Page 1

       

UNIEKE ONDERSCHEIDINGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

WINSTERSE 4-DAAGSE  

Gängelproat 2013, nr. 2


Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester), Thea Stortelder (2e penningmeester), Theo Mentink (lid), Jan Overbeek (lid), Johan Ordelmans (lid), Donny Meijerink (lid) Contact: 06 - 57565547, bestuur@wkdio.nl PR / Redactie Hennie Horst, Gerard van Tol (website) Contact: 053 - 5723747, redactie@wkdio.nl   Commissie Wandel Evenementen Benny ter Huurne, Thea Bouwhuis, Anny Hilderink, Wim Dammink, Harry Broekhuis, Theo Mentink (bestuur) Contact: 053 - 5726821, cwe@wkdio.nl   Beheerderscommissie Pieter Hiemstra, Ria Timmer, Mariëtte Pietersen, Jo Kuiper, Hennie Horst, Johan Ordelmans (bestuur) Contact: 053 - 5721005   Commissie Kennedymars Mark Meijerink, Janine Feddema, Thea Stortelder, Rikie de Mönnink, Erwin Koning, Johan Somhorst, Dirk Haan (bestuur), Dick Hilarius (facilitair) Contact: 053 - 5721098, secretaris@kennedymars-haaksbergen.nl   Commissie DDWW Anne van Adrichem, Annie Menkehorst, Mariëtte Pietersen, Hermien Haasewinkel, Annie te Walvaart, Harm van ‘t Ende, Gerrit Semmekrot, Wim Dammink, Jo Kuiper, Ria Timmer, Hennie Horst, Gert Nieterau (bestuur) Contact: 053 - 5723342   Commissie GPS-wandelen Tanja Mast, Huub Steins, Ton Bossewinkel, Donny Meijerink (bestuur) Contact: 053 - 5728730, gps@wkdio.nl Ledenadministratie Anny Hilderink Contact: 053 - 5726821, (tussen 18.00 en 19.00 uur) ledenadmi@wkdio.nl   Clubaccomodatie / Postadres Gängelhuuske, Molenstraat 56,  7481 GN Haaksbergen, 053 - 5726780   Websites www.wkdio.nl www.kennedymars-haaksbergen.nl   Bankrelatie Wandelkring DIO, rek.nr. 32.42.08.596 Kennedymars, rek.nr. 13.83.83.456

2

LOPEN UW FINANCÏELE ZAKEN GESMEERD? Administraties & Belastingen Financial & Business Reporting Personeelsadvies

De Bleek 3 7591 BX Denekamp Tel: 0541 35 29 43 info@koehorstadvies.nl www.koehorstadvies.nl

Lansinkesweg 4 7553 AE Hengelo Tel: 074 250 52 26 info@kokkoehorst.nl www.kokkoehorst.nl


Redactiewoord Helaas verschijnt dit blad enkele weken te laat. De eerste uitgave samenstellen van het vernieuwde blad ging goed. Door omstandigheden waren er nu problemen die door middel van een training verduidelijkt werden. Op woensdag 3 april werd deze door Anny Hilderink en Hennie Horst gevolgd bij Editoo in Arnhem. Daarna zijn we aan het werk gegaan met deze uitgave van dit blad.     Het is buiten bitter koud als we deze woorden aan het papier toevertrouwen. Maar volgens de berichten komt het voorjaar er aan, de winter is eindelijk voorbij. De schaatsliefhebbers zullen dat jammer vinden hoewel ze deze winter zeker gelegenheid hebben gehad om hun ‘sport’ uit te oefenen. Ook wij als wandelaars hebben kunnen genieten van mooie wandelingen. Soms in wintersfeer, koud en mooie witte landschappen, maar ook zon en temperaturen waarbij men zelfs heerlijk even buiten kon uitblazen. In dit blad kijken we terug op deze wandelingen.   Uiteraard besteden wij onze aandacht aan Wim Dammink. Hij ontving op 8 december, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de gemeente Haaksbergen, een Koninklijke onderscheiding. Van onze Nieuwjaarsinstuif en de prachtige lezing van Jolanda Linschooten vindt u in dit blad een verslag. Ook aandacht voor de 50e Kennedymars te Sittard.   Verder din dit blad vindt u informatie over de nieuwtjes uit de vergaderingen van het bestuur, de commissies en de agenda. Maandag 15 april hebben we de Algemene Leden Vergadering en daarna komen ook alweer de Stiepelwandeltocht en Avondwandelvierdaagse er aan. Het wandelnieuws vanuit de regio en landelijk hebben we uiteraard opgenomen.   Veel van onze leden zijn weer bezig met hun training voor één of meerdere vierdaagse wandelingen. Ook een aantal debutanten voor de Nijmeegse 4daagse zijn begonnen aan hun training voor hun eerste 4daagse in Nijmegen. Wij gaan met ons allen weer de uitdaging aan om het wandeljaar 2013 tot een succes te maken. De redactie wenst u allen veel plezier toe.   Het volgende nummer van onze Gängelproat verschijnt in juni. Kopie voor dit blad graag inleveren vóór 20 mei 2013. Indien mogelijk uiteraard per mail redactie@wkdio.nl De tekst graag aanleveren als platte tekst dus zonder enige opmaak. Verder zijn foto’s ook welkom, grootte minimaal 2000 bites.          

Inhoudsopgave  Blz. 1  Blz. 2  Blz. 3  Blz. 4  Blz. 5  Blz. 6  Blz. 7  Blz. 8  Blz. 9  Blz. 10  Blz. 11  Blz. 12  Blz. 13  Blz. 14  Blz. 15  Blz. 16  Blz. 17  Blz. 18  Blz. 19  Blz. 20  Blz. 21  Blz. 22  Blz. 23  Blz. 24  Blz. 25  Blz. 26  Blz. 27  Blz. 28  

Voorpagina Colofon Redactiewoord / Inhoud Van de bestuurstafel Bestuursmededelingen Agenda april t/m juni 2013 Wim Dammink, lid in de Orde van Oranje Nassau De maand (en) in vogelvlucht Wandelfit / 55e Avondwandelvierdaagse Advertenties Verslag Kerstwandeling Verslag Nieuwjaarsinstuif Verslag lezing ultralopen Verslag Veen- en Heidewandeling Via Vierdaagse / Wandel en Proef 25 mei Advertenties Sportief Wandelen DIO hield Algemene Vergadering Vervolg verslag alg. verg. / Samenwerking NWB / KNBLO-NL Verslag Noorder Rondtochten Vervolg verslag Noorder Rondtochten / Zomeravondwandelingen Verslag Kennedymars Sittard 30 maart 2013 Vervolg verslag KM Sittard Wandelprogramma DIO Oproep Dick Hilarius Nieuwsupdate Kennedymars Welke afstand loop jij? Advertentie

3


Van de bestuurstafel In de eerste maanden van het jaar hield het bestuur al weer drie bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden op 7 januari,18 februari en 19 maart. Daarnaast hield het bestuur de jaarlijkse vergadering met alle commissies, deze was op 31 januari. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen vele zaken aan de orde na de notulen en de in- en uitgaande post. De gehouden activiteiten werden gevaluteerd. Dit waren ondermeer de Sint Nicolaaswandeling, Kerstwandeling, Avondwandeling en de Veen- en Heidewandeling. Ook de Nieuwjaarsinstuif en de lezing van Jolanda Lindschoten kwam hierbij aan de orde. Het bestuur was tevreden over het verloop van als deze activiteiten. Ook de reacties van de organiserende commissie en de deelnemers waren goed te noemen.   Uitvoerig werd in alle vergaderingen gesproken over de Algemene Vergadering van onze vereniging die op 15 april 2013 wordt gehouden. De voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn in volle gang. De jaarstukken zijn al besproken als dit blad bij u op de mat valt. In het volgende nummer van ons blad komen we terug op deze bijeenkomst.     De notulen van de vele vergaderingen die door de diverse commissies die werden gehouden werden besproken. Ook zij hadden plannen gemaakt voor activiteiten in 2013:   De beheerscommissie zal in de komende maanden een aantal kleine werkzaamheden die nog voortvloeien uit de uitbereiding van het gebouw en de inrichting van de bestuurskamer uitvoeren . Daarnaast zijn plannen gemaakt om de ‘grote’ zaal te voorzien van nieuwe vloerbedekking.   De Commissie Wandel Evenementen is druk bezig met de voorbereidingen van de wandelevenementen voor de komende maanden. Diverse zaken en veranderingen werden vanuit de notulen besproken. Veel aandacht was er voor de veranderingen in de opleiding voor de verkeersregelaars. Een korte cursus op één avond vlak voor het evenement kan niet meer. Vanaf maart dit jaar gaat het via E-learning op internet. De commissie zal een en ander voor de Avondwandelvierdaagse nader uitwerken. De Avondwandelvierdaagse heeft op de dinsdagavond een nieuwe startplaats. De grote deelname maakt dat de verkeersdrukte rondom het Gängelhuuske te veel problemen geeft. De start zal nu plaatsvinden vanaf de Pius X-school aan de Jordaansingel. Op woensdag – de avond die veelal als reserveavond wordt gebruikt – starten we gewoon vanaf ons eigen Gängelhuuske. Eveneens behandelde het bestuur het conceptvoorstel Wandelprogramma 2014 dat de commissie  had samengesteld. Inmiddels zijn deze datums doorgegeven aan de regio tochtencoördinator. Inmiddels is het definitieve programma 2014 vastgesteld te Zwolle.    Ook de Commissie Kennedymars vergaderde in de afgelopen periode. De voorbereidingen voor het evenement dat op 20 en 21 september 2013 wordt gehouden zijn in volle gang, elders in dit blad zal de commissie u nader informeren over de veranderingen die men dit jaar wil doorvoeren. Binnen de vereniging is een aantal jaren gediscuteerd over het verzelfstandigen van de Kennedymars. In 2011/2012 heeft een klein onderzoek plaats gevonden betreffende het feit om dit evenement onder te brengen in een stichting. De eerste conclusie was om dit niet te gaan doen. Na de editie van 2012 zijn er wederom gesprekken geweest met deskundigen waarbij het bestuur samen met de commissie tot de conclusie kwam dat het voordelen (risico spreiding) zou opleveren. De Algemene Vergadering zal dan ook een voorstel krijgen om de Kennedymars in een stichting te gaan onderbrengen.   Naast de besprekingen over de genoemde interne aangelegenheden werd ook overeen aantal zaken gesproken waaronder het terugtreden van het KNBLO-NL bondsbestuur. De vertrouwenscommissie die werd benoemd bracht op 18 december 2012 tijdens een buitengewone bondsvergadering verslag uit van hun bevindingen. Naar aanleiding van deze vergadering deed zij het voorstel om het ontslag van de bondsvoorzitter Miel Termont te accepteren en dat van de overige vijf bestuurleden niet. Ook werd voorgesteld om de huidige vicevoorzitter Johan Willemstein als voorzitter te laten functioneren. De vergadering heeft deze voorstellen aangenomen. Er werd afgesproken dat getracht zal worden om tijdens de voorjaarsvergadering die op 25 mei 2013 plaats vindt met een voordracht te komen voor een nieuwe voorzitter. Miel Termont zal eervol ontslag verleend worden voor zijn inzet voor de KNBLO-NL.   De kaderdag van de KNBLO-NL van 8 december en de bijeenkomst van de regio Overijssel met organisatoren van wandeltochten werden geëvalueerd. Ook werd nog gesproken over het project Via Vierdaagse en de activiteiten GPS en sportief wandelen.

