Artilleri nr 2 2015

Page 1

Artilleri & Luftv채rn Artilleri-Tidskrift nr 2 2015Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 2 | 2015 | årgång 144

Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Innehåll Ordförande har ordet Försvarspropositionen - ett viktigt trendbrott_______________________________ 4 Bo Hansson Luftförsvar i brigad - inte bara lvkv 90____________________________________ 6 Rasmus Nordström Nya ledningssystem för staber__________________________________________ 8 Norge beställer ny prototyp av Arthur ____________________________________ 10 Försvarsminister Peter Hultqvist ________________________________________ 11 Johan Pekkari "Ökat fokus på brigadsystemet" _______________________________________ 12 Stefan Jönsson "Vi kan öva på Gotland när som helst"___________________________________ 14 Med beröm godkänt för hemvärnet______________________________________ 16 Henrik Knape Internationellt samarbete_____________________________________________ 18 Leif Mårtensson Storsatsning på artillerimuseeum_______________________________________ 22 Ny version av Carl-Gustaf_____________________________________________ 24 Första order från EDA till Saab_________________________________________ 26 Stefan Hansson & Håkan Hörstedt Fires Conference i USA________________________________________________ 27 Storövning för armén och flygvapnet____________________________________ 30 Effektivitetsökning tack vare AMOS-systemet______________________________ 32

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Efterlysning: Artilleriur________________________________________________ 34 Omslagsbild: Luftvärnsbataljonens senaste nytillskott, närskyddsgruppens pansarterrängbil 360, rullar in mot stabsplatsen för att hämta bataljonschefen i samband med en av vårens bataljonsövningar vid Luftvärnsregementet. Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören.

3


Artilleri och Luftvärnsklubbens ordförande, överste Stefan Jönsson

Försvarspropositionen - ett viktigt trendbrott Sommaren närmar sig med stormsteg. Innan vi går på en välförtjänt ledighet kommer riksdagen att ta ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut som stakar ut vägen de närmaste fem åren. Ett beslut som också utgör ett viktigt trendbrott där försvarsmaktens ekonomi ökar men ändå kvarstår en risk enligt både ÖB och arméchefen. Mer om vad detta innebär kan ni läsa på annan plats i detta nummer. En annan viktig del i propositionen är den nya grundutbildningen. Trots namnet är vi väl flera som ser tydliga likheter med det som tidigare var utbildningen för värnpliktiga. En avgörande skillnad är naturligtvis frivilligheten att söka sig till utbildningen. Istället för tre månaders grundläggande militär utbildning (GMU)med påföljande sex månaders befattningsutbildning slås nu utbildningen ihop till en sammanhängande 7-11 (beroende på befattning) månaders utbildning. Vi är många som tycker att detta är bra. Samtidigt ökar intaget något vilket ger oss bra och rationella förutsättningar. Den svagaste länken i planen just nu är säkrad materieltillförsel till förbanden.

4

Vi hoppas det löser ut sig och vi är beredda att börja det nya konceptet från sommaren nästa år. Internt inom föreningen sker också en hel del. Vid årsmötet tidigare i år redovisades det arbete som gjorts inom styrelsen med att kartlägga föreningens vitala verksamhet. Kärnan för föreningen består av våra seminarier, antingen egna och eller seminarier vi arrangerar tillsammans med andra. Jag är styrkt i denna uppfattning efter vårt gemensamma seminarium som genomfördes traditionsenligt tillsammans med Granatkastarteknisk förening och Pansarvärnsklubben. En mycket intressant eftermiddag där innehållet spändes från ubåtsjaktförmåga och operationen i Stockholms skärgård till hur man kan skapa sig en lägesuppfattning över det som händer i rymden. Dagen avslutades med en mycket trevlig och god middag i glada vänners lag. Ett stort tack till alla som gjorde dagen så lyckad! Nu är nästa steg bra klubbverksamhet i Boden och Halmstad. Nu tar vi en välförtjänt semester och jag vill passa på att önska alla medlemmar en skön och avkopplande sommar.

Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Återtagande av brigadförmåga - luftvärnet

Luftförsvar i brigad – inte bara lvkv 90 I förra numret av Artilleri och Luftvärn presenterades luftvärnskanonvagn 90 (lvkv 90) som det enda explicita luftvärnssystemet i de mekaniserade bataljonerna ingående i en brigadstruktur. Men luftförsvar i brigad handlar inte enbart om kvalificerat luftvärn.

Det yttersta syftet med luftförsvar i brigads ram är att skydda i brigaden ingående förband, deras verksamhet samt skydda viktiga objekt. Komponenter i detta luftförsvar är bland annat luftrumsövervakning, delgivning av underrättelser samt ytterst bekämpning av luftmål. Brist på kvalificerat luftvärn gör att skydds- och skenåtgärder för markförbanden alltid är en viktig del av stridsplanerna. Att samordna luftförsvaret i syfte att optimera och undvika vådabekämpning är av yttersta vikt.

Air defence plan Luftrumssamordning är ytterst Transportstyrelsens ansvar. Inom Försvarsmakten ansvarar Flygtaktisk stab, Luftfartssektionen, för samordning av militär verksamhet i svenskt luftrum och som en delmängd i denna kan brigadstaben genomföra taktisk luftrumssamordning inom eget brigadområde. Under senare år, när återtagning av brigadförmåga 6

i ett nationellt perspektiv tagit fart har mycket handlat om koncept och metod för samordning av luftrummet inom brigadens område. Mycket av arbetet har drivits av andra brigadstaben och börjar närma sig att möta Flygtaktisk stab i det arbete som pågår med att ta fram en ny nationell luftförsvarsplan kallad ADP (Air Defence Plan).

Vad behöver samordnas? I en tillfälligt sammansatt brigadstruktur finns olika enheter och verksamheter som har behov av att nyttja luftrummet. • Luftvärnsförband. • Artilleriförband. • Unmanned Aerial Vehicle (UAV). • Flygunderstöd av markförband. • Helikopterförband. • Truppluftvärn. Artilleri & Luftvärn


Den framtagna konceptuella metoden för samordning i brigadens luftrum ställer krav på att brigaden tilldelas ett luftrum, en High Density Airspace Control Zone (HIDACZ). Grunden i en HIDACZ är att brigadens/bataljonens egna ingående system, luftvärn, artilleri samt UAV verkar utan några begränsningar.

Vem samordnar? I brigadstaben ingår ett luftlag i sektionen Genomförande (G 3) bestående av sju befattningshavare. Luftlaget leds av C Luftlag som på stabsplats också har en planeringsofficer lv samt en stabsassistent som främst är ansvarig för FM Broadcast luftlägestjänst. På stabsplats återfinns också ett helikopterbefäl samt en officer ur flygvapnet. De två övriga är stridsledningsofficerare som normalt bemannar främre ledningsplats.

Metod för luftrumssamordning Det finns två generella metoder för att samordna luftrummet (Air Space Co-ordination)

Positive Control

Metod som bygger på identifiering, målföljning och styrning med stöd av tekniska hjälpmedel utfört av en organisation med befälsrätt och ansvar. Kräver en luftlägesbild.

Procedural Control

Vid taktisk luftrumssamordning i en brigads område används båda metoderna samtidigt och kompletterar varandra. Den framtagna konceptuella metoden för samordning i brigadens luftrum ställer krav på att brigaden tilldelas ett luftrum, en High Density Airspace Control Zone (HIDACZ). Grunden i en HIDACZ är att brigadens/bataljonens egna ingående system, luftvärn, artilleri samt UAV verkar utan några begränsningar. När flyg- och/eller helikopter-system ska agera inom HIDACZ enligt metoden Procedural Control, separeras aktörerna i tid och luftrum.

Övningsserien Många utmaningar återstår och alla nivåer behöver öva för att skapa en redundant metod där alla i Försvarsmakten ingående förband och staber blir professionella tillsammans. I övningsserien under 2015 möts nu det koncept som brigaderna utvecklat med den ADP som FTS har att ta fram i syfte att fastställa bestämmelser och metoder för det nationella försvaret. Ledningsträningsövningar och arméövningen i augusti, som går parallellt med flygvapenövningen, utgör en av plattformarna för denna utveckling.

