Page 1

Nร„RINGSLIVSFORUM Skรถvde


Innehåll Vision 4 Värdegrund 6 Om Närlingslivsforum Hur vi arbetar

8 10

Samverkan 12 Våra medlemmar

14

Näringslivsforum Skövde │ Gothia Science Park │ Box 133 │ 541 23 Skövde │ Tel. 0708–44 74 64 │ info@nlfskovde.se │ nlfskovde.se Produktion: whdesign.se │ Tryck: Skaraborgs Offset │ Omslagsfoto: Thomas Harrysson


Foto: Joakim Eriksson Foto: Joakim Eriksson


Vision Näringslivsforum ska aktivt verka för ett företagsklimat i svensk toppklass som leder till fler och växande företag i Skövde.


Tillsammans skapar vi fÜrutsättningar.


Värdegrund Näringslivsforum ska, med medlemmarnas bästa för ögonen, bidra till en positiv utveckling för näringslivet. NYFIKEN: Näringslivsforum är en nyfiken organisation vilket utgör grunden för att öka kunskapen som omsätts till att utveckla och bygga Skövde. MODIG: Näringslivsforum skall uppfattas som en tydlig och rak organisation som driver frågor för Skövdes bästa. TILLSAMMANS: Näringslivsforum strävar efter samarbetslösningar för att uppnå en dynamisk och långsiktig utveckling av Skövde.


Foto: Thomas Harrysson

Tillsammans blir vi mycket starkare!


Om Näringslivsforum Vi sår frön

Ett företagsklimat i svensk toppklass, ett klart och tydligt mål kan tyckas, men vägen dit är långtifrån självklar eller rak. För att nå verkligt god effekt krävs det att alla positiva krafter drar åt samma håll, och det är där Näringslivsforum kommer in i bilden. Genom att vara näringslivets gemensamma och tydliga röst, så frön till nya idéer och sprida information om innovativa uppslag kan vi förhoppningsvis inspirera till nya, utvecklande samarbeten. På våra regelbundna träffar skapas nya kontakter, dialoger och utbyten mellan medlemmarna. Nätverket följer med medlemskapet så lösningen på ditt behov kan finnas runt knuten. Våra medlemmar är vår viktigaste resurs och förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag. Gemensamt ska vi aktivt verka för ett företagsklimat i svensk toppklass som leder till fler och växande företag i Skövde. Och ju fler vi blir, desto mer kan vi uträtta!

Vad har vi gjort så här långt?

Som vi ser det är samverkan grunden till framgång. Näringslivsforum för sedan länge en aktiv dialog med företag, näringslivsorganisationer, myndigheter och beslutsfattare i Skövde kommun. Allt detta är ett arbete som till största delen sker bakom kulisserna, och där resultaten sällan syns från en dag till en annan. Men bland våra insatser finns också det publika. Näringslivsforum var initiativtagare till kommunens näringslivsarbete en gång i tiden. Vi har varit med om att lansera Balthazar/Teknikens hus och IDC (f.d. IDS). Bildandet av Next Skövde kom till stånd efter Näringslivsforums påtryckningar. Vi har varit en aktiv part i Handelskraft och samarbetar på många olika sätt med Högskolan och Gothia Science Park. Vi är medverkande i den årliga Näringslivsgalan. Näringslivsforum arrangerar också ett stort antal frukostmöten för informationsspridning och nätverkande i Skövde. Listan kan göras lång. Men vi vill göra mycket mer, och vi vill ha din hjälp – välkommen att engagera dig för vår gemensamma framtid!


Våra fokusområden

✓ Boende ✓ Företagsklimat ✓ Kompetensförsörjning och matchning ✓ Kommunikationer


Hur vi arbetar Näringslivsforum har arbetsgrupper inom olika näringsgrenar, för att effektivisera arbetet och se till att fokus läggs på rätt frågor. Näringslivsforum öppnar under perioden för ett mer projektbaserat arbetssätt för att bättre kunna möta kraven på flexibilitet och skapa större delaktighet bland medlemmarna. Ett antal fasta arbetsgrupper kvarstår inom områden där detta lämpar sig bäst. Bemanning av dessa arbetsgrupper beslutas årligen av styrelsen. Näringslivsforum både deltar i projekt som leds av andra men leder även egna projekt.

