{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Urząd Miasta i Gminy Wiązów |Plac Wolności 37 |57 - 120 Wiązów tel. +48 71 393 11 36 fax. +48 71 393 10 58 e-mail: urzad@wiazow.pl | www.wiazow.pl | facebook.com/wiazow

Numer bezpłatny

• • • •

Miasto i Gmina

Wiązów

Działania w okresie

luty 2014 - lipiec 2014

• •

TYLKO RZETELNE, WIARYGODNE INFORMACJE. BEZ KOMENTARZY I ZŁOŚLIWYCH TYTUŁÓW.

• • •

Oświata Finanse Woda Współpraca - spotkania z mieszkańcami Inwestycje - Zakończone - Kontynuowane - Rozpoczęte Utrzymanie dróg i placów gminnych Kultura - wydarzenia i imprezy gminne Dnia Wiązowa Poradnik segregacji odpadów Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 12 str. 15 str. 19 str. 20

OŚWIATA

INWESTYCJE

OCHRONA ŚRODOWISKA FINANSE

WSPÓŁPRACA

KULTURA


OŚWIATA Co zrobiliśmy?

Jakie są efekty?

Złożyliśmy wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej Wniosek dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń nauki dzieci sześcioletnich we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Wiązów.

Poprawa komfortu nauki dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych. Nowoczesne, kolorowe pomoce dydaktyczne pozwolą na łagodne przejście z grupy przedszkolnej do edukacji wczesnoszkolnej.

Zgłosiliśmy udział wszystkich szkół podstawowych w programie „Mały Mistrz” Program zakłada realizację zajęć wychowania fizycznego pod okiem wykwalifikowanego nauczyciele w-f, zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz niezbędnych materiałów dla uczniów.

Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnie z nową podstawą programową. Kontynuacja programu w roku szkolnym 2015/2016 umożliwi zorganizowanie bezpłatnego kursu nauki pływania dla uczniów realizujących program.

Przystąpiliśmy do udziału w projekcie „MULTISPORT” Program ogłoszony przez Ministerstwo Sportu realizowany przez Gminę Wiązów we współpracy z KS „Świteź Wiązów” realizowany jest w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych, trzy razy w tygodniu dla dzieci z klas IV-VI.

Zapoznanie dzieci imłodzież z różnymi dziedzinami sportu Zachęcenie do sportowego trybu życia.

Kontynuujemy modernizację Szkoły Muzycznej I Stopnia w Witowicach 1. W okresie przerwy wakacyjnej zostanie zainstalowany system alarmowy w budynku szkoły. 2. Dokonaliśmy podziału jednej dużej klasy na dwie mniejsze z zastosowaniem ścianek działowych z płyt G/K wraz z montażem stolarki drzwiowej i wykonaniem wspólnego dla nich przedsionka.

1. Poprawa bezpieczeństwa. Zabezpieczenie majątku szkoły. 2. Możliwość prowadzenie niezależnych zajęć dla dwóch odrębnych grup muzycznych.

Utworzyliśmy klasę perkusji w Szkole Muzycznej I Stopnia w Witowicach Trwa nabór do klasy perkusji.

Poszerzenie oferty edukacyjnej od 1 września 2014 roku i uatrakcyjnienie zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację nauki tańca dla dzieci i młodzieży Jako jedna z 24 dolnośląskich gmin otrzymaliśmy dofinansowanie Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu „Dolnośląskie Stokrotki”.

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Umożliwienie rozwoju pasji tanecznych pod okiem profesjonalnych instruktorów.

Szczegółowych informacji udzieli: Zbigniew Michułka - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty tel. 71 39 311 36 wew. 19.