Major Bo Hansson Major Bo Hansson är luftvärnsofficer och tjänstgör för närvarande vid tredje brigadstabens planeringssektion i Boden. Han började sin officerskarriär vid Lv 4 i Malmö men flyttade till LV 6 i Halmstad när Lv 4 i Ystad lades ned 1997.

Metod som bygger på en kombination av förbestämda och överenskomna order och procedurer. Inkluderar uppdelning av luftrum i tid och rum samt nyttjande av eldtillståndsgrader. Utgör även ett reservförfarande. Artilleri & Luftvärn

7


Nya ledningssystem för staber Det finns ett område idag inom armén där systemens materiella kvalitet i vissa delar har omfattande brister – ledningssystem. Men, inom några år ska dessa brister vara åtgärdade då det pågår ett antal uppdrag inom FMV för att leverera system och materiel till kommande Försvarsmaktens Ledningssystem Tekniska System (FMLS TS), rapporterar överstelöjtnant Rasmus Nordström. ”Det nya ledningssystemet ska ha förmåga att stödja verksamheten fullt ut under dess hela variationsbredd. Prioriteringar mot insats eller verksamhetsledning i samklang med tekniskt och taktiskt tillgängliga transmissionsresurser ska kunna kan hanteras dynamiskt. FMLS TS är dimensionerat för att samtliga förband ska vara insatta inom rikets gränser och möta ett begränsat väpnat angrepp mot vårt land av en motståndare med hög förmågenivå. Med lämpliga förstärkningsresurser kan även förbanden lösa uppgifter tillsammans med förband från annan nation inom eller utom landet. 8

Styrande för förbandens ledningsstödsystem är vilka ledningsbehov som behöver tillfredsställas. Centralt för hela ledningssystemet är nyckelorden: tillförlitligt, redundans, flexibilitet och användarvänlighet.

SLB på taktisk nivå På taktisk och stridsteknisk nivå kommer StridsLedningssystem Bataljon (SLB) eller Battlefield Management System (BMS), som benämningen har glidit över till, att bli det tekniska ledningsstödsystem som levereras integrerat i de stridsvagnar 122 och stridsfordon 90 som renoveras. Artilleri & Luftvärn


Den vänstra bilder visar interiören på Plancenter vid staben hos 61. luftvärnsbataljonen. PlanC består av en utdragsbar standardcontainer och har arbetsplatser till i stort sett samtliga av planlagets medlemmar. På den högra bilden pågår stabsrapport i samband med fjolårets Flygvapenövning.

BMS med stöd för snabb stridsledning kommer framförallt införas till manöverbataljonerna, där det bedöms få störst effekt. Övriga förband som inte får BMS kommer att ledas på motsvarande sätt som i dag. Skillnaden kommer att består av att truppradiosystem 180 kommer att bytas ut mot en ny truppradio (GTRS) samt att PC-Dart ersätts av ett nytt meddelandehanteringssystem. På taktisk nivå kommer vi alltså att ha en grundläggande förmåga att leda via tal över radio. Med ett nytt meddelandehanteringssystem kommer vi att kunna skapa fungerande funktionskedjor, exempelvis indirekt eld och logistik. Målbilden är att antingen ha tillgång till BMS eller meddelandehanteringssystemet och att systemen utbyter information. Det ger oss möjligheten att ”alla kan leda alla”. Med detta som grund kan vi förhoppningsvis hantera de förändringar som insatsorganisation 2018 och framtida organisationsförändringar kommer att medföra. Oavsett hur förbanden kommer att organiseras och utrustas kommer vi att kunna leda dem. BMS, ny truppradio och meddelandehanteringssystem kommer succesivt att införas så fort det är möjligt. Intill dess leder vi med befintlig materiel. Till brigad-och bataljonsstabsplatser pågår leveranser av nya ledningshytter och kärnnoder (servrar). Detta medför att vi får ett sammanhängande ledningsstödssystem (SWECCIS), mellan brigaden och bataljonerna. Mobilt Kärnnät ersätter parallellt med detta Telesystem 9000 som transmissionsnät. Artilleri & Luftvärn

När vi går från kretsförmedlad kommunikation till IP-baserad teknik innebär det ett tekniskt generationsskifte som direkt och indirekt påverkar väldigt många system. Därför är införandet av FMLS TS komplicerat och måste planeras noggrant och genomföras successivt för att inte riskera att oönskade effekter uppstår. Vissa faktorer som FM inte själva råder över påverkar och förskjuter ibland materieluppdragen. Redan nu vet vi att införandet av de ovan uppräknade systemen kommer att pågå en bit in på 2020-talet.”

Övlt. Rasmus Nordström Rasmus Nordström är teknisk officer. Han har tjänstgjort vid P 10 i Strängnäs och när förbandet lades ned inledde han tjänstgöring vid FMV fram till år 2005. Åren 2006-2010 var Nordström teknisk chef vid Livgardet. Idag tjänstgör han som Materielområdesansvarig (MOA) för taktiska ledningssystem inom markarenan vid Högkvarterets krigsförbandssektion inom arméns del av Produktionsledningen.

9


Norge beställer ny prototyp av Arthur I april beställde Norges motsvarighet till FMV, Forsvarets Logistikkorganisation (FLO), en prototyp av nya vapenlokaliseringssystemet Arthur med beteckning ModC till ett värde av 115 miljoner svenska kronor. Norge har därmed tagit första steget för en ”mid-life upgrade” av vapenlokaliseringsförmågan. Sedan den första svensk/norska leveransen i slutet av förra seklet har Saab exporterat Arthur till ett stort antal kunder och systemet har kontinuerligt förbättrats avseende prestanda. Den senaste versionen av radar kallas nu ModC. Det ursprungliga systemet som levererades av dåvarande Ericsson Radar Electronics, idag Saab, har benämningen ModA. Dessa system är nu i behov av uppgradering. Femton års erfarenheter har också bidragit till ett antal önskemål om förbättringar. ModC har avsevärt bättre prestanda än ModA men ändå har höga krav på kompakt installation och hög mobilitet för hela systemet inte förändrats. Erfarenheter från Irak och Afghanistan har varit viktiga, inte minst ur underhållssynpunkt. Det nya systemet ser längre, bredare och med större noggrannhet än tidigare. Arthur har en passiv fasstyrd antennteknik för optimal prestanda i en elektronisk krigföringsmiljö.

Ska kunna följa med i striden År 2010 beställde FMV den första av flera studier om hur Arthur kunde paketeras i en modul på en bepansrad bandvagn med operatörernas plats i framvagnen. Det viktiga har varit att skapa ett system som kan följa med i de stridande förbandens rörelse. Många alternativ har analyserats och det är detta arbete som nu har lett fram till den beställning som FLO nu har lagt. 10

Den första prototypen av Arthur mod C.

– Det är så här en ARTHUR skall se ut. Liten, mobil och med personalen skyddad, säger Bård Frostad, Saab:s produktledare för Arthur. Den prototyp som Norge nu beställt är placerad på en pansarbandvagn M113F4, en förlängd variant av den M113 som Norge redan har i organisationen. I och med beställningen inleds arbetet på allvar med att ta fram den nya versionen av Arthur. När prototypen är klar under 2017 förväntas Norge teckna en seriebeställning. Sverige är i högsta grad delaktigt i arbetet. En beställning inkluderande både förserie och serie väntas under hösten. – Det är mycket viktigt att Sverige kommer med så fort som möjligt. Det är en förutsättning för Norge att gå vidare, förklarar Saab:s norske marknadschef, Dag Wikören.

Gemensamma krav Radarmodulen och dess användning bygger på gemensamma krav från norska och svenska användare. Det gör att den svenska versionen av Arthur kommer att bli närmast identisk med den norska, även om bäraren planeras bli bandvagn 410 med BAE Hägglunds som leverantör. Tanken med den gemensamma utformningen är skapa förutsättningar för gemensamma övningar och erfarenhetsbyte över gränsen.

