Artilleri & Luftvärn nr 1 2012

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 1 2012

1


Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09, Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 Linköping, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se

A Winning combinAtion Mobility, operAtionAl AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems built for rapid deployment units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles and rotary-wing aircraft, Unmanned Air Vehicle, and cruise missiles.

The Bamse AD fire units can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with GIRAFFE AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defence Units. In addition to locating traditional Air Targets, GIRAFFE AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations.

Function operating tiMe arena

Air defence 24/7

Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet.

worldwide

Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS) Luftvärnsregementet Box 515 301 80 Halmstad Tel 035-266 36 01

bAMse with GirAffe AMb – A winninG coMbinAtion.

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

www.saabgroup.com ISSN 004 – 3788 2

Artilleri & Luftvärn

Artilleri & Luftvärn

Nr 1 | 2012 | årgång 141

Innehåll Anders Callert Namnbytet – ett naturligt steg ___________________________________ 4 Artilleriklubbens årsmöte_______________________________________ 6 Seminarium__________________________________________________ 8 Europeisk studie om precisionsbekämpning slutredovisad______________ 9 Cold Response - av Greta Sköld Internationellt övningselddop för Archer___________________________ 10 Greta Sköld Beksim i Boden______________________________________________ 14 Joakim Brandin Beksim – möjlig spindel i nationellt bekämpningsövningsnät___________ 16 Lennart Steen Und 23 – sensorutveckling_____________________________________ 18 Ersättare till Patriot-system läggs ned____________________________ 22 Luftvärnet 70 år______________________________________________ 24 Underskott blev till överskott____________________________________ 26

Omslagsbild: Soldater grupperar ett robotsystem 97. Foto: Sergeant Johan Lundahl/ Combat Camera/Försvarsmakten. Layout och tryck: Rolf Tryckeri AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören.

3


Luftvärnet fyller 70 år som eget truppslag i Sverige. Lördagen 2 juni 13.00-16.00 firar vi detta på Lv 6 i Halmstad. Vi visar upp luftvärnsmateriel från förr och nu. ÖB Sverker Göransson deltar vid en ceremoni och Hemvärnets i Halland musikkår spelar.

ÄR

V FT LU

Anders Callert

Varför då detta? Luftvärnet blev från början av 40-talet en del av klubben. Däremot har inte detta återspeglats i klubbens namn. För att framgent på ett tydligt sätt skall kunna spegla dessa två viktiga delar av Försvarsmaktens insatsorganisation och därmed beröra fler presumtiva medlemmar är byte av namn ett naturligt steg. Klubben har en ambition att från och med nu bli en viktig aktör främst i form av diskussions- och debattforum där vi känner att det finns många gemensamma beröringspunkter mellan artilleri och luftvärn. Därigenom hoppas vi både nå synergieffekter och få ett större genomslag då vi genom namnändringen visar att vi representerar två viktiga funktioner i Försvarsmakten. För att skapa en levande och vital förening med livlig och konstruktivt debattmiljö beslutades även att styrelsen får 4

mandat att skapa en för samtiden given plats på nätet; en diskussion och debattblogg. Syftet med detta är precis som sagts tidigare, föra en konstruktiv debatt och diskussion i modern miljö och därmed möjliggöra en bredare publik samt ett ökat intresse vår förening och i slutändan mer medlemmar men även mer aktiva medlemmar. I samband med detta togs även ett historiskt beslut att ge styrelsen mandat att överse möjligheterna även till ett namnbyte av vår tidsskrift för att, precis som klubbens nya namn, bättre återspegla klubbens medlemssammansättning.

ÅR

Den 22 mars 2012 bjöd upp till ett underbart vårväder i Stockholm. Det som ytterligare förgyllde dagen var Artilleriklubbens årsmöte efterföljt av traditionsenligt seminarium tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk Förening medförde fullsatt årsmöteslokal. Det som gjorde detta årsmöte unikt och framförallt i ett historiskt perspektiv, var dagordningspunkten som indikerade ett byte av klubbens namn. Om inte jag missminner mig har klubben haft namnet Artilleriklubben sedan starten 1860. Det som nu beslutades var därmed verkligen historiskt; klubben heter från och med nu Artilleri- och Luftvärnsklubben.

Välkommen!

0 T7 NE

Namnbyte – ett naturligt steg

Klubben vänder sig också till alla personalkategorier inom artilleri och luftvärn. Officerare, specialistofficerare, reservofficerare, civila samt både kontinuerligt och tidvis anställda soldater har en plats i klubbens gemenskap. Utöver vår personal så är försvarsindustrin och deras företagsmedlemsskap en viktig del för att Artilleri- och luftvärnsklubben ska vara en levande och berikande förening med sikte på framtiden. År 2012 kommer att bli ett mycket intressant år med intressant verksamhet, fler nya medlemmar och en vital debatt och diskussion i vår tidsskrift, hemsida samt kommande bloggsida. Ett år som förhoppningsvis ger medlemmarna ett ökat mervärde av sitt medlemskap samt att klubben blir en naturlig del i övrig försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Anders Callert, Ordförande Artilleri- och Luftvärnsklubben.

Artilleri & Luftvärn

Artilleri & Luftvärn

5


Artilleriklubben byter namn

forumet ska hanteras? Ska det ha en moderator som kan plocka bort inlägg? Hur ska webbplatsen kommunicera med andra populära inläggsforum inom social media som Twitter, Facebook, bloggar med mera? Årsmötet ansåg i alla fall att styrelsens intentioner och ambitioner är intressanta. Beslutet blev att ge styrelsen mandat att driva frågan vidare under 2012 och återkomma med en rapport om vad som skett i samband med nästa årsmöte

Historiskt beslut av enigt årsmöte På tisdagsförmiddagen den 22 mars fattades ett historiskt beslut av ett enigt årsmöte. För efter att mötesordförande Anders Svensson slagit klubban i bordet hade Artilleriklubben bytt namn till Artilleri- och Luftvärnsklubben. – Styrelsens syfte med att föreslå en sådan omfattande åtgärd som ett namnbyte är att vi ser en mycket större potential och förutsättning för att få fler aktiva medlemmar inom luftvärnsområdet, förklarade sekreteraren Lars Mörrby inför beslutet. – Vi tror också att den nya inriktning vi vill att styrelsen ska arbeta med också gynnas av ett namnbyte, konstaterade klubbens vice ordförande, tillika årsmötesordförande och ställföreträdande regementschef Lv 6, överstelöjtnant Anders Svensson.

