vanaf de Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1, Haaksbergen.   * DDWW = Door De Weekse Wandeling ** Zie informatie hierover in deze uitgave.  

9


10


Nieuws Commissie Kennedymars Succesvolle 26e editie Na een jaar van voorbereiding is de 26e editie dit Wandelevenement weer ten einde. Hieronder vindt u een sfeerverslag. Op dit moment is de commissie Kennedymars bezig om het wandelfestijn 2012 af te sluiten. Er zijn diverse evaluatie bijeenkomsten geweest. Hier kwamen natuurlijk verbeterpunten aan de orde, deze zullen uiteraard bekeken worden en indien mogelijk in 2013 doorgevoerd worden. Ook is er in november een commissie vergadering geweest, aan de orde kwam daar ondermeer het toekomstige beleid van de Kennedymars. Mede op verzoek van onze commissie wordt op 18 december een brainstormsessie gehouden met het bestuur.           

Wandelaars moe maar tevreden over de finish Mark Meijerink kijkt met zijn team tevreden terug op de 26e editie van de Kennedymars. De wandelaars komen ook vermoeid, maar voldaan over de streep. Het weer was ondanks de voorspelling goed in Twente, het bleef  droog hetgeen de deelname zeker ten goede kwam. Want die deelname was wel spannende ‘slechts ‘700 voorinschrijvingen veel minder dan in 2011. Maar dankzij het heerlijke wandelweer schreven er nog ruim 500 wandelaars op het laatst in. De totale deelname was daardoor maar iets kleiner.   Vanaf 19.00 uur beginnen de wandelaars binnen te druppelen in de grote tent op het marktplein. zij haalde hun startbewijs op of schreven nog even in. Door een nieuwe opstelling van het startbureau en de bar – die bemenst was door leden van HAVOC – verliep het beter dan vorig jaar.   Sponsoren, gemeentebestuurders, zusterverenigingen en deelnemers die een jubileum vierde werden in het atrium van het gemeentehuis ontvangen. Burgemeester Gerritsen verwelkomde iedereen en noemde DIO en de Kennedymars een goed promotie team voor Haaksbergen. De burgervader was met een Twentse Goastok binnen gekomen die hij via de scheidende voorzitter van het evenement Hennie Horst doorgaaf aan de nieuwe voorzitter Mark Meijerink.   Hennie Horst sprak daarna als DIO voorzitter enkele woorden waarbij uiteraard Mark veel succes toe wenste,de sponsoren en vrijwilligers bedankte voor hun bijdrage aan dit wandelfestijn. Hij reikte vervolgens aan Henk de Jong een oorkonde uit voor het feit dat hij 50 keer aan een Kennedymars had meegelopen.

Mark hield zijn maidenspeech ging kort in op zijn ervaringen tot nu toe bij de organisatie en sprak een daarna de jubilarissen toe Marc Pierik, Hein Sanders en Henk Rietberg en overhandigde hen een attentie. Na een drankje ging men naar buiten om te genieten van het Serbo Dance Team die een aantal vlotte dansen opvoerde. Patrick ten Voorde praatte het geheel aan elkaar. Om precies 22.00 uur schoot Marieke Dollekamp deelneemster aan The Voice Of Holland de deelnemers weg voor hun eerste lusje door Haaksbergen.   In de tent trad toen het showorkest ‘Slowdown’ op en de deelnemers die terug kwamen van het ‘rondje Haaksbergen’ gingen dwars door de tent om daarna de donkere nacht in te gaan voor de lus met als middelpunt de eeuwenoude Oostendorperwatermolen. Hier bij de sfeervol verlichte molen de theepost. In de tent bleef het gezellig met de muziek en het optreden van Marieke Dollekamp.  

11


Rond half één kwamen de eerste wandelaars terug voor de rust en de 21kmlopers hadden het er op zitten. Het was een komen en gaan van wandelaars de hele nacht en dag door. Er werden in totaal 4 rondes gelopen. Ronde een de ‘Menzis’ , lus twee is gesponsord door ‘Lemerij verhuur’ en gaat naar de Rietmolen was al 26 jaar lang een rustpost is bij café Kuppers is vandaar gaat men via Sint Isidorushoeve terug naar Haaksbergen. onderweg kan men nog even bijkomen aan de Brammeloweg 38 waar DIO de rustpost inricht compleet met Disco de IJsvogels. De bemensing gebeurt daar door de buurtbewoners die daar een heerlijk feestje van maken. De Nachtmarathonlopers hebben in Haaksbergen hun tocht er op zitten en zoeken na een pilsje of ander drankje hun bed op. De Kennedymars deelnemers gaan samen de Dagwandelmarathon op weg naar Boekelo en komen via Beckum weer terug.

