Artilleri nr 2-14

Page 1

Artilleri & Luftv채rn Artilleri-Tidskrift nr 2 2014Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 2 | 2014 | årgång 143 Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se

Innehåll Överste Stefan Jönsson Ny ordförande vid klubban_____________________________________________ 4 Joakim Lewin Inget nytt om Archer__________________________________________________ 5 Major Björn Isaksson Utbildningen är igång_________________________________________________ 6

Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se

Fires Conference 2014________________________________________________ 10

Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar.

Lars Mörrby Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte_________________________________ 13

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

Leif Mårtensson, museichef Artillerimuseet visar specialutställning___________________________________ 12

Flygvapenövning 2014________________________________________________ 14 Urban Schön, Försvarshögskolan och övningsdeltagare Nyttig övning för flygtaktisk stab ________________________________________ 18 Bodenartillerist ny chef för NBG 15______________________________________ 20 Återträff med Hawk i fokus____________________________________________ 24 Avtal klart om kvalificerade målflygtjänster_______________________________ 24 SAAB lanserar ny spaningsradarfamilj___________________________________ 25 Redaktör Stefan Bratt Luftvärnet på allas läppar_____________________________________________ 26 Omslagsbild: Två soldater från Alpha Romeo vid Verkanskompaniet står post i solnedgången vid den tillfälliga grupperingen av Hawkbatteriet på Ölands norra udde.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se  Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören.

3


Artilleri och Luftvärnsklubbens ordförande, överste Stefan Jönsson

En modern och väl fungerande förening Den sjunde maj fick jag förtroendet att ta över ordförandeklubban för Artilleri- och Luftvärnsklubben. En förening som verkat under tre sekel och som gav ut sin första tidskrift redan för 142 år sedan! Jag kommer att närma mig uppgiften med både ödmjukhet och respekt och ska naturligtvis försöka förvalta förtroendet på samma framgångsrika sätt som avgående ordföranden Anders Callert. Anders, som tillträdde i maj 2011, har under sina tre år som ordförande med stadig hand och kompetent bistånd från styrelsen utvecklat föreningen till en modern och väl fungerande förening.

Tidskrift med mycket hög kvalité Detta i tider då föreningslivet som helhet upplever ett vikande intresse. Föreningen har en tidskrift med mycket hög kvalité och en modern websida som tillsammans skapar stora möjligheter för oss att kommunicera aktuella frågor till en bred lyssnarskara. Anders Callert lämnar inte föreningen utan finns kvar som revisorssuppleant. Förutom en ny uppgift i föreningen har Anders också lämnat Artilleriregementet för en befattning i Högkvarteret. Jag vill tacka Anders för ett mycket gott jobb som ordförande. Jag kommer att följa den inslagna vägen och fortsätta föreningens utveckling. Ett utökat medlemsantal och bra klubbverksamhet är centrala områden i det fortsatta arbetet. Jag vill också passa på att tacka övriga som lämnade styrelsen och tidskriften i samband med årsmötet. Ert kompetenta stöd har varit till stor hjälp i föreningens arbete. Samtidigt vill jag hälsa nya styrelseledamöter och den nya biträdande redaktören välkomna och gratulera er till förtroendeuppdragen. 4

I Försvarsberedningens rapport framgår det att både artilleriet och luftvärnet kommer att utvecklas. Det kommer att bli en intressant tid framöver och hur försvarsbeslutet slutligen kommer att se ut. Jag uppmanar er alla att delta i debatten för att visa på kvalitéer och förmågor som våra truppslag står för. Jag uppmanar alla läsare som har intressanta artikeluppslag att kontakta redaktörerna för tidskrift och websida för att få till stånd en publicering. Det är tillsammans som vi gör tidskriften och webbsida intressant. Artilleri- och Luftvärnsklubben har en lång historia som den nya styrelsen nu har att förvalta och utveckla. Förre ordföranden stakade ut riktningen och den nya styrelsen tar nu över stafettpinnen och fortsätter på den inslagna vägen. Det kommer att vara både utmanande, intressant och roligt. Ta till vara sommaren och kommande ledighet. Njut och ladda batterierna inför höstens utmaningar.

Trevlig sommar! Artilleri & Luftvärn


Foto: Artilleriregementet

Inget nytt om Archer Sedan Norge beslutade att de inte längre ville vara med i ARCHER-projektet så har mycket tid och energi gått åt att försöka hitta en ny väg framåt, konstaterar Artilleri & Luftvärns biträdande redaktör, Joakim Lewin med god insyn i Archerprojektet. FMV och Bofors har nu nått en principöverenskommelse om en plan för hur vi ska gå vidare med den svenska delen av beställningen. Planen leder fram till leveranser av pjäser till Försvarsmakten runt årsskiftet 2015-2016. Fram till dess slutförs verifieringsarbetet och produktionen kommer igång i full skala. Den största risken för svensk del är bristen på lämpliga radioapparater för att skapa ett fungerande indirekt eldsystem 1).

Inga fördyringar För att förstå den fortsatta processen behöver man ha klart för sig hur avtalen är strukturerade. Norge (FLO) och Sverige (FMV) har ett avtal om att gemensamt utveckla och anskaffa ARCHER och att kostnaderna för detta ska delas. Avtalet innehåller möjligheter för ett land att säga upp avtalet så länge det andra landet då inte drabbas av fördyringar. I nästa steg har FMV, tillsammans med FLO, ett avtal med BAE Bofors som ska leverera systemet. Denna avtalskonstruktion innebär att FMV och FLO måste vara inbördes överens innan de kan agera mot BAE Bofors. Norge står fast vid att de vill avsluta projektet. Självklart vill de nå den bästa ekonomiska lösningen som möjligt relativt BAE Bofors. Bäst för Norge är att de får tillbaka det de redan har betalt så här långt, näst bäst att de slipper betala mer och sämst att de får betala nästan allt men inte får några leveranser. Vårt mellanstatliga avtal är tydligt i att Norges agerande inte får leda till ökade kostnader för Sverige så en överenskommelse blir ingen fördel för Norge om den leder

till att de måste kompensera Sverige för ökade kostnader. Alltså återstår för Norge att få till stånd en överenskommelse med BAE Bofors som dessa kan acceptera. – Jag har fått intrycket att Norge behöver få loss pengar till att anskaffa något annat artillerisystem än ARCHER, även om vi på FMV har svårt att förstå vad som skulle kunna vara bättre och billigare, säger en person med insyn i förhandlingsarbetet till Artilleri & Luftvärn

Ingen anledning till brådska Bofors har naturligtvis ingen anledning att ha bråttom att nå en överenskommelse som bara leder till att de får ekonomiska problem. I det läget projektet är och för att hålla tidsplanen så är alla stora och dyra delsystem och komponenter tillverkade och underleverantörerna är betalda. Då är det svårt att ge Norge ett lägre pris, i alla fall innan man ser att det finns någon annan kund. FMV ser en risk i att stora krafter läggs på att reglera det norska avslutet hos alla parter på bekostnad av det nödvändiga fokus som krävs för att leda ett komplext projekt. För Sverige innebär dagens läge en balansgång. Vi har många samarbeten med Norge och det är en viktig del i vår materielförsörjningsstrategi att samarbeta med våra grannländer även i framtiden. Vi är också beroende av att Bofors är ett fungerande företag som kan slutföra ARCHER-projektet till leverans, genom vår garantitid och sedan under en lång driftfas. I denna situation är det viktigt att komma ihåg att FMV mål är att sätta upp utrustade och fungerande artilleribataljoner.

