WinNova - Oppisopimuskoulutuksen opas opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja työnantajalle (2022)

Page 1

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS - opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja työnantajalle


Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkaohjaaja ja työnantaja Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijan, työpaikkaohjaajan ja työnantajan tueksi. Oppaaseen on koottu kaikki oppisopimukseen liittyvät oleelliset ohjeet: tietoa löytyy työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjauksesta, arvioinnista ja etuuksien maksamisesta. Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä!

Sisältö: WinNova Oppisopimuskoulutus Taitto: WinNova Viestintä

2

Kuvat: WinNovan arkisto ja media-alan opiskelijat Päivitetty 05/2022


SISÄLTÖ PERUSASIOITA OPPISOPIMUKSESTA 1. Oppisopimuskoulutus 2. Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe 3. Oppisopimusopiskelijan työsopimus ja palkka-asiat 4. Yrittäjä oppisopimusopiskelijana 5. Oppisopimuskoulutuksen osapuolten tehtävät 6. Oppisopimuskoulutuksen eteneminen 7. Study@CampusPro-järjestelmä

4 4 4 5 5 6 7 7

EDUT JA KORVAUKSET 8. Taloudelliset tuet opiskelijalle 9. Taloudelliset tuet työnantajalle 10. Palkkatuki

8 8 9 9

HENKILÖKOHTAISTAMINEN 11. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

9 9

TIETOPUOLINEN KOULUTUS 12. Tietopuolinen koulutus 13. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu 14. Ohjeita työpaikkaohjaajalle

10 10 10 11

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN PALAUTE 15. Työpaikkaohjaajakysely ja Työpaikkakysely

12 12

OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET 16. Oppisopimuksen muutokset

13 13

3


PERUSASIOITA OPPISOPIMUKSESTA 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla, käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään WinNovassa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla ja osaaminen osoitetaan näytöillä. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen, määräaikaiseen työsopimukseen tai virkasuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen sopimukseen (=oppisopimus). Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Opinnot suunnitellaan yhteistyössä työnantajan, opiskelijan ja WinNovan kanssa. Tietopuolinen koulutus on useasti monimuoto-opiskelua. Se koostuu WinNovassa mahdollisesti järjestettävistä lähipäivistä, ohjatusta etäopiskelusta ja

-tehtävistä. Opiskelijalta edellytetään valmiuksia itsenäiseen opiskeluun. Osaaminen osoitetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan käytännön työtehtävissä. Perustutkinnon suorittaminen oppisopimuksella kestää keskimäärin n. 2 vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen 1 – 2 vuotta, riippuen koulutukselle asetetuista tavoitteista ja opiskelijan lähtötasosta. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja sen kesto on aina harkinnanvaraista. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa eri alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. ePerusteet-palvelussa (eperusteet. opintopolku.fi) voi tutustua voimassa oleviin tutkintojen perusteisiin.

2. Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe

Oppisopimuksen edellytysten arviointi.

Oppisopimuksen tekeminen (uusille työntekijöille mahdollisesti myös työsopimuksen tekeminen).

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen ja palkkatukihakemuksen tekeminen, jos tukea haetaan.

4

Työpaikalla järjestettävä koulutus alkaa. Mahdolliset tietopuolisen koulutuksen lähijaksot alkavat.


3. Oppisopimusopiskelijan työsopimus ja palkka-asiat • •

• •

Uuden työntekijän kanssa solmittava oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tapahtuva oppisopimuskoulutus ei muuta työsuhteen ehtoja muilta osin voimassa oleva työsopimus koko oppisopimuksen keston ajan työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa oppisopimuksen ajalta

• • •

työn kesto vähintään 2 viikkoa kerryttää palkallisia vuosilomapäiviä kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työntekijöillä: esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.

Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista: www.finlex.fi

4. Yrittäjä oppisopimusopiskelijana Yrittäjä voi vahvistaa omaa osaamistaan oppisopimuskoulutuksena yrittäjyyteen, johtamiseen tai omaan toimialaan liittyvissä koulutuksissa. Yrittäjä hankkii itselleen työpaikkaohjaajan eli mentorin. Mentori voi olla yrittäjän omasta tai toisesta yrityksestä tai muutoin soveltuva henkilö. Yrittäjän kouluttautuminen tapahtuu omassa yrityksessä ja se perustuu WinNovan ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät: • • • • •

yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky yel-vakuutettu y-tunnus yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä

5


5. Oppisopimuskoulutuksen osapuolten tehtävät TYÖNANTAJA

VASTUUNALAINEN TYÖPAIKKAOHJAAJA

• • • •

Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta Maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa Nimeää opiskelijalle vastuunalaisen työpaikkaohjaajan Tarjoaa opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä Antaa mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen koulutukseen ja näyttöihin

• • •

Ohjaa, tukee ja opastaa opiskelijaa työtehtävissä Osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen ja hyväksyy sen Järjestää tavoitteita tukevia työtehtäviä ja noudattaa HOKSia Toimii yhteistyössä oppilaitoksen kanssa Arvioi palautekeskusteluissa opiskelijan kanssa oppimisen edistymistä

OPISKELIJA • • • •

Tekee työtä ja noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työn suorittamisesta Laatii HOKSin yhteistyössä työpaikan ja WinNovan opettajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan Tekee HOKSin mukaisia opintoja ja osoittaa osaamisensa näytöissä Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa

WINNOVAN OPPISOPIMUSKOULUTUS • • • • • • • • • • •

6

Neuvoo ja tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta Ohjeistaa ja laatii opiskelijan HOKSin yhteistyössä opiskelijan sekä työnantajan ja/tai työpaikkaohjaajan kanssa ja hyväksyy sen Suunnittelee ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen kanssa (tarvittaessa toisen oppilaitoksen kanssa) Ohjaa tarvittaessa oppisopimuksen aikana Hankkii valmistavaan koulutukseen sisältyvän tietopuolisen koulutuksen sekä näytöt ellei niitä ole tarjolla WinNovassa Seuraa valmistavan koulutuksen edistymistä ja arvioinnin toteutumista Maksaa mahdollisia koulutuskorvauksia ja opintososiaalisia etuja Toteuttaa HOKSin mukaiset tietopuoliset opinnot ja näyttöjen ohjaukset Tekee yhteistyötä työnantajien, työpaikkaohjaajien ja koulutuksen hankintatilanteissa muiden oppilaitosten kanssa Antaa opintorekisteriotteen Antaa tutkintotodistuksen, kun näytöt on suoritettu hyväksytysti


6. Oppisopimuskoulutuksen eteneminen

OSAAMISEN HANKKIMINEN Työpaikalla järjestettävä koulutus ammattialan työtehtävät kehittävä ote työhön työpaikkaohjaajan ohjaus ja tuki

Yhteistyössä

Tietopuolinen koulutus Monimuoto-opiskelua ja opettajan tuki ja ohjaus

PALAUTEKESKUSTELUT oppisopimusopiskelija & työpaikkaohjaaja

Yhteistyössä

WinNovan opettaja(t)

OSAAMISEN OSOITTAMINEN JA ARVIONTI Kaksikanta-arviointi: työelämän edustaja & WinNovan opettaja

TODISTUS Tutkinto- tai tutkinnon osan todistus: WinNova

7. Study@CampusPro-järjestelmä Kaikki oppisopimuksiin liittyvät opintososiaalisten etujen, koulutuskorvausten ja jaksopalautekyselyiden hakeminen tapahtuu kätevästi sähköisesti Study@CampusPro-järjestelmän kautta. Ohje Study@CampusPro:n käytöstä toimitetaan työpaikka-ohjaajalle ja opiskelijalle oppisopimuksen allekirjoitusten jälkeen. Ohjeessa kerrotaan miten luot itsellesi tunnukset, joita tarvitset kirjautuessasi järjestelmään.

