Artilleri & Luftvärn nr 1 2020

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 1 2020


GROUND BASED AIR DEFENCE

Air superiority from the ground

In critical situations where every second counts and uncertainty can become a matter of life or death, time is the most valuable asset.

This is where Saab comes in. With our capable, leading-edge sensor, command & control and missile solutions you protect your forces, secure their freedom of manoeuvre and support supremacy that is built on actual real-time control. By placing time in your corner, you make sure your forces have the power to act when they need it most. Learn more at saab.com


Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 1 | 2020 | årgång 149 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se

Innehåll

Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se

Mattias Hansson Samarbete för utveckling av nya sensorförmågor________________________________ 8

Pernilla Höök Grafisk form Mobil: 0768-41 57 22 E-post: pernilla@whdesign.se

Magnus Ståhl Ordförande har ordet______________________________________________________ 4 Fredrik Ruuda Högsta prioritet att skapa ett stabilt ledningsstödsystem för armén__________________ 6

Tobias Wennberg Arméns nya digitala nätverk_______________________________________________ 12 Martin Bergstrand Omsättning på gång för det fasta sensorsystemet______________________________ 14 PC-SKER – ett lyft för bataljonsartilleriet_______________________________________ 18 Ledinfo SE_____________________________________________________________ 22 Mats Nilsson Snart dags att fira 150-årsjubileum__________________________________________ 24 Debattinlägg om framtida divisionsartilleri____________________________________ 26

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material. ISSN 004 – 3788

Dags för VM i militär femkamp.____________________________________________ 28 Sofia Westermark Vad kan Sverige lära av Georgienkriget?______________________________________ 32 Robert Humeur Påverka motståndaren med telekrigsystem___________________________________ 36 Luftvärnet i fokus under Aurora 2020________________________________________ 40 Ett förändringens möte___________________________________________________ 42 Höstmöte Boden________________________________________________________ 46 Höstmöte Halmstad______________________________________________________ 47 Inbjudan seminarium_____________________________________________________ 48 Saab och Raytheon testar styrd ammunition___________________________________ 50 Omslagsbild: Utan spaning - ingen aning. UndE 23:s radarantenn snurrar och övervakar den lappländska terrängen. I detta nummer får du läsa mycket om hur framtidens ledningssystem och ledningsstöd kommer att utformas inom Försvarsmakten. Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Exakta Group AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

Artilleri & Luftvärn

3


Ordförande har ordet - överste Magnus Ståhl

Både och i framtiden Jag ber inledningsvis av denna spalt att få utrycka min stolthet och ödmjukhet inför uppgiften att vara ordförande för Artilleri- och Luftvärnsklubben, inte minst kopplat till nästa års 150-årsjubileum. Vi står också inför ett kommande försvarsbeslut som med stor sannolikhet innebär en betydande utökning av armén och med särskilt fokus på artilleri och luftvärn. För oss som har varit med en lite längre tidsperiod minns försvarsbesluten kring början av 2000- talet då artilleri och luftvärn inte ansågs behövas utan det talades högt om att lägga ner vissa funktioner totalt. Glädjande nog finns funktionerna kvar, vilket inte minst kopplat till kommande försvarsbeslut är en förutsättning för att armén ska kunna utvecklas i den takt som förhoppningsvis kommer att beslutas.

K-soldater uttrycker viss oro Samtidigt som jag skriver denna ledarartikel har jag besökt den pågående bataljonsövningen på Bodens södra skjutfält med såväl den inneliggande årsklassen och anställda soldater som deltagare och även deltagit på första anhörigträffen för EUTM RCA 08 – träningsmission i Central Afrikanska Republiken – som A 9 ansvarar för. Innevarande år ansvarar A 9 för såväl RCA 07 och 08 samt FS 39, kommande insatsstyrka i Afghanistan och Lv 6 ansvarar för den befintliga insatsen.

4

Under bataljonsövningar har jag pratat med våra anställda soldater, några har till dags dato varit anställda i upp till 8 år, om hur de ser på sin arbetssituation och framtid, där de uttrycker viss oro hur det kommer att bli för dem i framtiden när de kommande rekrytkullarna förväntas öka från dagens cirka 4000 till 8000 rekryter. Med denna inledning vill jag visa på den dynamik som kommer att finnas inför framtiden och det är att undvika att pendeln slår alldeles för hårt i något ytterläge. Vi har svängt ganska kraftigt från att historisk fokuserat på nationellt försvar med inslag av internationella insatser till kraftigt fokus på internationella insatser de senaste 10-15 åren. Vi har gått från pliktförsörjning till frivillig personalförsörjning till åter (i princip) fokus på pliktförsörjning. Vi lämnade värnpliktiga befälskategorier på plutonchefsnivå och planerar för att på nytt införa dessa. Några exempel på relativt kraftiga förändringar och svängningar de senaste decennierna.

Nyttja organisationens kraft Min poäng med detta och kopplingen till rubriken är att jag tror det är viktigt att vi tar med oss de erfarenheter vi har gjort inom ett antal olika områden och inte bara okritiskt tar fram de gamla planerna för exempelvis rekrytutbildning utan nyttjar den kraft som finns i organisationen att hantera såväl ökade rekrytvolymer som både heltids- och

Artilleri & Luftvärn


deltidsanställda soldater, att fortsätta utveckla trebefälssystemet och på sikt inkludera även 15 månaders befälselever, att bibehålla kompetensen och utveckla de internationella insatserna parallellt med att vi utvecklar vårt nationella försvar, allt detta med ökad operabilitet för att kunna både ge och ta militärt stöd om så skulle behövas.

Kan bidra med konstruktiva förslag Om vi lyckas göra allt detta i balans och undviker att pendeln slår iväg i något ytterläge i vare sig någon delfråga eller helhetsfråga kommer vi att stå starka inför det kommande försvarsbeslutet. Där har vi i Art- & Lvklubben en viktig roll genom att bidra till kunskaper och konstruktiva förslag såväl genom artiklar i vår eminenta tidskrift som på våra klubbmöten och andra arrangemang som klubben anordnar. Avslutningsvis har styrelsen påbörjat planeringen för 150-årsjubileet då vi har förslag på olika aktiviter på flera platser i landet – här tar vi tacksamt emot förslag och idéer på såväl arrangemang men även från er som kan och vill bidra i arbetet med firandet också.

Artilleri- och Luftvärnsklubbens nye ordförande, överste Magnus Ståhl besöker en av artilleribataljonens övningar och diskuterar läget med en kollega. Foto: Viktora Szakacs, Försvarsmakten Artilleri & Luftvärn

5


tema

: ledningsstödsystem

Högsta prioritet att skapa ett stabilt ledningsstödsystem för armén I snart två decennier har arbetet pågått inom svenska armén för att skapa ett fungerande och effektivt ledningsstödsystem (LSS). Men, nu är det slut på enbart utvecklingsarbetet. Nu ska det bli verkstad. Hur arméns ledningsstödsystem ska utformas och fungera, beskriver major Fredrik Ruuda, koordinator inom arméstaben när det gäller digitaliseringsarbetet, exklusivt för Artilleri & Luftvärns läsare. ”Morgondagens funktionella arméer består inte av fristående tekniska system, ad-hoc sammansatta kompetenser och en ostrukturerad organisation. Att omhänderta helheten inom verksamheten kräver att systemen är dimensionerade för uppgiften och den miljö de ska verka inom. Vad är det då som skiljer morgondagen från gårdagen?

Ledningsstödssystem I Försvarsmaktens definition av ett ledningssystem ingår kompetenser, doktriner, metoder, organisation och teknik. Dessa tillsammans kan ge den önskade ledningsförmågan och därigenom bidra till att förbanden uppnår förväntad effekt. Tekniken i ett ledningssystem benämns sedan knappt tio år tillbaka för ledningsstödsystem, förkortat LSS. LSS för förband som verkar på marken benämns LSS Mark och sammanhålls av Armén. LSS Mark nyttjas också av de på marken verkande delarna av Flygvapnet, Marinen, ledningsförband, logistikförband, övriga förband och Hemvärnet. LSS Mark är inte ”ett” system utan omfattar all den teknik som krävs för ledningssystemen inom förbanden på marken.

Versionsnummer För att beskriva den sammansättning av ingående delsystem som gäller för en specifik tidsperiod, tillämpning eller teknikgeneration nyttjas versionsnummer, exempelvis LSS Mark version 1.5 eller 2. En minnesvärd detalj är att ver6

sionsnummer kommer från systemperspektivet och bestäms beroende på hur omfattande förändringen är. Inom utvecklingen av LSS Mark har det förekommit flera versionsnummer, vissa ej fastställda, med bakgrund i specifika delsystems versioner och funktionalitet. Den enklaste minnesregeln för LSS Mark versioner som börjar på 1 är att de har radiosystem 180 som taktisk radio, till skillnad från versioner som börjar på 2 och har det mjukvarudefinierade radiosystem 570 som taktisk radio. Genom att nyttja en specifik version av LSS Mark uppstår ingen nytta i sig, vilket kan liknas med att köpa och installera ett hemmanätverk. Det är först när informationsutbyte, informationslagring eller informationsbearbetning sker som systemet ger nytta. En fortsatt jämförelse skulle kunna vara hur man kan nyttja sin dator för att skriva ett dokument vilket man sedan kan välja att dela med andra datorer på nätverket, skriva ut eller lagra på ett USB-minne. Exempel på denna typ av tjänster inom LSS Mark är den funktionsapplikation som ger stöd för hantering av exempelvis teknisk tjänst, benämnd RSF (resursledningsstöd främre insatsledning). De programvaror som normalt ingår i LSS Mark är de applikationer som kravställts utifrån de informationshanteringsbehov som markförbanden har för den interna förbandsverksamheten, exempelvis för meddelandehantering, stridsledning, underrättelser, logistik, bekämpning, systemdriftledning, med mera. Artilleri & Luftvärn


Major Fredrik Ruuda är före detta yrkesofficer och i dag reservofficer med befattning som ställföreträdande bataljonchef för en mekaniserad bataljon. Fredrik har tidigare arbetat i befattningar i brigadstab som insatsledare och sektionschef men arbetar nu inom ramen för arméstabens digitaliseringsledning.

Mobilt kärnnät Om man skulle vilja dela dokumentet från sitt hemmanätverk så att det går att nå från en annan plats, utanför hemmet, så kan exempelvis ett externt nätverk underlätta detta. Här kan man nyttja en tjänsteleverantör för internet som ger möjlighet till dataöverföring, men eventuellt även telefonitjänster och andra typer av nätverksfunktioner. Inom LSS Mark löses denna funktionalitet genom ett mobilt kärnnät (MKN), vilket levererar interna telefoni- och datakommunikationstjänster. Detta system ger även möjlighet till anslutning till andra nätverk och andra tjänster, exempelvis genom anslutning till tjänsteleverantörer eller Försvarets Telenät (FTN).

Kontinuerligt arbete I dagens digitalisering av samhället börjar vi få förståelse för möjligheter till anslutning av funktioner och tjänster som inte direkt är beroende av våra lokala hemmanätverk, men som vi gärna vill nå och ansluta utrustning mot. Exempel på detta kan vara larm- och låssystem eller vitvaror som vi kan koppla upp mot vårt nätverk för att dels fjärrstyra och fjärrövervaka från andra platser, streamingtjänster för tv/video och ljud/musik eller möjlighet att besöka internettjänster för att kommunicera eller genomföra inköp, med mera. Vid de förband som nyttjar LSS Mark finns även behov av funktioner som inte finns inom själva ledningsstödsystemet Artilleri & Luftvärn

men vilka tillåts att kontrollerat strömma genom det tekniska systemet. Exempelvis kan vi här nämna sensorer som inhämtar och sänder information till verkans- och/eller eldenheter. Sensorn respektive eldenheten nyttjar då LSS Mark för informationsöverföringen, vilket gör att antalet unika trådlösa kommunikationssystem kan reduceras till ett minimum och att frekvensutrymmen nyttjas optimalt. Arbetet med utvecklingen av LSS Mark pågår kontinuerligt, både avseende prestanda och ingående tjänster. I närtid innebär utvecklingen av LSS Mark att arméförbanden ersätter det digitala radiosystemet 180 med IP-baserad trådbunden och trådlös informationsöverföring, enhetlig IT-miljö för stridsledningsstöd samt en sammanhållen ledning för digitaliseringen av Armén.

