Artilleri & Luftvärn nr 4 2011

Page 1

Artilleri & Luftvärn 112895_Artilleri_Omslag.indd 1

Artilleri-Tidskrift Nr 4 • 2011

2011-12-22 16.02


A Winning combinAtion Mobility, operAtionAl AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems built for rapid deployment units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles and rotary-wing aircraft, Unmanned Air Vehicle, and cruise missiles.

The Bamse AD fire units can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with GIRAFFE AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defence Units. In addition to locating traditional Air Targets, GIRAFFE AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations.

Function operating tiMe arena

Air defence 24/7 worldwide

bAMse with GirAffe AMb – A winninG coMbinAtion.

www.saabgroup.com

112895_Artilleri_Omslag.indd 2

2011-12-22 16.02


Artilleri-Tidskrift

Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad. Redaktör, ansvarig utgivare:

Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 4 2011

Årgång 140

Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO, tel 0226-121 09,

Innehåll

E-post: stefanbratt@tele2.se

Vice ordföranden har ordet: Är det rätt fördelning mellan taktiska officerare och specialistofficerare?...... 2

Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 LINKÖPING, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS)

Johan Pekkari Försvarsmaktens transformering i praktiken.................................................4 Johan Kämpe Stående förband, en förändring som kräver tid...........................................12 Mattias Elfström Brittisk övningsserie viktig för utveckling av C-RAM taktik........................18 Artilleristen är landets yngste generallöjtnant.............................................22 FMV hoppas på specialdomstolar för överprövning av upphandlingar..................................................................................................26 Värnplikt billigare än yrkesförsvar.................................................................31 Bofors storsäljare går mot ny renässans......................................................35 Sverige minskar Afghanistaninsats...............................................................42

Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD

Omslagsbild: En grupp soldater ur 61. Lvbat framför ett Hawkbatteri. Foto: Johan Kämpe.

Tel 035-266 36 01

Layout: Bert-Olof Lax

Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören. ISSN 004 – 3788

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 1

1

2011-12-27 13.43


Är det rätt fördelning mellan taktiska officerare och specialistofficerare?

Anders Svensson är överstelöjtnant och stf regementschef för Luftvärnsregementet. Anders kommer ursprungligen från Norra Smålands regemente (I 12). Han är även vice ordförande i Artilleriklubben.

Försvarsmakten är nu mitt i genomförandet av den största försvarsreformen i modern tid. En viktig del i denna reform är att öka tillgängligheten på Försvarsmaktens insatsförband genom att göra värnplikten vilande och bygga personalförsörjningen på kontrakterade och tidvis tjänstgörande soldater och sjömän.

Tvåbefälssystem Utöver indelningen i tidvis och kontrakterade soldater och sjömän och gruppchefer sker även en övergång till ett tvådelat befälssystem. Frågan är vilken påverkan detta kan komma att få utifrån ett funktionsförbandsperspektiv. Framtidens officerare kommer att utgöras av taktiska officerare samt specialistofficerare. Fördelningen där emellan kommer ungefär vara 35 procent taktisk/operativa officerare samt 65 procent specialistofficerare. Tanken med indelningen är att den första kategorin främst skall bygga sin kunskap utifrån ett akademiskt perspektiv och med huvudfokus på att

2

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 2

vara chefer på olika nivåer inom förbanden och vidare upp i regionala-, centrala- och internationella staber. Detta kommer att kräva helt ny utbildningsfokus och utövande av nytt arbetssätt mot den taktisk/operativa officeren än vad dagens NBO officerare haft sedan 1982. Detta måste återspeglas i hur utbildning och övning sker på insatsförbanden där specialistofficeren på ett helt annat sätt än tidigare är den som

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


handgripligen genomför utbildningen och övningen. Den taktiske/operative officeren skall däremot sätta mål och följa upp målen. Detta är bara ett i en lång rad nya arbetssätt som vi i dagsläget inte är vana vid. Specialistofficeren däremot skall stå för kunskapsdjupet och det direkta ledarskapet vid förbanden. Detta kräver ett system som möjliggör uppbyggnad av djup kunskap och utifrån denna kunskap och erfarenhet genomföra en horisontal karriär som är byggd på erfarenhet och djup kunskap inom sitt ämnesområde. I dagsläget är huvuddelen av officerskåren inom artilleri och luftvärnsförbanden sprungen ur en NBO-karriär utifrån dess krav på en officer att både vara chef, fackman och utbildare allt detta på en och samma gång. Den stora utmaning, men även stora möjlighet, som vi nu står inför är att på kortast möjliga tid indela nuvarande och kommande officerare i dessa två kategorier samt skapa de bästa möjliga förutsättningar att utifrån respektive kategori utvecklas inom sitt ansvarsområde.

