Artilleritidskrift nr3 2016

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 3 2016Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 3 | 2016 | årgång 145 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Innehåll Ordförandespalten Samövning i Finland__________________________________________________ 4 Flygvapenövning 2016_________________________________________________ 6 Lars Jonsson ArtSS värnar om det militärhistoriska arvet________________________________ 9 Marcus Broström GU ett måste för Försvarsmakten_______________________________________ 10 Sverige köper ytterligare 12 Archerpjäser_________________________________ 12 Sensorkompani övade med EU-stridsgrupp________________________________ 13 Torbjörn Larsson Svenska förband i Mali_______________________________________________ 14 Saab fick order på robot 70 NG_________________________________________ 18 Examen för Hemvärnets granatkastarpluton_______________________________ 20 Roger Nilsson Motståndarens UAV:er en utmaning endast för artilleriet och luftvärnet?_________ 24 Jonas Lotsne - ny chef för A 9__________________________________________ 25 Inbjudan till föreläsning_______________________________________________ 26

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Omslagsbild: En robot 70-tropp står eldberedd för att under årets Flygvapenövning skydda start och landningar vid F 17 i Blekinge. Foto: Stefan Bratt Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

3


Johan Pekkari, ordförande

Samövning i Finland och återupptagen repetitionsutbildning Vi går en intressant höst till mötes såväl inom luftvärnet och artilleriet som inom försvaret i stort. När den här spalten skrivs har Flygvapenövning 2016 nyss genomförts. För luftvärnets del utgjorde övningen med dess högkonfliktsscenario och strid mot en högteknologisk motståndare ett viktigt steg i förmågeuppbyggnaden. Under övningen genomfördes även moment med finskt och norskt luftvärn inom Nordic Helmet-samarbetet.

Värnplikten åter? En viktig milstolpe i höst var när Annika Nordgren Christensen presenterade hur en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret kan säkerställas. Att det ska bygga på frivillighet kompletterat med totalförsvarsplikt framgick redan av utredningsdirektivet, men detaljutformningen blir viktig då det troligen kommer påverka vår verksamhet en lång tid framöver. Apropå totalförsvarsplikt, i oktober genomförs repetitionsutbildning vid Lv 6 varvid ca 500 soldater ur värnpliktskullarna 2006-2008 deltar. Det är den första repövningen på många år för luftvärnet och naturligtvis en central del i att säkerställa funktionens förmåga. 4

Archer skjuter i Finland 2017 Senare i höst genomförs även viktiga bataljonsövningar i Boden och Halmstad. För artilleriet väntar dessutom en övning i Rovajärvi som del av det svensk-finska samarbetet. 2016 deltar svenska sensorer för att 2017 även inkludera Archerpjäser. Målbilden för samarbetet och övningarna är tydlig, svenska sensorer ska kunna leda finsk eld och vice versa. Till sist, den första november genomförs chefsbyte vid A 9 varvid Jonas Lotsne tillträder som regementschef och tillika främste företrädare för indirekt bekämpning. Vid samma tidpunkt återgår undertecknad till Högkvarteret för tjänstgöring vid ledningsstaben. Ett bra sätt att hänga med i allt som händer är att ta del av klubbens Facebook-sida där det löpande publiceras artiklar rörande våra två truppslag och intressanta försvarsfrågor. Under årets första sex månader publicerades över 80 artiklar. Besök sidan, kommentera innehållet och bidra i debatten. Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Flygvapenövning 2016

Comeback för basnära skydd Det var troligen före sekelskiftet som funktionen orienteringsbefäl luftvärn (OriBef Lv) senast övades och användes som samverkansfunktion mellan luftvärnet och flygbasens flygledningstorn. När nu nationell försvarsförmåga åter står i fokus dammade luftvärnsbataljonen framgångsrikt av metodiken i samband med årets Flygvapenövning.

Funktionen var fullt operabel för flera decennier sedan, berättar kapten Peter Degerlund. När luftvärnet verkade med 40 millimeters automatkanonsystem i samband med grupperingar nära flygbaser var oribef-funktionen en befattning som utfördes av en reservofficer, ofta med fänriks grad. Avsikten, då liksom nu, är att ge så tidig förvarning som möjligt till skjutande enheter inom luftvärnet att eget flyg startar eller landar så risken för vådabekämpningar minimeras.

Genereringsutrustning nyckeln Tack vare modern teknikutveckling kan också hela bataljonens enheter som hanterar strid mot luftmål ta del av informationen via Lulis tack vare en specifik genereringsutrustning som oribef nyttjar. – På så sätt får våra enheter en tidig förvarning om att flygplan eller helikoptrar är på väg in för landning eller har startat. Metoden innebär att vi skickar ut informationen innan den blir tillgänglig på den normala radarbilden, säger Magnus Nilsson.

6

Han var en av tre soldater och officerare som under årets Flygvapenövning (FVÖ) samarbetade direkt med flygledarna på Ronnebybasen. Det är flygledarna i flygledningstornet som antingen muntlig eller via interntelefon informerar om starter eller landningar. Förutom Nilsson utgjorde oribefgruppen av en reservspecialistofficer, förste sergeant Jonathan Arvidsson samt soldaten Alexander Olofsson – samtliga med kunskap om sensorstrid. – Jag fick reda på strax innan övningen inleddes att jag skulle arbeta med orienteringsfunktionen. I början var vi ganska ovana men nu ser vi att ju längre övningen pågår, desto mer kan vi bidra till att vår egen stridsledning kan genomföra en effektiv strid mot luftmål. Målet är att vi inte ska utföra några vådabekämpningar av eget flyg, säger Alexander Olofsson. Interntelefonen ringer och Alexander upprepar: – Start bana 01. Två 39:or. Riktning nordväst. Uppfattat! Några sekunder senare har Jonathan Arvidsson, knappat in informationen och den är tillgänglig för stridsledaren, som i sin tur kan förvarna eldenheter med basnära gruppering. Artilleri & Luftvärn


Överste Stefan Sandborg, chef för andra brigaden i Skövde, passade på att besöka Luftvärnsbataljonen för att få mer kunskap om robot 70-plutonens verksamhet.

