Page 1


Murat AKYÜZ; “İhracatımız Türkiye’nin İtici Gücü Olmaya Devam Ediyor” “Plast Eurasia 2017 Fuarı’nda “Alım Heyeti” Organizasyonunu Gerçekleștireceğiz” Plastik sektörüne yönelik birçok faaliyetimiz bulunuyor. Bunlardan biri de yurt dıșında yeni pazar fırsatları yaratacak B2B iș görüșmeleri imkânı sunuyoruz. İKMİB olarak, 6 - 9 Aralık 2017 tarihleri arasında, Ekonomi Bakanlığımızın koordinasyonu ile “Plast Eurasia İstanbul 2017 - 27. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı” ile eș zamanlı olarak Ürdün, Kosova, Mısır, Tunus, Bulgaristan gibi ülkelerden gelecek satın almacılar ile “Alım Heyeti” organizasyonunu gerçekleștireceğiz. ‘Alım Heyeti’ programı kapsamında 5 Aralık 2017 tarihinde; Türk plastik ihracatçı firmalarımızı heyet katılımcıları ile ikili iș görüșmelerinde bulușturacağız ve 6 Aralık 2017 tarihinde ise yurt dıșından gelen heyet katılımcılarının Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Plast Eurasia Fuarı’na ziyaretini gerçekleștireceğiz. “‘Katar Ticaret Heyeti’ Organizasyonumuza Firmalarımızın Katılımını Bekliyoruz” İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) olarak, kurulduğumuz günden bugüne kimya sektörünün ülkemizdeki gelișimine katkıda bulunuyoruz. Türkiye ihracatını sırtlayan kimya sektörünün yurt dıșı pazarlarda daha da güçlü bir konuma gelmesi ve ihracatını artırması için var gücümüzle çalıșmalarda bulunuyoruz. Birlik olarak organize ettiğimiz uluslararası fuarlar ve ticaret heyetleri, kimya ihracatçımızın yeni pazarlara ulașmasında önemli rol oynuyor. Her yıl Ortadoğu’dan Asya’ya, ABD’den Avrupa’ya kadar kozmetik, sağlık, boya ve plastik sektörlerinin en önemli fuarlarında hem ülkemizi hem sektörlerimizi tanıtıyoruz. Öncüsü olduğumuz dıș ticaret ve alım heyetleri organizasyonlarımız da yeni pazar açılımlarımıza önemli katkılar sağlıyor. Bununla birlikte sürdürülebilir büyümenin sağlanması amacıyla sektörde Ar-Ge çalıșmalarına destek oluyoruz. Kimya sektörü içinde en çok ihracat gerçekleștiren alt grup plastik sanayi sektörü, ihracat performansı ile Türkiye ekonomisinin itici gücü olmaya devam ediyor. Toplam kimya sektörü ihracatımız içinde % 33 paya sahip olan plastik ve mamulleri sektörü, 2016 yılını 4,85 milyar dolar ihracat ile kapatırken 2017 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre miktarda % 5,5 artıș ile 1,75 milyon ton, değerde ise % 6,29 artıș ile 3,9 milyar dolar ihracat gerçekleștirdi. Sektörde kilogram bașına düșen birim ihraç fiyatı ise 2,2 dolar. Sektörde en çok Irak, Almanya, İtalya, İsrail ve İngiltere ülkelerine ihracat gerçekleștiriyoruz. İlgili sektör ihracatının % 43’ünü plastik ambalaj malzemeleri, % 21’ini plastik hammadde, % 16’sı inșaat plastikleri, % 8’i plastik ev ve mutfak eșyaları, % 12’sini ise diğer plastik ürünleri olușturuyor. Bununla birlikte, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yaklașık 7,5 milyar dolar plastik hammadde ithalatı yapıldı. İlgili dönemde plastik mamuller dıș ticaretimiz ise yaklașık 900 milyon dolar fazlası verdi. Plastikten kapı, pencere ve benzeri inșaat malzemeleri sektörü ihracatımız ise 2016 yılında miktarda 56,7 bin ton ve değerde ise 117.4 milyon dolar olarak gerçeklești.

Diğer bir önemli faaliyetimiz ise “Katar Ticaret Heyeti” organizasyonumuz olacak. Dünyanın 56. büyük ekonomisi olarak tanımlanan Katar, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2016-2017 Global Rekabetçilik Raporu’nda da en rekabetçi ülkeler arasında 18. sırada yer alıyor. 2,6 milyon nüfusu ile Körfez Bölgesi’nin en büyük 3. ekonomisi ve önümüzdeki 4 yıl boyunca Katar’a 220 milyar dolar alt yapı yaptırımı yapılması ön görülüyor. Hızla gelișen, modern ve liberal bir Arap ülkesi haline gelen Katar, artan petrol geliri ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kiși bașına düșen 144 bin dolarlık geliriyle dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, T.C. Ekonomi Bakanlığımızdan onay alınması halinde, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi adına İKMİB olarak 10-14 Aralık 2017 tarihleri arasında ilaç, medikal, kozmetik ve temizlik ürünleri, mutfak eșyaları, inșaat malzemeleri, plastik ve kauçuk, ambalaj, petrokimyasallar bașta olmak üzere kimyanın alt sektörlerine yönelik “Katar Ticaret Heyeti” organizasyonunu düzenlenmeyi planlıyoruz. Heyetin ilk günü, ticaret müșavirimizin bilgilendirme toplantısına ilaveten sağlık sektöründen katılan firmalarımızla birlikte Katar’ın sağlık konusundaki otoriteleri, ev ve mutfak eșyaları, kozmetik ve temizlik ürünleri ile yapı malzemeleri sektörlerinden katılan firmalarımız ile birlikte konularına uygun market ve distribütörleri ziyaret edeceğiz. Heyetin ikinci günü, tüm gün firmalarımız ile Katarlı firmalar arasında ikili iș görüșmelerini gerçekleștireceğiz. Heyetin üçüncü günü ise; firmalarımız, ikili iș görüșmeleri esnasında potansiyel olarak gördükleri distribütörleri bireysel olarak ziyaret edebilecekler. Yaklașık 40 firmanın bașvurduğu görüșmeler için 3 Kasım’a kadar bașvurular devam edecek, firmalarımızın katılımını bekliyoruz. Murat AKYÜZ İKMİB Yönetim Kurulu Bașkanı


Kemalettin AKSÖZ

,661

Fuar Dönemi %DèOÖ\RU

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com

#JMJOEJ˘J à[FSF GVBSMBS‘O QB[BSMBNBEBLJ FULJO SPMà ZBET‘OBNB[ )FS Z‘M EàOZBO‘O EÚSU CJS ZBO‘OEB Eà[FOMFOFO ZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ GVBS PSHBOJ[BTZPOMBS‘ HFOJ̄ ÎBQM‘ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘OB BSBD‘M‘L FUNFLUFEJS #J[ EF.JNBSU:BZ‘OD‘M‘LPMBSBLTFLUÚSàNà[àZBL‘OEBOUBLJQFEFSFLOBC[‘O‘ UVUNBZ‘ TFLUÚSàOVMB̄U‘˘‘TPOUFLOPMPKJZJ CB̄LBZFSEFCVMBNBZBDB˘‘O‘[ QFL ÎPL UJDBSJ CJMHJZJ HÚ[MFS ÚOàOF TFSNFZJ JMLF FEJOFO UàN ZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ GVBS PSHBOJ[BTZPO WF FULJOMJLMFSJ ÚOFNTJZPS TJ[MFSF CV HFMJ̄NFMFSJCJ[[BUTVONBO‘OIB[[‘O‘ZB̄‘ZPSV[ .JNBSU:BZ‘OD‘M‘LUBSBG‘OEBOCàZàLÚ[WFSJWFUJUJ[MJLJMFZBZ‘OBIB[‘SMBOBO "-6"SU8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[&LJNUBSJIMFSJBSBT‘OEB łTUBOCVM 'VBS .FSLF[JOJO  WF JODJ IPMMFSJOEF Eà[FOMFOFO 6MVTMBSBSBT‘"MàNJOZVN5FLOPMPKJMFSJ .BLJOBWFÃSàOMFSJłIUJTBT'VBS‘OEB Holl 9 - F 170OVNBSBM‘TUBOUUBZFSJOJBMBSBLLBU‘M‘ND‘TFLUÚSZBZ‘OHSVCV PMBSBLEJLLBUÎFLUJ 5"-4"% 5àSLJZF "MàNJOZVN 4BOBZJDJMFSJ %FSOF˘J 5Ã#ł5", .BSNBSB "SB̄U‘SNB .FSLF[J 5..0# .FUBMàSKJ WF .BM[FNF .àIFOEJTMFSJ 0EBT‘ WF)BOOPWFS.FTTF"OLJSPT'VBSD‘M‘L"̃UBSBG‘OEBOF̄[BNBOM‘PMBSBL ZBQ‘MBO TFNQP[ZVNMBS UàN LBU‘M‘ND‘MBS‘O CFLMFOUJMFSJOJ LBS̄‘MBE‘˘‘ CJS PSHBOJ[BTZPOPMBSBLIBG‘[BMBSBJ̄MFOEJ 4FLUÚSàOIFEFGWFCFLMFOUJMFSJOJEP˘SVCFMJSMFZFSFLGBSLM‘QSPKFMFSFJN[BT‘O‘ BUNBZBEFWBNFEFO"-6"SU8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[&LJN UBSJIMFSJOEF JTF 5àZBQ 'VBS WF ,POHSF .FSLF[JOEF Eà[FOMFOFO łOUFSNPC'VBS‘OEBF 508OVNBSBM‘TUBOUUBÎÚ[àNPSUBLMBS‘N‘[JMFCJSBSBZB HFMFSFL ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘OB JN[BN‘[‘ BUU‘L "ZS‘DB .Ã4ł"% 7J[ZPOFS 5àSL,PNQP[JU;JSWF łTUBOCVM:à[FZł̄MFNMFSJWF#PZB'VBSMBS‘OBLBU‘M‘N HÚTUFSEJL ½OàNà[EFLJHàOMFSEFGVBSLBU‘M‘NÎBM‘̄NBMBS‘N‘[BBSBWFSNFEFOEFWBN FEFSFLZVSUJÎJOEFłTUBOCVM1VUFDI$PNQPTJUFT "OUBMZB:BQFY łTUBOCVM 1MBTUJL'VBS‘OB ZVSUE‘̄‘OEBJTF:VSUE‘̄‘TBZ‘N‘[JMF'SBOTB#BU‘NBU $F[BZJS #FTU 'VBS‘OB UFL 5àSL ZBZ‘O LVSVMV̄V PMBSBL LBU‘M‘N TB˘MBZ‘Q ZFSFMWFHMPCBMQB[BSMBSEBLJJ̄PSUBLMBS‘N‘[JMFCJSBSBZBHFMFDF˘J[ 5BSBGT‘[M‘L JMLFTJ JMF ZPMB ΑLU‘˘‘N‘[ ZBZ‘OD‘M‘L IBZBU‘N‘[EB CJSÎPL JMLF JN[B BUBSBL TFLUÚSàNà[àO MJEFS ZBZ‘O LVSVMV̄V PMNBLUBO EVZEV˘VNV[ NVUMVMV˘V CJS LF[ EBIB CV TBU‘SMBSEBO EJMF HFUJSFSFL TJ[ EF˘FSMJ EPTUMBS‘N‘[BUF̄FLLàSàCJSCPSÎCJMJS TPOTV[TBZH‘WFTFWHJMFSJNJ[JJMFUJSJ[ ½MàNàOàO :‘MEÚOàNàOEF $VNIVSJZFUJNJ[JO ,VSVDVTV 6MV ½OEFS .VTUBGB ,FNBM "5"5Ã3,à WF LPDB CJS NJMMFUJO BT‘SM‘L ZB[‘MN‘̄ CFZB[ EFTUBO‘ A4"3*,".*̃UB EPOBSBL ̄FIJU PMBO CJO BTLFSJNJ[J SBINFU WF NJOOFUJMFZÉEFEJZPSV[

Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L % &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

.DV×P$UDO×N<×O6D\×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 114 30

42

90 60

88 12

Isıcam Sistemleri Özel Cam Çözümlerini, Yeni Maskotuyla Tanıtacak

18

Winsa’nın, “Yeni Nesil İdeal Bayi Organizasyonu” Eğitimleri Radisson Blu Hotel Asia’da Gerçekleștirildi

22

Mimarlar Odası İzmir Șubesi’nin Mimarlar Haftası Etkinlikleri, Bu Yıl da Pimapen Sponsorluğunda Gerçeklești

30

Geleneksel Vorne Bayi Toplantısı, Regnum Carya Belek’te Düzenlendi

38

Metsan, Filistin - İsrail Bayi Destek Programını Tamamladı

40

REHAU’nun Yeni Terapi Yöntemi #REHAUTHERAPY İle Daha Huzurlu Evler

42

Umur Ahmet DUYMAZ; “30 Yılı Așkın Tecrübemiz İle Hizmet Verdiğimiz Sektörde Lider Konumundayız”

60

Profine, Hindistan’da Yeni Tesisinin Açılıșını Yaptı

78

Türkiye İMSAD, ‘8. Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’nde Sektörün Hedefini ‘Dijital Dönüșüm’ Olarak Belirledi

88

Ömer Naci KONUKSEVER; “Pazarlamanın Altın Anahtarı, Ürün Kalitenizle Doğru Orantılıdır”

90

Ersaș Alüminyum, Yeni Trend Ürünleriyle İntermob Fuarı’nda

106

Ağaç İșleme Makinesi ve İntermob Fuarları’nda Yerimizi Aldık

114

Sika, Sermaye Piyasaları Günü’nde Yeni Stratejik Hedeflerini Paylaștı

116

İnșaat Sektörünün Büyük Bulușması İnșaat ve Konut Konferansı Kapılarını Açıyor


Sektör

10

İSO Bașkanı, Dünya Refahı İçin Üretim Ekonomisine Geçilmesi Uyarısında Bulundu:

“Küresel Gelirde Sanayinin Payı Azaldı, Sanal Zenginliğin Arttı” İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN, “Dünyada finans piyasalarının hacmi, reel ekonominin on katına ulaştı. Küresel gelirde sanayinin payı azaldı, sanal zenginliğin arttı” dedi.

BAHÇIVAN: “Umutları yeșertmek için tarihsel bakıșla geçmiși iyi analiz etmeli, üretim odaklı ekonomi anlayıșını hâkim kılmalıyız. Kalkınma ve toplumsal huzur ancak ekonomik, sosyal, insani gelișmișlik, sürdürülebilirlik ve yönetișim unsurlarının uyumlu gelișmesiyle sağlanır.” İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısı, “Tarihsel Bir Perspektif Üzerinden Ekonomiye ve Dünyaya Bir Bakıș” ana gündemi ile gerçekleștirildi. İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’ın açılıș konușmasını yaptığı toplantıya, Prof. Dr. İlber ORTAYLI konuk olarak katılarak gündeme ilișkin değerlendirmelerde bulundu. İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN konușmasında; dünyada yașanan bölgesel çatıșmalar, jeopolitik gerilimler, emperyalist güç arayıșları, enerji savașları arasında küresel ekonominin çıkar yol bulmakta zorlandığına dikkat çekti. Mevcut konjonktürde tarihsel bakıșın sağlıklı ve doğru öngörüler için elzem olduğunu vurgulayan Erdal BAHÇIVAN, “Dünyada finans piyasalarının hacmi,

reel ekonominin hacminin on katına ulaștı. Küresel gelir içinde sanayinin payı azalırken, sanal zenginliğe dayalı bir ekonomi oluștu. Son 20 yılda dünyada eșitsizlikler hiç olmadığı kadar arttı. Dünya Bankası verilerine göre, bugün yaklașık 800 milyon kiși günde 2 dolardan daha az bir parayla yașam savașı veriyor. Gençlerde ișsizlik oranı artarken ekonomik büyümeyi sürdürmek zorlașıyor. Dünyadaki dengesiz sosyal ve ekonomik süreci daha iyi anlamak için 2008 global krizinin temel nedenlerine inmek gerekli. Temel sorun; bazı finans kurulușlarının asli ișlevleri olan tasarrufların yatırıma dönüșmesini sağlamayı unutarak, üretim dünyasından uzaklașmasıydı” șeklinde konuștu. Global krizin acımasız finans odaklı neoliberal politikaların iflasını ortaya koyduğunu dile getiren BAHÇIVAN, “Küresel ekonomik iflası takiben bugün dünya ekonomisine yön verenler tarafından henüz bir alternatif ortaya konulmuș değil. Krizin ardından devreye sokulan genișlemeci para politikaları ise ancak daha büyük sorunları ertelemeye yaradı” dedi.

Verimlilik Artıșı Sağlayan Asli Unsur; ‘Üretim’ Geçmiște ekonomi odaklı bir dünyanın yerini güvenlik odaklı bir dünyanın aldığını vurgulayan BAHÇIVAN, șunları söyledi: “Mevcut küreselleșme anlayıșı maalesef iç savaș, açlık, sefalet, kıtlık gibi en ciddi krizlere çözüm sunamıyor. Küreselleșmenin faydalarından yararlanamayanlar, korumacı politikaları destekliyor. Sosyo-ekonomik sorunlar için bir suçlu arayanlar popülist görüșlerde kendilerine çare arıyorlar. Dünya adeta pusulasını șașırmıș durumda. Bunu așmak, kaygıların yerine umutları yeșertmek için geçmiși iyi analiz edilip, üretim odaklı bir ekonomi anlayıșını hâkim kılmalıyız. Çünkü ekonominin refah üreten, istihdam yaratan, verimlilik artıșı sağlayan asli unsuru üretimdir. Kalkınma ve toplumsal huzur ancak ekonomik gelișmișlik, sosyal gelișmișlik, insani gelișmișlik, sürdürülebilirlik ve yönetișim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak gelișmesi halinde sağlanabilir.” The president of ISO has made a warning for transition to Production Economy for the welfare of the world: “The share of industry in global income has decreased and the share of virtual wealth has increased” Chairman of ISO, Erdal BAHÇIVAN has spoken in October ordinary meeting of Trade Chamber of Trade (ISO) and has expressed “The volume of finance markets in the world, has reached ten times of real economy. The share of industry in global income has decreased and the share of virtual wealth has increased”.


Sektör

12

Isıcam Sistemleri Özel Cam Çözümlerini, Yeni Maskotuyla Tanıtacak Bireysel tasarrufu toplumsal kazanca dönüştürmeyi misyon olarak üstlenen Şişecam Düzcam, enerji tasarrufunu artırmak amacıyla ‘Isıcam Sistemleri’ markası altındaki ürünleriyle sektöre çözüm üretmeye devam ediyor. Isıcam Sistemleri artık, yüksek teknolojiyle ürettiği ürünlerini yeni maskotu ‘Isıcık’ ile tanıtacak. Isıcam Sistemleri’nin maskotu, tüketicilerin ihtiyacına uygun doğru ‘Isıcam Sistemleri’ ürününü seçmesini sağlayacak.

