Page 1

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle Käytettävä ennen 31.5.2015

Hyviä & hyödyllisiä linkkejä

YHTEISTYÖ KEHITTÄMINEN TURVALLISUUS IHMISLÄHEISYYS PALVELU


TEEMAT 3. 4. 6.

On paljon asioita, joille emme voi mitään. Mutta vielä enemmän on asioita, joille voimme.

8. 9. 13. 14.

Ota ja parasta

16.

Opetuksen ja ohjauksen trendit seuraavat yleistä kehityskulkua ja globaalien megatrendien ensimmäiset aallot rantautuvat usein oppilaitoksen, opettajan ja opiskelijan arkeen erilaisten kehittämishankkeiden kautta.

18. 18.

Ota ja parasta on WinNovan toteuttamien hankkeiden yhteinen julkaisu, joka kokoaa hankkeiden hyviä käytäntöjä, tuotoksia, oivalluksia ja ideoita kaikkien käyttöön. Toimitus

Eija Häyrinen Anne Vaahtio

Sisällön tuottajat Tiina Kallio Anna Kuromaa Tuula Lehtonen Kaisa Leivo-Jokimäki Jonna Malmivuori Alpo Paavola Sanna Ruhalahti Liisa Sarasoja Ben Schrey Petri Sotarauta Päivi Suotunen Mirjam Voutilainen Ulkoasu

Anne Jacksen

Kuvat

Eija Häyrinen Anne Jacksen

Painos ja painopaikka 800 kpl Laitilan kirjapaino Oy

2

Avoimet oppimisympäristöt, työssäoppimisen uudet mallit, työelämälle tarjottavat uudet palvelut ja opetukseen ja ohjaukseen kehitetyt pedagogiset käytännöt rikastuttavat opettajan ja opiskelijan arkipäivää. Vaikka yksittäisten hankkeiden tavoitteet saattavat joskus tuntua korkealentoisilta ja tavanomaisesta arjesta irrallisilta, on kaiken kehittämistoiminnan tavoitteena perustehtävän, ammatillisen koulutuksen, laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Pienikin arkinen oivallus ja muutos voi olla läpäisyn kannalta merkittävä, puhumattakaan suurista harppauksista, joita ollaan ottamassa muun muassa osaamisperusteisuuteen liittyen. Kädessäsi on WinNovan toteuttamien hankkeiden yhteinen julkaisu, joka kokoaa hankkeiden hyviä käytäntöjä, tuotoksia, oivalluksia ja ideoita kaikkien käyttöön. Ota ja parasta!

Taina Kivioja

Taina Kivioja Kehityspäällikkö


vuorovaikutustaitoja opitaan VAIN yhdessä tekemällä!

Lopeta luuleminen, aloita

Avoin mieli havaitsee asioita, joita suljettu mieli ei edes osaa kuvitella.

ÄÄN M Ä RT

“Kielemme rajat ovat maailmamme rajat” Wittgenstein. Kieli luo todellisuutta: mistä puhutaan, mitä puhutaan, miten puhutaan, millaisella tulevaisuuskuvalla.

Huomaa ja huolehdi!

JA

YVÄ KI H E TÄ

Yhteistyö-

kuuleminen. 3

Palikat

Yksinkertainen ja nopea työkalu ryhmän/tiimin/osaston vuorovaikutuksen ja keskustelukäytäntöjen arvioimiseen on kohinasäädin. Kirjataan post it-lapuille asioita, jotka ryhmitellään kolmen otsikon alle: 1) puhutaan paljon 2) puhutaan vähän, olisi tärkeää puhua lisää 3) ei puhuta, mutta olisi syytä nostaa keskusteluun ja jos uskallusta ja rohkeutta on niin mukaan voidaan lisätä 4) ei uskalleta/ei saa puhua.

PIS

Miten välität WinNovan arvot omille opiskelijoillesi? YHTEISTYÖ KEHITTÄMINEN TURVALLISUUS IHMISLÄHEISYYS PALVELU


Jatkossa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien tutkintojen mitoituksen peruste on osaamispiste. Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Kattavuus = kuinka suuren osan tutkinnon suorittaneen ammattitaidon kokonaisuudesta kyseinen tutkinnon osa muodostaa Vaikeusaste = tutkinnon osan vaikeus verrattuna muihin saman tutkinnon osiin Merkittävyys = tutkinnon osan tärkeys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai sosiaalisen integraation kannalta

Jos kiinnostaa lue lisää. Piste. www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ artikkelit/tutke/index.html

Vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60:tä osaamispistettä.

Potkua pedagogiikkaan! Opiskelijan yksilölliset joustavat opintopolut ovat päivän sana. Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat opiskelijan yksilölliset valinnat, henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja urapolut. WinNova on muiden ammatillisten oppilaitosten tavoin uudistamassa opetussuunnitelmiaan ja koulutuksen rakenteita sekä sisältöjä kehittäen samalla opintohallintojärjestelmäänsä. Näin halutaan varmistaa sähköisten oppijan palveluiden käyttöönotto valtakunnan etulinjassa. Jatkossa pystytään aiempaa paremmin palvelemaan koulutukseen hakeutuvia ja jo koulutuksessa olevia opiskelijoita sekä mahdollistamaan yksilöllisiä ratkaisuja. Hyvä pedagoginen johtaminen tukee tätä. Järjestelmästä huolimatta on opettaja edelleen kaiken keskiössä. Ohjaustyössä opettajan tulee tuntea koulu-

4

tusammatti ja siihen johtava tutkinto, sen rakenteet ja tutkinnon osat. Hänen tulee osata auttaa opiskelijaa opintopolkujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetustyössä opettajalta vaaditaan innovaatioita ja kykyä tehdä opetuksellisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat opiskelijan mahdollisimman hyvän oppimisen ja antavat pohjan tutkinnossa vaadittavaan osaamiseen. Opiskelijalta odotetaan sitoutumista ja oppimistaitoja. Opiskelijan osallistaminen oman koulutuksensa suunnitteluun ja toteutukseen on joustavien yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen ja tehokkaan läpäisyn edellytys. Mitä paremmin opiskelijat tuntevat omat tutkintonsa ja mahdollisuudet sen erilaisiin toteutuksiin, sitä paremmin heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa ja samalla motivoida itsensä tutkinnon suorittamiseen.

TUTUSTU!

