Artilleri tidskrift nr 4 2015

Page 1

Artilleri & Luftv채rn Artilleri-Tidskrift nr 4 2015Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Nr 4 | 2015 | årgång 144

Innehåll Viktig internationell samverkan__________________________________________ 4 Lars Jonsson Nordiskt artilleriinspektörsmöte i Norge___________________________________ 6 Lyckad testskjutning av robot 70 NG______________________________________ 8 Luftvärnet på Gotland________________________________________________ 10 Roger Åhfelt Luftvärnets koncept klarar framtidens krav_______________________________ 14 Mattias Elfström Årets Saabstipendiater_______________________________________________ 16 Ulf Gullberg Hur blir artilleriet ett system för bekämpningssystem_______________________ 18 Stefan Nordberg Upploppet kvar för Excaliburprojektet____________________________________ 22 Kallelse till årsmöte__________________________________________________ 26

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Omslagsbild: Fyr! En av 91:a artilleribataljonens Archerpjäser avfyras i samband med höstens övningsserie i Älvdalen. Foto: Per Balkåsen. Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Ordförande Stefan Jönsson

Internationell samverkan allt viktigare Försvarsministern har varit på besök i Halmstad och det står helt klart att utvecklingen i vårt närområde, läs Ryssland, bekymrar honom i allra högsta grad. Den ryska annekteringen av Krim och inblandningen i Ukraina är händelser som inte ska slätas över eller glömmas bort utan istället användas som ett varnande exempel på att vi inte delar de grundläggande värderingarna med Ryssland. Kraven på oss att kunna hävda territoriet, att snabbt kunna ingripa mot kränkningar är av helt avgörande betydelse för vår minister.

Återtagningsförmåga Han pekar också på att snabbt återta den militära förmågan på Gotland som en av de enskilt viktigaste delarna i försvarsbeslutet. Artilleri- och Luftvärnsregementet har i höst genomfört verksamhet som riktas mot just dessa förmågor. Båda regementena har genomfört beredskapsövningar där luftvärnet fick uppgiften att skydda Gotland och artilleriet testade sin depåorganisation.

4

En annan viktig del är internationell samverkan och där har båda regementena genomfört verksamhet under hösten. Chefen för Artilleriregementet har deltagit i Nordiskt artilleriinspektörsmöte och Luftvärnsregementet har fördjupat samarbetet med SAMWING 1 i Husum, Tyskland genom ett ”letter of intent” som jag och min tyske kollega undertecknade i våras. Denna avsiktsförklaring gör vi nu verkstad av. För en tid sedan var tyskarna hos oss och då gick vi igenom flera olika områden såsom övningar, gemensam SOP, utbildningar för officerare, växeltjänstgöring med mera. Det ser ut att bli både ett givande och spännande samarbete med Tyskland. Den fjärde december lämnade jag över befälet till överste Anders Svensson under en trevlig och värdig ceremoni. Jag önskar min kamrat och styrelseledamot lycka till. För min del går tåget till Stockholm och Högkvarteret där förberedelserna för min tjänst i USA ska påbörjas. Jag vill tacka er medlemmar, företagsmedlemmar och styrelseledamöter för ett bra 2015. Passa på att njuta av allt det goda som jul och nyår för med sig och ta tid att umgås med nära och kära.

Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


De fyra nordiska artilleriinspektörerna tillsammans med sina följeofficerare, längst fram från vänster: överstelöjtnant Søren Høst (Da), överste Johan Pekkari (Sv), överste Lars Huse (No) samt överste Pertti Lahtinen (Fi).

Nordiska länder i samma sits som Sverige Årets nordiska artilleriinspektörsmöte genomfördes i år i Norge då det var norrmännens tur att arrangera det årligt återkommande mötet. Som sig traditionen medför deltog Sverige, Danmark och Finland med respektive inspektörer. Svenska delegationen bestod i år av A 9:s regementschef, överste Johan Pekkari samt överstelöjtnant Lars Jonsson, ArtSS. Syftet med mötet är dels att uppdatera varandra inom artilleri- och granatkastarområdet, dels att identifiera områden inom utveckling, utbildning och övning/träning som länderna kan samarbeta kring eller att fördjupa redan pågående samarbeten. 6

Måste omsätta artillerisystem De tre dagarna omfattade till stor del informationsutbyte, där vi kan konstatera en ömsesidig gemensam nämnare i de olika utmaningar respektive land står inför. Det är inte bara Sverige som har haft eller har ett stort operativt behov av att omsätta sina artilleri- och granatkastarsystem. Norge och Danmark planerar att omsätta hela sitt brigadartilleri fram till 2020, där flera kandidater finns bland floran av 155 millimeterssystem. Finland har en liknande situation men planerar att omsätta del av sin stora numerär av 122, 130 och 152 millimeters artilleri till kaliber 155 millimeter. Inom granatkastarområdet är det Sverige, Norge och Danmark som sticker ut med anArtilleri & Luftvärn


Norska, digitala stödsystem för Close Air Support förevisades under inspektörsmötet.

skaffning/uppgradering av stridsfordonsmonterat 120 mm (Sverige), stridsfordonsmonterat 81 mm (Norge) samt återtagning av hela förmågan avseende 120 mm granatkastare (Danmark). Andra likheter som konstaterades är utmaningen inom personalförsörjning att rekrytera och behålla personal inom funktionen i Sverige, Norge och Danmark.

En smula samkväm och middagar är alltid ett uppskattat inslag.