Dünyanın en büyük düzcam üreticilerinden Șișecam Düzcam, camda üstün teknolojiye ve yılların deneyimine sahip Isıcam Sistemleri markasıyla enerji tasarrufu sağlayan nitelikli yalıtım camları ile farklı ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye devam ediyor. 43 yıldır hayata konfor katan ve bugün 11 milyon hane ve iș yerinin tercihi olan Isıcam Sistemleri, müșterilerinin ısı yalıtımından güneș kontrolüne, ses yalıtımından emniyet ve güvenliğe kadar birçok gereksinimini, üç farklı serisinde yer alan geniș ürün gamıyla karșılıyor. Isıcam Sistemleri, yüksek teknolojiyle ürettiği ürünlerini bundan sonra yeni maskotu ‘Isıcık’ ile birlikte tanıtacak. Isıcam Sistemleri’nin kahramanı ‘Isıcık’, yeșil rengiyle Isıcam Sistemleri’nin çevre

dostu özelliğini vurguluyor. Cana yakın ve güler yüzlü kișiliği, zeki tavırları ve sevimliliği ile daha iyi yașam alanlarının olușumuna katkı sağlıyor. ‘Isıcık’, tüketicilerin ihtiyacına uygun doğru Isıcam’ın kullanılmasını sağlayarak, teknolojik bir ürün olan Isıcam’ı tüketicilere yakınlaștırarak, Isıcam ve özelliklerinin hatırlanmasını sağlamak için aktif rol alacak. Șișecam Düzcam’ın Romanya’nın bașkenti Bükreș’te gerçekleștirdiği Isıcam Yetkili Üreticiler bulușmasında gün yüzüne çıkan yeni maskot, ilk dakikadan itibaren gönülleri fethetti ve Isıcam Sistemleri ailesinin içindeki yerini aldı. VR oyunları ile desteklenen lansmanda yoğun ilgiyle karșılanan Isıcam Sistemleri’nin sevimli ve çevreci maskotu, bundan böyle,

kaliteyi tercih eden doğrama firmalarında, dijital mecralarda, Isıcam sosyal medya hesapları ve web sitesinde tüketiciler ile bulușarak, ihtiyaçlara uygun ‘Isıcam Sistemleri’ni önerecek.

Isıcam Sistemleri will present its Special Glass Solutions with its new Mascot Undertaking to transform the individual saving into social earnings as a mission, Șișecam Düzcam continues to produce solutions for the industry with its products under “Isıcam Sistemleri” brand to increase the energy saving. Isıcam Sistemleri will present its products produced with high technology with its mascot “Isıcık”. The mascot will ensure that the consumers will choose the correct “Isıcam Sistemleri” product for their needs.


Sektör

18

Winsa’nın, “Yeni Nesil İdeal Bayi Organizasyonu” Eğitimleri Radisson Blu Hotel Asia’da Gerçekleștirildi Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri’nin, bayilerinin sağlıklı büyümesine katkı sağlamak, günümüz şartlarının gerektirdiği şirket yapılanmasının oluşturulması konusunda destek vermek ve temel yönetim becerilerini geliştirmek amacıyla hazırladığı eğitim programının ilk bölümü, 18-19 Ekim tarihlerinde, İstanbul’da Radisson Blu Hotel Asia’da gerçekleştirildi.

“Yeni Nesil İdeal Bayi Organizasyonu” olarak adlandırılan ve Fırat ÇAPKIN’ın verdiği eğitimlerde; liderlik, șirketlerin organizasyonel yapısının nasıl kurulacağı ve rekabet yönetiminde stratejilerin nasıl geliștirileceği konuları ișleniyor. İș dünyasından çeșitli örneklerle ve farklı analiz çalıșmaları ile desteklenen “Yeni Nesil İdeal Bayi Organizasyonu” eğitim programı Kasım ve Aralık ayında yapılacak eğitimlerle tamamlanacak.

Winsa Pazarlama ve Satıș Müdürü Ekrem PURSİN yaptığı açıklamada; “Günümüz iș dünyasında rekabette söz sahibi olabilmek ve sürdürülebilir bașarı sağlayabilmek için bayilerimizin ideal organizasyon yapısına sahip olması büyük önem tașıyor. Bu yapıya geçiș süreci bayilerimiz için son derece önemli ve hassas bir konu. Stok yönetimi, finans, üretim, planlama, pazarlama ve satıș süreçlerinin doğru yönetilmesi gereken bașlıca önemli konular. Bu konularda bayilerimizin daha hızlı ilerleme göstermesi ve bașarı sağlaması için hazırladığımız eğitim programının verimli olacağını ve bayilerimizin doğru adımları atarak ișlerini büyüteceklerine inanıyorum” dedi. Winsa’s “New Generation Ideal Vendor Organization” training was organized at Radisson Blu Hotel Asia The first part of the training Schedule prepared by Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri to contribute to healthy growth of its vendors, supporting and developing basic management skills to create the corporate structures required by our day was realized at Radisson Blu Hotel Asia in Istanbul between 18th and 19th October.


Sektör

22

Mimarlar Odası İzmir Șubesi’nin Mimarlar Haftası Etkinlikleri, Bu Yıl da Pimapen Sponsorluğunda Gerçeklești Tüm dünyada Ekim’in ilk haftası kutlanan Mimarlar Haftası etkinlikleri, bu yılda İzmir’de 02-08 Ekim tarihleri arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde yoğun bir etkinlik takvimi ile kutlandı. Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından belirlenen etkinliğin bu yıl ki teması “İklim Değişikliği İçin Harekete Geç!” oldu.

Türkiye’nin pencereye adını veren, inovatif ürünleri ile öne çıkan lider markası Pimapen geçen yıl olduğu gibi bu yılda etkinlik sponsoru olarak, katılımcıları standında ağırladı. Standında sergilediği Pimapen Nirvana Pencere Konsepti ve sürme sistemde eșsiz bir yalıtım performansı sunan Dynamic ürünü, gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 2 Ekim 2017 Pazartesi günü Pimapen İzmir Bölge Satıș Müdürü Alper DEMİRCİOĞLU’nun da ödül verdiği “Meslekte 30. ve 50. Yıl Plaket Töreni”nin ardından ‘Mimarlık Haftası Kokteyl’i ile bașlayan etkinlikler, 3 Ekim’de Uğur TANYELİ’nin ‘Mimarlık: Yeni Bir Zanaat’ bașlıklı söyleșisinde mimarlığın geçmișten günümüze değișen dinamiklerinden bahsetmesi ile devam etti. Bir mimarlık ofisi ve uygulamaları bașlığı altında 5 Ekim’de Vav Studio’dan Afshin FARZİN ve Amin Tadj SOLEIMAN, 6 Ekim’de ise Rıca Studio’dan Iñaqui CARNICERO, katılımcılara devam eden projelerinin geçirdiği tasarım evrelerinden bahsetti. Etkinlikler 8 Ekim’de yapılan Urla gezisi ile sona erdi.

The activities of Architects’ Week of Architects Chamber, have actualized under the sponsorhip of Pimapen this year The activities of Architects’ Week which are celebrated in the first week of October in whole world, have been celebrated with a dense activity schedule in Chamber of Architects Izmir Branch between 02-08 October in Izmir. The theme of this year determined by International Architects Union was “Act for the climate change!).


Röportaj

24

Ferhat ERK; “Arbor Ahșap İle Pencereden Çok Daha Fazlasını, İnsanlığın Hizmetine Sunuyoruz” Arbor Ahşap’a düzenlenen fabrika ziyaretimizde sorularımızı yanıtlayan Arbor Ahşap Genel Müdürü Ferhat ERK; “% 100 Türk sermayesi ile kurulmuş olan markamız, üretimini Avrupa standartlarında gerçekleştiren piyasaya girmiş ilk ahşap üreticisi konumundadır” dedi. Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Öncelikle % 100 Türk sermayesi ile kurulmuș olan markamız için, üretimini Avrupa standartlarında gerçekleștiren piyasaya girmiș ilk ahșap üreticisidir diyebiliriz. Sertifikalı ve endüstriyel kullanım için kesilen ağaçları kullanan ve ahșabın doğal yapısını muhafaza ederek, zararlı kimyasal içermeyen boya kullanan, en çok pencere ve kapı tasarımı yapan ve özellikle Avrupa’da daha revaçta olduğu için ağırlıklı olarak Avrupa’da tercih edilen markayız. Arbor’un yurt içinde ve yurt dıșında yer alan referanslarına değinir misiniz?

Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz? Uzun yıllar finans sektöründe görev aldım ve 10 yıl önce de Arbor Ahșap bünyesine katılarak satıș ve pazarlamadan sorumlu genel müdür olarak görevimi sürdürüyorum. Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Biz Arbor ahșap olarak; Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın ise sayılı ahșap pencere, kepenk ve masif kapı üreticilerindeniz. Uluslararası standartlardaki üretim hacmimiz ve ürün çeșitliliğimiz ile özellikle Fransa’daki inșaat șartnamelerinde adı geçen markalar arasında yer alıyoruz. Biz; çelik, yonga levha ve plastik malzeme yerine tüm üretim uygulamalarında % 100 doğal masif ahșap kullanan ve zararlı kimyasal boya malzemeleri yerine % 100 doğal çocuk boyası kullanan bir markayız. Ahșap’ın zaten adı duyulduğunda bile kendine has kalitesi, itibarı ve seveni çok

olan bir kitlesi vardır. Biz bu bilinen ile üretim kalitemizi ve doğal olanı koruyan iș modelimizle ortaya daha büyük bir marka değeri ortaya koyuyoruz. İstanbul - Silivri’de yer alan modern üretim tesislerimizde de yapı sektörünün ve mimarların tasarımlarına en uygun ahșap ürünleri üretiyoruz.

Arbor’un Yurt İçinde Yer Aldığı Çalıșma Örnekleri: SOHO House İstanbul, W Hotels by Hilton İstanbul, Tomtom Gardens, Bomonti Bira Fabrikası İstanbul, Palazzo Donizetti Hotel İstanbul, Bodrum 84 oda ve villa, Boho otel Bodrum, Sümerbank İstanbul, Hereke Halı Fabrikası, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Sarayları, Sabri Özel Yalısı, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Frej Apartmanı İstanbul, Rumeli Han, Hotel Çelik Palace Bursa, Sultan Vahdettin


Röportaj

26

ahșabın ne kadar sağlıklı ve estetik olduğunu, inșaat profesyonellerine ve nihai tüketici olan güzel yurdumuzun insanlarına ulașarak bilinçlendirmek. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Konağı, Çamlıca Camii, Beyoğlu MiaPera Otel, Arcade İstanbul, Sirkeci Erzurum Han İstanbul, Lalahan Hotel İstanbul, Hasan Tanık Camii Ankara, Beykoz Kasrı İstanbul, Tasarım Vakfı Bodrum, Nato Üssü İzmir. Arbor’un Yurt Dıșında Yer Aldığı Çalıșma Örnekleri: Zac Canal Porte d’Aubervilliers Paris - Fransa, Hotel de Nell Paris - Fransa, Pole Medico - Social Paris- Fransa, 73 Residences Low Energy Consumption Nancy - Fransa, Residences Le Stoa Montpellier - Fransa, Villa Simon Strasbourg - Fransa, Biotiten School Nybiggnad - İsveç, Notre Dame De Gravenchon - Fransa, Kantoor Rosse - Belçika, Residence Jules Verne Fransa, Logements Sociaux, Groupe Scolaire et Gymnase - Fransa. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, hedef ve projelerinizi bizimle paylașır mısınız? Biz tabii ki ticari olarak üretim hacmimizi ve satıș oranımızı artırmak istiyoruz ama en önem verdiğimiz hedefimiz; doğru teknoloji kullanıldığında

Firmamızın ürünleri ile bitirdiğimiz projelere, ürünlerimizin kattığı pozitif enerjiyi ve masif ahșap bir ürünü görmenin ve dokunmanın nasıl șehir hayatının stresinden bizi uzaklaștırdığına șahit olmanızı öneriyorum. Doğallık hayatımın önceliklerinden olduğundan, Arbor’da bir pencereden çok daha fazlasını katma değer olarak insanlığın hizmetine sunduğumuza inanıyorum. Bunu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projenin değerli okuyucuları ile paylașmaktan mutluluk duyuyorum. İlginize çok teșekkür ediyorum.

Ferhat ERK; “With Arbor Wood, We Offer Much More Than a Window, to the Service of Human” Arbor Wood General Manager Ferhat ERK; responded to our inquiries in our plant visit to Arbor Wood :“ Our brand, established with % 100 Turkish capital, is the first timber producer to enter the market that carries out its production at European standards”.


Sektör

28

Ado Group; Ürün Alternatifleriyle İntermob’da Ado Group, 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İntermob Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’na katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı. Yurt içi ve yurt dıșı ziyaretçi sayısının gözle görülür oranda arttığı fuarda Ado Group ürün alternatifleriyle dikkat çekti. Fuar beklentilerinin çok üstünde bir fuar gerçekleștiğine dikkat çeken Ado Group Pazarlama Uzman Yardımcısı Ahmet ARLI; “Standımızı ziyaret eden müșteri gruplarının Ado ürün alternatifleriyle çok ilgili olmaları ve tüm inovatif gelișmeleri yakından takip etmeleri memnuniyet vericiydi” dedi.

Ado Group at Intermob with Product Alternatives Ado Group welcomed domestic and foreign visitors who participated to the Intermob Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products and Wood Technology Fair held in Tuyap Fair and Congress Center between 14-18 October 2017.


Sektör

30

Geleneksel Vorne Bayi Toplantısı, Regnum Carya Belek’te Düzenlendi 1-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Regnum Carya Belek’te düzenlediği organizasyonla Vorne bir kez daha bayilerini bir araya getirdi. Her yıl geleneksel hale getirdiği Bayi Toplantısı’nın açılış konuşmasını İleri Pencere Kapı Sistemleri Genel Müdürü Nagehan KURTULUŞ yaptı. Bu yılın sloganı ‘Șimdi yeni șeyler söylemek lazım’ sözünün anlamı üzerine bir konușma yapan Nagehan KURTULUȘ, bu yıl için ilk söyleyeceği yeni șeyin Vorne’nin çatısı altında kurulan bir Bilim ve Sanayi Bakanlığına bağlı ‘Ar-Ge Merkezi’nin haberini vermiș oldu. Satıș Müdürü Alim MAKAYEV ve Satıș Bölge Sorumlusu Hakan DURNA’nın sunumlarıyla devam eden toplantı, İnșaat sektöründeki yalıtım sunumuyla konuk konușmacı Yavuz ER ile son buldu. Vorne Bayileri otelin sunduğu imkânlardan yararlanarak yılın stresini attıkları gibi, yine Vorne’nin düzenlediği aktivitelere de katılıp çocuklar gibi eğlendiler. Takımlara ayrılan bayiler, oyunlarda sıkı bir rekabet halindeydiler. Son gece yapılan gala yemeğinde canlı orkestra eșliğinde eğlenen bayilere, geçtiğimiz yılki performanslarına göre plaketleri ve hediyeleri verildi. Ayrıca aktivitelerde derece alanlar madalya ile ödüllendirildi.

Conventional Vorne Dealers Meeting is held in Regnum Carya Belek Vorne gathered its dealers one more time in the organization held between 1-4 October 2017 at Carya Belek. The opening speech of the conventional dealers meeting was made by Nagehan KURTULUȘ, General Manager of Advanced Window Door Systems.


Sektör

38

Metsan, Filistin - İsrail Bayi Destek Programını Tamamladı Metsan, bayi destek programı çerçevesinde Filistin-İsrail ülke temsilcisi Royal firmasının kendi profesyonel ekibi ve müşterilerine yönelik “Ürün Tanıtımı ve Uygulamaları” eğitimini gerçekleştirmek üzere Eylül ayının son haftasında Filistin’de bulundu.

İki günlük bir çalıșmayı kapsayan programın ilk günü ülke temsilcisi Royal firmasının Hebron kentinde bulunan șirket merkezinde düzenlenen eğitim seminerini içeriyordu. Her iki ülkenin detaylı tanıtımı ve örnek uygulamaları gerçekleștirilen bu eğitim programı süresince doğru uygulama metotları ve Metsan ürünlerinin sunduğu avantajlara tüm detayları ile değinildi. Satıș ve teknik destek elemanlarının sorularını cevaplandıran Metsan yöneticileri ürünlerin pazara sunulması așamasında dikkat edilecek hususları, müșterilerin teknik destek taleplerini ve müșterilerin olası sorularının doğru șekilde karșılanması ve yanıtlanması konularına öncelik verildi. Çalıșma programının ikinci gününde ise Kudüs’ün yaklașık 10 km kuzeyinde bulunan Ramallah șehrinde

düzenlenmekte olan yapı fuarı ziyareti yer aldı. Ülke temsilcisi Royal Industrial Trade firmasının Metsan ürünlerinin de sergilendiği standında ziyaretçiler ile bulușma fırsatını elde eden Metsan yöneticileri bu fuarda ayrıca Royal firması tarafından firma ve ürün tanıtımlarının gerçekleștirildiği bir seminer programına da katılım sağladı. Metsan firma kurucu ortaklarından İbrahim ÇABUK’da söz konusu programa konușmacı olarak katıldı. İnșaat sektörünün dağıtıcı ve toptancılarının yanı sıra çeșitli sektörlerden proje yöneticileri ve uygulamacılar ile çoğunluğu mühendislerden olușan iș profesyonellerine Metsan ürünlerinin teknik özellikleri ve uygulama alanları ayrıntılı örneklerle anlatıldı. Seminer sonrası konuklar ile birebir görüșerek

bilgi alıșverișinde bulunma imkânı elde eden Metsan Yönetimi, hem Filistin-İsrail temsilcisi Royal firmasının kendi ekibinin, hem de müșterilerinin Metsan ürünlerine olan ilgisi ziyadesiyle memnun kaldı. Program boyunca yapılan tüm bu çalıșmalar gösteriyor ki, Royal firması ile Filistin ve İsrail pazarında Metsan ürünlerinin geleceği çok parlak ve tüm ürün grupları emin ellerde.

Metsan completed Palestine-Israel Dealership Support Program Within the frame of dealership support program, Metsan visited Palestine in the last week of September for performing “Product Promotion and Implementations” training to the professional team and customers of Royal company which is the representative of Palestine-Israel.


Sektör

40

REHAU’nun Yeni Terapi Yöntemi #REHAUTHERAPY İle Daha Huzurlu Evler İnşaat, otomotiv ve endüstri alanlarında polimer bazlı çözümler sunan lider sistem üreticisi REHAU, son tüketicilere yönelik olarak #REHAUTHERAPY temasıyla dijital pazarlama kampanyası başlattı. “REHAU Fark Yaratıyor” sloganı altında uluslararası düzeyde güçlenen marka, kampanyasını RAUTITAN kullanım suyu sistemi, REHAU yerden ısıtma ve RELAZZO teras zemin kaplamalarına ilişkin eğlenceli video kliplerle destekliyor. Yüksek kaliteli kullanım suyu sistemleri, yerden ısıtma sistemleri ve teras zemin kaplama imalatçısı olarak uzun yıllar boyunca pek çok piyasada ve sektörde yer edinen REHAU, șimdi de #REHAUTHERAPY adı verilen yeni bir pazarlama kampanyası bașlattı. ‘REHAU Fark Yaratıyor’ sloganı altında markayı güçlendirmek, müșterileri ve iș ortaklarına nihai müșterilerle iletișime geçmeleri için ek bir yöntem sunan REHAU, RAUTITAN kullanım suyu sistemi, REHAU yerden ısıtma ve RELAZZO teras zemin kaplamalarına ilișkin beș kısa, eğlenceli video ile iletișimini bașlattı. YouTube ve Facebook olmak üzere popüler sosyal medya kanalları ile aynı zamanda yaygın arama motorları üzerinde yürütülen kampanya kapsamında; #REHAUTHERAPY‘e ilișkin tüm bilgilere, video kliplerin de desteğiyle REHAU’nun web sayfasından ulașılabiliyor. “Daha İyi Hisset, Daha İyi Yașa” “Daha İyi Hisset, Daha İyi Yașa” mottosuna odaklanan dijital pazarlama kampanyasında RAUTITAN kullanım suyu sistemlerinin, REHAU yerden ısıtma ve RELAZZO teras zemin kaplamalarının “REHAU ile daha iyi hissedin, daha iyi

yașayın’’ prensibine göre her türlü evi nasıl çok daha verimli, çok daha sağlıklı ve çok daha güzel hale getirebileceği eğlenceli bir șekilde gösteriliyor. RAUTITAN kullanım suyu sistemi ile binanın her yerinde sürekli olarak yüksek kullanım suyu kalitesi elde edilmesi; REHAU yerden ısıtma sistemleri ile yașam alanında tasarruf sağlanması, konforlu sıcaklıklar ve ısıtma enerjisi tasarrufu elde edilmesi ve dayanıklı RELAZZO teras zemin kaplamaları ile bireysel tasarım alternatifleri olușturulması da kampanya kapsamında odaklanılan diğer konular olarak öne çıkıyor.

