Artilleri nr2-2013

Page 1

Artilleri & Luftv채rn Artilleri-Tidskrift nr 2 2013


2

Artilleri & Luftv채rn


Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 2 | 2013 | årgång 142 Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 Linköping, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Innehåll Redaktören har ordet Har vi ett insatsförsvar eller inte?_________________________________ 4 Välbesökt årsmöte_____________________________________________ 6 Överste Stefan Jönsson Luftvärn – en efterfrågad förmåga________________________________ 8 Major Anders Broberg OS-övervakning ger Sverige internationellt renommé_________________ 10 Kapten Rein Pella och kapten Mattias Hansson Arthur-systemet moderniseras__________________________________ 14 Överstelöjtnant Mattias Elfström ”Operator Seminar” i Halmstad__________________________________ 16 Löjtnant Niklas Collin Radarsystem i unikt samarbete__________________________________ 18 Kapten Arne Lannergren Arméns vädertjänst går en spännande tid till mötes___________________ 20 Major Niklas Edelsvärd Fordonsmonterad granatkastare_________________________________ 24 Omslagsbild: Provskjutning pågår. Den israeliska granatkastaren Cardom testas av israelisk militär. Cardom har levererats i över 1 000 exemplar och kan bli aktuell i samband med en kommande svensk upphandling. Foto: Elbit Entrepr. Formgivning: Westberg & Höök Design AB   Tryck: Rolf Tryckeri AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören.

3


Redaktör Stefan Bratt

Har vi ett insatsförsvar eller inte? Frågan i rubriken verkar vara berättigad med tanke på de senaste månadernas aktuella debatt om vår försvarsförmåga. Det sorgliga är, enligt min syn, att för oss som har inblick i Försvarsmakten och dessutom är engagerade i den pågående utvecklingen, är inte dessa uppgifter någon större nyhet. Det är klart att med två brigader som inte ens är fulltaliga så är stridsvärdet och handlingsförmågan begränsad. Det bästa med debatten är väl att den har blivit mer publik och att fler kanske fått upp ögonen för hur illa ställt det är med vår försvarsförmåga relaterat till de hot som vårt land kan ställas inför. Jag trodde, kanske väl naivt, att när nu regeringen skulle få en minister med officersbakgrund som främsta företrädare för försvarspolitiken, skulle det också bli en annan grundsyn på vikten av att skapa ett uthålligt försvar. Men, moderata Karin Enström verkar vara lika blind som sin föregångare, Sten Tolgfors, när det gäller bristerna i försvarsplaneringen. Inte minst vittnar ett stycke från en debattartikel i Dagens Industri den 28 februari på att Enström fortsätter likt Tolgfors att agera som ”apan”, inget sett, inget hört, inget förstått. Politiken är det inte något fel med, ”bara” styrningen av Försvarsmakten: ”Försvarsmakten har inte kunnat underbygga sin uppfattning om problemen med myndighetens långsiktiga ekonomi 4

på det sätt som krävs för att regeringen ska kunna förhålla sig till den. Nu redovisar FM en komplettering av sin syn på den långsiktiga ekonomin. Det kommer därefter att krävas omfattande analyser av underlaget. Jag ser dock redan nu framför mig att det kommer att behövas förbättrad styrning av Försvarsmakten. En utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att Försvarsmaktens verksamhet ska hålla sig inom de av riksdag och regering givna ramarna.” Jag säger bara – suck! Det som Enström siktar in sig på är brister i materielplaneringen. Tror jag det, när stora delar av den budgeten bara består av ett större projekt som är en flygande tingest. Som tur är har moderaterna några mer klarsynta allianskollegor som folkpartiets Allan Widman. Han hymlade inte med att Försvarsmakten måste tilldelas ökad ram när han gästade Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte. Läs gärna mer om Widmans intressanta iakttagelser i en text som publicerats på vår webbplats - artlvklubben.se

Artilleri & Luftvärn


Force protection is our mission As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, lethality and survivability of troops deployed in harm’s way, and also enables the networking of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of products in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Välbesökt årsmöte antog nya stadgar Antagande av delvis nya stadgar samt en försvarspolitiker på rejält stridshumör. Så kan Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte den 12 februari summeras. Samtidigt kunde också ordföranden Anders Callert glädjande konstatera att årsmötet var ovanligt välbesökt. Kanske var en anledning till att årsmöteslokalen i stort sett var fullsatt att folkpartiets försvarspolitiske talesman, Allan Widman höll ett öppenhjärtligt och skulle det visa sig, uppskattat anförande (se särskild artikel) på temat försvaret och dess framtid. Mötesformalia var tämligen raskt överstökat då avgående revisorerna Anders Lindström och Bo Romedahl efter diverse genomgångar av sedvanliga handlingar var tydliga med att föreslå ansvarsfrihet för styrelsen. Ett förslag som mötet fastställde.

Avgående ledamöterna Johan Magnusson, Ulf Sundberg, Stefan Hansson, Lars-Erik Lindberg, Anders Nyström samt Börje Nyqvist tackades för sin insats av omvalde ordföranden, Anders Callert. Ett stort tack efter många års värv riktades också till revisorerna. Nya revisorer är Jan Ohlsson och LarsErik Lindberg. För goda och stilistisk väl formulerade texter i Artilleri-Tidskrift belönades Joakim Lewin med medalj från John Lindnérs donationsfond.

