Artilleri och Luftvärn nr1 2017

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 1 2017Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 1 | 2017 | årgång 146 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Innehåll Anders Svensson 2016 - ett synnerligen händelserikt år_____________________________________________ 4 Joe DeAntona Patriot- ett luftvärnssystem för Sverige?___________________________________________ 6 Philippe de Masfrand SAMP/T - lika effektiv mot flyg som missil________________________________________ 10 Torbjörn Johannesson Mikrovågsvapen - hot eller möjlighet?___________________________________________ 12 Magnus Bender & Peter Ottersten Artilleriet får nytt stridsledningssystem__________________________________________ 16 Armén beställer granatkastarvagnar_____________________________________________ 19 Aurora 2017- största övningen på 23 år__________________________________________ 20 Robot 70-order______________________________________________________________ 24 Luftvärnsförmåga återinförs på Gotland__________________________________________ 25 Sofia Westermark Patriotskjutning på Kreta______________________________________________________ 26 Roger Åhfelt Ge och ta emot stöd med luftvärn_______________________________________________ 30 Helvetet på jorden för försvarsmateriel___________________________________________ 34 Anders Carell "Försvaret saknar 30 miljarder till 2020"_________________________________________ 38 Positiva händelser redovisades på föreningens årsmöte______________________________ 40 Anders Callert befordrad till generalmajor________________________________________ 42 Artillerist leder försvarsmaktens veteranenhet_____________________________________ 42 Tekniker och ledningsoffier fick stipendium_______________________________________ 43 Lars Mörrby Full fart framåt för eldenhet 98_________________________________________________ 44 Smålandsartillerist leder slagkraftigare hemvärn___________________________________ 46 Kallelse till seminarium_______________________________________________________ 50 Omslagsbild: Ska Sverige bli första landet i Norden som bestyckar sitt luftvärn med det amerikanska Patriot-systemet. Inom en snar framtid väntas besked från regeringen om vilket medelräckviddigt system som Sverige kommer att anskaffa. Foto: Raytheon Defense Systems. Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Ordförande Anders Svensson

Vi är på väg framåt! Det är härligt att få vara med på ett årsmöte som behandlar frågor som är framåtriktade och proaktiva istället för som det annars kan vara i andra sammanhang, reaktiva och bakåtblickande. Så uppfattade i alla fall jag vårt årsmöte den 8 februari. Ett möte då vi förutom att välja en ny styrelse också enhälligt utsåg Anders Carell till ny hedersmedlem. Under årsmötet kunde deltagarna lyssna till ett mycket intressant föredrag av chefen för andra brigaden, överste Stefan Sandborg. Huvudpunkten i föredraget var det som tidigare omnämnts i vår förträffliga tidskrift, vägen mot brigadförmåga. Stefan Sandborg bjöd på en öppen och tydlig föredragning som pekade ut möjligheter och utmaningar men inte minst viktigt för vår del, funktionerna och funktionskedjornas betydelse för byggandet av brigadförmåga.

Måste anta utmaningen Detta gör att vi inom artilleriet och luftvärnet nu måste anta utmaningen och göra allt vi kan för att detta kommer på plats och att armén framgent har väl fungerande brigader och högre ledningsnivåer där funktionerna är en viktig del av den effekt man får av det kombinerade vapnet Brigad. 4

Till detta kommer vi att återkomma under året, inte minst i samband med Försvarsmaktsövning Aurora 17, vars omfattande planeringsarbete du kan läsa om i detta nummer. En annan mycket positiv trend som kan urskiljas är att medlemsantalet i vår förening är ökande. Detta momentum skall vi utnyttja under året. Inte minst vid våra ”platsträffar” i Stockholm, Boden och Halmstad. Möten, som bland annat definieras i det ambitionsprogram som årsmötet antog, och ska bjuda på intressanta och utmanande sammankomster där vi fokuserar på våra funktioners användande och utvecklande. I tidskriften kommer det att framgå tidpunkter, platser och innehåll för dessa träffar. Målet är att vi genom bra verksamhet ytterligare skall öka vårt medlemsantal och därmed våra funktioners genomslag i den säkerhetspolitiska debatten.

Välkommen – Jonas! Utöver Stefan Sandborgs föredrag fick också årsmötesdeltagarna lyssna på föreläsning av nye chefen för A 9, överste Jonas Lotsne, om hur han upplevt den första tiden som regementschef för ett funktionsförband. Vi hälsar Jonas välkommen som chef för A 9 och inte minst välkommen som ny vice ordförande för föreningen. Jonas och jag kommer att alternera som ledarskribenter under året, allt för att försöka fånga en så stor bredd som möjligt utav föreningens olika områden. Avslutningsvis vill jag tacka för medlemmarnas förtroende för att jag fått överta ordförandeposten. Självfallet tackar jag min företrädare, överste Johan Pekkari, som nu lämnat styrelsen, för hans arbete och engagemang. Johan har varit drivande i arbetet med att utveckla föreningen till där vi står idag. Jag känner mig också säker på att Johan även i framtiden kommer att bidra med sitt kunnande och engagemang i föreningen. Nu spänner vi bågen inför ett mycket intressant 2017. Ett år fullt av viktig verksamheter där FMÖ 17 utgör navet, samt en nyligen tillsatt försvarsberedning som förbereder kommande försvarsbeslut. Med andra ord, ett år fullt av möjligheter för artilleriet och luftvärnet. Väl mött i verksamheten, debatten och diskussionen. Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


MOT

2020 Virtual Reality är ett verktyg som används av Patriots utvecklingsingenjörer när systemet ska vidareutvecklas.

Patriot – ett luftvärnssystem för Sverige? Amerikanska luftvärnssystemet Patriot är ett system som nämns som en möjlig ersättare till dagens robot 97, Hawk. Med i sammanhanget finns också i allra högsta grad fransktyska samarbetet SAMP/T Aster. Som inledning till vårt tema ”Materiell förnyelse” i detta nummer kan Artilleri & Luftvärn presentera två artiklar skrivna av respektive tillverkares medarbetare. Detta är första gången som amerikanska Raytheon och fransk-tyska Eurosam valt att presentera eget redaktionellt material i en försvarsinriktad, svensk tidskrift. Trevlig och intressant läsning, hälsar redaktion för Artilleri & Luftvärn.

”I strid måste du kunna lita på att utrustningen kommer fungera exakt som det är sagt, säger Joe DeAntona, affärsutvecklingschef på Raytheon Integrated Defense Systems. Han om någon borde veta. Innan han började på Raytheon tjänstgjorde DeAntona inom den amerikanska arméns luftförsvar och avslutade sin tjänstgöring som överste. Större delen av sin 30-åriga karriär arbetade han med luftvärnssystemet Patriot, fyra gånger i strid. – Du måste ha tilltro till din utrustning när det som står på spel är ditt eget liv, dina kamraters liv, och de människor du bryr dig om och har svurit att skydda. 6

DeAntonas förtroende för Patriot grundlades under det första Gulfkriget, när han som ung kapten för första gångJoe DeAntona en använde Patriot i strid. Under det andra Gulfkriget 2003 ledde DeAntona en Patriot-bataljon. – Jag är vid liv idag för att Patriot verkligen fungerar mot ballistiska robotar. Patriot har räddat mitt liv vid flera tillfällen, säger DeAntona. Sedan dess har mycket förändrats. Artilleri & Luftvärn


Jag är vid liv idag för att Patriot verkligen fungerar mot ballistiska robotar.

Modernisering genom samarbete Dagens Patriot – ett av de två system som Sverige utvärderar – är avancerat, modernt, och kapabelt att omintetgöra hot av alla slag. Systemet delar namn och syfte med tidigare generationer Patriot, men där slutar också likheterna. Vacuumtuberna som tidigare användes i Patriot är sedan länge borta och har ersatts av elektroniska komponenter som är mindre än ett sandkorn. De monokroma skärmarna och de manuella brytarna från ursprungssystemet har ersatts med färgrika pekskärmar som skulle göra tv-spelsentusiaster gröna av avund. Detta är möjligt eftersom Patriots konstruktion är flexibel och designad för att kontinuerligt kunna uppgraderas och förbättras. Patriot har genom åren anpassats till ny teknologi och hela tiden legat steget före nya framväxande hot. Detta har gjort att större delen av systemet, med några få undantag, såsom kylfläktar och värmesystem, har moderniserats och uppgraderats under de senaste 17 åren.

Tretton länder har i dag Patriotsystemet operativt. Artilleri & Luftvärn

De monokroma skärmarna och manuella brytare från det ursprungliga systemet har i dag ersatts med färgrika pekskärmar som skulle göra tv-spelentusiaster gröna av avund.

Om Sverige väljer Patriot kommer man att få avfyrningsenheter där delar av hårdvaran och mjukvaran designats så sent som 2017. Denna kontinuerliga modernisering har finansierats av medlemsnationerna i Patriotpartnerskapet - ett konsortium bestående av 13 länder som använder Patriot och som har investerat miljarder dollar i förbättringar och uppgraderingar under de senaste tjugo åren. Alldeles nyligen, den första februari i år, gav partnernationerna Raytheon i uppdrag att förbättra mjukvara, hårdvara och att genomföra tester för att fortsätta förbättra systemet, till ett värde av 202 miljoner dollar. Enligt kontraktet får samtliga partnernationer ta del av dessa uppgraderingar, men varje nation betalar bara utifrån hur många Patriotenheter de förfogar över. – Rent praktiskt innebär det att länder som har fler än 60 enheter, som USA, betalar mer än ett land som bara har fyra enheter. Men länder med färre Patriotenheter får fortfarande ta del av resultatet av den totala investeringen från alla länder, förklarar Chris Lombardi, ansvarig för affärsutveckling i Europa hos Raytheon International. Den kontinuerliga utvecklingen av Patriotsystemet har gett resultat – även nyligen. 7


Patriotförband grupperat i utkanten av den turkiska staden Gaziantep för att skydda staden från möjliga missilattacker från syriskt territorium.

Beprövad i strid – Den 27 januari i år stoppade Patriot en ballistisk robot som var riktad mot en stad med en halv miljon invånare. Många liv räddades den dagen, säger DeAntona. Sedan januari 2015 har Patriot stoppat fler än 75 ballistiska robotar. Till dags dato har Patriot deltagit i över 200 strider mot bemannade och obemannade flygplan, kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Dessa insatser var möjliga eftersom Patriot är utvecklat utifrån mer än 3 000 marktester och 1 400 flygtester. – Varje gång vi testar eller avfyrar Patriot hittar vi nya sätt att förbättra eller uppgradera systemet, säger Ralph Acaba, 8

chef för avdelningen Integrated Air and Missile Defence hos Raytheon. Dessa förbättringar är nödvändiga eftersom hoten konstant förändras och blir mer sofistikerade. För att kunna ligga steget före måste ett integrerat luftvärnssystem kontinuerligt anpassas och utvecklas. – Här kommer Patriots partnerskap in i bilden igen. Kontinuerlig utveckling är väldigt dyrt, om några enstaka länder skulle försöka genomföra det på egen hand skulle det bli för dyrt. Men med 13 partnernationer kan kostnaden för att utveckla och testa förbättringar delas av samtliga länder, berättar Lombardi. Artilleri & Luftvärn


Mike Nachshen ansvarig för global kommunikation för Raytheons integrerade luftvärnssystem. Innan han började hos Raytheon 2007 var Nachshen yrkesofficer inom det amerikanska flygvapnet. Hans militära tjänstgöring inkluderar uppdrag i Afghanistan och flera humanitära hjälpinsatser.

Du strider som du övar, och inget annat luftvärnssystem i världen erbjuder samma möjligheter till övning som Patriot gör.

Interoperabilitet för 13 nationer Raytheon har tillverkat över 220 Patriotenheter som levererats till kunder i 13 länder, säger Acaba. Många av dessa länder har valt att dra nytta av Patriots flexibla konstruktion och uppgraderat sina system till samma konfiguration som Sverige skulle få. För militära planläggare betyder detta en sak: interoperabilitet. USA, Tyskland, Grekland, Spanien och Nederländerna är samtliga medlemmar av Patriots partnerskap. Polen är i färd med att gå med. – Länderna som använder Patriot kan öva tillsammans, vilket man också gör, och får på så sätt förståelse för hur andra länder agerar i strid, de planerar uppdrag tillsammans och samarbetar till och med i strid, säger DeAntona. Under de senaste åren har Patriotförband i Tyskland och Nederländerna genomfört en gemensam skarp övning på Kreta. Under förra årets övning avfyrade personal från det nederländska flygvapnet nederländska Patriotrobotar från tyska Patriotsystem. Det gjorde även soldater från den amerikanska armén (se artikel från svenska observatören Sofia Westermark i detta nummer, red:s anm). Artilleri & Luftvärn

– Du strider som du övar, och inget annat luftvärnssystem i världen erbjuder samma möjligheter till övning som Patriot gör, säger DeAntona. Interoperabiliteten för europabaserade Patriotanvändare sträcker sig också bortom möjlighet till övning. Under 2013 stationerades nederländska, tyska och amerikanska Patriotförband i Turkiet för att försvara den turkiska befolkningen och koalitionsstyrkor från eventuella syriska robotattacker. Dessa styrkor roterades ut under 2015 och ersattes av Spanien, som är kvar i Turkiet. – Patriot räddar liv, vilket är anledningen till att Patriot är en hörnsten i Europas integrerade luftvärn- och robotförsvar. Det är beprövat, moderniserat, uppdaterat och förbättrat. Patriot är kapabelt att försvara Sverige eftersom det kan besegra såväl ballistiska robotar som alla andra luftburna hot Sverige står inför, hävdar Acaba. Foto: Raytheon Defense Systems

9


MOT

2020

SAMP/T

Lika effektiv mot flyg som mot ballistiska missiler I en tid med snabba geopolitiska förändringar, ökad spänning och större osäkerhet i Europa ser flertalet länder över sin luftförsvarsförmåga, däribland Sverige. Att ha en egen nationell förmåga, inte bara mot traditionella mål, utan även mot konventionella och ballistiska missiler är något som har blivit allt mer prioriterat för flera europeiska länder och fransk-italienska SAMP/T Aster har denna förmåga. Tills nyligen var ballistiska missiler inte en del av hotbilden i norra Europa, men till följd av Rysslands beslut att placera ballistiska missiler av typen SS26 Iskander i området kring Sankt Petersburg och Kaliningrad har läget förändrats. Detta ställer nya krav på luftförsvarsförmågan i regionen.