Artilleri & Luftvärn


ARTILLERIET OCH LUFTVÄRNET I FÖRSVARSPROPOSITIONEN

Försvarsminister Peter Hultqvist:

”Vi har medvetet varit så konkreta som möjligt” Försvarspropositionen som riksdagen klubbade i mitten av juni är ovanligt detaljerad för att vara en inriktningsproposition. Det medger försvarsministern, socialdemokraten Peter Hultqvist, i ett samtal med Artilleri & Luftvärn. – Intressant att du gjort den iakttagelsen. Vi har medvetet varit så konkreta som vi kan med att formulera vår ambition och vilja i propositionstexten. Däremot har vi inte lagt oss i vilken organisation som är mest lämplig men vi är tydliga med vilken utrustning och förmåga vi anser att Försvarsmakten ska ha under aktuell period, säger försvarsministern. Han tycker det är viktigt att markera det trendbrott som nu sker i och med den ökning av anslaget som sker de kommande åren. Inte minst tillförs en miljard i friska pengar för att utrusta och investera för stridsgruppen på Gotland.

”Friska pengar” – Det handlar alltså inte om att vi tagit pengar från någon annan del av Försvarsmakten utan det är nya pengar som ska finansiera utvecklingen av stridsgruppen. – Som läget ser ut idag kommer Försvarets Materielverk att förfoga över ytterligare 24 Archerpjäser när Norge valt att avbryta sin seriebeställning av systemet. Finns det i era planer en utökning av antalet pjäser i Försvarsmakten?

– Jag vill av förståeliga skäl inte kommentera pågående förhandlingar, särskilt inte med tanke på att de förs bilateralt. Däremot vill jag vara tydlig med att poängtera att regeringen

Artilleri & Luftvärn

Försvarsminister Peter Hultqvist.

fastställer att Archersystemet ska införas fullt ut enligt gällande planering. Vad som händer i framtiden vill jag inte kommentera idag. – Du är personligen en tillskyndare av att Hemvärnet ska utrustas med granatkastarförband. Varför?

– Svaret är logiskt. Jag och många med mig har i flera år konstaterat att Hemvärnet som organisation har kapacitet för fler förmågor än vad som finns idag. Det försök som nu pågår har visat mycket bra resultat, som jag personligen tagit del av. Det bevisar att det finns en outnyttjad potential att hantera. Dessutom vässar vi Hemvärnets slagkraft om vi också kan tillföra en förmåga till indirekt eld.

Tackar för lojaliteten Då Artilleri och Luftvärn är en tidskrift som läses av många internt inom Försvarsmakten vill Peter Hultqvist framföra en särskild hälsning till aktiva inom organisationen: ”Jag vill tacka er som arbetar i Försvarsmakten för engagemanget, lojaliteten och professionalismen som jag tagit del av när jag besökt förband runt om i landet. Jag har inte hunnit med att besöka luftvärnet men det står på min lista för framtida förbandsbesök”.

11


ARTILLERIET OCH LUFTVÄRNET I FÖRSVARSPROPOSITIONEN

Chefen för Artilleriregementet:

”Ökat fokus på brigadsystemet” När detta läses har med stor sannolikhet riksdagen klubbat dokumentet som kommer att styra den försvarspolitiska inriktningen fram till år 2020 - regeringens proposition ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020”. Men, vilka konsekvenser och effekter får propositionen för artilleriet och luftvärnet. Artilleri & Luftvärn har bett respektive regementschef, överstarna Johan Pekkari och Stefan Jönsson ge sin syn på propositionens innehåll. ”Av propositionens avsnitt om arméns stridskrafter framgår att armén till huvuddelen ska bestå av kontraktsförband som främst är bemannade med tidvis tjänstgörande personal kompletterat med icke anställd krigsplacerad pliktpersonal. Vidare ska armén organiseras för att kunna verka i två brigader varvid förmågan att kunna kraftsamla och leda förband i brigad ska prioriteras. Bekämpningsförmågan (exempelvis artilleri, stridsvagnar och stridsfordon) för operationer i Sverige och närområdet, mot en kvalificerad motståndare, ska prioriteras. Även vikten av att öva strid med kombinerade vapen inom ramen för försvarsmaktsgemensamma övningar poängteras. Analogt med dessa två styrningar konstateras också att ”Artilleribataljonerna är avgörande för att kunna genomföra strid i brigad”1.

”I linje med artilleriets fokusområden” Ovanstående utgör knappast några överraskningar även om brigadsystemet tillsammans med behovet av bekämpningsförmåga i Sverige och närområdet nu prioriteras och efterfrågas mer än vad som varit fallet vid de senaste försvarsbesluten. Brigadinriktningen är också helt i linje med de prioriteringar och fokusområden som redan idag finns vid Artilleriregementet, såväl sett till utvecklingen av de två artilleribataljonerna som inom ramen för regementets ansvar för indirekt eld och Close Air Support (CAS). Som en följd av inriktningspropositionen färdigställs nu försvarsmaktens nya organisation (FM Org Ny) där mycket av

grundarbetet genomfördes redan hösten 2014. Förutom att de två artilleribataljonerna tydligare kopplas till var sin brigad innebär FM Org Ny även att bataljonerna organiseras med stabskompani, trosskompani, sensorkompani och två pjäskompanier, de senare med sex Archersystem vardera. Av bataljonernas preliminära numerär om totalt 1144 (2 x 572) befattningar är två tredjedelar avsedda för deltidstjänstgörande respektive icke anställd krigsplacerad personal vilket väl motsvarar inriktning för armén.

Utvecklat bataljonsartilleri När det gäller bataljonsartilleriet genomgår det en relativt omfattande utveckling i och med den nya organisationen. För det första planeras de fem mekaniserade bataljonerna att vardera tillföras ytterligare en granatkastarpluton, totalt åtta pjäser fördelat på två plutoner per bataljon, vilket avsevärt ökar tillgängligheten av eget understöd. Vidare planeras under aktuell period att uppgradera de mekaniserade bataljonerna med nya stridsfordonsburna granatkastare. Därigenom erhåller bataljonsartilleriet framförallt bättre skydd och förbättrad taktisk rörlighet vilket i sin tur säkerställer att understödet kan följa med i förbandens snabba manövrer. För de två motoriserade bataljonerna är inriktningen att även de ska ha två granatkastarplutoner vardera, bestyckade med dagens dragna granatkastarsystem. När det gäller den lätta bataljonen är innehållet inte klart vid tiden för denna artikels

1. Prop.2014/15:109, sid. 75

12

Artilleri & Luftvärn


Försvarsminister Hultqvist tackar delar av amfibiekårens deltagare för deras insatser i samband med årets underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Han lovar också att så snart möjlighet ges besöka både A 9 och Lv 6.

skrivande. Orsaken är att bataljonen inte fanns med i Försvarsmaktens planering som föregick regeringens proposition. Som funktionsföreträdare anser jag dock att bataljonen i likhet med övriga manöverbataljoner ska utrustas med bataljonsartilleri, vilken granatkastarkaliber det i så fall ska vara bör troligen främst avgöras utifrån förbandets fordonsuppsättning.

Hemvärnet får granatkastarplutoner Även Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna tillförs bataljonsledningsförmåga och granatkastare. Preliminärt handlar det om fyra plutoner, hur dessa ska fördelas och vilken kaliber de ska ha är dock inte klart. De försök som nu genomförs (se artikel i denna tidskrift) omfattar 12 cm granatkastarsystem. I detta sammanhang konstaterar jag att Artilleriregementets ansvar i framiden för indirekt eld inom Försvarsmakten kommer omfatta hemvärnet på ett mer påtagligt sätt.