och ingenjörsförband är, om fördelningen 35-65 räcker till för att utifrån ett funktionsperspektiv personalförsörja högre förband samt lokala, regionala och centrala ledningar/staber, nationellt och internationellt. Jag ställer mig tveksam till att denna fördelning är rätt. Det är detta som tillsammans med kommande förändrade arbetssätt jag anser vara av största vikt att diskutera för funktionsförbanden utifrån deras utmärkande drag. Jag ser fram mot en fortsatt diskussion och debatt i brigadchefen för I 19, kommande nummer av tidskriften. överste Torbjörn LarsJag ber också att å redaktionen för Artilleri- och Luftvärnstidskrift och styrelsen för Artilleriklubbens, vägnar att få önska er alla medlemmar

son sin glädje över att Sverige fått värdskapet för IAS

En god jul och ett Gott nytt år! Anders Svensson, vice ordförande i Artilleriklubben.

Chef eller fackman Den taktisk/operative officeren kommer att bli chef på olika nivåer nationellt och internationellt och specialistofficeren att bli fackmannen och utbildaren som utgör ryggraden i våra insatsförband. Frågan som behöver diskuteras vidare inom arméns funktionsförband; artilleri-, luftvärn Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 3

3

2011-12-27 13.43


Försvarsmaktens transformering i praktiken Ur en bataljonschefs perspektiv

Överstelöjtnant Johan Pekkari är chef för 92. artilleribataljonen vid Artilleriregementet. Inom ramen för övergången till insatsorganisation 2014 är han inom regementet även ansvarig för all tidvis tjänstgörande personal. Foto: Elisabeth Gustavsson

Hur ska Försvarsmakten och framförallt artilleriet bete sig för att uppnå det användbara och tillgängliga försvar som statsmakterna efterfrågar? Det är en av flera frågeställningar som överstelöjtnant Johan Pekkari, chef för en av artilleriets två bataljoner, den 92. artilleribataljonen funderat över. På AT-redaktionens begäran presenterar Johan Pekkari en nulägesbild över hur arbetet går med att forma ett förband bestående av såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande soldater, officerare och civila.

”2008 skrev regeringen i sin proposition-, Ett användbart försvar: Ett väl fungerande personalförsörjningssystem är en nödvändig förutsättning för att insatsorganisationen ska kunna ge den säkerhetspolitiska handlingsfrihet som behövs. […] Huvuddelen av den militära personalen […] kommer att ha en annan huvudsaklig sysselsättning – t.ex. arbete eller studier – vid sidan av den militära tjänstgöringen.1

Det vi nu ser på våra förband är resultatet av ovan nämnda proposition och dess efterföljande riksdagsbeslut. För A 9 innebär det att regementets två bataljoner i insatsorganisation 2014, enligt den i november 2011 gällande organisationen, ska bestå av totalt 1 094 befattningar. Av dessa är drygt 61 procent (668 personer) tidvis tjänstgörande medan knappt 39 procent (426) är kontinuerligt tjänstgörande. För bara några år sedan bestod våra krigsförband enbart av yrkes- och reservofficerare samt värnpliktiga soldater. Idag finns det officerare, specialistofficerare och civila specialister samt gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) i våra krigsförband. Alla kategorierna finns dessutom med kontinuerlig respektive tidvis tjänstgörande anställningsform.

Nya uppgifter Det är således inte längre bara officerare och den aktuella årskullen värnpliktiga som genom utbildning och träning skall bli som bäst strax innan muck. Idag handlar det förutom om utbildning och träning minst lika mycket om att attrahera, rekrytera,

1 Regeringens proposition 2008/09:140 2011-12-04. 4

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 4

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Archer används vid Artilleriregementet i samband med en KFÖ för reservofficerare. Foto:Greta Sköld, A 9.

behålla och avveckla personal. Vi som är kontinuerligt tjänstgörande måste över tiden jobba med dessa nya uppgifter parallellt med att vi utbildar och tränar oss själva och den personal som finns anställd vid förbandet. Personalen beställs inte längre. Den attraheras och rekryteras genom hårt arbete och förbandet skall inte längre vara som bäst vid muck utan det skall vara ”tillräckligt bra” över tiden. Nedan beskrivs lite av hur denna omställning kan te sig, även om texten är relativt generellt hållen tar den sin utgångspunkt i uppbyggnaden av 92. Artilleribataljonen, i fortsättningen benämnt 92.

