Artilleri- & Luftvärn nr 4 2018

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 4 2018Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 4 | 2018 | årgång 147 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material.

Innehåll Vice ordförande har ordet: Fler medlemmar under 2018_____________________________________________ 4 Ulf Gullberg & Tomas Lund Största Natoövningen på flera decennier___________________________________ 6 Erik Lanzén En kadetts tankar om TRJE18___________________________________________ 10 Mathias Johansson Lyckad övning för Luftvärnet___________________________________________ 14 En lösning i sikte för Försvarsmaktens ledningssystem?_____________________ 16 Regeringen vill inrätta försvarsgrensstaber_______________________________ 19 Anders Carell Den slutgiltiga analysen av Krigsvetenskapsakademiens analys_______________ 20 Nya granatkastarbandvagnen 90 _______________________________________ 26 Full fart på införandet av robotsystem 98_________________________________ 28 Carl Sjöstrand 300 luftvärnare till Fort Sill____________________________________________ 30 Saab bildar ny affärsenhet för radarsystem_______________________________ 33 Klubbmöte Boden___________________________________________________ 34 Nicholas Madison Klubbmöte Halmstad_________________________________________________ 36

Omslagsbild: Nu är det klart. Artillerilokaliseringsradarn Arthur ska livstidsförlängas. Den 4 december undertecknades avtalet mellan FMV och Saab. Samtidigt övade Artilleriregementet med sina befintliga system i trakten av Boden. Foto: Rein Pella, Artilleriregementet,

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Vice ordföranden, Jonas Lotsne har ordet

Fler medlemmar under 2018 Verksamhetsåret är inne på upploppet. Jag konstaterar att föreningen återigen och kanske mer än tidigare uppfyller målsättningarna att verka för utveckling av funktionerna luftvärn och artilleri samt föra en debatt och diskussion i dessa frågor. Ett sätt att informera om verksamheten samt föra debatten är vår tidskrift som du nu läser. Detta nummer, inklusive årets tidigare utgåvor, visar framåtandan, bredden och djupet föreningens verksamhet. Jag och styrelsen gläds åt ökande medlemsantal och därmed också ett ökat intresse för vår tidskrift. Det gör att vi når ut till en bredare krets som gemensamt kan bidra till att driva våra angelägna frågor framåt. Ett annat sätt att informera kring, och debattera, betydelsefulla frågor är exempelvis på föreningens klubbmöte som nyligen genomfördes i Halmstad och Boden. Därtill anordnar föreningen högintressanta seminarier och årsmöten och finns naturligtvis också på föreningens hemsida och på social medier.

Intressant debatt att följa I detta nummer kan ni bland annat ta del av berättelser och erfarenheter från övning Trident Juncture 18 som genomfördes tidigare i höst i Norge. Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar där Sverige förutom med artilleri och luftvärn också deltog med delar av övriga armén, flygvapnet och marinen. Vidare kan ni läsa Anders Carell, pensionerad brigadgeneral och Artilleri- och Luftvärnsklubbens hedersmedlem, intressanta inlägg om behovet av att utveckla det militära försvaret. Texten är en del av ett treårigt arbete som bedrivits av Kungliga Krigsvetenskapsakademiens projekt ”Krigsvetenskap i det 21. Århundradet”. Projektet har studerat och analyserat läge och krav för det svenska totalförsvaret, civilt och militärt, samt tagit fram förslag till framtida inriktning i ett tio- till femtonårs perspektiv. Det blir intressant att följa denna debatt och också koppla den till den rapport som försvarsberedningen kommer lämna till regeringen senast den 14 maj 2019. 4

Tack för ert engagemang Oavsett utgång av debatten, inklusive framtida beslut, vill jag tydlig framhålla att artilleriet och luftvärnet har haft ett fantastiskt verksamhetsår och flyttat fram positionerna ordentligt. Bidragande till detta är naturligtvis grundutbildning med plikt och en ökad övningsverksamhet i kombination med nyanskaffning av modern materiel samt all annan verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och vid våra förband. Sedan måste jag också nämna den kunskap och källa till krafts som finns bland föreningens medlemmar och andra intressenter som är helt avgörande för funktionernas utveckling. Jag vill tacka alla medlemmar för ett fint engagemang under det gångna året. Vidare vill jag uppmana er som finner det intressant att delta på nästa års seminarier och årsmöten i enlighet vad som framgår av inbjudan i tidskriften. Tack för inspiration, kunskap och att ni delar med er av synpunkter och erfarenheter! God jul & Gott Nytt År!

Foto: Mats Engfors

Artilleri & Luftvärn


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon ■ Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition ■

Specialammunition ■ Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar ■

För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Trident Juncture

Största Natoövningen på flera decennier Nyligen avslutades NATO:s största övning i norra Europa på flera decennier - Trident Juncture. Under tiden 25 oktober till 7 november fanns ungefär 50 000 soldater och officerare på plats i mellersta Norge samt även Sverige. Exklusivt för Artilleri och Luftvärn berättar artillerimajorerna Ulf Gullberg och Tomas Lund om deras intryck av övningen i egenskap av observatörer för andra brigaden. ”Det svenska bidraget under Trident Juncture bestod av cirka 2 200 personer varav 1 900 bemannade en multinationell brigad bestående av andra brigaden med stab, 191:a mekaniserade bataljonen, 71:a motoriserade bataljonen, 91:a artilleribataljonen och 612:e luftvärnskompaniet samt förband för fältarbeten, logistik, ledning, samband och spaning.

Tidiga utmaningar Den svenska brigaden ställdes tidigt inför några rejäla utmaningar i terräng med relativt få vägar och kanaliserande med höga berg och vattendrag samt ett brigadområde som var mer än dubbelt så stort som ett ordinärt. För att lösa sina uppgifter disponerade brigadchefen två manöverbataljoner varav den enas fördelar var främst slagkraft och den andras snabbhet. För att möjliggöra tillgång på luftvärnsskydd fanns enheter ur en norsk luftvärnsbataljon som täckte delar av brigadens område. Den sidoordnade norska brigaden förfogade över High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) ur amerikanska marinkåren som förstärkte vår brigads artillerifunktion. Den huvudsakliga fienden var en tysk brigad som innehöll två tyska, en holländsk och en norsk (Telemark) bataljon. Detta sammanhang ställde särskilda krav på funktionerna Luft och Indirekt bekämpning samt Ledningssystem.

Samband Normalt sett utnyttjar brigaden ett mobilt kärnnät (MKN) som via länkar ger den transmission som erfordras för yttäckande samband för såväl tal som data. Utöver detta nyttjar man 6

även radio HF (kortvåg.) Under Trident Juncture har man tvingats till en lösning där några länkar har ersatts med system MobSat (via satellit). Detta berodde på en stor begränsning av antalet tilldelade frekvenser samt det stora brigadområdet (ungefär 15 mil djupt). Normalt leds brigaden via radio på BrigL. Andra sambandsmedel nyttjas för exempelvis funktionsledning där bekämpning främst nyttjar BrigD Bek (PC-dart). För samband (Mission Secret) med Högre chef (LCC-North) användes FMN (Federated Mission Networking) med tal, data och videosamtal.

Luftläge ”ODIN 02 this is Rock, radio check – over”! Så låter det när ett finskt flygförband för Close Air Support (CAS) checkar in, berättar major Thomas Backteman från brigadstabens luftlag. Han fortsätter att beskriva luftlagets verksamhet: luftcellen i brigadstaben leder allt flyg över brigadområdet i form av flyg, helikoptrar, UAV och artilleri. Metoden bygger på tilldelning av en HIDACZ (High Density Airspace Control Zone) där luftbefälet i StriC leder i realtid via telefon, radio, flygradio och FMB (Försvarsmaktens Broadcast på P4-nätet). Planeringen av uppdrag och samordning med högre chef sker i luftcellen som i första hand är en samverkansorganisation för flygvapnet där två flygvapen- och en luftvärnsofficer samsas. Dynamiken var inte så stor när alla uppdrag skulle begäras 72 timmar innan genomförande. Att i detalj veta vad som ska göras om 72 timmar är inte helt okomplicerat och åtskilliga behov har avslagits eftersom de kommit in för sent. När det gäller CAS (Close Air Support) med flyg har vi valt att


öka flexibiliteten genom att alla JTAC:s (Joint Tactical Air Controller) har kunnat överta ursprungliga JTAC:s identitet. Övningen har givit många lärdomar om hur vi måste hantera verksamheten samt fördjupat vår kunskap och förståelse för användningen av det ytterst potenta vapensystem som attackflyg är inom ramen för brigadens strid avslutar Thomas Backteman.