Digitalt stöttad eldledning Förutom de informativa programpunkterna omfattade mötet intressanta föreläsningar varvat med givande diskussioner kring bland annat artillerilokaliseringsradar, digitalt stöttad eldledning (DA FS) och flygunderstöd till markförband (DA CAS) med 3D-kartering, interoperabilitet, ledningsstödsystem samt styrd artilleriammunition. Utöver presentationerna från respektive land och diskussionerna genomfördes en uppskattad demonstration av Norges interoperabilitetsförmåga till DA CAS i hela bekämpningskedjan, från sensor till verkan med stridsflyg. Mötet avslutades med information om nästa större nordiska övning inom funktionen, Nordic Artillery Exercise (NAX) i Finland 2017, och att identifiera gemensamma områden för framtida samarbeten. Artilleri & Luftvärn

Överstelöjtnant Lars Jonsson Artikelns författare och fotograf är överstelöjtnant Lars Jonsson, ställföreträdande chef, tillika utvecklingschef vid ArtSS. Författaren har tjänstgjort på A 9 sedan första juli förra året och kommer senast från I 19. Han har även arbetat mellan 2001 och 2006 i projekt SSG 120/AMOS på Markstridsskolan samt genomfört utlandstjänstgöring i Afghanistan.

7


Foto:Saab

Tjeckien först:

Lyckad testskjutning av robot 70 NG Tjeckien är det första land som integrerat Saab luftvärnssystem 70 New Generation (NG) i ett befintligt system. I slutet av oktober provsköt tjeckiska arméns 252:a luftvärnsbataljon robot 70 NG. Provskjutningen inkluderade ett flertal skott som samtliga resulterade i perfekta träffar mot flygande mål. Utöver tester av systemets taktiska och tekniska förmågor, genomfördes även verifikationer av systemets förmåga att bli fullt integrerat i landets befintliga luftvärnssystem. – Förutom den lätta vikten och det integrerade mörkersiktet, är den stora fördelen med nya 70 NG den automatiska målföljaren. Den ger skytten möjlighet att låsa på målet varvid finriktningen sedan sköts helt av systemet. Det är som att operera ett ”fire and forget-system”, som är bevisat ostörbart. Till och med när skytten är under stor press under ett enga-

8

gemang, är det i princip omöjligt att missa målet, säger Jan Suchy, chef för 252:a luftvärnsbataljonen. Saab å sin sida beskriver integration av NG-versionen i en befintlig luftvärnsplattform som ett ”genombrott både tekniskt som samarbetsmässigt”. – De lyckade skjutningarna är ett bevis på att RBS 70 NG är ett modernt och flexibelt markbaserat luftvärnssystem med världsledande förmågor. Vi har utvecklat systemet för vilken stridssituation som helst, kommenterar affärsområde Dynamics chef, Görgen Johansson.

Artilleri & Luftvärn


NASAMS Extended Range Supersedes HAWK performance with active missile NASAMS Baseline - Full interoperability with other NASAMS user nations NASAMS Open Network Centric Architecture - Plug and Fight - Legacy sensors and weapons can be fully integrated - Distributed deployment - survivability AMRAAM-ER (Extended Range) - Production delivery in 2019 New Air Defence Console - Revolutionizing operator interface and information management

www.kongsberg.com Artilleri & Luftv채rn

9


Första bataljonsövningen på Gotland sedan 2010:

Luftvärnet åter på Gotland – Ni har visat att vi kan och att vi vill försvara Gotland. Ert agerande under dessa dagar har imponerat på en rad viktiga besökare, bland annat arméchefen, general Anders Brännström. Dessutom har ni imponerat på mig, vilket baske mig inte är så lätt! Så sammanfattade chefen för Luftvärnsregementet, överste Stefan Jönsson, höstens bataljonsövning för 61:a och 62:a bataljonerna.

Det var enligt samstämmiga uppgifter fem år sedan Gotland var platsen för en luftvärnsövning. Då var luftvärnet på plats på ”öjn” som en del i övning Focus. Ytterligare några år tidigare sköts också skarp robot i samband med Högkvarterets beredskapsövning Dagny. Denna gång inleddes övningen med ett beredskapsskede som startade de sista dagarna i oktober. Under söndagen gick larmet för regementets bataljoner. Måndagen ägnades åt förberedelser och en förstyrka rullade iväg. Merparten av 10

förbandet marscherade under natten till tisdag den 3 november från Halmstad till Oskarshamn för att sedan transporteras med färja till Visby hamn. Överfarten eskorterades av korvetter från fjärde sjöstridsflottiljen i Berga. I Visby väntade en ledningsomgång från Högkvarteret (Förstärkningsledning Gotland) på att ta emot förbandet och ge vidare order. Några timmar senare på tisdagskvällen var stora delar av bataljonen eldberedd längs med det östra kustbandet. Artilleri & Luftvärn


– Välkomna till Gotland och Hemse! Nu är det er tur att kliva in i händelsernas centrum....

”Nostalgi med i bilden” – Det känns alldeles perfekt att vara åter hemma på ”öjn” och öva med vårt förband och dessutom visa att vi på ett taktiskt korrekt sätt med såväl marina och flygburna eskortenheter kan transportera förbandet till Gotland både sjö- och luftvägen, säger bataljonens stabschef, gotlänningen major Mats Lövdahl som inledde sin karriär som luftvärnsofficer på idag nedlagda Lv 2 i Visby. – Det är välkänd terräng för min del som bataljonen kommer att öva i och det är klart att det finns en del nostalgi med i bilden för min egen del, säger Mats Lövdahl. Det som från början var enbart en ren övning för luftvärnet och delar av Flygvapnet blev under tiden som hösten gick till slut en verksamhet för hela Försvarsmakten då beslut fattades om att kontrollera beredskapen även för andra enheter. Därmed var den största militära övningen på Gotland sedan 2010 ett faktum, med deltagande av ett komplett stridsvagnskompani från P 4 i Skövde, Trängregementet i Skövde, marina enheter samt specialförband.

