Artilleri och luftvärn nr 4 2017

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 4 2017Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se

Nr 4 | 2017 | årgång 146

Innehåll Jonas Lotsne Rejäla kliv tagna under 2017_________________________________________________ 4 Erik Lanzén Rapport från Karlberg_______________________________________________________ 6 Första skjutningen utomlands för Archer_____________________________________ 10

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Fredrik Palmquist och Bengt Lundgren Marinens behov av robotluftvärn____________________________________________ 12

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

Nicholas Madison Lyckat klubbmöte i Halmstad och Boden______________________________________ 26

Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material.

Sverige vill köpa Patriotsystemet____________________________________________ 28

"Hallå där" Laura Swaan Wrede_____________________________________________ 15 Niklas Edelsvärd Bold Quest - viktig övning i USA_____________________________________________ 16 Rick Grundevik Ny systemutvecklingsplan för Luftvärnet_____________________________________ 22

Kallelse till årsmöte________________________________________________________ 30

Omslagsbild: Gustaf Bertil, fyr! Finska arméns fotograf har fångat när svenska artilleriet för första gången sköt med Archer utanför svensk gräns. Det skedde i samband med finska artilleriets slutövning för årets kull värnpliktiga. Foto: Combat Camera, finska Försvarsmakten. Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se

ISSN 004 – 3788

Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

Artilleri & Luftvärn

3


Vice ordförande Jonas Lotsne

Rejäla kliv tagna under 2017 I årets inledande nummer av tidskriften skrev ordförande Anders Svensson - ”vi är på väg framåt!” Några veckor före årsskiftet konstaterar jag att ordförandens spaning var rätt – vår förening har under 2017 tagit rejäla kliv framåt i flera avseenden, vilket är mycket glädjande. För det första märks detta då antalet medlemmar i Artilleri-och luftvärnsklubben ökar. För det andra att intresset från industrin att profilera sig och berätta mer om sina produkter och tjänster i vår tidskrift också ökar. För det tredje den debatt som nu återigen tagit fart kopplat till artilleri- och luftvärnsrelaterade frågor. Debatten förs dels här i tidskriften, dels på sociala medier såsom klubbens Facebooksida, men också i andra medier. Även inom Försvarsmakten märks det att intresset för vår verksamhet och våra funktioner är stort.

Högtryck på förbanden På våra förband, Artilleriregementet och Luftvärnsregementet, är det i likhet med övriga Försvarsmakten högtryck. Jag brukar beskriva det som att våra funktioner ånyo är tillbaka ordentligt på agendan när fokus är på vårt nationella försvar. Det kan för vissa tyckas vara självklart, men kom ihåg att både artilleri och luftvärn varit kraftfullt ifrågasatta de senaste 15 åren med resultat att vi kommit att bedriva verksamhet med mycket låg ambition. Ytterligare ett konkret bevis på att vindarna nu vänt är att regeringen nyligen bemyndigat Försvarets materielverk att påbörja att upphandla ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem. Ett stort och mycket positivt steg framåt! 4

Foto: Mats Engfors

Ett annat viktigt steg framåt i utvecklingen av våra funktioner var Försvarsmaktens deltagande i den amerikanska övningen Bold Quest, som du kan läsa mer om på annan plats i detta nummer. Syftet med övningen var att prova olika tekniska systems funktionalitet i en internationell miljö. För artilleriets del prövades tekniker och metoder för kompatibilitet med andra nationers förband. För luftvärnet att dela radar- och måldata och på så sätt bidra till ett gemensamt luftläges-och bekämpningssystem.

Framåt för internationella samarbeten Både jag och ordförande, i egenskap av chef för Luftvärnsregementet, har förutom att deltagit i Bold Quest under senhösten träffat våra finska motsvarigheter för att diskutera möjliga samarbeten. I skrivande stund har jag nyligen avslutat ett besök på den årliga finska artilleriövningen som bedrivs på klassisk artillerimark, Rovajärvi skjutfält i finska Lappland. Ett stort konkret steg framåt var att A 9 sköt med Archerpjäser under finsk ledning. Det är för mig mycket glädjande att konstatera att vi återigen är efterfrågade och med gemensam kraft, sida vid sida, driver utvecklings- och samarbeten tillsammans. Ni alla i vår förening behövs också för att ta ytterligare nödvändiga steg framåt! Å vår styrelses vägnar ber jag att få önska er God jul och ett Gott nytt år! Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Rapport från Erik Lanzén

Karlbergs 224:e officersutbildning På Karlberg slott har det utbildats officerare i obruten följd sedan skolan grundades 1792. Under hösten 2017 inleddes därmed den 225:e omgången kadetter sin utbildning. Mycket har dock hänt under årens lopp och dagens utbildning präglas för kadetterna av den dubbla tillhörigheten mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan, skriver blivande artilleriofficeren och fänriken, kadett Erik Lanzén, som tillhör den 224:e kursen. Kadetterna vid Militärhögskolan Karlberg lever i dubbla system. Å ena sidan är vi studenter vid Försvarshögskolans Officersprogram, ett helt akademiserat program, vilket innebär att programmet lyder under högskolelagen och precis som på civila utbildningar måste förhålla sig till vetenskaplighet, examinationsbestämmelser, kursplaner, inflytande för studenter, för att nämna några krav. Å andra sidan är vi kadetter vid Kadettbataljonen på Militärhögskolan Karlberg. Verksamheten som bedrivs av Kadettbataljonen Erik Lanzén är utöver rena Mazlowbehov fysisk träning och övningar, både kopplade till akademiska kurser men också direkt försvarsmaktsrelaterade utbildningar av olika slag.

Treårig högskoleutbildning Den akademiska utbildningen på Officersprogrammet är treårig och ger 180 högskolepoäng samt leder till en yrkesexamen som officer och anställningsbarhet i Försvarsmakten med fänriks grad. Programmet innehåller tre olika inriktningar; krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk inriktning samt uppdragsutbildning för piloter. Den krigsvetenskapliga inriktningen riktar sig till personal som skall tjänstgöra inom Armén, Amfibiekåren samt Flygvapnets enheter som inte har flygtjänst. 6

Militärteknisk inriktning riktar sig till personal som skall tjänstgöra vid tekniska befattningar inom Armén, Amfibiekåren och Flygvapnet. Den nautiska inriktningen vänder sig till personal som skall tjänstgöra inom Marinen. Uppdragsutbildningen som de blivande piloterna genomför är i grunden samma utbildning som vi övriga läser men rent formellt är de inte studenter vid FHS. Grunden i samtliga inriktningar är ämnena krigsvetenskap, ledarskap, militärteknik samt fysiskt stridsvärde. Utöver detta tillkommer nautik för nautikerna. Mängden av de olika ämnena varierar självklart mellan de olika inriktningarna och det finns även kurser inom ämnet krigsvetenskap som separerar Armén, Marinen och Flygvapnet.

