Artilleri och Luftvärn nr 2 2018

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 2 2018Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 2 | 2018 | årgång 147 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material.

Innehåll Vice ordförande har ordet: Dags att investera i mer än materielsystem_________________________________ 4 Fredrik Zetterberg Arbetet med anskaffning av medelräckviddigt luftvärn_______________________ 6 Rick Grundevik Nya ledningsmetoder när nya luftvärnssystem införs efter 2020________________ 8 Allt tätare samarbete och ökad effekt för luftvärnet och flygvapnet_____________ 12 Jesper Sundstöm Första fullskaliga krigsförbandsövningen _________________________________ 16 Artilleri- och Luftvärnsklubben övertar traditionsansvar från MTF_______________ 19 Tobias Wennberg Se utan att synas____________________________________________________ 20 Luftvärnet och artilleriet tar sig an 442 värnpliktiga_________________________ 22 Saab levererar stororder till Frankrike____________________________________ 26 FMV utvärderar Patriotoffert___________________________________________ 29 Sverige köper Carl-Gustaf M4___________________________________________ 29 Michelle DeMaio Patriot radar always has its eye on the sky__________________________________ 30 Lars Mörrby Fokus på framtidens markstrid__________________________________________ 32 Leif Mårtensson Artillerihistoria att minnas______________________________________________ 34 50 år sedan utvecklingen av robot 70-systemet startade______________________ 36 GDPR_____________________________________________________________ 38 Omslagsbild: Linnéa Fält var en av luftvärnsbataljonens rekryter som genomförde sin slutövning, grundläggande krigsförbandsövning, i samband med årets Flygvapenövning.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Vice ordförande har ordet

Dags att investera i mer än materielsystem Detta nummer är ett bevis på den bredd och det djup av arbete som bedrivs inom Artilleri- och Luftvärnsklubben, likaså inom funktionerna artilleri och luftvärn. I dag är det en realitet att våra funktioner, som under ett antal år varit starkt ifrågasatta och nästintill uträknade, återigen är efterfrågade. Denna efterfrågan tar sig bland annat i uttryck genom den nödvändiga materiella modernisering som nu sker inom båda truppslagen. Ett annat uttryck är intresset för det traditionella vårseminariet som genomfördes i Stockholm den 15 maj tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastartekniska föreningen. Temat för dagen var ”framtida markstridskoncept” och bestod av föreläsningar och diskussioner om stridens framtida karaktär med bäring på bland annat luftvärnets och artilleriets roll i detta. Jag tycker det är mycket glädjande att det finns ett så stort engagemang för våra gemensamma frågor.

Effektivt nyttjande av resurser Jag konstaterar samtidigt att det inte kommer vara tillräckligt med enbart nya materielsystem och seminarier för att höja förmågan. Det krävs också investeringar inom många andra områden. Det är inte bara i Sverige vi nu vaknat till och insett behovet av nydaning inom artilleri och luftvärn. I början av maj deltog klubbordförande, överste Anders Svensson och undertecknad med representanter från våra regementen på Fires Conference i Fort Sill i USA. Konferensen syftar till att byta erfarenheter kring artilleri och luftvärn. Den stora frågan på agendan var hur resurserna mest effektivt utvecklas och används för högintensiv krigföring. Flera länder, inklusive USA, pekar på behovet av nya grepp för att anpassa luftvärn och artilleri från låg- till högintensiv krigföring. Inte minst beaktat de anpassningar som gjorts de senaste decennierna där mycket kretsat kring internationella insatser och där betydelsen av luftvärn och artilleri inte varit dimensionerande. 4

Synergieffekter Även på hemmaplan genomför artilleriet och luftvärnet verksamhet tillsammans. Vid ett möte mellan förbanden tidigare i vår diskuterades potentialen i olika samarbeten. Syftet var främst att utbyta information kopplat till utbildning, materielutveckling och taktik. Drivkraften bakom är att finna synergieffekter och samordningsvinster mellan de förmågor vi förfogar över idag och i framtid. Det är viktigt att artilleriet och luftvärnet står enade, sida vid sida för att möta framtiden. Behovet av nya grepp och en framtidsvision, i ett helt annat tidevarv, insåg generalfälttygmästare och chefen för artilleriet Carl von Cardell för 200 år sedan av när han grundade Högre Artilleriläroverk. En framsynt idé som innebar en institution som än idag är vägledande för utbildning av artilleri- och luftvärnsofficerare med flera. Jubileet högtidlighålls den 20 september på Försvarshögskolan i Stockholm under närvaro av Hans Majestät konungen. Jonas Lotsne

Foto: Mats Engfors

Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Särskild produktionsstab på Högkvarteret

Arbetar med anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Sedan årsskiftet har produktionsstaben på Högkvarteret inrättat en införandeledning för medelräckviddigt Luftvärn (IL MR Lv). Uppgiften är att leda och koordinera produktionsstabens förberedelser med anskaffningen av dels Patriot och dels efterfrågad luftvärnsförmåga till 2025. Överste Fredrik Zetterberg, som leder införandeledningen tillsammans med tre officerare med bred och djup kompetens inom både luftvärnet och luftförsvaret, beskriver arbetet. ”Produktionsstabens införandeledning arbetar parallellt med ansvariga ur ledningsstaben, insatsstaben och Försvarets materielverk, FMV. Tillsammans utgör ledningen en strategisk planeringsgrupp som, under ledning av Ledningsstaben, träffas varje vecka i syfte att leda och koordinera anskaffningen. Luftvärnsregementet är också en stor aktör men stödjer främst, i detta tidiga skede av anskaffningen, FMV med expertkunskap.

Anskaffningen av Patriot sker genom så kallad Foreign Military Sales (FMS) och alla förhandlingar med Defense Security Cooperation Agency (DSCA) leds av FMV med stöd av Försvarsmakten. Förhandlingarna avseende anskaffning av systemkomponenter till Patriot är klara och FMV erhöll en offert, Letter of Acceptance (LOA), i början av maj (se annan artikel i detta nummer). Att Försvarsmaktens olika nivåer på strategisk, operativ, taktisk och stridsteknisk nivå tillsammans med FMV arbetar parallellt är ovanligt men nödvändig för att anskaffningen av Patriot ska leverera efterfrågad förmåga, innehålla tidsplan och ske inom given ekonomi. Arbetssättet är nödvändigt samtidigt som det ställer höga krav på både organisation och individer. Det finns få liknande materielprojekt med samma komplexitet och omfattning men anskaffningen av helikopter 16, som också genomfördes som ett Foreign Military Sales, är ett undantag som gett projektet flera viktiga ingångsvärden.

IT-säkerhet en utmaning Överste Fredrik Zetterberg tjänstgör sedan 2016 som förbandschef på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec), i Eksjö. Han har sedan chefsproggrammet 2000-2002 tjänstgjort på många olika handläggar- och chefsbefattningar inom luftvärnet. Fredrik startade sin karriär som plutonsbefäl på luftvärnssystem 40/48 på Lv 6 i Göteborg. 6

FMV kommer inom kort att erhålla fler offerter om utbildning och krypton. FMV har även påbörjat arbetet med att specificera och förbereda anskaffning av övriga systemkomponenter från andra leverantörer, till exempel fordon och sambandssystem, som behövs för att nå den systemlösning som kan leverera den efterfrågade förmågan.


En stor utmaning vid anskaffning av ett modernt vapensystem är Försvarsmaktens bestämmelser om it-säkerhet då Patriot per definition klassas som ett it-system och därmed skall uppfylla både Försvarsmaktens krav och speciella lagkrav såsom behörighetskontroll. Kraven är inget nytt utan har funnits i många år men innebär många utmaningar då vi dels köper ett färdigt system och därmed också får en färdigutvecklad systemlösning samt måste följa den amerikanska statens krav på informationsklassning. Den senare är en extra svårighet då all information ges efter att kontrakt har undertecknats.

Ny organisation ska fastställas I detta skede har också den inledande produktionsplaneringen startat med att fastställa två målbildsorganisationer för Lvbat 103/98 med årtalen 2021 och 2025. Syftet med att fastställa målbildsorganisationer i detta skede är de utgör grund för produktionsplanering, infrastrukturbehov, ekonomiska beräkningar av bland annat kostnader för personal och materiel, logistikberedning, utbildningsbehov med mera. Vid framtagning av målbildsorganisationerna är givetvis Patriotsystemets behov styrande samtidigt som

Försvarsmaktens styrningar avseende organisationsutveckling, personalkategorier och nivåer måste följas. FMV har också, tillsammans med införandeledningen och Luftvärnsregementet, startat upp ett systemdesignarbete som tillsammans med fastställda målbildsorganisationer utgör inriktning för det årligt återkommande organisationsarbetet inom ramen för försvarsmaktsplanering (FMP).”