Bättre och snabbare beslut Alla delsystem inom markförbanden ska värderas kring informationsutbytesbehov och verksamhetsnytta, vilket innebär att vissa delsystem kommer anslutas till LSS Mark. Den fortsatta utvecklingen av markförbanden ska omhänderta hur informationsförsörjningen påverkar och kan påverkas av vår vilja att genomföra verksamhet. De digitala systemen har funnits i flera årtionden. Genom att armén nu koordinerar sammansättning och utveckling av de digitala tjänsterna och funktionerna för markförbanden så kommer vi få nya möjligheter att fatta bättre och snabbare beslut. 7


tema

: ledningsstödsystem

Artilleriet och luftvärnet samarbetar för att utveckla nya sensorförmågor Saabs nya generation av sensorer, multifunktionsradar, ska nu testas inom Försvarsmakten med syfte att utreda och utveckla nya sensorförmågor. En prototyp av versionen Giraffe 4 A har anskaffats för att genomföra ett så kallat provturskommando. Uppdraget har gått till A 9 i Boden som i nära samarbete med Lv 6 kommer att genomföra testerna och utvecklingsarbetet. A 9:s provledare, Mattias Hansson ger en första inblick för Artilleri & Luftvärns läsare. ”För drygt ett år sedan beslutades att Försvarsmakten (FM) ska anskaffa en multifunktionsradar (mffr) av versionen Giraffe 4A, som produceras av svenska Saab och affärsområdet Survaillance. Något senare fattades beslutet att A 9 och ArtSS får uppdraget att genomföra utvecklingsarbetet som ett provturskommando i samarbete med leverantören och FMV. Syftet är att utreda alternativ för att öka sensorförmågan utifrån funktionen indirekt eld, utreda och värdera nya förmågor som systemet kan ge. Förmågan ska värderas utifrån det operativa behovet samt att leverera kravställning mot uppdraget att omsätta artillerilokaliseringsradarsystemet Arthur.

Motverkar motståndarens doktrin Doktrinen för motståndaren är att använda sina manöverförband för att binda våra förband och med indirekt eld slå ut dessa. Motståndaren inleder sannolikt med att på olika sätt störa vår verksamhet, exempelvis vår kommunikation och rörlighet. Därefter vill motståndaren hitta våra förband med sina sensorer. Sedan binder motståndaren dessa till ett område med exempelvis avståndslagda mineringar och motståndarens egna

8

manöverförband. De bundna förbanden slås sedan ut med indirekt eld. Parallellt med detta genomförs omfattningar för att komma in på djupet och få försvaret att kollapsa. Utöver detta kan luftlandsättningar förekomma för att ytterligare påverka vår verksamhet. Hela tiden letar motståndarens sensorer, såsom obemannade flygande farkoster (UAS), efter mål över hela ytan för att påverka dessa omedelbart med indirekt eld. Mfrr kan på olika sätt motverka motståndarens doktrin genom att: • Lokalisera motståndarens indirekta eld enheter. • Lokalisera motståndarens obemannade flygfarkoster. • Lokalisera pejl- och störförband samt avståndslagda mineringar. • Upptäcka luftlandsättningar, omfattningar, kringgångar eller kraftsamling. • Samordna sensorer. • Hitta rätt prioriterade mål och prioritera målbekämpning. • Eldleda och kontrollskjuta egna förband.

Artilleri & Luftvärn


Foto: Saab

Försvarsmakten byter inte ut en radar mot en ny radar - vi får en helt ny förmåga!

Artilleri & Luftvärn

9


HUR KAN MFRR FÖRMÅGA FÖRBÄTTRAS? Bild på två G4 och en ARTHUR ovanifrån.

Genom att agera med överlappande sensorer med olika förmågor skapas en rad nya möjligheter, till exempel Track on Demand (TOD), som gör att en multifunktionsradar arbetar mer som en artillerilokaliseringsradar. Grafik: Mattias Hansson, A 9

10

Stor betydelse för Archersystemet

Ökad förmåga för både artilleri och luftvärn

För Archersystemet kommer mfrr att ha stor betydelse. Framförallt för att utveckla metoder för eldledning, kontrollskjutning, tidskritisk bekämpning och alarmering för indirekt eld, obemannade farkoster eller helikoptrar men även för vidareutveckling av Archersystemet och artilleribataljonen. Under 2019 har en del skjutningar genomförts med G4 IOC (Initial Operative Capability), en prototyp till den mfrr som ska levereras till FM. Inledande provturskommando har genomförts i samarbete med A9, Lv6 och Saab. Provturskommandot kommer ta reda på vilken organisation, metod och materiel som krävs för att på bästa sätt använda den nya förmågan multifunktionsradar kan bidra med till FM. Beroende på var i organisationen systemet kommer placeras leder det till olika krav på rörlighet, skydd, kommunikation och ledning mm.

Det är viktigt att påtala att mfrr kommer bidra till artilleriets, luftvärnet och högre chefs förmåga att leda striden, genom olika former av underrättelser. Därför är det av stor vikt att exempelvis Lv 6 och brigaderna deltar i provturskommandot med multifunktionsradarn. Leverantören Saab har också tagit fram mjukvaruuppdateringar exempelvis Track on demand (TOD) som gör att mfrr arbetar mer som en Arthur, det vill säga söker längs horisonten och följer projektiler som passerar denna. TOD ökar räckvidden och precision för systemet ytterligare. Under provturskommandot kommer förslagen och utvecklingen av mfrr att utvärderas. En annan intressant utveckling är enhanced low, slow and small (ELSS). ELSS är en mjukvara för att hitta och klassificera UAS samt även kunna särskilja dem från fåglar. Artilleri & Luftvärn


Mattias Hansson började sin karriär som teknisk officer på I19 i Boden. Efter examen 2003 till försvarsmaktsingenjör tjänstgjorde han på I19:s regementsstab.. Där arbetade han framförallt med utbyggnaden av garnisonens spol-, vård-, övnings- och systemstödshallar. Därefter rekryterades han till Artilleriregementet för att ingå i Archerprojektet med ansvaret för underhålls och utbildningssystem. När A 9 skulle omsätta Arthur utnämndes han till projektledare för Arthur Mod C på bandvagn 410. Projektet omförhandlas senare till att anskaffa multifunktionsradarn Giraffe G4 och uppgradera befintliga Arthur Mod A.

En multifunktionsradar ska bidra till att artilleriet, luftvärnet och högre chefs förmåga att leda strid förbättras genom olika former av underrättelser.

Kravställning Provturskommandot ska slutligen leverera en kravställning inför uppdraget ”omsätt Arthur”. Sannolikt kommer kravställningen innehålla en kombination av mfrr och artillerilokaliseringsradar-funktion samt förslag på organisation, metod och materiel till systemet.

Jag avslutar med att citera regementschef, överste Magnus Ståhl när han besökte en av försöksskjutningarna under hösten 2019: – ”Försvarsmakten byter inte ut en radar mot en ny radar - vi får en helt ny förmåga!”

Fakta – Saab Giraffe 4A

Foto: Mattias Hansson

Multifunktionsradarn som Försvarsmakten anskaffat är en Giraffe 4A (G4A) baserad på AESA-teknik (Active Electrically Scanned Array). Radarn arbetar inom s-bands-frekvens (2.9–3.3 GHz) och kan spana roterande eller stationärt, vilket ger en förmåga att spana varvet runt med elevation på maximalt 70 grader. G4A kan följa och hantera upp till cirka 1000 luftmål och samtidigt, upptäcka och följa upp till 50 ballistiska projektiler från granatkastare, artilleri och raketartilleri. Multifunktionsradarn ska levereras till Försvarsmakten hösten 2020. Därefter påbörjas operatörsutbildning.

Artilleri & Luftvärn

11


tema

: ledningsstödsystem Radio 570

Arméns nya digitala nätverk Israeliska försvarsindustrikoncernen Elbit Systems blir först med att förse Försvarsmakten och arméns förband med ett nytt, digitaliserat radionätverk – radio 570. Redan 2016 fick Elbit Systems besked från FMV att radiofamiljen ELynx valts som plattform för nya tactical ground radio-programmet. Elbit svenska representant, Tobias Wennberg berättar mer om det nya digitaliserade radionätverket. ”Under benämningen radio 570 kommer portabla och fordonsbaserade system levereras till Försvarsmakten som möjliggör sömlös IP-baserad kommunikation (tal, data och video) samt en komplett bild över alla uppkopplande enheter i nätverket, ett nätverk som dessutom är helt självformande och självläkande för att säkerställa optimal nätverksfunktionalitet oavsett miljö.

Femte generationen ELynX-familjen är Elbit Systems femte generations, mjukvarubaserade taktiska nätverk, som levererar säker, immuniserad mobil taktisk kommunikation och som dessutom fungerar med och är interoperabel med existerande kommunikationslösningar. Detta för att säkerställa att armén har ett överlägset snabbt högkapacitetsnätverk som grund för både kommunikation, delning av information, ledning och framtida ledningsstödsystem.

Radio 570 är Försvarsmaktens nya, digitala radio. Foto: FMV

12

Systemet är designat utifrån syftet att säkerställa att användaren har en taktisk överlägsenhet snarare än en överlägsen numerär eller slagkraft. Systemet ska istället möjliggöra ett smidigt och mer dynamiskt taktiskt beteende för att säkerställa att tillgängliga stridskrafter kan utnyttjas maximalt, både snabbare och effektivare än tidigare. Modern digitaliserad kommunikation är en förutsättning för att säkerställa detta. Radio 570 hanterar både tal, inklusive bakåtkompabilitet med existerande radiovågformer, data och video mellan alla enheter i nätverket oavsett om det är en artilleriledningsplats eller en enskild soldat, samt möjliggör att länka ihop multinationella enheter till en gemensam stridskraft som sömlöst kan dela information.

Mer komplex lösning Att ha möjligheten att koordinera planer, integrera underrättelseinformation och inte minst dela måldata och koordinater sömlöst i nätverket till rätt mottagare är kritiska förmågor på ett modernt uppkopplat stridsfält. Detta betyder att en modern digitaliserad kommunikationslösning är mycket mer komplex än den traditionella push-to-talk radiokommunikationen. Digitaliserad kommunikation och ett digitalt nätverk är nödvändigt för att hantera en modern komplex miljö över olika frekvenser och protokoll, för att kunna distribuera live-video, positioner, egna förbands positioner och annan data i hela nätverket.

Artilleri & Luftvärn


Systemet hanterar även flera parallella data och talsessioner samt integration mot andra nätverk. En av nyckelfunktionerna med en mjukvarudefinierad radiolösning är att det är möjligt att, trots att bara uppta en fysisk radiokanal, kommunicera på flera logiska kanaler parallellt och därmed göra det möjligt att reducera antalet fysiska radioapparater och antenner, liksom minska strömförbrukningen och göra nätverket enklare att hantera. Israeliska Elbit har valts som leverantör av Försvarsmaktens IP-baserade kommunikationssystem. Plattformen för detta är radiofamiljen ELynx. Montage: Elbit Systems.

ELynX är dessutom designad för att kunna hantera olika typer av applikationer direkt över nätverket, för att möjliggöra en full digitalisering av ledningsstödssystemet. Jämför med hur en modern smartphone fungerar med anpassning och utveckling över tid med olika typer av applikationer beroende på behov.

Förmåga för interoperabilitet För att säkerställa stöd för en komplex miljö, med både moderna och äldre enheter hanterar ELynX flera olika vågformer parallellt, och systemet kan därmed optimeras beroende på uppdrag och mission liksom för specifika krav på bandbredd, fördröjning, säkerhet och cybermotståndskraft. Dessutom finns det en inbyggd funktionalitet för att ta in utländska protokoll och vågformer och därmed säkerställa att systemet fungerar i en internationell kontext, och förenklar integration av enheter från andra länder i till exempel en gemensam stridsgrupp. ELynX är designad utifrån en öppen och modulär arkitektur som säkerställer både kompabilitet med existerande system och säkerställer enkel utbyggbarhet och anpassning framåt mot framtida behov.