Verksamhetsförlagd utbildning Under de tre första terminerna genomförs utbildningen vid Karlberg för att från och med fjärde terminen flyttas och bedrivas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vid Försvarsmaktens olika skolor runt om i landet. För den krigsvetenskapliga inriktningen finns här ett tiotal olika VFU-inriktningar vid de olika skolorna, exempelvis indirekt bekämpning vid ArtSS eller luftvärn vid LvSS. Artilleri & Luftvärn


Foto: Carl Plöen

Erik Lanzén är 25 år gammal och kommer från Orust på västkusten men bor i Boden. Han gjorde GMU på Ledningsregementet 2011 och började tjänstgöra som soldat på A9 2012. Sedan augusti 2016 är han kadett på Militärhögskolan Karlberg och den 224. kursen där han läser Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil med inriktning indirekt bekämpning med förbandsplacering på A9. Erik Lanzén i samspråk med blivande yrkesofficerarna Erik Persson och Fredrik Rikse.

Under VFU-året är utbildningen betydligt mer praktisk och tillämpad än vid kurserna på Karlberg, men de flesta kurserna är fortfarande akademiska och har sina större eller mindre teoretiska inslag. Kurserna som läses varierar såklart beroende på vilken skola man studerar vid men grundämnena är samma som nämnts tidigare. Truppföring och trupputbildning har ett stort inslag, både med egna kadettkollegor men också med riktig trupp såsom rekryter, anställda soldater och hemvärnssoldater. VFU året präglas också till stor del av funktionsspecifika utbildningar och kurser riktade mot den förbandstyp som skolan utbildar mot, t.ex. indirekt bekämpning på ArtSS.

Dags för C-uppsatsen När sjätte terminen börjar är kadetterna åter tillbaka på Karlberg för den avslutande terminen. Det som präglar denna är det självständiga arbetet, även benämnd som C-uppsats och en avslutande övning eller fältövning där alla olika funktioner samarbetar i en syntes. Slutligen stundar examen och ett kliv ut i verkligheten på förbanden, både eftertraktat och förhoppningsvis även eftertraktade. Artilleri & Luftvärn

Hur är då livet som kadett på ”Thess Hwita Lustslott”? En sak är säker. Det är ett för svenska förhållande unikt sätt att leva. Till del präglas tillvaron av studierna som på vilken civil högskola som helst bortsett från uniformen. En del kurser är väldigt militära och kräver vissa förkunskaper medan andra skulle kunna läsas av en civil. Men, utöver de akademiska studierna genomförs även olika militära övningar och utbildningar såsom vinterutbildning, stridsskjutningar och strapatsövningar. Under första sommaren genomförs olika sommarkurser, de flesta år med klassiska inslag som fallskärmshoppning för armékadetterna och skonertsegling för marinkadetterna. Likt civila högskolor och universitet har sina nationer och kårer finns vid Karlberg, som alla som gått här känner till, ett Höga Råd. Thess Höga Råd är valt av kursen, för kursens förnöjelse och är följaktligen de som arrangerar olika tillställningar, som den traditionsenliga vinterbalen, men även mer informella mässfester eller sittningar. Det är även Thess Höga Råd som ansvarar för att genomföra och bevara diverse mer eller mindre märkliga traditioner på skolan vilket klart bidrar till skolans unika karaktär. 7


Foto: Carl Plöen

Här dansas det francais på en av Karlbergs baler.

Allt som allt skapar detta en variation i vardagen som är svår att finna någon annanstans. Ibland är det mycket på en och samma gång men ofta väger de förnöjsamma inslagen upp perioder med tunga och krävande studier. Eftersom traditionsverksamheten går i arv skapas en samhörighet av olika generationer som gått på Karlberg.

Utmaningar finns Även om mycket är bra så finns det ingen utbildning som är perfekt, inte heller den på Karlberg. Samspelet mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan är inte alltid fullt fungerande och frågan är om nuvarande överlappande utbildning bör se ut på samma sätt i framtiden. 8

Boendesituationen har varit problematisk en längre tid, bland annat beroende på fuktskador och renoveringsbehov. Men nu när den politiska viljan är att öka antalet kadetter ganska kraftigt kommer detta inom en snar framtid bli ett större problem än det redan är samt att det gör en större ökning mer eller mindre omöjlig, hävdar jag. Även ersättningsnivåer är något som behöver ses över, särskilt då merparten av kadetterna är tidigare GSS och inte som förr direkt från värnplikten. Många är alltså några år äldre och har under sin anställning skapat ett liv på dessa orter med allt vad det innebär för kostnader, bostad, bil, barn. För många är det svårt att få ekonomin att gå ihop ens med de bidrag som finns. En översyn behövs för att inte tappa sökande! Artilleri & Luftvärn


Hello archer. welcome to Heaven.

What are the capabilities of a modern weapon system? To find out you have to take it to the very edge. No matter how challenging the task is, we can reach that edge.

BOFORS TEST CENTER Artilleri & Luftvärn

www.testcenter.se

9


Nu är det gjort. I mitten av november avfyrade ett svenskt Archerförband de första skotten någonsin utanför svenskt territorium. Den historiska skjutningen genomfördes som en del av den nordiska artilleriövningen Nordic Artillery Exercise (NAX) på Rovajärvi skjutfält i finska Lappland. NAX är en återkommande övning som genomförs inom ramen för det nordiska samarbetet Nordic Defence Cooperation (Nordefco) och det finsk-svenska samarbetet (FISE). Syftet med övningen är att samöva indirekt bekämpning inom, och mellan de nordiska länderna och därmed öka interoperabiliteten och kompetensen bland personalen. Svenska- och NATO-metoder har att tillämpas i syfte att uppnå grundlagd duglighet i internationell samverkan.