Bataljonens stabschef, gotlänningen major Mats Lövdahl och Thuresson kollar kartan för stabens grupperingsplats på östra delen av ön.

Förstärkning från 62:a Under torsdagen anlände förstärkning till Gotland i form av soldater och officerare från 62:a luftvärnsbataljonen. En timme efter ankomsten till Visby flygplats togs förstärkningarna emot av chefen för 61:a, överstelöjtnant Mikael Beck. – Välkomna till Gotland och Hemse! Nu är det er tur att kliva in i händelsernas centrum och få en bra och effektiv träning för respektive befattning. Ni är eftertraktade av era kollegor som varit här sedan i tisdags. Det har hittills gått bra men initialt var det tungt med en lång marsch och gruppering nattetid i, för många, okänd terräng, berättade bataljonschefen. De 70 tillresta soldaterna och officerarna tillhör Luftvärnsregementets bataljon, som bemannas av till huvuddelen av tidvis anställda soldater samt reservofficerare. Artilleri & Luftvärn

Chefen för 61:a, överstelöjtnant Mikael Beck har åkt åtskilliga tiotals mil i sitt ledningsfordon. 11


Ingen skarpskjutning Någon skarpskjutning med robot 70 blev det dock inte för plutonerna. Vädrets makter ställde till det under de båda planerade skjutdagarna, lördag och söndag 7-8 november. Först låg dimman tät och sedan drog stormen Freja fram över Gotland med vindstyrkor över 20 meter per sekund. Blåsten mojnade inte heller tillräckligt för att reservdagen på söndagens skulle kunna nyttjas. Arméchefen, Anders Brännström, som besökte bataljonen under en dag poängterar betydelsen av att öva på Gotland med de signaler som Försvarsmakten sänder både till medborgare i landet och en potentiell angripare: – Helt klart ska vi öva mer på Gotland. Det står tydligt i regeringens anvisningar att när vi ännu inte har en fast gruppering på ön ska vi öva hela arméns förband mer på Gotland, vilket vi nu gjort under ett antal dagar på ett imponerade professionellt sätt.

u 1. Det blev dessvärre inga avfyrade robot 70 under övningen på Gotland. Höstens första storm "Freja" satte stopp för skjutningarna.  2. Förstärkningar från 62:a luftvärnsbataljonen har anlänt till Hemse.  3. Biträdande övningsledaren, major Mathias Johansson diskuterar den fortsatta övningen med major Niklas Uddén.  4. Innan överfarten till Gotland genomfördes en TOLO vid kajen i Oskarshamn.  5. Vindstyrkorna var för starka för att robotskjutning skulle kunna genomföras, konstaterar verkanskompaniets övningsledare, major Magnus Stegmark (t.h).

v

w 12

x

y Artilleri & Luftvärn


U

V

W

X

6. Två korvetter från fjärde sjöstridsflottiljen, HMS Visby och Karlstad eskorterade den fullastade färjan över Östersjön.  7. Andreas Norrman är en av luftvärnsbataljonens tidvis anställda sjukvårdare. En tjänst som passar honom som handen i handsken då Andreas till vardags är en av Halmstads ambulanssjukvårdare.  8. Joakim Hejde, Joakim Björklund, Tommy Nilsson, Gustav Trojefors samt Mattis Rubin väntar på att ersättningsomgången från logistikkompaniet ska bli klar.  9. Armétaktisk chef, brigadgeneral Stefan Andersson var ett eftertraktat intervjuoffer för media när luftvärnsbataljonen anlände till färjeterminal i Visby. Artilleri & Luftvärn

13


Luftvärnets koncept klarar framtidens krav I årets första nummer av Artilleri & Luftvärn beskrev överstelöjtnant Roger Åhfelt hur Luftvärnets Stridsskola (LvSS) börjat med taktikutvecklingen inför tillförseln av nya luftvärnssystem. I artikeln beskrevs taktikens sammanhang mellan mål, medel och metoder. I denna artikel som också skrivits av Roger Åhfelt presenteras och beskrivs mer detaljerat grunderna för luftvärnets strid - det taktiska konceptet. I Försvarsmakten används koncept såsom: ”…den bärande idén och grundläggande föreställningen om hur olika delar av den militära verksamheten ska kombineras och samordnas.”1 Luftvärnets taktiska koncept utgår ifrån fyra grundläggande principer; kraftsamling, mix (kombinerade vapen), rörlighet samt samordning för hur luftvärn skall kombineras och samordnas i ett taktiskt sammanhang. Principerna har utvecklats genom luftvärnets drygt hundraåriga historia och har befästs trots intensiv teknik- och hotutveckling. Den första definitionen av principerna som ett koncept återfinns i amerikanska reglementen från slutet av andra världskriget såsom ”mass, mix, mobility and integration”. Konceptet är idag internationellt vedertaget och återges bland annat i Natos handbok för interoperabilitet. Att kombinera de fyra principerna ökar luftvärnets förmåga att möta en mångfacetterad luftmotståndare, samtidigt som chanserna för egen överlevnad ökar. Här följer en kort definition av principerna. Jag för sedan ett resonemang för om konceptet är fortsatt tillämpbart i framtidens luftvärn.

