Działania w okresie sierpień 2013 - styczeń 2014

Page 1

Urząd Miasta i Gminy Wiązów |Plac Wolności 37 |57 - 120 Wiązów tel. +48 71 393 11 36 fax. +48 71 393 10 58 e-mail: urzad@wiazow.pl | www.wiazow.pl | facebook.com/wiazow

Numer bezpłatny

Miasto i Gmina

Wiązów

Działania w okresie

sierpień 2013 - styczeń 2014

TYLKO RZETELNE, WIARYGODNE INFORMACJE. BEZ KOMENTARZY I ZŁOŚLIWYCH TYTUŁÓW.

• Oświata - Co zrobiliśmy? Jakie są efekty? • Finanse: - Co kupiliśmy? - Realizacja programów gminnych. Udzielone dotacje. - Pozyskane środki. • Inwestycje - Utrzymanie dróg i placów gminnych. - Budowa kanalizacji. • Kultura - wydarzenia i imprezy gminne. • Zamówienia publiczne. • Gospodarka odpadami. • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

str. 2 str. 3

str. 4 str. 5 str. 6 -11 str. 8 str. 9 str. 12 -13 str. 14 str. 15 str. 16

OŚWIATA

INWESTYCJE

FINANSE HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

KULTURA

PROCEDURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


OŚWIATA Co zrobiliśmy?

Jakie są efekty?

Zapewniliśmy uczniom bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań Zajęcia są prowadzone w świetlicach wiejskich, Gminnej Bibliotece Publicznej i placówkach oświatowych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Wiązów.

Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności przez dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu Gminy. Efektywne zorganizowanie dzieciom czasu wolnego.

Złożyliśmy wniosek na doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Witowicach W ramach projektu planowany jest m.in. zakup instrumentów oraz sprzętu nagłaśniającego. Wnioskowana kwota dofinansowania: 135.550,00 zł.

Zwiększenie oferty edukacyjnej. Utworzenie w roku szkolnym 2014/2015 klasy perkusji. Poprawa jakości i komfortu nauki.

Zapewniliśmy bezpłatne zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Jako jedna z nielicznych Gmin na Dolnym Śląsku zapewniliśmy wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym bezpłatne zajęcia m.in. z języka angielskiego, tańca nowoczesnego, spotkania z filharmonią, teatrem oraz ze zwierzętami ze Stowarzyszenia „Hubertus”.

Wyrównanie szans edukacyjnych. Odciążenie budżetu rodziców.

Zakupiliśmy materiały do generalnego remontu sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum

W związku z utworzeniem klas sportowych zaplanowaliśmy modernizację sali gimnastycznej, która obejmie m.in wymianę połogi także w zapleczu technicznym, stolarki drzwiowej, malowanie oraz wymianę instalacji elektrycznej

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Polepszenie bazy co przełoży się na zwiększenie oferty edukacyjnej w tym zakresie.

Utworzyliśmy pracownię języków obcych w Gimnazjum W związku z utworzeniem klas dwujęzycznych w Gimnazjum Publicznym w Wiązowie wspólnie z Radą Rodziców zakupiliśmy wyposażenie do nowoczesnej pracowni językowej.

Podniesienie atrakcyjności zajęć. Wprowadzenie nowoczesnych form nauczania języków obcych.

Zmodernizowaliśmy sale lekcyjne w Szkole Muzycznej I Stopnia w Witowicach Remont pomieszczeń w celu zwiększenia ilości klas w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów.

Polepszenie bazy lokalowej w celu właściwego realizowania programów nauczania ze względu na zwiększoną liczbę oddziałów.

Szczegółowych informacji udzieli: Zbigniew Michułka - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty tel. 71 39 311 36 wew. 19.

2


FINANSE Co kupiliśmy?

W jakim celu?

Zakupiliśmy sprzęt mechaniczny na potrzeby Referatu Wodociągów i Kanalizacji, między innymi: Do wykorzystania jako wóz pogotowia Polonez Truck wodno - kanalizacyjnego.

Pojazd pięcioosobowy.

Volkswagen LT

Renault Kangoo

Walec Caterpillar

Przecinarka spalinowa Stihl

Pojazd dostawczy o ład. 1,5 tony z siedmioma miejscami osobowymi do transportu materiałów budowlanych oraz pracowników podczas prowadzenia robót budowlanych.