2


FINANSE Przygotowujemy się do nowego okresu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej obniżając zadłużenie gminy poprzez m.in.: obniżenie wskaźnika zadłużenia gminy: 31.12.2011r. - 65,43% - Gmina utraciła płynność finansową, nie regulowano bieżących zobowiązań; 30.06.2014r. - 38,49% - pozwala na właściwe funkcjonowanie Gminy i realizowanie zadań bieżących i inwestycyjnych; odzyskiwanie zaległego podatku VAT za lata 2009 - 2013; odzyskiwanie na bieżąco podatku VAT m.in. z tytułu budowy kanalizacji, co jest możliwe dzięki likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i przejęciu obowiązków przez Urząd Miasta i Gminy Wiązów; reorganizację Urzędu Miasta i Gminy Wiązów. Połączyliśmy wydziały, zlikwidowaliśmy 10 etatów urzędniczych bez zatrudniania nowych pracowników, usprawniliśmy pracę urzędu, ograniczając koszty; przeniesienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wyremontowanego budynku byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej, co spowodowało zmniejszenie kosztów w obu instytucjach; wypowiedzenie niekorzystnych dla Gminy umów i podpisanie nowych, bardziej oszczędnych. pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację 20 zadań (koniec 2012 r. - lipiec 2014 r.); zakończenie długoletnich i kosztownych procesów sądowych; likwidację Straży Miejskiej i Zakładu Gospodarki Komunalnej pracownicy byłego ZGK stali się pracownikami Urzędu; reorganizację oświaty gminnej. Szczegółowych informacji udzieli: Wiesława Kaczmarczyk - Inspektor ds. Księgowości Budżetowej tel. 71 39 311 36 wew. 29.

WODA Zatrzymaliśmy proces corocznego wzrostu cen wody. Ceny wody na przestrzeni ostatnich lat.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Cena netto

4,15 zł

4,22 zł

4,39 zł

4,26 zł

4,10 zł

Planujemy, aby 2015 roku cena wody spadła poniżej 4,00 zł netto. 3


WODA Obniżyliśmy cenę za wodę dla gospodarstw domowych. Wprowadziliśmy opłatę abonamentową za wodę. Zmniejszyliśmy obsługę pracowniczą - odczyt stanu wodomierza dwa razy w roku przez 1 inkasenta. Prognozy stworzono na podstawie zaużycia wody każdego gospodarstwa w 2013 r. Każdy mieszkaniec dokonuje wpłat na indywidualne konto. Umożliwiliśmy mieszkańcom skorygowanie wysokości abonamentu do ich wyliczeń. Odbiorca będzie płacił za rzeczywisty pobór wody, w przypadku nadpłaty nadwyżka zostanie przekazana na poczet kolejnego półrocza, w przypadku niedopłaty odbiorca wyrówna należność w kolejnym półroczu. Odbiorca, który nie jest podłączony do kanalizacji otrzyma prognozę tylko za wodę.

WSPÓŁPRACA Spotkaliśmy się z działkowcami z Wiązowa

Świętowaliśmy Dzień Kobiet z mieszkankami Gminy Wiązów

fot. Gazeta Strzelińska

Witowice

Wzięliśmy udział w Pikniku Rodzinnym w Jutrzynie Stary Wiązów

Kłosów

4


WSPÓŁPRACA Spotkania z mieszkańcami Poznajemy opinie mieszkańców o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą Konsultujemy bieżące działania Wspólnie poszukujemy rozwiązania kwestii problemowych Wymieniamy się informacjami i pomysłami Wsłuchujemy się w głos społeczeństwa Uczestniczyliśmy w zebraniach wiejskich o tematyce gospodarki odpadami we wszystkich 24 miejscowościach Gminy oraz w Wiązowie 26.V.2014r. 27.V.2014r. 28.V.2014r. 29.V.2014r. 02.VI.2014r. 03.VI.2014r. 04.VI.2014r. 09.VI.2014r. 10.VI.2014r. 11.VI.2014r. 12.VI.2014r. 13.VI.2014r.

Krajno, Wawrzyszów, Łojowice Bryłówek,Jaworów,Kłosów Bryłów, Częstocice Stary Wiązów, Księżyce Kowalów, Jutrzyna Miechowice Oławskie, Kucharzowice Wawrzęcice, Ośno Janowo, Wyszonowice Kurów, Jędrzychowice Zborowice, Gułów Kalinowa, Witowice Wiązów

Spotkaliśmy się z członkami OSP Wiązów 30 I 2014r. - remiza OSP w Wiązowie 14 III 2014 r. - remiza OSP w Wiązowie Tematy: - omówienie kwestii modernizacji remizy i podjęcia działań w celu zburzenia budynku przylegającego do remizy i stworzeniu w tym miejscu placu manewrowego dla samochodów pożarniczych. - utworzenie Komitetu Fundacji Sztandaru.

Tematy: podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania nowej „ustawy śmieciowej”, omówienie wprowadznia prognoz za wodę i ścieki. Sprawy bieżące miejscowości.

Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami PKS Oława 14 II 2014 r. - Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie 18 II 2014 r. - Urząd Miasta i Gminy WIązów Temat: utworzenie połączenia autobusowego na linii Wiązów - Wrocław, Wrocław - Wiązów bezpośrednio oraz przez Strzelin i Oławę.

Konsultowaliśmy z mieszkańcami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów Kurów, Jaworów, Kłosów Temat: omówienie przebiegu i sposobu wykonania linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław.

5


INWESTYCJE Zakończone: Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Miechowicach Oławskich Wykonaliśmy nową instalację elektryczną, wymieniliśmy zniszczone podłogi drewniane na posadzki z płytek ceramicznych, wymieniliśmy tynki wewnętrzne z wyszpachlowaniem i malowaniem, wymieniliśmy stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną oraz okienną, naprawiliśmy schody wejściowe. Świetlica w trakcie remontu

Pomieszczenia po remoncie

Remont elewacji budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Starym Wiązowie Uzupełniliśmy tynki elewacji wraz z parapetami zewnętrznymi, wykonaliśmy odbiorczą instalację burzową, naprawiliśmy schody wejściowe oraz nałożyliśmy cienkowarstwową elewacyjną wyprawę tynkarską.

Wyposażenie wyremontowanych świetlic w meble i sprzęt AGD Zakupiliśmy wyposażenie do wyremontowanych świetlic.

Łojowice

Księżyce

Wykonanie zasilania elektroenergetycznego w Łojowicach 1. Wykonaliśmy skrzynkę złączowo – pomiarową oraz szafkę z zestawem gniazd w celu zapewnienia zasilania elektroenergetycznego dla przeprowadzanych imprez sportowo – kulturalnych przez sołectwo. 2. Przenieśliśmy szafkę z głównym zabezpieczeniem i układem pomiarowym na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej.

Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Łojowicach Zakończyliśmy I etap robót remontowych. W ich efekcie budynek uzyskał całkiem nowe oblicze, zarówno zewnątrz jak i wewnątrz oraz stał się bardziej funkcjonalny. Sala główna otrzymała nową posadzkę ceramiczną z wydzieloną częścią centralną z desek podłogowych, przyległe pomieszczenia szatni, magazynków, zaplecza kuchennego oraz tzw. małą salę całkowicie odnowiono z zastosowaniem nowych materiałów.

Budowa przyłącza wodociągowego budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Witowicach Wykonaliśmy nowe przyłącze wodociągowe oraz instalację odbiorczą wód opadowych.

Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości, tel. 71 39 311 36 wew.38

6


INWESTYCJE Modernizacja placu zabaw w Jutrzynie Wymieniliśmy całkowicie przestarzałe urządzenia zabawowe na nowe z atestami. Stworzyliśmy nowe miejsce zabaw dla dzieci, wyposażone w zestaw zabawowy wieżowy, karuzelę i trzy huśtawki.

Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Kowalowie Piłkochwyty mają zapobiegać wybijania piłki na sąsiadujące z boiskiem sportowym pola rolników i niszczenie plonów.

Kontynuacja: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie - Etap III Inwestycja w toku, planowany termin zakończenia: 15 grudnia 2014 r. Do końca czerwca wykonano ogółem: - pięć pompowni ścieków z systemem zdalnego monitorowania; - rurociągi tłoczne w ul. Sikorskiego, Sienkiewicza i Biskupickiej; - rurociągi grawitacyjne w ul. Biskupickiej, Słowackiego, Mickiewicza, Konopnickiej, Zapolskiej, Sikorskiego, Staszica, Sienkiewicza.

Remont sali gimnastycznej na poddaszu ZSP w Wiązowie Rozpoczęliśmy roboty remontowe. Do końca czerwca rozebrano podłogę i ułożono nową z płyt OSB z termo- i hydroizolacją, wymieniono instalację wewnętrzną oraz rozpoczęto prace tynkarskie. Planuje się ułożenie na podłodze wykładziny sportowej oraz wymalowanie całości.