Ständigt medlemskap avskaffat Efter att klubbsekreteraren Lars Mörrby gått igenom alla förslag till ändringar i stadgarna fastställdes även dessa. Bland annat finns från och med nuvarande verksamhetsår inte längre möjligheten att teckna ständigt medlemskap då ett sådant medlemskap inte har en positiv effekt för klubbens ekonomi. För de som redan är ständiga medlemmar sker inte någon förändring. Stadgarna anpassades också till klubbens nya namn, Artillerioch Luftvärnsklubben samtidigt som beslut fattades om att ändra namnet på tidskriften. Inom styrelsen blev det en rejäl nydaning då hela sju nya medlemmar valdes in. Nya i styrelsen är Luftvärnsregementets chef, överste Stefan Jönsson, chefen för Artilleriets Stridsskola, överstelöjtnant Henrik Knape, Nils Carlsson A 9, Urban Schöön Lv 6 (tjänstgör på HKV/FTS), Anders Högrell A 9 (tjänstgör på HKV/ATS), Per Öhrström Lv 6, produktledare luftvärn på FMV samt Anders Persson från BAE Systems Bofors (industrirepresentant). 6

Ordförande Anders Callert avtackar ledramot Ulf Sundberg.

Årsmöteslokalen på FMV i Stockholm var i det närmaste fullsatt när årsmötet genomfördes. Artilleri & Luftvärn


ODIN

Fire support system ODIN FSS offers advanced Fire Support for guns and mortars in various organizational structures. It is a distributed computer based field artillery fire control system making fire support more effective on battery, battalion, brigade and division levels.

WORLD CLASS - through people, technology and dedication www.kongsberg.com Artilleri & Luftv채rn

7


Högaktuell debatt

Få av Artilleri & Luftvärns läsare har väl lyckats undgå senaste tidens försvarsdebatt. En debatt som påbörjades med ÖB:s uttalande i Svenska Dagbladet vid nyår om Försvarsmaktens förmåga till uthållighet. En debatt där framtida luftvärn hamnat i fokus. Kraftfullare system som Patriot, bibehållande av robot 70-systemet och allt placerat på Gotland är några av debattens inslag. Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet i Halmstad ger sin syn på den aktuella debatten: Varför mer och kraftfullare luftvärn och varför just nu, kan vara berättigade frågeställningar. Tittar vi tillbaka på försvarsbeslutet 2009, som fortfarande är det gällande, beställdes det luftvärn som vi de facto idag har. Sedan dess har vårt fokus på internationella insatser förskjutits till förmån för det territoriella försvaret av Sverige och i denna transformering blir luftförsvaret en viktig förmåga. 2010 fick Försvarsmakten uppgiften att återuppta den territoriella försvarsplaneringen och sedan dess har ett flertal olika planer utvecklats. Det är utifrån denna planering som vi ska se besluten om anskaffning av ”Super-JAS” och anskaffningen av luftvärnsrobot 98 tillsammans med ett nytt ledningssystem till luftvärnet. För luftvärnets del är självfallet besluten välkomna! Underlaget för det som vi kallat Insatsförmåga luftvärn, där de nya systemen ingår, har varit klara sedan våren 2012 och väntan på regeringsbeslutet har varit fylld av både hopp och förtvivlan. Luftvärnsregementet står nu väl rustat för att åter8

Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

Luftvärn – en efterfrågad förmåga

igen få införa nya system, en synnerligen tacksam uppgift. Förutom detta pågår även ett intensivt arbete för att ta fram underlag för att om inte en alltför avlägsen framtid hitta en ersättare till robot 97. I studierna Semper metam contingimus tittar vi bland annat på hur lång räck- vi når alltid målet. vidd, hög mättnadsgrad och olika typer av kvalificerade sensorer möter dagens och morgondagens hotbild. För att få en uppfattning om operativ användning och kostnader för befintliga system besöker vi ett antal länder som har system med längre räckvidd och följer bland annat ländernas verksamhet med skarpskjutningar. Som avslutning skulle jag vilja gå tillbaka till debatten om nya luftvärnssystem och hur den gestaltar sig. Många debattörer tar sin utgångspunkt i ett system som man tror sig känna till, exempelvis Patriot eller Nasams, och menar att just det systemet kommer att lösa alla våra problem. Ur mitt perspektiv är det fel väg att gå. I våra studier tittar vi på de förmågor som krävs Artilleri & Luftvärn


Överste Stefan Jönsson Överste Stefan Jönsson inledde sin militära bana på Lv 4 i Malmö. Han tillhörde förbandet fram till 1993 då han flyttade med familjen upp till Norrtälje och dåvarande Lv3. Innan han tillträdde posten som chef för Luftvärnsregementet var han projektledare för den multinationella samordningen av EU:s Nordic Battlegroup 11.

för att ett nytt system ska vara kraftfullt och effektivt byggt för framtiden. Till detta kopplas försvarsplaneringen med dess behov av operativa luftförsvarsförmågor, inte bara luftvärn, och det är dessa sammanvägda operativa krav som ett nytt luftvärnssystem ska kunna möta. På Luftvärnsregementet har vi påbörjat införandet av det framtida luftvärnet och om ett par år kommer vi att se resultatet i form av nya operativa luftvärnsförband. Resan dit är fylld av utmaningar och nya erfarenheter men vi är väl förberedda för att leva upp till vårt motto ”Semper metam contingimus” - vi når alltid målet.”

