Artilleri-Tidskrift nr. 3 2019

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 3 2019


GROUND BASED AIR DEFENCE

Air superiority from the ground

In critical situations where every second counts and uncertainty can become a matter of life or death, time is the most valuable asset.

This is where Saab comes in. With our capable, leading-edge sensor, command & control and missile solutions you protect your forces, secure their freedom of manoeuvre and support supremacy that is built on actual real-time control. By placing time in your corner, you make sure your forces have the power to act when they need it most. Learn more at saab.com


Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 3 | 2019 | årgång 148 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Pernilla Höök Grafisk form Mobil: 0768-41 57 22 E-post: pernilla@whdesign.se

Innehåll Ett spännande och utmanande 2020 väntar________________________________ 4 Niklas Edelsvärd Studie om framtidens bekämpning klar____________________________________ 6 Carl Sjöstrand Eldenhet 98 överlämnad till armén______________________________________ 10 Granatkastarpansarbandvagn 90 överlämnad till armén______________________ 12 Nicklas Hansson Första pliktåret genomfört på A 9_______________________________________ 14 Johan Jedborg Få avhopp från första årets pliktutbildning___________________________________ 18 Ökat försvarsanslag__________________________________________________ 21 Robotsystem 23 Bamse äntligen förbandsatt______________________________ 22

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material. ISSN 004 – 3788

Fredrik Palmquist Förslag från försvarsberedningen - Utrusta marinens korvetter________________ 24 Ny version av bärare till Archerpjäsen____________________________________ 26 Flera viktiga avtal på Carl-Gustaf _______________________________________ 30 Sofia Westermark Gör HOP oss farligare för motståndaren?___________________________________ 32 Michael Reberg Miljarder behöver avsättas till nya robotsystem____________________________ 36 Klubbmöte Halmstad_________________________________________________ 41 Vinnare av boken "Förste man in"_______________________________________ 41 Klubbmöte Stockholm________________________________________________ 42 Omslagsbild: Hur skulle en angripare tas sig över Tranarpsbron och Rönne å? Det var en fråga som ett gäng elever från Högre Officersprogrammet hade att diskutera när det genomförde en fältövning i Skåne tidigare i år. Foto: Sofia Westermark. Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Exakta Group AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

Artilleri & Luftvärn

3


Ordförande har ordet - överste Anders Svensson

Ett spännande och utmanande 2020 väntar Försvarsmakten och andra försvarsrelaterade myndigheter står inför ett spännande och utmanande 2020. Ett år som kommer att resultera i ett nytt försvarsbeslut någon gång efter sommaren. När nu hösten och vintern i dessa dagar närmar sig med stormsteg pågår också intensiv planering och diskussioner i och kring kommande försvarsbeslut. Försvarsberedningens rapport ”Värnkraft” utgör grund tillsammans med Försvarsmaktens Perspektivstudie. Nu pågår ett omfattande arbete i Försvarsmakten och vid FMV på att beräkna och utveckla det som framgår utifrån ovan nämnda rapporter. Ett arbete som ska vara klart i mitten av november för att utgöra myndigheternas underlag inför kommande Försvarsbeslut.

Tillväxt – en utmaning För våra funktioner, artilleriet och luftvärnet innebär det stora förändringar. Först av allt skall nuvarande försvarsbeslut slutföras och för Luftvärnets del innebärande bland annat upprättande av initial operativ förmåga med RBS 98/97 (IrisT/Hawk) inom ramen för Insatsförmåga Luftvärn (IFLv) samt igångsättande av införande av robotsystem 103 (Patriot) inom ramen för Medelräckviddigt Luftvärn (MrLv). När vi går in i nästa försvarsbeslut skall vi bygga strukturer för att omhänderta tillväxt. Detta innebär bland annat utökning av artilleri- och luftvärnsförband. Utbildning och produktion av dessa på mer platser än i Boden och Halmstad. Utvecklande av det vi tidigare kallade förstärkningsförband inom ramen för nivån division. 4

Sammantaget kommer vi i nästa försvarsbeslut bygga strukturer för utvecklade och nya förmågor inom våra truppslag samt öka vår produktionskapacitet inom ramen för tillväxt. Samtidigt som vi gör allt detta så får inte fokus tappas på det vi gör här och nu, och då tänker jag främst på det som vi alla känner till är förutsättningarna för att lyckas med förändring och tillväxt - vår personal. Första grundläggande förutsättningen är nu på plats, värnpliktsutbildningen. Ur denna kan vi fylla upp våra krigsförband med välutbildad personal. Vi kan samtidigt rekrytera dem som kommer att vara helt avgörande i tillväxten, framtidens artilleri- och luftvärnsofficerare. Samt avslutningsvis utveckla vår officersutbildning för att kunna omhänderta den framtida utökade krigsorganisationen och inte minst den nya tekniska nivå som införandet av nya vapensystem innebär.

Besök våra klubbmöten Ni medlemmar, samt även ni som ännu inte haft möjligheten att bli medlemmar, vill jag nu uppmuntra till att delta i föreningens kommande lokala aktiviteter under hösten. Det blir klubbmöte i såväl Halmstad, Stockholm och Boden till hösten. Se inbjudan på annan plats i denna tidskrift. Det är vid dessa klubbmöten/seminarier och som skribenter i vår fantastiska tidskrift som vi kan stödja och sporra våra funktioners utvecklande. Ni alla behövs i detta arbete. Hjälp till att ta med kamrater och vänner till dessa möten samt inte minst, värva nya medlemmar. Vi ses väl på klubbmötet?

Artilleri & Luftvärn


+45 5943 0300 | info@med.dk | www.med.dk

K9 WINNER OF THE LAST 3 GOVERNMENTAL TESTS DESIGNED AND BUILD FOR CONSCRIPT OPERATORS VERIFIED FOR USE IN DEEP SNOW AND EXTREME COLD TEMPERATURES USED BY NORWAY AND FINLAND

Hanwha is representet in Sweden by Military Equipment Denmark A/S Artilleri & Luftvärn

5


Studie om framtidens bekämpning klar Hur ska framtidens bekämpningsfunktion utformas fram till 2035? Vilka nya faktorer måste bekämpningsansvariga ta hänsyn till och hur ska understödet realiseras? Dessa frågor och fler därtill har Bekämpningsstudien analyserat. En studie som redovisades för Arméchefen och hans stab i mitten av september i år. Niklas Edelsvärd, chef för Artilleriets Stridsskola och studiens sekreterare berättar mer om studiearbetet och dess förslag till arméchefen. ”Bekämpningsstudien (eller lite mer formellt, Studie 168102SUnderstödsbehov och framtida bekämpningskoncept) har letts av chefen A 9. I övrigt har studiegruppen haft en bred sammansättning med bland annat representanter från Markstridsskolan, Amf 1, FMV, Försvarshögskolan, brigadstaberna samt en operationsanalytiker från FOI som garant för metod och vetenskaplighet. En medveten riktlinje har varit att hålla en förhållandevis hög abstraktionsnivå. Genom detta är huvuddelen av studien klassificerad som ”öppen”. Studiens avgränsning utgörs av att analys har skett av markbaserad indirekt eld mot markmål

Övlt Niklas Edelsvärd är sedan 2017 chef för Artilleriets Stridsskola vid A 9 i Boden.

och mål i kustnära miljö. Studien, som pågick under perioden januari 2017-december 2018, hade följande uppgifter: • Identifiera vilka dagens understödsbehov är samt analysera vilka förmågor våra artilleri- och granat kastarförband har i dag. • Utarbeta ett bekämpningskoncept för år 2035 samt beskriv en utvecklingsväg för att möjliggöra realisering av det framtagna bekämpningskonceptet. Således bestod studien av ett nuläges- och ett framtidsperspektiv. Tyngdpunkten på studien utgjordes av framtidsperspektivet, så också denna artikel.

Omfattande analys För att skapa en gemensam förståelse för vilka förmågor våra artilleri- och granatkastarförband har inleddes studiearbetet med en omfattande analys av bland annat reglementen och krigsförbandsmålsättningar. Eftersom det förelegat viss osäkerhet om våra artilleri- och granatkastarförbands verkan mot en modernt utrustad motståndare gav studien FOI uppdraget Artilleri & Luftvärn


MÅLBILD 2035

Med utgångspunkt i Markstridskoncept 2035 har studiegruppen beskrivit en målbild för framtida bekämpning, Bekämpningskoncept 2035, enligt följande: Bekämpningskoncept 2035 är ett koncept för markbaserad indirekt eld för bekämpning av markmål. Sammanfattningsvis ökar Bekämpningskoncept 2035 tillgängligheten, förmågan till ytmålsbekämpning samt ger högre precision och längre räckvidd. Bekämpningskoncept 2035 består av en kombination av olika verkanssystem (långräckviddiga bekämpningssystem, eldrörsartilleri och granatkastare) och sensorer (aktiva och passiva) sammanbundna av ett ledningsstödsystem som kan utbyta information digitalt inom och mellan stridskrafter samt med partners. I Bekämpningskoncept 2035 har antalet verkansförband utökats. Verkansförbanden kan därför i en högre grad understödja manöverförbanden både med ytmålsbekämpning och med precisionsbekämpning. Därutöver har verkansförbanden tillförts nya förmågor, exempelvis avregla en flank med avståndslagda minor. Bekämpningskoncept 2035 kan möta en angripare i två olika riktningar samtidigt och har en uthållighet för att kunna begränsa dennes utbredning. Konceptets verkansförband har en geografisk spridning på flera utbildningsplattformar för att underlätta samövning med andra förbandstyper samt för att minska sårbarheten vid eventuell mobilisering.

att genomföra verkanssimuleringar. Nulägesanalysen avslutades med ett krigsspel på FHS med stöd av en datorstödd simuleringsmodell, System Surface Model. I delrapporten som utgavs i december 2017 konstateras bland annat att, baserat på den verksamhet som studiegruppen genomfört, bedöms Försvarsmakten ha kvantitativa och kvalitativa förmågebrister inom området indirekt eld. Studiens genomförda krigsspel styrker ”gamla sanningar” såsom att det är inte tillräckligt med en artilleribataljon för att understödja en brigads strid i en högintensiv konflikt. FOI:s verkansberäkningar visar också att gamla skjutprov, vilka bland annat ligger till grund för beräkning av eldmoArtilleri & Luftvärn

ment, fortfarande är relevanta. Krigsspelen identifierar också behovet av långräckviddig bekämpning, givet att det finns sensorer på djupet samt tillförlitliga ledningsstödssystem som binder samman sensorer och verkanssystem.