Artilleri & Luftvärn

Bättre räckvidd Nätverket är inte beroende av en enskild användare, utan MANET- (Mobile Ad-hoc Networking) protokoll gör det möjligt att etablera nätverket helt oberoende av basstationer eller annan stationär utrustning. Nätverket utgörs av de enheter som vid varje tillfälle är uppkopplade, och ansluter automatiskt oberoende av tillgängligt nätverk. Detta ger bättre räckvidd, även i svår terräng och möjliggör väsentligt bättre rörlighet på förbandsnivå. Förutom de enheter som kommer att levereras till armén finns både soldatburna och flygburna ElynX-enheter som möjliggör full interoperabilitet och integration med andra vapenslag. Med en flytt av en eller flera nätverksnoder till luften ökas räckvidden på marken. Rickard Berg, FMV:s projektledare konstaterar att: – Genom ett omfattande specifikationsarbete och valet att gå ut i en öppen upphandling har FMV och FM fått ett ekonomiskt hållbart alternativ för att omsätta truppradiosystemet (Ra180) i såväl investerings samt vidmakthållandefasen. Samtidigt tillgodoser man Försvarsmaktens krav. RA570 innebär ett tekniskt jättekliv i taktisk radiokommunikation och är en förutsättning för att kunna genomföra armens digitalisering”. Leveranserna av systemet har redan startat och kommer att accelerera under 2020 och 2021, med målsättningen att vara fullt implementerad 2025.”

13


: ledningsstödsystem

Foto: Saab

tema

Omsättning på gång för det fasta sensorsystemet Under de kommande åren kommer det svenska systemet med markbaserade sensorer för luft- och sjöövervakning att omsättas och moderniseras. Vilka förmågor och kapacitet det nya sensornätverket ska ha vet Högkvarterets materielområdesansvarige för sensorer vid Produktionsledningen, överstelöjtnant Martin Bergstrand mera om. ”Överstelöjtnant Mikael Reberg förde i nummer 3 2019 fram behovet av en ny sensorförmåga inom luftförsvaret för att bland annat kunna matcha de krav ett nytt robotsystem ställer. Jag tänkte som ett svar på Rebergs frågor berätta om det pågående arbetet med omsättningen av befintlig sensorkedja till ett nytt sensorsystem i egenskap av min roll som materielområdesansvarig för sensorer inom Produktionsledningen samt sekreterare i den Försvarsmaktsgemensamma sensorstudien. 14

Orsaken till att nuvarande kedja behöver ersättas är främst att systemen närmar sig slutet på sin tekniska livslängd samt att hotbilds- och omvärldsutveckling ställer större krav på sensorförmågan både prestandamässigt och avseende överlevnad. Backar vi tillbaka till hösten 2014 fastställdes den Försvarsmaktsgemensamma sensorstudien vid Högkvarterets Ledningsstab. Ungefär vid samma tid levererades den parlamentariska luftförsvarsutredningen LFU 2040 och mellan dessa utredningar fanns en stor samstämmighet och synkronisering på sensorområdet. Artilleri & Luftvärn


Överstelöjtnant Martin Bergstrand Utöver förslag på koncept för nytt sensorsystem för luft och sjöövervakning, levererade studien ett antal faktorer som ett sensorsystem skall karaktäriseras av, alternativt påverkas av. Några av dessa tänkte jag kort beröra i denna artikel för att avslutningsvis berätta om det nuvarande arbetsläge och målbild för nytt sensorsystem.

Påverkansfaktorer och egenskaper

Foto: Försvarsmakten

Till att börja med skall sensorsystemet bestå av olika typer av sensorer med egenskaper som kompletterar varandra. Exempel på egenskaper kan vara passiva och aktiva, frekvensband, störresistens, upplösning, uppdateringshastighet med flera parametrar. I en alltmer digitaliserad och trådlös värld måste, med gällande lagstiftning och internationella regelverk, en mycket stor hänsyn tas till andra aktörers behov av frekvensspektrum. Tillgång till frekvenser utgör en stor ekonomisk potential och är därmed hårdvaluta. Förhoppningsvis kommer på sikt en lagändring till stånd som bättre matchar totalförsvarets behov. Högkvarteret bevakar kontinuerligt denna utveckling. Förmåga till tidig förvarning utgör en grundsten för att bland annat kunna reglera beredskap, men också öka sannolikheten att bekämpa mål.

tjänstgör vid Högkvarterets Produktionsledning, Resursproduktionsenheten Ledningssystemsavdelning (RPE LEDSYST) som materielområdesansvarig för sensorer. Han har en lång bakgrund inom taktikutveckling STRIL och Försvarsmaktsgemensam ledningssystem- och konceptutveckling. Tidigare FoT-ordförande för sensor- och signaturanpassning. Martin Bergstrand är också resande försvarsattaché till Förenade Arabemiraten.

Ett bra sätt är en upplyft antenn som idag representeras av den flygande spaningsradarn ASC 890 som därtill ger stora upptäcktsavstånd på låg höjd. En nackdel som Reberg framhåller är begränsningar i uthållighet. En markbunden sensor med lång räckvidd mot exempelvis ballistiska mål utgör en viktig delkomponent i ett nytt sensorsystem.

Bra utvecklingspotential En annan viktig komponent är sensorer med passiv inmätningsförmåga vilka kommer att utgöra ett mycket viktigt tillskott till de aktiva sensorerna och tvingar fram en taktikanpassning hos en angripare. Passiva sensorer ger en bra möjlighet till klassificering samt bidrar också till en bättre överlevnad för sensorsystemet. Inom STRIL är avsikten att tillföra egen ESM-förmåga i syfte att stödja skapandet av en aktuell luftlägesbild. Aktiva och passiva sensorer kompletterar varandra och ger tillsammans en mycket god lägesuppfattning.

Moderniseringen av det fasta sensorsystemet är en av Försvarsmaktens största investeringsobjekt fram till 2030 med en beräknad anskaffningskostnad på nästan 20 miljarder kronor. Artilleri & Luftvärn

15


Då befintlig radarkedja anskaffades var dessa moderna och de har tjänat luftförsvaret mycket väl sedan 1980-talet, men trots moderniseringar, når de snart slutet av sin tekniska livslängd. Då ett nytt sensorsystem utgör en mycket stor investering, innebär det att de nya sensorer vi anskaffar måste ha en bra utvecklingspotential. Avsikten är att framtida sensorsystem kontinuerligt skall kunna utvecklas i takt med nya hot och måltyper. Liknande utveckling återfinns inom StriC- och JAS-programmen. Befintlig sensorkedja dimensionerades utifrån radarmålareor på 5 respektive 20 kvadratmeter, medan vi med kommande sensorsystem dimensionerar mot de förekommande måltyper som gäller i framtiden.

Anskaffa med eftertanke Då det pågår anskaffning av sensorer inom både luftvärn och STRIL, är det viktigt att anskaffning sker med eftertanke. Mycket finns att vinna på en koordinering. Exempelvis vid anskaffning, utbildning och vidmakthållande och utveckling. En förutsättning för detta är förstås att det finns en kravöverensstämmelse i tillräckligt stor omfattning. Med modern AESA-teknologi (Aktivt Elektroniskt Skannande Antenn) är det i enklare att kunna harmonisera kraven eftersom den inbyggda flexibiliteten är högre. Teknologin är inte ny, den återfinns på PS 890 sedan slutet av 1990-talet, men marknadsförs nu på bred front i segmentet för markbundna sensorer. Utvecklingen inom markradarområdet går mycket snabbt. AESA-teknologin får allt större andel av marknaden och för oss användare innebär det stora fördelar i prestanda, flexibilitet och adaptivitet. Teknologin innebär bland annat att de traditionella gränserna mellan radardiscipliner som eldledningsradar och luftbevakningsradar mer eller mindre suddas ut.

Snabbare upptäckt Ett exempel på hur ny teknologi ger taktiska fördelar är måluppstart. I samband med att en AESA-radar detekterar ett nytt mål sker så kallade konfirmeringsbelysningar som 16

bidrar till att avsevärt förkorta tiden för måluppstart. En traditionell radar ger enkelt uttryckt en träff per radarvarv och efter tre träffar sker etablering av målspår. En AESA-radar ger genom konfirmerings- och extrabelysningar en sekundsnabb etablering av ett målspår, vilket innebär stora fördelar i form av snabba reaktionstider och längre beslutstider. Ett exempel på ett befintligt system är luftvärnsrobotsystemet Falcon från Lockheed Martin. Effektorn utgörs av tyska roboten IRIS-T och sensorn är Saabs Giraffe 4A. Med en rotationshastighet på upptill 60 varv per minut och räckvidder väl över 30 mil kombineras egenskaper från båda disciplinerna i en och samma sensortyp. Det är därefter upp till oss operatörer att anpassa taktik, metodik och sensor för aktuellt taktiskt och stridstekniskt behov.

Första fasen av tre Ersättningen av befintlig sensorkedja till ett utvecklingsbart och hotbildsanpassat sensor¬system är inne i den första fasen om totalt tre. Det är en synnerligen omfattande omsättning där förmågan gradvis byggs upp över en lång period. Det exakta innehållet är belagt med sekretess, men delar taktas exempelvis med införandet av ny luftvärnsförmåga. Det finns en grundtanke att där så är möjligt i största möjliga mån samordna behoven av olika sensorer inom försvarsmakten. Målbilden är ett sensorsystem som kan utvecklas i takt med, eller helst något före hotbilds-utvecklingen, och som har förutsättningar att motstå bekämpning samt ge utmärkt underlag för bekämpning av angriparens plattformar oavsett om det är ballistiska robotar, kryssnings¬robotar, drönare, helikoptrar eller flygplan. Delar av systemet ger också underlag för kustnära sjöstrid. Sensorområdet går en synnerligen spännande tid till mötes! I nästa nummer kommer chefen för Luftvärnets Stridsskola, överstelöjtnant Håkan Hörstedt exklusivt för Artilleri & Luftvärns läsare presentera hur luftvärnet vill arbeta för att interagera med den nya sensorkedjan i utvecklingen av ”Ledningssystem Luftvärn”. Artilleri & Luftvärn


Powerful Software Defined Radio Networking Solution Covering all NATO mobile frequency bands Multiple configurations for dismounted soldiers, land combat vehicles, maritime and airborne platforms Advanced mobile ad hoc networking waveforms Distributed services with no single point of failure and no reliance on GPS Robust, secured and immune Enables simultaneous data and video services along with multiple voice sessions Simple and intuitive operation Embedded IP routing services supporting network of networks Open and flexible architecture supporting future growth of capabilities and waveforms with interoperability to VOSS Artilleri & Luftvärn

17


tema

: ledningsstödsystem

Den nya PC-baserade skjutelementräknaren monterad inne i en pansarterrängbil 203, som är artilleriets batteriplats för Archersystemet.

PC-SKER – ett lyft för bataljonsartilleriet Man tager vad man haver, sa Kajsa Varg. Inom det svenska försvaret har alltid det varit en viktig uppgift att hantera ”arvet” av materielsystem. Ett lysande exempel på att detta fortfarande är en viktig uppgift är arbetet med att modernisera artilleriets skjutelementräknare, SKER. Ett verktyg som numera är PC-baserat och modulärt – PC-SKER. Försvarsmakten har under det senaste året visat att det som finns gömt i ladorna har en plats i dagens Försvarsmakt. Moderniseringen av kustrobotsystem 15, robotsystem 70/90 och nu senast lokaliseringen av robotsystem 23, Bamse till Gotland är tre utmärkta exempel. Lite mer i det tysta har Försvarsmakten och A 9 tillsammans med Saabs Surveillance i Järfälla arbetat med att renovera och modernisera det för artilleriet vitala systemet SKER.

18

– Vi började 2014 att studera hur en modernisering skulle kunna genomföras och presenterade vår idé till FMV kort tid därefter. En uppdatering var också nödvändig då Försvarsmakten och skjutande enheter genomförde en övergång från streck till mils för positionsangivning, förklarar Saab:s projektledare, Lars Heinonen.

Artilleri & Luftvärn


Inbyggt i pjäsdatasystemet Archersystemet å sin sida har inte något eget behov av skjutelementberäkning då funktionen är inbyggd i pjäsdatasystemet. Det Archer behöver är en eldsignalering från en eldledare med erforderlig data och sedan räknar pjäsen själv ut skjutdata. En särskild funktion för så kallade riktpunktsfördelning har dock tagits fram för Archersystemet då pjäserna, som i sig är autonoma får en individuell riktpunkt för varje pjäs och på så sätt kan få spridning på elden över en större yta. PC-SKER är också ett rejält lyft för bataljonsartilleriet (läs 12 centimeters granatkastare och granatkastarpansarbandvagn 90) samt naturligtvis ett antal chefs- och stabsfunktioner på olika nivåer, till exempel bataljonsartilleri- och brigadartillerichefer.