Pojazd dostawczy o ład. 620 kg z dwoma miejscami osobowymi, przeznaczony do przewozu drobnych materiałów budowlanych oraz dla osób prowadzących ewidencję zużycia wody na terenie gminy. Drogowy, dwubębnowy walec samojezdny o masie 2,6 tony z funkcją wibracji wykorzystywany do zagęszczania podbudów i nawierzchni remontowanych dróg gminnych. Spalinowa przecinarka ręczna do betonu, kamienia i asfaltu. Do wykorzystania podczas robót remontowych i inwestycyjnych nawierzchni dróg i chodników.

Spalinowe ubijaki wibracyjne

Do zagęszczania podłoży i gruntów w wykopach wąskoprzestrzennych w trakcie prowadzenia prac przy usuwaniu awarii sieci wodnokanalizacyjnej.

Zagęszczarka spalinowa płytowa nawrotna 240

Do zagęszczania podłoży i gruntów w trakcie prowadzenia robót remontowych i inwestycyjnych nawierzchni dróg i chodników.

Kosiarka rotacyjna zawieszana

Do wykaszania większych obszarowo terenów zielonych: boisk, placów i gminnych działek gminnych.

Szczegółowych informacji udzieli: Wiesława Kaczmarczyk - p.o. Skarbnik Miasta i Gminy Wiązów, tel. 71 39 311 36 wew. 29

3


FINANSE Program przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Zapewniamy pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz prowadzimy programy edukacyjno-profilaktyczne.

- spotkanie dla mieszkańców pn. „Żyć według wartości”; - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Wiązów; - „Bądź sobą” - program wczesnej profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców i Rad Pedagogicznych.

Powadzimy Grupę Motywacji Wstępnej.

- zajęcia terapeutyczne grupowe i konsultacje indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i środków psychotropowych. W 2013 roku przeprowadzono rozmowy motywujące ponad 140 razy.

Prowadzimy punkt konsultacyjny.

- wsparcie dla osób, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W 2013 roku udzielono ponad 270 porad.

Telefon kontaktowy do punktu konsultacyjnego: +48 71 39 313 61

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Zapewnimy szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16,18,6,11.

- zaszczepiono 31 dziewczynek urodzonych w 2001 roku. Koszt szczepień: 51.450,00 zł. Profilaktyka raka szyjki macicy.

Program profilaktyczno-edukacyjny na temat działania szczepionki przeciwko wirusowi HPV.

- przed skorzystaniem ze szczepień zapewnimy rodzicom i dzieciom przekazanie informacji przez lekarza onkologa - ginekologa na temat działania szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Większa świadomość zagrożenia.

Badania mammograficzne

- bezpłatne badania przeprowadzono w Wiązowie, skorzystało z nich 38 kobiet.

Akcja krwiodawstwa

- wspieramy akcje ratowania życia.

Dotacje do obiektów sakralnych Podpisaliśmy umowy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestrów zabytków.

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Franciszka w Jutrzynie; - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Jaworowie ; - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kucharzowicach.

Dotacje dla klubów sportowych W wyniku rozstrzygniętego konkursu przyznano dotacje Organizacjom Pożytku Publicznego na wspieranie działalności statutowej.

- Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” Kowalów; - „Logan” Witowice OPP; - Klub Sportowy „Świteź’ Wiązów; - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jędrzychowie „Alpina”.

Dotacje dla Ochotnicznych Straży Pożarnych Podpisaliśmy umowy dotacji dla Ochotnicznych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowanie strażaków.

4

- wyposażenie jednostek na łączną kwotę: 34.165,00 zł. Większa skuteczność działań ratunkowo - gaśniczych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów.


FINANSE Uzyskaliśmy dofinansowania z funduszy UE i innych instytucji

Nazwa zadania

Wartość zadania

Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach. 146 349,70

Wysokość Instytucja uzyskanej pomocy dofinansowująca finansowej 95 186,00

Fundusze UE

Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej wraz z budową gminnego placu zabaw w miejscowości Częstocice.

266 267,25

162 358,00

Fundusze UE

Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie, przy pl. Wolności 22.