4


Bestuursmededelingen: MEDEWERKERS…… In maart hebt u van de Commissie Wandel Evenementen een brief ontvangen. Hierin werd gevraagd om u als medewerker aan te melden voor een van de vele wandelevenementen die wij als DIO organiseren. We hebben als vereniging een goede naam opgebouwd betreffende onze wandeling. Dit hebben SAMEN bereikt, bestuur, de commissie en alle vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers hebben de brief teruggestuurd en zich voor een of meerdere wandelingen aangemeld. Het bestuur en commissie zijn daar blij mee maar we kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken…… hebt u het medewerkerformulier nog niet terug gestuurd verzoeken u dit per omgaande te doen. Vele handen maken licht werk.                                   Doe wat terug voor de sport waaraan u zoveel plezier beleefd.                                        Geef u op als vrijwilliger, al is het maar voor één dag per jaar                                      Als we met z’n allen één weekeinde per jaar helpen, kunnen we met z’n allen                                         de overige 51 weekeinden blijven wandelen!!       Nieuwe leden:  In de afgelopen periode konden wij weer een aantal leden inschrijven voor onze vereniging. Hieronder een Jan Beute, Haaksbergen Ingrid Wiegerinck, Groenlo* Peter Turenhout, Almelo* Anita Huistede-Nitert, Ambt Delden* Theo Huistede, Ambt Delden* Josefien Tettero, Bentelo* Tonnie Huistede, Goor* Theo Heesen, Goor* Doranne Janssen, Enschede* Iet Diepenmaat, Haaksbergen* Astrid Hekelbeeke, Enschede* Ratna Toering, Almelo* Martha Baede, Losser* Niek Dekker, Delden Dhr J.G. Klein Kiskamp, Haaksbergen   aantal personen die deelnemen aan de Via Vierdaagse 2013*. Wij heten welkom bij DIO;   HARTELIJK DANK…… Johan Loman bedankt het bestuur van DIO voor de attentie die hij tijdens zijn ziekteperiode heeft ontvangen en verder ook alle leden die belangstellend belden of een kaartje stuurden. Dit mede namens Dini. Allen nogmaals onze dank.              Johan en Dini Loman.   HARTELIJK DANK…… Ik, Anny Scholten – Horst, bedank het bestuur van DIO voor de fraaie oorkonde en attentie die ik tijdens de Nieuwjaarsinstuif kreeg vanwege mijn vijftigjarig jubileum. Ook dank aan bekenden die op één of andere manier aandacht schonken aan deze mijlpaal. Dit mede namens Gerard.              Anny Scholten – Horst.

5


Agenda april t/m juni 2013 22 april - Bestuursvergadering om 20.00 uur Gängelhuuske. 25 april - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.   27 en 28 april ** - Stiepelwandeltochten en de Wandelmarathon Buurse afstanden 5,10,15, 20, 30 en 42 km. Start: Rest. Café Winkelman, Broekheurneweg 52, 7482 PZ Buurse.   02 mei - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de kantine Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.   09 mei - Hemelvaartsdag geen DDWW wandeling.   14 mei - Vergadering Commissie Kennedymars om 20.00 uur Gängelhuuske.   15 mei - Vergadering Commissie Wandel Evenementen om 19.30 uur in het Gängelhuuske.   16 mei - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.  

21 mei - Bestuursvergadering om 20.00 uur Gängelhuuske. 22 mei - Vergadering Commissie Kennedymars samen met de medische dienst om 20.00 uur Gängelhuuske.   23 mei - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de kantine PC De Sterruiters,   Onlandsweg 1, Haaksbergen.   30 mei - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.   04 juni - Bespreking draaiboek Avondwandelvierdaagse om 20.00 uur Gängelhuuske.   06 juni - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de kantine VV de Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11, Haaksbergen.   10 t/m 14 juni ** - Avondwandelvierdaagse Haaksbergen. Afstanden 5 en 10 km diverse startplaatsen rond Haaksbergen   11 juni - Vergadering Commissie Kennedymars om 20.00 uur Gängelhuuske.   13 juni - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de kantine Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.   20 juni - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.  

6

21 mei - Bestuursvergadering om 20.00 uur Gängelhuuske. 26 juni – Vergadering Commissie Wandel Evenementen om 19.30 uur in het Gängelhuuske.   27 juni - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de        Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1, Haaksbergen.   02 juli - Vergadering Commissie Kennedymars om 20.00 uur Gängelhuuske.   04 juli - Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen


Wim Dammink, lid in de Orde van Oranje Nassau Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de gemeente Haaksbergen op 8 december 2012 in Theater de Kappen werd Wim Dammink koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en de versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Hans Gerritsen.    Wim kreeg de Koninklijke onderscheiding onder meer vanwege zijn enorme vrijwillige betrokkenheid bij allerlei verenigingen en initiatieven. Zo begon hij zijn lange vrijwilligerscarrière in 1977 bij de Enschedese Wandelsportbond, zat in de Technische Commissie van de Nieuwe Unie voor de Wandelsport, een organisatie waarvan hij ook vele jaren jurylid was. Hij is lid van de Wandelkring DIO waar hij van 2000 tot 2005 de totale administratie van de Haaksbergse Wandelvierdaagse op zich nam. Nog steeds kan DIO op zijn steun rekenen bij de vele wandelevenementen. Ook de cliëntenraad WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) kon jaren lang op Dammink rekenen. Dat geldt ook voor de rolstoelmeerdaagse in Deurne, de 4Daage Nijmegen en ‘De kapstok’, een groep bedoeld voor mensen die het thuiszitten beu zijn en die graag iets willen ondernemen.   De afnemende gezondheid, een spierziekte, heeft Wim er nooit van weerhouden om gewoon te blijven werken en zich in te blijven zetten voor zijn medemens hetgeen hem een voorbeeld voor velen maakt. Aan zijn actieve loopbaan als wandelsporter kwam in 1995 een einde toen hij in een rolstoel belandde.

Wim: “ik verloor wat, maar kreeg veel terug”. Makkelijk was het niet geeft hij toe. “Maar in het Roessingh heb ik veel geleerd. Een maatschappelijk werker zei destijds tegen me: “je raakt mooie dingen kwijt, maar je krijgt er andere mooie dingen voor terug’. En dat klopt: ‘Zo ontstond in het  revalidatiecentrum een vriendschap voor het leven met zijn kamergenoot Lex Bol uit Dalfsen. ‘We deelden lief en leed. En nog steeds. ‘Lex is als een broer voor me’. Ook zijn wandelmaatjes van DIO. ‘Ze haalden me geregeld op wanneer er iets te doen was. Dankzij de steun van de mensen om me heen heb ik het gered’. Lopen kan hij niet meer, maar Wim heeft een andere manier gevonden om vreugde uit de wandelsport te halen. Hij heeft zich op vele manieren ingezet voor anderen en zal dat blijven doen. Deze onderscheiding is verdient. Wim bekijkt zijn onderscheiding nog eens goed, ‘goh, wat mooi! Hier ga ik maar eens flink van genieten’.       

  Vrijwilligersprijs gemeente Haaksbergen: Tijdens deze avond werden ook de vrijwilligersprijzen uitgereikt. Bij de organisaties was DIO één van de 25 genomineerden. De vrijwilligersprijs 2012 ging naar de 10 wijkraden die Haaksbergen kent. Bij de personen werd Dick Hilarius vrijwilliger van het jaar 2012. Dick – lid van de Wandelkring DIO -  zet zich bij veel activiteiten in,  waaronder ook de evenementen van DIO. Regelneef Dick zet zich ook al vele jaren in voor activiteiten voor mensen met een beperking. Maar een van zijn leukste ‘taken’ is voor hem de fietsweek voor de blinde medemens die hij jaarlijks organiseert. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij de VVV Haaksbergen en de Historische Kring. Het omgaan met mensen is de voornaamste drijfveer van de terechte prijswinnaar.                  