Reducering av FAC Sett till Forward Air Controller (FAC) och dess grupper reduceras antalet samtidigt som de kvarvarande grupperna koncentreras till jägarbataljonen och artilleribataljonerna. Ytterligare ett par grupper ingår organisatoriskt i vardera amfibiebataljonen och underrättelsebataljonen. Artilleri & Luftvärn

Av propositionen framgår också att det nordiska övningssamarbetet ska vidareutvecklas vilket även det är ett område som Artilleriregementet redan idag arbetar aktivt med. Till exempel har två samarbetsmöten genomförts under våren 2015 med Finlands artilleriinspektör, vilket bland annat resulterat i att svenska sensorenheter planeras att delta vid finska artilleriövningar under 2016. Samarbetet med våra norska grannar fortsätter också och kan senast ses i den gemensamma användargrupp som skapats för artillerilokaliseringsradarsystemet. Sammanfattningsvis innebär inriktningspropositionen och försvarsmaktens nya organisation en strukturell justering av artilleribataljonerna på kompaninivå. Därtill tydliggörs artilleriets knytning till och betydelse för brigadsystemet samt behovet av bekämpningsförmåga i Sverige och närområdet. Den stora förändringen inom området indirekt eld återfinns vid de mekaniserade bataljonerna där det först handlar om en fördubbling av antalet granatkastare och några år senare om en tillförsel av ett modernt fordonsburet granatkastarsystem. Sammantaget ökar därmed både tillgänglighet och eldkraft vilket ger en avsevärt förbättrad bekämpningsförmåga inom de mekaniserade bataljonerna och därmed även inom brigaderna. Text: Johan Pekkari. 13


ARTILLERIET OCH LUFTVÄRNET I FÖRSVARSPROPOSITIONEN

Chefen för Luftvärnsregementet:

”Vi kan öva på Gotland när som helst” Regeringens inriktningsproposition för det militära och civila försvaret utgör precis som min kollega, och föreningens vice ordförande Johan Pekkari, konstaterar ett tydligt trendbrott där Försvarsmakten de facto kommer att få en större ekonomisk ram att hantera. Trots detta pekar ÖB på den risk som uppstår då hans bedömning är att det krävs närmare dubbelt så mycket i tillskott för att uppnå försvarsberedningens målbild som presenterades i maj förra året. Hela andemeningen med det nya beslutet utmynnar i att Försvarsmaktens operativa förmåga ska förbättras under perioden. Vi ska "återta" Gotland, äntligen säger många, med en fast militär styrka på ön. Till detta pekar man även på en utökad övningsverksamhet där luftvärnet särskilt lyfts fram. Även om det var ett par år sedan vi övade med förband på Gotland har vi kontinuerligt uppdaterat våra planer och bedrivit fältövningar. Vi är beredda att genomföra bataljonsövning på ön närhelst våra chefer i högkvarteret så önskar!

Komplex utmaning För luftvärnets del innebär propositionen att man fortsätter den inslagna vägen att omsätta luftvärnssystemen till nya med bättre förmågor. Målbilden är att vår nya luftvärnsbataljon 2017 med Rb 98 och nya ledningssystem ska vara i

14

bruk 2018 och att den första av bataljonerna med ersättaren till Rb 97 ska vara operativ 2021. Redan det första önskemålet om luftvärnsbataljon 2017 är en utmaning efter det att Clausewitz sett till att alla möjliga friktioner finns på plats och försvårar arbetet. Att få en luftvärnsbataljon 2020 operativ intill 2021 ser jag som en synnerligen komplex utmaning oavsett vilken anskaffningsväg vi kommer att välja. Dock har det skapats en grupp på Högkvarterets ledningsstab som nu fokuserar på att att ta fram olika handlingsalternativ för att så snabbt så möjligt komma igång med anskaffningen.

Grundutbildning Ny En annan viktig del i propositionen är den nya grundutbildningen. Trots namnet måste man väl erkänna att den i de flesta avseende liknar det som tidigare var utbildning för värnpliktiga. En avgörande skillnad är naturligtvis frivilligheten att söka sig till utbildningen. Istället för tre månaders grundläggande militär utbildning (GMU) med påföljande sex månaders befattningsutbildning slås nu utbildningen ihop till en

Artilleri & Luftvärn


sammanhängande 4 -11 (beroende på befattning) månaders utbildning. Vi är många som tycker att detta är bra. Samtidigt ökar intaget något vilket ger oss bra och rationella förutsättningar. Den svagaste länken i planen just nu är säkrad materieltillförsel till förbanden. Vi hoppas det löser ut sig och vi är beredda att börja det nya konceptet från sommaren nästa år.

Ny version av robot 70 Arbetet med införandet av Luftvärnsbataljon 2017 fortsätter. Som alltid, och som jag befarat i tidigare artiklar, uppstår både förväntade men också oväntade problem. Vi kan nu konstatera att förseningen börjar närma sig två år. Det första som kommer att hända är att vi tillförs den modernaste versionen av Rb 70, Rb 70 D, före årsskiftet. Det blir

Artilleri & Luftvärn

ett bra tillskott i väntan på Rb 98. Uppdraget till FMV att påbörja anskaffningen av Luftvärnsbataljon 2020 och hitta en ersättare till Rb 97 är snart på plats och då kan vi starta införandeplaneringen fullt ut. Jag ser med stor tillförsikt på höstens verksamhet som kommer göra oss ännu farligare för en eventuell angripare. Luftvärnets personal går från klarhet till klarhet och kommer med säkerhet att uppnå det nya inriktningsbeslutets viktigaste målsättning; öka den operativa effekten. Vi har redan påbörjat resan och står snart redo att ta emot nya effektiva luftvärnssystem för att tillsammans med flygvapnet utgöra framtidens nya luftförsvar som möter morgondagens hotbild. Text: Stefan Jönsson

15


Hemvärnets försök med granatkastarförband:

Med beröm godkänt för första skarpskjutningen – Nu har vi visat skeptikerna att de hade fel. Överstelöjtnant Mikael Lundin, chef för Dalregementsgruppen, fyrar av ett brett leende efter att Hemvärnet genomfört sin första skarpskjutning med granatkastare. Klockan 19.32 lördagen den 11 april skrevs på Falu skjutfält historia för det svenska hemvärnet. Då avfyrade för första gången två granatkastarpjäser med hemvärnspersonal varsin salva med spränggranat 86 och noterade träff med första salvan. – Nu har vi bevisat att en lokal utbildningsgrupp med stöd av kompetenta instruktörer och Markstridsskolans inspektörer inom en sammanlagd utbildningstid på tre veckor kan utbilda och genomföra skarpskjutning inom plutons ram. Förbandet genomförde också skjutningen mycket bra. Första ändringskommandot var ”höger 90, hitom 50”, med andra ord inom målområdet, berättar en mycket nöjd Mikael Lundin.

Fyra plutoner från 2020 Artilleri & Luftvärn har tidigare i korta ordalag berättat om försöket med granatkastarförband inom hemvärnet. Ett försök som också ligger bra till politiskt då regeringen i sin nya försvarsproposition anger att hemvärnet från och med 2020 tilldelas fyra granatkastarplutoner med 12 centimeters pjäser samtidigt som armén tillförs nya, fordonsburna granatkastare. De positiva resultaten i sig, menar Mikael Lundin, är en eloge till det gamla värnpliktssystemet då merparten av plutonens soldater har en bakgrund från värnpliktiga granatkastarbefattningar. Ett exempel är sergeant Johan Lindström. 16

Den nya försvarsproposition som nyligen klubbades av riksdagen innehåll införande av fyra granatkastarplutoner inom hemvärnet. Den första försökspluton genomför just nu sin utbildning och övning i Falun.

– Jag var med i den pluton med värnpliktiga från I 13 som genomförde de första skotten med Strix ute på förband. Sedan dess har jag inte rört en pjäs förrän det kom ett brev och undrade om jag ville delta i detta försök. Jag tyckte det lät väldigt intressant och jag har verkligen inte ångrat mitt beslut, säger Lindström. Även hemvärnets högste chef, artilleristen och brigadgeneralen Roland Ekenberg är lyrisk över försöksplutonens snabba framsteg. Artilleri & Luftvärn


Sergeant Johan Lindström.

– Tack för att ni gav mig en mycket bra dag på jobbet idag. Dagens skjutning var på gränsen till en religiös upplevelse för mig med mångårig bakgrund i artilleriet. Jag imponeras när jag ser hur snabbt och kunnigt ni utför skjutningar. Era framgångar tror jag kommer att lägga en mycket bra grund till vårt fortsatta granatkastararbete inom hemvärnet, förklarade han i samband med ett besök under den krigsförbandsövning som plutonen genomförde i början av maj. Nästa övning blir i Älvdalen i höst tillsammans med andra granatkastarförband i armén. Artilleri & Luftvärn

Även plutonens pjäsplatsgrupp fick känna på allvaret när de genomförde sin certifiering med erfarna officerare från Markstridsskolan som enväldiga inspektörer. 17


Norska M 109-pjäser skjuter skarpt på Lombens skjutfält under den senaste nordiska artilleriövningen på svensk mark, 2008.

