Artilleri-Tidskrift nr. 3 2021

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 3 2021Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 3 | 2021 | årgång 150 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: sbratt67@icloud.com Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Pernilla Höök Grafisk form Mobil: 0768-41 57 22 E-post: pernilla@whdesign.se

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Jan Ohlson Villagatan 73 253 54 Mörarp E-post: art-lv@jiro.se

Innehåll Mikael Beck Ny teknik möjliggör nya metoder och taktisk tillämpning________________________ 4 Långt mer än bara köp av nytt missilsystem________________________________ 6 Joakim Lewin och Stefan Jönsson Så gick det till när Patriot anskaffades_____________________________________ 8 Fredrik Ågren FACTEC klarade amerikansk återackreditering_____________________________ 14 Föreningen lanserar ny webbplats_______________________________________ 16 Peter Sehlin Lufthoten ökar trots färre piloter________________________________________ 18 MilDef mot fortsatta framgångar________________________________________ 22 David Andersson Ny erfarenhet för unga officerare_______________________________________ 26 John Fürstenbach Nystart för Luftvärnsmuseet i Norrtälje____________________________________ 28 Archer på premiärbesök i Kristinehamn___________________________________ 30 Rekordmånga svar på Sommarnöten____________________________________ 34

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material. ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Omslagsbild: "Jaha, är det så en Archer ser ut. Den ska jag visa för mina kollegor, kanske denna kvinna från Kristinehamns kommun tänker när Archer förevisningssköt i Villingsberg och visades i Kristinehamn. Aktiviteter som markerade starten på återetableringen av A 9 i Kristinehamn. Foto: Viktoria Szakacs, Försvarsmakten. Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Exakta Print AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Vice ordförande har ordet - överste Mikael Beck

Ny teknik möjliggör nya metoder och taktisk tillämpning Jag vill börja med att uttrycka min stolthet som chef för Sveriges luftvärnsförband att vi tillsammans med artilleriet har en förening där medlemmar kan tillse att funktionerna och ämnen kopplade till dessa hålls levande. En förening väl ledd av ordförande och en styrelse med engagemang för frågor relaterat till artilleri och luftvärn som ofta ges utrymme i denna tidskrift.

Konceptuell förändring Ett nytt verksamhetsår har börjat och vi står nu en bit in i försvarsbeslutet. Arméns plan mot 2025 och 2030 börjar nu genomföras. För bekämpningsfunktionen i luften såväl som på marken kommer resan mot målet att märkas både i resultat och i ansträngning. Parallellt med att producera fler förband med högre operativ förmåga, på fler platser och i större volymer behöver vi samtidigt konceptuellt förändra hur vi strider och förverkligar de många inriktningar som präglat tiden innan tillväxt. Förverkligandet ligger framför oss och vi är på rätt väg. Det som kommer krävas av oss är inte bara att tillse teknisk möjlighet utan metoder och taktikutveckling måste nyttja vad tekniken gör möjligt.

Bygga nya förmågor stimulerar Den viktigaste framgångsfaktorn i tillväxten är vår personella tillväxt och kompetenstillväxt. I detta ligger alla personalkategorier inkluderat pliktpersonal. Här kommer krävas att hitta balansen med stående förbandsdelar och produktionen av övriga förband. Alla kategorier kommer krävas för 4

att lyckas och jag upplever att vi tydligare börjar se de olika rollerna i de olika strategiska typsituationerna, normalläge till mobilisering. En av de mer stimulerande uppgifterna vi har från nu är att bygga nya förmågor i våra förband och etablera förmågor på nya platser. En viss nybyggaranda råder i dessa uppgifter. Att vi nu etablerar funktioner på annan plats med på sikt egen försörjning av kompetens och en egen produktion tror jag kommer lyfta både artilleri- och luftvärnsförmågan inom armén, mätbart i mer än antal förband. Att återigen kunna utvecklas inom olika områden och dra nytta av att fler bidrar till att förbättra metoder och taktik kommer stärka vår totala förmåga och i sig bidra till tillväxt.

Besök föreningens höstmöten På Luftvärnsregementet i Halmstad märks nu ombeväpningen på många sätt. Personalen som kompetensutvecklats i USA blir fler för varje månad, materielen har börjat anlända om än till FMV men inom synhåll, Rb98-systemet är operativt och förbandsutbildas samt att i dessa dagar tillförs framtidssäkrade ledningsresurser för strid mot luftmål. Denna uppgift går enligt plan! Vi kan nu fortsätta att komplettera och bidra till Arméchefens målbild med att tillse en ökad luftvärnsförmåga och en ökad artilleriförmåga i Armén till 2030 och bortom. Jag påminner också om kommande höstmöten som aviseras mer i detalj i detta nummer. Passa på att delta nu när vi återigen ges möjlighet att träffas! Artilleri & Luftvärn


PROTECTING SWEDEN

IRIS-T SLS Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

5


Patriotanskaffningen

Långt mer än bara köp av nytt missilsystem I mitten av november är det dags. Då sker den formella överlämningen av luftvärnssystem 103 Patriot från FMV till Försvarsmakten och armén. Men, att köpa ett nytt, toppmodernt missilsystem är långt mycket mer än själva systemet. FMV:s anskaffningsprojekt omfattar så mycket mer.

– En stor del av vårt projekt är naturligtvis själva robotsystemet med lavetter, radar, ledningscentral och kraftförsörjning men i projektet ingår även omfattande upphandlingar av fordon, nya sambandsenheter, ledningscontainrar, passiva radarsystem och långräckviddigt radarsystem, säger Christer Mellgren, som leder FMV:s projekt för anskaffning av luftvärnssystem 103.

Intensiv fas – För vårt vidkommande är alltså inte Medelräckviddigt Luftvärn (MRLv) något namn på ett nytt materielsystem utan namnet på hela anskaffningsprojektet, vilket det har uppstått missförstånd om, säger Christer Mellgren. Med tanke på omfattningen av hela upphandlingen av MRLv är det lätt att bli lite svettig med tanke på hur snabbt arbetet ska ske. För en utomstående är det ännu lättare att få lite av en panikkänsla efter att ha studerat den detaljerade och hårt komprimerade tidsplanen som Christer Mellgren och hans medarbetare har att följa. Mellgren ler efter att ha hört min kommentar: 6

– Så mycket kan jag säga att det inte behövs särskilt många gruskorn i maskineriet för att vi ska få problem med att hålla tidplanen. Just nu har vi precis avslutat en mycket viktig fas då projektet genomfört de allra sista leveranskontrollerna av den första enheten Patriot som levererades till Halmstad i somras. Detta sker i nära samarbete med amerikanska företrädare för US Army som i sin tur stöttas av företrädare från leverantören Raytheon, förklarar Mellgren. Som ett stöd i USA har FMV etablerat ett Patriotkontor i på Redstone Arsenal i Huntsville, Alabama (se artikel i nr 4/2020). Där har FMV placerat två svenska officerare från Lv6 med uppdraget att utgöra samverkansofficerare (Foreign Liason Officers, FLO). – Dialogen och stödet vi har med våra FLO är ovärderlig. De kan rimligt snabbt, då vi ser att våra frågor eller funderingar kanske inte besvaras lika snabbt som vi skulle önska, få svar eller föra en dialog med US Army, säger Christer Mellgren.

Artilleri & Luftvärn


FMV har delat upp Anskaffa MRLv-projektet i två faser. I den första fasen som pågår fram till sommaren 2023, anskaffas själva robotsystemet, alltså luftvärnssystem 103 Patriot, reparations- och reservmaterielcontainrar samt nya dragfordon avropade från MAN från det ramavtal som tecknats med den tyska lastbilstillverkaren. – Det handlar i första läget om 40 lastbilar som ska transportera robotlavetter, spaningsradar samt reparations- och underhållscontainrar, säger Christer Mellgren. I nästa fas genomförs anskaffning av långräckviddigt radarsystem, passivt radarsystem, sambandsenheter samt en totalintegration mot det nationella nätverket av sensorer och stridsledningscentraler, läs Flygvapnets StriC.

Korrekt utbildning Det är med andra ord många pusselbitar som måste falla på plats för att allt ska klaffa. Det finns också friktioner, medger Christer Mellgren. En sådan är tillgången till teknisk personal, inom såväl FMV som Försvarsmakten: – Vi måste komma ihåg att detta är helt nya system som vi ska hantera inom FMV och senare Försvarsmakten, vilket kräver att personalen ska ha korrekt utbildning. Samtidigt vet vi att Försvarsmakten och Luftvärnsregementet ska genomföra sin normala värnpliktsutbildning och upprätthålla erforderlig beredskap. Vi vet att folk slutar och kommenderas till andra befattningar och detta måste vi ta höjd för, säger Christer Mellgren. En annan besvärlighet är att USA och US Army kräver att Sverige ”låser” sina tilldelade utbildningsplatser minst 1,5 år innan utbildningen genomförs. Det medför ökad tröghet och mindre flexibilitet i personalplaneringen. – Vi har också, utan att få gehör än så länge, försökt att få US Army att genomföra utbildning anpassad för svenska officerare och soldater då upplägget på vissa kurser inte stämmer överens med det tänk och pedagogiska arbetssätt som vi har här i Sverige, förklarar Mellgren.