Robotsystem 98 har nu börjat att anskaffas för införande i Försvarsmakten senast år 2017. De första stegen i anskaffningsarbetet har nu genomförts av Försvarets Materielverk. Artilleri & Luftvärn

9


En hård tidsplan underlättar

OS-övervakning ger Sverige högt internationellt renommé Det började med erbjudande om en kopp kaffe. Resultatet av denna timslånga fikastund blev ett unikt samarbete där svensk radarförmåga fick visa sig på styva linan i samband med fjolårets sommar-OS i London. Ett OS där två radarstationer (UndE 23) vakade över Londons luftrum i jakt på ovälkomna farkoster. Ett samarbete som givit Sverige högsta betyg internationellt. Anders Broberg från Luftvärnsregementet berättar mer och delar med sig av de erfarenheter som gjorts. ”Anders, may I buy you a cup of coffee?” Detta frågade Storbritanniens representant på en kafferast under ett möte på NATO:s högkvarter i Bryssel för tre år sedan. Jag har deltagit som Sveriges representant på dessa möten sedan 2001 och det tog mig själv ett par år innan jag förstod varför kafferasterna är över en timme långa. Efter denna inledande trevare inleddes två parallella arbeten. Den ena delen bestod av tekniskt arbete för att se hur det gick att koppla ihop våra enheter med brittiska ledningsstruktur. Den andra delen, som var mycket svårare, var beslutsgången.

Sekretess på högsta nivå Under det första året bedrevs arbetet med att granska specifikationer, diskutera med experter och hålla många föredragningar. Det var inte helt enkelt då sekretessen var mycket hög.

10

Två brittiska luftvärnsofficerare visar hur invisningen av missilsystemet Rapier går till.

Mötena och föredragningarna planerades in under de ordinarie mötena eller i anslutning till samövningar som redan var beslutade. På så sätt sparades resor in och vi behövde inte ansöka om resor med detta syfte. Det tog mer än ett år med dessa förberedelser innan vi fick en officiell förfrågan från brittiska försvarsmakten. Detta innebar att vi gick in i ett nytt skede och vi började med rekognosering, tekniska kontroller och utbildning. Den första stora åtgärden var att vi under en annan övning grupperade på den tänkta platsen för att kontrollera om den uppfyllde de tekniska kraven. Detta var också första gången som vi tog med våra radaroperatörer. Under denna provgruppering startades även arbetet med att ordna samband och logistik. Detta visade sig vara mycket bra då det var mycket svårt att få både boende och samband utkopplat under OS-perioden.

Artilleri & Luftvärn


Major Anders Broberg

Det kostade oss lite tid – brittiska försvaret betalade noten!

Major Anders Broberg tjänstgör i regementsstaben på luftvärnsregementet och har varit representant i NATO/PFP arbetet sedan 2001. Han har tidigare varit plutonchef, kompanichef och bataljonchef inom brigadluftvärnet.

Viktigt med interoperabilitetstester Det tekniska arbetet såg inte så svårt ut. Efter granskningarna av våra gränssnitt så visade det sig att endast mindre ändringar behövde göras för att det engelska ledningssystemet skulle kunna ta emot våra måldata. Men, när vi kopplade ihop systemen kom ett antal saker fram i dager som inte framkommit tidigare. Det var också ett antal gränssnitt som inte passade. För att vi skulle kunna kommunicera med deras kryptoutrustning fick britterna tillföra en router som anpassade vårt utgående gränssnitt till deras krypto. Detta påvisade vikten av interoperabilitetstester. Verifieringar inom den egna organisationen är inte tillräckligt då det ofta är luckor i specifikationerna eller olika tolkningar. I den tekniska lösningen ingick också säkerhetsackrediteringen. Det var en utmaning att få vårt system ackrediterat för inkoppling i ett NATO SECRET nät. Deras säkerhetsexpert var dock imponerad över vårt säkerhetsarbete och den ackrediteringsprocess som vi själva har. Det underlättade också att ha en väldigt hård tidsplan. Det var ingen som funderade på alternativet att skjuta upp OS-invigningen på grund av att ackrediteringen inte var klar.

Artilleri & Luftvärn

Två stycken radarstationer av typen Und E 23 arbetade under nästan två månader i sträck med att bevaka luftrummet över London i samband med sommar-OS 2012.

11


Förevisning för engelsk general.

Luftläget över London är mycket komplicerat med ett stort antal flygplan som trafikerar de stora kommersiella flygplatserna.

Svenske operatören, förste sergeant Alexander Benson, i arbete.

Validering av brittiska underrättelseledare Efter lite omprov så genomfördes nya tester och vi kunde gå vidare till inkoppling av en riktig radar: Nu var det dags att få vår radar godkänd för övervakning av luftrummet. Det började dåligt eftersom vi konstant visade höjdfel. Det tog en hel dag innan felet upptäcktes. Vi hade ställt in grupperingshöjd i meter och i mottagarutrustningen var det angivet i fot. Efter två veckors verifiering och utbildning av de brittiska operatörerna blev vår radar godkänd. Nu skulle vi bara validera de brittiska sergeanterna. Vi hade stor hjälp av det valideringsprogram som Sverige har deltagit i de senaste åren. 12

Det är samma som vi har använt för att validera vår förmåga i de Battle Groups som vi deltagit i. Jag tog helt enkelt NATOvalideringen och testade britterna mot dessa krav. Som vanligt är förberedelserna a och o. Efter alla förberedelser var det bara att gruppera och övervaka luftrummet. Det fungerade precis som planerat, d.v.s. helt utan problem. Vi hade spaning dygnet runt med en bemanning bestående av en brittisk sergeant, som var chef, och en svensk. Detta samarbete fungerade utmärkt.