Internationellt samarbete nu viktigare än någonsin! I takt med de senaste årens geopolitiska förändringar har det nationella säkerhetsperspektivet återigen blivit fokus för Försvarsmakten prioritering. Större fokus på nationellt försvar innebär dock inte att vårt engagemang på den internationella arenan minskar. Samarbete med andra kan nog anses än viktigare än tidigare, inte minst inom artilleriet. Svensk säkerhet är beroende av internationellt samarbete, antingen inom ramen för FN, EU, partnerskap med Nato och NORDEFCO eller genom övriga bilaterala samarbetsavtal. Primärt syftar alla samarbeten till att öka den operativa förmågan eller ge ett effektivare utnyttjande av resurser genom till exempel gemensamma materielanskaffningar. Bortsett från materiella samarbeten som pågått under lång tid har Sverige under de senaste två decennierna bland an18

nat genom insatserna på Balkan, i Afghanistan, i Adenviken och i Libyen, allt i koalition med andra, vant oss vid ett allt större inslag av internationellt samarbete även på lägre nivåer i Försvarsmakten. Inom vår egen funktion, indirekt bekämpning, har vi kunnat utveckla förmågan till Close Air Support (CAS) för att säkerställa understöd från andra nationers flygstridskrafter.

Artilleri & Luftvärn


NORDEFCO Det nordiska samarbetet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) syftar till att stärka ländernas nationella försvar och finna effektiva, gemensamma lösningar. Samarbetet är brett och omfattar bland annat samarbete kring övningar och förmågeutveckling, samarbete kring materiel och samverkan i samband med internationella insatser. Det nya Cross Border Training (CBT)-avtalet har tagits fram för att möjliggöra samövning för flygstridskrafterna. Inom ramen för NORDEFCO genomförs Nordic Artillery Exercise (NAX). Det är en gemensam artilleriövning mellan de nordiska länderna som bland annat syftar till att öka interoperabiliteten. Nästa NAX, med skarpskjutningar, planeras att genomföras 2017 med temat ”Joint Fires”. Planeringen startar under hösten och utformas för att ske i ett antal steg genom workshop, seminarium, ledningsträningsövning och slutligen skarpskjutningsövning. I tillägg till NORDEFCO stärks den nationella försvarsförmågan genom bilaterala fördjupade samarbeten. För Artilleriregementet innebär det att vi för närvarande fokuserar på två av våra nordiska grannar, Finland och Norge. Med Norge har Sverige ett Memorandum of Understanding (MoU) inom området för Indirekt Eld. Det senaste året har också Finland och Sverige fördjupat dialogen kring ett fördjupat samarbete.

Under besöket i Finland den fjärde februari besöktes ett finskt MLRS-batteri i Niinisalo. Från vänster, chefen för Artilleriets Stridsskola, överstelöjtnant Henrik Knape, finske artilleriinspektören, överste Pertti Lahtinen, chefen för Artilleriregementet, överste Johan Pekkari, chefen för finska artilleriskolan, överstelöjtnant Pertti Holma samt planeringsofficer Lauri Yli-Perttula.

Svenskt-finskt samarbete Under senare delen av 2013 uttalade de svenska och finska politiska ledningarna att Finland och Sverige avsåg fördjupa försvarssamarbetet länderna emellan. Syftet skall vara att öka effektiviteten genom gemensam användning av resurser, ökad interoperabilitet mellan ländernas försvarsmakter och att föra en närmare dialog om gemensamma försvarspolitiska och säkerhetspolitiska utmaningar. I januari i år redovisade den svenska och finska förvarsmakten sin gemensamma rapport där bland annat följande förslag fanns:1

• En gemensam marin förbandsenhet (Swedish Finnish Naval Task Force).

• En ökad grad av interoperabilitet mellan det svenska och

• • Millam fugit aut qui renducitae nusciis eliquia sunt. Artilleri & Luftvärn

det finländska flygvapnen med förmåga till gemensamma operationer, gemensamt utnyttjande av flygbaser och gemensam stridsledningsförmåga. Ett gemensamt svensk-finländskt ramverk på brigadnivå. Gemensam Forward Air Control (FAC)-utbildning och träning. Andra möjliga samarbetsområden är markbaserat luftförsvar, Joint Fires och andra Joint-funktioner. 19


Försvarsministrarna har genom sina statssekreterare den 22 maj 2015 undertecknat en vilja och ambition att gå vidare med förslagen ur rapporten och utveckla riktlinjer och styrningar efter hand.2 Framtiden får alltså utvisa mer om detaljerna. Mot bakgrund av ovan beskrivna ambition att ytterligare fördjupa försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland har alltså ett antal samarbetsområden pekats ut. Ett av dessa områden inom arméstridskrafterna är artilleriet, inklusive direkt flygunderstöd (CAS).

Finland är en viktig strategisk samarbetspartner för Sverige och för indirekt eld-funktionen ger ett bilateralt samarbete med Finland möjligheter att öka den operativa effekten genom samövning. Grannen i öster förfogar över en större volym artilleri vilket bland annat innebär att svenska sensorer får möjligheten att observera och leda skjutning med flera förband samt att chefer och staber får större möjligheter att samordna eld och rörelse av fler och större förbandsenheter. Inte oviktigt i sammanhanget är att det bara är 25 mil från Boden till Rovajärvi artilleriskjutfält.

Den norska laddaren inne i M 109-pjäsen kämpar med att få tändpatronen för krutladdningen på plats innan nästa granat kan avfyras. 20

Artilleri & Luftvärn


Startmöte Den fjärde februari i år var det startmöte på Artilleriskolan i Niinisalo. Mötet genomfördes mellan de bägge ländernas främste företrädare för artillerifunktionen, chefen för det svenska Artilleriregementet och den finske Artilleriinspektören. Ett antal möjligheter identifierades och den 27-28 maj, i samband med finsk artilleriövning i Rovajärvi, hölls ett uppföljningsmöte där möjligheterna övergått till planeringsinriktningar. Med start 2016 kommer Sverige att delta vid artilleriskjutövning i Finland med eldledningsgrupper och artillerilokaliseringsradar, inklusive ledning och logistik. Under 2016/2017 deltar finska eldledare vid någon av C A 9:s skjutveckor alternativt vid Joint Fires-övning inför Cold Respons 2016. Från och med 2017 är målbilden att börja öva med lite större artilleriförband i varandras övningar. För svensk del innebär det att delta med artilleristridsgrupp vid artilleriövning i Rovajärvi. Finska förband planeras för deltagande i svensk övning under 2018 eller 2019.

Svenskt-norskt samarbete Sedan 2007 finns ett MoU med Norge. Avtalets syfte är att utveckla operativa system baserat på en hög grad av gemensamma lösningar och aktiviteter. Flaggskeppet under detta avtal kom att bli en gemensam utveckling och anskaffning av ARCHER, men avtalet omfattar också en rad andra områden. Efter Norges uppsägning av sitt köpkontrakt av ARCHER har det tagit ett drygt år att utreda hur och om vi skall gå vidare inom detta MoU. Under MoU ligger så kallade Technical Agreement/Arrangements. Ett av dessa är utveckling och utbildning/träning. Inom detta är det svenska artilleriets chef med sin norska motsvarighet överens om att det fortfarande finns all anledning att fortsätta ha ett fördjupat samarbete länderna emellan inom en rad områden. Orsakerna till att fokusera på ett nära samarbete med Norge är flera. Först och främst är det ett etablerat samarbete med stor kännedom om varandra samt att det finns en språklikhet som Artilleri & Luftvärn

underlättar samarbete på brukarnivå. Vi har också några exempel på gemensamma system där det går att uppnå vissa stordriftsfördelar. Exempelvis planerar båda länder för att uppgradera ARTHUR. Samarbetet kan reducera livscykelkostnaden genom gemensam eller samordnad supportlösning. Utbildning och träning bör också samordnas. Metod- och taktikutveckling är något som gör sig bäst genom benchmarking eller utbyte av erfarenheter. Interoperabilitet är viktigt även fortsättningsvis och inte enbart för internationella insatser utan för samverkan med andra, oavsett geografiskt läge. Genom Norge erhåller vi god insikt om implementation av Nato-metoder, till exempel för Joint Fires. Mellan Artilleriregementet i Boden och Artilleribataljon på Setermoen är det 55 mil. Det finns ett antal utmaningar med flera parallella samarbeten. En sådan är om problem uppstår i en redan slimmad och överbelastad organisation att ta sig an fler uppgifter som konkurrerar med vad som primärt måste göras för det nationella försvaret. Härvid måste ambitionen i alla avseenden vägas på våg i varje enskilt fall. Det finns också en risk för suboptimering om vi gör samma saker inom flera avtal. Dessa utmaningar till trots, internationellt samarbete är ett medel för ökad operativ effekt. Text: Överstelöjtnant Henrik Knape, chef för Artilleriets Stridsskola fram till sommaren 2015. Foto: Redaktionen