Er zijn volop complimenten van de deelnemers, het zou te ver voeren om deze allen in dit verslag op te nemen. Op Twitter worden tijdens het evenement volop reactie gezet. Willy en Helma Dubois melden ’een erg leuke wandeltocht met een prima verzorging onderweg. Vanaf het licht worden ’s ochtends hebben genoten van de omgeving’. Ze zitten na de 80km achter een biertje, ‘we gaan zo eerste even slapen voor we terugrijden naar Oss, knikkebollen achter het stuur zitten kan niet hé’.  

12

De laatste lus gaat door het fraaie natuurgebied Het Buurserzand en word ook volop belopen want naast de twee genoemde groepen lopen ook de deelnemers aan de Mini-Kennedymars een lopen een deel van deze route. De eerste rust is bij de nieuwe accommodatie van Staatsbosbeheer en geheel in handen van DIO. Altijd een gezellig rustpunt. Via de heide gaat men richting de Ronde Bultenweg waar de laatste verzorgingspost is een post waar alle ‘restjes’ terecht komen en……..de wandelaars ook een borreltje kunnen krijgen voor de laatste 3,5 km naar Haaksbergen. Deze post is open van half acht tot vijf uur……als de wandelaars in Haaksbergen aan komen worden ze verwelkomt door de ‘binnenproater’ Dick Achterkamp die een compliment voor alle deelnemers en soms ook een bloemetje maar vaak worden de deelnemers ook door familie en vrienden in de bloemen gezet. Aan de finish is er muziek en ook de drankjes smaken heerlijk na de wandeling. De laatste deelnemers komen tegen tien voor zes aan de meet, ze worden door Mark, de nieuwe voorzitter in de bloemetje gezet. De voorzitter van DIO bedank iedereen voor de geweldige inzet, complimenteert de commissieleden die het evenement voor bereiden en ondersteunde deze woorden met een bloemetje.   Daarna was het snel opruimen van de tent want ’s avonds was er een ‘The After summer Party’ georganiseerd door de samenwerkende partijen van het weekend. Zondag was er in de tent een grote vrijwilligersmarkt en op het marktplein was een grote braderie. Op deze wijze werd de tent optimaal gebruikt en alle evenementen slaagde goed mede dankzij het goed weer ook op zondag. Afstand 80km, Kennedymars 42km, Nachtmarathon 21km, Halve Nachtmarathon 42km, Dagmarathon 21km, Dagmarathon 10km, Mini Kennedymars TOTAAL  

2012 270 279 299 143 183 41 1.215

2011 351 372 339 175 181 38 1.456


13


Wandelen en cultuur snuiven in Den Haag Na de in 2011 gezamenlijke bustocht en wandeling tijdens de Wereldhavendagen was de wens van de deelnemers om jaarlijks zo’n uitstapje te maken. Onze secretaris annex buschauffeur Gert zocht wederom een bestemming uit en stelde voor om op de open monumentendag 2012 naar de Koninklijke stad Den Haag te gaan. De belangstelling was overweldigend en de eerste bus was al snel vol. Een dubbeldekker werd besteld en ook die kwam vol en met ruim 80 personen reisden we af naar de Paleizentocht van de W.S.V SDS.   Zoals gepland een voorspoedig eerste gedeelte van de reis echter Den Haag binnen rijdend een omleiding. Deze zorgde ervoor dat we met de bus al veel van de stad konden zien. Meer dan een half uur later dan onze planning kwamen we bij het clubgebouw van SDS aan. Dit gebouw – een oud winkelpand – lag aan een zeer smalle straat met aan één zijde een gracht. Onze groep hadden we van te voren aangemeld en dat was maar goed ook want het gebouw was te klein om alle wandelaars binnen te laten. Op straat werden dan ook maar de routebeschrijvingen uitgedeeld. Het was jammer dat men, ondanks dat men wist dat we met zoveel wandelaars kwamen, er te weinig informatieboekjes waren over de bezienswaardigheden die men onderweg tegen zou komen. Iedereen ging op stap met de door hem/haar gekozen afstand. De schrijver van dit verhaal ging op weg met een aantal mensen voor de 15 km.   Na de lange bustocht hadden blijkbaar velen zin in koffie want de terrassen die wij passeerden zaten vol met DIO-leden. Men was niet voorbereid op de drukte deze vroege zaterdagochtend maar tukkers zijn een geduldig volkje en zonder te morren over het lange wachten kwam iedereen aan de beurt voor een kopje koffie en het heerlijke appelgebak.  