Bättre än USA En annan stötesten är FMV:s lokalbehov i Halmstad. Som Artilleri & Luftvärn beskrivit i tidigare nummer kommer den nya Patriothallen att stå klar tidigast om några år, troligen 2025. Fram till dess måste Lv6 ta fram en interimslösning för att genomföra utbildning och förvaring av den nya materielen som kräver omfattande ytor. – Det kan tyckas att utmaningarna är stora men vi har etablerat ett mycket bra samarbete med Lv6 och US Army. Om alla involverade parter är beredda på att göra avsteg på processer där det är oundvikligt samt fokuserar på det väsentliga och inte fastnar i detaljdiskussioner kommer detta att gå alldeles utmärkt. Vi måste vara öppna och transparenta i vår kommunikation, poängterar Christer Mellgren. – För vi ska inte glömma bort att det luftvärnssystem som FMV överlämnar i november till Försvarsmakten är modernare än de system som USA har i sin egen organisation. – Sverige är faktiskt det första landet i världen som utbildas på den senaste versionen. Det har visat sig genom att en del av den amerikanska personalen som är i Sverige inte har sett eller fått utbildning på denna version av Patriot, konstaterar Mellgren!

Christer Mellgren tillsammans med chefen för armémateriel på FMV, brigadgeneral Mikael Frisell. Artilleri & Luftvärn

7


Så gick det till när Patriot anskaffades En efter en anländer enheter till Luftvärnssystem 103 Patriot till Halmstad för FMV:s avslutande leveranskontroll. Men, hur gick det till när Sverige köpte ett av arméns dyraste materielsystem i modern tid? Två som vet och var med i såväl förarbetet som själva upphandlingen är överste Stefan Jönsson, dåvarande arméförsvarsattaché i Washington DC samt FMV:s avdelningschef, Joakim Lewin, FMV. Exklusivt för Artilleri & Luftvärn ger de båda en unik inblick i det komplexa anskaffningsarbetet.

”Efter flera år av interna studier i Försvarsmakten, Luftförsvarsutredning 2040 (2014) samt inte minst det försämrade omvärldsläget, kunde den parlamentariska Försvarsberedningen våren 2014 enas om att nytt luftvärn med medellång räckvidd ska anskaffas. Ett förslag som bakades in regeringens proposition och riksdagen fattade beslut om anskaffningen den 16 juni 2015. Det var tydligt att det internationella läget krävde fokus på leveranser tidigt och att det var bråttom. Hela uppbyggnaden av systemet skulle vara slutfört senast 2025.

Två stora materielprojekt – samtidigt I Försvarsmaktens materielplan hade vi lyckats att få två större sammanhållna uppdrag inplanerade. Dessa utgör tillsammans hela den materiella förnyelsen av luftvärnsmateriel till de två bataljonerna fram till och med 2025. Det första hade redan startat några år tidigare under benämningen Insatsförmåga Luftvärn (IfLv). Detta projekt omfattar anskaffningen av Eldenhet 98 samt bataljonsledningsplatserna (LvC) och ger såväl en grund som en begränsning till hur den fortsatta tillväxten kunde fortsätta. Det andra projektet ges namnet Anskaffa MRLv – medellångräckviddigt luftvärn. Omfattningen på detta uppdrag är i storleksordningen 12 miljarder kronor. När planerna växte fram under 2014 – 2015 blev det viktigt att genomföra ett snabbt systemarbete om hur vi bäst nyttjade de pengar som planerats samtidigt som det gällde att komma igång för att klara tidskraven. Det stod tidigt klart att den del av förmågan som kommer från Patriot utgör den största kostnaden. 8

Men för förbandets samlade effekt behövs ytterligare sensorer och ett robust ledningssystem för att länka ihop alla sensorer med effektorerna.

Två kandidater I slutet av november 2015 genomförs rutinmässigt Lv 6 personalorientering sista fredagen i månaden. Det är Stefan Jönssons sista ordinarie personalorientering innan chefsöverlämningen till Anders Svensson i början på december. På en av de bilder som översten visar beskrivs ombeväpningen av luftvärnet. Arbetet med att införa IFLv med Rb 98 är påbörjat och Sverige är i slutskedet med att välja ersättare till Rb 97 Hawk. På bilden visas två kandidater, fransk-italienska Aster samt Patriot. Arbetet som lett fram till just dessa två system var grannlaga och personal från FMV, LvSS och HKV har ofta uppdaterat Försvarsmaktens högsta chefer. Att det var dessa system som var aktuella var främst baserat på bedömningen att de fanns utvecklade och vi kunde få leverans utfört med tanke på den snäva tidsramen. Luftvärnsregementet för, efter studier och omfattande beredningar fram att Aster är den starkaste kandidaten. Mest beroende på att de uppgifter om priset för Patriot som FMV fått i oktober 2015 är svindlande höga. Vi tittar på en framtida uppgradering av det fransk-italienska systemet för att även få förmåga att bekämpa taktiska ballistiska missiler, TBM (typ Iskander) då denna förmåga saknas i dagsläget. Det som starkt talar för Patriot är förmågan mot TBM:s som dessutom är prövad i operationer. Artilleri & Luftvärn


Överstarna Stefan Jönsson (mitten) samt dåvarande regementschefen för Lv6, Anders Svensson (trea fr höger) besöker US Army förevisningsskjutning av Patriot på skjutfältet i White Sands, New Mexico. Foto: US Army.

USA omförhandlar prislappen Våren 2016 kontaktas FMV av amerikanska myndigheter. De ber om att få komma och förklara sitt erbjudande och lämna ett nytt pris avseende Patriot. Från svensk sida förtydligar vi vår förfrågan. En viktig del i detta är att vi är tydliga med att vi inte kräver motköp. Den 11-12 augusti besöker US Army och Raytheon FMV. Under detta möte presenteras ett mer hanterbart pris på systemet som gör att Patriot plötsligt blir en mycket stark kandidat. Några månader senare, den första augusti, börjar Stefan Jönsson sin befattning som arméattaché i Washington DC. Artilleri & Luftvärn

Hans nye chef, generalmajor Bengt Svensson, är även han luftvärnsofficer i grunden. Duon börjar nu i Washington att bereda en eventuell Patriotanskaffning. Generalen har redan inlett arbetet med representanter från Raytheon och de kommer regelbundet till ambassaden för informationsutbyte. Stefan Jönssons första uppgift blir att under ett ordinarie möte mellan US Army och FMV i mitten av augusti, tillsammans med Joakim Lewin, försöka klarlägga hur US Army ställer sig till affären. Om det blir ett köp kommer vi att köpa av US Army och inte Raytheon, en så kallad Foreign Military Sales (FMS). 9


Det visar sig att US Army är väldigt positiva till att vi överväger ett införande av Patriot. I deras säljarstrategi finns en vilja att allierade och partnerländer köper amerikanska system, betalar för sig och ser till att lösa en operativ uppgift indirekt för US Army. När vi hävdar vår territoriella integritet och försvarar vårt luftrum bidrar vi till ett sammantaget effektivt luftförsvar i vår del av ”The Nordic Region” som de ser som ett mål. Även Polen och Rumänien ligger i förhandlingar. Väljer alla Patriot kommer Patriot att bilda en ”mur” som sträcker sig från Tyskland, över Nederländerna, Polen, Rumänien och upp längs den svenska kusten. När det gäller planering av anskaffningskostnader gäller kravet att statens utgifter måste vara i balans årsvis. Det räcker inte att anskaffningens totalbelopp är inom ram utan detta måste vara sant för varje enskilt år också. För FMV och LEDS PlanEk var detta en mycket stor del av planeringsarbetet.

