Artilleri nr 3-2014

Page 1

Artilleri & Luftv채rn Artilleri-Tidskrift nr 3 2014Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 3 | 2014 | årgång 143 Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Innehåll Överste Stefan Jönsson Osäkra lägen________________________________________________________ 4 Ny chef för Artilleriregementet __________________________________________ 6 Elin vann "Gladiatorerna 2014"__________________________________________ 8 Lars Mörrby Eurosatory lockade 50.000 besökare ____________________________________ 10 Saab lanserar ny version av Carl-Gustaf__________________________________ 14 Lars Mörrby Ny organisation på Högkvarteret _______________________________________ 16 Utbildning för brasilianska luftvärnsinstruktörer___________________________ 18 Saab lanserar nytt skyddssystem ________________________________________ 20 Hemvärnet gör försök med granatkastarförband___________________________ 22 Thomas Bjerregaard Avancerade övningar för 92:a artilleribataljonen ___________________________ 24 Leif har skjutit sin 200:e robot _________________________________________ 26

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Omslagsbild: Elin Strömblad flyger fram över ett av hinderna vid I 19:s hinderbana. Hon flög också fram över hinderbanan i TV 4:s underhållningsprogram Gladiatorerna och såg till att säkerställa A 9:s andra raka vinst i tävlingen. Foto: Stefan Bratt

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se  Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören.

3


Artilleri och Luftvärnsklubbens ordförande, överste Stefan Jönsson

Osäkra lägen Så är en rekordsommar över och vardagen är åter med nya utmaningar att ta tag i. Artilleriregementet har fått en ny chef, överste Johan Pekkari, och jag vill gratulera till både utnämning och jobbet som regementschef. Johan har tidigare varit styrelsemedlem i föreningen och jag ser gärna att han återkommer till styrelsearbetet i framtiden. Vi har också en spännande höst och vår framför oss. Ur mitt perspektiv är det dessutom en tid med flera osäkerheter. Jag tänkte lyfta fram tre områden; det osäkra parlamentariska läget efter valet till riksdagen, utvecklingen i vårt närområde och högkvarterets arbete med att omsätta försvarsberedningens rapport till verklighet i Försvarsmakten.

Får konsekvenser Valet till riksdagen kommer med stor sannolikhet att innebära konsekvenser för Försvarsmakten även om försvarsberedningens rapport hade ett brett stöd i riksdagens försvarsutskott. Partier som socialdemokraterna nu söker stöd hos har tydligt uttryckt avvikande uppfattning i försvarsfrågan och detta kan rimligen få någon typ av konsekvenser framöver i planeringen. Den utlovade satsningen i beredningens rapport är både positiv och helt nödvändig för att få skeppet på rätt köl i förhållande till situationen i omvärlden och vårt närområde. Både luftvärnet och artilleriet är inne i en intensiv systemut4

veckling som behöver stadga och resurser många år framöver. Förseningar och fördyringar på grund av ändringar i de politiska styrningarna får negativa konsekvenser för vår gemensamma nya förmåga.

Nya kränkningar Situationen i Ukraina och vårt närområde är också osäker. Bara för ett par dagar sedan kränkte Ryssland återigen vårt territorium. Denna gång var det fyra stridsflygplan varav två tung attack. Vi ser en ökad närvaro i Östersjön allt längre västerut. Vi kan bara spekulera om syftet men vår förmåga att möta dessa händelser är avgörande för hur vi uppfattas både av Ryssland och av våra andra grannar runt Östersjön. Både luftvärnets och artilleriets förmåga är centrala i dessa sammanhang. Luftvärnets förmåga att stödja flygstridskrafterna och garantera skyddade baser samt att kunna skydda viktiga land eller sjöområden avgör förmågan till tröskeleffekt och insatser om spänningen höjs ytterligare. Artilleriets Artilleri & Luftvärn


Artilleri- och Luftvärnsklubbens, ordförande Stefan Jönsson funderar över fler osäkra faktorer den närmaste tiden. Foto: Selma Sedelius, Luftvärnsregementet.

förmåga är nödvändig för att markstridskrafternas möjligheter till insatser ska vara trovärdig. En armé utan artilleriförmåga när man försvarar eller skall återta terräng ger inga guldstjärnor av de som synar vår förmåga, snarare det motsatta.

Tidsbrist i Högkvarteret Arbetet i högkvarteret med att omsätta försvarsberedningens rapport till verklighet pågår just nu med full kraft, ett komplext arbete med ett mycket stort antal analysområden, tunga förmågeavvägningar, begränsad insyn samt stor tidspress. Som alltid innebär den knapphändiga tiden att stabsberedningarna inte hinner bli tillräckligt djupa. Tiden medger inte att högkvarteret kan vända sig till kompetensbärarna ute i landet i tillräckligt stor omfattning för att skapa bra kvalité. Vi vet av erfarenhet att det oundvikligen med tiden kommer att dyka upp motsägelsefulla beslut som blir både kostsamma och skapar förtroendetapp i organisationen. Artilleri & Luftvärn

Jag vet dock att både luftvärns- och artilleriregementet stödjer högkvarteret i stor utsträckning för att de ska ha ett så bra underlag som möjligt när besluten skall tas. Trots de osäkerheter jag nu beskrivit är det ganska långt kvar innan riksdagen tar slutligt beslut om inriktningen för Försvarmakten de kommande 5-10 åren. Den blivande statsministern presenterade sitt regeringsförslag i början av oktober och budgeten klubbas om en dryg månad i november. Samma månad lämnar ÖB lämnar in sitt underlag och regeringens proposition skall upp i riksdagen i juni nästa år. Alla dessa milstolpar måste vi se som möjligheter till att sakligt och strukturerat lämna stöd till de som har att fattta beslut i olika nivåer. Här finns möjligheterna för funktionsförbanden att få fram våra synpunkter och visa på att våra förmågor både är efterfrågade och gör skillnad i framtidens svenska försvar.