Minskad storlek En av de markanta förbättringarna är storleken och ett tydligare användargränssnitt. Inte minst ett antal pekfunktioner direkt på skärmen. – I vår senast version har vi tillfört kartfunktion där alla objekt med känd position i databasen visas på en karta, till exempel batteriplats, pjäsplatser, skjutgränser med mera, säger Lars Heinonen. Även storleken på den speciella skrivaren är markant mindre. Dagens batteriplatsfordon som idag används, företrädesvis eldledningsstridsfordon 90 men även äldre terrängbil 13, har haft svårt med utrymme för den gamla SKER då ett extra bord var tvunget att installeras, vilket också försämrade arbetsmiljön för vagnens besättning.

Lars Heinonen har arbetat i ett antal år med att modernisera skjutelementräknaren och göra utrustningen PC-baserad.

Artilleri & Luftvärn

19


Så här kommer den nya PC-SKER-systemet att kopplas samman med olika enheter.

– Även mjukvaran är uppdaterad sedan 2018. Kommunikationen, som tidigare i huvudsak skedde med tråd mellan pjäspresentationsenheten (PPE) och SKER på batteriplats sker nu också via radio vilket ökar flexibiliteten. PC-SKER har också IP-kommunikation med PC-DART och nyare radiosystem som använder IP-baserad kommunikation, säger Lars Heinonen. En annan bakgrund till SKER-moderniseringen är att den gamla versionen inte klarar av att hantera ny ammunition. – Vi var helt enkelt tvungna att göra något då vi insåg att 20

den gamla SKER inte kunde hantera den nya ammunition som tillförts åtta centimeters-systemen. Även uppdateringar av mjukvaran var svår att utföra, förklarar Lars Taraldsson, en av FMV:s medarbetare, som deltagit i moderniseringsarbetet. Hittills har en handfull kompletta system levererats till Försvarsmakten av Saab. Även granatkastarbandvagn 90 kommer i närtid att tillföras systemet och beräknas ta detta i bruk senare i år. Artilleribataljonerna har använt nya PCSKER sedan början av 2018. Artilleri & Luftvärn


GLOBAL PATRIOT SOLUTIONS TM

ENGINEERED TO EVOLVE. PROVEN TO PERFORM. Raytheon’s Patriot är ett beprövat och högteknologiskt system som är perfekt anpassat för dagens och morgondagens utmaningar. Patriot förändras och utvecklas i takt med hotbilden. Patriot är en hörnsten i luftvärnet för 17 partnernationer som reducerar kostnader och erbjuder världens mest avancerade försvar.

Raytheon.com/patriot @Raytheon Raytheon

© 2020 Raytheon Company. All rights reserved.

Artilleri & Luftvärn

21


tema

: ledningsstödsystem Utan ledningsinformation inga fungerande ledningssystem:

Ledinfo SE förser Försvarsmakten med vital ledningsinformation Utan ledningsinformation som till exempel förband, symboler, kanaler, frekvenser, anropssignaler och positionsangivelser går det inte skapa ett fungerande ledningsstöd. Uppgiften att samordna flödet av alla dess data till Försvarsmakten har sedan ett antal år tillbaka Saabägda bolaget Combitechs enhet –Ledinfo SE. Syftet med Ledinfos verksamhet är att informationsförsörjningen ska vara ensad och kvalitetssäkrad för att ledning och samordning av förband ska kunna ske mellan såväl nations-, förbands- som systemgränser. Ledinfo SE är en av fyra stödenheter till Försvarsmakten (FM) och har till uppgift att ansvara för informationsproduktion till ledningsstödssystem, sambandssystem tekniska system och verksamheter inom FM. De andra tre stödenheterna är Flyginfo SE som ansvarar för militär flyginformation och är organiserad inom LFV, Geo SE som stödjer FM med att tekniskt anpassa geografisk information och är organiserat inom Lantmäteriet samt FM TK SE, stödenheten för telekrigsinformation, organiserat inom FM. Ledinfo SE är stödenheten för ledningsinformation och leds av FMV som i sin tur styrs av FM via Produktionsledningens Lednings- och underrättelseavdelning (LEDUND). – Uppgiften vi innehar är att försörja en mängd tekniska system inom flygvapnet, marinen och armén genom systemens hela livscykel med ledningsinformation. Idag handlar det om till exempel system för stridsledning såsom C2STRIC, C2 SjöC, SitaWare Headquarters, logistikstödssystemet RSF och simuleringssystemet C2Strics, förklarar Ledinfos chef, Christina Björnfot. Ledinfo SE bemannas av personal anställd hos Combitech på uppdrag av FMV och finns i huvudsak lokaliserat vid Combitechs anläggning i Växjö. 22

Genom att leverera ledningsinformation ur en gemensam datakälla, vid samma tidpunkt till samverkande system möjliggörs full systemeffekt.

Vad är ledningsinformation? Ledningsinformation kan man dela in i olika informationskategorier vilka exempelvis kan vara: kommunikationsinformation såsom kanaler, frekvenser, IP-adresser; förbandsinformation till exempel organisationsstrukturer, ledningsroller, anropssignaler, symboler och materiel samt materielinformation. - Med andra ord måste ett ledningsstödssystem laddas med ledningsinformation som på ett eller annat sätt är hämtat från flera indatakällor och anpassat till den verksamhet och system det skall stödja, berättar Fredric Hörnstein. Genom att Ledinfo SE hanterar all information i en gemensam databas ges möjligheten att skapa ordning och reda samt spårbarhet, vilket medför positiva effekter för användarna och systemen. Artilleri & Luftvärn


Christina Björnfot, Fredric Hörnstein och Benny Karlsson arbetar inom LedInfoSE.

– Det ger förutsättningar för återanvändning, ensning av begrepp, kortare ledtider, minskad risk för dubbelarbete, rätt data till rätt aktör, högre kvalitet och sist men inte minst förmåga till interoperabilitet, säger Christina Björnfot och tillägger att även samverkan mellan olika aktörer inom Totalförsvaret kommer att få ökad betydelse. Genom att leverera ledningsinformation ur en gemensam datakälla, vid samma tidpunkt till samverkande system möjliggörs full systemeffekt!

Kräver nära samarbete Styrande för all verksamhet inom Ledinfo SE är Försvarsmaktens behov av ledningsinformation, vilket medför ett nära samarbete med beställaren av informationsprodukten samt industrin. För att leverera enligt FM behov innebär det insamling, anpassning och kvalitetssäkring av data och information. Ledinfo SE är ackrediterad av FMV SÄK och MUST för att kunna hantera all den information som FM erfordrar. – Vi stöttar även FM med organisationsunderlag, symbolunderlag samt är rådgivande vad gäller standarder, informationsmodeller samt teknisk dokumentation, förklarar Fredric Hörnstein. Artilleri & Luftvärn

LedInfoSE stöttar Försvarsmakten med organisationsoch symbolunderlag samt används i olika digitala informationssystem.


Snart dags att fira 150-årsjubileum Om ett knappt år smäller det. Då är det dags att fira vår klubbs 150-årsjubileum. Vilket innebär att Artilleriklubben som det ursprungliga namnet var är en av landets äldsta föreningar inom den militära sfären. Artilleriklubben som sedan 2012 går under namnet Artilleri- och Luftvärnsklubben är en ärevördig klubb. Den startades år 1871 och Artilleritidskrift publicerade sin första utgåva 1872. Det framgår av den summariska genomgång som jag genomfört på Riksarkivet (före detta Krigsarkivet) i Stockholm. Här finns alla gamla tidskrifter som Artillerioch Luftvärnsklubben gett ut, samlade i forskarsalen. Vid en mycket översiktlig genomläsning och analys av ett antal av tidskriftens årgångar konstaterar jag att yrkets innehåll och utmaningar synes tidlösa samt universella. I tidskriften finns redan från starten artiklar och inlägg avsedda för en bredare kompetensutveckling och fördjupning i de flesta av de ämnen som även idag beskrivs i vår tidskrift och i vår yrkesutövning.

Behov av kompetensutveckling I förtexten i 1872 års utgåva1 beskriver de ansvariga utgivarna H Wennerholm, HJ Palmstjerna och D Weber i en anmälan2, behovet av och målsättning samt syfte med tidskriften. Denna beskrivning fångar i mina ögon även det övergripande behovet av kompetensutveckling för officerare. Här beskrivs den växelverkan mellan praktik, teori, studier och utbildning samt den nödvändiga diskussionen och debatten kring utveckling av krigskonsten (vetenskap och beprövad erfarenhet). I merparten av tidskrifterna finns genomgående exempel på artiklar som handlar om militärhistoriska beskrivningar och jämförelser (taktik och uppträdande i olika slag och krig, med tillhörande analyser), kru-

tets beskaffenhet och utveckling, olika projektiler avseende utformning, verkan, skottvidder, precision, taktiskt uppträdande på stridsfältet samt naturligtvis kanoners konstruktion, vikt, tyngd, skottvidd, framkomlighet och hantering. I ett antal tidskrifter går det också att hitta något mer aparta artiklar som belyser malm- och järnkvalitet (för tillverkning av skydd, vapen och ammunition) och fortifikationer, fortifikatoriska skydd, bergrum och värn.

Hästen ges stort utrymme Redan från ett tidigt stadium i tidskriftens historia fanns artiklar avseende teknik och matematik kopplat mot vapen och artilleriutveckling samt analyser om fiendens uppträdande och teknik med jämförelser av system, räckvidder, verkan och precision. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat är också officersutbildning vid Försvarsmaktens skolor och förband. Även detta belyses tidigt i Artilleritidskrift. Enligt tidskriftens artiklar har dåvarande Krigsmakten, idag Försvarsmakten, alltid haft rekryteringsutmaningar (det har till exempel funnits frivilliga anställda soldater och volontärer långt före nuvarande GSS-K och GSS-T system). Redan från tidskriftens start fanns en mängd illustrationer, tabeller ritningar och jämförande grafer över olika materielsystem, olika länders tekniska system och metodik samt fortifikatoriska verk. Dåtidens transportfordon, hästen, beskrivs relativt utförligt i tidskriften vad gäller raser, avel, omhändertagande, grupperingsformer, logistik.

1. Se bild med pärmrygg 1972 år tidskrift 2. Se bilder med original text anmälan sid 1-3 3. Se bilder med original texten anmälan sid 1-3

24

Artilleri & Luftvärn


En guldgruva Naturligtvis fanns det ett större intresse för vissa frågor i vissa perioder. Den generella samhällsutvecklingen påverkar också efterhand behovet av artiklar, diskussion och kunskap inom yrket. Ovanstående beskrivning om det historiska innehållet i tidskriften täcker förstås inte allt men är ändå en intressant iakttagelse. Vi kan här se att tidskriften och behovet av tidskriften egentligen inte förändrats nämnvärt över tid. Under krigsåren beskrevs särskilt de utmaningar som förelåg allt efterhand. Exempel på detta är befästningars förträfflighet och senare befästningarnas svagheter via utveckling av artilleriets verkan med större kalibrar, längre räckvidder och bättre precision samt verkan i enskilda granater. Självfallet påverkade även den allmänna utvecklingen av förbandens rörlighet på stridsfältet befästningarnas ställning. Efterhand som internationalisering och globalisering sker i samhället, beskriver också tidskriften en utökad internationell jämförelse med allt fler länders försvarsmakter inklusive deras metoder och system. Jag anser att det historiska arv som dessa tidskrifter samt Artilleri- och Luftvärnsklubbens arbete bär med sig utgör en guldgruva för historieintresserade men även som ett underlag för studier och forskning. Jag anser i likhet med de första ansvariga utgivarna3 att tidskriften är ett viktigt forum för utbyte av kunskap och erfarenheter. I en första betrak-

telse kanske utbytet av kunskap, genom artiklar och debatter i tidskriften var både livligare och mer omfattande tidigare.