Artilleri & Luftvärn


Missilsystemet Rapier grupperat i anslutning till OS-området.

Två månaders övervakning Vad har då detta gett oss? Vi har tillämpat den interoperabilitet som införts. Vi har övat, utbildat och validerat både system och utländska operatörer. Vi har övervakat luftrummet över London i nästa två månader i sträck. Allt detta har gett oss erfarenheter och kompetenser som vi inte hade tidigare.

Var det värt priset? Det kostade oss lite tid - brittiska försvaret betalade notan! Artilleri & Luftvärn

Specialistofficeren, förste sergeant Carl Eberstein poserar framför en av de två radarstationerna i utkanten av London. 13


Skyddsförmågan ökar

Ny fordonsplattform när Arthur-systemet moderniseras Försvarsmaktens befintliga förmåga till artillerlokalisering ska förlängas intill år 2030. Det nuvarande systemet, artillerilokaliseringsradarbandvagn 2091 A/B, har kommit nära sin tekniska livslängd. Samtidigt som systemet renoveras kommer också Försvarsmakten att öka skyddsförmågan. Nuvarande fordonsplattform tillåter inte någon ökning av vikten varför en ny bärare för Arthur ska införas i organisationen från och med år 2017. Idag bidrar ett Arthurförband med förmågor som: • Spaning i syfte att lokalisera, klassificera och lägesbe stämma utskjutningsanordningar för indirekt bekämpning. • Alarmering av förband som är nära förestående att utsättas för indirekt bekämpning. • Bekämpning (counter-battery fire) inom ramen för högre chefs order med tilldelade resurser för indirekt bekämpning. • Kontrollskjutning. Inskjutning av UP samt eldledning i syfte att kontrollskjuta eget förband. Arthur är den engelska förkortningen för Artillery Hunting radar. Den nya artillerilokaliseringsradarbandvagnen kommer framöver gå under arbetsnamnet Artillerilokaliseringsbandvagn 4191 (artlokrrbv 4191). Packning av radarhyddan 10 fot. 14

Upptäcker 100 mål i minuten Arthur modell A kan klassificera mål som artilleri på 20 km avstånd, granatkastare och raketer på 30 km med en normal noggrannhet på ca 20-100 m. En Arthurenhet kan lokalisera 100 mål per minut samt rapportera 15-20 mål per minut. Sambandskvaliteten är gränssättande. När nu renoveringsprogrammet inleds kommer det tekniska systemet även anpassas till det aktuella behovet på stridsfältet genom att skalskydd, beväpning, digitalt ledningsstödsystem och ökad miljötålighet tillförs.

Operatör i framvagnen År 2010 gav Försvarets Materielverk de första seriebeställningarna till SAAB:s affärsenhet Electronic Defense Systems (EDS) avseende ARTHUR Mod C. Systemet har verifierats för flera länder i en 13-fots radarhydda för terränggående lastbilar. SAAB har på uppdrag av FMV genomfört en fördjupad studie av RENO Arthur med ny bandvagn som primär fordonsplattform. Under studien har SAAB haft systemansvaret att integrera arbetet mot leverantör av ledningsstödsystem och en möjlig fordonstillverkare. Nuvarande koncept är att utgå från C-modellen och minska den till en 10-fots radarhydda genom att flytta operatörsutrymmet till bärarens framvagn. Studien slutfördes 2012 med en fullskalig mockup-analys av radarmodulen för att verifiera uppfyllnad av krav. Resultatet av studien var att SAAB visade att det var möjligt att uppfylla kraven. Underhållsmässighet, packning, skalskydd och Artilleri & Luftvärn


miljötålighet har särskilt studerats. Även integreringen av bäraren har studerats och en mockup av framvagnen har använts för att pröva installationer av skärmar, vapenfästen mm.

Bandvagn 410 Primär bärare blir Bv 410 (utveckling av BAE Systems Hägglunds BVS 10 Mk2) som införs i Försvarsmakten under 2013. Ledningssystem med bland annat Stridsledningssystem Bataljon (SLB) införs. Det fördjupade konceptet av ”Artlokrrbv ny” är ett avancerat artillerilokaliseringssystem bestående av integration av följande delsystem: radarmodul, fordonsplattform, digitalt förbandsledningssystem, sambandssystem, positionerings- och navigationssystem, radararbetsstationer med presentationsenheter, yttre beväpning med rökkastare samt skyddsinstallationer.

Projektledarna för RENO av Arthur, kapten Rein Pella och kapten Mattias Hansson. Båda författarna är verksamma vid Artilleriregementet i Boden. Mattias Hansson är försvarsmaktsingenjör vid Artilleriavdelningen på ArtSS och Rein Pella är systemledare för Arthur.