Dubbla införanden kräver resurser Det är lätt att glömma att det redan pågår ett omfattande införande i luftvärnet. Robotsystem 98 är under leverans och skall ersätta dagens robotsystem 70 i våra luftvärnsbataljoner. Tillsammans med Patriot (robotsystem 103) och nya sensorer utgör dessa system tillsammans grund i den efterfrågade luftvärnsförmågan 2025. Vid detta nummers pressläggning har inga kontrakt avseende Patriot undertecknats och det återstår ett intensivt arbete på alla nivåer innan regeringen slutligen ger ett klartecken till anskaffning av ett av de största materielprojekten för luftvärnet i modern tid. Införandeledningen har en omfattande och spännande tid framför sig. Det är oerhört stimulerande att vara delaktig i anskaffningen av nytt stort materielprojekt.

7


Nya ledningsmetoder när nya luftvärnssystem införs efter 2020 Inom de närmaste åren kommer luftvärnet att genomföra en omfattande ombeväpning, vilket kommer att påverka den luftoperativa förmågan avsevärt. Det skapar möjligheter men också utmaningar. Utmaningar som att leda och samordna. Vid anskaffning av ny luftvärnsförmåga, Eld E 98 och EldE 103, kan luftvärnsbataljonerna komma att inriktas mot att lösa uppgift mot taktiska ballistiska robotar och kryssningsrobotar. Samordningen som måste ske mellan flygstridskrafterna och luftvärnet kommer att påverkas och förändras eftersom förmågan att bekämpa ökar i såväl avstånd, höjd och antal robotar i luften. Luftvärnets nya verkanssystem måste kunna hantera alla måltyper inom hela hotspektrumet och samtidigt hantera mättnadsanfall med god stridsekonomi. Slutsatsen är dock tydlig den sammanlagda operativa effekten kommer att öka markant 8

i lufthavet. När det gäller luftrummet är det FTCH (Flygtaktisk chef) via sin Flygtaktiska stab (FTS) som samordnar det som krävs för att lösa den operativa verksamheten. FTCH luftrumsamordning omfattar från strategisk nivå ned till stridsteknisk nivå. FTCH ansvarar för att leda de understödjande resurser som krävs för att flygförband och luftvärnsförband ska kunna leverera operativ effekt i luften.1 Operationsmiljön ”ska ses som ett sammanhängande system där den fysiska miljön, aktörer och informationsmiljön är delar som det måste tas hänsyn till vid planering och genomförande av operationer”2 Artilleri & Luftvärn


Major Rick Grundevik Chef för Utvecklingsavdelningen vid LvSS/ Luftvärnsregementet Leder luftvärnets utvecklingsarbete i flertalet projekt som är pågående, under införande och under anskaffning på en avdelning med 16 medarbetare.

FTS arbetar normalt med fyra olika orderverk. Det ena är Insatsstabens Operationsorder (OpO) som bryts ned till en FTCH OpO. När denna övergår till ett genomförande och för att reglera verksamheten inom den givna operationsordern utvecklas en Flygtaktisk order (FTO). Denna ges normalt ut dygnsvis. För luftoperativ insatsledning utges Företagsorder (FgO) som inriktar sig främst mot flygstridskrafterna. Det fjärde orderformatet är Luftrumsorder (Air Coordination Order, ACO). Denna ges ut samtidigt som FTO och har samma giltighet i tid. ACO reglerar luftrumsamordningen inom det luftrum som FTCH ansvarar för. Syftet med ACO är att öka den operativa effekten men även undvika vådabekämpning och separera verksamhet för egna styrkor. För framtagande av FTCH planer och order för luftoperationer sker detta inom armen för Insatsledningens planering, enligt svensk planering- och ledningsmetod (SPL)3. Två andra dokument som är stående styrningar från FTCH är Taktikreglemente för Luftoperationer (TR LuftOp Öppen) samt FTCH Stående order för operationer (FTCH SOFO NAT H/S) där också SamO Luft ingår som bilaga.

1) Reglemente Taktik för Luftoperationer 2017 (TR LuftOp 2017) s.31f. 2) Handbok Svensk planerings-och ledningsmodell SPL 3.0 2015) sid 35. 3) Reglemente Taktik för Luftoperationer 2017 (TR LuftOp 2017) s.46f. 4) Reglemente Taktik för Luftoperationer 2017 (TR LuftOp 2017) s.54.

Artilleri & Luftvärn

Samordning Den operativa samordningen delar upp luftrummet i områden för att kunna genomföra viss verksamhet. Annan taktisk chef kan begära luftrum för att kunna genomföra strid med till exempel artilleri, använda UAV eller helikopter. I sådant fall ansvarar taktisk chef själv för separation och samordning inom tilldelad volym. När det gäller den taktiska luftrumsamordningen sker det vid framtagandet av FTCH OpO. Fokus är offensiva flygoperationer och luftvärnsområden. Stridsflyg och luftvärn ska som normalförfarande kunna verka i samma luftvolym vilket kräver en hög grad av samordning och gemensamma metoder4.

Undvika vådabekämpning ACO blir här viktig då den reglererar inom vilka områden det finns restriktioner eller möjligheter i yta och höjd och därmed en möjlighet för flyget att agera men också luftvärnet inom ramen för tilldelad uppgift. Syftet är naturligtvis att komma till verkan men också att undvika vådabekämpning. Det sistnämnda samordnas genom stridsteknisk luftrumsamordning och leds främst genom Stridsledningscentraler (StriC) genom Strilbataljonens försorg för såväl flyg som luftvärn. Luftrumsamordningen ska också syfta till att underlätta vid degradering av ledningsförmågan gällande verkan.

9


Den nya SamO Luft har utarbetas på FTS med stöd av luftvärnet. Den reglerar kriterier som ska vara uppfyllda inom givna uppgifter, tilldelade områden och uppgifter mm. Bilagan är hemlig och är i väsentlig grad omarbetad från den tidigare SamOLuft som gällde.

Luftvärnet har idag personal som förstärker staber vid lägre beredskapsnivåer men också vid beredskapshöjning. Luftvärnspersonal finns vid såväl brigadstab och taktisk stab men även på andra staber där funktionsföreträdare luftvärn (C Lv6) anser sig behöva luftvärnskompetens vid olika övningar eller insatser. När det gäller FTS stödjer luftvärnet FTCH med personal inom ramen för hela konfliktskalan. Personalen har till uppgift att stödja Planeringschefen i till exempel framtagandet av FTO i planeringsskedet på PLAN och ned till ren insatsledning i AOC (Air operation Centre) under Operationschefen. Det innebär att samordningen mellan flyg och luftvärn blir optimal på taktisk nivå då ordern i de orderverk som går ut från FTS är synkade mot lv-bataljonens tekniska/ taktiska möjligheter att kunna genomföra strid mot luftmål. Samverkan syftar till att säkerställa att Lv bataljonerna genomför och kan genomföra innevarande uppgift och nästkommande uppgift i en tidsperiod från sekundaktuell upp till 48 timmar framåt. Luftvärnspersonalen på FTS står också i kontakt med luftvärnsrobotledaren på StriC för att rätt order, uppföljning och rapportering genomförs på ett korrekt sätt och att operationschefen har rätt underlag för att kunna tilldela luftvärnet rätt uppgift inom ramen för beslutad operation. GEN genomför ledning i tidsperspektivet upp till 24 h. Luftvärnets personal leder då genom gällande FTO och ACO och samverkar med andra befattningshavare på FTS för att optimera den operativa effekten. PLAN arbetar i tidsperspektivet 24 h och framåt. Fokus i det arbetet är nästkommande FTO och samordning. Viktigt för luftvärnspersonalen är att följa upp läget vid luftvärnsbataljonerna så uppgifterna står i balans med resurserna. Det innebär att samarbetet mellan Lv bataljonerna, PLAN och GEN blir mycket viktigt. 10

Foto: Lv 6 / Försvarsmakten

Luftvärnets roll och personal

Samordningen som måste ske mellan flygstridskrafterna och luftvärnet kommer att påverkas, konstaterar Rick Grundevik, eftersom förmågan att bekämpa ökar i både avstånd, höjd och antal robotar i luften när nya system införs. Artilleri & Luftvärn


VERA-NG SEES W IT HO UT B EEI NG SEEN VERA-NG is a unique and proven world leading integrated passive surveillance and ELINT system designed for 3D real-time detection, location, identification and tracking of airborne, ground and naval targets.

www.omnipol.com

Artilleri & Luftvärn

E X PERIENCE • I N N O VAT I O N • S O LU T IO N S

11


Flygvapenövning 2018:

Allt tätare samarbete och ökad effekt för luftvärnet och flygvapnet Det började några timmar efter fredaglunch den 25 maj. Då svepte sex SK 60 in på mycket låg höjd över Blekinge Flygflottilj och simulerade ett anfall med kryssningsmissiler mot basen. Anfallet startade årets Flygvapenövning på allvar. Febril aktivitet utlöstes och även luftvärnets eldenheter försökte att bekämpa några av missilerna. Övningsutbytet mellan luftvärnet och flygvapnets enheter blir tätare och tätare för varje år och därmed ökar också effekten, anser chefen för Blekinge Flygflottilj, överste Lars Bergström. – Utan tvekan. Vi har kommit långt i vårt samarbete sedan vi började att återta förmågor som varit vilande under tiden som fokus låg på insatser utanför landets gränser. Nu börjar det märkas mer och mer att vi och Lv 6 har övat tillsammans, säger Lars Bergström och hans kollega, chefen för Lv 6, överste Anders Svensson nickar instämmande. 12

Integrerad taktik – Jag håller helt med överste Bergström. Jag anser också att vi kommit långt och nu har vi också hittat metoder för att integrera varandras taktik i det operativa arbetet, vilket naturligtvis också ger positiva synergier, säger Anders Svensson. Under övningen ansattes Ronnebybasen hårt av anfall från motståndaren och metoder för spridning av resurser och personal övades i stor omfattning. Bland annat startade och landade Gripenflygplan från civila flygplatser som Kristianstad, Växjö och Kalmar. I Kalmar genomfördes också ett mediamoment där riksmedia från bland annat TV 4 och Artilleri & Luftvärn


Svenska Dagbladet fick se en robot 70-tropp transporteras med helikopter 14 för att försvara den tillfälligt upprättade basen när roten Aquila 3 från 171:a stridsflygdivisionen landade och klargjordes för nytt jaktuppdrag. Bland annat beväpnades planen med robot 98. Under övningen hade också svenska Flygvapnet en tillfällig bas på estnisk mark, på basen Ämari cirka 10 mil sydväst om Tallinn. På Ämari baserades åtta flygplan från 71:a stridsflygsdivisionen på F 7. En historisk händelse då det svenska stödet till Baltstaterna varit vilande i snart ett decennium.

Ambassadören tydlig Något som också ambassadör Anders Ljunggren konstaterade när han besökte basen i samband med svensk mediabesök: – Sverige har i många år varit tydligt med att vi ska försvara oss tillsammans med våra grannländer och att vi ska stötta de baltiska staterna om kriser uppstår. Nu visar vi också att detta inte är bara muntliga löften utan vi går till praktisk handling och övar tillsammans. Jag är mycket stolt över denna insats som det svenska Flygvapnet nu utför, förklarade ambassadören. Och nog flögs det från Ämari. Halvvägs in i övningen hade 16 piloter flugit 120 pass (150 flygtimmar) som motståndare mot svenska och finska plan. – Ja, det är mycket under loppet av tre och ett halvt dygn. Kollegorna från Frankrike och England som är här inom ramen för Baltic Air Policing-uppdrag har definitivt höjt på ögonbrynen över den volym av pass som hittills avverkats, säger F 7:s ställföreträdande flottiljchef, överstelöjtnant Anders Wendel.

– Jag arbetar som programansvarig inom FMV för svenska statens försäljning av 39-systemet till Tjeckien. För bara någon månad sedan hade vi en stor lansering av ett omfattande uppgraderingsprogram för Gripen. Den lanseringen gjorde det möjligt för mig att kunna delta i FVÖ 2018, berättar Mikael. Trots övningsuppehållet har Mikael varit mån om att hålla kontakten med Lv 6 för att vara uppdaterad om förbandets utveckling och verksamhet: – Vi är ett antal reservare som försökt så gott det går att hålla kontakten med förbandet och delta i mindre samlingar för att bli uppdaterade om förbandets verksamhet, säger Mikael. Under årets FVÖ övades en större andel av befäl och reservare från 62:a luftvärnsbataljonen tillsammans med rekryter som genomförde sin grundläggande krigsförbandsövning (GKÖ), som slutövning på elva månaders utbildning. – Med tanke på den nya fokuseringen på nationellt försvar känner jag mig mycket mer hemma i den verksamhet som nu sker än vad som skedde i samband med fokus på internationella insatser. Skydd av flygbas och SamO Luft är liksom hemmaplan för min del, säger Mikael och ler. – Vi har kommit nu till den punkt då vi ska öva 62:a i ökad omfattning den närmaste tiden samtidigt som pliktutbildningen införs. Detta är en intressant utmaning för vår anställda personal, säger Lv 6 biträdande övningsledare, major Roger Djupsjö.

Nystart för Mikael För reservofficeren Mikael Löfgren, stridsledareassistent med inriktning på eldenheter på bataljonsstaben, innebar Flygvapenövning 2018 (FVÖ 2018) en nystart. Även om hans vardag till mångt och mycket består av verksamhet som berör Jas 39 Gripen har han inte haft möjlighet att delta i en större övning sedan slutet av förra decenniet: Artilleri & Luftvärn

Reservofficeren Mikael Löfgren vid luftvärnsbataljonen stab gör sig redo för "kriget".

13


1

1) Månsken över Ölandsbron och endast robot 70 är vaken. 2) Sex SK 60 svepte in över F 17 på lägsta höjd och simulerade ett anfall av kryssningsrobotar. 3) Oribeffunktionen övades även denna gång. I tornet satt korpral Oliver Dahlberg och vicekorpral Alex Gustafsson. 4) Chefen för 171:a stridsflygdivisionen, överstelöjtnant Johan Elofsson. 5) Sveriges ambassadör i Estland, Anders Ljungren i samspråk med piloter från 71:a stridsflygdivisionen som för första gången ombaserades till estniska basen Ämari. 6) Christoper Cabak och gruppchefen David Berg står post när luftvärnsbataljonen genomförde sin långa rast norr om Olofström.

En robot 70-grupp luftlandsätts på Kalmar flygplats för att skydda inkommande flygplan som ska snabbtanka och omladdas. 14

6

Artilleri & Luftvärn


2 Dags för ett nytt uppdrag för en av flygförarna från 171:a stridsflygsdivisionen

3 5 4

Robot 70 redo att möta angriparen vid södra banänden på Blekinge Flygflottilj. Artilleri & Luftvärn

15


Sjukvårdare från artilleribataljonen förbereder en "skadad" soldat för sjukvårdstransport med en Helikopter 14 ur Första helikopterskvadronen i Luleå. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.

Efter många års uppehåll:

Första fullskaliga krigsförbandsövningen Efter åtskilliga års uppehåll har Artilleriregementet genomfört en fullskalig krigsförbandsövning. Två faktorer gjorde övningen unik; det var premiär för Archer i en krigsförbandsövning och det var första gången någonsin alla personalkategorier övades. Det vill säga pliktpersonal, deltids- och heltidsanställda samt inneliggande rekryter. Efter inryckning och uppfräschning av grundläggande kunskaper lämnade soldaterna successivt mobiliseringskedjan för att gå över till 91:a artilleribataljonen för vidare utbildning innan de var redo att gå in i övning Vintersol fullt ut. Vintersol kallas också vårens omfattande övningsserie i norra delen av landet. 16

– Rent konkret har det handlat mycket om utbildning. Pliktpersonalen är tidigare utbildad på 77-systemet med terrängbil 11, 30 och 40. Även om de har mycket i ryggmärgen har skjutmetoder, reglementen, förbandshandböcker och mycket mer förändrats sedan deras senast övning, konstaterar bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Magnusson. Artilleri & Luftvärn


Alla hjälptes åt På kompanierna fick övriga personalkategorier kliva fram och ta ett stort ansvar för att få in pliktpersonalen i sina, många gånger nya, roller. Allt för att svetsa samman grupperna till en helhet. – Det är drygt tio år sedan pliktpersonalen gjorde sin senaste övning så alla, soldater som officerare, har hjälpts åt att utbilda och stötta de nya så att vi når övningsmålsättningarna att skapa en fungerande artilleribataljon, säger bataljonens övningsledare, major Johan Karlman. Terrängbilsföraren John Bodare från Uppsala är tidvis anställd soldat vid 91:a. Under Vintersol fick han och de andra i gruppen ta hand om och utbilda pliktsoldater som anslutit. Men trots att det, av förståeliga skäl, skiljer sig i utbildningsnivån mellan pliktsoldaterna och de deltidsanställda är han imponerad av pliktsoldaternas inställning. – De är vetgiriga och lär sig väldigt snabbt. Man måste komma ihåg att de vi har i gruppen nu första gången i verkliga livet har sett pansarterrängbil 203. Den fanns inte ens här när de gjorde sin värnplikt. Men de har snabbt greppat verksamheten och hur man agerar i och utanför fordonet.