129 557,99

71 959,00

Fundusze UE

Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie, przy pl. Wolności 22 – II Etap

140 006,45

91 061,00

Fundusze UE

Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Łojowicach

120 540,00

78 400,00

Fundusze UE

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie – Etap III

3 857 521,93

2 405 397,00

Fundusze UE

801 700,00

Fundusz WFOŚiGW

Wyposażenie gminnych świetlic na terenie Gminy Wiązów

52 950,00

25 000,00

Fundusze UE

RAZEM

4 713 193,32

3 731 061,00

Spłata zadłużenia Gminy 2013 rok - spłacono 1.269.000,00 zł 2014 rok - planujemy spłacić 803.547,00 zł Szczegółowych informacji udzieli: Wiesława Kaczmarczyk - p.o. Skarbnika Miasta i Gminy Wiązów, tel. 71 39 311 36 wew. 29

UNIWERSYTET III WIEKU Udział w zajęciach nie jest związany z egzaminami choć nazwa kojarzy się ze szkołą. Członkiem uniwersytetu może być każdy mieszkaniec Gminy Wiązów bez względu na wiek, wykształcenie czy poglądy, wystarczy by był otwarty, chętny zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń oraz znajdzie wolny czas. Uczestnictwo w spotkaniach daje możliwość integracji w miłej atmosferze przy swojskich wypiekach i gorącej kawie, odnowienia znajomości, zdobycia przyjaciół. Uniwersytet III Wieku to ciekawe prezentacje, nowinki kulinarne oraz poruszanie problemów, z którymi borykamy się na codzień. Uczestnicy mają okazję poznać sołectwa naszej Gminy.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów, tel. 71 39 311 36 wew. 41

5


INWESTYCJE Tak było...

...tak jest

Zakończyliśmy modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie

ETAP I: wzmocniono konstrukcję więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachówką ceramiczną karpiówką, instalacją odgromową oraz przebudową trzonów kominowych i montażem płotków przeciwśniegowych. Wykonano nową elewację oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

ETAP II: wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną, zamontowano nowy system oświetlenia ze sterowaniem przewodowym, zamontowano nowy system nagłośnienia ze sterowaniem mikserem, odnowiono tynki wewnętrzne. Przystąpiono do adaptacji dotychczasowej projektorowni na reżyserkę.

Zakończyliśmy modernizację świetlicy wiejskiej w Częstocicach wraz z budową placu zabaw

Wymieniono pokrycie dachowe oraz orynnowanie, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wykonano termomodernizację elewacji, zamontowano zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, wykonano opaskę przy ścianach szczytowej oraz bocznych ze żwiru i obrzeży oraz z kostki brukowej betonowej przy ścianie frontowej. Wybudowano nowy plac zabaw z ogrodzeniem i urządzeniami zabawowymi.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach

Wzmocniono konstrukcję więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na blachodachówkę z kompletnym orynnowaniem, obróbkami blacharskimi oraz instalacją odgromową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz wewnętrzną, wykonano nową elewację, odrestaurowano parkiet w sali głównej.

Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 38

6


INWESTYCJE Wyremontowaliśmy budynek po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano termomodernizację elewacji, odnowiono tynki wewnętrzne poprzez wykonanie gładzi szpachlowych i wymalowanie, wykonano nowe okładziny ścian i posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych, wymieniono instalację c.o., zmodernizowano instalację wodociągową.

fot. Paula Gołuzd

Zakończyliśmy I etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Łojowicach

Wzmocniono konstrukcję więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na blachodachówkę z kompletnym orynnowaniem, obróbkami blacharskimi oraz instalacją odgromową nad salą główną i zapleczem, wymieniono pokrycie dachowe na styropapę nad sceną oraz pozostałą częścią budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz wewnętrzną, wykonano termomodernizację elewacji wraz ze szlachetną wyprawą tynkarską, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych wraz z wyremontowaniem schodów wejściowych, wykonano nowe tynki sali głównej i zaplecza, wymieniono instalację elektryczną sali głównej i zaplecza wraz z wymianą osprzętu oświetleniowego, wykonano okładziny ceramiczne posadzek i ścian dolnej kondygnacji.

Ogrodziliśmy staw p.poż w Wawrzęcicach

Uporządkowano teren wokół niecki basenu, rozebrano stare i wykonano nowe ogrodzenie systemowe z paneli siatkowych.

