Artilleri tidskrift nr 3 2015

Page 1

Artilleri & Luftv채rn Artilleri-Tidskrift nr 3 2015Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Nr 3 | 2015 | årgång 144

Innehåll Vice ordförande har ordet Äntligen får vi öva mer________________________________________________ 4 Peter Harila Arméövning 2015 - ett eldprov__________________________________________ 6 Helikoptrar flög robot 70-grupper_______________________________________ 10 Ny chef för Luftvärnsregementet________________________________________ 14 Saab vidareutvecklar flygbomb med Boeing_______________________________ 16 Första finska inspektörsbesöket________________________________________ 18 Claes Trulsson & Lennart Steen Saab utvecklar förmågan för upptäckt av drönare__________________________ 19 Första beställningen på Carl Gustaf M4 klar_______________________________ 22 Lars Mörrby Spaningsradar 91 kompletterar UndE 23__________________________________ 24 Försvarsministern tog emot Archer______________________________________ 25

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Omslagsbild: Den nya grupperingsplatsen är snart intagen. Med hjälp av helikopter 16, Black Hawk kunde flera robot 70-grupper genomföra luftburen taktisk förflyttning under Arméövning 2015 för att skydda mekaniserade förbands övergång av Motala Ström. Foto: Lasse Jansson, Helikopterflottiljen. Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Vice ordförande Johan Pekkari

”Äntligen får vi öva mer!”

4

I egenskap av vice ordförande i Artilleri- och luftvärnsklubben är det en ära att för första gången få välkomna tidskriftens läsare till ännu ett nummer av klubbens fina tidning. Jag vill ta tillfället i akt och tacka redaktionen och artikelförfattare för ett fantastiskt bra arbete! Utan er skulle vi inte ha någon tidning med sådan hög kvalitet. Stort tack för ert omfattande och kvalitativa arbete.

Joint Fires och deltagandet i arméövningen. Övningar som också följts upp och besökts av försvarsmaktens högsta chefer vilket även det visar på vikten av våra verksamheter. Vid dessa besök har jag noterat att fokus i allt högre grad läggs på förmåga "här och nu", och det är glädjande att det inte bara är om tio år vi ska ha god förmåga utan vi ska kunna leverera idag. Vi är efterfrågade såväl idag som imorgon.

Utökad övningsverksamhet

”Var med i debatten!”

Nyligen hemkommen från arméövningen konstaterar jag att det är fortsatt högt tryck inom både försvarsmakten och försvarspolitiken. Verksamheten går på högvarv och försvarsdebatten går oförtrutet vidare. Nu inleds också arbetet med att verkställa det försvarspolitiska inriktningsbeslut som gäller från årsskiftet. För artilleriet och luftvärnet kommer det bland annat att märkas i utökad övningsverksamhet respektive att våra förbands förmågor successivt höjs genom tillförande av toppmoderna verkans- och sensorsystem.

I och med efterfrågan av våra förmågor har också artillerioch luftvärnsklubben en viktig roll att fylla! Förutom att odla god kamratskap och nätverksbyggande ser jag även en viktig möjlighet att föra en öppen och konstruktiv debatt som i förlängningen bidrar till truppslagens utveckling. Jag uppmanar därför alla läsare att bidra till debatten. Det kan göras genom artiklar i tidskriften eller på hemsidan, som deltagande vid seminarier och klubbmöten samt inom kort, förhoppningsvis, även på sociala medier.

Att vi är efterfrågade syns också i aktuell övningsverksamhet där luftvärnets närvaro på östkusten och deltagandet i flygvapenövningen varit prioriterat. För artilleriets del har det på motsvarande sätt märkts i brigadunderstödsövningen

Trevlig läsning och väl mött framöver, både i debatten och i verkligheten.

Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Arméövning 2015

Eldprov för nya artillerister Det var ett decennium sedan artilleriet med full bataljon övade på Villingsbergs och Älvdalens skjutfält. Men, under förmiddagen den 26 augusti rullade 91:a artilleribataljonen in i Villingsbergslägret för att några timmar senare skjuta skarpt med fyra Archerpjäser. Skjutmomentet utgjorde en del av årets stora övning för armén – Arméövning 2015. Regementets biträdande övningsledare, major Peter Harila berättar exklusivt för Artilleri & Luftvärn mer om övningsverksamheten:

Resan mot Arméövning (AÖ 15) startade för funktionen indirekt bekämpning redan under bekämpningsledningsträningsövningen (BEK LTÖ) i slutet på januari. Därefter genomfördes ett antal stabsövningar och en brigadunderstödsövning innan slutmålet AÖ 15 var i sikte.

90 mil lång marsch Efter sommarens semester var det full fart på verksamheten vid Artilleriregementet. Delar av 91:a artilleribataljonen genomförde en 90 mil lång fordonsmarsch från Boden till Älvdalen. Resten av bataljonens personal och delar av utrustning flögs eller tågtransporterades till övningsområdet. 6

Två dygn efter avmarsch startade bataljonschefen, överstelöjtnant Tommy Karlsson, bataljonsövningen med syfte att förbereda en något ringrostig bataljon. Förutom att det förflutit relativt lång tid sedan regementet övat inom bataljons ram, har även en stor andel nyutbildad personal som knappt hunnit avsluta sin befattningsutbildning placerats inom bataljonen. Förbandet var under övningsperioden uppfyllt med två pjäskompanier, det ena (911.) beväpnat med Archer och det andra (910.) med 12 centimeter granatkastare, ett sensorkompani bestående av artilleriradarenheter, Tacp1/ eldledningsgrupper samt ett stab- och trosskompani. Kompanierna fick fyra dagar på sig att förbereda sig inför brigadunderstödsövningen Joint Fires. Artilleri & Luftvärn


När väl bataljonsövningen var avklarad övergick den i brigadunderstödsövningen Joint Fires, ledd av ArtSS. Att notera är att senast en liknande övning genomfördes var 2003. Till denna övning anslöt också bekämpningspersonal och ledningsdelar från flera deltagande förband som brigaden, 42:a, 71:a, 72:a, 191:a, 192:a mekbat, 32:a undbat samt 7:e lätta skyttebataljonen. Det övergripande målet med övningen var att samträna brigadens bekämpningsfunktion samt att samordna och nyttja CAS2 som en del av effektuerande/skjutande förband.