7


De maand(en) in vogelvlucht Deze rubriek, de maand(en) in vogelvlucht betreft de periode 1 december 2012 tot 1 april 2013. Een periode waarin veel vergaderingen en andere activiteiten binnen onze vereniging plaats vonden:   Vergaderingen:   bestuur: 18 december 2012: Een door de commissie Kennedymars opgesteld beleidsplan over de toekomst van de Kennedymars werd besproken met bestuur en de commissie. 7 januari,18 februari en 19 maart:  Het bestuur vergaderde in het Gängelhuuske. 31 januari 2013: Samen vergaderde het bestuur met alle commissieleden in het Gängelhuuske. 18 februari 2013: Bespraken ’s middags het dagelijks bestuur, de commissie Kennedymars met de notaris en een accountmanager de verzelfstandiging van dit wandelevenement in de toekomst. 25 maart 2013: Bestuur en commissie Kennedymars bespraken in zalencentrum Het Bakkershuis het concept statuten betreffende de Stichting Kennedymars Haaksbergen in oprichting.   Commissies: 8 januari 2013: Vergaderde de beheerscommissie ’s middags in het Gängelhuuske. 9 januari,14 februari en 14 maart 2013: Commissie Wandel Evenementen vergaderde. 15 januari, 12 februari en13 maart 2013: De commissie Kennedymars vergaderde. 28 maart 2013: De commissie DDWW vergaderde na de donderdagwandeling.   Cursus: 16 februari 2013: De commissie GPS organiseerde een kennismakingscursus.   Wandelingen: Donderdags, dec. ’12 – april ’13:  Er werd stevig doorgewandeld tijdens de DDWW en er werden 16 wandelingen in deze periode gehouden. Totaal 1506 wandelaars. 2e kerstdag 2012: Er namen 845 deelnemers aan deze laatste wandeling in 2012. Elders in dit blad een sfeerverslag. 11 januari 2013: De avondwandeling werd bezocht door 65 wandelaars 24 februari 2013: Veen- en Heide wandeling. Door het winterse weer tegenvallende deelname van 212 personen. Zie verslag in dit blad. 16 maart 2013: GPS Event, in Neede organiseerde de commissie GPS wandelen voor de 2e keer een GPS Event. In 2012 namen 80 wandelaars deel, dit jaar kwamen er maar liefst 180 deelnemers aan de start.   Ledenactiviteiten: 5 januari 2013: De Nieuwjaarsinstuif was de eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar. 8 februari 2013: Veel bezoekers konden genieten van een lezing van Jolanda Linschooten. Het clubgebouw zat die avond goed vol. Van deze twee activiteiten ook een verslag in dit blad. Vertegenwoordiging: 8 december 2012: Kaderdag in Utrecht. Deze werd georganiseerd door de KNBLO-NL en NWB samen en werd door 6 leden van DIO bezocht. 8 december 2012: Jaarlijkse vrijwilligersavond Gemeente Haaksbergen. Vertegenwoordigers hebben hiervan een verslag gemaakt. 6 januari 2013: De Wandel In (nieuwjaarsbijeenkomst) van De Hengelose Wandel Unie. Hierbij waren namens onze vereniging hier enkele bestuursleden aanwezig. 30 januari 2013: Discussieavond georganiseerd door de Regio KNBLO-NL Overijssel met de organisatoren van wandelevenementen. In groepen werd gesproken over beleving in de wandelsport. Deze werd bezocht door onze vereniging met 6 personen. 8 maart 2013: Jaarlijks sportgala Gemeente Haaksbergen. Als genomineerde voor de persprijs was DIO hierbij aanwezig. Het was een leuk opgezette avond. De persprijs 2012 werd gewonnen door de vv Bonifatiusboys. 28 maart 2013: In Zwolle werd het Wandelprogramma 2014 vastgesteld. Op deze bijeenkomst was Hennie Horst aanwezig.  

8


WandelFit Haaksbergen 2012

55e Avondwandelvierdaagse

Hallo wandelsportliefhebbers,                       Mijn naam is Silvia Gröniger, ik woon in Rietmolen en mij is gevraagd om iets over mijn ervaring met het WandelFit project te schrijven.   Na een ziekte periode en een operatie afgelopen winter was ik aan het zoeken naar een manier om iets aan mijn (slechte) conditie te doen. Sportschool, fietsen, teamsporten zag ik niet zo zitten en in het blad ‘Rond Haaksbergen’ zag ik een aankondiging van WandelFit onder de vlag van Wandelkring DIO.   Onder begeleiding van een instructeur in 3 maanden de grondbeginselen van de wandelsport leren in een kleine groep. Daar had ik me voor aangemeld en op 26 maart was er een kennismakingsbijeenkomst in het clubgebouw. Hier vertelde onze "juf" Ellen van de Lande wat de bedoeling was van WandelFit en werd er onder het genot van een kop koffie koffie kennis gemaakt met elkaar.   Vanaf woensdag 4 april zijn we met de trainingen begonnen waarbij er bij elke les aandacht was voor: warming up, looptechniek, coordinatie, tempo, blessurepreventie, spieroefeningen, cooling down en hoe iedereen het ervaarde. Hierbij werden we ook geholpen door enkele wandelbegeleiders van DIO. Na het lopen werd met een kop koffie afgesloten, heel gezellig! Mijn ervaring met wandelen was nul en mijn conditie nog minder maar al na een paar weken kon ik verschil merken en begon er plezier in te krijgen.   Ik had mijzelf als doel gesteld om aan het eind van de 3 maanden WandelFit 10 kilometer te kunnen wandelen bij de Haaksbergse Avondvierdaagse. Op 6 juni was de laatste WandelFit bijeenkomst en inmiddels was ik zover gekomen dat ik in Neede 3 avonden de 6 kilometer heb gelopen, een hele overwinning. Een week later heb ik op donderdag in Haaksbergen samen met Ellen en Mieke (loopmaatje uit de WandelFit groep) voor het eerst 10 kilometer gewandeld. Super!! Van 0 naar 10km in 3 maanden.   Mede door de enthousiaste trainingen van Ellen heb ik me nu aangesloten bij de Sportief Wandel groep op de zaterdagochtend en heb inmiddels al een aantal keren 10 kilometer gelopen zo ook tijdens de mooie zomeravond wandelingen. WandelFit is een aanrader voor jong en oud. Het duurt 3 maanden en is geschikt voor zowel ervaren als onervaren wandelaars. Er wordt wel inzet van je verwacht maar verder zijn er geen verplichtingen waar je aan moet voldoen. Als je het leuk vind zoals ik ga je door en anders is het gewoon klaar na drie maanden. Ik heb er veel van opgestoken en kan het iedereen aanraden. Veel wandelplezier en graag tot ziens! Groet, Silvia Gröniger  

10, 11, 12, 13 en 14 juni 2013.               Starttijden:   11 tm 14 juni 10, 5, 3 km om 18.15 uur 15 juni 10 km om 17.45 uur   05 uur om 18.15 uur   03 km om 18.45 uur     Startplaatsen:   10 juni Bonifatiusschool, Lijsterstraat 11     11 juni Pius X school, Jordaansingel 20   12 juni Gängelhuuske, Molenstraat 56   13 juni  Samenwerkingsschool Holthuizen  - de Wereld, Holthuizerstraat 12-14    14 juni Markttplein van Haaksbergen     Voorinschrijving tot 12 juni 12.00 uur: Inschrijven aan de start ook mogelijk VVV Haaksbergen, Blankenburgerstraat 40.   (School) Groepen: Theo Mentink, Geukerdijk. 22. Inschrijven voor één avond ook mogelijk. Info: www.wkdio.nl 

9


10


Kerstwandeling mooi slotakkoord van 2012 Op 2e kerstdag 2012 sloten wij als Wandelkring DIO het wandeljaar af met een succesvolle wandeling. Vanaf 9.00 uur kwamen de wandelaars binnen druppelen en een uur later, bij het uitdelen van de routebeschrijvingen, was het bij de in- en uitgang dringen geblazen van mensen. Veel deelnemers wilden er snel op uit maar er kwamen ook nog veel binnen die wilden inschrijven. De dames en heren schreven in de eerste uren hun vingers blauw waarna het na 11.00 uur wat rustiger werd. Om 14.00 uur, waarbij het inschrijfbureau werd gesloten, bleek dat er 845 wandelaars van start waren gegaan.   Zoals gebruikelijk met de Kerstwandeling hadden de wandelaars de keuze uit de afstanden 20, 15, 10 en 5 km. Een groot deel van de route liep voor de rust grotendeels over het Möll’npad. Het Möll’npad, is een initiatief van de Historische Kring, DIO en de gemeente Haaksbergen. Een ommetje van 11 kilometer laat de wandelaar kennismaken met een afwisselend landschap vol cultuurhistorie. In het Möll’npad zijn naast het landschap ook historische objecten in het pad opgenomen. Dit zijn ondermeer: De Theeschenkerij, Oostendorperwatermolen, Erve Plodders alias Pasman, Huize De Bleeck, een oude Aardappelkelder en een 16e oude schaapskooi.  Ergens op de route stonden een aantal midwinterhoornblazers en lieten ‘den oallen roop’ weerklinken. Jammer genoeg geen vorst en sneeuw maar desondanks waren de klanken ver in de omgeving te horen.  

De rust was ingericht in het fraaie versierde Gängelhuuske waar men kon genieten van broodjes en heerlijke warme dranken als koffie/thee, chocomelk, soep en glühwein.

