Artilleri & Luftvärn nr 2 2020

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 2 2020


GROUND BASED AIR DEFENCE

Air superiority from the ground

In critical situations where every second counts and uncertainty can become a matter of life or death, time is the most valuable asset.

This is where Saab comes in. With our capable, leading-edge sensor, command & control and missile solutions you protect your forces, secure their freedom of manoeuvre and support supremacy that is built on actual real-time control. By placing time in your corner, you make sure your forces have the power to act when they need it most. Learn more at saab.com


Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 2 | 2020 | årgång 149 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Pernilla Höök Grafisk form Mobil: 0768-41 57 22 E-post: pernilla@whdesign.se

Innehåll Anders Svensson "Coronapandemin visar att vi är snabbfotade"______________________________ 4 Håkan Hörstedt Sensorförmågan – avgörande för framtidens strid mot luftmål_________________ 6 Mikael Frisell FMV jobbar hårt för att skapa en större och starkare armé____________________ 10 Håkan Carlström Teknisk tjänst för Lv-system 103________________________________________ 14 Karin Stegmark Lv 6 växer så det knakar______________________________________________ 20 Miljardorder väntar för utsedd leverantör__________________________________ 22

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Jan Ohlson Villagatan 73 253 54 Mörarp Tel: 070-633 59 18

Simon Ljungberg Historisk slutövning__________________________________________________ 26 Nicholas Madison Brigadluftvärnsförmågan på god väg att återinföras_________________________ 30 Ingenjören har tagit över chefskapet för A 9_______________________________ 32 Knäck sommarnöten!________________________________________________ 34

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material. ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Omslagsbild: Så var den genomförd. Den allra första förbandsövningen med det nya luftvärnsrobotsystemet, Eldenhet 98. Den 14 maj var det uttryckning för den första omgången värnpliktiga som utbildats på systemet. Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten. Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Exakta Print AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Vice ordföranden, överste Anders Svensson har ordet:

”Coronapandemin visar att våra ledningsmetoder fungerar” Vem kunde tänka sig det här? Vem hade förberett sig för det här? Dessa två, egentligen existentiella frågor, har nog var och en ställt sig under den senaste tiden. Jag tänker naturligtvis på den pågående pandemin. En pandemi som vi egentligen vet drabbar världen med jämna mellanrum men en vetskap som vi ändå på något sätt trycker undan från medvetandet och vår planering. Pandemin påverkar all verksamhet Vid våra förband, A 9 och Lv 6, har pandemin påverkat i stort sett all vår verksamhet. Men, trots detta har vi ändå hittat lösningar där vi lärt oss hantera risk- och konsekvensanalyser, att tänka utanför boxen. Kanske viktigast sett ur den militära professionens perspektiv är att vi har fått använda och pröva våra ledningsmetoder som vi byggt upp från väl prövad erfarenhet. Metoder som vi under lång tid tränats och utbildats på och som är tänkta att användas när det värsta inträffar, under ett väpnat angrepp mot Sverige. Jag kan bara konstatera att vi är oerhört duktiga men att det även i den rådande situationen faktiskt krävts att tänka nytt. Snabbfotade Det som skulle vara årets viktigaste händelse, Försvarsmaktsövning Aurora 20, får som alla känner till av förklarliga skäl flyttas fram. När den genomförs vet vi inte exakt för närvarande. Men även med denna vetskap visade armén och våra förband upp en snabbfothet att från rådande läge planera om och genomföra viktig verksamhet på annat sätt än tänkt. Detta innebar bland annat att bataljons- och slutövningar genomfördes lokalt. Värnpliktsomgången hölls kvar vid kasernerna under, i Lv 6 fall, elva veckor i sträck med påskhelgen inräknad (se annan artikel i detta nummet). Resultatet blev att de värnpliktiga både vid A 9 och Lv 6 nådde upp 4

till uppsatta mål och blev krigs- och anställningsbara. Det sistnämnda det viktigaste för att fortsätta säkerställa den personella tillväxten vid våra krigsförband samt rekrytera framtidens chefer och specialister. Ökad bekämpningsförmåga Arbetet inför nytt försvarsbeslut pågår för fullt. Som det ser ut just nu kommer beslut fattas av riksdagen någon gång sent i höst. I debatten har våra funktioner varit två av de viktigare delarna man pekat på där förmågan måste höjas. Med detta sagt är det ökad bekämpningsförmåga som efterfrågas. För denna förmågehöjning har både luftvärnet och artilleriet väl utarbetade planer och koncept på hur framtida efterfrågad bekämpningsförmåga ska skapas. En förmåga som dessutom måste hänga samman med redundanta, robusta och snabba ledningssystem samt även olika sensorer med höga krav på noggrannhet på långa avstånd. Arbetet vid våra klubbträffar och gemensamma seminarier i föreningen ger oss mycket energi och kunskap i dessa frågor. Med andra ord. Vår snart 150 åriga förening levererar i allra högsta grad den kunskap som nu behövs i arbetet inför framtiden. Ni alla behövs i detta. Ta tillfället i akt att delta på sammankomster, skriv artiklar, ta med andra som ni vet sitter på kunskap till vår förenings viktiga arbete. Vår långa historia visar hur snabbt världen förändras. Att det som var tänkt aldrig blev det man trodde det skulle bli och att det okända och det oväntade alltid finns bakom knuten. I detta är kunskap, erfarenhet och en öppen diskussion och debatt avgörande för framgång. Med dessa ord vill jag och vår skickliga redaktion önska alla medlemmar, samarbetspartners och övriga läsare en riktigt härlig sommar! Artilleri & Luftvärn


PROTECTING SWEDEN

IRIS-T SLS Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

5


Foto: Saab

Sensorförmågan – avgörande för framtidens strid mot luftmål Av olika skäl kunde inte i förra numret av Artilleri & Luftvärn i samband med temat om ledningsstödsystem en artikel om luftvärnets framtida ledningsförmåga införas. Den publiceras istället nu och har skrivits av Luftvärnets Stridsskolas chef, överstelöjtnant Håkan Hörstedt. ”Tiden då man med stor sannolikhet, på gränsen till visshet, kunde utesluta att den svarta pricken i horisontet var ett eget flygplan och därmed kunde beordra ”robot eld”, är med all säkerhet förbi. Framtidens strid mot luftmål med korta stridsförlopp och därmed korta reaktionstider kräver moderna robotsystem med väl fungerande sensorer- och ledningssystem och en helt annan metod för samordning av striden. Sensorerna har i detta fall en mycket viktig om inte avgörande betydelse för stridens utgång. Informationen från sensorerna, och ledningssystemet, syftar till att eldenheterna ska kunna komma till verkan genom att ge en relevant förvarning och leverera noggranna måldata. En väl fungerande sensortaktik är också en förutsättning för överlevnad och kan till och med bidra till att vilseleda motståndaren.

Luftvärnets luftstridsnätverk Själv är bäste dräng, skulle man kunna säga. För att veta, att man väl kan använda sina vapensystem och att de har noggrann och korrekt måldata vid rätt tillfälle måste man som förbandschef också äga och ha handlingsfrihet med lednings- och sensorresurserna. Sensorerna måste vara en mix av inte bara radarstationer på olika frekvensband, för att göra signalmiljön komplex för motståndaren, utan också bestå av en blandning av aktiva och passiva system. För att säkerställa en något så när heltäckande luftlägesbild bör en 6

del sensorer vara mindre och lättrörliga för att kunna flyttas dit där de bäst behövs. Antennerna bör vara sådana att de kan lyftas upp över trädtopparna för att inte motståndaren ska kunna smita in där vi minst anar. För att kunna fylla luftstridsnätverket med adekvat målinformation får inte antalet sensorer vara en begränsning.