5


Johan Pekkari

Värmlänning ny chef för artilleriet En värmlänning och ett välbekant ansikte för Artilleri & Luftvärns läsare tillträdde den första september som ny chef för Artilleriregementet i Boden – Johan Pekkari. För bara två år sedan lämnade Johan Pekkari Boden efter att ha slutfört sin befattning som chef för 92:a artilleribataljonen. Nu återvänder han som chef för hela regementet. En uppgift som han ser fram emot med stor respekt och stolthet: – Jag ser verkligen fram emot att få återkomma till regementet, inte minst då jag har så många positiva minnen från min tidigare tjänstgöring vid förbandet. Det är också stimulerande att nu få möjlighet att vara en del av den fortsatta och påtagliga utveckling som väntar för truppslaget och funktionen. Självklart kommer det också finnas utmaningar att hantera längs vägen, men jag känner mig fullständigt trygg i det kunnande och engagemang som jag vet finns inom regementet, säger Johan Pekkari. Pekkari är född och uppvuxen i kanonstaden Karlskoga. Han började sin yrkesofficersbana på Bergslagens Artilleriregemente i Kristinehamn efter att ha gjort värnplikt som eldledare under åren 1992-1993. Två år senare var han examinerad fänrik och tjänstgjorde fram till Artilleriregementets omlokalisering i Kristinehamn. – Jag flyttade till Kristinehamn 1995 när jag blev officer men när jag fick tjänst på Högkvarteret som MSA för indirekt eld 2006 bar det av till Stockholm för mig och min hustru. Idag bor familjen i Täby, berättar Pekkari. Sin nya befattning ser fyrtiotreårige Pekkari i flera olika perspektiv. – Det finns som jag ser det några övergripande målsättningar för artilleriet och funktionen indirekt eld som vi har att jobba mot. Det går naturligtvis att analysera våra utmaningar på många olika sätt, men jag vill peka på fyra olika perspektiv: 6

Johan Pekkari saluterar den svenska fanan.

– Det är en stor ära för mig att nu få överta chefskapet för Artilleriregementet, ett uppdrag som hade varit avsevärt svårare utan tidigare regementschefers gedigna arbete.

Insats- och beredskapsuppgifter – Tveklöst viktigast över tid är att säkerställa lösandet av insats- och beredskapsuppgifter, såväl regementets egna som att bidra till andra förbands motsvarande uppdrag.

Internt artilleriregementet – Artilleribataljonerna utgör först och främst ett bataljonssystem som i sin helhet ska kunna leverera ett kraftfullt understöd inom ramen för brigads strid. Vid behov ska bataljonerna naturligtvis även kunna delas upp för att t.ex. ingå med ett förstärkt kompani (artilleristridsgrupp) i en brigadstridsgrupp. Det senare utgör tillika ett steg på vägen i bataljonernas tillväxttrappa, men det måste vara tydligt för alla att det är systemet artilleribataljon som är målet. Artilleri & Luftvärn


Internt Försvarsmakten och armén – Inom Försvarsmakten i allmänhet och inom arméns brigader i synnerhet är det avgörande att säkerställa tillgången till ett tillförlitligt och robust indirekt eld-system. Härvid är det tillsammans med artilleribataljonernas utveckling framförallt två områden som måste prioriteras, nämligen granatkastarfunktionens respektive ledningssystemets utveckling. Här är det inte bara artilleriregementet som har en uppgift att lösa, men vi måste som främsta intressenter och företrädare ta ett stort ansvar för att driva arbetet framåt.

Internationellt samarbete – Det finns många anledningar för oss att ytterligare utveckla det internationella samarbetet. Två viktiga anledningar är naturligtvis möjliga stordriftsfördelar (vid t.ex. anskaffning eller vidmakthållande) respektive behovet av att kunna verka tillsammans med andra (JTAC MOA är ett prioriterat exempel), men jag vill särskilt lyfta fram ett tredje område och det är behovet av benchmarking. Utan möjlighet att jämföra oss med andra riskerar vi att slå oss till ro och därmed stanna i utvecklingen. I samband med tillträdandet den första september befordrades Johan Pekkari till överste. Artilleri & Luftvärn

Johan Pekkari tar emot Artilleriregementets standar från tillförordnade regementschefen, överstelöjtnant Stefan Fredriksson.

FAKTA Namn: Johan Pekkari Ålder: 43 Född: I Karlskoga, bor idag i Täby. Familj: Hustru Ylva. Intressen: Golf, löpning, vandring, cykling, resor, teater- och musikalföreställningar samt god mat i glada vänners lag.

Utbildning: Förutom officersexamen är Pekkari civilekonom med ekonomexamen från Örebro universitet. Det visste du inte: Johan Pekkari har en koppling till Norrbotten då hans far föddes och växte upp i Tärendö.

7


Andra raka vinsten för A 9

Elin vann ”Gladiatorerna 2014” Två gånger A 9 inom loppet av två år. Något speciellt måste det vara att vara att arbeta som officer vid Artilleriregementet i Boden då sportsliga framgångar kommer slag i slag för förbandet. Ifjol vanns TV 4:s underhållningsserie ”Gladiatorerna” av A 9-officeren Linnea Johansson. I år blev det ny damseger genom 21-åriga specialistofficeren Elin Strömblad Det är inte precist något rejält muskelpaket som möter mig och ger mig ett fast handslag i ett av officersrummen på 910:e stab-och trosskompaniets kasern. Men, låt er inte luras av den förhållandevis ganska späda kroppen. Elin Strömblads 165 centimeter långa och 62 kilo tunga men seniga kropp består inte av något överflödigt fett. Vinsten av Gladiatorernas damklass innebar också att Elin kammade hem en rejäl vinstpremie på en kvarts miljon kronor. En summa som investerats i en lägenhet i Boden och sedan har det också blivit en härlig resa tillsammans med pojk-

vännen till Kroatien och ön Brac. Elin är i stort sett nyexaminerad som specialistofficer med inriktning på ledning/ samband när jag träffar henne. Hon utstrålar ett lugn men samtidigt en tydlig vilja med vad hon vill förmedla till Artilleri & Luftvärns läsare.