Fullvärdig europeisk lösning Den enda fullvärdiga europeiska lösningen är Eurosams luftförsvarssystem SAMP/T som står för Surface-to-Air Missile Platform/Terrain. SAMP/T började utvecklas 1989 inom ramen för ett internationellt samarbetsprogram mellan Frankrike och Italien. Samarbetet utmynnade i Eurosam, ett joint venture mellan Thales och MBDA, med syftet att utveckla ett nytt luftförsvarssystem lika effektivt mot såväl fientligt flyg som inkommande missiler. SAMP/T levererar ett komplett skydd mot alla typer av flygande mål och dess effektivitet mot ballistiska missiler har verifierats vid flertalet tillfällen. NATO har till fullo erkänt systemets kapacitet och enheter ur den italienska armén är just nu baserade med SAMP/T i Turkiet som del av NATO:s aktiva sköld för att skydda Turkiet mot flyg- och ballistiska hot på grund av konflikterna i närområdet. 10

Öppet samarbete Den framtida utvecklingen av systemet är garanterad genom ett omfattande vidareutvecklingskontrakt från 2015 som säkerställer att SAMP/T är det självklara och mest kompetenta alternativet även i framtiden. Frankrike, Storbritannien och Italien har nyligen bekräftat sina respektive åtaganden att fortsätta samarbetet för att utveckla Europas självständiga luftförsvarsförmåga. Detta samarbete är även öppet för andra europeiska länder, såsom Sverige. SAMP/T är fullt operativt i Frankrike och Italien sedan 2011. I syfte att säkerställa hög grad av integration över tid är luftförsvarssystemet utvecklat enligt en modulär och skalbar modell. Detta medger flexibilitet vid uppgraderingar och förbättringar samt att systemet enkelt kan anpassas och byggas ut vilket säkerställer heltäckande förmåga över större arealer. SAMP/T ger ojämförbar eldkraft och kapacitet jämfört med andra luftförsvarssystem i västvärlden, främst genom sin unika förmåga med 360-graders täckning samt att från en och samma eldenhet detektera och bekämpa flera parallella inkommande mål. Utöver det medger systemets flexibilitet nyttjande av flera kompletterande radarsensorer för att detektera och bekämpa mål på extremt låga höjder eller på stora avstånd.

Artilleri & Luftvärn


Philipe de Masfrand är affärsutvecklingschef för Eurosam sedan 2014. Han har över 30 års erfarenhet inom den internationella flyg- och försvarsindustrin.

360-graders täckning Systemets vertikala avfyrningsenheter, den senaste generationens ASTER 30-missiler från MBDA och dess multifunktionella radar Arabel från Thales erbjuder täckning från zenit till horisonten. Därmed garanteras skydd mot inkommande hot oavsett vinkel. En annan avgörande fördel är systemets lätthanterlighet vilket medger låg bemanning, endast två personer per modul. SAMP/T är lika väl anpassat för försvar av stora arealer och territorier som skydd av mobila landstyrkor mot flyg- och missilhot eller strategiskt viktiga tillgångar och platser. Den höga mobiliteten gör omgruppering snabb och enkel. SAMP/T är utvecklat för att vara flexibelt och snabbt bli operationellt efter förflyttning med grupperingstider under 30 minuter. Hög mobilitet ger en högre grad av överlevnad vid fientliga försök att bekämpa systemet. Samtliga ingående moduler kan förflyttas individuellt utan bogsering. Ett exempel är en förflyttning på hjul från Frankrike till Polen på 48 timmar. Dessutom medger systemets flexibilitet flygförflyttning. Sammanfattningsvis är SAMP/T ett banbrytande, välutvecklat och öppet europeiskt program i syfte att erbjuda både samarbetsmöjligheter och operationell suveränitet till användarländer.

Artilleri & Luftvärn

SAMP/T är från början ett franskt-italienskt samarbete. Idag är missilsystemet operativt i båda länderna och har täckning varvet runt.

11


MOT

2020

Tyska Diehl är en leverantör som tagit fram en prototyp av HPM-vapen. Denna protypen visade i samband med fjolårets Eurosatorymässa i Paris. Foto:Torbjörn Johannesson

Mikrovågsvapen - hot eller möjlighet? Överstelöjtnant Torbjörn Johannesson är en av luftvärnets experter på framtida vapensystem och har bland annat arbetat med att utreda hur luftvärnet kan påverkas av hot från laser och mikrovågsvapen. I nummer 2 2016 publicerades den första delen om lasersystem. Här följer nu den andra och avslutande delen om mikrovågssystem, HPM-vapen, som ett framtida komplement till nuvarande missilsystem. ”Elektromagnetiska vapen (laser och mikrovågor) kan användas mot många typer av mål. Möjligheten att bekämpa luftmål med dem har behandlats i förstudien Elektromagnetiska vapen mot luftmål, som genomfördes av Lv 6 för tre år sedan. I studien deltog även personal från HKV, FOI, FMV och FHS. Artikelförfattaren var sekreterare/projektledare för studien. I förra artikeln beskrevs att den process som pågår för att anskaffa nya sensorer och verkanssystem till våra luftvärnsbataljoner säkerställer effekt mot de flesta måltyper. Små stridstekniska UAV kan dock utgöra ett problem, i vissa sce12

narion skulle det vara av stort intresse att kunna bekämpa sådana utan att använda granater eller robotar. I förstudien togs produktspelkort fram för möjliga system 2025 och 2030. Några scenarier skrevs där de skulle kunna vara av intresse och en första analys genomfördes. I en framtida studie avses arbetet fortsätta med fördjupning av scenarion och produktspelkort samt att en alternativvärdering och rekommendation tas fram. Lv 6 hade i uppgift att genomföra en studie under förra året men på grund av resursbrist har den skjutits på framtiden. Artilleri & Luftvärn


Torbjörn Johannesson Torbjörn Johannesson började vid Lv 6 i Göteborg 1987. Sedan dess har han tjänstgjort vid ATS, FMTS och LvOHS/TS samt genomfört kommenderingar utomlands under 2 år. Han har varit sekreterare för flera luftvärnsstudier och studier om elektromagnetiska vapen. Major Johannesson arbetar i dag som krigsförbandsansvarig Luftvärn inom Produktionsledningens stab på Högkvarteret.

Utveckling av HPM-vapen Ofta används beteckningen HPM-vapen, High Power Microwaves. HPM har en snäv definition, men används här och i många andra sammanhang som samlingsbeteckning för olika typer av elektromagnetiska vapen som har liknande effekt men har annan bandbredd och frekvens till exempel NNEMP (Non-Nuclear ElectroMagnetic Pulse) och High-power UWB (Ultra WideBand). Utvecklingen av HPM-vapen omgärdas av större sekretess än laservapen. Ej helt färdigutvecklade vapen har exempelvis använts av USA 1991 mot irakiska radarinstallationer samt 1999 mot serbisk infrastruktur. En vanlig användning av vapentypen som beskrivs i öppen litteratur är för att stoppa fordon och skydda mot IED. Länder som bedriver forskning om HPM-vapen innefattar bland annat USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Indien. Det kan konstateras att det tagits fram en STANAG-standard samt MIL-STD464C avseende skydd mot HPM-vapen. I Sverige har också del forskning bedrivits, framförallt avseende skydd. Ett exempel på svensk vapenforskning är RFdemonstratorprojektet då en vapendemonstrator togs fram och visades vid en demonstration 2008. Det tyska företaget Diehl har länge arbetat inom området och några av deras källor har demonstrerats i Sverige. Artilleri & Luftvärn

I början av året presenterade också Sydkorea i samband med en konferens i London, ett HPM-vapen som landet använder för att oskadliggöra Nordkoreanska UAV:er.

Stör eller förstör elektronik Det finns tre olika huvudtyper av HPM-vapen som bygger på olika teknologier: smalbandiga, bredbandiga (”dämpad sinuspuls”) och mycket bredbandiga. Efter utförlig provning av tänkta måls sårbarhet med avseende på frekvens, pulslängd, uteffekt och pulsrepetitionsfrekvens kan man avgöra vilken vapentyp som är optimal och hur den bör konstrueras. Det är möjligt att använda en stor antenn för smalare lob och längre räckvidd, alternativt använda en mindre, mer kompakt antenn för att erhålla bredare lob med kortare räckvidd. HPM-vapen kan användas för att störa och förstöra elektronik. HPM-strålningen kan ta sig in i materielen via två sätt. Vid framvägskoppling används öppningar som är avsedda att ta emot elektromagnetisk strålning såsom sensorer och antenner. Benämningen bakvägskoppling används då strålningen, efter att ha trängt igenom ofullkomligheter i en skärm, kopplar till ledningar och kablage och sedan vidare till elektronikkomponenterna. Om objektet är oskärmat kan kopplingen ske direkt till kablage och ledningar. 13


Strömrusning HPM-strålningen når på det ena eller andra sättet fram till de elektroniska komponenterna som kan förstöras, få försämrad funktion eller störas. Vilken verkan som uppstår beror på hur stor elektrisk fältstyrka de utsätts för. När den ligger i storleksordningen tiotals kV/m kan komponenter förstöras som en direkt eller indirekt följd av bestrålningen. Strålningen kan orsaka genombrott i dioder eller transistorer, vilket i sin tur innebär att en strömrusning uppstår. Denna kan medföra att andra komponenter förstörs eller att ledningsmönster smälter. Verkan av strålningen spänner dock över ett brett fält, från denna drastiska och permanenta skada ned till en tillfällig störning. En störning av oskärmad eller dåligt skärmad elektronik kan erhållas från något hundratal V/m och uppåt. Många gånger kan det mycket väl räcka med en

störning för att uppnå avsedd effekt. Störningen beror på att falska signaler uppstår i elektronikkretsarna. Om strålningen ligger inom samma frekvensband som den som systemet arbetar med, blir verkan av störningen extra stor.

Hot mot luftvärn HPM-vapen är även ett hot mot luftvärn, sådan möjlig användning har beskrivits i flera sammanhang. Det är väl känt hur materiel kan skyddas om hotet beaktas vid kravställning, men det kan vara mycket kostsamt eller omöjligt att skaffa ett skydd i efterhand. Bland arméns materiel finns exempel på både mycket väl skyddad materiel och sådan som är helt oskyddad. Bristande kunskap samt ekonomiska begränsningar kan leda till anskaffning av ytterligare materiel med bristande skydd.

Analys av HPM-vapen Fördelar:

• HPM-vapen är allväderssystem. • HPM-vapen kan verka så länge det finns kraftförsörjning, det finns inte en begränsad mängd verkansdelar. • Vapentypen innebär en mindre logistisk belastning, det finns inget behov av att transportera granater eller robotar till en avlägsen plats.

• HPM-vapen kan bekämpa en stor bredd av mål innehållande elektronik utan att skada människor. Ett vapen avsett för luftmålsbekämpning skulle även kunna användas mot markmål såsom vissa typer av IED.

• Det är möjligt att utföra dold bekämpning, det finns inget ljud eller visuell signatur från en bekämpning. • Det finns många exempel på system som saknar eller har ett mycket dåligt skydd mot elektromagnetisk strålning i aktuella frekvenser. • Ingen eller enklare invisning krävs.

Utmaningar och problemområden:

• Vapentypen har en kort räckvidd och det kan vara svårt att bedöma om verkan erhålls och hur stor denna är. • Metoder och teknologier för att skydda materiel mot HPM är väl kända och beprövade, med ett bra HPM-skydd blir HPM-vapen verkningslösa.

• Markbunden materiel kan i många fall vara oskyddad men flygfarkoster och de vapen som de bär är i allmänhet väl

skyddade i aktuella våglängdsområden, eftersom de skall kunna tåla att uppträda nära starka radarsändare och på grund av de drastiska konsekvenser det blir om de störs. Ett undantag utgörs av små stridstekniska UAV:er och radiostyrda flygfarkoster där det av ekonomiska skäl och viktbegränsningar inte är möjligt att ge dem ett gott HPM-skydd.

14

Artilleri & Luftvärn


GLOBAL PATRIOT SOLUTIONS

ENGINEERED TO EVOLVE. PROVEN TO PERFORM. Raytheon’s combat-proven Patriot delivers advanced technology perfectly engineered for today’s and tomorrow’s challenges. As threats evolve, so does Patriot, protecting 13 partner nations, reducing costs and providing the world’s most advanced air and missile defense.

Raytheon.com/patriot @Raytheon Raytheon

© 2017 Raytheon Company. All rights reserved.