Tyska officerarna, kapten Henrik Marcus och Christina Heilemann tar emot Luftvärnsbataljonens förbandstecken för väl utfört arbete under Flygvapenövning 2016.

– Start bana 01. Två 39:or. Riktning nordväst. Uppfattat!

FVÖ 16 rönte stort intresse från en rad besökare som valde att i en tämligen strid ström besöka bataljonsledningen för att även hinna med att besöka andra enheter ute i terrängen. Bland besöken kan nämnas nye arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, ställföreträdande chefen för Insatsstaben, generalmajor Berndt Grundevik, andra brigadens chef, översten Stefan Sandborg samt en grupp officerare från tyska luftvärnsförband koordinerade av Lv 6 vänregemente i norra Tyskland.

Nöjda tyskar Den tyske kontingentschefen, överstelöjtnant Markus Müller var mycket nöjd med besöket och konstaterade att det samarbete som inleddes för mer än 10 år sedan inom några år kan leda till en samövning mellan tyska och svenska lvförband. Under FVÖ gick för första gången sex tyska officerare i befattning på olika enheter. – Vår uppriktiga önskan är att vi inom några år kan genomföra en gemensam övning där vi bland annat hoppas delta Artilleri & Luftvärn

Oribeffunktionen kom åter till heders i samband med årets Flygvapenövning då den bemannades av specialistofficeren, förste sergeant Jonathan Arvidsson (t.v), Magnus Nilsson (längst t.h) samt Alexander Olofsson som får information om en kommande start.

med vårt nya system för bekämpning mot artilleri-, raket och granatkastarprojektiler (C-RAM), MANTIS, säger överstelöjtnant Müller. Han betonar att luftvärnsbataljonens personal visat stor öppenhet, till den grad som sekretessbestämmelserna medger, när det gäller diskussioner om taktik och metodik. – I många fall använder vi oss av samma taktiska metoder men det finns ett antal områden där vi ser att vi kan lära oss en hel del om hur ni hanterar viss problematik som kan uppstå, säger Markus Müller. 7


Blekinge flygflottiljs chef, överste Lars Bergström var tydlig med att poängtera sin uppskattning för att luftvärnet efter många års frånvaro åter övade basnära tillsammans med flottiljens enheter.

Chefen för Luftvärnsregementet, överste Anders Svensson, tackar för Müllers positiva ord och poängterar att samarbetet med de tyska förbanden är mycket fruktsamma: – Vi har samma målsättning som våra tyska kollegor att vi inom några år ska genomföra en gemensam övning med svenska och tyska förband. Vårt förhållande till våra tyska kollegor är mycket gott och utvecklas hela tiden. En av de tyska officerare som arbetat sida vid sida med svenska kollegor under några dygn är löjtnant Helg Fünderich. Han arbetar till vardags med korträckviddiga system som Stinger vid 61:a luftvärnsgruppen i Todendorf. Han ser många likheter med hur luftvärnsbataljonen agerar med robotsystem 70. – Ja, det finns många likheter men samtidigt har vi många olikheter på gott och ont. Det jag blivit mest imponerad av är hur professionella de enheter varit som jag haft förmånen att arbeta med. Enheterna verkar vara mycket trygga med sin uppgift och löser den för det mesta mycket snabbt trots att viloläget inte kanske är det optimala, säger Fünderich. Men, hans kollega som kommer från ett Patriotförband, kapten Henrik Markus förklarar att den mängd omgrupperingar som gjorts under Flygvapenövningen inte sker när tyska förband övar. 8

– Att vi sedan skulle ha en eldenhet eller belysningsradar stående bara några tiotals meter från ett bostadshus där civilpersoner bor. Det finns inte på kartan, säger Henrik Markus och ler.

”Spikrakt uppåt” En annan befälhavare som både direkt till bataljonens ledning och i media uttryckte sin uppskattning för övningsutbytet med luftvärnet var Blekinge Flygflottiljs chef, överste Lars Bergström. – Jag kan inte nog understryka hur glada och positivt inställda vi är från krigsförbanden 17:e flottiljen samt 171:a och 172:a stridsflygdivisionerna över att få igång ett övningsutbyte där fokus är på basnära luftvärnskydd. Det är ingen hemlighet att vi inom Flygvapnet och inte minst på vår flottilj varit mycket fokuserade på internationella insatser. Nu tar vi nya tag med det nationella försvaret och den utvecklingskurvan anser jag för vår del går spikrakt uppåt, förklarade överste Bergström i samband med en pressträff under Flygvapenövning 2016. Under FVÖ 2016 deltog cirka 3 200 personer varav drygt 300 från Luftvärnsregementet. Övningen uppmärksammades i såväl lokal- som riksmedier och luftvärnets roll fick en hel del av utrymmet i medierna. Artilleri & Luftvärn


ArtSS värnar om det militärhistoriska arvet Artilleriets Stridsskola har traditioner tillbaka till 1808 när Högre Artilleriverket instiftades via Artilleriskjutskolan på Tånga hed 1942 till det som idag liknar ArtSS. Med beaktande av den anrika historien har därför en rejäl ansiktslyftning av stridsskolan genomförts. Syftet är att tydliggöra det militärhistoriska arvet och att stärka varumärket ArtSS. Under 2016 har en arbetsgrupp, med representanter från hela regementet, jobbat intensivt med denna ansiktslyftning som omfattar:   • Tydliggörande av ArtSS heraldik och minnesföremål.   • Utsmyckning/skyltning.   • Historisk och nutida utställning. Arbetet med heraldiken har innefattat källforskning, ny grafisk utformning samt anskaffning av minnesplaketter, sköldar, bordsstandar och standar. Utsmyckningen omfattar bland annat att två kanoner 8,4 cm modell 1884 placerats framför skolbyggnaden samt att tydligare skyltning i anslutning till entrén och inom ArtSS lokaler genomförts.