Indirekt bekämpning En stor utmaning i denna typ av terräng och med stora avstånd har varit hur man får efterfrågad verkan av artilleribataljonen. Med i huvudsak två genomgående vägar åtskilda av fjäll (mask i såväl uppgående som nedgående grenen) krävdes genomgripande planering och rekognosering. Under ett

Delar av brigadens spaningskompani avvaktar på att flygas ut ur stridsområdet med tyska helikoptrar. Foto: Rickard Törnhjelm, Försvarsmakten. Artilleri & Luftvärn

7


Överste Lennart Widerström, chef för andra brigaden diskuterar sin stridsplan med överstelöjtnant Andreas Ziegenfeldt, chef för 71:a mekaniserade bataljonen. Bilden till höger: två rutinerade artillerister arbetar i brigadstabens bekämpningslag, major Peter Wiss och kapten Mats Frånberg.

skede användes artilleribataljonen som ”fjärrpv-system” med hårdmålsgranater som mängdammunition och understödde manöverbataljonerna med ett artillerikompani vardera. Bekämpningslagets två bekämpningsofficerare samgrupperade med underrättelsefunktionens inhämtningsledare i ”und-/bekhytten”. Laget deltar bland annat i sensorsamordningen med fokus på integrerade underrättelse- och bekämpningssystem. Detta handlar främst om att få optimal verkan av främst brigadspaningskompaniet och artilleribataljonens sensorkompani. Brigaden agerade i en divisionskontext (LCC-N) som omfattade en verkansprocess med möjlighet att få disponera andra verkanssystem. Detta resulterade i flertalet insatser med direkt flygunderstöd inom brigadens område. Vid några tillfällen fick brigaden disponera HIMARS och GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) vilket bland annat resulterade i att ett fientligt luftvärnsbatteri Patriot och en brigadledningsplats bekämpades.

Chefen för Bekämpningslaget, Peter Wiss, lyfter fram ett antal framgångsfaktorer: -”Det krävs ett intimt samarbete mellan bek och und i planering och genomförande av inhämtning, bearbetning och bekämpning av högvärdiga mål. Det är mycket viktigt att känna till riskfaktorer som kan skapa suboptimering av insatserna.” Sammanfattningsvis var detta en mycket intressant och mångfacetterad övning att följa för två gamla ”rävar” som oss artikelförfattare.

Artillerimajorerna och tillika denna artikels författare fångade på bild. Tomas Lund (t.v) är artillerist från dåvarande A 4 och har tillsammans med Ulf Gullberg tjänstgjort i många år vid andra brigadens stab. I dag tjänstgör duon som reservofficerare. 8

Artilleri & Luftvärn


VERA-NG SEES W IT HO UT B EEI NG SEEN VERA-NG is a unique and proven world leading integrated passive surveillance and ELINT system designed for 3D real-time detection, location, identification and tracking of airborne, ground and naval targets.

www.omnipol.com

Artilleri & Luftvärn

E X PERIENCE • I N N O VAT I O N • S O LU T IO N S

9


En kadetts tankar om Trident Juncture 2018:

”Mer relevant befattning går inte att få under en stor övning” Erik Lanzén är blivande artilleriofficer. För Artilleri & Luftvärn har han skrivit om den pågående utbildningen som han nu är på väg att slutföra. En av uppgifterna under det verksamhetsförlagda skedet är att ingå i olika befattningar. Under storövningen Trident Juncture 2018 (TRJE) gick kadett Lanzén i befattning som pjäsplutonchef. Exklusivt för Artilleri & Luftvärn berättar Erik Lanzén om sina iakttagelser under TRJE. ”Som kadett under utbildning är det mycket givande att ges möjlighet att delta på större förbandsövningar och därigenom få möjlighet att praktiskt utöva ledarskap men också på nära håll få se större förband samverka och tillsammans lösa stridsuppgifter. Detta bidrar också till en ökad förståelse för taktik och stridsteknik men också för flera tekniska system. Sammantaget kopplar det väl an mot officersprogrammets ämnen krigsvetenskap, ledarskap och militärteknik.

Pjäsplutonchef Under TRJE har jag haft förmånen att gå som plutonchef för en av 91:a artilleribataljonens två deltagande pjäsplutoner. Bataljonen utgjordes under övningen av ett stab- och trosskompani, ett reducerat pjäskompani samt delar ur en eldledningspluton. För mig som kadett som till vardags läser tredje året på officersprogrammet och för närvarande genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid ArtSS kunde jag inte ha en mer relevant befattning än just pjäsplutonchef. Jag är också mycket positivt överraskad över hur tekniken har fungerat samt hur väl jag själv kunnat verka i pjäsen trots min ringa erfarenhet av systemet. Övningen inleddes för vår del med operativa transporter längs landsväg och med flyg till slutpunkt Hede i Härjedalen. Där samlades förbandet och personalen som flugit ner från Boden fick grepp om sin materiel och sina fordon. 10

Från Hede framryckte sedan bataljonen över norska gränsen till samhället Brekken där förberedelser och viss utbildning genomfördes, bland annat utbildning på nya krigsbro 8. Under stridernas inledning understödde bataljonen brigadens strid i området Röros-Os-Tolga och söderut. Inledningsvis genomförde brigaden ett anfall längs två vägar i sydlig riktning. I detta skede understödde vi det som inom artilleriet kallas TTS-anfall, Taktisk Typsituation Anfall, vilket innebär ett rörligt uppträdande, både med pjäser och ammunitionsfordon relativt långt fram i brigadområdet, kanske lite väl långt fram vid vissa tillfällen. Under detta skede sköts en större mängd granater i snabb följd enligt en brigadeldplan, något jag upplever mycket positivt samt med ett gott utfall.

Vilseledning och långa marscher Efter ett par dagars anfall med bland annat vilseledning och längre marscher skulle nu brigaden övergå till fördröjningsstrid. Kanske var bataljonen även under detta skede lite väl långt fram med skjutande enheter. Ett par pjäser fick också sammanstöt med norska spanings/jägarförband vilket var ett nyttigt uppvaknande för kompaniet vad gäller eget skydd. Glädjande nog lyckas kompaniet av en händelse ta fyra tyska krigsfångar, vilket skapade oväntade utmaningar för en del. Artilleri & Luftvärn


Under ett återhämtningsdygn hade vi förmånen att kunna förläggas på en bondgård där lokalbefolkningen visade prov på stor gästfrihet. Detta var återkommande under övningen och både lokalbefolkningens välvilja samt de norska lagarna gällande möjlighet att öva och gruppera på civil mark medför att vi kan agera med en stor grad av realism. Fördröjningsskedet präglas av olika eldtillståndsförfaranden och varierade understödsbehov där eldsignaleringarna varierat i allt från utförliga eldplaner till angivning med UPK, riktning och avstånd vilket emellanåt kräver en del handpåläggning både hos kompaniledningen och hos oss i pjäserna. Inifrån pjäsen har jag inte alltid hela bilden men skedet för oss präglades av skjutningar på långa avstånd och mycket hårdmålsgranater. Vi sköt även enstaka skjutningar med precisionsgranat. Framförallt hårdmålsgranaterna har skapar stora problem för den anfallande fienden och övningen avslutas även senare i detta skede med att fienden inte lyckas framrycka så långt som väntat. Ammunitionstjänsten är alltid en utmaning, särskilt då terrängen ofta tvingar oss att stanna på vägen, men även om vi under denna övning aldrig skjutit några skarpa granater har vi ändå alltid låtit ammunitionspåfyllningar ta realistiskt lång tid med omgruppering mellan påfyllnadsplats och eldställning samt själva ammunitionspåfyllnaden. Artilleri & Luftvärn

Det var kring vägarna 26 och 28 i mellersta Norge som huvudscenariot för Trident Juncture utspelade sig. Ett vägnät som minst sagt hade sina begränsningar, vilket många civila bilister insåg när långa kolonner av militärfordon passerade förbi. Foto: Jesper Sundström, Försvarsmakten. 11


Viktiga extra ”ögon” Något som fungerade mycket bra under övningen är vår sensor på pjäsen, vapenstation 01. Den är våra extra ögon och den uppgiften löser den väldigt bra. Med dagljussikteskameran kan vi se på mycket långa avstånd och med IR-sikteskameran kan vi upptäcka dolda mål både i dager och mörker. Vi upptäckte och identifierade vid flera tillfällen fientligt flyg och helikoptrar, vilka de sist nämnda blev nedkämpade av luftvärnet som ett resultat av våra observationer.

En av våra större utmaningar och något vi övade mindre på under övningen är eget skydd mot markhot. Vapenstationerna är ett mycket bra verktyg för detta ändamål men det krävs övning med och utbildning av systemet på bredd även mer övning och utbildning både i metoder för försvar i stridsställningsområde under skjutning och omgruppering samt av förläggnings och olika typer av underhållsplatser. Sammantaget var TRJE en mycket givande övning, både för mig personligen, kompaniet och artilleriet i stort där det finns en efterfrågan och en förmåga ett leverera understöd.