– Det är en stor skillnad att öva med 100 personer jämfört med att öva med 450 personer. Volymer skapar friktioner, och vi kommer att kunna dra en hel del lärdomar inför framtida krigsförbandsövningar, säger Johan Magnusson, chef för 91:a artilleri-bataljonen.

Viktigt efterarbete Onsdagen den 28 mars ryckte all inkallad personal ut. Men krigsförbandsövningen slutade inte där och då. Det viktiga efterarbetet med fokus på materielhantering, personalrapportering och sist men inte minst, utvärdering återstod att hantera. – Det är lite skillnad att öva med 100 personer jämfört med att öva med 450 personer. Volymer skapar friktioner, och vi kommer säkerligen att kunna dra en hel del lärdomar inför framtida krigsförbandsövningar, säger Johan Magnusson. Nästa stora uppgift som väntar bataljonen är deltagande i den mycket omfattande NATO-ledda övningen Trident Juncture som genomförs i trakterna om av norska Trondheim i slutet av oktober. Delar av artilleribataljonen deltar som ett av de ingående förbanden i andra brigaden. Även Luftvärnsregementet deltar i övningen med ungefär ett hundratal personer med fokus på robot 70-systemen. Artilleri & Luftvärn

Överste Lennart Widerström t.h. tillträdde som chef för andra brigaden efter årsskiftet och avlöste Stefan Sandborg som är ny chef för rikshemvärnsavdelningen. 17


Personal ur artilleribataljonens trosskompani lastar av artillerigranater från en av logistikbataljonens fordon. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Båda bataljonsstaberna deltog i förövningen inför Trident Junture, Brigadstridsledningsövning i Skövdeområdet i början av maj. – Vi ser väldigt mycket fram emot att genomföra Trident Juncture där min brigad ställs mot en anfallande, tysk brigad med ungefär 8 000 man. Under tre dygn sker anfallet och vi kommer att bedriva fördröjningsstrid, sedan vänder spelet och andra brigaden anfaller den tyska brigaden, berättar brigadchefen, överste Lennart Widerström. Text: Jesper Sundström, kommunikationsavdelningen, I 19 och redaktionen. Terrängbilsföraren John Bodare, Uppsala är deltidssoldat vid 91:a artilleribataljonen. Nu har han och de andra i gruppen fått ta hand om och utbilda de pliktsoldater som anslutit. "De är vetgiriga och lär sig väldigt snabbt. Man måste komma ihåg att de vi har i gruppen nu såg vår pansarterrängbil 203 för första gången i förrgår. Den fanns inte ens här när de gjorde sin värnplikt. Men de har snabbt greppat verksamheten och hur man agerar i och utanför fordonet." T.h. Archerförare. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten 18


Militärteknisk förening läggs ned:

Artilleri- och Luftvärnsklubben övertar traditionsansvar från MTF För ungefär 80 år sedan bildades Militärteknisk Förening. Vid halvårsskiftet läggs föreningen ned och styrelsen för Artilleri- och Luftvärnsklubben har beslutat att efter fråga från MTF:s styrelse att överta föreningens traditioner samt ekonomiska medel vilka kan komma att användas till att på något sätt premiera officerare med teknisk inriktning inom de truppslag som Artilleri- och Luftvärnsklubben har att utveckla, eller att genomföra verksamhet, till exempel seminarier. – Inga detaljer är klara än men styrelsen har sagt ja till att ta emot de ekonomiska resurser som kommer att kvarstå efter att MTF formellt lagts ned. Initialt diskuterar vi med MTF:s styrelse om att starta någon form av fond ur vilken medel delas ut årligen, säger Art- och Lvklubbens sekreterare, Lars Mörrby.

Blivande medlemmar?

Ville främja teknisk kunskap

Avsikten är att från och med hösten kommer MTF:s registrerade medlemmar, drygt ett hundratal att erbjudas ta emot Artilleri & Luftvärn samt därefter erbjudas medlemskap i Artilleri- och Luftvärnsklubben. På MTF hemsida (www.militartekniska.se) finns föreningen aktiviteter sedan 1957 listade. MTF:s sista styrelsemöte genomfördes den 7 juni och 23 juni stängs hemsidan ned.

MTF:s ändamål och verksamhet har varit att främja intresset för och sakkunskapen inom det militärtekniska området. Föreningens målgrupp var de, som genom sin verksamhet inom försvarsområdet, vid industrin eller på annat sätt är eller har varit engagerade i den militärtekniska utvecklingen. – Tidigare var föreningen mycket aktiv och genomförde årligen ett antal seminarier och studiebesök hos olika företag och organisationer inom en omkrets från Stockholm på cirka 25 mil. Idag har styrelsen under ett antal år tvingats att konstatera att intresset för verksamheten minskat radikalt. För ett år sedan fattades beslut om att avveckla föreningen och beslutet fastställdes i samband med vårt sista årsmöte 15 mars, berättar MTF:s siste ordförande, Gunnar Hult från Försvarshögskolan. MTF gav också ut en egen tidskrift, Militärteknisk Tidskrift men utgivningen lades ned av kostnadsskäl och ett avtal tecknades istället med norska Militaer Teknikk, där MTF fick en egen sida och tidskriften distribuerades till medlemmarna.

Redkaktör Stefan Bratt överlämnar som en symbolisk gest ett exemplar av Artilleri & Luftvärn till Militärtekniska Föreningens sista ordförande, professor Gunnar Hulth, Försvarshögskolan.

Artilleri & Luftvärn

19


Tjeckiskt företag är möjlig leverantör av passiv sensor:

Se utan att synas I takt med att utvecklingen avseende smyg- och antiradarteknologier går framåt tittar fler och fler länder på att stärka sin förmåga för tidig varning och överlevnad med hjälp av nya teknologier. Aktiva sensorer, som levererar partiell information om respektive mål, avslöjar sin egen position och har därmed begränsad överlevnad på det moderna slagfältet. Nya teknologier måste därför komplettera radarförmågan för att säkerställa förmågan att i realtid kunna leverera detaljinformation om alla mål, utan att själv bli sedd. Det är vad som driver behovet och utvecklingen av avancerade passiva sensorer. Tjeckiska systemet VERA NG är en av världens ledande system inom området passiva sensorer och har designats och utvecklats för att leverera en överlägen lägesbild utan att utstråla någon som helst strålning. Systemet levererar realtidsinformation på detaljnivå om respektive mål, i tre dimensioner, samtidigt som systemet är helt passivt och därmed oupptäckbart och immunt mot telekrigsteknologier.

Identifierar sensortyp Systemet används för kontinuerlig långräckviddig övervakning av luftrummet för spaning, luftvärn, telekrig samt maritim- och gränsbevakning genom att upptäcka, identifiera och följa mål i luften och på ytan. Identifieringen av respektive mål går långt förbi vilken typ av mål det rör sig om, ner till specifika detaljer om exempelvis vilken typ av sensor som målet använder. Till och med i vilket läge exempelvis en radar används i kan identifieras. En erfaren operatör kan därför lära sig mönster och beteende för att kunna identifiera specifika uppdragsprofiler, eller i extrema fall även enskilda individer. Vera NG leverera en lägesbild på detaljnivå som inte har sin motsvarighet bland konkurrerande system. Vera NG är en vidareutveckling av en lång rad passiva system utvecklande sedan 1960-talet av tjeckiska ERA. Företaget är pionjärer på området och världens ledande leverantör av passiva och långräckviddiga system. ERA har även en 20

ledande position inom system för flygtrafikledning. Vera NG är operativt i många länder samt utsett till standardiserat passivt övervakningssystem inom NATO och operativt i Östersjöområdet.

Enkelt att integrera Systemet består av fyra separata delsystem, en centralstation och tre distribuerade och kalibrerade antenner. Beroende på uppdrag kopplas de samman antingen via datalänk eller fiberoptik. Avancerade TDOA- algoritmer används för beräkning av exakt tredimensionell position av respektive mål. Systemet integreras enkelt in i exempelvis ett existerande luftvärnssystem eller befintliga C4i-system för en fusionerad bild. Det kan levereras för både fasta och mobila konfigurationer, och kan snabbt omgrupperas beroende på uppdrag. I mars 2018 demonstrerade ERA tillsammans med FMV systemets fulla förmågor för representanter för Försvarsmakten, FMV och andra intresserad på Lv6 i Halmstad. Demonstrationen visade Vera NG:s förmåga att väldigt precist följa och identifiera varierande mål i luften, på marken och till sjöss under en period av två veckor. Från Halmstad registrerades aktuell aktivitet i luftrummet, inklusive planerade överflygningar av Gripenplan samt militära aktiviteter över Danmark, Norge och Tyskland. Utöver det registrerades bland annat markbaserade sensorer i övervakningsområdet samt även marin aktivitet. Artilleri & Luftvärn


Tobias Wennberg är svensk representant och styrelsemedlem för ERA och jobbar även som rådgivare för Elbit Systems i Sverige. Tobias driver till vardags ett konsultföretag på försvarsområdet, och han har en bakgrund inom både olika positioner på Saab och inom energisektorn. Har ett starkt innovations- och teknikintresse och bor med familjen i Skanör efter återflytt till Sverige efter ett par år utomlands.