– Varför valde du att bli yrkesofficer? – Jag ville testa GMU. Det fanns inte så mycket annat att välja på efter gymnasiet. Jag visste inte vad jag ville jobba med men jag var klar över att jag inte ville studera vidare. Jag hade ett jobb på ett café som jag inte trivdes med, berättar Elin. Första gången hon sökte till den grundläggande militära utbildningen (GMU) blev det dock nobben. Varför vet hon inte men skam den som ger sig. Den förnyade ansökan gick desto bättre och de fysiska testerna var det inga problem att klara för Elin som spelat fotboll i många år i Sigtuna där hon är uppväxt. GMU:n på I 19 flöt på och Elin gick vidare till den kompletterande militära utbildningen (KMU).

Namn: Elin Strömblad Ålder: 21 Bor: I Boden med pojkvän boende i Enköping där han arbetar som specialistofficer vid Ledningsregementet.

Kommer från: Sigtuna Det visste du inte om Elin: Efter vinsten i Gladiatorerna har hon för sin bedrift tilldelats förtjänsttecken i form av både Artilleriregementschefens som Arméchefens coin. Elin ska också representera Försvarsmakten i samband med Fitnessfestivalen i Göteborg i slutet av november. Under festivalen ska Elin springa Superior Race Sprint (4 km med 16 hinder) med målgång inne på festivalområdet.

8

Artilleri & Luftvärn


Karriären på ett bräde – Redan i samband med mönstringen fick jag i stort sett hela min militära karriär som underofficer på ett papper. Redan då fick jag reda på att efter GMU skulle jag gå KMU, sedan specialistofficerskurs i Enköping med inriktning på samband och därefter tjänstgöring på A 9. Att vilja byta inriktning var det inte tal om. Dessa direkta besked var nog lite chockande men jag trivdes med utbildningen även om jag vet att andra kollegor varit mer kritiska till hur Försvarsmakten genomfört antagningsprocessen, säger Elin. Elin ingick också i en den grupp av rekryter som under ett möte med försvarsministern Karin Enström berättade om brister de upplevt under rekryteringsprocessen. Det var under utbildningen till specialistofficer (SOU) i Enköping för två år sedan som Elin började träna på allvar. – Jag insåg att jag behövde bli starkare för att klara av officersrollen och det fanns alla förutsättningar för att träna ordentligt under SOU:n. När sedan kollegan Linnea Johansson vann Gladiatorerna 2012 bestämde sig också Elin för att ansöka om deltagande i programmet inspirerad av Linneas framgångar. Linnea och Elin genomförde också samtidigt GMU. Av drygt 2000 personer var Elin en av 300 som klarade TV 4:s första gallring och fick genomföra fysiska tester på senhösten ifjol. Resten vet vi idag hur det gick. Av 300 blev Elin en av 32 deltagare i Gladiatorerna 2014. Hon visade sig vara en fena på framförallt hinderbana mycket tack vare sin spänst och smidighet, färdigheter som hon behövde i samband med semifinalen då hennes motståndare hade ett försprång på nio sekunder. Ett försprång som Elin snabbt hämtade in under den avslutande hinderbanan.

Ingen specialträning – Det som var lite kul var att jag och min motståndare i finalen, Marika Ögren, lite på skämt, lite på allvar, tog i hand på att vi skulle mötas i finalen när vi genomförde det första tävlingslägret. Så blev det också. Inför avslutande hinderbanan hade Marika ett försprång på 4,5 sekund och hela finalen var knallhård fram till de allra sista hindren, balansbrädan, pyramiden och rullbandet där Elin till slut hade några sekunders marginal. Artilleri & Luftvärn

– Körde du någon särskild träning inför Gladiatorerna? – Nä, jag har inte tränat hinderbana specifikt utan kört allroundträning. Vinsten blev en chockartad upplevelse och hon bad programledaren Gry Forsell att nypa henne i armen med orden ”Gry, har jag vunnit…?” – Jag hade verkligen fullt adrenalinpåslag då efter att ha varit i inspelningsmiljö i nästan en hel dag. Alla inspelningar var långa, mellan 4-5 timmar då arenan vi tävlade i byggdes om mellan varje delmoment. För Elin väntar nu hennes allra första bataljonsövning – Höstlöv. – Höstlöv blir min första riktigt stora övning som befäl för egen trupp och jag får för första gången träffa mina soldater som är tidvis anställda. Det ser jag verkligen fram emot. Inte minst för att få bekräfta de kunskaper jag nu fått under officersutbildningen. 9


Försvarsmaterielutställning

Eurosatory lockar över 50.000 besökare Eurosatory är en världens största försvarsmaterielutställningar och lockar över 1 500 utställare. Antalet besökare överstiger 50 000 från 88 länder. Sverige är ett av de länder som sedan många år tillbaka deltar med både utställare och officiella mässdelegationer. Artilleri- och luftvärnsklubbens sekreterare, överstelöjtnant Lars Mörrby ingick i årets svenska delegation ledd av chefen för Markstridsskolan. ”Eurosatory är en mässa med inriktning mot markarenan som genomförs vartannat år veckan före midsommar utanför Paris. Jag hade förmånen att få besöka mässan tillsammans med personal från Högkvarteret, Markstridskolan, Luftvärnsregementet och Skyddscentrum. Antalet utställare är stort. I år var det 1 504 med en spännvidd från belysning, hjälmar, ruggade datorer, fordon av alla slag, containrar, artilleripjäser till UAV: er och någon helikopter. Det innebär att oavsett vilket område inom markarenan du som besökare är intresserad av finns det något att se och veta mer om. Jag har inte varit på Eurosatory tidigare vilket gör att jag inte kan jämföra med tidigare år men uppfattningen jag fick var att antalet utställare i alla fall inte var mindre än tidigare men att det nog var något färre besökare än tidigare år. Antalet besökare var 55 770 och 172 officiella delegationer från 88 länder var en del av alla dessa besökare. En av de officiella delegationerna var den från svenska Försvarsmakten med chefen för Markstridsskolan, överste Gustaf Fahl, i spetsen. Att vara med i en officiell delegation innebär att du blir mycket väl omhändertagen med en egen följeofficer och en egen chaufför men det innebär också ett späckat schema där i princip all tid är intecknad och till del även kvällstid.

