Artilleri och Luftvärn nr 3 2018

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 3 2018Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 3 | 2018 | årgång 147 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material.

Innehåll Ordförande har ordet: Bekämpningssystemen – en självklarhet att utveckla_________________________ 4 Claes Silfwerplatz Varför skaffar Sverige Patriot?__________________________________________ 6 Stefan Hansson Fortfarande viktig uppgift i Afghanistan___________________________________ 10 Brigadmuseum i Karlstad firar fem år_____________________________________ 14 Fredric Skogenäs Ökad digitalisering när direkt flygunderstöd utvecklas_______________________ 16 Anna Andersson Första kaptenskursen på många år vid ArtSS______________________________ 20 Full fart för produktionen av nya luftvärnscentraler_________________________ 26 Äntligen leverans efter tio års väntan ____________________________________ 28 Katarina Tolgfors 24:e Archerpjäsen överlämnades________________________________________ 30 Sydkorea beställer Arthurtjänster_______________________________________ 33 Inbjudan till klubbmöten______________________________________________ 34

Omslagsbild: En forward air controller spanar efter lämpligt mål någonstans i den norrländska terrängen. Foto: Cecilia Egefjord-Ågren, Artilleriregementet.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Ordförande, överste Anders Svensson har ordet

Bekämpningssystemen – en självklarhet att utveckla Beslut om anskaffning av Patriotsystemet samt leverans av den 24:e Archerpjäsen till artilleriet! Just nu händer det mycket inom funktionerna luftvärn och artilleri och det med all rätt. När vi nu ökar vår militära förmåga är bekämpningssystemen en självklar del att utveckla och här behöver mycket göras nu och framgent. Det är ett arbete som har stort fokus och drivs i snabb takt. Vi i Sverige är inte ensamma i denna symtombild med brister i bekämpningssystemen. Stora delar av västvärlden befinner sig i denna situation vilket gör att mycket i utvecklingen sker tillsammans med andra vilket är bra och skapar nya möjligheter inte minst när det gäller utvecklingskostnader och krav på leveranstider. Mycket av detta kan ni läsa i detta nummer av tidskriften.

Viktigt för personalförsörjningen

intressanta och viktiga teman att föreläsa och diskutera kring. Dessutom ger klubbmötena möjlighet att träffas och umgås och inte minst möjlighet att fånga upp nya medlemmar. Ta nu möjligheten och delta och ta med en eller flera presumtiva medlemmar! Avslutningsvis vill jag betona vikten av en fortsatt debatt och diskussion i försvarsfrågan. Försvarsberedningen är i full gång med sitt arbete att ta fram en rapport inför kommande försvarsbeslut. Ett försvarsbeslut som kommer att ange inriktningen av Försvarsmakten på lång sikt och som direkt kommer att påverka våra funktioner, artilleri- och luftvärn. Er medverkan i denna diskussion är viktig. Hoppas detta nummer av tidskriften ger kunskap och insikt till allt som nu händer samt inspirerar till diskussion och ytterligare fördjupning.

Det andra stora som nu åter är på plats efter åtta års ”vilande” är värnplikten. Inryckning har nu skett av årets värnpliktskull och den är mycket välkommen. Nu kan vi återigen utbilda och träna i förbandsstruktur vilket är en huvudnyckel i personalförsörjningen av våra krigsförband. Inte minst får vi nu ett större underlag att rekrytera framtidens artilleri- och luftvärnsofficerare ur vilket är helt avgörande för att skapa förutsättningar för tillväxt. Värnpliktsutbildningen nu och de kommande åren måste lyckas för att vi skall kunna personalförsörja våra krigsförband och därför måste vi få varje rekryt som nu genomför sin utbildning att efter värnplikten fortsätta sitt engagemang med Försvarsmakten, som taktisk operativ officer, specialistofficer, reservofficer eller som soldat. Detta är den viktigaste strategiska utmaningen som vi nu har att hantera.

Besök våra klubbmöten Under hösten kommer klubbmöten att hållas i Stockholm, Boden och Halmstad. Inbjudan till dessa hittar ni i tidskriften. Våra klubbmöten är, som sagts tidigare, en viktig del av föreningens verksamhet. De platsansvariga försöker nu hitta 4

Artilleri & Luftvärn


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon ■ Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition ■

Specialammunition ■ Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar ■

För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten

Beslut om att anskaffa Patriotsystemet:

Anpassning till förändrad omvärldsutveckling Den tionde augusti undertecknades den största anskaffning av luftvärnssystem i modern tid. Då skrev FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson under avtalet som innebär att Sverige köper det amerikanska Patriotsystemet. En anskaffning som FMV:s Claes Silfwerplatz konstaterar är en anpassning till en förändrad utveckling i vår omvärld och ett behov att kunna verka mot ballistiska robotar. Andra bedömare konstaterar även att Sverige tar ett stort säkerhetspolitiskt kliv närmare USA. ”Det luftförsvar som utvecklades i Sverige under det kalla kriget hade ett tydligt fokus mot traditionella lufthot. En större medvetenhet om alternativa lufthot har medfört att nya förmågor ses nödvändiga för att upprätthålla Försvarsmaktens tröskeleffekt. När regeringen fattade inriktningsbeslutet i november 2017 om att anskaffa ett försvar mot ballistiska robotar ställde sig många frågan - vad har hänt nu? En förmåga mot denna typ av hot har inte varit aktuella i tidigare försvarsdebatter. Varför dyker detta hot upp just nu?

Existerar hotet? Under det kalla kriget fram till murens fall fanns inga svenska diskussioner om försvar mot ballistiska robotar. Existerade inte hotet? Den ballistiska roboten gjorde sitt inträde redan under andra världskriget med en teknologisk revolution under 50- och 60-talet. Den sammankopplades med den strategiska terrorbalansens mellan supermakterna. Länge ansågs hotet som omöjligt att möta. Terrorbalansen ansågs så viktig att motåtgärder mot hotet förbjöds (ABM-avtalet1). Fram till åttiotalet så var de ballistiska robotarna ett strategiskt vapen.

1. Anti-Ballistic Missile Treaty, bilateralt avtal mellan USA och Sovjetunionen upprättat 1972 för att starkt begränsa användningen av anti-ballistiska robotar. 2. Intermidate-Range Nuclear Force Treaty, bilateralt avtal mellan USA och Sovjetunionen upprättat 1987 för att avskaffa medel- och kortdistansrobotar.

6

Artilleri & Luftvärn


I och med Sovjetunionens utplacering av den medellångräckviddiga roboten SS-20 mot mål i Europa fick de ballistiska robotarna en mer operativ betydelse för en begränsad konflikt i Europa. USA motdrag blev utplacering av Pershing II. Detta slutade med att stormakterna undertecknade INF-avtalet2 där markbaserade vapensystem med räckvidder mellan 500-5500 km förbjöds. På den taktiska nivån har det även funnits system sedan femtiotalet. Exempel är Sovjetunionens SS-1 SCUD och SS-21 Tochka. Dessa vapensystem kvarhölls dock i stormakternas arsenal efter INF-avtalet. Motåtgärder för att möta detta taktiska hot bedrevs under 80-talet – ett exempel är luftvärnssystemet Patriots (PAC-1 och PAC-2) uppgradering i slutet av 80-talet för att möta sovjetiska ballistiska robotattacker i Centraleuropa.