”Välmotiverat komplement” Vera NG • Multi-sensorsystem (fyra antenner) • Mobil eller fast installation • 100 procent passiv och icke-emitterande • Realtidsföljning i 3D baserat på TDOA-algoritmer • Räckvidd upp till 400 kilometer i 360 grader • Upp till 200 simultana mål • Verifierad i alla väder- och klimatförhållanden Följer källor såsom radar, datalänkar, radio, jammers, navigation, IFF och andra uppfattningsbara signaler.

Demonstrationen visade även prov på systemets flexibilitet, och de tre distribuerade antennerna installerades på olika sätt, en på befintlig infrastruktur, en i en helt ny mobil version med en integrerad mast samt på en tripod. Den centrala enheten på LV6 installerades på en av Försvarsmaktens egna mobila master.

Passiv övervakningsförmåga som Vera NG erbjuder är ett välmotiverat komplement i ett modernt luftvärnssystem, inte minst för att minimera användningen av den aktiva sensorn utan att kompromissa förmågan att upprätthålla en hundraprocentig lägesbild. – Huvudsyftet med att använda Vera NG i ett luftvärnssystem är att nyttja den passiva förmågan för att både upprätthålla lägesbild och tidig fas av målföljning. Många kort- och medelräckviddiga luftvärnssystem använder andra teknologier som ett alternativ men gemensamt för dessa är att de har kort räckvidd. Vera NG ger räckvidd som ofta är långt mycket längre än systemets eldledningsradar, förklarar Mirsloav Cerny som ledde demonstrationen av systemet i Halmstad. – I tillägg till förmågan att definiera mål tidigt kan Vera NG med en uppbyggd databas med måldata hjälpa till att definiera hur ett mål bäst ska bekämpas, användning av missilkomponenter eller exempelvis telekrigssystem”, tillägger Cerny. Fler och fler länder integrerar även långräckviddig passiv övervakning i sina moderna sensornätverk för att som komplement till luftövervakningsradar även ha passiv långräckviddig övervakning dygnet runt. Vera NG är ett kostnadseffektivt komplement till en dyrbar och potentiellt sårbar aktiv sensorkedja. 21


En pluton redo för morgonfys.

”Inte just nu, plikten kallar”:

Luftvärnet och artilleriet tar sig an 442 värnpliktiga Från och med veckan efter midsommar dyker de upp – den första kullen värnpliktiga sedan 2010. På Lv 6 i Halmstad och A 9 i Boden står ett antal officerare och instruktörer redo att ta emot knappt 450 rekryter för 9 eller 11 månaders utbildning. – Mina kompani- och plutonchefer är utan tvekan redo. Vi ska också vara medvetna om att i vissa stycken står vi inför utmanande uppgifter där vi nu också måste skapa ett tätare samarbete med kollegor med juridisk- och sjukvårdskompetens, konstaterar överstelöjtnant Johan Magnusson, A 9. Han är chef för den fredsorganiserade Artilleribataljonen vars uppgift är att producera artilleriförband. 22

”En utmaning” Vid Luftvärnsregementet kommer Livkompaniet som tidigare genomfört all rekrytutbildning att läggas vilande. Istället bildas ett Luftvärnskompani och ett kombinerat stab- och trosskompani som tillsammans utgör grundutbildningsorganisationen. Kapten Kenneth Hagström är idag chef för Livkompaniet och från första juli ställföreträdande chef vid Luftvärnskompaniet. Han ser fram emot den återinförda pliktutbildningen: Artilleri & Luftvärn


– Att göra värnplikten vilande var ett ögonblicksverk men att nu bygga upp det kommer att ta år. På våra kompanier finns befäl som är väl bekanta med värnpliktstiden till befäl som de senaste åtta åren bara jobbat med anställda soldater. Detta är naturligtvis en utmaning som vi måste hantera väl, säger Kenneth Hagström vars Livkompani under sommaren och hösten kommer att ta emot 279 inryckande. Även Johan Magnusson bekräftar utmaningen med att mindre rutinerade instruktörer när det gäller värnpliktsutbildning nu ska hantera ett antal soldater vars största intresse inte kanske handlar om att genomföra utbildningen.

– Att göra värnplikten vilande var ett ögonblicksverk men att nu bygga upp det kommer att ta år.

Omfattande utbildningsinsats – Inom Artilleribataljonen har vi sedan en tid tillbaka genomfört en omfattande utbildningsinsats där erfarna instruktörer har utbildat kollegor i allt från fordons- till pjästjänst. Vi måste se till att arbeta med ett modernt ledarskap för att vi ska få ett bra resultat och motiverade soldater, säger Johan Magnusson. I kontakterna med Rekryteringsmyndigheten säger Magnusson att budskapet har varit att de uttagna rekryterna har ett stort intresse och hög motivation för att genomföra värnplikten: – Det underlättar naturligtvis men vi är ändå mentalt inställda på att det kommer att finnas enskilda individer som av olika skäl kommer att avskiljas från pågående utbildning. Kapten Hagström konstaterar å sin sida att mycket är nytt men ändå inte. – En del blir ändå nytt för alla. Allt ifrån nya reglementen och instruktioner till att nya kompanier etableras. Samtidigt sker den största ombeväpningen i modern tid vid Luftvärnsregementet med nya robotsystem och ledningssystem. Löjtnanten Hampus Järsö är en av Luftvärnsregementets plutonchefer som ska arbeta med de värnpliktiga: – Som plutonchef har jag höga förväntningarna på att få in hela plutoner med nyinryckta individer som är motiverade för att genomföra militärtjänst. Arbetssituationen förenklas i och med att individerna rycker in i ordinarie pluton från början och att de redan har fastställda befattningar. Plutonchefernas handlingsfrihet har ökat och ger förmågan till ett effektivare arbete som klarar av viss motgång, säger Järsö. Artilleri & Luftvärn

T.v. Kapten Kenneth Hagström, t.h. Överstelöjtnant Johan Magnusson

Nu är det dags igen att lära sig hålla koll på all utrustning. 23


Hans kompanichef, kapten Hagström inflikar att målet är tydligt – leverans av dugliga krigsförband efter 9-11 månader utan att göra avkall på en bra grundläggande soldatutbildning. – En soldatutbildning som har präglats av bra kamratskap, bra befäl och en miljö där individer kan utvecklas och växa. Vi vill fortsatt lyckas attrahera rätt individer till yrket och till Luftvärnsregementet, säger Hagström men konstaterar också att det finns en lite oro för vad som kan hända: – Med alla dessa förändringar som pågår inom regementet är det med en skräckblandad förtjusning jag blickar framåt mot inrycket. Värnplikt och grundutbildning var trots allt det som fällde avgörandet till att jag själv blev officer för 14 år sedan!

Logementen på såväl Lv 6 som A 9 står redo för att ta emot över 400 värnpliktiga.

Fakta– värnpliktsutbildning 2018 Från och med 2018 omfattas alla rekryter av den könsneutrala totalförsvarsplikten. Från 1 juli 2017 gäller skyldigheten att genomgå mönstring och från 1 januari 2018 skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt. Grundutbildningstiden på förbandet är från 9 månader till 11 månader beroende på om rekryten är antagen som menig eller gruppbefäl. Grundläggande militär utbildning (GMU) kommer att vara kvar som koncept, och alla utbildningsmålsättningar ska fortfarande uppnås. Värnplikten utgör för närvarande enligt regeringens beslut ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning och ett måste för att fylla krigsförband med kompetent personal. Cirka 4 000 individer kommer under 2018 att utbildas med utryckning 2019.

24

Artilleri & Luftvärn


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

Artilleri & Luftvärn

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

25


Tre pansarvärnsvapen löser fyra förmågor

Saab levererar stororder till Frankrike För knappt fyra år sedan jublades det i Saab Dynamics korridorer i Karlskoga. Då stod det klart Frankrike beslutat att köpa den nya generationen av Boforsutvecklade pansarvärnsvapnet AT4, eller pansarskott 86. Nu inleds leveranserna av den förbättrade vapenfamiljen som fått namnet ”Roquette” samtidigt som Saab fått ytterligare en stororder från US Army.

26

Artilleri & Luftvärn


Mikael Jemth visar det intelligenta siktet från Aimpoint som AT4 kan utrustas med.