Peaceful Houses with #REHAUTHERAPY, the New Therapy Method of REHAU REHAU, the leading system manufacturer presenting polymer based solutions in construction, automotive and industry sectors started a digital marketing campaign with #REHAUTHERAPY theme for the end consumers. Gaining strength in international level with motto “REHAU Makes Difference”, the trademark supporting its campaign with fun video ckips regarding RAUTITAN tap water system, REHAU heating from ground and RELAZZO terrace floorings.


Röportaj

42

Umur Ahmet DUYMAZ; “30 Yılı Așkın Tecrübemiz İle Hizmet Verdiğimiz Sektörde Lider Konumundayız” Orgadata AG Ortadoğu Bölgesi Genel Müdürü Umur Ahmet DUYMAZ Dubai’deki Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz söyleşide marka bilinirliğini sağladıkları ürün gruplarına ve fuara dair görüş bildiriminde bulundu. Marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Satıșını yaptığımız ürünler; LogiKal, Flixo, Athena ve Sj Mepla programlarıdır. Kısaca açıklamak gerekirse;

Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz? 1978 yılında Çatalca’da dünyaya geldim. İstanbul Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. 2000 yılından itibaren

alüminyum ve yapı sektöründe değișik mevkilerde görev aldım. Hali hazırda Orgadata AG yazılım firmasının Ortadoğu Bölgesi Genel Müdürüyüm, özellikle Ortadoğu ofislerimizin iș yoğunluğundan dolayı Dubai’de ikamet etmekteyim.

LogiKal; Alüminyum, PVC ve çelik sistemler için çizim, analiz ve detaylar noktasında çözümler sunan bir program. Dünya üzerinde on beș binin üstünde lisansla alanında lider konumda. Fiyat analizinden, imalat raporlarına kadar bir çok alanda kullanıcılara farklı raporlamalar sunabilen, CNC makinelerle entegre çalıșabilen bir üründür. AutoCAD ile uyumlu çalıștığı için olușturulmuș her çizim AutoCAD’e aktarılabilir, asimetrik yapılar AutoCAD’den Logikal içine alınıp çizim olușturulabilir. Kesit detayları, tüm profil birleșimlerini ölçüleri dâhil göstermektedir. Levha ve profil kesim optimizasyon özellikleriyle projelerinizin en optimal șekilde maliyetlendirmenize olanak sunar. Ön statik analiz özelliği ise projenize uygun profili daha tasarım


Röportaj

44

așamasında belirlemenizi sağlar. CNC makineleriyle entegre olan Logikal, her türlü kesim ve ișlemleri makinalara gönderebilmektedir. Flixo; Farklı standartlara uygun olarak ısı geçirgenliği hesabı yapabilen ve nem oranlarına göre küflenme riskini analiz edebilen bir programdır. Cephelerdeki kesit alanlarının termal analizlerini yapabiliyoruz. Alanında uzman mimarlar, mühendisler ve yapı fizikçileri tarafından geliștirilen bu özel yazılım, cephelerdeki termal köprüleri hesaplayarak günümüzde çok önemli bir problem olan ısıtma enerjisi sorununu çözmek üzere tasarlanmıștır. Cephe projesi henüz tasarım așamasındayken Flixo adeta bir ultrason cihazı gibi meseleyi önceden gözlemleyip düzeltebilmemizi sağlamaktadır. Athena; Tasarım, çizim, dokümantasyon alanlarında çözümler sunan AutoCAD tabanlı bir cephe tasarım ve çizim programıdır. AutoCAD üzerinde çalıșan, sadece giydirme cepheler için programlanmıș ve her geçen yıl aynı LogiKal gibi yeni özelliklerle kendini geliștiren bir CAD yazılımıdır. Athena sayesinde önceden saatlerce süren AutoCAD çizimleri artık çok kısa sürede yapılabilmektedir. Athena’nın en büyük artısı șöyle özetlenebilir; kullanıcılar binaya giydirecekleri cephelerinin detaylarını çizmek için iki boyutlu çalıșabiliyorlarken aynı zamanda Athena’nın çift Mouse

tıklaması özelliğiyle düzenlenebilen akıllı objeler (ARX) sayesinde üç boyutta da cephelerini tasarlayabilirler. Bir cephe tasarımı yapmak için gerekecek her türlü malzeme, Athena’nın seksen binden fazla standart parça barındıran kütüphanesinde yer almaktadır. Athena çizim özelliklerinin yanı sıra metal levha optimizasyon modülü ile birçok kullanıcının ilgisini çekmekte, ayrıca özel mühendislik hesaplamalarıyla projede kullanılan profillerin statik ve termal analizlerini de yapabilmektedir. SJ Mepla; Farklı camlar üzerinde çeșitli stres analizleri yapan özel bir mühendislik yazılım programıdır. Cam konstrüksiyonlardaki gerilimleri hesaplayan kendi alanında özel bir yazılımdır. Çok katmanlı camların ölçülendirilmesi ve stres değerlerinin hesaplanmasına yönelik, teknolojik açıdan alanının lideridir. SJ Mepla lamine camların, ısı camların ve noktasal sabitlemeli camların stres değerlerinin hesaplanmasını sarkaç darbesi, basınç darbesi gibi özelliklerinin incelemelerini sağlayan bir yazılım programıdır. Katılım sağladığınız Dubai’deki Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Fuarı’na dair görüș bildirir misiniz? Markanıza yansımaları hakkında bilgi verir misiniz? Katıldığımız fuar beklentilerimizi büyük ölçüde karșıladı diyebiliriz. Müșterilerimizin stantlarımıza ilgisi

gerçekten üst düzeydeydi. Ziyaretçi portföyünün geniș bir yelpazede olması bizim açımızdan çok önemli. Özellikle Ortadoğu pazarına kendimizi daha iyi tanıtabilmek için oldukça iyi fırsatlar yakalama imkânı bulduk. Diğer fuarlarla karșılaștırdığımızda gelen müșterilerin daha profesyonel ve ne istediğini bilen uzman insanlardan olușması, onlarla yan yana gelmek, bilgi ve birikimlerimizi paylașmak bizim açımızdan oldukça yararlı oldu. Bu durumun fuara katılmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizin kanıtı olduğunu düșünüyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Düșüncelerimi paylașma fırsatı sunduğunuz için dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye çok teșekkür ederim. Çalıșma ve iș hayatınızda ekibinize ve sizlere bașarılar dilerim...

Umur Ahmet DUYMAZ; “We are the Leader in the Sector that we serve with our 30 years of experience.” Orgadata AG General Manager of the Middle East Region Umur Ahmet DUYMAZ has commented on the product groups and the fair that provided brand awareness in the interview that we have realized in Dubai Windows, Doors & Facades Event Gulfglass 2017 Fair.


Sektör

46

Las Vegas’a BAKİEL Çıkarması Las Vegas’taki Fastener Expo Fuarı’na katılan İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin TECDELİOĞLU, Amerikalılara en fazla sattıkları ürünlerin el aletleri olduğunu söyledi. TECDELİOĞLU; “ABD’ye geçen yıl 121 milyon dolarlık bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri ihraç ettik” dedi. 09-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek fuara, ABD’de depolama ve servis hizmeti sağlayabilecek firmalarla birlikte milli katılım yapılmasının faydalı olacağı düșünüyoruz” dedi. İhracat İçin Görüșmeler Yaptı Sektörün en önemli fuarlardan biri olan Fastener Expo’ya milli katılım yapan Çin, Tayvan, Kore ve Hindistan stantlarının yanı sıra Pacific West Fastener Association, Industrial Fasteners INC. ve National Fastener Distributors Association gibi dernek ve kurulușların stantlarını ziyaret ettiklerini kaydeden TECDELİOĞLU, “İlgili kișilerle iletișim kurarak ihracat için ortam hazırladık. Fuar sonrası tüm sektörel derneklere İDDMİB ve Türkiye hırdavat sektörü tanıtım broșürleri gönderdik” diye konuștu. Amerikalının El Aletleri Türkiye’den

Amerika’nın Las Vegas kentinde düzenlenen bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri (BAKİEL) malzemeleri fuarı International Fastener Expo 2017, devlerin bulușmasına sahne oldu. 17-19 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 22 farklı ülkeden 560 firmanın katıldığı fuarı dünya genelinden 8 bin 300 kiși ziyaret etti. İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonunda fuara katılan İDDMİB BAKİEL Komitesi Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU, birçok ülkenin katılımcılarıyla görüșmeler yaptıklarını söyledi. TECDELİOĞLU, Türkiye’den fuara katılan Emek Perçin ve Endüstriyel Bağlantı Elemanları, KEBA

Bağlantı Sistemleri, Has Çelik ve Norm Cıvata’nın stantlarını ziyaret ederek fikir alıșverișinde bulunduklarını kaydetti. Milli Katılım İçin Araștırma International Fastener Expo Fuarı’nın bağlantı elemanları ve kilit sektörlerinde; üreticilerin, distribütörlerin, satın alma, tasarım ve karar vericilerin bir araya geldiği bir platform olduğuna dikkat çeken Çetin TECDELİOĞLU, “Sonraki senelerde Türk firmalarının milli katılım organizasyonu kapsamında katılımlarını ve sektör açısından pazar potansiyelini değerlendirme imkânımız oldu. 35 bin metrekarelik sergileme alanı bulunan fuar, Las Vegas Convention Center’da yılda bir kez düzenleniyor. Gelecek yıl

ABD pazarı hakkında da görüșlerini paylașan Çetin TECDELİOĞLU șu noktalara dikkat çekti: “Bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri gibi geleneksel sektörlerde bir dönüșüm yașanmıș, yurt dıșında daha düșük maliyetli üretim yapılabilecek merkezler tercih edilmiș. Ayrıca distribütör ve temsilcikler ağıyla geniș çapta ürün ülkeye ithalat yoluyla giriyor. ABD’nin Türkiye’den yaptığı bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri sektörüne yönelik ithalat dünyadan yaptığı genel ithalatla kıyaslandığında, 2014’te yüzde 0,3, 2015 ve 2016’da yüzde 0,5 olarak gerçeklești. ABD bu dönemde Türkiye’den en fazla el aletleri ithal etti.”

BAKIEL landing to Las Vegas Vice Chairman of IDDMIB, Çetin TECDELİOĞLU who has participated to Fastener Expo Exhibition in Las Vegas states that the products mostly sold to Americans are the hand tools. TECDELİOĞLU says; “Last year, we have exported fasteners, locks and hand tools to USA with the amount of 121 million dollar”.


Sektör

48

Șișecam Topluluğu, Dünyanın Cam Duayenlerini İstanbul’da Ağırladı Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, dünya cam sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul’da ağırladı. Şişecam Topluluğu bu yıl 32’ncisini düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası ‘Cam Sempozyumu’ ile birlikte eş zamanlı olarak Uluslararası Cam Komisyonu’nun (ICG) yıllık toplantısına da ev sahipliği yaptı. attığına inanıyorum. Cam her zaman insan hayatına değer katan bir materyal oldu. Bugün olduğu gibi gelecekte de inovasyon ve Ar-Ge çalıșmaları önceliklerimiz arasında olacak” dedi.

Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, sektörün geleceği ve yeni teknolojilerinin tartıșıldığı organizasyonda yaptığı açılıș konușmasında, dünya cam pazarının son yıllarda değișken ve öngörülemez bir seyir izlediğini belirterek, “Tüm bu koșullara rağmen Șișecam ve diğer sektör oyuncularının camı bir adım daha ileriye tașımak için önemli adımlar

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileșiklerini kapsayan iș kollarında küresel bir oyuncu olan Șișecam Topluluğu, bu yıl 32’ncisini düzenlediği Șișecam Cam Sempozyumu’nda, dünya genelindeki cam sanayi temsilcileri, üniversiteler ve bilimsel kurulușların üyesi olduğu Uluslararası Cam Komisyonu’nun (ICG) yıllık toplantısına da ev sahipliği yaptı. Haliç Kültür ve Kongre Merkezi’nde 23-25 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası organizasyonda cam sektörünün geleceği ve yeni teknolojiler tartıșıldı. Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, açılıș konușmasında, bugün dünyanın cam ev eșyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beșinci büyük üreticisi olduklarına dikkat çekerek, “Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. 13 ülkede üretim faaliyetlerini

sürdüren Topluluğumuz, ulaștığı kapasite büyüklüğünü ve teknolojik gücünü yenilikçilik, yaratıcılık, uzmanlık ve yetișmiș insan gücü gibi özellikleriyle pekiștirmekte ve değișen pazar koșullarına uygun ürün ve hizmet kalitesiyle geleceğe güvenle bakmaktadır” dedi. Cam dünyasını ve akademisyenlerini İstanbul’da bulușturan bu önemli organizasyonun bilgi alıșveriși ve


Sektör

50

ișbirliklerini güçlendiren uluslararası önemli bir zemin olduğunu ifade eden Prof. Dr. KIRMAN, “Uluslararası cam bilimi ve teknolojisindeki yeniliklerin paylașıldığı 32. Șișecam Cam Sempozyumu, dünya cam sanayinin gelișmesine katkı sağlayacak. Küresel ișbirlikleri geliștirmeye, yakın ilișkiler kurmaya ve en yeni gelișmeleri paylașmaya olanak sağlamaya devam edeceğiz” dedi. ICG yıllık toplantısının da önemini vurgulayan KIRMAN, Șișecam ve diğer sektör oyuncularının camı daha ileriye tașımak için önemli adımlar attığını kaydetti. Dünya cam pazarının son yıllarda değișken ve öngörülemez bir seyir izlediğinin altını çizen KIRMAN, “Tüm bu koșullara rağmen Șișecam ve diğer sektör oyuncularının camı bir adım daha ileriye tașımak için önemli adımlar attığına inanıyorum. Cam her zaman insan hayatına değer katan bir materyal oldu. Bugün olduğu gibi gelecekte de akademik çalıșmalar, inovasyon ve ArGe çalıșmaları önceliklerimiz arasında olacak” diye konuștu.

“Anadolu’nun Köklü Cam Kültürünün Mirasçılarıyız” Șișecam Topluluğu Araștırma ve Teknolojik Geliștirme Bașkanı Prof. Dr. Șener OKTİK ise konușmasında, 19 ülkeden 13 uluslararası kurulușla ișbirliği içinde çok sayıda Ar-Ge projesi yürüttüklerine dikkat çekerek, “Çalıșmalarımızı, 2014 yılında faaliyete geçen, Avrupa’nın en gelișmiș merkezlerinden biri olan Șișecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleștirmenin gururunu yașıyoruz. Dünya cam sanayinin önünde, teknolojik, çevresel ve toplumsal alanlarda, önemli fırsatlar olduğu kadar engeller de bulunuyor. 500 katılımcı ile İstanbul’da gerçekleșen bu büyük organizasyonun cam teknolojisi alanında heyecan verici yeni gelișmeleri paylașacağımız küresel bir zemin olușturacağına inanıyoruz. Sempozyum sürecinde beș paralel oturum, üç panel, 30 konușma ve 20’si poster olmak üzere toplam 120 sunum gerçekleștirilecektir” dedi.

Șișecam Topluluğu olarak Anadolu’nun köklü cam kültürünün mirasçıları olduklarına değinen Prof. Dr. OKTİK, șunları söyledi: “Türkiye’de cam sanayinin kökleri, paha biçilmez cam ürünlerin üretildiği Roma dönemine dayanıyor. Osmanlı döneminde cam sanayi Topkapı Sarayı bünyesinde hayat buldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla beraber cam sanayi gelișmeye bașladı. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Șișecam, Türkiye’nin ilk cam fabrikasını Beykoz Pașabahçe’de kurarak faaliyetlerine bașladı. O günden bugüne de ‘pazarımız dünyadır’ ilkesi doğrultusunda küresel pazarlarda, dinamik proje ve yatırımlarımızla gücümüzü her geçen gün artırdık. Ortak ve ișbirliğine açık, araștırmayla teknolojik gelișimi destekleyen projelerin cam sanayindeki rekabet gücümüzü belirleyen etkenlerin bașında geldiğine inanıyoruz.”

Șișecam group welcomed the glass doyens of the world in Istanbul Șișecem group which is among the established institutions of Turkey, has welcomed the leading names of the world glass sector. Șișecam group hosted the annual meeting of International Glass Commission (ICG) simultaneously with the first and only international “32nd. Glass Symposium” of Turkey .


Sektör

56

TİMFED Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa’da Gerçekleștirildi İnşaat Malzemecileri üst birliği Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED) Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantıya TİMFED üye dernekleri TİMDER, TİMKODER, DİMSİAD, BURTİMDER ve KONTİMDER katılım sağladı.

TİMFED Yönetim Kurulu Bașkanı Aydın EȘER’in açılıș konușmasıyla bașlayan toplantı, İstanbul’da gerçekleșen son Yönetim Kurulu Toplantısı notlarının gözden geçirilmesiyle devam etti. Üye derneklerin gerçekleștirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vermesiyle süren toplantıda, diğer gündem maddeleri değerlendirildi. BURTİMDER ev sahipliğinde gerçekleșen toplantının gündem konuları arasında; bölgesel fuar organizasyonları, TİMFED projelerinin

yol haritası, dernek bölgelerinde üyelere yönelik olarak yapılacak eğitim ve konferans maddeleri yer aldı.

The meeting of board of directors of TİMFED has been made in Bursa The meeting of board of directors of Construction Suppliers Fitting Construction Suppliers Federation (TIMFED) has been made in Bursa. TİMDER, TİMKODER, DİMSİAD, BURTİMDER and KONTİMDER which are the members of TIMFED, have participated to the meeting.


Sektör

60

Profine, Hindistan’da Yeni Tesisinin Açılıșını Yaptı Profine grubu, Hindistan’ın Vadodara kentindeki yeni üretim tesisinin resmi açılışını 7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirdi. Tesis, 2013’ten beri aynı yerde faaliyet gösteren sistem tedarikçisinin ekstrüzyon tesisinin hemen yakınında bulunmaktadır. Profine, yeni tesisi sayesinde, Hindistan’da yıllık 6.000 tona kadar uPVC üretim kapasitesine sahip olmasının yanı sıra, ekstrüzyon hatlarının sayısını da üçten beșe çıkartmıștır. Bunun yanı sıra son renk uygulamaları için, bir folyo kaplama hattı da devreye alınmıștır.

Tesis, yıllık toplam 15.000 ton uPVC profilinin ișlenmesi için gereken 15 ekstrüzyon hattı kapasitesine sahip olacak șekilde tasarlanmıștır. Üretim tesislerinin yanı sıra, geniș bir lojistik sahası ve iș ortağı firmalara yönelik teknik eğitim merkezi de bulunmaktadır, 20.000 m2

üzerine kurulu üretim tesisine sahip bulunan Profine’ın Hindistan piyasasına giriș yaptığı tarihten bu yana yaptığı yatırımların toplamı 13 milyon Euro olmuștur. Profine Grubunun sahibi ve CEO’su Dr. Peter MROSIK, 350 civarında konuğun katıldığı açılıș töreninde yaptığı konușmasında șunları söyledi: “On iki yıldır bu ülkede faaliyet gösteriyoruz ve en bașından bu yana Hintli müșterilerimiz ile birlikte tam bir bașarı hikâyesine imza attık. Yeni tesisimizle, bir adım daha atarak Hindistan’ın büyüyen pazarına olan uzun soluklu bağlılığımızı vurgulamıș olduk.” Profine, Yeni Delhi’de kurulu bulunan șirketi aracılığıyla, Hindistan’da Kömmerling markası altında faaliyet göstermekte olup, sektörde önde gelen tedarikçi firmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Hindistan’daki üretim tesisinde, ülkeye özel sistemler, dıșa açılımdan içe açılım kanatlı sistemlere ve bir dizi sürme sistemlere uzanan geniș bir ürün gamında, uluslararası kalite standartları çerçevesinde, imal edilmektedir. Dr. MROSIK, Profine Hindistan’ın CEO’su Farid KHAN’ın ve ekibinin tesisin olağanüstü denilebilecek kadar kısa bir sürede devreye alınmasında gösterdikleri performanstan da övgüyle bahsetti. “En ileri teknolojinin kullanıldığı üretimin yanı sıra yeni tesisimiz, müșterilerimizin bașarısını daha da arttırmaya yönelik doğru altyapıyı da sunmaktadır. Müșterilerimizle birlikte Hindistan’daki büyümemizi sürdürmek ve heyecan verici ve bașarılı gelișmelere imza atmayı sürdürmek istiyoruz.”