Denna vy hör verkligen till ovanligheterna - artilleriet och luftvärnet tillfälligt grupperat på samma plats. Vyn fångades påpassligt att Artilleriregementets soldat Marcus Dolk. Foto: Marcus Dolk, Artilleriregementet. 12

Artilleri & Luftvärn


Erik Lanzén är 25 år gammal och kommer från Orust på västkusten men bor i Boden. Han gjorde GMU på Ledningsregementet 2011 och började tjänstgöra som soldat på A9 2012. Sedan augusti 2016 är han kadett på Militärhögskolan Karlberg och den 224. kursen där han läser Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil med inriktning indirekt bekämpning med förbandsplacering på A9.

Artilleri & Luftvärn

13


Trident Juncture 2018:

Lyckad övning för luftvärnet Trident Juncture blev en mycket lyckad övning för luftvärnets del. Striden mot luftmål samordnades inom brigadstaben i nära samverkan med luftvärnskompaniet. Viktiga lärdomar drogs om hur procedurer och positiv kontroll används när det svenska FM-Broadcast inte är tillgängligt, konstaterar major Mathias Johansson, övad chef för det reducerade luftvärnskompaniet. ”Luftvärnsregementet satte upp ett tillfälligt sammansatt och reducerat kompani för att delta i Trident Juncture. Målsättningen och uppgiften var att understödja den svenska andra brigadens anfall och fördröjningsstrid. Kompaniets organiserades med två robotplutoner robot 70, en radarpluton med PS90 samt en stab- och trosspluton. Huvuddelen av personalen tjänstgör normalt vid luftvärnsbataljonen i Halmstad. Tidvis tjänstgörande soldater motsvarande två robotgrupper kallades in för att skapa en nödvändig volym i kompaniet.

Lång landsvägstransport Övningen inleddes med landsvägstransport från Halmstad via Falun till Brekken, strax väster om den norska gränsen. Kompaniet möttes av en bitande vintermiljö med snö och kyla som vi i Halmstad endast upplever några enstaka dagar per år. Acklimatiseringen gick emellertid snabbt men efter ett par dagar kände vi som hallänningar igen vädret; snöblandat regn och en temperatur runt noll. Störst påverkan vädermässigt blev blixthalkan. Trots låga hastigheter var det en utmaning att med tunga fordon hålla sig på vägen. Det skedde under övningen ett par avåkningar men utan personella eller svårare materiella skador.

Det reducerade robot 70-kompaniet från Lv 6 hade som uppgift att bekämpa luftlandsättning vid ett antal bedömda områden där luftlandsättningar skulle kunna ske. Foto: Mathias Johansson 14

Artilleri & Luftvärn


Mathias Johansson grundutbildades vid Hallandsbrigaden och började sin officersbana inom infanteriet. År 2000 påbörjade han sin tjänstgöring vid luftvärnsregementet med inriktning mot sensorer och ledning av luftvärn. Han har deltagit i luftvärnsregementets insatser i Kosovo och Afghanistan men även på olika nivåer representerat luftvärnet i Nordic Battlegroup.

Genom dalar med branta berg Brigadens anfall genomfördes längs två dalar som delades av branta berg. Höjdskillnaden mellan dal och topp låg runt 500 meter. Dalarna slingrar sig söderöver från Os och Tolga. Brigadens område för anfall hade ett djup på 100 kilometer. Brigadens samband var utsträckt och samband inom hela kompaniet samtidigt var omöjligt. Under brigadens anfallsstrid tilldelades kompaniet uppgiften att understödja manöverbataljonerna Viktor Martin och Viktor Kalle. Två stridsgrupper upprättades om vardera en 70-pluton och en PS9-grupp. Stridsgrupperna agerade självständigt inom egen uppgift och genomförde striden i nära samverkan med respektive manöverbataljon. Samverkan med manöverbataljonerna förbättrades efterhand som striden genomfördes och förståelse för truppslagens förmågor och möjligheter stärktes. Ett starkt kanaliserande vägnät innebar svårigheter till snabba förflyttningar. Många gånger fastnade robotgrupper i framryckande förband vilket innebar tid i trafikstockningar i stället för högsta eldberedskap i stridsställning. Halvvägs in i övningen övergick brigaden från anfallsstrid till fördröjningsstrid längs samma dalgångar. Anfallande förband var tyska och holländska delar ur NATO snabbinsatsstyrka. Vår uppgift blev att bekämpa luftlandsättningar vid ett antal bedömda luftlandsättningsområden. Motståndaren Artilleri & Luftvärn

bedömdes kunna genomföra en större luftlandsättning, vilket dock aldrig genomfördes. I stället försökte motståndaren, som hade luftöverlägsenhet, att bekämpa den svenska brigadens artilleri och bakre förband med attackuppdrag. Motståndarens attackanfall bekämpades effektivt i de trånga dalarna av de båda stridsgrupperna. Brigadens artilleri kunde fortsätta verka som tillsammans med manöverbataljonerna effektivt fördröjde motståndarens försök till anfall. Utan luftvärn hade brigaden troligtvis fått det betydligt svårare att hantera motståndaren.

Bra lärdomar Trident Juncture blev en mycket lyckad övning för luftvärnets del. Striden mot luftmål samordnades inom brigadstaben i nära samverkan med luftvärnskompaniet. Flera lärdomar drogs om hur procedurer och positiv kontroll ska användas när FMBroadcast inte är aktiverat. Ett väl fungerande sambandssystem är framgångsfaktorn för effektiv positiv kontroll, när tempo är avgörande för att hinna bekämpa en snabb motståndare. En gammal sanning är att samverkan med sidoförband är en nyckel till framgång. Denna samverkan måste vi som luftvärnsförband öva ofta både med flygvapenförband men inte minst med brigaderna och manöverbataljonerna. Samverkan skapar förståelse, handlingsfrihet och tempo i den gemensamma striden och risken för vådabekämpningar minimeras.” 15


Situational Awareness, det vill säga gemensam lägesuppfattning är a och o på dagens stridsfält. Ett system som danska Systematics SitaWare är optimerat för att skapa en gemensam lägesbild på såväl strategisk som taktisk nivå.

Danska Systematic kan lösa problemen med Försvarsmaktens ledningssystem I ett tämligen oansenligt utrymme i Nacka har under en längre period funnits det som skulle kunna bli lösningen på den mångåriga problematiken inom Försvarsmakten med att inrätta ett gemensamt och väl fungerande ledningssystem – danska företaget Systematics system SitaWare. Sedan slutet av förra seklet har arbete pågått med att ta fram ett ledningssystem, men något konkret resultat finns ännu inte. Ett arbete som naturligtvis också kostat Försvarsmakten (FM) och staten åtskilliga hundratals miljoner kronor. Artilleri & Luftvärn har i tidigare nummer i flera artiklar berättat om arbetet med att ta fram Stridsledningssystem Bataljon (SLB) som numera kallas Battlemanagement System 2.0 (BMS 2.0) men detta införande går trögt då åsikterna går isär om hur systemet kan nyttjas, prislappen för 16

att införa systemet och kostnaderna för materielen och dess kompabilititet när det gäller samarbete med andra länder (interoperabilitet), enligt uppgifter till Artilleri & Luftvärn.

Suboptimerad ledningsförmåga Interoperabelt däremot är danska Systematics system SitaWare som är en förkortning för Situation Awareness (gemensam lägesuppfattning) och det används just nu av 29 länder. Systemet har blivit en succé inom loppet av några Artilleri & Luftvärn


Mildefs Michael Bengtsson berättar med stor inlevelse om vilka förmågor som Sitaware har och demonstrerar olika lägesbilder.

år och kronan på verket för majoritetsägaren och grundaren Mikael Holm blev när US Mission Command inom US Army förra året meddelade att SitaWare i hård konkurrens tilldelats ett så kallat Entrepriseavtal, vilket innebär att US Army förbinder sig att köpa en stor mängd licenser. Avsikten för US Army är nu att radikalt minska antalet system och ändå uppnå en gemensam lägesbild för stridsledare på 2-3 skärmar. – Naturligtvis var US Armys beslut mycket välkommet för vår del. Det finns ett stort behov inom amerikanska armén att komma tillrätta med den suboptimering inom ledningssystem som rådde och fortfarande råder. Vissa stabsplatser kan ha upp till 14 olika aktiva system för olika ändamål som nu ersätts av SitaWare HQ, säger Joakim Brandin, marknadschef för Systematic i Sverige. – SitaWare möjliggör också möjligheten att utbyta information mellan olika ledningsnivåer, från operativ till lägre taktisk/stridsteknisk nivå, säger Brandin. SitaWare består av tre olika system; Headquarters (HQ), Frontline och Edge.

som väckt mångas intresse. På ett enkelt sätt visas bland annat hur en bataljonschef vid en mekaniserad bataljon snabbt kan skicka nya order till sina underställda chefer i takt med att stridsplanen förändras. Samtidigt får brigadstabens stridsledning samma information i nära realtid. Lika tydlig är presentationen över egna och fientliga enheters position på kartbilden som visar delar av övningsfältet utanför Skövde. Den gemensamma systemlösning som Systematic och Mildef presenterat för FM och FMV baseras också helt på produkter som FM har tillgång till i dag. – Med andra ord behövs inte någon särskild anskaffning av hård- eller mjukvara och förbanden skulle kunna metodutveckla och öva med systemet med väldigt få åtgärder genomförda, säger Michael Bengtsson, Mildef.