Na de koffie op weg, het eerste paleis dat we tegenkwamen was Paleis Noordeinde in 1533 gebouwd als woonhuis van Willem Goudt, rentmeester en generaal van Noord-Holland. Veel bewoners en namen heeft het middeleeuwse paleis gehad en doet het sinds 1881 dienst als werkpaleis van H.M. Koninggin Beatrix. Het gebouw was niet te bezichtigen maar we liepen wel door de fraaie tuin aan de achterzijde. In het wachthuisje uiteraard de bewakers die net als wij genoten van de schaars geklede dames die op het gazon lagen te zonnen. Het tweede paleis was het Vredespaleis, jammer genoeg alleen op zondag (9/9) geopend. Het gebouw oogde koninklijk ondanks het gegeven dat dit nooit een koninklijk paleis is geweest. Het is in de jaren 1900 – 1913 gebouwd als Permanent Hof van Arbitrage waarin rechters uit alle deelnemende landen geschillen tussen landen vreedzaam zouden oplossen en partijen bijeen zouden brengen. Voor de bouw schonken alle deelnemende landen typische producten van hun land. De bibliotheek met boeken, speciaal op het gebied van Internationaal Recht, is de grootste ter wereld. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat hier het Internationaal Gerechtshof gevestigd is.   Via een park gaan we verder, genieten van diverse monumenten en komen bij Museum Panorama Mesdag. We gaan hier naar binnen en vergapen ons aan het prachtige panorama. Het lijkt wel of je aan zee staat, met vergezichten, strand, schepen op de achtergrond maar ook de boulevard. Ook de andere schilderijen die in de diverse zalen in dit monumentale gebouw hangen geven de rijke zeevaart van deze omgeving goed weer. We wandelen verder en het zou te ver voeren om alle paleizen die we zien, waar we er ook verschillende van binnen bezichtigen, hier te vermelden. Naast de paleizen komen we ook in prachtige groengebieden en fraaie oude kerken.  

14


Voordat we het Lange Voorhout bereiken komen we langs het Paleis Noordeinde met fraaie standbeelden op het voorplein van Koning Willem de tweede en Koningin Wilhelmina. Op het Lange Voorhout volgen we het middenpad tussen de statige rijen bomen door die al even oud zijn als de gebouwen. Hier is ook kermis en muziek van diverse bandjes. Wij gaan heerlijk in het zonnetje zitten voor een kopje koffie met een broodje. Genieten van flanerende mensen langs de kraampjes. Wij nemen nog een heerlijk koel pilsje en gaan dan op weg naar het regeringscentrum van ons land, het Binnenhof. Hier is het druk, lange rijen voor de gebouwen van de eerste en tweede kamer. Gezien de tijd bezoeken we alleen de Ridderzaal waar al veel voorbereidingen voor Prinsjesdag zijn getroffen. Hier komen we veel DIO-lopers tegen en allen zijn vol lof over deze wandeling. Het is heerlijk warm en ik denk: “De bekendste ijscokar van Nederland op het Binnenhof kunnen we niet voorbij lopen zonder dit heerlijke ijs geproefd te hebben”. Al smikkelend vervolgen we onze weg na het bekijken van het Heilige Geeshofje. Dit schilderachtige hofje uit 1616 is het oudste hofje in Den Haag en is gebouwd door de ‘Heilige Geestmeesters’ van de Grote Kerk, die met de armenzorg waren belast. De huizen zijn gebouwd rondom een binnentuin en één van deze huisjes was ook van binnen te bezichtigen. Tegen 16.00 uur kwamen we weer bij de finish aan. Het gebouw en ook de binnentuin zaten overvol, vol met  DIO-leden genietend van een pilsje of ander drankje. Na het bedanken van enkele bestuursleden van de vereniging voor de fraaie wandeling op naar de bus. Onze bus probeerde het clubgebouw weer te bereiken maar dit lukte niet helemaal probleemloos. De parkeerstrook waar de bus in de ochtend was gestopt bleek nu geheel bezet met personenauto’s. Maar tukkers zijn slim want bij het verdwijnen van een auto van de parkeerstrook werden ‘levende auto’s’ ingezet en al snel was er een strook vrij waar de bus kon stoppen. Natuurlijk kregen we opmerkingen te horen van ‘welke demonstratie is hier vandaag’. Gelukkig kwam de bus na deze actie snel en kon iedereen ongestoord instappen.   In de bus hoorde je verhalen over deze dag. Iedereen, ook diegene die de langere afstanden hadden gelopen, had genoten. Gert bracht ons veilig terug in Haaksbergen waar we de dag afsloten met een lekker buffet bij zalencentrum ‘het bakkershuis’. En natuurlijk werd de vraag gesteld wat gaan we volgend jaar doen. Ideeën zijn welkom.   Hennie Horst