MOT

2020

Artilleriet får nytt stridsledningssystem Utvecklingen av ledningsstödsystem för den stridstekniska nivån, från enskilt fordon upp till bataljon, har i många år varit något av ett sorgebarn. Flera år innan den strategiska timeouten inföll inleddes utvecklingsarbetet med att ta fram ett svenskt stridsledningssystem för bataljonsnivå och nedåt - Stridslednings-system Bataljon (SLB) Nu är det äntligen dags att inleda införandet av systemet, som numera bytt namn till BMS 2.0, berättar Markstridsskolans projektledare, major Magnus Bender och hans biträdande projektledare, kapten Peter Ottersten. ”Utvecklingen av ledningsstödsystem för den stridstekniska nivån har pågått länge. Jag och min kollega, kapten Ottersten har, via Krigsarkivet, spårat kravdokument så långt tillbaka som till 1992. Detta underlag låg bakom det ledningsstöd som stridsvagn 122 levererades med under andra halvan av 90-talet.

Utvecklingen av ett nytt ledningsstödsystem för den stridstekniska nivån har pågått i flera decennier men ser nu ut att nå den punkt så systemet ska införas på bred front inom arméns bataljoner. Foto: MSS 16

Digitalt och kartbaserat ledningssystem En av slutsatserna från försöken inför anskaffning av ny stridsvagn och stridsfordon 90 var att för att utnyttja de nya fordonens, och därmed pansarförbandens, förmåga till verkan, rörlighet och dygnet runt-kapacitet behöver de nyttjas med ett digitalt, kartbaserat ledningsstöd. Arbetet med att fullfölja arbetet efter leverans av stridsvagnssystemet gjordes inledningsvis inom utvecklingen av Arméns Taktiska Ledning, för bataljonsnivån, BATLE. Arbetet skedde vid Markstridsskolan i Skövde under namnet Projektgrupp Ledning Bataljon(PgLedBat). Projektet tog fram metodhandbok Ledning Bataljon (vilken fortfarande utgör grunden för Markförbandens ledningsmetod). Tillsammans med FMV och SAAB togs även en prototyp, FUM SLB, fram för att prova konceptet för bataljon och få fram krav på bataljonsystemet, SLB. Utvecklingsarbetet överlevde trots att fokus skiftade till utvecklingen av ett nätverksbaserat försvar (NBF). För drygt tio år sedan skrevs kontrakt med SAAB om leverans av etapp ett vilken var avsedd för numera MekBat 90/122. Bläcket hade knappt torkat på kontraktet innan den eviga freden totalt dominerade allt vi gjorde och utvecklingen av SLB ändrade inriktning till att enbart ta fram en programvara och en höghastighetsradio ihop med USA vilken benämns Ra460.

Artilleri & Luftvärn


Internationellt fokus Under åren 2009 och 2010 gjordes anpassningar av SLB för de förband och miljöer vi agerar i samband med internationella insatser, till exempel Afghanistan. Det vill säga lätta förband, modulärt sammansatta vilka ska verka på långa avstånd och ihop med andra nationer. Ett system som byggde på arvetmateriel i form av Ra180, Ra 1512, IRIDIUM, befintlig datorhårdvara samt PC-DART som säkerhetslösning driftsattes i samband med mission FS 20 våren 2011. Systemet hade begränsad prestanda och nyttjades som fordonsföljningssystem, då det sände fordons position med ett antal minuters intervall för att bland annat staber skulle kunna följa enheter ute på uppdrag.

Ett exempel på information som presenteras för en stridsledare i det nya BMS 2.0. Foto: MSS

Artilleri & Luftvärn

Magnus Bender

Peter Ottersten

Avveckling Efter hemkomst från Afghanistan tog arbetet direkt vid med att ingå i uppsättandet av en ny förbandstyp där stridsledningssystemet skulle ingå. Motoriserad Skyttebataljon sattes upp vid 71:a mekbataljonen på Revinge. Materiel anskaffades samtidigt som stridsteknik och taktik utvecklades, förbandet rekryterades och påbörjade utbildning och träning för att utgöra stommen i Nordic Battle Group 15 (NBG 15). 71:a använde pansarterrängbil 203 i väntan på den nya patgb 360 som byggdes i Finland och förbereddes för en omfattande installation av ledningsmateriel. Förbandet utbildades också på att leda med SLB där kurser hölls i datorlektionsalar, ett övningssystem som nyttjade mobiltelefonnätet användes under övningar och Ledningsträningsanläggningen (LTA) vid Markstridsskolan utrustades med SLB för förbandets ledningsträningar. Vid årsskiftet 2012/13 fick vi beskedet att ledningsstödsystemet inte skulle bli färdigt för att kunna installeras i fordonen innan det var för sent för att hinna öva och träna tillräckligt inför beredskapsperioden. Under 2013 avvecklades också försöksorganisationen som etablerats vid I 19 och Livgardet, all övningsmateriel monterades ur fordonen vid 71:a. MSS och FOI skrev en slutrapport för projektet (FOI-R–3826-SE) där fokus var på nytta/ effekt vid förband med den typen av stridsledningssystem system vi precis avvecklat. 17


Återuppstår Hösten 2013 var inte den eviga freden helt självklar längre. Vi i armén pratade mer offentligt om brigad, MekBat 90/122 skulle sättas upp igen och våra stridsvagnar skulle inte längre säljas utan renoveras. Resonemang från svunna tider blev aktuella igen och avseende typ av förband och därtill hörande ledningssystem slöts cirkeln, SLB, som nu bytt namn till BMS, Battle Management System, ska åter införas i våra förband och vara en del av renoveringen, RENO, av stridsvagn och stridsfordon. Under 2014 togs arbetet upp igen (med haltande bemanning efter FM Org13) där först systemet BMS 2.0 levereras. BMS 2.0 består av de projekt som fortsatt lite sida vid sida men nu är integrerade till ett system: • SLB, stridsledningsprogramvara med hård vara och säkerhetslösning. • KomNod, något förenklat nytt lokaltelefoni system i plattformar. • Ra460, mjukvaruradio framtagen och speciellt utvecklad utifrån svenska krav.

Snart ska även artilleribataljonen och dess stab få tillgång till BMS 2.0. Bilden är från förra årets Brigadstridsledningsövning i Skövde. 18

Amfibiebataljon först ut Första förband att ta emot BMS 2.0 är andra amfibiebataljonen på Berga. Det är i skrivande stund installerat i sex stridsbåt 90 och kommer fram till 2018 installeras i ytterligare ett större antal. Förbandet har genomgått metodutbildning och systemet har använts av förbandet under höstens övningar, varav SWENEX 17 var en. BMS 2.0 levereras officiellt till FM 170101. Arbetet med BMS 3.0 pågår för fullt och där har vi haft större möjligheter att påverka funktionalitet. Områden som planeras vara omhändertagna till BMS 3.0 är bland annat: • Stöd för indirekt eld genom att vara en del av återtagande av system för eldledning. • Förbättrat stöd för Logistik och Teknisk tjänst genom att integrera programvaran RSF. • Möjlighet till gemensam sjölägesbild med Sjöbevakningscentraler. • Påbörja uppgradering av utbildnings- och träningsanläggningar. • Ha den nyligen inköpta nya taktiska radion som komponent. Planering för införande av ny radio och nytt ledningssystem pågår. Ett pussel med många variabler såsom förbandens tillväxt och beredskap, arméns övnings och träningstrappa, RENO av stridsfordon mm. På tur efter andra amfibiebataljonen är tolfte motoriserade skyttebataljon samt 91:a Artilleribataljonen. Fortsättning följer!” Artilleri & Luftvärn


MOT

Illustration: HB Utveckling AB

2020

Armén beställer granatkastarvagnar Dagen före julafton förra året blev det äntligen julafton för alla inom granatkastarområdet. Då, efter många års väntan beställde

FMV 40 granatkastarvagnar 90 ”Mjölner” av HB Utveckling, som samägs av BAE Hägglunds och BAE Systems Bofors. Bland företrädare för funktionen indirekt eld har behovet av ett nytt bataljonsartilleri som kan följa de mekaniserade förbandens rörlighet på stridsfältet varit känt i flera årtionden. Säkerligen minns A&L:s läsare diskussioner och utvecklingsarbetet runt projektet ”Splitterskyddad granatkastare” (SSG 120) vilket resulterade i projektet AMOS, som snöpligt lades ned av en grupp politiska tjänstemän och Försvarsmaktsföreträdare (Genomförandegruppen). Det som gruppen inte hann stoppa var beställningen av 40 stridsfordon 90-chassier i samband med Hägglunds pågående produktionen av stridsfordon 9040 i Örnsköldsvik. Dessa var avsedda som bärare av en ny granatkastarpjäs, läs dåvarande AMOS.

Mjölner När nu beställningen är gjord står det klart att FMV och Försvarsmakten valt BAE System Hägglunds produkt Mjölner, som kommer att benämnas granatkastarpansarbandvagn 90 (grkpbv 90). Mjölner är en tornlösning med två 120 millimeter eldrör monterade på tidigare levererade stridsfordonschassier. Vapnet är mynningsladdat och laddning sker manuellt inifrån tornet med en robust mekanisk laddningsmekanism. Mjölner riktas för hand och tornet kan vridas plus minus 30 Artilleri & Luftvärn

grader i sida. Eld kan avges mellan 45-80 graders elevation. Mjölner saknar tornkorg och tillåter därmed att tillgänglig volym i chassit utnyttjas maximalt för att skapa bra ergonomiska förutsättningar att betjäna systemet. Ammunitionen förvaras huvudsakligen i tornryggsäcken som rymmer minst 40 granater och är åtkomlig både inifrån och utifrån. Mjölner kan förvara sex granater av typen Strix i stridsrummet och kan avfyra samtliga befintliga granatkastarammunition. Besättningen består av fyra man; vagnchef, laddare/riktare, laddare samt förare. – Projektet är i full gång och redan i början av februari genomförde vi första provskjutningen med gott resultat. Det gjordes med en skjutrigg, monterad på ett av de 40-chassier som skall vara bärare för den nya granatkastarpjäsen, berättar FMV:s projektledare, Lars Taraldsson. Leveranserna av fordonen till Försvarsmakten inleds första kvartalet 2019 och ska vara avslutade före årsskiftet 2020.

FAKTA

Eldhastighet, uthållig eld 10 granater per minut under 3 minuter Tid för första fyra granater < 10 sek Tid för omgruppering < 1 min. 19


Försvarsmaktsövning Aurora 2017:

Patriot och Aster deltar i största övningen på 23 år I början av oktober i år avslutar Försvarsmakten sin största övning sedan 1993 – Försvarsmaktsövning Aurora 2017. En övning där bland annat amerikanska Patriotenheter deltar tillsammans med i stort sett alla heltidsanställda soldater, officerare och sjömän inom Försvarsmakten – totalt över 19 000 personer. Göteborg och Gotland står i centrum för luftvärnets deltagande i den stora övningen. I Göteborg ska mottagande av utländska förband övas i enlighet med det färska värdlandsavtalet som undertecknades förra året. Även ett franskt luftvärnsförband beväpnat med SAMP/T Aster kommer att finnas på plats i Göteborg, berättar övningsledaren, general20

major Bengt Andersson. Bengt Andersson har lång erfarenhet av samarbete och deltagande i missioner utanför Sverige. Artilleri och Luftvärn har i tidigare nummer bland annat rapporterat om hans uppdrag som operativ chef för EU:s stridsgrupp 2008 och 2015.

Artilleri & Luftvärn


Över hundra personer i planeringsarbetet Till sitt förfogande för att planera Auroraövningen har general Andersson en kärna, ett så kallat ”core 1 planning team”. För vissa förband och inte minst inom Högkvarteret drar FMÖ 17 igång redan under våren med vissa inspel. Ute på förbanden, staber och skolor finns ytterligare ett hundratal personer som planerar övningen: – I scenariot ingår att det finns element av påverkansoperationer som i övningen inleds under våren. Detta för att de underrättelseförband som deltar ska kunna analysera och agera på operationerna. Underrättelser som sedan ingår som en del av det material som Insatsstaben har att arbeta vidare med i sin operativa planering, förklarar Bengt Andersson. Det övergripande scenariot för Aurora 2017 inleds på allvar i mitten av september, när Sverige utsätts för ett överraskande anfall från en kvalificerad motståndare. Under övningen kommer det nyligen undertecknade värdlandsavtalet med Nato till sitt innehåll testas för första gången. En av de mera spektakulära delarna av övningen kommer att genomföras i Göteborg med omnejd, inte minst i hamnområdet. – Vi kommer att ta emot stöd från andra länders försvarsmakter i Göteborg vilket innebär att vi också innan stödet anländer måste se till att säkra hamnen och skydda den från angrepp. Skälet till att vi har valt Göteborg stad är att vi just vill visa vilken stor betydelse Göteborgs hamn har för det stora importbehov som vårt land är beroende av. Under sin tid som chef för dåvarande Amfibieregementet i Vaxholm besökte Bengt Andersson åtskilliga gånger kollegorna i Göteborg på dåvarande Amf 4. – Jag har personligen varit drivande för att vi ska visa vilken verksamhet som Försvarsmakten är kapabel att genomföra i denna region även om vår närvaro nu för tiden är starkt reducerad. Det tror jag är en viktig signal till göteborgarna, förklarar Bengt Andersson. Ett annat viktigt mål för övningsledningen är att alla övade ska ha avfyrat sitt personliga vapen någon gång under övningen. Artilleri & Luftvärn

Det övergripande scenariot för Aurora 2017 inleds på allvar i mitten av september, när Sverige utsätts för ett överraskande anfall från en kvalificerad motståndare. Under övningen kommer det nyligen undertecknade värdlandsavtalet med Nato till sitt innehåll testas för första gången.