Kraftsamling Kraftsamling innebär att i tid och rum kunna verka med så mycket luftvärn som möjligt. Genom kraftsamling åstadkoms därigenom en högre täthet eller densitet av verkans- och/eller underrättelseförmåga som ökar sannolikheten till framgång. Det är ”…vapensystemens prestanda tillsammans med sensorinformationens kvalitet som avgör graden av kraftsamling.”2 14

Beslutet om kraftsamling kan dels bestå i att prioritera vilket objekt som skall skyddas med luftvärn, dels att inom lösandet av en uppgift prioritera en särskild hotriktning. Kraftsamling innebär samtidigt att chefer måste acceptera risker i andra områden eller riktningar. Luftvärnsförband har i alla tider försökt förutse den mest sannolika angreppsriktningen utifrån motståndarens basering, räckvidd, terräng, vapenlast mm. i syfte att just kunna kraftsamla elden. Luftvärn har därför regelmässigt grupperats med huvuddelen av enheterna i bedömd primär hotriktning och mindre del i eventuell sekundär riktning. Tillkomsten av kryssningsrobotar med räckvidder på hundratals mil har ändrat förutsättningarna för luftvärnet. Enstaka eller mängder av kryssningsrobotar kan idag angripa ett objekt från en eller flera riktningar samtidigt. Hotbilden ställer därmed krav på luftvärn som kan skydda objekt 360 grader runt om med hög momentan eldkraft.

Mix – kombinerade vapen Mix utgörs av att olika typer av verkans- och sensorsystem kombineras i lösandet av en uppgift. Mix utgör en förutsättning för att kunna hantera olika typer av lufthot till exempel attackflygplan, kryssningsrobotar, helikoptrar, UAV, ballistiska missiler (TBM), samt raketer och artillerigranater (RAM). En kombination av system gör att svagheter i ett system kan kompenseras av andra systems styrkor. I dagens svenska doktrin 1. Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 141. 2. Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, s. 88.

Artilleri & Luftvärn


De olika taktiska koncepten; mix, kraftsamling, kombinerade vapen samt rörlighet ställer stora krav på samordning, konstaterar överstelöjtnant Roger Åhfelt, chef för 62:a luftvärnsbataljonen.

benämns detta som kombinerade vapen. Luftförsvaret är i sig ett bra exempel på kombinerade vapen genom att verka samordnat med luftvärn och eget jaktflyg. Genom att gruppera med en mix av olika typer av luftvärnssystem kompliceras situationen för motståndaren och utsätter denne för ett dilemma. Optimeras taktiken mot en typ av luftvärn så blottas svagheter mot andra. Mix av system ökar därmed luftvärnets förmåga samtidigt som motståndaren ställs inför ett mer komplext hot.

Rörlighet Rörlighet inom luftvärnet syftar dels till att nå gruppering varifrån verkan kan uppnås, dels till att öka det egna skyddet genom att försvåra motståndarens möjlighet att upptäcka och bekämpa luftvärnet. Idag finns luftvärnet samlat på en fredstida regementsplattform mot förr i tiden då det fanns fler regementen från norr till söder. Detta ställer ökade krav på luftvärnsförbandens operativa rörlighet för att snabbt och flexibelt kunna lösa uppgifter varhelst det är efterfrågat såväl nationellt som internationellt.

Samordning Samordning sker inom hela luftförsvaret i syfte att öka den sammanlagda effekten mot en luftmotståndare samtidigt som risken för vådabekämpning av egna minimeras. Samordning måste ske inom luftvärnsförbandet, med understödda enheter och med flygstridskrafter. Samordning sker genom gemensamArtilleri & Luftvärn

ma metoder och tekniska stödsystem. Utbyte av luftlägesinformation och en gemensam ledning utgör grunden för samordning. Förr utfördes samordning oftast genom att separera eget flyg och luftvärn i tid och rum. I dagens krigföring måste en gemensam effekt och synergi kunna åstadkommas i samma luftvolym, vilket kan medges med modernt teknikstöd. En del av samordningen syftar till att öka den egna möjligheten till att överleva. Hotet från signalsökande robotar ställde tidigt krav på en hög rörlighet och en reducerad sändning med radar. Genom att integrera sensorerna i ett nätverk kan sensorfusion åstadkommas vilket gör behovet av att aktivt sända med enskild radar minskar avsevärt.

Överstelöjtnant Roger Åhfelt Inledde sin militära karriär vid Livregementets Grenadjärer (I 3) i Örebro 1989. Åhfelt flyttade över till Lv 6 i Göteborg 1993. Under många år har Åhfelt verkat som huvudlärare i krigsvetenskap vid LvSS liksom chef S 3 Genomförande på 61:a Luftvärnsbataljonen. Idag är han bataljonchef för 62.Lvbat.

15


Till följd av de senaste decenniernas stora förbandsreduceringar har antalet luftvärnsförband i Sverige minimerats till en historiskt låg nivå. Detta är i sig inte unikt för Sverige utan kan ses i de flesta västeuropeiska länder. Uppgradering av teknik har ofta inneburit en minskad numerär samtidigt som hotet ansetts vara lågt. Antalet skyddsvärda objekt inom försvaret och i samhället har alltid varit fler än vad tillgängliga luftvärnsresurser har kunnat skydda, nu är förhållandet kanske värre än någonsin. Obalansen mellan mängden luftvärn och antalet skyddsvärda objekt kan fresta beslutsfattare att vilja sprida på luftvärnet så att fler objekt eller verksamheter kan skyddas. En spridning medför dock att det taktiska konceptet riskerar att raseras. Kraftsamling blir då istället kraftsplittring där enstaka enheter snabbt kan övermättas av dagens avancerade lufthot. Enskilt uppträdande enheter tappar förmågan till rörligt uppträdande då de ständigt förväntas vara eldberedda. Detsamma sker med sensorer som inte kan utnyttja nätverkets synergier och därför tvingas bli mer statiska och öka den egna sändningen. Att sprida de olika verkanssystemen kan även medföra att principen med mix/kombinerade vapen tappas där varje systems svagheter enklare kan utnyttjas av en motståndare.