Startskott för PAC-3 Efter Sovjetunionens fall uppstod en ny världsordning där olika ”skurkstater” hade ballistiska robotar i sin arsenal – vissa med eventuell möjlighet till massförstörelseeffekt. Alla kommer väl ihåg Saddam Husseins SCUD-attacker mot Israel under det första Gulf-kriget våren 1991. Skräcken för att dessa var laddade med massförstörelsevapen framtvingande en snabbinsats att gruppera amerikanska Patriotförband i Israel – med nästan obeprövade Patriot PAC-2 robotar. Detta scenario blev startskottet för en omfattande uppbyggnad av förmågan att bekämpa ballistiska robotar lastade med massförstörelsevapen. Det krävdes mer av robotarna eftersom ”hit to kill” ansågs nödvändigt för att minimera effekterna av en eventuell stridsspets med kemiska eller biologiska stridsmedel. Detta blev även startskottet för nästa generation av robotar, läs Patriot PAC-3. USA satsade stora resurser för att kunna skydda egna och allierade befolkningscentra och truppformationer mot hotet. Situationen har än mer eskalerat när några av dessa ”skurkstater” utvecklar robotar med interkontinental förmåga.

Utöver USA har ett flertal nationer skaffat system som kan möta hotet. Förutom amerikanska resurser i Europa har länder som Tyskland, Nederländerna, Grekland och Spanien en viss förmåga mot hotet. Överraskande för många är nog att det just nu pågår det mest omfattande robotkriget i historien – Jemen-konflikten3. Här har Houthi-rebellerna, som stöds av Iran, tillgång till ballistiska robotar. Sedan 2014 har rebellerna avfyrat ett hundratals ballistiska robotar. Inledningsvis åsamkade rebellerna omfattande skador på saudiska baser i operationsområdet. Till och med amerikanska fartyg i Röda Havet utsattes för olika robotanfall. För att möta hotet har Saudiarabien och UAE grupperat Patriotförband i operationsområdet vilket minskat effekterna av robotanfallen. Robotkriget eskalerade till en helt ny nivå under hösten 2017 när rebellerna angrep Riyadh med en långräckviddig robot (med troligt iranskt ursprung). Vid två tillfällen har saudiska Patriotsystem bekämpat inkommande robotar mot Riyadh.

Missvisande uppgifter i medier Det har förts en diskussion i media att Patriotsystemet inte kunde bekämpa hotet. Trots att hot-roboten var relativt komplicerad med högre prestanda än vad de äldre saudiska robotarna är avsedda för så finns inget som tyder på att luftvärnet inte sköt ned de inkommande robotarna. Svårigheten att bekämpa målet ökar med farten – vilken i sig ökar som en funktion av räckvidden. Därför bör en hotrobot med en räckvidd närmare 900 km vara en riktig utmaning för den aktuella robottypen. Efter två årtionden med fokus på lågintensiva konflikter har USA, och möjligtvis några andra länder i väst, vaknat och insett att de på allvar utmanas av nya och återuppståndna militära stormakter. Dessa länders strategi kan beskrivas med begreppet ”A2/AD-strategin4”. Den kan enkelt sammanfattas med att i det längsta förhindra USA att förstärka och hjälpa allierade i Stillahavsområdet och Europa.

3. https://missilethreat.csis.org 4. Anti-Access/Area Denial

Artilleri & Luftvärn

7


Idel glada miner när FMV:s generaldirektör och klubbmedlemmen Göran Mårtensson (mitten) undertecknade det historiska kontraktet om anskaffning av Patriot. Foto: Toni Eriksson.

En viktig metod i strategin är att neutralisera USA:s överlägsenhet när det gäller marina och flygstridskrafter. Medel för detta är nyttjandet av vapensystem som begränsar marin- och flygstridskrafternas handlingsfrihet. Här har både Kina och Ryssland satsat stora resurser på ballistiska robotar, sjömålsrobotar samt långräckviddiga luftvärnssystem. En del amerikanska militära planerare erkänner att USA måste förbereda sig på konflikter där de inte har luftherravälde.

Blixtattacker på några minuter Genom taktiska ballistiska robotar (som exempelvis Iskander SS-26) kan Ryssland på ett effektivt sätt genomföra blixtattacker mot olika grannländers kritiska sårbarheter och neutralisera viktiga vapensystem som upprätthåller den så nödvändiga tröskeleffekten mot ett militärt angrepp. Genom att precisionsbekämpa flygbaser, marinbaser och ledningsplatser skapas förutsättning till överlägsenhet i vissa domäner. Det som gör det än mer kritiskt är att dessa attacker kan genomföras med minimal förvarning (minuter). Behärskar en angripare luftdomänen kan andra mängdsystem nyttjas för att bekämpa våra mark- och marinförband utan större risk för motåtgärder. Enligt A2/AD-strategin så kan systemet förneka nyttjandet av viktiga kommunikationsknutpunkter som används för att föra in stöd från allierade partners. 8

För att möta denna utveckling och fortfarande kunna stödja allierade partners i en regional konflikt så utvecklar USA ett koncept som går under begreppet ”Multi Domain Battle”. Konceptet bygger på att se hotet i fler dimensioner än tidigare. De går inte att negligera hot från ballistiska robotar, hypersoniska vapensystem eller cyberattacker. Det finns inga säkra områden. Motståndaren kommer att kunna påverka en amerikansk operation på baserna i USA, på transportvägarna över Atlanten, i angöringshamnarna och på olika värdnationers flygbaser i ett operationsområde. I denna kontext är regeringens beslut att skaffa en luftförsvarsförmåga som inkluderar försvar mot ballistiska robotar fullt förståelig. Sveriges beslut att anskaffa Patriot ska ses som en väl genomtänkt strategi med bevisad teknisk effekt och teknisk mognad som viktiga garanter för att uppnå en mer omfattande luftförsvarsförmåga. De säkerhetspolitiska slutsatserna utelämnar jag i det fortsatta resonemanget.

Viktiga teknologiska kliv I dagsläget och inom de kommande 10 åren finns det inte så många system att välja på för att uppnå förmågan. USA har genom Patriot följt den taktiska hotbildutvecklingen sedan 80-talet. Systemet har tagit de teknologiska kliv som krävts för att hantera olika hot: hotet från Sovjetunionens taktiska ballistiska robotar i Centraleuropa, till ”skurkstaternas” ballistiska robotar med massförstörelsevapen till dagens taktiska ballistiska robotar med manöverförmåga. Ett exempel på ett av dessa teknologikliv är utvecklandet av ”hit to kill”-förmågan kombinerat med förmåga mot manövrerande mål, vilket möjliggörs av den senaste robottypen Patriot PAC-3 MSE. För att uppnå detta steg har USA lagt ned över 50 miljarder svenska kronor i utvecklingskostnader. Gläntar vi på dörren för morgondagens hot finns tydliga exempel på att länder som Ryssland än mer satsar på vapensystem som kan neutralisera västs kritiska sårbarheter, militära som politiska. Vid Putins tal till nationen första mars i år förevisades framtida vapensystem. Här framgick det att de hypersoniska vapnen kommer att påverka morgondagen Artilleri & Luftvärn


Claes Silfwerplatz

Claes Silwerplatz besöker Luftvärnsbataljonens stab under årets Flygvapenövning och diskuterar taktikfrågor med major Fredrik Skoglöf och förvaltare Daniel Grip.

stridsfält. Räckvidderna ökar och kan få mer påverkan på den operativa nivån i Europa. Från en stridsspets per robot så kommer morgondagens system att bär multipla stridsspetsar som har enskild manöverförmåga i det hypersoniska fartområdet. Ett system som vi bör följa mer noga är Ryssland nya medeldistansrobot R-26 Rubezh (SS-X-31). Den är viktig ur ett militärtekniskt perspektiv men även ur ett politiskt perspektiv eftersom den kan utgöra ett brott mot INF-avtalet.