SitaWare i Norden Svenska försvaret har använt SitaWare sedan förbandet Nordic Battlegroup bildades 2008. Då var huvudapplikationen SitaWare Headquarters (HQ). I dag ingår Sitaware

Intimt samarbete Sedan 2013 har Systematic ett samarbetsavtal med svenska Mildef som är specialiserade på att leverera hårdvara (datorer, servrar, routrar, skärmar, mobiler m.m.) till olika försvarsmakter. Du som varit stridsledare eller eldledare i ett stridsfordon 90 har använt Mildefs produkter. Det är också i Mildefs lokaler i Nacka som ett antal demonstrationer har genomförts Artilleri & Luftvärn

Enligt Joakim Brandin från danska Systematics svenska verksamhet hade amerikanska armén ett stort behov av att komma till rätta med en omfattande suboptimering av ledningssystem. En lösning är införande av Sitaware på bred front inom US Army. 17


Till vänster: Högre chefs stridsplan för att slå fientligt raketartilleri Falköping. Presenteras i stabsstödsystemet SitaWare Headquarters. Till höger: Bilden visar gemensam lägesbild som artilleribataljonens chef redovisar för sin förbandsledning. Presentationen sker i stridsledningsstödssystem SitaWare Frontline.

HQ som en del av Swedish Command and Control Informations System (Sweccis), som bland annat utnyttjas i internationella insatser men även förband i Sverige. Även Hemvärnet har fattat beslut att införa SitaWare HQ som en del i det ledningstödssystem som ska användas av hemvärnets bataljonsstaber. Finska försvarsmakten använder SitaWare för sina internationella insatser. Frontline kan sägas vara motsvarigheten till BMS 2.0 men den skillnaden att modulen är verifierad inom Nato och interoperabel för ett stort antal länder. Danska armén (Haeren) har infört SitaWare på bataljon, brigad- och divisionsnivå och Frontline är under införande på samtliga förband. – Edge och Frontline för avsutten trupp kommer att tillföras förbanden med start 2019. En särskild eldledningsapplikation i SitaWare som vi har döpt till Thor levererades till danska artilleriet i år, berättar Joakim Brandin. Två anledningar till att Sitaware blivit en sådan stor framgång är enligt Brandin interoperabilitetsförmågan och kommunikationslösningen som Sitaware erbjuder: – SitaWare kan med hjälp av sin öppna arkitektur kommunicera med alla förekommande kommunikationssystem i dagens stridsmiljö. Allt från vanlig smalbandig radio till satellitlänkad information. 18

FMN-standard Att skapa en högre grad av interoperabilitet är också ett högt prioriterat mål inom Försvarsmakten bland annat på grund av det nya värdlandsavtalet som kräver att svenska förband kan ”prata” med andra länders förband och staber. Sverige är också en av medlemsstaterna inom nätverket Federated Mission Networking, som initierades då det visade sig att det tog för lång tid för en stats förband att kunna kommunicera med andra insatsstyrkor under den mångåriga Afghanistaninsatsen. Att inte veta var övriga länders enheter befann sig ökade risken för vådabekämpning. Ett annat skäl till att FMN bildades var också att skapa en standard för design och kravställning för ledningsstödssystem. En standard som bland annat system som Sitaware uppfyller. Försvarsmakten har beslutat att den enligt FMN-standard ska vara fullt interoperabel 2023, vilket gäller från strategisk till brigadnivå samt marinens och flygvapnets plattformar. Enligt gällande doktrin kan dock inte av sekretessmässiga skäl full sammankoppling ske mellan strategisk (försvarsgrensstab), taktisk (brigad) och operativ (bataljon) nivå även om integration är fullt möjlig tekniskt.

Artilleri & Luftvärn


FAKTA SitaWare (Situation Awareness) SitaWare är en svit av produkter för planering, ledning och uppföljning av olika typer av operationer och uppdrag såväl nationella som internationella. De olika produkterna i SitaWare är integrerade med varandra, vilket innebär att information kan utbytas på bred- och smalbandigt taktisk kommunikation. Interoperabilitet är en central förmåga i SitaWare och med hjälp av existerande funktioner kan en Internationell Common Operational Picture (COP) presenterats även ner till avsutten gruppchef om detta behov uppstår. SitaWare består av tre delar:

Headquarters (HQ)

Ledningsstödssystem med ett stort antal funktioner för planering, ledning och uppföljning av verksamhet. Används till merparten från högsta strategiska nivå och ner till och med bataljon. Kan även användas vid lägre förband , vid behov av exempelvis interoperabilitet

Frontline

Är ett Battle Management System (BMS) att användas i fordon eller av avsutten trupp. Understödjer planering, stridsledning och uppföljning på taktisk/stridsteknisk nivå. Används på kompani, pluton och specialistnivå, men också vid brigad/ bataljonchefs främre (rörlig) ledningsplats. Frontline används också av avsuttna förband så som eldledare, signalister och Kompanichefer. Optimerat för taktisk radiokommunikation och annan kommunikation med låg bandbredd.

Edge

Enklare BMS främst för chefer och avsutten trupp. Understödjer stridsledning och rapportering på lägre taktisk nivå.

Artilleri & Luftvärn

Arméchef Karl Engelbrektson besöker artilleriets brigadunderstödsövning för ett år sedan.

Regeringen vill inrätta försvarsgrensstaber

Den 22 november fick försvarsutskottet regeringens proposition med förslaget att riksdagen ska ge regeringen Försvarsmakten befogenhet att inrätta försvarsgrensstaber för armén, marinen och flygvapnet. Syftet med inrättandet av staberna är bland annat att öka robustheten i Försvarsmaktens ledningsorganisation. Som ett led i arbetet att stärka den svenska försvarsförmågan har Försvarsmakten uttryckt önskemål om att inrätta försvarsgrensstaber. En stab för armétaktisk ledning i Enköping, en marintaktisk stab på Muskö och en flygtaktisk stab i Uppsala. - Att öka den geografiska spridningen av Försvarsmaktens staber ökar robustheten och uthålligheten i myndighetens ledningsförmåga. Det stärker vår operativa förmåga och därmed vår förmåga att stå emot ett väpnat angrepp, säger försvarsminister Peter Hultqvist i ett pressmeddelande.

19


Saabs kommande övervakningssystem, Global Eye.Foto: Saab

Krigsvetenskapsakademien vill fördubbla volymer och anslag:

Ökning av antalet förband är ”odiskutabelt” I tre år har Kungliga Krigsvetenskapsakademiens projekt ”Krigsvetenskap i det 21. Århundradet” (KV21) studerat och analyserat läge och krav för det svenska totalförsvaret, civilt och militärt, samt tagit fram förslag till framtida inriktning i ett tio- till femtonårs perspektiv. En av nyckelrollsinnehavarna i arbetet har varit Artilleri- och Luftvärnsklubbens hedersmedlem, brigadgeneral Anders Carell. För Artilleri & Luftvärn ger nu Carell sin bild av den slutliga analysen som KV 21 har kommit fram till. Håller du med?

20


”Väl medveten om behovet av ett fungerande civilförsvar avgränsar jag mig i denna artikel till att bara behandla det militära försvaret. I denna text behandlas av utrymmesskäl även det militära området översiktligt och summariskt. Därför rekommenderar jag intresserade läsare att ta del av KV 21 slutrapport, ”Ett Trovärdigt Totalförsvar”, för att få en mer allomfattande bild av problemområden, studiemetod, slutsatser och förslag. Rapporten kan beställas från www.kkrva.se/ verksamhet/projekt.

Försvarsbeslutet 2015 – ökad operativ förmåga Riksdagens senaste inriktningsbeslut för försvaret (FB 15)1 utgår från ett under senare år successivt försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Den försvarspolitiska inriktningen är att den svenska försvarsförmågan ska stärkas och att den operativa förmågan i krigsförbanden ska ökas under försvarsbeslutsperioden 2016–2020. Försvaret ska enligt FB15 kunna möta ett väpnat angrepp. Den svenska försvarsförmågan anges ytterst syfta till försvar av det egna territoriet, men den ska också betraktas som en del i en gemenskap för stabilitet och säkerhet i norra Europa. Totalförsvaret framhålls som viktigt och planeringen för detta ska återupptas. Därför ska ett återupprättande av det civila försvaret ske. De militära stridskrafterna ska enligt FB15 anpassas för uppgifter i Sverige och närområdet. Samtliga krigsförband ska ha ett krav på tillgänglighet i fred och beredskapskrav för krig eller krigsfara.