Artilleribataljon 2017 Ny Artillerilokaliseringsradar avses att ingå i Försvarsmaktens förband med start från 2017 vid såväl nationella som internationella insatser. Föreslagen organisation bygger på att hela radarplutonen har samma fordonstyp och att en ledningsresurs tillförs från sensorkompaniet i Artilleribataljonen, beroende på uppgift. FMV och dess norska motsvarighet FLO förhandlar om ett förlängt tekniskt samarbetsavtal, Technical Agreement Arthur (TA Arthur), som ska reglera ett fortsatt samarbete kring radarsystem och ledningsstödsystem. Samarbetsavtalet förväntas godkännas av regeringen under 2013. Målet är att FMV levererar ett livstidsförlängt artillerilokaliseringssystem till Försvarsmakten när insatsorganisationen 17 (IO 17) införs. Artilleri & Luftvärn

Radarmodul på BVS10. 15


Nyttiga erfarenhetsdiskussioner under”Operator Seminar” i Halmstad I en tidigare artikel (AT 3/2009) beskrev jag framtagningen av ”Radar Data Interchange Memorandum of Understanding” (RDI MOU) som är ett avtal mellan Sverige, Storbritannien och USA syftande till att de tre länderna skall dela med sig av och gemensamt utveckla sina kunskaper rörande användningen av svenska radarstationer för motåtgärder mot angrepp med raketer, artilleri- och granatkastargranater (C-RAM eller ”Counter Rockets, Artillery and Mortars”). Avtalet gäller i sju år och ger framförallt möjligheter till samarbete rörande spaningsradarn UndE 23 (GIRAFFE AMB) och artillerilokaliseringsradarn ARTHUR. Båda dessa radarstationer har förmåga att upptäcka RAM-mål och avgöra varifrån de avskjutits och var de kommer att slå ner. Inom ramen för detta RDI MOU genomfördes ett seminarium med deltagare från Sverige, Storbritannien, USA och Australien vid Lv 6 i december 2012. Avsikten är att även Australien skall delta i det fortsatta utbytet av kunskaper. 2012 års ”Operator Seminar” var det andra i serien av seminarier genomförda inom RDI MOU. Det första seminariet hölls vid Lv 6 i december 2010. 16

Före seminariet genomfördes en teknikdemonstration i Karlskoga där Saab EDS visade upp sitt nya MRAM-system (”Multi Sensor RAM”), vilket gör det möjligt att koppla ihop flera radarstationer och på så sätt öka möjligheterna att hitta granater i luften och dessutom sänka reaktionstiderna vid sådan upptäckt. MRAM består i första hand av mjukvarukomponenter som kan korrelera plotdata på ett nytt sätt. Seminariet öppnades av chefen för Lv 6, överste Stefan Jönsson, och bestod av ett antal intressanta föreläsningar. Först ut var Saab EDS som berättade om framtida utvecklingsmöjligheter för UndE 23. Därefter redogjorde varje nation för den Artilleri & Luftvärn


Deltagare från fyra länder samlades på Lv 6 i Halmstad med chefen för Luftvärnsregementet som värd för att byta erfarenheter om användningen av Arthur- och UndE 23-systemen.

nuvarande statusen avseende sina C-RAM-radarstationer. Särskilt intressant var den presentation som Artilleriregementet höll avseende utvecklingen av ARTHUR. Eftersom Sverige nyligen genomfört en operation med UndE 23 under OS i London presenterades också denna i detalj och gemensamt av brittisk och svensk personal. En mycket intressant presentation hölls av kapten Robert Humeur som skrivit avhandlingen ”Radar detection of artillery rockets”. I denna avhandling beskrivs mycket tydligt hur grupperingsgeometrier kan påverka möjligheten till upptäckt av RAM. Artilleri & Luftvärn

Avslutningsvis presenterade amerikanerna sitt ”Forensics”koncept, något som närmast kan beskrivas som ett systematiskt arbete för att samla in erfarenheter och säkerställa att de kommer den framtida utvecklingen till godo. Sammantaget utgjorde 2012 års ”Operator Seminar” ett mycket bra möte mellan de fyra nationerna där presentationer och diskussioner ledde till en viktig kunskapsuppbyggnad på C-RAM-området. Text: Överstelöjtnant Mattias Elfström, svenskt projektledare som leder arbetet med RDI MOU.

17


Högtryck i planeringen inför Battle Group 13

Radarsystem i unikt samarbete Nu är det högsta fart i arbetet för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet med den kommande insatser i Battle Group 13 (EUBG 13), en EU-stridsgrupp som leds av Storbritannien under andra halvåret 2013. Vid en koordineringskonferens i EU den 23 april 2009 deklarerade Sverige sin avsikt att delta i den brittiska stridsgruppen. Övriga deltagande länder förutom Sverige och Storbritannien är i nuläget Lettland, Litauen och Nederländerna. Det svenska styrkebidraget består av stabsofficerare samt ett förband bestående av en Luftvärnsunderrättelsepluton UndE 23, en Artillerilokaliseringsradargrupp ARTHUR, en CBRN-pluton (Chemical, biological, radiological, and nuclear defense) samt stödresurser. Bataljonen från Storbritannien som har ansvar för beredskapen är 42nd Commando Royal Marines. Beredskapstiden är från 2013-07-01 till 2013-12-31 (stridsgruppen ska kunna verka under insats i 120 dagar från sista beredskapsdag).