AT byter namn?

Ny hemsida ska utvecklas Efter att namnbytet beslutats, berättade Anders Svensson för de omfattande förändringar och utveckling av klubbens förmåga att kommunicera med såväl medlemmar som andra intressenter, som styrelsen vill genomföra med årsmötets godkännande. – I dagsläget arbetar klubben med tämligen statiska informationskanaler som tidskriften med utgivning av ett mindre antal nummer per år och en hemsida vars uppdateringar också sker med ganska stora tidsmellanrum. Styrelsen föreslår nu att vi ska gå från en dominerande statiska information till en mer dynamisk och levande diskussion i form av en markant utvecklad webbplats med ett levande diskussionsforum. En utveckling som naturligtvis kräver både erforderlig kompetens och resurser. – Vilket vi fått besked om att vi har internt inom klubben med flera personer från såväl Artilleri- som Luftvärnsregementet, som säger sig vara villiga att arbeta med dessa frågor i någon form av utvecklingsgrupp. Detta är vi naturligtvis mycket glada och tacksamma för, säger Anders Svensson.

Frågetecken ska rätas ut Anders Hjort och Curt Persson, den senare ny medlem var två av medlemmarna som deltog i Artilleriklubbens sista årsmöte.

6

Samtidigt deklarerade Svensson att många frågetecken kvarstår att räta ut, vilket blir en uppgift för både styrelsen men självfallet även den projektgrupp, som styrelsen inom kort utser. Några exempel på frågeställningar är hur diskussionsArtilleri & Luftvärn

Även redaktören för Artilleri-Tidskrift (AT), Stefan Bratt, redovisade sina och redaktionens planer på en vidareutveckling av tidskriften. En utveckling som till delar kan ses redan i detta nummer då layouten har moderniserats tack vare ett nytt samarbete med den grafiska designer Pernilla Höök hos Rolf Tryckeri i Skövde som sedan många år tillbaka trycker tidskriften. Efter några inlägg och diskussioner fattade årsmötet också beslut om att redaktionen för AT parallellt med den grafiska utvecklingen, ska driva arbetet med ett namnbyte på AT till ”Artilleri och Luftvärn” för att detta ska harmonisera med klubbens namnbyte. I första hand ska möjligheterna till ett namnbyte undersökas, då namnet måste godkännas av Patent- och Registreringsverket. Från början fanns inget förslag från styrelsen om att genomföra ett namnbyte på AT med motivering att ett namnbyte skulle medföra ökade kostnader samt tillfälligt ökade administrativa arbetsuppgifter. Mötet valde att välja om Anders Callert till ordförande, på övriga poster var det omval förutom Robert Daunfeldt som ersätts av Bengt Ekholm. Under seminariet senare på dagen tackades Daunfeldt av för sina insatser i styrelsearbetet. Förteckning på resterande styrelsemedlemmar finns på klubbens hemsida. Årsmötet beslutade också i enlighet med styrelsens förslag att utse överstelöjtnant Mattias Elfström till mottagare av John Lindnérs donationsfonds medalj för sina återkommande insatser som skribent i AT. Artilleri & Luftvärn

Det rådde enighet när mötesordförande Anders Svensson ställde frågan om årsmötet kunde fatta beslut om nytt namn för Artilleriklubben till Artillerioch Luftvärnsklubben.

Resultat för Artilleriklubben sista verksamhetsår slutade med ett överskott på drygt 20 000 trots att styrelsen valt att göra en bokföringsmässig korrigering. Åtgärden ökade Artilleri-Tidskrifts kostnader med nästan 40 000 och medförde därmed en ökad överföring till tidskriften från klubbens kassa.

7


Brister i ny organisation oroar arméns taktiska stab

Europeisk studie om precisionsbekämpning slutredovisad Överstelöjtnant Hans Ahlqvist var en av föreläsarna under seminariet.

Det antal brister i arméns nya organisation, Insatsorganisation 2014 (IO 14) oroar arméns taktiska stab och arméinspektören. Inte minst är förmågan besvärande bristfällig när det gäller brobyggnad under pågående manöverstrid. Överstelöjtnant Hans Ahlqvist, planeringschef hos arméinspektören var en av de uppskattade talarna när ”nya” Artilleri- och Luftvärnsklubben genomförde sin första aktivitet, det gemensamma seminariet tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk Förening den 22 mars i FMV:s lokaler i Stockholm.

Nationellt tema Knappt hundra medlemmar från de tre klubbarna fick under ett antal timmar höra mer om pågående utveckling av IO 14, granatkastarförbandens framtid och en historisk odyssé om indirekta eldens betydelse från Napoleonkrigen och framåt signerad en av landets främsta historiker inom militärteknik, professor Gunnar Åselius från Försvarshögskolan. Allt detta inom dagens tema ”Nationell försvarsförmåga”. Dagen inleddes i nutid och till och med framtid. Utvecklingen av IO 14 har inte i alla aspekter varit någon dans på rosor, enligt Hans Ahlqvist. – En av de utmaningar som är mycket viktiga att vi lyckas med för hela Försvarsmakten arbetar vi med just nu – personalförsörjningssystemet. Inte minst uppbyggnaden av specialistofficersrollen är synnerligen viktig för armén då vi i framtiden ser att denna kategori av officerare kommer att utgöra i stort sett två tredjedelar av den samlade officerskadern. Arbetet med att ta tillbaka förlorad kompetens att agera i brigads ram lovordades av Ahlqvist. 8

– För vårt vidkommande är det av synnerlig vikt att vi så snabbt som möjligt återtar förmåga att utöva ledning av högre förband. Inte minst med tanke på att vår målbild är att ”arméns krigsförband är utformade för att i brigads ram kunna slå en kvalificerad och konventionellt uppträdande motståndare”. Artilleri & Luftvärn kommer under året att återkomma till ämnet ”förmågeåtertagning – brigad”.

presentation är att antalet ledningssystem för bataljon (SLB) är för få, sjukvårdsförbanden är inte tillräckligt dimensionerade för att använda i en större nationell operation och även logistikförbanden har vissa brister när det gäller rörlighet. – Detta sammantaget innebär att det pussel av olika förmågor som måste vara komplett idag saknar åtminstone en viktig bit, broläggningsförmågan.