Doordat tenten bij het clubgebouw waren aangezet waren er voldoende zitplaatsen, zelfs toen tegen de verwachting er een ontzettende regenbui kwam. Onder de vrijwilligers die dag 2 zieken maar gelukkig leverde het weinig problemen op bij de verkoop en bij het aanbrengen van de pijlen. Door de inzet van de aanwezigen werden alle werkzaamheden zonder problemen die dag volbracht. Na de rust ging men via een nieuw aangelegd pad met een fraai gezicht op o.a. de OLV Lourdes- kerk en het Volkspark Scholtenhagen naar het landgoed ‘Het Lankheet’. Zoals altijd weer een rustig gebied waar het heerlijk wandelen is. Afwisselende bossen, hier en daar een vennetje of een eeuwenoud boerenerf. Op een bijlage bij de route, zoals gebruikelijk bij al onze wandelingen, werden deze natuurgebieden en bijzondere gebouwen en andere vermeldenswaardige vermeld. Iets wat door veel wandelaars gewaardeerd wordt.  

Iedereen kwam tevreden aan de finish en velen genoten nog rondom de openhaard. Een heerlijk glaasje glühwein of borreltje smaakte best na de wandeling en velen vonden de weg na het stamppotbuffet. In gesprekken met deelnemers hoorde je verhalen over hun belevenissen onderweg. Een deelnemer, die al vele jaren naar Haaksbergen, komt stelde vast ‘heerlijk’ buiten te zijn na de verplichtingen op de eerste kerstdag en dat er dan mensen zijn die dit willen organiseren en hoe? Ook nu weer zagen we wegen en paadjes die we nog nooit hebben gezien op een wandeling, fantastisch allen dank hiervoor’.   Alle vrijwilligers waren de hele dag druk om de 845 wandelaars naar de zin te maken, iets waarvan zij ook genieten als alles goed verloopt. Zoals vele deelnemers deze kerstwandeling afsloten met een gang naar het stamppotbuffet sloot ook DIO het wandeljaar 2012 af.  

11


Wandelkring DIO Haaksbergen hield de Nieuwjaarsinstuif. Zaterdagavond 5 januari hield de Wandelkring DIO haar Nieuwjaarsinstuif. Tijdens deze bijeenkomst werd door voorzitter Hennie Horst in een korte toespraak teruggekeken op 2012 en vooruit gekeken naar 2013. Ook werd Annie Scholten – Horst gehuldigd in verband met haar 50 jarig lidmaatschap van de vereniging. In zijn toespraak kon de voorzitter stellen dat 2012 voor DIO een goed jaar was geweest. Aan de wandelactiviteiten deden ruim 12.250 wandelaars mee hetgeen meer was dan in 2011. De weekse wandeling op de donderdagochtend steeg met ruim 350 personen. Zorgen waren er wel over de dalende deelname cijfers bij de Kennedymars en te trainingstochten hiervoor.   Het ledenaantal steeg ook in 2012 weer en wel naar 328 leden. Hoogtepunten uit 2012 noemde de voorzitter de ingebruikname, na vijf jaar van voorbereiding, van het Möll’npad. Uit de reacties van mensen die een folder van deze route halen blijkt dat het ommetje vanuit het centrum gewaardeerd en ook volop gebruikt wordt. Ook de ontwikkelingen vanuit het Wandelsportcentrum gaan door. Van de cursussen GPS wandelen en het sportief wandelen wordt volop gebruik gemaakt. De projecten VIA Vierdaagse en Wandel Fit zorgden voor een aanwas van leden en deelnemers. In 2013 zal men hiermee doorgaan. Binnenkort start het project VIA Vierdaagse weer.   Dankzij de vele vrijwilligers kan de Wandelkring DIO groeien en zich blijven ontwikkelen. In 2013 gaat DIO op dezelfde actieve wijze voort. Middels een enquête onder de leden en de vele deelnemers wil men inzicht krijgen op de wensen die er leven onder de diverse doelgroepen. Om daarmee een beleidsplan te maken voor de komende jaren. Verder zullen er initiatieven worden ontwikkeld om de Kennedymars nog meer naamsbekendheid te geven in wandelland en daarbuiten.  

12

Huldiging. Annie Scholten - Horst wordt gehuldigd vanwege haar 50jarig lidmaatschap van de vereniging. De voorzitter memoreerde dat ze alleen in haar jeugdjaren meewandelde aan de Kring Twente Tochten. Ze bleef gedurende haar lange lidmaatschap echter actief als vrijwilliger bij de vereniging. Ze zat een aantal jaren in het bestuur, werkt al meer dan 40 jaar mee aan de Avondwandelvierdaagse en vele andere wandelingen die DIO organiseert. Vele jaren was zij voor de scholen die deelnamen aan de Avondwandelvierdaagse de contactpersoon en verzorgde de gehele administratie voor dit evenement dat in de tijd van 300 deelnemers uitgroeide tot meer dan 2000.   Alhoewel geen wandelaar is ze actief lid en zorgt er samen met de vele vrijwilligers die DIO heeft voor dat anderen kunnen genieten van de wandelingen die de wandelkring jaarlijks organiseert. Zij ontving uit de handen van de voorzitter een fraai wandelbord, bloemen en een cadeaubon. Na het officiële gedeelte bleef het nog lang ‘onrustig’ in het Gängelhuuske.                             


Verslag presentatie Jolanda Linschooten 8 februari Indrukwekkende uren in ‘t Gängelhuuske Op reis met Jolanda Linschooten Nietig  Van lopen in de natuur geniet geheid elke wandelliefhebber. De manier waarop Jolanda Linschooten dat  doet is echter een verhaal apart. Vrijdag 8 februari was deze beroepsavonturier/auteur/fotograaf te gast in  ’t Gängelhuuske met haar multimediapresentatie over langeafstandslopen over veelal onherbergzaam              Prachtige foto’s liet ze zien en indrukwekkende filmbeelden van de Marathon des Sables, de Bob terrein.  Graham Round, de Ultratrail Mont Blanc/TDS en de Grand Raid de la Réunion. Ze citeerde uit haar boek                uren’ en liet de zeventig toehoorders de betekenis van die titel ervaren wanneer ze als nietig mensje ‘Eenzame  is overgeleverd aan de elementen en aan zichzelf.   Aanpassen in de woestijn Het jaar 2011 wijdde Jolanda Linschooten geheel aan hardlopen. Te beginnen met de Marathon des Sables, waar ze omringd door Saharazand een berbertent deelde met de Duitser Volker Voss en … Haaksbergenaar/ DIO-man Donny Meijerink. “Op de hitte na kun je in Nederland alles nabootsen”, weet ze. Omdat ze altijd tot de besten wil behoren gaat ze een weekje eerder naar Marokko om te gewennen. Het gaat over aanpassen aan omstandigheden, zuinig omgaan met je vaste waterrantsoen. Niet mekkeren over zand, zweet en onfrisse geurtjes. “Na twee dagen woestijn zonder te kunnen douchen ruikt echt niemand het meer.”   Bergkilometers De Bob Graham Round is daarentegen geen wedstrijd. Meer een uitdaging om binnen een etmaal een traject af te leggen in het Britse Lake District. Een route op kaart en kompas over 105 kilometer en 42 bergtoppen. “Je leert echt samen te werken met de natuur, de omstandigheden te nemen zoals ze komen, je te handhaven langs steile afgronden en in hevige regenbuien.” Toetreding tot de 24Hour-club lukt Jolanda Linschooten net niet. “Ik deed er zevenentwintig uur over…” Na zo’n goede voorbereiding gaat ze vol goede moed van start in de Ultratrail Mont Blanc/TDS met zo’n 1300 andere deelnemers. De overwinning lijkt binnen als ze vlak voor de eindstreep haar mok – verplicht in de bagage - verliest. Met een nipt verschil weet ze haar vrouwelijke rivaal voor te blijven.   Goud Vereerd is ze als de Nederlandse bondscoach haar vraagt om met een wildcart mee doen aan het NK 100 kilometer in Winschoten. Totaal anders dan een ultraloop in de natuur. Geen afwisseling in de omgeving en in je loopritme. Verzorging om de vijf kilometer, een enthousiast publiek langs het parcours, de luxe van drankjes die zomaar worden aangereikt. Linschooten in Winschoten: dat wordt goud. “Een prachtige belevenis!”   Opgeven in Réunion In oktober reist ze per vliegtuig naar het exotische eiland Réunion voor haar laatste grote uitdaging in 2011. Beetje bezorgd om de hevig hoestende medepassagier achter haar. De Grand Raid de la Réunion over 160 kilometer voelt als DE race van het jaar. Een soort ‘doorsteek der gekken’ noemt ze het zelf. Ze kan het weten, want het is haar tweede keer. Maar dat valt ff tegen. Anders dan in 2007 is de ondergrond nu een blubbermassa. Glibberend beweegt ze zich door het regenwoud. Het voelt niet goed. Ziek, zwak en misselijk rest haar niets anders dan stoppen. “Dan ben je te midden van 2200 medelopers en toch voel je jezelf vreselijk eenzaam.” Van het applaus dat losbarst als ze het eerstvolgende stadje bereikt begrijpt ze niets. “Zien jullie dan niet dat dit nergens meer over gaat?!”, denkt ze bij zichzelf. “Het maakte me in de war. Toen zag ik in dat ik het anders moest bekijken. Dat applaus was het bewijs dat ik een verstandig besluit had genomen”, beseft ze. “Tsja, elke wedstrijd is een spel van winnen en verliezen. Ondanks een topvoorbereiding moest ik toch accepteren dat dit het moment van verliezen was.”   Oerinstinct   Hoe belangrijk is winnen eigenlijk? “Je moet jezelf doelen stellen die jou energie geven. En dat hoeft niet perse de eerste plek te zijn!”, zo verklaart bewonderenswaardige sportvrouw. Rennen is een oerinstinct. In een ver verleden was het immers ‘rennen voor je leven’ met roofdieren op je hielen. “Het voelt eigenlijk als terug bij af.” Wat levert deelname aan ultralopen nou eigenlijk op, vraagt ze zich hardop af. Word je er gelukkig van? Maakt het je tot een beter mens? Is het goed voor je ego? Of is het eerder iets volslagen belachelijks? Jolanda Linschooten zegt uitdaging nodig te hebben om te kunnen groeien. “Onderweg vraag je jezelf soms af waar je eigenlijk mee bezig bent. Waarom doe ik dit? Voor mij betekent hardlopen verbonden zijn met de aarde. Met het zand, de stenen, de wind, het stof, de regen. Het doet je beseffen dat de natuur iets groots is, niet maakbaar is. Hardlopen zie ik als een reis van lichaam en geest.”                                                                                                                          Betty Morsinkhof  