Multinationellt materielsamarbete Valet av Patriot ger Sverige tillgång till ett multinationellt materielsamarbete där 16 nationer delar på utvecklingskostnaderna för att möta morgondagens hot. Eftersom USA har för avsikt att behålla Patriot i minst 30 år till har vi nog inte sett det sista teknologiklivet för systemet. Möjliga utvecklingsvägar för att öka förmågan uppnås bland annat Artilleri & Luftvärn

är sedan hösten 2017 FMV:s systemstrateg i Patriotprojektet (Systemledning IMBLF). Claes Silfwerplatz har varit luftvärnare från mitten av 80-talet fram till 2005. Efter chefsprogrammet var han sekreterare i luftvärnsstudien som gav ett antal slutsatser som ligger till grund för den nu pågående anskaffningen. 2005 bytte Silwerplatz truppslag och blev artillerist och fick bland annat befattningen som chef för Artilleriets stridsskola (ArtSS) och tillika utvecklingschef för artilleriet. Fram till 2017 har han även tjänstgjort på Högkvarteret samt varit baschef vid F 21 i Luleå.

genom att bekämpningssystemet integreras mer mot förvarningssystemen, både rymdbaserade sensorsystem och eller framskjutna markbaserade sensorsystem. I ett scenario där en hel region är indragen i en öppen konflikt krävs en ökad integrering av olika bekämpningssystem. Våra Patriotsystem som är utvecklade för bekämpning inom atmosfären kan integreras med system som kan påbörja engagemanget utom atmosfären (läs THAAD och SM-3). Efter att ha lyft fram hotet från ballistiska robotar i försvarsdebatten har behoven uppfattats såpass akuta att regeringen forcerat fram ett beslut som medfört en rejäl kickstart av en eftersatt men behövd förmåga. Det är inte billigt men nödvändigt. En förmågebrist inom detta område kan göra andra militärtekniska investeringar verkningslösa eftersom det kan orsaka allvarliga systemkollapser som påverkar nationens förmåga till en organiserad strid enskilt, eller i samverkan med andra partners. 9


FS 35 ingår i tyska Train Advice Assist Command North

Fortfarande viktig uppgift i Afghanistan Mycket av Försvarsmaktens fokus har de senaste åren flyttats från den internationella till nationella arenan. Men, fortfarande pågår flera internationella insatser där svenska officerare och soldater är viktiga deltagare. Ett exempel är Afghanistan. Art och lvklubbens medlem, överstelöjtnant Stefan Hansson skickade exklusivt för Artilleri & Luftvärn en rapport i slutet av sommaren från området:

Många arbetsuppgifter under insatsen genomförs tillsammans med flera olika nationer.

Foto samtliga bilder: Alexander Liljegren, Försvarsmakten. 10

”Det tycks vara en vanlig förekommande missuppfattning, både hos allmänheten och bland kollegorna hemma i Sverige att Försvarsmakten lämnade Afghanistan i samband med att den mer kända ISAF-insatsen avslutades i slutet av 2014. Året efter, 2015, påbörjades den nya inriktningen genom NATO Resolute Support Mission (RSM) och 2017 var Luftvärnsregementet ansvariga för Fortsättningsstyrkan (FS33). Från och med 2018 har Artilleriregementet ansvaret för Sveriges trettiofemte bidrag, FS35 från maj till november 2018. Det innebär att ett flertal av medlemmar i Artilleri & Luftvärnsklubben har tjänstgjort eller tjänstgör i Afghanistan och där huvudsakligen ingående i den tyska staben på Camp Marmal i Mazar-e-Sharif med ansvar för de norra delarna av landet.


Innan rotationen slutfördes insatsutbildningen vid Livgardet där inriktningen främst var enskild soldats strid, strid i bebyggelse och där fokus var färdighetsträning utifrån våra befattningar. I detta skede genomfördes även flertalet korta specialinriktade studiebesök och utbildningar för att ge varje befattningshavare en bra start på insatsen. Även teambuilding har funnits på agendan. En stor fördel med utbildningen både hemmavid och utomlands är möjligheten att utveckla det svenska styrkebidraget genom att få träna tillsammans och möta de andra deltagande nationerna. Det skapar en kortare startsträcka när vi väl kom till Afghanistan. Övre bilden: FS 35 tog i maj över ansvaret i Afghanistan från FS 34. På bilden tar kontigentschef, överste Anders Högrell emot den svenska fanan. Nedre bilden: Två soldater på väg till skjutbanan för repetitionsutbildning

Utbildningsstart i Boden Utbildningen av FS35 påbörjades i Boden under januari månad med strids- och vapenutbildning, sjukvårdstjänst och andra praktiska förberedelser som medicinska undersökningar. Skedet syftade främst till att höja allas utbildningsståndpunkt till en likformig nivå för att skapa en trygghet inom förbandet. Utbildningen genomfördes i allt från djup snö och temperaturer under minus 30 grader, vilket är långt ifrån Afghanistans sand och värme, till polisens inomhusskjutbana och A 9:s lektionssalar. I slutet av januari deltog huvuddelen av FS 35 i Natos kurs vid Joint Forces Training Center i den polska staden Bydgoszcz. Det huvudsakliga syftet var att utbilda stabspersonal och rådgivare inför kommande uppdrag. Kursen inleddes med många innehållsrika föreläsningar som täckte allt från ren fakta till långsiktiga målsättningar för det fortsatta arbetet i landet. Efter föreläsningsdagarna övergick kursen i ett mer praktiskt skede där deltagarna övades i incidenthantering, samtalsteknik, rapportskrivning.

Bistår högre stabsnivåer Uppdraget är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANDSF) med utbildning, rådgivning och stöd (Train Advise Assist) för att stärka deras förmåga att själva hantera säkerheten i landet. En dryg tredjedel av FS35 arbetar med rådgivning till afghanska armén, flygvapnet och polisen. En knapp tredjedel tjänstgör i ledningscentralen Joint Operational Center (JOC), i underrättelsesektionen och Operational Communication & Civilian Outreach (OPCCO). Förutom ovanstående finns också en liten Nationell stödenhet (NSE) som sköter all personaladministration och logistik för kontingenten och en egen sjuksköterska. FS35 består av soldater, taktiska-, specialist- och reservofficerare samt civil personal främst från A 9 men även från Högkvarteret, Ledningsregementet, HR-center, Försvarsmedicincentrum och I 19. Styrkan omfattar 31 personer varav fyra är kvinnor för totalt 29 befattningar. Det är en genuin mix vad avser åldersspann, en blandning av ungdomlig iver och gråbetonad erfarenhet, vilket tillsammans borgar för en gedigen kompetens hos förbandet.

Livet på camp Marmal Den dagliga verksamheten på Camp Marmal varierar kraftigt för olika befattningsinnehavare. Vissa jobbar mer eller mindre kontorstid medan andra jobbar skift eller förlängda dags11


Vi har nu avverkat mer än en tredjedel av insatsen vilket innebär att vi i omgångar nu börjat åka hem på den första av våra två hemresor (leave) och det ska förstås bli skönt att få komma hem och träffa nära och kära som kämpar med att få vardagspusslet att gå ihop. En insats som är minst lika viktig som den vi gör här nere.