1) Moderna mjukvarubaserade radioapparater använder något som kallas vågform. Vågformen definierar frekvens, bandbredd och många andra egenskaper. Moderna ledningsstödsystem, som exempelvis SLB, har ett behov av stor bandbredd för att utbyta stora datamängder. Nackdelen med stor bandbredd är korta sambandsavstånd och en vågform som på ett bra sätt stödjer SLB ger ett sambandsavstånd runt 2-3 kilometer, vilket är lite väl kort för artilleriets behov. Mycket arbete återstår att utföra innan en bra lösning nås för att få fungerande brigader.

Artilleri & Luftvärn

5


Överlämningsceremonin på A9 kaserngård. Foto: Viktoria Välilää A9.

Systemledaren för Archer, Björn Isaksson:

Äntligen är vi igång med utbildningen Den artonde oktober ifjol var en historisk dag. Då levererades de första Archersystemen till A 9. En dag som markerade starten på något nytt inom artilleriet, konstaterar systemledaren för Archer vid Artilleriregementet i Boden, Björn Isaksson. Fortfarande pågår diskussioner och förhandlingar mellan FMV och leverantören BAE Systems om vad som händer efter det norska avhoppet men Björn Isaksson rapporterar i denna artikel om att både befälsutbildning och utbildningen av insatsförband på Archer nu har dragit igång på fullt allvar. Efter nära tio år av utveckling och väntan på att få påbörja utbildningen på de nya systemen fick till slut Artilleriregementet de eftertraktade systemen. Direkt veckan efter överlämningen genomförde vi på Artilleriets Stridsskola (ArtSS) en metodvecka med skarpskjutning där skjutning enligt den metodanvisning för skarpskjutning utan eldledningssystem, det vill säga med övergångsmetoder och PC-dart som vi utarbetat. 6

Metodanvisningen hade vi tagit fram under våren och hösten och nu var det dags för verifiering. Verifieringsskjutningen gick mycket bra med endast ett smärre antal justeringar. Men jag vill vara tydlig, för att få full effekt av Archersystemet krävs ett fungerande eldledningssystem. Direkt efter denna genomfördes kompletterande utbildning av de första Archeroperatörerna från 911:a pjäskompaniet med efterföljande elddop. Artilleri & Luftvärn


Spridningsskjutning på Lomben I syfte att kontrollera hur den enda säkerhetskvalificerade granaten, en normal ammunitionskvalificering tar betydligt längre tid och resurser, från arvet från 77-systemet, spränggranat 77 A skulle fungera i det långa (L/52) eldröret, planerades tidigt in en spridningsskjutning med Sgr 77 A. Extra intressant var denna skjutning då granaten inte genomgått en fullständig ammunitionskvalificering. Kombinationen med de tyska laddningarna DM/72 på framför allt låga laddningar hade vid tidigare skjutningar visat sig ge ojämn utgångshastighet, V0.

I början av december förra året meddelade Norges regering avsikten att Norge lämnar projektet och inte går vidare med serieleveranserna. Vi på A9 tycker givetvis att detta är både synd och olyckligt, eftersom vi hade fått igång ett väl fungerande samarbete med de norska användarna. Utbytet av erfarenheter, samt att vi tillsammans utvecklade ett nytt artillerisystem, fungerade också mycket bra. Vi har inte heller fått någon tydlig förklaring till detta avhopp. Förhandlingar mellan FMV och norska FLO pågår och det återstår att se hur denna slutar.

Kortfattat beskriver jag resultatet av denna skjutning att spridningen på låga laddningar är högre än med haubits 77-systemet men något lägre på högre laddningar. Gamla artilleristiska kunskaper med längre spridning på längre skjutavstånd gäller alltså inte med denna kombination. Totalt sett så är dock inte Sgr 77 A optimal för detta långa eldrör. En anledning är att gördeln i princip är slut då granaten lämnar eldröret. En annat att V0-värdena har hög spridning, vilket även bekräftas av nedslagen i målterrängen.

Kompaniutbildningen

Artilleri & Luftvärn

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, lyder ett välkänt talesätt. Äntligen hade det blivit dags att på allvar utbilda det första insatskompaniet från 91. Artilleribataljonen, 911:a pjäskompaniet. Utbildningen av kompaniet startade i januari 2014, med målsättningen att redan under vårens övningsserie, kunna verka som ett pjäskompani med begränsad målsättning. En liten del av personalen som tidigare haft utbildning på prototypsystemen fanns kvar men 7


de allra flesta var helt outbildade så det kändes som en rejäl utmaning att på en begränsad tid utbilda kompaniet mot denna målsättning. Efter att ha genomfört formell grundläggande utbildning under fem veckor lämnade kompaniet regementet och gick ut på sina första batteridagar. Pjäserna fick då också för första gången lämna värmen i Archerhallen för några dagar. Då Archerpjäsen har en inbyggd operatörsträningssimulator genomfördes huvuddelen av denna övning torrt.

Denna granat fungerar avsevärt bättre i det långa eldröret. V0 - värdena är jämna och fina på samtliga laddningar och en längdspridning på skjutavståndet 20 km på cirka 200 meter var över all förväntan. Även skjutningar med övningsgranat 54-77Z har genomförts med bra resultat.

Batteridagarna följdes sedan av en kompaniövning samt veckorna innan påsk av en bataljonsövning. Under bataljonsövningen övades främst stridsteknik inom kompaniets ram samt att hela artillerisystemet med eldledare – stabsplats (Fire Direction Center, FCD) – samt skjutande pjäser skulle fungera. Återigen användes operatörsträningsmoden flitigt samt att momenten avslutades med en rejäl skarpskjutning.