13


24 februari 2013 Winterse Veen- en Heidewandeling: Na een dag van voorbereidingen op zaterdag 23 februari op tijd naar bed gegaan. Rond vier uur ’s nachts wakker geworden en even naar het toilet. Ongemerkt kijk je dan naar buiten, oeps het sneeuwt, er ligt al een paar centimeter. Dat is niet zo mooi voor onze wandeling maar we kruipen weer in bed. Kunnen de slaap niet meer vatten en gaan al vroeg uit bed en richting het clubgebouw…….. sneeuwruimen. Dat hebben meer vrijwilligers bedacht en zo staan we met drie mensen de verse sneeuw (ruim 8 cm) weg te werken. Maar het sneeuwt nog steeds. Er wordt besloten de tent die wij normaal bij het Gängelhuuske zetten niet op te bouwen, een goed besluit zou later blijken. Tegen negen uur kwamen de eerste wandelaars binnen druppelen. Heel anders dan in voorgaande jaren want dan moeten we al tegen half negen de wandelaars laten vertrekken omdat het clubgebouw dan te vol is. De mensen achter de inschrijftafel konden het wel af. Het bleef buiten sneeuwen en dat hield de wandelaars thuis er kwamen slechts 212 lopers die de kou en sneeuw trotseerden. Onder deze wandelaars vijf deelnemers die in 2013 willen debuteren in Nijmegen en via de Via Vierdaagse zich bij de Wandelkring DIO aangemeld hebben. Zij werden in de bestuurskamer ontvangen met koffie. Nadat er met Ellen, de trainer, afspraken waren gemaakt over een aantal trainingssessies ging men op weg om 15 km. te wandelen.             Misschien kunnen we beter zeggen ploeteren door z’n 8 cm sneeuw. De reactie van de wandelaars was dan ook ‘het was zwaar maar prachtig vandaag’. Ondanks alles had men genoten.    De deelname cijfers Veen- en Heidewandeling:   Afstand 2013 2012 2011 2010 2009 2008 30 km 20 km 15 km 10 km 05 km Totaal:

16 52 63 77 4 212

102 189 166 174 33 664

82 142 152 102 29 507

76 110 61 77 27 351

82 203 164 148 34 631

166 243 279 183 87 958

 Deelname DIO - leden: 24 en Via Vierdaagse: 5          

14


Wandel en Proef 25 mei 2013

VIA Vierdaagse 24 februari 2013 VIA Vierdaagse Wederom zijn we bij DIO gestart met het project VIA Vierdaagse. De 97e  Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen wordt gehouden van 16 t/m 19 juli 2013.   Dit jaar heeft Ellen van de Lande zitting genomen in het begeleidingsteam van de VIA Vierdaagse. Alle vragen over voeding kunnen, na het inloggen op de website http://www.viavierdaagse.nl door de deelnemers worden gesteld.   Voor DIO leden was de eerste bijeenkomst op 24 februari. Daarbij was onze Allroundwandelsportinstructeur en een aantal wandelbegeleiders aanwezig om deze nieuwe groep op weg te helpen. Na een korte kennismaking en overleg van de twee techniek trainingen in maart gingen de wandelaars van start voor de 10 km. Op deze dag was namelijk ook door DIO de Veen- en Heidewandeling georganiseerd. Middels de nieuwsbrief van DIO houden wij onze deelnemers van de VIA Vierdaagse op de hoogte en wensen wij hen veel succes.

                                                                Ook dit jaar wordt er weer een WANDEL EN PROEF, georganiseerd door Allroundwandelsportinstructeur/ voedingsconsulente Ellen van de Lande en Gaby Teeld, schrijfster van de boeken ‘In de vaas of in de mond en Durf het aan Eet ze op’.                Laat je meenemen en verrassen door al die mooie eetbare bloemen. Bloemen zijn lekker en leuk om mee te experimenteren. Tijdens deze sessie wordt het 2e boek van Gaby ‘Durf het aan Eet ze op, koken met bloemen en bladeren uitvoerig besproken.         Wandel mee en laat je verleiden door de natuur.   Datum: 25 mei 2013                  Tijd: 14.45 – 16.00 (vertrek 15.00 uur) Start: Wandelsportcentrum Molenstraat 56 in Haaksbergen. Kosten: € 3,00 (DIO leden € 2,00) Consumpties zijn voor eigen rekening. Graag vooraf aanmelden i.v.m. maximale aantal deelnemers.   Ellen van de Lande, telefoon: 053 – 433 59 21 (18.00- 19.00 uur) of via ellenvandelande@yahoo. com.

15


16


U wilt op een verantwoorde manier bewegen, iets aan uw conditie doen en u fitter voelen? Ga dan sportief wandelen! Een tak van sport die uitstekend past bij mensen die streven naar een gezond en fit lichaam. Door het gevarieerde tempo en de krachtige bewegingen van armen en benen is het een activiteit waarmee het hele lichaam in beweging wordt gezet. Het stimuleert de bloedcirculatie, verhoogt de zuurstofopname en verbetert daarmee de algehele conditie. Houdt de gewrichten soepel en versterkt de spieren. Sportief Wandelgroepen zijn op: Dinsdagavond van 19.00 – Zaterdagochtend 9.00 – 10.00 uur  

20.00

uur

en

Sportief Wandelen Veel mensen wandelen regelmatig. Gewoon, om lekker van de natuur te genieten, om af te vallen of om te trainen voor een evenement als de vierdaagse. Wat veel mensen niet weten is dat Sportief Wandelen een vorm van training is om meer uit uw wandelactiviteiten te halen. Jong of oud, dik of dun, (ooit) getraind of ongetraind, mensen met blessures of mensen met een chronische aandoening. Voor vrijwel iedereen is Sportief Wandelen een ideale vorm van bewegen. Iedereen weet dat “gewoon” wandelen een doelmatige, gezondheid bevorderende manier van bewegen is. Het is een natuurlijke activiteit die voldoet aan dezelfde eisen die voor duursport gelden. Sportief Wandelen biedt u nog iets extra`s: een goede persoonlijke begeleiding, een verantwoorde trainingsopbouw en de gezelligheid van uw groepsgenoten. De begeleider/trainer van een Sportief Wandelgroep heeft enkele speciale wandeltrainers opleiding gevolgd en staat borg voor een gevarieerde en verantwoorde opbouw van uw uithoudingsvermogen en looptechniek. Tijdens de training komt alles aan bod, ook uw lichaamshouding en uw lenigheid. Drempelvrees is overbodig. Wandelen kunt u immers met enthousiaste groepsgenoten. Hoe ziet uw wandeltraining eruit?    Een Sportief Wandeltraining begint met een warmingup. Daarna werkt u aan verbetering van uw loop­ techniek, zodat u gemakkelij­ ker gaat be­ wegen. Ook oefent u vers­ chillende wa­ ndelvormen. U wandelt matig intensief op een tempo van zo`n 5 à km/uur, af en toe een kilometertje sneller. Aan het einde van de training volgt een coolingdown, om spierpijn te voorkomen. Door de verantwoorde opbouw van de training is de kans op blessures minimaal. Een ideale manier om na een blessure weer terug te komen op uw gewenste niveau.

   

 

17


Wandelkring DIO hield Algemene Vergadering LAATSTE NIEUWS,deze bijeenkomst werd gehouden net voor het ter perse gaan van dit blad. In het volgende nummer van Gängelproat komt een uitgebreid verslag. Wandelkring DIO hield Algemene Vergadering. Maandag 15 april hield de Wandelkring DIO een goed bezochte vergadering in haar clubgebouw. Voorzitter Hennie Horst noemde 2012 een succesvol jaar voor de club. Het leden aantal groeide naar 323 leden en ook de deelname aan de jaarlijkse wandelevenementen steeg naar 12.990 deelnemers hetgeen 2000 meer was dan in 2011. Hij noemde de renovatie en uitbereiding van het Gängelhuuske met een bestuurskamer een succes actie waardoor het clubgebouw meer gebruiksmogelijkheden kreeg.   De penningmeester Hennie Klootwijk kon het financieelverslag over het boekjaar 2012 positief afsluiten. Dit verslag werd dan ook even als het uitgebreide jaarverslag van de secretaris Gert Nieterau door de vergadering goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezingen werden de voorzitter Hennie Horst en de algemene leden Jan Overbeek en Theo Mentink op nieuw benoemd.   Een belangrijk besluit van de vergadering dat met algemene stemmen werd aangenomen was de verzelfstandiging van de Kennedymars. Dit evenement zal worden ondergebracht in een stichting. Deze stichting zal in de komende maanden haar vorm krijgen waarbij de samenhang met de Wandelkring DIO niet uit het oog zal worden verloren.   Het Wandelsportcentrum Haaksbergen zal in de komende tijd haar activiteiten uitbereiden en haar vleugels uitslaan in de regio. De allround wandeltrainer die aan het centrum is verbonden zal in Enschede ook activiteiten opzetten. Op 25 april zal het Wandelsportcentrum en DIO aanwezig zijn op de seniorenbeurs in Enschede.     De het bestuur van DIO bedankte bij monde van de voorzitter de vele vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten om alle evenementen te doen slagen. De club heeft door die inzet landelijk een zeer goede naam bij de zusterverenigingen en wandelaars.   Huldigingen Een aantal vrijwilligers werd tijdens de vergadering in het zonnetje gezet. Theo Mentink werd door de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Theo zit bijna 25 jaar in het bestuur van de club en verzorgt al vele jaren de administratie voor de Avondwandelvierdaagse. Naast de oorkonde van DIO ontving hij uit handen van de regiovoorzitter van de KNBLO-NL Dick Achterkamp de Zilveren legpenning van deze organisatie.  