10

Svenska företag visar flagg Ett stort antal svenska företag fanns representerade på mäs�sen. Saab var naturligtvis på plats med bland annat rb 70 NG och modeller av sin nya radarfamilj. Det fanns även en svensk monter där ett antal svenska företag var representerade. Jag tänkte nu också redogöra för några av iakttagelserna den svenska delegation gjorde under mässbesöket: När det gäller finkalibriga vapensystem och ammunition till dessa är uppfattningen att tillverkarna i huvudsak står kvar vid de mer kända vapenkalibrarna 9, 5.56, 7.62 samt 12.7 mm. FN HERSTAL visade dessutom deras nya AK (5.56) och den nya kulsprutan (7.62) som till 90 procent bestod av ”samma” delar i syfte att skapa mervinster i tillverkning och dessutom ge enklare hantering av reservdelar. Utvecklingen inom finkaliber verkar mer gå mot att utveckla ammunitionen inom ovan nämnda kalibersortiment. Som exempel kan nämnas RUAG som utvecklat en 9 mm projektil, vilken skall minimera splitterverkan och rikoschetter i urban miljö.

Världsklass Svenska stridsfordon står sig fortfarande bra på världsmarknaden på grund av den framsynthet som rådde vid utvecklingen. En stor del av västvärldens fordonsflottor står inför eller är under motsvarande REMO/RENO. Dessa redan kända förbättringar i ökad motorstyrka och bättre skydd samt bättre observations/eldledningssystem och digitalisering av torn kommer att förbättra användbarheten. Intressant var att flera tillverkare visade lastbilar med tvärställda sittbänkar och utan skyddsbågar. Således dåligt skydd både trafiksäkerhetsmässigt och ur bekämpningssynpunkt. Artilleri & Luftvärn


Bild ovan: Eurosatory 2014 besöktes i år av över 50.000 personer som kunde studera produkter och materiel från över 1.500 leverantörer. Bild höger: Den svenska delegationen studerade flera olika fordonsburna granatkastare. Bild nedan: Europeiska systemet VL MICA från MBDA var ett av flera luftvärnssystem som fanns att studera mer i detalj.

I det perspektivet så står sig vår gamla terrängbilsfamilj 20-40 bra. Teleskopmaster med markradar och optiska sikten samt IRV med lång räckvidd var vanligt förekommande. Allt från det israeliska företaget ”EYETAR” med en enkel markradar med kort räckvidd (800-1200 meter) till den i Rheinmetall-montern utställda sensorn med räckvidd upp mot 40 kilometer på de optiska systemen med möjlighet till exakt inmätning och sändande av målkordinater. Motsvarande sensorer skulle kunna vara lämpliga att utrusta de två framtida brigadspaningskompanierna med. Artilleri & Luftvärn

11


Intressanta luftvärnssensorer Hos tjeckiska företaget ERA fick vår delegation information om deras Electronic support measures-system (ESM), Vera-NG. Ett ESM-system är av intresse som en sensor i en framtida luftvärnsbataljon. Vera-NG ger en helt annan noggrannhet än normala ESM-system. Detta ger möjlighet att fusionera data med radar, systemet har en större noggrannhet i sida och något sämre i längd än radar. Traditionella ESM ger vinkelnogrannhet på kanske en halv grad men Vera-NG ger en tusendels grad. På 40 mils avstånd bestäms mål med mindre än 1000 meters noggrannhet. Ett antal luftvärnssystem förevisades också, bland annat Eurosam med SAMP/T. Några nyheter presenterades inte under mässan utan snarare fick representanterna från Luftvärnsregementet en bekräftelse på vilka system som kan vara intressanta framgent. Det mest intressanta som kom fram var att franska försvaret bestämt sig för att minska från fem skvadroner SAMP/T till fyra. Det är därför nu två kompletta batterier över som kan vara möjliga att köpa med kort varsel. Detta med tanke på diskussioner som förs att anskaffa nytt luftvärnssystem tidigare än nu gällande planering.

SAMP/T (ATSER 30) som tillverkas av Eurosam kan vara ett av de system som i framtiden ersätter Hawk 97-systemet.

Archer leder artilleriutvecklingen När det gäller indirekt eld förevisade BAE Archer (se artikel intill). Systemet står sig väl i den globala konkurrensen. Andra system som visades på mässan når inte upp till Archers tekniska nivå utan bygger på enklare lösningar. Av intresse var även fordonsburna granatkastarsystem. Ett antal olika system fanns att studera, huvuddelen baserade på rekylerande system med manuell laddning i de vanligaste kalibrarna i väst (81 mm samt 120 mm). Text: Lars Mörrby, materielsystemansvarig Luftvärn, arméavdelningen, Produktionsstaben.

12

En lastbil från tyska tillverkaren MAN. En fordonsfamilj som snart kommer att levereras till Försvarsmakten genom den gemensamma upphandlingen med norska försvaret. Artilleri & Luftvärn


Franska artillerisystemet Ceasar är en konkurrent till Archersystemet ute på världsmarknaden.

Kapten Robert Clason och löjtnant Linus Johansson fanns som representanter för Försvarsmakten i BAE Systems Bofors monter med Archer. Foto: Anders Persson, BAE Systems Bofors.

Italienska Oto Melara visade systemet Draco, ett multifunktionsystem mot såväl luftburna missiler och projektiler som markmål.