– Försvarsmaktsövning Aurora ska inte bli ytterligare en övning där många soldater inte har fått möjlighet att skjuta med sitt eget vapen. Min son som är deltidsanställd soldat deltog i Arméövning 2015 utan att skjuta ett skott. Det vill jag inte uppleva under FMÖ 2017 – alla ska övas och tränas i sin stridsuppgift, säger Bengt Andersson.

Gotland självklart övningsområde Gotland som övningsområde är självklart, konstaterar general Andersson och hänvisar till den senaste tidens, såväl politiska debatt, såväl som det arbete Försvarsmakten gör för att återetablera permanent, militär verksamhet på den strategiskt belägna ön. Huvuddelen av de svenska luftvärnsenheterna kommer att operera i den östra delen av landet samtidigt som det kan bli aktuellt att en mindre stridsgrupp får uppgift att stödja de övade brigadernas strid. Under Aurora ser också Försvarsmakten en möjlighet att kunna visa delar av sin verksamhet för allmänheten. 21


Ett sådant tillfälle sker i Stockholm då det kommer att ske övningsaktiveter mitt i Stockholm, på Gärdet: – Eftersom merparten av den militära verksamheten kommer att ske i mer glest befolkade områden, som Gotland, Roslagen och Södertörn vill vi passa på att göra PR för Försvarsmakten mitt i Stockholm. Under en hel dag kommer ett antal olika övningsmoment att genomföras med mindre enheter som är på marsch söderut men passar på att göra en liten omväg via Gärdet. – Vi tror att detta kommer att bli ett väldigt uppskattat inslag för i första hand Stockholmarna och särskilt inbjudna gäster men även andra intresserade är naturligtvis välkomna. Det kommer att smälla rejält i alla fall, lovar Bengt Andersson. Eventuellt kan det också komma att bli en liknande aktivitet för gotlänningarna i samband med att ett övningsmoment om stridens konsekvenser genomförs på Tofta skjutfält. Det handlar om många skadade, såväl militärer som civil befolkning som måste tas om hand och transporteras till sjukhus på fastlandet. Transporter som bland annat ska ske med stöd av det nationella sjukvårdsflyget. Även ett av Försvarsmaktens egna sjukvårdsförstärkningskompanier deltar i momentet.

Samverkansförmåga – Vad är de viktigaste övningsmålen med Aurora 2017? – Ett övergripande mål är att vi ska se att det finns en förmåga för hela Försvarsmakten att samverka och arbeta med samma beslutsstöd. Här har Insatsstaben en nyckelroll. Dessutom konstaterades efter förra årets arméövning att antalet övningsdygn (sju dygn) är för lite för att vi ska se hur den enskilde soldaten påverkas. Därför har vi nu lagt en plan på att alla ska ha minst tio övningsdygn, förklarar Bengt Andersson. FMÖ 2017 är början på en mångårig övningsserie som utmynna i en ny försvarsmaktsövning år 2020. Dessförinnan deltar svenska förband i en större norsk Natoövning 2018 och i en finsk övning året därpå. Under Aurora 2017 kommer de svenska förbanden att möta mycket kvalificerat motstånd i form av en insatsstyrka från amerikanska marinkåren. Ett övningsmål som US Marines har är att öva landstigning i Göteborg för att sedan transportera sig genom landet och skeppas ut från östkusten: – Jag är övertygad om att detta övningsupplägg kommer att bli riktigt bra för de svenska förbanden och genom många möjligheter till situationsanpassade moment bidra till en ökad försvarsförmåga.

FAKTA FMÖ 2017 Aurora: Övningen genomförs i tre huvudområden; Mälardalen (Stockholm och Arlanda), Gotland samt Göteborgsregionen. Förutom svenska förband inklusive civila myndigheter med totalförsvarsuppgifter kommer förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge, Tyskland och USA att delta. Det samlade internationella deltagandet uppskattas för närvarande till ungefär 1.000 soldater och sjömän. Totalt deltar cirka 19.500 personer i övningen. Senast en försvarsmaktsövning genomfördes var 1993 då övning Orkan engagerade drygt 28.000 deltagare. Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

22

Artilleri & Luftvärn


Skulle det hjälpa dig om du hade en gemensam lägesbild redan idag? AMF PLT: 4,3 KM

MEK INF KOMP: 6,2 KM

PRICKSKYTTE GRP: 60 M

För mera information se www.systematic.com/redanidag Artilleri & Luftvärn

23


Foto: Saab

Skydd av OS i Rio medförde robot 70-order Att delta i övervakning och förhindra attacker mot ett OSarrangemang har onekligen sina fördelar. Åtminstone för försvarsföretaget Saab, som tack vare den brasilianska arméns uppdrag att med robot 70 skydda OS-anläggningar i somras nu har fått ytterligare order på robot 70-system. Det är brasilianska armén som beslutat sig för att köpa fler robotar och eldenheter till ett ordervärde på drygt 100 miljoner kronor. Leveranserna kommer att ske under 2017 och 2018. Kontraktet omfattar bärbara RBS 70-avfyrningssystem, 24

mörkerutrustning, övningssimulatorer, multispektralt kamouflage för RBS 70 och tillhörande utrustning för operatörer och underhåll. – Genom den här ordern fortsätter den brasilianska armén att förbättra sin luftvärnsförmåga. Systemet spelade en mycket viktig roll under skyddet av sommar-OS 2016, där det användes för att bevaka både själva spelen och den strategiska infrastrukturen. Vi vet att systemets kapacitet och tillförlitlighet är mycket uppskattat av kunden, kommenterar Stefan Öberg, chef för Missile Systems inom affärsområde Dynamics. Till dags datum har Saab och tidigare Bofors sålt mer 1 600 system och 18 000 missiler till 19 länder. Artilleri & Luftvärn


Luftvärnsförmåga återinförs på Gotland Den senaste försvarspropositionens tryckfärg har knappt hunnit torka innan regeringen meddelar en uppgörelse om ytterligare en halv miljard kronor i ekonomiskt tillskott till Försvarsmakten under 2017 för ökad operativ försvarsförmåga. Ett tillskott som också innebär att luftvärnsförmåga i form av en pluton luftvärnskanonvagn 90 kommer att placeras på Gotland. – Jag har länge eftersträvat att vi ska ha luftvärnsförmåga på Gotland. Det är någonting som har direkt påverkan på en eventuell angripares operativa möjligheter, säger försvarsminister Peter Hultqvist till Artilleri & Luftvärn som kommentar till uppgörelse.

Lvkv-pluton till Gotland Beslutet innebär bland annat att den artonde stridsgruppen som nu etableras på Gotland med bas på Tofta Skjutfält tillförs minst en Lvkv 90-pluton. I beslutet ingår också träning och underhållsfunktion för lvkv-plutonen vars besättningar rekryteras från P 4 i Skövde. Regeringspartierna kommenterar uppgörelsen med de tre borgerliga partierna moderaterna, centern och kristdemokraterna att ”det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016-2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.” Partierna bakom den senaste uppgörelsen är också överens om att det kommer att behövas ytterligare resursförstärkningar 2018, men Försvarsmaktens budgetunderlag ”behöver analyseras vidare och kommer att bli föremål för nya överläggningar under våren inför den kommande budgetpropositionen för 2018”, enligt besked från Försvarsdepartementet. Inte minst krävs mer pengar för att bland annat kunna genomföra ersättningen av Hawksystemet (medelräckviddigt lv-system) samt förbättrat ledningssystem för de mekaniserade bataljonerna för att nämna några exempel på kommande materielupphandlingar. Artilleri & Luftvärn

Högt tempo Regeringen konstaterar också att tempot är högt för att genomföra det senaste försvarsbeslutet. Några av de åtgärder som skett är återinförande av plikttjänstgöring från och med 2018, tidigareläggning av artonde stridsgruppens etablering på Gotland, återaktivering av markbaserat kustrobotsystem samt ytterligare tolv Archerpjäser till artilleriet. Tre utredningar som regeringen tillsatt rörande Försvarsmaktens personalförsörjning, logistikorganisation samt forskning och utveckling på försvarsområdet har överlämnats och bearbetas nu vidare inom Försvarsdepartementet. I kommande nummer under 2017 kommer Artilleri & Luftvärn att mer detaljerat beskriva pågående arbete med att återskapa totalförsvaret.

Inom kort kommer även en pluton Luftvärnskanonvagn 90 att stationeras på Gotland. 25


Skjutfältet Nato Missile Firing Installation (NAMFI) är det enda fältet som agerar under Supreme Headquarters Allied Powers Europé (SHAPE) i Europa. Skjutfältet ligger nordost om staden Chania på Kreta. Foto: Sofia Westermark

Luftvärnet studerade Patriotövning på Kreta I höstas deltog några luftvärnsofficerare när Luftvärnsregementets tyska vänförband AMDWING1 genomförde taktiska skjutningar med amerikanska Patriot-systemet på Kreta. Major Sofia Westermark berättar mer om övningen och skjutningarna. ”Patriotsystemet (MIM-104 PATRIOT) är ett medelräckviddigt luftvärnssystem utvecklat av USA under 1980-talet med Raytheon som tillverkare. Systemet utgör den huvudsakliga beväpningen av luftvärn inom USA:s armé men används idag av ytterligare sex länder, bland annat Tyskland och Nederländerna. Idag finns flera versioner av roboten. PAC 1 och PAC 2 används mot Air Breathing Targets, läs flygplan (ABT) och PAC 3 används mot Tactical Ballistic Missiles (TBM). Den största skillnaden mellan de två olika robottyperna är att i PAC1/2 finns en stridsspets och PAC3 använder enbart kinetisk energi för att bekämpa målet. PAC 3 har även högre hastighet. Namnet PATRIOT är en akronym för Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target. Skjutfältet Nato Missile Firing Installation (NAMFI) är det enda fältet som agerar under Supreme Headquarters Allied 26

Powers Europé (SHAPE) i Europa. Skjutfältet ligger nordost om staden Chania på Kreta. Skjutfältet har fast personal som står för kontroll och säkerhet. Det förbanden som vill skjuta behöver medföra är egna system. NAMFI startades 1967 och används idag av Grekland, Tyskland, Nederländerna, Belgien och USA. PATRIOT är det system som det skjuts mest av på NAMFI. Temperaturen på Kreta låg kring stadiga 25 grader på dagarna hela veckan.

Sammansatt förband utvärderades Det förband som skulle evalueras var ett sammansatt förband, Binational Air Missile Defence Task Force (BAMDTF) bestående av två kompanier från Tyskland och ett kompani från Nederländerna. Bataljonen hade tränat tillsammans i ungefär två år, och skulle nu taktiskt evalueras. Under första övningsdagen genomfördes en taktisk gruppering. Artilleri & Luftvärn


Major Sofia Westermark Född och uppvuxen i Hyssna utanför Borås. Efter tekniskt gymnasium och högskolestudier gjorde hon sin värnplikt på Lv4 i Ystad 19941995 där hon grundutbildades på robotsystem 90. Hon anställdes som yrkesofficer 1998 och omskolade i samband med anställningen till samband- och ledningsfunktionen inom vilka hon haft en rad olika befattningar fram till i dag. För närvarande är Sofia Westermark ställföreträdare chef för Luftvärnsbataljonen tillika chef för livkompaniet. Hon är gift, har två barn och gillar att åka snowboard. Dessutom har hon en fäbless för musikfenomenet "Joddla med Siv".

Nästa punkt på programmet var att besöka ett kompani i högsta marschberedskap. Det jag tar med mig från denna dag är att PATRIOT-systemet är ett oerhört omfattande system logistikmässigt med många tunga och stora enheter. Vi upplever ofta inom luftvärnet här i Sverige att vårt eget HAWK-system är stort och tar tid att gruppera. Det kommer inte att gå snabbare i framtiden om Sverige väljer att byta Hawk mot ett liknande system som Patriot. Andra övningsdagen inleddes de taktiska skjutningarna som gästerna fick se från cirka två kilometers avstånd. Det första som slår dig när du ser roboten gå iväg är att det är helt tyst i flera sekunder efteråt och sedan kommer ljudet ikapp, roboten går i flera gånger ljudets hastighet. Skjuter enheten mot ett flygplan skjuter man en robot i taget, men om det är mot en ballistisk Artilleri & Luftvärn

missil skjuts alltid två i taget – för att verkligen säkerställa träff. Skjuter enheten mot flygplan ges eldtillstånd på kompaninivå, men om det är mot ballistisk missil fattas beslutet på bataljonsnivå eller ännu högre. Systemet går då på automatik, och signalen att avfyra passerar kompaninivån utan att de märker det. Men de hör det på det öronbedövande dånet om inte annat! Notabelt också är att kompaniet eller bataljonen inte styr vilken skjutande enhet som ska bekämpa hotet. Det gör systemets hotutvärderare. Även detta är något att ta till sig om vi avser införskaffa detta eller liknande system. Dagen svenska taktik och ledningsmetodik kanske inte är den rätta eller bästa för ett kommande system? Under första skjutdagen avfyrades cirka 15 robotar, samtliga PAC 2. 27


”Mr Patriot” på plats Tredje dagen startade tidigt, vid fem-snåret, för oss gäster med att åka till platsen där drönarna avfyras. Målen som bekämpas är fjärrstyrda drönare med ett vingspann på 1,5- 2,5 meter. Drönare som inte skjuts ned styrs in över land då en fallskärm utlöses så att drönaren kan landa oskadd på marken. Efter avslutande skjutdag hämtas oskadda drönare upp av helikopter för återanvändning. På förmiddagen avfyrades cirka 10 robotar och på eftermiddagen fick vi bevittna avfyringar på närmare håll, ungefär 500 meter. Då avfyrades ytterligare 5 robotar. Dånet var betydligt högre denna dag, då vi hade spaningsplats rakt bakom en av eldenheterna. Sista skjutdagen genomfördes ytterligare ett femtontal avfyrningar vilka bevittnades från NAMFI:s högsta geografiska plats, där även den mobila Control and Reporting Center (CRC) grupperats.