Det är också en artillerist från dåvarande A 9 i Kristinehamn som tillhör kärnan av Saab:s medarbetare som arbetar med att leverera ordern. Sedan knappt tre år tillbaka är 47-årige dalmasen Mikael Jemth produktledare för AT4. Nu ser han början på slutet för ett antal års utvecklings- och kvalitetsarbete med att ta fram de nya förmågor som den franska armén beställt. – Det vi nu levererar är tre olika pansarskott som förutom pansarvärnsförmåga också kan användas för att lösa tre andra uppgifter; brisad bakom vägg, mjuka mål samt bräschbrisad som öppnar ett hål i en vägg, förklarar Mikael Jemth och visar en film där de olika förmågorna tydligt demonstreras.

Storkund Den franska armén har sedan flera årtionden tillbaka varit en av Saab (även dåvarande Bofors) storkunder när det gäller beställning av AT4. Det började med att fransmännen beställde ett omfattande parti av den version som kan avfyras från slutna rum (motmasseteknik), AT4 CS HP. CS, som står för ”confined spaces” blev ytterligare en i rad av storsäljare för Bofors och sedermera Saab när det gäller pansarvärnsvapen. – CS-versionen är utmärkt att nyttja för en skytt som vill vara dold i till exempel ett rum eller i ett annat slutet utrymme. På senare år har vi också hittat nya användningsomArtilleri & Luftvärn

27


– Det är en viktig poäng med siktet. råden för verkansdelar som vi initialt har utvecklat till Carl Gustaf-systemet men som också visat sig vara intressanta för våra kunder när det gäller AT4. Förmågan till brisad bakom vägg (blast) och bräsch (breach) är två exempel på detta, säger Mikael Jemth. Vapensystemet AT4 är en av de svenska succéerna när det gäller vapenexport. För mer än 30 år sedan, 1986, fick dåvarande FFV storordern på AT 4 från USA. Sedan dess har över 1 000 000 vapen levererats, och som använts i ett antal stora insatser med amerikanska förband. Men, Saab:s utvecklingsingenjörer har inte legat på latsidan, utan de tekniska landvinningar som åstadkommits med ”storebror”, Carl-Gustaf har också kunnat utnyttjas till att förbättra utformning och prestanda för AT4familjens olika typer av verkansdelar. – Ett exempel på ett sådant merutnyttjande är att spränggranaten i AT4 för den franska versionen som nu är kvalificerad kommer att anpassas till Carl Gustafsystemet under kommande år samt att även det avancerade siktet till AT4 från vår partner Aimpoint också är det första avancerade sikte som kommer att kvalificeras för Carl Gustaf, säger Mikael Jemth.

Avancerat sikte Saabs devis är AT4-familjen ska kännetecknas av enkel användning, hantering och utbildning. Det ska inte krävas några expertkunskaper för att skytten ska kunna använda vapnet på ett effektivt sätt. I dag är också AT4 mer än ett effektivt pansarvärnsvapen i och med de nya förmågorna för verkan mot byggnader och andra installationer. 28

– Det är klart att det säger en del om vapnets effektivitet och pålitlighet när vi i dag har mer än 10 kunder som aktivt använder systemet, konstaterar Mikael Jemth. Det avancerade siktet, FCS 51 är på ett sätt avancerat men ska inte vara svårt att använda för skytten: – Det är en viktig poäng med siktet. Ibland när ordet ”avancerat” används kan man tolka att det blir komplicerat att använda. I fallet med vårt sikte är det i stort sett tvärtom. Siktet möjliggör ett enkelt hanterande och är mycket lätt för skytten att operera, men själva algoritmerna för dynamisk framförhållningspunkt och ballistikberäkning är avancerade och komplexa. Det avancerade siktet kommunicerar direkt med vapnet och ger bland annat kontinuerlig uppdatering av ballistikdata samt en riktpunkt för framförhållning av rörliga mål. – Avancerade sikten ökar också möjligheten till längre bekämpningsavstånd samt ökar förmågan att bekämpa rörligt mål, vilket också våra kunder efterfrågar, konstaterar Mikael Jemth. Hans egen artillerikarriär är inte över. Han är idag reservofficer vid en av A 9:s bataljoner men medger i ärlighetens namn att tiden de senaste år har varit mager för tjänstgöring inom artilleriet. – Jag hade gärna varit inne och tjänstgjort mer än vad som blivit fallet, men jag har i alla fall en del kontakter kvar med A 9 i Boden, säger Mikael vart artilleribana inleddes på A 4 i Östersund. – När A 4 lades ned flyttade jag och flickvännen till Kristinehamn men när sedan också A 9 omlokaliserades till Boden nappade jag på ett erbjudande från BAE Systems. För tre år sedan fick jag erbjudandet om att arbeta med pansarvärnsutveckling inom Saab, vilket jag stortrivs med. Artilleri & Luftvärn


FMV utvärderar Patriotoffert I början av maj anlände amerikanska försvarets offert på Patriotsystemet till Försvarets Materielverk (FMV). En offert som Artilleri & Luftvärn tidigare rapporterat om omfattar fyra eldenheter med tillhörande stridsledning, elverk, radar samt tre lavetter. – Offerten, som är inom den budget Försvarsmakten har, är giltig till den 10:e augusti vilket innebär att ett politiskt beslut om anskaffning måste ske före valet, konstaterar Joakim Lewin, som leder det svenska anskaffningsarbetet inom FMV. Offerten innehåller som tidigare meddelats, det initiala behovet av robotar, teknisk utrustning, reservdelar samt utbildningsin-

satser av svensk personal i USA och stöd vid förbandsutbildningen i Sverige. Försvarsmaktens utbildning på Patriotsystemet inleds direkt efter att beställning har genomförts. Huvuddelen av materielen kan levereras till Sverige under 2021 – 2022. FMV har efter studier kommit fram till att det sannolikt är mest optimalt att anskaffa fordon (cirka 60 dragbilar och lastbilar) från samma tillverkare, Rheinmetall MAN, som redan levererar till Försvarsmakten istället för att införa en helt ny amerikansk fordonstyp (se separat artikel i denna tidskrift). FMV ska studera alla risker med detta fordonsalternativ och räknar med att kunna beställa fordonen inom några månader.

Sverige köper Carl-Gustaf M4 Det tog mer än tio år innan Sverige och Försvarsmakten gjorde slag i saken och uppdaterade nuvarande Carl Gustaf-systemet. I maj kom beskedet från Saab och FMV att Försvarsmakten nu som det femte landet beslutat sig för att köpa den senaste versionen av pansarvärnsvapnet – Carl Gustaf M4. – Vi är självklart mycket stolta över att få fortsatt förtroende från den svenska kunden för ett väletablerat system. Saab ser fram emot att bidra till att det svenska försvaret stärker sin operativa förmåga, säger Torbjörn Saxmo, chef för affärsenheten Ground Combat inom Saabs affärsområde Dynamics. Det var 2014 som Saab lanserade M4, den fjärde versionen av ett av världens mest sålda, burna pansarvärnssystem, som lanserades redan 1948. M4 har nästan halverad vikt (sju kilo lättare) jämfört med versionen M3, som Försvarsmakten har köpt i mindre mängd och i huvudsak utrustad specialförband med. Vilka Artilleri & Luftvärn

enheter som nu kommer att få M4 har inte gått att få någon kommentar från Försvarsmakten om men en kvalificerad gissning är att även denna gång prioriteras specialförbanden. Carl-Gustaf M4 ger användarna en lång rad bekämpningsalternativ och gör trupperna effektiva i alla stridssituationer. M4 är även kompatibel med framtida utvecklingar inom stridsteknologi, som till exempel intelligenta siktessystem och programmerbar ammunition. – Effektivt försvar underlättas av vapensystem med flera förmågor, och som är lätta att hantera och transportera. CGM4 har vi försökt att göra så användarvänlig som möjligt och utformad för att kunna skjuta såväl de elva typer av ammunition som vi levererar idag, som nya varianter under utveckling. Oavsett om ditt mål är hårt eller mjukt, nära eller långt bort, i skogen eller i staden, i ljus eller i mörker, ska du kunna bekämpa målen effektivt med CGM4, säger Torbjörn Saxmo. Leverans till FMV kommer att ske under 2018. 29


Patriot radar always has its eye on the sky The air and missile defense system is more than just an interceptor of airborne threats. By Michelle Demaio. When a Patriot Air and Missile Defense System interceptor is fired in combat, it’s the result of a process that started well before the threat originated. That’s because Patriot, like any solid defensive system, doesn’t solely operate in reaction to threats. Instead, from the moment its radar has been set up and becomes operational, the Patriot system is scanning for threats. As the eyes of the system, the AN/MPQ-65A radar is always there, always watching and always ready to provide the information that command and control needs to make the right call. With the Swedish government working to procure Patriot firing units, it’s important to understand this modern radar, its place in the system, how it operates and the capabilities it provides those who rely upon its performance. The Patriot radar is unique in that it performs all required mission functions such as searching, tracking, discrimination and interceptor support to successful completion of the engagement. In addition, multiple Patriot radars can also be used together, meeting any 360 degree requirements that today’s forces might have. Operating on the C-band frequency, the AN/MPQ-65 is built in Andover, Massachusetts, USA, and like all of today’s Patriot system, it’s an updated, improved CONFIG 3+ version bearing little resemblance to the original radar sets. This modern version features PAC-2 and PAC-3 interceptor support and an increased ability to search, detect and track. Resistant to jamming, Patriot uses a phased array design that includes more than 5,000 elements in the main array. Using advanced algorithms, these elements are constantly scanning for threats.