Samordning – en utmaning Målet uppnåddes, men att samordna funktionen inom brigad är i sig en utmaning och det finns mycket att utveckla, även vad gäller hantering av sambands- och ledningssystem. De skjutningar som genomfördes inom egen bataljon fungerade utmärkt medan kraftsamling av eld från flera förband tillsammans med CAS i sig både är en större utmaning och något som naturligtvis kräver mer träning än vad årets brigadunderstödsövning medgav. Efter en kortare återhämtning i Boden fortsatte övningsperioden med en flygtransport till Mora följt av en fordonsmarsch på drygt 30 mil. Arton timmar efter starten i Boden stod bataljonen i högsta eldberedskap och öppnade eld i Villingsberg. Därefter återupptogs marschen till Prästtomta skjutfält (Kvarn) där andra brigaden tog emot förbandet varvid arméövningen inleddes. Arméövning 2015 samlade över 4000 deltagare från 23 olika förband och genomfördes i brigads ram, med scenariot att brigaden sattes in mot en fiende som landstigit i höjd med Norrköping. Under brigadanfallet, på ömse sidor Vättern i Skövde och Kvarn, understödde både 91. samt 92. striden. 92. med spelgrupp i Skövde och 91. med förband på plats fysiskt i området söder om Kvarn. Artilleri & Luftvärn

Ställföreträdande bataljonschefen för 91:a artilleribataljonen, Kenneth Nygren rycker in som vägvisare när en Archerpjäs ska tankas i Villingsberg.

Brigadens anfall som pågick under två dygn var framgångsrikt. Under anfallet visade det sig att förbanden har god förmåga att strida i bataljon, samtidigt kan konstateras att samordningen av eld och rörelse inom brigad ytterligare kan utvecklas under kommande övningar. Värt att notera är att de gånger som de indirekta systemen kombinerades med direktriktad eld och fältarbeten nåddes stor framgång, särskilt när specialammunition användes mot stridsfordon.

Peter Harila Peter Harila inledde sin karriär som officer vid Lv 7 i Luleå. När förbandet lades ned i Luleå och ombildades till en utbildningsenhet inom I 19 flyttade han med till Boden. När A 9 omlokaliserades till Boden 2004 flyttade Harila över till regementet med befattning som stabschef på 91. artilleribataljonen. Idag arbetar han som chef för Genomförandeavdelningen (G 3) vid A 9 regementsstab. 1. Tactical Air Control Party, grupp som leder in flyg för understöd av markförband. 2. Close Air Support, flygunderstöd.

7


TOLO, tankning och laddningsomgång var ett nytt moment som övades när bataljonens marsch avslutats till Villingsberg skjutfält. För TOLO svarade en enhet från F 7 i Såtenäs.

Mat behöver alla krigare. På bilden äter Fredrik Axelius, sambandsdriftsledare, Per Karlsson, centralchef, Christian Almqvist, logistikchef, Janne Almgren, ställföreträdande kompanichef (skymd) samt tekniske chefen Pär Berglund.

Nittioförsta artilleribataljonen rullar återigen som samlat förband in i lägret på Villingsbergs skjutfält. Det var mer än tio år sedan artilleriet övade i Villingsberg.

Hemtransport via Östersjön När brigadstriden var avklarad vidtog förberedelser inför fartygstransporten från Norrköping till Luleå Hamn. Materiel och fordon lastades på fartyg och personal flögs hem. 23 dygn efter det att förbandet avmarscherade från Boden var materiel och personal återsamlade på regementet för vård och återhämtning. Sammanfattningsvis är uppfattningen att båda artilleribataljonerna och även regementet som helhet har genomfört en övningsperiod där förbandet har fått möjlighet att träna förband och personal i varierande och komplexa situationer. De utmaningar förbanden har ställts inför har lösts på ett 8

mycket bra sätt med mycket god anda och en stark vilja att lösa uppgiften, dessutom med bibehållet stridsvärde under lång tid (nästa fyra veckor). – Jag upplever det som mycket positivt att vi nu åter övat i brigad ram. Det är av yttersta vikt att vi kan och får genomföra verksamhet likt brigadunderstödsövningen och arméövningen, konstaterar regementschef, överste Johan Pekkari. Den långa förflyttningen på drygt 130 mil enkel väg, som genomfördes utan större friktioner, är också ett av de större glädjeämnena under övningsperioden.” Artilleri & Luftvärn


NASAMS Extended Range Supersedes HAWK performance with active missile NASAMS Baseline - Full interoperability with other NASAMS user nations NASAMS Open Network Centric Architecture - Plug and Fight - Legacy sensors and weapons can be fully integrated - Distributed deployment - survivability AMRAAM-ER (Extended Range) - Production delivery in 2019 New Air Defence Console - Revolutionizing operator interface and information management

www.kongsberg.com Artilleri & Luftv채rn

9


Armeövning 2015 - viktig övning för Robot 70-plutoner:

Helikoptrar flög robot 70-grupper I stort sett samtidigt som Flygvapnets Jas 39 Gripen-plan tillsammans med 61:a luftvärnsbataljonen försvarade luftrummet över västra Östersjön flygtransporterades flera robot 70-grupper med syftet att säkra vattenövergång för en mekaniserad bataljon. Helikoptertransporterna innebär en klar förmågeförstärkning för luftvärnet då samtliga verksamma transporthelikoptrar nu är beredda att transportera en eller flera robot 70-grupper om så skulle behövas. Årets största övningar för luftvärnet hade delats upp i två omgångar då en stridsgrupp med robot 70 och några sensorer rullade från garnisonen i Halmstad några dagar innan huvudstyrkan marscherade mot övningsområdet på östkusten. Stridsgruppen, med robot 70, med major Magnus Stegmark som chef hade uppgiften att både samöva och sedan skydda andra brigadens strider i Skövde och Kvarn-området. Det är i detta sammanhang som robot 70-plutonerna genomförde flera taktiska transporter luftvägen med helikopter 16, Black Hawk.

Nöjd bataljonschef Övningsmoment studerades mycket noga av luftvärnsbataljonens chef, överstelöjtnant Mikael Beck. Han var mycket nöjd med det han såg: – Definitivt. Genom att kunna transporteras med helikopter på ett säkert och effektivt sätt kan våra robot 70-system snabbt grupperas inom ett större geografiskt område, konstaterar Mikael Beck. 10

Samtidigt som transportövningarna genomfördes utanför staketen till Skövde Garnison skedde också ett kärt återseende mellan två luftvärnare, varav den ene numera omskolat sig till helikopterpilot. Löjtnant Qvist inledde nämligen sin karriär med att arbeta som befälsförstärkningsanställd med Magnus Stegmark som dåvarande plutonchef. – Som gammal luftvärnare och dessutom att ha jobbat på robot 70-kompaniet under major Stegmark tycker jag det är extra kul att vi kunde få till denna övning och samträna oss med 70-grupperna, förklarade Qvist innan han klev in i helikoptern för att starta övningsmomenten. Helikopterns befälhavare, kapten Bergstrand med många års erfarenhet som helikopterpilot förklarar att det finns en minst lika viktig erfarenhetsbit för helikopterbesättningen att hantera och sprida vidare inom Helikopterflottiljen. – Mig veterligen är detta första gången som vi nu lyfter robot 70 i en helikopter 16. Därför är det viktigt för oss att dokumentera hur vi lastar, i en metodanvisning som sedan kan utföra en del av de stående orderunderlag vi arbetar med. Artilleri & Luftvärn


Under Arméövningen har vi också mycket fokus på hänglast då vi bland annat har lyft granatkastare och lätta terränggående fordon.

"Viktigt utvecklingssteg" Några mil från Skövde garnison råder det full aktivitet vid platsen för andra brigadstabens gruppering. Staben är under denna övning uppdelad i två täter med en reducerad styrka grupperad i Borensbergsområdet. Brigadchef, tillika blivande chefen för Luftvärnsregementet, överste Anders Svensson sitter i telefon och pratar med högre chef om läget när Artilleri & Luftvärn hälsar. – Arméövning 2015 är ett viktigt steg i arméns utveckling av brigadförmåga. Det är första gången på många år som vi övat fullt ut inom brigads ram. Som truppförande brigadchef är jag synnerligen nöjd med hur övningen är upplagd och, vilket är nog så viktigt, hur förbanden och personalen hittills har Artilleri & Luftvärn

löst sina uppgifter, säger Anders Svensson som några minuter senare går omkring och introducerar sin efterträdare, överste Stefan Sandborg för några av stabens medlemmar. Sandborg övertar brigadchefsposten i mitten av november. Några dagar efter att övningen avslutats ber Artilleri & Luftvärn Anders Svensson att summera övningen: – För vår del i andra brigaden var övningen mycket positiv utifrån perspektivet att även andra stridskrafter deltog och koordinerades samt leddes av brigadstaben. I detta fall helikopterförband men insatser skedde även med Jas 39. Alla som jag mött och träffat under övningen har varit positiva över att vi äntligen är igång och övar inom brigad. Bara denna positiva inställning och attityd gör att vi kommer ytterligare ett steg i rätt riktning. Det är inte bara materiel som bygger brigadförmågan utan det är främst människorna inom densamma som tillser att exempelvis olika funktionskedjor hänger samman i ett brigadsystem. 11


En brigadchef går - en kommer. Tillträdande brigadchefen, överste Stefan Sandborg presenteras för några medlemmar från 42:a mekskyttebataljonen av avgående brigadchef, överste Anders Svensson.

Flygvapen- och arméövning 2015

Robot 70-enheterna hade en svettig tid under årets Arméövning och Flygvapenövning då de var det enda förbandet i armén som deltog i båda övningarna.

DETTA HÄNDE OCKSÅ!

Norrorientering av robot 70, någonstans vid en strand några meter från Östersjön.

Det gäller att ta tillfället i akt när möjlighet ges för lite fys i fält... 12

Artilleri & Luftvärn


Plutonchef Magnus Rylander visar Sverige Radio Kalmars utsände reporter Peter Bressler, som sände direkt, robot 97-plutonens förläggning.