Slutövning för finska värnpliktiga Under denna övning var det 91:a artilleribataljonens enheter som deltog med stöd av ett antal reservofficerare från 92:a artilleribataljonen. – Målbilden för övningen var att utöka och fördjupa det nordiska samarbetet i allmänhet och det finsk-svenska samarbetet i synnerhet. Särskilt kan interoperabilitet belysas där finska och norska eldledare skjutit med svenskt artilleri och svenska eldledare har skjutit med finskt artilleri och raketar10

tilleri. Årets NAX genomförde i samband med att våra finska kollegor hade sin slutövning för årets värnpliktsomgång, berättar A 9:s biträdande övningsledare, överstelöjtnant Stefan Hansson. Under övningen var den reducerade bataljonen i den finska organisationen underställd armékårens högkvarter. Sensorkompaniet var också under del av övningen direkt underställda högre chef. A 9:s styrka bestod av fyra Archerpjäser, två artillerilokaliseringsradargrupper ARTHUR, en eldledningsgrupp från bataljonen samt tre eldledningsgrupper uppsatta med officerselever från både det taktiska programmet och specialistofficersprogrammet med uppgift att genomföra grundkurs för eldledningsgruppchef vid ArtSS. – Totalt ingick över tiden ungefär 100 personer från regementet. För vår del hade också denna övning en extra kryddning då det var första gången som vi sköt med Archersystemet utanför Sveriges gräns, berättar Stefan Hansson. Artilleri & Luftvärn

Foto: Combat Camera, finska Försvarsmakten

Första skjutningen utomlands för Archer


Northern 17 var också en del av eldledningsutbildningen för blivande yrkesofficerare vid både det taktiska och specialistofficersprogrammet. Till höger; biträdande övningsledare, överstelöjtnant Stefan Hansson, ArtSS.

Under övningen avfyrades över 400 granater varav en handfull Bonus, alla med mycket god precision och verkan. – Med tanke på att vi har olika ledningssystem, metoder, referenssystem och utrustning är vi mycket nöjda med den effekt som Archer kunde leverera. Även våra kollegor från de andra deltagande länderna var imponerade av Archerpjäsens förmåga. Som kuriosa kan jag också nämna att våra svenska enheter använt svenska sambandssystem medan mellan olika nationers enheter har finska motsvarigheten till FMLS IO 14 använts vilket ställt krav på precision vid översättning mellan systemen för att inte skjuta fel, säger Stefan Hansson. Den omfattande vinterövningen i Rovajärvi avslutas alltid med en hejdundrande koncentrationsskjutning där alla tillgängliga finska artilleri-och granatkastarförband samt raketartilleri deltar. Under årets NAX gavs också svenska eldledare möjlighet att beordra full ammunitionsinsats med raketartilleri, vilket innebär 240 raketer. Artilleri & Luftvärn

Artilleriinspektörsmöte Under övningsperioden ingick även tre andra delmoment; nordiskt Artilleriinspektörsmöte (NAI), Chefen A 9:s Fältövning Bekämpning samt en kransnedläggning vid minnesmonumentet i byn Misi till minne av Finlands 100 år som självständig nation. Inspektörsmöten genomförs ett par gånger per år och är mycket värdefulla för samarbetet mellan de nordiska länderna. Fältövningen var uppskattad med stort deltagande från nästa samtliga förband inom armén. Kransnedläggningen genomfördes under en värdig ceremoni med hedersvakt ur artilleribataljonen. Nästa NAX genomförs år 2019 och kommer troligen även den att genomföras i Finland då finska armén sagt sig vara villig att vara värd för samma års Bold Quest-övning (se annan artikel i detta nummer). Detta värdskap är dock ännu inte fastställt.

11


Foto: 4:e Sjöstridsflottiljen

Flottiljchefer hoppas få luftvärn med robotar ombord på marinens fartyg I årets tredje nummer av Artilleri & Luftvärn publicerades ett reportage om marinens verksamhet med fokus på korvetten Visby. Ett för sin storlek och klass mycket kompetent vapensystem förutom en klar brist – luftvärnsskydd i form av robotsystem. Något som också flottiljcheferna för 3:e och 4:e sjöstridsflottiljerna, kommendörerna Fredrik Palmquist och Bengt Lundgren efterlyser i sin belysning av marinens aktuella situation.

”Att verka med fartyg i Östersjön innebär att det ständigt finns ett tredimensionellt hot, där förvarningstiderna är mycket små kopplat till miljö och geografi. Hoten från undervattensdimensionen består av torpeder och minor, vilka tillsammans med sina vapenbärare är designade för att upptäckas väldigt sent. Hoten från havsytan sammanfaller till del med hoten från land då avstånden i Östersjön är begränsade. Detta gör att både sjöbaserade och markbaserade robotar ständigt utgör ett hot mot fartyg - var de än befinner sig i innanhavet Östersjön. När det gäller den rena luftdimensionen är förhållandena likartade och hot likt flygbaserade sjömålsrobotar, attackflyg och helikoptrar uppträder på ett sådant sätt att egen förvarning är begränsad. Skyddet av sjöfarten är ett nationellt intresse och därför är det en av Marinens huvuduppgifter. Idag görs det handgripligen med hjälp av minröjningsfartyg, korvetter samt amfibieresurser men det som förenar dem alla är våra be12

gränsningar i att leverera ett skydd mot lufthot i form av sjömålsrobotar, attackflygplan, drönare och helikoptrar. Detta faktum blir alltmer uppenbart då det är av stor vikt att hålla hamnar och därtill kopplade farleder öppna och säkra i fred, kris och konflikt - allt i syfte att både säkra försörjningen av det svenska samhället och tilltransporten av stöd från vänskapligt sinnande nationer.

”Ogörlig uppgift” Historiskt har svenska sjöstridskrafter hanterat skydd mot hot från luften via eldrörsluftvärn i olika former. Med ett äldre undantag var Visbykorvetterna det första svenska fartygssystem som var designat för att bära luftvärnsrobot i syfte att både komplettera egenskyddet men också i syfte att ge möjlighet till ett områdesluftvärn. Denna komponent har dock utgått ur investeringsplanerna de senaste åren med resultatet att Marinen har begränsade möjligheter att skydda Artilleri & Luftvärn


sjöfarten runt våra kuster men också har begränsningar i sitt egenskydd av de enskilda fartygen. I dagsläget krävs det minst två korvetter för att luftförsvara ett handelsfartyg med hjälp av eldrörsluftvärnet och det är naturligtvis helt ogörligt när Marinens samlade korvettflotta uppgår till sju fartyg. Korvetten har idag både aktiva och passiva sensorer vars huvudsakliga syfte är att detektera hot från luftdimensionen och med en tillförsel av ett vapen skulle denna funktion vara komplett. Placeringen av sensorer, vapen, logistik och rörlighet på en plattform, där allt är placerat i ett ledningssystem medger uppenbara fördelar avseende tid mellan detektion och verkan i mål samt möjlighet att verka under långa perioder.

Kommendör Fredrik Palmquist och hans kollega, Bengt Lundgren vid 3:e sjöstridsflottiljen väntar på att marinens korvetter beväpnas med luftvärnsrobotsystem.