Det framtida konceptet När vi genom nulägesanalysen skapat en grundläggande och gemensam förståelse inom studiegruppen var det dags att blicka fram emot 2035 och beskriva ett framtida bekämpningskoncept. Det är krävande och svårt att förutse framtiden på ett säkert sätt, men likväl viktigt.

7


ÖB beskriver denna problematik på ett bra sätt i förordet till Perspektivstudien: Det är svårt att bedöma hur långt och i vilken riktning teknikutvecklingen har nått 2035. Det är ändå viktigt att ligga i framkant på utvecklingen för att kunna dra nytta av utvecklingen för egna behov och därmed öka vår förmåga att möta en kvalificerad motståndare.1 Studiegruppens utgångspunkt för framtidsperspektivet utgjordes av det arbete som gjorts i Arenastudie Mark under MSS ledning där ett markstridskoncept för 2035 har beskrivits. Parallellt med detta har Arméchefen beskrivit den nya armén i form av ”3-2-1”, det vill säga tre brigader, två brigadstridsgrupper och en division. Med utgångspunkt i Markstridskoncept 2035 har studiegruppen beskrivit en målbild för framtida bekämpning, Bekämpningskoncept 2035, enligt följande: Bekämpningskoncept 2035 är ett koncept för markbaserad indirekt eld för bekämpning av markmål. Sammanfattningsvis ökar Bekämpningskoncept 2035 tillgängligheten, förmågan till ytmålsbekämpning samt ger högre precision och längre räckvidd. Bekämpningskoncept 2035 består av en kombination av olika verkanssystem (långräckviddiga bekämpningssystem, eldrörsartilleri och granatkastare) och sensorer (aktiva och passiva) sammanbundna av ett ledningsstödsystem som kan utbyta information digitalt inom och mellan stridskrafter samt med partners.

Antalet verkansförband ska öka I Bekämpningskoncept 2035 har antalet verkansförband utökats. Verkansförbanden kan därför i en högre grad understödja manöverförbanden både med ytmålsbekämpning och med precisionsbekämpning. Därutöver har verkansförbanden tillförts nya förmågor, exempelvis att avregla en flank med avståndslagda minor. Bekämpningskoncept 2035 kan möta en angripare i två olika riktningar samtidigt och har en uthållighet för att kunna begränsa dennes utbredning. Konceptets verkansförband har en geografisk spridning på flera utbildningsplattformar för att underlätta samövning med andra förbandstyper samt för att minska sårbarheten vid eventuell mobilisering. 8

Studien, som färdigställdes i december 2018, är väl i linje med de rekommendationer som ges i Försvarsberedningens rapport Värnkraft2, såväl som med Arméchefens preliminära riktlinjer för en utökad arméorganisation. Artilleriregementet har redan påbörjat ett arbete med att omsätta studiens visioner till verklighet. Några korta exempel på pågående verksamhet: • Under Armens stabsövning 2019 genomfördes försök med en långräckviddig artilleriraket för att se hur ett sådant vapensystem kan stärka markstridskrafterna och överbygga gapet mellan artilleri och stridsflyg. • I nära samarbete med luftvärnet har Artilleriregementet börjat använda en prototyp av den multifunktionsradar som anskaffades hösten 2018 för att överse ökade möj- ligheter av ökad sensorsamordning mellan artilleri och luftvärn liksom analysera möjligheter av utökad sensortäckning. • I samarbete med Danmark har Sverige påbörjat uppbygg- nad av en digital interoperabel funktionskedja för indirekt eld, utgående från gemensamma standarder överenskomna inom Artillery System Cooperation Activites (ASCA). Se artikel i förra numret av Artilleri & Luftvärn. Viktigare ändå är att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen framöver. Detta görs genom att uppdatera den systemutvecklingsplan för indirekt bekämpning som utifrån studien och andra styrdokument ska konkretisera fokusområden för bland annat materielanskaffning. Något som sker i samarbete med FMV, MSS och Amf 1. Parallellt med detta pågår arbetet med Arméorganisation 2025 enligt Arméchefens preliminära riktlinjer. Detta arbete ska beskriva hur en realisering av en större armé ska ske. Från den slutliga målbilden har studiegruppen gett ett antal lång- och kortsiktiga rekommendationer till Arméchefen för att uppnå den beskrivna målbilden, till exempel: • Påbörja förmågeuppbyggnad av divisionsartilleri. Det är särskilt viktigt att tidigt påbörja övning av ledningsprinciper. • Initiera och genomför demonstratorprojekt med långräckviddigt bekämpningssystem. • Inför grundläggande digital interoperabilitet för funktionen indirekt eld. Artilleri & Luftvärn


• Utveckla och öva metoder för utökad användning av RPAS för indirekt bekämpning. • Inför passiva sensorsystem för lokalisering och lägesbestämning mål. • Anskaffa en utökad ammunitionsportfölj till långräckviddigt verkanssystem innehållande bland annat förmåga till minering. • Anskaffa ammunition till brigad- och bataljonsartilleri med bättre verkan mot splitterskyddade mål. • Påbörja projektering av ny utbildningsplattform för artilleri i södra Sverige. • Utveckla skjutfält för att hantera nya ammunitionstyper med avsevärt längre räckvidd än idag.

Vi går verkligen en spännande framtid till mötes de kommande åren. Under arbetet med studien läste jag en intressant artikel av General David Perkins som beskriver utmaningarna med att utveckla en ny armé samtidigt som nulägesperspektiv också måste hanteras. Generalens citat summerar på ett bra sätt vad som står framför oss de kommande åren: In a world of constrained resources, there will always be a dynamic tension between investing in the Army we have now and transitioning to the Army of the future. This tension requires taking risks - intentionally not meeting some current demands in order to free up resources required for investment in the future.3

Från den slutliga målbilden har studie-gruppen gett ett antal lång- och kortsiktiga rekommendationer till Arméchefen för att uppnå den beskrivna målbilde. Ett exempel är att starta införande av divisionsartilleri.

FM2015-13192:13 Perspektivstudien 2016-2018, ÖB Förord. Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025, Ds 2019:8 3 Gen David Perkins, US TRADOC, Building the army for the future by learning from the past. 1 2

Artilleri & Luftvärn

9


Eldenhet 98 överlämnad till armén Nu har moderniseringen av det svenska luftvärnet blivit mer konkret. Fredagen den 23 augusti inleddes överlämningen av det första nya luftvärnssystemet, Eldenhet 98 från FMV till Försvarsmakten och armén. Därmed har överlämnandet av det stora projektet Insatsförmåga Luftvärn också startats.

Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson har precis tagit emot överlämningsdokumenten från FMV:s Mikael Frisell.

Efter fyra decennier användning av robot 70 har nu ersättaren, robot 98, anlänt till den svenska armén och luftförsvaret.

”Taktisk revolution” Robot 98 är tidigare känd som jaktrobot till JAS 39 Gripen. Nu kan den skjutas från marken, rakt upp och sedan välja ett mål i 360 grader. Alla fyra robotar på lavetten kan skjutas samtidigt mot fyra olika mål. Bärare är den nya bandvagn 410 med hög terrängframkomlighet.

10

– En taktisk revolution för Luftvärnet och ett första steg mot ett helt nytt luftförsvar, konstaterar chefen för Luftvärnsregementet överste Anders Svensson. Den största fördelen med EldE 98 är grupperingsplatsen nu inte behöver vara en höjd, där det är lättare att bli röjd, och att skytten slipper sitta, sikta och styra roboten mot målet ända fram till träff. EldE 98 kan gruppera mycket nära bebyggelse eller dolt i skogen, så länge det är fritt skottfält rakt ovanför lavetten och invisning kan tas emot från en sensor.