Synergier krävs Oavsett vilka nya luftvärnssystem som i närtid anskaffas så kommer dessa vara numerärt otillräckliga för vårt stora land. Synergier måste därför sökas inom det totala luftförsvaret där luftvärn och flygstridskrafter kombineras. Det taktiska konceptet kommer fortsatt vara luftvärnets väg till framgång och det är därför viktigt att det begränsade antalet luftvärnsförband utnyttjas på bästa och mest effektiva sättet för luftförsvaret. Den som försöker skydda fler objekt genom att sprida luftvärnet, riskerar att inte skydda någonting alls.

16

Patrik och Tommy

Årets Saabstipendiater Tillsammans med Saab och Luftvärnsregementet genomförde Artilleri- och Luftvärnsklubben ett luftvärnsseminarium i Halmstad den 26 november. Samtidigt presenterades årets mottagare av Saabs luftvärnsstipendium 2015, löjtnant Patrik Andersson och soldat Tommy Samuelsson. Förste talare var Michael Höglund som presenterade Saabs senaste verksamheter och produkter på luftvärnsrobotområdet. Han redogjorde för att robot 70 har stor spridning i världen och att flera länder, i närtid, genomfört provskjutningar med imponerande resultat. Han visade också klipp från en film om den senaste skjutningen med NG-versionen i Tjeckien (se annan artikel i detta nummer). Seminariedeltagarna fick även höra att Indien överväger att anskaffa robotsystemet Bamse. Major Fredrik Skoglöf från Lv 6 gav därefter en kort uppdatering om kommande införande av 70 NG i svenskt luftvärn (benämnt RBS70 D). Artilleri & Luftvärn


Claes Trulsson, före detta luftvärnsofficer och en välkänd person på Luftvärnsregementet berättade om Saabs nya radarfamilj. Per Järbur (t.h), affärsutvecklare inom Saab Dynamics presenterade en överblick om passiva sensorer och dess användsningsområden.

Claes Trulsson från Saab EDS informerade om företagets nya radarfamilj. Giraffe-AMB (benämnd UndE 23 i Försvarsmakten) har uppdaterats med ny teknik som bland annat ger längre räckvidd och bättre förmåga mot "low, small and slow”-mål. Det angavs även att det finns ett växande intresse av civila til�lämpningar för denna typ av sensorer. Giraffe 4A (och Giraffe 8A) är nya S-bandssensorer med väsentligt utökad prestanda mot mycket små målareor och med avancerat störskydd.

Passiva sensorer Siste talare var Per Järbur som gav en överblick avseende passiva sensorer och hur dessa kan användas för bland annat målklassificering och målidentifiering, men även för att möjliggöra ett radartyst uppträdande, samtidigt som man inhämtar en lägesuppfattning och möjligen också åldata. Per Järbur menade vidare att passiva sensorer kan ge underlag för hur man taktiskt använder sina övriga sensorer. Artilleri & Luftvärn

Öppna frågor är fortfarande hur ett passivt sensorsystem kan integreras i luftförsvarets metoder och vilka krav som kan ställas på systemet. Saab har redan produkter (t ex EPS-200) inom det passiva sensorområdet för användning i alla arenor. Föreningens kassör och chef för Luftvärnets Stridsskola, överstelöjtnant Håkan Hörstedt öppnade den sista delen av seminariet för debatt och diskussion då egenskaper hos olika radarband, möjligheter att hantera radarhorisonten, utvecklingen på mjukvarusidan med avseende på sensorer, förhållandet mellan smygteknik och radarteknik samt möjligheter med passiva sensorer var ämnen som diskuterades. Klubbordförande, chefen för Luftvärnsregementet, Stefan Jönsson avslutade seminariet med att tacka talare och deltagare genom att konstatera att en blandning av system med olika egenskaper ger den bästa totaleffekten. Text: Mattias Elfström Foto: Carl Sjöstrand, Luftvärnsregementet 17


Hur blir artilleriet ett system för bekämpningssystemet? Hur ska det nya artillerisystemet med pjäsen Archer integreras till ett system av system för bekämpning? Det är en av flera högaktuella artilleristiska frågeställningar som major Ulf Gullberg skriver om. Han har lång erfarenhet inom artilleriet med bland annat deltagande i studie- och försöksprojekt som Artilleridemonstratorprojektet samt Markmålstudien. I några artiklar kommer Ulf Gullberg att ge sin syn på hur artilleriet borde utvecklas framgent. Håller du med eller inte – skriv gärna ett svar som kan införas i kommande nummer av tidskriften. I takt med att Artilleriregementet börjat ta emot sina sedan länge efterlängtade ARCHER-pjäser ser vi nu början på utvecklingen av artilleribataljon till en komponent i Arméns system av kombinerade vapensystem. Men, det innebär inte per automatik att vi får lura oss själva till att tro, bara för att pjäser och ammunitionsfordon med mera är levererade, att vi inom något/några år har ett färdigt artillerisystem som fungerar optimalt inom ramen för Arméns markstridssystem. Det kommer att krävas ett grannlaga arbete att utbilda på materielen, verifiera tänkta metoder och anpassa samt utveckla artillerisystemet till en del i vårt nya brigadsystem (vilket också är under utveckling). Det vi nu har framför oss är inte bara att införa nya tekniska lösningar och materiel i en befintlig organisation. Sättet på vilket vi har använt artilleri har i princip inte förändrats på över 100 år. Vårt framtida artillerisystem kommer att be18

höva svara upp mot förändrade förmågekrav som innebär nya lösningar på bland annat. taktik, stridsteknik, metoder och procedurer samt integrering i brigadsystemet.