Svårtolkat informationsläge

pass. För rådgivarna blandas tiden med dagar på kontoret och besök hos de olika afghanska parterna runt om i norra Afghanistan. Livet blir fort inrutat och rutinartat med jobb, träning och andra dagliga sysslor. Det finns goda möjligheter till fysisk träning och hela tre restauranger att välja bland. Boendet är enskilt i enklare baracker med gemensam dusch och toalett i korridoren. I likhet med hemma så lämnar man in tvätten ena dagen och hämtar ut den ren och prydligt ihopvikt dagen därpå för så har väl alla det … Sverige har ett litet område på campen som går under namnet ”Villa Villekulla” viket är lite av Sverige för oss här nere. Där finns möjlighet att se film, spela diverse spel och det finns även ett kök för tillredning av enklare rätter samt en bastu som trots värmen sommartid används frekvent. Vi följde givetvis fotbolls-VM även här nere och kryddar tillvaron så gott det går med våffelkvällar, grillning och firandet av svenska högtidsdagar. Klimatet innebär temperaturer på mellan 25-40 grader med låg luftfuktighet och en hel del kraftiga vindar emellanåt. Under juli månad har temperaturen stigit upp till omkring 50 grader i skuggan och det har inte regnat sen i början av maj. 12

Rapporteringen om läget i Afghanistan i media drunknar ofta i annat mediabrus hemma om man inte följer nyhetskällor som exempelvis Tolo News. Informationen är också knapphändig och ofta koncentrerad till Kabulregionen. Läget i de norra delarna av landet (slutet av juli) är relativt lugnt även om ”fighting season” pågår för fullt men det kan snabbt ändra sig. Sedan vi kom ner har både Ramadan och vapenvilan som utlystes givetvis bidragit till detta. Stridigheterna pågår främs i de västra delarna av TAAC N längs Highway 1och området nordöst om staden Kunduz. Kriminella element stökar också till det främst längs de större vägarna och vid gränspassagerna till länderna i norr. Orsaken till detta är smuggling av opium och andra varor vilket finansierar motståndarens verksamhet. Det kommande parlamentsvalet den 20 oktober och den nu pågående registreringen drar till sig oroligheter. Detta har medfört att hittills är endast hälften av de röstberättigade registrerade. Att kunna genomföra ett säkert val är en av de operativa målsättningarna som ANDSF och RS har. Dock är de afghanska säkerhetsstyrkorna mestadels väldigt statiska i sitt uppträdande i check-points och har svårigheter att utföra offensiva operationer. Hotbilden för oss här uppe i Mazar-e-Shariff är betydligt lägre än situationen för de som tjänstgör i Kabul-området. Detta är främst kopplat till hotet från självmordsbombare och indirekt eld med dålig precision. Det finns system som bidrar till att höja vår säkerhet. – Jag känner mig trygg med min personal och det jobb som vi utför, säger chefen för FS 35, överste Anders Högrell. Artilleri & Luftvärn


Defending the high North

IRIS-T SLM Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

13


En av Brigadmuséets specialutställningar visar kvinnornas vardag och umbäranden under århundraden av krig. Foto: Brigadmuseum

Brigadmuseum i Karlstad firar fem år Det började som en idé för några officerare från nedlagda Värmlands Regemente i Karlstad. I år firar ett av landets nyaste militärhistoriska muséer fem år – Brigadmuseum. Museet lockar årligen cirka 16 000 besökare till Karlstad. Det första spadtaget till Sveriges Infanteribrigadmuseum, som det formella namnet lyder, togs i december 2011 på gammal militärhistorisk mark centralt i Karlstad. Två år senare invigdes muséet. Det är beläget ett par stenkast från Kasernhöjden, där Värmlands Regemente (I 2) huserade för något decennium sedan. Initiativet till att förverkliga museet togs av en trio passionerade officerare från Värmlands Regemente; pensionerade överstarna Björn Tomtlund och Ingvar Klang samt överstelöjtnanten Lars Ramström.

Tidsresa under kalla krigets dagar Den övergripande tanken är att göra en tidsresa med den svenske infanterisoldaten med utgångspunkt i det invasionsförsvar som utvecklades under andra världskriget till tiden för insatsförsvaret med fokus på internationella insatser. För den kunnige i svensk militärhistoria är det bitvis en sorglig rundvandring då slakten av brigaderna tydligt åskådliggörs på olika bilder och presentationer. 14

– Brigadmuseet är inget traditionellt militärhistoriskt museum utan har två parallella röda trådar som löper genom basutställningen. Dels presenterar vi infanteribrigadens utveckling under kalla krigets årtionden men vi anser det är lika viktigt att också berätta hur samhället utvecklades från krigsslutet och hur det påverkades av diverse säkerhetspolitiska händelser, säger tillförordnande museichefen Klara Sköld. Dagen då Artilleri & Luftvärn besöker museet, en av de varma julidagarna, är det relativt lugnt men då och då droppar besökare in. Många av besökarna är barnfamiljer som inte har sådan stor kännedom om nedmonteringen av Försvarsmaktens brigadsystem eller ens om värnplikten förr i tiden. Klara Sköld berättar också att basutställningen inom loppet av något år ska göras om och få en mer digital och interaktiv prägel för att bättre attrahera yngre besökare.

Artilleri & Luftvärn


100 kvadratmeter för indirekt eld Varje funktion inom brigaden har sin egen utställningsyta på cirka 100 kvadratmeter. Med tanke på tillgängligt utrymme har funktionen indirekt eld en hel del material och kunskaper att vidareförmedla till besökarna. Ute på gården står en Haubits 77 A, som naturligtvis är ett tacksamt objekt för de yngre att mer fysiskt utforska. Inne i muséet visas en eldledningsgrupps observationsplats liksom en batteriplatsgrupp och flera typer av granatkastarpjäser. Det är också kompetenta artillerister och granatkastarspecialister som varit med och byggt artilleridelen. Berndt Gustafsson, som arbetat många år inom Bofors, hade under sex år befattningen som Värmlandsbrigadens artillerichef. Berndt har också fått hjälp av två andra, välkända artillerister, överstelöjtnanten Torsten Bergstedt samt Lars ”Vargen” Larsson. Förutom 77-pjäsen visas också en 10,5 cm haubits m/40 B, som utgjorde stommen i brigadens eget artilleri under flera decennier. Luftvärnsdelen känns däremot lite mer styvmoderligt behandlad. I utställningen finns en robot 69-attrapp och i ett trapphus står en modell av robot 70, som utgjorde brigadluftvärn under flera decennier. Brigadmuseet ingår som en del i det nationella nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA).

Foto: Brigadmuseum

Naturligtvis är en haubits 77 A en självklar del av den permanenta utställningen, liksom brigadluftvärnsystem som robot 69, Redeye och robot 70.

Artilleri & Luftvärn

15


Svenska operatörer och forward air controller över med helikopter 15 på Tofta skjutfält. Foto: Emil Åsberg, Försvarsmakten.