18


Een legpenning was er ook voor Bennie ter Huurne, De regiovoorzitter noemde Bennie een man die op zeer veel fronten werkzaam was voor ‘zijn’ DIO. Een van de organisatoren van de vele wandeltochten die DIO jaarlijks organiseert. Ook de      clubaccommodatie zoals het onderhoud en ook de vele uitbereidingen kregen en krijg nog steeds zijn volle aandacht.   Ab en Jannie Schreurs namen afscheid bij de commissie die de wekelijks donderdagmorgen wandeling organiseren. Jannie nam met enkele anderen 15 jaar geleden het initiatief om dit nog steeds groeiende gebeuren op te starten. In de begin jaren waren er gemiddeld zo’n 30 wandelaars. Nu komen er wekelijks ruim 100 deelnemers om te bewegen. Ab verrichte na zijn vervroegt uittreden verschillende werkzaamheden voor deze commissie als dank kreeg hij uit handen van de DIO voorzitter een attentie. Jannie werd toegesproken door Dick Achterkamp en kreeg uit zijn handen de Zilveren legpenning van de KNBLO-NL.   Wandelen is uiteraard het doel van de Wandelkring DIO. De voorzitter haalde een tweetal mensen naar voren die een bijzondere prestatie verrichte. Henk ten Velde werd een speldje uitgereikt voor 40.000 km wandelen. Met deze afstand is hij wereldbolwandelaar hetgeen betekent dat hij ‘rondom’ de wereld is gelopen.   Donny Meijerink heeft voldaan heeft aan de KNBLO-NL criteria van LONG DISTANCE WALKER. Hetgeen in houdt dat je vijf wandeltochten moet lopen die vallen onder de lange afstand van 105 of meer. Zo heeft onder ander Nijmegen –Rotterdam 150 km en Amsterdam – Leeuwarden 160 km gelopen.                                

Samenwerking NWB en KNBLO-NL wordt zichtbaar Het samenwerkingstraject tussen NWB en KNBLO-NL krijgt steeds meer handen en voeten, ook voor u als wandelaar. Zo heeft u al een gezamenlijke jaargids Landelijk Wandelprogramma ontvangen en konden bestuurders deelnemen aan een gezamenlijk georganiseerde Kaderdag. In 2013 komen daar nog een paar middelen bij, namelijk een gezamenlijk logo en een website waarop u de vorderingen van nabij kunt volgen en ook uw mening kunt geven.   Het traject in vogelvlucht Hoe ziet het traject er in 2013 uit? Nu beide bonden mandaat hebben gekregen tijdens de najaarsvergaderingen zijn er volop gesprekken gaande om te komen tot een intentieverklaring. 4 de Looper | Editie 2 (apr. 2013)    De onderwerpen van deze gesprekken zijn: • Wat zijn de doelen van de nieuwe bond; • Wat wordt de juridische constructie van de nieuwe bond; • Organisatiestructuur van de nieuwe bond; • Financiële zaken; • Fiscale zaken; • Wat wordt de nieuwe naam en vestigingsplaats; • Communicatie rondom dit traject; • Welke risico’s zijn er en hoe gaan we die managen.   Uiteindelijk leidt de uitkomst hiervan tot een intentieverklaring waarin beide bonden aangeven bereid te zijn samen een nieuwe wandelsportbond op te richten.   Als wandelaar of bestuurder zult u het komende jaar nog niet veel merken van dit traject. Alle activiteiten gaan gewoon door als vanouds. Pas als de intentieverklaring is goedgekeurd op een Algemene Leden Vergadering worden de volgende stappen gezet. U herkent de gezamenlijke communicatie over het hele samenwerkingstraject aan het logo op de pagina hiervoor. Dit logo staat voor de missie: samen op weg naar één nieuwe wandelsportbond.   Binnenkort kunt u ook de speciale website bezoeken: www.depaserin.nl. Hiermee krijgt u de gelegenheid uw mening te geven en vragen te stellen. Ook kunt u zich abonneren op de bijbehorende nieuwsbrief. Houd www.knblo.nl in de gaten voor de definitieve lanceringsdatum van deze website.  

19


Verslag Noorder Rondtochten de Eerste Winterwandel4daagse provincie Groningen door Pieter Hiemstra Van 24 – 27 januari 2013 zijn de Noorder Rondtochten gehouden. Ook wel de 1e Winter4daagse genoemd. Een primeur in wandelend Nederland en met als plaats van h(w)andeling de Provincie Groningen over 130 km. Een exclusieve prestatie wandeling met een maximum aantal deelnemers van 500 wandelaars en de mogelijkheid op zaterdag en zondag nog eens maximaal 500 dagwandelaars plaats te bieden. De organisatoren hebben het gehoopt maar ook gekregen, want het was deze 4 dagen redelijk boos winterweer. Vorst temperaturen van -3 tot – 10 gr C. , een compleet besneeuwd landschap, mist, weinig zon, neerslag soms sneeuw, gure wind, met als toetje de laatste dag forse dooi met motregen. Kortom de wandelaars kregen waar voor hun 60 euro inschrijfgeld.   De 130 km was opgedeeld in 4 dagtrajecten. 1e dag Start in de stad Groningen met als finish het leuke stadje Appingedam (30 km) ; de 2e dag start wederom in Appingedam nu was Uithuizen (36 km) de finishplaats; de 3e dag vertrek vanuit Uithuizen naar Winsum(25 km) en de laatste dag van Winsum via Zoutkamp naar Balfo (40 km).   De wandelroute verliep vrijwel geheel langs het schaatsparcours van de Noorder Rondritten, een schaatswedstrijd- en toertocht over 130 km , maar dan wel in één dag. De Groninger Jan Uitham heeft deze schaatstocht op naam geschreven in 1963, maar bekender is hij van de 2e plaats van de helse Elfstedentocht 1963, waar Reinier Paping uit Overijssel met de eeuwige roem ging strijken. Deze Jan Uitham, inmiddels 88 jaar, loste voor de 500 wandelaars in De Oosterpoort in de stad Groningen het startschot en dus ook voor mijn vaste wandelmaat van de Nijmeegse 4daagse Jan Lubbinge uit Dwingeloo en voor mij. Zelf had ik mij op deze barre tocht voorbereid door in het voorgaande weekend in Hengelo 18 km en in Aalten 30 km te oefenen. In beide gevallen ook op een geheel besneeuwd parcours en onder flinke winterse omstandigheden. De antislip beschermers onder de schoenen kwamen goed van pas. Voor mij was ook heel bijzonder, dat ik na 51 jaren terug was in de omgeving van Appingedam, waar ik in 1962 in militaire dienst zat en in dat jaar met een militair detachement mijn eerste 4-daagse in Nijmegen heb gelopen. Vooraf is er toen 320 km getraind met bepakking van

20

10 kg en duidelijk zal zijn, dat het wegenstelsel toen betreden nu opnieuw door mij onder handen (voeten) is genomen. Het kwam mij allemaal bekend voor. Ook was er nog een korte ontmoeting met Marijke van Beek (oud-wethouder uit Haaksbergen), nu burgemeester van de gemeente Eemsmond, die op zaterdagmorgen in haar woonplaats Uithuizen het startschot voor de 3e etappe van de Winter4daagse loste. Tijdens deze wandeling ontdekte ik nog één ander DIO lid en wel Henk ten Velde uit Barchem. Jan Lubbinge en ik opereerden vanuit een vakantiehuis te Lauwersoog en dat leverde wel op, dat wij rond de klok van vijf uur opstonden (dus midden in de nacht eigenlijk) om op tijd bij de start om 7.30 u elders in de provincie aanwezig te kunnen zijn. Om toch nog redelijk op tijd weer op de thuisbasis te kunnen zijn, heb ik een familielid ingeschakeld, die dagelijks taxidienst voor ons verrichtte tussen de finishplaats en de startplaats van die dag, waar onze auto stond. Opvallend was, dat de deelnemers voor 80 % in de leeftijdsklasse 55+ zaten en vrijwel allemaal doorgewinterde wandelaars waren. De organisatie van de tochten was zeer goed. Ook speelden de (doorkomst-) dorpen heel goed in op het evenement door het dorp op te sieren met vlaggen, lampjes, vuurkorven langs de route en ook werden wij soms verrast met warme chocolade of een glaasje Berenburg, een stukje kaas, koekjes en snoepjes. Verder waren de rustplaatsen in cafés, dorpshuizen of in de kantines bij de plaatselijke ijsbanen, waar een ieder de inwendige mens kon versterken met soep, snert, broodjes en allerlei warme drankjes, waarbij Jan en ik stelselmatig de koffiemelk uit een meegebrachte kleine flacon schonken. Op een aantal rustpunten was veelal ook een klein programma met live-muziek, waarbij met stip bovenaan het dorpshuis van Onderdendam, waar een gemengd koor optrad met de gebruikelijke meezingers en deze oppepper hadden de wandelaars hard nodig, want weer eenmaal buiten, werden de wandelaars nog even voor de laatste 10 km met een fikse sneeuwbui geconfronteerd. De laatste etappedag 40 km Winsum-Zoutkamp-Baflo werd ronduit de zwaarste dag. Je kan zeggen het venijn zat in de staart. Een dooiaanval teisterde het gehele land, gelukkig geen ijzel, maar wel 20 km in de wind op met motregen met als gevolg wegsmeltende sneeuw en dus veel waterplassen op het parcours en moeilijk nog begaanbare paden. Deze waren meestal na zoveel voetstappen geheel veranderd in natte kleigoten. Volledig verdiend vonden wij het dan ook om in Zoutkamp (halverwege koers) eens aan de appeltaart met slagroom , koffie met cognac te gaan. De kleren in tussentijds iets gedroogd en toen eindelijk voor de wind en met droog weer terug naar de finish in Baflo.