Dags att reda ut begreppen Vi har länge levt med mer eller mindre divergerande uppfattningar om gällande reglementen, handböcker, utbildningsanvisningar m.m. Detta har gjort att det finns varierande tillämpningar och tolkningar av begrepps innebörd. Vi behöver således reda ut innebörden av grundläggande begrepp samt deras inbördes relation (begreppsmodellering). För att inte fastna i utvecklingen föreslås att anpassning och utveckling sker iterativt såväl mellan som inom områdena bekämpnings- och förbandsledning. Här avses bekämpningsledning handla om främst verkan och effekt samt förbandsledning innefatta förmåga och resurshantering m.m. Artilleri & Luftvärn


Major Ulf Gullberg

Systemtänkande måste genomsyra verksamheten på alla nivåer!

Arbetet bör bedrivas på ett sådant sätt att perspektiven ”bottom up” (utgående från Archersystemets förmågor och möjligheter) och ”top down” (utgående från krav och förväntningar på effekt av artilleribataljonen) utvecklas integrerat med varandra. På så sätt kan möjligheter och konsekvenser ”harmoniseras” efter hand vilket möjliggör att metoder och procedurer förfinas kontinuerligt. Systemtänkande måste genomsyra verksamheten på alla nivåer!

Öva i rätt taktisk miljö Med genomförandet av Brigadunderstödsövningen Joint Fires 15 har Artilleriregementet redan påvisat behovet av att genomföra funktionsövningar i ”rätt” taktisk miljö med över- och sidoordnade chefer samt staber. Genom att fortsätta på det inslagna spåret och genomföra en utvecklad form av BrigUÖ (jmf BrigÖ och FördÖ som tidigare genomfördes av ArtFördBrigSkola på Älvdalens skjutfält) kommer vi att få möjlighet att inordna funktionen ’Indirekt bekämpning” som en självklar del i brigadsystemet. Detta måste anpassas till Arméns kommande övningsserie så att vår förmåga till indirekt bekämpning kan integreras i brigadförmågeutvecklingen i lämplig takt. Exempel på övergripande övningscykel ”Indirekt bekämpning inom brigad”: Bekämpningsledningsträningsövning (BekLTÖ) => Artilleriövning (ArtÖ) => Brigadunderstödsövning (BrigUÖ) => Brigadstridsövning (BrigStri). Artilleri & Luftvärn

verkar inom artilleriet och har i många år arbetat med metodutveckling inom ledningsområdet, främst bekämpningsledning från bataljon till Försvarsmaktsgemensam nivå. Han har bland annat deltagit i ATLE Indirekt Eld samt varit delprojektledare inom artilleri- och bekämpningsdemonstratorprojekten.

BrigUÖ fokuserar främst på verkan och effekt och utgör ”navet” för bekämpningsledning. ArtÖ inbegriper företrädesvis förbandsledning omfattande förmåga och teknik. BrigStri realiserar strid med kombinerade vapen.

Hur ensa metodutveckling? Inom Artilleriregementet pågår sedan länge arbetet med indirekt bekämpning inom ramen för funktionsansvaret. Det finns långt gångna planer på hur införandet av Archersystemet ska gå till och vad som ska fokuseras på. Hur metoder ska ensas och implementeras är det främst ArtSS som ansvarar för. Som ett led i detta genomförs BekLTÖ vecka 603 med ett antal frågeställningar som ska redas ut. ArtSS med stöd av 2. och 3. Brigadstaberna m.fl. kommer då att ensa uppfattningarna inom ett antal grundläggande områden. Några problemställningar som påverkas av/påverkar ”omvärlden” är värda att lyfta fram här: 1. Vad innebär det om mekaniserade bataljoner omorganiseras till MekBat 122/90?

Nuvarande arbetshypotes är att Mekbat 122/90 organiseras som en pansarbataljon med bland annat 34 stridsfordon 9040, 22 stridsvagn 122, fyra eldlednings-90 samt 8 120 millimeters granatkastarpjäser. 19


Det borde enligt artikelförfattaren kunna gå att skapa pluseffekter med samordningen av sensorer då mekaniserat brigadspaningskompani återinförs.

Denna bataljon har en avsevärt högre ”inneboende” eldkraft än nuvarande mekaniserade bataljon. En fördubbling av antalet granatkastare i bataljonsartilleriet medför att bataljonen har sitt förstahandsbehov av indirekt eld tillgodosett och ett ”eldmoment”(+) kan levereras momentant. Behovet av att ha tillgång till artillerbataljon för att omgruppera egen granatkastarpluton m.fl. liknande behov kommer att nedgå. Möjligheterna att understödja annan bataljon med indirekt eld kommer att öka, särskilt efter införsel av bandgående bataljonsartilleri. 20

2. Vad innebär införandet av ett mekaniserat brigadspaningskompani 90?

Mekaniserat brigadspaningskompani 90 har, enligt arbetshypotes, 12 strf 9040 och en eldlednings-90. Kompaniet får oftast uppgifter som tangerar de som artilleribataljonens sensorkompani brukar få. Här borde man kunna få pluseffekter om kompaniernas uppgifter planeras, samordnas och eventuellt leds gemensamt. Detta gäller främst sensorsamordning men kan även omfatta lösande av stridsuppgift inom ramen för kombinerade vapen (ex. stör fi … med fältarbeten och indirekt eld). Artilleri & Luftvärn


Artilleriet har en spännande framtid, konstaterar Ulf Gullberg. Bilderna är tagna i samband med en av de många övningar som skett för att studera effekten av artilleriet som kritisk resurs, Brigadsstridsledningsövning 2015 (BrigStri 15) i Skövde. 3. Hur säkerställs verkan av artilleribataljonen?