Ökad digitalisering när direkt flygunderstöd utvecklas Den tekniska utvecklingen inom förmågan direkt flygunderstöd eller Close Air Support (CAS), som är den internationella benämningen, går mot högre grad av digitalisering när data överförs mellan operatör, stab och flygande plattform. Det skriver major Fredric Skogenäs när han ger sin bild av hur CAS-förmågan upprätthålls inom Försvarsmakten. ”Under åren 2008-2013 deltog Sverige med Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) vid insatsen i Afghanistan för att kunna understödjas av koalitionens flygresurser under genomförandet av operationer. Det var under den perioden ett högt tryck avseende grundutbildning av JTAC, missionsutbildning av förband och anskaffning av den nödvändigaste materielen. Efter avslutat engagemang i Afghanistan skiftades fokus till Mali där numera förmågan finns ingående i förbandet. 16

Parallellt har omvärldsläget i närområdet förändrats och Försvarmakten har sedan en tid tillbaka lagt större fokus på nationellt försvar, så har även skett inom funktionen Close Air Support. Samtidigt som nyutbildning och missionsutbildning fortsatt sker i samma omfattning som tidigare är utvecklingsarbetet nu mer inriktad på interoperabel nationell förmåga, med andra ord förmåga till bekämpning med svenska eller annan nations flygresurser. Artilleri & Luftvärn


Ackreditering – grundbult En av grundbultarna för att uppnå interoperabilitet är utbildningsverksamheten som bygger på internationell standard och är ackrediterad av NATO och amerikanska Joint Fire Support Executive Steering Committee. Det svenska JTACprogrammet har under våren åter-ackrediterats av respektive organisation som har följt olika delar av den svenska kursen, JTAC Basic Course. Båda organisationerna fanns på plats och följde kursens verksamhet på Gotland i början på juni. Där fick de följa kursmoment som innebär engagemang med attackhelikopter (simulerad av helikopter 15), samordnad bekämpning med attackhelikopter och attackflyg, skarpskjutning med JAS 39 Gripen i ett scenario som beskrev avsaknad av luftherravälde och erfordrade hög grad av samordning med artilleri (simulerat) samt skarpskjutning med JAS 39 Gripen i scenario med luftherravälde och integration av helikopter samt skytteförband ur 18. Stridsgruppen. I skrivande stund har inte det formella beslutet kommit, men de initiala rapporterna har entydligt pekat mot fortsatt dubbel ackreditering.

Major Fredric Skogenäs grundutbildades som eldledare på A 7 på Gotland. Efter värnplikten och officersexamen fick han anställning vid dåvarande A 9 och är i dag en av en handfull officerare som valde att följa med i omlokaliseringen av A 9 till Boden. Fredric Skogenäs har egen erfarenhet av att arbeta som JTAC utomlands. Han var med och bildade Forward Air Controller Training and Evaluation Cell (FACTEC) vid A 9, formellt bildat första januari 2010. Sedan halvårsskiftet 2018 är han kompanichef vid Artilleribataljonen.

Finskt samarbete

Teknikutvecklingen inom Close Air Support går internationellt mot högre grad av digital dataöverföring mellan i huvudsak JTAC och flygplattform men även mellan staber på olika nivåer.

Artilleri & Luftvärn

På JTAC Basic Course finns både svenska och finska elever och det har så varit sedan samarbetet påbörjades inom detta område 2009 då den förste finske eleven deltog i kursen. Genom åren har samarbetet fördjupats och under årets kurs har Finland bidragit med både flygtid med F-18 och instruktörsförstärkning. Det finns ömsesidiga ambitioner att ytterligare fördjupa samarbetet för bättre resultat och kunna tillgodase behovet av nyutbildning av JTAC:s. Det finns även andra områden som kan vara aktuella för samarbetet, ett exempel är gemensamma övningar. Finland har likt många andra länder gjort analysen av att en framtida konflikt mot en högteknologisk motståndare kommer kräva ett större antal JTAC:s än vad de internationella insatserna hittills har krävt.

17


Internationella trender A 9 deltar årligen med representanter vid Joint Close Air Support Symposium i USA, syftande till att ta del av internationella trender inom funktionen. Temat för årets upplaga var likt förra året inriktat på framtida utmaningar mot en ”jämlik” motståndare genom att definiera vad som måste utvecklas för att vara framgångsrik i nästa konflikt. Några av de återkommande nyckelfraserna vid föredragningar och paneldebatter var fortsatt krav på interoperabilitet, förmåga till kraftsamling av olika bekämpningssystem samt förmåga att verka i en störd miljö där fientligt luftvärn och telekrigsinsatser sker. För att klara dessa framtida utmaningar ser de flesta nationerna behov av att ytterligare stärka banden mellan mark-, sjö- och flygstridskrafter, såväl inom som mellan koalitionspartners. Ett exempel på det är att öka antalet kvalificerad personal, såsom JTAC:s, på olika organisatoriska nivåer och därmed skapa bättre förutsättningar för integrerad gemensam strid. Framtida utmaningar kommer sannolikt att skilja sig från den gångna perioden som präglats av insatser utanför Sverige men, vilket också påpekades under symposiet, att det finns en hel del erfarenheter och goda exempel därifrån avseende interoperabilitet i synnerhet som skulle kunna til�lämpas i en högteknologisk konflikt.

I nationellt syfte har övningen VIKING TTP genomförs de två senaste åren och fokus har varit metod med ledorden effektivitet, säkerhet och interoperabilitet. Tillämpning av metoden ska medge att även annan nations resurser ska kunna understödja svenska förband då flygunderstöd erfordras, oavsett om det är på hemma- eller bortaplan.

Framtida utveckling Teknikutvecklingen inom Close Air Support går internationellt mot högre grad av digital dataöverföring mellan i huvudsak JTAC och flygplattform men även mellan staber på olika nivåer. Det finns en rad olika syften bakom den digitala utvecklingen, exempelvis tidsvinster, minskade felkällor och mindre störkänslighet. En viktig del för svensk teknik- och metodutveckling är den multinationella övningen Bold Quest där fokus är interoperabilitet inom olika områden varav CAS är ett. Bold Quest har varit en relativt tekniskt tung övning där deltagande nationer har haft goda möjligheter att testa utrustning mot en mängd olika flygplattformar vilket annars hade varit praktiskt svårt att genomföra. 18

Förmåga till kraftsamling av olika bekämpningssystem samt förmåga att verka i en störd miljö där fientligt luftvärn och telekrigsinsatser sker är några nyckelfaktorer för Close Air Support-förmågan. Foto: Emil Åsberg, Försvarsmakten. Artilleri & Luftvärn


Hello archer. welcome to Heaven.

What are the capabilities of a modern weapon system? To find out you have to take it to the very edge. No matter how challenging the task is, we can reach that edge.

BOFORS TEST CENTER Artilleri & Luftvärn

www.testcenter.se

19


Första kaptenskursen på många år vid ArtSS Officersutbildningen och dess innehåll har förändrats ett flertal gånger under årens lopp. För att förtydliga förändringarna i utbildningssystemet och skapa förståelse för dagens skolsystem berättar kapten Anna Andersson, programansvarig vid Artilleriets Stridsskola, om hur Taktisk kurs Armén (TakA) i dag genomförs.

Akademisering Nästan tio år senare var det dags för nästa reform där huvudsyftet var en akademiserad officersutbildning med examensrätt vid Försvarshögskolan. Ytterligare en stor förändring, parallellt med officersutbildningen, kom när det 2008 beslutades om införandet av ett tvåbefälssystem. Denna inriktar sig mot två kategorier yrkesofficerare: taktisk och operativ officer (OF 1-9) samt specialistofficer (OR 6-9). Officersprogrammet (OP) blev treårigt och leder numera till en akademisk grundnivå. Specialistofficersprogrammet (SOU) är ett tvåårigt program som leder mot examen som förste sergeant. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten

Från 1983 fram till 1999 gällde den nya befälsordningen (NBO) där målsättningen var att alla befäl skulle ha en gemensam grundläggande utbildning till chef, utbildare och fackman. Till grund för denna utbildning låg den allmänna värnplikten. Den 1 juli 1999, samma år som Försvarsmakten blev en myndighet, infördes en ny skolstruktur som grundade sig på de tre nyinförda militärhögskolorna samordnat med ett antal nya program; tvåårigt officersprogram, reservofficersprogram, taktiska programmet vilket ger kaptens grad, stabsprogrammet samt ett tvåårigt chefsprogram. Denna utbildningsstruktur fick benämningen Officer 2000.