Artilleri & Luftvärn


– I dag inleder vi arbetet med att göra det svenska luftvärnet dubbelt så bra Överlämningsceremonin som inleddes en solig sensommardag i Halmstad var egentligen mycket mer än bara 98-systemet. I paketet IfLv ingår även modifiering av befintligt medelräckviddiga systemet, robot 97 (Hawk), nytt lednings- och sambandssystem, uppgraderade radarsystem (UndE23), nya ledningscontainrar – en helt ny infrastruktur för dagens luftvärnsbataljoner. Något som naturligtvis är mycket glädjande för den mottagande arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson: - I dag inleder vi arbetet med att göra det svenska luftvärnet dubbelt så bra. Med Eldenhet 98 kommer ni att kunna verka på ett taktiskt mycket mer utvecklats sätt i den hotbild som sammantaget i världen ter sig allt mörkare, konstaterade arméchefen till det uppställda regementets hedersgäster och anställda. Nästa steg i moderniseringen av Luftvärnet kommer 2021 när luftvärnssystem 103 Patriot levereras.

Bild ovan: För luftvärnsregementets chef, överste Anders Svensson var fredagen den 23:e augusti en stor glädjedag. På bilden tackar regementschefen ett antal representanter från industrin för medverkan till att på kort tid få fram Eldenhet 98-systemet.

Robot 70 lever vidare Det är dock fortfarande liv i trotjänaren, robot 70. Systemet blir stommen i de nygamla brigadluftvärnskompanierna (BrigLv). Beslutat är att avsätta ett kompani till varje brigad, även den tredje, samt ett till stridsgrupp Gotland. Som Artilleri & Luftvärn i tidigare nummer i år rapporterat om tas robot 90-system ”ur ladorna” och blandas med rb 70 i BrigLv. Detta är dock en interimslösning – förhoppningen är att beslut kommer om nya system även till BrigLv i framtida försvarsbeslut. Text: Carl Sjöstrand, Info Luftvärnsregementet Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten Artilleri & Luftvärn

11


Skaraborgs Regemente (P4) kör en uppvisningsrunda förbi brigadgeneral Mikael Frisell, chef för armémateriel vid FMV, och arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson.

Granatkastarpansarbandvagn 90 överlämnad till armén:

Nu inleds värnpliktsutbildning för arméns nya bataljonsartilleri På rekordtid har nu arméns mekaniserade bataljoner fått ett nytt bataljonsartilleri. Under en strålande lunchsol, torsdagen den 19 september, genomfördes formell överlämning av granatkastarpansarbandvagn 90 från FMV till armén. På plats för att ta emot systemet var arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson samt berörda förbands representanter. En förväntansfull skara med representanter från bland annat regementena som tilldelats nya systemet, industrin och FMV, var uppställda på Heden utanför Markstridsskolan i Skövde någon timma för lunch. Väderleken var lite krispig och en lätt bris blåste. En förändringens vind kanske, då en modernisering av armén, från kvinnliga uniformer till avancerad högteknologi, är ett måste för att kunna hantera de hot och utmaningar som ett förändrat omvärldsläge innebär – ett läge där orosmolnen på senare tid tornat upp sig. 12

Andra nationer är imponerade – Kännedomen om det nya bataljonsartilleriet i form av granatkastarpansarbandvagn 90 har sänt tydliga signaler och imponerat på andra nationer med intressen runt Östersjön. Framförallt eftersom det visat på vår förmåga att gå från beslut till handling på kort tid. Systemet är klart och levererat Artilleri & Luftvärn


– En dag som denna är det roligt att vara arméchef! enligt det Försvarsbeslut som ligger till grund för beställningen, konstaterade arméchefen. Brigadgeneral Mikael Frisell, FMV, konstaterade i sitt tal att tempot har varit mycket högt för att få fram det nya systemet så snabbt. – GrkPbv90 är ett resultat av ett gott samarbete mellan FMV, Försvarsmakten och försvarsindustrin. Den ökar arméns operativa förmåga, genom att stärka de mekaniserade förbanden i stridens grunder – eld, rörelse och skydd, sa brigadgeneral Mikael Frisell. I arméchefens tal fanns en förväntan och ett hopp i det försvarsmateriel som överlämnats. – En dag som denna är det roligt att vara arméchef! Med detta vapensystem får vi ett stärkt mekaniserat försvar som är anpassat till ett nytt taktiskt tänkande. Till tonerna av Markstridsskolans marsch körde tre av vagnarna iväg och redan någon vecka efter överlämningen inleds nu utbildningen av den första omgången av värnpliktiga besättningar vid P 4. Slutövning för förbandet blir i samband med nästa års stora Försvarsmaktsövning.

Chefen för armématerielavdelningen vid FMV, brigadgeneral Mikael Frisell, lämnar över granatkastarpansarbandvagn 90 till arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson.

Text: Camilla Huldt, Arméstaben.

Markstridsskolans major Nils Carlsson, FMV:s projektledare Lars Taraldsson och Ulrika Berg från H-B Utveckling prisades av brigadgeneral Mikael Frisell för sina insatser under projektets gång. Artilleri & Luftvärn

Brigadgeneral Mikael Frisell, FMV, överlämnar kontrollboken till I 19:s bataljonschef överstelöjtnant Magnus Jonsson samtidigt som arméchefen Karl Engelbrektson lämnar över boken till kapten Johan Tibbling från P7. I mitten P4:s regementschef överste Bengt Alexandersson. 13


Den första kullen värnpliktiga sedan år 2009 fångade framför A 9 mäss. Foto: Viktoria Szakacs, A 9.

Sedan värnplikten blev vilande

Första pliktåret genomfört på A 9 I slutet av juni förra året ryckte första omgången av rekryter som lyder under totalförsvarsplikten in sedan värnplikten blev vilande år 2010. Hur gick utbildning till och vilka erfarenheter har regementet dragit av det första utbildningsåret? Det berättar artilleribataljonens förvaltare Nicklas Hansson mera om. ”Det var självklart förväntansfulla officerare och soldater som väntade på att genomföra pliktutbildningen, men något osäkra vad det skulle innebära att grundutbildningen gick från frivillighet till plikt. Farhågor fanns om att en del rekryter ”inte visste vad som de hade gett sig in på” och det 14

skapade friktioner, då de inte hade möjlighet att avbryta utbildningen enligt eget tyckande. Då förberedelsetiden för Försvarsmakten inte hade varit tillräckligt lång fanns inte heller alla styrningar och riktlinjer gällande rättstjänst och andra värnpliktsärenden lika väl uttryckta och tillgängliga. Artilleri & Luftvärn


Personalen på Skolkompaniet förberedde sig innan inryckningen med ett antal olika befälsutbildningar där Försvarshälsan, i vanlig ordning, utbildade oss i stressreducering, belastningsstegring och erfarenheter från förr då värnplikt var det som gällde. Erfarna officerare utbildade mindre erfarna i tips och tricks gällande nyttjandet av hela ledarskapstrappan. Utbildningsåret var även unikt då vi varit tvungna att placera oerfarna officerare som plutonchefer på grund av bristen på officerare i rätt kategori. Detta visades sig i slutändan inte bli en så stor utmaning, som befarades då plutoncheferna med hög ambition löste uppgiften på ett bra sätt.

Förändring av utbildningskonceptet Ammunitionshanteraren Lukas Rutgersson i full färd med att förbereda påfyllning av granater till en Archerpluton.

Här kommer ingen förbi utan att ha giltigt tillstånd. Vaktposterna Kristoffer Olsson, Norrköping och Linus Granberg, Umeå vaktar infarten till bataljonsstabens grupperingsplats under rekryternas slutövning, Brigadunderstödsövning 2019.

Artilleri & Luftvärn

Tidigare år hade Försvarsmakten varit styrda till de centrala styrningarna gällande Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Detta utbildningsår förändrades styrningarna vilket skapade mer handlingsfrihet på förbanden gällande upplägg på utbildningen, vilket i slutändan skulle vara mer gynnsamt för våra krigsförband. Artilleribataljonen var fast besluten om att bibehålla alla målsättningar men vi hade större handlingsfrihet att lägga målsättningarna under hela GU-tiden, 11 eller 9 månader. Största fördelen med detta var att befattningsutbildningen kunde starta tidigare, vilket skulle bidra till högre kompetens hos rekryterna i specialtjänsten, före deltagande på de större övningarna. Utbildningsåret 2018/2019 innebar fler utmaningar, sedan grundutbildning i sin nuvarande form infördes 2016, eftersom rekrytantalet nästan fördubblades. Ökningen var från ungefär 80 till 147. Detta ställde ett annat krav på plutonslagen som var vana att arbeta med ett relativt gott befälsläge, sett procentuellt gentemot antal rekryter, till att vara färre officerare. Vi var tvungna att gå tillbaka som det var under värnpliktstiden med två till max tre befäl per pluton.

15


Här fyllde de anställda soldaterna en viktig roll, då de också tvingades ta mer ansvar gentemot rekryten och utbildningen. Kvalitén bland de inryckande var bättre. Tidigare årskullar hade mer problem med fysiska skador redan vid inryck än vad som nu var fallet. De pliktade rekryterna var även generellt i bättre fysisk form. Resultatet blev till slut bra. Av de inryckande 147 muckade 136 i maj 2019. Om man jämför procentuellt hur många avgångar A 9 hade, låg vi lågt i förhållande med åren då vi hade värnplikt. Utbildningsåret var även första året då rekryterna som var uttagna som pjäsgruppchefer fick tillräcklig utbildning för att bli säkerhetsgodkända och kunde agera självständigt som gruppchefer på Archer med säkerhetsansvar. Det nystartade Pliktrådet genomförde kongress och en rekryt från A 9 valdes in i rådet, vilket var mycket positivt. Huvuddelen av rekryterna fick godkänt betyg och kan därmed krigsplaceras inom 91. eller 92.artilleribataljon.