Ser framtiden an Slutsatser av ovanstående är att Artillerioch Luftvärnsklubben historiskt sett har bidragit till och kommer att fortsätta bidra till en utveckling av Försvarsmakten i allmänhet och våra funktioner i synnerhet. Det är därför jag ser framtiden an med ett hopp om utökat engagemang från klubbmedlemmar och övriga intressenter i framförallt artilleri- och luftvärnsutveckling. För visst finns det intressanta saker att debattera och skriva artiklar om! Titta bara på exempel över innehållet i tidigare års tidskrifter. Jag brukar alltid i frågor avseende utveckling, göra en jämförelse med att köra bil: ”Du måste alltid vara fullt fokuserad på det du har framför dig, men du behöver också hela tiden snegla i backspegeln.” I dagens försvarsmakt är detta alldeles uppenbart. Varje arbetsdag blir i alla fall jag påmind om filmen ”Tillbaka till framtiden.”

Major Mats Nilsson är Bodenartillerist från början av sin militära karriär. Han har arbetat på dåvarande A 8 med befattningar från plutonchef till bataljonschef. Förnärvarande är Mats Nilsson planeringsofficer vid Militärregion Nord men kommer att återvända till A 9 och ArtSS till sommaren. Hans senaste befattning var utbildningschef på ArtSS. Mats Nilsson är styrelseledamot för Artlvklubben och har av styrelsen fått uppdraget att leda planering av föreningens jubileumsfirande. Han är också en passionerad älgjägare. Inte heller har han något emot att få antingen torsk eller hälleflundra på kroken.

Artilleri & Luftvärn

25


Debattinlägg från överstelöjtnant Harry Ollinen:

Vad händer med divisionsartilleriet? I rapporten ”Värnkraft” från Försvarsberedningen poängteras bland annat behovet av mer artilleriförband i form av divisionsartilleri. Rapporten skickades på remiss till Försvarsmakten som i sitt svar räknat ut att pengarna inte räcker till alla förslag som Försvarsberedningen vill genomföra, bland annat på grund av felräkningar och underbudgeterade projekt. En av reduceringarna som Försvarsmakten lagt fram innebär ett framflyttande av divisionsartilleriet till bortom år 2030. Försvarsmaktens prioritering är märklig! Varje utbildad officerare vet artilleriets betydelse vid olika typer av strid eller har vår så kallade Afghanistandoktrin medfört att denna grundläggande förståelse försvunnit helt från arméns taktiska utbildning?

Krävs 2-4 artilleribataljoner

Foto: Hanhwa Systems

För att ett anfall av en mekaniserad bataljon ska lyckas krävs understöd av minst 2-4 artilleribataljoner. Eftersom våra blivande tre brigader knappast kan vara inom samma område klarar de inte av att genomföra anfall på grund av bristande av understöd. Detta är ingen hemlighet i något land, utan elementa inom taktik. I exempelvis Finland som är ett artilleristarkt land är detta en självklarhet. Studerar vi ryska reglementena kräver motsvarande anfall understöd av fem bataljoner i olika kom-

26

binationer av eldrörs- och raketartilleri och med olika typer av ammunition såsom granater med substridsdelar, hårdmålsgranater, mineringsgranater, termobariska samt vanliga spränggranater. Ett exempel på detta var det eldöverfall som ryskt artilleri genomförde på två ukrainska mekaniserade bataljoner sommaren 2014 i Zelenopillya (se “Lessons learned from the Russian-Ukranian War”, Dr Phillip A. Karber). I detta ryska eldöverfall som varade i tre minuter förintades i stort sett två mekaniserade bataljoner.

Elden måste kraftsamlas I en försvarssituation är det viktigt att kunna kraftsamla elden med alla tillgängliga enheter snabbt mot den fiende som söker genombrytning. När man talar om kraftsamling är det inte enbart mot de anfallande mekaniska förbanden utan även mot djupet av fiendens gruppering såsom baser, artillerigrupperingar, logistikförband med mera. Här kommer även de gamla spränggranaterna till sin rätt. Hemligheten är att kunna kraftsamla elden med tillräckligt antal förband. Detta kan inte åstadkommas med enbart brigadartilleri. I Karbers rapport som jag refererar till framgår också den ryska överlägsenheten med drönare inom flera områden men främst som medhjälp i målbestämning mot mål på djupet. Under en sexveckors period genomförde ryskt artilleri 53 eldöverfall mot 40 olika mål, vilket avsevärt decimerade de ukrainska förbandens och inte minst deras stridsmoral. Det är därför svårt att förstå att sådan kunskap som politikerna i Försvarsberedningen besitter försvinner i Försvarsmaktens analys, troligen som ett resultat av oenighet mellan försvarsgrenarna. Låt oss nu hoppas att förnuftet återvänder innan höstens försvarsbeslut klubbas. Vi behöver ett divisionsartilleri! Artilleri & Luftvärn


PROTECTING SWEDEN

IRIS-T SLS Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

27


"Om någon månad ska vi ha en helt ny hinderbana på plats. Sedan kan vi testa den och hela vår tävlingsorganisation i samband med den kommande SM-veckan i juni, berättar planeringschefen för VM, major Joachim Bergqvist.

Andra stora internationella mästerskapet sedan 2015

Flera nybyggen i Halmstad före starten av VM i militär femkamp För andra gången inom loppet av fem år kommer Lv 6 i Halmstad vara värd för ett stort internationellt militärt mästerskap. 2015 arrangerade garnisonen VM i militär livräddning. I augusti är det dags för VM i militär femkamp.

– Det är mycket som ska ske nu under kommande månader. Vi är sedan slutet av förra året i full gång med att bygga en helt ny handgranatsbana och i början av 2020 inledde vår entreprenör arbetet med att bygga den nya hinderbanan. Major Joachim Bergqvist står och blickar ut över det som för bara någon månad sedan var Lv 6 gamla hinderbana, byggd under 50-talet. En sliten bana som definitivt sett sina bästa dagar och har nu fått ge plats för en toppmodern bana där åtskilliga värnpliktiga från kommande omgångar kommer att svettas. 28

Flera hundra tävlande Men, först ska banan med sina hinder krama musten ur ett par hundra aktiva femkampare som väntas delta i kommande VM: – De inbjudna nationerna får inbjudan via den internationella militära sportfederationen CISM och har därefter fram till början av maj att göra en preliminär anmälan. Först efter denna tidpunkt kan vi dra någon slutsats om hur många som kommer att tävla, förklarar Joachim Bergqvist. Till vardags är han chef för regementets garnisonsenhet men sedan drygt ett halvår tillbaka ansvarig för att på heltid planera och arbeta med kommande VM. Tävlingsledare är regementschefen, överste Anders Svensson med sin ställföreträdare, överstelöjtnant Thomas Wessman som biträdande tävlingsledare. I planeringen fram till i dag räknar tävlingsorganisationen med 200-250 tävlande och ungefär 100 ledare och tränare från ett 30-tal länder, som anländer Halmstad Artilleri & Luftvärn


den nionde augusti och lämnar Halland den 18:e. Den egna funktionärsorganisationen kommer att bestå av cirka 150 personer, varav ett 40-tal är kontrollanter med uppdrag att studera så att de tävlande utför de olika grenarna på korrekt sätt.

A 9-officer i landslaget Till de framträdande länderna i sporten är Kina, Brasilien, Frankrike och Storbritannien. – I samband med fjolårets militär-OS (Military World Games) slog de kinesiska deltagarna världsrekord i samtliga discipliner. Så kineserna är mycket framgångsrika just nu, konstaterar VM-generalen. I det svenska landslaget ingår A 9:s fanjunkare Elin Strömblad men för närvarande är det osäkert om Elin kan delta på grund av en pågående utlandstjänstgöring.

Klart sedan sommaren 2018

Joachim Bergqvist diskuterar det pågående schaktarbetet med grävmaskinsföraren Thomas Berglund. Nedre bilden: Fanjunkaren Elin Strömblad ingår i det svenska damlandslaget och ser fram emot ett VM på hemmaplan Foto: Viktoria Szakacs, Försvarsmakten Artilleri & Luftvärn

Sedan sommaren 2018 har det varit klart att Halmstad och Luftvärnsregementet ska arrangera det andra internationella, militära mästerskapet inom loppet av fem år. För fem år sedan arrangerade Lv 6 tillsammans med övriga förband i Halmstad militära livräddnings-VM. – Livräddnings-VM var ett bra genrep för oss då vi kunde dra ett antal lärdomar och erfarenheter som vi har nytta av inför planeringen av årets VM. Dessutom har vi i år också den perfekta tajmingen att Halmstad i slutet av juni är värd för SM-veckan med ett stort antal olika sommaridrotter. Då kan vi också ”föröva” vår funktionärsorganisation och se om det är något som behöver korrigeras. Världsmästerskapet i sig arrangeras av den internationella militära idrottsfederationen CISM (International Military Sports Council). CISM med säte i Schweiz, har i dag cirka 140 stater som medlem. En del av medlemskapet består i att som land åta sig att arrangera tävlingar i de cirka 30 idrotter som CISM arbetar med. – Sverige har förklarat sig villig att vartannat år arrangera ett internationellt mästerskap, förklarar överstelöjtnant Sven Antonsson, chef för Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet. 29


De nya handgranatbåsen är designade enligt konstens alla regler och har bland annat halkskydd samt skålform för placering av handgranaterna.

Fler nybyggnationer Stora delar av Luftvärnsregementets områden är i dessa dagar en byggarbetsplats. Inte bara för att bygga nya lokaler och förråd för kommande Patriotsystem utan nu fräschas också de idrottsliga anläggningarna upp. – Det är investeringar som hela garnisonen kommer att ha stor nytta av efter att VM:et är över. För första gången får till exempel regementet nu en modern handgranatsbana där vi kan torröva granatkastning. Hinderbanan blir toppmodern med digital tidtagning. – När vi kontrollerade den gamla hinderbanans utformning följde inte ett enda av de 20 olika hindren som banan består av CISM:s regelverk så det var bara att bygga en helt ny bana, konstaterar VM-general Bergqvist. Även den 300 meter långa skjutbanan kommer att få en rejäl uppgradering. Grenar som ingår i militär femkamp är hindersimning, handgranatkastning, skytte, hinderbana samt terränglöpning. Distanser och genomförande är olika beroende på om det är herrar eller damer som tävlar. Herrarna skjuter till exempel på 300 meters avstånd medan damerna skjuter på 200 meter.

"Joachim, hur gör vi med detta?" Chefen för samverkan- och informationssektionen, major Robert Trupp fångar Joachim Bergqvist för en snabb fråga. Det är många punkter som fortfarande ska prickas av innan Halmstad är reda för att inleda VM-tävlingarna. 30

Artilleri & Luftvärn


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon ■ Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition ■

Specialammunition ■ Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar ■

För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

31


Blivande överstelöjtnanter på plats i Georgien:

Vad kan Sverige lära av Georgienkriget? Blivande överstelöjtnanten Sofia Westermark från Luftvärnsregementet tillhör en av Artilleri & Luftvärns flitiga skribenter. Under sina studier på Försvarshögskolans Högre officersprogram (HOP) har Sofia valt inriktning marktaktik och kursen ”Avancerad kurs i krigsvetenskap -marktaktik”. I kursen ingick att studera Georgienkriget 2008 och vilka erfarenheter Försvarsmakten kan dra av det snabba krigsförloppet. ”Under hösten 2019 genomförde jag kursen ”avancerad kurs i krigsvetenskap - marktaktik”, med syftet att ge studerande övning i att analysera marktaktisk verksamhet med empiriska exempel från en samtida konflikt. Målet för kursen var att utveckla förståelsen för taktikutveckling.

Studerade rysk ledningsfilosofi Marktaktikkursen omfattade 7,5 högskolepoäng, vilket är det samma som fem veckors utbildning. Den inleddes med en veckas föreläsningar om taktikutveckling, konflikten i Georgien 2008, rysk ledningsfilosofi samt föreläsningar från officerare som forskar inom taktikområdet. Gruppvis tog vi fram vetenskapliga problemformuleringar rörande taktikutveckling som vi sedan skulle insamla svar på under fältstudien på plats i Georgien kommande vecka. Verksamheten i Georgien genomfördes i samverkan med den georgiska Försvarsakademin och studiegruppen besökte EU Monitoring Mission (EUMM). Dessa kunskaper använde vi sedan under vecka tre och fyra då vi i grupperna författade en vetenskaplig text utifrån respektive problemformulering, med tillhörande analys av kunskaperna vi fått under fältstudien. Resultat och slutsatser redovisades den femte veckan för en målgrupp bestående av officerare från Arméstaben, Markstridsskolan samt Högkvarteret.