Modernizacja remizy OSP w Wiązowie Przystąpiliśmy do realizacji II etapu remontu budynku. Do końca czerwca 2014 r. wykonaliśmy podział pomieszczeń na parterze z wydzieleniem szatni oraz węzła sanitarno – higienicznego, w którym zainstalowano 4 kabiny natryskowe i jedną wc. Wykonaliśmy instalacyjne wod.-kan. i c.o. Trwają prace okładzinowe ścian i posadzek. Ponadto uzyskaliśmy zgodę na rozbiórkę przyległego do remizy budynku świetlicy, po przeprowadzeniu której powstanie wybrukowany plac, dzięki któremu możliwe będzie wykonanie tylnych bram wjazdowych. Przejazdowość garażu poprawi bezpieczeństwo i funkcjonalność układu komunikacyjnego wozów bojowych OSP.

Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach Wykonaliśmy okładziny ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych oraz posadzki w małej sali przy garażu.

Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości, tel. 71 39 311 36 wew.38

7


INWESTYCJE Rozpoczęte: Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Częstocicach Planujemy wykonanie dużej sali głównej, remont zaplecza sanitarno-higienicznego i kuchennego z magazynami, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wykonanie posadzki z płytek ceramiczych, wykonanie podwieszonego sufitu z płyt G/K.

Budowa oświetlenia stadionu KS „Świteź” Wiązów Uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia boiska sportowego KS „Świteź”. W ramach inwestycji projektuje się budowę linii kablowej o dł. 340 m.

Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Jaworowie 23.05.2014 - złożyliśmy wniosek w ramach programu LIDER działanie „Odnowa i rozwój wsi - otrzymaliśmy pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego. 29.05.2014 - ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. 27.06.2014 - podpisaliśmy umowę na wykonanie prac. W zakres modernizacji wchodzi wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej. Termin zakończenia prac: 15.10.2014r.

Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Kowalowie 23.05.2014 - złożyliśmy wniosek w ramach programu LIDER działanie „Odnowa i rozwój wsi - otrzymaliśmy pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego. 30.05.2014 - ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. 27.06.2014 - podpisaliśmy umowę na wykonanie prac. W zakres modernizacji wchodzi remont tynków śican i sufitów z pomalowaniem, remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrzenej z armaturą. Termin zakończenia prac: 15.10.2014r.

Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jaworowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W zakres prac wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz; docieplenie dachu; zastosowanie kolektorów słonecznych; wymiana instalacji c.o, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych. Termin zakończenia prac: 15.10.2014r.

Budowa sceny, wymiana posadzki z parkietu w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie Otrzymaliśmy dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. W zakres prac wchodzi budowa sceny oraz wymiana posadzki z deszczułek parkietowych w pomieszczeniach Sali widowiskowej. Termin zakończenia prac: 15.10.2014r.

Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości, tel. 71 39 311 36 wew.38

8


INWESTYCJE

Utrzymanie dróg i placów gminnych własnym nakładem pracy i sprzętu Utwardziliśmy kostką betonową brukową plac pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w Kłosowie, Jutrzynie, Ośnie i Wawrzyszowie. Wymieniliśmy wiaty przystankowe w Jutrzynie i Bryłowie wraz z wybrukowaniem terenu. Przenieśliśmy w bezpieczne miejsca zespoły skrzynek pocztowych w Kowalowie, Jutrzynie, Starym Wiązówie i Wyszonowicach oraz wybrukowaliśmy teren wokół nich.

Wykonaliśmy nową nawierzchnie najbardziej zniszczonych odcinków chodników w Miechowicach Oł. i Janowie.

Ośno

Jutrzyna

Jutrzyna

Bryłów

Kowalów

Jutrzyna

Miechowice Oł.

Janowo

Plac przy świetlicy w trakcie prac

Wyszonowice

Utwardziliśmy plac przy świetlicy w Wyszonowicach.

Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 38

9


INWESTYCJE Przebudowaliśmy nawierzchnię dróg gminnych w Gułowie, Zborowicach, Jaworowie, Księżycach, Jutrzynie. Wykonaliśmy remont orynnowania budynku gminnej świetlicy w Kurowie wraz z rurami spustowymi. Wykonaliśmy cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w Wawrzyszowie i Wiązowie. Utwardziliśmy kruszywem kamiennym plac manewrowy przy przystanku autobusowym w Ośnie.