Brothers in arms. Ad am och Simon Qvick är bröder men tillhör I Skövde fick till slut Sim olika förband. on flyga sin yngre bro der då han är en av He flottiljens piloter. likopter-

ta vad alla kna på att ve yfi n r va personald ry med. 61:as n från Flise e e d n la ar b ss le sy r ko Förs luftvärnet. e kläde t berätta om kamouflerad at n rö tid g i g a si g xn vu on to Lars Folkess chef, major

Artilleri & Luftvärn

Ökad förmåga. Luftvärnets förmåga till operativ rörlighet ökar nu i och med möjligheten till helikoptertransport. 13


Anders Svensson

Ny chef för Luftvärnsregementet Den fjärde december tar överste Anders Svensson befälet över Luftvärnsregementet. För närvarande arbetar han som chef för andra brigaden, tillika ställföreträdande regementschef vid Skaraborgs regemente (P 4). Anders Svensson är mångårig luftvärnare, men inledde sin tjänstgöring som yrkesofficer inom infanteriet vid dåvarande I 12 i Eksjö. Under de senaste årens arbete som brigadchef har han varit djupt involverad i arbetet med att återta arméns brigadförmåga samt övat och tränat sig och staben samt naturligtvis underställda förband inom ramen för en mängd olika övningar, ledningsövningar och stabsövningar. Nu senast i samband med arméövning 2015 där andra brigaden var övat förband. – De senaste tre åren som brigadchef har varit mycket stimulerande och givande i och med uppbyggandet av brigadförmågan, som under lång tid sedan den så kallade ”strategiska timeouten”, varit mer eller mindre bortglömd i och med fokuseringen på internationella insatser. Nu står denna förmåga åter i var mans fokus som arbetar med nationellt försvar och vår kärnuppgift väpnad strid inom Försvarsmakten, konstaterar Anders Svensson. Utvecklingen mot att med brigad kunna slå en kvalificerad motståndare är en naturlig väg framåt och kommer att utgöra kärnan inom armésystemet. – Det är genom att ha förmågan att kombinera olika vapensystem inom ramen för en brigad som terräng kan tas, behållas och därmed ett avgörande nås, säger Anders Svensson.

Deltog i Somaliainsats Under tiden som brigadchef har han också genomfört en internationell insats. Denna gång, den femte i ordningen, i befattningen som Deputy Mission Commander för EU:s militära insats i Somalia under drygt 13 månader. – En insats som jag milt sagt vill beskriva som både komplex 14

Öerste Anders Svensson under sin tjänstgöring i Somalia.

och utmanande men oerhört lärorik och intressant. Både professionellt och på det personliga planet. Anders Svensson har också deltagit vid ett flertal tillfällen i andra internationella insatser. Före tillträdandet som brigadchef tjänstgjorde Anders vid Luftvärnsregementet som ställföreträdande regementschef under två år. Han har även tidigare varit bataljonschef för 61. luftvärnsbataljonen samt kompanichef vid förbandet. Mellan dessa har han även tjänstgjort vid högkvarterets insatsledning. – Jag ser det som en stor ära att få möjligheten att bli chef för ett förband vars förmåga är mycket eftertraktad. Inte minst då förmågan genom kommande ”ombeväpning” av samtliga Artilleri & Luftvärn


Arméattaché – nästa uppdrag för Stefan Jönsson När Anders Svensson tar över posten som regementschef innebär det att nuvarande chefen och Artilleri- och luftvärnsklubbens ordförande, Stefan Jönsson lämnar regementet något tidigare än planerat.

system skall ges ökad operativ effekt. Detta är en stor utmaning som kräver stort fokus på leverans. Stafettpinnen för det fortsätta genomförandet överlämnas den fjärde december då Anders Svensson övertar befälet från överste Stefan Jönsson. Han poängterar också att han kommer att fortsätta sitt engagemang inom styrelsen för Artilleri och Luftvärnsklubben. – Min förhoppning är att jag även ska kunna öka mitt engagemang i styrelsens arbete. Sedan 1988 är Anders Svensson bosatt i Halmstad. Han är gift med Pernilla och har en son från ett tidigare äktenskap samt fyra nya ”bonus”söner. Artilleri & Luftvärn

Detta då hans nya planerade befattning som arméattaché vid ambassaden i Washington D.C, kräver en del utbildning innan Jönsson kan överta uppdraget efter överste Bengt Alexandersson. – Det är korrekt att Försvarsmakten planerar att placera mig som arméattaché i Washington efter att min företrädare lämnar ambassaden sista juli nästa år. Men, beslutprocessen är komplex och det är regeringen som till sist fattar det slutgiltiga beslutet om min tillsättning. Det brukar ske nära inpå startdatumet vilket innebär att förberedelserna måste inledas utifrån Försvarsmaktens planering. För min del innebär detta en del utbildning redan innan jag lämnar över till överste Anders Svensson i december, förklarar Stefan Jönsson. Efter nyår tjänstgör han i Högkvarterets Ledningsstab, sedan blir det en kortare period på försvarsdepartementet innan ordinarie attachéutbildning inleds i april 2016. - Mitt nya planerade befattning skiljer sig i väldigt många avseende från chefskapet på Luftvärnsregementet och därför är det med tämligen stor ödmjukhet som jag närmar mig befattningen. Samtidigt är jag både glad och stolt att jag får möjligheten. Min blivande chef, generalmajor Bengt Svensson är också luftvärnare från Lv 4, vilket gör att uppdraget känns extra kul. Om alla pusselbitar faller på plats kommer även hustrun och yngsta sonen att flytta med till USA. 15


Saab vidareutvecklar avancerad flygbomb med amerikanska Boeing För ett år sedan undertecknades samarbetsavtalet mellan Saab Dynamics och Boeing med syftet att gemensamt ta fram en ny produkt – den avancerade flygbomben Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). I februari i år avfyrades de första skotten med lyckat resultat. Ur ett luftvärnsperspektiv utgör GLSDB ett nytt och svårbemästrat hot med en scenariobild där ett stort antal bomber, ”en svärm”, kan avfyras samtidigt från ett enda flygplan.

