{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Urząd Miasta i Gminy Wiązów |Plac Wolności 37 |57 - 120 Wiązów tel. +48 71 393 11 36 fax. +48 71 393 10 58 e-mail: urzad@wiazow.pl | www.wiazow.pl | facebook.com/wiazow

Wydanie sponsorowane

Numer bezpłatny

• Oświata - Co zrobiliśmy? Jakie są efekty? str. 2

Miasto i Gmina

Wiązów

• Reogranizacja Pracy. • Oszczędnie gospodarujemy pieniędzmi.

Działania w okresie

listopad 2012 - lipiec 2013

• Kilka faktów o elektrowniach wiatrowych

str. 4

str. 6

str. 6

• Mimo dużego zadłużenia pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej na inwestycje. str. 8 • Wykonaliśmy wiele zadań własnymi str. 8-9 środkami • Co powinniśmy wiedzieć o gospodarce odpadami str. 11

OŚWIATA

INWESTYCJE

FINANSE

DZIAŁANIA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW


OŚWIATA Co zrobiliśmy?

Jakie są efekty?

Stworzyliśmy nowe kierunki kształcenia Utworzyliśmy trzy klasy sportowe (dwie w szkole podstawowej i jedną w gimnazjum) oraz jedną klasę dwujęzyczną w gimnazjum (angielska/niemiecka).

Większa oferta edukacyjna. Więcej darmowych zajęć i godzin z języków obcych - większa efektywność nauczania. Wyższa subwencja oświatowa dla Gminy.

Zmieniliśmy sposób przygotowania i dowożenia posiłków dla dzieci do szkół w naszej gminie Wypowiedzieliśmy umowy cateringu (dostarczanie posiłków dzieciom przez firmę). Posiłki przygotowujemy w kuchni Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie i dowozimy samochodem po Straży Miejskiej - taniej, szybciej, lepiej, więcej, smaczniej.

Oszczędność ok. 40 tys. zł. Wszystkie dzieci mają ten sam posiłek. Lepiej wykorzystane zasoby ludzkie.

Przekazaliśmy do Zespołu Szkół Publicznych zadanie związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Mikoszowa Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje treraz placówka oświatowa.

Usprawnienie dowozu dzieci. Samochód jest wykorzystywany dla potrzeb szkoły.

Przekazaliśmy w administrowanie do Zespołu Szkół Publicznych boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne Pozyskaliśmy środki na animatorów z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Profesjonalna organizacja czasu przez doświadczonych opiekunów. Lepszy nadzór. Polepszenie bazy sportowej dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych.

Zmieniliśmy sposób wynagradzania Podnieśliśmy dodatki za wychowawstwo dla nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Wiązów. Umożliwiliśmy nauczycielom otrzymanie wyższego dodatku motywacyjnego.

Większe zaangażowanie w pracę i motywowanie nauczycieli. Podniesienie poziomu nauczania i wychowania.

Umożliwiliśmy szkole zakupy produktów do stołówek Zadanie realizowane do tej pory przez Urząd Miasta i Gminy Wiązów realizuje teraz Zespół Szkół Publicznych

2

Uproszczenie procedur zakupu artykułów spożywczych.


OŚWIATA Naprawiliśmy solary na budynku Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” Solary, który dotychczas nie spełniały swojej funcji, obecnie działają optymalnie.

Oszczędność energii elektrycznej.

Utworzyliśmy Gminny Zespół Oświatowy Prowadzenie spraw z zakresu oświaty na terenie gminy. Zarząd organizacyjny, administracyjno - gospodarczy i finansowo - księgowy szkół, przedszkola i punktów przedszkolnych.

Zwiększenie nadzoru nad gospodarką finansową szkół, przedszkola i punktów przedszkolnych, Polepszenie zarządzania jednostkami oświatowymi na terenie gminy przy zachowaniu dotychczasowej kadry.

Wprowadziliśmy możliwość nieodpłatnego korzystania przez Organizacje Pożytku Publicznego (kluby, stowarzyszenia) z obiektów gminnych Wsparliśmy kluby i stowarzyszenia działające w naszej gminie - wszystkie organizacje otrzymały dofinansowanie na działalność statutową.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zagospodarowanie czasu wolnego.