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 5

Intensiv rekryteringsfas 92. består rent formellt fortfarande av värnpliktiga soldater i och med att förbandet i likhet med övriga bataljoner övergår till insatsorganisation 2014 per 2013-01-01. Rekrytering och uppbyggnad av bataljonen sker dock mot den nya organisationen redan nu varvid till exempel soldater rekryteras och repetitionsutbildas. På A 9 är fördelningen den att 92. under uppbyggnadsskedet leder och ansvarar för all regementets tidvis tjänstgörande personal, även de som i framtiden skall tillhöra 91. artilleribataljonen eller någon av de två brigadstaberna (Boden och Skövde).

5

2011-12-27 13.43


När denna artikel skrivs befinner sig A 9 likt övriga arméförband mitt i en intensiv rekrytering av tidvis tjänstgörande gruppbefäl och soldater (GSS/T). Högkvarteret har hösten 2011 ålagt A 9 att rekrytera minst 140 GSS/T innan årsskiftet, men regementet har samtidigt konstaterat att detta inte räcker. Anledningen till konstaterandet är att det skulle ta alldeles för lång tid och ta allt för stora resurser att nyutbilda huvuddelen av förbandens tidvis tjänstgörande soldater via grundläggande militär utbildning (GMU). Målsättningen är därmed att rekrytera så många före detta värnpliktiga som möjligt då mer av våra begränsade resurser kan läg-

gas på utbildning, träning och övning.

I väntan på nya lagar I väntan på att riksdagen ger oss verktyg i form av lagstöd för anställning av GSS/T tecknas avsiktsförklaringar (interimskontrakt) med de före detta värnpliktiga som finner tidvis tjänstgöring lockande. Anställningsformen GSS/T kommer när lagstödet är på plats egentligen att utgöra en helt vanlig anställning om än med tidvis tjänstgöring. Den tidvis tjänstgörande soldaten är då helt frivilligt anställd med till exempel lön och uppsägningstid precis som inom de flesta andra yrken. Det förutsedda lagstödet

Soldatutbildning i skytte på A 9 skjutbana. All personal behöver träna sina färdigheter. Foto: Greta Sköld, A 9.

6

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 6

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Utbildning på förbandets vapen är viktig. Här pågår träning på kulspruta. Foto: Greta Sköld, A 9.

bedöms också ge soldaterna rätt till tjänstledighet från ordinarie arbetsgivare i samband med utbildning och övning eller insats. Ett lagstöd som medger ”försvarsledighet” är naturligtvis en förutsättning för att möjliggöra längre utbildningar, övningar eller insatser i framtiden. Här gäller det att vi i Försvarsmakten visar näringslivet fördelarna med att ha personal tidvis tjänstgörande i våra krigsförband, endast då blir det en vinna-vinna-situation för alla parter. Att som 92. eller 62. luftvärnsbataljonen genomföra krigsförbandsövningar på helt frivillig grund utan att deltagande personal

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 7

har rätt till ledighet från ordinarie arbete går bevisligen, men det bedöms inte utgöra en framkomlig väg på sikt. Försvarsmaktens planering bygger i dagsläget på att lagstödet för GSS/T kommer att finnas på plats 2012-07-01 eller senast under andra halvåret 2012. Om detta antagande håller ska 92. påbörja anställning av GSS/T hösten 2012 varvid omvandlingen av avsiktsförklaringar till formella anställningskontrakt sker via en sedvanlig anställnings- och urvalsprocess. Arbetet med denna anställningsprocess ska inte underskattas eftersom det bör ställas ungefär samma krav på all anställd personal, oavsett om det handlar om tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande. Om det vid arbetet med rekrytering mot avsiktsförklaringar var kvantitet som gällde så är det inom ramen för anställningsprocessen i stället kvalitet som måste prioriteras. Här gäller det att anställa rätt man eller kvinna på rätt befattning och det är många som skall anställas under relativt kort tid!