7


EDUT JA KORVAUKSET 8. Taloudelliset tuet opiskelijalle Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta, ellei erikseen niin sovita. PÄIVÄRAHAN, PERHEAVUSTUKSEN SEKÄ MATKA- JA MAJOITUSKORVAUSTEN MAKSUPERUSTEET Päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoituskorvaus ovat opiskelijalle mahdollisesti maksettavia opintososiaalisia etuja. • edut ovat verottomia Ansionmenetyksen korvauksena palkattomilta tietopuolisilta koulutusjaksoilta opiskelijalle maksetaan päivärahaa ja tarvittaessa perheavustusta. • Päiväraha 15 €/opetuspäivä • Perheavustus 17 €/opetuspäivä, mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Mikäli yrittäjälle tulee ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta, on hänelläkin oikeus hakea päivärahaa ja perheavustusta. MATKA- JA MAJOITUSKORVAUS WinNova maksaa matkakorvausta tietopuolisten koulutusten lähipäiviltä, jos opiskelijan yhdensuuntainen matka kodin ja opetuspaikan välillä on yli 10 kilometriä. Matkakorvaus on 0,20 €/km (2018). Huom! Voimassa 1.8.2021 alkaen: oppivelvollisella on oikeus matkakorvaukseen, jos matkan pituus on vähintään 7 km. Majoituskorvaus 8 €/opetuspäivä maksetaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan kotipaikkakunnan ulkopuolella ja opiskelija majoittuu opiskelupaikkakunnalla. SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT Jos opiskelija tai hänen lapsensa sairastuu ja joutuu olemaan poissa lähiopetuspäivältä, asiasta täytyy ilmoittaa opiskelijan tietopuolisesta koulutuksesta vastaavalle opettajalle. Mikäli sairastuminen tapahtuu lähiopetuspäivien aikana, eikä opiskelijalle makseta siltä ajalta palkkaa, maksaa WinNova päivärahat ja perheavustukset myös sairauspäiviltä, lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta vastaan. Opintososiaalisten etuuksien maksuehdot winnova.fi/oppisopimus Opintososiaalisten etujen sähköiseen maksatukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä oppisopimus@winnova.fi 8


9. Taloudelliset tuet työnantajalle KOULUTUSKORVAUS WinNova voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, josta on sovittu oppisopimusta solmittaessa. Mahdollinen koulutuskorvaus maksetaan työnantajalle neljän kuukauden välein työpaikalla tapahtuvan oppimisen palautteita vastaan. Mikäli oppisopimus päättyy kesken sopimuskauden, on siitä ilmoitettava WinNovaan yhden kuukauden kuluessa päättymispäivästä. Tällöin työnantajan on mahdollisuus saada puuttuva koulutuskorvaus ajallaan. Myöhästynyt hakemus maksetaan seuraavan maksukauden yhteydessä. Hakematta jääneet koulutuskorvaukset maksetaan taannehtivasti ainoastaan edeltävän 4 kk:n ajalta. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa työnantajalle. Koulutuskorvausten maksatukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä oppisopimus@winnova.fi. Katso kappale 7. Study@CampusPro-järjestelmä https://study.sopimuspro.fi

10. Palkkatuki Tietoa palkkatuesta ja hakemus löytyy TE-palvelujen sivuilta: Palkkatuki työnhaun apuna

HENKILÖKOHTAISTAMINEN

11. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Oppisopimusopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, joka tarkoittaa tutkinnon osittain laadittua suunnitelmaa ja aikataulutusta WInNovassa järjestettävästä koulutuksesta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeisistä työtehtävistä sekä näytöistä. HOKSin vahvistavat allekirjoituksellaan opiskelija, työnantajan edustaja ja koulutuspäällikkö. HOKS ohjaa oppisopimusopiskelijan osaamisen hankkimista. Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen aikana. 9


TIETOPUOLINEN KOULUTUS 12. Tietopuolinen koulutus • •

täydentää työpaikalla järjestettävää oppisopimuskoututusta vastuuopettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa tietopuolisen koulutuksen henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan HOKSiin • toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, oppimistehtäviä, itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja • opiskelija näkee tietopuolisen koulutuksen ajankohdat ja sisällöt lukujärjestyksestä Winnovan vastuuopettaja ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa opintojen aikana. SAIRAUSPOISSAOLOT • mikäli työnantaja maksaa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta , toimitaan työnantajan sairauspoissaolo-ohjeiden mukaan VAKUUTUSTURVA TIETOPUOLISEN KOULUTUKSEN AIKANA Jos opiskelija saa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, kuuluu opiskelija työnantajan vakuutusturvan piiriin. Muussa tapauksessa opiskelija kuuluu WinNovan vakuutusturvan piiriin.

13. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu KESKEISET TYÖTEHTÄVÄT JA OPPIMISTAVOITTEET Mietittäväksi tulee, millaisia työtehtäviä voidaan toteuttaa ja miten ne vastaavat tutkinnon perusteiden vaatimuksia. TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN OHJAUS Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan, joka auttaa, ohjaa ja opastaa käytännön työtehtävissä. sekä antaa palautetta. Ohjaukseen vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat: • opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus • koulutuksen tavoite • työtehtävät • yksilölliset tarpeet Oppisopimusopiskelija on työpaikalla kahdessa roolissa: työntekijänä ja opiskelijana. OHJAUKSEN TARVE JA OHJAUSVASTUUN JAKAMINEN Työpaikkaohjaaja ja opiskelija suunnittelevat yhdessä mihin työtehtäviin tarvitaan työpaikkaohjaajan ja / työkavereiden ohjausta. Varsinkin uusi työntekijä tarvitsee enemmän ohjausta opintojensa alkuvaiheessa. 10


AIKATAULUTUS Jotta oppiminen on suunnitelmallista ja ajankäytöltään järkevää, on hyvä laatia aikataulut erilaisille oppimistavoitteille. Huomioikaa myös, että tietyt työtehtävät ovat kausiluonteisia ja voivat tulla eteen vain kerran vuodessa. TYÖKIERTO JA TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS TOISESSA YKSIKÖSSÄ TAI ORGANISAATIOSSA Jos oppisopimusopiskelija ei voi työtehtävissään oppia kaikkia tarvittavia tietoja ja taitoja, kannattaa selvittää mahdollisuutta työnkiertoon. Työkierto voi tähdätä uusiin työtehtäviin tutustumiseen tai syvällisempään tehtävien hallintaan. Joskus on myös tarpeen järjestää lisäksi työpaikalla tapahtuvaa koulutusta toisessa yrityksessä.Toisella työpaikalla tapahtuvat oppimisjaksot ovat mahdollisia, jos ne katsotaan tarpeelliseksi. Työnantaja maksaa myös niiltä ajoilta työntekijälle normaalisti palkkaa. KOKO TYÖPAIKAN ASIA Oppisopimuskoulutuksen alkamisesta ja periaatteista on hyvä tiedottaa etukäteen koko työyhteisölle. Työpaikalla tapahtuva oppiminen pitäisi mahdollisimman hyvin saattaa osaksi tuottavaa työtä ja työprosessia, jolloin oppiminen tehostuu. Opiskelija tuo yritykseen uutta osaamista ja viimeisintä tietoa alan koulutuksesta, josta koko työyhteisö voi hyötyä.

14. Ohjeita työpaikkaohjaajalle TYÖPAIKKAOHJAAJAN ONNISTUMISEN AVAIMET Ohjauksessa kannattaa hyödyntää HOKSia ja käydä yhdessä läpi opiskelijan osaamistavoitteita ja niiden toteutumista. Jos oppisopimusopiskelija on uusi työntekijä, hänet tulee perehdyttää talon tapoihin ja työtehtäviin. Oppisopimusopiskelijan työtehtävät kannattaa suunnitella niin, että hän voi niitä tekemällä oppia keskeisiä tietoja ja taitoja. Tarpeen mukaan voi järjestää mahdollisuuksia työkiertoon. Muille työpaikalla työskenteleville kannattaa myös kertoa oppisopimusopiskelijan osaamistavoitteista ja jakaa näin ohjausvastuuta. Työpaikkaohjaaja osallistuu myös näyttöjen suunnitteluun, neuvoo ja ohjaa tarpeen mukaan työtehtävissä sekä antaa palautetta käymällä palautekeskusteluja säännöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa. ePerusteet-palvelussa (eperusteet.opintopolku.fi) voi tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Lisätietoa: WinNovan vastuuopettajalta. Tutustu työpaikkaohjaajakoulutustarjontaamme: winnova.fi/tyopaikkaohjaajalle

11


TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN PALAUTE

15. Työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely

Opetushallitus (OPH) kysyy WinNovan opiskelijoiden työpaikalla oppimisen ohjaukseen osallistuneilta työpaikkaohjaajilta palautetta oppilaitoksen toiminnasta. •