Doposażyliśmy szkoły i Przedszkole w sprzęt Zakupiliśmy do Przedszkola niezbędne wyposażenie przeznaczone dla oddzialu zamiejscowego w Witowicach. Zmodernizowaliśmy ogrodzenie w szkole w Jaworowie i Wiązowie. Zakupiliśmy ławki, krzesła i regały.

Polepszenie bazy dydaktycznej szkół.

Zakupiliśmy nowy system monitoringu do Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Wsparliśmy Radę Rodziców w zakupie kamer i rejestratora. Pracownik ze zlikwidowanej Straży Miejskiej zajmuje się bezpieczeństwem w szkole.

Poprawa bezpieczeństwa.

Zlikwidowaliśmy możliwość parkowania autobusów na terenie szkoły Autobusy przebywają na terenie szkoły tylko na czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży.

Poprawa bezpieczeństwa.

Szczegółowych informacji udzieli: Zbigniew Michułka - Asystent Burmistrza tel. 71 39 311 36 wew. 19.

3


ZARZĄDZANIE Reorganizacja Pracy Zredukowaliśmy liczbę wydziałów i etatów w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów Ograniczenie wydatków. Usprawnienie pracy. Likwidacja przerostu pracowników administracji.

Z pięciu wydziałów utworzyliśmy trzy. Zmniejszyliśmy zatrudnienie o pięć etatów m.in. Skarbnik, Specjalista ds. Kadr, Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Zadania przejęli obecni pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy mieszkający w Gminie Wiązów. Zmieniliśmy obsługę prawną. Zlikwidowaliśmy stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Powierzyliśmy obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obecnemu pracownikowi tej jednostki.

Przejęliśmy zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Obecnie funkcjonuje Referat Wodociągów i Kanalizacji w Wydziale Inwestycji i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę - przy budowie kanalizacji możliwość odzyskania podatku VAT na poziomie 1 mln zł. Inwentaryzacja mienia. Zwiększenie dochodów Gminy, co wpływa na poprawę wskaźników. W 2014 roku tańsza woda. Lepsza kontrola wydatków.

Przenieśliśmy Szkołę Podstawową w Witowicach Rozwiązaliśmy problem, z którym borykano się od wielu lat. Dzieci z obwodu szkoły będą dowożone do Szkoły Podstawowej w Wiązowie. Wszyscy pracownicy administracji, obsługi oraz nauczyciele z terenu Gminy Wiązów znaleźli pracę.

Nauka w nowoczesnych warunkach. W budynku po byłej Szkole w Witowicach nadal będzie się mieściła Szkoła Muzyczna. Stworzyliśmy miejsce dla wszystkich przedszkolaków z terenu gminy - Filię Przedszkola Gminnego „Bajkowy Ogród”. Po likwidacji Szkoły Gmina wyda mniej o ok. 450.000 zł

Zlikwidowaliśmy Straż Miejską Zredukowaliśmy cztery etaty.

Mniejsze wydatki o 250.000 zł rocznie. Samochód wykorzystywany m.in. do rozwożenia posiłków oraz do wyjazdów służbowych pracowników Urzędu.

Umożliwiliśmy odpracowywanie zaległości za czynsz i wodę Umożliwiliśmy formę odpracowania należności na rzecz Gminy Wiązów w celu ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy skorzystało 8 osób, które wykonywały prace porządkowe przy pielęgnacji zieleni oraz drobne remonty. W okresie od marca łącznie odpracowano 2082 godziny.

Zmniejszenie zadłużenia względem gminy. Podniesienie estetyki i czystości w gminie

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów, tel. 71 39 311 36 wew. 41

4


FINANSE Zadłużenie Gminy na koniec 2012 r. było na poziomie 11 mln 940 tys. zł Nie zaciągnęliśmy kredytu planowanego na koniec 2012 roku w wysokości 200.000 zł. Wypłaciliśmy zaległy ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiliśmy nowy sprzęt dla jednostek OSP na działania ratujące życie i mienie ludzi oraz złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do zakupu kolejnego sprzętu potrzebnego strażakom.

Zakończyliśmy spór o boisko „Orlik” .

Z powodzeniem złożyliśmy wnioski o dofinansowanie remontów obiektów Gminy.