Idégenerator och katalysator.

Näringslivsorganissationer

Kommunledning

Arbetsgrupper

MEDLEMMAR Valberedning

Styrelse

Kansli

Revisor


VÅRA ARBETSGRUPPER Bygg & etableringsgruppen Gruppen ansvarar för att tillvarata samhällsbyggnadsfrågor gentemot Skövde kommun. Gruppen är därmed Näringslivsforums huvudansvariga remissinstans för detalj-, översikts- och programplaner och utgör kontaktyta för Skövde kommun i dessa frågor. Gruppen bidrar till att utveckla åtgärdsplaner till den bostadsstrategiska planen. Gruppen verkar för att Vision Skövde 2025 går från vision till verklighet.

Industrigruppen Gruppen ansvarar för att tillvarata tillverkningsindustrins intressen gentemot Skövde kommun. Gruppen bidrar genom att öka samarbetet mellan företagen att utveckla Skövdes tillverkningsindustri och skapa en ”Made in Skövde”-anda.

Landsbygdsnäringsgruppen Gruppen ansvarar för att tydliggöra landsbygdsföretagens betydelse för Skövde och dess näringsliv. Gruppen bidrar till att driva utvecklingen av elektroniska motorvägar (t ex fiber) till företag inom kommunen. Gruppen bevakar och påverkar Skövde kommuns satsning på biogas, offentliga upphandlingar av lokal mat, samt Miljösamverkan Östra Skaraborgs arbete på landsbygden. Årligen dela ut Landsbygdsnäringspriset.

Utbildningsgruppen Gruppen ansvarar för att etablera en hållbar samverkansplattform mellan skola (inklusive högskola) och näringsliv/arbetsliv på alla nivåer för att gagna kompetensutveckling och utbildning för framtidens arbetskraftsbehov. Gruppen samverkar med Skaraborgs Kommunalförbund och Skövde kommun om ett praktikplaneringsverktyg för att underlätta processen kring studiebesök och praktik. Gruppen prioriterar samverkan med Ung Företagsamhet (UF) i syfte att öka antalet elever som deltar i UF i Skövdes gymnasieskolor.


Samverkan Här gör vi skillnad

Utöver medlemsträffar arbetar Näringslivsforum aktivt med att företräda sina medlemmar och för dessa vara en lobbyorganisation gentemot Skövde Kommun. Vi samverkar med kommunens tjänstemän och politiker och tillsammans med berörda parter hittas effektiva plattformar för att tillsammans utveckla Skövde med våra medlemmars bästa för ögonen.

Bli en av oss

Som medlem kommer du in i ett stort nätverk där företagare från en mängd olika branscher samverkar och träffas på välbesökta gemensamma frukostar. Träffarna ger utrymme för både mingel och presentationer av företag som berättar om sina tjänster. Vi träffas också ute hos medlemsföretagen då vi fördjupar oss mer i dess verksamhet. Kanske är det du som presenterar ditt företag och idé på nästa frukostmöte och når ut till mellan 50 och 80 beslutsfattare?

Exempel på områden där vi påverkar: Samhällsbyggnad • Översiktsplan 2025 • Fördjupad översiktsplan för centrum • Förbättrad samhällsbyggnadsprocess • Remissarbete Företagsklimat • ”Made in Skövde” – samlar tillverkande industri • Växande IT- och tjänsteföretag • Fiberutbyggnad i kommunen • Lokal upphandling Kompetensförsörjning och matchning • Förbättra kontakter näringsliv och skola • Praktikverktyg Kommunikationer • Skövde och Skaraborgs infrastruktur • Fiberutbyggnad på landsbygden


Foto: Thomas Harrysson

Mรถtesplats fรถr dialog och debatt.


Våra medlemmar Vi välkomnar alla företag som medlemmar i Näringslivsforum, från enmansföretaget till det större bolaget. Näringslivsforum har idag medlemmar som representerar alla branscher i Skövde och dess omkrets. Även enskilda personer kan vara medlemmar i Näringslivsforum. Företagen bildar genom sin bredd en bra bas för Näringslivsforums uppdrag att verka för ett företagsklimat i toppklass.