En form av molntjänster Verkans-, sensor- och ledningsenheter sitter ihop i ett luftstridsnätverk. Detta nätverk fungerar som en molntjänst där alla enheter kan ansluta. Detta säkerställer att rätt och nödvändig information, och samma information, finns på alla enheter och framför allt längst ute på de enheter som ska genomföra striden. Molntjänsten gör det också möljligt att glida på ledningsskalan från centralstyrning till att alla mandat är utdelegerade. Vid behov kan lokala moln skapas vilka i sin tur kan ansluta till varandra. Varför utveckla egna ledningssystem när det finns färdiga på marknaden? Det är viktigt att äga och att ha koll på sitt eget stridsledningssystem. Äger staten ledningssystemet kan man själv styra över vidarutvecklingen och anpassningen av systemet, och de meddelanden som kan och ska överföras mellan enheter, för att passa i framtiden. I förlängningen handlar detta även om att kunna hantera cyberhotet genom att ha tillräcklig insyn i ledningssystemet. Artilleri & Luftvärn


Överstelöjtnant Håkan Hörstedt

Skjuter längre Förmågan att kunna bekämpa mål med luftvärn på längre avstånd och högre höjd ger luftvärnet ett större avtryck i luftförsvaret. Detta ger också möjlighet och ställer krav på en högre grad på samordning i luftförsvaret. I förlängningen innbär detta att man kan projicera förmågan på ett helt annat sätt där den behövs än med luftvärn med kortare räckvidd. Denna samordning ger högre chef större handlingsfrihet och möjlighet att skapa lokal luftöverlägesenhet. För att uppnå detta måste metoder för att samordna striden i luften mellan jaktflyg och luftvärnsförband utvecklas. En sådan samordning syftande till att nå en högre effekt kräver också en fungerande sensorkedja och ett väl fungerande stridsledningssystem. För att skapa tillräcklig förvarning till bland annat luftvärnsförbanden, skulle en flygande spaningsradar eller annan sensorplattform, kunna skicka måldata in i stridsledningssystemet. Detta innebär att ett mål bör kunna upptäckas på i alla fall 250 kilometers avstånd från radarantennen. För att upptäcka ett mål på 50 meters höjd och cirka 25 mil från sensorn, enbart med hänsyn till jordkrökningen, måste sensorplattformen komma upp på en höjd av cirka tre kilometer. Slutsatsen av detta är att enbart markbaserade radarsystem inte är tillräckliga för att nå full effekt. Till detta kan läggas behov av att ge tillräckligt god förvarning för att bekämpa ballistiska missiler. Vilket ställer ytterligare krav på den fasta sensorkedjan, vilket också berörs av Martins Bergstrands artikel i det senaste numret. Luftvärnet välkomnar den modernisering av sensorkedjan som Bergstrand beskriver i sin artikel.

Tillsammans Luftförsvar är inget som ett förband eller ett truppslag löser på egen hand. Luftförsvar är något som flygvapnet, armén och marinen utför tillsammans och även tillsammans med andra nationer om så krävs. För att detta ska fungera krävs att det finns en fungerande infrastruktur, tekniska lösningar och väl etablerade metoder och procedurer. Artilleri & Luftvärn

inledde sin militära karriär med värnplikt vid Lv 4 i Ystad. Sedan 1996 är hans hemmaförband Lv 6 i Halmstad. Håkan Hörstedt har gedigen erfarenhet av robotluftvärn främst från robot 70- och 90systemen. Efter att ha slutfört Försvarshögskolans tekniska chefsprogram arbetade han i drygt tre år på Högkvarteret som materielansvarig för luftvärnssystem. Därefter utsågs han till chef för 62:a luftvärnsbataljonen och tjänstgör nu sedan knappt fyra år tillbaka som chef för Luftvärnets Stridsskola. Håkan är en hängiven cyklist och tränar så snart tid medges landsvägscykling.

Idealt vore att kunna utbyta måldata mellan Försvarsmaktens olika radarstationer, exempelvis med en ny multifunktionsradar som Mattias Hansson skriver om i Artilleri & Luftvärn nr 1 2020. Luftvärnets och artilleriets radarstationer är konfigurerade så att de kan ersätta varandra med att spana efter artillerigranater eller efter flygplan vid behov och skicka in måldata i varandras nätverk.

För få radarstationer? Faran med detta är att vi får för få radarstationer och att vi gör det enklare för motståndaren ur ett telekrigsperspektiv. En annan fara kan vara att när förbandschefen vill ha handlingsfrihet med sin radar ”så gör den annat”. En fråga som dyker upp är då vem har rätt att omgruppera eller beordra sändning med en gemensam radar. Gärna likadana radarstationer, då det finns flera rationaliseringsvinster med detta men risken att använda samma radarstationer bör övervägas innan allt för stora vinster intecknas. En av delarna som gör detta möjligt är ett modernt fast sensorsystem; redundant, uthålligt och som kan fungera i såväl fred som kris och krig. Ur sensorsystemet kommer information som hanteras i ett stridsledningssystem och som kan spridas genom exempelvis genom Länk 16. För att knyta 7


Sensorinformation i alla dessa former är av vital betydelse för framtidens strid mot luftmål. Bilden visar en ögonblicksbild från en av Luftvärnets viktigaste sensorer, UndE23. Till höger en av de första bilderna från den nya Luftvärnscentralen som kommer att utgöra kärnan i luftvärnsbataljonens ledningsförmåga. Foto: Carl Eberstein

ihop de olika enheterna nationellt och internationellt fungerar Länk 16 alldeles utmärkt. Länk 16 är ett system för att utbyta bland annat luftlägesinformation mellan olika enheter, exempelvis stridsflygplan.

med vårt eget nationella luftstridsnätverk. Till skillnad från vårt eget luftstridsnätverk har vi inte lika lätt att påverka utvecklingen av Länk 16 och JREAP-C.

Länk 16 en del av lösningen

Luftlägesinformationen är inte bara viktig för enheter som ingår i luftförsvaret. På nationell nivå finns behov av att förse även andra förband och enheter med luftlägesinformation, exempelvis mekaniserade bataljoner, brigadledningar och civila ledningsstaber. För detta används idag FM Broadcast som är både billigare och enklare att hantera bland annat tack vara den lägre sekretessnivån. Behoven och komponenterna är många och vi är en god bit på väg att lyckas. Här gäller det att få kuggarna i kugghjulen att greppa i varandra. Allt kan inte ske samtidigt men varje steg på vägen som leder mot målet är viktigt. Att hålla ihop detta, få det att fungera och samordna all teknik är något som FMV, Försvarsmakten och försvarsindustrin måste ta ansvar för tillsammans.

För markförband brukar det användas från bataljonsnivå eller motsvarande och uppåt. Det är också möjligt för luftvärnsförbanden att skicka in målinformation från egna sensorer in i Länk 16 så att andra kan ta del av luftläget. Länk 16 ger just förvarning och en överblick över luftläget. För att utbyta måldata mellan luftvärnsförband som inte kan ingå i vårt nationella luftstridsnätverk är en variant på Länk 16 lösningen, Denna lösning benämns Joint Range Extension Application Protokoll, version C (J-REAP C) och fungerar med samma informationsutbyte som Länk 16 men med en högre uppdateringshastighet och överförs inte via radion utan via fiberkabel till sidordnat förband. JREAP-C fungerar också alldeles utmärkt inom luftvärnsbataljonen för att integrera Patriotsystemets ledningsnätverk 8

Samordnat ansvar

Artilleri & Luftvärn


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

Artilleri & Luftvärn

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

9


Chefen för FMV Armémateriel, Mikael Frisell:

FMV jobbar hårt för att skapa en större och starkare armé Det är bråda tider inom Försvarets Materielverk. Ökade försvarsanslag ökar också trycket för att FMV:s medarbetare ska leverera nya materielsystem till alla försvarsgrenar, inte minst armén. Exklusivt för Artilleri & Luftvärn ger chefen för Armémateriel, brigadgeneral Mikael Frisell, en bild om den aktuella situationen för armémateriel. ”Sedan Försvarsberedningens rapport, Värnkraft, presenterades för drygt ett år sedan har ett intensivt arbete med att utarbeta underlag och svara på remisser till Försvarsdepartementet genomförts både i Försvarsmakten och vid FMV som en viktig del inför kommande försvarsbeslut i höst. ”Värnkraft” utgör en historisk vändpunkt i svensk försvarspolitik. Det finns som jag uppfattar det ett brett politiskt stöd och samförstånd om att det krävs en större och modernare försvarsmakt. Försvarsanslaget behöver ökas och 2025 ligga på 1,5 procent av BNP. Anslagsnivån får dock inte stanna på 1,5 procent. Det långsiktiga målet måste fortsatt vara två procent av BNP år 2030.