Delar av den svenska delegationen ledd av chefen för Markstridsskolan, överste Gustaf Fahl lyssnar på information från en av mässans utställare. Artilleri & Luftvärn

Archer visades under Eurosatory FMV och Försvarsmakten tillsammans med BAE Systems Bofors visade upp Archersystemet under Eurosatory. Ett stort antal länders delegationer besökte utomhus montern med Archer och det råder ingen tvekan om att pjässystemet väcker både intresse och beundran från besökarna. Förutom själva pjäsen bistod Artilleriregementet med två officerare, kapten Robert Clason och löjtnant Linus Johansson, båda med erfarenhet av systemet från den nyligen genomförda utbildningen av det första Archerkompaniet, 911 kompaniet. Deras kunskaper och erfarenheter från systemet bidrog till många och ingående diskussioner med artillerist från olika världsdelar. 13


Saab lanserar ny version av Carl-Gustaf Den första versionen lanserades 1948 men Saabs understödssystem Carl-Gustaf fortsätter att dominera på världsmarknaden. I samband med en demonstration i Karlskoga för dryga hundratalet inbjudna gäster i slutet av september presenterade Saab sin nya version av Carl-Gustaf M4. Hittills har över 40 länder införskaffat Carl-Gustafsystemet och förhoppningen med den nya versionen är att antalet kunder ska öka ytterligare. Till det yttre är M4-versionen mycket likt sin föregångare M 3:an men skenet bedrar. – Vi har gjort konstruktionen ännu lättare och vapnet är något kortare. Dessutom är systemet så nära rekylfritt det går att komma, förklarar Ulf Eriksson Alvtun, ansvarig för tekniskt säljstöd vid Saab affärsenhet Dynamics.

Halverad vikt Jämfört med versionen M2 har nu vikten mer än halverats från 14,2 till under sju kilo för M4. Vapnets längd understiger nu en meter och har kortats cirka sju centimeter jämfört med versionen M3. M4 kan nu också bäras laddat och säkrat, vilket medger kortare tid till verkan i mål. I samband med Saabs kunddemo som, i samarbete med Försvarsmakten, genomfördes under två dagar, 24-25 september i såväl Karlskoga som Kvarn (taktiska skjutningar) presenterades också Dynamics övriga familj av vapen för markstrid. – Vårt mål med demonstrationen var att kunderna skulle få se vad de kan förvänta sig av våra produkter och hur systemen fungerar i ett stridsscenario. Produkterna presterade precis som förväntat och jag är mycket nöjd med dagarna, säger Torbjörn Saxmo, chef för Dynamics affärsenhet Ground Combat. 14

Jämfört med versionen M 2 har vikten på Saab Dynamics senaste version av Carl Gustaf mer än halverats, från 14,2 till under sju kilo. Foto: SAAB

Officiell lansering i USA Andra nyheter som presenterades under demon var bland annat HEAT 655 CS – en ny ammunitionstyp som lanserades tidigare under året. Det är den första granaten i en ny ammunitionsserie för Carl-Gustaf som har konstruerats för att minska ljudtrycket runt vapnet. Ammunitionen gör att soldaterna på ett säkert sätt kan använda vapnet i begränsade utrymmen, vilket ökar möjligheterna att använda vapnet exempelvis i bebyggelse jämfört med traditionella vapen som avfyras från axeln. Officiellt kommer Carl-Gustaf M4 att lanseras i samband med utställningen AUSA i Washington DC 13–15 oktober 2014. Artilleri & Luftvärn kommer att återkomma med en mer detaljerad artikel om M4 och Saabs övriga portfölj av burna vapensystem i kommande nummer. Artilleri & Luftvärn


ODIN

Fire support system ODIN FSS offers advanced Fire Support for guns and mortars in various organizational structures. It is a distributed computer based field artillery fire control system making fire support more effective on battery, battalion, brigade and division levels.

WORLD CLASS - through people, technology and dedication www.kongsberg.com Artilleri & Luftv채rn

15


Ny organisation på Högkvarteret Sedan första januari i år har högkvarteret en ny organisation. Det är främst två skäl till omorganisationen. Antalet befattningar skulle minskas med ungefär tvåhundra samtidigt som arbetssätt och gränssnitt mellan FMV och Försvarsmakten (FM) förändras när det gäller anskaffning och vidmakthållande av materiel.

16

I högkvarteret har det sedan omorganisationen delvis blivit en ny rollfördelning mellan ledningsstaben, insats- och produktionsledningen. Enligt Försvarsmaktens intranät Emilia har Chefen för ledningsstaben under överbefälhavaren uppgiften att leda, samordna och följa upp Högkvarterets verksamhet samt vara ansvarig för området verksamhetsledning. Processer, delprocesser och aktiviteter inom detta område resulterar i underlag för överbefälhavarens beslut, rapportering och svar till regeringen samt direktiv, uppdrag, order och bestämmelser för chefer och enheter inom Högkvarteret avseende samordning, inriktning, genomförande och uppföljning av verksamheten. Produktionsledningens övergripande ansvar är att producera krigsförband för att kunna genomföra insatser nationellt och internationellt. Insatsledningen blir användare av förbanden vid insatser både nationellt och internationellt.

Chefen för Arméavdelningen produktionsleder elva organisationsenheter i FM. Avdelningen ansvarar för att utbilda och utrusta krigsförband för insatsorganisationen som är underställda 11 av dessa organisationsenheter, utveckla, vidmakthålla och avveckla ett antal materielsystem som ingår i krigsförbanden samt samordna marksäkerheten inom hela Försvarsmakten. C PROD Armé är tillika FM marksäkerhetsföreträdare. Arméavdelningen har ett nära samarbete med Armétaktisk stab. Arméavdelningen har alltså fått ett utökat ansvar när det gäller krigsförbanden, vilket är en av de stora fördelarna i den nya organisationen. Det är enklare när en chef har det totala ansvaret att utveckla, vidmakthålla och producera krigsförband. Det utökade ansvaret har inte inneburit att personalstyrkan har blivit större vilket gör att vi behöver finna nya arbetsmetoder för att bli effektivare.

Bytte befattningar

Förändrat gränssnitt

Det ansvar som insatsledningen tidigare hade för att kravställa och utveckla krigsförband är överfört till Ledningsstaben (LEDS) och Produktionsledningen (PROD). I samband med omorganisationen bytte även cheferna för Insatsledningen (INS) och Produktionsledningen befattning vilket innebär att generallöjtnant Göran Mårtensson, med rötterna i artilleriet, idag är insatschef och generallöjtnant Anders Silwer är produktionschef. Arméavdelningen som jag tillhör och som är en del av Produktionsledningen har en helt ny organisation och även en hel del ny personal. I samband med omorganisationen överfördes inspektörerna från INS till PROD och de benämns numer Arméchef (AC), Marinchef (MC) etc. Arméavdelningen har idag det totala ansvaret för krigsförbanden inklusive personal och materiel. Delar av detta låg tidigare hos INS ATS men överfördes vid omorganisationen till PROD.