GPS cursussen 2013 GPS kennismakingscursus De cursus neemt een groot gedeelte van de dag in beslag en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte wordt uitgelegd hoe het GPS apparaat werkt en welke functionaliteiten je kunt gebruiken. Daarna ga je ‘droog’ oefenen, met een GPS apparaat. Zodra je de werking van het GPS apparaat onder de knie hebt, gaan we naar buiten om de verschillende technieken van de GPS in de praktijk toe te passen. Tijdens de cursus leer je - De basisvaardigheden met kaart en kompas. - Hoe om te gaan met het systeem en het apparaat. - Hoe je in een GPS waypoints kunt invoeren. - Hoe je de ingevoerde route kunt wandelen met GPS. - Geocaching (schatzoeken) met een GPS.   De kosten en cursusdata De cursus kost € 30,00 inclu sief gebruik van een GPS apparaat en een luncharrangement. De cursus duurt circa 4,5 uur.   Cursusdata 2013 16-02-2013 / 13-04-2013 / 12-10-2013 / 09-11-2013  

GPS routebouwercursus Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het uitzetten van routes via de PC en GPS. Dit is een vervolg op de Kennismakingscursus. Na een theoretisch gedeelte ga je naar buiten om het praktisch gedeelte in werking te zien. Per route gaan we evalueren wat er nog veranderd kan worden. Een eigen laptop is bij deze cursus noodzakelijk. Tijdens de cursus leer je - Mapsource gebruiken (i.c.m. kaartmateriaal) - Tracks en routes ma ken en bewerken - Route maken via de routeknop Mapsource - Waypointroute maken en bewerken   De kosten en cursusdata De cursus kost € 30,00 inclusief gebruik van een GPS en een luncharrangement, en exclusief gebruik van een laptop.   Cursusdata 2013 Cursusdata op aanvraag   Contact - 053 - 5728730 (Donny Meijerink) - 06 - 53430135 (Tanja Mast) - gps@wkdio.nl  

15


16


Gezellige avond voor leden en vrijwilligers 17 november 2012 In november wordt binnen onze vereniging altijd de leden en vrijwilligersavond gehouden. Alle leden, evenals de niet leden die ons helpen bij de wandelevenementen of andere werkzaamheden binnen onze vereniging worden daarvoor uitgenodigd. Zaterdag 17 november verzamelden zich ruim 100 personen in de zaal bij Recreatiehof ’t Stien’nboer. Men werd ontvangen met een kopje koffie met daarbij een lekkere koek aangeboden door Supermarkt Emté. Zoals altijd had DIO gezorgd voor een aantal consumptie munten waarvoor men zelf aan de bar een drankje kon halen. Disco AB zorgde voor de muziek en Stien’nboer bood in de kleine zaal de mogelijkheid tot laserschieten.   Eerst werd er natuurlijk veel gekletst aan tafel maar later –waarschijnlijk na enkele drankjes – kwam men in beweging en werd het op de ‘schietbaan’ en dansvloer drukker. Tussen deze activiteiten door ging met rond met heerlijke koude en warme hapjes. En naarmate de avond vorderde werd het, vooral met dames, drukker op de dansvloer. Er werd gedanst, gehost en er ontstond spontaan een polonaise waarbij de Nederlandstalige muziek luidkeels uit de luidsprekers klonk.   Als het gezellig is gaat de tijd snel en deze avond werd afgesloten met een kopje koffie en broodje warmvlees. Een geslaagde avond die goed is voor binding van onze de leden en de vrijwilligers.

16 maart 2013, GPS event Neede, Wandelkring DIO Haaksbergen Starttijden / afstanden: 6, 11 km, 10:00 tot 15:00 uur. Startlocatie: Café Restaurant de Olde Molle, Diepenheimseweg 21,          7161 MH Neede.