10

Politisk satsning på armén Mycket arbete återstår dock innan det finns ett Försvarsbeslut på plats för perioden 2021-2025. I skrivande stund har måldatum för de politiska förhandlingarna precis flyttas fram till den 16 juni. Nästa steg är att Försvarsmakten och FMV får Regeringens planeringsanvisningar för utarbetande av ett kompletterande budgetunderlag. Det kompletterande underlaget blir viktigt inför regeringens fortsatta arbete med den kommande försvarspropositionen. Om vi idag lägger örat mot rälsen och lyssnar på vad som har kommit ut från den politiska dialogen och debatten kan vi dra slutsatsen att det finns en stark politisk vilja att satsa

Artilleri & Luftvärn


– Armén ska bli större, starkare och modernare. Nu ska det levereras! lite mer på armén tidigare i perioden än vad Försvarsmakten föreslagit i sitt underlag. Om det blir så återstår att se. Oavsett hur den slutliga avvägningen kommer att se ut konstaterar jag att det kommer välbehövliga substantiella tillskott på anskaffningsanslaget med krav på leverans av materiel och system i perioden.

Tillväxt kräver ett förändrat mindset och en förändrad kultur hos alla inblandade. Tillsammans måste vi skapa planer över de åtgärder som leder till framtida leveranser och ekonomiska utfall och börja följa upp dessa på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Det är något som nu prioriteras på FMV.

Fördubbling av anslag

Prioriterade områden

För att ge lite siffror är anskaffningsanslaget som FMV har dispositionsrätt för i år (2020) cirka 15 miljarder SEK. Med dagens kända fakta kommer anslaget stegvis att ökas för att 2025 vara uppemot 30 miljarder kronor. Dessa tillskott är inte på något sätt tillräckliga vilket mycket tydligt framgått av ÖB:s underlag. Oavsett summan kommer det krävas ett omfattande och hårt arbete tillsammans med Försvarsmakten och industrin för att omhänderta en ökad produktion som kommer mycket snabbt.

Arméns målbild är tydlig. Armén ska bli större, starkare och modernare! Målbilden brukar förenklat uttryckas 3+2+1 tre brigader, två stridsgrupper och en divisionsledning. Vidare ska särskilt den indirekta bekämpningsförmågan och luftvärnsförmågan stärkas. För att tydliggöra utvecklingen och för att inrikta armén för väpnad strid mot en kvalificerad motståndare har arméchefen och jag tillsammans tagit fram prioriterade områden där det nu pågår och planeras för ytterligare anskaffningar.

Artilleri & Luftvärn

11


Långsiktig investering

Mikael Frisell flankerad av Luftvärnsregementets projektledare för Eldenhet 98-systemet, major Joakim Olsson (t.v) och ställföreträdande regementschefen, överstelöjtnant Thomas Wessman.

Områdena är: • Långräckviddig bekämpning • Nästa generations stridsvagn och stridsfordon • Markbaserat luftförsvar integrerat i det totala luftförsvaret • Förbättrad pansarvärnsförmåga • Sensorer • Ledningssystem • Signaturanpassningsåtgärder • Soldatens och gruppens beväpning • Bandvagnar och hjulfordon Redan idag pågår många stora och viktiga anskaffningar till armén. Vi har anskaffningen av 48 Archersystem, 40 granatkastarpansarbandvagn 90, renoveringen av stridsvagn 122 och stridsfordon 90, anskaffningen av ett nytt modernt granatgevär (M4) med ny ammunition, anskaffning av stora volymer fin- och grovkalibrig ammunition och inte minst ett helt nytt kort- och medellångräckviddigt luftvärn. 12

Anskaffningen av en helt ny markbaserad luftvärnsförmåga bestående av Patriot (Luftvärnssystem 103) och Iris-T (Eldenhet 98) integrerat med ett ledningssystem och nya och uppdaterade sensorer i två luftvärnsbataljoner (103/98) med en bedömd livslängd på minst 30 år är en mycket stor och omfattande anskaffning. Det är en långsiktig investering som kommer bli en central del av Sveriges luftförsvar. Det är också ett system som vi kommer använda och vidmakthålla tillsammans med våra partners för en lång tid framöver och är således en mycket viktig säkerhetspolitisk investering i den transatlantiska länken. Om vi blickar framåt så finns det flera stora kommande anskaffningar i planen. För att nämna några så har vi anskaffningen av en helt ny eldhandvapenfamilj (eldhandvapen, skarpskyttegevär, prickskyttegevär och lätta understödsvapen) till armén och hela Försvarsmakten. Här finns det goda möjligheter till samarbete med bland annat Finland som vi för närvarande utreder. Inom området förbättrad pansarvärnsförmåga pågår förberedelser av anskaffning av en ny pansarvärnsrobot och utveckling av en ny pansarspränggranat till granatgeväret. Vi följer även tillsammans med USA utvecklingen av en styrd granat till Carl Gustaf-systemen (granatgevär/pansarskott). Vidare pågår förberedelser för en samanskaffning av splitterskyddade bandvagnar tillsammans med Tyskland, Storbritannien och Nederländerna under svensk ledning.

Viktig digitalisering Sist men definitivt inte minst ska digitaliseringen av armén påbörjas med införandet av ett nytt ledningsstödssystem vilket vi kunde läsa om i en utmärkt artikel i denna tidskrift tidigare i år. Digitaliseringen av armén är helt nödvändig om vi ska ha en relevant armé på stridsfältet framöver. Det är en mycket komplex och utmanande uppgift. Ledningsområdet har fått ta mycket ”stryk” under flera år med medvetna reduceringsbeslut och förskjutningar som tillslut har medfört att den övergripande planen inte längre Artilleri & Luftvärn


Brigadgeneral Mikael Frisell är chef för FMV Armémateriel och ansvarig för alla anskaffningar av materielsystem till armén och hemvärnet. Han kommer närmast från tjänsten som chef Norrbottens Regemente, I 19 och chef för Norra Militärregionen. Mikael Frisell är 54 år och tidigare landslagsskytt. Han gillar att träna och resa, särskilt till varma breddgrader för avslappning med sol och bad. Ett annat stort intresse är röda viner och i planen ligger en resa till Kaliforniens vingårdar.

hänger ihop. Med den tillförda ekonomin inom ledningsområdet planeras det nu för en bättre helhet samtidigt som det är en tydligare ansvarsfördelning där arméchefen har det övergripande ansvaret och kan på ett bättre sätt styra och inrikta utvecklingen. Beställningen från Försvarsmakten är på en högre systemnivå med ett helhetstänk i botten vilket är en förutsättning för att kunna lyckas med denna komplexa och viktiga uppgift. FMV:s uppgift är att leverera och införa förband med ett fungerande ledningsstödssystem stegvis och ordnat i armén och inte bara leverera radioapparater, datorer m.m. styckevis och delat.

Det blir ett och annat kontrakt som Mikael Frisell undertecknar när armén nu växer sakta men säkert. På bilden är det Saab Dynamics chef, Görgen Johansson (t.h) som är glad mottagare av FMV:s beställning. Foto: FMV Artilleri & Luftvärn

Bortom 2025? Vad händer bortom 2025? Inom luftvärnsområdet ser vi ett ökat behov av signaturanpassningsåtgärder med passiva sensorsystem, skenmål (både eldenheter och radarsystem) och maskering inom alla våglängder. Som en amerikansk kollega uttryckte det: ”If you emit, you will be hit and you will be killed!”. Jag ser också framför mig en fortsatt diskussion om luftvärnets tillväxt och utvecklingen av ett nytt brigadluftvärn och divisionsluftvärn. Inom det indirekta eldområdet behöver vi fortsatt prioritera utvecklingen av ett brigadartilleri och divisionsartilleri. Utveckling av eldrörsartilleri, raketartilleri eller markrobot är något vi behöver ta ställning till. Givetvis behövs det även förbättrade sensorer, eldledningssystem och ammunition (både verkan och räckvidd) om armén ska få en förbättrad långräckviddig bekämpningsförmåga. Vidare är behovet mycket stort att ersätta dagens stridsfordon och stridsvagnar under 2030-talet. Det är dags att redan nu påbörja planeringen i den riktningen. Här finns möjligheter till flera intressanta internationella samarbeten. Initiala kontakter är tagna. Sammanfattningsvis står vi inför en spännande tid och utmanande uppgifter. Målet är tydligt. Den materiella utvecklingen av armén ska fortsätta. Armén ska bli större, starkare och modernare! Nu ska det levereras!” 13