Under hela tiden från det att A 9 fick de fyra första systemen så har det funnits ett stort intresse att besöka samt följa vår verksamhet. Flera olika delegationer från HKV, MSS Karlberg, riksdagens parlamentariska Försvarsberedning, Wiendokumentet samt inte minst Schweiz arméchef är några av de som besökt A9 och tagit del av vårt nya system under hösten 2013 samt innevarande vår.

Felrapportering

Bataljonens krigsförbandsövning

Under all utbildning samt vid övningar har användarna även uppgiften att skriva ner fel och annat som uppstår. Dessa rapporter ligger sedan till grund för den återrapportering som A9 gör till FMV och BAE Systems Bofors i syfte att förbättra slutligt seriesystem så mycket som möjligt.

Under större delen av våren och fram till sommaren så kommer 92. Artilleribataljonen genomföra två krigsförbandskurser samt en avslutande krigsförbandsövning med skarpskjutning. Då 92. Artilleribataljonen till huvuddelen består av tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) till skillnad från 91:a som har kontraktsanställda soldater ska det bli intressant att genomföra denna utbildning.

I skrivande stund (slutet av april) är denna rapportering snart uppe i ca 500 rapporter …

Major Björn Isaksson Major Björn Isaksson arbetar vid Artilleriets Stridsskola och har sedan mitten av förra decenniet arbetat som projektledare för Archersystemet. Idag är Isaksson Försvarsmaktens systemledare för införande av Archersystemet.

8

Om vi möjligen var lite besvikna på resultatet från den tidigare spridningsskjutningen med Sgr 77 A skulle denna besvikelse gå över rätt fort när vi genomförde spridningsskjutning med Sgr 77 B Basflöde.

Inte minst blir det en utmaning som heter duga att under en så pass begränsad tid utbilda operatörer. Efterföljande utvärdering kommer säkerligen innebära en uppdatering av utbildningsplanerna? Efter semestern i år är det återigen 91. Artilleribataljonen och 911:a pjäskompaniet som disponerar pjässystemen. Efter ett par batteridagar och en kompaniövning ska förbandet delta i övningen ”Höstlöv 2014”. Under denna övning kommer samövning med andra förband genomföras för första gången med systemet.

Artilleri & Luftvärn


ODIN

Fire support system ODIN FSS offers advanced Fire Support for guns and mortars in various organizational structures. It is a distributed computer based field artillery fire control system making fire support more effective on battery, battalion, brigade and division levels.

WORLD CLASS - through people, technology and dedication www.kongsberg.com Artilleri & Luftv채rn

9


Fires Conference 2014

USA pekar ut vägen mot framtiden USA fortsätter att satsa på en stark teknikutveckling inom både artilleri och luftvärn. Att den amerikanska soldaten är bra tränad och rätt utrustad är en nödvändighet och när budgeten krymper minskar man framförallt på numerären. Det är några av de slutsatser som den svenska delegationen gör av årets upplaga av Fires Conference i Fort Sill, USA. – Att delta i Fires Conference är värdefullt. Årets konferensprogram bestod av en väl avvägd mix mellan dagsaktuella problem och vad som är på gång i framtiden säger Henrik Knape, chef för ArtSS. I närtid ser US Army det som viktigt att återta kunskapen att understödja brigad och division. Detta är något som gått förlorat under de senaste tolv åren. Materiellt har man tillfört mycket nytt så fokus ligger på att utbilda och öva chefer och förband. I det längre perspektivet ser man en värld som kommer att förändras allt snabbare. Detta ställer krav på att amerikanska förband kan agera i alla konfliktnivåer, överallt och tillsammans med andra. Det finns en stark övertygelse om att samarbete med partners runt om i världen är en förutsättning för att kunna lösa US Armys framtida uppgifter och detta visar sig genom en tydligt förändrad attityd till partners och allierade.

Akuta sambandsfrågor Även för USA är sambands- och nätverksfrågorna de som det är mest akuta att få en lösning på. Här tar man ett krafttag för att bättre koppla ihop sina luftvärnsförband i närtid. Förmågan att kunna bekämpa UAV-er är prioriterad då man 10

ArtLv-klubbens medlemmar som besökte Fires Conference. Från höger: Anders Nyström, Per Järbur (SAAB), Stefan Jönsson, Joakim Lewin samt Henrik Knape.

ser att detta är en teknologi som blir allt mer spridd. Verkansmässigt finns ett behov att för eldrörs- och raketartiller ersätta ammunition med substridsdelar (DPICM). I övrigt satsar man utvecklingsresurserna på system med längre räckvidd och hög precision, där även en 52-kalibers kanon med laddautomatik studeras. Det finns en önskan att kunna hålla nere antalet olika system. Ju fler uppgifter man kan lösa med samma pryl desto kostnadseffektivare blir det när det gäller underhålls och utbildningskostnader. Kostnaderna för många av dagen system är inte långsiktigt hanterbara ens för USA och de är beredda att investera i nya system för att få ner kostnaderna vid övning och insats.

Nya navigeringssystem Även USA har insett att det också finns svagheter med att vara helt beroende av GPS och detta kommer sannolikt att påverka utvecklingen av nya system. Framtida produkter behöver ha bättre lösningar för att kunna navigera och uppnå precision även om man inte har tillgång till GPS. Artilleri & Luftvärn


Henrik Knape och Anders Nyström vid den nya M109A7 Paladin PIM.

– Det händer mycket i luftvärnsfunktionen just nu. I mina diskussioner med den amerikanska skolchefen för luftvärnsskolan, översten Christopher Spillman, framgick det att de har samma situation som vi med ett starkt fokus på luftförsvarsförmåga och att man trots generella neddragningar ser en kraftsamling mot luftvärnsfunktionen, säger överste Stefan Jönsson, chef Lv 6. Inom framförallt luftvärnsområdet finns en stark trend mot Electric Fires. Detta omfattar bland annat HMP, laservapen samt railguns (vapen där projektiler avfyras med elektrisk ström istället för krut). I en inte alltför avlägsen framtid ser man framför sig laservapen framförallt för skydd av baser (C-RAM) och för att bekämpa UAV-er. – Den nya generationen vapen där lasern nu är en realitet kommer att innebära stora förändringar eller "game change" som amerikanerna utrycker det. Vi från Lv 6 är mycket nöjda med seminariet och besöket av skolan med vår elev kapten von Knorring, sammanfattar Stefan Jönsson sina intryck. Artilleri & Luftvärn