Een mooie grote medaille en een bord met stamppot/ worst was de beloning. Kortom het was de moeite waard om deze uitdaging aan te gaan. 342 wandelaars hebben de finish na 4 dagen zwoegen gehaald. Het Dagblad van het Noorden heeft ons allemaal verheven tot bikkels (voor wat het waard is!). De organisatie was tevreden over het verloop en heeft gemeld om in 2016 alweer zo’n exclusieve wandeling uit te schrijven. De tijd vliegt. Wat mij betreft is het een aanrader en er is nog volop tijd om goed getraind aan de start te staan.

Zomeravondwandelingen 10 – 17 – 24 – 31 juli, 07 en 14 augustus 2013 10 17 24 31 07 14

juli 2013 juli 2013 juli 2013 juli 2013 augustus 2013 augustus 2013

             Afstanden en Starttijden Inschrijfgeld Route Beloning Inlichtingen Bijzonderheden  

Party- en Buffetrestaurant ‘Captain Jack’, Broekheurnerweg 27, Buurse Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen Camping Twente, Oude Deldenerweg 1, Boekelo Camping Scholtenhagen, Scholtenhagenweg 30, Haaksbergen Pannenkoekhuis Erve de Hooge Esch, Alsteedseweg 38, Buurse Café Halfweg, Pastoor Ossestraat 40, Beckum 5 en 10 km Tussen 18.30 tot 19.30 uur € 2,50 Fraaie routes door de Haaksbergse natuur, de routes zijn gepijld en beschreven Indien men een herinnering wenst aan deze wandeltocht kan men een medaille kopen voor € 1,20 Anny Hilderink, Tel: (053) 5726821 (tussen 18.00 en 19.00 uur) Benny ter Huurne, Tel: (053) 5696544 (tussen 18.00 en 19.00 uur) Wandelboekjes hoeft u niet in te leveren, aan de finish ontvangt u een inlegvel voorzien van een leuk plaatje en verenigingsstempel. Deelname aan deze wandeltocht geschiedt geheel op eigen risico. De Wandel Kring D.I.O. kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade.

     

21


Kennedymars Sittard 30 maart 2013 Op 20 april 1963 liepen zeven jongens en vier meisjes van het Bisschoppelijk College in Sittard, naar Amerikaans voorbeeld, de eerste Kennedymars in Nederland. 80 km wandelen in 20 uur tijd. Daarmee is dit de oudste Kennedymars van Nederland . De Kennedy-Mars Sittard start ieder jaar zaterdags voor Pasen.  In 1963 werden er in Nederland nog 2 Kennedymarsen gehouden en wel in Someren en Bergeijk.   Vrijdagmiddag 29 maart al vroeg richting Sittard gereden met 9 enthousiastelingen in twee auto’s. Met dit groepje hebben we vooraf 3 trainingstochten gehad van respectievelijk 40, 50 en 60 kilometer door het prachtige heuvellandschap rondom Hellendoorn.   In de namiddag nemen we onze slaapplek in, in de stadssporthal van Sittard. Het is er dan nog rustig maar dat gaat de komende uren snel veranderen. We gaan naar het stadscentrum om iets te eten waarmee we een goede basis leggen voor wat ons te wachten staat. Ons Twents/Sallands dialect valt de serveerster op. "Goh wat mooi, ik kom oet Olnzel, de leefde hef mie hier e-brach."   Daarna terug naar de sporthal, het is rond het vriespunt en de wind giert ons om de oren. Bij aankomst zijn de slaaphokken al redelijk volgestroomd, overal liggen slaapzakken op dikke of dunne al dan niet zelf opblazende luchtbedden. Ook vervelend piepende luchtpompen zijn meegekomen. Sommigen hebben zelf veldbedden meegesleept. Zou er van slapen in zo’n gemêleerd gezelschap iets terecht gaan komen. Misschien wel, iedereen is toch wel enigszins gespannen. De hamvraag voor iedereen. Wat moet ik morgen aan. De voorspelling is dat het bij de start om 05.00 iets onder het vriespunt zal zijn oplopend tot enkele graden boven nul overdag. Geen groot temperatuur verschil maar de wind is de onvoorspelbare factor.   Om 22.00 uur Huttenrühe, hoewel niet iedereen de klok nog op wintertijd had staan. De nacht verloopt, het gesnurk en geronk daargelaten, redelijk rustig. Om 04.00 uur gaat het licht weer aan. Iedereen kruipt in voor hem of haar geschikt geachte kleding. Ik doe 4 dunne thermohemden aan (kan dus eventueel pellen als het te warm gaat worden), een dubbele Fjallraven broek en een wind en waterdicht Berghaus jack. Deze keuze bleek achteraf perfect te zijn geweest. Geen last van kou en wind, een perfecte combinatie van kleding en weeromstandigheden. We eten ons zelf meegebrachte ontbijt, een bakkie warme troost en om 04.30 uur in de rij voor de start, gelukkig staan we in de sporthal dus de weergoden hebben nog even geen vat op ons.   Iets voor 05.00 uur, voorzitter Ad van Loo spreekt ons vanaf het balkon boven in de sporthal toe. Zijn laatste toespraak als voorzitter. Hij refereert aan de eerste Kennedymars Sittard (van de eerste lopers uit 1963 waarvan er nog 7 aanwezig waaronder de voorzitter). Daarna wordt vanuit de zaal de voorzitter bedankt voor zijn tomeloze inzet de afgelopen 50 jaar als voorzitter.   Het startschot wordt gegeven om precies 05.00 uur door een vrouwelijke loopster uit 1963. Een korte, sobere opening. Dan gaan  de deuren van de sporthal open en dringt de koude lucht zich naar binnen. Dat was niet nodig geweest want al dringend zochten wij de koude wind buiten op. De eerste kilometers gaan door het verlichte Sittard dus van duisternis hebben we geen last. Na enkele kilometers begint het wandellegioen al uiteen te vallen. Geen gespring en gehannes meer voor de voeten. We vormen een groepje van 5 lopers.   Het begin gaat uitstekend, zou dat zo blijven? Gelukkig geen last van mijn tennisarm waar ik de week ervoor tijdens de Dialectentocht in Olst behoorlijk last van had. Eerder dan verwacht komen we op het 20 km punt aan om daar 20 minuten te gaan rusten. Natuurlijk binnen!!! De stemming is zeer goed. Op pad weer, de volgende rust staat gepland op circa 45 km van nog eens 20 minuten. Geen sporen van slijtage, alles loopt gesmeerd. Van de organisatie krijgen we regelmatig een stukje fruit, appel, sinaasappel of banaan en krentenbollen. Jawel, veel keuze in het brood als het maar krentenbollen zijn.   Dan door naar het prachtige ‘witte stadje’ Thorn met zijn rijke geschiedenis, die terug gaat tot het einde van de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich hier een miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis en 20 adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen rechtspraak en sloeg een eigen munt. In 1794 kwam hieraan met de komst van de Fransen een einde.   Nadeel in dit stadje zijn de straten met ‘kinderkoppen’. Na het verlaten van Thorn steken we de grens met België over.

22


Op bijna elk kruispunt staat een in geel hesje gehuld persoon. Een pannekoek in de hand om het verkeer stil te zetten die dat ook terstond opvolgen. De wandelaar heeft voorrang. Hoe anders is de verzorging van de verkeersregelaars hier in België en hoe gemoedelijk ook. Sommigen hebben als maatje voor het lange staan een bakske met 6 Duvelkes naast zich staan. Als ik dat zo zie dan denk ik wat zijn wij in Nederland toch een stel mierenneukers met al die bijna onmogelijk uit te voeren reglementen. Na goed 65 km komen we bij Maaseik terug in Nederland. Nog even en de lopers van de Swentibold Mars van 40 km komen op het parkoers en dat is te merken, het wordt druk. Op 67 km een geplande korte rust van 10 minuten, jawel een tijd om binnen 12 uur te finishen is mogelijk.   Hierna gaat het mij te snel, geen pijntjes, geen blaren, het gaat mij gewoon even te snel. Langzaam zie ik mijn 4 maatjes steeds verder in de meute verdwijnen. Ik trek verder mijn eigen plan. Binnen 12 uur finishen moet ook voor mij mogelijk zijn als er geen verval gaat optreden. De zon schijnt af en toe, de wind waait door mijn haar en baard. Ja, het ‘eigen tempo’ bevalt mij uitstekend. Geen moment dient zich aan van: Gadverdamme ben ik er nog niet.   Ik passeer met opgeheven hoofd het bord welkom wandelaars in Sittard. De laatste kilometers door Sittard. Aan het eind over de spoorbrug, daar staat de Stadssporthal. Een halve ronde door sporthal en ik wordt geklokt op 11 uur en 44 minuten als 84e ste. Ik geef mij zelf een denkbeeldige stevige schouderklop. Dit resultaat had ik vooraf niet verwacht. Mijn vier maten waren 11 minuten eerder binnen. Met zijn allen waren we dik tevreden. Van ons Hellendoorn groepje van 9 komen er 8 over de finish.   Een paar cijfers van de Kennedymars Sittard: Deze jubileumeditie heeft 6630 wandelaars naar de Sporthal in Sittard getrokken. Hiervan vertrokken er 2896 voor de 50e Kennedy-Mars, 1482 voor de 7e Swentibold-Mars (40 km) en maar liefst 2252 voor de 9e MiniMars (10 km).   Van de 2896 Kennedymars lopers zijn er 2188 de finish gepasseerd. Hiervan zijn 40 wedstrijdlopers die vooraf ingeschreven hadden om de mars binnen 12 uur te volbrengen.   De snelste loper deed er 8 uur en 5 minuten over, de langzaamste het er 19 uur en 41 minuten voor nodig. De grootste groep komt tussen de 15 en 16 uur lopen binnen, circa 25% van het totaal aantal lopers.   Kennedymars Sittard zeker de moeite waard, de start is om 05.00 uur en het wordt donker omstreeks 19.30 uur, dus normaal gesproken een dagtocht. Wel is het vroeg in het wandelseizoen De verzorging is redelijk, niet overweldigend, fruit en krentenbollen genoeg maar drinken, buiten water om, moet je zelf meenemen of kopen. Particulier krijg je nog wel eens warme bouillon aangeboden.   Aan het eind een stempeltje in je wandelboekje, een kleine medaille maar een wandelplaatje moet je kopen. En dat bij een 50 jarig jubileum!!   De oudste Kennedymars is die van Sittard, dit jaar voor de 50e keer gehouden. In 2001 is er in Sittard geen Kennedymars gehouden in verband met de MKZ crisis. Someren en Bergeijk organiseren dit jaar hun 51e Kennedymars, waarbij opgemerkt moet worden dat het nog maar de vraag is of Bergeijk in staat is dit jaar een Kennedymars te kunnen organiseren. Er wordt op de KM site Bergeijk naarstig gezocht naar bestuursleden. Zoals de zaken er nu voor staan is Bergeijk na 50 keer exit.   Wat een geweldige wandelervaring.   Met dank aan mijn wandelmaten: Henny Rensen, Ronald en Richard Kok en Rick Liesting en mijn trainingsmaatjes in Hellendoorn: Emmy, Wim, Dick, Ans, Monique, Jeanette, Thea en Adri.   Dirk Haan  