Utgångsläge En succesiv reducering av Försvarsmaktens förmåga då det gäller försvar av territoriet, inleddes i samband med Sovjetunionens upplösning 1991 och kulminerade, via den ”strategiska timeouten” (Försvarsbeslut 2000) och försvarsbeslut 2004, med Försvarsbeslut 2009 (FB09). FB09 organisatoriska målbild, Insatsorganisation 2014, lanserades som slutmålet för den omvälvande förändring Försvarsmakten genomgått sedan invasionshotet avskrevs som dimensionerande för 1. Prop 2014/15:109. ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar” 2. Fö2015/00953/MFI, Regeringsbeslut 7, 2015-06-25

Försvarsmaktens utformning. Resultatet blev en försvarsmakt som istället för många krigsförband innehöll fåtalet ”insatsförband” vilka primärt inte utformats för att lösa uppgiften att försvara landet mot väpnat angrepp utan istället var designade för att med delar (”moduler”) tillsammans med andra länder och organisationer kunna delta i multinationella fredsfrämjande operationer långt bort från Sverige. Främst på grund av de med framgång avvecklade eller kraftigt reducerade strukturerna och därmed avsevärt försämrade förutsättningar för ett nationellt försvar är det ingen överdrift att påstå att överbefälhavaren nu har en extremt brant uppförsbacke då det gäller att på kort tid anpassa Försvarsmakten till det senaste inriktningsbeslutet från regeringen, med angivet delmål år 20202.

Viktiga utvecklingsområden Krigsvetenskapsakademiens studie fann att de viktigaste utvecklingsområdena för det militära försvaret var; ledning, lägesuppföljning, robusthet och reaktionssnabbhet.

Ledning Det utökade totalförsvaret ställer krav på framförallt en förstärkt regional ledningsstruktur för samverkan militärt – civilt. När det gäller förberedelser för mottagande av hjälp och när stöd utifrån blir aktuellt i en kris/krigssituation kommer ledningsbehovet att öka dramatiskt under pressade tidsförhållanden. Nuvarande ledningsorganisation kommer snabbt att överbelastas av egna mobiliseringsåtgärder, insatsledning och internationell samverkan för koordinering av insatser och mottagning av förstärkningar. Därför bör Militärregionerna utvecklas för att kunna leda territoriell verksamhet med framförallt hemvärnsförband och lokalförsvarsbataljoner, samverka med det civila försvaret samt svara för stöd av tillförda förband, såväl svenska som från andra länder. På Försvarsmaktens centrala ledning faller naturligen strategisk och operativ ledning samt internationell samverkan medan man bör delegera ledning av beslutade nationella

21


Ökad numerär inom alla försvarsgrenar är odiskutabel, anser Anders Carell i sin analys. Målet att dubbla antalet förband till runt år 2030 är en realistisk målsättning, enligt Carell.

insatser till en lägre nivå på ”fältet”, exempelvis divisionsledning för mark-, eskaderledning för sjöstridsförbanden och flygkommando för luftförsvaret. För att tillgodose en effektiv operativ samordning bör man överväga att ha en särskild personalkader för detta, eftersom vi inom projektet ser ett klart behov av en utökad samordning av flyg med mark- och sjöstridskrafter samt samverkan med civilt försvar. Vi räknar med ett ökat behov av ledning inom och mellan försvarsgrenarna med hänsyn till ökade krav på samordning, insatser med långräckviddiga vapen samt ökande avstånd mellan förbandsdelar. Därför fordras en ökad satsning på teknik inom ramen för C4ISTAR.3

Lägesuppföljning När det gäller förmåga till lägesuppföljning rör det sig om övervakning och analys, vilket berör både det civila och militära försvaret, bland annat för att initialt indikera påverkansoperationer, terrorförberedelser och cyberattacker. Området är en grundförutsättning för att totalförsvaret såväl civilt som militärt ska kunna verka effektivt under gråzonslägen samt i krig. Dagens struktur utgör en bra grund bland annat genom den nationella sensorkedjan samt den samverkan om luft- och sjöläge som sker med andra Östersjöländer, men det behövs en förstärkning av förmågan till täckning utan luckor och snabb identifiering av framförallt mål på havet vilket är av

3. Command, Control, Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnaissance 4. Unmanned Air Vehicle / Obemannad luftfarkost

22

Artilleri & Luftvärn


fundamental betydelse i ett krisläge. Lägesuppföljningen måste vara etablerad redan i fred och fungera dygnet runt, året runt. Analysen av den tekniska utvecklingen pekar på att detta bör lösas av fasta och mobila anläggningar kompletterat med obemannade farkoster för övervakning av och under havsytan (UAV:er4 och AUV:er5) samt information från övervakningssatelliter. Korvetter, patrullfartyg och bemannade flygande system kan därmed utnyttjas mera kostnadseffektivt och i högre grad för andra kvalificerade uppgifter som insatser inom ramen för territoriell integritet. I ett spänt läge finns det behov av en ökad kontroll av civil sjöfart på svenskt vatten. För detta ändamål krävs det tillskott av fartyg och en närmare samordning mellan Kustbevakningen och marinen.

Ökad numerär odiskutabel En stor del av de åtgärder som syftar till ökad ”robusthet” handlar om det civila försvaret, och behandlas alltså inte i denna avgränsade artikel. Men även den militära robustheten måste förbättras och åstadkoms bland annat genom snabbare mobiliseringssystem, bättre motståndsförmåga mot precisionsvapen, tillgång till egna långräckviddiga precisionsvapen, bättre rörlighet samt inte minst fler förband med hänsyn till mångfalden av uppgifter och för längre uthållighet. Även med kvalitativa förbättringar är behov av ökad numerär

odiskutabel. Analysen visar att antalet förband är långt under behoven, särskilt när man väger in att Sverige är ett till ytan stort land med långa transportavstånd samt tar hänsyn till krigets realiteter som förluster genom angriparens bekämpning, haverier, behov av återhämtning efter stridssituationer med mera. Det gör att bara delar av det nominella antalet enheter kommer att kunna vara insatta i ”rätt” område. Det krävs flera förband – brigader, fartyg och flygplan - för att vi tillräckligt uthålligt ska klara att avvärja militärt angrepp, skydda strategiska transporter och områden. Målet att fördubbla antalet förband bedöms kunna vara en realistisk målsättning ekonomiskt och praktiskt inom 15 år, någonstans runt år 2030. Utmaningen kommer framför allt att ligga inom områdena personalförsörjning och uppbyggnad av befälskåren.

Kvalitetskravet kan inte negligeras Det tål att särskilt framhålla att även vid en ökad kvantitet av förband, kan det moderna krigets krav på hög kvalitet inte negligeras. I detta avseende noteras att förbanden i mark-, sjö- och flygarenan är alla beroende av utvecklingen inom främst obemannade system och robotar. För sjöarenan innebär utvecklingen inom handel och försörjningsberedskap att kravet på sjöfartsskydd har ökat på

Långräckviddiga luftvärnssystem som ryska SA-400 är ett allvarligt hot mot svenskt territorium om det placeras i kustbandet. Svenska korvetter och dess framtida ersättare måste ges tillgång till kvalificerat luftvärnsskydd. 5. Autonomous Underwater Vehicle / Obemannad undervattensfarkost

Artilleri & Luftvärn

23


ett för totalförsvaret avgörande sätt. Sammantaget innebär detta att kvalitetskraven för övervattensfartygen ökar avseende förmågor att skydda sjöfarten mot flyg, robotar, ubåtar och minor. Detta kräver tillförsel av bland annat fartygsbaserade luftvärnsrobotar, ubåtsjaktvapen samt avseende minröjning tillförsel av obemannade farkoster för minsökning. Ubåtar och långräckviddiga robotar bör däremot vara huvudinriktningen för att bekämpa överskeppningsföretag i en krigssituation.