30

This technology also allows the radar to track a high number of targets, from drones to low-flying cruise missiles to helicopters and advanced ballistic missiles, and to discriminate and identify a variety of nonhostile objects to avoid unintended engagements. Operators can configure the radar in a number of ways in order to meet their mission priorities. While the radar has been programmed to perform autonomously wherever possible, its ultimate function is to provide information in realtime to the decision-makers — Patriot operators and battalion commanders. When possible threats do occur, that’s when a shift of power and responsibility from radar to human brainpower happens. The system will provide its two radar operators and their leaders with as much information as possible, and then it’s up to them to quickly interpret, analyze and make a decision regarding engagement, and which of the system’s three types of interceptors to use if necessary. Most days operating the Patriot system won’t require such actions, thankfully, but it’s imperative that operators always be as ready as the radar itself. On the day an anomaly occurs, operators should be ready to use their training to respond, not react, in concert with this powerful defensive system. It’s also important to note that while the Patriot system is designed to function as a stand-alone, it can also be easily incorporated into and exchange information with existing air and missile defense systems to provide layered, in-depth defense. This means it’s not just an extra piece of the defense puzzle, but that the systems’ radar also expands capabilities of existing systems. As one example, when the Patriot radar detects

Artilleri & Luftvärn


Michelle DeMaio

a credible, incoming threat near the border, systems across the country can also be alerted and local government can take precautionary measures to keep their populations and assets as safe as possible. A consortium of the 15 nations using Patriot work together to drive continual upgrades to all parts of the system, meaning the Patriot of yesterday is not the same as the one today. This consortium has helped to further drive that history of improvements. And with more than 250 combat engagements, all of which started with radar threat detection and tracking, the system has proven to be a reliable, defensive eye on the sky. Always watching, always there.

Artilleri & Luftvärn

är sedan 2012 programchef inom Raytheon för affärsteamet som arbetar med “Integrated Air and Missile Defense (IAMD). Förnärvarande leder De Maio arbetet inom Raytheon med att hantera och utveckla samtliga pågående Patriotprogram i Europa och ansvarar för strategi-, visions och det tekniska arbetet. Michelle De Maio har en teknisk bakgrund och är utbildad civilingenjör med inriktning på systemintegration samt informationsteknologi. Hon började att arbeta inom Raytheon 1989 efter slutförd universitetsexamen vid Brandeis University i Waltham, Massachusetts. I Waltham har också Raytheon sitt huvudkontor.

31


Gemensamt seminarium i Stockholm:

Fokus på framtidens markstrid Artilleri- och Luftvärnsklubben genomförde tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk förening det traditionella vårseminariet den 15 maj. Temat för seminariet var framtida markstridskoncept. Ett 60-tal deltagare från de deltagande föreningarna hade tagit sig till Kavallerikasernen på före detta K 1. Efter en kort välkomsthälsning inleddes seminariet med en omvärldsbeskrivning och hur en tänkt utveckling av armén kan komma att utformas. Brigaden är i fortsatt fokus och målbilden är 3+2+1 (brigader, stridsgrupper, divisionsledning). Det första steget mot detta skall ha tagits 2020. Det ställdes många frågor. En fråga som rönte livlig diskussion var hur Armén ska klara personalförsörjningen, inte minst av officerare. Major Roland Käll från Markstridsskolan (MSS) i Kvarn berättade om det nya pansarvärnsrobotsystemet, RBS 58, på temat om vilka krav kommande markstrid kan komma att ställa. Åhörarna fick först en kort genomgång av principerna för riktad sprängverkan (RSV) innan det redogjordes för hot och krav på ett nytt pansarvärnsrobotsystem. Det nya systemet skall klara dagens och naturligtvis morgondagens hot. Det innebär bland annat att RBS 58 skall ha dag- och mörkerkapacitet, skotträckvidd från 200 till över 4000 meter samt vara ett ”fire and forget”-system. Nils Carlson, MSS, redogjorde för studien ”Framtida markstridskoncept”. Studien pågår och ska vara klar i höst. Den ska bland annat ta fram ett bekämpningskoncept riktat mot 2035. 32

En fråga som har diskuterats i studien är – vad är ett lagom understödsbehov? Studiens slutsats är att gamla sanningar av hur många artilleribataljoner som behövs för understöd för en specifik uppgift till stor del fortfarande gäller men att de inte är giltiga rakt av. Lars Mörrby, FMV, presenterade luftvärnets utveckling i två steg. Det första steget innebär anskaffning av eldenhet 98 (IRIS-T), anskaffning av luftvärnscentraler samt att uppgradering av sensorer ska vara infört 2021. Det andra steget innebär anskaffning av eldenhet 103 (Patriot), ny sambandsmateriel, nya sensorer m.m. De första leveranserna sker 2021 och försvarsmakten skall ha uppnått full förmåga 2025. Det påpekades dock att det krävs ett nytt beslut från regeringen för att Försvarsmakten skall kunna beställa Patriot. Efter presentationer vidtog frågestund och diskussion där alla ämnen som vara uppe under dagen diskuterades och därefter intogs gemensam middag på Kavallerimässen. Deltagarna på seminariet var nöjda med innehåll och genomförande, sekreteraren i de tre föreningarna kommer under hösten att påbörja planeringen för ett nytt seminarium under våren 2019. Text: Lars Mörrby Artilleri & Luftvärn


Defending the high North

IRIS-T SLM Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

33


Artillerihistoria att minnas:

För 200 år sedan startade Artilleriläroverkets första kurs Det var artilleristen Carl von Cardell som med stöd av kungligt majestät för 200 år sedan startade det första läroverket för artillerister. Den första kursen inleddes 1818 och var tvåårig, berättar Artillerimuseets chef, Leif Mårtensson som dykt djup ned i museets omfattande arkiv. ”Det tekniska utbildningsbehovet hade i början av 1800-talet inte tillgodosetts varken för försvarets tekniska delar, artilleri och ingenjörer, eller för samhället i övrigt inför den nya tiden med den spirande industrialiseringen. Det tekniskt mest komplicerade behovet fanns vid den tiden för artilleriet, inte minst efter erfarenheterna av Napoleonkrigen. Det skulle bli en framstående artillerist, Carl von Cardell, med kunskaper och erfarenheter från preussisk och fransk organisation och kunnande som skulle lösa detta på ett föredömligt sätt. Hans goda förbindelser med den krigserfarne kronprinsen och före detta franske marskalken Carl-Johan underlättade. Cardell hade under fälttågen 1813 sett bristerna i utbildning hos artilleriofficerarna både avseende tekniskt kunnande och organisation. De på regementena lokala skolorna var inte tillräckliga.

34

Det var mycket som då ställde krav på kunnande. Bara några exempel: inskjutningar av tabeller, krutkvalitetsbestämning, ammunitionsutveckling med nya krut, granater, tändanordningar och granatkartescher, beräkningar av utgångshastigheter, laddningsbehov och hållbarhet, fältmätning med topografi, tillverkning av pjäser med gjutningskunnande och om trä- och malmkvaliteter …mer kan nämnas.

Franska ett krav För detta krävdes baskunskaper. Industrin fick nu bemöta konkret ställda krav. Man måste också kunna franska. Särskilda behov fanns också för byggnation av fästningar och vägar med broar med mera. Cardell planerade och fick kungligt stöd för ett Artilleriläroverk och den första kursen startade 1818 och var på två helår. Här skall bara kort visas hur det såg ut och blev. Se också litteraturlistan. Lärarkadern startade direkt på en hög nivå. Lärare blev av Cardell utvalda militärer och specialister varav en lektor och 8 professorer (en professor var P H Ling för fysiken och fäktningen). Delar av använd litteratur finns i Artillerimuseets bibliotek. Ett urval av ämnena är: matematik och mekanik (två lärare), beskrivande geometri, fysik, artilleri, artilleriritning, befästningskonst med ritning, krigskonst med krigshistoria, topografi med kartritning och militär geografi, astronomi och geodesi, franska, historia, artilleripjäsers tillverkning och besiktning, militär hygien, veterinärvetenskap samt gymnastik och fäktkonst. Artilleri & Luftvärn


Carl von Cardell startade det första läroverket för artillerister. Ett läroverk som i år firar 200 år.