Bättre skydd av kustområden En marin luftvärnsrobot ombord på korvetterna medför också en annan central fördel och det är att Försvarsmakten då ges en möjlighet att komplettera eller förstärka luftskyddet runt vår kust. Korvetten som vapenbärare personifierar begreppet operativ rörlighet och kan med kort varsel leverera effekt i de flesta av de områden i vårt land som är att betrakta som nationella intressen. Utöver det kan fartygssystem leverera effekt med väldigt kort förvarning då systemen är omedelbart gripbara och konfigurationen av korvetterna innebär att enheterna är insatsberedda utan några förberedelser för långvariga operationer. Verksamhet har redan genomförts mellan ytstridsflottiljerna och luftvärnsbataljonerna rörande samverkan inom försvar mot luftmål och våra erfarenheter är goda. Redan idag kan sjöstridskrafterna via sina passiva och aktiva sensorer leverera en sekundaktuell lägesbild men också en förvarning till luftvärnsbataljonerna. Speciellt ur en förvarningssynpunkt är detta ett bra samarbete då denna information medger att de markbaserade enheterna inte behöver röja sina sensorgrupperingar i ett tidigt skede. En bestyckning av korvetterna skulle leda till en situation där en betydligt större dynamik inom luftförsvaret skulle uppstå och där man skulle kunna skapa en situation där ett lager-på-lager försvar kan vara möjligt i särskilt skyddsvärda områden. Artilleri & Luftvärn

Idag krävs minst två korvetter för att luftförsvara ett handelsfartyg med hjälp av eldrörsluftvärn. En ogörlig uppgift, anser artikelförfattarna.

Strategisk uppgift för marinens enheter Behovet att skydda egna enheter, nationell infrastruktur samt andra nationella intressen är här för att stanna och till det kan läggas behovet att skydda handelssjöfarten i vid mening. Skyddet av handelssjöfarten är av ett strategiskt värde för Sverige då mer än 80 % av vår import och export är lastade på handelsfartyg. I händelse av en kris eller konflikt står och faller Sveriges försörjning på att förnödenheter kan fortsätta att passera in i våra svenska hamnar. Med hjälp av en ombordbaserad luftvärnsrobot ges Marinen ett verktyg att hantera detta men det innebär också en möjlighet att koncentrera luftförsvaret i områden där luftvärnsbataljonen och sjöstridskrafterna kan verka gemensamt. 13


SAMP/T

det europeiska luftfšrsvarssystemet • Hanterar multipla inkommande mål med 360° täckning

• Marknadsledande mobilitet med unikt låg bemanning

• Industriellt partnerskap

www.eurosam.com

14

Artilleri & Luftvärn


Hallå där, överste Laura Swaan Wrede, första luftvärnaren och kvinnliga officeren som utsetts till regementschef för Livgardet, ett av världens äldsta regementen med anor från 1500-talet. Artilleri & Luftvärn ställer sig i kön av gratulanter och börjar med en ”sport-fråga”; hur känns det? – Självklart är jag stolt över att få förtroendet att vara Livgardets regementschef och tillsammans fortsätta att utveckla förbandet med alla dess specialkompetenser. Stoltheten över att få vara förbandschef tror jag att jag delar med övriga förbandschefer ute i landet. – Hur ser du på ditt uppdrag? Det är en rad varierande verksamheter som du nu kommer att föra befäl över? – Jag är ödmjuk inför det ansvar som har tilldelats mig och den första tiden ägnar jag åt att komma in i de olika verksamheterna. Sedan gäller det att ”kavla upp ärmarna” och tillsammans med mina kollegor och olika stödenheter producera bra krigsförband. Förutom att producera krigsförband så skall också Livgardet bidra med trupp och personal till de olika internationella uppdragen, stötta i statsceremoniell verksamhet, bidra med militärmusik vid olika sammanhang, för att nämna några uppdrag. Vad har du gjort innan du övertog posten från din företrädare, överste Christer Tistam? – Jag kommer närmast från Armétaktiska staben där jag under tre år varit Operationschef. Innan dess har det blivit ett flertal internationella uppdrag med chefsjobb på olika nivåer. Min militära karriär inledde som värnpliktig på Lv 7 i Luleå. Luftvärnet ligger mig alltjämt varmt om hjärtat, speciellt våra gamla 40 millimeters pjäser. Jag minns väl min tid på LVSS och skjutperioderna som elev ute på Väddö. Artilleri & Luftvärn

Foto: Annika Gabestad/Försvarsmakten

Förutom att få skjuta mot luftmål, var höjdpunkten att få skjuta mark- och sjömål med 40 millimeter automatkanon. Bästa av allt var att få ”dra ett beredskapsmagasin” med pjäsen. Ljudet och krutstanken som låg i luften är oslagbar. – Vem är Laura Swaan Wrede? – En positiv individ från Smålandsskogarna – Hur ser på ledarskap? – Som chef tror jag på att vara rak och tydlig. Personalen skall aldrig behöva veta vad ”man egentligen” menar. Man ska se sina medarbetare, bekräfta dem, vara med dem, samtidigt skall man våga ställa krav och våga fatta obekväma beslut. Man ska helt enkelt ”älska sina soldater”. Allt detta kryddat med en måtta humor brukar räcka långt. Och det hederliga gamla uttrycket som vi förr hade i våra ledarskapsböcker ”situations anpassat ledarskap.” Den devisen fungerar fortfarande. – Vad tror du blir din största utmaning på den nya befattningen? – Ett blir just att driva och koordinera den så mångfacetterade verksamheten utan att tappa fokus på kärnverksamheten. Personalbristen som råder på många ställen i FM blir och är också en utmaning. 15


Viktig övning i USA

Bold Quest - för ökad interoperabilitet Den amerikanska övningen Bold Quest (BQ) beskrivs som en plattform för försöks- och testverksamhet inom teknik och metoder. BQ leds av USA och deras högsta ledning, Joint Staff och utgör en plattform där NATO-medlemmar och partners kan verifiera teknik och metoder med fokus på interoperabilitet. Överstelöjtnant Niklas Edelsvärd, ny chef för Artilleriets Stridsskola på A 9 har för Artilleri & Luftvärn sammanställt hur luftvärnet och artilleriets insatser genomfördes under årets BQ. Ur ett svenskt perspektiv handlar BQ om att utveckla teknisk och metodmässig interoperabilitet för att utveckla den svenska insatsorganisationen. För Sveriges del har kraven på interoperabilitet ökat. I den senaste Militärstrategiska doktrinen från 2016 framgår bland annat att Sverige ”bygger säkerhet tillsammans med andra nationer och avvärjer hot mot fred och säkerhet i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer”. BQ utgör ett medel för ökad interoperabilitet och därmed ökad operativ effekt.