20

Artilleri & Luftvärn


Kapten Anna Andersson fick sin grundutbildning till pjäsplutonchef på A 9 i Kristinehamn 1995-1996. Efter värnplikten och officersexamen anställdes hon vid dåvarande A 8 och har i huvudsak arbetat på olika plutoner med inriktning mot batteritjänst. Efter tio år som officer valde hon 2009 att prova på livet i den civila världen och arbetade efter genomförd utbildning fram till 2017 som förskollärare. Det militära livet lockade igen och sedan september i fjol är Anna åter inom Försvarsmakten med befattning som utbildningsförvaltare vid ArtSS utbildningsavdelning i Boden

Fram till 2008 genomfördes alltså den nivåhöjande utbildningen mot OF 2- befattning (kapten) som programbunden utbildning vilket sträckte sig över ett års studier vilket respektive funktionsskola ansvarade för. Därefter ändrades skolornas uppdrag och inriktning vilket resulterade i att respektive individ sökte en befattning och därefter sökte individen yrkes- och befattningskurser (YBK) som riktades sig mot den tilltänkta befattningen. Chefsprogrammet ersattes av ett nytt tvåårigt program, Högre Officersutbildningen (HOP), där nivån ligger på en avancerad akademisk nivå. Försvarshögskolan, som lyder under Utbildningsdepartementet, ansvarar för utbildningar inom FM som ger en akademisk examen (OP och HOP) medan övriga utbildningar (SOU, ROU, AROU, Tak A) styrs av Försvarsmaktens Militärhögskolor.

Tre skeden Taktisk kurs Armén (Tak A) är ett sammanhållen yrkes och befattningskurs (YBK) vilken MSS ansvarar för. Utbildningen består av tre skeden där MSS ansvarar för skede 1 och 3 (14 + 3 veckor) och respektive funktionsskola för andra skedet (21 veckor). Eleven ska efter dessa två terminer ha erhållit en taktisk nivåhöjande utbildning mot kompanichef/ stf och stabsmedlem inom respektive truppslag/funktion. Artilleri & Luftvärn

Taktisk kurs Armén är en sammanhållen yrkes- och befattningskurs som Markstridsskolan ansvarar för.

21


Första kursen på många år Det är första året som ArtSS är ansvarig för TakA Art i denna form på många år. Vi är väldigt nöjda med att åter igen få utbilda artillerister med en bred taktisk och en djup teknisk kunskapsbas. Utbildningen är uppbyggd genom sökbara YBK:er för alla anställda i Försvarsmakten vilket ger många positiva effekter. Både genom kunskapsbreddning då vi har elever med olika bakgrund samt möjligheten att resurseffektivisera lärarstödet. Med stöd från Artilleribataljonen har vi haft möjlighet att bygga en kunskapstrappa med teori i grunden, för att därefter fortsätta med kaderövning och slut22

ligen pröva kunskaperna genom truppföring på förbandet. Så här uttrycker sig eleverna om sin utbildning som nu är inne i slutskedet av terminen. Några citat från eleverna som nu har erhållit sitt examensdiplom: – För mig har TakA inneburit ökad förståelse för hur brigadsystemet fungerar samt hur artillerifunktionen bidrar till helheten. Det jag främst tar med mig till min framtida befattning är lärdomar kring hur vi måste arbeta för att göra artilleriet mer tillgängligt inom brigaden. – Det har varit lärorikt att ha ett gemensamt skede på MSS där elever från olika förband kan bidra och sprida sina erfarenheter. Samtidigt har det varit bra att kunna fördjupa sig inom funktionen Indirekt Bekämpning på ArtSS. Som helhet känns TakA väldigt komplett.” Vad gäller nya upplägget för TakA Art har vi på ArtSS nu skjutit provlag, elden ligger i huvudsak rätt och efter någon mindre eldreglering kommer vi skjuta verkanseld till kommande år.

Foto: Mats Nilsson, Artilleriregementet

I slutet av förra årets ryckte tre löjtnanter från A 9 in på MSS där de under 14 veckor genomförde utbildning i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, engelska och FUSA. Alla dessa inriktningar fokuserar på brigadtaktik. ArtSS ansvarar förfunktionsskedet på TakA vilket genomförs genom ett antal YBK som är sökbara för alla taktiska officerare, specialistofficerare och reservofficerare inom Försvarsmakten. De kurser vi genomför är bataljonstabssmedlem Artbat, kompaniledning Art, skjutledare/säkerhetschef, militär teknik samt bekämpningschef. Utöver dessa teoretiska delmoment prövas eleverna i befattningar som säkerhetschef/ skjutledare, stf kompanichef, bekämpningschef bataljon samt i stabsbefattning i artbatstab vilket under våren 2018 genomfördes under bland annat övningen Vintersol i Boden och Brigadstridsövning 18 i Skövde. Slutligen knyts säcken ihop med två veckors syntesskede genom MSS försorg med en fältövning och ett brigadspel innan eleverna examineras som kaptener. Den del av utbildningen som skapar mest bekymrade ansiktsuttryck är oftast militärtekniken som består av eldledningslära samt centralbefälslära (CB-lära) då eleverna får en fördjupad kunskap inom faktorer som påverkar granatens bana från det att den lämnar eldröret och tills den träffar målet. CB-läran fokuserar på kunskaper i den ytterballistiska fasen och eldledningsläran i slutballistiken.

Artillerregementets chef, överste Jonas Lotsne välkomnar de nyexaminerade kapterna, från vänster Nils Innala, Tomas Wessen och Erik Oskarsson.


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

Artilleri & Luftvärn

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

23


24

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

25


Full fart för produktionen av nya luftvärnscentraler Förnyelsen och moderniseringen av det svenska luftvärnet är just nu i ett mycket intensivt skede. I början av augusti kom regeringens beslut om att köpa luftvärnssystem 103 (Patriot). Sedan något år tillbaka, men lite mer i skymundan, arbetar också Saab med på att producera luftvärnets kommande ledningssystem – luftvärnscentral (LvC). – Produktionen av LvC pågår för fullt i våra anläggningar i Göteborg och Arboga, förklarar Mats Johanson som är sektionschef för Luftvärnsledningssystem inom Saabs affärsområde Surveillance. LvC består av två containrar, en container för samtliga tekniska delar samt en operatörscontainer som också är expanderbar. Sedan tio år tillbaka har Försvarsmakten hyrt en markbaserad luftvärnscentral, Ground Based Air Defence Operation Center (GBADOC), från norska Kongsberg men denna leasingaffär är nu inne sin slutfas. Istället kommer de två luftvärnsbataljonerna inom loppet av några år att förfoga över mobila och lättgrupperade enheter för luftvärnsbataljonens ledning, både för strid mot luftmål samt bataljonens övriga strid och verksamhet.

Viktig order från Frankrike Kunskapen och kompetensen med att utveckla ledningssystem för luftvärnet har funnits i flera decennier inom Saab, men det var i samband med den franska exportaffären i början av 2000-talet av Giraffe AMB, (i Sverige Underrättelseenhet 23, UndE23) som Saab på allvar fick möjlighet att konstruera ett modernt ledningssystem även för internationella kunder, säger Mats Johansson: 26

Luftvärnscentralen kommer att ha fyra operatörsplatser för strid mot luftmål samt sex platser för stridsledare och funktionsföreträdare i stridsledningscentralen.