Exposé av tidigare chefer Själva utställningen har omfattat informationssökning av historiska händelser och insamling av tidstypiska attribut. Utställningen innehåller bland annat en exposé över tidigare skolchefer, historik, foton, materiel, gåvor till skolan samt information om det moderna ArtSS. Gamla och nya foton och föremål illustrerar och kompletterar den informativa delen av utställningen. Som avslutning av genomfört arbete invigdes ”nya” ArtSS under högtidliga former i början av juni av ställföreträdande regementschefen, övlt Stefan Fredriksson, då skolchefen, Artilleri & Luftvärn

Ansiktslyftningen av Artilleriets Stridsskolas historia består bland annat av att två kanoner 8,4 cm modell 1884 placerats framför skolbyggnaden samt tydligare skyltning i anslutning till entrén och skolans lokaler. Foto: Lars Jonsson

överstelöjtnant Stefan Hansson, tilldelades ArtSS inofficiella standar (likt de övriga kompanistandaren vid regementet). Standaret kompletterar ArtSS officiella treuddade fana som tilldelades av H.M. Konungen 1983.

Hjälp oss med föremål och bilder Arbetsgruppen och arbetet med att tydliggöra ArtSS militärhistoriska arv är formellt avslutade. Men, vi är övertygade om att tidskriftens läsare som tjänstgjort på ArtSS har många minnen att bidra med till att utveckla den nu startade verksamheten. Minnen som kan utgöras av regalier, foton, handlingar, föremål eller annat från tidigare lokaliseringar. Tidskriftens läsare uppmanas att kontakta Tomas Eriksson (070-636 75 91 alternativt tomas.b.eriksson@mil.se), om ni kan tänka er att bidra för detta goda ändamål. Lars Jonsson, utvecklingschef vid ArtSS 9


Ny grundutbildning ett måste för Försvarsmakten Artilleriregementet (A 9) har, i likhet med övriga Försvarsmakten (FM), sedan värnplikten lades vilande 2010 genomfört grundutbildning av rekryter genom konceptet Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Ett standardiserat koncept som genomförs lika i hela Försvarsmakten under cirka 13 veckors tid med frivillighet som grund för ansökan och engagemang under utbildningen. Konceptets devis var ”bra och lika över hela landet”, vilken även lever vidare i framtiden. Ett problem med GMU-konceptet var att vi hade problem med att fylla upp våra krigsförband med personal. I grunden är frivilligheten mycket positiv och ger drivna och intresserade soldater men i och med att man när som helst kan avsluta sin utbildning får vi helt enkelt inte tillräckligt med soldater till våra krigsförband. Inte ens om rekryten fullföljde utbildningen och blev godkänd var en krigsplacering självskriven, frivilligt fortsatt engagemang som soldat (hel- eller deltidstjänstgörande) gällde. Rekryten fick ju ingen befattningsutbildning under GMU så därav problemet att krigsplacera.

Start under 2016 Ett intensivt arbete har genomförts i FM och rekryter inom ramen för den nya grundutbildningen (GU) utbildas nu med start 2016. De nordligaste förbandens (däribland A 9) utbildningsrytm är tidsförskjuten i förhållande till övriga FM (tidigare inryckning). Skälet är att krigsförbanden ska övas i vintermiljö. A 9 har därför inryckning av gruppchefer (11 månaders utbildning) måndagen efter midsommar och soldatinryckning åtta veckor senare. Det ger oss en möjlighet till befatt10

Gruppsegrarna i årets gruppfälttävlan kan inte hålla tillbaka sin glädje över vinsten. En grupp vars medlemmar också får sina namn graverade på vandringspriset.

nings- och förbandsutbildning när vi ska vara som bäst, det vill säga under vinterförhållanden. Utryckning för oss skall årligen vara vecka 20. I korthet kan man beskriva GU såsom uppbyggt av ett antal skeden; GMU, befattningsutbildning, förbandsutbildning, grundläggande krigsförbandsövning (GKÖ). Känns det igen? Ja, så är det nog. De bästa delarna från värnplikten används och i mångt och mycket känner man igen sig från ”förr” och utbildningsåren med värnplikt. Dock med en stor skillnad – frivilligheten ligger även fortsättningsvis till grund för antagning till, och engagemanget under GU.

Ny organisation För att möta framtiden och (bland annat) den nya grundutbildningen på A 9 fattade regementschefen hösten 2015 beslut om en organisationsförändring vilken trädde i kraft vid årsskiftet. En del i A 9:s utbildningsorganisation är nu vårt skolkompani där ansvaret för GU ligger. Skolkompaniet kan i mycket jämföras med den GU-bataljon som tidigare återfanns på de flesta förband. Artilleri & Luftvärn


1. Grundläggande exercis på kaserngården. 2. Den andra fältveckan för rekryterna genomfördes på Kusträsk skjutfält i mycket snörik terräng. 3.Artikelförfattaren i polishelikopter under Aldrig Ge Upp-övning. Ett bra samarbete emellan A 9 och Polisen under rekryternas flyktmoment.

I vårt arbete med GU förlitar vi oss även på såväl bataljonsstab, regementsstab som andra delar i Bodens Garnison för att genomföra utbildningen och det som hör den till. I skrivande stund är vi mitt i planeringen av befattningsutbildningen som startar vecka 48. Innevarande utbildningsomgång skall oavkortat fylla upp de vakanser som finns vid 91. artbat. Vi har ett tätt samarbete med krigsförbanden eftersom det är deras behov som styr innehållet i utbildningen, men vi måste alltid ha en bra utbildningsrationalitet och kostnadseffektiv verksamhet i åtanke.