Profine has inaugurated the new facility in India Profine group has performed the formal opening of its new production facility in Vadodara city of India on 7 October 2017. The facilitity is located next to extrusion facility of the system supplier which carries out activity in the same location since 2013.


Metsan Vaka Analizi

Üzerinde Çalıșma Yapılan Malzeme: Kauçuk ve poliüretan malzemeler ile üretilen hız kesici yol kasisi. Problem: Kauçuktan üretilmiș olan siyah ana gövde üzerine sarı renkli poliüretan plakaların yapıștırılması sırasında güçlükler yașanıyordu. Yapıștırma ișleminde uygulaması çok pratik olduğu için hızlı yapıștırıcı kullanılması benimsenmiș ancak yapıșma kuvveti çok yetersiz bulunuyordu. Problemin Nedeni: Yüzeyler incelendi ve siyah kauçuk malzemede sorununun yüzey nemi düzensizliği, sarı poliüretan yüzeyde ise yüzey duyarsızlığı olduğu anlașıldı. Kısmen yüzey temizliğinin de probleme sebep olduğu fark ediliyordu. Çözüm: Yapıșma yüzeylerine EMS FORCE CA Yüzey Primeri uygulanarak yüzey duyarlılığı artırıldı, yüzey bağıl nemi düzenli hale getirildi ve yüzey temizliği sağlandı. Primer uygulanmıș yüzeyler EMS Force MC-1500 hızlı yapıștırıcı ile yapıștırılarak bir araya getirildi. Sonuç: Yapıștırılmıș parçaları birbirinden ayırmak için soyma kuvveti uygulandı. Yapıșma birleșim yerlerinde ayrılma olmadığı, kuvvet artırıldığında ise parçaların yırtıldığı gözlemlendi.


Sektör

64

TOKİ’den 35 “Mahalle” Projesine Ödül Bu yıl “Mahalle” temasıyla gerçekleştirilen ‘7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. TOKİ ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen ve 123 projenin değerlendirildiği yarışmada, 35 eser ödül almaya hak kazandı. kendi içinde merkezi bulunan hayat merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Yarıșmalarla birlikte mimarlık öğrencileri ve genç mimarlarımıza kendilerini geliștirme ve ülkemiz mimarisini hak ettiği noktalara çıkarma fırsatı sunuyoruz. Ülke olarak elimizde yüzyıllara dayanan Türk mimari örnekleri var ve biz bunu bir fırsat olarak görüp iyi değerlendirmeliyiz.” Ödül Alan Projeler İnșa Edilecek

Mimarlık ve șehircilik uygulamalarında “mahalle” odaklı fikir ve arayıșların önünü açabilmek amacıyla TOKİ ve iștirak șirketi Emlak Konut GYO tarafından “Mahalle” teması ile düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarıșması sonuçlandı. 19 Ekim Perșembe TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleștirilen ödül töreninde, mimarlık dünyası ve sektör temsilcileri bir araya geldi. TOKİ Bașkanı Ergün TURAN törende, 2014 yılında yeniledikleri üretim yaklașımlarıyla yeni bir çizgide konut üretimine bașladıklarını vurgulayarak, az katlı yapılanmayı esas alan, bölgelerin yerel mimari çizgilerinden esinlenilen, mahalle konseptinde yeni yerleșimler kurulmakta olduğunu belirtti. “Mahalle, Șehir Modelinde En Temel Ölçek” 2014’teki 7 İlkim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarıșması’nı ‘Gelenekten Geleceğe’ konsepti ile düzenlediklerini hatırlatan TURAN, “Kentsel yașamla birlikte unutmaya bașladığımız komșuluk ve mahalle olgusunu tekrar hayata geçirmek için bu yıl ‘Mahalle’ konseptiyle düzenlemeye karar verdik. Mahalle, șehirlerimizin geleneksel ve kadim değerlerinin günümüz yașam koșullarına tașınmasında, bütün değerleri barındırması bakımından model olan en temel ölçekti. Bu nedenle, ‘mahalle’ dedik” açıklamasında bulundu.

Ödüllü Mahalle Projeleri TURAN, Mahalle temasına mimarlık dünyasının gösterilen ilgi ve ortaya çıkan bașarılı sonuçların, insan ölçeği- aidiyetnitelikli sosyal çevre uyumu bakımından bu alandaki toplumsal arayıșı da yansıttığına ișaret etti. Ekiplerin, mimar, șehir plancısı, sosyolog, restoratör vb. ile disiplinler arası bir planlamayla yarıșmaya katıldığını söyleyen Turan, yüksek katılımla gerçekleșen; 123 projenin katıldığı yarıșmanın ödüllü “Mahalle” projelerinin, önceki yarıșmada olduğu gibi inșa edileceğini açıkladı. TURAN, “TOKİ olarak, büyük bir emek ve gayretin ürünü olan ödüllü eserlerin hayata geçirilmeden rafa kalkmasından mustarip olan mimarlık dünyamıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Projeler kâğıt üzerinde kalmayacak. 2014’te düzenlediğimiz mimari yarıșmasının ödüllü eserleri, 11.250 konutu kapsayan özgün tasarımlar olarak üretimdedir. Aynı șekilde ödüllü mahallerimizi de, nihai bir değerlendirmeyi takiben katıldıkları coğrafi bölgelerde inșa etmeye bașlayacağız” dedi. Genç Mimarlara Fırsat “Projelerde önceliğimiz bölgesel çizgiler ve iklim koșullarıyla uyumlu, insanların uzun yıllar boyunca kaliteli ve huzurla yașayabileceği bir yașam alanının olmasıdır” diyen TURAN, șöyle devam etti: “Çok katlı yapılar yerine yatay mimari ile daha düșük katlı, hastanesi, okulu ve ibadethaneleriyle

Her bölgeye ayrı ayrı verilen ödüllerde, 1’inci 125 bin TL, 2’nci 100 bin TL, 3’üncü 75 bin TL ve mansiyon sahipleri 35 bin TL ödül aldı. Ödül almaya hak kazanan projeler, kendi bölgelerinde inșa edilecek. Yarıșmacıların disiplinler arası bir planlama ile katıldıkları yarıșmada, ekiplerde en az bir mimar, șehir plancısı ve peyzaj mimarı bulunması șartı arandı. Mimarlık öğrencileri ise yarıșmaya yardımcı olarak katılabildi. Jüri Üyeleri Kültürümüzün geleneksel yașam ögelerini barındıran Mahalle konseptiyle düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarıșması’nın Jüri Bașkanlığını İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat GÜL yaptı. Asli jüri üyeleri ise Mimar ve Șehir Plancı Prof. Dr. Zekiye YENEN, Mimar Doç. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN, Mimar Hicran ÇAKMAK, İnșaat Mühendisi Mustafa Levent SUNGUR, Yüksek Mimar Bünyamin DERMAN ve Yüksek Mimar İbrahim Hakkı YİĞİT yaptı. Yazar ve Sosyolog Jüri Danıșmanı Yarıșmanın Danıșman Jüri üyeliklerini ise, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı Müsteșar Yardımcısı Mimar Fatma VARANK, Șehir Plancısı Uğur İNAN, Araștırmacı - Yazar Beșir AYVAZOĞLU, Y. Mühendis Ömer Lütfi ARI, Sosyolog Prof. Dr. İsmail COȘKUN, Bakkallar Odası Bașkanı Kamil BULUT yaptı. Raportör olarak ise Mimar Veysel GENÇDAL, Mimar Ahmet Kutluğ GAYRETLİ, Mimar Evrim KESKİN ile Mimar Bașak Betül KARABULUT görev yaptı. 7 Bölgede Gerçek Yarıșma Alanları Üzerinde Tasarım Yarıșmacılara, 7 bölgede belirlenen gerçek alanlar verilerek, tasarımlarını söz konusu gerçek alanlar üzerine geliștirmeleri


Sektör

66

ERDİM ve ekibinin projesine verilirken, ikinciliğe Tuba KARA, üçüncülüğe Doğan TÜRKKAN ve ekiplerinin projeleri seçildi. Mansiyon olarak Hüseyin Yavuz ve ekibinin projesi birinci, Cihan SEVİNDİK’in ekibini projesi ikinci, Ebubekir ȘİMȘEK ve ekibinin projesi ise üçüncü seçildi. Marmara Bölgesi Marmara Bölgesi’nde birincilik ve ikincilik ödülünün verilemediği yarıșmada üçüncülüğe Korkut YILDIRIM ve ekibinin projesi seçildi. Mansiyon olarak İlker İĞDELİ ve ekibinin projesi birinci seçildi. İkinci Özgür BİNGÖL, üçüncü ise Emrah BAL ve ekibinin projesi seçildi. İç Anadolu Bölgesi Sadece mansiyon ödüllerinin verildiği İç Anadolu Bölgesi’nde birincilik Merve Saliha YILDIZ ve ekibinin projesine, ikincilik Murat AYDINOĞLU ve ekibine, üçüncülük ise Görkem GÜVENÇ ve ekibine verildi. istendi. Bölge tercihleri doğrultusunda Akdeniz Bölgesi’nde Hatay Dörtyol, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Muș Kepenek, Ege Bölgesi’nde Denizli Pamukkale, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mardin Artuklu, İç Anadolu Bölgesi’nde Eskișehir Odunpazarı, Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu Merkez Örencik ve Marmara Bölgesi’nde Tekirdağ Çorlu’daki araziler üzerinde çalıșma yapıldı. Akdeniz Bölgesi

projesi birinciliği seçilirken, Çetin AYIK ve ekibi ikinci, Ali İBİȘ’in ekibi ise üçüncü seçildi. Mansiyon olarak, İsmail RUHLUKÜRKÇÜ’nün ekibi birinci mansiyon, Rıdvan FİL ve ekibinin projesi ikinci mansiyon, Mehmet Zeyat HATTAPOĞLU ve ekibinin projesi üçüncü olarak seçildi. Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi’nde Burak YARDIMCI ve ekibinin katıldığı proje birinci seçildi. İkincilik ödülünü ise H. Serdar KAYA ve ekibi alırken üçüncülüğe Mehmet Metin POLAT ve ekibinin projesi seçildi. Mansiyon ödülünün de verildiği yarıșmada Akdeniz Bölgesi’nde mansiyon olarak birinciliğe Özgür BİNGÖL, ikinci Murat ȘAHİN, üçüncü Yavuz Selim SEPİN’in eserleri layık görüldü.

Baran YARDIMCI ve ekibinin birinci olarak seçildiği Ege Bölgesi projelerinde, ikincilik ödülü Abdülkerim GÜNDÜZ ve ekibine, üçüncülük ödülü Mehmet BEKÂR ve ekibinin projesine verildi. Mansiyon ödüllerinde Ege Bölgesi’nde birincilik ödülü Uğur Özer ÖZGÜVEN’in ekibine, ikincilik ödülü Nevzat KASAL’ın ekibine, üçüncülük ise Celaleddin Hacıbey ÇELİK’in ekibine verildi.

Doğu Anadolu

Karadeniz Bölgesi

Muș-Kepenek’teki Doğu Anadolu Bölgesi’nde Mete KESKİN ve ekibinin

Kastamonu’daki arazi seçilen Karadeniz Bölgesi’nde birincilik ödülü Derya

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Güney Doğu Anadolu projeleri içerisinde birincilik ödülü verilmezken, ikincilik ödülü Okan KOLOĞLU ve ekibinin projesine, üçüncülük ödülü ise Hasan ÖZBAY ve ekibinin projesine verildi. Mansiyon olarak Ahmet BARIȘ ve ekibinin projesi birinci, Didem ÜNER ve ekibinin projesi ikinci seçildi.

Award from TOKİ for 35 “Neighbourhood” Project The awards of “7 Climates 7 Regional National Architectural and Urban Design Idea Competition” which was performed with the theme of “Neighbourhood”, were given to the winners. 35 works were awarded in the competition where 123 projects were evaluated and was organized by TOKİ and subsidiary company Emlak Konut GYO.


Sektör

74

Eryap Grup Kurumsal Web Sitesine Ödül Eryap Grup yenilediği kurumsal web sitesi ile pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en iyilerinin seçildiği Web Marketing Association tarafından düzenlenen 21. Web Ödülleri Yarışmasından ödülle döndü. Eryap Grup kurumsal web sitesi olan eryapgrup.com.tr yeni yüzü ile “Yapı” kategorisinde “Mükemmellik Standardı” ödülüne layık görüldü. Eryap Grup kurumsal web sayfası yenilenen yüzü ile dizayn, inovasyon, içerik, teknoloji, interaktif yapı, içerik dili, bilgiye kolay ulașılabilirlik gibi kriterlere göre değerlendirilerek bu alanda da en iyisi olduğunu kanıtladı. Kurumsal durușunun web sitesine de yansıtıldığı Eryap Grup web sitesi kullanıcı dostu yapısı, modern dizaynı ve zenginleștirilmiș içerikleri ile dikkat çekiyor.

Günümüz teknolojik gelișimlerine uygun olarak geliștirdiği dijital kanallarını, interaktif tasarım eğilimlerini ve kullanıcı deneyimini ön planda tutarak tasarlayan Eryap Grup, yayına aldığı ödüllü web sitesi ile yenilikçi düșünce yapısını ve sektördeki lider durușunu teknoloji alanında da kanıtlıyor.

Eryap Group - Corporate Web Site Award Eryap Group has been awarded with the renewed corporate web site at the 21st Web Award Competition organized by the Web Marketing Association, the best of the world in marketing and communication.

Eryap Grup Eğitimlerine Devam Ediyor Yalıtım sektöründe “Lider Markaların Üreticisi” Eryap Grup; üretim ve hizmet konusuna verdiği değerin yanı sıra, en önemli değer olarak gördüğü ‘İnsan Kaynağı’ konusunda fark yaratmaya devam ediyor. Çalışanlarının eğitimine ve kişisel gelişimlerine her zaman destek veren Eryap Grup, tesislerindeki eğitim serisine Eylül ayında başladı. Yaptığı her iște mükemmelliği en önemli değeri olarak gören Eryap Grup, kurumsal mükemmellik ve çalıșanlarının bireysel mükemmelliği yolunda, sürekli öğrenme, ilham verme, değișimi yönetme ve geleceğin birlikte inșa edildiği bir gelișim ortamı yaratmak amacıyla, ilk kademe yöneticilerinin katılımı ile eğitim programını

Sakarya tesislerinde gerçekleștirdi. 3 farklı tesisinde benzer rollerde görev yapan çalıșanlarını bulușturma ve sinerji olușturmanın hedeflendiği eğitim programında benzer çalıșma gruplarındaki yöneticiler bir araya gelme, birbirlerinden öğrenme ve sinerji yaratma olanağı buldu. Eğitime katılan yöneticiler bu programda

alanında uzman eğitmenlerden “Yönetim Becerileri”, “Kișisel Farkındalık” ve “Etkili İletișim Teknikleri” bașlıkları altında grup çalıșmaları ve uygulamalar ile desteklenen kapsamlı bir eğitim programına katıldılar. Eğitim süresince günümüzün hızlı ve talepkâr iș dünyasında ihtiyaç duydukları yetkinlik ve bakıș açılarını geliștirirken kișisel tatmin ve mutluluklarını da artırmak üzere güncel bilgi ve öğretiler sunuldu. Eryap Group Continues Their Trainings In the insulation sector “Producer of Leading Markets” Eryap Group; in addition to the value it gives production and service, continues to make a difference in regards to ‘Human Resources’ which he regards as the most important value. Eryap Group, which always supports the training and personal development of its employees, has started its training series in its facilities in September.


Metsan Ürün Tanıtım ve Uygulamaları Eğitimini Tamamladı Metsan Eylül ayında bayi destek çalışmaları kapsamında Ortaklar Teknik Hırdavat firması satış temsilcileri ile “Ürün Tanıtımı ve Uygulamaları” eğitimini tamamladı. Ürün teknik özellikleri ve uygulama metotlarının tüm detayları ile ele alındığı bu programda, ürün oluşum (kür) mekanizmaları incelendi. Ürünlerin uygun kullanım alanlarının belirlenmesi ve doğru kullanım yöntemleri üzerinde durarak satış temsilcilerinin ürün sunma becerileri güçlendirildi. Eğitim çalıșmasını tamamlayan satıș temsilcileri Metsan ürünlerine dair elde edilen detaylı bilgilerin yüzeysel bilgiler ile kıyaslanamayacağını ifade ederek, eğitim sonrası kazanımlarının satıș performanslarını pozitif yönde etkileyeceğine inandıklarını dile getirdi. Teknik konularda doğru ve detaylı bilgi paylașımının, müșteriler ile karșılıklı iletișim halinde olmanın șirket satıș temsilcilerinin performanslarını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Ortaklar Teknik Hırdavat șirket ortağı Hüseyin AFȘAR, yapılan bu eğitim çalıșmasının bayiler ve tüketiciler nezdinde de olumlu yansımaları olacağını, özellikle edinilen bilgilerin paylașımı ve tekrarlanmasının öğrenilen bilgiyi daha kalıcı kılacağını önemle vurguladı.

Metsan Completes Training on Product Promotion and Applications Metsan completed training on “Product Promotion and Applications” with sales representatives of Partner Technical Hardware Company in the scope of dealer support studies in September. This program, which deals with all the details of the product’s technical specifications and application methods, examines product formation (curing) mechanisms. Focusing on the proper use of the products and proper methods of use, sales representatives’ product presentation skills have been strengthened.


Sektör

78

Türkiye İMSAD, ‘8. Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’nde Sektörün Hedefini ‘Dijital Dönüșüm’ Olarak Belirledi Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından bugüne gerçekleştirilen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ bu yıl da inşaat sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ, “Kapının önünde bekleyemeyiz. Yeni kapılar açmak, açılan kapılardan hızla geçmek durumundayız. Bunun anlamı şudur; Türkiye olarak teknoloji üretmek zorundayız. Eğer Türkiye’nin bir açığı varsa bu açık teknoloji açığıdır. Teknoloji açığımızı kapatmamız gerekiyor” dedi. gerçekten aydınlık bir geleceğe doğru ilerlediğimizi söyleyemeyiz” dedi. “İnșaat Malzemesi Sektörü Kalite ve Tasarımla Fark Yaratmalı”

İnșaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın hayata geçirdiği, sektörün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ‘Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’, bu yıl ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüșüm’ temasıyla Hilton Bomonti Hotel’de gerçeklești. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ, TÜSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Erol BİLECİK, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, iș ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı zirvede, sektörün her kesiminden 500’ü așkın katılımcı buluștu. İnșaat malzemesi sanayisinde fark yaratmak ve sürdürülebilir bir kalkınma yaratmak için dijital dönüșüm dalgasını

yakalamak zorunda olduklarını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, șunları söyledi: “Global rekabet ortamında değișime ayak uydurabilenler ayakta kalıp pastadan payını alıyor. Akıllı binaların, yeșil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, inșaat malzemesi sanayisinin, üretiminden lojistiğine, tasarımından uygulamasına bu ekosistemin dıșında kalması düșünülemez. İnșaat malzemeleri sanayicileri olarak, dijital dönüșümle bașlayan değișim dalgasını yakalayıp, sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyoruz.” “Gelecek Gümbür Gümbür Geliyor” Konușmasına, “Zirvede; Geleceğe Yatırım, Endüstri 4.0’ı Yakalama, Dijital Dönüșüm ve Siber Güvenlik gibi son derece önemli kavramların gündeme alındığını görüyoruz” diye bașlayan T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ, “Bu kavramların hepsi, geleceğin dünyasını anlamamızda son derece önemlidir. Dünya, hayat, toplum değișirken talepler de hızla değișmeye devam ediyor. Bu değișime elbette duyarsız kalamayız. Geleceğin dünyasına karșı hiçbir sektör, hiçbir kurum, ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum’ diyemez. Gelecek gümbür gümbür geliyor. Bunu doğru anlamaz, analiz etmez ve bu değișimi tüm üretim süreçlerinin merkezine koymazsak,

İnșaat sektörünün, Türkiye’nin en büyük istihdam sağlayan, ekonomiye katma değeri yüksek oranda katkı sunan, birçok yan sektörü destekleyen lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Dr. Faruk ÖZLÜ, șöyle konuștu: “Türkiye İMSAD Bașkanı Ferdi ERDOĞAN’ın da ifade ettiği gibi, 100 milyar doların üzerinde bir kaynağı konușuyoruz. İnșaat sektörünün büyüklüğü bu sektörü ülkemiz için stratejik önemde ele alınmasını zorunlu kılıyor. Özellikle inșaat malzemesi sektörünün kalite ve tasarımla fark yaratması gerekiyor. Her sektörde olduğu gibi inșaat ve inșaat malzemesi sektöründe de akıl son derece önemli. Șehirlerimizi ve binalarımızı akılla inșa etmek zorundayız. Bunu da ancak teknolojiyi, inovasyonu araștırma-geliștirmeyi ve tasarımı arkamıza alarak yapabiliriz. Araștırmageliștirme ve inovasyon destekli akıllı kentsel projeler ve uygulamalar yapmak zorundayız. Șehirleșme oranının hızla arttığı ülkemizde yarının ihtiyaçlarını göz önüne almak durumundayız. Șehirlere bakarken aklımızda sadece șık binalar kenarına ağaç dikilmiș asfalt yollar gelmemeli. İnsan odaklı, insana saygılı ve insanı yücelten bir bakıș açısına ihtiyacımız var. Çevre, sağlık, eğitim, ulașım, spor, kültür gibi bileșenleri kentleșme planlarının odağına koymalıyız. Tarihi ve çevresel dokuyu mutlak suretle korumak zorundayız. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde kentsel dönüșümü farklı bir șekilde ele almak durumundayız. Kentsel dönüșümde sadece binalar dönüșmez, insan yașamı șehirler ve alıșkanlıklar da dönüșür. Bu nedenle kentsel dönüșüm algısının da değișmesi gerekir. Kentsel dönüșüme ilișkin toplumda olușan rant algısını değiștirmek durumundayız.