Framtiden Från och med innevarande utbildningsår (2019/2020) har artilleribataljonen valt att förändra metoderna på hur vi utbildar rekryter. Istället för att samla alla rekryter på ett kompani (Skolkompaniet), där de genomfört grundläggande utbildning och gruppbefälsutbildning genomförs nu befattningsutbildning samordnat på hela bataljonen. Det innebär att rekryterna har ryckt in direkt till respektive funktionskompani; första sensorkompaniet, stab- och trosskompaniet eller tredje pjäskompaniet. Huvudsyftet är att reducera samordningen under befattningsutbildningen, möta de större rekrytkullarna samt bli mer effektiva i utformningen av krigsförbanden. För närvarande genomför ungefär 200 blivande artillerister sin pliktutbildning vid A 9.

Förvaltare Nicklas Hansson är bataljonsförvaltare vid Artilleribataljonen vid A 9 med uppgifter som att i grundorganisationen ansvara för utbildningsfrågor, kompetensutveckling, övningsplanering och stödja bataljonschefen inför beslut. Nicklas inledde sin militära karriär som pjäsgruppchef på Bandkanon 1C vid Norrlands Artilleriregemente A 8 år 2000. År 2016, när den nya grundutbildningen för rekryter startade, tjänstgjorde han på 1.Skolkompaniet i rollen som plutonchef, därefter ställföreträdande kompanichef och slutligen som sista chef för skolkompaniet år 2019. Nicklas Hansson var också en av de första officerarna på A 9 som utbildades vintern 2012 på Archer prototyppjäser för att kunna delta på övningen Cold Response i mars 2012 i Norge.

16

Artilleri & Luftvärn


Hello archer. welcome to Heaven.

What are the capabilities of a modern weapon system? To find out you have to take it to the very edge. No matter how challenging the task is, we can reach that edge.

BOFORS TEST CENTER Artilleri & Luftvärn

www.testcenter.se

17


Bild till höger: Gruppchefen William Bornfleth från Orust ger nya order till sensorledaren Arvid Larsson från Örebro innan deras sensor ska omgrupperas.

Stort engagemang på Luftvärnsregementet

Få avhopp från första årets pliktutbildning Efter riksdagsbeslutet 2010 att värnplikten ska vara vilande, lyckades vi vid Luftvärnsbataljonen att ställa om produktionen för att möta de krav som det nya systemet innebar. Från utbildning av förband för nationellt försvar kom verksamheten istället att inriktas till att förse insatsförbanden med soldater som gav ökad tillgänglighet för framför allt internationella insatser. Alla som genomförde den tre månader långa grundutbildningen kunde anställas på alla förband i Försvarsmakten oavsett typ. Först efter anställning erhölls befattningsspecifika utbildningar vid respektive förband. Nu är förutsättningarna nya. Den likriktade utbildningen överrider inte längre kraven på förbandets krigföringsförmåga. Tyvärr har utbildningsanvisningar och planer hunnit anpassas till det system vi nu hastigt lämnar varför vi alltjämt befinner oss i en situation som är utmanande på många olika sätt.

Nya förutsättningar – igen Med fokus på förband istället för individ inser vi att mer utbildningstid måste avsättas för att öva i förbands ram. Den största utmaningen blir därför att effektivisera många 18

av de utbildningar som med åren blivit både omfattande och komplexa. Även om utbildningsmålen i allt väsentligt är intakta får förbanden en ökad handlingsfrihet, exempelvis kravet på när i tid under grundutbildningen specifika utbildningsmål ska vara uppnådda. Parallellt med detta måste vi samtidigt våga återgå till metoder och utbildningsplaner som vi de facto vet har fungerat framgångsrikt, men dessa måste också ses över och anpassas till de nya förutsättningar vi möter med en ny generation av ungdomar.

Artilleri & Luftvärn


Övlt Johan Jedborg Major Johan Jedborg fick sin grundutbildning vid Lv 2 i Visby. Efter examen från Officershögskolan år 2000 bytte han förband till nuvarande Lv 6. Efter tio års befattningar på plutons- och kompaninivå inriktade han sin tjänst mot underrättelse- och säkerhetstjänst med tjänstgöring i bataljonstab och EUBG. Efter genomförd stabsutbildning blev Jedborg kompanichef och är sedan ett år tillbaka stabschef vid Luftvärnsbataljonen.

Förbandsandan extra viktig Jag är övertygad om att omställningen denna gång kommer att gå smidigare jämfört med förra gången. Dels för att vi nu går tillbaka till något som vi tidigare har goda erfarenheter av, men det finns också en ansenlig mängd officerare kvar ute i verksamheten som fortfarande minns hur det var förr. Stora delar av den yngre befälskåren är själva produkter av det utbildningssystem vi nu lämnar och saknar därför egna erfarenheter från värnplikten. Därmed blir förbandsandan, unik för Lv 6, extra viktig. Den 23 juli 2018 ryckte den första omgången förväntansfulla, blivande soldater in på Lv 6 för att genomföra elva månader lång pliktutbildning. Inryckningen föregicks av förberedelser som inte bara involverade bataljonen. Samtliga stödfunktioner på förbandet blev på ett eller annat sätt engagerade och redan första veckan drogs flera viktiga lärdomar. Åtta veckor senare ryckte resterande soldater in för nio månaders utbildning.

blev mycket bra. Endast 5 procent av soldaterna avbröt sin utbildning, vilket jag tycker ger en fingervisning om att de urvalstester TRM genomför vid mönstring i allt väsentligt är tillämpliga. Samtidigt vittnar utfallet om att befälet på bataljonen har förvaltat och förädlat den resurs man tilldelats på bästa tänkbara sätt. En fredag i juni avslutades utbildningsåret när 254 stolta luftvärnssoldater marscherade ut genom grindarna på Lv 6.

Bara fem procent avbröt Trots återinförd plikt bestod 40 procent av soldaterna av frivilliga killar och tjejer som själva valt att mönstra. Övriga soldater hade kallats till mönstring av Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (TRM). Hela 24 procent av de värnpliktiga var kvinnor och vi kan stolt konstatera att utbildningsresultatet Artilleri & Luftvärn

Den 23 juli förra året ryckte den första omgången värnpliktiga sedan 2010 in på Lv 6 för att genomföra elva månader lång pliktutbildning. 19


Det har nog inte undgått någon att Lv 6 just nu befinner sig i en expansiv period där krigsförbanden under de kommande åren kommer att växa något oerhört, både materiellt och personellt. Därför är vi beroende av att få en väl fungerande värnplikt i drift som upplevs som utvecklande, utmanande och som attraherar till ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten. Under utbildningsåret hade bataljonen högt satta rekryteringsmål med elever till GOU1 och anställning av kontinuerligt anställda gruppchefer och soldater. De senare till de förbandsdelar som upprätthåller nationell beredskap och som genomför internationella insatser. Samtidigt var antalet kadetter som i augusti 2019 påbörjade sina militära utbildningar på Militärhögskolorna väl i linje med uppsatta mål.

Stort engagemang Tack vare ett stort engagemang från befäl och soldater blev utbildningsåret inte bara bra och minnesvärt utan även mycket lärorikt. Utbildningen har under året kontinuerligt utvärderats och värdefulla erfarenheter har omhändertagits under pågående utbildning, allt för att öka produktionsförmågan och skapa förutsättningar för tillväxt. Jag anser dock att vi alldeles för lätt stirrar oss blinda på allt det som inte gick som planerat, på det som kunde blivit bättre om vi bara gjort si eller så. Vi måste tona ner självkritiken något och oftare ta oss tid att faktiskt konstatera att det vi gör, det gör vi väldigt bra och med hög precision. Den arbetsvilja och lojalitet som befäl och soldater på bataljonen visar är något som de flesta företagsledare bara kan drömma om. Det är nu upp till oss alla att förvalta detta på bästa sätt, för resan mot framtidens luftvärn har bara börjat. 1

20

Grundläggande officersutbildning OP, SOU och reservofficersutbildningar.

Artilleri & Luftvärn


Komplettering till pjäsförteckning i nummer 2:

Vart tog modell 4140 vägen? Ibland känns det tryggt som redaktör att ha tillgång till en skara både skarpögda och kunniga läsare. Läsare som i detta fallet upptäckte att i senaste numret av Artilleri & Luftvärn saknades en version av 10.5 cm haubits, modell 4140 eller ”Gotlandspjäsen”. Modell 4140 var speciell då den kunde skjuta horisonten runt utan svansning tack vare montage på en ringlavett. Och enligt medlemmen Jan Bruzelius, chef för ett lokalförsvarshaubitskompani på Resarö under kalla krigsåren var pjäsen ”betydligt bättre än sitt rykte vad gäller snabbgruppering”. Enligt en annan uppmärksam läsare, Lars Lagrell skedde utbildning på pjästypen på A 1 och A 7. Antalet 15 cm haubits modell 1939 var oklart i den första publicerade förteckningen. Artillerimuseums chef, Leif Mårtensson vet mer fakta: Det har funnits 28 stycken 15 cm m/39 (f d österikiska) plus 85 svensktillverkade 39B i krigsorganisationen. Sista leverans gjordes 1945.

Versionen av 10,5 centimeters haubits m/4140 fanns inte med i det senaste numrets pjäsförteckning. Den så kallade "Gotlandspjäsen" kunde avfyras varvet runt utan svansning tack vare montaget på en ringlavett.