Teknisk demonstration

Fortsatt internationellt samarbete

Sverige deltog med följande trådar i BQ:

Det övergripande syftet med deltagande vid BQ är att vidmakthålla vårt internationella samarbete och erfarenhetsutbyte samtidigt som fokus alltmer läggs på nationellt försvar. Ett annat syfte är att undersöka möjligheter avseende teknik och metoder som sedan kan ligga till grund för avvägningar främst inom området interoperabilitet. Inom detta område kan BQ ses som en katalysator för utveckling inom olika teknik- och metodområden. Resultaten utgörs av underlag för kravställning inom ramen för materielanskaffning samt underlag för fortsatta studier, forskning och teknikutveckling. Det svenska deltagandet i BQ planeras och inriktas av för närvarande av Högkvarteret och dess övnings- och evalueringsavdelning på Produktionsstaben. Att leda genomförandet av BQ är delegerat till lämplig förbandschef. För 2017 och tre år framåt har chefen för Artilleriregementet tilldelats detta ansvar. 16

BQ är inte en övning i egentlig mening utan snarare en teknisk demonstration. BQ, som genomfördes på Fort Stewart utanför Savannah i Georgia, är uppbyggd på ett antal olika övningsområden, eller ”trådar” som det benämns här, inom ramen för ett gemensamt scenario. Denna artikel beskriver övergripande de olika trådarnas verksamhet, men lägger också extra tyngdpunkt på att beskriva Artilleri- och Luftvärnsregementets deltagande.

Tråd: Ansvarig enhet: Federated Mission Networking (FMN) HKV PROD LED UND Friendly Force Tracking (FFT) MSS Cyber FM TIS Joint Intelligence Surveillance HKV LEDS Reconnaissance (J-ISR) Integrated Air Missile Defence (IAMD) Lv 6 Joint Fire Support (JFS) A 9 Digitally Aided Close-Air Support A9 (DACAS)

Artilleri & Luftvärn


FMN

IAMD

FMN utgör ett regel- och ramverk för interoperabilitet. För att kunna hantera olika länders informationssystem i Afghanistan började ISAF 2010 koppla ihop de nationella systemen till en gemensam informationsdomän, Afghanistan Mission Network (AMS). För att ta tillvara de positiva erfarenheterna ifrån AMS och för att mer ordnat och strukturerat kunna skapa gemensamma informationsdomäner, bestående av nationella insatslednings- och stödsystem, initierade Natoinitiativet Federated Mission Networking. FMN kommer på lite längre sikt att utgöra den sammanbindande länken mellan de olika trådarna. Inom ramen för FMN tråd deltog 12 personer från FMV, Ledningsregementet och FM TIS. Syftet med deltagandet var att genomföra prov- och försök inom FMN-tråden samt stödja övriga trådars utveckling av metoder, processer och teknik för att möjliggöra interoperabel ledning.

Löjtnant Patrik Andersson från Luftvärnsregementet berättar om luftvärnets deltagande: På ett fält i den amerikanska södern står radarstationen UndE23 grupperad och spanar. I lufthavet cirkulerar bland annat amerikanska F/A 18 Super Hornet, AH-64 Apache, UAV RQ-7B Shadow och franska Mirage stridsflygplan. Uppgiften är att tillsammans med de andra nationerna bidra till att skapa en gemensam luftlägesbild. För Luftvärnets deltagare är Bold Quest inte en klassisk militärövning med två stridande parter. – Fokus ligger på att pröva kompatibilitet mellan olika nationers utrustning. Målet är att uppnå interoperabilitet för gemensamma militära insatser, säger Patrik Andersson.

FFT Inom ramen för FFT deltog tre personer från MSS i rollen som observatörer för kunskapsuppbyggnad. FFT syftar bland annat till att värdera information i lägesbild avseende noggrannhet på positioner för egna förband. Övningens fokus var bland annat att sammanställa och skapa en gemensam lägesuppfattning om egna enheters position, från soldater till flyg.

CYBER För cybertråden deltog två medarbetare från FM TIS. Syftet med deltagandet var att introducera cybertråden i BQ-sammanhang och integrera cyber som en operativ del i gemensam strid. Under BQ genomfördes tester och bedömningar på olika IT-system inom ramen för BQ gemensamma nätverk.

ISR I ISR-tråden deltog fyra personer under BQ. Inom underrättelsefunktionen syftar deltagandet till att utveckla interoperabla metoder på operativ och taktisk nivå för att möjliggöra tekniskt utbyte av underrättelser och sensorinformation. Artilleri & Luftvärn

Löjtnant Patrik Andersson ledde den svenska radarenheten på plats i Fort Savannah i Georgia. 17


Deltagande personal ur Luftvärnsregementet samlad framför UndE 23 på övningsområdet Fort Stewart, Georgia, USA.

Skicka luftläget vidare En av de stora målsättningarna för luftvärnet var att kunna dela med sig av luftläget som genererades i radarn till övriga nationer. Samordning av luftrummet är en viktig del av det stöd som Sverige ska kunna ge och ta emot i det svenska nationella försvaret och den här typen av övningar är en förutsättning för att öva det. Under övningen anslöt alla nationer till ett gemensamt nätverk där man kunde kommunicera och dela information med varandra. I nätverket delades även spaningsradarns luftläge så att alla uppkopplade parter kunde ta del av det. – Vad gäller informationsutbyte så har de mål som satts upp fallit väl ut. Radarbilden sänds i formatet Asterix och bearbetas av mottagaren för att slutligen presenteras, i det här fallet, i applikationen Joint Warfare Assessment Model (JWAM) för analys och utvärdering, säger specialistofficeren Carl Eberstein som arbetade med den systemtekniska lösningen. Mikael Magnusson, en av sensorledarna konstaterar att användandet av drönare har vuxit explosionsartat de senaste åren: – Det har flugits med både större militära Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS) och mindre civila och vi har fokuserat på att detektera dessa och att dela denna information med andra, förklarar Mikael Magnusson. 18

Det var uppskattat av både USA och de andra nationerna att Sverige deltog med en så avancerad sensor som UndE23. Intresset var därför stort för att besöka radarn och det ordnades även för förevisningar för de andra övningsdeltagarna. Systemets mångsidighet mot både traditionella mål såsom flygplan och helikoptrar men även små komplexa mål såsom RPAS väckte intresse bland många. Utöver radarbesättningen deltog personal från LvSS, regements- och bataljonsstab samt chefer ur luftstridsledningslagen från såväl andra som tredje brigadstaben. Överste Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet, summerar intrycken efter att ha besökt övningen: – Jag kan återigen konstatera vilken professionell personal mitt förband har och till detta kopplat väldigt bra materiel. Övningen har gett oss en bra bild över hur vi skall kunna hantera RPAShotet samt, inte minst, förstärka vår förmåga till interoperabilitet.