FAKTA FIRES CONFERENCE Fires Conference genomförs årligen på US Army Fires Center of Excellence i Fort Sill som är ansvariga för såväl artilleri som luftvärn. Årets konferens hölls 5-7 maj med temat Deep Future 2025 and beyond. Den svenska delegationen från Försvarsmakten och FMV bestod av överstelöjtnanterna Henrik Knape och Anders Nyström samt Joakim Lewin som artillerirepresentanter. Från luftvärnet deltog Stefan Jönsson samt majorerna Fredrik Skoglöf, Andreas Westermark och Johan Siivola. Vill du veta mer om konferensen, besök:

http://sill-www.army.mil/fires-conference

11


Kristianstad firar 400 år

Artillerimuseet visar specialutställning Den gamla artilleristaden Kristianstad med fästning, regemente och Artillerimuseum firar under 2014 400 år. Något som också uppmärksammas av Artillerimuseet. genom specialutställningen: ”Kristianstad, fästnings- och garnisonsstad i 400 år”. Fästningar har alltid en nära koppling till artilleriet. Fästningen Kristianstad byggdes av danske Christian IV, blev svensk 1658 och verkade i cirka 250 år. Redan 1658 hade en artillerigarnison växt upp som 1794, blev en del av Wendes artilleriregemente. Garnisonen utökades 1915 genom I 24 (som blev I 6 och sist P 6). Staber kom och bildade den ledande militära förläggningsplatsen i södra delen av landet; militärområdesstab, fördelningsstaber, försvarsområdesstab, förvaltningar, värnpliktsverk för att nämna några enheter. Idag är det endast hemvärnet som ensam representerar det militära i staden. Det finns således mycket att historiskt beskriva. I specialutställningen ingår också ett internationellt tema om fästningsstäder från 1600-talet i Norden med anknytning till Sverige som omfattar Tallinn, Narva, Jönköping och Kristianstad. Alla har dessutom på olika sätt en knytning till Erik Dahlbergh. Vi har genom detta fått värdefulla kontakter med Estland och deras militärhistoriska museer.

Alla pjäser utställda För museet i övrigt kan nämnas att utställningen av positionsartilleriet nu är i ordning. Alla landets kvarvarande pjästyper finns utställda varav flera är unika. Sambands- och ammunitionsutställningarna är omgjorda. Samlingen av 1940-talsfordon har utökats genom en lastterrängbil, Volvo även kallad ”rundnosen”. Att få ordning på ”rundnosen” har krävt ett omfattande arbete av vår verkstad. Våra permanenta 12

Från positionsartilleriutställningen: närmast en 12 cm m/ 1885-1912 och bakom en 8,4 cm kanon m/1894-1906.

Bild från fästningsutställningen 2014 med väggen visande Kristianstad fästnings historia. I utställningen finns historik, bilder, kartor, modeller och unika föremål.

utställningar är också i ordning och det finns alltid något nytt även där. Mer information om museet, öppettider med mera hittar du på vår hemsida, www.artillerimuseet.se Hoppas att vi ses under sommaren! Text: Leif Mårtensson, Museichef. Artilleri & Luftvärn


Jönsson efter Callert

Årsmötet valde ny ordförande Vid årsmötet som genomfördes på Tre Vapen den sjunde maj med ca 30 deltagare valdes chefen för Luftvärnsregementet överste Stefan Jönsson till ny ordförande för Artilleri- och luftvärnsklubben. Stefan var sedan tidigare med i styrelsen som vice ordförande. Överste Anders Callert avgick efter tre år som ordförande. Årsberättelser och ekonomisk berättelse godkändes av årsmötet. Bokslutet för 2013 visar på en vinst på 25 000 kronor. När det gäller den ekonomiska berättelsen framkom synpunkter på hur balansrapporten är utformad och att räntefonderna ger dålig avkastning. Utformningen av balansrapporten skall rättas upp till protokollet från årsmötet. När det gäller räntefonderna har styrelsen redan beslutat att placeringen skall ses över under 2104. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen och revisorer valdes enligt det förslag som framlades. Förutom ordförande blev även Thomas Bjerregaard A 9, Johan Andersson, Saab Electronics Defense och Lars-Göran Rutgersson, FMV, invalda i styrelsen.

Beröm för tidskriften Budgeten för 2014 godkändes. Kassören informerade om att ständiga medlemmars fond som nu är bokförd som en skuld till medlemmarna kommer att lösas upp under en tid av 4-5 år och bokföras som eget kapital. Tidskriften fick beröm för den höga kvalité den har med läsvärda artiklar och bra grafisk utformning. Jonas Granberg tilldelades medalj ur John Lidnèrs donationsfond för sitt författarskap i Tidskriften men kunde inte närvara vid årsmötet. Joakim Lewin (2013), Niklas Edelswärd (2010) och Stefan Hansson (2011) har tidigare tilldelats medalj ur John Lidnèrs donationsfond men inte kunnat närvara vid utdelning. De tilldelades nu medaljen av mötes-ordföranden Anders Callert. Johan Pekkari, Joakim Lewin och Anders Callert vilka avgår ur styrelsen tackades för ett gott arbete. Text: Lars Mörrby, sekreterare.

Ett 30-tal medlemmar besökte årets årsmöte då Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet valdes till ny ordförande efter överste Anders Callert (bilden t.h). Artilleri & Luftvärn

13


Flygvapenövning 2014

Stor samsyn om luftförsvarets utformning -Är det där riktiga målplottar? Den mångårige och erfarne luftvärnsofficeren tror knappt sina ögon. På skärmen som visar aktuellt luftläge syns en stor röd prick. Flera divisioner stridsflygplan redo för strid. Inte långt därifrån väntar nästan lika många jaktplan på att slå tillbaka anfallet. Kulmen på årets Flygvapenövning 2014 är inledd! Flygvapenövning (Fvö) 2014 den 16-20 maj där luftvärnet var en naturlig del av de övade enheterna, visade flera prov på massiva flyginsatser från ”fiendesidan”. Därmed anser många involverade att övningen blev ett välkommet trendbrott då flygvapnet valt att kraftsamla stora resurser till övningen och ge realistiska övningsförutsättningar för luftvärnets stridande enheter. ­- Jag ska ärligt säga att jag inte sett så mycket flyg i luften på bra många år. Det känns bra att vi fortsätter att utveckla en tätare samverkan mellan oss, flygtaktisk chef och de flygande förbanden, säger en av stabsmedlemmarna inom 61 luftvärnsbataljonen. 14

Glipa tätas Naturligtvis borde det inte vara någon udda företeelse att luftvärnet och flygvapnet samövar men på senare år har det uppstått en glipa mellan de två vapengrenarna när det gäller större samövningar. Sämre ekonomi och ett större fokus på internationella insatser är två orsaker till glipan, som nu ska tätas. Första ansatsen till denna ”tätning” och återgång till ett normalförfarande, gjordes några veckor före Flygvapenövningen då Lv 6 arrangerade luftförsvarsdagarna i Halmstad 2223 april där förutom luftvärnets representanter stora delar av Flygvapnets ledning samt representanter för Flygvapnets förband och skolor deltog. Artilleri & Luftvärn


Bataljonschefen har lämnat bataljonsstabens grupperingsplats i trakten av Mönsterås och ska ut på förbandsbesök i sitt splitterskyddade stridsfordon.