Ökade krav på rörlighet För markarenan innebär utvecklingen ökade krav på rörlighet och skydd samt på förmågan att snabbt kunna komma till verkan med tung eld. Kvalificerat luftvärn, helst överlappande, och fler förband för indirekt eld är därför ett framtida krav. Analysen visar också att den framtida markstridsfunktionen måste ges ökad förmåga till signaturanpassning samt

24

ha ett ökat inslag av UAV, inklusive beväpnade sådana samt ha tillgång till långräckviddiga precisionsbekämpningssystem. En sådan utveckling medger ett taktiskt uppträdande med ökad spridning till fördel för eget skydd samtidigt som verkan kan uppnås genom snabbt samlad såväl precisionssom yttäckande eld från stora avstånd. Flygvapnets robusthet bör ökas genom införande av ett kvalificerat luftvärn för skydd av baser. Dessutom bör förmågan till spridning och att verka från alternativa basområden öka. En viktig komponent är en utvecklad förmåga till elektronisk krigföring bland annat för att kunna störa ut motståndarens navigationssystem. En viktig del av ett robustare försvar är tillgång till lokalförsvarsförband för övervakning, bevakning och försvar samt för stöd till det civila samhället. Hemvärnet har i princip lika hög beredskap som förband med fast anställd personal och kan utnyttjas genom beslut i det militära systemet. Vissa

Artilleri & Luftvärn


Anders Carell hemvärnsförband kan ges mera avancerade uppgifter kring hamnar, flygfält och andra prioriterade områden. Dessa förband bör ges viss högteknologisk materiel som UAV, pansarvärnsvapen och lättare luftvärnsrobotar. Ett robust försvar måste även i större utsträckning än idag ha egna, förbandsanknutna resurser avseende logistik såsom sjukvård, transporter, elförsörjning och vissa förnödenheter. Genom att man lagrar resurser i anslutning till strategiskt viktiga områden ökar graden av robusthet. Återaktivering av värnplikten ger möjligheter för det militära försvaret att bidra till ökad robusthet inom hela totalförsvaret och för alla typer av krisförlopp. Slutligt ska sägas att ett robust försvar måste liksom tidigare vila på fungerande frivilliga försvarsorganisationer för stöd och genomslag i det civila samhället.

Snabbinsatsstyrka Även med en bredare satsning på övervakning och lägesuppföljning visar analysen att vi inte kan räkna med sådan förvarning i tid och rum att vårt mobiliseringssystem kan skapa tillräcklig försvarseffekt i hotade områden. Orsaken är dels att våra förband i utgångsläget är utspridda över landet trots att de som en stor del av t ex arméförbanden är avsedda att verka tillsammans inom ramen för brigad, dels förväntade störningar i lednings- och transportsystem på grund av hybridkrigsinsatser, angriparens vapeninsatser för att försvåra mobilisering och tilltransport för att nämna några exempel. Vi kan och bör avhjälpa dessa brister så långt det är möjligt för alla kvalificerade förband, bland annat genom att återskapa systemet med ”brigadplattformar”, men det är vår bedömning att en angripare ändå kan överraska oss givet sina kunskaper om våra förband och, sannolikt, vår operativa planering. Som ett nödvändigt komplement till satsningar inom lägesuppföljning och ett robustare totalförsvar, föreslås därför skapande av en kvalificerad snabbinsatsstyrka med hög mobilitet och eldkraft som ska kunna lösa uppgifter på stor bredd – främst vid hamnar, flygfält och ledningsplatser.

Artilleri & Luftvärn

är sedan drygt ett år tillbaka pensionerad brigadgeneral. Carell inledde sin militära bana som värnpliktig vid Bergslagens Artilleriregemente 1975, och har sedan dess tjänstgjort på många befattningar inom artilleriet. Efter högre stabskurs har han jobbat vid Högkvarteret och Försvarshögskolan samt varit bataljonschef vid A3, chef för ArtSS och under åren 2000-2002 chef vid Artilleriregementet A 9 i Kristinehamn. Sina sista yrkesverksamma år var Carell ansvarig för armématerielanskaffning vid FMV. Han är också sedan 2017 hedersmedlem i Artilleri- och Luftvärnsklubben.

Den operativa målbilden är att styrkan på kort tid ska kunna vara insatt var som helst i Sverige och därmed kunna möta och försvåra för en angripare som försöker få fotfäste på svensk mark. Snabbinsatsstyrkan ökar handlingsfriheten för statsledningen och överbefälhavaren att på kort tid kunna markera försvarsförmåga, genom att kunna göra insatser i områden som bedöms särskilt hotade. Kravet på beredskap bör vara så hög att den är ständigt organiserad och i princip kontinuerligt övad.

Fördubblat försvarsanslag För att utveckla och realisera såväl ett civilt försvar som en försvarsmaktsstruktur enligt Krigsvetenskapsakademiens förslag krävs det en substantiellt förstärkt ekonomi relativt i dag. En grov bedömning är att det rör sig om nivåer som motsvarar dryga två procent av BNP vilket är mer än 100 miljarder kronor i årliga anslag, dubbelt upp mot idag.

25


Rekryter skjuter med nya granatkastarvagnen 2019 Om nästan exakt ett år, i december 2019 kommer den första omgången rekryter att skjuta skarpt med arméns nya granatkastarpansarbandvagn 90 (GRKPBV 90). Det berättade Markstridsskolans (MSS) projektledare, major Nils Carlsson i samband med Granatkastartekniskt förenings höstmöte i mitten av november. Det blir P 4 i Skövde som kommer att utbilda den första plutonen av det nya förbandet. Under kommande vår inleds en mer omfattande validering av det nya systemet samtidigt som den första omgången instruktörer utbildas vid MSS i Kvarn.

– Vi börjar med att validera vagnens förmågor, sedan går vi vidare med vagn och batteriplatsfunktions samverkan och därefter valideras hela plutonen mot ställda kravspecifikationer, säger Nils Carlsson som också är medlem i Artilleri- och Luftvärnsklubbens styrelse. Varje pluton kommer att omfatta fyra vagnar som nu i rask takt levereras från huvudleverantören BAE Hägglunds i Örnsköldsvik. Varje vagn får en besättning på fyra man; chef, två laddare samt förare. Senast år 2021 ska det finnas mekaniserade granatkastarpansarbandvagnsplutoner vid de förband som utbildar och organiserar de fem mekaniserade bataljoner som Försvarsmakten beslutat systemet ska tillföras.

Foto: Lars Taraldsson, FMV 26

Artilleri & Luftvärn


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

Artilleri & Luftvärn

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

27


Eldenhet 98 består av två bandvagnar, en trupptransport med sex soldater och chef. Den andra bandvagnen utgör lavett och betjänas av tre personer. Varje lavett bär med sig fyra robotar.

Full fart på införandet av robotsystem 98:

Nya metoder ger vassare luftvärn Inom loppet av något år får det svenska luftvärnet en ny missil – robot 98. En robot som tillsammans med kommande luftvärnssystem 103, Patriot, rejält ritar om kartan för vilka taktiska metoder luftvärnets stridsledare kan utnyttja.

På Lv6 stridsteknikfält roterar radarantennen på en UndE 23. Ett tiotals meter från sensorn är den första serieversionen av lavettten, eldenhet 98, grupperad. Båda systemen är i full färd med att verifieras enligt de kravspecifikationer som Försvarsmakten och FMV ställt på leverantörerna Diehl och Saab Survaillance. I ett större utrymme ett par hundra meter från eldenheten och sensorn sitter flera män tysta och tittar intensivt på ett antal monitorer. -Medarbetarna från våra leverantörer går tillsammans med FMV:s representanter igenom specifikationer och funktioner så att vi vet att systemen har den prestanda som leverantörerna åtagit sig att leverera, berättar förvaltare Johan Palmén från LvSS utvecklingsavdelning. Tillsammans med en handfull andra utvecklingsofficerare från LvSS utgör han kärnan i den grupp som nu arbetar på heltid med att införa programmet Insatsförmåga Luftvärn (IFLv).

Mer än robotsystem Ett program som långt ifrån endast består av en nya missiler och lavetter, förklarar Johan Palmén. - Det är i många stycken ett helt nytänk som vi nu inför då vi skriver om metodhandböcker då de nya systemen ger nya 28

Artilleri & Luftvärn


Förvaltare Johan Palmén är en av utvecklingsofficerarna vid Luftvärnets Stridsskola som nu jobbar för fullt med införande av nya robot 98.

möjligheter till att skapa en tydligare gemensam lägesbild, vilket också medför nya möjligheter till taktikanpassningar. Just förmågan till vertikalstart är en del i den nya metodiken för strid mot luftmål, då bland annat grupperingsmöjligheterna ökar markant då hänsyn inte behöver tas till omgivande terräng och fri sikt. Lavetten skulle mycket väl kunna grupperas dolt i en skogsdunge, i nära anslutning till en byggnad eller en bakgård tack vare den vertikalstartande förmågan. - Robot 98 ger nya möjligheter till att klara mättnadsanfall av kryssningsrobotar. Det kommer också finnas två verkansmöjligheter, målsökarlåsning före start eller låsning efter start, (lock on before launch, LOBL eller lock on after launch, LOAL), förklarar Johan Palmén.

Eldenhet 98 Själva eldenheten består av två bandvagnar. Den ena bandvagnen utgör trupptransport med 6 soldater och chef. Denna vagn bär med sig ledningsfunktion i form av fyra lådor som kopplas tillsammans samt elverk. Lådorna består av utrustning i form av servrar, skärmar, kraftförsörjningsmateriel samt kommunikation. Artilleri & Luftvärn

Den andra bandvagnen av typen 410 utgör lavett och betjänas av tre personer. Varje lavett bär med sig fyra robotar. En pluton kommer att utgöras av fyra lavetter samt trupp- och ledningsfordon. - Ett kompani kommer att förfoga över åtta eldenheter och totalt 32 robotar före omladdning. Varje bataljon tilldelas ett kompani eldenhet 98.