Luftburen bataljon ersätts

Ingen tillbakagång till det gamla Därmed inte sagt att arméns ska återgå till principen om fasta brigadstrukturer med tre eller fyra manöverbataljoner, läs mekaniserade bataljoner. – Vi har inte tillräckligt med resurser för att prata i termer om fasta strukturer. Inte heller tror jag det är rätt väg att gå då vi har mer nytta av en förbandsstruktur, som medger en hög grad av flexibilitet, förklarade Ahlqvist.

Krav på indirekt eld Samtidigt konstaterade han att IO 14 och kraven på att ”slå i brigads ram” ställer en rad krav, inte minst på indirekt eldfunktionen och luftvärnet. – Arméinspektören har vid flera tillfällen varit tydlig med att poängtera behovet av ett fordonsmonterat granatkastarsystem för understöd av såväl tunga som lätta mekaniserade bataljoner. Fordonsmonterat system måste vi ha för att uppfylla samma krav på rörlighet och skydd som de förband som ska understödjas. Detta behov, vill jag poängtera, innebär inte att vi ska skapa ett nytt AMOS-projekt men vi måste hitta ett tillräckligt bra alternativ! Andra bristande förmågor som Ahlqvist berörde under sin Artilleri & Luftvärn

När det gäller förbandsstrukturen försvinner i den nya organisationen begreppet ”luftburen bataljon”. Denna, lätta bataljon kommer istället att tilldelas den nya pansarterrängbilen Galten. Samtidigt bryts stridsvagnskompanierna ut och blir självständiga kompanier och antalet mekaniserade bataljoner baserat på stridsfordon 90-plutoner minskas från sex till fyra. Två av dessa samt ytterligare två bataljoner tillförs en ny förbandsreserv. – Vi ska också ha klart för oss att IO 14 från början är dimensionerad och utformad för att kunna driva en internationell operation över tid. Vi har i organisationen fortfarande åtta manöverbataljoner som är så lika varandra som möjligt. Men, frågan som inte fick något direkt svar under seminariet är om IO 14 egentligen är den optimala organisation av armé som eftersträvats? – Jag är inte riktigt övertygad om att det var just denna organisation som vi ville ha. AI har också kommit med förslag till vissa justeringar av organisationen som ännu inte är slutligt avdömda, berättade Ahlqvist. Han konstaterade också att det för tillfället är svårt att gehör för att bedriva ett intensivare arbete med justeringar då det politiska fokuset ligger på införande av IO 14. Artilleri & Luftvärn

European Defense Agencys (EDA) omfattande studie om framtida krav på precisionsbekämpning (Precision Guided Ammunition, PGA) är nu slutredovisad. Ett syfte med rapporten har varit att skapa underlag för ett PGA-forum i Europa, så att EDA:s medlemsstater kan säkerställa att Europa upprätthåller förmåga för försvarskapaciteten inom området. Rapporten beskriver i detalj förväntade och framtida krav på precisionsbekämpning och ger en översyn av vilken teknisk och industriell kapacitet som finns i Europa idag. Den innehåller även ett antal rekommendationer med syfte att säkerställa tillgång på lämpliga och konkurrenskraftiga lösningar för industriell kapacitet inom området precisionsbekämpning. Resultatet kommer att diskuteras med EDA:s medlemsstater och andra intressenter de kommande månaderna, för att avgöra vilka åtgärder som ska initieras. Ambitionen är att ett program ska löpa mellan 2012 och 2020. Programmet innebär att önskvärda resurser byggs upp och stärks inom PGA-området i Europa. – Den här typen av vapensystem är såpass kostnadskrävande att utveckla och producera att inget enskilt land eller industri ensamt har råd att genomföra det, utan ett samarbete inom Europa där man delar på risker, finansiering och marknader är enda framkomliga vägen, säger Stefan Blomgren, strategi- och affärsutvecklingschef på BAE Systems Global Combat Systems enhet Weapons. BAE Systems Bofors i Karlskoga har varit ledande industripart för studien. Övriga företag som deltagit är Diehl, Expal, MBDA, Nexter, OTO Melara, Rheinmetall, SAGEM och Thales. Artilleri-Tidskrift kommer i nästa nummer att publicera en mer fördjupande artikel om PGA-studien författad av studiens projektledare, Börje Nyqvist från BAE Systems Bofors. 9


Internationellt elddop för Archer under Cold Response 2012 Många lärdomar dras när svenska förband deltar i multinationella övningar. Nyligen avslutades en av de större internationella övningarna i Nordnorge, Cold Response 2012. En övning som också innebar det internationella elddopet för Archersystemet. Årets Cold Response (CR), en övning där officerare och soldater från 14 länder deltar var den största någonsin sett till antalet deltagare. För första gången ingick också delar av den svenska kontingenten i den multinationella brigaden och fick därmed nyttig erfarenhet i att verka i ett högre förband. Inte minst en viktig erfarenhet för Archerkompaniet, enligt överste Anders Callert, regementschef A 9: – Övningen är en viktig milstolpe för oss. Det är första gången som pjäserna är med vilket ger oss och våra norska kollegor betydelsefulla erfarenheter. Att vi ingår i en norsk artilleribataljon och sätter upp en enhet gör att vi kan identifiera våra likheter och olikheter. Målet är att få öva interoperabilitet, det vill säga att testa vår förmåga i ett större sammanhang, säger Callert när han är och inspekterar förbandet samtidigt som snön vräker ned. De dryga 70 personerna från Artilleriregementet må vara vana vid snö, men under CR gäller det, förutom all snö, att öva i brigads storlek och samtidigt taktiskt leda förbanden i svår fjällterräng. Övningen startade redan på hemmaplan med två veckors förberedelser inför transporten till Norge. De svenska artilleristerna körde själva upp till sina norska kollegor i Setermoen. Från A 9 i Boden rullade två Archerpjäser, sex pansarterrängbilar och flertalet lastbilar. Samma dag som transporten nått Norge var bataljonen grupperade tillsammans med sina norska kollegor. 10

HMS Härnösand i norska farvatten under Cold Response 2012. Foto:Björn Westerdahl/Försvarsmakten. 191.mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Resposne 2012. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

Pjäsmekaniker Carolina Ask i tältet.