Fler personalkategorier I samband med rekrytering av GSS/T har vi även ”sprungit på” civila specialister i form av sjuksköterskor, läkare och präster som är intresserade av befattningar vid bataljonen. I dag finns det inget stöd för att ha civil personal anställd i våra krigsförband. I detta fall krävs ett liknande arbete som för GSS/T. Vid 92. har än så länge enbart civila specialister

7

2011-12-27 13.43


engagerats som tillika genomgått värnplikt eller grundläggande soldatutbildning (GSU) inför tjänst vid utlandsstyrkan. Med denna bakgrund har således samma avsiktsförklaringar kunnat nyttjas för tidvis tjänstgörande civila specialister som för GSS/T. Alla tidvis tjänstgörande personalkategorier är trots allt inte nya. De reservofficerare som tidigare fanns i krigsförbanden behövs även framgent. För denna kategori handlar det mer om att ta igen förlorad kompetens och att repetera soldatfärdigheter i och med att det för många är länge sedan de tjänstgjorde. Mer än hälften av reservofficersbefattningarna är dock nya eftersom specialistofficerskategorin tillförts. Här

Mer än hälften av reservofficersbefattningarna inom 92. artilleribataljonen är nya då kategorin specialistofficerare tillförts. Foto: Elisabeth Gustavsson.

8

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 8

finns det mycket kvar att göra i form av omutbildning av reservofficerare respektive nyrekrytering och utbildning via specialistofficersutbildningen.

Kort men intensiv övning En möjlig alternativ rekryteringsväg som undersöks är om det är möjligt med omskolning av före detta KB-elever till tidvis tjänstgörande specialistofficerare, detta skulle avsevärt underlätta upprättandet av denna personalkategori. Rekrytering av personal är naturligtvis avgörande för att säkerställa uppbyggnaden av våra förband men om vi inte ger personalen rätt utbildning, träning och övning så spelar det ingen roll hur många vi rekryterar. Under 2011 har 92. genomfört en första krigsförbandsövning varvid 148 av regementets tidvis tjänstgörande personal deltog. De 148 var fördelade på 110 GSS/T och 38 reservofficerare. Därutöver deltog knappt 50 av förbandets yrkesofficerare samt extern personal från framförallt 91. artilleribataljonen som stöttade övningens genomförande. Övningen var kort och intensiv. Den syftade framförallt till att påbörja omställningen mot insatsorganisation 2014. Såväl soldater som reservofficerare

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


KFÖ för reservofficerare vid artilleribataljonen, i förgrunden Martin Hammar. Foto: Elisabeth Gustavsson.

genomgick repetitionsutbildning och gavs en bild av vad som komma ska. Dessutom genomfördes en relativt noggrann inventering av den deltagande personalens kompetens kopplat till framtida befattningar. Det är utifrån detta underlag som arbetet nu går vidare. All personal, såväl kontinuerligt tjänstgörande officerare som övriga personalkategorier erfordrar kompetensutveckling. Arbetet med att identifiera vem som behöver vilken utbildning, med mera, är en grannlaga uppgift. Inom artilleriet är det en extra stor utmaning i och med att ett nytt vapensystem tillförts i form av Archer. Detta

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 9

innebär att ingen som tidigare tjänstgjort på ett pjäskompani har idag adekvat utbildning. Sett till detta erfordras befattningsutbildning av mer eller mindre omfattning för all personal.

Skiftande bakgrund I och med den rekryterade personalens skiftande bakgrund måste en kompetensutvecklingsplan tas fram för enskild individ. En före detta pjässoldat på 77-systemet som anställs som pjässoldat vid en Archer-enhet behöver förmodligen en mindre omfattande befattningsutbildning än den som inte har någon pjäsutbildning alls. Under 2012 kommer en stor del av ar-

9

2011-12-27 13.43


betet vid 92. att bestå av utarbetande av personalens kompetensutvecklingsplaner. Till skillnad från värnpliktsutbildningen när många/alla genomgick samma utbildning så kan den enskilde, inte minst av ekonomiska skäl, nu endast genomgå den utbildning som han/hon verkligen behöver. Till detta skall föras att det inte bara är Försvarsmaktens begränsade resurser som sätter gränsen för utbildningens omfattning utan även den tidvis tjänstgörande personalens ordinarie sysselsättning som i många fall medger ett mycket begränsat tidsuttag. Här kan det verkligen sägas vara viktigt att identifiera vad som är need och vad som är nice. Utöver att förbandets personal måste ha rätt kompetens måste den också samtränas. Därmed erfordras samträning och samövning, såväl inom grupper, plutoner och kompanier som inom hela bataljonen och på sikt även med andra enheter utanför. För detta ändamål planeras ledningsträningsövningar (LTÖ) och krigsförbandsövningar (KFÖ) samt särskilda övningar för befäl (SÖB) och förband (SÖF). Alla dessa övningar kan naturligtvis även innehålla befattningsutbildning men efterhand som övningarna blir mindre formella och mer tillämpade minskar utbildningsmomenten. En sammanställning av kompetensutvecklings- och övningsplaneringen (LTÖ, KFÖ, SÖB, SÖF etc.) kommer att utgöra grunden för 92. samlade förbandsutvecklingsplan.