Krigsplaceras Jag nämnde tidigare att frivilligheten är grunden för våra ansökningar och engagemang under utbildningen. I och med att införandet av den nya grundutbildningen trädde i kraft kommer all utbildad personal kunna krigsplaceras i våra krigsförband (förutsatt att man är godkänd på utbildningen). Om individen inte väljer att ta anställning som soldat (hel- eller deltidstjänstgörande) kommer rekryten att krigsplaceras (”pliktas”) och på så sätt tar vi tillvara på all personal som är utbildad. I dessa sammanhang är det väl på sin plats att nämna något litet om den utredning om FM:s framtida personalförsörjArtilleri & Luftvärn

ning som genomförs av Annika Nordgren Christensen, på uppdrag av regeringen. Utredaren lämnar sitt förslag till regeringen den sista september. Sedan är det remisstid fram till årsskiftet med beslut förmodligen sent i första kvartalet 2017. Att vi i och med denna utredning och dess förslag skulle få tillbaka värnplikten såsom vi känner den sedan tidigare är nog en utopi. Frivilligheten kommer troligtvis ligga till grund även i framtiden som den har gjort sedan 2010 men där frivilligheten inte ”räcker till” kan plikt komma att til�lämpas. Exakt i vilka situationer som plikten kommer att användas besvaras i och med regeringsbeslutet. Vad den nya personalförsörjningen betyder för oss på förbanden återstår att se. För oss som ansvarar dagligen för rekryter under GU borde det inte betyda allt för mycket, oavsett om rekryten sökt frivilligt till utbildningen eller deltar som värnpliktig. Vi kommer även framgent att levererar en bra utbildning med, förhoppningsvis, hög kvalitet vilandes på FM:s värdegrund. Vår största förhoppning är att våra rekryter som utbildas under GU skall vara ett värdefullt tillskott till våra krigsförband. Text och foto: Major Marcus Broström Ställföreträdande chef, A 9 Skolkompani 11


Sverige köper ytterligare 12 Archerpjäser Den 20 september kom så svaret på vad som ska hända med de norska Archerpjäserna. Svaret från försvarsminister Peter Hultqvist är att Sverige i första läget tar ansvar för ytterligare 12 av de 24 pjäserna som den norska delen bestod av. Frågan som nu är obesvarad är hur Försvarsmakten och artilleriet ska hantera det oväntade tillskottet? – Regeringen tar nu ansvar och kontroll över de 24 pjäser som var avsedda för Norge. Vi anslår därmed ytterligare 450 miljoner kronor till anskaffningen av 12 pjäser till Sverige. Detta är extra medel utöver fjolårets inriktningsbeslut, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till AoL. Därmed har regeringen till viss del besvarat frågetecknet som uppstod när Norge för tre år sedan valde att avbryta sitt deltagande i projekt Archer. Enligt Försvarsdepartementet är hela anskaffningen nu finansierad av Sverige, totalt en kostnad på 1,8 miljarder kronor.

– Hur ska Sverige använda tillskottet av pjäser? – Den diskussionen är inte slutförd än. I första läget ville vi säkra tillgången till pjäserna så att de kan färdigställas. Men, som du också konstaterar, finns det inga pengar anslagna till personal eller annan utrustning som krävs för att bilda ett förband. Den frågan får kommande försvarsberedning ta ställning till, säger försvarsministern.

– Vad får detta beslut för konsekvenser när det gäller relationen till Norge och försvarsmateriellt samarbete? – Konsekvenser får det och relationsmässigt påverkar detta och det är inte i en positiv riktning, säger ministern men vill inte fördjupa sig i några detaljer förutom att han hävdar med emfas att övningsverksamheten med Norge fungerar bra. 12

De tolv pjäser som nu kommer att tillföras Försvarsmakten placeras i förbandsreserven. De kvarvarande tolv har Försvarsdepartementet fortfarande förhoppningar om att kunna sälja på export. – En exportaffär är i grunden mycket bra för Sverige då det leder till kostnadsdelning av framtida uppgraderingar samtidigt som det i majoriteten av exportkontrakten leder till nya affärer för leverantören, i detta fall Bae Systems Bofors i Karlskoga.

Anslagskredit Slutförande av produktionen av de kvarvarande 12 pjäserna finansieras genom en anslagskredit till FMV under åren 2018-2020. Leverans av de 24 pjäserna kommer succesivt att ske från 2018. Hur Försvarsmakten nu vill använda pjästillskottet blir en stor fråga för såväl artilleriets företrädare som försvarsledningen att diskutera, konstaterar bland annat avgående chefen för Artilleriregementet, överste Johan Pekkari: – För Artilleriregementet handlar det närmast om att stötta Högkvarteret med underlag så att Försvarsmakten kan återkomma till regeringen (i budgetunderlaget, mars 2017) avseende vad som krävs för att pjäserna också ska kunna användas och bidra till en ökad operativ förmåga. Kanske har du som läsare av AoL intressanta synpunkter i frågan som är värda att debattera? Artilleri & Luftvärn


Sensorkompani övade med brittisk EU-stridsgrupp I slutet av april inleddes transporten till engelska Salisbury Plains för en artillerilokaliseringsradargrupp från A 9:s sensorkompani i Boden. En transport där syftet var att delta i slutövningen för EU:s stridsgrupp 16 (EUBG16) inför kommande insatsberedskap. I den nu aktuella stridsgruppen, Battlegroup 16 ingår liksom tidigare förbandsenheter från Storbritannien, Sverige, Finland, Irland, Lettland och Litauen med engelsmännen i en ledande roll. Före slutövning övades på svensk mark grundläggande soldatkunskaper för internationell insats med bland annat moment som försvar av Forward Operating Base, (FOB) där basen utsätts för indirekt eld, eldöverfall samt bombattacker. Radargruppens medlemmar övade på att identifiera och hitta olika sorters mineringar i olika sorters terräng och truppen fick även se effekten av en IED på olika föremål.