Artilleri & Luftvärn

Under CR 12 har alltså svenska artilleriet ingått i en norsk artilleribataljon, ledd av överstelöjtnant Anders Högrell, chef för 91. Artilleribataljonen. – Jag hade en tanke med att direkt gruppera tillsammans med det norska artilleriet, det är lika bra att från dag ett vara tillsammans eftersom vi ingår i en gemensam bataljon, säger Högrell. Övningsledaren, major Peter Harila från A 9 anser att övningen gett många nya erfarenheter. – Det har varit nyttigt att jobba tillsammans med norska artilleriet och framför allt att få öva i brigadsystemet men vår största utmaning har varit klimatet och terrängen, säger Harila. Chefen för Markstridsskolan, överste Michael Claesson är inne på samma linje: – Sett ur ett markstridsperspektiv med siktet på förmågeutveckling av arméns del av IO 14 måste övningen betraktas Artilleri & Luftvärn

som en stor framgång eftersom huvuddelen av den svenska kontingenten ingick i en brigadstruktur och därför helt medgavs att öva inom ramen för arméns och AI målbild. Vi har från svensk sida fått öva chefer i ett sammanhang som både medger och ställer krav på att tänka och genomföra taktik inom brigads ram. För pjäsmekanikern Carolina Ask är det främst lärdomar från sina norska kollegor som hägrat under övningen: – Att få komma ut och testa systemen under övning är alltid bra, men det bästa med Cold responsen för min del är att vi ingår i samma bataljon som det norska artilleriet vilket jag kommer lära mig massor av, att få se deras rutiner, säger Carolina. Text: Greta Sköld, info A 9. Foto: Greta Sköld, om inget annat anges.

11


ODIN

Fire support system Fyra norska stridsfordon 90 i väntan på slutstriden mot 191.mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Resposne 2012. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

En riktig utmaning för de svenska deltagarna var att genomföra övningen i svår fjällterräng. Under ett moment i Setermoen genomfördes dock laddningen av de två Archerpjäserna på en uppskottad yta.

FAKTA Cold Response

ODIN FSS offers advanced Fire Support for guns and mortars in various organizational structures. It is a distributed computer based field artillery fire control system making fire support more effective on battery, battalion, brigade and division levels.

Årets upplaga av CR genomfördes den 14-22 mars. CR är en norsk försvarsmaktsövning i vintermiljö, med format som en multinationell övning med inbjudna deltagare från Nato och vissa Partnership for Peace-nationer. Scenariot baseras på ett Crisis Response Operations under FN-stadgans kap 7. Målet var att öva inför insatser utanför Nato fördragsområde samt graderad insats för en expeditionsstyrka. Övningen omfattade cirka 16 500 deltagare från totalt 14 länder.

Systemtekniker Magnus Larsson och Pjäsmekaniker Carolina Ask tycker att det bästa med övningen är samverkan med det norska artilleriet, att få inblick i och lära sig deras rutiner. Foto: Björn Westerdal/Försvarsmakten.

12

Sverige deltog med en sammansatt styrka av mark-, sjö- och flygförband, såväl med förband och stabsofficerare (ca 1500 pers). Syftet med det svenska deltagandet var att utveckla förbanden och deltagande stabsofficerares förmåga att genomföra högintensiv väpnad strid under vinterförhållanden, samt att utveckla förbandens interoperabilitet och förmåga till samverkan. Markstridsskolan med stöd av I 19 och 3:e brigadstaben svarade för planeringsarbetet för det svenska bidraget.

WORLD CLASS - through people, technology and dedication www.kongsberg.com

Artilleri & Luftvärn

Artilleri & Luftvärn

13


Kapten Henrik Sandin

Övning i simulerad miljö

Funktionsofficer vid ArtSS och agerar spelledare under Beksimutbildningen.

Bekämpningssimulatorn ger billig och miljövänlig mängdträning

Bättre förberedda

Den sparar åtskilliga tusenlappar varje år åt Försvarsmakten och Artilleriregementet. Samtidigt medger den realistisk och miljövänlig mängdträning för eleverna. Artilleriregementets Bekämpningssimulator, Beksim finns inne i den nya Archerhallen med syfte att träna eldledare och elever i eldobservationstjänst. I Beksim utbildar Artilleriets stridsskola (ArtSS) bland annat instruktörer i e-tjänst. Ungefär arton elever per år från olika förband, till exempel I 19, P 4 och Jägarbataljonen genomför utbildning i simulatorn. Beksim i Boden uppdaterades i fjol vid nyår med bättre kartor. Tack vare den tränas alla steg inom e-tjänsten utom de rent fältmässiga yttre förutsättningarna, som måste upplevas i verkligheten. Simulatorn tar inte bort behovet att skjuta skarpt på riktigt utan förbereder eleverna så de kan göra de första misstagen gratis och miljösäkert inomhus.