Jaworów - 135 m

Księżyce - 85 m

Kurów

Kurów

Wawrzyszów

Wiązów - ul. Spacerowa

Ośno

Ośno

Wiązów - ul. Jana Matejki

Wiązów - ul. Jana Matejki

Wykonaliśmy gminną drogę dojazdową do nieruchomości na ulicy Jana Matejki.

Rozpoczęliśmy budowę trybun na stadionie sportowym w Wiązowie Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 38

10


INWESTYCJE Wymieniliśmy sieć wodociągową w ul. Staszica Wymieniliśmy rurociąg wodny wraz z dziewięcioma przyłączami i osprzętem w postaci zasuw i hydrantów. Działanie podjęliśmy w celu zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji sieci przed położeniem nowej nawierzchni przez firmę wykonującą budowę kanalizacji sanitarnej w Wiązowie.

Wykonaliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Zborowicach

Rozbudowaliśmy stację uzdatniania wody w Wyszonowicach

Przebudowaliśmy zasilanie wodociągowe aby w przypadku awarii bvła możliwość wyłączenia dostawy wody odrębnie dla Zborowic i Starego Wiązowa.

Poprzez budowę dodatkowego ujęcia wody zapewniliśmy ciągłość dostaw wody.

Wymieniamy wodomierze na nowe, posiadające legalizację

Wykonaliśmy remont stacji uzdatniania wody w Częstocicach Dokonaliśmy wymiany złóż filtracyjnych i zmodernizowaliśmy system napowietrzania wody przed podaniem jej do sieci. Jakość wody uległa poprawie.

Wymienionych zostanie ponad 1600 sztuk urządzeń pomiarowych.

Dokonaliśmy modernizacji budynku stacji uzdatniania wody w Wiązowie Wymieniliśmy stolarkę okienną w sali pomp. Zmniejszyliśmy tym samym stratę ciepła.

Na terenie Gminy Wiązów rozpoczęła się budowa sieci gazowej W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości 42 km. Realizacja inwestycji umożliwi nie tylko podłączanie nowych odbiorców indywidualnych, ale także rozwój infrastruktury przemysłowej na terenach aktywności gospodarczej w strefie ekonomicznej. Istnieje możliowość zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu.

SPORT W GMINIE WIĄZÓW

Pogoń Kowalów

Logan Witowice

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jędrzychowice „ALPINA”

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi i Szkoły” Kurów

Udzielamy dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania na terenie Gminy Wiązów.

11


KULTURA SPORT W GMINIE WIĄZÓW

Wzmocniona drużyna seniorów „Świtezi” pod okiem trenera Tomasza Łacha przygotowuje się do sezonu 2014/2015. Do trenujących w klubie chłopców z rocznika młodzików i orlików, dołączą w tym roku również trampkarze. W roku 2014 „Świteź” reprezentują również kolarze. Zawodnicy odnoszą sukcesy w ogólnopolskich rajdach MTB zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

14 lutego 2014 r.

Otwarcie Izby Muzealnej w Wiązowie

14 lutego 2014r. nastąpiło otwarcie Izby Muzealnej znajdującej się w ratuszu. Przybyli do nas: były Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląska Kurator Oświaty, Radna Sejmiku Województwa, Starosta Strzeliński, Wójtowie z sąsiednich gmin. Izba jest elementem projektu unijnego „Śladami Dziedzictwa Historycznego Gminy Wiązów”, realizowanego wspólnie z Towarzystem Miłośników Ziemi Wiązowskiej, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Wiązów.

Uniwersytet III Wieku

17 lutego 2014r.

27 marca 2014r.

8 maja 2014r.

5 czerwca 2014r.

Fundacja Atena we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wiązów systematycznie organizuje spotkania w ramach Uniwersytetu III Wieku. W ostatnich miesiącach w programie znalazły się m.in. wykłady z prawa spodkowego, promocja książki Jolanty Kresowatej - dziennikarki, reportażystki, autorki scenariuszy do filmów dokumentalnych dla TVP, prezentacja Dariusza Stępnia z podróży do Ziemii Świętej, poezja śpiewana, wykład doktora Michała Maciejewskiego na temat Profilaktyki Onkologicznej.

28 marca 2014 r.

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

28 marca 2014 roku odbył się w ZSP w Wiązowie Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Temat przewodni: „Młodzież zapobiega pożarom”.

Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak - Podinspektor ds. Obsługi RMiG oraz Promocji Gminy tel. 71 39 311 36 wew. 16

12


KULTURA 30 marca 2014 r.

