WinNova - Tieto- ja viestintätekniikan yleisesite (2022)

Page 1

SUUNTA ETEENPÄIN

SUUNTANA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA


OTA SUUNNAKSI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tietotekniikan laitteet, järjestelmät ja ohjelmat kehittyvät erittäin nopeasti. Tietoliikenne on maailmanlaajuisesti ehkä nopeimmin kehittyvä tekniikan ala ja suomalainen huippuosaaminen tietoliikennetekniikassa tunnustetaan. Alan teollisuus tarvitsee jatkuvasti hyvin koulutettuja ammattilaisia. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet toimivat pääasiassa teollisuuden, teleoperaattoreiden, erilaisten huoltoyritysten sekä myynti- ja asennustoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa tai vastaavissa tehtävissä yksityisinä yrittäjinä. Alan työtehtävät ovat luonteeltaan ja vaikeusasteeltaan hyvin vaihtelevia. Työ voi vaihdella elektroniikkalaitteiden kokoonpanosta kansainvälisen yrityksen palveluksessa tapahtuvaan järjestelmien asennus- ja huoltotoimintaan, jossa vaaditaan hyvää kielitaitoa, kykyä toimia itsenäisesti ja selvitä ongelmatilanteista. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi tieto- ja tietoliikennetekniikan työtehtävissä toimivalta edellytetään tekniikan hallintaa, kädentaitoja, huolellisuutta, täsmällisyyttä, yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Hän tuntee vastuunsa työturvallisuudesta, tietoturvasta, ympäristöstä ja oman ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja opiskelu kestää keskimäärin kolme vuotta. Tutkinto koostuu ammatillisista, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä.

opastuksen. Hän ylläpitää tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä. Hän ratkaisee ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyviä ongelmia. Hän huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän käsittelee ja dokumentoi asiakkaiden palvelupyyntöjä. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Ohjelmistotuotannon osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittanut voi toimia ohjelmistoprojektissa, jossa hän mallintaa organisaation toimintaa ja käsitteistöä käyttäen soveltuvia kuvausmenetelmiä. Hän työskentelee erilaisissa systeemityön vaiheissa käyttäen erilaisia menetelmiä ja hyödyntäen suunnittelumalleja. Hän osaa laatia vaatimusten pohjalta määrittelydokumentin. Hän suunnittelee määrittelyn mukaisen tietokannan ja käyttöliittymän ottaen huomioon käytettävyyden. Hän tuotteistaa suunnittelemansa ohjelmiston hyödyntäen olemassa olevia toteutusratkaisuja. Hän hakee tietotarpeita vastaavaa tietoa tietokannasta kyselykieltä käyttäen. Hän suunnittelee ja osallistuu testaukseen ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Hän tulkitsee ohjelmistosuunnittelussa syntyneitä teknisiä määrittelyjä ohjelman toteuttamiseksi. Hän tuottaa ja dokumentoi valitulle päätelaitteelle ohjelmiston käyttäen ohjelmointiympäristöä. Hän toteuttaa ohjelmiston käyttöliittymän, toimintalogiikan ja tietokantayhteyden. Ohjelmoidessaan hän tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa.

Käytön tuen osaamisala Käytön tuen osaamisalan suorittanut osaa asentaa, testata ja dokumentoida asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa käyttöönotossa ja varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden. Hän laatii tarvittavat käyttöohjeet sekä suunnittelee ja toteuttaa annettavan koulutuksen ja

WINNOVA.FI/TIETO_VIESTINTATEKNIIKKA


Tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto, koulutus ja neuvonta ovat tyypillisiä käytön tuen tehtäviä. Alalla työskentelevät voivat toimia erilaisissa ohjelmistotuotantotehtävissä ja alan edustajana erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Alalla työskentelevät voivat toimia mm. tietojärjestelmien ja ohjelmistojen määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus- ja ylläpitotehtävissä. Ala tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin myyntitehtäviin yritysten välisessä ja erikoistavarakaupassa.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO, DATANOMI (AT) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa osaamisalan valintojen mukaan tehdä tietokone-, tietoliikenne- tai elektroniikan laitteisiin liittyviä asennus-, käyttöönotto-, ylläpito-, korjaus- ja huoltotöitä itsenäisesti voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä suunnitella oman työnsä. Hän hallitsee tehtäviin liittyvien laitteiden, työvälineiden ja ohjelmistojen käytön sekä käsittelyn. Hän ottaa toiminnassaan huomioon kokonaistaloudellisuuden asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta. Hän osaa ottaa huomioon tietoturvallisuuden tehdessään asennus-, huoltoja ylläpitotehtäviä.

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kehittämisessä tai ylläpidossa. Hän voi esimerkiksi vastata järjestelmien teknisten ratkaisujen kehittämisestä tai toimia ohjelmistokehityksen erikoisasiantuntijana. Hänen vastuullaan voi olla myös tiimien tai työryhmien johtaminen. Tutkinnon suorittaneet voivat työllistyä yrityksiin ja organisaatioihin eri toimialoilla, sillä digitalisoitumisen myötä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat palvelut lisääntyvät kaikilla aloilla.