Sektör

80

temeller kurmak zorunda olduğunu kaydederek, “Yeni bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Türkiye kritik bir eșikte. Rekabet gücümüzü; ürünlerin katma değerini ve üretim teknolojilerimizi hızla üst seviyelere çıkararak koruyabiliriz. Bunun için de dijital teknolojilerimizin ürün ve üretim ögeleri içindeki payının artırılması son derece elzemdir. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum ve ucuz ișgücü gibi avantajlarımız, yașadığımız dijital çağda maalesef rekabet için yeterli olmayacaktır” dedi.

“Sanayi 4.0’ı Akıllı Toplum 5.0 Olarak Ele Almalıyız” T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ, konușmasına șöyle devam etti: “Sanayi 4.0 kavramının bütün üretim süreçlerini kökünden etkilediğinin farkındayız. Sanayi 4.0 sürecini ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Daha önceki sanayi devrimlerini geriden takip ettiğimiz gibi Sanayi 4.0’ı geriden takip etmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Bugün artık firmalar, gelecek planlaması yaparken Sanayi 4.0’ı göz önüne almak durumundalar. Sanayi 4.0’ın zirve yaptığı hatta Sanayi 5.0’ın temellerin atıldığı günümüzde, medeniyet, sosyalleșme ve ekonomi yepyeni bir çehre kazanmıștır. Artık yeni bir kavramı, Toplum 5.0’ı konușmalıyız. Toplum 5.0, teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum demektir. Sanayi 4.0’ı Akıllı Toplum 5.0 olarak ele almalı ve yol haritamızı buna göre düzenlemeliyiz. Kapının önünde bekleyemeyiz. Yeni kapılar açmak, açılan kapılardan hızla geçmek durumundayız. Bunun anlamı șudur: Türkiye olarak teknoloji üretmek zorundayız. Eğer Türkiye’nin bir açığı varsa bu, teknoloji açığıdır. Teknoloji açığımızı kapatmamız gerekiyor. Bütün sektörlerin bilișimden, yazılımdan, dijital dönüșümden beklentileri son derece yüksektir. Bu beklentileri karșılayacak ortak bir akıl ve ortak bir vizyon ve ortak bir inançla hareket etmemiz gerekiyor. Biz Bakanlık olarak bu kanalları sonuna kadar açık tutmaya devam edeceğiz.” TÜSİAD: “Türkiye İMSAD, Küresel Rekabet Gücünün Korunmasında Kilit Konumdadır” TÜSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Erol BİLECİK, Türkiye’nin geleceğini inșa ederken her zamankinden daha sağlam

Türkiye İMSAD üyelerine seslenen Erol BİLECİK șöyle devam etti: “Son dönemde ekonominin dinamosu olan gayrimenkul yatırımlarının tam ortasındasınız. Sektörün yarattığı katma değerin artırılmasında, bilgi yoğun çözümlerde, küresel rekabet gücünün korunmasında hakikaten kilit konumdasınız. Buradaki anahtarların kaynak kullanımında üretimde ve tüketimde verimlilik artırıcı teknolojiler olduğuna inanıyoruz. Daha yenilikçi, standartları daha yüksek ürünler, malzemelerin üretimi, kullanımı ve yaygınlaștırılması artık Türkiye için bir lüks değildir. Değișim için en iyi zaman șimdiki zamandır.”

vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, “Akıllı binaların, yeșil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, inșaat malzemesi sanayisinin üretiminden lojistiğine, tasarımından uygulamasına bu ekosistemin dıșında kalması düșünülemez. Kaynakların akılcı ve etkin kullanılmasının önemi gün geçtikçe artmaktadır” dedi. “Dijital platformların ve uygulamalarının projelere entegre edilmesi, bu entegrasyon için gerekli dataların yatay entegrasyonu ile gerçekleșecektir” diyen Ferdi ERDOĞAN, sözlerine șöyle devam etti: Yani tedarikçi, üretici, iș ortakları, bayiler, distribütörler, yapı marketleri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, ustalar, nihai kullanıcılar aracılığı ile toplanıp bilgiye dönüștürülmesi ve geleneksel süreçlerin, hedeflerin optimize edilmesinden bahsetmekteyiz. Geleneksel malzeme seçiminden; veri üreten çağdaș, yenilikçi, hafif, çevreyle barıșık malzemelere geçișten, tasarımda ve mühendislikte dijital entegrasyondan, evin içinde dolașmak yerine müșterinin aklında fikrinde dolașmaktan söz etmekteyiz.”

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yol Haritamızı Çıkarmalıyız”

“Siber Saldırılar Amatör Bir Heyecandan Profesyonel Bir İș Haline Geldi”

İnșaat malzemesi sektörünün, toplam üretimi, dıș ticaret hacmi ve istihdamdaki payının yanı sıra, ülke ekonomisi için önemli sektörlerle yakın ilișkisinden dolayı stratejik öneme sahip olduğunu

Alt yapıyı geliștirirken, siber saldırı karșısında sistemleri koruyacak önlemlerin de önem kazandığına dikkat çeken Ferdi ERDOĞAN “Biz Endüstri 4.0 ve dijitalleșme için yatırımlarımızı yaparken;


Sektör

82

șüphesiz siber korsanlar da aynı motivasyonla hazırlık yapıyorlardır. Bu konu amatör bir heyecandan profesyonel bir iș haline geldi. Yol haritamız içinde yasal düzenleme ve hukuk sisteminin de gerekli çalıșmaları yapması gerekmektedir” dedi. Oturumlar ve Özel Sunumlarda Çarpıcı Bilgiler Paylașıldı ‘8. Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’nin ilk oturumu ‘Geleceğe Yatırım’ bașlığı altında, Deloitte Türkiye Ortağı ve Strateji & Operasyonlar Lideri Özgür Yalta’nın moderatörlüğünde gerçeklești. Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danıșmanlığı Genel Müdürü Hülya KURT, Sanal Mağazacılık CEO’su Enis KARSLIOĞLU ve Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju ERDEM, dijital dönüșümle ilgili değerlendirmelerini paylaștı. “Geleceğe yatırım öncesinde bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu gelecek ne kadar yakın? Türkiye İMSAD üyelerinin sektörleri bu gelecekte nasıl bir yer edinecek?” gibi sorulara cevap arandı. İletișim Koçu ve Eğitmen Defne SARISOY’un moderatörlüğünü üstlendiği ‘Zirve Sohbetleri’nin ilkinde, İSO Meclis Bașkanı Zeynep BODUR OKYAY, ‘Endüstride Çağı Yakalamak’ konusunda görüșlerini paylaștı. Zirve Sohbetleri’nin ‘Dijital Ekonomiyi Anlamak’ bașlıklı ikinci bölümünde ise Kanyon Kapital Kurucusu

Dr. Önder HALİSDEMİR, konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. ‘Dijital Dönüșüm’ bașlıklı ikinci oturum, ME Danıșmanlık Kurucusu Murat ERDÖR’ün moderatörlüğünde, GMW MIMARLIK Yönetici Ortağı Dicle DEMİRCİOĞLU, Deloitte Türkiye Ortağı ve Dijital Hizmetler Lideri Hakan GÖL, Türkiye Teknoloji Geliștirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Suat BAYSAN ve SEM SEO Direktörü Serbay Arda AYZİT’in katılımıyla gerçeklești. Oturum boyunca, “Dijitalleșme sonrası iș hayatı nereye gidiyor? Ülkemizin atılım yapması gereken konular neler? Dijital dönüșümün neresindeyiz?” gibi sorular değerlendirildi. Ayrıca konuk konușmacılar, yaptıkları özel sunumlarla, iș dünyasındaki son gelișmelere yönelik çarpıcı bilgiler paylaștı. Zirvenin konuk konușmacılarından Schneider Electric, Ortadoğu ve Afrika Endüstri İș Birimi Ticari İș Geliștirme Direktörü Yves DAUMAS ise ‘Fabrika Ayarlarını Terk Etmek: Dijital Fabrikalar’ bașlıklı sunumunda dijital ya da diğer bir deyișle akıllı fabrikaları ve robotiks konusunu ele aldı. ‘Mimaride Geleceği Görenler’ bașlıklı özel sunumda Mott MacDonald Direktörü ve Global Cephe Lideri Dr. Thomas HENDRİKSEN mimarlıkta ve mühendislikteki dijitalleșmenin inșaat malzemesi üreticilerine etkisini

anlattı. ‘Interoperability: İșbirliğinde Yeni Dönem’ bașlıklı sunum, buildingSMARTInternational Home of Open BIM İcra Kurulu Bașkanı Richard PETRIE tarafından yapıldı. PETRIE, dijital dönüșüm sürecinin en güzel teknolojik örneklerinden birisi olan BIM yani Bina Bilgi Modellemesi’ni anlattı. ‘Dijital Kâbus: Siber Saldırılar’ konusu, Deloitte Türkiye Ortağı ve Siber Risk Hizmetleri Lideri Burç YILDIRIM tarafından yine özel bir sunumda ele alındı. ‘Döngüsel Ekonomide İș Potansiyelleri’ bașlıklı sunum ise, SITRA Finland-The Finnish Innovation Fund Proje Direktörü Karl HERLEVI tarafından gerçekleștirildi. HERLEVI, günümüzün ve gelecek yılların en önemli kaynak politikası olan döngüsel ekonomi hakkında bilgiler verdi.

Turkey IMSAD has determined the target of the sector as “Digital Transformation” in “8th Quality Submit of International Construction) “Quality Sebmit in International Construction) held by Turkey IMSAD since 2008 till present day, has gather all the stakeholders of the construction sector this year. The minister of Science, Industry and Technology Dr. Faruk ÖZLÜ stated “We cannot wait in front of the door. We must open new doors and immediately pass from these opened doors. This means that as Turkey we must produce technology. If Turkey has a deficit, this deficit is the technology deficit. We must close this technology deficit”.


Sektör

84

TİM’den İKMİB’e, İhracatın En’leri Ödülü İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği), Antalya’da TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından düzenlenen İhracatın En’leri ödül töreninde “En Fazla E-Ticaret Üyeliği Olan Birlik” ödülünü aldı.

TİM’in bu yıl ilk defa gerçekleștirdiği İhracatın En’leri ödül töreni, 3. TİM Delegeler Bulușması’nda düzenlendi. Antalya Belek’te gerçekleșen etkinliğe TİM delegeleri, birlik ve genel sekreterliklerin yöneticileri katıldı. İhracatın En’leri ödül töreninde 3 kategoride 10 ödül verildi. Birlikler ve genel sekreterlikler bazında 2017 yılı ilk 8 ay verileri üzerinden hesaplanan bir çalıșma ile “Sektörler”, “Genel Sekreterlikler” ve “Birlikler” olmak üzere 3 kategorinin her birinde en bașarılı birimler ödüllendirildi. Birlikler kategorisinde “En Çok E-Ticaret Üyesi Olan Birlik” ödülü, TİM’in bașlattığı e-ticaret çalıșması kapsamında anlașması bulunan

3 e-ticaret sitesine 354 firma ile üyelik sağlayan İKMİB’e verildi. “En Çok Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Açan Birlik” ödülünü Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği alırken, Genel Sekreterlikler kategorisinde İMMİB, 26,2 milyar dolar ihracat rakamı ile “En Çok İhracat Yapan Genel Sekreterlik” ödülünü ve 229 ülke ve bölgeye ihracatı ile “En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Genel Sekreterlik” ödülünü aldı. “Bu Yılın Sonuna Kadar 1000 Üye Daha Hedefliyoruz” İKMİB Bașkanı ve İMMİB Koordinatör Bașkanı Murat AKYÜZ, “İKMİB olarak üyelerimizin ihracatlarını artırmaları ve ülke ekonomimize katkı sağlamak için var gücümüzle çalıșıyoruz.

“En çok E-Ticaret Üyesi Olan Birlik” kategorisinde ödül almak bizi ayrıca gururlandırdı. Çünkü firmalarımız, e-ticaret platformları üzerinden önemli iș hacimleri olușturuyor. Biz de buna katkı sağlamaktan son derece mutluyuz. Hedefimiz bu yılsonuna kadar 1.000 üyelik daha yapmak” dedi.

From TIM to İKMİB, Best of Export Award İKMİB (Association of Exporters of Istanbul Chemicals and Their Products) received the “Union with the Most E-Commerce Membership” award at the Exports Tops award ceremony held by TIM (Turkish Exporters Assembly) in Antalya.


Röportaj

88

Ömer Naci KONUKSEVER; “Pazarlamanın Altın Anahtarı, Ürün Kalitenizle Doğru Orantılıdır” Schtec Makine San. Tic. A.Ş. İhracat Müdürü Ömer Naci KONUKSEVER gerçekleştirdiğimiz söyleşide Schtec markasının pazarlama stratejilerine değinerek; “Pazarlamanın ‘Altın Anahtarı’nın üretmiş olduğumuz ürünün kalitesi olduğuna inanmaktayız” dedi.

Sizce pazarlama nedir, markanızın pazarlama stratejilerinden bahseder misiniz? Bizlerin gözünde pazarlama; sektörün ve müșterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri yine onların beklenti ve gereksinimlerini fazlasıyla karșılayacak șekilde kalite güvencemizi rahatlıkla ortaya koyduğumuz ve bu çerçevede üretiminden satıș sonrası desteğine kadar hizmet kalitesinden taviz vermeden kullanıcılarımıza sunabilme yöntemidir. Pazarlama stratejileri özellikle de bizim gibi eski tecrübelerine dayanarak hızlı bir ilerleme gösteren ve gelișime müsait kurulușlar için ayrı bir önem tașısa da bizler ișimizi çok iyi yaparak, kalitesi ve teknolojisi yüksek makineler üreterek, üretmiș olduğumuz makinelere de tecrübeli bir ekiple hızlı bir satıș sonrası hizmeti vererek sağlayacağımız müșteri memnuniyeti üzerine sağlıklı bir șekilde inșa edilmiș pazarlama anlayıșının doğru olacağına inanmaktayız ve tüm üretim satıș - pazarlama organizasyonumuzu bu temeller üzerine kurmuș bulunmaktayız. Bizler her ne kadar müșterilerimizi doğru ve hızlı bilgilendirmek adına teknoloji ve bilișim sektörünün sağlamıș olduğu tüm kanalları ‘Pazarlama Yöntemi’ olarak kullansak da yurt içi ve yurt dıșında yapmıș olduğumuz seyahatlerde

müșterilerimizle gerçekleștirdiğimiz karșılıklı görüșmelerde kendimizi ve teknolojimizi kendileriyle paylașmayı daha doğru bulup, birebir diyalog ile müșterilerimizi ürünlerimiz hakkında bilgilendirmeyi tercih etmekteyiz. Sizce pazarlamanın olmazsa olmazı nedir? Bizler mühendis kökenli bir firma olarak; reklam, tanıtım ve marka değerini artırmak gibi konularda en iyi pazarlama argümanının kalitesi ve teknolojisi yüksek makineleri doğru çözümler ile müșteriye ulaștırmak olduğu düșüncesindeyiz.

Kazanılan müșteri memnuniyetinin, herkesin birbiri ile iletișim içerisinde olduğu sektörümüzde yaratacağı algının çok daha önemli olduğunun bilincindeyiz. Pazarlamanın “Altın Anahtarı”nın üretmiș olduğumuz ürünün kalitesi olduğuna inanmaktayız. Pazarlama ve satıș faaliyetlerinin geliștirilmesinde Ar-Ge’nin önemine değinir misiniz? Ar-Ge ve pazarlama; özellikle bizim de içinde bulunduğumuz makine sektöründe firmanın ve ürünlerin yenilikçi yönlerini ön plana çıkarmak için uyum içerisinde ve


Röportaj

89

birbirini tamamlayıcı nitelikte çalıșması gereken iki önemli departman olarak göze çarpmaktadır. Sektördeki en ciddi tecrübe ve bilgi birikimine sahip Ar-Ge ekibimizin ortaya çıkarmıș olduğu makinelerimizi müșterilerimizin maksimum verimlilikle kullanmasını sağlayacak tüm yenilikçi yönlerini kendilerine doğru pazarlama kanalları ile ve çoğu zaman uzman satıș kadromuz ile yerinde birebir görüșme șeklinde kendileri ile paylașıp aynı zamanda müșterilerimizden gelen feedbackler ile de Ar-Ge departmanımızı bilgilendirerek teknolojimizi ve çözümlerimizi geliștirip hem de müșterilerimizin bu gelișmelerden anında bilgi sahibi olmasını sağlayan bir yapı içerisindeyiz. Markaların sosyal medyada yer alarak tanıtım faaliyetlerinde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyadaki en önemli markaların hatta devletlerin çok ciddi bir șekilde önem vererek kullandığı sosyal medyayı günümüz dünyasında yok saymak veya bundan yararlanmamanın söz konusu olmadığını düșünmekteyiz.

Bizlerde firmamız olarak kurulușumuzdan beri sosyal medyanın içerisinde yer alarak, firmamızla ilgili pek çok bilgilendirmeyi veya paylașımı sektör ve müșterilerimize sosyal medya üzerinden yapmaktayız ve bunun faydalarını net bir șekilde görmekteyiz. Markanız Schtec’in ‘Dijital Pazarlama’ konusunda yaklașımı hakkında bilgi verir misiniz? Çağımızda insanlar bilgiye ve gereksinimlerini karșılayacak sunumlara her zaman her yerde dijital medya vasıtasıyla kolayca ulașabilmektedir. Bu durum aynı zamanda bilgi kirliliğine de yol açabilmektedir. Dolayısıyla ‘Dijital Pazarlama’ da bu noktada devreye girerek hem bilgi kirliliğini ortadan kaldırma, hem de kullanıcıların ürünlere erișim ve sağlıklı iletișim yapabilmeleri konusunda büyük öneme sahiptir. Bu sebeple gerek web sitemizden, gerekse facebook sayfamızdan anında güncel ve doğru bilgileri paylașma yöntemini benimsemiș durumdayız.