Artilleri- och luftvärnsklubbens nyvalde ordförande, överste Stefan Jönsson, diskuterar pågående övning med major Johan Kempe.

Under mötet togs beslut om ett framtida gemensamt förhållningssätt som rätt och slätt innebär att de två vapengrenarna ska bli mer ”tighta” med varandra: – Definitivt. Alla berörda är helt införstådda med att flygvapnet och luftvärnet ska samverka närmare med varandra. Vi upplever från båda håll att våra förmågor är mer efterfrågade i det nya omvärldsklimatet, säger överste Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet.

Samsyn råder Han betonar också att de nu råder en samsyn om att luftförsvaret består av flygvapnet och luftvärnet. Luftvärnet tillhör armén men löser viktiga uppgifter i samverkan med flygvapnet (ett exempel är som under Fvö skydd av flygbas). – Flygvapnet och luftvärnet är ömsesidigt beroende av varandra. Vi skyddar era grupperingsplatser och ni skyddar oss och våra baser. Det säger ”Garlic”, en av flygförarna från F 17 i Ronneby som under Fvö ombaserats till en av de få krigsbaser som återstår i flygvapnets organisation. ”Garlic” tar de sista tuggorna av dagens lunch utanför divisionens Artilleri & Luftvärn

En eldenhet Hawk grupperad i utkanten av Oskarshamns hamn. 15


Bataljonschef, överstelöjtnant Fredrik Zetterberg. Till höger JAS 39 Gripen, klar för start.

tillfälliga stabsplats för divisionen innan han går tillbaka för briefing om nästa flyguppdrag. Snart kommer han och kollegorna ”Rhino” och ”Diver” och går genom skogsridån på väg till de väntade Griparna uppställda vid bana Helge Norr. Nu ska de ”röda” få sig en match … Innan start säger ”Garlic” att all flygande personal är tacksamma och ödmjuka för samarbetet med luftvärnets enheter: – Skydd av flygvapnets baser har i alla tider varit en viktig uppgift för luftvärnet och är det självfallet fortfarande. Dock har det direkta samarbetet när det gäller samövningar varit mer modest de senaste åren men jag vet att vi från båda sidor arbetar för att förbättra samverkan, säger ”Garlic”.

Mitt besök på krigsbasen gav också vid handen att det även för vissa officerare inom basbataljonen, som utgör den naturliga kontaktytan för luftvärnet i samband med gruppering och annat stöd, var länge sedan de fysiskt träffat på luftvärnsförband i samband med övningar. En av luftvärnets stridsledare, battle captain, nickar instämmande när jag berättar om flygförarnas och divisionsledningens ståndpunkter och tar tacksamt emot berömmet. – Det är så som vi också känner. Men, det är lika viktigt att de övningar vi genomför blir så realistiska att de driver vårt samarbete framåt och stärker det ömsesidiga beroendet, säger Battle Captain. 61:a bataljonschef, överstelöjtnant Fredrik Zetterberg, som också var övningsledare, är mycket nöjd med övningens resultat: – Definitivt. Men, för mig är det ingen överraskning att våra soldater och officerare har en mycket hög kompetens. Vi fick också ett glatt besked av Försvarsmaktens generaldirektör, Peter Sandwall som besökte oss under övningen. Han ansåg att bataljonen kommit mycket längre i sin utveckling och kompetens än vad han hade förväntat sig, säger Zetterberg.

Studier pågår om basskydd De nya tag som nu tas för att öka effekten av samverkan har bland annat visat sig genom att F 17 och de två divisionerna 171:a och 172:a under några år agerat kvalificerad ”motståndare” i samband med luftvärnets egna bataljonsövningar, senast i samband med övningen Lea i november 2013 som Artilleri & Luftvärn rapporterade om i nummer 4 2013. Parallellt med detta pågår också gemensamma studier om hur flygbaser ska skyddas i olika aspekter. 16

Sambandssoldaterna Christoffer Rosén och Nikolai Larsen gjorde något av "examen" under Flygvapenövning då deras befattningsutbildning (BFU) avslutades med deltagande i övningen. Artilleri & Luftvärn


”Mycket att vinna” Han lovordar också arbetet som nu sker med att skapa större möjligheter och samarbete mellan flygvapnet och luftvärnet: – Vi har så mycket att vinna på att utveckla förmåga till samverkan mellan oss och flygvapnet, inte minst flygtaktisk chef, som i de allra flesta fall styr våra möjligheter att engagera motståndaren. Blir vi ännu bättre på att nyttja våra gemensamma resurser på ett samordnat sätt över vitala områden får motståndaren en rejäl nöt att knäcka. Biträdande övningsledaren, major Jens Björklund som jobbat hårt med att planera övningen är också nöjd med utfallet: – Övningen bjöd på mycket flyg med både taktiskt uppträdande och telekrigsåtgärder. Bataljonen visade upp en god förmåga att taktiskt röra sig och hålla sig ett steg före sin motståndare. Samtidigt löste man sin uppgift att vara eldberedd när så krävdes. Uppgiften kunde lösas tack vare ett gott arbete av alla ingående delar i bataljonen, såväl enskild drivmedelssoldat som bataljonsledning. När förbandet övar tillämpat sätts alla förmågor på prov, och bataljonen bestod provet med glans, konstaterar Jens Björklund. Artilleri & Luftvärn har med all säkerhet anledning att återkomma till hur samarbetet mellan flygvapnet och luftvärnets utvecklas i kommande nummer.

Utan fungerande samband står sig luftvärnets eldenheter och radarstationer sig slätt.

FAKTA Befattningen/ledningsnivån Högre taktisk chef finns inte längre inom Försvarsmakten. Luftvärnsbataljonen (som är direkt underställd chef till armétaktisk chef, ATCH) understöder i vissa lägen Flygtaktisk chef, vilket nu övades i samband med FvÖ. Högre taktisk chef var en ledningsnivå som tidigare fanns när Flygtaktisk stab betraktades som två olika nivåer (högre och lägre taktisk). Idag finns endast taktisk nivå, med cheferna Flygtaktisk chef, Armétaktisk chef samt Marintaktisk chef. Dessa lyder i sin tur under Chefen Insats (som stöds av insatsstaben).