Klootschieten weer een ’felle strijd’ Zondag 21 oktober een prachtige nazomerse dag gingen ruim veertig leden van onze vereniging de jaarlijkse strijd aan bij het klootschieten. Na de koffie, het welkomstwoord en indeling van de teams vertrokken we naar manege de Sterruiters waar auto of fiets werd geparkeerd. De ‘wedstrijdleider’ Joop zorgde er voor dat de 10 teams voorzien werden van de kloten en een hark – die men, naar later bleek, veelvuldig nodig was – en natuurlijk ook het briefje om de score te noteren. Zoals gebruikelijk viel dat niet mee, iedereen had drukte en schreeuwde door elkaar. Maar hij kreeg ze op weg.   Gooien die kloot over de weg, maar ook veel ‘vissen’ in de sloot naar de kloot die de gebaande weg had verlaten. In elk team zat wel iemand die een afwijking tijdens zijn worp maar niemand liet zich opjagen door de wat meer ervaren teams.   Nadat de sloten langs het parkoers waren verdwenen waren de fietspaaltjes en de bomen, die soms in de weg stonden, aan de beurt. Maar na het zien van de drankwagen ………. kon iedereen ineens iets beter en verder werpen. Bij deze drankwagen was het dringen geblazen, maar Ria was rustig en schonk de bittertjes in en opende de flesjes bier of fris. Tijdens de stop kregen we goede en slechte worpen van anderen te horen en met een stukje kaas, worst of gehaktballetje maakte het dat men even de mond hield. De wedstrijdleider stelde net als in voorgaande jaren, met zijn welbekende grijns, dat men de spelregels niet goed hanteerde.   Na het hartversterkertje wierpen sommigen beter en andere konden er niets meer van. Het plezier was er niet minder om, alleen die verd….. sloten. Ieder team had daar last van omdat er weer eens gevist moest worden in het water en hierdoor de snelheid er soms uit was. Tegen half twee was iedereen weer terug in het clubgebouw en in het Gängelhuuske deed men eerst een aanval op de bar.   Na een half uurtje kwam partyservice Ter Braak binnen die een heerlijk stamppot buffet op stelde. Toen dat klaar stond werd er tafel voor tafel gebruik van gemaakt. Het was weer heerlijk want de grote bakken waren bijna leeg toen iedereen zijn vork had neergelegd.   Na de maaltijd werd de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt. Een wedstrijd waarbij altijd wordt gestreden om de ‘eeuwige roem. Dus wie heeft gewonnen!! Dat zal dit keer voor de lezers van dit blad een vraag blijven want de schrijver van dit verhaal heeft om een onverklaarbare reden geen uitslagenlijst meer. De winnaars weten het wel en zij zullen nu nog wel naast hun schoenen lopen vanwege hun succes.

17


Wandelvierdaagse Raalte Na de vierdaagse van Barchem en Nijmegen, dan nu de laatste vierdaagse van het jaar 2012 en wel van 23 t/m 26 oktober. ‘s Morgens voor de start gezellig koffiedrinken in de tent bij het gezang van de ‘Roalter Jongs’. Fijn wandelweer soms wat mistig maar ook mooie zonnige momenten. Afwisselende routes, natuurgebieden met bomen in fraaie herfstkleuren en cultuurlandschappen. Bijzondere plekjes zoals de Beeldentuin van kasteel Nijenhuis. Prachtige beelden zoals te zien op de foto. In een klein uurtje bekijken wij de fraaie expositie. In de etappeplaats Heino, zelfs een ontvangst door de pseudokoningin. Feest met het mannenkoor ‘De Pompedoers’ en bij het verlaten van het dorp een lekker appeltje voor de dorst. Het Ommetje van Luttenberg, klimmen en dalen over de berg met prachtige vergezichten. Bij binnenkomst in Luttenberg is er volop feest en muziek.   De laatste dag langs het kanaal en over de Via Germania naar de pauzeplek in Heeten, hier ook weer één groot feest. Muziek, traktaties, polonaise door de straat met voorop de ‘pastoor en kapzusters’.   Elke dag worden ons onderweg snoepjes aangeboden door dames als verklede nonnen, dames met pruiken – zie foto -maar ook kinderen die spontaan langs de route staan. Het kan niet leuker. Ook de rustposten zijn bijzonder goed verzorgd, alles is te krijgen op munten zelfs een emmertje vol (één liter) soep (zie foto).  

18

Een vrolijke binnenkomst met muziek van het koor ‘Roalter Jongs’ – zie foto – Een borreltje, hapje en natuurlijk met een bloemetje van onze binnenhalers komen wij binnen in het centrum van Raalte over de rode loper. In de overvolle tent nemen we de medaille in ontvangst en daarna naar het centrum of te wel de kroeg in. In totaal 3.300 wandelaars waarvan 1.299 wandelaars die vierdagen meeliepen.   Ook wandelmaat Hennie en ik zijn van mening “Wandelen in Salland wat een feest”.   Groetjes Henriëtte Wegdam        


Schipper mag ik overvaren? 15 september 2012 De Stichting Recreatie & Toerisme organiseerde in samenwerking met de Gelderse Wandelsportbond de Drie Veren wandeltocht. Hij werd aangekondigd als een gezellige wandeling met maar liefst drie leuke overvaarten met verschillende veerpontjes. Dit leek ons, Annie, Jo en Hennie wel wat dus reden we naar Pannerden om daar te starten.   Na een kop koffie in startgelegenheid café ‘de Oude Waal’ gaan we op weg voor 20 kilometer. Als snel worden we twee keer met een veerpontje overgezet naar het natuurgebied van de Millingenwaard in de Gelderse Poort waar de natuur zijn gang weer mag gaan. De Gelderse Poort is de streek waarin de Rijn zich vertakt in Waal, Nederrijn en IJssel. Het is letterlijk een poort tussen de stuwwallen met Nijmegen en Kleef aan de ene kant en Montferland aan de andere zijde. Water speelt een belangrijke rol in De Gelderse Poort. Omdat Rijnwaarden aan alle kanten omsloten wordt door water wordt het daarom ook wel‘t Gelders Eiland genoemd. Op ‘t Gelders Eiland liggen de 6 dorpen, Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen, Aerdt en Pannerden. Zes dorpen met hun eigen geschiedenis, eigen karakter en hun eigen verenigingsleven. Deze 6 dorpen zijn in 1985 samengesmolten tot één gemeente, Rijnwaarden. Een gemeente van 4.400 hectare groot en 11.000 inwoners.  