Första skottet hösten 2019 Roboten har en räckvidd på ungefär 10 kilometer i längd och 6 kilometer i höjd beroende på måltyp, beteende och väder. Den kan verka mot olika flygplanstyper, helikoptrar och kryssningsmissiler. Roboten innehåller en bildalstrande IR-målsökare som är mycket svår att lura med facklor och möjliggör dessutom för roboten att träffa på optimalt plats i målet. Målsökarprincipen medför också att systemet kan verka dygnet runt. Enligt gällande planering kommer det första förbandet att inleda sin utbildning hösten 2019 för att sedan delta i den stora Totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020). Första verifieringsskottet är planerat att skjutas under senhösten 2019. Eldenhet 98 ska till delar vara operativt 2020. 29


300 luftvärnare ska utbildas i Fort Sill till 2023:

Första utbildningsomgången igång för Patriotsystemet Knappt hade bläcket hunnit torka efter att FMV undertecknat beställningen av Patriot-systemet innan första utbildningsomgången från Luftvärnsregementet drog iväg till artilleriet och luftvärnets högborg inom den amerikanska armén, Fort Sill, Oklahoma. Den första utbildningsomgången om 14 personer kommer att följas av ytterligare flera hundra med uppdrag att genomföra olika typer av Patriot-kurser fram till 2023. Lv 6 informationschef, Carl Sjöstrand har besökt primäromgångens deltagare. ”Solen värmer fortfarande. Det är 35 grader i skuggan trots att klockan närmar sig sex på kvällen. Det är hög tid för 14 svenska luftvärnsofficerare att inleda dagens utbildningspass. Orsaken till den sena starten på dagens, eller rättare sagt kvällens pass, återkommer vi till. Vi har i tio minuter färdats genom halva basen, från Head Quarters of Fires Centre till utbildningsenheten för Air Defense Artillery (Luftvärnet), vilket tagit drygt tio minuter. Först färd på en fyrfilig genomfartsled och passerat fem trafikljus - inom basen. Fort Sill är onekligen en stor armébas med cirka 53 000 människor som bor och/eller arbetar innanför det avspärrade området, varav 20 000 militärer och civil personal samt 33 000 familjemedlemmar. Därutöver stödjer Fort Sill ett stort antal veteraner i Oklahoma.

Fjorton i första omgången Det är 14 man i det första svenska gänget som utbildas på Patriot-systemet, eller robotsystem 103 som det heter i Försvarsmakten. Halva styrkan går inriktning mot lavett-tjänst och andra halvan som operatörer. Operatörerna kommer att sitta vid radarskärmar i stridsledningscentralen, vara länken mellan bataljonens ledning och robotsystemet samt sköta avfyrningen. Lavett-personalen kommer att arbeta med transport av lavetterna, omgruppering, omladdning samt skydd och bevakning. Det är en utmaning för Luftvärnsregementet att hinna utbilda all personal innan materielen kommer till Sverige. Dels blir det en utmaning för personalen att behålla kunskaperna eftersom det nya system Sverige köpt av USA börjar tillverkas nu och levereras först om två år och därefter i omgångar under följande år. Enligt Lars Lindén, ställföreträdande regementschef som besöker utbildningen, skulle lösningen på denna utmaning vara växeltjänstgöring: – Vi planerar att ordna växeltjänstgöring för våra nyutbildade vid de amerikanska Patriot-enheter som är grupperade i Europa, vilka vi nu har fått bra kontakt med. "Senior swede", kapten Magnus Rylander diskuterar de praktiska förhållanden för luftvärnspersonalen på Fort Sill med Luftvärnsregementets ställföreträdande chef, överstelöjtnant Lars Lindén.

30

Artilleri & Luftvärn


1

2

– Kulturkrockar förekommer. Till exempel är det kanske större skillnader än man tror mellan det amerikanska och det svenska befälssystemet.

3

1. Det är ett antal knappar och inställnings som ska pluggas in. 2. Magnus Rylander kopplar av med ett pass i Fort Sills simhall. 3. Normala Patriot-bilder man ser så är det fyra (4) robotar /lavett. Här ser man att det ligger 6 lite smalare robotar på vänstra sidan av lavetten, där det normalt ligger två kantiga tuber. Dessa sex robotar är av den modernaste typen = PAC 3 MSE+ av vilka Sverige har köpt ett antal. Detta innebär att en svensk eldenhet, som består av tre lavetter kan vara beväpnad med mellan 12-36 robotar. Artilleri & Luftvärn

31


Senior Swede Den som har hållit ihop gänget, haft huvudansvar för kontakter hemåt och tagit gemensamma beslut på plats, för första utbildningsomgången, är kapten Magnus Rylander. Han utnämndes till ”Senior Swede” bara veckan före avfärd men han kände sig strax hemma i rollen eftersom han redan varit delaktig i planering och praktiska förberedelser. – Precis när vi kom över var det lite strul med boendet. Då blev det mycket praktiskt arbete, att ordna möbler, sängkläder och liknande men allt ordnade sig snart, berättar Magnus. – Att vara problemlösare är en praktisk egenskap för en Senior Swede, och att våga ta tag i okända saker. Jag fick till exempel sluta avtal, ordna försäkringar och el-avtal för våra boenden. Kommande omgångar behöver nog inte tänka på det, då man nu jobbar på att hitta en lösning så att allt kan administreras hemifrån. Magnus har familj hemma och menar att det är viktigt att den som åker på utbildning är förberedd på att det känns jobbigt att vara från familjen. -Detta är ju mera som en internationell insats än som en kommendering hemma i Sverige. Den utbildning jag går är på 10 veckor. Det innebär att du är borta i två och en halv månad. Under den tiden får familjen hemma dra ett tyngre lass med allt praktiskt som man brukar dela på.

Magnus Rylander passar på att köra ett pass i gymmet innan kvällens utbildning inleds.

Ytligt kan man se det som skönt att åka till USA och bara behöva ta hand om sig själv men för den som har familj kan det bli en utmaning. Därför har Magnus ett råd att ge till dem som kommer att åka på utbildning i USA framöver: – Var tydlig, där hemma, med vad detta innebär så att familjen är förberedd! Ett annat råd som Magnus vill ge till alla dem som kommer efter och ska utbildas här på Fort Sill är att det är bra att ha ett öppet sinne och inse att allt inte funkar precis som hemma i Sverige. – Kulturkrockar förekommer. Till exempel är det kanske större skillnader än man tror mellan det amerikanska och det svenska befälssystemet. Här blandar man inte officerare, specialistofficerare och soldater, som vi kan göra. Det är skillnader man måste acceptera. Ett annat exempel är att en Drill sergeant kan skälla ut sina soldater med ett språkbruk som knappast är gångbart hemma.

Utbildning med nattskift

Menige 1:a klass, Mladen Dugonic monterar lavettens antenn innan den höjs för att etablera kontakt med stridsledningscentralen.

32

All grundläggande Patriotutbildning sker vid Fort Sill. Förutom för personalen inom US Army som hanterar Patriotsystem sker även utbildningar för personal från olika länder som anskaffat Patriot. För att klara trycket genomförs kurserna i olika skift på dygnet. Svenskarna har tilldelats kvälls- och nattskift, vilket innebär därav att man börjar först klockan sex. Artilleri & Luftvärn


Inledningsvis tyckte luftvärnarna det var lite jobbigt att börja arbetet/utbildningen när andra var klara för dagen. Ganska snart kom man in i ”det nya dygnet” och insåg ett antal fördelar: • Eftersom det varit en varm period blir det temperaturmässigt mycket svalare. • Tidsskillnaden mot Sverige (sju timmar efter) är lättare att hantera med nattpasset eftersom klockan i Lawton, Oklahoma är 11.00 när de stiger upp men 18.00 hemma och då kommer folk hem från jobbet i Sverige. Då passar det bra att ringa hem, vilket hade varit mera bråttom om man haft ”vanlig arbetsdag” och bara haft lunchen till både mat och kontakter hemåt. • Det har visat sig att svenskarna ofta är klara med ett utbildningspass tidigare än vad amerikanerna räknar med, då kan de kanske komma i säng vid ettiden på natten i stället för mellan tre och fyra på morgonen! • Det går att blanda officerare och soldater i samma utbildning. Något som inte fungerar i en kurs med amerikaner, som aldrig mixar officerare och soldater i samma sal. -En nackdel är förstås att du får mindre möjligheter till utbyte med amerikanska luftvärnskolleger. Å andra sidan kommer man att få möjlighet till det i nästa steg, när vi ska iväg på utbytestjänstgöring vid Patriotförbanden i Europa, konstaterar Magnus Rylander.