10,5 cm haubits: inga leveranser skedde före 1940 (i tabellen anges 1937). Modell 40 B och C infördes i början av 50-talet och levererades från Bofors i 160 exemplar. Stort tack till er läsare som bidragit till att komplettera pjäsförteckning i förra numret!

Fem miljarder årligen i ökat försvarsanslag Efter långa förhandlingar och mycket politisk retorik har nu den sittande regeringen tillsammans med centern och liberalerna enats om en uppgörelse för försvarets framtida upprustning. Det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under resterande försvarsinriktningsperioden fram till år 2025. Det innebär att anslaget år 2025 är 84 miljarder kronor, vilket också är i enlighet med det som den parlamentariska Försvarsberedningen föreslog. Artilleri & Luftvärn

I nästa års budget föreslår också regeringen överföring mellan anslag för att finansiera delar av tidigare verksamhetsövergång från Försvarets Materielverk till Försvarsmakten. Regeringen beslutade 2019 via Logistikförsörjningsreformen att delar av FMV:s materiel- och logistikförsörjning ska överföras till Försvarsmakten. Detta kompenseras nu Försvarsmakten för i nästa års budget. I budgeten för 2020 finns också förslag på överföring av medel för att förstärka åtgärder inom cyberförsvar, informationssäkerhet och särskild verksamhet, liksom stärkt försvarsunderrättelseförmåga. 21


Robotsystem 23 Bamse äntligen förbandsatt

Kvalificerat luftvärnssystem tillbaka på gotländsk mark I mitten av 90-talet var det heta känslor mellan olika företrädare inom Försvarsmakten om Bofors nya luftvärnsrobotsystem 23, Bamse. Skulle systemet förbandsättas eller inte? Efter flera utredningar blev lösningen ett mellanting – en demonstrator för att skaffa mer erfarenhet om avancerade lv-system och utbildning av dessa. Drygt tio år efter att systemet levererades till Försvarsmakten blir nu Eldenhet 23 operativt. Det innebär även att Gotland återigen bestyckas med kvalificerat luftvärn. Det var ÖB själv, general Micael Bydén, som i början av året fattade beslut om att Eldenhet 23 (EldE 23) Bamse ska få operativ status och betjänas av värnpliktiga, som utbildas vid Luftvärnsregementet i Halmstad. Beslutet offentliggjordes under Almedalsveckan och väckte stor uppmärksamhet. – Arbetet med att ta fram systemet har skett i nära samverkan med svensk industri och FMV, vilket visar på ett nationellt ansvarstagande för försvaret av Sverige. Åtgärderna är en snabb lösning för att ”här och nu” kunna möta en ökad hotbild. Det ersätter dock inte behovet av framtida nya luftvärnssystem, utan fyller ett initialt behov av luftvärnsförmåga, deklarerade ÖB Micael Bydén i samband med pressträffen i Visby. ÖB hänvisade till Gotlands militärstrategiska betydelse. En bibehållen och stabil säkerhetssituation på och runt Gotland är viktigt för alla länder i Östersjöregionen, förklarade ÖB. EldE 23 klassas som medelräckviddigt system med en räckvidd på över 15 kilometer och är i sig en vidareutveckling av robot 70. Utvecklingsbeställningen lades i maj 1993 och motsvarade då ett ekonomiskt värde på cirka 1,7 miljarder kronor. Dåvarande Bofors Missile och Ericsson Microwawe, idag Saab, fick ansvaret för att utveckla systemet. Bofors som

22

systemansvarig leverantör och Ericsson för att ta fram den nya spaningsradarn som idag går under beteckningen UndE 23. För att förse EldE 23 med måldata, i det nu aktuella fallet på Gotland, kommer dock spaningsradarn PS 90 att användas eftersom UndE 23 är ianspråktagen för luftvärnsbataljonernas behov. Den prioriterade hotbilden för Bamsesystemet var kryssningsrobotar och roboten försågs med en kraftig startmotor (booster) för att med en topphastighet närmare tre gånger ljudets hastighet (mach 3) få en räckvidd över 15 kilometer. Systemet kan avfyra två robotar i stort sett samtidigt och styrs med radiovågor istället för rbs 70 laserledstråle. En omgång personal är utbildad på systemet då Lv6 utbildade värnpliktiga 2008. Någon del av insatsorganisationen blev aldrig EldE 23 utan ställdes i malpåse några år senare. Sedan en tid tillbaka har arbetet pågått inom en arbetsgrupp med representanter från Försvarsmakten, FMV och industrin. Uppdraget har varit att reda ut förutsättningarna för att snabbt ta EldE 23 i bruk för att med befintliga system öka försvarsförmågan. Bamse är förkortningen för Bofors Advanced Medium Range Surface-to-air Missile Evolution.

Artilleri & Luftvärn


KORTA FAKTA OM RBS 23: • • • • •

Allväders- och dygnetrunt-förmåga. Räckvidd på över 15 kilometer och höjdtäckning mellan 12-15 kilometer. Automatisk hotutvärdering. Förmåga att bekämpa små mål som kryssningsrobotar, laserstyrda bomber och signalsökande attackrobotar. Bemannas av en-två skyttar per eldenhet.

Artilleri & Luftvärn

23


Förslag från försvarsberedningen:

Utrusta marinens korvetter med kvalificerat luftvärnsrobotsystem I Försvarsberedningens senaste rapport finns en tydlig skrivning om behovet av att utrusta marinens kustkorvetter med luftvärnsrobotsystem för ökad förmåga i strid mot luftmål. Varför denna förmågeökning är viktig beskriver tidigare chefen för fjärde sjöstridsflottiljen, idag stabschef för marinstaben, kommendör Fredrik Palmquist. ”Marina luftvärnsrobotsystem är ingen ny företeelse inom den svenska marinen. Redan under 70-talet var svenska jagare utrustade med korträckviddiga luftvärnsrobotar. Utmaningen var dock fartygens storlek, vars nya generationer utvecklades mot mindre fartyg och den begränsade räckvidden dessa vapensystem hade innan miniatyriseringen gav ett verkligt avtryck i utformningen. Idag medger utvecklingen att även mindre fartyg kan utrustas med luftvärnsrobotar med räckvidder som möjliggör även skydd av andra.

Från punkt- till områdesförsvar Med en framtida bestyckning med luftvärnsrobotar utökas flexibiliteten i luftförsvaret på ett mycket tydligt sätt. Det svenska ytstridssystemet skulle då gå från punktförsvar, där huvuduppgiften är självskydd av det egna fartyget, till att kunna genomföra områdesförsvar. En sjöburen förmåga som är självklar i snart sagt alla länder. Rörligheten hos ytstridsplattformarna möjliggör snabba förflyttningar och detta gör att luftförsvaret kan placeras där det behövs, när det behövs för andra fartyg eller förband, men även i närheten av en samhällsviktig anläggning i land (till exempel ett kustnära kärnkraftverk, en hamn eller en stad). Ett ytstridsfartyg karaktäriseras av att kvalificerade sensorer och vapen placeras på en plattform med lång uthållighet och ett gott självskydd. Fartyget är därutöver operativt rörligt och kan därför snabbt grupperas i den aktuella hotriktningen. 24

Via goda sensorsystem samt en god kommunikationsförmåga kan fartyget snabbt etableras i ett nytt område och via egen data påbörja skydd av sig själv, andra enheter eller annan för Sverige central infrastruktur. Då fartyget är relativt självförsörjande kan dessa operationer pågå under lång tid innan några underhållsbehov uppstår.

Bidrar till samlat operativt luftförsvar Att uppdatera Visby-korvetterna genom att förse dem med en adekvat luftförsvarsförmåga skulle göra att fartygen kan bidra till det samlade operativa luftförsvaret, genom att utgöra ett kraftfullt hot mot en angripares stridsflyg, samtidigt som kombinationen av goda smygegenskaper och aktivt telekrig kraftigt minskar risken för att bekämpas. Utvecklingsbehoven är tydliga men vi måste också lägga stor vikt vid att tillgodose att våra befintliga fartyg och förband kan hållas operativt relevanta. Det är till exempel viktigt att säkerställa att halvtidsmodifiering av Visbykorvetterna kan genomföras med rätt ambition och detta bör innefatta anskaffning av luftvärnsrobotar.

Artilleri & Luftvärn


Ses som en helhet Amfibiebataljonen är snabbrörlig och verkar i kustnära områden. Eld mot luftmål är prioriterat mot helikoptrar, attackflyg och kryssningsrobotar som hotar amfibiebataljonens dimensionerade system. Kombinationen av eldrörsluftvärn och luftvärnsrobotar ger ett effektivt områdestäckande luft-

Artilleri & Luftvärn

skydd mot samtliga måltyper och eldrörsluftvärn används även användas mot sjö- och markmål. Luftförsvarsförmågan måste ses som en helhet där respektive system kompletterar varandra och ger en heltäckande förmåga. En utvecklad marin luftförsvarsförmåga medger ett flexibelt luftförsvar samtidigt som andra luftförsvarssystem, till exempel från Armén eller Flygvapnet, kan stödja skyddet av marinbaser och marina förband. Det är centralt att marinen kan skydda handelsfartygstrafiken och rörande luftdomänen är en ombordbaserad luftvärnsrobot ett mycket värdefullt verktyg om våra sjövägar skall kunna hållas öppna i hela konfliktskalan.