We wandelen door de ‘waarden’ De invloed van de rivieren is hier overal merkbaar. Het is nog een oase van ruimte en rust en op vele plekken zijn de uiterwaarden teruggegeven aan de natuur. We lopen over dijken en prachtige struinpaden. Kilometers dijk met karakteristieke dijkhuizen, oeverzwaluwen, beverburchten en natuurlijk overal water. We genieten van leuke vergezichten en natuurlijk de druk bevaren rivieren. Het gebied van De Gelderse Poort (20.000 hectare groot) is een fascinerend rivierenlandschap met stuwwallen, rietmoerassen, rivierduinen, ooibossen en graslanden. Erg afwisselend en wordt bewoond door tal van vogels. De ganzen uit het hoge noorden gebruiken de uiterwaarden als overwinteringplaats en zijn hier een groot deel van het jaar te bewonderen. Het is een uniek voorbeeldgebied dat een vrijwel aaneengesloten natuurgebied van vele duizenden hectare met talloze flora en fauna laat zien. In dit gebied horen van nature grote grazers thuis om de groei van planten en bomen op de voedselrijke bodem onder controle te houden. Op de dijk is het opeens druk, auto’s en veel mensen staan er, als we dichterbij komen zien we dat zij bezig zijn om een kudde Konikpaarden bijeen te drijven die van een laag gelegen uiterwaarden naar een hoger gelegen gebied worden gedreven……een bewijs dat de periode met hoog water weer in aantocht is. Deze paarden en Galloway runderen lopen er vrij rond. Ze snoeien, bemesten en banen paden, zodat er een afwisselend natuurlijk rivierenlandschap ontstaat dat zeer toegankelijk is en dat zich leent om op een dag als deze heerlijk te dwalen.   Naast het wandelen genieten we op de 2e startplaats, koffie & eethuis de Gelderse Poort van de rust en het uitzicht over de rivier. Dit is een druk punt, het veerpontje vaart af en aan met wandelaars, fietsers en andere vervoersmiddelen. Het is heerlijk vertoeven op het terras, we kletsen met andere wandelaars, die bijna allemaal DIO kennen en ook de Kennedymars.   We vervolgen onze wandeling door de 1e rivier over te steken met het 3e pontje. Ook nu weer heerlijk door de natuur’. Maar ja dan komen we weer in de ‘bewoonde wereld’.  Na de rust op een camping nog 5 kilometer te gaan. Nu zien we geen water meer, lopen wel over een dijk en zien mooie kleine dorpjes, dijkwoningen en boomgaarden. Onverwacht komen we weer bij de finish aan, waar het terras vol zit en wij dan binnen maar nog een drankje gebruiken om daarna voldaan huiswaarts te keren………nagenieten van een heerlijke wandeling in een voor ons totaal ander landschap.   Hennie Horst

19


Wandelkring DIO doet weer mee! Het bestuur heeft samen met Ellen van de Lande besloten om ook in 2013 weer deel te nemen aan het ViaVierdaagse project. Dit project is door de KNBLONL in het leven geroepen om aspirant-deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen voor te bereiden en te trainen voor dit grootste wandelevenement. Voorwaarden zijn dat men geen lid is van de KNBLONL en dat men ook nog niet eerder het Vierdaagse kruisje heeft behaald. Er is slechts plaats voor 1.500 deelnemers en men heeft daarbij de keuze om de training te volgen op individuele basis of middels een wandelsportvereniging. Behalve dat men in training gaat voor de Vierdaagse is men – bij deelname aan het project – ook verzekerd van deelname aan de Vierdaagse. Vanaf 1 december 2012 mag de vereniging deelnemers werven. Het enige verschil met voorgaande jaren is dat zij ook vanaf 4 februari 2013 zich vanaf 00.00 uur dienen aan te melden via de website van www.viavierdaagse.nl. Echter, deelnemers die zich bij onze vereniging melden kunnen al vanaf januari/februari 2013 deelnemen aan onze trainingstochten en voorlichtingsbijeenkomsten. Aan de KNBLO-NL dient men dan 159 euro over te maken en aan onze vereniging 30,00 euro. (dit is contributie en kosten voor de trainingsmogelijkheden) Voor meer informatie zie onze website www.wkdio.nl     