10

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 10

Ett bra personalförsörjningssystem utgör grunden Ovanstående gör inte anspråk på att ge en fullödig beskrivning av det arbete som pågår med uppbyggandet av 92. mot insatsorganisation 2014 utan avser snarare ge en bild av vad som händer nu och vilka utmaningar förbandet står inför. Förhoppningen är dock att ovanstående skall visa på vikten av att vi lyckas attrahera, rekrytera, behålla, utbilda, träna och öva all personal (och därefter också avveckla). Det är endast genom att lyckas med detta flöde som vi kan uppnå ett väl fungerande personalförsörjningssystem som ger ”tillräckligt bra” förband över tiden, vilket i sin tur gör att vi kan leverera den av regeringen efterfrågade säkerhetspolitiska handlingsfriheten".

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43

Vinghø


A Global Military Supplier

Aim and hit

Situational awareness

A Reduce collateral damage

Protect own troops

Complete supplier - Full system flexibility - Combines new with old - CLS Vinghøg AS - a part of Simrad Optronics group is today the largest defence company in Norway without government ownership. We have more than 60 years of experience, and exports to more than 40 countries world wide. Through a combination of an innovative R&D department and diversification into new areas, Vinghøg has developed a range of new products that are world leading in their areas. Vinghøg will use this opportunity to thank the Swedish Army for trusting us with the delivery of two Mortar Vingpos concept systems for evaluation, the FOI2000 Forward Observer Instrument and the future delivery of TYR - The Man Portable Laser Designator.

www.vinghog.com Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri Vinghøg.indd 1 4_11_K1.indd 11

11

2011-12-27 02.03.2010 13.43 09:39:23


Stående förband är en förändring som kräver tid

Överstelöjtnant Johan Kämpe är chef för 61.lvbat från Lv 6 i Halmstad.

År 2012 ska delar av personalen i 61. luftvärnsbataljonen vid Luftvärnsregementet i Halmstad genomföra insats i Afghanistan. Att denna styrka på dryga 200 personer tillsammans utgör ett stående förband inom den svenska armén är en mycket bra fördel, konstaterar bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Kämpe. Han har för AT:s räkning summerat arbetet med att planera och sätta upp ett stående förband. Samtidigt konstaterar Kempe liksom andra chefskollegor, att det nya rekryteringsarbetet är en stor utmaning. "Vid halvårsskiftet 2010 upphörde allmän värnplikt. Sextioförsta luftvärnsbataljonen övergick då från att vara ett värnpliktsförband till att vara ett stående kategori 1-förband. Idag består förbandet av 120 anställda soldater, 100 officerare och 25 reservofficerare. Målbilden är att antalet anställda soldater skall öka till 302 år 2017. Till detta tillkommer också 200 tidvis tjänstgörande soldater. Anställda har dels kommit

12

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 12

från det så kallade ”magasinet”, med andra ord soldater som tidigare genomfört värnplikt och dels ur det nya, tre månader långa grundutbildningssystemet, Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Samtidigt som förbandet övergår till att vara ett stående förband bildas en ny organisation för insatser inom Försvarsmakten, Insatsorganisation 14 (IO 14). Detta innebär för förbandet att personalen minskar från 880 till 575. I stort sett all luftvärnsmateriel kvarstår så min slutsats blir att färre ska göra mer. Detta ska dock vägas mot att personalen är bättre tränad för sina uppgifter och är tillgänglig – dagligen på plats. Jag upplever att våra soldater är motiverade och gör ett mycket bra jobb.