Utvecklades i USA Small Diameter Bomb (SDB) har sitt ursprung i amerikanska flygvapnet och deras krav att kunna bekämpa många mål från samma flygplan. Under 80- och 90-talet, när noggrannheten ökade tack vare GPS-styrning av bomber, kom insikten om det inte behövs bomber på 500-1000 kilo för att slå ut mål när detta träffas med någon/några meters noggrannhet. I början av 2000-talet fick Boeing kontrakt på att utveckla SDB och 2006 var systemet operativt inom US Air Force. Med SDB kunde nu exempelvis en F 18 Hornet slå mot mer än ett dussin mål samtidigt istället för fem mål som varit fallet innan. Sedan introduktionen 2006 har ytterligare sex länder infört SDB i sin vapenarsenal. Det svenska flygvapnet är i slutskedet med sin integration av systemet. Dynamics del av utvecklingen av GLSDB är tillverkning av bombens integrationsenhet (interstage adaptor). Enheten säkerställer att raketen separerar från bomben vid rätt höjd samt bygger ihop och verifierar den slutgiltiga produkten tillsammans med Boeing. – Genom vårt samarbete med Boeing har vi nu bevisat att Boeings SDB, som hittills avfyrats från flygplan, även kan anpassas för att avfyras med markbaserade artillerisystem, berättar Per Järbur, som arbetar med affärs- och strategiutveckling inom Dynamics. 16

Ur ett arméperspektiv stämmer inte definitionen ”Small Diameter Bomb” då vapnet har en längd på nästan fyra meter, diameter på 24 centimeter samt en vikt med raketmotor på 272 kilo (själva bomben väger knappt 100 kilo). I februari 2015 testades GLSDB för första gången och det skedde på FMV:s skjutfält i Vidsel. Testerna visade att systemet klarar att avfyras med raketartilleri med bibehållen prestanda. Det har en räckvidd på 150 km i skjutriktningen med cirka 65 procent av denna räckvidd 90 grader ut från skjutriktningen samt ungefär hälften av räckvidden från 90 grader rakt bakåt (se bild till höger).

Artilleribekämpning av komplexa mål GLSDB tillåter ett artillerisystem att från betydligt längre avstånd än hittills bekämpa mål som är svåra att nå, samtidigt som manövrerbarheten och precisionen för SDB behålls, vilket motsvarar en träffnoggrannhet vid CEP50 på enstaka meter. Ett exempel på vad systemet klarar av är att, grupperat i Västervik (se bild), täcka i princip hela Gotland. – Saab och Boeings samarbete är bra för båda parter. Vi för in olika kompetenser avseende utveckling, produktion och marknadsföring som gör att vi når signifikanta synergieffekter. För oss är det här en helt ny produkt och det innebär att vi nu kommer in i ett helt nytt segment - styrd artilleriammunition. Det finns några konkurrerande produkter på marknaden men ingen som kan jämföras med GLSDB avseende mixen av prestanda för artilleri, styrd ammunition och ekonomi, säger Per Järbur. Artilleri & Luftvärn


1

2

3

4

1 I början av året provsköts för första gången på svensk mark GLSDB. Testerna visar att systemet klarar av att avfyras med raketartilleri med bibehållen prestanda 2 GLSDB har en längd på nästan fyra meter, en diameter på 24 centimeter samt väger 272 kilo inkludera verkansdel. 3 Ground launched small diameter bomb (GLSDB) klarar av från en gruppering i Västervik på östkusten att bekämpa mål på i stort sett hela Gotland. 4 Per Järbur arbetar med affärs- och strategiutveckling inom Saabs affärsområde Dynamics. Artilleri & Luftvärn

17


Första luftvärnsbesöket för finske luftvärnsinspektören För drygt ett år sedan presenterade försvarsminister Peter Hultqvist regeringens beslut om att öka det militära samarbetet med Finland. I samband med nyligen avslutade Flygvapenövningen på östkusten blev denna deklaration konkret då en finsk luftvärnsinspektör för första gången besökte ett svenskt luftvärnsförband.

Det var också 61:a luftvärnsbataljonen och dess personal som stod i fokus för luftvärnsinspektören, överste Ari Grönroos, intresse. Med chefen för Luftvärnsregementet, överste Stefan Jönsson som värd fick Grönroos bland annat detaljerade föredragningar om Luftvärnsregementet, materiel samt arbetet med övningar. Inspektören besökte även flera av bataljonens enheter och diskuterade framtida utveckling av det svensk-finska samarbetet.

”Erfarna och kompetenta” Mot dagens slut konstaterade inspektör Grönroos att det var ett erfaret och kompetent förband han besökt: – Jag är imponerad över hur ni leder luftvärnsstriden samord18

nat med flygvapnet och kan konstatera att de svenska soldaterna är mycket erfarna. Finland med vårt värnpliktssystem har inga soldater med längre erfarenhet än sju månader. Soldater som har ett par år i befattning ger naturligtvis bättre förmåga. – Besöket är helt i linje med inriktningen om ett utökat samarbete mellan våra länder och också ett svarsbesök på det besök jag gjorde vid en finsk övning förra året. Vi kommer nu att sätta oss ner inom ramen för NORDEFCO och titta på samverkansområden, förklarar Stefan Jönsson. Ari Grönroos visade också ett genuint intresse för det samarbete och utbyte av erfarenheter som sker mellan Luftvärnsregementet och vänförbandet i Tyskland. Artilleri & Luftvärn


UAV eller fågel?