I terrängen med EU:s övervakningsgrupp. Studiegruppen besöker ett område där "någon" flyttat på taggtråden som markerar en den så kallade "administrative border line" (ABL) och upprättat ett vakttorn (det gröna i bakgrunden). Foto samtliga bilder: Sofia Westermark

T.h. Tjurtjchela är en sötsak som har sitt ursprung i Georgien men också odlas i övriga Kaukasusområdet. Den tillverkas av valnätter, hasselnötter, mandel och russin och fäst på en sträng innan den liknande ljusstöpning, doppas i tjock druvsaft. 32

Artilleri & Luftvärn


Major Sofia Westermark Född och uppvuxen i Hyssna utanför Borås. Efter tekniskt gymnasium och högskolestudier gjorde hon sin värnplikt på Lv4 i Ystad 1994-1995 där hon grundutbildades på robotsystem 90. Hon anställdes som yrkesofficer 1998 och omskolade då till sambands- och ledningsfunktionen där hon haft en rad olika befattningar. Den senaste befattningen innan studierna vid HOP var som chef för Livkompaniet på Lv6 där bataljonens och hemvärnets rekryter grundutbildades. Hon är gift, har två barn och på fritiden ägnar hon sig gärna åt att cykla mountainbike.

Fältstudier i Georgien

Gränstaggtråd skär igenom boendes trädgård

Syftet med resan var att med empiri från en samtida konflikt, georgienkonflikten 2008, ge oss studerande övning i att analysera taktikutveckling. Den grupp jag tillhörde valde frågeställningen: ”Hur kan konflikten i Georgien bidra till svensk taktikutveckling?” Med utgångspunkt från B.A. Friedmans teori om taktiska grundsatser och påverkande faktorer hämtade vi in kunskap. De taktiska grundsatserna är principer som skall vägleda chefen inför och under strid och består av de fysiska (manöver, massa, eldkraft samt tempo), mentala (överraskning, vilseledning, förvirring samt chock) och slutligen moralisk grundsats. Fysiska grundsatser påverkar de mentala så att motståndarens moraliska sammanhållning bryts och de flyr eller ger upp. Under fältstudien som pågick i sex dagar bodde vi i huvudstaden Tbilisi med besök på den svenska ambassaden, georgiska Försvarshögskolan samt en dagsutflykt till staden Gori, nära Sydossetien. I Gori har EUMM ett av sina fältkontor. Därifrån utgick gruppen när vi åkte till Administrative Border Line (ABL), mot Sydossetien. ABL är den ”linje” som markerar var Sydossetiens, enligt sydosseterna, gräns går mot Georgien men även skiljelinje för vart EUMM respektive Ryssland får bedriva observationer.

Denna del av resan gav för mig mest avtryck. Det är lätt att på håll vara kritisk mot de inblandade parternas agerande, men väl på plats i terrängen, där du ser ”gränstaggtråd” dragen rakt igenom en trädgård där någon bor och lever, då blir konflikten desto mer påtaglig och åsikterna inte lika självklara. För den som inte är georgier är det lätt att kalla ABL för en gräns, vilket är självfallet för Sydossetien som utropat sig till egen nation, samt även för Ryssland som erkänt Sydossetien som nation. För Georgien är Sydossetien en utbrytarrepublik, och skulle de ”gå med på” att använda ordet gräns har de im-

Artilleri & Luftvärn

Två av eleverna i terrängen strax utanför Tschinvali, Sydossetiens huvudstad, observerar ryska och sydossetiska ställningar.

33


plicit erkänt att det finns en gräns, vilket det alltså inte finns enligt dem. Det hela ställs på sin spets när ”någon” flyttar de taggtrådshinder som markerar ABL så att Sydossetiens område utökas. EUMM’s uppgift är att observera och kan enbart rapportera händelsen, de har inte mandat att ingripa. Georgien riskerar dessutom att eskalera konflikten om de flyttar tillbaka taggtråden eller anklagar Sydossetien för att ha flyttat på den, då det implicit innebär att de säger att de flyttat gränsen. Den gräns som enligt Georgien inte finns. Problematiken kan te sig trivial för oss, men väl på plats när man diskuterar saken med EUMM och georgiska officerare blir verkligheten mer komplex.

Marktaktik med georgiska erfarenheter Diskussionerna med georgiska officerare var intressanta, men deras erfarenheter utifrån konflikten var utmanande att omsätta till taktikutveckling för svenskt vidkommande. En av de tydligaste slutsatserna var att man, å ena sidan, inte direkt bör kopiera taktiska erfarenheter från ett land för implementering i ett annat, eftersom man då missar att all utveckling måste ske i landets kontext. Å andra sidan har konflikten redan bidragit till svensk taktikutveckling indirekt. Sverige återkommer i flera dokument där hänvisningar görs till Georgienkonflikten med en mängd efterföljande åtgärder. Ett exempel är återgången till nationellt försvar och inte minst totalförsvarskonceptet, även om man inte kan härleda dessa åtgärder explicit till Georgienkonflikten. Ett antal georgiska utvecklingsområden utkristalliserades som mer tydliga, till exempel införande av uppdragstaktik, utveckling av pansarvärnsförmågan, strid på djupet och kombinerade vapen.

att nation, förband och enskilda kommer att bli utsatta för påverkansoperationer, och att vi behöver vara förberedda på detta. Hur vi skall förbereda oss är mindre tydligt, men vi är också medvetna om att det pågår arbete med att utveckla denna förmåga. Jämfört med Friedmans grundsatser framstår svensk taktikutveckling kopplad främst till de fysiska grundsatserna, vilka fått mer utrymme än andra. Hur motståndarens moraliska sammanhållning i slutändan ska fås att kollapsa är däremot vagare definierat. Att lära av andra, i vårt fall Georgien, är ett av sätten för att hålla taktikutveckling relevant och aktuell, men det krävs tid för analys för att inte ”köpa grisen i säcken”. HOP och ovan nämnd marktaktikkurs ger de studerande möjlighet att på ett intressant sätt diskutera taktikutveckling i en för Sverige högst relevant omvärldskontext. Att dessutom få studera taktikanpassning på plats i ett annat land (för årstiden betydligt varmare), långt borta från skolbänken, var både trevligt och berikande. Nej, det är inte några hål för avlopp utan här pågår vintillverkning. Georgien är att välrenommerat vinland och känt för sin speciella tillverkningsprocess som sker i amforor under mark, ett sätt producera vin på som har flertusenåriga anor.

Slutsatser för svensk taktikutveckling Våra viktigaste slutsatser, för svenskt vidkommande, är att vad som behöver utvecklas är omhändertaget i svensk kontext medan hur detta skall implementeras är svagare. För att förtydliga resonemanget kan hur vi skall möta och hantera påverkansoperationer utgöra ett exempel. Påverkansoperationer som begrepp är väldefinierat och det råder konsensus 34

Artilleri & Luftvärn


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

Artilleri & Luftvärn

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

35


Avslutande delen om telekrigföring:

Påverka motståndaren med telekrigsystem I den sista och avslutande delen i artikelserien om telekrigföring berättar Robert Humeur om hur telekrig kan påverka motståndaren. Själva termen ”telekrig” för ofta tankarna till störning men det går lika bra att ge motståndaren falsk information”

”Telekrigsbegreppet för ofta tankarna till störning. I tidigare artiklar har jag berört förutsättningarna för att upptäcka och identifiera en motståndare med hjälp av telekrigsensorer. I denna avslutande artikel ska vi fokusera på den andra halvan av telekrigets OODA-loop. Hög tid att påverka motståndaren! En septemberkväll förra året tar hamnlotsen i Vasilikos hamn på Cyperns sydkust emot ett radioanrop. Ett tankfartyg på väg att anlöpa oljehamnen rapporterar GPS-bortfall, något som i dagsljus inte innebär några större bekymmer. Vid denna tid på dygnet har det emellertid hunnit bli mörkt och utan GPS-stöd blir navigeringen besvärlig. Området är dessutom trafikerat av både civila fartyg och ett antal örlogsfartyg med anledning av konflikten kring Syrien. En kollision med ett annat fartyg eller en grundstötning skulle riskera att tankerns last med 5 000 ton etanol läcker ut och orsakar allvarliga skador på den känsliga marina miljön.1

36

Vill påverka GPS-positionering Denna typ av påverkan på GPS och andra satellitbaserade positioneringstjänster har blivit allt vanligare de senaste åren. Särskilt vanligt förekommande är det i området kring Hormuzsundet, i östra Medelhavet samt i Svarta Havet. Att det sker medveten påverkan är ställt utom allt rimligt tvivel.2 Electronic attack (EA) eller electronic countermeasures (ECM) är generellt accepterade termer för det vi på svenska kallar för telekrigåtgärder. Indelningen skiljer sig något mellan till exempel NATO och USA, därför bortser vi från nomenklaturen och fokuserar på förmågan. Exemplet i inledningen är typiskt för hur sårbarheter i olika typer av radiobaserade system kan utnyttjas för att påverka omgivningen. Vi kan anta att tankfartyget inte var det tänkta målet för störningen utan blev drabbat som en sidoeffekt.

1. Katherine Dunn, Fortune, 2020-01-22, https://fortune.com/longform/gps-outages-maritime-shipping-industry/ 2. RTCA, Mars 2018, https://www.rtca.org/sites/default/files/intentional_gps_interference_approved.pdf

Artilleri & Luftvärn


Tvåsitsiga versionen av Gripen, utrustad med ny störkapsel. Foto: Saab

Artilleri & Luftvärn

37


Vem som utförde störningen, och varför, är inte allmänt känt, men förmodligen avsåg någon part i konflikten kring Syrien att förneka andra parter förmågan till noggrann positionering och därmed skaffa sig ett informations- och manövermässigt övertag.

Hur uppnås maximal systemeffekt? Beslutscykeln för vilka telekrigåtgärder som ska användas, och när, är komplex. Till att börja med kräver det mycket goda kunskaper om motståndaren och de målsystem som ska påverkas. Att störa en enskild radar är mest en rent teknisk fråga, men hur uppnår man maximal systemeffekt mot ett nätverk av sambandssystem och sensorer? Störningen i sig syftar till att antingen dölja något eller till att vilseleda genom att skapa falsk information. För att vara operativt relevant måste telekrigåtgärderna bidra till plattformens eller förbandets lösande av uppgift. Egen överlevnad kan vara ett sådant bidrag, men i samverkande verkanssystem är störning även en integrerad och viktig offensiv komponent. Telekrigsåtgärder för självskydd är i grunden reaktiva. Dessutom är förloppen ofta mycket tidskritiska eftersom tiden för förvarning kan vara mycket kort. Detta innebär att mycket av processen behöver vara automatiserad; det handlar om att fatta många komplexa beslut på bråkdelar av en sekund. Denna automatisering ställer stora krav på informationsförsörjning, programmering och utprovning samt ett nära samarbete mellan användare och leverantör.

Brusstörning kräver mycket energi Den enklaste formen av störning är brus. Effekten i målsystemet kan jämföras med att bli bländad av en mötande bil på en mörk väg, synfältet minskar och det blir särskilt svårt att upptäcka saker i den riktning som det bländande ljuset kommer ifrån. Brusstörning kräver relativt mycket utsänd energi för att vara effektiv, vilket begränsar dess användning då det kräver att bäraren av telekrigsystemet har väl tilltagen kraftförsörjning. Fördelen är att man med brus kan påverka många av motståndarens system inom ett område utan alltför komplicerade förberedelser. Brus kan även användas kombinerat med andra störformer och syftar då ofta till att sänka trösklar i målsystemet för att bättre nå fram med andra störtekniker. Med lite mer kunskap om målsystemet som ska störas kan man skapa förprogrammerade vågformer. Denna störning kan sedan triggas av att vissa kriterier uppfylls i ESM-systemet som styr störaren. Sättet att störa kan liknas vid hur olika typer av transpondrar fungerar; när en viss typ av signal tas emot så svarar systemet med en egen, i förväg definierad, signal. En ofta använd störteknik mot pulskomprimerande radar är täckpulsstörning, vilken är ett typiskt exempel på denna typ av transponderstörning.