Ny finansieringsmodell Vid upphandlingen av Patriot var vi också i en brytningspunkt mellan två finansieringssystem. Det system som til�lämpats sedan 1994 byggde på att Försvarsmakten planerade ekonomin och betalade sedan FMV i samband med leverans. FMV i sin tur lånade pengar från Riksgälden för att betala leverantören och återbetalade sedan lånet då Försvarsmakten betalat. Regeringen hade beslutat införa en ny finansieringsmodell och upphandlingen av Patriot skedde tidsmässigt så att det fanns möjlighet att välja ny eller gammal modell. Genom valet att genomföra Anskaffa MRLv i gammal modell skapades möjligheter att ta emot leveranser så fort som produktionen medger och att Försvarsmaktens planerade utgifter kunde vara kvar med tyngdpunkt närmare 2025. Den 23 mars 2017 genomförs ett avgörande möte för att vi ska kunna inleda förhandlingar på allvar. Det handlar om prislappen och betalningsplanen för det som vi efterfrågar. Mötet genomförs på ambassaden i Washington och det är Försvarsmakten och FMV som möter US Army och Raytheon. 10

Artikelförfattarna, tidskriftens biträdande redaktör Joakim Lewin och överste Stefan Jönsson, tidigare försvarsatteché för armén i USA. Foto: privat

Mötet har föregåtts av omfattande förberedelser mellan ambassadens Försvarsavdelning, Ledningsstaben och FMV. På mötet deltar brigadgeneralerna Michael Claesson (då stf C LEDS INRI) och planeringschefen Rikard Askstedt, C LEDS PLANEK, Joakim Lewin från FMV och Försvarsavdelningen.

Kärva diskussioner Först sker möten med US Army och Raytheon var för sig, därefter alla tillsammans. Efter kärva diskussioner och förhandling står det klart att vi kan få det vi efterfrågat till ett acceptabelt pris. Claesson vill ha ett löfte från den amerikanska ordförande, Ann Cataldo, dåvarande chef för US Army’s avdelning för FMS köp, och hon gör något väldigt ovanligt för amerikanska tjänstemän på Pentagon. Hon lovar att budet ska gälla även om det inte finns något formellt beslut. En månad senare, april 2017, besöker fyrstjärnige generalen David Perkins, då chef för US Army Training and Doctrine Command, Sverige efter att själv ha tagit initiativ till besöket. Under besöket, som genomförs som en kortare fältövning, finns Patriot med i diskussionerna. Under avslutningen av besöket står det klart att vi fått en positiv sponsor till köpet vilket också märks i våra fortsatta kontakter med US Army. Artilleri & Luftvärn


Under 2017 fortsätter FMV och Försvarsmakten sitt systemarbete. Jämfört med en amerikansk Patriotbataljon (fyra till sex eldenheter) behöver Sverige kunna nyttja våra enheter i två identiskt utformade bataljoner där Patriotsystemet är en del av förbandet och förbandet en integrerad del i luftförsvaret. Efterhand som FMV och Försvarsmakten fick mer detaljerad information om Patriotsystemet kunde designarbetet fördjupas. Detta är inte bara en teknisk fråga utan handlar också i hög grad om beredskap, personalvolymer, befattningar och utbildning.

Formellt regeringsbeslut Den 7 november fattar regeringen det formella beslutet att FMV har regeringens mandat att inleda förhandlingar med amerikanska staten. Först i detta läge kan nu FMV skicka en formell förfrågan, en så kallad Letter of Request (LOR) till U.S Army Security Assistance Command och detta sker dagen efter regeringsbeslutet. I december 2017 är det dags för ett möte i hos Raytheon i Huntsville för att mer i detalj presentera och förklara våra behov för US Army experter. Detta blev starten på de mer tekniskt inriktade förhandlingarna där Sveriges mål var att undvika särlösningar men ändå få ett system som passade in i våra två luftvärnsbataljoner, kunde levereras i tid och höll sig inom budget. Både Försvarsmakten och FMV deltar med flera experter och efterhand som allt mer detaljer klarnar genomförs flera ”operativa bedömande” under tidspress. Detta möte var mycket konstruktivt och US Army kunde nu sätta samman och börja kostnadsberäkna systemet i detalj. För vissa vapensystem måste den amerikanska kongressen orienteras och därmed ges tillfälle att stoppa oönskade affärer. Vår formella motpart Defense Security Cooperation Agency skickade in ”congressional notification” den 20 februari 2018. Därmed blev vår intention att anskaffa Patriot också offentliggjord. Många reagerade på det höga beloppet. Detta är väl Artilleri & Luftvärn

Övre: Chefen för Produktionsledningsstaben, generallöjtnant Johan Svensson och den amerikanske försvars-attachén, Charles Metrolis ser på när FMV:s generaldirektör, Göran Mårtensson undertecknar avtalet om anskaffning av lvsystem 103 Patriot. Den historiska dagen var den 10 augusti 2018. Foto: FMV Nedre: Ett operativt bedömande pågår då olika organisationslösningar diskuterades.

tilltaget för att inkludera framtida anskaffningar av samma materiel, till exempel fler robotar, utan att behöva göra en ny förfrågan till kongressen. Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnade den 20 februari 2018 sitt betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Utredningen konstaterade att om de ekonomiska ramarna behålls på samma nivå så kommer kvaliteten på Försvarsmaktens materiel minska och att den operativa förmågan hos förbanden efter hand inte kan bevaras. Utredarens slutsats var att anskaffningen av en ny och förbättrad luftvärnsförmåga inte var finansierad och borde därför skjutas framåt. I sitt budgetunderlag någon vecka senare begär ÖB utökad ekonomi och investeringen i nytt luftvärn behålls orörd i planeringen. 11


Inbjudan till skarpskjutning

Under sitt besök i Sverige besöker den fyrstjärnige general David Perkins en av Försvarsmaktens övingar på Gotland. Ett besök som innebär att relationerna mellan armén och US Army stärks vilket märks i de fortsatta kontakterna mellan de båda länderna, enligt artikelns författare.

Köpet av Patriot tillför ytterligare en dimension, den transatlantiska länken, vilket försvarsminister Peter Hultqvist markerar är av mycket stor betydelse. Han och hans motpart har signerat ett ”Statement of Intent”, en viljeinriktning, för hur våra nationers förmågor ska utvecklas tillsammans. I februari 2018 besöker den dåvarande stabschefen för US Army, general Mark A Milley, Sverige. Under besöket genomförs möten med försvarsministern, ÖB och arméchefen. Ett av områdena som diskuteras är Patriot och Milley gör klart att US Army står fast vid sitt löfte om pris, leveranstider och utbildningsstöd om Sverige skulle välja Patriot. Förutom Sverige är Rumänien, Polen och Turkiet också intresserade av köp. Leveranser till köparna går i den ordning som beställningarna läggs. Det gör att det finns tidspress på att få fram tillräckligt bra underlag för regeringen att ta beslut på så Sverige inte hamnar sist i kön med leveranstider på upp till 6-7 år.

12

Ungefär samtidigt får C Lv6, Anders Svensson och Stefan Jönsson en inbjudan till skarpskjutning på White Sands skjutfält i New Mexico. Turkiet har då aviserat att man avser köpa det ryska systemet S 400. Det är solklart att den turkiska delegationen är högsta prioritet för amerikanerna. De får se en lyckad skjutning där man simulerar två inkommande TBM:er och trots att man bara skjuter en robot mot varje mål blir det träff i båda målen. Det är mäktigt att se det ”live” i öknen med klarblå himmel som bakgrund. Ifall Turkiet säger ja till Patriot finns en risk att Sverige kommer att hamna längre ned i leveranslistan, vilket vi inte vill ska hända. Sent en fredag besöker Stefan Jönsson Ann Cataldo och vill ha ett löfte om att vår leveransplan inte ska ändras ifall Turkiet också väljer Patriot. Löftet kommer efter ett par dagar, underskrivet av US Army’s chef för materielanskaffning och utveckling (motsv. GD FMV för US Army). Andra viktiga områden i köpet, förutom själva systemet, är utbildning av luftvärnsregementets personal vid Fort Sill, placering av samverkansofficerare i Huntsville (Patriot projektkontor, som tidigare beskrivits i Artilleri & Luftvärn, reds anm) samt stöd för att ta emot leveranser för att nämna några.

Besvärlig flaskhals Det visar sig att Fort Sill inte kan planera in det avsedda antalet elevplatser till Lv6, detta trots att man på skolan utbildar i olika skift under i stort sett alla dygnets timmar. Det här är en flaskhals som visar sig värre än vad cheferna på högre nivå i US Army förutsett. Representanter från Fort Sill besöker ambassaden och när de går igenom elevantalen stämmer de inte alls med vad vi planerat för. Det blir åter ett kärvt möte med Ann Cataldo på Pentagon för arméattachén för att få stöd för antalet elever. Det blir några smärre justeringar och därefter ger skolan sitt klartecken. De amerikanska förbanden använder Oshkosh-fordon till Patriotsystemet. De är säkerligen alldeles utmärkta men

Artilleri & Luftvärn


då detta fordonsmärke inte säljs i Sverige finns heller inga underhållslösningar i Sverige. För anskaffningen valdes därför att fortsätta anskaffa lastbilar i det ramavtal för skyddade, terränggående fordon som finns med Rheinmetall-MAN. På detta vis får luftvärnsförbanden lastbilar från i huvudsak en leverantör och utbildning och underhållstjänst underlättas. Alla dessa aktiviteter efter vår formella förfrågan 8 november 2017 följdes upp med två möten i Huntsville i mars och april 2018 där FMV, Försvarsmakten och US Army kom fram till en slutlig design, kostnad samt leverans- och betalningsplan som kunde presenteras för den svenska regeringen för beslut. Ett roligt sammanträffande var att det första av dessa möten sammanföll med statsminister Stefan Löfvens besök i Vita Huset hos president Donald Trump. Även om försvarsfrågor diskuterades så var detta möte ingen del av förhandlingsarbetet.