Saab utvecklar förmåga för upptäckt av drönare Det kan knappast undgått någon att olika typer av obemannade flygande farkoster, ges allt fler tillämpningar, både civilt och militärt. Saab affärsområde Electronic Defence System har under en tid arbetat med att vidareutveckla radarn till Giraffe AMBsystemet med väsentlig bättre förmåga att upptäcka små farkoster utan att tillföra ytterligare klotter på radaroperatörens dataskärm. Claes Trulsson och Lennart Steen berättar om utvecklingsarbetet. UAV (unmanned aerial vehicle), UAS (unmanned aerial system) eller drönare får fler och fler tillämpningar, detta gäller privata, kommersiella och militära tillämpningar, konventionella såväl som asymmetriska. För vilka uppdragstyper och i vilken omfattning UAS kommer att användas är svårt att överblicka. Det finns dock mycket som talar för att användningen blir omfattande. Exempel som rapporterats i medier är drönare bland annat vid Bromma flygplats, Forsmarks kärnkraftverk och över Paris. Dessa flygföretag kan också appliceras i militära konflikter, där de kan utgöra ett hot mot prioriterade mål genom direkt bekämpning eller lokalisering för invisning av annan bekämpning. Motverkan mot hot från drönare behöver naturligtvis bestå av flera åtgärder, men vi skall här behandla vilket bidrag som ett kompetent luftvärnssystem kan ge. Artilleri & Luftvärn

Low, slow and small Som mål för luftvärn karakteriseras många drönare av att de är extremt små radarmål, de rör sig på låg höjd och därtill med låga hastigheter. Dessa egenskaper sammanfattas i det engelska begreppet LSS = Low Slow and Small. Allt detta tillsammans gör att möjligeten för en drönare att försvinna i klotter från bebyggelse, mark samt sjö och därmed förbli oupptäckt är stor om inte sensorsystemen är utvecklade för att kunna hantera dessa drönare. En särskild utmaning är fåglar som kan ha storlek, hastighet och flyghöjd nära de egenskaper som även kännetecknar de små drönarna. Första steget för motverkan är att upptäcka och pålitligt följa mål med radarmålareor på 0,01-0,001m2 och med hastigheter långt under 20 m/s. Giraffe AMB (svensk beteckning UndE 23) har i grunden mycket bra prestanda mot små mål. 19


Redan 2013 visades i samband med prov i Storbritannien att en utvecklad version av radarsystemet kunde upptäcka och målfölja små drönare. Vad som då också stod klart var att även hundratals fåglar i detektionsområdet föll inom de först uppsatta drönarkriterierna.

Ny funktion Självklart funderades det på om någon annan sensortyp än radar skulle vara mer lämpad men Saab, liksom Nato-studier i ämnet, konstaterade att eftersom drönare kommer att kunna uppträda mer autonomt och oberoende av styrlänkar så begränsas möjligheterna till passiv inmätning med ESM. Samtidigt utgör de små drönarna är en stor utmaning också för IR-spanare och akustiska spaningssystem. Radar förblir med sin volymavsökningsförmåga en central del i detekteringssystemet. Ett omfattande arbete inleddes för att göra förmågan mot drönare till en praktiskt användbar funktion, kallad ELSS (Enhanced Low Slow and Small). ELSS innebär komplettering med ytterligare signal- och databehandling, som i likhet med RAM-funktionen arbetar parallellt med luftmåls- och ytmålsfunktionerna och vaskar ut mer information ur sekvenser av radarekon.

Claes Trulsson har 18 år inom Försvarsmakten och Luftvärnet. Är sedan år 2008 reservofficer och jobbar idag med affärs- och konceptutveckling inom divisionen för ytradar på Saab i Göteborg.

20

I korthet innebär ELSS-funktionen att även de minsta ekona släpps igenom och varje mål som inte uppfyller kriterierna för de ”vanliga” måltyperna; flygplan, helikoptrar, missiler och RAM-mål, automatiskt graderas av systemet när det gäller sannolikheten för att det är en drönare. Med en anpassad presentation kan operatören fokusera på en handfull kandidater som utvärderas vidare med andra medel.

Upp till bevis Under Bristow 15 (UAS-prov organiserade av brittiska försvaret) var det upp till bevis för ELSS-funktionen. I en miljö med stor mängd landklotter, sjöklotter och hundratals fåglar stora nog att ge radarekon som konkurrerade med drönarnas visade Giraffe AMB med ELSS detektions- och klassificeringsförmåga i världsklass (det vet vi för vi var inte ensamma där). I mer än 80 procent av fallen var drönaren eller drönarna bland den handfull mål som systemet satte högst ”drönarfaktor” på och indikerade på skärmen bland cirka 400 samtidigt följda mål. Under Bristow 15 gjordes i samarbete med en leverantör av IR-kameror (Selex) försök där Giraffe AMB C2-funktion skickade invisningsdata på målen med högst drönarfaktor till en mellanvågs IR-kamera med upplösning i klass HD som vreds mot invisningspunkten och zoomade in varvid ”UAV!” eller ”Fågel!” snabbt kunde konstateras. Genom att ELSS-funktionen hade så mycket mer rätt än fel användes kamera och kameraoperatör till rätt saker. Leverantören av IR-kameran var väldigt nöjd med den klassnings- och följekvalitet som Giraffe AMB presterade. Slutligen är det förstås inte svårt att tänka sig att IR-kameran inte bara används för klassificering utan även eldledning i ett UAS-bekämpande system och därmed är loopen sluten från upptäckt till bekämpning.