Teknisk tjänst för Lv-system 103 Att anskaffa ett nytt och tekniskt avancerat materielsystem som Lv-system 103 Patriot innebär att många olika parametrar måste beaktas. Utbildning är en men minst lika viktigt är den tekniska tjänsten. Majoren Håkan Carlström vid Luftvärnets Stridsskola har arbetat med att anpassa amerikanska arméns tekniska koncept till svenska förhållanden och regler. Detta innebär att materielen kommer att satspackas i containrar av lämplig leverantör i Sverige så att varken fysisk eller allvarlig elektromagnetisk påverkan kan ske på teknisktjänstmaterielen. Foto: FMV

”US Armys materielunderhållskoncept för Patriotsystemet bygger på hög driftsäkerhet, automatisk feldetektering och modulärt baserat system vilket skapar grunden för hög tillgänglighet. Man använder sig av fyra huvudsakliga underhållsnivåer där de tre första ingår i Field Maintenance och den sista i Sustainment Maintenance: Crew: brukaren som genomför dagliga och motsvarande enklare särskilda tillsyner. Organizational: teknisk personal som genomför felsökning samt genomför enklare byten, genomför kvalificerad särskild tillsyn. Hanterar underhållsutrustning ingående i ”TTE BMC” eller ”TTE BME” och reservmateriel ingående i ”PLL” eller ”spares HHB”. Levererar tekniskt systemstöd till nivån framför. Intermediate: teknisk personal som genomför kvalificerad felsökning samt genomför kvalificerade UE-byten. Genomför tillsyner motsvarande grundtillsyn. Hanterar underhållsutrustning ingående i ”TTE ISE”. Levererar tekniskt systemstöd till nivåerna framför. Depot: teknisk personal, på motsvarande centralverkstad eller försvarsindustri, som genomför UE-reparationer. Levererar tekniskt systemstöd till nivåerna framför.

Endast underhållsmateriel En eldenhet 103 består i huvudsak av en mulitfunktionsradar (nedan angivet som spanings- och eldledningsradar), en stridsledningsenhet (StriE 103) samt tre lavetter. Två eldenheter leds av en Luftvärnsstridledningscentral 103 (LvC103). Till Lv-system 103 anskaffas endast underhållsmateriel (verktyg/ mätinstrument) samt reservmateriel som lös materiel. 14

För svenskt vidkommande ska utveckling och vidmakthållande av den tekniska tjänsten vid lvbat 103/98 styras enligt operativa krav för teknisk tjänst för markarenan Artilleri & Luftvärn


Major Håkan Carlström

Erfarenhetsinhämtning Företrädare för Försvarsmakten har genomfört ett generellt besök samt två besök fokuserade på logistik, på ett av de senare deltog även FMV, vid det amerikanska Patriotförbandet 5-7 ADA i Baumholder i Tyskland. Besök som gett en djupare insikt hur US Army bedriver teknisk tjänst. För svenskt vidkommande ska utveckling och vidmakthållande av den tekniska tjänsten vid lvbat 103/98 styras enligt operativa krav för teknisk tjänst för markarenan. Tekniska tjänstenheter för lvbat 103/98 skall ha förmåga att effektivt utföra materielunderhåll så att ställda tillgänglighetskrav uppfylls samt kunna lagra verktyg/mätinstrument och reservmateriel så att tillgänglighet på både system- och teknisk tjänstmaterielen är mycket god. Försvarsmaktens tekniska tjänsteresurser på främre nivåer ska i grunden dimensioneras för att inneha egen teknisktjänstförmåga. Insatsförbandens operativa ramvillkor med tillhörande effekt- och tillgänglighetskrav är styrande vid denna dimensionering.

är sedan två år tillbaka utvecklingsofficer vid Luftvärnets stridsskola. Hans fokus är framförallt frågor relaterade till teknisk tjänst mot de system som utvecklas men han har även ett ansvar vid Luftvärnsregementet för införandet av Luftvärnssystem 103. Den militära karriären inleddes på nerlagda S 3 i Boden där han gjorde sin värnplikt som radiolänkplutonchef. Därefter genomfördes officershögskola med teknisk inriktning på robotsystem 70 för att därefter inskolas på robotsystem 90. Han har också varit verksam vid Teknikkontor Lv och Vapen mellan 2000-2006. Han är gift och har två barn.

God rörlighet Del av teknisk-tjänstenheterna skall ha en god förmåga till rörlighet för att kunna ta sig till huvuddel av enheterna inom Lvbat 103/98, men huvuddel av teknisk-tjänstenheterna uppträder på mark med acceptabel bärighet där materielunderhåll bedrivs i en miljö som kan liknas med en verkstad i fältmiljö. Verktygs- och reservmaterielsatser kommer att förvaras och nyttjas i rep- och reservmaterielcontainrar. Detta ger en enkel tillgång till dessa för den tekniska personalen. Containrarna lyfts vanligtvis med rullflaks-(terräng)bilar men kan även placeras på container(terräng)bilar. I den preliminära målbildsorganisation 2025 för lvbat 103/98 återfinns teknisk-tjänstmateriel för Lv-system 103 både på plutons- och kompaninivå. Endast teknisk tjänstmateriel för generell fordons-, elkraft – och lednings/sambandsmateriel återfinns på luftvärnsbataljonens reppluton. Artilleri & Luftvärn

Bilden ovan visar hur US Army löst delar av sin mobila tekniska tjänst genom så kallade Battery Maintaince Center (BMC). Foto: Roger Wahlbeck, Luftvärnsregementet 15


Teknisk utbildning ADA School vid Fort Sill i Oklahoma, USA, befattningsutbildar samtliga Patriotnationers personal. Den tekniska utbildningen är från 22 veckor (systemmekaniker) till 36 veckor (systemteknikerutbildning för specialistofficerare och verkstadspersonal). Vid ADA School finns både tillgång till stor mängd systemmateriel, kunniga lärare och exklusiv träningsmateriel för bland annat teknisk personal. Den största utmaningen kommer vara att rekrytera och behålla den tekniska personalen på inte bara Lv-system 103 utan även teknisk personal på övriga materielsystem inom Lvbat 103/98.

I den preliminära målbildsorganisation 2025 för lvbat 103/98 återfinns teknisk-tjänstmateriel för lvsystem 103 både på plutons- och kompaninivå. Foto: FMV

Översättning och förkortningar ADA School: motsvaras av LvSS men de har också ansvaret för motsvarande specialistofficersutbildning (SOU) och Yrkes och Befattningskurser(YBK) Teknisk tjänst inom luftvärnsområdet. BMC: Battery Maintenance Center (innehåller TTE för US Organizational-nivå för EldE 103). BME: Battalion Maintenance Equipment (innehåller TTE för US Organizational-nivå för LvstriC 103). Crew: brukaren. ISE: Intermediate Support Equipment (Innehåller TTE för US Intermediate-nivå). Maintenance: materielunderhåll. MTTR: mean time to repair, medeltid för avhjälpande underhåll. Lv-system 103: Luftvärnssystem 103, PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target). PLL: prescribed load list (reservmateriel på US Organizational-nivå). Spares: reservmateriel. SSA: Supply & Support Activity (motsv reservmateriellager). TTE: tools and test equipment (motsv mätinstrument och verktygssatser). UE: utbytesenhet.