Bättre förberedd Nuvarande bekämpningssimulator rymmer tre grupper per gång. Signalisten, gruppchefen med ställföreträdare och två eldledare sitter tillsammans och löser tilldelade uppgifter. Spelledaren bestämmer i vilken skala, exempelvis bataljon eller kompanistrid beroende på vad syftet är med träningen, hur långt eleven kommit i sin utbildning. Målet är att mängdträna insatser med indirekt bekämpning. Att öva i en simulerad miljö gör eldledarna bättre förberedda inför riktig övning ute på fältet. 14

Beksim övar deltagarna i att eldsignalera, eldreglera och framför allt skapa eldtekniskt underlag. Eleven börjar med skjutteknisk träning där de går igenom rätt förfarande, ta ut mål, att signalera, hur de eldreglerar för att sen gå in på att öva ovanstående. När kursdeltagaren övat att träffa vid första eldöppnandet, reglera eldinsatsen och kan skapa ett eldtekniskt underlag fortsätter utbildningen med övningar på stridsteknisk och taktisk nivå.

Artilleri & Luftvärn

Simulatorn erbjuder svensk sommar och vintermiljö och en terräng som påminner om Mellanöstern. Spelledaren bestämmer riktlinjerna, vilken fiende som eleverna ska få möta och om striden sker i bebyggelse eller ute i terrängen. Deltagarna kan skjuta med granatkastare eller artillerigranater. Det går att skjuta zonbrisad, ögonblicksbrisad, lys, rök eller Bonus mot bepansrade så kallade hårda mål. Efter den senaste uppgradering kan även strid med den intelligenta granaten Excalibur genomföras. Simulatorn gör realistiskt ljud när granaterna landar och striderna sker i verklighetstrogen tid. Spelledaren kan även spela in kommunikationen för att sedan utvärdera hur ordergivningen fungerat. Kapten Henrik Sandin är funktionsofficer vid ArtSS och agerar spelledare under Beksimutbildningen. Han ser stora fördelar med simulatorn, – Den betyder att eleverna och soldaterna kommer vara bättre förberedda för att öva på riktigt sen och det är mycket billigare för Försvarsmakten att eleven är duktig innan de övar skarpt, vilket taktar bra nu när ammunitionen blivit dyrare säger Henrik Sandin. Men han understryker att en simulator aldrig kan ersätta verklig träning, – Du kan inte genomföra en skarp insats efter att bara övat i Beksim. I en simulerad miljö kan du öva vissa saker och den underlättar utbildningen för att eleverna blir bättre förberedda men det kommer inte att räcka när verkligheten har fler parametrar, hävdar Sandin. Framöver hoppas ArtSS att i större omfattning kunna öva hela kedjan mellan artilleri och manöverförband och även oftare koppla samman de olika förbandsslagen som bland annat artilleri och flyg. Detta har testats tidigare som AT skrivit om via Close Air Support-funktionen då flygets simulatorer länkats ihop med Beksim. Artilleri & Luftvärn

Beksim ger ett realistiskt ljud när granaterna landar och striderna sker i verklighetstrogen tid. Spelledaren kan även spela in kommunikationen för att sedan utvärdera hur ordergivningen fungerat.

En samordning med simulatorer inom indirekt bekämpning sker för närvarande också med Norge. Text och foto: Greta Sköld, Info A 9.

15


Beksim – möjlig spindel i nationellt bekämpningsövningsnät Bekämpningssimulatorn i Boden kan mycket väl bli spindel i nätet för utbildning inom hela bekämpningskedjan. Det hävdar Joakim Brandin, affärsutvecklingsansvarig inom Bae Systems verksamhet för virtuella övningssystem. För AT beskriver Brandin en framtid där simulatorer runt om i landet i allt större grad kopplas samman, vilket gör det möjligt att öva flera nivåer samtidigt med personal som befinner sig i olika delar av landet eller utomlands till en rimlig kostnad ”Bekämpningsimulatorn (Beksim) som C ITS tagit fram och vidareutvecklar är i första hand avsedd för att öva personal i grundläggande e-tjänst. Fokus ligger på individen och gruppen som fungerar som eldledare och FAC. Mot denna bakgrund är Beksim ett utmärkt utbildningshjälpmedel för att befästa sin duglighet. Beksim är också helt integrerad med DART, vilket var ett grundkrav vid utvecklingen och som ger mycket viktig utbildningseffekt för individen.

Svårt träna fler nivåer Systemet är idag konfigurerat så att simulatorn svarar på de DART-format som skickas från e-gruppen och effektuerar dessa som en bekämpningsinsats som presenteras i den tredimensionella omvärld som eleverna ser vid sina arbetsplatser. Syftet med denna metod är att en ensam övningsledare skall kunna ägna sig åt övervakning av eleverna istället för att manuellt effektuera de kommandon som E-grupperna skickar via DART. När fokus ligger på utbildning av forward air controller (FAC) kan en av arbetsstationerna användas som en pilotstation. Idag så är det relativt svårt att involvera flera nivåer i bekämpningskedjan vid övningar i Beksim. Det finns dock en mycket stor utvecklingspotential på Beksimsystemet. Några beslut om uppgradering till nedanstående är dock ännu inte beslutade. System/funktioner som inte innefattas idag är bland annat:

Integration mot framtida lednings/ledningsstöd- system t ex SLB/FSS

Bekämpningsledning, i form av Fire Direction Center (FDC)

• Joakim Brandin Director Business Development på BAE Systems C-ITS AB. Han har en bakgrund som yrkesofficer inom armén men arbetar för C ITS sedan år 2000.

16

Distribuerad träning

• • •

Olika typer av sensorer, t ex ARTUR och UAV Distribuerad träning Skjutande enheter, främst Archer

Integration krävs För att kunna använda Beksim med framtida Command and Control-system (C 2) krävs det integration av dessa på motsvarande sätt som DART är integrerat idag. Om inte Artilleri & Luftvärn

Körsimulatorn utgör en del av den prototyp för träning av Archerpjäsens besättningar.

detta genomförs så blir det svårt att använda Beksim som ett verktyg att utbilda individer och grupper med huvuduppgift att leda indirekt bekämpning på samma sätt som idag. Beksim bör därför anpassas så att den svarar och effektuerar kommandon som sänds från ledningssystemet Stridsledning Bataljon (SLB) eller FSS så att full effekt på utbildningen uppnås. Om SLB/FSS integreras mot Beksim uppstår automatiskt möjligheten att även öva bekämpningsledning. Detta ökar möjligheterna att öva flera olika nivåer jämfört med nuvarande system. Vid de tillfällen då FDC skall vara med i träningsloopen så tillförs denna funktion i övningen. FDC övas då i sin rätta miljö med ordinarie ledningssystem.