Markanız hedeflerine değinir misiniz? Günden güne sektörde kalitesi kabul gören makinelerimizle birçok kullanıcıya ulașırken ve yolumuza emin adımlarla devam ederken ekibimizi de tecrübeli personellerle genișletmekteyiz. Yurt içindeki yaygın satıș ve servis ağımızı yurt dıșında da daha ileri noktalara ve çok daha geniș kullanıcı kitlesine ulaștırmak amacıyla yurt dıșı fuar katılımları ve birebir müșteri ziyaretlerine daha da yoğunlașmayı ve ürün kalitemizi dünyanın her noktasındaki kullanıcı kitlesine ulaștırmayı planlamaktayız. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Markamıza göstermiș olduğunuz yakın ilgi sebebiyle șahsınız nezdinde size ve tüm ekibinize teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

Ömer Naci KONUKSEVER; “The gold key of marketing is proportional to the quality of your product” The Export Manager of Schtec Makine San. Tic. A.Ș. Ömer Naci KONUKSEVER mentioned about the marketing strategies of Schtec brand in the interview and added “We believe that the gold key of marketing is the quality of product which we produce”.


Ersaș Alüminyum, Yeni Trend Ürünleriyle İntermob Fuarı’nda 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İntermob Fuarı’nda sektör trendlerini belirleyecek en yeni ürün gruplarını görücüye çıkaran Ersaș Alüminyum; mobilya ve inșaat gibi farklı sektörlerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini kesintisiz olarak Ersaș MOB Markası kurumsallığı altında karșılamaya devam ediyor. Çevreyle dost üretim sistemlerini benimseyerek, global etkileșimleri yakından takip eden Ersaș Alüminyum; yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkili bir pazarlama alt yapısı olușturan İntermob Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahșap Teknolojisi Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekti. Ersaș Alüminyum A.Ș. 2000’li yılların bașından itibaren sürekli mobilya sektöründe trendleri belirleyen ve kullanıcıya fayda sağlayan Ersaș Alüminyum; Ersaș MOB kurumsallığı altında sektördeki yurt dıșı ve yurt içi bayileri ile eșsiz tasarımları, yenilikçi modelleri ile sektöre yön veren kaliteli ürün yelpazesini son tüketiciye ulaștırmaktadır. Mobilya, ahșap ve orman ürünleri sektörünün en büyük uluslararası bulușması özelliğini tașıyan fuara bünyesinde

bulundurduğu ALM Alüminyum Market A.Ș., Ersaș MOB, Ersaș Pal Kompozit Profil Sanayi A.Ș., Ekspres Makine, PASCal Pencere, PAL System Grup Șirketleri & Markaları ile boy gösteren Ersaș Alüminyum A.Ș. fuarın gözdesi oldu.

Bașarılı geçen fuar organizasyonu sonrasında Beylikdüzü Maya Marin Restoran’da yurt dıșı ve yurt içi bayileri için organize edilen yemekte bir araya gelen Ersaș yönetimi ve misafirler sohbet etme fırsatı yakaladı.

Fuarda PAL System Seri Özellikleri Anlatıldı Ersaș Alüminyum; sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Yapı market bayileri için hazırlamıș oldukları hazır pencere satıș ve sunumlarını da sektör profesyonelleri ile paylașma fırsatı yakalayan Ersaș Alüminyum; bașarılı bir fuar organizasyonuna daha Ersaș imzasını attı.

Ersaș Alüminyum is at Intermob Exposition with its New Trending Products Ersaș Alüminyum presenting its newest products setting the trends of industry in IntermobExposition organized at Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi between 14th and 18th October, 2017 continues to satisfy the current and future expectations of different industries such as furniture and construction under the corporate mark Ersaș MOB.


Sektör

98

Türkiye İMSAD Bașkanı Ferdi ERDOĞAN: “Hayaller Dijital, Gerçekler Manuel” Boğaziçi Üniversitesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘İnşaat Ekonomisi Zirvesi’nde, sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi. İnşaat sektörünün, girdi malzeme olan madencilikle başlayan ve sonu inşaat malzemesinin uygulamacısına kadar giden uçtan uca entegre bir sektör olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi ERDOĞAN, dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin dijital dönüşüm süreciyle ilgili “Biz sanayiciler için hayaller dijital, müşteriler için gerçekler manuel” yorumunda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araștırma Merkezi’nin düzenlediği ‘2. İnșaat Ekonomisi Zirvesi’, GYODER ișbirliği ile 19 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçeklești. Zirvede, PwC Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri Ersun BAYRAKTAROĞLU’nun moderatörlüğünü yaptığı, “Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Daha İyi Bir 2018 için Neler Yapılmalı?” bașlıklı ilk paneline konușmacı olarak katılan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, Türkiye Müteahhitler Birliği Bașkanı Mithat Yenigün Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi Bașkanı Prof. Dr. Vedat AKGİRAY, RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Bașkanı Dr. Emre ÇAMLIBEL ile birlikte sektörün bugünü ve geleceğini değerlendirdi. “Çatı Örgüt Olarak Sektörün Yüzde 75’ini Temsil Ediyoruz” Sözlerine, inșaatta ekonomi tarafının çok önemli olduğuna dikkat çekerek bașlayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı

Ferdi ERDOĞAN, Türkiye İMSAD’ın 83 büyük sanayi kurulușundan olușan ayrıca 32 sektörel derneği de bünyesine barındıran, 21 bin noktada satıș ağı bulunan, yaklașık 1,5 milyon insanın istihdam edildiği sektörel bir dernek olduğunu vurguladı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, “Çatı örgüt olarak sektörün yüzde 75’ini temsil ediyoruz. TÜİK’in son verilerine göre, 2016 yılında 862 milyar dolar milli gelir içerisinde 106 milyar dolarlık inșaat malzemeleri sanayisinin payı var. İnșaat malzemesi sanayicileri olarak sektörümüz istihdamda sünger sektör olarak nitelendiriliyor. Türkiye Ekonomisi için lokomotif sektör olan İnșaat Malzemeleri olarak yıllık 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleștiriyoruz. Türkiye ekonomisi yüzde 5 ve üzeri büyüdüğünde inșaat sektörü de bundan ciddi katkı alarak büyüyor. Bilhassa Kentsel Dönüșüm ve alınan teșviklerle ekonomi küçülse bile inșaat sektörü büyümesini sürdürmeye devam ediyor” dedi. Panelde Türkiye İMSAD Sanayi Bileșik Endeksi ile ilgili bilgiler veren Ferdi ERDOĞAN, tüm endekslerde 2016 Aralık ayında yașanan düșüșe dikkat çekti. 2017 Nisan ayıyla birlikte olușan karamsar tablonun ise silindiğini ifade etti. “İnșaat Sektörü, Uçtan Uca Entegre Bir Sektördür” “İnșaat sektörü, uçtan uca entegre bir sektördür. Bașı madenciliktir, sonu ise inșaat malzemesinin uygulamacısına kadar gider” diyen Ferdi Erdoğan, șöyle devam etti: “Bu sistemin ortasında yer alan üretim ve lojistiği için ‘dijitalleșme’ ve ‘Endüstri 4.0’ı konușuyoruz ama șimdi bir tarafta kazma kürekle üretilen madenler var diğer tarafta

mala, çekiç, kerpeten ile uygulama var. Dolayısıyla sanayici için hayaller dijital iken müșteri için gerçekler manuel. Bu sistemin tümünün baștan sona doğru yürütülmesi gerekiyor. Üretimin teknolojik değișimi ile geliștirilmesi planlanırken uygulayıcı ustaların eğitilmesi ve tümünün sertifikalı hale gelmesi gerekiyor.” “Eğitimsiz Ustalarla Sektör İleri Gidemez” Üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan Ferdi ERDOĞAN, “Eğitimsiz ustalarla sektör ileri gidemez. Ülkemizde Sertifikalı Usta programı 01 Ocak 2012’de bașladı. Ustaların sertifikalandırılması konusunda sanayiciler çok ciddi destek veriyor. Sertifikalı usta sayısını hızla artırmalıyız. Üniversitelerdeki arkadașlarımızın ise bu süreçte ‘Endüstri 4.0’ ve ‘dijitalleșmeye’ önem vermelerini istiyoruz. Çünkü ülke olarak fark yaratmalıyız. Bugün inșaat malzemesi sanayisinin yurt dıșına sunduğu ürünün ihracat değeri 50 cent/kilogram. Bu kadar düșük. 30 milyon ton malzeme tașıyoruz ama ortalaması 50 cent değerinde. Gelișmekte olan ülkelerin nerdeyse tamamında üretilebilen ürünler. Farklılık prosesi doğru yapmakta, geleneksel üretim sürecini optimize ederek, uçtan uca doğru yönetmekte ve uygulama dâhil doğru, kaliteli hizmet vermektedir, bu nedenle sürece dâhil herkesin konusuyla ilgili, teknolojik değișime uyumlu eğitimli olmasından geçiyor ”diye konuștu.

The president of Turkey İMSAD, Ferdi ERDOĞAN: “The dreams are digital, the truths are manual” The outstanding names of the sector met in 2nd “Construction Economy Summit” in Boğaziçi University. Chairman of Turkey IMSAD Ferdi ERDOĞAN stated that the construction sector is an integrated sector starting with mining, input material and ending with practitioner of construction materials and added “The dreams are digital for businessmen like us and the truths are manual for the customers” related with digital transformation process of Turkey by drawing attention to the importance of becoming digital.


Sektör

102

Winsa, Eğitime Verdiği Desteği Sürdürüyor Winsa Pazarlama ve Satış Müdürü Ekrem PURSİN ve Winsa yöneticileri yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle 6 Ekim 2017 Cuma günü, Sultanbeyli Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İstihdama katkı sağlamak ve sektöründeki eğitimli personel ihtiyacının karșılanması amacıyla Winsa PVC pencere Kapı Panjur Sistemleri, eğitime desteğini ara vermeden sürdürüyor. Sultanbeyli Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnșaat Teknolojileri, Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama Bölümü’nün PVC profil ihtiyaçlarını 2014 yılından beri karșılayan Winsa, aynı zamanda eğitim desteği de sağlıyor. Geleceğin ustalarının yetiștirildiği okulda atölye derslerinde Winsa markalı profilleri kullanılıyor. Ayrıca Winsa Teknik

Destek ekibi üretim ile ilgili tecrübelerini de öğretmen ve öğrencilerle paylașıyor. Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama Bölümü’nden mezun olarak çalıșma hayatına bașlayan öğrenciler, daha kolay iș bulma imkânına sahip oluyor. Bilgisayar programı kullanımından üretimle ilgili süreçlere kadar tüm konularda aldıkları eğitim ve yaptıkları staj neticesinde çalıșma hayatına hızla uyum sağlıyorlar. Sektör her kademede nitelikli personel ihtiyacı karșılarken, genç mezunlar ișsizlik sorunuyla karșı karșıya kalmıyor. Gerek kız, gerek

erkek mezunlar; verimli ve bașarılı çalıșmalarıyla sektörde katma değer yaratıyorlar.

Winsa continues to support Education Ekrem PURSİN, the Marketing and Sales Director of Winsa and executives of Winsa visited Sultanbeyli Sultan Alparslan Occupational and Technical Anatolian High School on 6th October, 2017 for the beginning of new education year.


Sektör

104

Enerji Verimli Bina Projesiyle Mimarlık Ödülü Kazandılar İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Aslıhan YUMURTACI ile Gülfem ASLAN’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Enerji Verimli Bina Tasarım Yarışması” için hazırladıkları proje, ödüle değer görüldü. Bina kendi elektriğini üretecek, doğal yöntemlerle soğutulup ısıtılacak ve gün ışığından maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlandı. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, “Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması” teknik yardım projesi kapsamında, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı himayesinde düzenlenen Enerji Verimli Bina Tasarım Yarıșması’nda ödül kazandı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Gülfem ASLAN ve Aslıhan YUMURTACI’nın akademisyenlerin yönlendirmeleri doğrultusunda tasarladıkları proje, bir binanın hem kendi enerjisini üretmesi hem de enerji tasarrufu yapması fikri etrafında șekillendi. Çevre Karakteristiği Yarıșmaya gönüllü olarak katılan Aslıhan YUMURTACI ve Gülfem ASLAN, yoğun bir tempoyla hazırlıklara bașladı. Projeye ilișkin bakanlığın belirlediği sınırlı veriler doğrultusunda, önce tasarlanacak binada yașayacak aile tipleri belirlendi ve senaryo olușturuldu. Konum belirtilmeden sadece çevre karakteristiğini yansıtan birkaç ipucu verilen parselin, Sapanca Gölü civarında olduğu öngörüldü. Proje alanını belirledikten sonra Sapanca ve çevresindeki iklim özellikleri, bitki örtüsü, coğrafi konum, yeryüzü șekilleri ve geleneksel konut mimarisi araștırıldı. Birkaç haftada bir yapılan kritikler dıșında proje, tamamen öğrencilerin araștırma ve gayretleriyle devam etti. Yaklașık üç aylık bir çalıșmadan sonra tamamlanan proje Çevre ve Șehircilik Bakanlığı Yarıșması’na gönderildi. Proje, dünyada nüfusun hızla artması paralelinde yoğunlașan çevre kirliliği, kaynakların sürdürülebilmesi, insan faaliyetlerinde enerjinin verimli kullanılması konuları dikkate alınarak tasarlandı.

210 Güneș Paneli Kullanıldı Proje kapsamındaki konutta toplam 93 kișinin farklı tiplerdeki 29 dairede barınması hedeflendi. Türkiye’de 4 kișilik bir ailenin ortalama yıllık enerji tüketiminin 3 bin 36 KWh olduğu gerçeğinden hareketle 29 daire için toplam tüketilecek yıllık elektrik miktarı 88 bin 44 kWh olarak hesaplandı. Elektrik ihtiyacının, parselin batısında yer alan ve en çok güneș alan binanın çatısına 210 adet güneș paneli yerleștirilerek karșılanması öngörüldü. Bu amaçla orman tarafındaki panellerin yerleștirileceği bina yüksekliği artırıldı. Doğal Klima Kuzeyden esen rüzgârların yazın serinletici etkisi olduğu için bina tasarımında pasif havalandırma kullanıldı. Güneyden esen rüzgârların kıșın ısıtıcı etkisinden faydalanmak için de avlulu sistem tasarlandı. Pasif havalandırmaların yanı sıra çatıya yerel rüzgârlara paralel

yerleștirilen türbin de çatı havalandırması için kullanıldı. Genç odası, ebeveyn odası, dadı odası, bebek odası, çalıșma odası gibi oda tipleri ile konutlar zenginleștirildi. Komșuluk ilișkilerinin güçlü olması hedeflendiği için aynı tip planlar bir araya getirilmedi. Kaynak: İstanbul Ticaret Odası Gazetesi.

They Gained Architecture Award with Their Energy Efficient Building Project The project prepared for “Energy Efficient Building Design Contest” of Ministry of Environment and Urbanization, by Aslıhan YUMURTACI and Gulfem ASLAN, who are third class students at Architec-ture Division of Istanbul Trade University, was given award. Building is designed in a way to produce its own electricity, to be heated and cooled with natural methods, and to make benefit of day light at maximum level.


Sektör

106

Ağaç İșleme Makinesi ve İntermob Fuarları, Yüzlerce Makine Satıșıyla Sektörü Canlandırdı Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir araya geldiği Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarları, bu yıl bir rekora daha imza atarak 101 Ülkeden 74.889 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. Reed Tüyap tarafından Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar; katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı. üreticileri ile ziyaretçilerini bir araya getirdi. Bu yıl 13. Salonda yer alan Promatt, İntermob’un kapsamını genișleterek fuarların daha geniș bir ziyaretçi kitlesine hitap etmesini sağladı. Sektörün Geleceği İçin Endüstri 4.0 Konușuldu

Ahșap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya’daki en büyük bulușma platformu olan Ağaç İșleme Makinesi ve İntermob Fuarları, 14 - 18 Ekim 2017 tarihleri arasında eș zamanlı olarak Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleștirildi. 34 ülkeden 842 firma ve firma temsilciliğini 120.000 m2 kapalı alanda bulușturan fuarlar, sektör katılımcılarından tam not aldı. Son teknoloji kullanarak geliștirilen inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapan fuarın açılıșında; sektör profesyonellerinin yanı sıra katılımcı firmalar da yer aldı. Mobilya endüstrisinin tüm yeniliklerini eș zamanlı olarak bir araya getiren fuar, toplamda 74.889 ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dıșından da yoğun ilgi gören fuarlarda; 34 ülkeden gelen katılımcılar, ürünlerini 5 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Promatt Özel Bölümü İkinci Kez Ziyaretçileri ile Buluștu İntermob Fuarı bünyesinde düzenlenen Promatt Yatak İmalatı Yan Sanayii, Ekipman Hammadde ve Makineleri Özel Bölümü; bu yıl ikinci kez kapılarını açarak yatak üretim makineleri, tekstil ve dolgu maddeleri, yaylar ve yay sistemleri, yatak süngerleri gibi ürünlerin önde gelen

Öte yandan Ağaç İșleme Makinesi ve İntermob Fuarları kapsamında Reed Tüyap ve Orman Mühendisleri Odası ișbirliğiyle düzenlenen ‘Ahșap Sektöründe Gelecek Vizyonu Endüstri 4.0’ adlı panel, sektörün tüm paydașlarını aynı çatı altında bulușturdu. ‘Endüstri 4.0 Uygulamalarında Otonomi’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Orman Ürünleri Sanayinde Endüstri 4.0’ bașlıklı konuların konușulduğu panelde; ağaç ișleme sektörünün de geleceği masaya yatırıldı. “Her Anlamda Oldukça Bașarılı Bir Fuara Ev Sahipliği Yaptık” Ağaç İșleme Makinesi-İntermob Fuarları Proje Grup Bașkanı Ediz TOK, Türkiye mobilya sektörünün makine ihtiyacına cevap vermekte itici güç olan ağaç ișleme makineleri ve yan sanayi

sektörünün tüm paydașlarını tek çatı altından bulușturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Fuarın kendileri için son derece bașarılı geçtiğini ifade eden TOK, “Her anlamda oldukça bașarılı bir fuara ev sahipliği yaptığımızı düșünüyoruz. Gerek katılımcılarımızdan gerekse ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri bildirimler aldık. Reed Tüyap olarak bașlattığımız dijital dönüșümün olumlu sonuçlarını bu yıl daha da net bir șekilde görebildik. E-Davetiye alan ziyaretçilerimizin sayısı yaklașık % 75 oranında artarken, bu yıl katılımcı ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunduğumuz B2B Eșleștirme Sistemi sayesinde ziyaretçilerimiz katılımcılara dijital ortam üzerinden randevu talebi gönderebildi. Bununla birlikte, fuarlarımızın sektörün gelecek vizyonunu da çizdiğinin bilinciyle sektöre yön verecek özel paneller düzenledik. Tüm bunların sonucunda fuarlarımız, șimdiye kadar elde edilen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaștı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 16 oranında artarken, ulusal ziyaretçi sayısında yüzde 3, totalde ise yüzde 4 oranında büyüme yakaladık” dedi.


Sektör

108

Tüyap İnterexpo Salonu’nda Kokteyl Düzenlendi Ağaç İșleme Makinesi Fuarı’nın 30. İntermob Fuarı’nın 20. yılı olması nedeniyle, fuarların üçüncü günü olan 16 Ekim Pazartesi akșamı Tüyap İnterexpo Salonu’nda bir kokteyl düzenlendi. Fuarlara 20 yıl ve üzeri katılım gösteren firmaların yetkililerine Reed Tüyap Fuarcılık A.Ș. Genel Müdürü Ali MUHARREMOĞLU tarafından plaketleri takdim edildi. Seneye de Aynı Yerde Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genișleten Ağaç İșleme Makinesi ve İntermob fuarları, gelecek yıl 13-17 Ekim 2018 tarihlerinde önemli iș bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya hazırlanıyor.