Avtal undertecknas Den 1 maj 2018 fick FMV den slutliga offerten från US Army. Offertens är giltig till den 10 augusti. Nu kunde beredningsarbetet slutföras på FMV och i Högkvarterat. I slutet på juni kunde Försvarsmakten framställa till regeringen om bemyndigande att genomföra anskaffningen och FMV kunde parallellt framställa om att få ingå avtal med USA. Efter att regeringen godkänt myndigheternas framställan kunde FMV generaldirektör Göran Mårtensson den 10 augusti 2018 skriva på beställningen av Patriot. En annan viktig fråga som diskuterades mycket var om beställningen skulle valutasäkras eller inte. FMV kan nyttja Riksgälden för att i förväg låsa framtida växlingskurser, i Patriots fall mellan svenska kronor och dollar. Detta gjordes snabbt efter att beställningen till US Army blivit klar. Tack vare valutasäkringen vet vi vad alla framtida betalningstillfällen kommer att kosta i svenska kronor, vilket bidrar till en stabilitet i projektets, och myndigheternas, ekonomi.

Artilleri & Luftvärn

Avtal om bakre underhåll För Försvarsmakten och FMV fortsätter dock arbetet. En viktig del är att etablera avtal med NATO Support and Procurement Organisation (NSPO). Genom detta avtal samarbetar vi med flera andra länder avseende gemensamt bakre underhåll samt tillgång till reservdelar. Detta avtal blir klart hösten 2019. Under 2019 – 2020 sker också fördjupat systemarbete avseende hur luftvärnsbataljonerna ska bli en del av det samlade luftförsvaret samt vilka ytterligare sensorer som behöver anskaffas till förbandet. Det står ganska tidigt klart att SAAB som leverantörer av bland annat UndE23, LvC och Flygvapnets StriC besitter unik kompetens. Våren 2020 övergår systemarbetet i en gemensam fas och i december 2020 kan FMV beställa ett integrerat lednings- och sensorsystem. Beställningen innehåller åtta radarstationer G4 med hög mast samt en stor del lednings- och sambandsmateriel för luftvärnsbataljonerna. Våren 2021 genomfördes de första leveranserna av Patriotmateriel till Halmstad. Noterbart är att anskaffningen av Patriot genomfördes i högt tempo och mot ett tydligt mål av att snabbt bygga upp en ökad förmåga i Försvarsmakten. Det var bra samarbete och kommunikation, och en vilja att fatta nödvändiga beslut, hos alla inblandade.

I februari 2018 besöker dåvarande chefen för US Army, senare generalstabschef, Mark A Milley, Sverige (mitten). Milley gör klart att US Army står fast vid sitt löfte om pris, leveranstider och utbildningsstöd om Sverige skulle välja Patriot. 13


FACTEC klarade amerikansk återackreditering

En bomb fälld från en Jas 39 Gripen briserar på Tofta Skjutfält under den pågående återackrediteringen av FACTEC.

Forward Air Controller and Evaluation Cell (FACTEC) är Försvarsmaktens utbildningsplattform för Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) i Sverige. FACTEC är en avdelning på Artilleriets Stridsskola (ArtSS). Historiskt, mellan 1998 och 2007 utbildades elever på skolor utomlands, närmare bestämt i Norge och Storbritannien. År 2007 genomfördes den första utbildningen i Sverige enligt gällande NATO-standard för att 2009 besökas av US Joint Forces Command (JFCOM) i ett steg mot att ackreditera utbildningen mot JTAC Memorandum of Agreement (MOA). Ett år senare ackrediterades den svenska utbildningen enligt JTAC MOA. 2015 togs ytterligare ett kliv och utbildningen ackrediterades då även av NATO mot STANAG 3797. All utbildning sker på engelska och enligt internationella styrdokument (NATO STANAGs och US Joint Publications). Varje år genomför FACTEC en grundkurs för JTAC (Basic Course) med sex elever. Vi har ett väletablerat och väl fungerande samarbete med Finland som erbjuds kursplatser i utbyte mot flygtid med F-18 och instruktörsstöd. Under maj månad i år genomfördes en återackreditering från både NATO och USA. Dessa sker var tredje år och syftet är att kontrollera att utbildningen följer de styrdokument som Sverige ålagt sig att följa. Den genomfördes på Gotland och Tofta skjutfält med avancerat stridsflyg samt granatkastare som verkansenheter. Övningarna var indelade i moment för att pröva eleverna som genomförde sin avslutande kursvecka. Text: major Fredrik Ågren, C Factec vid ArtSS 14

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

15


Föreningen lanserar ny webbplats Det har tagit sin tid och mycket arbete har lagts ned men nu är den klar för lansering. Det handlar om Artilleri- och Luftvärnsklubbens nya webbplats som kommer att lanseras den 4 november. – Det har ganska länge, från ett antal medlemmar och även internt inom vår styrelse, funnits en berättigad kritik mot vår webbplats. Den är helt enkelt inte modern och levande. Det vill vi ändra på, säger föreningens sekreterare Lars Mörrby. I våras gick uppdraget till webbutvecklingsföretaget Wasabi Webb i Uppsala att ta fram ett förslag till ny webbplats. Ett förslag som också fann gillande från styrelsen som beslutade att Wasabi skulle fullfölja uppdraget med stöd av sekreteraren samt tidskriftens redaktör. Framförallt är det visuella rejält förändrat med ett tydligare bildspråk. – Vi har också avsikten att använda webbsidan som ett arkiv för viktiga dokument som fram till idag lagrats på enskilda datorer hos tidigare sekreterare samt även redaktören, säger Lars Mörrby. 16

Bildarkiv Även ett bildarkiv ska tas fram som medlemmar och andra intresserade, mot angivande av källan, kan använda. – Det är klart att jag applåderar en sådan funktion eftersom jag under årens lopp tagit flera tusen bilder under olika uppdrag och besök. Det vore jättetråkigt om dessa bilder bara blir liggande på en hårddisk när det kan finnas ett behov hos medlemmar och andra intressenter att använda dessa mer än i samband med publicering i tidskriften, säger chefredaktören, Stefan Bratt. Från webbplatsen kommer nu också föreningens samtliga aktiviteter att aviseras och det ska även gå att anmäla sitt deltagande via webbplatsen. Lanseringen av den nya hemsidan är också en del av föreningens 150-årsjubileum. – Det passar alldeles utmärkt, anser vi i styrelsen, att vi lanserar något som siktar framåt mot föreningens kommande verksamhet i samband med att vi firar föreningens mångåriga fortlevnad, säger Lars Mörrby. Totalt kostar framtagandet av webbplatsen runt 70 000 kronor, vilket finansieras av styrelsen som en engångsutgift. Artilleri & Luftvärn


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition

Specialammunition Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar

För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

17


Artikelserie om lufthot – del 2 Närområdet:

Lufthoten ökar trots färre piloter I denna artikel, den andra i serien om lufthot beskriver underrättelseexperten, major Peter Sehlin från Luftvärnsregementet lufthoten i vårt närområde med fokus på Ryssland. ”I denna artikel tar jag markperspektiv på bredden av hotkapaciteter i luften. Perspektivet är avgränsat till närområdet och mitt eget. Men först vill jag ge en lite bredare bild och sätta lufthot i ett sammanhang. Historiskt har strävan varit att snabbt slå det försvarande stridsflygets baser och stridsledning samtidigt som det kvalificerade luftvärnet lamslås. Volymer av kryssningsrobotar skapar chockeffekt följt av kvalificerade stridsflygsystem i skydd av störning och flygande skenmål. På marken finns specialoperationsförband för spaning, målangivning, eldöverfall och sabotage. Obemannade flygfarkoster spanar eller utför bekämpning medan ledningssystemen utsätts för cyberangrepp. Detta sker samtidigt som påverkans- och vilseledningsoperationer lägger krigets dimridåer. Angrepp kan ske efter månader av omväxlande anspänning och avspänning eller direkt med kort förvaringstid.