• •

• • •

Työpaikkaohjaajakyselyn vastauslinkit lähetetään oppisopimuksessa tai koulutussopimuksessa nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle jakson päättymisen jälkeen seuraavana 1. tai 16. päivänä. Palautekyselyn linkki tulee ohjaajan sähköpostiosoitteeseen ja tekstiviestillä. Jos jaksolla on ollut useampia ohjattavia, saa työpaikkaohjaaja kuitenkin vain yhden vastauslinkin. Kyselyn voi tarvittaessa välittää eteenpäin henkilölle, joka on käytännössä ohjannut opiskelijaa. Kyselylinkin lähettää Opetushallitus ja vastaukset tallentuvat OPH:n ARVOjärjestelmään. Työpaikkaohjaajakyselyn avulla autat meitä kehittämään ammatillisen koulutuksen laatua. Palautteen kysymykset löytyvät OPH:n sivuilta. Ohjaajapalautteen lisäksi WinNova kysyy työpaikkakyselyllä kaksi kertaa vuodessa työpaikkojen edustajilta palautetta oppilaitosyhteistyöstä. (www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ ammatillisen-koulutuksen-tyoelamapalaute)

• KYSY LISÄÄ: oppisopimus@winnova.fi

12


OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET

16. Oppisopimuksen muutokset Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa oppisopimukseen muutoksia. Työpaikan velvollisuus on ilmoittaa WinNovalle opiskelijan työtehtäviä tai työsuhdetta koskevat olennaiset muutokset. WinNovan velvollisuutena on ilmoittaa työpaikalle koulutuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Oppisopimuksen voimassaoloaika on arvio. Oppisopimusaika lyhenee, mikäli tutkinto tulee suoritetuksi nopeammin. Oppisopimuksen päättyminen ei kuitenkaan automaattisesti päätä opiskelijan ja työnantajan välistä muuta työsopimusta. Mikäli arvioitu oppiaika ei kuitenkaan riitä, voidaan oppisopimusta jatkaa yhteisellä sopimuksella.

OPPIAJAN PIDENTÄMINEN/ LYHENTÄMINEN Oppiaikaa voidaan lyhentää tai pidentää työnantajan ja oppisopimusopiskelijan yhteisestä hakemuksesta. Hakemuksessa tulee perustella muutoksen syyt. Oppiajan pidentämisen/lyhentämisen perusteena voi olla: • aiempien opintojen ja työkokemuksen ennakoitua suurempi vaikutus opintojen etenemiseen • työpaikan tai työtehtävien muuttuminen • opiskeluaikana ilmenneet oppimisvaikeudet • oppisopimuksen keskeytyksen aiheuttama viivästyminen • olosuhteiden yllättävät muutokset OPPISOPIMUKSEN KESKEYTYMINEN Keskeytymisen perusteena voi olla • äitiysloma • varusmiespalvelus • yli 1 kk kestävä sairausloma • Keskeytymisestä on aina ilmoitettava WinNovaan muutoslomakkeella. Oppisopimuksen jatkumisesta keskeyttämisen jälkeen on aina ilmoitettava WinNovalle.

13


OPPISOPIMUKSEN PURKAMINEN • • • • •

koeaikana oppisopimusopiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan joutuessa konkurssiin tai kuollessa yksipuolisesti, työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen oppisopimusopiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen määräyksiä tai tutkinnon suorittaminen ei edisty yrittäjän oppisopimus yrittäjän omalla ilmoituksella

Oppisopimuksen purkamisesta on aina viipymättä ilmoitettava WinNovaan kirjallisesti. Ilmoittamisesta huolehtii työnantaja tai yrittäjä itse.

14


TYÖNANTAJATIETOJEN MUUTOKSET Seuraavien työantajatietojen muutoksista tiedotetaan WinNovaan kirjallisesti: • yrityksen nimi muuttuu • yritys fuusioituu • yrityksen toiminta lakkaa • Y-tunnus muuttuu • omistaja vaihtuu MUUTOKSESTA ILMOITTAMINEN Muutoslomake löytyy sivuiltamme winnova.fi/oppisopimus Muutoslomakkeen voi toimittaa tulostettuna oppisopimustoimistoon tai pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä oppisopimus@winnova.fi.

15


Pori Tiedepuisto 3, 28600 PORI Rauma Suojantie 2 B, 26100 RAUMA Oppisopimusneuvonta p. 044 455 7500 oppisopimus@winnova.fi winnova.fi/oppisopimus Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@winnova.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.