Charytatywny Mecz Koszykówki

W dniu 30 marca odbył się charytatywny mecz koszykówki, z którego dochód został przeznaczony na leczenie ratujące życie Ani. Mecz rozegrała m.in. drużyna samorządowców z terenu Powiatu Strzelińskiego, która zmierzyła się złota drużyna Śląska Wrocław.

6 kwietnia 2014 r.

Finał kampanii Pola Nadziei

Gmina Wiązów już od kilku lat włącza się w tą ogólnopolską akcję, której celem jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby hospicjów z terenu powiatu strzelińskiego. Zeszłej jesieni w Wiązowie zasadzono żonkile, które były sprzedawane przez wolontariuszy podczas finału.

11 kwietnia 2014 r.

Konferencja o budowaniu przyjaznej szkoły

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie odbyła się konferencję pt. „Budowanie przyjaznej szkoły” skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na konieczność tworzenia bezpiecznego środowiska szkolnego. W spotkaniu udział wzięły m.in. Przyjaciel Gminy Anna Horodyska - Radna Sejmiku Województwa oraz Beata Pawłowicz - Dolnosląski Kurator Oświaty.

13 kwietnia 2014 r.

Tradycje Wielkanocne Kłodzko

Gmina Wiązów zaprezentowała się w Galerii Twierdza Kłodzko podczas imprezy „Tradycje Wielkanocne” w dniu 13 kwietnia 2014. Koło Gospodyń Wiejskich z Jutrzyny przygotowało stół wielkanocny z wyśmienitymi potrawami, a zespół Dwa Księżyce pierwszy raz wystąpił na dużej scenie poza gminą, co przyniosło nam zaszczytne pierwsze miejsce. Reprezentację Gminy Wiązów zdobiło również stoisko z eko wyplotami.

Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak - Podinspektor ds. Obsługi RMiG oraz Promocji Gminy tel. 71 39 311 36 wew. 16

13


KULTURA 1 maja 2014 r.

Zawody wędkarskie

W dniu 1 maja na zbiorniku w miejscowości Kalinowa odbyły się zawody wędkarskie spławikowo - gruntowe seniorów - wydarzenie zorganizowane przez Koło nr 26 Wiązów PZW pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.

4 maja 2014 r.

Dzień Strażaka w Starym Wiązowie

4 maja 2014 roku odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wiązowa, Jutrzyny i Łojowic ulicami Wiązowa do kościoła pw. Św. Floriana w Starym Wiązowie. Podczas mszy poświęcona została figurka św. Floriana z remizy OSP w Łojowicach.

25 maja 2014 r.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W niedzielę 25 maja 2014r., na boisku sportowym w Łojowicach, zebrało się 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu strzelińskiego oraz dwie drużyny żeńskie z Borowa by stanąć do wspólnej rywalizacji w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych organizowanych przez Gminę Wiązów.

1 czerwca 2014 r.

Dzień Dziecka

1 czerwca na stadionie sportowym w Wiązowie odbył się turniej piłki nożnej zorganizowany przez KS „Świteź” Wiązów pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów. Oprócz rozgrywek piłkarskich dzieci i młodzież mogli sprawdzić się w różnych konkurencjach sportowych, poskakać na dmuchanej zjeżdżalni i zjeść kiełbaskę z grilla.

Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak - Podinspektor ds. Obsługi RMiG oraz Promocji Gminy tel. 71 39 311 36 wew. 16

14


KULTURA Dni Wiązowa 2014 19 czerwca 2014 r.

Mobilne Muzeum Jana Pawła II

19 czerwca 2014 r. w Wiązowie mieszkańcy przez cały dzień mogli bezpłatnie zwiedzać Mobilne Muzeum Jana Pawła II, które usytuowane było na rynku tuż przy ratuszu. W 18-metrowym pojeździe można było zobaczyć osobiste pamiątki po Ojcu Świętym - eksponaty, fotografie i multimedialne prezentacje.

20 czerwca 2014 r.

III Spotkanie Kresowian Ziemi Wiązowskiej

Już po raz trzeci odbyło się spotkanie Kresowian. Tym razem gościliśmy wyjątkowe osoby, do Wiązowa przyjechali: Krzysztof Świderek – Konsul Generalny RP w Winnicy, Ewa Mańkowska – Wicewojewoda Dolnośląski, Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty oraz redaktor Grażyna Orłowska – Sondej. Całe spotkanie rejestrowało oko kamery TVP Wrocław.