Varnade egen trupp Vidare övades sjukvård under ett scenario där en bilbomb detonerade i en folkmassa med masskadeutfall som följd. Truppen blev övad i insats mot folkmassa där det ingick att få en person förbi en aggressiv folkmassa, samt att med kravallutrustning deskalera ett upplopp. I slutövningen på det brittiska skjutfältet övades stridsgruppen i att säkerställa fred och säkerhet i ett turbulent land inför en folkomröstning. Den svenska radargruppens uppgift var under detta skede att lokalisera utskjutningsanordningar i syfte att dokumentera skjutningar som genomförs i insatsområdet samt att varna egen trupp för inkommande indirekt eld (RAM-hot). Text: Bisse Unger samt Berk Tunc Artilleri & Luftvärn

13


Rapport från Timbuktu och MINUSMA:

Svenska förband har högt anseende i Mali I över ett år har överste Torbjörn Larsson, tidigare ordförande för Artilleri- och Luftvärnsklubben samt chef för Artilleriregementet i Boden, varit på plats i Mali. För Artilleri & Luftvärns läsare har överste Larsson skrivit en artikel där han i kortare ordalag beskriver konflikten i Mali och vilka roller som FN och Sveriges spelar samt en reflektion över förband från vår del av världen jämfört förband främst från Afrika.

”När detta skrivs i slutet av sommaren 2016 har tio månader passerat sedan jag anlände till Mali. Jag är stationerad i Timbuktu för att vara ”Deputy Commander” i sektor väst för FN-missionen MINUSMA (se faktaruta). Befattningen är närmast att beskriva som ställföreträdande brigadchef på en infanteribrigad med territoriella uppgifter. Uppgiften är stödja genomförandet av det sedan ett år undertecknade fredsavtalet, skydda den maliska befolkningen, FNs personal och dess verksamhet i en av tre sektorer som FN verkar i. 14

Sveriges yta, men glesbefolkat Sektorns storlek är närmast att jämföra med hela Sveriges yta men är väldigt glest befolkad. Befolkningen är koncentrerad till floden Nigers delta och söder därom. Floden klyver sektorn i två delar där den norra delen är en del av Sahara och den södra delen kan mer liknas vid en stäpp. Stäppen benämns Sahel och utgör en form av gränsområde mellan öknen i norr och bördigare områden i söder och sträcker sig mellan Atlantkusten i väster till Röda Havet i öster. Artilleri & Luftvärn


Bakgrunden till konflikten är gammal men hänger ihop med kolonialiseringen under 1800-talet och frigörelsen när många av dessa länder blev självständiga under 1950- och 60-talet. De flesta länder i området har inre konflikter och många gånger har de direkta länkar mellan varandra. 2012 utropade grupperingar norra delen av Mali som en självständig stat kallad ”Azawad”. Upproret slogs tillbaka av maliska staten tillsammans med Frankrike i den av fransmännen benämnda operation Serval. Den västafrikanska ekonomiska unionen, Ecowas, stöttade därefter maliska staten med fredsbevarande styrkor från flera av grannländerna under 2013 och FN avlöste Ecowas under 2014. Efter det att upproret slogs ner följde förhandlingar i Burkina Faso och Algeriet som slutade i ett påskrivet fredsavtal under 2015 mellan staten Mali och de flesta av de grupper som gjorde uppror.

Aktiva terroristgrupper I konflikten finns även en dimension av terrorism som inte är hanterad genom fredsavtalet. För att möta terroristhotet finns ett bilateralt samarbete mellan flera länder i Sahel-regionen och Frankrike med en operation benämnd BARKHANE. De terroristgrupperingar som finns i Mali är aktiva bland annat i syfte att försvåra fredsprocessen och medför då ett hot mot såväl maliska befolkningen som FN vilka konsekvent utsätts för olika våldshandlingar. FN har en viktig roll att stödja fredsprocessen. Några maliska myndigheter finns inte sedan upproret 2012 i huvuddelen av det område som utropades som Azawad. Fredsavtalet utgör planen för hur maliska staten skall etableras igen i norr samtidigt som de beväpnade grupperna skall avväpnas och hjälpas tillbaka till det maliska samhället igen. FN utgör härvid den enskilt viktigaste organisationen att utgöra en stabiliserande faktor utöver parternas vilja att följa avtalets innebörd. Artilleri & Luftvärn

Den FN-ledda operation i sektor Väst i Mali består totalt av cirka 3 500 man från ett tiotal länder, varav Sveriges bidrag är cirka 250 personer.

Två svenska militära bidrag Sverige bidrar militärt på två sätt här i Mali. Dels via EU genom European Union Training Mission (EUTM) i Mali som stödjer i utbildning av maliska armén. Bidraget består av ett tiotal officerare som utbildare och i stabsbefattningar. Det andra bidraget utgörs av militära stabsofficerare och ett kvalificerat underrättelseförband till FN. Bidraget består av cirka 250 militärer och ett mindre antal från FMV. EUTM bidraget verkar främst i södra Mali och MINUSMA bidraget i provinsen Timbuktu med basen Camp Nobel i staden Timbuktus utkanter. Rent generellt är de största truppbidragande förbanden i MINUSMA från grannländer till Mali. Länderna är i olika grad påverkade av situationen men gemensamt är att de behöver en stabil granne i Mali som annars utgör ett hot för deras egen utveckling. Länderna ifråga är Burkina Faso, Togo, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Elfenbenskusten, Nigeria, Mauretanien, Senegal samt Tchad. Många av dessa är stater med svag ekonomi och i övrigt interna bekymmer. Burkina Faso upplevde en statskupp för mindre än 10 månader sedan. Terrorattentat har förekommit i de flesta länderna under senaste året och det finns etablerade terrorgrupper hos många av dem. De har också många andra utmaningar som stora flyktingströmmar, fattigdom och för inte att tala om den senaste Ebola epidemin där många av dessa länder var drabbade. 15