1) http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/ forsvarsdepartementet/final-reports-on-deepened-defence-cooperation-between-finland-och-sweden.pdf 2) http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/ forsvarsdepartementet/2015-05-22-joint-statement---signed.pdf

21


Sommarsatsning på Artillerimuseum

Temautställning om andra världskrigets förlopp Inför varje år sker förändringar i artillerimuseets samlingar. I år satsar museet i Kristianstad på att visa en temautställning om andra världskriget och Sverige. – Vi vill från museet påminna om att det är 70-75 år sedan andra världskriget ägde rum. Vår temautställning visar krigets förlopp, inklusive lägessituationen före och efter krigsslutet, förklarar museichefen Leif Mårtensson. Museet bildarkiv förfogar också över en unik samling krigsfotografbilder under åren 1939-45 som nu delvis kommer att visas för besökarna. – Vi har också valt att visa hur den svenska ”kontakterna” med Tyskland skedde före och under de första åren av kriget. Vi visar även hur civila samhället påverkades, förklarar Leif Mårtensson. Han berättar att inför årets sommarsäsong har skyltning och informationen till besökarna förbättrats. Under hösten kommer museets 15,5 centimeters haubits 77 B tillbaka som har lånats till BAE System Bofors. Inom sambandsområdet har det visade materialet setts över och den kortvågsstation som finns i samlingarna kommer att vara i drift vid vissa tillfällen. Samlingen av gamla artillerifordon är i gott skick. ”Rundnosen”, terränglastbilen från 1942 har nu besiktigats och arbete pågår med att renovera klart en Dodgejeep. – Besiktning av mer än femtio år gamla fordon är en engångsåtgärd som ger ökad säkerhet inför framtiden. Tyvärr har våra tekniker tillfälligt tvingats att avbryta arbetet med att renovera en TVB eftersom vi bland annat inte lyckats att hitta rätt mo-

Ett gengasaggregat och en soldat på post någonstans i Sverige under krigsåren är några av de föremål som visas i samband med sommarens temautställning om Sverige och andra världskriget.

tor med mera. Vi tar gärna emot tips från Artilleri- och luftvärnsklubbens medlemmar om reservdelar till TVB:n. Han berättar också att en intresserade kan rekvirera det 20-sidiga tillägg som tagits fram till museets utförliga katalog. Text: Museichef Leif Mårtensson

Mer information om museet och aktuella öppettider hittar du på www.artillerimuseet.se 22

Artilleri & Luftvärn


NASAMS

Ground Based Air Defence System • • •

Network Centric System Open Architecture Any Sensor - Any Shooter

KONGSBERG provides Fielded and Proven Real-Time Network - enabling Plug and Fight

Undisclosed Customer

Artilleri & Luftvärn

www.kongsberg.com 23


Saab hoppas på ny storsäljare

Halverad vikt med ny Carl-Gustaf Den första versionen lanserades 1948. Mer än 65 år senare fortsätter Saabs vapensystem Carl-Gustaf att dominera världsmarknaden. Den version som nu spås skörda nya exportframgångar heter Carl-Gustaf M4. Hittills har över 40 länder införskaffat Carl-Gustafsystemet och förhoppningen är att M4 ska öka den befintliga skaran av kunder. – Vi har arbetat i några år med att vidareutveckla systemet och redan idag, bara några månader efter den officiella lanseringen, märker vi ett stort intresse från både befintliga men även möjliga nya kundländer, säger Ulf Eriksson Alvtun, ansvarig för tekniskt säljstöd för Saab affärsenhet Dynamics. – Jag är också personligen helt övertygad om att M4 kommer att ha ersatt vår tidigare version M3 inom loppet av några år, hävdar han.

Skenet bedrar Till det yttre är M4-versionen mycket likt föregångare M3:an men skenet bedrar. – Vi har gjort konstruktion ännu lättare och vapnet är drygt tre centimeter kortare. Dessutom har vi också ansträngt oss för att förbättra den ergonomiska utformningen av vapnet, berättar Ulf Eriksson Alvtun. Vapnet är också förberett för att kunna utrustas med ett avancerat, intelligent sikte som medför ökad träffsannolikhet med första skottet. Införandet av ett avancerat sikte medger också en möjlighet att kunna kommunicera med framtida, programmerbar ammunition. 24

Ammunitionsfamiljen för Carl-Gustaf-systemet fortsätter att svälla. I dessa tider arbetar också utvecklingsingenjörerna inom Saab Dynamics på att ta fram en ny spränggranat.

Halverad vikt Jämfört med versionerna M1 och M2 som lanserades i början av 80-talet och är den version som finns i störst mängd inom Försvarsmakten (Granatgevär M/48), har nu vikten mer än halverats. Från 14,2 till under sju kilo för M4. Vapnets längd understiger nu en meter (avkortat cirka sju centimeter). Jämfört med M 3:an, som Försvarsmakten har ett mindre antal exemplar av (Grg m/86), har vikten reducerats från tio till sju kilo. M4 kan nu också bäras laddat, vilket medger kortare tid till verkan i målet. – När vi diskuterat nya funktioner med våra kunder har två önskemål kommit högt upp på listan; möjlighet att bära vapnet laddat samt förmåga att avfyra vapnet i slutna rum (confined space, CS), berättar Ulf Eriksson Alvtun. Artilleri & Luftvärn


I eldrörets bakre mynning sitter stiftkontakter som möjliggör en ökad intelligens då kontakterna överför information om tempering och verkansmoder i stort sett momentant innan vapnet avfyras. En annan nyhet (bild t.h) för att förbättra skyttens ergonomi är ett justerbart handtag vid eldrörets främre del. Ulf Eriksson Alvtun är övertygad om att M4 kommer att bli en ny försäljningssuccé för Saab under de kommande åren.

Ammunitionsfamiljen stora styrkan I samband med en omfattande demonstration på Bofors skjutfält i höstas presenterades den senaste medlemmen i den numera breda familjen av ammunitionstyper - HEAT 655 CS. – 655 CS är den första granaten i en ny ammunitionsserie som har konstruerats för att minska ljudtrycket runt vapnet. Ammunitionen gör att soldaterna på ett säkert sätt kan använda vapnet i till exempel hus, vilket ger ökad effekt i samband med strid i bebyggelse jämfört med traditionella, rekylerande burna vapen, förklarar Ulf Eriksson Alvtun. Han och andra företrädare för Saab har de senaste åren fått kontinuerliga bekräftelser från flera försvarsmakters företrädare som applåderat framtagande av nya ammunitionstyper. Inte minst amerikanska marinkåren och Special Forces är lyriska över projektiler som HEDP 502 med fördröjd brisad. Artilleri & Luftvärn

– Amerikanerna är mycket nöjda med HEPD som använts flitigt i samband med insatser i bland annat Afghanistan. Projektilen är särskilt anpassad för att verka mot fortifikationer som sandbarriärer, byggnader av lättbetong eller trä samt byggnader av hårt packad lera, så kallad Adobe-vägg. Danmark är ett annat exempel. Danskarna hade innan insatserna i Afghanistan inleddes i full skala fattat beslut om att avveckla Carl-Gustaf men avbröt avvecklingen. Efter de inledande missionerna konstaterade Haeren under en så kallad ”After action review” att utan Carl-Gustaf och dess utvecklade ammunitionsportfölj hade missionen varit mycket besvärlig. Idag är systemet åter i bruk och beslut finns om modernisering till bland annat M 4-versionen för flera av elitförbanden. De första serieleveranserna av M4 kommer att kunna ske under första halvåret 2016. 25


Ammunitionsfamiljen för Carl-Gustaf-systemet har nu utökats till tolv olika typer av granater.