Robert Humeur arbetar vid strategiavdelningen på Saab Surveillance med telekrig och sensorsystem. Innan Robert började på Saab 2017 har han många års erfarenhet av operativt användande av sensorer och telekrigsystem från Försvarsmakten. I sin tidigare roll som officer har han tjänstgjort i luftvärnet, flygvapnet och marinen i olika telekrigbefattningar och även varit utlands-stationerad som telekrigofficer. Robert har en M.S. i Information Warfare från Naval Postgraduate School, Monterey, USA.

38

Artilleri & Luftvärn


Förvanskar målsystemet signaler Den mest avancerade form av störning som går att åstadkomma bygger på att spela in målsystemets signaler och sedan förvanska dem innan de sänds tillbaka. Detta område har vuxit explosionsartat i takt med att datorerna blivit snabbare och kraftfullare, då det ställer höga krav på signalbehandling och datalagring. Som exempel kan nämnas att telekrigsystemet i Gripen E hanterar många tiotals terabit per sekund (tb/s)3 med extremt låg fördröjning, något som var omöjligt i ett serieproducerat stridsflyg för bara några år sedan. Den här typen av repeterstörning lurar målsystemet att tro att det är riktiga signaler det tar emot. För en störd radar betyder det att den ”ser” mål som inte finns. Dessa mål kan ha falsk position, fart och storlek beroende på vad störoperatören vill uppnå. I ett sambandssystem kan man på detta sätt påverka krypton och synksignaler, men även föra in falsk information. En variant på denna typ av störning benämns GPS-spoofing och går ut på att lura GPS-mottagare att de befinner sig någon annanstans än var de verkligen är genom att kopiera och förvanska signalerna från en eller flera GPSsatelliter.

dem vid rätt tillfälle, helst utan att röja sin förmåga för motparten. Dessutom så finns egentligen ingen tydlig gräns mellan telekrig och cyber, förutom rent definitionsmässigt. Om vi injicerar falska mål i motståndarens ledningssystem, spelar det egentligen någon roll om vi gjorde det genom att penetrera deras brandväggar eller via generering av falska mål i en radar genom störning? Det är ingen slump att flera länder, med USA och Storbritannien i spetsen, samlat förmågorna under begreppet Cyber Electromagnetic Activities (CEMA) för att doktrinärt skapa en mer holistisk syn. I denna och de två tidigare artiklarna har jag försökt att mycket översiktligt beskriva telekrig och förhoppningsvis väckt nyfikenhet och några nya tankar. Sverige behöver en livaktig diskussion kring telekrigets betydelse för svensk försvarsförmåga; dels omgärdat av sträng sekretess där det krävs, men framförallt en öppen, akademisk och nyfiken debatt samt upplysning för att stimulera till utveckling och förståelse.”

Ulv i fårakläder Genom ett väl genomtänkt användande av telekrigåtgärder kan man skapa illusioner som av motståndaren upplevs som verkliga. Liknelsen med att uppträda som en ulv i fårakläder är inte helt långsökt. Störningen gör inte nödvändigtvis att vi ”försvinner” eller blir osynliga, men vi kan få motståndaren att dra fel slutsatser om vem vi är, var vi är och vad vi gör. Utveckling och operativt användande av telekrigåtgärder har många likheter med cyberdomänen. För både telekrigaren och hackern handlar en lyckad insats om att först hitta sårbarheter i motståndarens system och att sedan exploatera

3. En faktor 100000 gånger snabbare än en skaplig internetuppkoppling på 100 Mb/s.

Artilleri & Luftvärn

Störningsåtgärder kan vara som en ulv i fårakläder, skriver Robert Humeur och pekar på att störinsatser inte är osynliga men kan få motståndaren att dra fel slutsatser om vem som stör och syftet. Foto: MostPhotos 39


Luftvärnet i fokus under Aurora 2020 För första gången i Försvarsmaktens historia kommer ett amerikanskt luftvärnsförband att öva på svensk mark bemannat med svenska officerare och soldater. Samtidigt övas kvalificerade norska och finska luftvärnsförband. Det råder ingen tvekan över att luftvärnsfunktionen kommer att vara i starkt fokus när Försvarsmakten under stora delar av maj månad genomför den största fältövningen på flera decennier – Försvarsmaktsövning Aurora 2020: - Luftvärnsregementet och gästande luftvärnsförband som deltar i Aurora 2020 ingår i skaran av förband som är huvudövade under Aurora 2020. Samtidigt som vi genomför organisationoch metodförsök för lvbataljonen med eldenhet 98 och robot 97 Hawk kommer vi att öva samtidigt med ett amerikanskt Patriotförband samt ett finskt och norskt förband beväpnade med norska Nasams. Detta blir mycket intressant att utvärdera, säger kapten Jonas Henrysson, en av Luftvärnsregementets övningsplanläggare för Aurora 2020.

Luftvärnsbrigad En fulltalig amerikansk bataljon samt ett finskt och norsk motsvarighet kompletterat med den svenska luftvärnsbataljonen utgör i stort sett samma numerär motsvarande en luftvärnsbrigad. En styrka har aldrig någonsin övats på svensk mark, låt vara att den kommer att vara utspridd på ett tämligen stort geografiskt område. - Vår planering förnärvarande bygger på att det förstärkta amerikanska Patriotbatteriet från förbandet ”5-7” baserad i tyska Baumholder, kommer att ha sitt huvudsakliga övningsområde i Blekinge och östra Småland medan den svenska luftvärnsbataljonen har till uppgift att agera skydd till de baser som Flygvapnets enheter kommer att använda i södra delen av landet, säger Jonas Henrysson. 40

Under Aurora 2020 kommer den första kullen värnpliktiga att genomföra sin slutövning med eldenhet 98.

Som Artilleri & Luftvärn tidigare rapporterat om kommer den första leveransen av de första Patriotsystem att ske under sommaren nästa år men redan nu inleder Försvarsmakten och Lv 6 den första av en rad återkommande övningar där svenska officerare och soldater utgör kärnan i ett Patriotförband. - För vårt vidkommande har vi redan inlett införande av luftvärnssystem 103 då vi har ett större antal medarbetare på utbildning i USA samtidigt som vi har personal på plats hos det amerikanska förbandet i Tyskland för kompetensutbyte, säger Jonas Henrysson.

”Tillsammans” Ett viktigt syfte med det internationella deltagandet är att under begreppet ”tillsammans” genomföra gemensamma operationer, förklarar regementschef, överste Anders Svensson: - Aurora 2020 blir det första tillfället då vi nu kan utvärdera hur vår egen förmågehöjning är genomförd inom ramen för det svenska luftförsvaret. Jag ser verkligen fram emot att få följa vår luftvärns-”brigad” i full aktion. För Eldenhet 98 är det första gången som en värnpliktskull gör sin slutövning med systemet och systemet deltar i en större övning. -Efter FMÖ 2020 ska vi uppnå det som vi benämner IOC, initial operativ förmåga (Initial Operative Capability) samt att vi slutför ett antal så kallade ackreditering av vissa system som ingår i Eldenhet 98-systemet, förklarar Jonas Henrysson. Artilleri & Luftvärn kommer självfallet att rapportera om Aurora 2020. Du som läsare kan se fram emot ett fullödigt reportage i kommande nummer av tidskriften. Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

41


Håkan lämnar med flaggan i topp och Magnus tar över efter Anders En styrelsemedlem lämnade med flaggan i topp och en överste tog över efter en annan överste. Årets årsmöte i Artillleri- och Luftvärnsklubben blev på flera sätt ett förändringens möte. Efter drygt tio år som kassör lämnade nu överstelöjtnant Håkan Hörstedt sin post och det gjorde han med flaggan hissad i topp. För redaktören vågar påstå att så god ekonomi som föreningen idag besitter har inte funnits på mången god dag – totalt tillgångar på drygt 800 000 kronor. Årets vinst slutade på 56 000 kronor och då har även avsättning gjorts enligt den tidigare fastställda flerårsplanen för upplösande av ständiga medlemmars fond. – Föreningens ekonomi är god men det innebär inte att styrelsen kan genomföra allt för stora utsvävningar eftersom vi inte med säkerhet kan säga hur stora intäkterna blir för kommande år. Dessutom vill jag poängtera att klubbens står inför ett firande av klubbens 150-årsjubileum och det kommer att kräva extra resurser, konstaterar Håkan Hörstedt.

Ny hedersmedlem Med tanke på det omfattande arbete som Hörstedt har lagt ned för att, tillsammans med övriga styrelsen, förbättra föreningens ekonomi föreslog styrelsen som ett av motiven att Hörstedt utses till hedersmedlem, vilket också årsmötet enhälligt biföll. Därmed blir också Håkan Hörstedt den andra luftvärnsofficeren under modern tid som får äran att ingå i det celebra sällskapet av hedersmedlemmar. För två år sedan valdes nuvarande sekreteraren Lars Mörrby tillsammans med tidskriftens redaktör in som hedersmedlemmar. Posten som ny kassör övertas av överstelöjtnant Jan Ohlson som tidigare varit en av föreningens revisorer. Valberedningen bestående av major Nicolas Madison Luftvärnsregementet (LvSS), förvaltare Daniel Hellberg A 9 (ArtSS) samt överstelöjtnant Urban Schön HKV, redovisade sitt grannlaga arbete då sex nya ledamöter föreslogs för inval i nya styrelsen. 42

"Stort tack för din långvariga insats", säger Anders Svensson till föreningens senaste hedersmedlem, överstelöjtnant Håkan Hörstedt.

– Vi har tillfrågat samtliga tidigare styrelsemedlemmar om deras intresse att kvarstå. De som har svarat ja har vi föreslagit för omval medan de som tackat nej eller inte alls svarat har vi valt att föreslå andra kandidater till, förklarar Nicolas Madison.

Magnus efter Anders Detta innebär att den nya styrelsen fick sex nya ledamöter inklusive ny ordförande då Anders Svensson efter tre år som föreningens främste företrädare lämnar över ordförandeskapet till en annan överste, chefen för Artilleriregementet, Magnus Ståhl (en utförligare presentation av Ståhls tankar som regementschef och bakgrund publiceras i sommarnumret). Artilleri & Luftvärn


– Jag ser verkligen fram emot att leda Artilleri-och Luftvärnsklubben samtidigt som jag, tillsammans med övriga styrelsen, ges möjligheten att förbereda det kommande, hedervärda jubileumsåret nästa år, förklarade Magnus Ståhl efter att han tackat sin företrädare för väl utfört arbete.

Premiärutdelning En annan nyhet var premiärutdelningen av stipendiet ur Militärtekniska Föreningens minnesfond. De första stipendiaterna blev FMV:s produktledare Rolf Thegström samt fanjunkaren Carl Eberstein från Lv6. Motiveringarna är att Thegström har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom luftvärnsområdet och har under flera år varit projektledare för Insatsförmåga Luftvärn (IFLv). Som projektledare för IFLv har Thegström varit ”nyckelperson för att driva utvecklingen inom det markbaserade luftvärnet. Hans engagemang, noggrannhet och tekniska kunnande har starkt bidragit till att driva projektet IFLv framåt, trots de tidvis stora utmaningar som funnits i projektet”. Utvecklingsofficeren Carl Eberstein har enligt stipendiejuryn arbetat förtjänstfullt och enträget med att utveckla luftvärnets sensorförmåga, främst vad gäller radarbevakning. Ett arbete som skett i nära samarbete med industrins representanter.

Kommendör får medalj Även två mottagare av John Lindnérs Donationsfond presenterades under årsmötet; kommendör Fredrik Palmquist (stabschef vid Marinstaben) samt förre telekrigsofficeren, numera affärsutvecklare på Saab, Robert Humeur. Båda erhåller utmärkelsen för sitt arbete med att leverera artiklar med hög stilistisk kvalitet samt en djup sakkunskap som är förmedlat på ett lättförståeligt sätt, enligt redaktör Stefan Bratts motivering. Robert Humeur fanns på plats på Tre Vapen för att ta emot utmärkelsen medan kommendör Palmquist kommer att få sin utmärkelse vid ett senare tillfälle. Kompletta motiveringar till utmärkelserna hittar du på klubbens hemsida (www.artlvklubben.se). Artilleri & Luftvärn

Magnus tar över efter Anders. Överste Svensson lämnar över ordförandeklubben till överste Ståhl. Mitten: Två stolta premiärmottagare av det tekniska stipendiet från kvarlåtenskapen från Militärteknisk Förening, fanjunkaren Carl Eberstein, Lv 6 och produktledaren Rolf Thegström, FMV Armémateriel. Nedre: Föreläsaren och medlemmen Björn Andersson i diskussion med styrelseledamoten och jubileumsgeneralen Mats Nilsson.