Artilleri & Luftvärn

17


Nyttig övning för flygtaktisk stab För Flygvapnets del syftar flygvapenövningarna inte bara till att öva flygförbanden utan också till att öva den Flygtaktiska stabens (FTS) förmåga till ledning av dessa – oavsett om det rör sig om flyg- och helikopterförband, basförband, stridslednings- och luftbevakningsförband (STRIL) eller understödjande luftvärnsförband. Övningen syftar vidare till att öva FTS interna förmåga att under kris eller krig samtidigt leda insatser och bedriva planering på kort och lång sikt. Ledningen av insatser omfattar också ledning av funktioner - till exempel logistik. För att en tillräckligt komplex övningssituation skall kunna skapas övas Flygtaktisk chef och hans stab både genom att planera och leda insatser med de deltagande ”skarpa” förbanden och genom att tvingas hantera spelade moment.

Brett spektrum För de deltagande flygförbandens del har det handlat om att öva ett brett spektrum av uppgifter – allt från luftförsvar till sjö- och markmålsbekämpning eller flygtransport. För att detta skall fungera måste också basförbanden lösa sina uppgifter att betjäna flygförbanden och STRIL-organisationen svara för förvarning och ledning. För luftvärnsförbanden handlar det om att skydda flygbaser eller om att komplettera stridsflyget i luftförsvaret av svenskt territorium. Uppgifterna har lösts inom ramen för spelade uppgifter som från den operativa nivån ställts till Flygtaktiskt chef – inklusive uppgifter att understödja Armé- och Marintaktisk chef. Årets flygvapenövning genomfördes dessutom parallellt, och delvis integrerat med, en svensk-finsk marin övning. 18

Chefen för första flygdivisionen vid F 17 Adam Nelson, har avslutat ett av många flygpass och hans flygande kollegor väntar på uppdragsutvärdering.

Internationella erfarenheter Flygvapenövningen är inte den enda övning under vilken processer, procedurer och ledningsmetoder vid FTS övas och utvecklas. Man bedriver också regelbundet särskilda ledningsövningar, ofta tillsammans med andra staber och ledningar. De metoder och rutiner som efterhand vuxit fram är baserade på de senaste årens övningar i kombination med erfarenheter från nationella och internationella insatser. I korthet handlar det om att arbeta på ett sätt som innebär att man är internationellt interoperabel samtidigt som metoderna anpassats till svenska förhållanden och resurser. Förberedelserna för övningen har till stor del varit en uppgift för Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala som tillsammans med representanter för de deltagande förbanden också svarat för övningsledning och spelgrupper. Luftstridskolan stödjer också fortlöpande FTS med utveckling av ledningsmetoder. Text: Urban Schön, Försvarshögskolan och övningsdeltagare. Artilleri & Luftvärn


Force protection is our mission As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, lethality and survivability of troops deployed in harm’s way, and also enables the networking of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of products in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

19


Ett skyttekompani från K3 är en av de enheter som ingår i Nordic Battlegroup 15. Foto: Samuel Pardon, NBG 15.

Bodenartillerist chef för NBG 15 Samtalet från högkvarteret i Stockholm kom mitt under pågående mission i Afghanistan hösten 2012. ”Vi vill att du ska vara chef för Nordic Battlegroup 15”, sa rösten med adress till Bodenartilleristen och översten Torbjörn Larsson. Han leder nu arbetet med den tredje svenskledda EU-stridsgruppen från och med förra årsskiftet. – Samtalet från högkvarteret var ärligt talat det som jag minst hade förväntat mig just då. Då kändes också frågan ganska avlägsen eftersom jag var mitt upp i att leda styrkan FS 23. Men, efter lite betänketid och samtal med familjen var vi eniga om att jag skulle acceptera uppdraget, berättar Torbjörn Larsson.

Säkerhetspolitiskt instrument I snart två år har alltså Artilleri- och Luftvärnsklubbens tidigare ordförande vetat om att han ska leda Battlegroup 15 med insatsberedskap första halvåret 2015. Det säkerhetspolitiska verktyget som EU-stridsgrupper utgör har ännu inte varit insatta i någon insats även om det flera gånger har varit nära. Vissa enheter inom stridsgrupper har aktiverats, till ex20

empel den svenska flygenhet med Jas 39 Gripen som agerade i samband med den internationella insatsen i Libyen i april 2011. – Jag vill nog vända på ditt resonemang och säga att jag anser att alla stridsgrupper har varit ”använda” i den meningen att de har funnits insatsberedda och därmed utgjort ett säkerhetspolitiskt instrument för den politiska ledningen inom EU, säger överste Larsson. För att en stridsgrupp ska aktiveras och inleda en insats krävs ett enhälligt beslut av de 28 medlemsländerna. – Om beslut fattas har alltså jag som befälhavare ett oerhört starkt mandat att stötta mig emot då det de facto är 28 länder som backar upp mitt agerande, konstaterar Torbjörn Larsson. Artilleri & Luftvärn


Radie på 600 mil Från första januari nästa år förfogar Torbjörn Larsson över en fullt insatsberedd, multinationell styrka som kan sättas in var som helst inom en radie av 600 mil från Bryssel. Ett förband som består av bland annat flygunderstöd (Jas), mekaniserad bataljon utrustad med bland annat nya pansarterrängbil 360, helikoptrar för sjuktransport, transportflygplan, sensorer, granatkastarpluton och logistikbataljon för att nämna några exempel. Till skillnad från den förra stridsgruppen, BG 11, har det skett rekrytering av personal i mycket mindre omfattning till BG 15. – Stridsgruppen består till huvuddelen av stående förband. För svensk del har därför ordinarie förband tilldelats en uppgift att ingå med lämpliga enheter i stridsgruppen. vilket innebär att till exempel det varit en sak för chefen Luftvärnsregementet att avdela personal och material som ska ingå i den Local Air Picture-enhet, förklarar Torbjörn Larsson.

– Om beslut fattas har alltså jag som befälhavare ett oerhört starkt mandat att stötta mig emot då det de facto är 28 länder som backar upp mitt agerande.

Som befälhavare har han själv tillgång till den så kallade Rörliga operativa ledningsfunktionen (ROL) som också är ett stående förband i Sverige. ROL med säte i Enköping förstärks nu med ett antal befattningar, bland annat ett 40-tal utländska officerare. – Detta är definitivt en stor skillnad jämfört med BG 11 då mitt högkvarter redan nu är aktivt och genomför planeringsåtgärder samt till stora delar består av samma personal som ingår i Försvarsmaktens ROL. Det innebär att vi inte behöver bygga staben från grunden utan genomför ett utbildningspaket på sexton veckor. Samma sak gäller andra enheter som ingår i stridsgruppen. Artilleri & Luftvärn

Överste Torbjörn Larsson provar skyttens plats i en av de finska eskorthelikoptrar som ingår i den finska sjuktransporthelikopterenheten. Vapnet är en Gatling HMG-kulspruta med hög eldhastighet HMG. Foto: Mats Bergström.