Zakończyliśmy remont świetlicy wiejskiej w Zborowicach

Usunięto kostkę brukową betonową z posadzki. Wykonano pomieszczenia sanitarne i kuchenne, ułożono posadzkę z płytek ceramicznych, zainstalowano osprzęt sanitarny, elektryczny i oświetleniowy, wyszpachlowano i wymalowano tynki wewnętrzne, zakupiono umeblowanie i sprzęt kuchenny oraz pozostałe wyposażenie użytkowe.

7


INWESTYCJE

Utrzymanie dróg i placów gminnych własnym nakładem pracy i sprzętu Przebudowaliśmy zachodnią pierzeję Placu Wolności w Wiązowie

Utworzyliśmy dodatkowy teren zielony

- utworzyliśmy rabatę oraz obsadziliśmy teren tujami.

Wykonaliśmy nową nawierzchnię chodników

- nawierzchnia z płyt kamiennych i kostki granitowej z demontażu oraz kostki zakupionej w ramach uzupelnienia.

Zamontowaliśmy nową wiatę przystankową

- nowa wiata w przeciwieństwie do poprzedniej chroni przez czynnikami atmosferycznymi takimi jak wiatr, deszcz.

Zakupiliśmy nowe ławki, kosze uliczne, stojaki na rowery Wykonaliśmy remont: gruntowej drogi gminnej w Wyszonowicach

8

- wykonanie całkowicie nowej nawierzchni z kruszywa kamiennego drogi gminnej stanowiącej dojazd do cmentarza.

nawierzchni chodnika w drodze gminnej w Kłosowie

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z regulacją krawężników, studzienek kanalizacji deszczowej i obrzeży.

szlakowej drogi gminnej gminnej oraz parkingu przy ulicy St. Wyspiańskiego w Wiązowie

- wykonanie nowej nawierzchni dotychczasowej drogi szlakowej z kostki brukowej betonowej skrzyżowania ul. St.Wyspiańskiego z ul. 1 Maja; - rozpoczęcie układania nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ul. St.Wyspiańskiego; - wyrównanie z uzupełnieniem miejscowych ubytków parkingu przy ul. St.Wyspiańskiego.


INWESTYCJE Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie - Etap III

Przekazanie placu budowy - 29 maja 2013 roku Wartość zadania: 3.944.851,93 zł - w tym 2 405 397,00 zł dofinansowania z Unii Europejskiej oraz 801 700,00 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie na dwa lata. Do tej pory wykonano: - wybudowano pięć pompowni ścieków wraz z montażem i uruchomieniem systemu zdalnego monitorowania; - wybudowano dwa odcinki rurociągu tłocznego w ul. Biskupickiej oraz Sikorskiego; - wybudowano odcinek rurociągu grawitacyjnego w ul. Biskupickiej na wys. budynków socjalnych; - trwa budowa rurociągu grawitacyjnego w ul. G. Zapolskiej i ul. Konopnickiej.

Zakończenie inwestycji - 2014 r. Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 38

9


INWESTYCJE Wykonaliśmy rurociąg kanalizacji deszczowej w ul. Chełmońskiego w Wiązowie - wykonano rurociąg kanalizacji deszczowej odwadniającej zalewaną systematycznie drogę wraz z przyległymi nieruchomościami o dł. całkowitej 195 m uzbrojony w 7 studni rewizyjnych oraz 6 wpustów.

Ogrodziliśmy plac zabaw w Jędrzychowicach

Zakupiliśmy i zamontowaliśmy 35 astronomicznych sterowników oświetlenia drogowego programowanych zdalnie pilotem bezprzewodowym

- racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej poprzez bezpośrednią, niczym nie utrudnioną możliwość korygowania ustawień czasowych; - oszczędności finansowe.

Oczyściliśmy wspólnie z mieszkańcami staw p.poż w Ośnie

Wybudowaliśmy zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej dla świetlicy wiejskiej w Księżycach - zamontowano bezodpływowy zbiornik na ścieki oraz wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej; - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej chodnika wewnętrznego i parkingu oraz zjazdu drogowego.

Zakupiliśmy stoły i krzesła do wyposażenia świetlic - zakupiono w sumie 120 stołów i 450 krzeseł.

