WinNova - Merenkulkualan yleisesite (2022)

Page 1

OTA SUUNTA

SUUNTA ETEENPÄIN
MERELLE

MERENKULKUALALLE

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO 180 OSP

KANSIPÄÄLLYSTÖ KONEPÄÄLLYSTÖ

KANSI- JA KONEKORJAUS SÄHKÖKÄYTTÖ

Tule Raumalle opiskelemaan alaa, joka avaa väylät lähelle ja kauas.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Merenkulun koulutusta annetaan toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa. Koulutus täyttää kansainvälisen STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) -yleissopimuksen määräykset aluksen kuljettamisesta. Harjoittelu kauppa-aluksissa kuuluu kaikkiin opintoihin. Toisen asteen perustutkinnon suorittaneet opiskelijat saavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistossa annettaviin opintoihin sekä ammattikorkeakoulututkintoihin.

Laivoilla tekniikka ja automaatio lisääntyvät, mutta kädentaitojen arvostus ei katoa. Todellisille ammattilaisille onkin kysyntää.

Ulkomaankauppamme tavarankuljetus ja Itämeren matkustajaliikenne ovat riippuvaisia merenkulun ammattilaisista. Nämä ammattilaiset työskentelevät mm. koti- ja ulkomaanliikenteen kuivalastialuksissa, irtolastialuksissa, säiliöaluksissa sekä matkustaja- ja autolautoilla. Työ edellyttää vankkaa ammattitaitoa turvallisuuden ja ympäristönsuojelun takaamiseksi. Ammatissa tarvitaan myös vahvaa teknistä osaamista, kielitaitoa, yhteistyökykyä ja kykyä palvella asiakkaita ammattimaisin ottein. Merenkulun ammattilaisia tarvitaan myös varustamoissa, satamissa, luotsaustoiminnassa, jäänmurtajilla ja väylien kunnossapidossa sekä merenkulun koulutuksessa.

Töitä tarjolla muun muassa kannella, komentosillalla ja konehuoneessa

Ensimmäisenä opintovuonna suoritetaan kaikille yhteiset ammatilliset opinnot, joihin sisältyvät navigaation ja laivakonetekniikan lisäksi turvallisuuden ja hätätilannetoiminnan perusteet (ns. Basic Training) sekä työssäoppimista kauppa-aluksilla erityisen harjoittelukirjan mukaisesti. Nämä opinnot antavat alan perusosaamisen.

SUUNTA
WINNOVA.FI/MERENKULKU

KONEPÄÄLLYSTÖN

OSAAMISALA, VAHTIKONEMESTARI

Ohjelmasta valmistuu vahtikonemestareita, joilla on pätevyys toimia laivojen konehuoneessa vahtipäällikkönä tai pienalusten konepäällikkönä. Vahtikonemestarin työ on itsenäistä ja se vaatii vastuuntuntoista asennetta, teknistä osaamista sekä analyyttistä ajattelutapaa. Koulutuksessa pääpaino on laivakonetekniikassa sekä merimiestaitojen johtamisessa. Lisäksi painotetaan kädentaitoja sekä huolto- ja kunnossapitotehtäviä.

Teknisen osaamisen lisäksi päällystöä koulutetaan miehistön johtamiseen.

KANSIPÄÄLLYSTÖN

OSAAMISALA, VAHTIPERÄMIES

Ohjelmasta valmistuu vahtiperämiehiä, jotka saavat pätevyyden toimia aluksen vahtipäällikkönä laivojen komentosillalla tai pienalusten päällikkönä. Vahtiperämiehen työ on itsenäistä ja vaatii tekijältä vastuuntuntoista asennetta, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä sekä päätöksentekokykyä usein nopeasti muuttuvassa meriympäristössä. Aluksen vahtipäällikkönä hän vuorollaan huolehtii aluksen turvallisesta kuljettamisesta ja osallistuu lastinkäsittelyyn sekä aluksen muihin töihin. Koulutuksessa pääpaino on navigaatiossa, merimiestaitojen johtamisessa sekä englannin kielessä. Erilaisissa simulaattoreissa harjoitellaan päällystönvalmiuksia oikeiden päätösten tekoon muuttuvissa olosuhteissa.

OSAAMISALA, KORJAAJA

Ohjelmasta valmistuu korjaajia, jotka toimivat laivoissa kansi- ja konemiehistön tehtävissä työkokemuksen mukaan vahtimiehinä, matruuseina, konemiehinä, pursimiehinä tai korjausmiehinä. Tekniikan ja automaation lisääntyminen, alusten koon kasvaminen sekä nopeat purkaus- ja lastaustapahtumat laivoissa edellyttävät monipuolista, tekniikkaan painottuvaa osaamista ja oppimisvalmiuksia. Koulutuksessa vahvistetaan opiskelijan kädentaitoja sekä parannetaan opiskelijan laaja-alaista ammattitaitoa, jota merillä tarvitaan.

SÄHKÖKÄYTÖN OSAAMISALA, LAIVASÄHKÖASENTAJA

Ohjelmasta valmistuu laivasähköasentajia, joilla on pätevyys toimia laivoissa sähkömiehenä. Lisäksi he pätevöityvät myös maissa tehtäviin sähkötöihin. Ammatti edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vastuuntuntoa ja yhteistyökykyä. Laivasähköasentajan edellytetään hallitsevan laivojen sähkökäytön perusteellisesti. Koulutuksessa pääpaino on vahtimiehen koulutuksen jälkeen laivojen sähkölaitteissa ja -järjestelmissä. Syventävinä suuntautumisopintoina on mahdollista suorittaa joko merenkulun yleistoimipätevyys (YT) tai suuntautua meriteollisuuden työtehtäviin. Looginen ajattelutapa, tunnollisuus ja huolellisuus edesauttavat opinnoissa etenemisessä. Pätevistä laivasähköasentajista on kova kysyntä työmarkkinoilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

WINNOVA.FI/MERENKULKU
KONEKORJAUKSEN
KANSI- JA

HAKEUTUMINEN

Laivoilla tekniikka ja automaatio lisääntyvät, mutta kädentaitojen arvostus ei katoa. Todellisille ammattilaisille onkin kysyntää. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion hyväksytty suorittaminen tai ulkomailla suoritetut vastaavat opinnot.

Lisätietoja saat mm. opinto-ohjaajilta ja työ- ja elinkeinotoimistoista sekä oppilaitoksen sivuilta www.winnova.fi/merenkulku.

Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa. Tällaisessa tapauksessa kannattaa tarkkailla mahdollisia alan hakuja oppilaitoksen omilla sivuilla.

TERVETULOA

Meillä on mahdollista suorittaa seuraavat kotimaaliikenteen koulutukset: pienalustenkuljettaja, koneenhoitaja sekä kotimaanliikenteen laivuri.

Päivitetty: 01/2023

KONEPÄÄLLYSTÖ
RAUMALLE! KANSIPÄÄLLYSTÖ
KANSI- JA KONEKORJAUS SÄHKÖKÄYTTÖ
YHTEYSTIEDOT Suojantie 2, 26100 Rauma Sähköposti: etunimi.sukunimi@winnova.fi WINNOVA.FI/MERENKULKU WinNovan Hakupalvelut -
- p. 044 455 8500 WinNova Merenkulku
hakupalvelut@winnova.fi
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.