Lång reflektionslista Det finns många saker att reflektera över så här långt som skillnader mellan kontinenter, kulturer, välstånd, gender, utbildning, teknisk nivå, ledarskap. Listan kan göras mycket lång. Jag vill kort reflektera över förhållandet mellan de olika ländernas effektivitet och användbarhet. I sektorn finns tre infanteribataljoner (850 man/bataljon) om vardera fyra skyttekompanier, lednings och logistikenheter. Sektorn består totalt av cirka 3 500 man från ett tiotal länder. En infanteribataljon har 16 pansarterrängbilar vilket ger fysiskt skydd till 160 soldater mot det dominerande hotet som är IED och minor. Ett annat stort hot är beskjutning av camper med indirekt eld i form av granatkastare och raketer. Förläggningar, förråd och arbetsplatser är normalt oskyddade mot tung eld och sensorer samt larm som varnar för indirekt eld saknas. I övrigt är förbanden utrustade med AK 47, RPG-7, kulsprutor av olika kalibrar och bristfälliga (ej kompatibla) kommunikationssystem. Gemensamt är också förmågan att vidmakthålla materielen vida underskrider de faktiska behoven. Förbanden har sällan erfarenhet av materielen och de metoder som krävs och/eller som den ger möjlighet till. Huvuddelen av förbanden har franska som kommandospråk medan ett fåtal har engelska inklusive de flygande förbanden. Mycket få i de fransktalande förbanden talar engelska och vice versa.

Luftburet underhåll landar under pågående operation i öknen.

Hårda påfrestningar

Förbanden har låg skyddsnivå utifrån rådande hotbild. Komplexa attacker med IEDer och direkt eld. Förbanden har ett fåtal minskyddade fordon. 16

Hur passar de svenska enheterna in i denna insats? Från mitt perspektiv så har svenskarna i stort sett inga problem. Dock bör påpekas att alla förband, personal som materiel, utsätts för mycket stora påfrestningar utifrån geografiska och klimatiska förhållanden. Deras utrustning och materiel tillsammans med förståelsen för utrustningens, möjligheter och begränsningar gör skillnad. Detta tillsammans med svenska personalens nyfikenhet, initiativförmåga och förutseende ger en helt annan effekt än andra förband. Det är mycket tydligt att västländerna är i många hänseenden har ett försprång i utbildning, metoder, teknik, utrustning, logistik och förmågan att nyttja alla dessa faktorer till effektiv helhet. Artilleri & Luftvärn


Det finns dock en faktor som vi i västländerna kommer att tvingas till att diskutera och hantera på sikt. Idag omgärdar sig de flesta västländerna sig med olika restriktioner, begränsningar, caveats, note verbal syftande till att inte utsätta förbanden för stora risker eller konsekvenser om något oönskat händer. Det mynnar ut till att andra förband ges uppgifter som västländer inte vill, kan eller får genomföra. Detta är till föremål för diskussion hos personalen från de länder som idag inte har dessa begränsningar. Frågan man måste ställa sig i det längre perspektivet är vilka länder som kommer att ha förband som kan lösa de uppgifter som krävs i framtida FN-missioner oaktat risker? Kommer en del av världen ställa sig vid sidan om och enbart ställa krav och möjligen ställa ekonomiska medel till förfogande och kommer det finnas länder som vill göra de riskfulla uppdragen? Detta är svåra frågor att besvara. En av käpphästarna i ett gott ledarskap är att inte ställa större krav på omgivningen än vad du kan ställa på dig själv. Slutligen är det inte med en viss stolthet att vara svensk och tjänstgöra i områden med svenska förband. Svenska förband har mycket högt anseende, från alla läger, vilket de och alla som stödjer dem hemifrån väl förtjänar, utifrån den professionalism och attityd de genomför sina uppgifter och uppdrag.

Artikelförfattaren, överste Torbjörn Larsson håller tal till en skyttebataljon från Burkina Faso.

Foto: Gustav Dahlgren och Johan Lövgren.

FAKTA – MALI OCH MINUSMA MINUSMA: Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali. Senaste mandatet från Säkerhetsrådets resolution 2295 (29 juni 2016). Maximalt antal personal tillåtet i mandatet: 13.289 militärer och 1.920 poliser. Aktörer: FAMa (Malis försvarsmakt), FN, EU, ett stort antal frivilligorganisationer. Säkerhetshotande aktörer: Al Qaida i Maghreb, Al-Mourabitoun, ett flertal självförsvarsmiliser samt rent kriminella grupperingar.

Artilleri & Luftvärn

17


Saab fick order på robot 70 NG För nästan exakt fem år sedan lanserade Saab Dynamics den nya versionen av robot 70-systemet, RBS 70 New Generation (NG). För någon vecka sedan skrev Saab och en kund ett större kontrakt på systemet. Ordervärdet uppgår till knappt 400 miljoner kronor och leveranser kommer att ske under perioden 2018-2020 följt av långvarigt underhåll och support av systemen. ­-Vi är mycket nöjda med att ha kunnat säkra den här ordern. 70 NG fyller högt ställda operativa krav för framtidens stridsfält och vi ser att det finns en stor potential för ytterligare kunder, såväl nya som befintliga 70-kunder, att välja NG-systemet, säger Michael Höglund, chef för marknad och försäljning på Missile Systems inom Saabs affärsområde Dynamics. Branschens karaktär och omständighet som rör kunden gör att ytterligare information om avtalet inte kommer att offentliggöras, meddelar Saab. 70 NG har som, Artilleri & Luftvärn tidigare presenterat, en ny typ av sikte med integrerad och högupplöst värmekamera som möjliggör verkan dygnet runt. Systemet har också ett avancerat invisningssystem som förbättrar både reaktionstid och målfångning. En kund som dock är offentlig är Lettland som också beslutat sig för att utlösa sin option på att köpa ytterligare robot 70-system. Lettland fick robot 70-system som en del av svenska försvarsmaktens Baltstöd 2004 och har sedan dess varit en kund till Saab Dynamics. 18

Artilleri & Luftvärn


NASAMS Extended Range Supersedes HAWK performance with active missile NASAMS Baseline - Full interoperability with other NASAMS user nations NASAMS Open Network Centric Architecture - Plug and Fight - Legacy sensors and weapons can be fully integrated - Distributed deployment - survivability AMRAAM-ER (Extended Range) - Production delivery in 2019 New Air Defence Console - Revolutionizing operator interface and information management

www.kongsberg.com Artilleri & Luftvärn

19


Hemvärnets första grundutbildade granatkastarpluton är redo för examensceremonin.