En Patriotmissil avfyras av en av de tyska eldenheterna vid en av NAMFI:s skjutplatser.

På CRC sammanställs luftlägesbilden från ett antal fasta och mobila radarstationer, sammanlänkande med Kretas fasta stridsledningscentral. Den sammanställda bilden används för att övervaka skjutningarna, samt i ett skarpt läge ha rätt underlag för att kunna fatta beslut om insats. Mobiliteten bestod i att samtlig taktisk utrustning var inhyst i ett antal containrar. Även detta något att fundera över för ett framtida 28

luftförsvar i Sverige. Dagens skjutningar bevittnades tillsammans med bland andra högre chefer på tysk och amerikansk försvarsmaktsnivå samt självaste ”Mr Patriot”, Riki Ellison. En före detta professionell amerikansk fotbollsspelare som efter sin NFL-karriär beslutade sig för att ägna sin tid åt att påverka politiker och beslutsfattare att satsa mer på missilförsvar i USA. Riki Ellison delade vid avslutande evalueringsceremoni ut ett antal priser och medaljer för bästa enhet.

Behövs vårt koncept förändras? Självfallet var robotskjutningarna imponerande att bevittna. Patriot är ett potent system, men det intressanta enligt min åsikt ligger mer i systemuppbyggnaden, vilka lednings- och lydnadsförhållande tyskarna och holländarna utnyttjar för att leda systemet samt vart de olika besluten i beslutsprocessen fattas. Oavsett vilket system Sverige beslutar sig för att införa som nytt medelräckviddigt luftvärnssystem är kanske dessa frågor mest intressanta! Detta inte enbart för att jag fått förmånen att under åren utbildas inom ledningsfunktionen, utan även för mig som i grunden utbildad luftvärnsofficer. Bekämpningen av luftfarkoster leds på olika sätt beroende på systemuppbyggnaden, prestanda och enhetens tillhörighet i en försvarsmakt. Hur bör vi med ett nytt medelräckviddigt system, tillhörande armén, arbeta tillsammans med flygvapnet? Kommer vårt taktiska koncept att förändras med ett system med längre räckvidd än de vi har idag och behöver vi eller behöver vi inte förändra de sätt vi utbildar luftvärnsofficerare på? Dessa frågor funderade jag över under tiden som jag ändå med stort mått av fascination såg på när robot efter robot avfyrades från lavetterna. Om ljudet från en Patriotmissil nu av fysikaliska skäl kommer efter synen av roboten hoppas jag och är tämligen övertygad om att vi på Luftvärnsregementet kommer ligga före roboten när det gäller att tänka taktik i ett kommande införande av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem. Artilleri & Luftvärn


Hello archer. welcome to Heaven.

What are the capabilities of a modern weapon system? To find out you have to take it to the very edge. No matter how challenging the task is, we can reach that edge.

BOFORS TEST CENTER Artilleri & Luftvärn

www.testcenter.se


Ge och ta emot stöd med luftvärn

Finns behovet, viljan och resurserna? Överstelöjtnant Roger Åhfelt, chef för Luftvärnsbataljonen vid Lv 6 har tidigare skrivit artiklar som behandlat svenska luftvärnets taktik och förmågeutveckling. I denna artikel funderar Roger Åhfelt över hur luftvärn berörs av den säkerhetspolitiska förklaringen om att kunna ge och ta emot militärt stöd. ”Under kommande försvarsmaktsövning, Aurora 2017, är luftvärnsförband från USA och Frankrike inbjudna att delta. Detta sänder en tydlig signal om ett viktigt internationellt samarbete. Vi får genom deltagandet möjligheten att öva metoder för mottagande av stöd samtidigt som vi kan lära oss mer om två inför framtiden mycket intressanta luftvärnssystem, amerikanska Patriot respektive franska SAMP/T. En fråga som är svår att besvara, men väl värd att diskutera, är hur Nato eller någon annan enskild stat har viljan och resurserna att komma till undsättning med motsvarande luftvärn även vid kris eller krig? Att behovet idag är stort är uppenbart då svenskt luftvärn sedan kalla krigets dagar, likt övriga Försvarsmakten, reducerats till en för säkerhetsläget oacceptabelt låg nivå. Den svenska situationen är på inget sätt unik, många länder i Europa har mer eller mindre hamnat i samma läge. Detta är ingen tröst utan sätter snarare svensk säkerhetspolitik i ett än mer prekärt läge.

Omvärld och luftvärn i förändring Efter kalla krigets slut kunde Europas länder nedrusta kraftigt och ominrikta sin militära förmåga för internationell krishantering. I spåret av den nya ”Afghanistandoktrinen” blev luftvärnsförmågan särskilt ifrågasatt och reducerad, inte bara i Sverige utan även i större delen av Västeuropa. Luftvärn syntes inte ha en roll att fylla i Afghanistan eller i någon annan internationell insats. Innan Georgienkrisen 2008 var luftvärnet på väg att avskaffas helt och hållet i Sverige. Ryssland påvisade överraskande vilja och förmåga att genomföra offensiva luftoperationer mot ett grannland med stöd av kryssningsrobotar och ballistiska missiler. Ryssland har därefter agerat i Ukraina och Syrien liksom ett allt mer offensivt uppträdande i Östersjöregionen. Många länder i Rysslands närhet oroas likt Sverige av utvecklingen och fokuserar allt mer på det nationella försvaret, där luftvärn åter blivit en prioriterad och efterfrågad förmåga. Sverige står nu inför en både välkommen och nödvändig modernisering av luftvärnet. Att anskaffa ny avancerad vapenmateriel är oerhört kostsamt och sker i regel till priset av minskat antal enheter och avveckling av äldre system.

Måste prioritera hårt Dagens numerär är redan otillräcklig och vi tvingas prioritera luftvärnsskydd mellan olika baser, markförband, städer och anläggningar. Behovet av luftvärn kommer även efter en ombeväpning vara större än tillgången, varför vi även i framtiden kan behöva förstärka luftvärnsskyddet med stöd av andra. 30

Artilleri & Luftvärn


Organisationen står nu inför ännu en stor ominriktning för att bättre kunna skydda medlemsländernas territorium, en utveckling som drivs på av medlemmar gränsande till Ryssland. Antalet stationerade förband och övningar i östra Europa har ökat markant senaste åren. Osäkerhet om USAs fortsatta roll i Europa ställer övriga medlemmar inför ytterligare utmaningar.

Natos luftvärn Under kalla kriget var Natos luftvärn mycket omfattande. Längs järnridån i Västtyskland fanns ett sammanhängande bälte med utgångsgrupperade Nike- och Hawkbataljoner. Dessutom fanns en uppsjö av eldrörs- och robotluftvärn för varje lands egna behov. Den totala luftvärnsförmågan har efter murens fall reducerats i paritet med den svenska, med skillnaden att flera länder samtidigt har anskaffat nya eller modifierat de få enheter som bevarats. Nämnas kan införande av bland annat Patriot, SAMP/T, Stinger och NASAMS. Samtidigt har exempelvis Tyskland och Nederländerna prioriterat system för missilförsvaret inklusive sjöbaserad luftförsvarsförmåga.

Foto: Raytheon Defense Systems.

Nato har sedan kalla kriget mer än dubblerat antalet medlemsländer och blivit en säkerhetsorganisation för krishantering även utanför Europas gränser. Det sovjetiska invasionshotet ersattes av ett mer multispektralt hot där bland annat terrorism och missilhotet växt sig starkare. Natos militära styrka har reducerats kraftigt men är nu mer flexibel och rörlig för att kunna sättas in i olika riktningar. Nato konstaterade att de nationella reduceringarna inom vissa förmågor gått så långt att medlemmarnas säkerhet börjat äventyras. Man enades i sin nu gällande strategi från 2010 om att samordna fortsatta reduceringar. Vidare beslutades att utveckla ett gemensamt missilförsvar för att möta det ökade hotet från främst Iran. Uppbyggnaden som omfattar både mark- och sjöbaserade luftvärnssystem pågår i detta nu.

Artilleri & Luftvärn

31


Överstelöjtnant Roger Åhfelt Inledde sin militära karriär vid Livregementets Grenadjärer (I 3) i Örebro 1989. Åhfelt flyttade över till Lv 6 i Göteborg 1993. Under många år har Åhfelt verkat som huvud-lärare i krigsvetenskap vid LvSS liksom chef S 3 Genomförande på 61:a Luftvärnsbataljonen. Idag är han bataljonchef för Luftvärnsbataljonen.

I forna östländer är numerären något mer bevarad med i huvudsak äldre ryska system. Utfasade system i väst, såsom Stinger, Hawk, rbs 70 och Roland har tillförts medlemmar i öst. Flera länder har på senare år påbörjat en översyn av sin luftvärnsförmåga och då nyanskaffat lv-system. Ett exempel är rbs 70 till Tjeckien. Polen gör den hittills största satsningen och har nyligen beslutat att anskaffa Patriot och blir Natos sjätte land att operera med systemet. Flera länder ser nu över sin brigadluftvärnsförmåga vilket blivit än viktigare sedan striderna i Ukraina. Norge avser återinföra ett brigadluftvärn efter att tidigare avvecklat rbs 70 för mer än tio år sedan.

Vilja och resurser att ge stöd Nato förstärker sin luftvärnsförmåga, den här gången längre österut. Finns då viljan och resurser att avdela i annan riktning? Att viljan finns har påvisats en rad tillfällen även efter alliansens basering i Västtyskland. I Gulfkriget 1990-1991 skyddade amerikanska Patriotförband Israel och Saudiarabien samtidigt som nederländska skyddade Turkiet mot irakiska Scudmissiler. År 2003 fick Turkiet åter stöd från Nederländerna i efterföljande Irakkrig. Sedan 2012 har Patriotenheter från olika länder åter skyddat Turkiet, denna gång mot missiler från Syrien.

32

I samband med Natotoppmötet förra sommaren grupperades Norska NASAMS- enheter på höjderna i Warszawa. Nato påvisar återkommande en vilja och förmåga till att stötta varandra med luftvärnsförband. Faktum är att även Sverige har visat en god vilja bland annat genom stöd vid OS i London med UndE 23, liksom förband i beredskap inom Nordic Battlegroup. Om vi tillförs nya kvalificerade system kommer de tveklöst vara välkomna bidrag i internationella kriser då Natos kvalificerade system idag nyttjas hårt. Artikelns frågeställning ställs mer på sin spets vid en storskalig konflikt i Europa eftersom det nu råder en uppenbar brist på kvalificerat luftvärn. Sverige har varken nu eller efter en ombeväpning resurser och kommer knappast ge stöd med luftvärn samtidigt som vi själva är hotade. Det är rimligt att anta att Nato kommer att resonera på samma sätt. Samtidigt är en ny Natoridå med missilförsvar och luftvärn på väg att resas. Sverige kan kanske bitvis åka ”snålskjuts” på Natos ridå. Men som icke Natomedlem måste vi själva säkerställa en egen robust luftvärnsförmåga, vilket innebär tillräcklig numerär med olika lv-system för att kunna hantera olika typer av lufthot. För det finns inga garantier att någon annan kommer att hjälpa oss.

Artilleri & Luftvärn


SAMP/T

det europeiska luftfšrsvarssystemet • Hanterar multipla inkommande mål med 360° täckning

• Marknadsledande mobilitet med unikt låg bemanning

• Industriellt partnerskap

www.eurosam.com

Artilleri & Luftvärn

33


Bofors Test Center

Helvetet på jorden för försvarsmateriel Helvetet på jorden ligger i östra utkanten av Karlskoga. I alla fall när det gäller livet och förmågan till ”överlevnad” för försvarsmateriel. – Vi är experter på att ge alla typer av produkter, civila som militära, ett helvete, säger Stefan Krol, VD för Bofors Test Center, BTC och ler. Bofors Test Center har sedan det avknoppades från dåvarande Bofors 1999 genomgått en riktig metamorfos. Då kom bara några procent av intäkterna från andra kunder än dåvarande Bofors. Idag är förhållandet i stort sett omvänt då ägarna Saab Dynamics, BAE Systems Bofors och krut- och sprängmedelstillverkaren Eurenco Bofors tillsammans svarar för hälften av omsättningen. Resten kommer från kunder runt om i hela Europa. Andelen utländska kunder fortsätter att öka: – Vi har haft ett riktigt bra 2016 eftersom vi är måna om att vara mycket flexibla för våra kunders behov. Situationen är väsentligt mer ansträngd på kontinenten där behoven av test- och provningsverksamhet är stort men resurserna är hårt ansträngda, vilket leder till långa köer på de skjutfält och provplatser som finns. Tendensen är också tydlig att respektive land prioriterar sin egen verksamhet och då hamnar de utvecklingsprojekt som industrins egenfinansierar i bakvattnet, konstaterar Stefan Krol. Eller som han uttrycker det; ”när Putin visade en snällare sida var det inte bara Sverige som valde att skära ned på militära resurser”. När nu den ryska björnen vaknat mer till liv 34

ökar också behovet av att fylla på ammunitionsdepåer samt tempot att köpa nya vapensystem. Samtidigt har också flera länder, bland annat Storbritannien meddelat en omfattande satsning på hundratals miljoner pund för att modernisera och utveckla statliga provplatser bland annat med motivering på utvecklingen i omvärlden: – Även om stater rustar upp råder det i dag hos många aktörer långa väntetider. Då har vi inom BTC en möjlighet att öka vår marknadsandel genom att ta emot fler uppdrag. Samtidigt som krav på längre skjutavstånd och precisionsbekämpning ökar, ökar också krav och behov av att kunna mäta in skotten, vilket kräver omfattande tekniska mätresurser, säger Anders Persson, även han med förflutet inom artilleriet, som nyligen anställdes som stabschef. – När vi skjuter på långa avstånd i Älvdalen dammsuger vi i stort sett landet på avancerad mätutrustning. De aktörer som finns i landet, inte minst vi och FMV Test & Evaluation måste helt enkelt hjälpas åt för att ro dessa tekniktunga prov i land, tillägger Anders Persson. Alternativet för tillverkare eller stater för att testa långa skjutavstånd är att använda provplatser i Sydafrika eller i USA. Artilleri & Luftvärn


– I USA prioriteras den inhemska industrin och köer för ett skjutprov på 12-18 månader är inte ovanliga, hävdar Krol. Han är infanteristen som efter att haft befattningen som ställföreträdande chef för A 9 i Kristinehamn sadlade om och gick till det civila näringslivet, även om verksamheten inom BTC till stora delar har militär anknytning. Han är långt ifrån ensam artillerist som idag har sin arbetsplats inom BTC. Sex andra tidigare yrkesofficerare inom artilleriet har idag olika chefsbefattningar inom bolaget med totalt 69 anställda. Den franska motsvarigheten som drivs av statliga DGA har cirka 400 anställda men arbetar samtidigt även med att delta i det direkta produktutvecklingsarbetet. – Merparten av mina anställda har flera olika kompetenser. Skulle en handfull bara sluta skulle det medföra tuffa konsekvenser för vår verksamhet. Vi vill helt enkelt inte ha någon stor omsättning av personalen.