Fjärrbekämpning stödjer rysk strategi Rustningsspiralen på 80-talet tog paus i samband med Sovjetunionens kollaps och 90-talets recession i Ryssland. Utvecklingen tog ny fart på 2000-talet när Putin markerade en återupprättad ambition i kombination med förnyad köpkraft. Rysslands operationer i Georgien, Ukraina och Syrien har gett värdefulla lärdomar samtidigt som kraftmätningen med väst har tagit ny fart. Förmågan till fjärrbekämpning är härvid vital för möjligheterna till ryskt proaktivt agerande både i närområdet och i expeditionära operationer. De taktiska markrobotbrigaderna har ombeväpnats och statliga beväpningsprogrammet (GPV) levererar en ökande andel fartyg, ubåtar, flygplan och mark18

förband som kan avfyra kryssningsrobotar. Arsenalen räknas i tusental vilket gör dem till en avgörande faktor att räkna med. Kärnvapentriaden med strategiska bombflygets kryssningsrobotar, de strategiska ubåtarna och interkontinentala landbaserade robotsystem utgör alltjämt garanten för rysk stormaktsstatus.

Når mål i hela Sverige Ryssland har en andel moderna fartyg med vertical launch system (VLS) vilket medger att de utöver sjömålsrobot även kan skjuta kryssningsrobotar. 3M-14 Kalibr är exempel på marin kryssningsrobot med räckvidd över hela Skandinavien. En variant kan även skjutas från ubåt via torpedtub. Även sjömålsrobotar som P-800 Oniks har markmålsförmåga. En salva robotar programmeras längs färdvägar där luftförsvaret bedöms svagt och flyger på mycket låg höjd för att försvåra upptäckt med korta reaktionstider som följd. Målsökaren ger god träffsannolikhet. Artilleri & Luftvärn


Major Peter Sehlin började 1988 som teknisk officer vid Lv4 i Ystad. Sedan 1997 är Peter verksam vid Luftvärnsregementet och har haft befattningar som chef, huvudlärare vid skola och stabsofficer vid insatsförband. Han har genomfört fem utlandsuppdrag, senast i NATO-stab i England. I 15 år har han arbetat som underrättelseofficer och leder i dag Luftvärnsregementets underrättelsearbete. På fritiden vill han gärna ägna sig åt olika former av kampsport, främst karate.

Den sjunde oktober 2015 avfyrade Kaspiska flottiljen 26 st Kalibr mot mål i Syrien. Det var början på en era av ryska attacker med kryssningsrobot mot syriska mål från land, fartyg, ubåt och bombflyg.

Moderniserad markrobotbrigad Markrobotsystem 9K720 Iskander-M har införts i markrobotbrigaderna vilket ökar den praktiska skottvidden till över 400 kilometer med markrobot 9M723 som kan ”surfa” i luften under återinträdet, vilket ger ökad räckvidd jämfört med renodlad ballistisk bana. Markrobotbrigadens tre bataljoner innehåller totalt tolv lavettfordon med två markrobotar vardera. Brigaden kan även avfyra lätta kryssningsrobotar 9M728. Några markrobotbrigader har även lavetter för en tyngre kryssningsrobot 9M729 vilket därmed gjorde INF-avtalet med USA obsolet. Höga observationspunkter är historiskt vitalt där bräckliga luftfarkoster tidigt kom till militär nytta. I dag kan även ett barn starta en högupplöst sensor från sandlådan och observera flera kilometer bort. I bland annat Ukraina och Syrien har den ryska användningen av UAV:er utvecklats dramatiskt. I Syrien har den primära partnern varit flyg, i Ukraina artillerioch manöverförband. Reaktionstiderna mäts i gynnsamma fall i enstaka minut mellan målupptäckt och insats med artilleri.

Artilleri & Luftvärn

Rysk UAV-utveckling 2009 gavs den ryska UAV-utvecklingen en vitamininjektion tack vare den israeliska Searcher, i Ryssland system Forpost, en 450 kg tung UAV som kommit till god operativ nytta. I dag har Ryssland en stor inhemsk utveckling av UAV. Ett exempel ur en diger lista operativa lätta UAV är Orlan-10 om ca 15 kg från STC. Orlan-10 kan bära optisk sensor, signalspaning/störare eller sambandsrelä där en, två eller tre UAV flygs med kombinationer av nyttolaster för maximal effekt och räckvidd. I klassen MALE (medium altitude long endurance) finns Orion från Kronstadt som är stor nog att bära radar. Orion kan även bära vapen och är beställd av ryska staten.

Orlan 10 UAV

19


Stridsflyg med multirollförmåga, på bilden en SU-34 beväpnad med signalsökande robotar, medger ett allsidigt nyttjande av flygplanen. Moderna vapen, sensorer och ledningssystem gör att flygattacker även kan ske från högre höjd och längre avstånd utan avkall på precision med till exempel navigerande glidbomber eller attackrobotar.

Grom-2, Kh-38, Kh-35, Kh31P

I det andra Karabachkriget 2020 spelade patrullrobotar en viktig roll. Även ryska tillverkare erbjuder patrullrobotar, ett exempel är Lancet-3 från Zala som enligt uppgift använts operativt i Syrien. Lancet-3 har en tre kilos stridsdel med zonrörsutlösning. Den kan även enligt tillverkaren egna uppgifter verka mot andra UAV-farkoster.

Utvecklad multirollförmåga

Den större UAV:an Orion från Kronstadt är stor nog för att bära såväl vapen som egen radar. 20

Kriget i Georgien 2008 bedrevs i huvudsak med sovjetisk flygmateriel. I Ryssland ersätts succesivt 70- och 80-talets sovjetiska jakt- och medeltunga attackflyg med multiroll flyg. Några exempel är: Su-30 från Suchoi är utvecklad ur jaktflygplanet Su-27. Su-30 har exporterats till flera kunder och är operativa med ett hundratal Su-30SM/M2 vid jakt- och attackförband i Ryssland. Su-34 är ersättaren till attackflygplanet Su-24M och har till skillnad från Su-24M god möjlighet att överleva en kvalificerad jaktduell. Su-34 kan även bära tunga störkapslar. Artilleri & Luftvärn


Cirka 130 flygplan är operativa parallellt med en sjunkande mängd Su-24M. Su-34 och Su-24M verkar ofta i mixade attackförband. Den smyganpassade Su-57 (PAK FA/T-50) är operativ med enstaka flygplan, avsett att matcha västvärldens F-35 för både kvalificerade attackuppdrag och jaktstrid. Enligt officiella ryska källor är 76 flygplan beställda med leverans fram till 2028.

Attack från högre höjder och avstånd Stridsflyg med multirollförmåga medger ett allsidigt nyttjande av flygplanen med en högre grad av dynamik. Moderna vapen, sensorer och ledningssystem gör att flygattacker även kan ske från högre höjd och längre avstånd utan avkall på precision med till exempel navigerande glidbomber eller attackrobotar. Kh-38 är exempel på modulär, modern attackrobot med flera målsökaralternativ. Ur Kh-38 har även Grom-2 glidbomb och Grom-1 navigerande robot, utvecklats. Attack kan även ske med tung attackrobot på långa avstånd, bortom även det mest potenta luftvärnets räckvidder, vilket då tvingar oss till duell mot roboten.

Flygsamverkan (FAC/JTAC) kan delge information direkt till flyg i luften vilket ger ännu större möjligheter till improvisation. Ryssland inför även IT-stöd exempelvis Strelets för att underlätta spaning och bekämpning. Frifallande lasten är dock alltjämt ett ekonomiskt försvarbart alternativ för enklare uppdrag. Attackflygplan Su-24M och Su-25SM samt bombflygplan Tu-22M3 har utrustats med moderna siktessystemav typen SVP-24. Systemet medger att frifallande bomber och bombkapslar kan fällas med god precision även från dessa flygplan och från betydligt högre höjder, vilket sker till exempel vid attacker i Syrien. Helikoptrars unika egenskaper gör att de fortsatt har vitala roller att fylla inom arméstriden. Även attackflygplanet Su-25SM kommer att ha en roll som ett mycket robust attackflygplan. Specialoperationsförband används doktrinärt för att lokalisera och påverka högvärdiga mål. Kvalificerade luftvärnsförband är naturligt mer sårbara på marken än i luftstridsduell och de vältränade små patrullerna är en högst påtaglig faktor för luftvärnets kritiska delar. Även indirekt eld och minor kan skapa stor oreda.