Krigsplanläggning för inhemskt försvar Sextioförsta Lv-bataljonens uppgifter är bland annat att upprätta beredskap, både för nationella och internationella uppgifter. Bataljonen har tidigare upprätthållit beredskap för både EU:s Battle Group 08 och 11. Just beredskapsuppgifterna har för bataljonen på ett mycket tydligt sätt blivit ett priori-

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


En grupp soldater ur 61. Lvbat framför ett Hawkbatteri.

terat ämne. De gamla planerna från kalla krigets dagar då hotet mot Sverige var stort har dammats av. Nu genomför bataljonen återigen med full kraft krigsplanläggning för att försvara Sverige. Vidare tränar del av bataljonens personal för närvarande för en planerad insats i Afghanistan 2012. Här är det bara fördelar med anställda soldater. Personalen är tillgänglig och kan påbörja insatsspecifik träning vid hemmaförbandet innan den obligatoriska missionsutbildningen som genomförs vid Livgardet. Just denna uppgift tydliggör också den nya tiden då enskild bataljon får egen uppgift att lösa utomlands. Plötsligt

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 13

har alla vid bataljonen insett att detta kommer röra alla. Tidigare var det ju frivilligt att åka och ofta helt och hållit en regementsangelägenhet. Nu läggs främst ansvaret på utsedd chef och bataljon med sin personal. Idag finns det en tydlig insatsplanering för uppgifter utomlands. Detta innebär att personalen kan planera mot insatser utomlands. Hittills har bataljonen eller regementet inte behövt kommenderat iväg någon mot sin vilja, men den dagen, tror jag, kommer närmare och närmare med tanke på de ganska omfattande uppgifterna bataljonen bedöms ha i framtiden.

13

2011-12-27 13.43


Övningsverksamhet Under tidigare värnpliktsutbildning var utbildningscykeln tydlig med årliga kompani-, bataljons- och slutövningar. Ingångsvärden för denna planering var känd i ett tidigt skede och utbildningen var ganska lika år från år. I dagsläget sker inte övningar med samma periodicitet och med samma syften. Idag måste övningar kopplas till förbandets, det vill säga soldater och officerares, aktuella utbildningsbehov. Detta behöver inte heller vara lika för hela förbandet då vissa plutoner och grupper är mer erfarna medan andra är nyuppsatta. Varje övning måste analyseras noggrant så att tydliga målsättningar kan identifieras. Sedan görs bedömningen avseende vilka enheter som skall delta, om nu inte hela förbandet skall

samträna. Detta har inneburit mer arbetet för bataljonsstaben och kompanierna. Samtidigt kan man nu skrädarsy övningar för att öka efterfrågade förmågor.

Prov I höstas genomfördes de första CO EVAL. Detta begrepp innebär en värdering av förbandets olika delar och har blivit ett ytterst viktigt instrument för att kunna känna av aktuell förmåga vid förbandet. Idag har olika plutoner inte samma förmåga med hänsyn till att personal hela tiden tillförs, slutar och utbildas. Det har helt enkelt uppstått ett nytt behov av att kunna mäta aktuell förmåga. Likaså kan man styra och sätta krav för lägstanivå inom olika funktioner ner till enskild

Idag måste övningar kopplas till förbandets, det vill säga soldater och officerares, aktuella utbildningsbehov. Foto: Christian Lövgren, Lv 6 info.

14

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 14

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


En del ur 61. luftvärnsbataljonen från Luftvärnsregementet i Halmstad under högvaktstjänst på Stockholms slott.

soldats färdighet. Detta prov genomförs var fjärde månad och blir en bra morot för alla vid bataljonen. Prover ger naturligtvis också viktiga erfarenheter och ligger till grund för framtida träning av förbandet.

Daglig verksamhet Den dagliga verksamheten vid bataljonen skiljer sig naturligtvis inom olika plutoner och kompanier. Grunden är dock träning mot de uppgifter som bataljonen skall lösa. Detta innebär att efter genomförd GMU och anställning vid bataljonen påbörjas befattnings- och förbandsutbildning. Här ingår bland annat stridsutbildning, funktionsutbildning och utbildning i strid mot luftmål. Denna utbildning varvas också

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 15

med fysisk träning. Den fysiska träningen har blivit än viktigare än tidigare. Officerare och soldater utsätts för hårda påfrestningar, både fysiskt och psykiskt. Varje soldat eller officer som måste rehabiliteras för skador och inte kan tjänstgöra normalt innebär ett problem för gruppen eller plutonen. Dessutom är frisk personal en förutsättning för att kunna bygga förband och förbandsanda. Soldater skall bokstavligt och även bildligt talat hålla under minst åtta månader och jag ser personalen som bataljonens viktigaste resurs. Att ta hand om vår personal och ge bra förutsättningar till dessa för den dagliga verksamheten, ser jag som självklart. Andra viktiga uppgifter är också att

15

2011-12-27 13.43


genomföra olika typer av förevisningar för förtroendevalda, försvarsledning och civila. Detta har blivit ett naturligt inslag i bataljonens verksamhet. Det är visserligen på gott och ont då soldater och officerare naturligtvis hellre vill träna med förbandet. Det kan dock inte påpekas tydligt nog vikten av denna verksamhet.