Joint Fires Support Major Tommy Granström från A 9 beskriver det svenska deltagandet inom JFS. I tråden deltog 11 nationer varav 9 med egna digitala eldledningssystem Syftet med JFS-tråden Artilleri & Luftvärn


är att verifiera respektive nations eldledningssystem gentemot olika standarder, Artillery System Cooperation Activities (ASCA) och Variable Message System (VMF). Genom dessa standarder kan information överföras mellan nationer på ett säkert sätt utan att exempelvis information som behövs för skjutning förvanskas. ASCA är inte bara en standard och ett gränssnitt. Det är även ett juridiskt åtagande som innebär att ett antal meddelanden måste implementeras för att ha en grundläggande nivå av interoperabilitet. VMF är dokumenterad milstandard och ett kommunikationsprotokoll. Under BQ deltog två officerare från A 9 med tillsammans med danska artilleriofficerare i en artilleribataljonsstab. Träningen började ett par veckor tidigare med två dagars utbildning i Aarhus på det danska eldledningssystemet Thor (se artikel i nummer 3 2017). Övningen var indelad i två skeden. Första skedet genomfördes utifrån de fastställda testprotokoll som finns inom ASCA, vilket innebar att respektive nation genomförde tester med sitt eldledningssystem mot de andra nationerna. Detta skede leddes av en testledare från USA som hade stöd av analytiker som samlade in data från testerna. Skedet avslutades med en utvärdering där respektive nation delgavs resultaten av testerna samt rekommendationer för att förbättra sitt eldledningssystem.

DACAS Kapten Pierre Berg var ansvarig för det svenska deltagandet i DACAS-tråden. Kortfattat innebär det framtagande och implementering av ett standardiserat sätt att överföra datameddelanden mellan en Joint Terminal Attack Controller (JTAC) och ett flygplan. Det system som prövades i år baseras på en mobiltelefon med särskild programvara, som via en sammankopplingsenhet ansluts till bland annat GPS, radio och laseravståndsinstrument. Själva övningen genomfördes i två delar där den första syftade till tekniska interoperabilitetstester under en vecka. Här testades alla deltagande system mot en dator som utvärderar hur väl systemet uppfyller överenskommen standard. Under den andra delen, som genomfördes under två veckor, roterade personalen i ett schema där så många kombinationer av marksystem och flygplattformar som möjligt skulle provas. Svenska JTAC fick bland annat möjlighet att leda A-10, F-18 och Mirage 2000, och även fälla ett tjugotal bomber.

Artilleristridsgrupper Skede två utgjordes av ett taktiskt scenario där deltagande nationer inordnades i artilleristridsgrupper. Under detta skede simulerades motståndaren och egna förbands rörelser via det danska simuleringssystemet Viritual BattleSpace (VBS3) så att förbandens rörelser kunde följas i realtid i eldledningssystemen. Detta skede syftade främst till att skapa förståelse för varandras metoder och procedurer på en konceptuell nivå. Normalt i BQ brukar JFS-tråden, som en slutlig bekräftelse på att såväl teknik som metoder fungerar, avsluta med en skjutning med skarp ammunition. Detta genomfördes dock inte detta år. Artilleri & Luftvärn

Kapten Emil Åsberg A 9 samverkar med en JTAC ur amerikanska flygvapnet. Foto: Niklas Edelsvärd. 19


– För vår del måste BQ betraktas som mycket lyckad, och vi har en hel del erfarenheter med oss hem, både för framtida Bold Quest och för övrig utvecklingsverksamhet här hemma, konstaterar Pierre Berg.

Möjlighet att prova nya metoder BQ ger unika möjligheter att pröva nya metoder och tekniska lösningar. Vidare medger övningen möjligheter att inhämta kunskap och erfarenheter från andra länder. Därtill är det också möjligt att mäta sig med andra där det främsta syftet är att identifiera nuläge och behov av framtida satsningar. Det stora arbetet handlar om att omhänderta slutsatserna och erfarenheterna från övningen och omsätta dessa till konkreta åtgärder. Det kan handla om att utveckla och fastställa metoder på operativ nivå samt materielutveckling men också sådana saker som behovet av framtida kompetenser och utbildningar. För att göra detta kommer vi efter övningen genomföra ett antal erfarenhetsseminarier riktade mot olika målgrupper med främsta syfte att sprida slutsatser och erfarenheter till de som behöver det, säger överstelöjtnant Jan Lundberg som ansvarar för Försvarsmaktens långsiktiga deltagande i BQ.

Svenska delegationen samlad för fotografering tillsammans med den amerikanske övningsledaren John Miller från Joint Staff.

20

Artilleri & Luftvärn


GLOBAL PATRIOT SOLUTIONS

ENGINEERED TO EVOLVE. PROVEN TO PERFORM. Raytheon’s combat-proven Patriot delivers advanced technology perfectly engineered for today’s and tomorrow’s challenges. As threats evolve, so does Patriot, protecting 13 partner nations, reducing costs and providing the world’s most advanced air and missile defense.

Raytheon.com/patriot @Raytheon Raytheon

© 2017 Raytheon Company. All rights reserved.

Artilleri & Luftvärn

21


Ny systemutvecklingsplan för Luftvärnet Luftvärnet står inför en ombeväpning som genomförs i olika faser fram till, bedömt, 2027. Inom denna tidsperiod händer det mycket. Det är också en period där det inryms tre försvarsbeslut med de eventuella politiska inriktningar och förändringar som kan ske. För att skapa en helhetsbild om vart luftvärnet skall utvecklas mot när det gäller verkansdelar, sensorer, ledningssystem, samband och logistik beslöt C Lv 6 att ta fram en systemutvecklingsplan (SUP) för luftvärnet för perioden 2017 till 2026. Senast Luftvärnet som truppslag hade en aktuell systemutvecklingsplan var 2009 och behovet för en uppdatering av planen har därför varit stort. Under 2016 fick Utvecklingsavdelningen vid Luftvärnets Stridsskola uppgiften och planen fastställdes av Arméchefen under våren 2017. Systemutvecklingsplanen är ett av de styrande dokument som finns vid Luftvärnsregementet och den ger en gemensam målbild mot 2026 för alla som arbetar inom luftvärnet.

Fastställd SUP Lv utgör • en beslutad målbild för luftvärnsfunktionen, • ett inriktningsdokument för Försvarsmaktens organisationsenheter, krigsförband och stödjande myndigheter (FMV, FOI m.fl.), • ett dokument som stödjer prioriteringar mellan förmågor, typförband, beredskapskrav och personal inom funktionen.

Systemutvecklingsplan Luftvärn (SUP Lv) syftar till att beskriva aktuell status, beslutad utveckling och framtida utvecklingsbehov för luftvärnet i perioden fram till 2026 genom att: • beskriva en lägesuppfattning om var luftvärns funktionen står i nuläget, • föreslå prioriterade mål för luftvärnsfunktionens utveckling, • klargöra hur vägen ser ut för att uppnå de önskvärda förmågemålen, • inrikta utvecklingen av luftvärnsfunktionen mot nästkommande tioårsperiod.