Kommendör Fredrik Palmquist har under flera års tid varit chef för Fjärde Sjöstridsflottiljen och har även tjänstgjort som divisionschef vid 41.korvettdivisionen. Idag arbetar Palmquist som chef för Marinstaben grupperad på Muskö marinbas.

Grafisk illustration: Saab AB/Eker Design ©

Motiveringen till det är att öka marinens förmåga i det svenska luftförsvaret, men även att fullfölja införandet av motmedel inom såväl den elektromagnetiska som hydroakustiska domänen.


Hoppas på utökade exportmöjligheter:

BAE Systems Bofors presenterande ny version av bärare till Archerpjäsen Att sälja försvarsmateriel på export är i de flesta fall en mycket lång process. Under processens gång är det inte ovanligt att potentiella köpare ställer nya krav som säljande företag måste ta ställning till. Ett sådant krav som BAE Systems Bofors nu hörsammat är att presentera en ny bärare till Archerpjäsen i form av tyska MAN. För bara några veckor sedan i samband med den stora försvarsmaterielutställningen DSEI i London lanserade BAE Systems Bofors en fullskalig Archerpjäs på en Rheinmetall RMMV 8x8 lastbil - en exportanpassad variant. – Anledningen till att vi tagit fram denna variant är inte att vi anser att det är något som helst fel på Volvodumpern som bärarfordon för Archer. Men, i samband med den dialog som pågår med olika intresserade kunder, har det varit ganska tydligt att de vill att vi ska presentera ett annat bäraralternativ, säger marknadschef Ulf Einefors. Valet blev då ganska enkelt eftersom många länders försvarsmakter redan förfogar över tämligen omfattande flottor av MAN-lastbilar, Storbritannien och Tyskland, liksom Tjeckien är tre exempel.

26

Foto och grafisk illustration: BAE Systems Bofors

– När vi nu har tagit fram Archer i en modulform där pjässystemet är en modul, besättningsutrymmen och ledningsplats en annan och en tredje modul är supportfordon så kommer denna bärare att utgöra en fjärde modul. Naturligtvis är vi också öppna för att ta fram andra typer av bärare om en kund ställer sådana krav. Det är därför vår modultänk är så viktigt att presentera, säger Ulf Einefors. I dessa tider är det enligt BAE viktigt visa, för en internationell publik, att Archer är möjlig att anpassa till olika länders behov/krav och för att öppna för ökade exportmöjligheter av systemet.

Artilleri & Luftvärn


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

Artilleri & Luftvärn

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

27


GLOBAL PATRIOT SOLUTIONS TM

ENGINEERED TO EVOLVE. PROVEN TO PERFORM. Raytheon’s Patriot är ett beprövat och högteknologiskt system som är perfekt anpassat för dagens och morgondagens utmaningar. Patriot förändras och utvecklas i takt med hotbilden. Patriot är en hörnsten i luftvärnet för 17 partnernationer som reducerar kostnader och erbjuder världens mest avancerade försvar.

Raytheon.com/patriot @Raytheon Raytheon

© 2018 Raytheon Company. All rights reserved.

28

Artilleri & Luftvärn


GEM-T DEN FÖRSTA MISSILEN SOM UTNYTTJAR KRAFTEN FRÅN GALLIUMNITRID Det finns ett kraftfullt material som heter galliumnitrid. Det återfinns i flera sorters ny teknik, från smarta ljuskällor och snabbladdande mobiltelefoner till lasrarna som läser Blu-ray-skivor. Nu används materialet i en modern missil. Galliumnitrid, även känt som GaN, är ett halvledande material som ökar processorkraften i olika typer av utrustning. Den första missilen som utnyttjar kraften i GaN är GEM-T, en förkortning för Guidance Enhanced Missile – Tactical Ballistic Missile, som används i luftvärnssystemet Patriot. GEM-T används mot anfallande flygplan samt taktiska ballistiska missiler och kryssningsmissiler, och innehåller nu en GaN-sändare som inte behöver omcertifieras under missilens 45 år långa livstid.

Solid-state-teknik

I närmare två decennier har Raytheon arbetat för att dra nytta av galliumnitridets kraft och effektivitet. Arbetet har utförts inom ramen för Raytheon’s Trusted Foundry, en fabrik som ackrediterats av det amerikanska försvarsdepartementet där GaN-förstärkare tillverkas. Raytheon har hittills investerat mer än 300 miljoner dollar för att utveckla sofistikerad GaN-teknik för försvarssektorn. Sändarna kopplar samman robotarna med det

markbaserade systemet och gör att missilen kan kontrolleras under dess anflygning. GaN-versionen av GEM-T använder solid-state-teknik istället för konventionell design med vandringsvågrör, som kräver leveranser av komponenter och omcertifiering för att användas under hela missilens livslängd. Detta behövs inte med de nya versionerna av GEM-T.

Produktionslinjerna står redo Den nya sändaren, som designats för att möjliggöra framtida innovationer, är på god väg att ha genomfört sina kvalifikationsprogram och kommer fortsätta att utvärderas under framtida flygtester. GaN- tekniken har potential att ersätta radiofrekvenstillämpningar som kräver hög effekt på en liten yta, exempelvis radiodatalänkar, aktiva målsökare och zonrör. Framstegen som gjorts med den nya sändaren i GEM-T banar väg för nya innovationer och effektivare försvarssystem.

© 2018 Raytheon Company. All rights reserved.

Artilleri & Luftvärn

29


Flera viktiga avtal på Carl-Gustaf och AT 4 undertecknade för Saab Först kom beskedet tidigare i år från US Army om att amerikanska armén tecknar ett ramavtal med Saab för köp av nya versionen M4 av pansarvärnsvapnet Carl-Gustaf. Knappt hade bläcket hunnit torka innan FMV i somras deklarerade att myndigheten skriver ett ramavtal för att förse Försvarsmakten med M4. Med andra ord - dubbel jackpot för Saab i Karlskoga! – Nu har vi säkrat två viktiga kontrakt för affärsenheten. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att fortsätta leverera våra understödsvapen till en av världens främsta försvarsmakter. Både Carl-Gustaf och AT4 har lång historik inom USA:s försvarsmakt och har spelat en viktig roll i den amerikanska försvarsförmågan. Med den här ordern fortsätter vi skriva på denna viktiga historik och stärker Saab som en viktig leverantör av understödsvapen för den amerikanska kunden, säger Michael Höglund chef för affärsenheten Ground Combat inom affärsområdet Dynamics. 30

Avtalet är resultatet av en lång process. USA:s specialstyrkor har under flera år varit användare av både AT4 och CarlGustaf (med beteckningen MAAWS i USA), men det är först nyligen som den amerikanska armén har börjat använda systemet i större utsträckning och den amerikanska marinkåren är en helt ny användare av systemet. Genom att addera nya förmågor öppnar det nya avtalet upp möjligheter att stärka den amerikanska arméns och marinkårens förmåga i strid. AT4 finns i tre versioner och ammunitionsportföljen för Carl-Gustaf täcker många scenarion på slagfältet. Artilleri & Luftvärn


Båda systemen har varit Program of Record hos den amerikanska försvarsmakten – AT4 sedan sent 1980-tal och CarlGustaf sedan 2013.

Tioårskontrakt Det svenska ramavtalet löper, liksom det amerikanska på tio år och gör det möjligt för FMV att lägga beställningar på systemet under en längre period. En första beställning på Carl-Gustaf M4, till ett värde av cirka 330 miljoner kronor, är redan lagd och leveranserna som ingår i denna kommer att äga rum under åren 2020-2023. Artilleri & Luftvärn

Den nya versionen, Carl-Gustaf M4, som Artilleri & Luftvärn tidigare presenterat mer utförligt, lanserades 2014. Vapnet har samma effektivitet och mångsidighet som tidigare versioner men den förbättrade och lätta konstruktionen, med en vikt på under 7 kg, ger soldaterna markant ökad rörlighet och flexibilitet. Ramavtalet med FMV är början på större investeringar i systemet, med målet att hela Försvarsmakten så småningom ska utrustas med den nya generationen av vapensystemet. Sedan lanseringen 2014 har Saab tecknat avtal för Carl-Gustaf M4 med elva länder. 31


Högre officersprogram (HOP) akademiserar officersprofessionen

Gör HOP oss farligare för motståndaren? Högre Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är utbildningen som medför att en kapten eller major formellt ska kunna befordras till överstelöjtnant. Utbildningen finns i tre varianter HOP1, HOP12 eller HOP2. HOP1 är första året, HOP2 andra året. De kan läsas separat eller som sammanslagen utbildning om två år, kallat HOP12. Denna artikel kommer dels ge en översikt över innehållet i HOP1, dels innehålla en kort diskussion om huruvida utbildningen gör oss farligare för fienden, för det måste väl vara det som är målet med all militär utbildning…eller? Måndag morgon i början av augusti 2018. Jag har sedan tidigare rekognoscerat kortaste vägen och går nu i god tid mot Försvarshögskolan (FHS). När jag passerat Lidingövägen ser jag en virkad banderoll fastsatt på ett staket. Det är någon som i street-art-anda förmedlat ett budskap och jag bestämmer mig för att det skall bli mitt motto under utbildningen. Det är ju inte utan att jag är lite nervös nu när jag skall inträda i den militära akademins högborg.