Vill ha med Archer Som artillerist tvekar inte Torbjörn Larsson med att säga att han saknar förmåga till grovkalibrig indirekt eld och även ett effektiv luftvärnsskydd. – Som artillerist skulle jag naturligtvis gärna ha sett att vi kunde fått med en enhet med indirekt eld-förmåga. Denna skulle bland annat kunnat ha haft en funktion när det gäller att visa styrka (”show of force”) gentemot en motståndare. – Jag vill dock betona att syftet med stridsgruppen inte är att strida utan i första hand att utgöra skydd för till exempelvis humanitärt arbetande enheter eller befolkningsgrupper. Torbjörn Larsson hoppas att framtida stridsgrupper som leds av Sverige har med ett större inslag av indirekt eld-enheter. – Nästa gång vi ska bidra med enheter till en stridsgrupp så är det min uppfattning att vi ska överväga att en Archerpluton kan ingå i stridsgruppen. Det skulle vara ett mycket bra tillskott för att kunna visa förbandets styrka och förmåga till precisionsbekämpning. 21


Stor nytta av artilleribakgrund

Sverige störst

Torbjörn Larsson har genomfört två missioner i Afghanistan och han säger att han utan tvekan haft stor nytta av sin bakgrund som artillerist: – Första gången jag var befälhavare i Afghanistan var den general som var kårchef för den afghanska armén i norra delen av landet, artillerist. Då vi tillhörde samma truppslag kom vi varandra mycket nära på kort tid. Detta hade jag mycket nytta av och vi fann varandra ganska snabbt.

Som fallet varit tidigare är det svenska bidraget med material och personal störst i NBG 15 – cirka 1 900 personer medan övriga länder som Irland, Finland, Estland, Lettland och Litauen och Norge bidrar med ytterligare 500 soldater och officerare. P 7 har den största andelen personal då förbandet bemannar den mekaniserade skyttebataljon som utgör stommen av BG 15.

Ledarskapsmässig nytta, säger Torbjörn och funderar en stund på min fråga: – Det som jag fick ett tydligt svar på i Afghanistan var att all den utbildning vi som officerare och Försvarsmaktsanställda fått är utan tvekan fullt tillräckligt för att verka i en internationell miljö. Det är liksom ”check in the box” på varje punkt, säger Torbjörn Larsson med stolthet i rösten. – En svensk soldat och officer, som jag ser det, behöver aldrig ens fundera på om han eller hon har tillräcklig kompetens för att verka i en internationell miljö. Det har vi!

De två EU-stridsgrupper som Sverige haft ansvar för har båda drabbats av materielförsörjningsproblematik. En annan utmaning som överste Larsson ser framför sig är logistiken. Mycket materiel ska under kort tid transporteras till ett mer eller mindre okänt område. En flaskhals som måste lösas är tillgång till rent vatten: – Logistiken i sig är en stor utmaning. Mitt förband ska ha en uthållighet på 30 dygn med egen försörjning. Hittar vi inte vatten lokalt utan vi måste föra in vatten från större avstånd kan det bli problem för förbandet att verka så som vi vill. Vattensituationen är mycket central för våra möjligheter att ha handlingsfrihet, konstaterar Torbjörn Larsson.

Logistiken för stridsgruppen är en av utmaningarna att lösa före och under en insats, konstaterar överste Torbjörn Larsson. Foto: Combat Camera, Försvarsmakten. 22

Artilleri & Luftvärn


FAKTA Svenska förbandsenheter i NBG 15: Ledningsregementet P 7 (71:a bataljonen) K 3 Livgardet Ingenjörregementet Luftvärnsregementet Trängregementet Helikopterflottiljen F 7 F 17 F 21 Försvarsmedicinskt Centrum

Stab- och ledningskompani samt elektronisk krigsföringsenhet Mekaniserad skyttebataljon Skyttekompani Militärpoliser samt vissa specialenheter Reducerat ingenjörkompani samt Geo-supportgrupp (tar bland annat fram kartunderlag) Underrättelseenhet 23 (spaningsradartropp) Del av logistikbataljon samt sjukvårdskompani med operationsresurser Helikopter Black Hawk-enhet Transportflygplan TP 84 Hercules JAS 39 Gripen inklusive stödförband Stab för flygande förband samt flygbasenhet Sjukhuskompani

Utländska förband/enheter: Irland Finland Norge Estland Lettland Litauen

Spanings- och underrättelseförband Sjuktransporthelikoptrar samt militärpoliser och transportenhet Del av logistikkompani samt militärpoliser Spaningsenheter och CIMIC-funktion Snabbinsatskompani (Quick Reaction Force) Vakt och Eskortpluton till ledningskompani

Fakta EU Battle Group: EU har alltid två stridsgrupper i beredskap som ska kunna sättas in nästan vart som helst i världen. Under det första halvåret 2015 är Nordic Battlegroup 15, NBG 15 en av dessa. NBG och övriga stridsgrupper är ett av flera viktiga instrument i EU:s krishanteringsförmåga. Stridsgrupperna ska kunna delta i EU:s krishanteringsoperationer i den inledande och oftast svåraste fasen. De ska under en begränsad tid, maximalt fyra månader kunna lösa uppgifter i hela konfliktskalan, från humanitär hjälp till väpnad strid för att skilja två stridande parter åt. Inom tio dagar efter beslut om insats ska de första enheterna ur stridsgruppen vara på plats och lösa uppgifter i konfliktområdet.

Artilleri & Luftvärn

23


Återträff med Hawk i fokus Den 29 maj, på självaste Kristi Himmelsfärdsdag, samlades lätt grånade män vid Lv 4:s gamla kasernplan i Ystad. Det var dags för återträff bland gamla ”krågeskyttar”, alltså personal i tidigare Hawkförband. De forna bataljonscheferna Sven Hansson och Thomas Andersson hade tagit initiativ och ordnat återseendet. Före lunch samlades ett 40-tal personer och självpresentationer följde därefter på mässens veranda som på året är en 100-årig byggnad. Redan i samband med den lätta lunchen märktes det på ljudvolymen att detta blir en dag av mycket trevligt utbyte. Emil Sjörup, idag museichef på Ystads Militärmuseum tog efter inmundigandet av de härliga primörerna befälet. Rundvandring på regementsområden och en entusiastisk visning av de historierika föremålen i det gamla CUI-förrådet stod på schemat. En exposé från 90-talet ända in i framtiden svarade major Johan Kämpe från LvSS för. Många minnen väcktes till liv

Ett besök på Ystads militärmuseum ingick som ett av inslagen under återträffen för personal i tidigare Hawkförband.

och med denna publik fanns det många tillfällen för ett antal kniviga frågor. Sammantaget en fantastiskt trevlig eftermiddag och kväll där allas mening verkade vara - ”detta får vi göra om”! Stort tack till Sven och Thomas som ordnade denna oförglömliga dag. Text och foto: Lars-Erik Lindberg.