Pedagogiikka

OSAAMISPISTE

WinNova on ollut vuosina 2011 – 2014 mukana Opeda -hankkeessa, jossa on kokeiltu ja kehitetty erilaisia ratkaisumalleja oppilaitosten johdon ja opettajien käyttöön. Hanke on tuottanut kolme julkaisua, joiden tehtävänä on auttaa ja innostaa johtoa ja opettajia oman työnsä kehittämisessä opiskelijoiden ja työelämän hyväksi. Lupa kokeilla – erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella • Potkua pedagogiikkaan • Opiskelija oman oppimisensa johtajana. Tutustu kirjasiin ja lataa ne itsellesi osoitteessa www.koulutustakuu.fi. Sivusto on opettajille ja ohjaushenkilöstölle suunnattu palvelusivusto, jonne on koottu hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä, julkaisuja, ja erilaisia toimintamalleja.


kehittyminen on työuran mittainen prosessi. Jokaisen opettajan olisi hyvä aika ajoin Pedagoginen rakkaus Simo Skinnari , kasvatustieteen professori palauttaa mieleensä miksi ”Pedagoginen tekee opettajan rakkaus on opettamisen tapa. työtä.

Mikä on oma pedagoginen missiosi?

Se ei pyri olemaan mieliksi vaan karaisee ja ohjaa itseohjautuvuuteen – ei riippuvuuteen opettajasta. Oppimisen takkuillessa opettaja osaa luoda uskoa oppijan etenemiseen. Pedagoginen rakkaus ei ole tunteilua tai myötäilyä vaan se on työtapa, johon sisältyy hellittämätön mielenkiinto ja sinnikkyys oppijan tukemiseen – hänen ja koko yhteiskunnan hyväksi.”

Sanna Ruhalahti, lehtori, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

5

Pedagogiikka

”Mitä ihmiseksi kasvu tarkoittaa ja mikä merkitys pedagogisella rakkaudella on kasvamaan saattamisessa? Pedagogisessa rakkaudessa on kyse aidosta ihmisyydestä, totuudellisuudestaa, sydämen sivistyksestä. Rakkaus opiskelijoita ja opetettavia asioita kohtaan tuo esiin kasvatustyön ytimen ja perimmäisen päämäärän: ihmisyyteen kasvatOpettaja tekee työtään tamisen ja kasvuun saatoman persoonansa kautta ja opettajana tamisen.”


Ohjaus

Kohtele minua ja muita tasapuolisesti

KANNUSTA ja TSEMPPAA minua silloinkin kun asiat eivät mene suunnitellusti

KOHTAA MINUT kiireettä

Huomioi minut tervehtimällä ja kysy mitä minulle kuuluu

Ole oikeasti Tarvitsen sinulta myös LÄSNÄ konkreettisia JA KUUNTELE ohjeita ja mitä minulla on sanottavaa

neuvoja

Opettajan ja opiskelijan onnistunut kohtaaminen

Mitä sinulta toivoisin… Lähde: opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen ammattiopisto Luovista, Professorintien koulutustilaisuudessa 17.5.2014.

6

Joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi

Opetushallituksen 2011 – 2015 Ammatillisen koulutuksen läpäisyohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta eli tukea opintojen etenemistä ja tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Osana valtakunnallista läpäisyohjelmaa on WiNovassa toteutettu ryhmänohjaajien vertaisvalmennus, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa ryhmänohjaajien valmiuksia toimia omassa työssään. Prosessin aikana ryhmänohjaajat ovat pohtineet muun muassa opettajan ja opiskelijan kohtaamisia ja onnistumisen edellytyksiä.


Miten motivoit opiskelijan - TOP FIVE -

POSITIIVINEN PALAUTE

Motivaatiosta kaikki lähtee STAY IN -hanke käynnistyi WinNovassa marraskuussa 2013. Projektissa kehitetään ammatillisen peruskoulutuksen opettajille soveltuva koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota tukea, apua, työvälineitä, taitoja ja tietoja opettajan hyödynnettäväksi, jotta hän pystyy paremmin vaikuttamaan ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn. Kehiteltyä koulutuskokonaisuutta pilotoidaan vuosien 2014–2015 aikana toteutuksella, johon pyritään samaan mukaan vähintään 15 ammatillista ja ATTO-opettajaa Satakunnan alueelta. Koulutuksen sisältöön ovat päässeet opettajat vaikuttamaan. Laajan kyselyn ja haastattelujen avulla koottiin opettajilta ja muilta sidosryhmiltä toiveita ja ajatuksia kehiteltävän koulutuskokonaisuuden suhteen. Kysy lisää mahdollisuuksistasi osallistua koulutuspilottiin: Jonna Malmivuori - Mirjam Voutilainen - Kaisa Leivo-Jokimäki “ This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 PROJECT NUMBER – LLP-LDV-TOI-13-AT-0010”

kannustus - kehuminen - palkitseminen myönteinen asenne - vain muutama negatiivinen asia palautteessa OPISKELIJAN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

yhteinen tekeminen - toiminnallistaminen - aktivointi keskusteluun - yksilöllistäminen TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN SAAVUTETTAVISSA OLEVIKSI

väli- ja päätavoitteet - selkeät deadlinet mielekkäät oman tasoiset oppimistehtävät - mielekkäät opetusmenetelmät - oppimistehtävät - oikeudenmukainen arviointi OPETTAJAN OMA ESIMERKKI

oma innostus - olen oma itseni - asetun opiskelijan asemaan OPISKELTAVIEN ASIOIDEN LIITTÄMINEN OMAAN ALAAN

käytännön esimerkit - vierailevat luennoitsijat - entiset opiskelijat - havaintoihin perustuva opetus - yhteistyö työelämän kanssa

7

Ohjaus

Hoksaa hopsata!


Laatu

Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka auttaa arvioinnin kohteena olevan oppilaitoksen laadun kehittämistä. Ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan oppilaitoksen toimintojen – kuten tutkintojen, hankkeiden tai jonkin osa-alueen laatua. Vertaisarvioijat tekevät päivän mittaisen arviointikäynnin kohdeorganisaatioon vertaisarviointia tehdessään. Yleensä ryhmässä on kolme osallistujaa: yksi arvioitavan aihealueen osaaja, yksi laadunhallinnan osaaja ja yksi vertaisarvioinnin osaaja.

Vertaisarviointi on myös vertaisoppimista!

Hyvä vertaisarvioijaryhmä on riittävän laaja-alainen ja toistensa asiantuntemusta täydentävä. Vertaisarvioijat tulevat oppilaitokseen ”kriittisinä ystävinä”, joilta odotetaan kehittämisalueiden esiin nostamista, mutta kuitenkin ystävällisessä ja kehittävässä hengessä. Yleensä ensikertalaisia hieman jännittää ennen vertaisarviointia, mutta kaikki vertaisarviontiin osallistuneet ovat summanneet kokemuksensa jälkikäteen myönteisiksi. Tärkeä näkökulma vertaisarvioinnissa on järjestelmällisesti toteutettu toinen toisilta oppiminen ja verkostoituminen muiden oppilaitosten kanssa. Vertaisarvioinnin avulla saadaan esiin vahvuuksia, kehittämisalueita ja hyviä käytäntöjä. Vaikka vertaisarvionnin juuret ovat laadunhallinnassa ja laadun kehittämisessä, toimii vertaisarviointikäynti aina myös erinomaisena oppimiskokemuksena arviointiin osallistuville. Monta kertaa arvioijat ovat olleet iloisesti yllättyneitä siitä kuinka paljon he ovat itse oppineet arviointikäynnin aikana. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä muistuttaa, että vertaisarvionnit ovat aina ehdottoman luottamuksellisia, eikä niissä saatua tietoa saa välittää eteenpäin missään tilanteessa. Niinpä niistä arvioijille koituva oppi on sanan varsinaisessa merkityksessä hiljaista tietoa.