Insatsmiljön

Systemutvecklingsplanens målgrupp utgörs primärt av beslutsfattare, handläggare och utvecklare inom området. Även brukare och slutanvändare kan använda rubricerat dokument i tillämpliga delar. 22

Luftvärnets nuvarande, och framtida, insatsmiljö präglas av korta tidsförlopp både vad gäller upptäckt och möjlighet till verkan mot motståndaren, men även vad gäller insatser som sker mot de egna luftvärnsenheterna. Det breda hotspektrumet ställer krav på olika förmågor på verkans-, sensor- och ledningssystemen. De främsta hoten mot luftvärnsförbandet utgörs dels av underrättelseinhämtning och dels av bekämpning. Underrättelseinhämtning sker med signalspaning, syntetisk aperturradar (SAR) spaning, elektrooptisk spaning, samt personbaserad inhämtning. Bekämpning sker med specialförband, kryssningsrobotar, ballistiska robotar, långräckviddiga vapen från stridsflyg och cyberangrepp. Signalsökande vapen utgör ett dedikerat hot mot sändande luftvärns- och luftförsvarssensorer. Artilleri & Luftvärn


L 16 Ballistiska robotar Obemannade

UAV Bemannade

Helikopter

RAM Kryssningsrobotar Brigadluftvärn

StriC

Divisions-/områdesluftvärn

Luftvärnets insatsmiljö präglas av korta tidsförlopp och spektrat av olika hot som blir än bredare i framtiden ställer krav på mycket hög ledningsförmåga i nätverk mellan sensorer och verkanssystem.

Utvecklingen går mot flera och mer avancerade Unmanned Aerial System (UAS) med både elektrooptiska-, radar- och signalspanande sensorer. Delar av UAS kommer även att vara beväpnade med attackrobotar eller telekrigssystem (UCAS). Autonomin hos UAS kommer att utvecklas med stöd av bland annat artificiell intelligens (AI) och UAS:er som kan samarbete via informationslänkar. Kryssningsrobotar utvecklas med lägre signaturer och mer avancerad slutfasstyrning. En högre numerär skapar stor möjlighet till mättnad. Fler plattformar till sjöss och på marken beväpnas med robotsystem vilket skapar kort strategisk förvarningstid som ställer krav på uthållig förmåga till detektion av mål utan extern förvarning. Ballistiska robotar fortsätter att utvecklas med utökad manöverförmåga i slutArtilleri & Luftvärn

fasen före detonation för undanmanöver och målsökarstyrning med ökad precision. Tunga attackflygplan med dedikerad telekrigsförmåga för att understödja uppdrag mot luftvärnsskyddade mål införs. Även övriga attack- och multirollflygplan samt kvalificerade robotar får förbättrad telekrigsförmåga eller signaturdämpning för egen överlevnad vilket ställer krav på flera typer av sensorer, båda aktiva och passiva. På marken fortsätter utvecklingen av spanings- och specialförbandens förmåga med bland annat förbättrade sambandssystem med digitalt assisterad målutpekning via datalänk och förbättrade observationsmöjligheter för att kunna stödja de bekämpande systemen i realtid. Detta ställer krav på aktiva eller passiva skyddsåtgärder både vid luftvärn och vid skyddsobjekt. 23


Hotbilden är komplex. Små mål som UAV och RAM men också mättnadsanfall med kryssningsrobotar och inkommande taktiska ballistiska missiler behöver hanteras. Luftvärnet måste, med god stridsekonomi, kunna hantera alla måltyper inom hela hotspektrum och samtidigt hantera mättnadsanfall. Kraven som ställs på våra luftvärnssystem i framtiden innebär bland annat högre tekniska krav på systemen samt nya förmågor. Luftvärnsförbanden bör, för att uppnå högre operativ och taktisk effekt, främst utvecklas inom områdena verkan, sensor, ledning och skenmål/vilseledning.

Verkanssystem Verkanssystemen inom luftvärnsområdet är utformade för att kunna bekämpa luftmål främst av typen flygplan och helikoptrar. Vid införandet av robot 98-systemet tillförs förmågan att utöver bemannade luftmål verka mot styrda vapen, till exempel kryssningsmissiler och UAV. Ersättare till Hawksystemet (Patriot) kommer utöver att kunna verka mot alla ovan måltyper att ha förmåga mot ballistiska missiler. Understöd av arméns brigader kan initialt utgöras av befintliga korträckviddiga system (robot 70 och/eller robot 90) som interimslösning. Nya system anpassade till angiven hotbild bör i framtiden anskaffas.

Sensorsystem Sensorernas huvuduppgift är att inhämta luftläge och delge luftlägesbild till ledningsplats eller eldenhet. Ingående aktiva sensorer har olika radarräckvidd såväl i längd som i höjd samt sänder på olika radarband. Ett införande av passiva sensorer medger nya förmågor för att möta angiven hotbild. Dagens och framtidens insatsmiljö innebär telestörning och bekämpning av sensorer. Detta ställer krav på ökad förmåga att upptäcka luftmål med passiva system för att inte aktiva sensorer skall slås ut. Passiva system med förmåga att upptäcka främst radar kommer utgöra en mycket viktig del i sensorförmågan för att skapa överlevnad och uthållighet i sensornätverket. Förmågan ökar möjligheten till klassificering och identifiering av luftmål. Införandet av ny eldenhet, med längre räckvidd, kommer också ställa krav på tillförsel av radarsensorer med längre räckvidd och högre noggrannhet än dagens sensorer om ny eldenhets prestanda ska kunna nyttjas.

FAKTA

Luftvärnets målbild uppnås bland annat genom: • Säkerställd personell och kompetensmässig till växt inom luftvärnsområdet. Luftvärnets viktigaste resurs är välutbildad och kompetent personal. •

Uppgradering av befintliga och nyanskaffning och införande av nya moderna verkans-, sensor- och ledningssystem som är dimensionerade för att verka i en framtida hotmiljö, utgör en grundsten för att nå målbilden.

• Tidigt införande av brigadluftvärnsförband som i slutet av perioden 2021-2026, utgör kärnan i nya brigadluftvärnsbataljoner. Major Rick Grundevik har tillsammans med chefen för LvSS, överstelöjtnant Håkan Hörstedt skrivit artikeln om systemutvecklingsplanen. 24

• Metoder för taktik och stridsteknik utarbetas med anledning av införandet av nytt verkans-, sensor, lednings- och logistiskt koncept.