Artilleri & Luftvärn


Invisning av IR-kamera Överföring av kamerabildbild

Målföljen av fåglar (svarta), automatiskt klassade UAV-kandidater (gula), flygmål utan för zoom-området (längs kanten). Radarn följer flera hundra fåglar och med ”sliders” reglerar operatören trösklar för vad som presenteras. När ett radarmål pekas ut svänger IR-kameran in och bild visas (infälld).

Lennart Steen Reservofficer i Luftvärnet och arbetar till vardags på Saab i Göteborg med studier och framtida projekt inom Luftvärn, C-UAS och C-RAM.

Artilleri & Luftvärn

21


Första exportordern på Carl Gustaf M4

Lyckosamt 2015 för Saab

Foto: Saab

Det senaste halvåret har varit en lyckosam period för svenska försvarsmaterielkoncernen Saab och inte minst affärsområdena Dynamics och EDS. Flera stora ordrar har kammats hem i hård internationell konkurrens.

I mitten av september blev det bland annat klart att Saab vidareutveckling av understödsvapnet Carl Gustaf som Artilleri & Luftvärn beskrev i årets andra nummer, M4 nu fått sin första exportkund - Slovakien. Därmed är också Slovakien det moderniserade vapensystemets första kund. Ytterligare två länder har valt att anskaffa Carl-Gustaf M4 i utvärderings-och kvalificeringssyfte. – Det här är en stor milstolpe för Saab och Carl-Gustafsystemet. Denna order är ytterligare bevis på vår förmåga att erbjuda världsledande lösningar till våra kunder, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Finland beställer fler NLAW I somras fick också Saab och Dynamics ytterligare ett bevis för att deras produkter har hög internationell attraktionskraft då finska försvaret beställde ytterligare en omgång pansarvärnsvapen av typen NLAW (i Sverige benämnt robot 57). Finland lade den första ordern på NLAW 2007 och blev därmed Saabs andra exportkund på NLAW. Avtalet omfat22

tar såväl vapen som leverans av träningsutrustning samt optioner på ytterligare beställningar. Avtalets sammanlagda värde uppgår till cirka 300 miljoner kronor och leveranser kommer att ske under innevarande år. – Erfarenheterna visar att NLAW är ett pansarvärnsvapen som tack vare sin effekt och sin lätthanterlighet lämpar sig mycket väl för den finska försvarsmakten och det nya stridssättet som man håller på att införa, säger Anders Gardberg, landschef för Saab i Finland. Ett annan mångårig kund som valt att genomföra en ny beställning av vapen är US Army. För bara någon månad sedan kom information om att Saab fått en beställning från den amerikanska armén på det bärbara pansarvärnsvapnet AT4 CS RS (Reduced Sensitivity). Leverans kommer att ske under 2016. – Tillsammans med den stora beställning som vi fick i slutet av förra året från franska försvarsmakten, är den här ordern ytterligare ett bevis på att Saab är en världsledande leverantör inom det axelburna produktsegmentet, säger affärsområdeschefen Görgen Johansson. Artilleri & Luftvärn


Personerna är från vänster: överste Petri Lammi, Chef Systemcentret/Försvarsmaktens logistikcenter, generalmajor Timo Rotonen, Chef Försvarsmaktens Logistikcentrum, samt Rolf Michel, marknadsansvarig för Saab i Finland. Foto: Försvarsmakten, Finland.

AT4 är ett av de mest beprövade vapensystem som någonsin utvecklats. Hög flexibilitet innebär att vapnet inte är begränsat till att enbart bekämpa stridsvagnar och tunga stridsfordon, utan det är även effektivt mot hot i byggnader och andra installationer. Tack vare den nya verkansdelen som lanserades tillsammans med nya förmågor 2014, har AT4CS RS förbättrats avseende förmågan att motstå yttre påverkan som till exempel brand, explosion eller tryck. De nya förmågorna – AT4 CS ER (förlängd räckvidd) och AT4CS HE (high explosive) – ger soldaten en ökad flexibilitet genom flermålsförmåga samt möjligheten att skjuta inifrån byggnader.

Giraffe AMB till Storbritannien Även EDS med huvudverksamhet i Göteborg har kammat hem stora ordrar den senaste tiden. Senast var det brittiska försvarsdepartementet som beställde ytterligare radarsystem av typen Giraffe AMB samt uppgraderingar av befintliga Giraffe-system och tillhörande utrustning.

Artilleri & Luftvärn

Ordervärdet är cirka 600 miljoner kronor. Leveranserna startar under senare delen av 2015 och pågår fram till 2018. Med uppgraderingen kommer Storbritanniens befintliga system att få samma prestanda och kapacitet som nytillverkade Giraffe AMB. Detta i sin tur möjliggör tillägg av en unik förmåga att upptäcka små obemannade flygfarkoster och förmågan att sålla bort svåra radarklotter, som till exempel fåglar (se särskild artikel i denna tidskrift). Storbritannien beställde de första Giraffe-systemen 2008 för användning inom det brittiska programmet ’Land Environment Air Picture Provision’. Två år senare inleddes leveranserna. Sedan dess har systemen använts för att i realtid ge en luftlägesbild till stöd för luftrumsövervakning vid insatsoperationer samt vid större evenemang i Storbritannien, bland annat sommar-OS i London 2012. De har också utgjort ett viktigt egenskydd genom upptäckt av inkommande raketer och artillerigranater.