8

ARJEN LAATU on pienissä teoissa! Noudata aikatauluja Ole ajoissa kokouksessa, aloita ja lopeta oppitunnit ajallaan ja ilmoita jos joskus myöhästyt. Vastaa kaikkeen saamaasi sähköpostiin. Joskus pelkkä OK tai palaan asiaan myöhemmin voi olla riittävä vastaus, mutta vastaa aina jotakin. Muista käyttää automaattivastauksia jos olet pidemmän aikaa poissa sähköpostin ääreltä. Jos olet ilmoittautunut koulutukseen tai kokoukseen, etkä pääsekään osallistumaan, muista ilmoittaa peruutuksesta! Ota huomioon se kuinka työsi linkittyy muiden töihin. Jos myöhästyt omissa aikatauluissasi heijastuu se prosessissa seuraavana oleviin ja myöhästyminen kertaantuu ja kasaantuu ketjun viimeisille. Ennakoi ja ota huomioon myös muut työvaiheet!

ttäin n Päivi vassa oaa, o ij WinNopiskelutat 4140ihin vaikLA jo MAL läsi O rkil e s e im WinNovassa on toteutettu vertaisarviointeja vuosina 2011-2014 Viritin ja Vahvistin – hankkeiden kautta varsinais-suomalaisten oppilaitosten verkostossa. Vuosina 2014-2015 vertaisarviointeja toteutetaan Satakunnassa yhdessä Kankaanpään opiston ja Sataedun kanssa Kaiutin –hankkeen kautta.


Käsitys tiedosta muuttuu koko ajan. Tieto päivittyy nopeasti ja informaatiota on saatavilla rajattomasti. Tietoa luodaan, jaetaan ja muokataan yhdessä. Pohdimme tiedon omistajuutta. Teknologiataidot korostuvat oppimisessa ja opettamisessa. Tulevaisuuden työpaikat ja oppimisympäristöt edellyttävät opiskelijoilta valmiuksia hyödyntää teknologiaa tulevissa työtehtävissä. Yhteisöllinen tekeminen ja tiedonrakentaminen, vertaisoppiminen ja tietoverkkoja hyödyntävät ympäristöt tekevät oppimisesta yhteistä. Teknologia yhdistää ja mahdollistaa monipuoliset oppimisen areenat. Työelämä odottaa oppilaitoksista valmistuvista omaaloitteisia käytännön osaajia ja omaa työtään organisoivia työntekijöitä. Opettamisen ja oppimisen on myötäiltävä opiskelijaa, jotta hän aidosti kehittää omaa asiantuntijuuttaan työelämän osaamisvaatimuksia vastaavaksi. Mobiilius ja sen hyödyntäminen opiskelussa tarjoaa monia mahdollisuuksia joustaviin pedagogisiin ratkaisuihin. Mobiilit ohjaus- ja oppimisympäristöt ovat arkea, sillä mobiilit laitteet löytyvät nykyisin jo lähes jokaisesta taskusta. Mobiilisti tapahtuva oppiminen on järkevä yhdistää verkossa oppimiseen ja perinteiseen lähiopetukseen. Itseasiassa mobiiliopetus on todellista lähiopetusta. Mobiililaittein on mahdollista ohjata aitoihin työelämän tilanteisiin sijoittuvia oppimisen prosesseja, kun opiskelijat toimivat joko yksin tai ryhmässä yhdessä muiden opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa työpaikoilla.

HangOut

Webex

Facetime

Lync

Skype

Adobe Connect

Tiedosta - tutki - opettele sovella - arvioi

Mobiilit oppimisympäristöt tukevat aidoissa ympäristöissä tapahtuvaa yhteisöllistä tiedonrakentelua ja arjen työtehtäviin liittyvää ongelmanratkaisua. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Mobiilioppiminen ja -opettaminen haastaa ajattelemaan oppimisprosessin pedagogisesti uudella tavalla. Opetuksen suunnittelussa on yhdistettävä joustavalla tavalla opiskelijoiden teknisen ja sisällöllisen osaamisen kehittyminen. Tämä edellyttää myös opettajalta uudenlaista osaamista ja ajattelua. Mobiilius mahdollistaa autenttisuuteen, tässä ja nyt -tilanteisiin, perustuvan opettamisen ja oppimisen. Parhaimmillaan mobiilius johtaa oppimisen flow-kokemuksiin ja upeisiin oppimisen tuloksiin, sillä oppiminen ei rajoitu pelkästään luokkahuoneiden seinien sisälle. Tutkija Pasi Silander on kehittänyt ja soveltanut erilaisiin pedagogisiin malleihin perustuvia mobiiliohjauksen ja -oppimisen apuvälineitä. Yhteistä kaikissa malleissa on niiden sopivuus autenttisiin oppimistilanteisiin ja ammatillisessa koulutuksessa esimerkiksi työpaikoilla oppimiseen. Mobiililaitteet toimivat työkaluina, joilla pedagogisesti mielekäs oppimisprosessi ja strukturointi laajenee koulurakennusten ulkopuolelle. Opiskelijahallintajärjestelmä

Wiki - työpäiväkirja - yhteisöllinen reflektointi - palaute ja arviointi

Mobiiliohjauksen ympäristöt työssäoppimisen ohjauksessa

Blogi - työpäiväkirja - videoinnit - reflektointi - palaute ja arviointi Moodle ja mobiiliohjaus

Kyvyt.fi Yhteisöt

... Mobiiliohjauksen ympäristöt

Googlen työkalut

Linkedin

Facebook

9

Mobiilioppiminen

MOBIILISTA MONEKSI


Mobiilioppiminen

Mobiilisti ammatillisella Mobiililaiteet ovat olennainen osa nuorten ja aikuisten arkea. Mobiilit opetus-ja oppimiskanavat ovat arkea. Mobiilia oppimista voidaan toteuttaa monella tapaa ammatillisessa koulutuksessa. Tärkeä on muistaa, että opiskelija on mobiili. Mobiilisti toimiessa yleensä hyödynnetään sosiaalisen median sovelluksia.

wiki-sivustot toimivat hyvin tässä tarkoituksessa (esim. Wikispaces, Google Sites).