16

Artilleri & Luftvärn


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon ■ Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition ■

Specialammunition ■ Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar ■

För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

17


MilDef Ett svenskt försvarsföretag

Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Moderna funktionskedjor bygger på digitalisering

18

Artilleri & Luftvärn


www.mildef.com

Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Ruggat på riktigt, i operativt bruk, hemma och borta, här och nu Kontaktytor:

Artilleri & Luftvärn

Björn Karlsson

Berndt Grundevik

Johan Pakarinen

Michael Bengtsson

19


Flera stora nybyggen på gång

Lv 6 växer så det knakar Luftvärnsregementets ombeväpnings- och omorganisationsperiod kommer sträcka sig fram till och med år 2025. Förutom nya eldenheter kommer nya sensorer och ledningssystem samt inte minst runt 80 fordon att tillföras förbandet under kommande år. Fordon och materiel som ska förvaras i nya lokaler samtidigt som mängden anställda soldater fortsätter att öka. Om regementets expansiva fas när det gäller uppförande av nya lokaler och förråd, berättar Lv6 logistikchef, förvaltare Karin Stegmark. ”Luftvärnsregementets kaserner stod klara i början av 1900talet och sedan dess har flera byggnader lagts till i pusslet för att skapa det infanteriregemente som sedermera Luftvärnsregementet driver vidare. Under dessa år och under den ”strategiska timeouten” har byggnaderna och infrastrukturen varit tillräckliga. För att nu kunna fördubbla personalvolymen, och ta hand om ökningen av fordon, krävs att vi först ser över och förtätar inom det nuvarande byggnadsbeståndet för att därefter beräkna hur mycket nybyggnation som krävs. Även om det förr utbildades upp till 1 200 värnpliktiga på ett utbildningsår räcker inte nuvarande byggnadsvolym för målbild 2025. Mängden anställda är betydligt flera vilket kräver mer faciliteter.

Behov av stambyten Det senaste året har värnplikten återinförts och bland annat kasernerna och matsalen har återfått en högre beläggning, stammarna har fått högre tryck, logementssängarna har dammats av och den gamla ”undergången” in i matsalen är åter i bruk. Detta är en del i den förtätning som idag sker i byggnader och utnyttjandet av närövningsområdet och skjutfälten. Kasernerna renoverades senast 1967-70 och är i behov av stam- och ytskicksbyte på både in- och utsidan. Ventilationskraven är reviderade vilket kräver ett ventilationsbyte för att få bo upp till 16 personer per logement. Idag kan maximalt 10 personer förläggas i varje logement. Projekteringen är i full gång och ombyggnationerna startade under 20

mars månad i år. Planen är att en kasern per år kommer renoveras och paviljonger kommer att sättas upp på en del av kaserngården under sommaren.

Nya utbildningshallar Den ökade mängden fordon och luftvärnssystem kräver ytterligare en Luftvärnshall inklusive verkstad för bland annat längre fordon. I denna byggnad som beräknas vara klar i augusti 2024 kommer det även finnas kontorsutrymmen och specialsalar för bland annat simulatorer. För ledningssystemen byggs även en ny ledningshall. Under tiden den nya Lv-hallen byggs kommer interimslösningar att upprättas för framförallt Patriotsystemet. Det kommer att vara modifieringar av ett par befintliga byggnader och en nybyggnation av en utbildningshall längs Skjutbanevägen närmast Norra Utmarken, vilken kommer att nyttjas för brigadluftvärnsmateriel när Patriotsystemen flyttar till ordinarie uppställningsplats.

Soldathemmet renoveras By 100 (gamla Soldathemmet) ska renoveras under 2020 för att komma upp i standard och kunna användas som kontorsbyggnad. Samhall som har huserat i byggnaden flyttade i början av november till ett utrymme i by 6 (matsalen). Även om det skapas nya kontorsarbetsplatser i både nya Lv-hallen och by 100 är detta inte tillräckligt för att omhänderta den dubblering av personalvolym som Lv 6 står inför. Artilleri & Luftvärn


Foto: Johan Svahn, Lv6

Förvaltare Karin Stegmark inledde sin militära karriär med värnplikt vid Lv 6 i Halmstad (stridsledare robotsystem 90). Sedan dess har hon arbetat med både robotluftvärn, sensorer och logistik. Efter avslutade studier till kaptens arbetade hon tre år på LvSS som lärare i krigsvetenskap. Därefter utsågs Karin till teknisk chef (Chef G4) för Lv 6. Sedan första april i år har hon börjat ny befattning på arméstaben i Enköping. Visste du att Karin är en hejare på matlagning. Så pass kvalificerad att hon i början av 2000-talet ingick i det Militära kocklandslaget med tävlande i både OS och VM i matlagning.

Luftvärnsregementets nya hinderbana är bara en liten del av den omfattande om-, ny- och utbyggnad av infrastrukturen som sker inom regementets område i Halmstad.

För att lösa behovet planeras för en kontorsbyggnad om cirka 80 kontorsarbetsplatser i området vid by 9 och Kassunbyn. Under tiden denna byggnad projekteras och byggs kommer del av dessa platser omhändertas i paviljonger som under innevarande år ställs upp på kaserngården. Dagens idrottsfaciliteteter kan inte heller omhänderta kommande personalvolym vilket kräver en ny idrottsbyggnad. I dagens idrottshall sker under stor del av tiden närkampsutbildning och gymmet kan inte omhänderta en större personalvolym. I den nya hallen ska man kunna bedriva fysisk träning med upp till en pluton med övningar som stärker soldaten. Det är även viktigt att soldaterna har en meningsfull fritid och ett av alternativen är att erbjuda dem fysisk träning.

Det planeras även för boende på Mästocka för upp till kompanis storlek. Detta syftar till att underlätta vid utbildning, till exempel motorutbildning. Ovanstående är några exempel på de större projekt som är på gång inom Luftvärnsregementets område. Det handlar med andra ord om en mycket positiv utveckling med inslag av utmaningar!” Några projekt som har förverkligats under det senaste året: • Stridsteknikfältet har byggts om – en ny linje och elen har reviderats för de nya systemen. • På Flaggstångshöjden finns ett nytt skärmtak. • Mekskolan (by144) invigdes före jul, bland annat har nya portar installerats, lektionssal och kontor har byggts.

Ny förbindelseväg

Den gamla rariteten hinderbanan (se artikel i Artilleri & Luftvärn nr 1 2020) är ombyggd till internationell standard då Lv 6 utsetts som värd för VM i militär femkamp. Den nya hinderbanan är den enda i militära i landet som har högsta internationella standard. VM har på grund av Covid-19 flyttats till augusti nästa år.

En ny förbindelseväg (Garnisonsvägen) planeras mellan Flottilj- och regementsområdet via Vapnöfältet. Befintlig väg på Galgberget är inte dimensionerad för den ökade mängden tunga fordon, vilken redan idag är en utmaning bland med tanke på det närliggande rekreationsområdet och Halmstads sjukhus. På skjutfälten ses befintliga förråd över och planeringen gäller allt från förtätning till att bygga om och även bygga nytt. Artilleri & Luftvärn

21


Fyra internationella leverantörer av uniformssystem väntar nu med spänning på avgörandet om vem som ror hem miljardorderna från de fyra nordiska länderna Norge, Sverige, Danmark och Finland. På bilden visar fyra amfibiesoldater de fyra olika systemen som testats i ur och skur under ett halvårs tid. Foto: Ola Jacobsen, Försvarsmakten

Miljardorder väntar för utsedd leverantör

Stort nordiskt samarbete om nytt stridsuniformssystem Lättare, mer slitstark, mindre packvolym och funktionell från subarktisk klimat till ökenmiljö. Där har ni några av de krav som ställs på det nya striduniformssystemet, Nordic Combat Uniform (NCU). Arbetet med att anskaffa systemet pågår just nu och 17 värnpliktiga vid Luftvärnsregementet har under ett halvår ingått i den omfattande testgruppen. 22

Artilleri & Luftvärn


– Det kommer att bli rejäla förändringar för den som är van vid modell 90 Upphandlingen av NCU är ett omfattande nordiskt samarbete inom ramen för samarbetsorganisationen Nordefco där samtliga länder utom Island deltar. Norge är nationen som leder verksamheten och det kommer att vara norska lagar och regelverk som övriga nordiska länder förpliktat sig att följa under upphandlingen. NCU är ett system som omfattar allt från underkläder till ytterplagg. Under hösten utses den lycklige leverantören som kan räkna med order på flera miljarder svenska kronor, vilket också inneburit att den stora ordersumman har lockat leverantörer från hela världen att delta i upphandlingen.