När det gäller materielanskaffning kommer gränssnittet mellan FMV och FM att förändras. FMV skall i framtiden ta ett större ansvar. FM skall som, som det heter, beställa på en högre systemnivå. FM skall inte beställa enskild material utan beställa kompletta system. Det kan exempelvis innebära att beställning görs av ett komplett luftvärnssystem inklusive robotsystem, radarstationer och andra sensorer, sambandssystem med mera istället för att beställa enskilt materielsystem. Det innebär också att den kravställning som FM skickar till FMV när ett nytt system skall anskaffas inte kommer att vara lika detaljerad som hittills utan beskriva den förmåga systemet skall ha utan att gå in på tekniska detaljer. Exakt hur detta skall gå till är dagsläget inte klart. Arbete med att klara ut det pågår och avsikten är att det mesta skall fungera från 1 januari 2015. Text: Lars Mörrby, materielsystemansvarig Luftvärn, arméavdelningen, Produktionsstaben. Artilleri & Luftvärn


Force protection is our mission As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, lethality and survivability of troops deployed in harm’s way, and also enables the networking of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of products in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

17


Intensiv utbildning för brasilianska luftvärnsinstruktörer Brasilianska instruktörer utbildas just nu i Saab Dynamics luftvärnssystem RBS 70 som ska användas i skyddet av Brasiliens luftrum. Artilleri & Luftvärn har fått en liten inblick i det pågående utbildningsarbetet i Karlskoga. För en tid sedan slöts avtal mellan Saab Dynamics och brasilianska armén gällande leveranser av luftvärnsrobotsystem 70 (RBS 70). Ett kontrakt som förutom själv hårdvaran, luftvärnssystem, simulatorer samt utrustning för nattkapacitet också omfattar utbildning av instruktörer och tekniker.

Intensiv utbildning Som en del av avtalet utbildas nu för fullt i Karlskoga ett antal brasilianska instruktörer för att de ska föra kunskapen vidare till operatörer inom den brasilianska armén. En utbildning som ger deltagarna systemkompetens samt grundlig praktisk kunskap om hur systemet hanteras, något som framförallt görs genom upprepad simulationsträning. En inlärningsmetod som för deltagarna själva är annorlunda mot vad de är vana vid, konstaterar kapten Lobo Vianna, en av instruktörerna. – Här nöter vi in kunskapen så att det verkligen sitter och det är något jag verkligen gillar. Då lär vi oss ordentligt, något som är oerhört viktigt då vi ska föra den här kunskapen

Full fart på robot 70-utbildningen i Saab Dynamics simulatorhall i Karlskoga. 18

Artilleri & Luftvärn


Brasilien kommer snart att starta utbildning på plats vid Brazilian Anti-Aircraft and Coastal Artillery School.

Laser guidance imponerar Det sticker verkligen ut och lär vi oss hantera det på ett bra sätt kommer vi få ut mycket av systemet”

vidare till våra operatörer, säger Lobo Vianna, instruktör inom Brazilian Anti-Aircraft and Coastal Artillery School. Chefsinstruktören Leif Sätterström som porträtterades för några nummer sedan i Artilleri & Luftvärn är mycket nöjd med hur deltagarna tagit emot utbildningen. Samtidigt påpekar han att språket är en utmaning: – Språket brukar alltid vara ett besvärligt hinder vi ställs inför under denna typ av utbildningar men hittills har det fungerat bra. Deltagarna är väldigt intresserade och motiverade av att lära sig och jag tycker att vi har en bra dialog, säger Leif Sätterström. Artilleri & Luftvärn

Utbildningens deltagare lovordar RBS 70-systemet för bland annat dess användarvänlighet men det som framförallt lyfts fram är systemets Laser-guidance-funktion: – Systemet är lätt att använda. Det som verkligen överraskar mig och mina kollegor är systemets Laser guidance. Det sticker verkligen ut och lär vi oss hantera det på ett bra sätt kommer vi få ut mycket av systemet”, menar Lobo Vianna. Leverans av systemet kommer ske i två omgångar och den första genomfördes före sommaren. – Vår förhoppning är naturligtvis att denna order följs av fler beställningar både på det befintliga systemet och i förlängningen även på RBS 70 NG-versionen av systemet. Affären med Brasilien är en bekräftelse på systemets starka position på marknaden och vi är väldigt nöjda över att ännu ett land har anslutit sig till RBS 70-familjen, säger Leif Lundin, försäljningsansvarig luftvärn inom Saab Dynamics. 19


Premiärflygning genomförd

Saab lanserar nytt skyddssystem mot luftvärnsmissiler Verkan och motmedel, en ekvation som alltid är styrande för utveckling av ny försvarsmateriel. Denna gång är det Saab som presenterar ett nytt så kallat självskyddssystem för stridsflygplan – Enhanced Survivability Technology, ESTL. Första provflygningen med systemet genomfördes i början av sommaren. ESTL är ett modulärt uppbyggt självskyddssystem utformat för strids- och transportflygplan och som kan anpassas mellan enskilda flygningar med hänsyn till vilken typ av uppdrag som ska genomföras. Systemet har förmåga att utföra preventiv fällning av pyrotekniska facklor och radarreflekterande remsor, upptäcka och varna för anfallande missiler och skjuta framåtriktade, raketdrivna IR-facklor.

20

– ESTL ger bättre förutsättningar för överlevnad under uppdrag i strids- och konfliktsituationer. Traditionella motmedel kan visa sig otillräckliga mot de senaste generationerna av jaktrobotar och luftvärnssystem, men ESTL-konceptet inkluderar även en modul som skjuter IR-facklor framåt, säger Carl-Johan Bergholm, chef för affärsenhet Electronic Warfare Systems inom Saab i ett pressmeddelande. Tillsammans med robotskottsvarnare och möjligheten att preventivt fälla IR-material och radarreflekterande remsor utgör ESTL ett gott skydd mot de senast utvecklade missilsystemen, hävdar Saab. Inte minst tror Saab att systemet kommer att vara attraktivt för kunder med en mer ålderstigen flygplansflotta då flygplan med design från 80-talet kan få ett effektivt skydd.