21 czerwca 2014 r.

Koncert Moniki Kuszyńskiej

Koncert odbył się 21 czerwca br. o godz. 19:00 w kościele św. Mikołaja w Wiązowie. Przed występem wokalistki, mieszkańcy mieli okazje poznać ciekawostki historyczne o kościele. Koncert przeplatany był wzruszającymi opowieściami wokalistki, która w wyniku wypadku samochodowego porusza się na wózku inwalidzkim.

22 czerwca 2014 r.

Piknik Rodzinny

Na zakończenie Dni Wiązowa odbył się piknik rodzinny z atrakcjami dla całych rodzin takimi jaki darmowy zamek dmuchany, wata cukrowa i napoje dla dzieci, dla dorosłych stoiska o tematyce zdrowotnej, gdzie można było m.in. zmierzyć ciśnienie i poziom cukru. Na scenie przez cały czas można było oglądać występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Wiązów.

15


Dni WiÄ…zowa 2014 - fotorelacja

16


17


Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów oraz Starostowie Dożynek Stanisław Dżedżora i Leongina Tchorowska zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE 31.08.2014 S TA DI O N S P OR T O W Y W W I Ą Z O W I E

Część oficjalna: 12:00 MSZA ŚWIĘTA w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Mikołaja w Wiązowie. Poświęcenie „Wieńców Dożynkowych” 13:00 Przejście korowodu dożynkowego 13:20 Obrzędy dożynkowe Występ Strzelińskiej Orkiestry Dętej 14:00 UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU dla Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Wiązów Część artystyczna: 15:00 Prezentacja wieńców dożynkowych Prezentacja sołectw II wiązowski festiwal zupy 15:00 - 16:00 Prezentacje zespołów z gminy Wiązów oraz pokaz grup tanecznych utworzonych w projekcie „Dolnośląskie Stokrotki” 15:00 - 17:00 Mecz „Świteź Wiązów” - „Błękitni Siedlce” 16:00 Występ zespołu Dwa Księżyce 16:30 POKAZ TAŃCÓW TOWARZYSKICH Strzelińskiego Stowarzyszenia Miłośników Tańca

17:00 KONCERT

MEZO

18:00 Strongmani – TKKF Jastrząb 19:00 Ogłoszenie wyników konkursów 19:30 FairyTaleShow 20:30 POKAZ LASEROWY 21:00 - 23:00 Występy zespołów: Anges oraz Vadis

Bezpłatnie: tradycyjna strażacka grochówka, kiełbaski z grilla, pieczone pierożki, zjeżdżalnia dla dzieci, malowanie twarzy. 18


OCHRONA ŚRODOWISKA Wyłoniliśmy nową firmę do odbioru nieczystości Od 1 lipca 2014 firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Wiązów jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z Nysy. W razie pytań proszę kontaktować się pod nr tel.: 77 43-306-82.

Usuwamy azbest z terenu miasta i gminy Wiązów - projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. - z programu skorzysta 56 nieruchomości. - prace będą trwać do końca sierpnia 2014 r.

Opracowujemy plan gospodarki niskoemisyjnej

Zakupiliśmy kosze na psie odchody.

Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinanoswanie wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej. Otrzymaliśmy pozytywną akceptację wniosku. W najbliższym czasie zostanie przygotowany plan, który umożliwi pozyskiwanie środków m.in. w zakresie termomodernizacji budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

PORADNIK SEGREGACJI ODPADÓW PSZOK

• Odpady biodegradowalne • Opakowania wielomateriałowe • Sprzęt elektryczny i elektroniczny • Odpady wielkogabarytowe • Odpady rozbiórkowe i budowlane • Szkło okienne • Opony • Zużyte baterie i akumulatory

SZKŁO

• Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności • Butelki szklane po napojakch alkoholowych • Opakowania szklane po kosmetykach