Ett breddat utfallsrum Sammanfattningsvis har hotet blivit bredare sedan kalla krigets slutskede. De mest uthålliga hoten är numera obemannade där UAV, patrullrobotar och fjärrbekämpning bjuder nya utmaningar jämfört med det mer förutsägbara flyget och helikoptrar. Flyget kan dock verka med precisionsvapen på större avstånd. Allt samexisterar i en komplex lufthotbild samtidigt som luftvärnet kan möta vältränade patruller på marken – ”och där dog också internet, suck!”.

En Iskanderrobot från en av Ryssland markrobotbataljoner avfyras under en övning i i centrala Sibirien. Artilleri & Luftvärn

21


Hårdvarutillverkare rustar för framtiden:

Ny anläggning och börsintroduktion leder MilDef mot fortsatta framgångar MilDef Group, ringer det någon klocka? Kanske för vissa, men för den stora massan är troligen den Helsingborgbaserade producenten av taktisk IT-utrustning lite mer anonym. Men, har du besökt en stabsplats, suttit i ett stridsfordon eller Archerpjäs har du med största sannolikhet arbetat med eller sett MilDefs produkter i form av datorer och annan hårdvara. MilDef startades 1997 som ett litet IT-bolag med målsättningen att växa och bli en primär leverantör av taktisk ITrustning till Försvarsmakten. En ambition som i dessa dagar verkligen börjar göra sig gällande. Fram till idag har MilDef levererat över 10 000 enheter och tillväxten fortsätter att öka. För att använda en sliten klyscha - det går också som tåget! 22

– Ja, vi ska inte klaga. Satsningar som ägarna gjort de senaste åren med bland annat en starkt utvecklad produktportfölj mot mera integrationsfokuserade lösningar och inte minst dessa nya lokaler för både produktion och marknad verkar vara rätt medicin för bolaget, säger Johan Pakarinen, från ett av MilDefs fem säljbolag, MilDef Sweden AB. Artilleri & Luftvärn


Johan Pakarinen visar en dataskärm som ska monteras i ett stridsfordon. Till höger några av MilDefs storsäljare.

Växer så det knakar MilDef som startade med några få anställda 1997 passerar inom kort 180 medarbetare och växer fortfarande så det knakar. För bara något år sedan var antalet anställda dryga 100. Ett annat led i tillväxten är förvärv av bolag i både Sverige och utomlands. I somras valde också MilDef att gå till börsen för introduktion på den svenska OTC-listan. Hittills har aktien varit en succé. – Vi känner stor tillförsikt inför framtiden eftersom vi vet att våra produkter har en god marknad de kommande åren, inte minst med tanke på den förnyelse som Försvarsmakten genomför när det gäller modernisering av ledningssystem och ledningsstöd. Vi har definitivt skapat utrymme för att fortsätta vår tillväxt, såväl personellt som marknadsmässigt, säger Johan Pakarinen. Den ursprungliga affärsidén var att agera återförsäljare av bärbara datorer för en taiwanesisk tillverkare. – Från en ren leverantör av hårdvara går vi mer och mer mot att vara en komplett leverantör med tjänster som systemintegration och även mjukvaruutveckling i kombination med de ruggade IT-produkter som vi producerar. Vi är ganska övertygade om att vi framgent måste agera mer resolut när det gäller integrationsförmågan, säger Johan Pakarinen. Artilleri & Luftvärn

MilDef med huvudkontor och produktion i Helsingborg växer så det knakar i fogarna. För bara något år sedan var antalet anställda 100. Idag närmar sig företaget det dubbla.

23


MilDef producerar IT-utrustning på hela skalan från den enskilde soldatens behov av till exempel pekskärmar till kompletta datorer, hårddiskar, servrar och andra klienter som behövs på en stabs- eller ledningsplats. – Ett av de stora genombrotten för företaget var när vi 2007 inledde egen produktion av datormateriel i Sverige. Denna familj av produkter används sedan många år i Försvarsmakten. Vår rundvandring i de ljusa och stora lokalerna har kommit till MilDefs hjärta – utvecklings och testavdelningen där Anders Almström är chef. Här utvecklas och testas alla produkter enligt de krav som ställs från kunder. Det handlar om värme, kyla, damm, strålning, vatten och andra mer eller mindre elaka element som datorerna måste kunna tåla.

Stor kompetensbredd – Våra kunder kräver att produkterna ska fungera omgående även om de legat nedpackade i ett antal år i ett förråd och naturligtvis fylla de krav på operativ förmåga som de ska bidra till, förklarar Anders Almström. Han har arbetat inom MilDef i snart 15 år och känner tillförsikt inför framtiden: – Vi är också ett bra gäng med en stor kompetensbredd som kan arbeta vidare med att förfina och utveckla nya produkter, säger Anders Almström. Det är inte bara svenska försvaret som är en viktig kund för MilDef. Sedan knappt femton år är både Danmark och Norge viktiga kunder liksom England som bland annat utrustar den nya stridsfordonsfamilj, Boxer med Mildefs produkter. – Norska försvaret var en tidig kund till oss då vi levererat komponenter och enheter till deras ledningssystem på brigadnivå. Vi har också ett mycket starkt nät av kunder i form av andra försvarsmaterielbolag som vi är underleverantörer till, säger Johan Pakarinen.

The Fortress Ett exempel på MilDef starka marknadsposition var uppdraget att under 2020 genomföra ett antal livstidsförlängande åtgärder på utrustning som använts i fem år i Afghanistan. De hårt slitna enheterna skickades hem i omgångar från insatsområdet där utrustningarna rengjordes, reparerades vid behov, väskor tvättades, satser och tillbehör kompletterades samt batterier och hårddiskar byttes ut. – I stort sett var det utrustning som nästan var som ny som vi skickade tillbaka, förklarar Johan Pakarinen. Artilleri & Luftvärns besök i den nya anläggningen som kallas The Fortress börjar lida mot sitt slut. En anläggning som stod klar så sent som i början av året och ska möjliggöra fortsatt expansion för MilDef. Idag utnyttjas drygt hälften av de 4 400 kvadratmeter som byggnad består av. Av dessa är 1 700 produktions- och laboratorieytor. – Vi har fått mer än dubbelt så stor yta för vår verksamhet jämfört med den gamla lokalen. Vi har också beredskap för att växla upp ytterligare. Det kan inte bli bättre!

MilDef med huvudkontor och produktion i Helsingborg växer så det knakar i fogarna. För bara något år sedan var antalet anställda 100. Idag närmar sig företaget det dubbla. 24

Artilleri & Luftvärn


Mission Critical

Situational awareness software for mission-critical applications. Use real-time analyses to find the most appropriate site for your sensors and effectors covering a specific airspace. Make sure you can get there with our terrain routing capability based on the vehicles’ different parameters.

carmenta.com Artilleri & Luftvärn

25


Ny erfarenhet för unga officerare att utbilda KB

David Andersson, plutonchef på Livkompaniet och ansvarig för KButbildningen.

Måndagen den 21 juni ryckte 31 nya värnpliktiga kompanibefäl (KB) in på Lv 6 i Halmstad. KB-elever har utbildats tidigare men inte sedan 2009 och detta är en ny erfarenhet för yngre officerare. Kapten David Andersson är plutonchef och berättar om sina inledande intryck. ”KB-elever har utbildats tidigare men inte under min tid som yrkesofficer. Därför är detta en ny erfarenhet för mig och de befäl som utbildar dessa. KB är egentligen en lite slarvig benämning. De värnpliktiga är uttagna plutonsbefäl och kommer att utbildas för att bli chefer på plutonsnivå. Befattningarna för de värnpliktiga sträcker sig mellan gruppchef och plutonchef. Utbildningen genomförs med fem veckors försteg gentemot gruppcheferna. Detta innebär att när övriga kategorier av värnpliktiga muckar nästa år kommer KB-eleverna att fortsätta sin värnplikt även över sommaren.

Gruppchefsskola De värnpliktiga inledde sin utbildning på Livplutonen där de utbildats tillsammans från inryckning till och med vecka 37. Under denna period har de genomfört en vanlig grundutbildning samt en gruppchefsskola. Efter tiden på Livpluton fördelas KB-eleverna ut till sina respektive kompanier och plutoner. Under hösten väntar högvakt samt befattningsutbildningar. För de värnpliktiga som fått befattningar som plutonchefer eller ställföreträdande plutonchefer väntar även en plutonchefsskola. Denna kommer att pågå i fem veckor och fördjupa de värnpliktigas kunskaper och färdigheter. Utbildningen kommer att vara inriktad mot ledarskap, planering och att leda en pluton i strid. 26

Att utbilda en pluton där samtliga individer är duktiga, drivna och ambitiösa är en förmån. Redan första veckan märktes att vi skulle kunna komma längre i utbildningen av dessa individer än vad vi vanligtvis gör vid en grundutbildning. KB-eleverna har en hög förmåga till inlärning och mycket ambition, detta har gjort att vi kunnat stegra utbildningen fortare än vanligt. Ett av mina mål med tiden på Livplutonen var att skapa självgående, tänkande individer som skulle kunna fatta självständiga beslut. För att uppnå detta har de värnpliktiga detaljstyrts mindre än vanligt. Genom att inte detaljstyra vad de värnpliktiga skall göra tvingar vi dem att tänka själva, förstå sina uppgifter för att nå uppsatta mål inom given tidsram. På så sätt tar KB-eleverna ansvar för sig själva och sin egen utveckling och utbildning.