Spłaciliśmy zaległe zobowiązania do Związku Międzygminnego Ślęza - Oława

W 2013 roku spłacimy 1 mln 269 tys. zł zadłużenia przy realizacji ważnych inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych. Wypłaciliśmy środki dla obiektów sakralnych oraz podpisaliśmy umowy dotacji na 2013 rok. Dotacje dla poszczególnych kościolów: 2012 rok: Jutrzyna, Jaworów. 2013 rok: Jaworów, Kucharzowice, Kowalów.

Zakończyliśmy postępowanie procesowe w sprawie boiska wielofunkcyjnego Istniało zagrożenie utraty dofinansowania z budżetu Państwa w wysokości ok. 200.000 zł. oraz zapłaty kosztów odsetek w wysokości ok. 370.000 zł. Dzięki wytężonej pracy Urzędu doprowadziliśmy do podpisania ugody znoszącej odestki oraz otrzymanaliśmy dofinansowanie w kwocie 200.000 zł. Ogólny koszt budowy boiska wyniósł 490.000 zł.

Dokonaliśmy zamiany nieruchomości pod budowę świetlicy w Kalinowej

Gmina odstąpiła od dalszego procesowania się przynoszącego koszty sądowe w wysokości 25.000 zł

Uruchomiliśmy fundusz sołecki, który nie był realizowany w poprzednich latach.

Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Strzelinie.

Szczegółowych informacji udzieli: Wiesława Kaczmarczyk - Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 71 39 311 36 wew. 29

5


FINANSE Oszczędnie gospodarujemy pieniędzmi Wypowiedzieliśmy umowy na zakup energii elektrycznej od firmy Tauron Każda jednostka miała podpisaną odrębną umowę, teraz jest jedna dla wszystkich oszczędności w granicach 100.000 zł rocznie.

Wypowiedzieliśmy umowę na obsługę BHP poszczególnych jednostek Po przeprowadzeniu postępowania podpisaliśmy umowę na obsługę kompleksową wszystkich jednostek, która przynosi oszczędności.

Podpisaliśmy umowę na odzyskiwanie podatku VAT Za obecny okres sami odzyskujemy podatek VAT. Większość Gmin wspólpracuje z firmą Deloitte, która pobiera wynagrodzenie za 30% odzyskanego podatku - my podpisaliśmy umowę z firmą, której zapłacimy 10%.

Kilka faktów o elektrowniach wiatrowych Przy potencjalnych dochodach 2 mln zł utrata dofinansowania udzielonego przez państwo w kwocie 1 mln 700 tys. zł. Spadek wartości nieruchomości na Czy terenie gminy. chciał(a)byś Zahamowanie rozwoju urbanistycznego. Niekorzystne oddziaływanie na zdrowie:

wybudować się w bliskim sąsiedztwie wiatraka? Za ile sprzedaż dom przy wiatraku?

- efekt migotania cienia, pole elektromagnetyczne, infradźwięki

Brak kontroli przez Urząd Miasta i Gminy Wiązów realizacji budowy Brak pewności co do tego, kto zdemontuje betonowy słup oraz fundamenty po 20 latach Ograniczenie w uprawach niektórych roślin Zarobić na wiatrakach może głównie firma. Istnieją nowe rozwiązania - w krajach wysokorozwiniętych w miejsce wiatraków wchodzi fotowoltanika Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę odnośnie lokowania elektrowni wiatrowych na terenie miasta i gminy Wiązów

Odzwierciedlenie wielkości wiatraków do zabudowy

Dowiedz się więcej o wiatrakach 1. youtube.com - Elektrownie wiatrowe w Orzechowcach (www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&V=WpAnVgVv-qQ) 2. Ministerstwo Zdrowia -

Lokowanie wiatraków w odległości nie mniejszej niż 4 km od siedlisk ludzkich

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów, tel. 71 39 311 36 wew. 41

6


INWESTYCJE Podpisaliśmy aneks na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Wiązowie Aneks (ostateczna umowa po zmianach) - 12 grudnia 2012 roku Przetarg - 5 kwietnia 2013 roku Podpisanie umowy - 28 maja 2013 roku Przekazanie placu budowy -29 maja 2013 roku Zadanie na 2 lata: w 2013 r. budowa przepompowni - 5 szt. w 2014 r. budowa kanalizacji - 5 km Wartość zadania: 3.944.851,93 zł Zakończenie inwestycji - 2014 r.