23


DIO is aangesloten bij de KNBLO-NL en het I.V.V.

Wandelprogramma 2013 11 januari

Avondwandeling

24 februari

Veen- en Heidewandeling

16 maart

GPS wandeling met Geocaching Neede

27 en 28 april

24e Internationale Twente Wandelmarathon, Buurse

27 en 28 april

37e Stiepelwandeltochten, Buurse

10 t/m 14 juni

55e Avondwandelvierdaagse

10, 17, 24, 31 juli 7, 14 augustus Zomeravondwandelingen 20/21 september 27e int. Twentse Kennedymars 27e Int. Twentse Nachtwandelmarathon 6e Int. Halve Nachtwandelmarathon 21 september

27e Int. Twentse Dagwandelmarathon 4e Int. Halve Dagwandelmarathon 3e Mini Kennedymars

23 en 24 november Sint Nicolaaswandeling 26 december

Kerstwandeling

www.wkdio.nl www.kennedymars-haaksbergen.nl

24

Bel voor meer informatie naar: wandeltochten: 053 572 68 21 053 569 65 44 Kennedymars: 053 572 55 36 053 572 10 98


Wandelaars, voorrijders en begeleiders gezocht! Ook dit jaar ga ik voor blinden en slechtzienden fiets midweken organiseren, maar daarnaast ook twee wandel weekenden. De fietsweken zijn van 27 t/m 31 mei (tot max. 100 km. per dag), 3 t/m 7 juni (recreatief tot 50 km. per dag), 10 t/m 14 juni (recreatief met variabele afstanden). Voor deze weken ben ik weer op zoek naar voldoende voorrijders. Even voor de duidelijkheid, we maken de fietstochten op tandems en jij bent dus de bestuurder van de tandem en de ogen voor de visueel gehandicapte. Jij bent degene die de visueel gehandicapte een gezellige veilige dag bezorgt. Voor de dag of dagen dat je mee wilt fietsen ben je dus het maatje van de visueel gehandicapte. Van de voorrijders waarvan sommige al 3 jaar meefietsen hoorde ik na afloop van de tochten vaak dat ze die dag een aparte en heel warme ervaring hadden opgedaan. Omdat ik nu drie weken organiseer heb ik, om niet iedereen teveel in beslag te nemen, nieuwe voorrijders nodig.   Daarnaast ben ik op zoek naar mensen die bereid zijn enige hand en spandiensten te verrichten tijdens het ontbijt en het diner. Deze mensen kunnen natuurlijk ook voorrijder zijn of als begeleider van de groep op hun eigen fiets mee fietsen.   De tochten gaan door Twente, de Achterhoek en Duitsland. Erve Bruggert aan de Scholtenhagenweg in Haaksbergen is het logeeradres van de visueel gehandicapten. Een prachtige locatie midden in de natuur aan de rand van het Lankheterbos.   Van 30 augustus t/m 2 september en van 6 t/m 9 september zijn de twee wandelweekenden gepland. Het eerste weekend is voor de stevige wandelaar die makkelijk 20 km. per dag kan lopen. Het tweede weekend is voor de recreatieve loper (meer rusten en enige uitleg over de natuur). Voor deze twee weekenden zoek ik sportieve wandelaars en zeker voor het tweede weekend mensen die iets over de natuur kunnen vertellen. Bij deze tochten kan het zijn dat de visueel gehandicapte haar/zijn hond meeneemt. Ook deze twee weekenden zou ik graag weer enkele mensen hebben voor hand en spandiensten, ook nu kan het natuurlijk in combinatie met wandelbegeleider.   Wanneer u blinden en slechtzienden een warm hart toedraagt is dit voor u misschien wel de ultieme aanleiding om mij te steunen tijdens deze activiteiten in tijd, goederen dan wel financieel om ook dit jaar weer te slagen in de opzet; “een gastvrij Haaksbergen voor visueel gehandicapten.”

Enkele tandems zijn mijn eigendom, één van een vaste voorrijder,  Erve Bruggert stelt er één beschikbaar en wat daarnaast nog nodig is betrek ik van VVV Haaksbergen. Welzorg heeft mij ook benaderd of zij in deze iets voor mij kunnen betekenen Voor vragen en nadere info kunt u mailen of bellen met Dick Hilarius. E-mail: d.l.hilarius@kpnmail.nl Telefoon: 06 205 515 89 Tot ziens bij één van de evenementen.                                                                                         ­                                Dick Hilarius

25


Nieuwsupdate Kennedymars Een nieuwsupdate van de Kennedymars Haaksbergen. Ook dit jaar staan er een aantal veranderingen in de steigers, met de doelstelling het evenement een impuls in de komende jaren te geven zodat het totale evenement uitgroeid tot een groots evenement. Parcours De commissie is druk bezig om nieuwe routes uit te zetten en vast te leggen. Dat biedt voor de wandelaar weer een nieuwe uitdaging, maar ook voor de organisatie. Hoe pakken we dit allemaal aan? Maar stukje bij beetje, 1 ding tegelijk, komt er schot in de zaak. Dit betekent ook dat de vrijwilligers een andere plek krijgen toebedeeld dan voorgaande jaren. Dus ook voor die groep een nieuwe uitdaging die zij, naar wij hopen, graag willen aangaan.   KMclinics Zaken die niet meer doorgaan zijn o.a. de KMclinics en de chips aan de schoenen van de wandelaars. De KMclinics zijn bedoeld voor zogeheten nieuwe wandelaars. De laatste keren kwamen er meerdere ervaren wandelaars op af. Deze zijn uiteraard ook van harte welkom maar dat was niet de opzet voor het organiseren van de KMclinics. Vandaar dat wij, in goed overleg met het bestuur van Wandelkring DIO, heeft besloten om de KMclinics niet meer te organiseren.   Oprichting stichting Kennedymars wordt ondergebracht in een stichting. Vanaf 1 mei 2013 zal de stichting officieel opgericht zijn. Voor de vrijwilligers zal alles verder hetzelfde blijven zoals ze gewent zijn van ons.   Scanningsysteem De chips voor de tijdregistratie worden vervangen door een ander, nog nader te bepalen, systeem. Dit omdat het een hele klus is gebleken om de wandelaars goed over de “matten” te laten lopen. En ook omdat vele chips tijdens het evenement verloren gaan.  

26

Start- en eindtijd Nog een aanpassing is de start- en eindtijd. De starttijd van 22.00 uur wordt aangepast naar 20.00 uur. De nieuwe eindtijd voor de Kennedymars en dagwandelingen zal worden 16.00 uur. Hiervoor is gekozen omdat dan zowel bij de start als bij de finish nog volop winkelend publiek aanwezig is in het centrum van Haaksbergen. Voor zowel de wandelaar als het publiek is dit een leuke ontwikkeling en creëert het meer betrokkenheid van het publiek bij het evenement.

Organisatie De organisatie van de Kennedymars bestaat uit de volgende personen, een aantal worden ondersteund door de uitvoerende comités. Mark Meijerink (voorzitter), Dirk Haan (vice-voorzitter), Thea Stortelder (financiën), Janine Feddema (secretaris), Rikie de Mönnink (administratie), Johan Somhorst (facilitair), Erwin Koning (parcours), Dick Hilarius (facilitair)   Interesse? neem contact op met één van ons!  


WELKE AFSTAND LOOP JIJ 10 21 42 80 KM www.kennedymars-haaksbergen.nl

27


Indien onbestelbaar: Wandelkring DIO Haaksbergen, Molenstraat 56, 7481 GN Haaksbergen

Kennedymars Haaksbergen 20 & 21 sept. 2013

km 1010km

21 km 21 km

42 km

42 km

80 km

80 km

www.kennedymars-haaksbergen.nl

Gangelproat 2013-02  
Gangelproat 2013-02  
Advertisement