– När vi inledde utvecklingen utifrån de krav som fransmännen ställde fick vi även på köpet in ett Natoperspektiv och fick lära oss vilka krav Nato ställer på denna typ av system. Det var erfarenheter som kanske kostade Saab ett antal kronor men som samtidigt blev mycket värdefulla och nyttiga för vårt fortsatta arbete att vara med och anpassa svenska luftvärnets till Natointeroperabilitet, säger Mats Johansson. – Vad lärde ni er? – Bland annat hur vi kan och bör operera med internationella länkar som Länk 11 och 16, som är taktiska datalänksystem för gemensam lägesbild (luft, sjö och mark). Med sin högre taktiska nivå kräver dessa system ett helt annat sätt att hantera och överföra information än vad vi tidigare arbetat med. Införande av LvC utgör en del av programmet Insatsförmåga Luftvärn (IFLv). Andra väsentliga delar är det nya robotsystemet 98. Mats Johansson poängterar också vikten av att befintliga system, bland annat sensorerna UndE 23 och PS-91 uppgraderas. För Saabs del lades en viktig del av de system som företaget nu levererar inom ramen för IFLv i samband med en exportaffär till Estland 2007. Esterna hade valt ett annat lands robotsystem men Saab utsågs som sammanhållande leverantör av sensorer, ledningssystem och kommunikation inom lv-bataljonen. Artilleri & Luftvärn


Luftvärnscentralerna till bataljonerna levereras av Saab och produktion pågår för fullt.

Länk 16 – Det var första gången som Saab fick möjlighet att ta ansvar för hela integrationen av ett nytt luftvärnssystem som också inkluderade kommunikationen med omkringliggande system och eldenheter. I ungefär samma tid inledde Sverige den första upphandlingen av GBADOC-systemet, vilket ledde till hyresavtalet med Kongsberg. År 2010 inleddes arbetet på allvar med att specificera och kravställa förmågor för IFLv. En förmåga som var tydlig från svenska kunden är ett helt nytt måldatasystem, baserat på samma information som Länk 16 samt anpassning till Nato:s igenkänningssystem (Identification Friend or Foe, IFF).

Ett exempel på hur den taktiska presentationen av luftläget och mål kommer att se ut för operatörerna i Luftvärnscentralen. Artilleri & Luftvärn

Den slutliga konfigurationen av hur LvC kommer att bemannas ser du på illustrationen här intill. I själva stridsledningsdelen, LvStriC, finns fyra operatörsplatser. Dessa bemannas av en luftvärnsledare (Tactical Director, TD) som leder och samordnar genomförandet av strid mot luftmål och beslutar om målval genom att anvisa eller fördela mål samt ge order om bekämpning. Till hans hjälp finns en underrättelseledare och bekämpningsledare (Tactical Director Assistent, TDA). Den fjärde operatörsplatsen är avsedd för en stabsassistent alternativt samverkansofficer från annat förband eller länk 16-operatör.

Leverans under kommande år Bara någon meter från luftstridsoperatörerna sitter bataljonens stridsledare (battlecaptain) tillsammans med funktionsföreträdare för logistik, ledningsystem och underrättelse. Från denna del leds bataljonens övriga verksamhet som omgrupperingar, robotersättningar, sjukvård, med mera. Under kommande år ska leverans ske av den första containern. Senare samma år levereras den andra. I dagsläget är inte leveransdatum fastställt mellan leverantören och FMV. – Det som vi också ser som en stor fördel med systemet är att systemet byggs för att möjliggöra planering, träning och utvärdering. Däremot behövs vissa funktionaliteter tillföras för att verkan med Lv-system 103 ska bli optimalt, medger Mats Johansson. 27


Major Magnus Holmgren är Försvarsmaktens systemföreträdare för den nya familjen av lastbilar.

Äntligen leverans efter tio års väntan:

Första delleveransen klar av nya lastbilar till Försvarsmakten Arbetet med att ta fram kravspecifikationer för Försvarsmaktens nya lastbilsfamilj inleddes för ungefär tio år sedan. Idag, efter många års väntan ute på förbanden, pågår leveranser av första delbeställningen på drygt 100 lastbilar till Försvarsmakten. Artilleri & Luftvärn har besökt Skövde som är mottagningsstation för de efterlängtade fordonen. Rad efter rad står ett trettiotal lastbilar av typen MAN uppradade på garageplanen vid Motorskolan i Skövde. Förnärvarande pågår vissa monteringsarbeten som ska ske efter ankomst till Sverige från den tyska leverantören Rheinmetall MAN Military Vehicle (RMMV). Major Magnus Holmgren från Trängregementet är Försvarsmaktens systemföreträdare för den nya familjen av lastfordon. Eftersom det handlar om fordon med huvuduppgift att hantera logistikuppdrag är det chefen för Trängregementet som har funktionsansvar för alla materielsystem för logistikfunktionen. Fordon med strid som huvuduppgift hanteras av chefen för Markstridsskolan som har funktionsansvar för denna typ av fordon. 28

Än i dag rullar åtskilliga lastbilar av typen terrängbil 30 och 40 vid ett antal förband. Inte minst Lv 6 i Halmstad opererar med ett antal 30-bilar för logistik och transport. Men nu ska dessa lastbilar fasas ut och utbildningen för instruktörer för de nya lastbilarna pågår för fullt.

Utdragen upphandling En av orsakerna till att anskaffningsprocessen av nya lastbilar dragit ut så mycket i tid är att upphandlingen överklagades av en intressent men överklagan togs tillbaka och 2014 undertecknade MAN/Rheinmetall ramavtalet som innebär att två länder, Norge och Sverige nu kan avropa från detta avtal 27 olika varianter av lastbilar samt ett antal släp och rullflak. Artilleri & Luftvärn


– Ramavtalet som vi tecknat med Forsvarets Logisitikk Organisation i Norge som är vår avtalspartner är på fem år med optionsmöjligheter på ytterligare fem år och två år, berättar Jan Fredriksson, tidigare yrkesofficer, som nu anlitats av RMMV att vara svensk kontakt i rollen som Contractors Logistic Support-ansvarig (CLS-manager) för RMMV. Under tiden som upphandlingen genomfördes testades och utvärderades fyra olika lastbilsmärken. Det är naturligtvis moderna, underhållseffektiva och dessutom mycket lättutbildade fordon som både svenska och norska försvarsmakterna valt att köpa.

TG-bilen är en civil version av MAN:s stora rullflakslastbil som blivit ”militariserad” och bland annat försetts med förberett fack för radio. När det gäller skyddsnivån är det ingen skillnad mellan den civila version och Försvarsmaktens version. Däremot kommer Försvarsmakten att tillföras en annan version som döpts till High Terrain Cross Country (HX). Det är med stor sannolikhet detta fordon som ska vara dragbil till kommande robotsystem 103 Patriot. Detta är dock inte avdömt än på generalsnivå. – HX-fordonen har en mycket hög skyddsnivå med bland annat splitter- och minskydd samt med kylaren bakom hytten för att nämna några exempel. Dessa fordon kommer att levereras med start i slutet av nästa år och kommer att anskaffas i ett mindre antal då kostnaden är avsevärt högre per fordon, säger Magnus Holmgren. Totalt beräknas att det första omfattande avropet för både Norge och Sverige kommer att omfatta cirka 450 fordon under ramavtalets femårsperiod. - Vi har haft en akut fordonsbrist under en period och för mig som systemföreträdare känns det nu väldigt bra att vi har fått en samtalspartner och leverantör. Det underlättar oerhört mycket i det fortsatt arbete med att utveckla logistiktransporter inom Försvarsmakten, säger Magnus Holmgren.