Vid bland annat spel under Armétaktisk chefs fältövning, har det uppmärksammats att artilleribataljonen är en kritisk resurs. Precis som vi bedömer vilka högvärdiga mål fienden har samt vilka av dessa som prioriteras av oss för insats, gör också fienden mot oss. Prioriterade mål inbegriper oftast indirekta bekämpningssystem (inkluderande eldlednings-, eldsamlings- och verkanssystem). Den fiende som vi oftast spelar med har gått en liten annorlunda väg än vi när de har organiserat sina brigadförband med enheter för att kombinera vapensystem. De fientliga brigader vi möter kan vara grundorganiserade med två artilleribataljoner och en raketartilleribataljon. Detta troligtvis för att både säkerställa eget understöd och ge möjlighet att bekämpa vårt artilleri. Detta ställer stora krav på oss att utveckla metoder för hur, när och till vad våra artilleribataljoner används. Artillerbataljonens stridsteknik kommer att ställa stora krav på grupperingsmöjligheter, troligtvis med såväl avdelade (jmf batteriplatsområde) som reserverade (jmf bpl med omgrpstråk) områden. Artilleri & Luftvärn

ArtÖ

ASSÖ m fl

Brig LTÖ

BekLTÖ

FMÖ

Funk%onsutveckling

BrigStri

BrigUÖ

Bat LTÖ

Artilleriets övningar måste anpassas till arméns kommande övningsserie för att förmågan till indirekt bekämpning integreras i brigadförmågeutvecklingen i en lämplig takt.

Den uppgift som eget/egna förband, i vars område artilleribataljonen grupperar, påverkar i högsta grad möjligheten att använda stridstekniken. Vi kan alltså förvänta oss en spännande framtid som ställer stora krav på alla inblandade. Det gäller också att utnyttja möjligheten att nydana och inte bara utveckla ”arvet”. Om historien upprepar sig kommer det att dröja mer än 100 år till nästa möjlighet att påverka ”grundfundamenten”! 21


Upploppet kvar för Excaliburprojektet Efter nästan 15 års samarbete mellan svenska och amerikanska myndigheter är nu Excaliburprojektet inne i sin slutfas. En av många medarbetare i projektet som upplevt det från insidan är A 9:s överstelöjtnant Stefan Nordberg som berättar mer om projektet och dess utveckling. Projektet är ett internationellt projekt tillsammans med US Army. Excalibur är en artillerigranat som med hjälp av GPS navigerar till målet. Den finns i tre olika varianter, alla har Raytheon Missile Systems (RMS) som huvudleverantör. Excalibur består av tre delar, en bas, en verkansdel och en del för navigering.

Operativt behov Mindre och vassare är ett begrepp som många läsare förmodligen minns från tiden runt år 2000. I konceptet var precisionsbekämpning ett väsentligt inslag för artilleriets existensberättigande i hela konfliktskalan. I och med dagens fokus på nationellt försvar har knappast efterfrågan på precisionsbekämpning nedgått, speciellt som morgondagens konflikter med stor sannolikhet kommer utspela sig i urban miljö. Sverige och USA har ingått avtal för utveckling och demonstration (SD&D) och för produktion (P&D). Ett stort arbete lades ner mellan 1998-2002 av i första hand Bengt-Eric Grandin då SD&D-avtalet förhandlades fram. P&D-avtalet skrevs under 2008 och en av de viktigaste paragraferna säger att Sverige har möjlighet att köpa Excalibur till samma pris som US Army. Tongivande vid produktionsförhandlingarna var Joakim Lewin. Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM) har varit representerat på projektkontoret i USA i mer än ett decennium och slitit ut fem olika biträdande projektledare. På hemmaplan har Excalibur-projektet haft fyra projektledare. Projektet har en styrgrupp som samman22

träder regelbundet, senaste mötet genomfördes på Picatinny, där beslutades att svensk närvaro på projektkontoret avbryts nu då utvecklingen av Excalibur Ib är klar.

Ökad prestanda Excalibur Increment a-1 togs fram under stor tidspress i syfte att uppfylla ett brådskande behov av precisionsbekämpning från US Army sida under mitten av 2000-talet. Excalibur Increment a-2 (MK1) utvecklades utan tidspress vilket i sig möjliggjorde att både tillförlitlighet och skjutavstånd (basflöde) förbättrades avsevärt. De två första varianterna av Excalibur har presenterats i Artilleri- och Luftvärnstidskrift i tidigare utgåvor. Syftet med Excalibur Increment b (MK2) var att reducera styckepriset och ytterligare öka prestanda avseende tillförlitlighet och precision, vilket också lyckades. Även om projektilen ser nästan likadan ut och hanteras på samma sätt är den till stora delar en ny produkt. Utvecklingen av MK2 inleddes med att två leverantörer tävlade om att få utvecklingskontraktet. RMS vann överlägset den ”shoot out” som genomfördes sommaren 2010. Som vid all utveckling av komplexa system så har även projekt Excalibur haft sina med- och motgångar under resans gång. Beslut om produktion av Excalibur Ib fattades sent 2012. Under utvecklingen av Excalibur Ia-1 och Excalibur Ia-2 hade Bofors ansvaret för verkansdelen och basen. Excalibur Ib hade inledningsvis en annan bas men tillförlitligheten var inte tillräcklig varför RMS återigen vände sig till Bofors i syfte att få en fungerande projektil. Artilleri & Luftvärn


Försvarsmaktens sista Haubits 77 B-pjäs som varit utlånad för Excaliburutvecklingen i USA är nu tillbaka på svensk mark.