Artilleri & Luftvärn


Foto: Saab AB

Dagens signalbehandling gör det möjligt för anflygande missiler att särskilja det verkliga målet från skenmål som fälls i fel riktning och separerar för fort från det egna flygplanet. Istället måste dagens moderna missiler luras bort från det verkliga målet genom att skenmål skjuts i samma riktning som flygplanet flyger – framåt. Den gemensamma nämnaren som Saab har funnit är att samtliga av dagens aktiva stridsflygplan bär någon form av missil. Lösningen blev då att kopplingen mellan platt-

Artilleri & Luftvärn

formen och systemet sker via missilbalkarna. Det modulkoncept som tagits fram har inte heller något motstycke på världsmarknaden då ESTL kan anpassas inom mindre än en timma efter den gällande hotbilden. ESTL kan därmed användas på många olika flygplanstyper och dessutom skiftas mellan olika flygplan. Massan och de aerodynamiska egenskaperna är jämförbara med missilerna, vilket underlättar integrationen och certifieringen i olika flygplanstyper, konstaterar Carl-Johan Bergholm.

21


Hemvärnet

Försök med granatkastarförband Hans-Göran ”HG” Johansson fyrar av ett brett leende efter att han har avslutat den första omgången utbildning av Nationella skyddsstyrkorna/Hemvärnets försök med granatkastarförband. Ett försök som drivs av Dalregementsgruppen i Falun. – Jag kan inte vara annat än imponerad över att så mycket kunskap om batteriplatstjänst sitter kvar i mina elevers huvuden. För egen del var det nästan sju år sedan jag lämnade Försvarsmakten och det är klart att jag känner att jag har vissa kunskapsluckor att ta ikapp. Mina elever gjorde sin värnplikt för 15 år sedan och än längre tillbaka men har ändå mycket detaljkunskaper kvar i sina skallar, säger HG. Själv arbetar han idag med att leda utbildningsprojekt inom Trafikverkets nationella HR-avdelning med säte i Borlänge. Han har dock gedigen erfarenhet av granatkastartjänst sedan drygt tjugo år tillbaka och fick frågan från Dalregementsgruppens chef i Falun, överstelöjtnant Mikael Lundin, om han vill vara en av plutonens instruktörer med ansvar för all batteriplatsutbildning med fokus på handhavande av SKER (Skjutelementräknare).

Försvarsmaktens utvecklingsplan Försöket med Dalabataljonen i fokus görs med stöd av Försvarsmaktens utvecklingsplan (FUP). Enligt FUP ska hemvärnsförbanden/Nationella skyddsstyrkorna under perioden 2017-2023 ”tillföras ett lämpligt granatkastarsystem”. – En utveckling som är en konsekvens av den återupptagna nationella försvarsplaneringen. Att vi inom Hemvärnet ska ha förmåga till eget understöd av indirekt eld är då en viktig komponent för att kunna lösa stridsuppgiften skydda och försvara vid högre konfliktnivåer. En slutsats som den senaste försvarsberedningen är enig om, säger Mikael Lundin. 22

Rekryteringskampanj Under våren har en rekryteringskampanj framgångsrikt genomförts riktad mot f.d. värnpliktiga soldater och officerare med bakgrund inom granatkastare och artilleri. Under hösten genomförs kompletterande utbildning av chefer och instruktörer och den avslutas med en krigsförbandsövning i november för samtliga soldater. En central fråga i samband med försöksverksamheten är om det är möjligt att rekrytera, utbilda och vidmakthålla granatkastarförband inom hemvärnets utbildningssystem. – En viktig fråga för vårt försök är att utröna om det är möjligt och vad det kostar att befattningsutbilda GMU-soldater med tre månaders utbildning, säger Lundin. Organisations- och metodförsöket sker också samtidigt som arbetet med nästa generation målsättning för insatsorganisation 2018 pågår med preliminärt fastställande i slutet av år 2016. HG Johansson ser fram emot kommande utbildningsomgång med målet att genomföra den första skarpskjutningen under våren 2015. – Jag känner stor tilltro till mina elever och de andra soldaterna i plutonen. Det finns ett härligt ”go” i gänget. Personligen har jag inga bekymmer med att, så länge säkerheten är uppfylld enligt gällande krav, mina elever överglänser instruktören. Vårt mål är nu att klara den kommande certifieringen, säger HG Johansson. – En framgångsfaktor är också ett nära samarbete med manöverbataljonens granatkastarplutoner vid Livgardet. Uppdraget ska naturligtvis även genomföras i nära samverkan med Försvarsmaktens funktions- och sakområdesansvariga för indirekt eld och granatkastarfunktion, poängterar Mikael Lundin. Artilleri & Luftvärn


Foto: Privat Till vänster: I april ska det smälla rejält på Faluns skjutfält. Då ska den första skarpskjutningen någonson genomföras med granatkastare med personal från Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna. Till höger: Kapten Hans-Göran "HG" Johansson, en av de erfarna granatkastarbefälen som nu deltar i utbildningen av hemvärnets första granatkastarpluton.

Några av försökets delmål: • Pröva och redovisa förslag till metod och kostnader för att rekrytera och utbilda befäl och soldater som genomfört värnplikt eller varit anställda med genomförd utbildning avseende indirekt eld. • Pröva och redovisa förslag till metod och kostnader för att befattningsutbilda soldater med endast genomförd grundläggande militär utbildning. • Pröva och redovisa förslag till metod och kostnader för vidmakthållandeutbildning inom ramen för hemvärnets utbildningsystem. • Ta fram en metodbeskrivning hur indirekt eld från hemvärnsgranatkastarförband ska integreras i hemvärnsbataljonens väpnade strid.

Organisation av prövad granatkastarpluton samt stödfunktioner: Bataljonsstab Bataljonsartillerichef/bekämpningschef (1) Överstelöjtnant Mikael Lundin. Foto: Försvarsmakten.