Wykonaliśmy remonty bieżące dróg gminnych Utwardzono odcinki dróg w miejscowościach: Wyszonowice, Kucharzowice, Jędrzychowice, Miechowice Oł., Wiązów (drogi osiedlowe).

Powróciliśmy do realizacji zagrożonych remontów z dofinansowaniem środków unijnych

Podpisanie umowy na wykonastwo: 14 lutego 2013 roku Zakończenie prac: 8 marca 2013 roku

Po...

fot. Elżbieta Mossoń

Świetlica w Starym Wiązowie - toalety.

fot. Elżbieta Mossoń

Aneks (ostateczna umowa po zmianach) 12 grudnia 2012 r. Przetarg - 17 grudnia 2012 r. Podpisanie umowy z wykonawcą - 21 stycznia 2013 r. Zakończenie prac: 22 maja 2013 r.

fot. Elżbieta Mossoń

Przed...

fot. Elżbieta Mossoń

Świetlica w Witowicach - kapitalny remont obiektu: (stolarka okienna i drzwiowa, dach, podłoga, okładziny ceramiczne ścian, podwieszenie stropu w sali glównej, tynki wewnętrzne oraz ich pomalowanie, nowa instalacja elektryczna i osprzęt oświetleniowy, elewacja)

Dodatkowo z własnych środków pomalowaliśmy wnętrze świetlicy. Świetlica w Kłosowie - toalety. Podpisanie umowy na wykonastwo: 14 lutego 2013 roku Zakończenie prac: 8 marca 2013 roku

7


INWESTYCJE Złożyliśmy wnioski i otrzymaliśmy dofinansowanie do wielu inwestycji Trwa remont świetlicy w Kucharzowicach W ramach remontu zostanie wymieniona m.in. stolarka okienna i drzwiowa, dach, parkiet, elewacja.

Trwa remont świetlicy w Łojowicach W ramach remontu zostanie wymieniona m.in. stolarka okienna, drzwiowa oraz dach.

Ogłosiliśmy przetarg na remont świetlicy w Częstocicach oraz budowę placu zabaw W ramach remontu zostanie wymieniona stolarka okienna, drzwiowa oraz dach.

Sołectwo otrzyma długo wyczekiwany plac zabaw.

Ogłosiliśmy przetarg na remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie Dwa projekty: 1. Remont dachu i elewacji. 2. Wymiana instalacji elektrycznej sali kinowej.

Wykonaliśmy wiele zadań własnymi środkami Zakończyliśmy czyszczenie stawu w Bryłowie

8

Trwa remont świetlicy w Zborowicach

Dokonaliśmy rozbiórki budynku w Miechowicach Oławskich, stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi


INWESTYCJE

Zakończyliśmy termomodernizacje elewacji w świetlicy w Ośnie

Zakupiliśmy puzzle chodnikowe do Kłosowa

Trwa remont świetlicy w Łojowicach.

Przed...

fot. Paula Gołuzd

Zakończyliśmy remont elewacji w świetlicy Wawrzyszowie

fot. Paula Gołuzd

Wymieniliśmy okna w świetlicy w Miechowicach Oł.

W prace aktywnie włączyli się mieszkańcy Łojowic.

Zakupiliśmy kosiarkę do Kurowa

Trwa termomodernizacja budynku byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej

W trakcie remontu...

Przygotowujemy budynek pod przeniesienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przygtowujemy dukumenctację pod budowę zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy wiejskiej w Księżycach Szczegółowych informacji w udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 38

9


DZIAŁANIA Sfinansowaliśmy wyjazd grupy młodzieży z opiekunami na Ukrainę, aby uczestniczyli w akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”

Wspieramy Towarzystwo Miłośników Ziemii Wiązowskiej w projekcie utworzenia Historycznej Izby Pamięci Wiązowa Obecnie trwa remont pomieszczenia sali ślubów. Wszystkie prace są wykonywane bezpłatnie. Materiały zakupujemy dzięki hojności darczyńców.

Każdy może wesprzeć remont...