Examen för Hemvärnets första granatkastarpluton – Visst är dom bra? Rösten hos Mikael Lundin, chef för Dalregementsgruppen i Falun, nästan spricker av stolthet sekunderna efter att mullret från den sista granatsalvan ebbat ut på Faluns skjutfält. Hans stolthet rör slutövningen för 29 soldater. En unik skara då de tillhör Hemvärnets första omgång grundutbildade granatkastarsoldater någonsin. Efter tio veckors befattningsutbildning har nu Hemvärnet fått ytterligare en omgång granatkastarsoldater att placera in till de fyra granatkastarplutoner som ska ingå i Hemvärnets bataljonsorganisation. Individer som denna gång nyrekryterats och sedan gått gängse utbildningsväg via grundläggande militärutbildning (GMU) innan befattningsutbildningen tog vid. – Den första omgången som utbildades av oss här i Falun tillhörde ett försöksprojekt. 20

Nu har vi visat att det inom en period av tio veckor är möjligt att få fram en grundutbildad eldlednings- och granatkastarsoldat. Vi har till och med kommit längre än vad som planerats då vi överstigit kraven för flera befattningar och nått en högre målsättning än vad som slagits fast i den ursprungliga utbildningsplanen, säger Dalregementsgruppen utbildningsansvarige, kapten Torbjörn Jönsson.

Artilleri & Luftvärn


– Ni är pionjärer inom Försvarsmakten som de första att i Hemvärnets regi genomföra grundutbildning till granatkastarsoldat.

u

v

w

x

1. Inom tio minuter ska pjäsen vara eldberedd. 2. Plutonens pjäsgrupper kommer till nya grupperingsplatsen. 3. Grovriktning av pjäs pågår. Riktaren Erik Blomfjord i arbete. 4. Eld! Skogsgläntan döljs under några sekunder av alla krevader när granaterna når sitt mål och stoppar den fientliga framryckningen. Artilleri & Luftvärn

21


Bild till vänster, Överstelöjtnant Mikael Lundin, chef för Dalregementsgruppen inspekterar plutonen under avslutningsceremonin vid gamla I 13 i Falun. Bild till höger, E-skivan är fortfarande "still going strong".

Det börjar mullra i slutet av grusvägen och snart pågår grupperingen av de tre pjäserna för fullt när de tre bandvagnarna stannat. Gruppchefen Cecilia Pousette ger order till pjässervisen som snabbt och med vana handgrepp sätter upp riktplåtar och sedan grovinriktar pjäsen. Cecilia förklarar att för ett antal månader sedan hade hon ingen koll på vad ett granatkastarsystem kan prestera. – Jag såg det som en stor personlig utmaning att genomföra GMU och när jag blev erbjuden att göra GMU så nära bostaden nappade jag direkt. Desto mer kunskap jag fick om granatkastarfunktionen, desto mer nyfiken blev jag att genomföra befattningsutbildning till gruppchef. Det är ett beslut som jag definitivt inte ångrar, säger Cecilia och ger order om högsta eldberedskap. Tidskravet för snabbgruppering under tio minuter klarar Cecilias grupp utan problem. En knapp kvart senare kommer eldsignalering från eldledaren Jakob Wedman som nu mätt in den framryckande angriparen i en skogsglänta sju hundra meter längre fram i terrängen. 22

Stolt chef Signalisten Viktor Wennerström skickar koordinater och eldkommando. Mindre än minuten senare ligger elden tät i skogsgläntan och framryckningen kan med stor säkerhet anses vara stoppad. Det är då rösten spricker för överstelöjtnant Mikael Lundin. Hans stolthet över resultatet går inte att ta miste på. – Men, vi har också haft våra utmaningar för att ro utbildningen i hamn. Bara detta med tillgången till övningsammunition har varit ett besvärligt kapitel för sig. Plutonen har som ersättning skjutit över 300 spränggranater 58Z som kan användas med restriktioner, eftersom det inte finns tillgång till tillräckligt mängd övningsammunition. I fortsättningen är ammunitionsfrågan akut då ammunition måste anskaffas och det med högsta prioritet, säger Mikael Lundin. – När vi genomför en så pass tidspressad och komprimerad utbildningsplan som vi gjort i detta fall måste vi utbilda pjäsgrupper och eldledningsgrupper samtidigt. Då duger det inte att bara ha tillgång till laddövningsgranater, poängterar Torbjörn Jönsson. Artilleri & Luftvärn


Verkliga pionjärer Granatkastarplutonen som fick sina utbildningsbevis i samband med en högtidlig ceremoni fredagen den åttonde juli kommer nu att krigsplaceras vid 177:e granatkastarplutonen inom Hemvärnets Dalabataljon. – Ni är pionjärer inom Försvarsmakten som de första att i Hemvärnets regi genomföra grundutbildning till granatkastarsoldat. Många har med spänning följt utbildningens framsteg för att se om de högt satta utbildningsmålen för en granatkastarpluton skulle nås. Tillsammans med er dugliga instruktörer har ni visat att detta är fullt möjligt och ni ska vara stolta över er insats. Jag är det, deklarerade överstelöjtnant Mikael Lundin i sitt högtidliga tal.

u

v

w

1. Signalisten VIktor Wennerström skickar eldkommand till pjäsplatsen. 2. Gruppchefen Cecilia Pousette från Stora Skedvi utanför Borlänge tar stolt emot sitt diplom för väl utfört utbildning. Nu ingår hon i Dalabataljonens 177:e granatkastarpluton. 3. Tillförsel av ny ammunition är en kritisk faktor för att kommande utbildningar av fler granatkastarplutoner ska bli lyckade. Artilleri & Luftvärn