Saab bildar ny affärsenhet för radarsystem

En av försvarsindustrikoncernen Saabs kärnverksamheter är radarsystem. I början av december presenterade Saab nyheten om att koncernen bildar en ny affärsenhet, Radar Solutions, för att ”förstärka sitt radarerbjudande”. Det innebär att både flygburna och markbaserade radarslösningar nu koncentreras till en enhet med Lars Tossman som chef. Artilleri & Luftvärn

Magnus Rylander och en kollega genomför ett pass i stridsledningscentralens operatörsimulator.

Mycket att upptäcka Å andra sidan säger han gör det ingen nöd på utbytet av aktiviteter vid sidan om utbildningen. Kanske inte så mycket i Lawton, samhället runt basen Fort Sill, men det ordnas utflykter och med tillgång till bil går det att hitta mycket intressant på rimligt anstånd. – Vi har gjort många ”typiskt amerikanska” saker, berättar Magnus. Besökt indianreservat, besökt Dallas och tittat på NHL-ishockey och bott på jättehotell med ett helt samhälle inuti, tittat på amerikansk fotboll på en arena med 87 000 andra åskådare - och tjusig inledning med stora marscherande blåsorkestrar fram och tillbaka över planen. – Bortsett från att vi saknar familjerna är det bra här. Det går ingen nöd på oss, säger Magnus Rylander och ler. Text och foto: Carl Sjöstrand, informationschef, Luftvärnsregementet

-Radar är ett av Saabs kärnområden och vi är en världsledande sensorleverantör. Med nya affärsenheten Radar Solutions ökar vi synergierna ytterligare mellan flygburna, markbaserade och marina radarsystem, vilket kommer att göra vårt radarerbjudande ännu starkare, säger Lars Tossman, i ett pressmeddelande. Saabs portfölj av sensorer innehåller landbaserade och marina radarsystemen i Giraffe-familjen, flygburna radarsystem och lösningar för elektronisk krigföring. 33


Saab modernaste radar, Giraffe 4A, fotograferad i samband med en visning för internationell branschmedia på Gotland hösten 2015.

Höstmöte i Boden:

Radarmodernisering och ASCA-standard på mångas läppar Två dagar före årets höstmöte i Boden kom beskedet som gladde många artillerister. Efter många års väntan har FMV beställt livstidsförlängning av artillerilokaliseringssystemet Arthur samt ett multifunktionsradarsystem från Saab Survaillance.

Denna anskaffning tillsammans med förkortningen ASCA, Artillery System Coordination Activity, som är ett internationellt samarbetsprogram inom artilleriet var två av de godbitar som mötesdeltagarna fick höra mer om från ett antal kvalificerade föreläsare. Även ett föredrag från koreanska Hanwha, som producerar den bandgående artilleripjäsen K 9 fanns på listan över föredrag. K 9 Vidar är artilleripjäsen som Norge har köpt. En artikel om hur norrmännen arbetar med införandet av Vidar kommer att publiceras i kommande nummer. En mycket aktuell presentation gavs också av andra brigadens bekämpningschef, major Hans Larsson. Tillsammans med en eldledare (JFist) från Artilleriregementet visade han hur ett vapensystem, ground launched small diameter bomb (GLSDB), som marknadsförs av Saab i samarbete med amerikanska Boeing, taktiskt nyttjades för att bekämpa ett högvärdigt mål under den nyligen avslutade Natoövningen Trident Junkturer. I detta fall ett tyskt Patriotbatteri samt tillhörande sambandsenhet. 34

Livstidsförlängs Det är alltså nu klart att artillleriradarn Artillery Hunting Radar (Arthur) kommer att livstidsförlängas. Mer detaljer om vad ordern till Saab innebär kommer Artilleri & Luftvärn att återkomma till i kommande nummer 2019. Efter beskedet för några år sedan att Arthurmoderniseringen skjuts på framtiden, bland annat i kölvattnet på det havererade Archersamarbetet med Norge, gick luften lite ur projektet. Men nu är det ny fart på arbetet och onsdagen den 5 december undertecknade FMV beställningen till Saab om livstidsförlängning. Samtidigt fick Saab sin första order på det nya flerfunktionsradarsystemet Giraffe 4A (G4A), som ingår i en ny familj av radarsystem. G4A presenterades i Artilleri & Luftvärn nummer 1 2015. Den stora nyheten med multifunktionsradarn (MFFR) är att den baseras på så kallad AESA-teknik, aktiv elektroniskt styrd antenn. Saab har lång erfarenhet att arbeta med AESA-tekniken, bland annat när det gäller flygburen spaningsradar och nu Forts. Artilleri & Luftvärn


Defending the high North

IRIS-T SLM Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

35


har en tillämpning kommit för markbaserade system. Den första viktiga referensordern på markbaserade system banar också god väg för möjliga exportorder.

Operativ utvärdering Exakt hur multifunktionsradarn ska organiseras och förbandsättas inom Försvarsmakten är däremot inte fastställt. Klart är att den anses vara en brigadresurs. -Beställningen av MFRR skapar förutsättningar för Försvarsmakten att genomföra en operativ utvärdering som syf-

tar till att ge bästa möjliga utgångspunkt inför en framtida omsättning av den markbaserade sensorförmågan, säger Jonas Waltari, chef för sektionen Indirekt eld vid FMV. - Försvarsmakten har nu fått ett system som kan hantera artillerilokalisering, luftövervakning och varning i ett och samma system och samtidigt i varje ögonblick. De möjligheter som dessa förmågor medför ska vi inom artilleriet tillsammans med luftvärnet utvärdera operationellt. Det blir mycket spännande att följa dessa tester, konstaterar chefen för Artilleriets Stridsskolan, överstelöjtnant Niklas Edelsvärd.

Höstmöte i Halmstad:

Ledningssystemfrågor i fokus Årets klubbmöte i Halmstad genomfördes den 30 november på Lv 6. Ett trettiotal deltagare hade hörsammat inbjudan. Tyvärr var årets deltagarantal något färre från Luftvärnsregementets sida då annan verksamhet pågick samtidigt. Däremot var ett antal medlemmar som inte utför sin dagliga gärning inom regementets stängsel för första gången på flera år på plats för att delta i seminariet. Något klubbordförande Anders Svensson, tillika regementschef glatt konstaterade i sin inledning. Under seminariets inledning genomfördes presentationer från Saab och Chefen för Luftvärnets Stridsskola, överstelöjtnant Håkan Hörstedt samt representanter från regementsstabens samband- och ledningsfunktion (G6) innan årets seminariefrågor avhandlades och vars utfall omhändertogs för pågående utvecklingsprocess. Sedan flera år tillbaka bedrivs höstens klubbmöte i seminarieform där ett aktuellt eller intressant ämne avhandlas för att därefter bearbetas i seminarieform i större forum med blandade kompetenser. Det finns exempel på slutsatser från föregående års höstmöte som gett avtryck i Luftvärnets systemutvecklingsplan (SUP Lv). 36

Tv. Chefen för Luftvärnets stridsskola, Håkan Hörstedt. Th. Major Nicholas Madison planerade årets seminarium Årets tema var ledningssystem och lvstridsledningsnät med krav och förväntningar man kan ha på dessa. Ämnet är ständigt återkommande då fungerande system är en effekthöjare i vår strid. Frågor som diskuterades var: • Bör lv-stridsledningsnät vara lokala eller centrala? • Vilka olika typer av lv-stridsledningsnät krävs för olika förbandsnivåer? Således öppna och breda frågeställningar som sig bör. Sammantaget kan sägas: vissa saker förändras inte över tiden! Text: Nicholas Madison, platsansvarig Halmstad Foto: Carl Sjöstrand, Info Luftvärnsregementet Artilleri & Luftvärn


Hello archer. welcome to Heaven.

What are the capabilities of a modern weapon system? To find out you have to take it to the very edge. No matter how challenging the task is, we can reach that edge.

BOFORS TEST CENTER Artilleri & Luftvärn

www.testcenter.se

37


Artilleri- och luftvärnsklubben

INBJUDAN ÅRSMÖTE Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte.

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Tid Torsdag 2019-02-14 kl. 16.00. Samling vid vakten Tre Vapen 15.45.

Plats Försvarets Materielverk (Tre Vapen), Banérgatan 62, Stockholm (Filmsal C, ingång C, en trappa ned).

Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser

Program 16.00 - 17.15 17.15 - 18.30 18.30

Artilleri-Tidskrift

Årsmöte Föredrag om bekämpningsystem i framtida koncept, föredrag av generalmajor Michael Claesson, C LEDS INRI. Även kortare uppdateringar av läget inom artilleri- och luftvärnsfunktionerna. Middag (enklare) Vingen.

Anmälan

Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2018 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Senast 2019-02-07 med e-post till lars.morrby@fmv.se alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om du deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering). Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på middagen. Mer information kommer att annonseras på Artilleri- och luftvärnsklubbens hemsida (www.artlvklubben) efter årsskiftet. 38

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

39


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.