Olika erfarenheter och traditioner De fyra nordiska länderna har olika erfarenheter och traditioner kring försvarsmateriel, men trots det lyckades länderna ena sig om gemensamma krav på ett nytt uniformssystem. Ett omfattande arbete resulterade i gemensamma funktionella krav och där det endast är ytterplaggens kamouflagemönster som kommer att skilja mellan de olika ländernas versioner. – Vi har ett väldigt bra samarbete i projektet där vi tar tillvara varandras olika erfarenheter. Det finns en stark vilja att förbättra och bidra till ett väldigt bra uniformssystem, säger FMV:s svenska projektledare, Mia Nilsson. Grunden är brukarnas krav från de fyra länderna. Brukargrupper har arbetat fram ett kravdokument som både tekniker och brukare enades om. Men det har inte varit en rak väg. Bara en sådan sak som klimatzoner har skapat omfattande diskussioner då klimatet skiljer sig mellan södra Danmark och norra Norge. De olika kravställningarna löstes genom ett system som kan användas i olika konfigurationer för att klara olika klimatzoner; europeisk, subarktisk, djungel och öken.

Artilleri & Luftvärn

23


Fick bekänna färg Vid Luftvärnsregementet är det kapten Mogens Berger som har ansvarat för testgruppen bestående av 17 värnpliktiga. – Varje värnpliktig som valdes ut att testa ett system tilldelades ett unikt system och fick en dags utbildning av respektive leverantör för att lära sig systemet. Sedan har dessa provats i en mängd olika miljöer och verksamhet och varje månad har en rapport skickats till FMV med svar på ett antal detaljerade frågor, berättar Berger. Systemen som de värnpliktiga testade bestod av allt från underkläder till värmejacka och snöblus med undantag för fot, handske och huvudbeklädnad som inte ingår i upphandlingen. – Berättelsen som leverantören hade att förhålla sig till var att en kvinnlig och manlig soldat luftlandsattes i södra Danmark under den varmaste julidagen och förflyttade sig sakta men säkert under ett antal månader från Danmark till norra Norge med slut en februarinatt, säger Mogens Berger. Under denna förflyttning har de två soldaterna utfört normal verksamhet inom stridens ram som förflyttning, strid, marsch, simning och vadning samt naturligtvis förläggning. – Det kommer att bli rejäla förändringar för den som är van vid modell 90 med till exempel stora benfickor. Några sådana kommer inte att finnas på det nya systemet då det är optimerat för strid. Däremot kommer knä- och armbågsskydd att vara integrerade vilket minskar skaderisker, säger Mogens Berger som också konstaterar att de 17 levererade försökssystemen fått bekänna rejäl färg under testperioden. – Nja, så mycket snö har vi inte haft under vår halländska vinter men däremot har regnkläderna blivit rejält testade, berättar Mogens och skrattar.

Materialtekniska framsteg Det har skett stora framsteg på det materialtekniska området som gör att de nya uniformerna kommer att bli lättare och även mer slitstarka. Packvolymen blir också mindre. Dessutom är det ett uttryckligt krav att uniformen ska ha full funktionalitet, oavsett kön. Leverantörer som ville delta i den stora upphandlingen lämnade hösten 2018 in ett provsystem som utvecklats efter de krav som ställs. 24

Major Magnus Hallberg är Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning och ser fram emot den kommande utvärderingen med stor spänning. (arkivbild)

Fakta - Nordic Combat Uniform (NCU) I det uniformssystem som de fyra nordiska länderna enats om ingår allt från underkläder till ytterplagg i olika konfigurationer; nordisk, europeisk, djungel och öken. Däremot ingår inte hjälmar, handskar, kängor och den personliga skyddsutrustningen. De första leveranserna till Sverige beräknas ske 2023. Det samlade värdet av hela NCU-projektet under den sjuåriga kontraktsperioden 2021 – 2027 uppgår som mest till 425 miljoner euro för samtliga fyra länder.

Artilleri & Luftvärn


Bilden till vänster: FMV:s projektledare för Nordic Combat Uniform, Mia Nilsson diskuterar med major Magnus Hallberg. Bild till höger: Anställda från Luftvärnsbataljonen inspekterar nyfiket några av de uniformssystem som 17 värnpliktiga testat under ett halvårs tid.

Sedan skedde en första utvärdering och därefter genomfördes förhandlingar innan ett urval gjordes till ett mindre antal leverantörer som gick vidare till ett stort brukartest. Det genomförs i alla fyra länder och kommer att pågå i sex månader och täcker flera årstider och många olika miljöer. Här gör man även labbtester. Redan i december 2019 inleddes testerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I Sverige genomfördes testen på sex förband, förutom Lv6 även I 19, Amfibieregementet, F 17, Trängregementet samt K 3. Olika system har också testats av 430 danska soldater i öken och djungelmiljö i Australien. Under juni månad summeras soldaternas synpunkter utifrån enkäter som de regelbundet fyllt i. Detta analyseras tillsammans med labbtester och sammanställs till en teknisk bedömning av uniformssystemen. – Den tekniska bedömningen kommer tillsammans med anbuden från leverantörerna att ligga till grund för beslutet om vem som får uppdraget att leverera den nordiska stridsuniformen, förklarar Mia Nilsson.

Miljardbeställning En av fördelarna med ett gemensamt stridsuniformsprojekt är storleken på upphandlingen. Med ett kontraktsvärde på 425 miljoner euro, drygt 4,5 miljard svenska kronor, har upphandlingen har lagt grunden för ökad konkurrens och mer kvalitet. – Uniformssystemet ska bli ett lyft för soldaterna och det ska passa alla, både män och kvinnor i de fyra länderna. Och med de volymer som det här handlar om kommer vi att kunna få kvalitet till ett bra pris, säger Mia Nilsson. Major Magnus Hallberg är systemföreträdare för personlig utrustning inom Försvarsmakten. Han ser fram emot den kommande utvärderingen med stor spänning och kommer bland annat i egenskap av en brukarföreträdare att följa de danska fokustesterna i Australien: – Det har ett viktigt symbolvärde att de nordiska länderna gör saker ihop. På så sätt tar vi tillvara varandras kompetenser och i det långa perspektivet sparar vi även skattebetalarnas pengar, säger Magnus Hallberg. Text: Hans Ivansson, FMV samt redaktionen

Artilleri & Luftvärn

25


Fyra raska lavettsoldater hoppade in i en bandvagn 410 när det blev ”Fientligt flyg i luften” ovanför dem. Fr vä Edvin Bengtsson (vpl), Tobias Andersson (K-anställd), Daniel Tvingby (K-anställd) och Matteus ”Gralle” Graczyk (K-anställd).

Historisk slutövning

Första utbildade Eldenhet 98-plutonen ”Jag har aldrig under mina snart 34 år som officer upplevt någon bättre och kompetent årgång av värnpliktiga. De har haft en mycket hög ambitionsnivå och visat prov på stor skicklighet i respektive befattningar.” Berömmet kommer från Luftvärnsregementets chef, överste Anders Svensson. Tillsammans med luftvärnsbataljonens personal avtackade han torsdagen den 14 maj en historisk årskull. Värnpliktiga som genomfört den första slutövningen med nya systemet Eldenhet 98. Artilleri & Luftvärn läsare kan nu via eldenhet 98-plutonens chef, löjtnant Simon Ljungberg få en unik inblick i övningsförloppet. ”Vår slutövning började tisdag den 14 april med funktionskontroller inom kompanis ram och fortlöpte även under onsdagen. Kontrollerna genomfördes inledningsvis av respektive systemenhet innan förbandet övergick till kompanivisa kontroller följt av förbandskontroller (bataljon). På torsdag morgon stod Eldenhet 98-kompaniet uppställt på Stridsteknikfältet för att gå mot den första uppgiften. Denna 26

uppställning var också första gången som 98-plutonen var fullt uppfylld med samtliga fordon som tilldelats plutonen, vilket innebär åtta bandvagn 410 (fyra lavettvagnar och fyra trupptransporter) samt chefsfordon i form av terrängpersonbil samt en terränglastbil 30 för egen försörjning. Plutonen utgångsgrupperade med uppgift att skydda Halmstad flygplats. Artilleri & Luftvärn


Nytt operationsområde Plutonen genomförde ett antal bekämpningar under torsdagen. Dagen därpå genomfördes ersättning av robotar i stridsställning med stöd av robothanteringsgruppen från stab- och trossplutonen. Senare samma dag fick kompaniet uppgift att genomföra bataljonsgemensam marsch till nytt operationsområde där viktiga militära objekt skulle skyddas medan 62:a luftvärnsbataljonen genomförde mobilisering. I syfte att skydda den fordonstunga bataljonens rangering inför marsch lämnades 98-plutonen kvar och underställdes en spaningsradarpluton 91 samt en radartropp UndE23 och utgjorde en mindre stridsgrupp. Stridsgruppen skyddade framgångsrikt bataljonens rangering innan stridsgruppen själv genomförde marsch via annan marschväg till operationsområdet. Väl på plats slogs 98-grupperna ihop och formade två troppar. Detta ökade såväl uthållighet som möjligheter till att bibehålla hög eldberedskap under tid som plutonen omgrupperar. Plutonen skyddade framgångsrikt de militära skyddsobjekten och genomförde bekämpningar mot både långsamtgående transportflyg som mot snabbgående attackföretag med hög precision.