Artilleri & Luftvärn

Ledningspluton Eldsignalledare (1) Eldledningstropp (12) 1.eldledningsgrupp (6) 2.eldledningsgrupp (6)

Granatkastarpluton (41) C pluton (1) Stf C pluton (1) Rekognoseringsgrupp (3) Batteriplatsgrupp (4) 1.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6) 2.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6) 3.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6) 4.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6) Ammunitionsgrupp (6)

23


Förre försvarsministern Karin Enström besökte tillsammans med ÖB, general Sverker Göranson 92:as krigsförbandsövning.

Mer avancerade övningar för 92:a artilleribataljonen Vid A 9 i Boden har 92:a artilleribataljon uppgiften att utveckla den första artilleribataljonen bestående av övervägande deltidspersonal. Detta innebär bland annat att skapa metoder och rutiner för verksamhet med deltidspersonalen, både officerare och soldater, för att identifiera hur dessa personalkategorier i framtiden skall kunna integreras i krigsförbandens verksamhet på ett effektivt och smidigt sätt. Deltidssoldater som för närvarande är rekryterade har sitt ursprung i värnplikten och är därför i behov av om- och nyutbildning. Efterhand som kunskapen vid bataljonens kaderstab vuxit har komplexiteten i övningsverksamheten också ökat. Numera genomförs varje år ett antal krigsförbandskurser (KFK) omfattande såväl ledning, logistik, etjänst, fordonsutbildning som pjästjänst med mera. Dessa kurser ligger normalt i början av året för att senare valideras i en krigsförbandsövning (KFÖ). Årets övningsverksamhet vid 92:a artilleribataljonen avslutades strax innan semestern med en KFÖ som omfattade 921:a artilleristridsgruppen samt delar ur 913:e pjäskompaniet. 24

Archer bemannades av deltidssoldater Det som gjorde årets övning speciell var att för första gången genomfördes skjutningar med Archer bemannad av deltidssoldater. Att stridsgruppen nu kommit så långt i sin utveckling är ett gott betyg åt de befäl som dagligen jobbar på bataljonen, men också åt A 9:s policy att vid övningstillfällen dra ihop krigsplacerad personal från andra delar av regementet för att tillsammans under kortare tid helt fokusera på pågående kurser och övningar. Årets KFÖ planerades och leddes av bataljonstaben som löste uppgift som högre chef, men också blå-gul övningsledning. Med stöd av GPS-baserad teknik har enheter kunnat följas i realtid samtidigt som radiotrafik och datakommunikation speArtilleri & Luftvärn


Övlt. Thomas Bjerregaard lats in för att användas i fortsatt utbildning och utvärderingar. Som bataljonens chef är jag både nöjd och stolt över de stora och viktiga steg som vi i år tagit i resan mot att skapa en självständig stridsgrupp vilket är det första steget mot en komplett bataljon. Att försvarsminister Karin Enström och ÖB, general Sverker Göranson valde att besöka bataljonens KFÖ är ett mycket gott betyg på nivån som vi håller i vår verksamhet, och vilket gott anseende Artilleriregementet åtnjuter när det gäller arbete med deltidspersonal.

Thomas Bjerregaard är sedan 2013 chef för 92.artilleribataljon. Bjerregaard har sin bakgrund i artilleriet och påbörjade sin karriär vid A3 Kristianstad 1990. Sedan 2005 tillhör han A9 i Boden. Han har innehaft befattningar på alla nivåer inom artilleribataljonsystemet och kommer närmast från studier i USA.

Gott betyg från ÖB ÖB uttryckte sitt gillande om att planering och upplägg av övningen stämde väl överens med hur han ser på den flexibilitet som kommer att krävas av oss med det nya personalförsörjningssystemet. I sina avslutningsord så nämnde försvarsministern hur imponerad hon var över förbandsandan vid bataljonen och det engagemang som alla visade upp. Förbandsandan är och förblir den kanske viktigaste faktorn i byggandet av ett krigsförband, och andan hos bataljonens deltidspersonal är fenomenal! Med den anda som finns så blir det lättare att övervinna framtida utmaningar. Jag har för chefer i alla nivåer i FM lyft upp just andan och viljan hos min deltidspersonal, och hur deras inställning lyfter och vitaliserar vardagen för oss fast anställda. Vi fast anställda ser alltid fram emot att de skall komma in och öva eftersom vi själva utvecklas så mycket, och för att det är så kul att träffas helt enkelt! Naturligtvis är K-personalen också oerhört viktig och en förutsättning för verksamheten vilket jag tyckte att stabschefen, major Johan Gröhn, uttryckte på ett bra sätt när han beskrev förhållandet mellan de olika kategorierna under stabens utvärdering av övningen: - Utan K inga T – utan T inga förband! Vi har alla olika roller men alla kategorier av personal behövs. Text: Thomas Bjerregaard Foto: Viktoria Välilä, Artilleriregementet Artilleri & Luftvärn

Ovan: Det som gjorde årets övning speciell var att för första gången genomfördes skjutningar med Archer bemannad av deltidssoldater. Nedan: En eldledningstropp i full färd att skicka måldata till pjäserna. 25


Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Stefan Jönsson Luftvärnsregementet Box 515 301 80 Halmstad Tel: 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Leif Sätterström är nu världsunik. Ingen annan har skjutit över 200 skarpa skott med robot 70.

Leif har skjutit sin 200:e robot Kommer ni ihåg Saab Dynamics chefsinstruktör Leif Sätterström som porträtterades i årets första nummer. Då när Artilleri & Luftvärn träffade Leif för mer än ett år sedan var han på väg att skjuta sin 200:e robot 70. Nu är det också gjort. I augusti smällde Leif iväg robotskott nummer 200 i samband med en demonstrationsskjutning med robot 70 New generation. -Detta innebär att jag nu måste leva i mer än hundra år om jag överhuvudtaget ska få chansen att se Emil skjuta sitt 200:e skott, säger Leif och skrattar. Passningen är till kollegan Emil Holm som när nu Leif ämnar att gå i pension om något år övertar ansvaret som chefsinstruktör för robotutbildningar inom Saab:s affärsområde Dynamics. 26

Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2014 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftv채rn

27


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.