Olika typer av sensorer I dagsläget är det människans personliga förmågor som övas och prövas i Beksim. Olika typer av tekniska sensorer som ARTHUR och UAV är inte integrerade i träningsloopen. Dessa tekniska system har olika former av simulatorer som övar operatörerna i handhavandet av det tekniska systemet, men inte sensorernas plats i hela bekämpningskedjan. En integration av ARTHUR:s simulator i kombination med en UAV simulator där de båda sensorerna har samma lägesbild som övriga övade ökar utbildningseffekten väsentligt. Förslaget är att utnyttja standardiserade gränssnitt mellan de olika simulatorerna, i första hand HLA (High Level Architecture) för att med liten insats få en utökad träningseffekt. Artilleri & Luftvärn

Som nämndes i föregående artikel om utbildningen på A 9 har det genomförts mycket lyckade försök med distribuerad simulering mellan en Beksim fysiskt placerad i Stockholm (FMV) och en JAS 39-simulator på F 21 i Luleå. Ramen för försöket var genomförande av Close Air Support (CAS) där redan idag befintliga simulatorer utnyttjades. Försöket genomfördes inom ramen för NTN (Nationellt Tränings Nätverk). Tanken med NTN är att Försvarsmakten skall vara oberoende av att ha all sin övade personal på samma plats, utan att övningar skall kunna genomföras lokalt på olika platser, men där alla övade skall ha samma lägesuppfattning. Tanken är även att NTN skall användas vi multinationella övningar, ett exempel är den samordning av simulatorer som diskuteras med Norge.

Skjutande enheter Redan idag finns det en prototyp som tränar Archers besättning. Systemet baseras på återanvändning av den skarpa mjukvara som används i Archer, framförallt mjukvaran för vapensystemet. Prototypen har funnits på plats vid A9 i Boden för att kunna användas som referenssystem för framtida lösningar. I och med Archers autonoma förmåga så ökar kraven på att även besättningen skall kunna medverka vid utbildning där olika typer av simulatorer ingår. Sammantaget innebär införande av NTN och beslut om integration av framtida C2-system att Beksim kan bli spindeln i nätet för utbildning inom hela bekämpningskedjan. Flera nivåer kommer att kunna övas jämfört med dagens situation samtidigt som möjligheterna att öva personal som befinner sig i olika delar av landet (eller utomlands) ökas avsevärt. Detta till en rimlig kostnad eftersom befintliga system återanvänds och framtida system integreras mot givna gränssnitt.” Text: Joakim Brandin.

17


Prioriterad verksamhet för EDS ingenjörer

Multisensor-RAM ett steg mot sensornära nätverk Vidareutveckling av sensorn i GIRAFFE AMB/Underrättelseenhet 23 (UndE 23) är en högprioriterad verksamhet för utvecklingsingenjörer vid Saab-enheten Electronic Defence Systems i Göteborg. Just nu pågår arbete med att utveckla Multisensor-RAM där flera sensorer samverkar djupare än idag. Lennart Steen, produktledningen på EDS, redogör i denna artikel för hur sensorutveckling sker. ”UndE 23 utgör stommen avseende måldetekteringsförmåga i dagens Luftvärnsbataljoner och har kapacitet för att spåra luftmål (flygplan, helikoptrar, missiler och uav:er), RAMmål (granater och raketer i ballistiska banor) samt även ytmål i form av större och mindre fartyg. Den här artikeln avser att beskriva utvecklingspotentialen i själva sensorn, och berör inte annan möjlig utveckling på systemenheten UndE 23 när det gäller till exempel kommunikation och ledningsstödsfunktioner.

Lennart Steen Lennart Steen är aktiv reservofficer med kaptens grad vid Luftvärnsregementet. Idag är Steen anställd vid produktledningen på Saab Electronic Defense Systems

18

Gemensam sensorteknik

Multisensor-RAM

Sensorn i UndE23 har mycket gemensamt med spaningsradarn i Försvarsmaktens Visby-korvetter och med andra nationers system där den ingår ibland annat brittiska, estniska, franska och australiensiska GIRAFFE AMB-system. Vid Saab pågår kontinuerligt vidareutvecklingsarbete avseende sensorn, både med hänsyn till utvecklade prestanda och underhållsaspekter. Arkitekturen i UndE 23-sensorn möjliggör en modulär uppgradering av sensorfunktionen.

RAM-funktionen i en UndE 23 klassificerar ett detekterat mål som ballistiskt genom att lägga ihop plottar från ett antal antennvarv och beräkna ifall deras inbördes positioner och andra parametrar visar att de med hög sannolikhet kommer från ett objekt i en ballistisk bana. Just det faktum att ett antal plottar från flera antennvarv behövs för att kunna skilja ballistiska objekt från andra mål gör att det tar ett antal sekunder innan ett ballistiskt mål kan deklareras. I svåra skjutfall där en eller flera potentiella plottar uteblir på grund av terrängens inverkan eller andra begränsningar så kan det ta ett antal extra sekunder innan ett ballistiskt mål med beräknad nedslagsplats rapporteras från sensorn. Eftersom inmätning av RAM-mål från UndE 23 primärt syftar till att ge underlag för varning för förestående nedslag av granat eller raket så är tidig klassificering som ballistiskt av stort värde, särskilt i de fall där flygtiden är kort. Att ge avkall på kriterierna för att klassificera ett mål som ballistiskt skulle ge en stor mängd falska RAM-klassificeringar varvid varningsfunktionen skulle falskt ”ropa vargen kommer” alltför ofta. Därför ett behov av MRAM.

Nedan beskrivs några möjligheter för den här sensorn: *Förbättrad ytmålsdetektering som ytterligare förbättrar förmågan att urskilja mindre båtar i närheten av öar och större fartyg.