...wpłacając dowolną kwotę na podany numer konta Urzędu Miasta i Gminy Wiązów:

91 9585 0007 0040 0400 1544 0003

Wyróżniliśmy najlepszych uczniów z wszystkich szkół Gminy Wiązów

Przekazaliśmy Kołu Wędkarskiemu w Wiązowie siedzibę oraz oddaliśmy w użyczenie nieruchomość po byłym terenie górniczym w Kalinowej na okres 10 lat Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak- Podinspektor ds. Obsługi Rady Miasta i Gminy oraz Promocji Gminy tel. 71 39 311 36 wew. 16

10

...z dopiskiem: Izba

Pamięci

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Zawłocka - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Organizacyjnego Urzędu tel. 71 39 311 36 wew. 16


GOSPODARKA ODPADAMI Co powinniśmy wiedzieć o nowym systemie gospodarki odpadami? Nowy systemu gospodarki odpadami funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. Pod koniec czerwca wyłoniliśmy firmę, która będzie odbierała odpady z terenu Miasta i Gminy Wiązów - WPO Alba S.A. konsorcjum z Z.P.H.U. KOMUS Sp. z o.o. 9 sierpnia 2013 r. z terenu całej Gminy będzie odbierana makulatura.

W Aptece przy Placu Wolności w Wiązowie można oddać przeterninowane leki. We wrześniu przeprowadzona będzie objazdowa zbiórka elektrośmieci, starych mebli oraz zużytych opon.

Pojemniki należy wystawiać przed posesje w terminach wynikających z harmonogramów. (aktualny na ostatniej stronie) Każdy mieszkaniec Gminy otrzyma indywidualne konto, na które będziemy zobowiązani wpłacać kwotę wynikającą z deklaracji do 15 dnia każdego miesiąca.

W pojemnikach na plastik i szkło można umieszczać wyłącznie odpady do których są przeznaczone.

Segregowanie odpadów Makulatura

Plastik

Szkło

wrzucamy: -gazety i czasopisma -katalogi i reklamy, -kalendarze i terminarze -papierowe torby na zakupy -zużyte zeszyty i stare książki -papier biurowy -kartony i tektury -koperty

wrzucamy: -butelki po napojach(najlepiej zgniecione) -opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, płynach do mycia naczyń itp.) -plastikowe zakrętki -plastikowe torebki, worki, reklamówki -plastikowe koszyki po owocach

wrzucamy: -butelki szklane -słoiki -opakowania szklane po przetworach -szkło po dodatkach używanych w kuchni (majonez, musztarda) -butelki po napojach (soki, woda, alkohole) -opakowania po kosmetykach i inne opakowania szklane

Pamiętajmy: Przed wrzuceniem kartony i tekturowe opakowania złóżmy - Pamiętajmy: w ten sposób zajmą Przed wrzuceniem one mniej miejsca. plastikowe opakowania opróżnijmy i zgniećmy!

Pamiętajmy: Przed wrzuceniem szklane opakowania opróżnijmy

Odpady mokre (kompostownik) wrzucamy: -resztki żywności, -odpady kuchenne, -resztki i obierki z owoców i warzyw. -fusy po kawie i herbacie, -skorupki po jajkach i orzechach, - zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, -trawa, liście, -rośliny, ziemia po kwiatach -trociny -inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne

Odpady suche wrzucamy: -puszki metalowe, - metalowe kapsle z butelek, zakrętni stoików i innych pojemników -kartony po mleku i sokach, -opakowania po jogurtach, śmietanie, kefirze itp. -opakowania po kosmetykach, tubki po paście, -tekstylia, -reklamówki, woreczki foliowe itp.

Pozostałe odpady komunalne wrzucamy: -zimny popiół -pampersy, podpaski -worki po cemencie, wapnie, tapety -tłusty, zabrudzony papier;

Pamiętajmy: opakowania opróżnijmy i zgniećmy.

Szczegółowych informacji w udzieli: Magdalena Olszówka - Podinspektor ds. Ochrony Przyrody i Ewidencji Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 33

11


GOSPODARKA ODPADAMI Zapytania i uwagi

Radakcja, zdjęcia, skład i łamanie: Karolina Pawlak

Profile for Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Działania w okresie listopad 2012 - lipiec 2013  

Działania w okresie listopad 2012 - lipiec 2013  

Profile for wiazow
Advertisement