43


Efter årsmötet presenterade brigadgeneral Mikael Frisell, chef för FMV:s avdelning för armémateriel, sin syn på hur FMV ska ”rusta den svenska armén för krig” och stötta Försvarsmakten med att få fram den mängd materiel som nu ska anskaffas under de kommande åren: Anskaffa nu – inte sen – Det pratas i dag mycket om att anslagen inte är tillräckligt stora och armén behöver mer pengar. Det må så vara men vi ska samtidigt inte glömma bort att den anslagsökning som är beslutad för 2019-2020 är signifikant. I år har, jämfört med 2018, anslagen för anskaffning och vidmakthållande ökat med 28 procent (22 miljarder kronor). Ett antal av dessa miljarder är inom armématerielområdet. Nästa år är anslaget för ny anskaffning av materiel cirka 18 miljarder. Det är materielsystem som ska levereras i perioden fram till år 2025. Brigadgeneral Mikael Frisell kommer i kommande nummer att mer detaljerat ge sin syn på hur FMV ska leva upp till sin roll som materialanskaffare och systemintegratör av det kommande, integrerade och markbaserade luft- och robotförsvaret.

Brigadgeneral Mikael Frisell som är chef för FMV armématerielavdelning konstaterade att materielanslagen för anskaffning och vidmakthållande kommer att öka markant de kommande åren. Och det gäller för FMV att leverera den materiel som arméledningen beställer.

Fakta: Art & Lvklubbens styrelse år 2020:

Sven Antonsson var en av årsmötesdeltagarna.

44

överste Magnus Ståhl (ordförande), överste Anders Svensson (vice ordf ), överstelöjtnant Lars Mörrby (sekr), överstelöjtnant Jan Olsson (kassör), överstelöjtnant Anders Högrell, Claes Silwerplatz, major Max Larsson, major Nicholas Madison (platsansvarig Halmstad), förvaltare Daniel Hellberg (platsansvarig Boden), överstelöjtnant Urban Schön, (platsansvarig Stockholm), major Tommy Granström, major Erik Hörnell, major Mats Nilsson, Johan Andersson samt Anders Persson.

Artilleri & Luftvärn


www.mildef.com

Foto: Försvarsmakten

Svensk försvarsteknologi som understödjer våra soldater på det digitaliserade stridsfältet

Kontaktytor:

Björn Karlsson

Berndt Grundevik

Artilleri & Luftvärn

Johan Pakarinen

Michael Bengtsson

45


Välbesökt höstmöte i Boden:

Styrd och långräckviddig ammunition diskuterades under välbesökt höstmöte Sedan ett antal år tillbaka arrangerar Artilleriets Stridsskola ett högintressant och välbesökt seminarium med fokus på den indirekta eld-funktionen i samband med det traditionella Sankta Barbarafirandet i Boden. Ett seminarium som också utgör Artilleri- och Luftvärnsklubbens höstmöte i Boden. I likhet med tidigare år var fjolårets seminarium välbesökt av företrädare från A 9, I 19, tredje brigadstaben, arméstaben samt inte minst försvarsindustrins representanter. På agendan stod bland annat föredrag om BAE Bofors Systems utveckling av Archersystemet, långräckviddig ammunition från Nammo och inte minst hur styrda vapen kan vara ett intressant alternativ till konventionell artilleriammunition. – Självfallet är jag väl medveten om att det finns en viktig och markant skillnad i pris när det gäller konventionell ammunition kontra ett styrt vapensystem med mycket hög precision, men effekten av en kraftsamlad insats på en viss yta av styrd ammunition är väsentligt högre, hävdade Björn Andersson från den amerikanska försvarsjätten Collins. – Samtidigt borde anskaffning av styrd ammunition bli mycket billigare jämfört med att köpa ett nytt artillerisystem med alla dess komponenter. Jag tänker bland annat på den diskussion som finns i vårt land med att införa ett nytt divisionsartilleri, förklarade Björn Andersson.

Ny ammunition för långa avstånd Thomas Danbolt från norska Nammo redovisade också på ett tydligt sätt hur Nammo gjort egna beräkningar hur ett anfall från ryska stridskrafter skulle kunna genomföras från Murmansk in mot norskt territorium. Med ett förhållande motsvarande tre till ett i eldkraft skulle ryska artilleriförband inom loppet av en minut kunna kraftsamla sin eld till ett område motsvarande två fotbollsplaner: 46

– I våra beräkningar innebär det att 216 granater och över 700 raketer skulle kunna avfyras från över 130 eldrör till ett område motsvarande två fotbollsplaner. Det är i alla fall ett område där jag inte skulle vilja befinna mig. En lösning på denna kraftsamling skulle kunna vara långräckviddig ammunition då norska artilleriet i dag förfogar över ammunition som kan skjutas på ett maximalt avstånd av 45 kilometer. – Den ammunition som vi nu utvecklar kommer att ha en räckvidd på mer än 70 kilometer och då kan de förband som vi tror kan utgöra ett hot också bekämpas, förklarade Danbolt.

All time high Han konstaterade också att Nammos svenska ammunitionsgjuteri i Karlskoga under 2019 noterade en ”all time high”nivå under november 2019 med 15 000 tillverkade enheter: – Det är lika mycket som när samma enhet producerade som mest för Bofors Indienorder. Det finns alltså ett markant ökat behov av artilleriammunition, inte minst från de nordiska länderna, berättade Danbolt. I nästa nummer besöker Artilleri & Luftvärn det för Norden unika gjuteriet och verksamheten vilken för närvarande går som på räls.

Artilleri & Luftvärn


Målsökare i fokus för höstmötet i Halmstad Den nionde december genomfördes det årliga höstmötet i Halmstad Temat för dagen var målsökare – för och nackdelar med olika typer och givetvis också vikten av att samtidigt ha olika typer i samma stridsrum. Ett ämne som väckte nyfikenhet bland ett trettiotal deltagare. Från Försvarets Forskningsinstitut, FOI, gästades mötet av Staffan Gadd som föreläste om grundläggande förutsättningar med nuvarande målsökartekniker. Från SAAB föreläste Art- & Lvklubben nyblivne mottagare av utmärkelsen från John Lindnérs Donationsfond, Robert Humeur om pågående trender inom området och moderna stridsflygs förmåga till självskydd.

Två seminariefrågor Chefen för LvSS, överstelöjtnant Håkan Hörstedt, lade LvSS syn på målsökare. Glädjande nog framförde flera av mötesdeltagarna att detta var det bästa höstmötet/temabeskrivningen på flera år. Som avslutning på heldagsmötet seminariebehandlades ett antal frågeställningar med bäring mot framtiden i temat och slutsatserna tas av LvSS med i utvecklingsprocessen för framtida gagn.

Seminariefrågorna var: 1) Under vilka förhållanden är vilken typ av målsökare att föredra? 2) Hur säkerställer vi att målsökaren upptäcker målet? Sammanfattande svar från seminariegrupperna var för den första frågan: Alltid och i främsta hand är multifunktionsmålsökare att föredra. En sådan typ kan vara multifrekvens-målsökare med till exempel passiv mottagare. I andra hand är, främst beroende på väder och vind, radarmålsökare att föredra och i tredje hand IR-målsökare. Tilläggas bör att i jaktrobot-fallet är situationen annorlunda då roboten avfyras från höjd och bakgrundskontrasten också är högre. Om faktorn ekonomi beaktas kan utfallet komma att betraktas annorlunda.

Dubbelriktad kommunikation krävs Den andra frågan fick följande sammanfattande svar: Problemets grund är att målsökarbäraren kan ha mångdubbelt längre räckvidd än målsökaren i sig. Härav följer att målsökaren behöver stöd att hitta målet när den ankommer till fångningsområdet. Målsökaren behöver därför ha dubbelriktad kommunikation med stridsledningen och blir då också en del av densamma. Stridsledningens kommunikation behöver vara redundant, vilket inte är samma sak som (stör)säker. Härvid bör hela systemet beaktas då enskild komponents eventuella förträfflighet inte är tillräcklig. Rapporterat av major Nicholas Madison, mötesarrangör och ortsansvarig Halmstad Ställföreträdande regementschef, överstelöjtnant Thomas Wessman, liksom Saabs marknadsförare, Claes Trulsson var några som besökte höstmötet som arrangerades av föreningens ortansvarige i Halmstad, major Nicholas Madison (längst t.h).

Artilleri & Luftvärn

47


Välkommen till föreningsgemensamt seminarium 22 april 2020 på Militärsällskapet i Stockholm Artilleri- och Luftvärnsklubben, Granatkastarteknisk föreningen och Pansarvärnsklubben inbjuder till traditionellt gemensamt vårseminarium den 22 april 2020. TEMA:

Försvarsmakten efter Försvarsberedningens rapport

PLATS:

Militärsällskapet, Valhallavägen 104 1 tr, Stockholm

PROGRAM: Seminariet start kl 12.30 – 17.30, middag 18.30. Föredrag bland annat om Försvarsmaktens svar på Försvarsberedningens rapport, robotluftvärn till marinens fartyg, realtidssimulring av indirekt eld. ANMÄLAN: Senast den 14 april till sekreteraren och om du önskar delta i middagen eller inte. Anmälan till lars.morrby@fmv.se eller 070-217 02 16 KOSTNAD:

Seminariet är kostnadsfritt. Middagen kostar 300:-/person och betalas på plats.

FRÅGOR:

Kontakta sekreteraren enligt ovan.

Mer information på artlvklubben.se och föreningens facebooksida i slutet av mars.

48

Artilleri & Luftvärn


Bli en del av hemvärnets slagkraftigaste förband! Dalabataljonen behöver dig inom funktionen indirekt eld. Läs mer och ansök på hemvarnet.se

Artilleri & Luftvärn

49


Artilleri- och luftvärnsklubben Saab och Raytheon testar styrd ammunition Saab och leverantören till Patriotsystemet, Raytheon avslutade under hösten en serie testskjutningar med styrd ammunition till det burna understödsvapnet Carl-Gustaf. Saabs affärsområde Dynamics har under längre tid indikerat att Dynamics håller på att utveckla ett semiaktivt laserstyrningssystem till Carl Gustaf som ger markant förbättra träffsäkerhet. För två år sedan offentliggjorde Saab och Raytheon sitt samarbete med att utveckla intelligent ammunition för markstrid. Försöken genomfördes på Bofors Test Center i slutet av september samt på amerikanska Mile High Range i Texas.

Tre avfyringar Under de svenska testen genomfördes tre avfyrningar; två mot stationära mål och en mot rörligt mål. En semiaktiv laser användes för att styra ammunitionen till målet. Även andra alternativa målsökare, bland annat infraröda demonstrerades. Vid testskjutningarna i Sverige testades även en skarp stridsdel för att verifiera effekten av granaten. Den styrda ammunitionen kommer möjliggöra precisionsbekämpning av stationära eller rörliga mål på ett avstånd av upp till och bortom 2 000 meter. Den utökade räckvidden, i kombination med att systemet kan avfyras i slutna utrymmen kommer att ge trupper större taktisk flexibilitet vid val av eldposition. –Det här är en viktig milstolpe i utvecklingen av nästa generations styrda granater. Med demonstrationen har vi bevisat den stora potential som finns i en produkt som denna. Den ger användaren en helt ny förmåga och ökar både räckvidd och precision avsevärt, säger Michael Höglund, chef för Saabs affärsenhet Ground Combat till Artilleri & Luftvärn. 50

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2020 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Har du flyttat eller har ny adress? Du vet väl om att som medlem är det din skyldighet att anmäla ny adress om du vill fortsätta att få tidskriften och vara medlem i föreningen. Mejla eller ta kontakt med antingen sekreteraren (se kontaktuppgifter ovan) alternativt redaktören. Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

51


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.