Återhämtning När 62:a var mobiliserade kunde de överta uppgiften varpå 61:a återvände till regementet för uppfyllnad, återhämtning och tilldelning av ny uppgift. Väl på Lv6 genomfördes prov där de värnpliktiga gruppvis genomförde fullständiga grupperingar under tidspress medan instruktör följde alla steg med ett protokoll i syfte att säkerställa att de värnpliktiga tillgodogjort sig utbildningen under året. Grupperna genomförde detta på ett mycket bra sätt och samtliga fyra grupper godkändes. Ett stort steg att redan första utbildningsåret kunna genomföra dessa prov vilket visar att förberedelserna med handboksskrivande och befälsutbildning gett en bra bas att utbilda ifrån. Övningen slutade med vård efter övning. Artilleri & Luftvärn

Robot 98 testad i rekryternas slutövning. 27


1. Löjtnant Simon Ljungberg har varit plutonchef för den första utbildade Eldenhet 98-plutonen. Han är 27 år och har jobbat med införande och utbildning av EldE 98 i två års tid. Efter sommaren väntar studier vid Försvarshögskolan (TAK-A) till kapten. Innan dess hinner säkert löjtnanten med att utöva en hel del av sin stora fritidssysselsättning – golf.

Utryckningen genomfördes den 14 maj med bland annat medaljceremoni på kaserngården. I sitt sluttal till de värnpliktiga deklarerade regementschefen, överste Anders Svensson, att årets kull var ”den absolut bästa värnpliktskullen han någonsin sett”.

Alla fick godkända betyg Korpral Milton Ritzing ur 98-plutonen tilldelades frivilligorganisationen Luftvärnsförbundets stipendium för sina ledaregenskaper samt mycket goda kunskaper som bekämpnings-befäl inom ramen för strid mot luftmål. Ur 98-plutonen fick samtlig personal godkända militärbetyg. Fem sökte till officersprogrammet, en sökte specialistofficersutbildning. Fem har valt att tacka ja till anställning på beredskapskompaniet. Därefter var det dags för utmarsch från kaserngården för världens första Eldenhet 98-pluton från Luftvärns28

2. 1. Robot 98 testad i rekryternas slutövning. 2. Dags för ammunitionsersättning. En rb 98 klar för att hissas upp på lavetten med den tillfälligt monterade kranen. Alla foto: Carl Sjöstrand.

regementet efter väl utfört värnpliktsår. Trots uppdagade brister i gruppmateriel och fordon samt arbetet med ett helt nytt system och inte minst hela elva veckors karantän har enligt min uppfattning plutonens manskap behållit en synnerligen god moral och aldrig klagat på de begränsningar plutonen haft materiellt. Nu laddar vi för att utbilda världens andra omgång av robot 98. I juni månad rycker de första befälsvärnpliktiga in som ska utgöra stommen för två plutoner.” Artilleri & Luftvärn


Foto: Viktoria Szakacs, A 9

Det är inte ofta som ett komplett haubitskompani kan fångas på bild. Under årets slutövning för de värnpliktiga vid Artilleriregementet, Vintersol lyckades A 9:s kommunikationschef, Viktoria Szakacs få krigsförbandet 922:a pjäskompaniet att ställa upp mangrant i samband med att övningen avslutades den 25 mars. Förbandet grundutbildades vid Artilleribataljonen och tredje pjäskompaniet med totalt 69 rekryter. Merparten av personalen på bilden är med andra ord värnpliktiga. Det är bara enhetschefer och personal i kompanistaben som är officerare eller anställda soldater. Under årets övningsserie har bataljonen prövat en organisation med en pjäspluton, en ammunitionspluton och en stab- och trosspluton vilket är de enheter som är uppställda på bilden.

Artilleri & Luftvärn

29


Robot 70 består inom Försvarsmakten ytterligare en tid då eldenheter kommer att ingå i det nya brigadluftvärnskompaniet. På bilden skyddar en robottropp F 17 under Flygvapenövningen 2018.

Brigadluftvärnsförmågan på god väg att återinföras I Artilleri & Luftvärn nummer 1 2019 beskrevs hur Luftvärnsregementet och armén under hög sekretess för första gången på mer än tio år sommaren 2017 sköt skarpt med robotsystem 90. Ett system som har legat i malpåse sedan 2004. Men, vad har hänt efter att skjutningen genomfördes? Major Nicholas Madison som projektleder återinförandet av brigadluftvärnsförmågan ger en lägesrapport. ”Den framgångsrika skarpskjutningen sommaren 2017 är en av faktorerna som ledde till att luftvärnet nu åter sätter upp luftvärnskompanier till brigader och stridsgrupper. Dessa kommer att benämnas brigadluftvärnskompani 2025 då den benämningen är analog med arméorganisation 2025. 30

Fyra plutoner och 168 man Briglvkompani 2025 är organiserat enligt följande: En stab- och trosspluton (45 personer), en sensorpluton (24) samt två robotplutoner på 56 respektive 40 personer. Förutom en ledningsgrupp om tre man är det fyra plutoner omfattande totalt 168 man. Alltså ganska lite för ett luftvärnskompani. Artilleri & Luftvärn


Major Nicholas Madison grundutbildades vid dåvarande Lv 7 i Luleå. Efter trupptjänstgöring där blev han 1999 chef för projektgrupp Luftvärnskanonvagn 90 (Lvkv 90) vid LvSS i Norrtälje. När luftvärnet omorganiserades år 2000 började han vid TekLv med ansvar för vidare-utveckling av samtliga eldrörssystem. Därefter följde tjänstgöring vid Insatsstaben samt utlandstyrkan. Efter tre år som taktiklärare på Försvarshögskolan är Madison tillbaka på LvSS. Denna gång som chef för projektgrupp brigad/divisionsluftvärn.

Chefer utsedda

Major Nicholas Madison (mitten) diskuterar resultatet av den sekretesslagda skarpskjutningen av robot 98 sommaren 2017 med företrädare för industrin och LvSS.

De skjutande plutonerna har vardera fyra eldenheter. Den ena plutonen är beväpnad med robot 70 och den andra robot 90. Sensorplutonen har två radarenheter PS-90. På stab och tross-plutonen finns tre nyheter. Numera finns en grupp för kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär strid (CBRN) samt en kokgrupp, med förmåga att leverera minst ett mål lagad mat per dygn. Slutligen finns det också en rekgrupp vars syfte är att rekognoscera inför nästkommande uppgift. Brigadlvkompani 2025 har, allt sammantaget, förmåga att över tid understödja brigad/stridsgrupp på minst två platser/områden främst mot direktunderstödjande attackflyg/helikopter. Artilleri & Luftvärn

Kompaniet har till del mörkerförmåga och kan luftrumsövervaka samt delge högre chef lokal luftlägesbild (LOKOR). Bestyckningen är inte den modernaste och dess livslängd är ändlig men består av vad som omedelbart kunde tas ur ladorna och att ha ett luftvärnskompani är alltid mycket bättre än att inte ha något alls. Förutom den direkta effekten medför brigadluftvärnskompani 2025 nya förbandsenheter som efterhand kan moderniseras då nuvarande organisation är att betrakta som en interimslösning. Exakt vad denna modernisering bör omfatta är en fråga som LvSS arbetar med och står högt på agendan. Redan nu har krigsförbandschefer utsetts, de deltar regelbundet i brigadernas verksamhet och indatering av förbandet i IOR (Insats OrganisationsRegistret) pågår. Att införa en ny förmåga innebär långt mer än att utbilda och utrusta nya förband. Det ställer också krav på staber och metoder i den operativa kontext som förbandet är avsett att verka i. Staber behöver god kännedom om förbandets förmågor och metoderna för dess användande, exempelvis när det gäller luftrumssamordning, behöver vara kända och inövade. Därför avser Lv 6 att genomföra fältövning i ämnet briglvkompani 2025 under hösten 2020 och bjuda in samtliga intressenter.