Mobiiliohjauksesta on helppo aloittaa opiskelijoiden kanssa. Opiskelijaryhmälle perustetaan oma ryhmä sosiaalisen median yhteisöpalveluun esimerkiksi työssäoppimisen ajaksi. Opiskelijat kuvaavat ja kirjoittavat kokemuksistaan viikoittain ryhmään ennakkoon annetuista teemoista. Näin työssäoppimisen valvonta helpottuu, yhteisöllisyys lisääntyy ja tiivistyy sekä oppimisen dokumentoinnista tulee aiempaa välittömämpää, helpompaa ja mielekkäämpää. Työskentelyalusta voi olla myös opiskelija- tai ryhmäkohtainen blogi tai wikisivusto. Mobiilivideot toimivat niin lähi- kuin verkko-opetuksessa. Opiskelijoille laaditaan erilaisia case-tehtäviä esim. ammattialan asiakaspalvelutehtävistä, jotka sitten toteutetaan mobiililaittein ja tallennetaan sopivaan media- tai pilvipalveluun. Mobiilivideoita voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden/ryhmien blogeissa, jolloin dokumentointi tapahtuu videointina. Mobiilibloggaus on hyvä keino kerätä omaa osaamisen portfoliota opintojen aikana ja käyttää sitten valmistumisen jälkeen esimerkiksi työnhaun tukena. Myös

Pääblogi (ohjaaja)

Kuvienjakopalvelut (esim. Instagram, Flickr) toimivat hyvin erilaisissa visuaalisissa tehtävissä ja markkinoinnissa. Myös työssäoppimista on mahdollista raportoida ja dokumentoida vaikka Instragramissa kuvien välityksellä. Kuva kertoo opettajalle yhdellä silmäyksellä millaisia työtehtäviä opiskelija on päivän aikana päässyt tekemään. Opettaa voi myös täysin mobiilisti. Opintojakson oppimisympäristönä on esimerkiksi blogi (Blogger) ja opintopiirien työskentelyalustoina ovat blogien lisäksi Google Drive ja muut mobiilisovellukset. Ohjausta tehostavat opintojakson Whats App- ryhmä ja Lyncohjaus. Opetuksen lähtökohtana on autenttisuus ja dialogisuus. Mallia voi soveltaa hyvin ammatillisessa opetuksessa. Linkki: http://yhteistyoverkostotkyv. blogspot.fi/ Oman opetusalasi mobiilius on siis rajatonta ja mahdollista. Aloita jo tänään! Lähteet: Mobiiliopas 2. 2013. Viitattu 2.6.2014. https://sites. google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/mallit Blogit: opiskelija 1

Opintoihin liittyviä videoklippejä Youtubessa

Blogit: opiskelija 2

Päivitysten linkitys Facebooksivuille

Blogit: opiskelija 3

Kirjanmerkkejä Deliciouspalvelussa

Blogit: opiskelija 4

Twiittaa päivitykset Twitteriin

Blogit: opiskelija 5

Opintojen kuvat linkitetty Picasasta

Blogit opetuksessa

10


Mobiilioppiminen

MIKÄ on

QR

-koodi? QR = Quick Response Tämän pienen mustavalkoisen neliön (QR-koodi) taakse voit piilottaa nettilinkin, koulutukseen ilmoittautumisen, kyselyn, tentin, tekstiä, yhteystietoja tai vaikka karttalinkin. Koodin taakse voit kätkeä lähes mitä verkkoaineistoa vain. Linkki voi johdattaa tekstin, puheen, videon tai kuvien äärelle. Olennaista on se, että pääset koodin sisältöön käsiksi mobiilililaittein missä vain.

QR-koodeja voit luoda myös mobiililaitteella

•QR Code Creator (iOS) •QR Droid (Android) •QR Code Generator (Windows)

Hankkeessa tuotettua hiirimattoa jaetaan koulutustilaisuuksissa 8.8. Mikäli et ole vielä saanut omaasi pyydä sellainen eija.hayrinen @winnova.fi

Näin teet QR-koodin

QR-koodien käyttövinkkejä

1. Valitse QR-koodin tekemiseen sopiva verkkosovellus esim. http://www.qr-koodit.fi/generaattori http://goqr.me/ http://www.qr-code-generator.com/ 2. Valitse ja kopioi haluamasi www-osoite, johon haluat QR-koodin vievän lukijan 3. Liitä valitsemasi www-osoite QR generaattoriin 4. Tallenna generaattorin luoma koodi sopivassa muodossa (kuvatiedosto).

- oppimateriaalit ja aineistot - koneiden ja laitteiden käyttöohjeet (manuaalit ja videot) - verkkosivujen paikkatiedot (karttalinkit) - kalenteritapahtuman linkki - ilmoittautumiset koulutuksiin ja tilaisuuksiin - oppimisen tarkistaminen (“mobiilitentti”) - kyselylomake - erilaiset oppimispolut oppilaitoksen tiloissa tai ulkona - työhuoneiden nimikyltit

QR-koodin lukeminen mobiililaitteella 1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija 2. Vie laitteen kamera haluamasi QR-koodin päälle ja lue koodi 3. Luettuasi koodin voit tehdä erilaisia toimintoja riippuen koodin sisällöstä ja asentamastasi QRkoodin lukijasovelluksesta Syvenny mobiilipedagosisiin malleihin: https://sites.google.com/site/ mobiilillaluonnollisesti/mallit

Liity sosiaalisen median verkostoihin Facebookissa ja ylläpidä osaamistasi!

- eWinNova (WinNovan suljettu ryhmä winnovalaisille) - Mobiili ammatillisella - iPad opetuksessa - TVT ammatillisessa koulutuksessa - Tablet-laitteet opetuksessa - Mobiilisti-hanke - Mobiilipedagogia opetuksessa - Mobile devices 4 learning - MobiiliTOP

Mobiilisovelluksia kattavasti koottuna: https://sites.google.com/site/ mobiilillaluonnollisesti/mobiilisovellukset

11


Mobiilioppiminen

Työelämäkumppanuus voimavaraksi –hankkeessa tuotettiin seitsämän lyhyttä videota, joissa työelämän edustajat eri aloilta kertovat millaista osaamista ja työelämätaitoja he odottavat alallaan toimivilta ammattilaisilta. Videot ovat vapaasti käytettävissä myös opetuksessa joko luokkatilanteissa tai etäopintoina. Videoita pääsee katsomaan helposti ilman erillistä kirjautumista hankkeen blogin kautta osoitteessa www.tyoelamakumppanuus.blogspot.fi