Klart med avtal om kvalificerade målflygtjänster – Äntligen är det nya målflygavtalet klart. Nu vet vi vad som gäller för flera år framåt vilket är skönt efter en lång period av osäkerhet och tillfälliga lösningar. Det säger överstelöjtnant Lars Mörrby, materielsystemansvarig för luftvärn inom Försvarsmakten och en av dem som våndats över den utdragna upphandlingsprocessen. För vem som skulle utföra målflygtjänster har varit långt ifrån klart den senaste tiden. När FMV proklamerade att Saab Flight Operations, tidigare Nyge Aero, erhållit kontraktet överklagades det av en annan leverantör. Sedan dess har överklagan legat för behandling hos domstol men nu är det alltså klart att Saab får kontraktet. Ett kontrakt som gäller under perioden 2014-2020, och är värt cirka 300 miljoner kronor. Kontraktet innebär att Saab fortsätter att leverera målflygtjänster med flygplan som är specialutrustade för olika typer av uppdrag som krävs av den 24

svenska Försvarsmakten. Verksamheten är ett helhetsåtagande där Saab levererar framförallt målbogsering och störflygning. Inom ramen för helhetsåtagandet ingår även underhåll och modifiering av flygplan och utrustning. – Vi har vunnit det nya kontraktet i stark internationell konkurrens och det är en viktig bekräftelse på Saabs förmåga att leverera tjänster av hög kvalitet. Vi har ett långt och nära samarbete med Försvarsmakten kring detta område och kontraktet är av stor betydelse för vår verksamhet i Nyköping, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef för Support and Services inom Saab. Artilleri & Luftvärn


©Saabgroup

©Saabgroup

En helt ny familj av spaningsradar lanseras nu av Saab Electronic Defense Systems (EDS). Bilden till vänster visar en möjlig konfiguration av den nya Giraffe 1 X. Ett kortdistanssystem försedd med AESA-teknik och har avancerade 3D- funktioner.

SAAB lanserar ny spaningsradarfamilj Den tolfte maj inleddes lanseringen av en ny familj spaningsradarsystem från Saab Electronic Defense System (EDS). En lansering som nu rullar vidare under hela året. Nästa aktivitet för SAAB sker i samband med den stora försvarsmaterielmässan Eurosatory i Paris i slutet av juni då befintliga och potentiella kunder informeras om de nya produkterna – Vi startade denna lansering, som för oss är en stor milstolpe, då vi hade bjudit in ett antal seriösa journalister från en rad utländska facktidskrifter, bland annat Janes Defence. Utfallet blev bra och resulterade i ett flertal initierade artiklar, konstaterar Johan Andersson, ansvarig för den nordiska affärsutvecklingen inom EDS. Artilleri & Luftvärn

Saab utökar sin produktportfölj inom spaningsradar med fem helt nya radarsystem för land och sjö. Detta innebär att produktfamiljen Giraffe nu också omfattar luftövervakning med lång räckvidd, vilket innebär att det nu finns Giraffealternativ för alla typer av behov på marknaden inom luftspaning/luftförsvar både för land och sjö. Saab, som arbetat i mer än 30 år med så kallade aktiv elektronisk styrd antenn-teknik (AESA) bedöms ligga fler år före konkurrenterna med denna nya generation av AESA-teknik för land och sjöradar. Artilleri & Luftvärn kommer att återkomma med ett utförligare reportage om den nya radarfamiljen senare i höst. 25


Luftvärnet – på allas läppar? Ibland är det svårt att förstå vad som händer. I flera år har det varit i stort sett knäpptyst från den politiska ledningen om att Försvarsmakten måste tillföras ytterligare resurser, inte reduceras ytterligare. Men så beslutade sig herr Putin för att skramla en hel del med sina stående elitförband och vips dök även tidigare mycket motsträviga herrar som Anders Borg upp på estraden och deklarerade att det är läge för en ökning av försvarsanslagen. Jo, jag vet – jag är raljant men jag kan inte låta bli. Självklart är det bra att sittande politiska ledning, och även den ledning som kan komma att ta över efter den 15 september, är eniga om att den Försvarsmakt som idag finns inte är tillräcklig. Problemet är att försvars- och säkerhetspolitiska frågor är mycket, mycket långsiktiga. Så när en ökad förmåga anslagits av politikerna tar det minst tre år, oftast mer för att effekten ska komma. Men, en sänkning av anslagen, slår nästan omedelbart. Jag har nu varit med och bevakat försvarsfrågor sedan slutet av åttiotalet och fortsätter att häpnas över att politikerna aldrig lär sig hur långsiktigheten av en försvarsdoktrin! Visst ska luftvärnet, som verkar vara på allas läppar just nu, få nya system men frågan är vem som ska sköta dessa system om inte personalrekryteringen får mer fart? Vem ska sköta utbildningen av nya system när det fattas officerare? Frågorna är som vanligt ganska många och svaren finns inte förrän om något år. Jag bara hoppas att vi i och med Ukrainakrisen nu sett en bestående förändring om hur den svenska politikerkåren kommer att arbeta med försvars- och säkerhetspolitik. För hotet finns mot vårt land och jag tänker göra allt vad som står i min makt för att en möjlig angripare ska få ett så stort helsike som möjligt om han har planer på en attack mot mitt land. Jag vill också passa på att tacka alla er som framför ert gillande över de tidskrifter som redaktionen producerar. Inte minst fick jag ta del av många ryggdunkningar å redaktionens vägnar i samband med vårt årsmöte. Det värmer! Det ska bli intressant, spännande och stimulerande att fortsätta göra tidskriften med en regementschef för luftvärnet som klubbordförande. Det var många år sedan en luftvärnare ledde vår förening. Välkommen, överste Stefan Jönsson! Redaktör Stefan Bratt 26

Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Stefan Jönsson Luftvärnsregementet Box 515 301 80 Halmstad Tel: 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2014 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftv채rn

27


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.