Wood-working machines and Intermob Exhibitions brightened the sector with the sales of hundreds of machines Wood-working Machines and Intermob exhibitions where the domestic and foreign professional and sub-industry producers and exporters of wood and furniture meet, have gathered 74.889 sector representatives before 101 countries under the same roof. The exhibition which is organized with the cooperation of Wood-working machine and sub-industry Businessmen Association (AIMSAD) and Furniture Accessories Businessmen Association (MAKSDER), have taken the full marks from the participants and visitors.


14 - 18 EKİM 2017 İSTANBUL AĞAÇ İȘLEME MAKİNESİ VE İNTERMOB FUARLARI Sektör

3


14 - 18 EKİM 2017 İSTANBUL AĞAÇ İȘLEME MAKİNESİ VE İNTERMOB FUARLARI Sektör

4


Sektör

114

Sika, Sermaye Piyasaları Günü’nde Yeni Stratejik Hedeflerini Paylaștı Eylül ayında Zürih’te gerçekleşen Sika Sermaye Piyasaları Günü’nde Sika CEO’su Paul SCHULER, Sika’nın 2020 yılı global stratejik hedeflerini aktardı. “Patentlerden birinci sınıf ürünlere” sloganıyla yapılan sunumlarda; daha yüksek bina standartları, 3-D beton baskı teknolojileri ve elektrikli taşıtlara yönelik ürünler dâhil olmak üzere tüm hedef pazarlarda 20’den fazla ürün ve yenilik sunuldu.

Sika CEO’su Paul SCHULER: “Sunduğumuz güçlü ürün planlarının yanı sıra yılın ikinci yarısında devam ettirdiğimiz bașarılı büyüme eğrisi, 2017 yılı için tahminlerimizi ve 2020 yılı için stratejik hedeflerimizi doğrulayabileceğimiz anlamına geliyor. Stratejimizin beș yapısal bloğundan biri olan yenilik sayesinde, satıșlarımızı ve kârlılığımızı yıldan yıla istikrarlı bir șekilde artırmayı sürdürüyoruz. Sika Türkiye, ABC Kimya’yı Satın Aldı Türkiye’deki faaliyetlerini, Tuzla ve Tarsus’ta kurulu 2 fabrikasında yılda 600.000 ton kapasite ile sürdüren Sika Türkiye adına yapılan sunumda ise, Ağustos Ayı’nda gerçekleștirilen

ABC Kimya’nın satın alınmasına dair detaylar da paylașıldı. Türkiye pazarının yanında yaklașık 40 ülkeye ihracat yapan ABC Kimya’nın da Sika Türkiye bünyesine katılmasıyla, halen bölgesinde bulunan 9 ülkenin de bölge yönetim sorumluluğunu bașarıyla yürüten Sika Türkiye’nin, global faaliyetlerdeki ağırlığı ve Türkiye ekonomisine sağladığı fayda da gün geçtikçe artıyor. Satın alma ile ilgili konușan Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM șöyle dedi: “Sika olarak bu satın alma ile birlikte yapıștırıcı ve sızdırmazlık ürün grubundaki pazar konumumuzu çok daha güçlü bir șekilde geliștirme fırsatına

sahip olacağımıza inanıyoruz. Bir yandan ABC’nin geniș ürün portföyünü Sika’nın dağıtım kanalı ile buluștururken, diğer yandan Sika’nın ilgili ürün portföyünü ABC’nin satıș kanalı ile bulușturmayı ve böylece önemli bir sinerji etkisi yaratarak bu pazardaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz.” Sika Türkiye, halen dünya genelinde Ar-Ge Merkezi olarak seçilen 10 ülkeden biri. 2020 Yılı İçin Belirlenen Stratejik Hedefler Sika, hali hazırda % 6-8 oranında gerçekleșen yıllık büyüme oranları ile 2020’ye kadar % 14-16’lık bir FVÖK


Sektör

115

(EBIT-Faiz, Vergi Öncesi Kâr) ve ișletme faaliyetlerinden gelen % 10’un üzerinde serbest nakit akıșı hedefliyor. 2020 yılına kadarki diğer hedefler arasında ise, 26 yeni fabrikanın daha faaliyete geçmesi ve 6 yeni ulusal iștirak kurulması yer alıyor. Bu doğrultuda FVÖK’ün de 1 milyar İsviçre Frangı’nın üzerine çıkması öngörülüyor. 20’den Fazla Yeni ve Çevreci Ürün Sunuldu Son 2 senedir yeni olușturulacak ürünün, bir önceki versiyonundan daha çevreci bir ürün olması kuralının yürütüldüğü Sika’da son 5 yılda alınan patent sayısı 420, piyasaya sürülen yeni ürün sayısı ise 1.500. Gerçekleșen yeniliklerin anlatıldığı Sermaye Piyasaları Günü’nde, özellikle yüksek bina standartlarına yönelik ürünler, 3-D beton baskı uygulamaları ve yüksek büyüme oranına sahip otomotiv sektöründeki elektrikli tașıtlar için geliștirilen yapıștırıcılar öne çıktı. 3-D baskı kullanılarak gelecekte birçok cephe elemanının endüstriyel ölçekte üretilmesinin beklendiği pazarda Sika, potansiyelin 2025 yılına kadar yaklașık 1 milyar İsviçre Frangı ek pazar yaratacağı düșüncesindedir. Benzer șekilde elektrikli otomobillere doğru yönelen mega trend dikkate alındığında da Sika yine, elektrikli tașıtlara yönelik çözümleri gittikçe daha fazla artırarak, tașıt bașına yaklașık % 20 daha fazla satıș gerçekleștirmesini beklemektedir. (Dünya genelinde üretilen tüm yolcu tașıtlarının yaklașık % 50’si Sika ürünlerini halihazırda içermektedir.) Sika has shared its new strategical targetsin Capital Markets Day On the Capital Markets day held in Zurich last week, Paul SCHULER, CEO of Sika has stated the global strategic targets of Sika for 2020. In the presentations made with the slogan of “From patents to first class products”, more than 20 products and innovations including higher building standards, 3-D concrete printing technologies and the product for electrical vehicles have been demonstrated in all target markets.


Sektör

116

İnșaat Sektörünün Büyük Bulușması İnșaat ve Konut Konferansı Kapılarını Açıyor 09 Ocak 2018 tarihinde Marriott Hotel Asia’da gerçekleşecek olan İnşaat ve Konut Konferansı, inşaat profesyonellerinin VIP Buluşma Adresi olarak 6. yılında tekrar kapılarını açıyor. üst düzey profesyoneller katılıyor. Türk inșaat sektörünün VIP bulușma noktası olan İnșaat ve Konut Konferansı, inșaat sektörünün önde gelen kurumları ile birlikte, sivil toplum kurulușları ve yapı sanayisinin lider kurulușlarının bir araya getirecek. Her sene inșaat sektörüne kattığı yeni sinerji ile bir çok yatırım fırsatı ve yeni iș bağlantılarını beraberinde getiren konferans, ekonomimizdeki üretkenliğe sağladığı katma değer açısından öne çıkıyor. Sektörün mevcut durumu analiz ediliyor, gelecek projeksiyonları yansıtılıyor, inșaat ve yapı sektörünün paydașları VIP statüsünde bir araya gelerek ile sektörün hak ettiği itibar ve prestijine katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl 277 firmayı ağırlayarak kendi rekorunu kıran konferans günümüze kadar 970 firmayı ağırladı. Kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü olan İnșaat ve Konut Konferansı, inșaat profesyonellerinin üst düzey yöneticilerinin

VIP Statüsünde bir araya geldiği seçkin bir bulușma olarak gösteriliyor. İnșaat ve Konut Konferansı, öngörülenin ötesindeki yorumlara sahip vizyon sahibi konușmacıları ağırlıyor. Konferansa ise karar mekanizması

The giant meeting of construction sector opens the doors of Construction and Housing Conference Construction and Housing Conference to be held in Marriott Hotel Asia in 09th January 2018, re-opens its doors in the 6th years as VIP Meeting Address of construction professionals.


Sektör

118

Büyük Çaplı İnșaat Projelerine Hız Veren Kamerun, Yapı Malzemeleri Açığını İthalat İle Kapatmaya Çalıșıyor Orta Afrika’nın gelişmekte olan pazarlarından Kamerun, yaptığı petrol ihracatını kamu alanındaki yatırımları ile değerlendirerek, inşaat piyasasına hız katmış durumda. Ulaşım altyapısı, tarım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yürütülmekte olan inşaat projeleri sayesinde Kamerun inşaat sektörü giderek büyümekte ve inşaat malzemelerine olan talebi de paralel olarak artmaktadır. Stadyumu, Yenigün İnșaat tarafından üstlenilmiș olup, 282 milyon $ değerindedir.

Ülkede yürütülmekte olan en büyük projelerden 380 milyon € değerindeki Kribi derin deniz liman inșaatı ile kazandırılacak olan limanın, ülkenin bașta dökme maden ve tarım ürünleri olmak üzere ticari tașımacılık faaliyetine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Yine bu projelerden 3 milyar $ değerindeki Grand Eweng HES baraj projesi, Afrika’daki 4. büyük inșaat projesi ve yine Afrika’daki en büyük özel HES projesi olmaktadır. 2019 Afrika Kupası’nın Kamerun’da düzenlenecek olması yine inșaat sektörüne ivme katan gelișmelerden birisi olmakta ve bașta stadyum inșaatları olmak üzere birçok yeni projeye imza atılmaktadır. Bu projelerden Douala’da inșa edilen 50 bin kișilik Doula Japoma

Douala șehrindeki ișlek limanı ve bölgesiyle olan yoğun ticaret hacmi sayesinde Orta Afrika yapı sektörüne açılma üssü olarak nitelendirilen Kamerun’un artan yapı malzemeleri talebini karșılamak ve uluslararası yatırımcıları tek bir organizasyon ile aynı çatı altında bulușturmak için düzenlenen Cameroon Build bu yönüyle ülkenin yapı sektöründe ihtiyacı olan ‘know-how’ ve ‘inovasyon’ eksikliğini karșılaması beklenmektedir. 30 Kasım - 3 Aralık 2017 tarihlerinde Kamerun’un bașkenti Yaoundé’de düzenlenecek olan Cameroon Build Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı’nın ana organizatörü olan Ladin Fuar ve Kongre Org. Hizm. A.Ș. adına açıklama yapan Pazarlama Müdürü Elif KAYA, Kamerun’un avantajlarına değinerek; “Yaptığı petrol ihracatını kamu yatırımları ile değerlendiren Kamerun’un yapı piyasası, Türk ihracatçı firmalar için önemli bir pazar olma potansiyeline sahip. Özellikle yatırımların artmasıyla, ülkenin yapı malzemelerine ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu noktadaki talebi karșılayacak ülkelerden birisi neden Türkiye olmasın?” dedi.

Özellikle Kamerun’un en yüksek miktarda ithal ettiği yapı malzemesi ürünü olan çimento ithalatının altını çizen KAYA; “Kamerun’daki inșaat faaliyetlerinin artması ile ülkedeki çimento talebi giderek artmakta ve ülkede bulunan tek çimento fabrikası da (Cimencam) bu talebi karșılayamamaktadır. Fakat çimento, ithalat ürünü haline gelmesine rağmen, Türkiye’nin Kamerun’a çimento ihracatı sadece 16 milyon $’da kalmıștır. İște Cameroon Build Fuarı ile amacımız, bu rakamları ikiye, mümkünse üçe katlayarak, Türkiye’nin bu pazardan aldığı payı artırabilmektedir” diye ekledi. 30 Kasım - 3 Aralık 2017 tarihlerinde Kamerun’un bașkenti Yaoundé’de, “Palais des Congres” fuar alanında düzenlenecek olan fuarla, yapı malzemeleri ve sistemleri, yapı ekipmanları, prefabrik yapılar, inșaat aletleri, mermer, aydınlatma, döșeme, iç mimari, mutfak ve banyo ürünleri üreticileri, tedarikçi ve distribütörleri sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek, Kamerun yapı sektörüne giriște kendilerine avantaj sağlayacaklar.

Gearing Up The Large-Scaled Projects, Cameroon Ready For More Construction Materials Import Giving a statement in the name of the main organizer, Ladin Fair Congress Organization Services, of the Cameroon Build Building and Building Materials Exhibition, which will be held in Cameroon’s capital Yaoundé on 30th November - 3rd December 2017, Head of Marketing, Ms. Elif KAYA explained the advantages of Cameroon; “The construction market of Cameroon, which uses the oil exports by making public investments, has the potential to become a prominent market for international exporting companies. Especially with the increase of investments, the need for building materials of the country is rising, as well. So, we tell the international companies that why not your company be one of those that will work to meet this demand and turn this opportunity to a profitable business?” said.


Sektör

120

®

Somfy Kalitesi ve IO-Homecontrol Teknolojisi İle Akıllı Eve Adım Atın

Teknoloji her geçen gün bizleri yepyeni olanaklarla tanıştırıyor. Hayat konforunu yukarıya taşıyan çözümlerle her şey çok daha kolaylaşıyor. Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy, şimdi yaşam alanlarına akıl katan sistemler ile standartları yükseltiyor. Somfy’nin Connexoon çözümü; kullanıcılara perde, panjur, tente, garaj kapısı gibi birçok motorlu ekipmanı evde değilken de akıllı telefonları üzerinden kontrol edebilme imkânı sunuyor.

Akıllı Konfor İçin Yenilikçi Teknoloji: IO-Homecontrol ® Somfy, kablosuz IO-Homecontrol ® teknolojisi ile evdeki ekipmanları bütünüyle uyumlu ve güvenli hale getiriyor. Olușturulan senaryolar ile uzaktan kumanda ya da akıllı telefona bir dokunușla yașam alanlarında istenilen atmosfer sağlanabiliyor. Verilen talimatlar sistematik olarak kontrol ediliyor, anında geri bildirim alınıyor. Motorlu Panjurlar İçin Akıllı Çözüm: Altus IO ve Oximo IO Akıllı Eve Geçmenin Pratik Yolu: Connexoon Somfy’nin yeni akıllı ev ürünlerinden Connexoon, evlerdeki farklı yașam alanları için çözümler sunuyor. Connexoon Window uygulaması ile artık perde ve panjurlarınızı kontrol etmek için mutlaka evde olmanız gerekmiyor. Bu uygulama ile evdeyken olduğu gibi dıșarıdayken de panjurlarınızı akıllı telefonunuz üzerinden yönetip durumlarını kontrol edebilmeniz mümkün oluyor. Ayrıca; hava durumu sensörleri, saat ve hatta bir alarm ilișkilendirilerek senaryolar da programlanabiliyor. Öte yandan kullanıcılar en sevdikleri ambiyansı kaydederek istedikleri zaman evde aynı ortamı olușturabiliyor.

Kablosuz șekilde uygulanabilen Altus IO ve Oximo IO motor serileri, dekorasyona en ufak bir zarar vermeden montaj kolaylığı sağlıyor. Ayrıca panjurlar IO teknolojisi sayesinde sadece uzaktan kumanda ile değil, akıllı telefon ile de kontrol edilebilir hale geliyor. Hem yeni hem de mevcut panjurlara uygulanabilen bu motorlar, kullanıcıların hayatına büyük konfor katıyor. Somfy Kontrolü Yeniden Tanımlıyor: Nina Doğal șekilde ele oturan, ödüllü ve șık tasarımıyla Nina, son derece konforlu bir uzaktan kumanda deneyimi sunuyor. Kılavuza gerek duymadan, sezgisel olarak kullanılabilecek kadar kolay kullanımı ile dikkat çeken Nina, evdeki IO uyumlu tüm ekipmanları yönetmek için ideal.

With IO-Homecontrol ® Technology and Somfy Quality Step into Smart Home Technology is introducing us to new opportunities every day. With solutions that bring comfort to life, things are much easier. Somfy, the world famous brand of building automation systems, now raises standards with systems that add intelligence to living spaces. Somfy’s Connexoon solution offer to the users can control many motorized equipment such as curtains, blinds, awnings, garage doors via smartphones even when they are not at home.


Sektör

122

MÜSİAD Vizyoner’17 de Türkiye’nin Dönüșüm Geleceği Konușuldu Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olan ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi tamamlandı. ‘Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’, ‘Ne’ye Dönüşüm’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ ana başlıklarının konuşulduğu zirveye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK yaptığı konuşmada, “Büyük Türkiye’nin on yıllardır önünü açan kurumların başında Anadolu ruhunu taşıyan MÜSİAD geliyor. Bizim için MÜSİAD ruhuyla, aklıyla farklı bir kurumdur” dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman KAAN ise şöyle konuştu: “Vizyoner bir gelecek imajıdır. Vizyoner aynı zihinde hemfikir insanların birbirlerini inşa etme alanlarıdır.”

Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, iș adamları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kurulușlarının da aralarında bulunduğu geniș bir katılımla İstanbul Wow Hotel’de yapıldı. İki yılda bir düzenlenen ve iki gün süren zirvede konușan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, “Vizyon güçlü Türkiye için çok önemli bir kelime. 15 yıldır ekonomimiz güçlendirmek ve Yeni Türkiye’yi inșa etmek adına çok önemli adımlar kararlılıkla atıldı, atılmaya da devam ediyor. 15 yıldır sınırımızda süren bir savaș var, dünya küresel bir kriz içinde ama Türkiye büyümesini emin adımlarla sürdürüyor” dedi. Yapay Zekâ Kullanım Alanı Yaygınlașmalı Yerli ve milli kaynakların önemine değinen ALBAYRAK, “Türkiye enerjideki yerli kaynaklarını sonuna kadar en verimli șekilde kullanmalı. Kadın ve gençlerimiz de ülkemizin en önemli kaynaklarından. Tasarım yeteneği, zekâsıyla kadınlarımızın; müteșebbis ruhuyla gençlerimizin öne çıktığı insan kaynağından en yüksek fayda sağlayacağımız bir sistem kurmalıyız.

Dünya değișiyor, erkek kadın ayrımı yapmadan insan kaynağımızı sistemin içine maksimum düzeyde dâhil etmeliyiz. Geleceğimizde söz sahibi olacak sektörlerde mesleki eğitim ve Ar-Ge çalıșmaları kurum kültürüne girmeli. Yapay zekânın kullanım alanının yaygınlașması dünyanın dönüșümüyle ilgili ipuçları veriyor” diye konuștu. ALBAYRAK sözlerini șöyle noktaladı: “Bakanlık olarak Vizyoner’17’de iki gün boyunca yapılacak olan beyin fırtınalarını yakından takip edeceğiz.”


Sektör

123

Dönüșümün İktisat ve Ticaretteki Adı Yeni Ekonomi Dönüșümün iktisat ve ticaretteki adının yeni ekonomi olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Bașkanı Abdurrahman KAAN, bu model adını, iktisadi faaliyete konu olan girdinin yapısından ve bu girdi etrafında biçimlenen iktisadi kültürün değișiminden aldığını belirtti. KAAN, “Yeni ekonominin ana girdisi ve dayanağı bilgidir. Bilgi ekonomisinde kurulușların en önemli kaynakları klasik üretim faktörleri değil bilgi ve beșerî sermayedir. Yeni ekonomi dijitaldir ve sanallașma belirgin karakteridir. Yeni ekonomi bir ağ ekonomisidir. Veri akıșı ve iletiminin hızı rekabet avantajı sağlar. Günümüzün piyasa sisteminde ayakta kalacak firmalar bilișim akımına anında tepki verebilen ve hızlı stratejik kararlar alabilenlerdir. Nihayet yeni ekonomi küresel bir dönüșüm ekonomisidir” dedi. KAAN sözlerini șöyle sürdürdü: Hayalleri olan insanların idealleri olmalı. İdealleri olan insanların planları olmalı. Planları olan insanların ise gelecek hakkında fikirleri ve bu fikirleri paylașabileceği platformları olmalı.’’