Snabb utveckling Nu har KB-eleverna legat inne i tre månader och deras utveckling som jag har studerat under denna tid är mycket stor. Man får inte glömma att det nu återstår tolv månader av utbildning och övning innan det är dags för muck. Jag är helt övertygad om att de vid det laget kommer leverera utmärka resultat i sina befattningar. Jag tror även att flera av KB-eleverna kommer bli mycket goda kollegor och officerare i framtiden. Jag har svårt att tänka mig en bättre grund inför en officersutbildning än den som dessa värnpliktiga kommer att ha. Artilleri & Luftvärn


SMART-L ”We See You”

Artilleri & Luftvärn

27


Nystart för Luftvärnsmuseet i Norrtälje Visste du att det finns ett luftvärnsmuseum i Norrtälje? Ett gäng entusiaster arbetar med att utveckla detta museum och en av dessa är John Fürstenbach. Ett museum som nu efter pandemin hoppas få en nystart. Ett givet besök för den sanne luftvärnaren. “Norrtälje luftvärnsmuseum ska beskriva luftvärnets utveckling och system samt tidigare Roslagens Luftvärnsregemente, Lv 3:s verksamhet i Stockholm och Norrtälje. En beskrivning som idag sker med modeller, bilder, texter och materiel som samlats in under Lv 3:s verksamhet och som deponerats av bland andra Armémuseum.

Svensk luftvärnsteknik Armémuseums luftvärnssamlingar är koncentrerade till Halmstad och Luftvärnsmuseet vid Skedala Hed. Där finns (i stort sett) all historisk luftvärnsmateriel. Norrtälje Luftvärnsmuseum ingår inte i Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). Det har en kompletterande profil given av att vara ett arbetsplatsmuseum med tema Lv 3 och svensk luftvärnsteknik. Här visas arbetsplatsernas, luftvärnets och hotbildens utveckling från 1940-talet fram till 2000. 28

Lv3 verksamhet inleddes 1939 när detachementet till A10S lokaliserades till före detta Göta livgardes kaserner i Stockholm. A10S blev 1941 A 11 och 1942 Lv 3, Stockholms luftvärnsregemente. Från våren 1952 flyttade Stockholms luftvärnsregemente till Norrtälje. 1957 blev namnet Roslagens luftvärnsregemente. Efter 2000 avvecklades Lv 3 och de andra myndigheterna i Norrtälje Garnison. Kasernområdet är nu delvis kulturminnesskyddat och fyllt av annan verksamhet.

Uppbyggnad av museet I början av 1990-talet började man bygga upp ett museum inne på Lv 3. Museet invigdes 1995 och överlevde inom Kamratföreningen efter regementsnedläggningen 2000. Nu drivs det som en ideell förening med ett 60-tal medlemmar. Syftet är att med stöd av samlingarna visa hotbilden och dess växelspel med luftvärnets system av system. Artilleri & Luftvärn


[ Mer information om museet finns på hemsidan som är under uppbyggnad - www.norrtaljeluftvarnsmuseum.se ] Personalen består av ett tiotal tidigare officerare vid Lv 3. De har erfarenhet av systemen inom lvbat 48, RBS 70 och RBS 90 och av flera materielutvecklingsprojekt i slutet av 1900-talet. Därigenom finns en samlad kompetens rörande utvecklingen av luftvärnet, dess vapensystem och övrig materiel från 1960-talet och fram till de senaste anskaffningarna. Utöver visningsverksamheten har museet en roll som kunskapsbank och gör mindre utredningar med utgångspunkt i samlingarna. Det kan röra allt från luftvärnsställningar i Stockholmsområdet till materielbilder och strid mot luftmål under beredskapstiden.

Försökskontor för robot 365 Den byggnad som varit kontor för försöken med rb 365 och därefter för den tekniska avdelningen rymmer museets huvuddel. För varje årtionde finns rum som å ena sidan med kontorsmiljöer speglar den civila teknikutvecklingen och å den andra bilder, modeller och materiel som belyser den tidens luftvärn. I bokhyllorna finns reglementen och exempel på personlig utrustning och övrig materiel. I källaren visas rb 70, 20 mm lvakan m/40-70 och 40 mm lvakan m/36 med korrektör. I biblioteket finns försvarsmaktsgemensamma skrifter och relevant militärhistorisk litteratur. I det som var klargöringshallen för rb 365 finns tyngre lv-materiel bland annat en 40 mm lvakan m/48 DIRSI, strålkastare m/37, centralinstrument m/ä, 8 cm lvkan m/40H, cig 790 och lvrobotvagn 701 samt ett diorama över en grupperad ciglv-pluton 760. Det pågår ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete av de fysiska utställningarna. Nästa steg är att göra den information som finns i museet lätt tillgänglig i en framtid när kunskapen om kanonluftvärnet är på väg att dö ut. Museet får idag stöd av Norrtälje kommun och Luftvärnsförbundet. I övrigt finansieras verksamheten av medlems- och entréavgifter samt bidrag från enskilda personer. Vi välkomnar naturligtvis fler luftvärnsintresserade som medlemmar och stödjare till vår verksamhet.” Artilleri & Luftvärn

Norrtälje Luftvärnsmuseum invigdes 1995.

Både liten som stor kan hitta intressanta föremål att studera.

Museet har som profil att vara ett arbetsplatsmuseum med tema Lv 3 och svensk luftvärnsteknik. Här visas arbetsplatsernas, luftvärnets och hotbildens utveckling från 1940talet fram till 2000. 29


Archer på premiärbesök i Kristinehamn Torsdagen den 16 september 2021 kommer att vara en historisk dag för den svenska artillerihistorien. Det var dagen då den första Archerpjäsen för första gången rullade i Kristinehamn och blev därmed en tydlig markering på att artilleriet nu är tillbaka i ”Lusasken”. – Det känns verkligen i hjärtat att vara först med att köra in med en Archerpjäs centralt i Kristinehamn, där mitt gamla hemförband, som nu ska återuppstå var etablerat, säger major Daniel Lagrell, kompanichef för återupprättade Noraskoga pjäskompani som Artilleri & Luftvärn besökte i det senaste numret.

Skojar du! Så kul och härligt att se en Archer grupperad mitt i centrala Kristinehamn. På plats vid Svinvallen fanns också ett antal kommunala tjänstemän och politiker som fick stifta en första bekantskap med den pjäs som om några år ska vara en mer vanlig syn i Kristinehamnsområdet. En fråga som just nu stöts och blöts är den geografiska placeringen för regementet och dess övriga infrastruktur.

Tre möjliga platser Kommunen har föreslagit tre platser; det tidigare regementsområdet vid Presterud som idag till stora delar ägs av en privat fastighetsägare, ett område som ligger väster om gamla regementet (för de som är bekanta med geografin – från körövningsplatsen i riktning mot närövningsområdet och skjutbanorna) samt Harberget, ett område i östra utkanten av staden. – Vi har fått några alternativ föreslagna, förutom det ”gamla” regementsområdet. Det slutliga valet kommer att utgå från befintlig ekonomi, vårt krav att tillgodose goda utbildningsförutsättningar på kort och lång sikt samt ge handlingsfrihet 30

Tre chefer framför en Archerpjäs i samband med förevisningsskjutningen i Villingsberg. Från vänster Artilleriregementets chef, överste Magnus Ståhl, arméchef Karl Engelbrektson och chef för Skaraborgs Regemente, överste Stefan Pettersson.

för fortsatt tillväxt för artilleriet, armén och Försvarsmakten, säger etableringschefen, överstelöjtnant Sven Antonsson. Själv mångårig Bergslagsartillerist, som också gladdes över att få visa Archer i Kristinehamn: – Skojar du! Så kul och härligt att se en Archer grupperad mitt i centrala Kristinehamn. Nu ska vi fortsätta att jobba vidare med etableringen så att återkomsten för A 9 blir en vinst för alla aktörer, Försvarsmakten, artilleriet och kommunen, säger överstelöjtnant Sven Antonsson. Återetableringsarbetet har också inletts med rekrytering av ett antal befattningar som ska arbeta tillsammans med Sven Antonsson. Sex personer ska anställas, varav tre officerare samt tre civila tjänster som kommunikationschef, infrastrukturhandläggare och personalchef. Artilleri & Luftvärn


Major Daniel Lagrell, til vänster på stora bilden, gladdes över att få vara först med att köra in en Archerpjäs i Kristinehamn och därmed markera starten för återetableringen av Bergslagens Artilleriregemente, A9.