ODPADY MOKRE

• Resztki jedzenia • Odpady kuchenne • Resztki i obierki z owoców i warzyw Punkt Selektywnej • Fusy po kawie Zbiórki Odpadów i herbacie Komunalnych otwarty • Skorupki z jajek, jest w każdą sobotę orzechów

w godzinach od 10.00 do 16.00

ODPADY MAKULATURA • Gazety, czasopisma SUCHEPapierowe torby na

TWORZYWA • Plastikowe butelki po napojach • Kartony po napojach, mleku, tzw. tetra paki • Plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń, żelach itp. • Plastikowe zakrętki • Pastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania • Plastikowe koszyczki po owocach • Puszki po napojach, po konserwach • Drobny złom żelazny i metale kolorowe • Tekstylia

zakupy • Katalogi, reklamy, kalendarze • Zużyte zeszyty, stare książki • Papier biurowy, kartony, tektura, koperty

POZOSTAŁE • Zimny popiół • Tłusty, zabrudzony papier • Pampersy, kobiece artykuły higieniczne • Worki po cemencie, wapnie

Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed posesję od godz. 7:00. Firma odbiera odpady do godz. 20:00. Szczegółowych informacji w udzieli: Magdalena Olszówka - Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 33

19


OCHRONA ŚRODOWISKA Urząd Miasta i Gminy Wiązów (71) 39-311-36 PHU "KOMUNALNIK" (77) 43-306-82

Harmonogram odbioru odpadów

na terenie Miasta i Gminy Wiązów sierpieo - grudzieo 2014 MIASTO WIĄZÓW

Lp.

Rodzaj odpadów Odpady suche "tworzywa" Odpady mokre – bio

1.

Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne

Ulica

Sierpieo

Kościelna, ks. Kucego, Spacerowa, Biskupicka, Ślepa, Daszyoskiego, Staszica,Pocztowa, Kolejowa, Sikorskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Styki, Chełmooskiego, Wyspiaoskiego, Sienkiewicza, Zapolskiej, Kossaka, Konopnickiej

Odpady suche "tworzywa" Odpady mokre - bio Plac Wolności, Krótka,Armii Ludowej, 2. Świerczewskiego, Polna, 1-go Maja, Niesegregowane Matejki odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne

Wrzesieo Październik

Listopad

Grudzieo

4, 18

1, 15

13, 27

10, 24

8, 22

21

18

16

13

11

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15

4, 18

1, 15

13, 27

10, 24

8, 22

21

18

16

13

11

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16

Listopad

Grudzieo

GMINA WIĄZÓW Lp.

Rodzaj odpadów

Miejscowośd

Niesegregowane odpady komunalne Bryłów, Bryłówek, Jaworów, Kłosów, 1. Janowo, Miechowice oraz pozostałe odpady komunalne Niesegregowane Wawrzyszów, Krajno, Kowalów, odpady komunalne 2. Jutrzyna, Kucharzowice oraz pozostałe odpady komunalne

Sierpieo

Wrzesieo Październik

29

26

24

21

19

27

24

22

19

17

Niesegregowane odpady komunalne 3. oraz pozostałe odpady komunalne

Częstocice, Kalinowa, Witowice, Zborowice, Księżyce

13

10

8

5

3

Niesegregowane odpady komunalne 4. oraz pozostałe odpady komunalne

Wawrzęcice, Ośno, Jędrzychowice, Kurów, Gułów

14

11

9

6

4

28

25

23

20

18

19

16

14

7

9

22

19

17

14

12

20

17

15

12

10

22

19

17

14

12

Niesegregowane Stary Wiązów, Łojowice, odpady komunalne 5. Wyszonowice oraz pozostałe odpady komunalne Odpady suche Łojowice, Wawrzyszów, Krajno, "tworzywa" Kowalów, Jutrzyna, Kucharzowice, 6. Kłosów, Jaworów, Bryłów, Bryłówek, Odpady mokre - bio Miechowice, Wyszonowice Odpady suche Janowo, Gułów, Wawrzęcice, Kurów, "tworzywa" Jędrzychowice, Ośno, Zborowice, 7. Księżyce, Częstocice, Kalinowa, Odpady mokre - bio Witowice, Stary Wiązów Redakcja, zdjęcia, skład i łamanie: Karolina Pawlak

Profile for Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Informator nr3  

Działania w okresie luty - lipiec 2014 na terenie Gminy Wiązów

Informator nr3  

Działania w okresie luty - lipiec 2014 na terenie Gminy Wiązów

Profile for wiazow
Advertisement