Första order från EDA till Saab Nu har Saabkoncernen fått den första ordern från Europeiska Försvarsbyrån (EDA). För någon vecka sedan tecknades ett avtal värt knappt 130 miljoner kronor om produktion och leverans av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf till Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Polen. I juni förra året kom EDA och Saab överens om ett ramavtal för att möjliggöra samordning av framtida beställningar och leveranser av ammunition till flera länders bestånd av Carl Gustaf-systemet. Ramavtalet löper under fem år med en möjlighet till ytterligare två års förlängning. Ramavtalet omfattar möjliga beställningar upp till nästan en halv miljard kronor. – Detta unika och flexibla sätt att tillhandahålla ammunition till Carl-Gustaf säkerställer att våra kunder kan upprätthålla ett försvar med hög kompetens och beredskap. Carl-Gustaf är ett mycket pålitligt vapensystem som också erbjuder stor flexibilitet, eftersom den är lätt att bära och är kompatibel 26

med all befintlig och framtida ammunition, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics i ett pressmeddelande från SAAB. – Genom att samordna resurser, via detta multinationella avtal, kan medlemsländerna försäkra sig om att de får tillgång till den förmåga de behöver, på ett mycket effektivt sätt. Avtalet möjliggör också för medlemsländerna att samordnat beställa ammunition som möter enskilda nationella behov, trots olika budgetcykler, säger Peter Round, EDA Capability, Armament & Technology Director. Leveranserna till berörda länder sker under 2016.

Artilleri & Luftvärn


Ny försvarsdoktrin presenterad under ”Fires Conference” i USA Inom ramen för Artilleriregementets och Luftvärnsregementets försvarsmaktsansvar för indirekt bekämpning och luftvärn åligger det regementena att följa upp utvecklingen internationellt. USA och NATO är i mångt och mycket trendsättare för normer och strategier vilket gör det intressant att följa deras utveckling inom indirekt bekämpning och luftvärn. Något som bland annat sker i samband med ”Fires Conference” vid USA:s centrum för artilleri och luftvärn, Fort Sill, Oklahoma. Konferensen genomförs under tre dagar. Första dagen sker registrering och en ”ice breaker” med möjlighet att mingla runt bland besökare samt industri som visar upp materiel i sina montrar. Själva konferensen började dag två med att chefen för US Training and Doctrin Command (TRADOC), general David G. Perkins, presenterade USA:s nya doktrin ”Unified Land Operations” med undertexten ” Win in a complex world”. Den förra doktrinen ”Air Land Battle” från mitten av åttiotalet hade fokus på ”Fight outnumbered and win”.

Måste möta det okända Den stora skillnaden mellan doktrinerna enligt Perkins är att då var motståndaren känd, platsen för konflikten var känd och det var förövat och väl planerat. Den nya doktrinen omArtilleri & Luftvärn

fattar i större utsträckning att möta det okända där Perkins menar att det idag inte på samma sätt som tidigare går att förutspå var i världen nästa konflikt blir, mot vem eller vilka. För att förstärka budskapet så menade han att vem kunde förutspå 11 september och utvecklingen därefter. Därmed går det inte heller att förutspå vad som kommer hända om 10-20 år. Inledningen på konferensen avsåg att ge det breda perspektivet på USAs nya militära koncept. Konferensen hade detta år ett lite annat perspektiv och mycket handlade om utbildning av chefer och ledare, framför allt inom ramen för den nya doktrinen. Hur US ARMY tänker skapa nästa generations ledare presenterades i form av en paneldebatt. Det finns en strategi framtagen ” Fires Leader Development Strategy” med avsikt att lotsa ledare 27


genom karriären rörande utbildning, övning och erfarenhetsinhämtning. Detta inom ramen för ”Army Operating Concept for 2025”. Allt med syfte att få fram ledare med bred kulturell förståelse, kritiskt tänkande, omdömesfulla, kreativa och tekniskt kunniga så att US Army ska kunna möta utmaningarna och vinna enligt den nya doktrinen.

Två täter Sista konferensdagen delades auditoriet upp i två skilda sessioner, en för Field Artillery och en för Air Defence. A 9 deltagare följde naturligtvis artilleritäten. Chefen för Field Artillery School, Brigadgeneral Turner, redovisades resultatet av den stora inspektion/utredning av kanonhaubitsen M/109 Paladin som genomförts med anledning av bristfällig funktion av krutgasejektorn där personalutrymmet fylls av krutgaser.

Amerikanska försvarets gamla doktrin baserades på en stor överlägsenhet på relativt små ytor. 28

Orsaken till problemet är flera: • Systemet har varit i bruk länge.

• Bristfällig förebyggande vård och i viss mån otydliga vårdinstruktioner.

• Nya drivladdningar med aggressivare krut har införts

vilket medfört större avlagringar och därmed svårare rengöring. Detta har också lett till ökad korrosion i ejektorns kanaler.

Åtgärderna omfattar att utveckla en ny krutgasejektor med lägre vikt för att underlätta demontering, vård och inspektion samt att avsätta extra tid för vård. En sammanställning om hur US Army tänker modernisera eldunderstödsfunktionen (fire support) på olika nivåer i organisationen presenterades också. Doktriner på lägre nivå inom området som redan har reviderats är "Observed fire" och "Gunnery".

US Armys nya doktrin handlar om att vinna i en komplex stridsmiljö. Artilleri & Luftvärn


På operativ nivå pågår revidering av ”DivArty Operations, Joint Air to Ground Operations samt Field Artillery Operations and Fire Support”. Organisatoriskt är den största förändringen återinförandet av DivArty (Divisionsartilleristab) för att möjliggöra samordning av understöd för strid på högre förbandsnivå. Det är även tydligt att US ARMY har inställningen att koalitionspartners är viktiga och att USA i framtiden inte kommer att genomföra operationer ensamma. Mot bakgrund av det var det flera föreläsare som berörde problemet med informationsöverspridning mellan koalitionspartners i syfte att kunna övervinna utmaningarna i till exempel targetingprocessen där olika nationers lednings- och ledningsstödsystem inte är kompatibla fullt ut.

Ska ombeväpnas Den andra dagens luftvärnstema kretsade kring diskussioner om införandet av ny materiel och ledarskapet i anslutning till införandet. Det amerikanska luftvärnet ser framför sig en ombeväpning av nuvarande system som inte nödvändigtvis innebär tillförsel av ny materiel utan också en modernisering och uppgradering av befintliga system. Tyngdpunkten i diskussionerna uppehöll sig kring hur man kan upprätthålla beredskap, genomföra insatser och samtidigt genomföra en ombeväpning, där de två första står i ett tydligt motsattsförhållande till den senare. Föreläsarna konstaterade att det är svårt att hitta metoder och principer för att dels kunna skicka materielsystem till industrin för uppgradering och skicka personalen på kurser, samtidigt som man skall upprätthålla beredskap. Ett resonemang som känns igen från de samtal vi för internt inom Försvarsmakten. Den andra delen i diskussionen handlade om vad man gör med de förband som inte kommer att uppgraderas med ny materiel. Detta kommer att innebära ledarskapsutmaningar för att hålla stridsvärdet och moralen uppe vid de förband som inte moderniseras. Intressanta frågeställningar som är lätta att ta till sig. Några färdiga svar eller patentlösningar serverades inte men likheterna upplevs som slående. Text: övlt Stefan Hansson, chef för Artilleriets Stridsskola, och övlt Håkan Hörstedt, chef för Luftvärnets Stridsskola.

Under årets Fires Conference i Fort Sill presenterade företrädare för US Army arbetet med att modernisera eldunderstödsfunktionen på olika nivåer. Artilleri & Luftvärn

29


Snart dags för årets storövning

Delar av brigadstabens bekämpningssektion äter fältlunch.

När du läser detta är det mindre än ett par månader kvar innan årets stora övning för såväl artilleriet som luftvärnet brakar igång – Arméövning/Flygvapenövning 2015. För luftvärnets del är övningen tudelad då delar av 61. Luftvärnsbataljonen kommer att under några inledande dagar delta i arméövningen medan den andra delen av bataljonen fokuserar på att samverka och slå tillbaka fienden tillsammans med Flygvapnets resurser. Under arméövningen kommer en stridsgrupp robot 70 att ge skydd åt flera mekaniserade bataljoner som bland annat ska genomföra övergångar av strategiska vattendrag. Artilleri & Luftvärn kommer självfallet att bevaka båda övningarna och återkommer med mer material från övningen senare i höst. Fram till dess bjuder vi våra läsare på lite bilder från en av vårens förövningar, Brigadstridsledningsövning 2015 (Brigstri 15) som genomfördes i Skövdeterrängen med deltagande av såväl bataljonsstaberna från 61:a som 91:a artilleribataljonen ledda av överstelöjtnanterna Mikael Beck och Tommy Karlsson. I skogen påträffade också redaktionen för Artilleri & Luftvärn ett antal andra, i artillerikretsar välbekanta ansikten som till exempel majorerna Ulf Gullberg, biträdande chef för andra brigadstabens verkanssektion, Kjell-Åke Karlsson samt brigaden signalskyddschef, Tomas Lund. 30

Samverkan pågår mellan företrädare för artilleribataljonens stab och Bertil Adam (brigadledningen).