– De vi anställer nu kommer att få vara med om något unikt, de kommer att få vara med och bygga upp ett nytt regemente från grunden, säger Sven Antonsson. Inledningsvis kommer arbetet med återetableringen att bedrivas i tillfälliga lokaler. Återuppbyggnaden sker successivt och senast 2025 ska regementet vara etablerat och invigt.

Elddop för befälsutbildning I åsynen av arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson, FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson (tidigare A 9-regementschef) samt P 4 och A 9:s regementschefer, överstarna Stefan Petersson och Magnus Ståhl samt ett antal inbjudna gäster Artilleri & Luftvärn

från bland annat Kristinehamns kommun genomfördes en förevisningsskjutning senare samma dag på Villingsbergs skjutfält. – Vårt kompani har genomfört sitt elddop den här veckan som ett led i kompetensutveckling av officerare och anställda soldater. De är sedan redo att börja utbilda när vi nu börjar etablera artilleriet i södra Sverige, förklarar Daniel Lagrell. Bergslagens artilleriregemente kommer att få återta sin tidigare förkortning A 9 samtidigt som nuvarande Artilleriregemente i Boden byter namn till Bodens artilleriregemente och får A 8 som ny förkortning.

31


Inbjudan till Stockholm och Boden:

Åter dags för föreningens höstmöten Efter nästan två års stiltje är det äntligen dags för Artilleri- och Luftvärnsklubben att arrangera fysiska höstmöten i Stockholm och Boden. I Stockholm sker arrangemanget i samarbete med Granatkastarteknisk förening samt Pansarvärnsklubben, som tidigare under dagen genomför föreningarnas årsmöten. Datum för mötena är den 23 november (Boden) och 25 november (Stockholm). Plats är Artillerihallen på A 9 i Boden och Tre Vapen, Banérgatan 62 (lokal Mount Everest, C-port) i Stockholm. Deltagande är kostnadsfritt för seminarierna men den efterföljande kamratmiddagen i Stockholm kostar 250 kronor (betalas i förskott enligt direktiv i samband med anmälan). I Boden bjuder föreningen på enklare förtäring. Ett fullmatat program väntar deltagarna. I Stockholm kommer såväl aktuella luftvärns- som artilleriämnen att avhandlas och i Boden är det artillerifrågor för hela slanten (detaljprogram nedan). Seminariet i Boden kommer till stor del att avhandla motståndarens förmåga av indirekt bekämpning. Föreläsare är professor Peter Mattsson, en av landets experter när det gäller motståndarens, främst rysk förmåga. Peter Mattsson verkar normalt på Försvarshögskolan. Anmälan Boden: daniel.hellberg@mil.se eller mats.b.nilsson@mil.se – senast 16/11. Anmälan Stockholm: lars.morrby@fmv.se eller 070-217 02 16, senast den 17/11. I samband med din anmälan anger du födelsedata (år, månad, dag), deltagande i middag samt eventuella allergier eller behov av specialkost. 32

Program, Stockholm: 14.00 Samling i receptionen på Tre Vapen 14.00-14.30 Kaffe och mingel 14.30-14.40 Välkomsthälsning 14.40-15.30 Anförande om arméns utveckling (talare från Arméstaben alt HKV) 15.30-16.00 Införande av nya lv-system (talare från FMV) 16.00-16.15 Kort paus 16.15-16.45 Simulering och visualisering av indirekt eld med stöd av augmented reality (talare Torbjörn Gustafsson och Rolf Sundbladh, Nova Visus AB) 16.45-17.15 Granatgevär 18 och fortsatt utveckling av pv-system (talare Roland Käll, MSS) 17.30- Kamratmiddag, Restaurang Vingen Program Boden: 14.30-15.30 Föreläsning motståndaren med fokus på indirekt bekämpning (professor Peter Mattsson, FHS (Artillerihallen) 15.30-16.00 Svensk förmåga (föreläsare ej klar) 16.00-17.00 Diskussion kopplat mot ett antal frågeställningar 17.00-19.00 Enklare förtäring, A 9 mäss

Artilleri & Luftvärn


Foto: Försvarsmakten Försvarsmakten Foto:

Your Your number number one one choice choice for fortactical tacticalIT IT MilDef MilDef bygger bygger en en säker säkeroch ochdigital digitalframtid framtidtillsammans tillsammansmed medvåra våra soldater soldater och och sjömän. sjömän.Trygg Tryggförsörjning försörjningoch ochsvensk svenskingenjörskonst. ingenjörskonst. Vi Vi bidrar bidrar till till ökad ökad operativ operativeffekt effektoch ochhar harnu nufull fullkapacitet kapaciteti ivår vårnya nya anläggning anläggning och och huvudkontor huvudkontori iHelsingborg. Helsingborg. Besök Besök oss oss på på www.mildef.com www.mildef.com Produkter Produkter –– System System––Tjänster Tjänster Skapar Skapar förmåga! förmåga!

Muskötgatan 6 Gamla Värmdövägen 6 Muskötgatan 6 Gamla Värmdövägen 6 254 66 Helsingborg 131 37 Nacka 254 66 Helsingborg 131 37 Nacka 042-25 00 00 042-25 00 00 042-25 00 00 042-25 00 00 salesse@mildef.com salesse@mildef.com Artilleri & Luftvärn salesse@mildef.com salesse@mildef.com

33


Rekordmånga svar på Sommarnöten Redaktionen har ånyo fått bekräftelse på att frågetävlingar av lite enklare karaktär utgör en uppskattad del av Artilleri & Luftvärn. Sommarnumrets ”Sommarnöt” resulterade i rekordmånga svar, drygt 50 stycken, om än att en större andel av svaren gick bet på frågan om vad förkortningen Bamse står för. Det var frågan som denna gång vållade mest huvudbry. Rätt svar är Bofors Advanced Missile System Evolution. Nåväl, ett antal rätta svar kommer att premieras och vi gratulerar bland annat Rickard Nilsson, Peter Krantz, Johan Segerström, Fredrik Hallström och Peter Kovic samt sex vinnare som alla svarat rätt. Även de svar som inte var helt korrekta kommer ett litet antal priser att skickas ut då företagen och organisationer som bidragit med priser visat stor generositet. Redaktionen riktar ett stort tack till Saab, BAE Systems Bofors, Diehl, Historiska Media, Carmenta Group, Mildef och MAN Rheinmetall. Övriga rätta svar: Artilleriregementets krigsbataljoner var Svea, Göta, Wendes samt Norrlands. Tre av tidskriftens grundare är friherren och generalmajoren Hjalmar Palmstierrna, kapten Dagobert Weber samt löjtnant Hugo Wennerholm. Verksamma generaler med bakgrund inom artilleriet eller luftvärnet idag är till exempel Jonas Lotsne, LedS, Johan Pekkari, stf C LedS Inri, Anders Callert, Prod, Johan Svensson, C Prod samt Laura Swaan Wrede, stf arméchef. Utslagsfråga: 587 inklusive 15 hedersmedlemmar. Redaktionen planerar att återkomma med en ny tävling i samband med årets sista nummer – Julnöten.

34

Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben C/o Jan Ohlsson, Villagatan 73, 253 54 Mörarp

Överste Magnus Ståhl Artilleriregementet Boden 0921-34 80 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se

Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2021 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Har du flyttat eller har ny adress? Du vet väl om att som medlem är det din skyldighet att anmäla ny adress om du vill fortsätta att få tidskriften och vara medlem i föreningen. Mejla eller ta kontakt med antingen sekreteraren (se kontaktuppgifter ovan) alternativt redaktören. Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

35


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – eldkraft och mobilitet i alla lägen

Utvecklad för Sverige ARCHER utgör nästa generations mobila artillerisystem, utvecklad för komplexa hotbilder. Med eldkraft och mobilitet för att understödja snabbrörliga markförband – i alla lägen. • Helautomatiskt system. Snabb eldgivning med hög precision och komplett skydd för besättningen. • I bruk inom svenska Försvarsmakten. Service- och underhållsorganisation finns etablerad. • Utvärderas av flera exportkunder för framtida användning. BAE Systems Bofors i Karlskoga utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter och system. Vi bidrar till en stärkt nationell säkerhet, försvarsförmåga och försörjningskapacitet. baesystems.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.