De senaste fyra åren har jag haft befattningen som chef för Livkompaniet där vi utbildat såväl bataljonens som hemvärnets rekryter. Den verkligheten känns nu väldigt långt ifrån stundande studiemiljö. Hur kommer det gå? Hur mycket svårare är dessa studier än de jag genomförde under stabsutbildningen fyra år tidigare? Vad innebär ”studier på avancerad nivå”? Kommer jag bli farligare för fienden? Jag bestämmer mig för att ta banderollens budskap som ett tecken inför studierna. ”Lugn bara lugn” står det, och jag lägger själv till – ”det här kommer gå bra!”.

I Guderians pansarspår

Fältövning i Ardennerna. Ett vanlig sätt under andra världskriget att maskera bunkrar eller befästning var att låta de se ut som mindre hus. På bilden ett blockhus vid belgiska gränsen. 32

Självständighet, militär kreativitet och professionellt förhållningssätt är ledord för utbildningen, som är uppdelad i ett antal kurser. Höstens kurser var personlig ledarutveckling militär chef (en vecka), ledarskap och officersprofessionen (4 ve), vetenskaplig teori och metod (5 ve), krigföring och flexibilitet (5 ve) samt militärteknik (5 ve). På våren läste vi den mest omfattande kursen, Gemensamma operationer, vilken omfattade tretton veckor. Eleverna deltog som stabsmedlemmar och chefer under övning CJSE och fick därefter möjlighet att fördjupa oss i en valbar kurs under fem veckor. Mitt val blev Marktaktik. Inom ramen för kursen genomförde vi en fältövning i Frankrike och Belgien där vi följde i tyske generalen och pansargeniet Heinz Guderians spår samt ytterligare en i Skåne där det nationella försvaret på brigad och kårnivå var i fokus. Artilleri & Luftvärn


Terminen avslutades med en syntesfältövning i Estland genom att studera och besöka historiska platser för operation Albion – den tyska operationen 1917 där de genom gemensam operation ockuperade Estlands öar utanför Rigabukten.

Undvika överraskningar De kurser som gav mig mest behållning var höstens Krigföring och flexibilitet och vårens Marktaktik. Krigföring och flexibilitet för att den gav oss studerande stora möjligheter att fundera över vad som är förutsägbart med vårt sätt att strida och vad vi kan göra för att undvika att bli överraskade av motståndaren. Boken ”On flexibility” av Meir Finkel är den bok jag anser belyser dessa utmaningar bäst och har varit en återkommande källa för kunskap även under efterföljande kurser. Krigföring och flexibilitet examinerades, som de flesta kurserna, med metoden essä där vi genom historisk fallstudie skulle tydliggöra dynamiken mellan strategi, taktik och politik. Jag valde den allierade strategiska bomboffensiven mot Tyskland 1939–1945 och belyste den ur Finkels flexibilitetsperspektiv. Marktaktiken är den jag håller högst av samtliga årets kurser, mycket beroende på upplägget på kursen.

Fältövningar i kombination med teoretiska litteraturstudier är den pedagogiska metod jag anser ger mest. Vid fältövningarna fick vi möjligheten att stå på historiska platser och diskutera såväl praktiska som krigsvetenskapsteoretiska utmaningar. Kursen examinerades med en kortare essä samt ett marktaktiskt bedömande där vi under tidspress i rollen som armétaktisk chef skulle hindra en i Skåne landstigen motståndare att rycka fram mot Göteborg. Från denna kurs kan jag rekommendera boken ”On Tactics” av B.A Friedman, en lättläst bok som teoretiserar marktaktik på ett intressant sätt.

Blir vi farligare för motståndaren? Gör då HOP att vi blir farligare för motståndaren? I sann akademisk anda konstaterar jag att myntet har två sidor. Å ena sidan kan jag ifrågasätta om jag blir farligare i det direkta handlandet. Kommer jag genom exempelvis examinationsmetoden essä bli bättre på att leda luftvärnsbataljon? Kommer jag genom att läsa organisationsteori bli bättre på att hantera ”krigets dimma” i en stridssituation? Mitt spontana svar på dessa frågor är nej – inte direkt.

HOP-elever på fältövning i Estland. Genomgång pågår av operation Albion på ön Ösel. Artilleri & Luftvärn

33


Fältövning pågår i Ardennerna i tyske pansaroraklet Heinz Guiderians fot.....nej....bandspår

Utbildningen vi fått till livs är inte någon bataljonchefsutbildning och i synnerhet inte med luftvärnsinriktning. Vid ett antal tillfällen under utbildningen har jag funderat över vad syftet är med just dagens föreläsning. Hur gör just denna föreläsning mig farligare för motståndaren? Vid de tillfällen måste jag tvinga mig själv att tänka på att varje del i utbildningen är en delmängd i en större kontext, vilket jag anser är mycket likt en ”gemensam operation”. Operativ doktrin framhåller att ”den bärande idén med gemensam operation är att effekten av en samordnad operation är större än summan av enskilda operationer. Med denna synergieffekt kan de taktiska cheferna och deras förbands enskilda förmågor kombineras till en sammansatt förmåga som ökar möjligheten att nå ett gemensamt mål.” 34

Bidrar till utvecklad förmåga Likt en gemensam operation är HOP en gemensam utbildning där varje enskild föreläsning eller kurslitteratur, i synergi med alla andra dito, bidrar till att vi utvecklar en förmåga som är större än summan av de enskilda delarna. Att dessutom få stöta och blöta mina tankar med kollegor från alla arenor gör att totalsumman blir än större. Genom att enskilt författa en kärnfull text, essä eller uppsats, tränar jag mig i att avgränsa ett problem för att sedan självständigt med vetenskaplig metod finna svaret på problemet. Därmed kan jag, å andra sidan, försvara att det i utbildningen ingår att skriva en magister eller masteruppsats. Med den förmågan bedömer jag att jag som bataljonschef kommer ha en bättre möjlighet att kritiskt granska givna normer och metoder. Artilleri & Luftvärn


Mitt vetenskapliga förhållningssätt, vilket övats vid varje examination, kommer förhoppningsvis göra mig bättre på att ifrågasätta om det vi gör är det bästa sättet, något som på skolan kallas att ha ett kritiskt förhållningssätt. Detta kommer i sin tur utveckla våra metoder och synsätt så att vi inte sätter tummen i spåret och gör på ett visst sätt som på inga sätt överraskar en motståndare, snarare tvärtom. Kommer HOP därmed göra mig farligare för motståndaren? Svaret på den sidan myntet blir ”ja – men indirekt”. Hur har det då gått? Vi var fyra studerande från Lv6 som påbörjade HOP, varav två blev utnämnda majorer efter HOP1. Undertecknad och ytterligare en kollega från Lv6 är godkända på HOP1 och har precis påbörjat vårt andra år på HOP12. Mottot sitter fortfarande kvar på staketet på väg till FHS, men eftersom jag nu känner mer tillförsikt med att studera på ”högre akademisk nivå” jag har ändrat lite på tillägget: ”Lugn bara lugn - det här g å r bra”!

Major Sofia Westermark Född och uppvuxen i Hyssna utanför Borås. Efter tekniskt gymnasium och högskolestudier gjorde hon sin värnplikt på Lv4 i Ystad 1994-1995 där hon grundutbildades på robotsystem 90. Hon anställdes som yrkesofficer 1998 och omskolade då till sambands- och ledningsfunktionen där hon haft en rad olika befattningar. Den senaste befattningen innan studierna vid HOP var som chef för Livkompaniet på Lv6 där bataljonens och hemvärnets rekryter grundutbildades. Hon är gift, har två barn och på fritiden ägnar hon sig gärna åt att cykla mountainbike.

Artilleri & Luftvärn

35


Många miljarder behöver avsättas:

Nya robotsystem kräver upprustning av sensorkedjan Den välbehövliga upprustningen av det svenska luftvärnet har hittills haft fokus på anskaffningen av nya robotsystemen 103 Patriot och Eldenhet 98. För att dessa system ska kunna utveckla sin fulla potential krävs att de också kan anslutas till ett nät av kvalificerade sensorer som klarar att detektera, förvarna och invisa mot dagens lufthot. En upprustning av sensorkedjan måste också genomföras. Luftförsvarets övervakningssensorer utgörs i dag främst av Flygvapnets fasta pulsspaningsradarsystem Ps-861 och Ps-871 (mot mål på hög- respektive låg höjd), flygburna ASC-890 samt luftvärnets bilburna UndE23 och Ps-90. Samtliga dessa radarer är huvudsakligen framtagna för att ”se” traditionella stridsflygplan, och har därmed begränsad eller ingen kapacitet mot signaturanpassade flygande mål (stealth) eller ballistiska missiler. Dagens dimensionerande lufthot är kryssningsrobotar (XRB) på låg höjd med liten radarmålarea respektive ballistiska missiler (BM) i mycket hög kastbana och dito hastighet. Förenklat kan sägas att om sensornätet klarar XRB och BM - så utgör flygplan och helikoptrar, såväl bemannade som obemannade farkoster, lätta mål. Dock med viss reservation för små drönare och hovrande helikoptrar.

Övlt Michael Reberg har en bakgrund som truppofficer vid dåvarande Lv 3 i Norrtälje. Han är numera verksam vid Försvarshögskolan inom ämnesområdet Försvarssystem.