Ökad dynamik och flera samtidiga lober som ger momentan elevationstäckning upp till 70 grader. Detta minskar antalet moder för operatören och ökar samtidigheten mellan olika roller för systemet.

Den fortgående förfiningen av RAM-funktionen kompletteras med utvecklingssteget Multisensor RAM (MRAM).

Integrerad igenkänningsfunktion-funktion (IFF) kan uppgraderas till att innefatta även IFF mod 5 och ADS-B. Detta utvecklingssteg är kopplat till intraoch interoperabilitet och är inte motiverat förrän motsvarande utveckling sker inom svenska och ut ländska flygstridskrafter. Artilleri & Luftvärn

Arbetar med flera sensorers plottar Genom att RAM-funktionen i en UndE 23 med MRAM kan jobba inte bara på den egna sensorns plottar utan även plottar från en eller två andra UndE 23 med delvis överlappande täckningsområden för RAM så kan ett ballistiskt mål rapporteras tidigare och med minst samma konfidens. Vid enkla skjutfall med lång tid av ”line-of-sight” mellan radarn Artilleri & Luftvärn

19


och det ballistiska målet är förbättringen måttlig. Vinsten ligger i de svåra fallen där varning baserat på underlag från separata RAM-funktioner i flera UndE 23 kommit för sent eller inte alls varit möjlig. En nödvändig förutsättning för att kunna använda plottar från mer än en radar i samma beräkning är att systemet kan kompensera för mindre fel i ingående sensorers positionering, norrorientering och tidsreferens. För detta ändamål ingår en så kallad biasestimerings- och korrigeringsfunktion i MRAM. Denna beräknar automatiskt felbidragen (biaselementen) utgående från faktiska inmätningar mot luftmål under drift och använder sedan värdena för att kompensera data från respektive sensor.

Antennen på UndE 23 reses och sensorn är inom någon minut redo att börja sin inhämtning av information. 20

Bättre förmåga i telestörd miljö Den tillkommande kommunikationsbandbredd som krävsför MRAM är måttlig genom att enskild UndE 23 med enkla kriterier skulle kunna sortera ut kandidater. Införande av möjligheten till överföring av plottar i tillägg till mål förbereder dock för att i en framtid där större bandbredd blir tillgänglig med nya kommunikationsbärare så kan även kompletterande plottar för luftmål föras över i någon utsträckning. Detta öppnar på lite längre sikt för bland annat nya störundertryckningsfunktioner. Så långt ett sensornära nätverk mellan lika stationer UndE 23. Samverkan på plottnivå i tillägg till målföljenivån skulle, i ett nätverk med PS-90/PS-91, också förutom luftläge också öka förmågan i telestörd miljö. Samverkan med ARTHUR kan givetvis ske på nivån målfölje/single round medan det potentiella värdet av plottsamverkan UndE 23 – ARTHUR behöver utredas vidare för att kunna fastställa om det skall vara en rekommenderad väg fram. Det sensornära nätverk som har behandlats i denna artikel handlar om att maximera vad radarsensorn kan samla in. Att sedan fusionera detta med data från andra typer av sensorer, exempelvis olika typer av passiva sensorer och måldata erhållet över olika taktiska datalänkar kräver ytterligare förklaringar som inte kan beredas plats i denna text. Det finns en planerad utveckling av sensorn i GIRAFFE AMB/ UndE 23 och en del i den planen är ett sensornära nätverk där mer detaljerad och sensorspecifik data utbyts för att maximera förbandets utbyte av befintliga sensorer. Multisensor-RAM är ett steg i en sådan utveckling.”

Ett lågtflygande, brittisk attackplan av typen Tornado sveper in över övningsområdet under den internationella Eliteövningen.

Fotnot: Uppmärksamma läsare av Artilleritidskrift har insett att utbildningsövningar i samverkan med brittiska enheter inom ramen för övningsserien Brilliant Sky, som övlt Mattias Elfström beskrivit i flera olika artiklar, också bidragit till datainsamling för MRAM-utvecklingen.

Artilleri & Luftvärn

Artilleri & Luftvärn

21


A Global Military Supplier

Aim and hit

Så sent som i slutet av förra året presenterades en prototyp till robotsystemet MEADS. Nu läggs projektet med stor sannolikhet ned då USA och Tyskland beslutat sig för att inte göra någon seriebeställning.

Situational awareness

Ersättare till Patriot-system läggs ned

Reduce collateral damage

Multinationella luftvärnssystemet Medium Extended Air Defense System (MEADS) skulle ersätta amerikanska Patriotsystemet var tanken. Men i slutet av förra året kom beskedet från amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon att någon serieproduktion inte beställs av USA. Några dagar senare kom samma besked från Tyskland. Därmed är osäkerheten stor om programmet överhuvudtaget kommer komma längre än till utvecklingsstadiet. En utveckling som fortfarande pågår. Projektets tredje deltagande land, Italien, har dock ännu inte, enligt vad AT erfar, tagit ställning till hur de ska förhålla sig till den nya situationen. Det var den 11 februari i år som Pentagon med stor sannolikhet utdelade dödsstöten mot MEADS. Ett besked som orsakade panik i MEADS-konsortiets huvudkontor i Orlando, Florida. Den amerikanska armén deklarerade via en talesman att US Army inte har ekonomiska förutsättningar för att genomföra en seriebeställning. Fem dagar senare kom ett uttalande från tyska försvarshögkvarteret med beskedet att ”Tyskland endast kommer att slutföra designarbetet av MEADS fram till 2013 inom be22

Protect own troops

fintlig budgetram”. Eftersom MEAD-programmet till mer än hälften finansierats av USA och Tyskland med 25 procent så har alltså de två största kunderna dragit sig ur hela projektet från och med 2013. Enligt källor till Janes Defence Weekly skulle USA ha stoppat in motsvarande drygt sex miljarder svenska kronor i utvecklingsarbetet fram till 2017. Det råder dock vissa oklarheter om Tyskland kommer att arbeta vidare med en version av den flygburna luftmålsmissilen IRIS-T, benämnd IRIS-T SLM. IRIS-T SLM är en ny markbaserad medelräckviddig (räckvidd cirka 30 kilometer) missil med tyska Diehl BGT som systemansvarig. Svenska flygvapnet har beväpnat Jas 39-systemet med IRIS T-roboten. Artilleri & Luftvärn