Hän hallitsee vianetsinnän ja osaa hyödyntää vianetsintään liittyviä ohjelmistoja. Hän kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa sekä osaa käyttää yleisiä toimisto-ohjelmia ja työtehtävien edellyttämiä muita ohjelmia. Hän osaa tehdä käyttöönotot yhteistyössä asiakkaan kanssa ja antaa käytönopastuksen sekä laatia työhönsä liittyvät tarvittavat dokumentit. Hän hallitsee työnaikaisen työ- ja sähkötyöturvallisuuden ja osaa tarkastaa työnsä niin, että lopputulos on toimiva, turvallinen ja tarkoituksenmukainen luotettavan toiminnan kannalta.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena iltaisin ja viikonloppuisin. Valmistavan koulutuksen kesto on keskimäärin kaksi vuotta. Molempien tutkintojen pakolliset ja valinnaiset tutkintotilaisuudet toteutetaan joko oppilaitoksessa valtakunnallisen tutkintotoimikunnan hyväksymillä tehtävillä tai avoimina tutkintotilaisuuksina työelämässä. Tutkintotilaisuudet arvioi aina yhteistyössä työelämän (työnantaja ja työntekijä) sekä koulutuksenjärjestäjän edustajat.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, DATANOMI (EAT)

CISCO CCNA -SERTIFIKAATTIIN VALMISTAVA KOULUTUS (KESTO 2 VUOTTA)

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa vastata palveluprosesseista, jotka kytkeytyvät ohjelmistoihin, järjestelmiin tai tieto- ja viestintätekniikkaan. Hän kykenee mallintamaan ja kehittämään palveluprosesseja sekä toimimaan alan asiantuntijana. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajan osaaminen voi painottua uusien palvelujen kehittämiseen tai uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoon. Tutkinnon suorittaneella on hyvät tiedot alan säädöksistä ja toimintaa koskevista sopimuksista. Hän osaa arvioida toimenpiteiden merkitystä organisaation liiketoiminnan kannalta ja viestiä vuorovaikutteisesti asiantuntija ryhmissä ja asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelija CCNA-sertifikaatin (tai CCENT) suorittamiseen. Koulutus muodostuu pääasiassa etä- ja verkkoopiskeluna tapahtuvista teoriaosuuksista sekä simulaatioharjoituksista, PacketTracer-ohjelmistolla. Lähiopiskeluun liittyvät käytännön harjoitukset toteutetaan tietoliikennelaboratoriossa Cisco-laitteistoilla (lähiopiskelua yhteensä 64 h). Cisco CCNA -sertifikaattiin valmistava koulutus sisältyy tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen valmistavaan koulutukseen.

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi käyttää tutkintonimikkeenä datanomi (EAT).

WINNOVA.FI/TIETO_VIESTINTATEKNIIKKA


LYHYTKOULUTUKSIA

Linux-ylläpidon koulutukset I – III

HP, Cisco, Linksys ja D-Link-kytkintekniikka ja yhteiskäyttö lähiverkoissa

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi Linuxin peruskäyttö, toisessa osassa yleisimpien verkkopalveluiden asentaminen ja hallinta Linux-ympäristössä ja kolmannessa osassa Linux-palvelinympäristön rakentaminen, käyttöönotto ja konfigurointi.

Koulutuksessa tutustutaan yleisesti tunnettujen laitevalmistajien tuotteisiin ja niiden yhteiskäyttöön tiettyjen peruspalvelujen ja standardien osalta. Lähiverkkojen ja/tai julkisen verkon käsitteiden ja laitetekniikan perustuntemus on eduksi. Yleiskaapelointi käytännössä Koulutuksessa käsitellään johdatusta yleiskaapelointiin, standardeihin, kaapeleihin ja mittauksiin. Lisäksi opitaan rakentamaan erilaisia yleiskaapelointiverkkoja ja mittausten kautta ymmärtämään eri standardien vaatimuksia. Koulutus on tarkoitettu alan ammattilaisille.

HAKEUTUMINEN Koulutuksiin hakeudutaan pääasiassa jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen ja perustutkintoihin myös kevään valtakunnallisessa yhteishaussa.

Optiset kaapeloinnit, valokuidut ja kuitujen käsittely käytännössä

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville sekä muille vailla ammatillista tutkintoa oleville. Lukion tai yotutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea yhteishaussa erikseen merkityille yo-paikoille. Yhteishaussa ei voi hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on jo aiemmin suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Koulutus sisältää johdatuksen kuituverkkoihin, standardit, optiset kuidut, kaapelirakenteet ja niiden osat, valokaapeleiden asentamisen, jatkaminen ja päättämisen sekä kuitujen mittaukset. Koulutus on tarkoitettu optisten liityntäverkkojen parissa työskenteleville henkilöille.

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta.

Windows Server 2012R2 - toimialueen perustaminen, perushallinta ja ylläpito

Lisätietoja koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saat opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä WinNovan verkkosivuilta winnova.fi.

Koulutuksessa perehdytään ko. ohjelmistojen asennuksiin, käyttöönottoon ja perusylläpitoon. Koulutukseen sisältyy myös katsaus tuleviin Microsoft-tuotteisiin. Windows-asiakaspalvelinjärjestelmien perustuntemus ja käyttökokemus on eduksi.

OTA SUUNNAKSI TIETOJA VIESTINTÄTEKNIIKKA!

YHTEYSTIEDOT

WinNovan Hakupalvelut - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500

Tiedepuisto 3, Pori winnova.fi/tieto_viestintatekniikka #SuuntaEteenpäin #WinNova WinNova Tekniikan alat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.