Kombinerade teori med praktik Några nedslag i kronologin. År 1816 köptes den omfattande egendomen Marieberg med hänsyn till de verksamheter som fanns där. Redan1811 hade genom Cardell, till Mariebergs metallgjuteri (tillkom redan1896) lokaliserats Kronans metallstyckgjuteri, för ”metallkanoner” (av brons). Dit fördes också gevärstillverkning. Man kunde på denna plats således kombinera teori med praktik. En kasern tillkom för värvade soldater för ”service”.

Det civila samhället vaknade och ett teknologiskt institut inrättades 1825. De civila eleverna övergick från1871 till institutet, inte utan tvekan för att bli ”Institutsingenjör”. 1877 blev institutet Teknisk Högskola/KTH. Måttstocken på den tekniska utbildningen förblev länge Artilleriläroverkets och trots försök från KTH, svår att ändra på. Eleverna ville bli kallade civilingenjörer som var en inarbetad titel. 1915 gav man helt upp på KTH och titeln Civilingenjör blev det officiellt (utom för bergsingenjörer och arkitekter). Text: Leif Mårtensson, museichef Artillerimuseum.

Några milstolpar för Artilleriets Läroverk 1818 Högre artilleriläroverket i Marieberg första kurs startar den 30 september. 1846 Civilingenjörselever antas främst för Väg- ochVatten byggnadskåren och för senare för järnvägsspecialister med flera (sista examen 1869). 1866 Artilleriläroverket blir Krigshögskola för artilleri- och ingenjörselever samt generalstabsaspiranter samt ett visst antal civilingenjörselever. 1869 Sista examen för civilingenjörer på Marieberg.

Artilleri & Luftvärn

1878 Artilleri- och ingenjörshögskolan (AIHS) för den högre tekniska utbildningen och en särskild Krigshögskola (KHS) för övriga. 1951 AIHS högre kurser till KHS (KHS HK). Övrigt: AIOS med O för Officer 1961 MHS tar över alla högre kurser. 1983 AIHS – 1992, namnbyte igen. H för Högskola. 1991 Artilleri Centrum inrättas.

35


50 år sedan utvecklingen av robot 70-systemet startade I år är det 50 år sedan dåvarande AB Bofors inledde arbetet med att utveckla en av Sveriges största framgångar när det gäller försvarsmateriel – robotsystem 70. Jubileet uppmärksammades i Karlskoga i våras då bland annat en del av problemen som uppstod under utvecklingen avslöjades för en intresserad skara luftvärnsentusiaster.

T.v. Leif Lundin är veteran inom Bofors och Saab när det gäller robot 70 var moderator under den innehållsrika kvällen i Karlskoga. Leif Jansson med sin efterträdare i rollen som projekledare för robot 70 inom FMV, Caroline Johansson.

Det är den livaktiga frivilligorganisationen Bofors Luftvärnsförening som stod bakom seminariet. På plats fanns företrädare från Bofors som aktivt deltog i utvecklingsarbetet liksom mångåriga marknadsförare av systemet samt representanter från FMV som berättade om systemets tillkomst och händelser som inträffat under tiden som systemet varit operativt fram till dags dato. En inblick bakom kulisserna fick också den fullsatta hörsalen i Stallet från FMV:s robot 70-ansvarige, Leif Jansson om vad som verkligen hände när en skarp robot 70 kom på avvägar och landade i närheten av barnkolonin Barnens Ö i Roslagen den 30 maj 2001. Något som Jansson berättade 36

med både spänning och en stor portion humor, trots allvaret i själva incidenten: -Efter att vi fick larmet om att robotens drivmotor återtänt i vattnet gick vi ut med en varning i radion och jäklar, vilket liv det blev. Vi fick bland annat ett mycket "trovärdigt" tips om att roboten skulle ha landat i vattnen utanför Värmdö. Hmm, vänta nu lite. Värmdö ligger fågelvägen sju mil från Väddö så det tipset var inte helt seriöst, säger Leif och lockar åhörarna till spridda skratt. För den oinvigde kan berättas att robot 70 på sin höjd har en räckvidd på åtta-nio kilometer. Artilleri & Luftvärn


Det var på sin tid en mycket stor teknisk bedrift som gjorde att hela systemet blev realiserbart. Leif Lundin som hälsade välkommen till kvällens jubileum är en riktig veteran när det gäller robot 70. Han började att utbilda på systemet som officer vid Lv4 i Ystad redan 1977. Från och med 1988 till idag har han marknadsfört och deltagit i försäljningsarbetet i mer än en handfull länder för Bofors, numera Saab Dynamics räkning.

Misstroende bland äldre officerare - Jag kan avslöja att när robot 70 introducerades allteftersom på förbanden var det inte alla officerare som gjorde vågen. På flera förband var det faktiskt ett visst misstroende mot robotsystem då kanonluftvärn ansågs mer robust att hantera, förklarade Lundin, som påstod att det tog 2-3 årskullar av värnpliktiga innan utbildningen flöt smärtfritt runt om i landet. När robot 70 var fullt infört fanns det hela 50 kompanier med vardera nio eldenheter och två sensorer enligt FMV:s uppgifter. Robot 70-systemet var under många år högt uppskattat för sin tillförlitlighet och effektivitet. – Enligt vår information levererade FMV 524 eldenheter och mer än 5 500 robotar till den svenska armén. Seriebeställningen lade FMV hos Bofors den 17 juni 1975, berättade Leif Jansson. Orsaken till att ett robotluftvärn infördes var i flera avseende det ökade hotet från flygplan samt erfarenheter som dragits av 6-dagarskriget mellan Egypten, Syrien, Jordanien och Israel 1967. Israel slog ut stora delar av det egyptiska flygvapnet på marken och behovet av luftvärnsrobotar som kunde skydda flygbaser blev påtagligt. Under de tre första timmarna förstörde Israel 286 av det egyptiska flygvapnets 420 stridsflygplan. - I Luftförsvarsutredning 67 blev också rekommendation mycket tydlig om att Sverige borde anskaffa ett potent luftvärnsrobotsystem som också kunde skydda arméns förband. Det var också ett stort antal personer som till slut opererade med 70-förbanden, över 10 000 var krigsplacerade på robot 70-förband, konstaterar Leif Jansson. Artilleri & Luftvärn

Efter en för denna tid snabbt utvecklingsarbete där bland annat en stor nöt att knäcka var nedkylningen av laserdioder med hjälp av freon. Flera ledande, internationella optiktillverkare deklarerade att de inte kunde uppfylla Bofors krav medan svenska AGA lyckades. – Det var på sin tid en mycket stor teknisk bedrift som gjorde att hela systemet blev realiserbart. Som mest hade Bofors ungefär 200 personer under ett par år sysselsatta med att utveckla robot 70, minns Jan Börjesson, tidigare marknadschef för luftvärnssystem inom Bofors. Robotsystem 70 är still going strong och den senaste versionen, Robot 70 NG har i dag beställts av flera länder och Sverige har aviserat en mindre beställning som ännu inte effektuerats. Inte dåligt för ett system vars första prototyp levererades till FMV hösten 1973.

Jan Börjesson var med när robot 70-systemet utvecklades i slutet av 60- och början av 70-talet. Han berättade livfullt via en videoinspelning om de utmaningar som utvecklingsarbetet hade att hantera. 37


Artilleri- och luftvärnsklubben

Så här arbetar vår klubb med GDPR

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se

Som säkert många känner till gäller från 25 maj GDPR eller dataskyddsförordningen. Den gäller även Artillerioch luftvärnsklubbens verksamhet.

Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri- och luftvärnsklubben hanterar personuppgifter för de som är medlemmar i klubben. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan skicka tidskriften till dig och vid behov kontakta dig kring föreningens verksamhet. De uppgifter vi hanterar är namn, adress och födelsedatum. De som får lön, arvode eller premier från klubben hanterar vi även personnummer.

Bankgiro 833-4278

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så tas de bort. Vi arkiverar också vissa personuppgifter för de som erhållit utmärkelse från klubben och annan dokumentation från klubbens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

© 2018 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

Vi kommer att dela dina uppgifter med de som ansvarar för utskick av tidskriften. Om du som är medlem inte vill att vi skall hantera dina personuppgifter enligt ovan, vill veta exakt vilken uppgifter vi hanterar om dig eller har andra frågor som rör detta kontakta sekreteraren Lars Mörrby (lars.morrby@fmv.se alt. mob 070-217 0216) som är ansvarig för dessa frågor. 38

Adress

Artilleri-Tidskrift Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

39


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.