Svensk Fbet

Svensk Fben

US DODIC

US beteckning

US benämning

DA39

XM982

EXCALIBUR Ia-1

M4155-312114

155MM EXCALIBUR / MK1

DA45

M982

EXCALIBUR Ia-2

M4155-312124

155MM EXCALIBUR / MK2

DA58

M982A1

EXCALIBUR Ib

Sista 77 B-pjäsen Sedan 2009 har FMV haft en Haub 77B med 52-kalibers eldrör (samma som ARCHER) på Yuma Proving Ground i Arizona. Den har använts flitigt under utvecklingen av framförallt Excalibur MK2 och även inneburit att transport av försöksammunition över Atlanten har undvikits. Pjäsen är nu tillbaka i Sverige. Artilleri & Luftvärn

Validering och verifiering av Excalibur MK1 och MK2 har skett i Sverige med målområde på Älvdalens skjutfält under våren 2011 och 2013. Grupperingsplatsen har varit avsevärt norr om fältet i syfte att kunna validera maximalt skjutavstånd. I och med dessa skjutkampanjer är MK1 och MK2 kvalificerade i Artillerisystem Archer. Värt att också nämna är att Excalibur oavsett variant väl uppfyller ställda krav. 23


Picatinny Arsenal Army Base

Svensk representation på projektkontoret.

Glada chefer efter styrgruppsmöte

Samarbete med framgångsfaktorer

Excalibur ser ljuset på svensk mark. 24

Samarbetet mellan US Army och FMV har fungerat klockrent beroende på en gemensam målbild där båda parter varit överens om vad som varit viktigast. Det oomkullrunkeliga kravet var att uppnå precision vilket är lätt att kommunicera och samtidigt mätbart. Vid ett gemensamt projekt av denna kaliber (155 mm) är goda personliga relationer alltid en stor framgångsfaktor. Samarbetet med huvudleverantörerna RMS och Bofors har mestadels fungerat bra. Understundom har friktioner förekommit vilket är helt normalt i komplexa utvecklingsprojekt där stora summor är inblandade. Friktionerna har gått att lösa, återigen tack vare goda personliga relationer och en gemensam målbild. Artilleri & Luftvärn


Hur kan artilleriet bäst lösa precisionsbekämpning av hårda mål på långa avstånd? Det skulle kunna vara en vidareutveckling av den intelligenta projektilen Excalibur.

Framtiden för projektet

Överstelöjtnant Stefan Nordberg

Den stora uppgiften som återstår i projektet förutom att fysiskt överlämna Excalibur Ib till FM är levererans av systemsäkerhetsgodkännande omfattande Excalibur MK1 och MK2 till Projekt Archer. Vad gäller framtiden och Excalibur så är huvuddelen av uppgifterna som FMV erhållit av FM nu lösta. Å ena sidan skulle man kunna avsluta projektet med USA. Å andra sidan finns funderingar på båda sidor av Atlanten hur bäst lösa precisionsbekämpning av hårda mål på långa avstånd. Då de två viktigaste leverantörerna i projekt Excalibur är framstående både vad avser precision och verkan så skulle ytterligare en variant av Excalibur med verkan mot hårda mål kunna vara realiserbar!

Stefan Nordberg inledde sin karriär som officer vid dåvarande A 8 i Boden. Stefan har tjänstgjort på ett flertal verksamhetsställen såsom ArtSS och A9 i Kristinehamn, i Stockholmstrakten på OPIL och Försvarshögskolan. År 2012 inledde han sitt arbete på FMV med Excaliburprojektet. På fritiden spelar gärna Stefan golf då ”den gröna sporten” ligger honom varmt om hjärtat.

Artilleri & Luftvärn

25


Artilleri- och luftvärnsklubben

Kallelse till årsmöte Årsmötet genomförs onsdag 17 februari på Tre Vapen (Banergatan 62) filmsal C (C-porten, en trappa ner) Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.30 Föredrag om aktuella frågor inom Artilleri och Luftvärn 18:45 - Middag restaurang Vingen (”Enklare” middag)

Anmälan Anmälan sker via e-post till Lars Mörrby, lars.morrby@mil.se eller telefon 070-217 0216, senast 9 februari. Kom ihåg att ange personnummer för inpassering och om du deltar på middagen. Kostnaden för middag 50 kr betalas på plats.

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Stefan Jönsson Luftvärnsregementet Box 515 301 80 Halmstad Tel: 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2015 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Innehållet i föredragen är inte fastställt och kommer att annonseras på hemsidan www.artlvklubben.se och Artillerioch luftvärnsklubbens facebooksida från mitten på januari. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan två veckor innan årsmötet. STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

26

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftv채rn

27


Posttidning B B Posttidning

Artilleri-Tidskrift, c/oc/o Stefan Artilleri-Tidskrift, StefanBratt Bratt Lokförargränd 12,12 775 5151KRYLBO Lokförargränd KRYLBO , 775

ARCHER – MoRE tHAn A gun ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.