AR-GE Politikalarımızı Gözden Geçirmeliyiz Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, Sektör Kurulları Komisyonu ve Vizyoner 17 İcra Kurulu Bașkanı Bayram ȘENOCAKLI’nın açılıș konușmasıyla bașladı. Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen bir döneme girdiklerini belirten ȘENOCAK, teknolojinin liderlik ettiği akıllı makinelerin etkin olacağı döneme geldiklerine dikkat çekti. 2002 yılından sonra, siyasi ve ekonomik hayatta yașanan istikrarla birlikte Türkiye’nin büyük bir değișim ve dönüșüm sürecine girdiğini söyleyen ȘENOCAK bu değișim ve dönüșüm ekonomi, siyaset, dıș politika, enerji, endüstri, dijital ve bilgi teknolojileri bașta olmak üzere bütün alanlarda etkisini hissettirdiğini vurguladı. ȘENOCAK sözlerine șöyle devam etti: “Endüstri 4.0 ile birlikte Ar-Ge politikamızın da yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Özellikle Endüstri 4.0’e hazırlık olması itibariyle yapay zekâ uygulamaları, otonom araçlar, nesnelerin interneti, robotik teknolojiler gibi yeni nesil teknolojilere özel bir yönlendirme ve liderlik yapılması gerekiyor. Özetle yeni sanayi devriminde geç kalmamalıyız.” Zirveye Dönüșüm Damgasını Vurdu Zirvenin ilk gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Bașkanı Hasan BÜYÜKDEDE, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Bașkanı İlker AVCI, MÜSİAD Genel Bașkanı Abdurrahman KAAN’ın katılımıyla ‘Niçin Dönüșüm’, ‘Nasıl Dönüșüm’ oturumları gerçekleștirildi.

The future of Turkey’s Transition has been discussed in MÜSİAD Vizyoner’17 Vizyoner’17 Sectors Summit which is in the quliafication of a road map for Turkey, one of the most rapidly changing countries of the world and is organized by independent industrialists and businessmen’s association (MÜSİAD), has been completed.


Makale

126

İki Yakaya 2 Yeni Bölge İle İstanbul’un İki Yakası Bir Araya Gelemeyecek! Mimar Osman GÜDÜ kentleșme ve imar hareketleri bu planlara göre yapılmakta. Hiçbir planda olmayan bu boyutta bir kent yerleșimi hangi planlama ilkelerine göre yapılacak. İstanbul, bugünkü geldiği nüfus ve yoğunluğu ile Marmara bölgesini sömüren ve kendi kendine yetemeyen bir șehir. Bu șehre ait imar rantları ile olușturulan cazibe, kenti 15 yılda yașanmaz hale getirmișken, bu yapılașmanın her türlü kanun ve yönetmeliklerle önü açılırken, yok olmaya mahkûm edilen İstanbul bu proje ile artık tamamen kendini tașıyamayacak bir kent olacaktır. Bu proje; ulașım, su, altyapı ve enerji kaynakları ile her geçen gün çok daha kötü bir duruma giden İstanbul’da imar rantının hükümet tarafından daha güçlü bir proje ile kullanılması anlamına gelecektir. Kentler yașayan organizmalardır. Her kentin bir belleği, kendine has kültürü ve sosyal yapısı vardır. Birilerinin bu kenti buradan kaldırıp, șurada șu koșullarda, yeni bir kente tașıyacağım demesi ile kentler yer değiștiremez. Bu büyük sosyal ve kültürel travmalara yol açar. Kentlerin yerleșim alanlarının mülkiyet hakları ve bu alanlar üzerinde olușmuș ekonomileri, yașama geçirdikleri bir sistemleri vardır. Bu sistemler yüzlerce yıllık birikimlere dayanır. Kendi olușturduğu düzen içinde, ekonomik ve sosyal değerleri yok saymak mümkün değildir. Bu aynı zamanda da mülkiyet haklarının gaspını da yaratır.

Çevre ve Șehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin 5 Ekim’de basına yaptığı, “2 yakaya 2 yeni bölge” projesi ile İstanbul’un bir kez daha geleceğini karartacak kararların alınması hakkındaki açıklaması endișe yaratıyor. Bakan ÖZHASEKİ; “İstanbul’a depreme dayanıklı yapıların yapılacağı, iki büyük ilçe için çalıștıklarını, konu ile ilgili çalıșmaların da bașlatıldığını, İstanbul’un Avrupa yakasında çok büyük askeri alanlar olduğunu, bu alanları tespit ettiğini ve en az 10 ilçenin kentsel dönüșümünü bu alanlar üzerinde, depreme dayanıklı binalar ile inșa edebileceklerini” söyledi. Anadolu yakasında da bu tip yerler keșfedildiğini açıklayan bakan; her iki yakada da 1 milyon nüfuslu yeni yerleșim alanları yaratacaklarını ifade etti. Yapılacak yerleșimlerin 6 kata kadar olacağı ve deprem riski altındaki, “Avcılar bașta olmak üzere ilk etapta, 8-10 ilçe için; Esenler, Güngören, Bağcılar, Eyüp ve Sultangazi ilçelerini içine alacak șekilde yapılacak olan yeni yerleșime ait kararın da bir ay içinde çıkacağını” söyledi. “Kendi ekibimle çalıșıyorum, 10-15 mimar konu ile ilgili çalıșmalarını sürdürüyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbașkanıma da projemi anlatıp planlanan çalıșmalarla 15 yılda deprem korkusunu bitireceğim” dedi. Tüm bu açıklamaları endișe ve hayretle okudum. İstanbul’un anayasası denen bir 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı var. Bu plana bağlı 1/500 ve 1/1000 ölçekli kent planları var. Tüm

Açıklanan proje çok ciddi çalıșmaları içerir. Bakanın kendi ekibimle çalıșıyorum. 10-15 mimar çalıșıyor. Bir aya kadar sonuçlanacak demesi ile bu uygulamalar yapılamaz. Bir yerleșim alanının tespitinde o bölgeye ait tüm değerlendirmelerin yapıldığı her türlü gelișmeye imkân tanıyacak tüm veriler toplanmalı, konunun uzmanlarınca uzun ve bilimsel çalıșmalar sonu ortaya çıkacak sonuçlara göre kararlar verilmelidir. Kaldı ki deprem ile ilgili İstanbul bașta olmak üzere tüm bölgenin depremsellik haritaları çıkarılmıș ve bu konuda bilimsel verileri ortaya konmuștur. Buna rağmen bu güne kadar İstanbul’da depreme karșı yenileme adı altında yapılan uygulamaların çoğu afet riski altındaki alanlar tanımına uymayan, imar rantının olduğu alanlarda yapılmıștır. İstanbul ve çevresinde deprem de bahane edilerek imar rantlarının önü açılmıș ve bunun için yasal düzenlemelere de gidilmiștir. Bakanın depreme karșı yapılması gerektiğini ifade ettiği bu proje, hükümetin ekonomik çıkmazdan kurtulması adına, yıllarca inșaat ve imar hareketlerinden beslenmesinin yeni ve büyük bir kaynağa kavușturulması için önerilmiștir. İstanbul bu gün azman bir kent olarak dünyada gerek ulașım gerekse yașam kalitesi açısından en kötü kentler sıralamasında ön sıralarda yer alan; geçmiși, kültürü, tarihi ve ekonomisi ile bir dünya kentidir. Bu kent artık bir gece rüyada akla gelen fikirler ile yönetilmemeli, bilim ve dünya kenti olma özelliğine haiz projelerle yönetilmelidir.


Makale

132

PVC Sistemlerini Olușturan Faktörler Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi PVC Profil: Doğru PVC doğrama elde etmenin en önemli ilk șartı kaliteli PVC profil kullanmaktır. Standartların gereklerini yerine getiren, teknik olarak ve uygulama esnasında problem çıkarmayan, ihtiyaç duyulan yalıtım değerlerini sağlayan, etkin ve yaygın kullanılan kalite belgelerine sahip PVC profil kullanılmalıdır. Bu kriterleri sağlayan PVC profil standartları sağlayan bir PVC doğrama için ön koșudur. Destek Sacı: PVC pencereye destek sacının en büyük katkısı iskeleti olușturmak ve mukavemeti artırmaktır. Bunun yanında ısıl değișimler karșısında yapının șekil değișmesini engellemek, montaj mukavemeti ve bağlantı kolaylığı sağlamak gibi faydaları vardır. PVC profilin șekline uygun destek sacı kullanılmalı ve PVC doğramada mümkün olan her ana profilin her metresine tek parça destek sacı uygulanması ihmal edilmemelidir. Henüz metal destek saclarının yerini alabilecek bașka bir ürün geliștirilememiștir. Conta: PVC sistemlerinde en etkili yalıtım malzemesi contadır. EPDM kauçuk ve TPE plastik esaslı contaların kullanımı yaygındır. Bağlantı Elemanları: PVC kapı ve pencere sistemlerinde bağlantı elemanları, kapı ve pencerelerin geometrik șekillerine ve bulundukları yere göre önem kazanır. Vidaların ve bağlantı takozlarının olușturduğu bağlantı elemanları grubunda, iklim șartları ve korozif etkenlerden etkilenmeyen kaplamalı ve așındırma direnci yüksek metal (zamak) malzemeler kullanılmalıdır.

Aksesuar: PVC sistemlerin hareketli kısımlarını olușturan ve hareketin olușmasını sağlayan mekanizmalardır. Kalite belgelerine sahip, paslanma direnci yüksek, kullanım kolaylığı sağlayan sistemlerin seçilmesi gerekmektedir. Ölçü kriterlerine mutlak uyulmalıdır. Montaj Malzemeleri: PVC doğramanın duvara sağlıklı monte edilmesini ve ișlevini yerine getirmesini sağlayan malzemelerdir. Uzun ömürlü ve zamanla mukavemet zafiyeti olușturmayacak malzemeler seçilmelidir. Cam: PVC kapı ve pencere sistemlerinde alan olarak en büyük kısmı oluștururlar. Isı ve ses yalıtımı için en etkili unsurdur. Mimari yapıyı bozmayan, sisteme așırı yük bindirmeyen, hareketin sağlıklı bir șekilde tamamlanmasına yardımcı ve kalite belgelerine sahip camlar kullanılmalıdır. Özellikle çift cam sistemlerinde ısı ve ses yalıtımı sağlayan camların tercihi artmıștır. Ekstralar: Ekstralar, PVC sistemlerine ilave, görsel iyileștirme ve performans artırıcı nihai tüketicinin diğer tüm istekleridir. Prevaz, lambiri, karolaj, mermer ve özel açılım sistemleri olarak tanımlanabilir. İșçilik: PVC sistemleri kalitesini etkileyen en büyük etkenlerden birisi de ișçilik ve montajdır. Birinci sınıf bir PVC profilden çok kötü bir PVC doğrama-plastik pencere yapılabileceği gibi, kötü bir PVC profilden iyi bir PVC doğrama yapmak da mümkün olabilir.


FİLİSTİN

O

rtadoğu bölgesinde İsrail’in doğusunda, Ürdün’ün batısında ve Lübnan’ın güneyinde yer alan, ayrıca İsrail’in güneyinde bulunan Gazze Șeridi’ni de içeren Filistin topraklarında % 83 Filistinli Arap, % 17 Yahudi nüfusu bulunuyor. Nüfusun % 75’i Müslüman (çoğunluğu Sünni), % 17’si Yahudi ve % 8’inin Hıristiyan ve diğer dinlere mensup olduğu ülkede Arapça, İbranice ve yaygın olarak da İngilizce konușuluyor. Eğitime önem veren ve eğitim düzeyi oldukça yüksek olan Filistin’de sektörlere göre iș gücü dağılımı ise % 71 Hizmetler, % 24 Endüstri ve % 5 Tarım șeklindedir. 1994 yılında yapılan Oslo Barıșıyla olușturulan ve bir devlet otoritesine sahip olmayan Filistin Ulusal Yönetimi (FUY) 2006’da dıșarıdan gelen yardımların kesilmesi tehlikesiyle karșı karșıya kalmıș, İsrail’in Gazze’ye yönelik her türlü mal giriș ve çıkıșını durdurmasıyla birlikte halkın temel ihtiyaç maddelerine erișimde karșılaștığı zorluklar ciddi bir yoksulluğa ve yașam koșullarında bozulmaya yol açmıștır. Filistin Ulusal Yönetimi tarafından yaptırılmıș olan Gazze Uluslararası Havaalanının dönem dönem tekrarlanan ve ekonomiyi de ağır biçimde tahrip eden İsrail operasyonları sırasında yıkılması, Gazze șeridinde açılan limanın da faaliyetine devam edemeyecek șekilde hasar görmesiyle birlikte dıș dünyayla fiziki bağlantısını sağlayacak bir ulașım noktası kalmamıștır. Bu nedenle ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar çeken Filistin’de, müteșebbis olarak nitelendirilebilecek bir sınıf mevcut olmakla birlikte, ülkenin içinde bulunduğu koșullar Filistin ekonomisinin büyümesinde engel teșkil etmektedir.

Filistin’in ihracatında 2010 yılından bu yana belirgin bir artıș görülmekle beraber, ithalatı ihracatından yaklașık 5 kat fazladır. İthalatında en fazla yer tutan kalemler sırasıyla makine, otomobil, elektrikli eșyalar ve maden ürünleri olurken, ihracatında ise doğal taș, hayvansal gıda ve diğer gıda ürünleri yer alıyor. Küçük ancak dıșa açık olan Filistin ekonomisi 2011 yılında büyük bir büyüme göstermiș, bununla birlikte fakirlik oranı düșmüș, ișsizlik oranı da düșmeye devam etmiștir. Özellikle hizmetler ve inșaat sektörlerinde ciddi bir büyüme gözlemlenen Filistin’de dıș ticaret açığı çok yüksek kalmaya devam etmiștir. Aralarındaki siyasi çatıșmaya rağmen; İsrail, Filistin’in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Filistin’in ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada İsrail gelirken, ülkemiz 2015 yılında 368 milyon $ ile ikinci sırada yer almıștır. Filistin’in ithalatında önemli yer tutan diğer ülkeler arasında Çin, Almanya ve Ürdün bulunuyor. 2010-2016 yılları arasında Türkiye-Filistin arasındaki ticari ilișkilere bakıldığında Filistin’e olan ihracatımızın 40,3 milyon $’dan 94,4 milyon $’a yükseldiği, ithalatın ise 576 bin $’dan 3,4 milyon $’a çıktığı gözlemlenmektedir. Filistin’e ihracatımıza bakıldığında tarım ve gıda ürünlerinin ağırlığı açıkça fark edilirken, ișlenmiș petrol ürünleri, plastik borular ve demir-çelik profiller diğer önemli ihraç kalemleri olarak sıralanıyor. Filistin’den ithalatımızın % 98’ini hurma olușturuyor.


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFNJNBSJPmTJPMBOUàNNJNBSMBS t "MàNJOZVN 17$ BIÅ&#x2014;BQLBQÂ&#x2018; QFODFSF Ã&#x17D;BUÂ&#x2018;WFDFQIFTJTUFNàSFUJDJWF VZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUQSPKFNàEàSMFSJ NàUFBIIJUMFSJ NàIFOEJTMFSJWFEFLPSBUÃ&#x161;SMFSJ t 5àNNJNBSMÂ&#x2018;LPmTMFSJ t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSJPEBMBSÂ&#x2018;àZFMFSJ t (BZSJNFOLVMZBUÂ&#x2018;SÂ&#x2018;NPSUBLMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018; t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t Ä&#x;BOUJZFMFS ZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NWFZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NNBM[FNFTJàSFUFO TBUBOmSNBMBS t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t %FLPSBTZPONBM[FNFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;WFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,JMJUWFLJMJUTJTUFNMFSJàSFUJDJWFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,FTJNLBZOBL UFNJ[MFNF LBMÂ&#x2018;QZBQBOmSNBMBS t $BNmUJM EPMHVNBM[FNFMFSJWFBLTFTVBSMBSÂ&#x2018;JMFZBOàSàOMFSJOJJNBM FEFOWFQB[BSMBZBOTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;OPLUBMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;o5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;oÄ&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; tÄ&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ

t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àN4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;mSNBMBS t :BQÂ&#x2018;TFLUÃ&#x161;SàOEFàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBTFLUÃ&#x161;SMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJNFTMFL HSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "MMBSDIJUFDUVSTESBXJOHQSPKFDUBOEXIPPXOPGmDFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MVNJOJVN 17$ XPPEEPPS XJOEPX SPPGBOEGSPOUTZTUFNQSPEVDFSTBOE JNQMFNFOUPST t $POTUSVDUJPOQSPKFDUEJSFDUPS DPOUSBDUPS FOHJOFFSTBOEEFDPSBUPST t "MMFOHJOFFSPGmDFT t .FNCFSTPGUIFDIBNCFSTPGDPOTUSVDUJPOFOHJOFFST t 3FBMFTUBUFJOWFTUJHBUJPOQBSUOFST t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJPODPPQFSBUJWFT t 4IBOUJFT JTPMBUJPOBOEJTPMBUJPONBUFSJBMTQSPEVDFSTBOETFMMFST t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGUIFDPOTUSVDUJPODPNQBOJFTXPSLJOHQSPKFDU CBTFEBMMBSPVOE5VSLFZ t %FDPSBUJPONBUFSJBMTFMMFSTBOEJNQMFNFOUPST t -PDLBOEMPDLTZTUFNQSPEVDFSTBOETFMMFST t 8FME[POF DMFBOJOH NPVMEQSPEVDFSDPNQBOJFT t (MBTTSPWJOH CBDLmMMJOHNBUFSJBMBOEBDDFTTPSJFTQSPEVDFSTBOEBEWFSUJTJOH TFMMFSQPJOUT t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF $PSQ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MMDIBNCFSTPG*OGVTUSZBDUJWFJO5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO

t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJODPOTUSVDUJPO TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV ADAÇAL

57

ERSAŞ ALÜMİNYUM

Sırt-4-5-14-15

R+T

ADALI DEKORATİF

63

ESRA MENTEŞE

Arka Kapak İçi

RAHME

ADANA CAM

130-131

EUROLINE

81

ADOPEN

29

EVENTUUM

117

AKBULUT PLASTİK

55

EXPOTİM FUARCILIK

119

AKPÜRÇEK

49

FEMAY / ERPLAST

ROTA / BAYKAN

Arka Kapak-100-101

67

21

ISIPEN

83

ANT YAPI

143

İKMİB

ARTIM KİMYA

141

İNO MAKİNE

ATLAS VİDA

103

İSTANBUL FORM

BEDÜK YAPI

51

KALE

BEST MAKİNA

61

KARPEN

BEST PENCERE

111

KAYAPEN

BİRSAN

134

KESKES

BY PLİSE

77

KİM PLASTİK

CAMODA

11

KÜLÇA

CONTA

27

MARMARAPEN

ÇETİN CİVATA

47

MERİDYEN FUARCILIK

91

ROYAL GLASS

85

53 127 9 Üst Bant-105 Logo 95 96-97 109

SCS YAPI

8

SIEGENIA

137

SOLARWIN

93

STANDART CİVATA

17

STARIUM / DOORIUM

70

ŞAFAKS METAL

62

TETRADOOR TREMCO ILLBRUCK TURFAN GIDA TÜYAP FUARCILIK

33 72-73 45-125

VHS

25

VORNE

31

WINSA

19

136

METSAN

39

DURA PVC

65

ORGADATA

43

EGE KEPENK

79

ÖZTÜRK PENCERE

71

EGEPEN

13

PİDOSAN

59

EMRE KALIP

52

PİMAPEN

23

ENDOW

41

PROCESS

YAPIPEN

PÜKAD

133

Alt Bant-7

99

144

86-87

Ön Kapak İçi-1

DİES PLASTİK

EREN KALIP

135

113

FENSTER YAPI

ALM ALÜMİNYUM

75

ROTA PEN

SCHTEC AKSEKİ

Ön Kapak-121

68-69 16

LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRP

128-129

YAVUZLAR / BAUWİN

54

YILMAZ MAKİNE

37

YUSUF ALÜMİNYUM ZİNDE KALIP

107 76


Win&ART Proje Dergisi Sayı 67  
Win&ART Proje Dergisi Sayı 67  

Kapı-Pencere-Çatı-Cephe-Mimari Proje Dergisi

Advertisement