Skyddad version – Tanken är också att vi efter att fordonsparken har rullat igång ska kunna genomföra gemensamma utbildningar och dessutom använda varandras fordon eller byta fordon om så blir aktuellt, säger Magnus Holmgren och kliver upp i förarhytten på versionen som populärt kallas TG. 1

3

2

1. Jan Fredriksson, leverantören kontaktperson på plats i förarsätet på TG-versionen. 2. Försvarsmakterna i Norge och Sverige planerar att anskaffa cirka 450 lastbilar från leverantören Rheinmetall MAN Military Vehicle. 3. Backkamera är naturligtvis standard men en speciallösning som Försvarsmakten beställt är utrymmet som är förberett för radio. Artilleri & Luftvärn

29


Artilleribataljonerna kompletta när 24:e Archerpjäsen överlämnades I mars 2010 fick BAE Systems Bofors seriebeställningen på Archersystemet. I dag, åtta år senare, är nu den 24:e och sista Archerpjäsen levererad till Försvarsmakten och Artilleriregementet. Därmed är 91:a och 92:a artilleribataljonerna kompletta när det gäller pjässystem. Överlämningen av den 24:e pjäsen ägde rum i augusti i Boden. Vid ceremonin deltog FMV, Försvarsmakten och leverantören BAE Systems Bofors AB. Överlämningen skedde i strålande sol med en förevisning för inbjudna gäster och delar av personalen på Artilleriregementet. Tillsammans med FMV kontrollsköt Artilleriregementet den sista Archerpjäsen som industrin nu levererat.

30

– Solen skiner över Artilleriregementet och Archer. Det goda samarbetet mellan Försvarsmakten, FMV och industrin har idag resulterat i att vi har världens bästa artillerisystem, sa Lena Gillström, VD BAE Systems.

Artilleri & Luftvärn


–Solen skiner över Artilleriregementet och Archer.

Materielreserv FMV fullföljer nu anskaffningen av ytterligare 24 Archersystem, som från början var avsedda för Norge. Av dessa 24 är 12 pjäser allokerade för Försvarsmakten. Pjäser som inledningsvis sätts i materielreserv men som också snabbt kan omsättas till operativa förband. Artilleriregementet kommer som tidigare att stötta FMV med leveranskontroller och skjutningar. – Det har varit utmaningar längs vägen, men tack vare ett bra samarbete mellan industrin, FMV och Försvarsmakten har vi löst de problem som dykt upp längs vägen. Vi är i Karlskoga stolta över att bidra till att stärka Försvarsmaktens förmåga och Sveriges försvar och säkerhet, kommenterar Lena Gillström. För att vidmakthålla och utveckla Archersystemets förmåga krävs det användare. Det vi kallar ”Team Sweden”, det vill säga myndigheter och industrin, har tillsammans ett mål att skapa goda förutsättningar för exportaffärer. I och med att Archersystemet är driftsatt har värdefull erfarenhet av systemet inhämtats. Genom ett nära samarbete i Team Sweden finns mycket goda möjligheter att med gemensamma krafter, inom en icke allt för avlägsen framtid, kunna välkomna nya användare av Archersystemet.

Naturligtvis var ”Mr Archer”, major Björn Isaksson på plats vid överlämningen. Här tillsammans med två representanter för leverantören BAE Systems Bofors. Artilleri & Luftvärn

Katarina Tolgfors har nyligen nytillträtt rollen som kommunikationschef för BAE Systems Bofors i Karlskoga. Hon bor i Örebro och har bland annat en bakgrund som tjänsteman vid Försvarsdepartementet samt varit oppositionsråd inom Region Örebro med inriktning på hälso- och sjukvårdsfrågor. Före sin tid som regionpolitiker arbetade hon i drygt ett decennium inom försvarsindustrin. Hon har också varit lotta inom Flygvapnet och är utbildad ekonom med inriktning på kommunikation och marknadsföring. Några av hennes intressen är matlagning, film, musik och litteratur.

En trio glada Archervänner framför Försvarsmaktens senast levererade pjäs, nummer 24; Jonas Lotsne, regementschef, generalmajor Mikael Frisell, FMV samt VD Lena Gillström, BAE Systems Bofors. Samtliga bilder foto: Viktoria Szakacs. 31


VERA-NG SEES W IT HO UT B EEI NG SEEN VERA-NG is a unique and proven world leading integrated passive surveillance and ELINT system designed for 3D real-time detection, location, identification and tracking of airborne, ground and naval targets.

www.omnipol.com

32

E X PERIENCE • I N N O VAT I O N • S O LU T IO N S

Artilleri & Luftvärn


Sydkorea beställer Arthurtjänster Sydkorea har nu beslutat att fortsätta operera med artillerilokaliseringsradarsystemet Arthur. Nyligen fick Saab beställningen från sydkoreanska motsvarigheten till FMV, Defence Acquisition Program Administration (DAPA) på support för Arthur. Beställningen omfattar reservdelar och tjänster till Sydkoreas armé och marinkår och är värd ungefär en halv miljard svenska kronor. Kontraktsperioden är 2018-2023. Saab levererade de första Arthursystemen till Sydkorea under 2009 och har haft supportavtal på årsbasis för systemen sedan 2012. Inom ramen för ett tekniksamarbete bidrog Saab under 2012 också till leveranser av ytterligare Arthursystem tillsammans med det sydkoreanska bolaget LIG Nex1. - Sydkorea, som är den största operatören av Arthur, är en kund med höga krav. Att vi nu fått ett femårskontrakt är ännu ett kvitto på vårt goda samarbete med det sydkoreanska försvaret, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance i ett pressmeddelande från Saab. Merparten av arbetet kommer att utföra av det supportteam, som Saab har etablerat i Seoul. Reservdelar levereras från Saab i Göteborg. Sydkorea använder Arthursystemet dygnet runt för att kunna upptäcka hot och ge en varningssignal 90 sekunder innan fientlig eld avfyras från nordkoreanskt territorium. Efter en krissituation vid landsgränsen under 2015 fick Saab en utmärkelse av Sydkorea för insatserna med Arthursystemen.

Artilleri & Luftvärn

33


KLUBBMÖTEN I BODEN & HALMSTAD Artilleri- och Luftvärnsklubben genomför sitt klubbmöte i Boden i samband med årets S:A Barbara firande. Tid: 2018-12-07 kl. 08.00 Plats: A9 Boden Samling: ArtSS by 12, lektionssal artilleriläroverket kl. 08.00 Program i stort: 08.00-08.30 Kort Information om Artilleriregementet och ArtSS verksamhet 09.00 S: A Barbara seminarium inledning av C A 9. Plats O II (soldathem mitt emot A 9 entré) 09.15-10.00 Redovisning av studie framtida bekämpningskoncept 10.00-10.15 Kaffe 10.15-11.00 Föredrag A 11.15-12.00 Föredrag B 12.00-13.00 Bricklunch 13.00-13.45 Föredrag C 14.00-14.45 Föredrag D 14.45-15.00 Summering och avslutning ca. 16.30 Samling A 9 gymnastiksal Därefter program enligt S: A Barbara firande. Anmälan sker till Mj Mats Nilsson, mats.b.nilsson@mil.se Vid problem vid inpassering, m.m. ring Mats t.f.n. 070-5102377 Hör av dig för ytterligare info eller behov av uppgifter.

Artilleri och Luftvärnsklubben genomför sitt årliga seminarium i Halmstad den 30/11. Plats är samlingssalen, By 208 (övningsoch vårdhall) med början kl 08.00.

Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2018 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Medlemmar anmäler sig till nicholas.madison@mil.se senast 28/11. Ange personnummer för inpasseringstillstånd. Tema för dagen är lednings- och sambandssystem för luftvärnsstrid: Enkelhet, robusthet och säkerhet. 34

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

35


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.