Gemensam sensorenhet Tidigt i planeringsskedet initierades från lägsta nivå ett samarbete mellan Artilleriregementet och Luftvärnsregementet eftersom radarsystemen kan lösa flera gemensamma uppgifter. En av dessa uppgifter är funktionen att varna för inkommande indirekt eld från motståndaren. ARTHUR-enheten och UndE 23-enheten arbetar för att skapa en gemensam sensorenhet för att stödja Storbritannien under EUBG 13. Enheterna har övat tillsammans under en stabsövning i Storbritannien i början av 2013. Under våren kommer sam18

En Arthurgrupp från Artilleriregementet kommer att ingå i den brittiskledda stridsgruppen 2013, BG 13.

övning att genomföras i Sverige innan den svenska styrkan kommer att åka över till Storbritannien för att samöva med hela stridsgruppen.

Unikt samarbete Samarbetet mellan ARTHUR och UndE 23 är unikt och enheterna ser det som mycket positivt att få samarbeta med varandra och dra lärdomar om hur radarsystemen tillsammans kan nyttjas. Enheten tror att samarbetet kommer att utveckla radarsystemen. Samarbetet skall förhoppningsvis inte vara unikt för EUBG 13 utan att detta är en start på ett utvecklat samarbete mellan Artilleriregementet och Luftvärnsregementet inom radarsystem. En artikel och bilder från övningen i Storbritannien kommer att publiceras i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn. Text: Löjtnant Niklas Collin, radarplutonchef Artilleriregementet. Artilleri & Luftvärn


sandbeck.no

Reliable and Accurate Technology S e c u r i n g t h e

With Nammo ammunition your soldiers are prepared when training suddenly becomes reality.

F u t u r e

www.nammo.com

Artilleri & Luftv채rn

19


Införande nära förestående

Arméns vädertjänst går en spännande tid till mötes Enligt traditionen är artilleriet ansvarigt för tidstjänst och vädertjänst inom armén, detta för att kunna samordna den tunga elden till tid och rum. Arne Lannergren, som är väderplutonchef reder i denna artikel ut vad som händer inom vädertjänsten och hur framtiden för funktionen kan komma att bli: Först vill jag ta chansen att berätta lite om hur utvecklingen ser ut för vädertjänsten i stort inom armén. I samband med utbyte av karthantering RT90 till UTM/WGS84 infördes även ett nytt väderformat – METCM, Meteorological Computer Message. Detta har ersatt det traditionella höjdvärde som tidigare använts, en anpassning för internationellt bruk. Formatet kan tas fram av flygflottiljernas meteorologer och även vid Försvarsmaktens Centrum för Meteorologi och Oceanografi, METOCC. Eftersom det rör sig om prognoser kallas underlaget för höjdprognos (HP), vilka används för rimlighetskontroller av de egna uppmätta höjdvärdena.

Prognosens rymdtäckning eller yttäckning, tillsammans med vilka parametrar och med vilken upplösning i markplanet samt tätheten i tidsstegen, bestämmer storleken på data som sänds från vädercentral och hur långt ut i leden de ograverat kan gå. Det är inte ett olösligt ”problem” då data kan skalas av osignifikanta decimaler. Projektet är tänkt att återupptas 2013, med FMV i ledartröjan denna gång. Det är ännu inte fastställt att det skall införas då det ur säkerhetsaspekt krävs att underlaget prövas vid skjutning.

Den lätta varianten av vädersonderingsutrustningen är en ombyggd bandvagnskärra 1922.

Mycket att vinna Försvarsmakten har mycket att vinna på att införa ett internationellt gångbart format, en prognos, närmare bestämt Meteorological Gridded Message (MTGM), där brukaren själv väljer vilka av de 36 giltiga parametrar som skall nyttjas. En prognos med framräknat kommande väderförhållanden i ett eller flera tidssteg. Det medger större rörelsefrihet för såväl pjäser som artlokradarstationer över ytan sett till väderunderlaget. 20

Artilleri & Luftvärn


Kapten Arne Lannergren Väderplutonchefen kapten Arne Lannergren, är idag ansvarig för vädertjänsten inom armén. Arne Lannergren är från början luftvärnsofficer men valde att omskola sig i samband med att dåvarande luftvärnsbataljonen vid I 19 lades ned år 2005. I samband med Artilleriregementets omlokalisering från Kristinehamn till Boden gick Arne Lannergren en specialutbildning om meteorologi och vädertjänst inom armén.

En nytta för indirekta eld-funktionen

Måste ”riktas fel”

Varför har Försvarsmakten och den indirekta bekämpningen nytta av Vädersonderingsutrustning (VSU)?

Pjäser och i viss mån robotar måste riktas ”fel” vid avfyring för att verkansdelarna ska träffa på rätt ställe så önskad effekt uppnås. Dessutom inom så kort tid som möjligt för att verkan skall uppnås med så liten ammunitionsinsats som möjligt, eftersom granaters väg genom luften mot målet påverkas av den atmosfär de far igenom. Härigenom kommer de att ”missa” målet med den inriktning som beräknats efter ett särskilt grundläggande normallufthav. Det gäller även för slutfasstyrd ammunition att de avfyras i tillräckligt rätt område för att medel för slutlig korrigering skall vara tillräcklig för att kunna fylla sitt syfte. Ett annat synsätt på varför elden skall kunna ges och precisionen kunna bibehållas är ju den helt omvända än önskad verkan. Det vill säga undgå oönskad påverkan på tredje part.