Osoitteesta löytyvät seuraavat videot: Valmet Automotive Oy Uudenkaupungin autotehdas: työnhakutaidot. HR asiantuntija Tomi Salo Valmet Automotive Oy Uudenkaupungin autotehdas: kansainvälinen osaaminen työpaikalla. Viestintäasiantuntija Mikael Mäki Kenkäkauppa Alina: asiakaspalveluosaaminen. Yrittäjä Outi Nurmi Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy: työnhakutaidot. Tuotantopäällikkö Tommi Suutari Laitilan kaupungin työterveyshuolto: alaistaidot. Työ-ja organisaatiopsykologi Katriina Rehnbäck Turun yliopisto: tulevaisuuden työmarkkinoilla vaadittava osaaminen. Koulutuspäällikkö Leena Jokinen Satakunnan sairaanhoitopiiri: puhdistuspalvelualalla vaadittava osaaminen. Siivouspäällikkö Mari Valtonen ja laitoshuoltaja Susanne Rautavalli

Ylläpidä mobiiliosaamistasi! Mobiilioppimista hyödynnettiin opettajien työelämäjaksojen raportoinnissa Työelämäkumppanuus voimavaraksi –hankkeessa v.2012-2014. Opettajat loivat itselleen blogin, johon he raportoivat iPadin avulla jakson aikana kuvin, videoin ja tekstein jakson aikana oppimiaan/havainnoimiaan asioita.

12

Työelämäkumppanuus voimavaraksi –hankkeessa kymmenen varsinaissuomalaista aikuisopettajan tutustui alueen työelämään työelämäjaksolla. Näiden työpaikkojen työelämän edustajille tarjottiin vastavuoroinen mahdollisuus tutustua oppilaitoksen toimintaan 3-5 päivän ajan.


Kehityskeskustelu Kehityskeskustelut ovat oleellinen linkki ketjussa, joka johtaa WinNovan visioista ja strategioista jokaisen työntekijän omaan työhön. Kehityskeskustelut käydään WinNovassa joustavasti vuoden lopussa/seuraavan vuoden alussa, kuitenkin siten että kehityskeskustelut on käytynä syyskuun loppuun mennessä. Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan.

Voit antaa kehityskeskusteluista palautetta intran uutisista löytyvän linkin kautta. Koulutusrekisteri Vuoden 2014 alusta alkaen kaikki työajalla suoritettu täydennyskoulutus on kirjattava Sympassa olevalle lomakkeelle ”koulutusrekisteri 2014”. Tämä tehdään jotta vuoden lopussa voidaan hakea ns. kolmen päivän koulutusoikeuden perusteella vähennystä täydennyskoulutuksen ajalta työntekijän palkkakuluista. Onkin tärkeää, että jokainen kirjaa rekisteriin itse kaiken sellaisen WinNovan ulkopuolisen täydennyskoulutuksen, jossa on vuoden aikana ollut. WinNovan omista koulutustilaisuuksista osallistumiset kirjataan keskitetysti henkilöstöpalveluissa.

Osaamiskartoitus Sympaan ilmestyy syksyn aikana opettajan pedagoginen osaamiskartoitus. Käy tutustumassa ja mikäli osaamisvajeita ilmenee, mieti kehittämistoimet yhdessä esimiehesi kanssa. Opettajan pedagoginen osaaminen 1. Opiskelijan oppimiseen liittyvä osaaminen 2. Opiskelijan kohtaamiseen liittyvä osaaminen 3. Opetuksen suunnitteluosaaminen 4. Opetuksen toteuttamisosaaminen 5. Opetuksen kehittämisosaaminen 6. Arviointi- ja palauteosaaminen 7. Näyttötutkinto-osaaminen 8. Erityispedagogiikan osaaminen 9. Yrittäjyyskasvatuksen osaaminen (lähde: Aila Paaso 2010)

Osaamisen kehittämisen keinovalikko - täydennyskoulutus - työelämäjaksot - työnvarjostus joko WinNovan sisällä tai toisessa oppilaitoksessa/työpaikalla - mentorointi - työnohjaus - yhteisopettajuus eli työparitoiminta - vertaisarviointi - kansainväliset vaihtojaksot/kurssit - benchmarking - osallistuminen erilaisiin työryhmiin, verkostoihin ja hankkeisiin - työnkierto ja sijaisuudet - ammattikirjallisuus ja -lehdet

Osaava – ohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2010 käynnistämä valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön kehittämisohjelma. Tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista osaamista. WinNova, Sataedu ja Kankaanpään opisto ovat vuodesta 2011 alkaen saaneet rahoitusta OSKU-osaava kumppani hankkeelle. OSKU:n kautta henkilöstölle on tarjottu perinteisen täydennyskoulutuksen lisäksi mahdollisuuksia mm. mentorointiin, työnvarjostukseen ja työparitoimintaan.

13

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen


Ennakointi ENSA- ja SataViisari -hankkeet ovat perehdyttäneet kevään 2014 aikana lähes 150 opetusalan asiantuntijaa tulevaisuusajattelun ja koulutuksen ennakoinnin hyviin käytäntöihin. Skenaarioiden, megatrendien ja trendien ohella esille ovat nousseet mm. heikot signaalit. Heikot signaalit ovat yksittäisiä, tästä päivästä nousevia havaintoja, merkkejä ja ilmiöitä, jotka voivat toteutumishetkellään olla epätodennäköisiä ja satunnaisia, mutta voivat nousta tulevaisuudessa voimakkaiksi ja merkittäviksikin kehityssuunniksi eli trendeiksi. Siten niillä on vaikutusta organisaatioon tai organisaation toimintaympäristöön. Heikot signaalit eivät kuitenkaan ole mitä tahansa helposti havaittavia signaaleja. Ne vasta viestivät tulevasta, suuremmasta ideasta tai trendistä, joka ei vielä ole yleistä tietoutta. Tästä syystä heikot signaalit ovat usein uusia tai yllättäviä asioita vastaanottajan näkökulmasta. Niitä yhdistää se, että ensireaktiomme on yleensä ihmetys, kummastus tai epäusko - tai kaikkia niitä yhtä aikaa. Heikot signaalit poikkeavatkin usein jollain tapaa totutuista ajatusmalleistamme ja ne pistävät pohtimaan asioita uusista näkökulmista. Heikon signaalin havaitsemista vaikeuttaa usein se, että sitä saattaa olla vaikea

14

huomata kaiken muun kohinan keskeltä. Heikko signaali voi olla organisaatiolle uhka tai mahdollisuus, mutta se sisältää aina mahdollisuuden oppimiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen. Se on kuin varoitus tai ennakkotieto tulevasta suuremmasta asiasta, joka tietyn viiveajan jälkeen muuttuu valtavirraksi. Tulevaisuuden ennakoinnin kannalta heikot signaalit ovat kiinnostavia siksi, että ne voivat kertoa jotain tärkeää tulevista suurista muutoksista. Niiden avulla voidaan siis hahmotella tulevaisuutta ja jäsennellä erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joita signaalit voivat toteutuessaan eteemme tuoda. Pitkäjänteinen ja systemaattinen heikkojen signaalien kerääminen tuottaa ajan mittaan tuloksia ja on erinomainen kehittämisen työkalu. Heikkojen signaalien analysointi auttaa oppilaitosta varautumaa tuleviin muutoksiin toimintaympäristössä ja asiakaskunnassa. Sen avulla voidaan kyseenalaistaa rakentavalla tavalla tämän päivän käytäntöjä ja testata huomisen haasteita. Se ei vaadi oppilaitokselta suuria rahallisia investointeja, mutta edellyttää yksilöiltä tulevaisuusuteliasta asennetta, havainnointikykyä ja mielen ketteryyttä. ENSA-hanke on valtakunnallinen ammatillisen aikuiskoulutuksen laadulliseen ennakointiin keskittyvä Opetushallituksen rahoittama ESR-hanke. SataViisari-hanke on alueellinen ammatillisen peruskoulutuksen määrälliseen ennakointiin keskittyvä Satakunnan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke.