Anders Persson och Stefan Krol diskuterar kommande dags provverksamheter då bland annat en tysk och en brittisk leverantörs produkter ska utstå sina eldprov.

Blev bolag 1999

”Borde klassas som riksskjutfält”

BTC etablerades som ett separat bolag 1999 med nuvarande Saab Dynamics som majoritetsägare med 61 procent. BAE Systems Bofors äger 30 procent och Eurenco Bofors resterande nio procent. Verksamheten är indelad i ett antal affärsområden och någon konkurrent finns inte i Norden. – Vi är den enda, civila och oberoende provplatsen i Europa som inte ägs av staten. Det konkurrensförhållande vi upplevde för ett antal år sedan med FMV:s provplats i Karlsborg och Vidsel har förändrats mycket positivt och vi är i dag betydligt mer inriktade på samarbete, säger Krol. BTC har sex permanenta provplatser och kan skjuta projektiler med en räckvidd på cirka 25 kilometer. Infrastrukturen är omfattande med 100 kvadratkilometer geografisk yta som omfattar totalt 28 mil asfalt- och grusväg som ska underhållas och snöröjas. Relationerna är också mycket goda med grannen, Försvarsmaktens skjutfält Villingsberg och tillsammans kan de två när så behövs dela på ett 200 kvadratkilometer stort riskområde.

I Älvdalen arrenderar BTC av privata markägare en skjutplats för att kunna skjuta på långa avstånd in på Älvdalens skjutfält. Hanteringen eller rättare sagt Försvarsmaktens svaga intresse för Älvdalens skjutfält är Stefan Krol frågande till. Att inte Älvdalens skjutfält behandlas som den unika riksangelägenhet det är, anser Krol är märkligt. – När nu kraven på att skjuta projektiler med kontinuerlig mätning i fem-sex mil ökar måste statusen för Älvdalen höjas. Inte minst borde Försvarsmakten vara angelägen om att miljöprövningen görs om för att stämma bättre överens med dagens, och inte minst, morgondagens behov av skjutning på längre avstånd. Den yta som BTC förfogar över i Karlskoga är redan klassat av Näringsdepartementet som nationellt intresse för industriell produktion. – Klassningen ger oss ett omfattande skydd mot intrång och kommunal detaljplanering som kan försvåra för vår verksamhet, till exempel nya bostadsområden som kan medföra bullerproblematik.

Artilleri & Luftvärn

35


Detta är klassisk svensk artillerimark. Skjutplatsen Övre bara ett par långa stenkast i från Bofors Test Centers huvudkontor.

Söker vapenvana personer Bofors skjutfält är inte en speciellt bra plats att vistas på för obehöriga. Fältet är indelat i fem sektorer där en alltid är stängd för allmänheten. Flera områden i den stängda sektorn får inte ens beträdas av bolagets egen personal utan speciellt tillstånd. Där går man inte in med annat syfte än att leta efter en blindgångare. Allmänheten har tillgång till norra delen av skjutfältet 120 dagar om året, enligt miljödomstolens beslut. Totalt för BTC en dialog med tretton statliga myndigheter om olika tillstånd och föreskrifter som ska följas. – Att hålla ordning på alla tillstånd och söka nya är ett ständigt pågående arbete för en heltidstjänst. I de flesta lagar och förordningar som berör verksamheten har militära myndigheter avsteg med automatik, medan vi som civilt företag måste driva igenom dessa i långdragna och sega processer, förklarar Stefan Krol. För BTC:s personal är hantering av skjutvapen och explosiver mycket viktig kunskap. Kunskaper och erfarenheter som i dag inte alltid är lätt att hitta då vapenhantering inte sker med automatik då få av landets personer i dag får vapenträning via militär utbildning. 36

Det smäller rejält när en av BTC höghastighetskameror fångar explosionen från Nammos artilleriammunition. Den norska försvarskoncernen är en av BTC trogna kunder. Foto: Nammo AS

– Vi uppmuntrar vår personal att skaffa sig ”civil” vapenvana och stöttar bland annat en lokal förening som bedriver praktiskt skytte. En form av skytte som även Försvarsmakten har infört för att öka säkerheten och skyttens personliga färdighet.

Passerade 100 miljoner kronor Omsättningen har idag passerat 100 miljoner kronor och resultatet förbättras. Samtidigt är behov av reinvesteringar stora av såväl infrastruktur som teknisk utrustning. – Vi har ett uppdämt behov av att rusta upp en del fastigheter samt även installera fiberkabel till vissa provplatser. Även våra mätsystem måste uppgraderas där Weibelradar är den riktigt tunga investeringen som kostar drygt 20 miljoner kronor. Det säger sig själv att med en omsättning på drygt 100 miljoner så tar det några år att komma ikapp även om vi ser bra år framför oss med en ökad efterfrågan på våra tjänster. I dag testar BTC allt från microelektronik till delsystem till stora lastmaskiner i miljötålighetslaboratorium. Här kan produkter utsättas och simuleras för allt från solstrålning, fall, saltdimma, vibrationer, temperaturchocker, regn, sandstormar, mekanisk chock, studsskador, över- och undertryck och konstantacceleration. Artilleri & Luftvärn


Testar 3D-skrivna komponenter – Det innebär att vi via miljölaboratoriet kan simulera alla mekaniska och klimatpåverkande faktorer som en pryttel blir utsatt för under sin livstid. Vi kan också framkalla konstgjorda sandstormar då vi förfogar över Europas största sandstormssimulator med en mätvolym på en kubikmeter. En ny verksamhetsgren som uppstått de senaste åren är test av produkter utskrivna med så kallade 3D-skrivare. Sedan några år tillbaka finns det Nationella Centrum för 3Dröntgen etablerat i Karlskoga. Den militära användningen av 3D-skrivare kan bli omfattande då dessa kan användas

för att ta fram vitala komponenter i ett insatsområde där logistiken inte fungerar, säger Stefan Krol. – Enda sättet att verifiera att en 3D-printad detalj ser ut som den är avsedd på insidan utan att förstöra den, är att använda en 3D-röntgentomograf, och det är ett av våra unika kompetensområden. Just denna förmåga att kunna erbjuda såväl den traditionella typen av provning tillsammans med det som ligger inom teknikens framkant kännetecknar verksamheten på BTC och därför är följaktligen bolagets motto: ”Defeating the impossible since 1886”.

En dumpermonterad haubits utan automatladdningssystem avfyras på en av skjutplatserna på Bofors Test Center.

Artilleri & Luftvärn

37


Anders Carell

Anders Carell presenterar egen budgetanalys:

Minst sju miljarder per år behövs till försvaret Tjugotvå nya miljarder. Eller 12 eller 18? Just nu står nästan kraven på nya tillskott till Försvarsmakten och totalförsvaret som spön i backen från olika politiska partier. En ny försvarsberedning har också börjat arbeta men finns det egentligen något svar på hur mycket försvaret skulle behöva i ytterligare anslag? Nyblivne hedersmedlemmen, brigadgeneral Anders Carell, redovisade i samband med ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar sin uppfattning – sju-åtta miljarder per år eller 1,2 procent av BNP.

Hans slutsats uppmärksammades av bland annat Svenska Dagbladet som då tog tillfället i akt att basunera ut; ”tung chef: Försvaret saknar 30 miljarder till 2020”. Artilleri & Luftvärn är naturligtvis nyfikna på att höra bakgrunden till Carells egen bedömning av försvarsbudgeten. – Vad sa du egentligen under seminariet? Räcker pengarna? – Som så ofta beskriver media vad som sägs i olika sammanhang på ett intresseväckande och därför även ett tillspetsat sätt. Seminariet som var mycket intressant, där mitt föredrag Artilleri & Luftvärn


Kan vara ”tillräckligt bra” – Detta är inga konstigheter i sig, utan utgör den nästan dagliga stridsledningen för Försvarsmaktens högkvarter och FMV. Redan när planen läggs anpassas ambitionen för att få in så mycket som möjligt av det som krävs inom budget. Vi kan anpassa tiden för ett projekt och kostnadsutfallet kan spridas över lång tid för att få så liten årlig anslagsbelastning som möjligt. Vi kan även anpassa antalet genom att inte köpa all den materiel som är behovssatt på en gång och vi kan anpassa kraven på kvalitet/prestanda genom att upphandla det som är ”tillräckligt bra” istället för att köpa det häftigaste, och dyraste, på marknaden, konstaterar Anders Carell. Om faktorerna tid, antal och kvalitet/prestanda tillåts variera innebär det goda förutsättningar för att hamna inom tillåten budgetram, vilket innebär att ”pengarna räcker”.

Krav på tidig leverans Självklart, poängterar Anders Carell finns det risker med detta arbetssätt; ”får vi förmågan i tid, får vi tillräckligt Artilleri & Luftvärn

många och får vi tillräcklig kvalitet/prestanda?” – Om vi inte tillåts variera ovanstående faktorer utan kravet på leverans är tidig leverans av hög kravställd kvalitet i ett antal som täcker hela organisationens behov på en gång så är risken uppenbar – pengarna räcker inte! Det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015 ställer stora krav på tidig leverans av högt ställda krav till ett antal som innebär att hela organisationen skall vara tillräckligt duglig senast 2020. Men tilldelad budget gör att ÖB kommer vara tvungen till hårda prioriteringar för att hålla sin budget och han kommer att behöva skruva på samtliga variabler, tror Anders Carell. – Å andra sidan är inte det heller några konstigheter utan sådana prioriteringar genomförs varje år inom den så kallade avvägningsprocessen.

Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

handlade om vilken metodik som används inom försvarsmaktsplaneringen i allmänhet och för materielplanering i synnerhet för att få ”pengar att räcka”, säger Anders Carell. Något förenklat är det fyra faktorer, förklarar Carell som aktörer inom det aktuella området måste förhålla sig till; kostnad, tid, kvalitet/prestanda och antal. Det totala kostnadstaket utgörs av försvarsanslaget som varje år fastställs av riksdagen efter regeringens budgetproposition. En proposition som i sin tur utgår från det budgetunderlag som Försvarsmakten lämnat till regeringen. Om någon verksamhet eller någon anskaffning blir dyrare än planerat under aktuellt år måste ambitionen sänkas för annan verksamhet för att inte riskera överskrida fastställd budget med mer än vad en liten anslagskredit medger.

– Så till frågan om nu pengarna inte räcker, hur mycket skulle behövas? – Det går självklart att detaljräkna på detta, vilket också görs regelmässigt, men jag anser man kan komma rätt så nära sanningen genom att jämföra med hur mycket andra länder, med liknande försvarsmaktsstrukturer, ekonomiskt satsar på sitt försvar. En sådan jämförelse ger vid handen att det inte skulle vara orimligt att Sverige för sin relativt lilla försvarsmakt borde avdela ca 1,2 % av bruttonationalprodukten (BNP). Väl medveten om trubbigheten i att använda BNP är det få som skulle reagera på att det skulle vara för mycket – så länge vi talar om procent av BNP! Om detta istället omsätts i konkreta monetära termer blir reaktionen stor eftersom 1,2 procent innebär en höjning av dagens försvarsanslag med sju till åtta miljarder kronor per år! – Multiplicerat med antal år i en försvarsbeslutsperiod hamnar vi då i trakten av 30 miljarder kronor. Detta var mitt budskap på Folk och Försvar seminarium i höstas – märkvärdigare än så var det alltså inte, understryker Anders Carell. 39


Anders Svensson - ny ordförande i Artilleri- och Luftvärnsklubben

Anders Carell ny hedersmedlem Grattis, brigadgeneral Anders Carell – du är utsedd till hedersmedlem i Artilleri- och Luftvärnsklubben. Det enhälliga beslutet fattades i samband med föreningens årsmöte den 8 februari. Ett årsmöte där styrelsen kunde redovisa flera positiva händelser under 2016. – När antalet artilleri- och luftvärnsförband markant reducerades i början av detta sekel fanns oron inom dåvarande styrelse att antalet medlemmar också skulle minska. Tack och lov har denna profetia inte blivit verklighet utan vi kan se att antalet medlemmar istället har ökat de senaste åren trots att medlemskadern har en tämligen hög medelålder, förklarade föreningens sekreterare sedan 12 år tillbaka, Lars Mörrby. Lika positiva tongångar kom från föreningens kassör, Håkan Hörstedt, som presenterade ett positivt resultat på 72 000 kronor. Pengar som nu till delar ska användas för att återställa det ekonomiska kapitalet för tidigare redaktör John Lindnérs donationsfond.