Foto: Viktoria Szakacs, A 9

Ingenjören har tagit över chefskapet för A 9

Med en lågt stående sol som fond en klarblå vårdag i södra Norrbotten. Bakom den egna personbilen kör en lång kolonn av lastbilar och bandtraktorer, tillhörande bandtraktorplutonen. Där och då bestämde sig artilleriets nya regementschef Magnus Ståhl för att bli yrkesmilitär. Sedan ett knappt år tillbaka rattar Magnus Ståhl A 9 efter Jonas Lotsne. – Min tanke där och då var att kan alla dagar vara så fina och härliga – då ska jag bli yrkesofficer så lite på den vägen är det. Den gänglige 52-åringen har slagit sig ned i en av hotell Bodensias besöksfåtöljer i centrala Boden. Samtidigt som denna intervju genomförs pågår ett omfattande seminarium som till del också utgör Artilleri- och Luftvärnsklubbens höstmöte för medlemmarna i Boden med omnejd, innan 32

det om några timmar är dags att fira artilleriets skyddshelgon – Sankta Barbara. – Det är en mycket fin tradition som nu pågått i många år med Sanka Barbara-firandet. Även om jag formellt inte driver arrangemanget tycker jag det är ett utmärkt sätt för kollegor att kunna umgås med officerare eller soldater som du inte känner så väl, säger Magnus Ståhl. Artilleri & Luftvärn


Tänkte bli jägmästare Själv inleddes han militära bana som kompanibefälselev på dåvarande Ing 3 i Boden. Egentligen hade Magnus tanken på att utbilda sig till jägmästare efter fullgjord värnplikt då han varit inne och nosat på skogsarbete men en reservofficersutbildning kom emellan. När Magnus efter avslutad kurs fick frågan om att sommarjobba på regementet tackade han direkt ja. – I slutet av den sommaren fick jag och en till erbjudandet att bli yrkesofficer och jag nappade. Ett beslut som jag inte ångrat en minut, deklarerar översten. Att det är en ingenjör som leder artilleriets utveckling, tycker inte Magnus Ståhl är särskilt konstigt: – Jag hävdar att detta faktum till stora delar har en matematisk förklaring. Ett regemente inom truppslaget klarar inte av att få fram sin överste över tid. Det var skillnad för ett antal år sedan då vi hade fler artilleriregementen och det fanns fler elever på högre kurser från truppslaget. Det enskilda artilleriregementet bar inte sin egen överste. Magnus Ståhl är dock ingen nykomling på A 9. Innan hans sejour på Högkvarteret var han under åren 2012-2016 stabschef på A 9. Vilket förband lärde du känna under dessa år? – A 9 påminner i många stycken mig om Ing 3. Det är ett tekniskt truppslag och vi går likartade utbildningar för att öka våra olika kompetenser. Vi har fysik och matematik som våra kärnämnen. A 9 är ett professionellt förband och fungerar väldigt bra.

– Hur tänker du arbeta för att utveckla artilleriet? – Det är inte bara mitt arbete som ska leda fram till att förbandet utvecklas. Jag har ett helt lag att stötta mig mot och vi ser redan nu att den tillväxtfas som A 9 har inlett går framåt med stora steg. A 9 kommer att växa, både materiellt och personellt under de kommande åren. Infrastrukturen klarar vi av att hantera idag genom att vara konstruktiva och tänka i flexibla lösningar, men blir det fortsatt tillväxt måste även vi se över om nya utrymmen ska utvecklas. – Vem är Magnus Ståhl? Min fråga får den annars något avvaktande översten att dra på smilbanden: – Jag tror att jag är en ganska klassisk Norrbottning med uppväxt i Vuollerim, ungefär tio mil norr om Boden. Jag är lugn och trygg i mig själv. – Du har varit med under de åren då Försvarsmakten bara minskade och minskade. Har du aldrig varit på väg att lämna officersyrket? – Jo, det var nog ganska många som hade dessa tankar. Särskilt ledsamt tyckte jag det var att ett sådant bra förband som Ing 3 lades ned. Jag gick skola till major och det första jag fick göra som utexaminerad major var att delta i förbandets nedläggningsceremoni. Roligare dagar har jag varit med om… – Varför blev du kvar inom Försvarsmakten? – Det enkla och sanna svaret är att jag alltid har trivts och jag känner personligen att det finns ett högre syfte att ingå i Försvarsmakten än bara att ha ett jobb och tjäna pengar. Vi ska verka för vårt lands frihet och självständighet.

Överste Magnus Ståhl Ålder: 52 Yrke: Chef för Artilleriregementet, A 9 Bor: i Boden Familj: hustru Marie-Heléne samt utflugna sönerna Marcus och Niclas Intressen: Friluftsliv Det visste du inte: Han kör med stor glädje sin sommar-”Porsche”, en jordbrukstraktor av 1961 års modell.

Artilleri & Luftvärn

33


Knäck sommarnöten! Artilleri & Luftvärn har fått ett antal olika gåvor från några av företag som verkar inom klubbens intresseområde, till exempel Saab, Diehl Defence, BAE Systems Hägglunds, Hanwha samt böcker från Historiska Media. Dessa gåvor av olika karaktär väntar nu på att få en ny ägare. Kravet för att vara med i utlottningen av dessa produkter är att du svarar på nedanstående frågor och skickar svaren till chefredaktören som sedan är enväldig domare och svarar för utskick av gåvor efter sommaren. Är du uppmärksam kan du också hitta något av svaren i denna utgåva av tidskriften… Skriv dina svar i ett mejl (alternativt brev) och skicka till stefanbratt@tele2.se eller Artilleri & Luftvärn, C/o Stefan Bratt, Lokförargränd 12, 775 51 Krylbo. Svaren ska vara redaktionen tillhanda senast den 15 augusti. Lycka till! Fråga 1. Det är i år 80 år sedan våra grannländer invaderades av tyska trupper. Vilket namn fick invasionsföretaget? Vi söker det tyska namnet. Fråga 2. Vilken kaliber hade det svenska försvarets grövsta, markbaserade artilleripjäs? Fråga 3. Just nu pågår den största moderniseringen av svenskt luftvärn i modern tid då två nya lvrobotsystem tillförs. Vad står förkortningen Patriot för? Fråga 4. Vad heter den nya norska artilleripjäsen som producerats av Hanwha? Fråga 5. Vad heter formellt inom armén artilleripjäsen Archer? Utslagsfråga: Hur många medlemmar har Artilleri- och Luftvärnsklubben per den 31 maj 2020? 34

Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Överste Magnus Ståhl Artilleriregementet Boden 0921-34 80 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2020 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Har du flyttat eller har ny adress? Du vet väl om att som medlem är det din skyldighet att anmäla ny adress om du vill fortsätta att få tidskriften och vara medlem i föreningen. Mejla eller ta kontakt med antingen sekreteraren (se kontaktuppgifter ovan) alternativt redaktören. Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

35


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

Eldkraft i alla lägen

ARCHER – MORE THAN A GUN

ARCHER utgör nästa generations mobila artillerisystem, Mobility, Survivability, Effect and Endurance, utvecklad för konfl ikter med komplex hotbild. Systemets Archer brings the indirect fire to an eldkraft och mobilitet är optimeratcapability för att understödja entirelymarkförband new level. snabbrörliga – i alla lägen. BAE Systems Bofors i Karlskoga utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter och system och bidrar till en stärkt nationell säkerhet och försvarsförmåga. www.baesystems.com

Liljedal Com munication 2020

ARCHER