23


Motståndarens UAV:er - en utmaning endast för artilleriet och luftvärnet? Hur skall en flygbas som skyddas av luftvärn kunna fungera om motståndarens specialförband nyttjar stridstekniska UAV för lägebestämning och sedan använder taktiska ballistiska missiler för bekämpning? Hur skall en brigad kunna fungera om motståndaren kontinuerligt positionerar förbanden med vetskap om var vi är eller inte är? När vi resonerar om hur UAV kan användas resonerar vi gärna kring hur vi kan nyttja de möjligheter som UAV-funktionen ger. Vad innebär det för oss ifall en motståndare nyttjar UAV? Vad innebär det ifall han utnyttjar UAV:er av olika typer och i stor omfattning? I Ukraina har den nationella armén fått lära sig den läxan av de hårda av ryskstödda separatisterna. Bara 10-15 minuter efter att enheten blivit överflugna av UAV utsätts de för bekämpning. Det är handlar då inte om precisionsbekämpning utan en mycket omfattande bekämpning med hjälp av system för indirekt eld. (Foundation, 2015). UAV-området är ett av de områden som ryska försvarsmakten satsat stort på. Inte minst visar detta sig i vilken stor mängd av olika typer av UAV:er som har använts över Ukraina. (Foundation, 2015). Krigshistorien är full av händelser där nya förmågor får en avgörande betydelse för utgången av en konflikt. Medel och motmedel är inget nytt när man i efterhand reflekterar över händelseförlopp. Detta innebär att vi alltid måste vara lyhörda och observanta på teknikutvecklingen. 24

Vilken taktikanpassning måste vi vidta? Vilka motmedel måste vi utveckla när motståndaren kontinuerligt kan lägesbestämma oss? Hur påverkar effektivast den funktionskedja som krävs för att motståndaren skall kunna nyttja sina UAV? Hur skall vi tvinga motståndaren till att anpassa sitt uppträdande? Hur skall en artilleribataljon överleva om den hela tiden lägesbestäms av motståndarens UAV och kontinuerligt utsätts för bekämpning. Nämnda scenarion kan inte anses vara futuristiska utan snarare historiska om man reflekterar över vad som skedde i Bekaadalen, Libanon, 1982. Vi behöver omgående och systematiskt angripa detta problem. Det kan innebära stora förändringar i taktik och ställer troligen krav på nya motmedel. Medel för att utveckla denna förmåga måste troligen tas inom befintlig budget vilket knappast underlättar acceptansen för behovet av nya förmågor, men att inte agera är att riskera något värre. Tänk om alla fåglar istället vore UAV? Vi kanske snart är där? Major Roger Nilsson, Utbildningsavdelningen, LvSS Artilleri & Luftvärn

Foto: Karl Bendroth

Debatt:


Jägare tar över A 9:s chefsstol Från och med den sjunde november tar en jägarsoldat över befattningen som chef för landets artilleriregemente. Jonas Lotsne heter skaraborgaren som efterträder Johan Pekkari som regementschef för A 9 i Boden. Jonas Lotsne är 42 år och har sin bakgrund som jägarsoldat vid Livregementets Husarer, K 3, i Karlsborg. Lotsne har en gedigen erfarenhet av underrättelsearbete, bland annat som chef för 32:a underrättelsebataljonen samt ett antal års tjänstgöring vid Högkvarteret med inriktning på underrättelsetjänst. Jonas är uppväxt i Lidköping och gjorde sin värnplikt vid K 3 innan han gick vidare till officersutbildning. Efter avslutad officershögskola, började han 1997 jobba som eldledningsinstruktör vid Jägarpluton. Fram till första november i år var han avdelningschef på taktikavdelningen vid FMLOG där har han sedan april i år arbetat med försvarsplanering och krigsorganisering av FMLOG. Före det gjorde han under 2015 internationell insats som chef för den andra svenska kontingenten i Mali, Mali02.

Det sistnämnde konstaterar regementschefen att han kommer att få väsentligt större möjligheter att utöva med tanke på de senaste årens snöfattiga vintrar i Mälardalen. När Jonas Lotsne tillträder som regementschef befordras han till överste. Hans företrädare, överste Johan Pekkari, återvänder till Högkvarteret och Ledningsstaben i Stockholm i början av november.

"Jackpot" – För min del är det en jackpot att få arbeta vid och få mycket mer detaljerad kunskap om ett truppslag som jag hittills haft en del att göra med och som jag har utvecklat ett starkt intresse för – artilleriet, säger Jonas Lotsne. Han ber dock att i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn få återkomma med mer utförligare text om vad han vill att artilleriet ska uppnå framgent. – Jag vill också understryka att efter några år på en högre stab känns det extra stimulerande att få jobba mer handfast med och i ett förband. Jonas Lotsne är gift och har tre söner och en dotter. Familjen bor i centrala Stockholm. Fritidsintressena består bland annat av segling, resor samt skidåkning. Artilleri & Luftvärn

25


Artilleri- och luftvärnsklubben Intressanta föreläsningar i Kristianstad

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Johan Pekkari Artilleriregementet Box 9113 961 19 Boden 0921-34 80 00

Två högaktuella föreläsningar står på programmet för hösten för artillerimuséet i Kristianstad.

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

25 oktober

Artilleri-Tidskrift

Den 25 oktober talar förre arméchefen, generalmajor Anders Brännström. Föreläsningen startar 18.30 och kostnad är 75 kronor inklusive enklare förtäring. Anmälan senast 20 oktober till Jan Seebass, 0708-23 71 18, mail seebass@home.se eller Jörn Holmgren 0735-19 89 01, jorn@jofu.nu

24 november

Ytterligare ett rykande aktuellt ämne, personalförsörjningen till Försvarsmakten står på agendan den 24 november. Då kommer regeringens utredare Annika Nordgren Christensen till muséet för att berätta om slutsatserna av hennes utredning som presenterades så sent som i slutet av förra månaden. Föredraget inleds 18.30 och kostnad är 75 kronor.

Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2016 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Anmälan senast 20 november per telefon till Jörn Holmgren 0735-19 89 01 alternativt jorn@jofu.nu STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

26

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

27


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.