ENSA- ja SataViisari-hankkeet ovat havainneet heikkojen signaalien merkityksen koulutuksen ennakointityössä. Opettajien ja kaikkien yrityksissä ja työelämän organisaatioissa liikkuvien henkilöiden havainnointikyky on haluttu ottaa hyötykäyttöön, ja sitä varten Satakunnan ennakointiportaalin yhteyteen on luotu sähköinen palautekanava mm. heikkojen signaalien kokoamista varten. Joko olet tunnistanut heikkoja signaaleja? Tutustu syksyllä 2014 julkaistavaan ennakointiportaaliin ja ilmoita havaintosi sen palautelomakkeella.

Sulautuva opetus Verkko- ja kasvokkain opetus Opetuksen metodit Tiedon ja toiminnan muodot Itseohjautuva oppiminen ja yhdessä oppiminen Koulutus ja työssäoppiminen

Ennakointi

Kun oppilaitoksen oma henkilöstö, sekä mahdollisesti myös sidosryhmät ja asiakkaat, tuovat ja tuottavat tietoa ja havaintoja kentältä, kehittämistyö on vuorovaikutteista, nopearytmistä ja ns. joukkoälyä hyödyntävää. Heikkojen signaalien kerääminen ylittää oppilaitoksen sisäiset organisaatiorajat. Se yhdistää työntekijät yhteisellä päämäärällä ja sitouttaa kaikkia. Työnkuvasta ja organisaatiohierarkiasta riippumatta jokainen voi tuoda oman panoksensa kehittämistyöhön.

Opettajien työelämäjaksoilla kerätään laadullista ennakointitietoa Vuoden 2013 aikana kehitettiin Rumpu-hankkeessa toimintamalli WinNovan opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseksi. Rumpu-hankkeessa pilotoitiin lyhyitä työelämän kontaktijaksoja ja jakson raportointiin kehitettiin yksinkertainen lomake, jolla raportoidaan työelämän näkemyksiä alan ammattitaitovaatimuksista. Lomakkeelle kerätään poistuvia ammattitaitovaatimuksia, ajankohtaisia ammattitaitovaatimuksia, nousevia ammattitaitovaatimuksia sekä puuttuvia ammattitaitovaatimuksia. Näin opettajat saavat arvokasta tietoa tutkinnon perusteiden täydennykseksi niistä kehityksen suuntaviivoista joita työelämässä on parhaillaan menossa.

Opetusalan päätrendit 1. Verkko-ja sulautuva oppiminen sekä yhteisöllinen työskentely osaksi oppimiskäsitystä 2. Sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja esittämistä 3. Avoimuuden arvostus ja merkitys kasvaa 4. BYOD (oppijoiden omat laitteet) 5. Verkon resurssit ja vuorovaikutus haastavat opettajan ja kasvattajan roolia Lähde: The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition

Lähde: Levonen, Joutsenvirta & Parikka, 2009

15


Työhyvinvointi

JA HYVINVOINTIA

OPEVOIMASTA

TYÖNILOA JA HYVINVOINTIA Winnovalaiset opettajat Weera ja Waltteri tapaavat kesälomalla sattumalta torikahvilassa. Jutustelu kääntyy omaan hyvinvointiin ja työhön.

Weera: Mitä sää tykkäät ku WinNova on järkänny noita erilaisii valmennuksii opettajille? Waltteri: Emmää tiä mut aina on kiva tutustua kollegoihin, joita ei ole koskaan tavannu. Weera: Missä valmennuksessa sää olit ja minnone porukka teitä oli? Waltteri: Mää olin siinä OpeTuurassa. Ryhmässä oli sekasin aikuis- ja nuorisopuolen opettajia…ja vielä sekin että oli eri alojen opettajia. Weera: Mää olin OpeVoimassa. Oli mukava tavata samanhenkisiä ihmisiä. Huomattiin että kaikki painitaan samojen asioiden parissa. Waltteri: Varsinki WinNovan nykytilanteessa, missä kaikki tuntuu olevan epävarmaa. Weera: Joo, kaikilla sama ammatti ja ongelmat samantapaisia, mutta huomas että ihmiset on erilaisia ja kestää eri lailla paineita. Meitä oli tosi hyvä porukka, ihmeen tutuiks tultiin lyhyessä ajassa. Waltteri: Mitä sää siitä sait ittelles? Weera: Kuule, mää koin olevani ihan normaali!! Hyvää oli vertaistuki ja huomas, että ollaan kaikki samassa veneessä. Waltteri: Joo ja ilmapiiri oli meilläki hyvä ja mieliala kohentu. Weera: Meillä oli kans ryhmä erittäin mukava ja fiksu. Näinki isossa oppilaitoksessa verkostoitumine olis tavallaan voimavara, jota pitäs osata käyttää enempi. Waltteri: No, ooksää noudattanu niitä oppeja? Weera: Oon mää ainaskin rajannu työtä ja tehty hengitysharjoituksia. Koittanu väliin rauhottuu…itteään ajattelee kyllä liian harvoin. Jos yrittäis pitää ittensä kunnossa kaikilta osin, varmasti pystys paremmin myös työtään kehittään. Waltteri: Nii-i, työpaikalta poissaolo rentoutti mukavasti. Yhdessä oleminen ja tekeminen tuntu kyllä vahvistavan hyvinvointia. Weera: Joo oli ihanaa, kun tapaamiset oli oppilaitoksen ulkopuolella kauniissa ympäristössä. Oli hyvät vetäjät ja mukavasti erilaisia. Päivät meni nopeasti, jopa liian nopeasti.