Fond återkapitaliseras Donationsfonden upprättades i mitten av 30-talet men det ekonomiska kapitalet har urholkats. Detta ska nu tas om hand under kommande sex åren då styrelsen fick enhälligt klartecken från årsmötet att återställa ursprungligt kapital på 10 000 kronor till ett beräknat dagsvärde på 270 000 kronor. Redan i år sker tillförsel på 85 000 kronor till fonden då 35 000 kronor tas från föreningens eget kapital och 50 000 kronor tas från 2016 års ekonomiska överskott. Avgående ordföranden Johan Pekkari fick också gehör för styrelsens förslag på vilken ambitionsnivå som föreningen ska ha för kommande år. Tanken är att föreningen via sina ombud på orterna Boden, Halmstad och Stockholm ska arrangera ett medlemsmöte per och då utspritt över tid så att inte dessa möten krockar med varandra.

Dags för gemensamt seminarium

Avgående ordförande Johan Pekkari delar ut minnesmedaljen från John Lindnérs minnesfond till överstelöjtnant Lars Jonsson, A 9. 40

För innevarande år ska återigen, före midsommar, arrangeras ett gemensamt seminarium tillsammans med Granatkastarteknisk Förening samt Pansarvärnsklubben i Stockholm(se särskild inbjudan i denna tidskrift). I Halmstad blir det klubbmöte i slutet av året, likaså i Boden i samband med det traditionella firandet av Sankta Barbara. – När det gäller de informationskanaler som föreningen har vill vi från styrelsen minska ambitionerna för vår hemsida då det visat sig ta mycket kraft och tid att hålla denna levande. Tidskriften, som styrelsen anser är föreningens flaggskepp och som jag får mycket positiva kommenterar om ska vi fortsätta att utveckla och värna om. Jag vill rikta ett särskilt tack till redaktören och hans medarbetare för det fina arbete som görs med tidskriften. Som en något ny men mer dagsArtilleri & Luftvärn


aktuell kanal vill styrelsen arbeta med ett snabbare flöde av nyheter och information via Facebook och eventuellt även Instagram, förklarade Johan Pekkari.

”Jag är djupt hedrad” Under årsmötet tackade också nye ordförande, överste Anders Svensson från Luftvärnsregementet, Johan Pekkari för sitt arbete med att, framförallt ta fram den nya ambitionsdeklarationen. Även Per Öhrström tackades för sin insats i styrelsearbetet. Som nya i styrelsen valde årsstämman överste Jonas Lotsne, Artilleriregementet (vice ordförande) samt Magnus Astell, produktledare för luftvärn vid FMV. Anders Carell är djupt hedrad över utnämningen till hedersmedlem: – Jag tolkar denna fina och hedrade utnämning som om mitt arbete under åren för artilleriets och luftvärnets bästa har uppskattats, och det gör mig både stolt och glad. Mina roligaste stunder i jobbet har jag haft i olika artilleribefattningar, allt från parkunderbefäl vid haubitskompani till artillerichef för trettonde fördelningen. Ibland har det varit svårare perioder när mycket kraft gått åt att argumentera mot de krafter som helt sonika ville lägga ner både artilleriet och luftvärnet i kölvattnet på den ”strategiska timeouten” eller när Norge plötsligt och utan förvarning hoppade av ARCHER-projektet. Därför känns det mycket positivt att när jag nu närmar mig slutet på min yrkesbana kan jag konstatera att både Archersystemet levereras och levererar samt att luftvärnet i en snar framtid står för ett mycket stort förmågelyft, säger den nye hedersmedlemmen och riktar samtidigt ett stort tack till föreningens medlemmar för det fattade beslutet.

Artilleri- och Luftvärnsklubben har en stor styrelse med många kompententa medlemmar från såväl Försvarsmakten, FMV och industrin.

Avgående ordförande, överste Johan Pekkari tackas av pågående ordförande, överste Anders Svensson för sitt arbete med att leda klubbens verksamhet.

FAKTA Artilleri och Luftvärnsklubben har i dag tolv, levande, hedersmedlemmar: Anders Carell Gustaf Ankarcrona Ove Fahlén Helge Gard Artilleri & Luftvärn

Rune Hall Sven Sjölander Hans Palm Torbern Teiling Bo Ragnarsson Curt Wedén Stig Schyldt

Stefan Sandborg, chef för andra brigaden var öppenhjärtig när han gav sin syn på behov av luftvärn för brigadens strid. Till höger är klubbsekreteraren Lars Mörrby i full färd med att skriva årsmötesprotokoll. 41


Anders Callert befordrad till generalmajor Som vanligt rör det på sig inom Försvarsmaktens högre ledningsfunktioner, vilket innebär att från och med första mars har artilleriet fått ytterligare en general då Artilleri- och luftvärnsklubbens tidigare ordförande, Anders Callert utsetts till chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion och samtidigt befordras till generalmajor. Callert är dock inte ensam med artilleribakgrund bland nya befattningshavare på Högkvarteret då Johan Svensson återvänder till Försvarsmakten från FMV för att bli ny chef för Produktionsledningen. Vid en ceremoni i februari avtackades nuvarande C Prod, generallöjtnant Anders Silwer efter en 40 år lång karriär som yrkesofficer. Samtidigt hälsade ÖB Micael Bydén Johan Svensson välkommen i sin nya roll.

– Det känns kul att komma från FMV till Försvarsmakten igen. Och det är inte till samma Försvarsmakt som jag lämnade. Försvarsmakten har blivit bättre, och jag möter stoltare, mer rakryggade medarbetare än jag gjorde tidigare. Här görs ett fint arbete som ska bevaras och det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften, sa Johan Svensson. Konteramiral Thomas Engevall tar över efter Johan Svensson i befattningen som chef för system- och produktionsledning på FMV.

Torbjörn Larsson leder Försvarsmaktens Veteranenhet Från och med första mars leds Försvarsmaktens Veteranenhet av en artillerist med omfattande erfarenhet av internationella insatser. Det är förre chefen för A 9, överste Torbjörn Larsson, som övertar chefskapet från konteramiral Anders Grenstad. Anders Grenstad ska avsluta sin militära karriär med att leda den svenska delegationen i Korea, Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC). Torbjörn Larsson kommer, som minnesgoda läsare av Artilleri & Luftvärn kanske minns från befattningen som ställföreträdande chef västra sektorn för FN:s insats i Mali, MINUSMA. - Jag välkomnar Torbjörn Larsson till tjänsten som Veteranenhetens nye chef. Han är med sin breda och omfattande erfarenhet, inte minst från flera internationella insatser, rätt person att fortsatt leda Veteranenheten, säger avgående chef för Veteranenhet, Anders Grenstad. Veteranenheten är en förhållandevis ny verksamhet inom Försvarsmakten. I december 2016 fick Försvarsmakten regeringens uppdrag att från och med 1 juli i år inrätta ett särskilt veterancentrum. Det blir ett kompetenscentrum som 42

ska driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete. – Jag ser mycket fram emot att få leda det viktiga arbete som Veteranenheten på väg mot att bli Veterancentrum är satta att göra. Veteran- och anhörigarbetet är något som ligger mig själsligt nära. Jag vet från mina egna genomförda insatser hur viktigt det är, förklarar Torbjörn Larsson. Närmare 100 000 män och kvinnor har sedan början av 60-talet genomfört insatser i Kongo, Korea, Libanon, Cypern, Indien, Kosovo, Bosnien, Tchad, Afghanistan samt EU:s Marina insats i Indiska Oceanen för att nämna ett antal exempel. Till det kommer ett antal insatser där enskilda eller ett mindre antal sjömän och soldater tjänstgjort. För närvarande genomförs en större svensk internationell insats i Mali. Artilleri & Luftvärn


I mer än 25 år har ett resestipendium delats ut till förtjänta luftvärnsofficerare. De senaste åren sker utdelning traditionsenligt i juletid. Stipendiet instiftades av dåvarande chefen för Ericsson Radar, sedermera SAAB:s koncernchef Bengt Halse 1992. Sedan 2006 är det Saab som delar ut stipendiet efter förslag på stipendiater från regementschefen. Fjolårets stipendiemottagare, som nu kan se fram emot en resa till USA i höst, är löjtnant Martin Hjelmberg, teknisk officer vid luftvärnsbataljonens logistikkompani samt förste sergeant Fredrik Broström, lednings- och sambandsofficer vid bataljonens ledningskompani. I oktober bär det av till huvudstaden Washington DC och ett besök vid den årliga materielutställningen A USA (Association of the United States Army). Saab svarar för resa, boende och alla omkostnader i USA. Kopplat till detta finns förväntning om reserapport samt presentation i samband med en personalorientering.

Fick åka till Farnborough Från början delades stipendiet ut varje år som den stora flygoch försvarsmaterielutställningen Farnborough genomfördes. Sedan 2006 är det ett Saab-stipendium. Kriterierna för stipendiet är att det delas ut enligt regementschefens bestämmande och ”ska tilldelas en officer och/eller en specialistofficer vid Luftvärnsregementet som under utbildningsåret förtjänstfull varit verksam med SAAB:s materielsystem.” Artilleri & Luftvärn

Foto: Carl Sjöstrand, Info Lv6

Tekniker och ledningsofficer fick stipendium

Två glada stipendiater, förste sergeant Fredrik Boström (mitten) och löjtnant Martin Hjelmberg (t.h) har fått sitt diplom av Saab:s representant, Per Järbur.

Motiveringarna för stipendiaterna: ”Löjtnant Martin Hjelmberg som teknisk officer och plutonchef för reparationsplutonen vid luftvärnsbataljonen är en föregångsman inom materieltjänsten. Hans känsla för bataljonens materiel visas främst genom personligt omdöme och föregångsmannaskap. Genom att visa plutonens soldater hur viktig materieltjänsten är höjer han anseendet hos tekniker och mekaniker vilket visar övriga bataljonen hur viktig materieltjänsten är. Martin tillser att hans soldater har de kunskaper och färdigheter som behövs för underhåll och reparation av bataljonens all materiel. Reparationsplutonen under Martins ledning är alltid närvarande och redo att stötta övriga enheter vid Lvbat och Lv6.” “Förste sergeant Fredrik Boström är materielansvarig vid ledningsplutonen och handhar materiel som säkerställer bataljonens förmåga att öva i bataljons ram med upprättad stabsplats och främre ledning. Fredrik Boström är i sitt arbete mycket engagerad, strukturerad och agerar drivande inom materielområdet. Han arbetar aktivt med att skapa kontaktytor med andra enheter såväl inom som utanför bataljonen och garnisonen, allt i syfte att kunna leverera efterfrågad effekt. Uppgiften som materielansvarig är viktig och komplex vilket ställer stora krav på framförhållning, självständighet och ansvar, krav som Fredrik väl uppfyller. Han har under sina år på Ledningskompaniet visat prov på ett stort engagemang och ambitioner som kommer att gynna Lv 6 i en framtid med nya materielsystem och utmaningar.” 43


Efter förseningar för Insatsförmåga Luftvärn:

Full fart framåt för eldenhet 98 Efter en del problem som lett till förseningar och omprioriteringar i arbetet med projektet Insatsförmåga Luftvärn (IFLv) är det i dag full fart framåt för projektet och anskaffningen av det nya systemet, robot 98. Bland annat har arbetet med att ta fram en godkänd säkerhetslösning för IT-arkitekturen varit mer komplicerat och tagit längre tid än planerat. Insatsförmåga Luftvärn där Eldenhet 98 (EldE 98) är en väsentlig del, beställdes 2013. EldE 98 bygger på IRIS-T som i grunden är en jaktrobot som bland annat svenska flygvapnet använder. Förutom anskaffning av Eldenhet 98 ingår bland annat anskaffning av luftvärnscentraler, ledningscontainrar, implementering av nytt måldata-meddelande (LvM) samt anpassning av UndE 23 och PS 91. Även eldenhet 97 anpassas för att kunna ta emot LvM. 44

Bandvagn 410 blir bärare Att klara nödvändiga krav på it-säkerhet på rörliga enheter där information med sekretets skall kunna hanteras, tas emot och skickas är inte enkelt och kräver i många falla tekniska lösningar som är relativt komplicerade. Det har även varit nödvändigt att se över de ursprungliga kraven och, i vissa fall, ta bort önskade funktioner för att det ska vara möjligt att klara säkerheten i systemet till en rimlig kostnad. När det gäller EldE 98 är det klart att bandvagn 410 (bv 410) blir bärare av lavetten. På bakvagnen monteras en lavett med fyra robotar. Med EldE 98 får luftvärnet ett kortArtilleri & Luftvärn


räckviddigt system med mörkerförmåga och som klarar att bekämpa små mål, till exempel kryssningsrobotar. Roboten är vertikalstartande och är försedd med en IR-målsökare vilket ger helt andra möjligheter vid val av grupperingsplats än de system som luftvärnet har idag där man måste ha fri sikt till målet under hela bekämpningsförloppet.

att PS-91 är en 3D-radar och har bättre framkomlighet i terräng eftersom den är monterad på bandvagn. Data från 3D-radar krävs för att kunna invisa EldE 98. Systemprov är planerade att genomförs 2018-2019 och därefter påbörjas utbildning och träning av de 98-kompanier som skall ingå i luftvärnsbataljonerna.