Artilleri & Luftvärn


Skulle det hjälpa dig om du hade en gemensam lägesbild redan idag? CQ: 4,3 KM

MEK INF KOMP: 6,2 KM

FB: 20 M

För mera information se www.systematic.com/redanidag Artilleri & Luftvärn

25


Halmstad och Boden

Lyckade klubbmöten I slutet av året genomfördes inom loppet av en vecka två lyckade klubbmöten i Boden och Halmstad. I Boden var medlemmarna inbjudna till ett antal seminarier på I 19 och uppslutningen var god. Klubbens styrelseledamot, major Nicholas Madison rapporterar från klubbmötet i Halmstad. ”Årets höstmöte genomfördes den 8 december på Lv 6 och lockade i år knappt 40 deltagare. Dessa var från kadett till regementschefen samt representanter från SAAB, TKSE och övriga medlemmar. Således en blandad men kompetent skara som fick lyssna på flera intressanta föredrag. Sedan flera år tillbaka bedrivs höstmötena i seminarieform där ett aktuellt eller intressant ämne avhandlas för att bearbeta några seminariefrågor i större forum med blandade kompetenser. Det finns exempel på slutsatser från föregående års höstmöte som gett avtryck i Systemutvecklingsplan Luftvärn (SUP Lv), som också presenteras mer ingående på annan plats i detta nummer. Årets tema var passiva sensorer, vilket är ett område där truppslaget inte har egna erfarenheter sedan avvecklandet av lyssnarapparaterna. Fyra föredragningar inledde som avhandlade nuvarande tillgängliga tekniker (SAAB), LvSS syn på passiva sensorer (C LvSS), befintliga tekniska lösningar (SAAB) samt hotbildsbibliotekshantering (TKSE). Därefter behandlades två seminariefrågor: 1) Vad bör passiva sensorer (främst) nyttjas till? Detektering för förvarning, identifiering eller eldöppnande? 2) Kräver flera olika sensortyper i samma förband särskild sensorledning? Allt sammantaget: Lärorikt och intresseväckande! I Boden genomfördes presentationer om bland annat den pågående utvecklingen av ny granatkastarpansarbandvagn (Grkpbv 90), simulatorer och utbildningssystem, bärbara eldledningssystem samt nya GPS-system. 26

Robert Humeur från Saab berättade om passiva sensorer och menade att man kan se ögat, öronen och näsan som "Passiva sensorer"!

Chefen för Luftvärnets stridsskola, överstelöjtnant Håkan Hörstedt, hälsade välkomna till Luftvärnsseminariet.

Major Nils Carlsson från Marksstridsskolan besvarade frågor om pågående utveckling av granatkastarpansarbandvagn 90 under höstmötet i Boden. Artilleri & Luftvärn


Defending the high North

IRIS-T SLM Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

27


Sverige vill köpa Patriotsystemet Nu är det klart att Försvarsmakten (FM) förordar det amerikanska Patriotsystemet som nytt medellångräckviddigt luftvärnssystem. Skälen till behoven är det försämrade säkerhetsläget i Östersjöområdet där Patriot kan komplettera andra delar av luftförsvaret med bland annat förmågan att verka mot taktiska ballistiska missiler (TBM). FM uppger också till regeringen att Patriot kan medge ökade möjligheter till luftförvarssamarbete med andra länder i vårt närområde under hela livscykeln. Patriot finns redan i Tyskland och Nederländerna och även Polen har visat klart intresse för att köpa systemet. Nyligen deklarerade också Rumänien ett avtal om inköp av Patriot. I början på november biföll regeringen en framställan från FMV att få skicka ett ”Letter of Request for a Governmentto-Government Letter of Offer and Acceptance” till den amerikanska staten om en anskaffning av Patriotsystemet. 28

Första mötet i Huntsville Bara en månad senare efter regeringens klartecken genomfördes ett första möte mellan FMV, FM och US Army i Huntsville, Alabama. Sverige definierade då vad FMV vill få anbud på och från amerikansk sida kan nu en begäran om anbud skickas ut från US Army till aktuella leverantörer. Målet är att kunna presentera en detaljerad lösning med pris för Sverige i början på mars 2018, för att senare under våren gå vidare med en direkt beställning där utbildningsstöd och införandeprocess också ingår. Artilleri & Luftvärn


Foto: 94th US Army Air and Missile Defense Command

Bilden visar ett Patriotbatteri grupperat i anslutning till Hickam-flygbasen vid Pearl Harbor på Hawaii.

Det handlar alltså om snabba ryck, men inte så fort att det blir fel. Det finns ”många detaljer som vi måste förstå för att Patriot ska fungera i våra svenska luftvärnsförband. Det gäller inte minst sambandslösningar, fordon och underhåll. Gemensamma svensk-amerikanska arbetsgrupper kommer att jobba med detaljerna under lång tid framöver”, uppger en väl insatt källa till Artilleri & Luftvärn.

Hårt mediatryck Enligt vad AoL erfar avser Försvarsmakten använda Patriot i samma förband som nya Luftvärnscentralen (LvC), Eldenhet 98 (IRIS-T) samt UndE 23 för att skapa bästa möjliga system av system mot de hot som finns. Även långräckviddig Artilleri & Luftvärn

spaningsradar och passiva sensorer ska tillföras förbandet. Förbanden ska verka i en miljö där Gripen E införs och fasta och flygande sensorer på sikt omsätts. Sedan beslutet att gå vidare med Patriot har det varit ett stort intresse i media och i bloggvärlden. Några få journalister har förstått FM:s värdering att välja ett beprövat system när säkerhetsläget så snabbt försämrats. Desto fler har jämfört Patriot och SAMP/T baserat på öppen information från till exempel källor på internet och föreslagit hur systemen borde förändras, utan tanke på vilken tid och kostnad det skulle innebära att till exempel kvalificera in en ny radar. Utan tillgång till hemlig information blir det dock ofta mer fel än rätt. 29


Artilleri- och luftvärnsklubben Inbjudan

ÅRSMÖTE 2018 Tid Torsdag 2018-02-15 kl 16.00 Samling vid vakten Tre Vapen 15.45.

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Plats Tre Vapen Banérgatan 62 Filmsal C, ingång C, en trappa ned

Artilleri-Tidskrift

Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.30 Föredrag Innehåll i föredrag och föredragshållare annonseras på www.artlvklubben samt Artilleri- och luftvärnsklubbens facebooksida i början på januari. 18.30 Middag (enklare) Vingen

Inom Europa Utom Europa

Anmälan Senast 2018-02-07 med e-post till: lars.morrby@fmv.se alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan ska framgå om ni deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering). Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på middagen.

Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format.

Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser 300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2017 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

Eller besök www.artlvklubben.se

Mer information presenteras på Artilleri- och luftvärnsklubbens hemsida i början på januari. Håll även utkik på vår Facebooksida för kompletterande information. STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

30

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

31


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.