Complete supplier - Full system flexibility - Combines new with old - CLS Vinghøg AS - a part of Simrad Optronics group is today the largest defence company in Norway without government ownership. We have more than 60 years of experience, and exports to more than 40 countries world wide. Through a combination of an innovative R&D department and diversification into new areas, Vinghøg has developed a range of new products that are world leading in their areas. Vinghøg will use this opportunity to thank the Swedish Army for trusting us with the delivery of two Mortar Vingpos concept systems for evaluation, the FOI2000 Forward Observer Instrument and the future delivery of TYR - The Man Portable Laser Designator.

www.vinghog.com Artilleri & Luftvärn

23


Jubileum i historia och utveckling

Luftvärnet fyller 70 år Lördag den 2 juni i år blir det stor klang och jubelföreställning på Luftvärnsregementet i Halmstad. Denna dag firas nämligen Luftvärnets 70-års jubileum med jubileumsceremoni, förevisningar, materialutställningar samt konsert – Jubileet är ett sätt att visa upp luftvärnets historia och utveckling till det moderna luftvärn som idag utgör en vital och väsentlig del i insatsförsvaret. Vi kommer denna dag att visa och förevisa materiel, som normalt finns i luftvärnssamlingarna på Skedala hed samtidigt som vi självklart även ska visa dagens moderna materiel, säger Luftvärnsregementets jubileumsgeneral, major Joachim Bergqvist. Efter att ÖB Sverker Göransson som hedersgäst bevittnat den särskilda jubileumsceremonin som föregåtts av konsert med Hemvärnets musikkår i Halland kommer det att visas både lv-akan och robotar på förevisningsplatsen. – Göteborgs Artilleriavdelning deltar och förevisar äldre luftvärnsmateriel. Våra soldater kommer att gruppera robot 70 samt luftvärnskanonvagn 90 med Und E 23 som sensor, förklarar Joachim Bergqvist.

Missa inte chansen att se en av de mest omfattande uppvisningarna när det gäller luftvärn! Det var 1917, som de första försöken med luftvärn i det svenska försvaret inleddes. I den svenska krigsmakten skedde denna utveckling inom artilleriförbanden och luftvärnet kallades till en början för ”luftvärnsartilleri”. År 1942 blev 24

Gruppering av robot 70-enhet är ett inslag i den förevisning som sker i samband med att Luftvärnet fyller 70 år som eget truppslag. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/ Försvarsmakten.

luftvärnet ett självständigt truppslag inom arméns fredsorganisation. Sju luftvärnsregementen bildades, varav ett var Kungliga Göteborgs Luftvärnskår, Lv 6 som bröts ur A 2 i Göteborg. Försvarsbeslutet 1992 innebar att Lv 6 omlokaliserades till dagens garnison, Halmstad. Vid försvarsbeslutet 2000 blev Lv 6 det enda kvarvarande luftvärnsregementet och därmed även plattform för all luftvärnsutbildning. Rådet från major Bergqvist till alla luftvärnsfränder är solklart – missa inte chansen att se en av de mest omfattande uppvisningarna på mången god dag när det gäller luftvärn! Artilleri & Luftvärn

Artilleriklubben inbjuder Artilleriklubben inbjuder medlemmar till höstmöte i Boden den 29 maj klockan 18.00. Plats: Artillerimässen, Artilleriregementet. Klubbmötet kommer att innehålla en presentation med efterföljande diskussion på temat nationell försvarsförmåga. Anmäl dig till Johan Pekkari: johan.pekkari@artilleriklubben.se Övriga detaljer avseende mötets innehåll med mera kan du läsa på www.artilleriklubben.se

Artilleri & Luftvärn

25


Beräknat underskott blev överskott I början av hösten förra året flaggade ledningen för Försvarsmakten för att myndigheten skulle kunna redovisa en ny förlust när räkenskaperna för 2011 sammanställts. Nu visar Försvarsmaktens årsredovisning att det befarade underskottet blev istället ett överskott på drygt 1,4 miljarder kronor Det är framförallt kostnaderna för logistik och infrastrukturåtgärder i Afghanistan samt en mindre pensionsskuld än beräknat som resulterat i överskottet. Samtidigt fick, vilket bland annat Riksrevisionen skarpt kritiserat i en färsk rapport, inte Försvarsmakten bemyndigande av regering och riksdag att genomföra ett antal planerade materialprojekt, vilket i sig resulterade i uteblivna kostnader motsvarande en halv miljard. Flera av de projekt som den så kallade Genomförandegruppen med politisk styrning beslutade att helt avbryta eller senarelägga har Försvarsmakten ändå fortsatt att genomföra då konsekvenserna av ett avveckling av anskaffningen skulle medföra men för bland annat insatsen i Afghanistan. Politikernas klåfingrighet kritiseras av riksrevisorerna, som anser att avbrytande av flera projekt istället fördyrat Försvarsmaktens kostnader inom andra områden. Ett sådant område är övningsverksamhet där flera övningar med kort varsel ställdes in för att motverka det befarade underskottet. Införandet av det nya ekonomisystemet Prio har också en del av skulden för att överskottet blev så pass omfattande, då historiska uppgifter om kostnader inte lagrades i systemet och därmed försvårades kostnadsuppföljningen inom myndigheten. Försvarsmakten kommer dock att få behålla de pengar som inte förbrukades inom förbandsanslaget och kan då genomföra fler övningar i år än planerat. 26

Artilleriklubben Adress c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 035-266 36 01 Ordförande Överste Anders Callert Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Artilleritidskrift Bankgiro 833-4278 Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

300 kr per år 350 kr per år

100 kr 150 kr

© 2012 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Artilleri & Luftvärn


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

28

Artilleri & Luftvärn


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.