För det första används systemen för inmätning av meteorologiska betingelser, vilka främst syftar till korrektion av den indirekta elden. För ett andra syfte kan VSU utgöra en viktig indatakälla till väderprognosframställningen i områden med sämre meteorologisk infrastruktur eller större geografisk påverkan av den marknära delen av atmosfären. Som exempel kan nämnas att det i bergsområdena i Afghanistan inte alltid kunnat tagits fram tillräckligt bra prognoser för att använda till indirekt eld. I ett senare skede, då vi eventuellt kan anse att prognoser utgör säker meteorologi för indirekta bekämpningssystem, kan det med ovan nämnda anledning, vara så enkelt att en prognos kan bekräftas med en mätning någonstans i det område prognosen täcker in. De två sista punkterna ligger mer i framtidens dimhöljda dunkel och är kanske mer av metodfrågekaraktär. Artilleri & Luftvärn

21


Finskt system

Två typer av sonder

Som redovisats i tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift, bygger vädersonderingsutrustningen på det av finska Vaisala Oy levererade vädersonderingssystemet. Detta har klätts på två huvudsakliga bärarlösningar.

Det finns två typer av sonder: GPS-sond och radiosond. Gemensamt för båda sonderna är att de mäter in och sänder ner information om tryck-, temperatur- och luftfuktighetsvärden som föreligger hela vägen upp genom lufthavet. Värdet sänds varannan sekund.

Den lätta varianten är en i Sverige speciellt ombyggd bandvagnskärra 1922 till bandvagnskärra VSU. Det är en väl utprovad lösning vars största stötesten har varit vilket fordon som ska dra kärran. Om man bortser från den stadiga ström av uppgraderingar som i stort sett kommit från dag ett sedan jag kom i kontakt med systemet 2005. Den andra lösningen är en integrering av VSU i en franskbyggd tjugo fots container. Tillverkningen av containern har skett i den lilla franska staden Mont Richard. Systemet (VSU) ersätter de i artilleriet tidigare förekommande väderradarstationer. Till skillnad från en radar är VSU ett passivt system, då sonden som sänds upp med ballong sänder ut signalen.

Radiosonden sänder ut en bärvåg och genom att mäta fasskillnaden mellan radioteodolitens fyra antennelement, fås vindhastighet, riktning och fart. Med radioteodoliten kan nationell integritet behållas, eftersom teodolitvarianten inte är beroende av GPS-teknik.

GPS-sonden sänder även ner egna positionsvärden i samma intervall, av vilket vindhastigheten automatiskt kan beräknas av systemet. Denna typ av sond används vid några flygplatser i bl a Sverige i automatsonderingsstationer, vilkas värden bland annat ligger till grund för de prognoser som vädertjänsten producerar.

Den tunga versionen av vädersonderingsutrusningen är integrerad i en fransktillverkad 20-fots container. 22

Artilleri & Luftvärn


Chefen för Artilleriregementets väderpluton, Arne Lannergren står framför den första serievagnen som inom kort skickas ner till SAAB i Växjö för att avsluta första systemets utgångsgrundtillsyn, GT4. Under tillsynen kalibreras bland annat kablaget för de fyra antennelementen i radioteodoliten.

Tre konfigurationer

Införande nära förestående

FMV har fastställt att systemen kommer att ha tre konfigurationer. En är att använda systemet och enbart förlita sig på GPS-sonder. Då är utrustningen relativt liten med en nitton tums låda, en enkel antennpark och bärbar dator. Denna benämns Arbetsstation VSU/T. Den andra lösningen görs genom att komplettera arbetsstation VSU/T med radioteodolit monterade i den specialbyggda bandvagnskärran. Den tredje lösningen är hela systemet integrerat i en 20-fotscontainer. Arbete pågår idag med att ta fram detaljspecifikationer för hur containern ska utrustas.

Aldrig tidigare har VSU varit närmare ett införande, detta sedan SAAB av FMV utsetts att utgöra centralverkstad. I första hand kommer de lätta systemen att rulla igenom processerna för ett fullödigt införande. I stort sett är all dokumentation, förutom instruktionsbok och vägen fram till BOA, klar. Första serievagnen ska inom kort skickas till SAAB i Växjö för att avsluta första systemets utgångsgrundtillsyn (GT 4). Arbetet med containrarna går med rasande fart framåt. Miloverkstaden i Boden arbetar med att komplettera den ursprungliga konstruktionen.”

Artilleri & Luftvärn

23


Utvecklingen inledd av fordonsmonterad granatkastare Markstridsskolan (MSS) och Artilleriregementet (A 9) har tillsammans med Försvarets Materielverk (FMV) startat upp ett kravarbete för en fordonsmonterad granatkastare. Arbetet är en fortsättning på den förstudie som gjordes av MSS och A 9 under 20121 och som tidigare beskrivits i nummer 3 2012. Denna artikel syftar till att överskådligt beskriva de inledande faserna av arbetet. Utvecklingen och införandet av det splitterskyddade granatkastarsystemet AMOS avbröts på initiativ från regeringen under 2009. Nu som förr har Försvarsmakten vidhållit ett mycket stort operativt behov av ett fordonsmonterat granatkastarsystem. Den utredning som genomfördes 2012 pekar på att ett fordonsburet granatkastarsystem främst bör anskaffas för de mekaniserade stridsfordon 90-bataljonerna. Anledningen till denna slutsats är att dessa bataljoners huvudstridssätt är uppsutten vagnstrid. Vid sådan typ av strid är det inte möjligt att genomföra ett kontinuerligt understöd med en markgrupperad granatkastare.