Zakupiliśmy i zamontowaliśmy tablice ogłoszeń

Zakupiliśmy i zamontowaliśmy tabliczki informacyjne

Wykonaliśmy remont korytarza przy sali widowiskowej GBP

Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 38

10


INWESTYCJE Utwardziliśmy place pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w części sołectw na terenie gminy

Zleciliśmy renowację witaczy przy wjazdach do Wiązowa

PO

Wykonaliśmy czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy

Rozpoczęliśmy remont świetlicy wiejskiej w Miechowicach Oł.

- wykoszono i oczyszczono ogółem 3 500 m rowów melioracyjnych na terenie gminy przy wykorzystaniu pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki przeciwpowodziowej”.

Zakupiliśmy zamek dmuchany - zjeżdżalnię - zamek jest wykorzystywany podczas imprez gminnych oraz bezpłatnie udostępniany sołectwom jako atrakcja dla dzieci i młodzieży.

Przekazaliśmy Towarzystwu Miłośników Ziemi Wiązowskich w użyczenie wyremontowaną salę, w której znajduje się Izba Muzelana.

PRZED

Wykonaliśmy częściowy remont w świetlicy w Gułowie - wykonano poziomą hydroizolację metodą iniekcji bezciśnieniowej oraz uszczelniono istniejące pokrycie dachowe.

Rozpoczęliśmy remont budynku remizy OSP w Wiązowie - przebudowano i zmodernizowano instalację c.o. oraz wodno – kanalizacyjną, wykonano nowe okładziny ścian i posadzek w w.c.

Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 38

11


KULTURA 7 września 2013 r.

Jarmark Produktu Lokalnego

W dniu 7 września 2013 r. na strzelińskim Rynku odbył się IV Jarmark Produktu Lokalnego. Wśród licznych stoisk nie zabrakło również stanowiska promocyjnego Miasta i Gminy Wiązów, przy którym można było uzyskać informacje dotyczące Gminy oraz otrzymać gadżety promocyjne.

14 września 2013 r.

Zawody strażackie

Na wiązowskim stadionie sportowym odbyły się zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu strzelińskiego. W zawodach wzięło udział 7 drużyn. Drużyna OSP Wiązów okazała się bezkonkurencyjna.

24 września 2013 r.

Dożynki Gminne

Tegoroczne święto chleba przyciągnęło dużą liczbę mieszkańców. Wśród atrakcji były darmowe przejazdy bryczką, wolny wstęp dla dzieci na zamek dmuchany, a także bezpłatne kiełbaski. Na dożynkowej scenie można bylo usłyszeć koncerty lokalnych zespołów. Podczas imprezy rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym po raz pierwszy to mieszkańcy wybrali zwycięzcę.

8 października 2013 r.

Pola Nadziei

Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie, Szkoły Podstawowej w Wawrzyszowie oraz Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” w Wiązowie włączyli się w akcję sadzenia żonkili w ramach kampanii „Pola Nadziei” na rzecz hospicjów i pomocy ludziom terminalnie chorym, organizowaną w gminie Wiązów przez Panią Wandę Łożną - Prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Domowego „Nadzieja” przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wiązów.

12


KULTURA 8 listopada 2013 r.

Żyć według wartości w Wiązowie

W kościele pw. Św. Mikołaja odbyło się spotkanie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów pt. „Żyć według wartości”, na którym specjalnymi gośćmi byli Jerzy Skoczylas - satyryk, jeden z założycieli kabaretu „Elita” oraz ks. Jakub Bartczak - rapujący ksiądz.

28 listopada 2013 r.

Uniwersytet III Wieku - Otwarcie

W dniu 28 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Uniwersytetu III Wieku połączone z otwarciem sali widowiskowej po gruntownym remoncie.

12 stycznia 2014 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz pierwszy w Wiązowie. Były występy, koncerty i pokazy tańca. Poprzez zbiórkę pieniędzy włączyliśmy się w zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz oddziałów geriatrycznych.

16 stycznia 2014 r.

Uniwersytet III Wieku - 2 Spotkanie

Uczestnicy drugiego spotkania Uniwersytetu III Wieku mieli okazję wysłuchać wystąpień Psycholog Pani Jadwigi Jagodzińskiej i Komendanta Powiatowego Policji w Strzelinie m.in. o tym jak nie dać się oszukać oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów o prawach jakie przysługują każdemu z nas. Pełna sala widowiskowa pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet II Wieku w Wiązowie.

Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak - Podinspektor ds. Obsługi RMiG oraz Promocji Gminy tel. 71 39 311 36 wew. 16

13


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zasady udzielania zamówień publicznych

Gmina Wiązów chcąc wykonać inwestycję przeprowadza przetarg w oparciu o przepisy Prawo zamówień Publicznych w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców. Burmistrz w celu przeprowadzenia całego postępowania powołuje komisję przetargową. Członkami komisji nie mogą być osoby w jakikolwiek sposób związane z zamówieniem. Zamówienie jest poprzedzane ogłoszeniem, które ma na celu rozpowszechnienie postępowania wśród zainteresowanych firm. Ogłoszenie zawiera dokładny opis planowanych prac. Ogłoszenie umieszczane jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy. Oferty składane i przechowywane są w sekretariacie urzędu. Koperta z ofertą zostaje przez przyjmującego pracownika opieczętowana pieczątką wpływu oraz oznaczana datą, godziną, numerem kolejnym z dziennika oraz podpisem. Koperty z ofertami przyjmowane są zamknięte i zabezpieczone przez oferentów (np. taśmą lub pieczęcią). We wszystkich urzędach zainteresowani wykonawcy składają dokumenty tuż przed otwarciem ofert. Po upływie terminu składania ofert, bezpośrednio przed ich publicznym otwarciem, komisja odbiera złożone oferty z sekretariatu, potwierdzając odbiór podpisem. Członkowie komisji w obecności zainteresowanych wykonawców dokonują komisyjnego otwarcia ofert, uprzednio odpowiednio je numerując. Po otwarciu ofert wykonawcy mają możliwość wglądu do nich (fotografowania). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oferenci mogą złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej lub skargę do sądu. Po analizie złożonych ofert komisja wybiera najkorzystniejszą (najtańszą). Kwota zadania jest zgodna ze złożoną ofertą i nie może ulec zmianie. Komisja sporządza pisemny protokół, w którym zestawione są wszystkie firmy biorące udział w postępowaniu oraz kwoty za wykonanie zadania. Następnie przygotowuje umowę zgodną z opisem zamówienia.

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz- Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Obsługi Archiwum Zakładowego, tel. 71 39 311 36 wew. 17

14


GOSPODARKA ODPADAMI Utworzyliśmy na terenie Gminy PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

GDZIE?

Byłe składowisko odpadów komunalnych w Starym Wiązowie

KIEDY?

Sezon jesienno zimowy Poniedziałek, środa: od 8:00 do 16:00 Sobota od 8:00 do 13:00

JAKIE ODPADY?

Sezon wiosenno letni Poniedziałek, środa, piątek: od 10:00 do 18:00

Przyjmowane są: Opakowania wielomateriałowe Sprzęt elektryczny i elektroniczny Odpoady wielkogabarytowe Odpady rozbiórkowe i budowlane Opony

Szkło Baterie Odpady biodegradowalne

Dzierżawimy 100 sztuk koszy na plastik i szkło, które zostały rozmieszczone na terenie Miasta i Gminy Wiązów, celem prowadzenia selektywnej zbiórki. Zakupiliśmy 80 sztuk metalowych koszy ulicznych 30l, które wiosną zostaną zamontowane na terenie Miasta i Gminy. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wartość zadania wynosi ponad 122 tys. zł.

Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie gospodarki niskoemisyjnej. Posiadanie takiego programu umożliwi w przyszłości staranie się o dofinansowanie związane z termomodernizacją obiektów.

Przeprowadziliśmy sezonową objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zebrano: 8,0 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 50 ton zużytych opon. Następną zbiórkę planuje się w kwietniu 2014 r.

Planujemy spotkanie osób zainteresowanych reaktywacją Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Wiązów. Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymał indywidualne konto na wpłaty związane z gospodarką odpadami. Przypominamy, że każda zmiana liczby osób w gospodarstwie oraz sposób prowadzenia segregacji wiąże się z obowiązkiem złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za odpady. Szczegółowych informacji w udzieli: Magdalena Olszówka - Podinspektor ds. Ochrony Przyrody i Ewidencji Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 33

15


GOSPODARKA ODPADAMI

Redakcja, zdjęcia, skład i łamanie: Karolina Pawlak


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.