36

Kryssningsrobotar – en utmaning Kryssningsrobotar är framtagna just för att på låg höjd kunna kryssa sig fram genom områden i radarskugga och oupptäckta penetrera luftförsvar. Enklast är naturligtvis att detektera XRB över öppet hav eller plan mark, men så snart de tagit sig in över kuperad terräng blir det knepigare. Särskilt som XRB stora räckvidd ger möjlighet till långa kringgångar för inflygning från oväntade riktningar. Signaturanpassade XRB med liten radarmålarea utgör en ännu större utmaning. Signaturanpassaning mot radar uppnås främst genom en utformning av flygfarkosten som minimerar reflektion rakt tillbaka mot den belysande radarn. Detta kan även ske via ett aerodynamiskt skrov som släpper genom radarvågorna, vilka sedan studsar mot interna reflektorer bort från belysningsriktningen. Konstruktionen kan också kompletteras med material som till viss del absorberar radarvågor. Signaturanpassaning enligt ovan är dock endast effektiv mot traditionell monostatisk radar med sändare och mottagare i samma station (vanligen med gemensam antenn) och våglängder i centimeterområdet (GHz). Så kallad bistatisk radar med sändare och mottagare separerade i terrängen ger möjlighet att fånga upp reflexer som går i andra riktningar än tillbaka mot den sändande radarn. Radarn kan också använda meterlånga vågor (MHz) varvid resonansfenomen uppstår mot själva skrovet och vingar, med mera, på flygfarkosten som trots signaturanpassningen ger reflektioner i alla riktningar inklusive raka vägen tillbaka mot den sändande radarn. Artilleri & Luftvärn


Den flygande spaningsradarn ASR 890, som inom Försvarsmakten kallas "Asken" är en av de sensorer som måste förnyas inom en snar framtid.

En nackdel med sådan långvågig radar är dock att den får breda antennlober som ger dålig precision i bestämningen av riktningen till målet.

Finmaskigt radarnät För att upptäcka och följa signaturanpassade XRB på låg höjd i kuperad terräng behövs således ett tämligen finmaskigt radarnät. Gärna med inslag av bistatiska radarer och sådana med meterlånga vågor. Radarnätet bör också kompletteras med signalspaningssensorer som detekterar exempelvis sändande höjdmätare på terrängföljande kryssningsrobotar eller datalänkar respektive nosradarer på flygplan. Invisningen från sensornätet måste minst ha samma höga noggrannhet i tre dimensioner som från UndE 23 för att målen ska kunna hittas av målsökaren i lvrb 98, vilken har tämligen smalt synfält och utgör luftvärnets huvudbeväpning mot XRB. Artilleri & Luftvärn

Ballistiska missiler följer en kastbana som går utanför atmosfären, vars tjocklek ju brukar approximeras till cirka 10 landmil. Vid skjutavstånd på ungefär 50 landmil (vilket ungefärligen utgör fågelvägen mellan Kaliningrad och Stockholm) erhålls en bantopp på cirka tolv landmil. BM har extremt hög hastighet. I detta skjutexempel kring 2000 m/s (vilken kan jämföras med en gevärskulas 800 m/s eller en pilprojektil från en stridsvagn, 1500 m/s) som ger en total skjuttid på cirka sex minuter. Av skjuttiden utgörs en halv minut av boostfasen (när motorn brinner på vägen upp) respektive cirka en minut av slutfasen (när BM dyker ned genom atmosfären). Under boostfasen kan satellitburna sensorer inom det infraröda våglängdsområdet detektera värmen från motorflamman och varna. De klarar dock inte att mäta in BM och beräkna banparameterna med tillräcklig precision för att invisa eldledningsradarer i målområdet mot slutfasen. 37


En av Försvarsmaktens fasta radarstationer som nu håller på att falla för åldersstrecket. Åtskilliga miljarder är också avsatta i Försvarsberedningens förslag till handlingsplan för att rusta upp det fasta nätverket av sensorer.

För att under boostfasen kunna beräkna slutfasen mot nedslagsplatsen krävs radarer som med hög uppdateringstakt kan följa BM. ASC 890 är den enda av våra nuvarande radarsystem som har viss förmåga till detta - men då under förutsättning att den flyger tämligen nära uppskjutningsområdet, exempelvis utanför den baltiska kusten för skott från Kaliningrad. Utmaningar för flygande radar är naturligtvis farkostens begränsade uthållighet i luften och dess sårbarhet för såväl fiendens jaktflyg som luftvärn.

Högst fem minuters förvarning En markbaserad förvarningsradar med antennen på 25 meters höjd baserad på Gotland (cirka 30 mil från Kaliningrad) får då fri sikt över horisonten (havsytan) till en lyftande BM när denna når en höjd på cirka 4600 meter. Har radarn erforderlig räckvidd, höjdtäckning, mätnoggrannhet och uppdateringstakt kan nedslagsplatsen beräknas med tillräcklig precision för invisning av lv-system 103 Patriot mot slutfasen med ca 4-5 minuters förvarning om skyddsobjektet/målet är Stockholm. Under slutfasen (när BM dyker ned genom atmosfären) krävs hög eldberedskap och lv-system med radar som kan 38

spana i stor höjdvinkel och etablera följning på hög höjd (ca 70 km) och sedan inom cirka 10 sekunder få iväg en första lvrb, gärna följd av en andra och eventuellt en tredje, för att säkerställa träff innan BM kommer inom lv-systemets ”döda rum” där vinkelhastigheten blir för stor för lvrb manöverförmåga.

Nödvändig förnyelse Lv-system 103 PATRIOT med robot m/PAC-3 är utvecklat för att klara uppgift enligt ovan, men såväl förvarning som kunniga chefer och väldrillade alerta operatörer är naturligtvis nödvändiga. Sammanfattningsvis behövs sensornät med moderna radarer för att klara bekämpning av såväl kryssningsrobotar som ballistiska missiler. Gärna kompletterade med signalspaning och infraröda sensorer. Förnyelsen av vårt sensornät kommer naturligtvis att kosta stora pengar, mycket stora, men är helt nödvändig för att återfå ett fungerande luftförsvar mot aktuellt lufthot. Kanske kostnaderna kan minskas och effektiviteten ökas genom samarbete med andra som har motsvarande utmaningar, eller ännu hellre redan tillgång till kvalificerade sensorer att ansluta i ett gemensamt nät? Artilleri & Luftvärn


Defending the high North

IRIS-T SLM Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

39


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon ■ Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition ■

Specialammunition ■ Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar ■

För mer information: www.rheinmetall-defence.com 40

Artilleri & Luftvärn


KLUBBMÖTE Artilleri- och Luftvärnsklubben inbjuder till höstmöte i Halmstad onsdagen den 11 december. Årets tema för dagen är målsökare med dess möjligheter och begränsningar. Som traditionen bjuder kommer det att finns sakkunniga inom området från SAAB, FMV och FOI på plats för att berätta om sina erfarenheter angående det aktuella ämnet. Ämnen som behandlas på dessa seminarier är valda för att kunna stödja och berika Luftvärnets utvecklingsprocess.

Plats: Ordersalen, byggnad 206, Luftvärnsregementet, Halmstad. Tid: 08.00-16.00 med avbrott för lunch (på deltagarnas egen bekostnad) Det finns också möjlighet

att delta del av tid under seminariedagen. Anmäl tid du avser delta direkt till platsombudet.

Anmälan: Görs till nicholas.madison@mil.se senast den 3 december. Alternativt 073-801 90 15 OBS: För de som inte har Försvarsmaktens legitimation krävs personnummer för inpassering.

Frågor till ovanstående mobilnummer.

Varmt välkommen! Nicholas Madison, Platsombud Halmstad

Grattis! Det var många som kände sig manade till att försöka vinna ett exemplar av Ant Middletons bästsäljare, "Förste man in". De lyckliga vinnarna är efter att lottdragning skett:

Hans Ahlqvist, Stockholm och William Nisser, Uppsala. Svaret på frågan som ställdes är att överste Jonas Lotsne efter att ha varit chef för A 9 idag har befattningen som stabschef vid Ledningsstaben inom Högkvarteret.

Artilleri & Luftvärn

41


Artilleri- och luftvärnsklubben

KLUBBMÖTE Artilleri- och Luftvärnsklubben inbjuder till klubbmöte i Stockholm 20 november. Klubbmötet kommer att omfatta ett föredrag från underrättelsechefen för Lv 6, major Peter Sehlin på temat ”Dagens och morgondagens hotbild”. Det kommer även att bli en kort uppdatering om läget inom luftvärnet och artilleriet.

Plats: Banérgatan 62, Filmsal C. Td: 17.00-19.00 Efter klubbmötet finns möjlighet att delta vid en gemensam middag på Tre Vapen. Kostnad för middagen 175 kr exklusive dryck.

Anmälan: Görs till Lars Mörrby, lars.morrby@fmv.se Alternativt 070-217 0216, senast 14 november. Av anmälan skall framgå personnummer för inpassering och om middag önskas. Mer information kommer på www. artlvklubben.se och klubbens facebooksida i mitten av oktober. Varmt välkommen!

42

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2019 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Har du flyttat eller har ny adress? Du vet väl om att som medlem är det din skyldighet att anmäla ny adress om du vill fortsätta att få tidskriften och vara medlem i föreningen. Mejla eller ta kontakt med antingen sekreteraren (se kontaktuppgifter ovan) alternativt redaktören. Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

43


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.