23


Insatsförmåga luftvärn:

Spaningsradar 91 kompletterar UndE 23 Arbete med projektet Insatsförmåga Luftvärn (IF Lv) fortsätter framåt men med en del förseningar. IF Lv beställdes 2013 och är indelat tre delar; ledning, sensorer och verkan.

I ledning ingår anskaffning av ledningscontainrar, implementering av nytt måldata-meddelande (LvM), införande av internetbaserad informationsöverföring samt anskaffning av Fire Unit Terminal (FUT) och Sensor Unit Terminal (SUT). I området sensorer ingår även anpassning av UndE 23 och PS 91. När det gäller verkan anpassas EldE 97 för att kunna ta emot LvM och EldE 98 (IRIS-T) anskaffas. En orsak till de förseningar som uppstått är att arbetet med att ta fram en godkänd säkerhetslösning för IT-arkitekturen tagit längre tid än planerat. Det gör att de systemprov som var tänkta att genomföras under 2016-2017 har skjutits något framåt i tiden.

3D-radar Sedan projektet startade har det skett en del förändringar. Från början var avsikten att PS-90 skulle vara den sensorer som kompletterar UndE 23 men det beslutet har ändrats 24

och nu är det PS-91 som gäller. Anledningen till bytet är att PS-91 är en 3D-radar samt bättre framkomligheten i terräng då PS 91 är monterad på bandvagnschassi. Data från 3D-radar krävs för att kunna invisa EldE 98. Radio 180 har ändrats till radio 460 som data-radio. Det visade sig att 180 inte har den kapacitet som krävs utan fördröjning för att överföra data mellan spaningsradar och eldenhet skulle i vissa fall kunna bli för lång. När det gäller bärare för EldE 98 har avsikten varit att den skall monteras på en släpkärra och dras efter pansarterrängbil 203. Efter att projektet startade har möjligheten att montera EldE 98 på bandvagn 410 kommit fram. Arbete pågår för att ta fram detaljerat underlag på vad de skulle innebära och underlaget bedöms vara klart i slutet på året. Text och bild: Lars Mörrby Artilleri & Luftvärn


Försvarsministern tog emot första seriepjäsen ARCHER Måndagen den 28 september blev det historiska datumet då staten Sverige till slut fick ta emot den första serietillverkade Archerpjäsen. På plats i Karlskoga och BAE Systems Bofors var försvarsminister Peter Hultqvist för att formellt ta emot det nya, svenska artillerisystemet. Om några månader sker i Boden den formella överlämningen från FMV till Försvarsmakten. – Det är ett stort ögonblick för alla både på BAE Systems Bofors och Försvarets materielverk (FMV) som jobbat intensivt för att uppnå de högt uppsatta kraven på prestanda och kostnadseffektivitet. Vi ser nu fram emot att fortsätta vårt samarbete med Försvarets Materielverk och Försvarsmakten för fortsatta leveranser och drift av systemen, deklarerade BAE Systems verkställande direktör, Lena Gillström under sitt tal. – Archer är en viktig del i förstärkningen av Sveriges försvarsförmåga, konstaterade Dan Ohlsson, som är tillförordnad generaldirektör för FMV. Alla anställda från BAE Systems Bofors var liksom representanter för både försvarsdepartementet, FMV och Försvarsmakten, inte minst Artilleriregementet, inbjudna till ceremonin. Artilleri & Luftvärn

Som en liten passning till vårt västra broderland som valt att lämna projektet förklarade Lena Gillström att Archer är ett system som håller måttet: - Jag kan stå här idag och gå i god för detta för jag vet att det system vi har skapat håller måttet, och vi kan garantera att det fortsätter göra det. För vi är inte enbart en kugge i ett större maskineri utan Bofors som företag tar ansvar för hela systemet. Allt från leverans av pjäserna, bestyckandet med rätt ammunition till utbildning för slutanvändare och support. Vi gör inte bara en liten del för att sedan lämpa över ansvaret till någon annan.

25


Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Stefan Jönsson Luftvärnsregementet Box 515 301 80 Halmstad Tel: 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Robot 70 NG integreras i fordon Tillverkaren Saab har nu presenterat två lösningar för fordonsintegration av robot 70 NG. En lösning är traditionell med ett fordonsmonterat stativ och operatören grupperad på fordonet. Den andra består av en fjärrstyrd lavett och operatören inuti fordonet. Unikt för de nya systemlösningarna är att de fortsatt kommer använda samma sikte, vilket innebär en kostnadseffektivisering då systemet kan användas i olika operativa förhållanden och på ett mer flexibelt sätt än tidigare. Under testskjutningar har robotar med lyckade resultat avfyrats med RBS 70 NG från både fordon och fartyg, och de två nyutvecklade versionerna av systemet kommer ytterligare stärka förmågan och flexibiliteten hos försvarsmakter världen över. – Lösningarna vi nu presenterar är ett direkt svar på kundernas önskemål om fordonsmonterade- och integrerade system. Vi är stolta över att vi förfinar systemet med två nya lösningar som möter kundernas krav på bästa möjliga sätt, säger Michael Höglund, biträdande marknadschef på affärsområde Dynamics affärsenhet Missile Systems. 26

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2015 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftv채rn

27


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.