20


Derde lustrum ‘door de weekse wandeling’ Elk jaar wordt de laatste donderdag van september, dit jaar dus de 27e verjaardag gevierd van de DDWW. Dit jaar was het in september 15 jaar geleden dat men bij DIO begon met de DDWW. Het initiatief lag in 1997 bij Jannie Schreurs, Rinus Hemelt, Nardy van Sark en Hennie Horst. Zij deden de oproep aan senioren om meer te bewegen door te gaan wandelen. De eerste keer waren er vier begeleiders en acht deelnemers en in de loop van de tijd groeide dit uit naar steeds meer deelnemers en natuurlijk ook meer begeleiders. Met een record van maar liefst 137 deelnemers komen er nu wekelijks meer dan 100 wandelaars aan de start. Helaas moesten Nardy van Sark en Rinus Hemelt na ruim 10 jaar afhaken. De groep begeleiders/ commissieleden bestaat nu al vele jaren uit: Annie Menkehorst, Hermien Haasewinkel, Jo Kuiper, Annie te Walvaart, Ria Timmer, Jannie Schreurs, Mariëtte Pietersen, Gerrit Semmekrot, Harm van ’t Ende, Ab Schreurs en Hennie Horst. Alle begeleiders hebben een cursus wandelbegeleider van de KNBLO-NL gevolgd. Gerda Schopbarteld is de vaste koffiezetter en zorgt ervoor dat iedereen na de wandeling koffie kan drinken want naast het bewegen is het ook een sociaal gebeuren. Jannie Schreurs werd binnen DIO voorzitter van deze commissie die deze DDWW organiseren. Zij neemt in 2013 samen met Ab tijdens de Algemene Vergaderingen afscheid van de commissie. Gelukkig staan de opvolgers al klaar en worden zijn nu ingewerkt. Anne van Adrichem neemt de taken van Jannie over en Wim Dammink die van Ab Schreurs.   De commissieleden werden door de voorzitter Hennie Horst namens de vereniging in de bloemen gezet. Jannie Schreurs sprak mede namens Ab een woord van dank uit aan de commissieleden voor de hen prettige samenwerking en deelde daarbij ook een bloemetje uit. Ze bedankte ook de trouwe wandelaars voor hun gezellige tijd want zonder wandelaars had deze groep geen 15 jaar kunnen bestaan.   De jubileumdag De jubileumdag begon met een fietstocht naar Buurse, er namen 97 deel aan deze dag. Jammer genoeg begon het te regen en zo kwam men als verzopen katten aan bij Restaurant ‘Captain Jack’. De koffie met krentenwegge stond klaar en dat smaakte en men werd weer warm. Na de koffie werd gewandeld – dit ondanks de regen – in het Buurserzand en het Waarich. Twee mooie afwisselende natuurgebieden maar helaas kon met niet volop om zich heen kijken vanwege de gladde ondergrond, plassen en boomwortels. Gelukkig werd het tijdens de wandeling droog.   Na de wandeling van 5, 7 of 9 km terug bij het restaurant voor nog een lekker kopje koffie of een andere versnapering en daarna een brunch. Een volle tafel gedekt met heerlijke broodjes, soep, warme gerechten en fruit. Na deze brunch werd de al vermelde bloemenhulde gehouden. Na dit gebeuren werden fietsroutes uitgereikt voor de terugtocht naar Haaksbergen die men individueel kon doen. Helaas weer regen. De vaste groep bleef ‘plakken’ en naar we hebben vernomen waren ze tegen 22.00 uur thuis!!  (Foto: H. Krooshof)

21


Sint Nicolaaswandeling Al meer dan dertig jaar organiseren we de Sint Nicolaaswandeling en zo ook natuurlijk weer dit jaar. Zaterdag 24 en zondag 25 november waren de wandelaars welkom. Vrijdag gingen een tiental mensen op pad voor de voorbereidingen zoals de route bepijlen, de rust post en het startbureau inrichten. Alles gebeurde in de regen, maar de opmerking van iedereen was ‘wat nu valt, valt morgen niet’ en zo is het. Dus op naar de zaterdag en wanneer de vrijwilligers zich de volgende ochtend om acht uur verzamelen is de wereld erg klein, maar wel droog. Even na acht uur komen de eerste wandelaars binnen druppelen ze komen niet alleen uit Haaksbergen en omgeving maar ook ondanks de dikke mist van verre. Als om negen uur de routebeschrijving worden uitgereikt is de kantine overvol. Het blijft de hele morgen lekker doorlopen en de dames achter het inschrijfbureau hebben het druk. Naast de individuele wandelaars komen er ook groepjes aan de start zoals, de Wandelvrienden uit Aalten, De Berg Neede en DWS uit Almelo. Sint Nicolaas was die dag te druk en had daarom een drietal Zwarte Pieten gestuurd die zijn taak op een leuke wijze opvingen.   Toen het starbureau om één uur sloot bleek dat er 355 wandelaars van start waren gegaan. Een goed aantal, vooral gezien de dikke mist, voor de zaterdag. Iedereen was al ruim voor de sluiting van het finishbureau binnen en tijdens het napraten van onze medewerkers, na het opruimen, regende het.   De zondag begon ook nat maar tegen de tijd dat de wandelaars de reis naar Haaksbergen moesten aanvangen werd het droog en het bleef de hele dag ook zo. Net als de eerste dag bleven de wandelaars vanaf een uur of acht al weer binnen komen en vonden velen de weg naar Haaksbergen. Wandelaars uit het land, zelfs uit België en Duitsland. Tegen half elf bleek dat er al 265 lopers weg waren en het bleef maar doorgaan met inschrijvers. Even