En stor utmaning Efter att personalen har uppnått godkänd nivå på CO EVAL fortsätter sedan träningen. Inriktningen blir då att behålla kompetens och förmåga inom olika områden. Idag är vissa soldater tidvis tjänstgörande och här har bataljonen en stor utmaning i att motivera dessa soldater till att stanna kvar i förbandet. Varje soldat som slutar innebär ett nytt utbildningsbehov som kostar såväl tid och pengar. Jakten på personal har nu blivit lika tydlig inom bataljonen som för civila företag. Rekrytering, anställningsintervjuer och att hitta rätt personal är idag en jätteutmaning. Än så länge upplever vi en efterfråga för arbete inom bataljonen. I dagsläget är vi 120 anställda soldater och i slutändan skall bataljonen växa till drygt 300. Dessutom ska bataljonen anställa 200 tidvis tjänstgörande soldater. Dessa ska först genomföra som alla andra GMU och sedan fortsätta i förbandet och få sin befattnings- och förbandsutbildning.

16

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 16

Vidare bygger systemet på att det genomförs repetitionsutbildningar motsvarande tidigare krigsförbandsövningar (KFÖ).

Nu anställd personal I tre år har jag som bataljonschef varit med om omställningen från ett värnpliktsförband till ett anställt förband. Jag hade förmånen att vara bataljonschef för den sista värnpliktskullen och att därefter anställa de första soldaterna vid Lv 6. Värnpliktssystemet var ett mycket väl fungerande system, anpassat till dåvarande uppgifter för Försvarsmakten. Idag har vi ett stående förband vid Luftvärnsregementet. Jag konstaterar att alla förändringar av dignitet tar tid. Vi är bara i början av omställningen till insatsförsvaret. Erfarenheter dras efterhand och vi blir naturligtvis klokare hela tiden. En framgångsfaktor är noggrann uppföljning av verksamheten och ett noga val av vilken övningsverksamhet vi deltar i. Likaså tror jag mycket på CO EVAL där goda möjligheter till värdering av förbandet kan ske. Själv kommer jag i närtid tillfälligt överlämna befälet för 61. Luftvärnsbataljonen och ta mig an uppgiften som bataljonen har under 2012 i Afghanistan. När jag är åter om knappt två år är jag övertygad om att bataljonen har växt personellt och ökat sin förmåga. Vi har en mycket intressant och utmanande resa framför oss.

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


The worlds leading provider of Remote Weapon Stations. Chosen by 16 nations with over 11 000 systems sold and 5000 systems in active service world wide.

WORLD CLASS – through people, technology and dedication Kongsberg Protech Systems P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: + 47 32 28 82 00 - Fax: + 47 32 28 88 80 Artilleri & Luftvärn E-mail: kps.marketing@kongsberg.com

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 17

www.kongsberg.com

17

2011-12-27 13.43


Brittisk övningsserie viktig för utveckling av C-RAM taktik

s AT

Mattias Elfström Mattias Elfström, är chef för Luftvärnsregementets studiesektion, som på AT:s begäran har sammanställt en artikel om det genomförda samarbetet med brittiska luftvärnsförband och dessas taktikutveckling. Foto: Fredrik Skoglöf, Lv 6.

18

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 18

Att delta i brittiska arméns övningsserie, Brilliant Sky, har varit en viktig del i Luftvärnsregementets och svenska arméns arbete med att utveckla motåtgärder mot så kal�lade C-RAM-hot. Det konstaterar överstelöjtnant Mattias Elfström, chef för Luftvärnsregementets studiesektion. Mattias Elfström har på AT:s begäran har sammanställt en artikel om det genomförda samarbetet med brittiska luftvärnsförband och dessas taktikutveckling. ”Som nämnts i min tidigare artikel (AT nr 2, 2009) är hotet från RAM (rockets, artillery and mortars) - raketer, artilleri och granatkastare) något som tas på stort allvar av alla som genomför internationella operationer. Det svenska luftvärnet har genom CRAM-studien (AT nr 2, 2009), olika försök samt deltagande i övningar, säkerställt en operativ förmåga att utföra motåtgärder mot denna typ av hot. En viktig del i detta har varit deltagandet i den brittiska ”Brilliant Sky”-serien av övningar.