3D-radar krävs

Text: Lars Mörrby, FMV

Från början var avsikten att PS-90 skulle vara den sensor som kompletterar UndE 23 men det beslutet har ändrats och nu är det PS-91 som gäller. Anledningen till bytet är Artilleri & Luftvärn

45


Smålandsartilleristen hoppas få avfyra Archerpjäs:

Roland leder ett föryngrat och slagkraftigare hemvärn För ett par decennier var kanske inte uppdraget som rikshemvärnschef bland de mera eftertraktade befattningarna i Försvarsmakten. Idag tillhör rikshemvärnschefen en av de befattningar som förfogar över några av landets mest välövade och samtränade förband. Sedan mer än tio år tillbaka leds Hemvärnet av en Smålandsartillerist – Roland Ekenberg. Roland Ekenberg med sitt ursprung från Smålands Artilleriregemente (A 6) i Jönköping hade många skäl till att le när vi träffades i Falun för något år sedan. Rikshemvärnschefen var på några timmars snabbvisit i Dalametropolen för att studera försöksverksamheten med granatkastarplutoner inom Hemvärnet. Försök som Artilleri & Luftvärn utförligt rapporterat om under de senaste åren. Ett besök som brigadgeneralen betecknade som en ”nästan religiös upplevelse”. Vi ska återkomma till generalens högst euforiska sinnesstämning på Falu skjutfält.

Drag i rekryteringen! Kanske berodde också hans glada humör på att han bara några dagar tidigare nåtts av beskedet att ansökningarna till de nationella skyddsstyrkorna, som Hemvärnet idag också benämns, mer än fördubblats under de sista tolv månaderna: – Vi har verkligen haft bra drag i rekryteringen. På vissa platser i landet har vi faktiskt svårt att hinna med att granska och ta hand om alla som vill få en plats i Hemvärnet, vilket naturligtvis är ett synnerligen positivt problem att lösa för mig och mina medarbetare, säger Roland Ekenberg. För tre år sedan fick han förlängt förordnande för tredje 46

gången och kommer nu att ha uppdraget som rikshemvärnschef fram till sommaren 2018, då pension väntar. Att vara rikshemvärnschef i dag är att ha ansvar över förband som är mycket efterfrågade för sin kompetens att bevaka, skydda och försvara nationella skyddsobjekt.

Flygvapenchefen berömmer Inte minst flygvapenchefen, generalmajor Mats Helgesson vittnar om Hemvärnsförbandens kapacitet och skicklighet: – Dagens hemvärn, eller nationella skyddsstyrkor, med sina bataljoner är något helt annat än de ”krutgubbar i övre medelåldern” som det talades lite lätt ironiskt om för ett par decennier sedan. Idag utgör Hemvärnet stommen till de basförsvarsförband som Flygvapnet behöver för att klara skyddet av våra anläggningar, säger Mats Helgesson. Positiva omdömen som Roland Ekenberg tacksamt tar emot. – Tacka för det när vi inom de nationella skyddsstyrkorna med våra 40 bataljoner de facto utgör den nationella, territoriella basplattan med frivillighet som grund, för det nationella försvaret. Vi kan inom loppet av några timmar, högst ett par dagar sätta nästan 22 000 män och kvinnor i högsta beredskap, konstaterar general Ekenberg. Artilleri & Luftvärn


Något som bland annat kommer att prövas i tämligen stor omfattning i samband med kommande storövningen Aurora 2017 då mer än 6 000 hemvärnssoldater deltar i övningen. Även förstärkningen och modernisering av Hemvärnsbataljonernas materiel är omfattande och markant. – Ta bara detta att inom något år kommer vi inom Hemvärnet att förfoga över fyra granatkastarplutoner som kan öka vår stridseffekt markant. Bara det jag sett i dag under den korta tid som jag varit här i Falun stärker mig i min åsikt att vi har fattat rätt beslut som inför granatkastarförband som en regional förstärkningsresurs, säger Roland Ekenberg. – Det var nästan något av religiös upplevelse att se hur snabbt och effektivt killar och tjejer som för ett halvår aldrig sett en granatkastare, nu levererar eldstötar med mycket hög precision. Ursäkta uttrycket, men förbaskat bra jobbat av såväl plutonens soldater men även instruktörerna som verkligen haft ett pressat tidsschema. Jag har inte sett en eldstöt i luften sedan jag lämnade ArtSS 2009.

Fördelningschef Roland Ekenberg blev A 6 trogen till nedläggningen 1985 och flyttade sedan till Kristinehamn och A 9 trots att de flesta regementskamraterna valde att lämna det militära. Steget som chef för Tingvalla kompani på A 9 (generalen var faktiskt skribentens kompanichef 1986-1987), via chefsbefattningen på Artilleriets Stridsskola (ArtSS) och inte minst utnämningen som överste av första graden och chef för fjärde fördelningen med befäl över ett krigsförband som var mer än dubbelt så stort som dagens numerär inom armén, gick så småningom vidare till den akademiska miljön som Försvarshögskolans vicerektor. Det som vicerektor Ekenberg en vårdag 2005 trodde skulle bli ett normalt utvecklingssamtal med dåvarande ÖB, Håkan Syrén blev istället en kortare anställningsintervju. Efter några inledande aktuella frågor framförde ÖB sin önskan – ”jag vill att du blir rikshemvärnschef!” – Jaha, var min första tanke och jag fick möjligheten att fundera några dagar och diskutera erbjudandet med min familj eftersom jag insåg att helgarbetet och resandet land och rike runt skulle öka högst markant. Familjerådet sa ja och då var Artilleri & Luftvärn

En gång artillerist – alltid artillerist!

"Nästan som en religiös upplevelse", förklarade en mycket nöjd general Ekenberg efter att ha besökt den pågående utbildning av hemvärnets andra granatkastarpluton på Falu Skjutfält.

det inte så svårt för mig att tacka ja till befattningen. Det beslutet har jag inte ångrat en enda sekund. Ja, det låter klyschigt men jag menar verkligen vad jag säger. Jag har i dag ett uppdrag som ger mig enormt mycket glädje och stolthet över vad våra män och kvinnor kan uträtta.

Kraftig föryngring Det Hemvärn som Roland Ekenberg då fick rollen att börja transformera till ett modernare och mer insatsberett Hemvärn var 60 bataljoner med en personalstyrka på cirka 30 000 man med en äldre åldersstruktur. – Det jag och min stab då konstaterade för drygt tio år sedan, var att Hemvärnet inte hade tillräckligt effektiv övningsverksamhet för att nå högre målsättningar. Sedan kom försvarsbeslutet 2009 som också förändrade inriktningen markant för Hemvärnet, då även tillnamnet ” nationella skyddsstyrkorna” infördes och skulle utgöra en nationell bas för det territoriella försvaret. 47


– Det som också har skett är en betydande föryngring då vi gått från en medelålder på närmare 60 år i mitten av 90-talet till en medelålder på strax över 40 år i dag. Våra insatskompanier som är taktiskt rörliga förband har en medelålder på cirka 30 år. Roland Ekenberg, poängterar, precis som flygvapenchef Mats Helgesson att Hemvärnet i dag är de förband som svarar för att hantera skalskyddet av såväl flyget som marinens baseringar med specialförband som flygbasjägare och bassäkerhetsförband som komplement. Den materiella förnyelsen är också mycket viktig i sammanhanget då Hemvärnet idag har möjlighet att för egen del direktanskaffa materielsystem utan att det ska ”ärvas” från arméns förband. Ett exempel på en sådan anskaffning är nya transportfordon och gruppradiosystem. – Detta har aldrig skett tidigare och då ska man också beakta att Hemvärnets budget utgör mindre än fyra procent av det totala försvarsanslaget. Men, det är ett förhållandevis litet, enkelt och kostnadseffektiv system som ganska snabbt kan nå tröskeleffekt, vilket också är själva vitsen. Den enskilde soldaten har inte tiden att lära sig avancerade system om vi ska nå en snabb tröskeleffekt.

Det blir många resor under veckosluten för rikshemvärnschef Ekenberg. På bilden diskuterar han den kommande bataljonsövningen med Dalagruppens chef, överstelöjtnant Mikael Lundin. 48

Luftvärn inom Hemvärnet? – Men då frågar sig vän av ordning – varför granatkastare och eventuellt även luftvärnsenheter med robot 70. Det är väl i sig tämligen avancerade system att öva? – Jo, det kanske man också kan tycka men med tanke på den nivå som flera av våra bataljoner i dag har finns det också fog för politikerna att diskutera ytterligare förmågeökningar som Hemvärnet kan tillföra, vilket den förra försvarsberedningen förde fram, säger Roland Ekenberg. Han berättar att Hemvärnet internt har analyserat behov och studerat möjlighet att realisera fler nya funktioner. – Vi har i dag, vill jag understryka, ett antal specialistfunktioner som pionjärplutoner och CBRN-plutoner och vi ser det som möjligt, med tanke på den utbildningstid som vi förfogar över, att sätta upp ett antal territoriella luftvärnsenheter för att till exempel skydda mot luftlandsättningar. Detta är dock något som ännu inte fattats beslut om att realisera.

Idel glada återseenden. Roland Ekenberg hälsar på två forna kollegor, överstelöjtnanten Bo Arvidsson och major Mats Johnsson från dåvarande A 9 i Kristinehamn när han besökte Kristinehamns Artillerförening för att prata om hemvärnets utveckling. Artilleri & Luftvärn


”Förmåga som kan vinna krig” – Hur kommer hemvärnet in i återtagningen av värnplikten? – Man måste beakta att Försvarsmakten, normalt byter personalförsörjningssystem högst en gång per hundrade år vilket i sig innebär att det tar tid, det vill säga åtskilliga år, innan ett nytt system etablerats. När värnplikten lanserades 1901 tog det mer än tio år innan de första kasernerna stod färdiga. Hemvärnet har sedan bildandet 1940 byggt på frivillighet och kommer så att göra inom överskådlig tid. Därför är det oerhört vitalt för oss i ledningen att ta hand om det engagemang och entusiasm som hemvärnets medlemmar visar. Detta är en förmåga, hävdar jag, som kan vinna krig! Det ligger i sakens natur, säger Roland Ekenberg, att entusiasm och engagemang måste vara hög inom Hemvärnet eftersom en oengagerad hemvärnssoldat inte heller är ”med i leken”. – Tittar vi också på den utrustning som enskild soldat i dag arbetar med står den inte lång efter den utrustning som kontinuerligt tjänstgörande soldater har att tillgå. Samtidigt poängterar han att när nu regeringen återinför plikttjänstgöring så måste Hemvärnet analysera hur pliktverktyget kan hjälpa och medverka till Hemvärnets framtida personalförsörjning. För artilleriets del gläds Roland Ekenberg åt att Archersystemet äntligen är ute på förband. – Ja, det måste jag säga. Visst, många säger att artilleriet i dag bara en liten spillra av sitt forna jag, men jag tycker samtidigt att vi ska vara glada över att det svenska artilleriet förfogar över ett, märk väl, nytt system som tillhör de främsta i världen och som kommer att utgöra ett mycket välbehövlig och värdefull komponent i brigadernas strid. Rikshemvärnschefen när också en liten dröm om att få avfyra en Archerpjäs innan pensionen vankas… – Kanske hinner jag med att få avfyra en Archerpjäs innan jag drar mig tillbaka från det militära? En gång artillerist – alltid artillerist!

Artilleri & Luftvärn

FAKTA Befattningen Rikshemvärnschef: Rikshemvärnschefen är Hemvärnets främste företrädare och lyder direkt under Överbefälhavaren. Rikshemvärnschefen leder genomförandet av Hemvärnets stridsskolas och utbildningsförbandens verksamhetsuppdrag avseende Hemvärnets verksamhet samt inspekterar hemvärnsförbanden. Rikshemvärnschef är också ordförande i Rikshemvärnsrådet, Hemvärnets centrala medinflytandeorgan. Ett råd som väljs på rikshemvärnstinget vartannat år.

FAKTA Roland Ekenberg Ålder: 60 Familj: Hustru Christina och barnen Ida och Erik. Bor: I Linköping Gör gärna på fritiden: Vistas i vårt sommarställe i Gränna. Har inte heller något emot en golfrond eller ett jaktpass i skogen. Lite hemmasnickeri och måleri är också skön omväxling till det ordinarie arbetet.

49


Artilleri- och luftvärnsklubben

Inbjudan seminarie Tema - Försvar av kust Artilleri- och Luftvärnsklubben inbjuder tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk Förening till seminarium 17 maj. Temat för seminariet är ”Försvar av kust”. Deltagarna kommer att få lyssna på föredrag om arméns utveckling inom det angivna temat, Försvarsmaktens samlade förmåga att möta kustinvasion, fordonsmonterad granatkastare, nya luftvärnssystem för att nämna några exempel. Tid: 17 maj kl. 12.30 - 17.30 Plats: Militärsällskapet, Valhallavägen 104 Efter seminariet finns möjlighet att delta i en gemensam middag. Kostnad för middagen 250 kr exklusive dryck.

Anmälan Senast 17-05-04 med e-post till lars.morrby@fmv.se alternativt mobiltelefon 0702-170 216. Ange i samband med anmälan om du vill delta i efterföljande middag. Mer information om bokade föreläsare kommer att annonseras på Facebook, www.facebook.com/Artilleri-Luftvärnsklubben samt Artilleri- och luftvärnsklubbens hemsida, artlvklubben.se under april månad.

50

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2017 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

51


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.