–Volvo Group Trucks Operations i Skövde är en av världens främsta tillverkare av motorer och en del av AB Volvo. Vårt uppdrag är att utveckla produktionsprocesser samt att tillverka motorer och komponenter till företagets kunder över hela världen. Volvo i Skövde har en historia som sträcker sig mer än hundra år tillbaka i tiden. Vi kan idag visa upp en toppmodern produktionsanläggning i världsklass och vi arbetar ständigt med att utveckla vår förmåga. Vi är en del av samhället och en aktiv partner som i samverkan med övriga medlemmar i Näringslivsforum arbetar för ett gynnsamt företagsklimat i Skövde. Jens Holtinger, Volvo Group Trucks Operations Powertrain Production Skövde

–Jag är med i Näringslivsforum för att nätverka och träffa nya och gamla kunder. Det är ett utomordentligt bra sätt att kort och effektivt och kostnadseffetktivt hålla sig uppdaterad om vad som händer i Skövde med omnejd. Dessutom är det ett roligt och avslappnat sätt att få nya inblickar i Skövdes näringsliv. Jag rekommenderar varmt alla att gå med i Näringslivsforum! Bodil Sörman, Resia AB

Näringslivsforum har som långsiktigt mål att uppnå 450 medlemmar. –Näringslivsforum ger mig många tillfällen att byta erfarenheter. På köpet får man ”tempen” på näringslivet i Skövde. Håkan Johansson, EkonomiVis AB

Språkrör för Skövdes näringsliv.


–Jag är med i Näringslivsforum för att få möjlighet att träffa andra företagare samtidigt som jag också får en inblick i medlemsföretagen som finns i kommunen genom deras presentationer dels på Näringslivsforums sajt men också via de intressant frukostseminarierna. Jag tycker också att Näringslivsforum är väldigt viktigt för att vi ska ha en naturlig kommunikation med politiker och tjänstemän i Skövde Kommun. Jag hoppas och tror att de får en större förståelse för vår vardag och vi som företagare får en närmare relation till kommunen.

–Som spelbolag jobbar vi mest digitalt och globalt med våra produkter och att vara med i Näringslivsforum har gett oss en god kontakt till det lokala företagsnätverket i Skövde. Näringslivsforums arbete för att utveckla klimatet för företagande och säkerställa att Skövde fortsätter vara en attraktiv plats för våra medarbetare att leva och arbeta på är väldigt viktigt för oss och för en fortsatt tillväxt i Skövde! Tau Petersson, Stunlock Studios

Désirée Lerider, Factum Reklambyrå

–Näringslivsforum är det naturliga nätverket för Skövdes företagare. Ett forum för att kunna påverka i viktiga frågor som bl.a. utbildning, kommunikationer och bostadsbyggande så att Skövde utvecklas och blir ännu mer attraktivt för företagande och boende. Ett starkare Skövde är bra för oss alla. Marcus Allerbjer, CEJN AB

–Näringslivsforum hjälper mig att skapa nya intressanta kontakter samt att det ger oss på Adecco värdefull kunskap om utvecklingen i Skaraborg. Detta bidrar också till ett utbyte av erfarenheter som jag värdesätter högt i mitt arbete med olika HR frågor, rekryteringar och bemanning. Det är hög kvalitet på nätverksträffarna och en effektiv blandning av nätverkande, information och presentationer. Anna Mannvik, Adecco

–För att bredda mitt nätverk samt få kunskap om företagen i Skövdeområdet. Jag rekommenderar alla skövdeföretagare att gå med i Näringslivsforum för att tillsammans sätta bygden ordentligt på sverigekartan! Petri Ahonen, Ivero

–Näringslivsforum är näringslivets gemensamma kanal för utveckling av samhället i samverkan med företagen. Som aktiv inom management i många branscher är nätverket och kontakter med företag, inte minst nya verksamheter, värdefullt. Kjell Johansson, Rubinen Management AB


Vi vill mer! Foto: whdesign.se

Näringslivsforum Skövde  
Näringslivsforum Skövde