16

Waltteri: Oma oleminen ja mielipiteet vahvistuu, kun saa toisilta kannustusta tai huomaa muiden ajattelevan samoin. Työhön sai myös vinkkejä, joita voi ittekin käyttää omassa opetuksessa. Weera: Se ainakin tuli selväksi, että itteensä kannattaa kyllä luottaa, vaikka ikää alkaa jo olla! Osaamista löytyy, vaikka muille jakaa! Waltteri: Joo ei mittää, tarttee tästä lähtee. Hyvät lomanjatkot! Weera: Kiitos samoin, elokuus nähdää! ---------------------------------------------------------------------------------Dialogi on koottu suoraan opettajien työhyvinvointivalmennusten kirjallisista palautteista. Kieliasua on hiukan muutettu dramaturgisista syistä puhekieliseksi. Toimitus ---------------------------------------------------------------------------------Hyvinvointia ja työniloa eri-ikäisille Hyvinvointivalmennuksiin on osallistunut tähän mennessä 72 winnovalaista. Ikäohjelman valmistuttua 2012 järjestettiin ensimmäinen Työuran uurtaja -valmennus (Tuura). Kahden vuoden aikana henkilökunnalle on tarjottu kolme Tuuravalmennusta ja kaksi Voimakoulutusta. Uusin valmennus tuoteperheessä on tänä syksynä toteutettava Sykettä Syksyyn- työhyvinvointivalmennus opettajille. Hankkeiden taloudellinen tuki on ollut tärkeä valmennusten käynnistämisessä. Niin Osku –Osaava kumppani –hanke kuin 50+ osaajat työssä ovat WinNovan henkilöstöpalveluiden rinnalla olleet valmennusten tärkeitä toteuttajia.

PIDÄ HUOLI ITSESTÄSI!


Työhyvinvointi

VOIMAN LÄHTEET - työn voimavarojen lyhyt oppimäärä Pysähdy ja kuuntele itseäsi, keho kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja ennen kuin lääkärin mittaukset Kunnioita omia inhimillisiä rajojasi

Kohtuullista työmääräsi Hyväksy oman vireesi aaltoilu Kirkasta tavoitteesi ja selkiytä työnkuvasi Rytmitä työsi ja muista pitää tauot Juttele työkavereiden kanssa Huolehdi palautumisesta: opettele rentoutumaan ja nuku tarpeeksi Liikkuva jaksaa ja mieli kohenee Irrottaudu työstä: tee sitä mistä nautit

Ole armollinen itseäsi kohtaan! OSKU - Osaava kumppani hankkeen tavoitteena on opettajien pedagogisen osaamisen kehittäminen. OSKU-verkosto - WinNova, Sataedu ja Kankaanpään Opisto - haluaa nostaa esille uusia pedagogisia innovaatioita. Ilmianna oma tai kollegasi paras pedagoginen oivallus, teko, kokeilu tai käytäntö! Oivallukset jaetaan parastettavaksi kunniamaininnoin 9.11.2014 pidettävän seminaarin yhteydessä. Ilmoittautumislinkki löytyy intran uutisista! OSKU-Osaava kumppani hankkeen aikana on WinNovassa toteutettu yli 55-vuotiaille suunnattuja Tuura-työuran uurtaja valmennuksia sekä opetus-että tukipalveluhenkilöstölle. Alle 55-vuotiaille on kehitetty omat hyvinvointivalmennukset Ope-voimaa ja Tuki-voimaa. Vuoden 2014 aikana hyvinvointivalmennuksiin osallistuvat ovat saaneet tutkittua tietoa omista kuormittavuus-ja palautumistekijöistään henkilökohtaisen Firstbeat-mittauksen avulla.

17


- ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Opettajien tiedossa ja käytössä on lukematon määrä hyviä ja käytännössä toimivaksi todettuja malleja ja pedagogisia käytäntöjä erityisopetuksen toteuttamiseksi. OPH:n erityisopetuksen kehittämishankkeen aikana todettiin, että monet näistä käytännöistä ovat hiljaista tietoa ja niiden esiin kaivaminen tai kuvaaminen on vaikeaa. Sähköpostikyselyt, muodolliset kokoukset ja julkiset seminaarit eivät tuottaneet merkittävää tulosta erityisopetuksen hyvien käytäntöjen siirtämiseksi. Tehokkaimmaksi tavaksi osoittautuivat työn lomassa vietetyt keskusteluhetket sekä kokousten ja seminaarien yhteydessä käydyt vapaamuotoiset keskustelut. TUTUSTU Erityisen hyvää –sivustoon www.koulutustakuu.fi/erityisopetus ja poimi itsellesi idea tai kaksi ammatilliseen erityisopetukseen. Lisätietoja voit kysyä myös WinNovan erityisopetuksen koordinaattori Alpo Paavolalta 044 455 7659 tai alpo.paavola@winnova.fi

UUTTA NYT! Oppisopimuksen ennakkojakso nuorille! Tiesitkö, että WinNovassa on syksystä 2014 alkaen tarjolla peruskoulun päättäneille nuorille oppisopimuksen ennakkojakso? Oppisopimuksen ennakkojakso on hyvä vaihtoehto esimerkiksi niille nuorille, jotka ovat keskeyttämässä toisen asteen opintoja ja oppisopimuksen solmimiseen tarvitaan tehostettua ohjausta ja tukea. Oppisopimuksen ennakkojakson jälkeen on tavoitteena solmia oppisopimus opiskelijan ja työnantajan välillä. Ennakkojakson jälkeen nuori siirtyy oppisopimusopiskelijaksi. Oppisopimuksen ennakkojakso kestää enintään 20 opin-

Kansainvälisyys

HUOM!

Erityisopetus ja -ohjaus

ERITYISEN HYVÄÄ

toviikkoa ja se sisältää yksilöllisesti eri koulutusaloihin tutustumista, työssäoppimista sekä ammattistarttiryhmän mukana opiskeltavia teoriaopintoja. Oppisopimuksen ennakkojaksolle haetaan ammattistartin haussa eli opintopolku –palvelun kautta. Tämän jälkeen haku mahdollisiin vapaisiin paikkoihin toimii nonstopperiaatteella koko lukuvuoden ja opiskelijan on mahdollista siirtyä sisäisellä siirrolla oppisopimuksen ennakkojaksolle. Lisätietoja koulutusvastaava Anna Kuromaa 044 455 7771 anna.kuromaa@winnova.fi

MIELI MAAILMALLE JA MAAILMALLA CIMO ja Demos Helsinki toteuttivat yhteisen tutkimushankkeen, jonka aikana tunnistettiin uudenlainen kansainvälisten osaajien ryhmä. Näissä osaajissa yhdistyy uteliaisuus ja kiinnostus maailmaan ja muihin ihmisiin. Samaisessa tutkimushankkeessa kartoitettiin suomalaisten työnantajien käsityksiä kansainvälisestä osaamisesta. Työnantajat yhdistivät kansainväliseen osaamisen empatiakykyyn, sitkeyteen, ongelmanratkaisutaitoon, hyvään itsetuntoon, itsevarmuuteen ja luotettavuuteen. Useimmat näistä ovat myös tärkeitä rekrytointikriteereitä ja ominaisuuksia, joita myös ammatillisen koulutuksen tulee vahvistaa. Kansainvälinen osaaja on siis muutakin kuin sujuvasti lentokentillä liikkuva, kielitaitonen ja eri kulttuureja tunteva henkilö.