”Skall-krav” Inledningsvis har arbetsgruppen tagit fram en högst övergripande systemdefinition samt en mycket förenklad kravlista som i huvudsak innehåller en mängd utvärderingsbara grundkrav samt ett antal ovillkorliga ”skall-krav”. Ändamålet med detta är att ge en leverantör en grov bild av vad vi ser framför oss samt en lägsta acceptabel nivå för vad ett granatkastarsystem ska kunna prestera. Med granatkastarsystem avser arbetsgruppen ett vapensystem, en fordonsplattform och ett ledningssystem. Systemet ska i huvudsak baseras på befintliga komponenter för att minimera utvecklingskostnader samtidigt som vi får högsta möjliga tekniska mognadsnivå. Även om tekniknivån inledningsvis kan vara lite lägre ser vi gärna att granatkastarsystemet har utvecklingspotential för utökade förmågor och ökad automatiseringsgrad. De krav vi anser vara absoluta är med avsikt minimerade både till antal och till omfattning för att inte generera för höga kostnader. Kravlistan består av ungefär tjugotalet krav.

Max fem personers pjässervis Major Niklas Edelsvärd Major Niklas Edelsvärd, utvecklingsofficer vid Artilleriets Stridsskola.

24

Några exempel på krav som måste uppfyllas är till exempel att granatkastarsystemet skall kunna skjuta den svenska 120 mm ammunitionsportföljen, integreras med ett bataljonsledningssystem och ett eldledningssystem samt betjänas av en besättning bestående av maximalt fem personer. Utifrån denna kravlista kommer en leverantör tillsammans med arbetsgruppen att skapa ett femtontal olika koncept i form av spelkort på granatkastarsystem. Vi vill inledningsvis Artilleri & Luftvärn


skapa ganska många olika koncept för att vara säker på att vi tillvaratar alla möjligheter som finns på marknaden. De framtagna konceptlösningarna analyseras ytterligare mot en utökad kravlista intill en till tre koncept återstår. De återstående koncepten studeras ur ett realiserbarhetsperspektiv samt kostnadsberäknas. Om möjligt kommer en förenklad skjutrigg att tas fram utifrån en eller maximalt två konceptlösningar. Parallellt med detta har FMV påbörjat en ljudtrycksutredning med stöd av provplatsen i Karlsborg. Anledningen till detta arbete är att Försvarsmakten och FMV har bedömt att en mynningsladdad pjäs kan alstra, ett för besättningen, skadligt tryck vid skjutning. FMV har under mitten av mars genomfört skjutningar i Karlsborg med en 12 cm granatkastare från en rigg liknande stridsutrymmet på Stridsfordon 90. De preliminära resultaten pekar på att ljudtryck inte kommer att utgöra en säkerhetsmässig begränsning för en mynningsladdad pjäs. Det innebär följaktligen att de konceptlösningar som tas fram också kan vara mynningsladdade pjäser.

Amerikanska soldater under skjutning med M1129 Stryker Mortar Carrier.

Minimera risker Genom det arbete som genomförs med studerande av ett större antal konceptlösningar samt genomföra ljudtrycksskjutningar vill vi uppnå två saker; dels vill vi så långt det är möjligt säkerställa att vi beaktat de möjliga systemlösningar för granatkastarsystem som finns idag med dess för- och nackdelar, dels vill vi i möjligaste mån minimera de risker som kan uppstå under arbetets gång. Ett preliminärt kravdokument (UTTEM), baserat på de konceptlösningar som valts ut för realiserbarhetsstudie, planeras vara klart i december 2013. Under 2014 kommer kravdokumentet förädlas ytterligare med stöd av det praktiska arbetet med till exempel en skjutrigg för att möjliggöra en upphandlingsprocess som startar under senare delen av 2014. Under de förutsättningar som beskrivits anser vi att det är rimligt att ha ett förband operativt under 2020. MSS 2012-06-01 Bilaga1 04 1000_80482 Fordonsmonterat bataljonsartilleri.

1

Artilleri & Luftvärn

Denna skjutrigg har använts under skjutförsöken i Karlsborg i samband med ljudtrycksutredningsarbetet.

25


NOTERAT

Första beställningarna för ny luftvärnssatsning Nu har den första beställningen för uppgraderingen och moderniseringen av luftvärnet genomförts. I slutet av februari meddelade FMV att FMV beställt ledningscentraler för luftvärn och uppgradering av Underrättelseenhet 23 samt uppgradering av luftvärnsrobotsystemet EldE 97 HAWK. Den totala ordersumman är 604 miljoner kronor och leverantör i båda fallet är Saab. Nästan samtidigt meddelade FMV också att som en del av uppgraderingen av Insatsförmåga Luftvärn (IfLV) har FMV beställt materiel för det nya robotsystemet 98. Kontraktet som tecknats med tyska Diehl BGT Defence är värt 270 miljoner kronor.

Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Callert Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113, 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2013 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Stefan Bratt Redaktör stefanbratt@tele2.se

26

Lennart Gustafsson Bitr. redaktör lengus44@telia.com

Pernilla Höök Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftv채rn

27


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

28

Artilleri & Luftvärn


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.