Stabsassistenten Patrik Rang vid staben för 61:a luftvärnsArtilleri & Luftvärn bataljonen i full färd med att kopiera kartoleat.


BrigsStri 15 blev också en uppskattad möjlighet för stabsledningarna för såväl artilleriet som luftvärnet att besöka varandra och utbyta erfarenheter. På bilden diskuterar stabschef Mats Lövdahl (61.), bataljonschef Mikael Beck (d:o) med kollegerna via 91:a, stabschef Patrik Eriksson och bataljonschef Tommy Karlsson.

Luftlaget äter lunch!

BRIGSTRI 15

Sjukvårdsfunktionen inom staben hade ordnat Artilleri & Luftvärn ett eget litet "kryp-in" i form av ett mindre tält.

Majorerna Rick Grundevik och Håkan Törnlycke ingick under BrigStri i övningsledningen och agerade bland annat luftvärnsfunktionen inom Flygtaktiska staben.

Kjell-Åke Karlsson och Tomas Lund.

Henrik Nihleen är chef för brigadstabens bekämpningssektion.

Ulf Gullberg.

31


Rejäl effektivitetsökning för Finland tack vare AMOS-systemet – Jag skulle inte vara sanningsenlig om jag påstod att det var bättre förr. Tack vare vårt AMOS-system har vi ökat effektivitet för indirekt eld inom våra mekaniserade brigader markant. Det förklarade överstelöjtnant Mika Tauru, chef för Karelska artilleriregementet vid Karelska brigaden när han besökte Stockholm för någon månad sedan i samband med årets föreningsgemensamma seminarium. Överstelöjtnant Tauru avslutade en mycket givande eftermiddag då deltagarna bland annat fått höra en detaljerad beskrivning om den senaste marina underrättelseoperationen i Stockholms skärgård genomförd på ett både humoristiskt och personligt sätt av kommendör Eva Hasslum Skog, chef för fjärde ytstridsflottiljen vid Berga örlogsbas. Under seminariet fick även åhörarna sig till livs en intressant berättelse av företrädare för Luftsstridsskolan i Uppsala om vilken verksamhet som svenska försvarsmakten arbetar med i rymden. Mer om detta kommer i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn.

AMOS började införas i mitten av förra decenniet och har varit operativ sedan 2007. De senaste tre åren har fyra kompanier utbildats och erfarenheterna har varit många, konstaterar Tauru:

Rejäl personalminskning För den artilleriintresserade var det dock arbetet med att införa AMOS (Advance Mortar System)-systemen som rönte störst intresse. Finska armén förfogar idag över arton enheter med Patrias pansarfordon AMV som bärare. Varje kompani består av tre eldenheter, fem ammunitionsfordon, fyra MC-ordonnanser samt en kompaniledningsvagn (AMV). – Ett kompani har en bemanning på 69 personer jämfört med de dragna pjäskompanierna som består av 214 personer. Det har alltså blivit en markant effektivisering samtidigt som eldkraften ökat. Vi har inte heller lagt ned de äldre systemen utan de är fortfarande i fullt bruk, förklarade Tauru, vars regemente ansvarar för all utbildning av AMOS-systemen inom finska försvaret. 32

Chefen för fjärde ytstridsflottiljen vid Berga örlogsbas, kommendör Eva Hasslum Skog, Artilleri & Luftvärn


Amosvagnen har en besättning på fem personer; chef, skytt, förare samt två laddare. Bilden till höger visar skyttens och bilden i mitten visar laddarnas arbetsplatser.

– Bland annat inledde vi utbildning med att ha en laddare i vagnen men insåg ganska snabbt att det behövdes två laddare för att få bästa effekt av systemet. Idag har vi genomfört lyckade skjutförsök med en eldhastighet på tolv skott i minuten samt skjutit MRSI-eldstötar med åtta skott, säger regementschefen. MRSI är förkortningen av ”multiple round – simultaneous impact”, vilket innebär att ett antal skott avfyras inom en given tidsrymd med olika elevering och landar i stort sett samtidigt i målområdet.

Besättning fem personer En AMOS-vagn har idag en besättning på fem personer; chef, skytt, förare samt två laddare. – För vårt vidkommande har en viktig pusselbit i utvecklingsarbetet varit att systemet ska vara lätt att hantera då vi systemet bemannas av merparten värnpliktiga. Vi genomför de olika befattningsutbildningar inom åtta veckor och till detta kommer ungefär 30 skjutdagar samt lika många fältövningsdygn. – Med hjälp av AMOS har vi förmåga att snabbt ge eldunderstöd till den mekaniserade bataljonen och kan utan större problem följa med i bataljonens framryckning då AMOS-vagnen kan köra i hastigheter upp till hundra kilometer i timmen. Årets seminarium var ett gemensamt arrangemang mellan Pansarvärnsklubben, Granatkastarteknisk Förening samt Artilleri- och Luftvärnsklubben. Artilleri & Luftvärn

Joakim Lewin överlämnar en gåva till Mika Tauru, efter hans uppskattade föredrag om AMOS-systemet.

FAKTA AMOS Granatkastare med två 120 millimeters granatkastare med halvautomatiskt laddningssystem. Bäraren har plats för 48 granater och ammunitionsfordon kan 240 granater. Grupperingstid är mindre än 30 sekunder och omgruppering kan göras inom tio sekunder efter skott. Skottvidd 6-10 kilometer beroende på ammunitionstyp (indirekt eld). Även direkteld kan skjutas. Ammunitionstyper som finns idag är spräng, rök samt lysgranat.

33


Sökes: artilleriur Finnes: intresserad köpare Ligger det månne ett artilleriur i din byrålåda till ingen användning? I så fall har detta ur en intresserad köpare som heter Gunnar Setterwall som är före detta reservare vid A1. Gunnar önskar köpa ett välfungerande artilleriur av märket Lemania Tg 195. Är du intresserad av att avyttra ditt exemplar – ta då kontakt med redaktören (mailadress finner du på annan plats i tidskriften) så vidareförmedlar vi kontaktuppgifter. Ett artilleriur, hur användes det kanske de lite yngre läsarna undrar över? Enligt Bengt Ahlstedt, mångårig officer vid A 3 i Kristianstad, i dag ansvarig för instrument, samband och ledningsutrustning vid Artillerimuseet, anskaffades klockan under tidigt 50-tal och fanns kvar inom artilleriet en bit in på 80-talet. Klockan ingick i den personliga utrustningen för vissa stabsmedlemmar, artillerichefer, eldledare, batteriplatsbefäl (ansvarig för att korrigera för avvikelser från normvärden, till exempel väderförhållande, ammunition, pjäsernas läge samt uträkning av inställningsvärden för att pjäserna skulle träffa målet). Uret användes för att skapa enhetlig tid mellan de skjutande förbanden. För att nå överraskning och därmed öka artillerieldens verkan framförallt mot oskyddade mål var tidskravet vid skjutning med regemente (3-5 artilleribataljoner) plus minus fem sekunder. Tid meddelades från regementsstaberna till bataljonsstaberna som vidarebefordrade "rätt tid" till artillerichefer, eldledare och skjutande enheter. Under pågående strid gjordes detta i regel varje timme.

När artilleriurets knapp som sitter ovanför klockan 2 trycks in stannar klockan och sekundvisaren nollställs till 12-an. Samtidigt åker kronan ut, härmed blir minut- och timvisaren möjliga att ställa om. När kronan vid tidgivning trycks in startar klockan.

34

Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Stefan Jönsson Luftvärnsregementet Box 515 301 80 Halmstad Tel: 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2015 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftv채rn

35


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.