välisyys on läsnä arkisessa toimintaympäristössämme; vientiteollisuuden värittämä maakunta tarjoaa työssäoppijoille aidosti kansainvälisiä työympäristöjä ja mahdollisuuksia kulttuurienväliseen viestintään. Kansainvälisyys on opettajan työelämätaito. Matalan kynnyksen kansainvälistysmiskokemuksia voi jokainen opettaja tarjota omalle opiskelijaryhmälleen. Ruokkimalla uteliaisuutta kasvatat motivoituneita ongelmanratkaisijoita ja annat avaimet, jotka auttavat työelämän ovien avaamisessa. Kannattaa muistaa, että työelämään siirtyvien opiskelijoiden kansainvälinen osaaminen syntyy kansainvälisen liikkuvuuden lisäksi myös harrastuksissa, viihteessä ja vuorovaikutuksesta vertaisryhmistä. Rohkaise heitä lukemaan – viihtymään - etsimään – olemaan utelias.

Tämän päivän kansainväliset osaajat eivät välttämättä käy vaihdoissa, saati työskentele ulkomailla. Kansain-

Lue lisää: Piilotettu osaaminen. Demos Helsinki 2013.

18


Seuraavaksi ota yhteyttä oman alasi kv-yhteyshenkilöön ja selvitä yhdessä hänen kanssaan, millaisia mahdollisuuksia ulkomailla suoritettaviin opintoihin opiskelijallesi on tarjolla. Sovi kv-yhteyshenkilön kanssa, miten etenette ulkomaan opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa. Lukuvuonna 2014–2015 kv-yhteyshenkilöinä toimivat: Sosiaali- ja terveys, Pori/ Katja Saarinen Sosiaali- ja terveys, Rauma/ Kirsi Tuulinen Kauppa- ja hallinto, Pori/ Leena Seppänen Kauppa- ja hallinto, Rauma/ Sari Asumalahti Tekniikka ja liikenne, Pori/ Niina Srbinoska Tekniikka ja liikenne, Rauma/ Terhi Strömman Majoitus-, ravitsemis- ja talous, Pori/ Leena Seppänen Majoitus-, ravitsemis- ja talous, Rauma/ Päivi Suotunen Opiskelijapalvelut Pori ja Rauma/ Kaisa Leivo-Jokimäki ECVET TULEE - OLETKO VALMIS? TESTAA ECVET-TIETOSI!

1. Mistä ECVET on lyhenne? 2. Mikä on MoU? 3. Kuka/ketkä allekirjoittavat Learning Agreementin (LA)? 4. Miten oppimistavoitteet kuvataan/jaotellaan LA:han 5. Kenelle kuuluu Europass Mobility asiakirjan alkuperäinen allekirjoitettu kappale? 6. Montako ECVET-pistettä on 4 ov:a? 7. Mikä on EQF? 8. Mihin EQF-tasoon kuuluvat ammatilliset perustutkinnot Suomessa? 9. Mikä on Europass Certificate of supplement –liite? Vastaukset ->

GlobED - hanke tukee ECVETin toimeenpanoa kotikansainvälisyyden näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään kv-toimijoille työkaluja ja prosesseja, joilla parannetaan kotikansainvälisyyden laatua, helpotetaan vierailujen organisointia, sisäistä tiedotusta ja koordinointia. Verkostokumppaneilta saadaan kokemuksia kansainvälisyystutor -koulutusmallin pilotoinnista sekä mm. maahanmuuttajien hyödyntämisestä opetuksessa.

Aikuiskoulutus Adult education and training Ammatillinen koulutus Vocational education and training (VET) Ammattitutkinto Further vocational qualification Ammatillinen perustutkinto Vocational upper secondary qualification Ammattiala Vocational field Ammattiosaamisen näyttö Vocational skills demonstration Elinikäinen oppiminen Lifelong learning Ennakointi Foresight/Anticipation Erikoisammattitutkinto Specialist vocational qualification Erityisopetus Special needs education Länsirannikon Koulutus Oy Länsirannikon Koulutus Ltd Lukukausi Term Lähiopetus Contact teaching Nivelvaihe Transition point Näyttö (nuoret) Vocational skills demonstration Näyttö (aikuiset) Competence test Näyttötutkinto Competence-based qualification Opetussuunnitelma Curriculum Opinto-ohjaus Guidance counselling Opiskelija Student Oppimisympäristö Learning environment Oppisopimus Apprenticeship training Oppilashuolto Student welfare/Student welfare services Todistus Certificate Työnantaja Employer Työntekijä Employee Työssäoppiminen On the job learning Työvoimakoulutus Labour policy education Yhteishaku Joint application system

Lisää koulutusalan käsitteitä löytyy OPH:n sähköisestä sanastosta: http://www03.oph.fi/sanasto/. Ammatillisten perustutkintojen perusteista 36 on käännetty englanniksi. Oman alasi ammattisanasto voit treenata tutustumalla englanninkielisiin tutkinnon perusteisiin http://www.oph.fi/english/curricula_and_ qualifications/vocational_upper_secondary_education

19

Kansainvälisyys

Kun opiskelijasi suunnittelee opintoja ulkomailla, selvitä hänen kanssaan ensiksi seuraavat asiat: - Opintojen vaihe ja missä mennään? - Miten opiskelu on sujunut, onko suorituksia rästissä? - Aikataulu mahdollisten rästien suorittamiseen? - Millaiseksi opiskelija arvioi oman kielitaitonsa? - Mitä opiskelija haluaa ulkomailla oppia? - Mihin jaksoon ja/tai tutkinnon osaan ulkomaan opintojakso liittyy? - Kuinka kauan opiskelija on valmis ulkomailla opiskelemaan? - Omat kiinnostukset kohdemaaksi? - Ulkomaan opintojakson onnistumista edistävät/haittaavat tekijät?

Ammatillisen koulutuksen keskeinen sanasto suomi-englanti

ECVET-visan vastaukset 1. European credit system for vocational education and training 2. Memorandum of Understanding, puite (yhteistyösopimus) organisaatioiden välillä 3. Lähettävän oppilaitoksen opettaja (” tunnistaja”) , vast. ottavan opettaja (arvioija), opiskelija (tarvittaessa työpaikan/välitys- yht. henkilö, huoltaja) 4. Knowledge, skills, competence 5. Opiskelijalle 6. 6 7. European Qualification Framework 8. 4 9. Ammatillisen tutkintotodistuksen liite

VALMIINA VAIHTOON?


WinNova - Ota ja parasta 2014  

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle

WinNova - Ota ja parasta 2014  

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle

Advertisement