later kwamen nog twee bussen binnen met groepen, een van Steeds Voorwaarts uit Velp en de Zuidzomers uit Oosterbeek. Al eerder waren een groot aantal lopers van de Hazewind uit Winterswijk gestart. Intussen was ook de Goedheilig man met drie knechten verschenen. Gelukkig want er waren nu in tegenstelling tot de eerste dag wel aan aantal kinderen. Na de middag kwamen nog een aantal gezinnen met kinderen die soms gespannen wachten op de Sint. Bij het sluiten van de inschrijving bleek dat er 432 deelnemers waren gestart deze dag.   Het was de hele dag gezellig druk in de kantine en ook de dames van de tombolagroep deden weer goede zaken. Net als op zaterdag vlogen de prijzen weg. De vrijwilligers achter de bar deden ook goed zaken en verwende ook de vrijwilligers met een schaal warme hapjes.   Het buitengebeuren bij Erve Greve Naast onze binnen medewerkers zijn er ook een groot aantal vrijwilligers buiten bezig op de route en de rustplaatsen. Bij Erve Greve is al vele jaren de rustpost gevestigd in de garage met onze tent er voor. Toen wij vrijdag met ons materiaal hier kwamen was de hele familie Waanders bezig om de garage en het erf schoon te maken. Er werd blad wegblazen en werden zelfs de ramen gelapt, perfect. Op beide dagen verliep de verkoop  hier prima.   De wandelaars waren – zoals gebruikelijk – tevreden over de route. Deze ging dit jaar door ondermeer het Stepelerveld, Altena bos en ook het wandelen rondom de Hagmolenbeek was mooi. Er waren wandelaars die stelde ‘ik kom hier al jaren en steeds kom je weer op plekjes waar ik nog nooit ben geweest.     Alleen de 10km lopers hadden opmerkingen, zij vonden de zeer lange wegen vervelend en niet mooi. Achteraf gezien hadden ze daar gelijk in en bij de volgende editie in 2013 zal daar zeker rekening mee worden gehouden. Het wandelweer was op beide dagen goed, kortom een goed wandelweekend voor onze club.    De cijfers 2012: - DIO leden totaal: 93 personen - IVV stempel totaal: 34 personen Afstand

ZaterdagZondag Totaal (2011)

30 km 20 km 15 km 10 km 5 km Totaal

56 117 82 55 45 355

 

22

53 94 136 93 66 442

109 211 218 148 111 797

(102) (189) (119) (183) (76) (740)


26 december 2012, Kerstwandeling Starttijden / afstanden: 5, 10 km 10.00 tot 14.00 uur 15, 20 km 10.00 tot 12.00 uur Startlocatie: Recreatiehof ’t Stien’nboer,     Scholtenhagenweg 42           7481 VP Haaksbergen. Inschrijfgeld: Leden wandelsportorganisatie € 2,50 Niet-leden wandelsportorganisatie € 3,50 Medaille € 1,20

13 januari 2013, Avondwandeling Starttijden / afstanden: 5, 10 km 19.00 tot 19.30 uur Startlocatie: Gangelhuuske, Molenstraat 56,          7481 GN Haaksbergen. Inschrijfgeld: Alle deelnemers € 2,50 Medaille € 1,20

26 februari 2013, Veen en Heidewandeling Starttijden / afstanden: 5, 10 km 09.00 tot 14.00 uur 15 km 09.00 tot 13.00 uur 20 km 09.00 tot 12.00 uur 30 km 09.00 tot 11.00 uur Startlocatie: Gangelhuuske,    Molenstraat 56,         7481 GN Haaksbergen. Inschrijfgeld: Leden wandelsportorganisatie € 2,50 Niet-leden wandelsportorganisatie € 3,00 Medaille € 1,20

23


Indien onbestelbaar: Wandelkring DIO Haaksbergen, Molenstraat 56, 7481 GN Haaksbergen

Gangelproat 2012/12 & 2013/01  

Gangelproat