EldE och UndE i motljus. Foto: Artikelförfattaren.

Motåtgärder mot RAMangrepp Oväntade angrepp med RAM kan förstås orsaka både skador på personal och materiell förödelse, men inverkar också på våra sol-

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Brittiska granatkastarförband i auktion under Brilliant Sky 5. Foto: Selma Sedelius, info Lv6.

daters möjligheter att utföra sina uppgifter. Därför behövs system för skydd. Sådana system består av flera olika komponenter, men två viktiga beståndsdelar är alltid förmågan att kunna upptäcka angreppet samt varna för det. För detta ändamål använder det svenska luftvärnet sin spaningsradar Underrättelseenhet 23 (UndE 23). UndE 23 har mycket god förmåga att automatiskt upptäcka och klassificera RAM i luften. Systemet räknar också automatiskt ut avfyrings- och nedslagsplats för dessa objekt.

plats för den brittiska armén sedan 1800-talet och vissa av förberedelserna inför landstigningen i Normandie utfördes där. Fältet och dess omgivningar rymmer dessutom ett stort antal intressanta historiska lämningar. För brittiskt vidkommande har övningsserien syftat till att utveckla, öva och testa utrustning, system och personal för motåtgärder mot RAM-angrepp. För detta syfte har man avfyrat ett stort antal granater och raketer mot fingerade operationsbaser på skjutfältet.

Brilliant Sky

Brilliant Sky 2 var den första övningen i serien där Luftvärnsregementet (Lv 6) deltog. Vid denna övning avfyrades mer än 1 500 granater och raketer. Inte minst ett antal av den 107-millimeterstyp som är vanlig vid an-

Brilliant Sky-övningarna har genomförts av Royal Artillery Trials and Development Unit på skjutfältet Salisbury Plain nära Stonehenge. Skjutfältet har varit en övnings-

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 19

Brilliant Sky 2, februari 2009

19

2011-12-27 13.43


Brittiska enheter avfyrade över 500 granater och raketer som upptäcktes och inmättes av UndE 23. Viktiga syften vid dessa övningar var att finslipa våra arbetsmetoder vid RAM-varning. Foto: Selma Sedelius, info Lv6.

grepp mot styrkor vid internationella missioner. Lv 6:s bidrag bestod bland annat av två UndE 23 och en eldledningsradar av typen Eagle (eldenhet 23 Bamse). Under övningen övades luftvärnets personal i att detektera RAM-mål och radarstationernas förmågor mot dessa mål kunde verifieras. UndE 23 är med sin roterande antenn mycket användbar för att upptäcka, och därmed också kunna varna för, inkommande RAM. Eagleradarn kan, å sin sida, med mycket stor exakthet mäta in objektens position i luften. Något som skulle kunna vara användbart som basen i ett system för bekämpning av RAM

20

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 20

(se tidigare C-RAM-artikel i AT nr 2 2009).

Brilliant Sky 3 till 6 Under Brilliant Sky 3 och 4, som genomfördes i maj 2009 och februari 2010, deltog Lv 6 med observatörer. Övningarnas syfte var fortsatt att utveckla brittiska system och materiel, samt att öva egen personal. Under dessa övningar provades såväl lednings- som radarsystem, men även andra system, t ex akustiska, för detektion av RAM-angrepp. Till Brilliant Sky 5 i mars i år skickade Lv 6 två spaningsradarstationer UndE 23 samt ledningsenheten GBADOC (Ground Based

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


En brittisk och en svensk officer diskuterar dagens erfarenheter. Foto: Selma Sedelius.

Air Defence Operations Centre). Under Brilliant Sky 6 i höstas (september) deltog en UndE 23. Brittiska enheter avfyrade över 500 granater och raketer som upptäcktes och inmättes av UndE 23. Viktiga syften vid dessa övningar var att finslipa våra arbetsmetoder vid RAM-varning, men också att vidareutveckla vår förmåga att direkt samverka med brittiska system. Sammantaget har de fem Brilliant Skyövningarna som Lv 6 deltagit i givit mycket goda tillfällen att öva vår personal mot stora mängder RAM-objekt av typer som utgörreella hot i de operationer vi deltar. Detta gäller både våra radaroperatörer, men även

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 21

taktiska chefer som fattar beslut om på vilket sätt våra system skall användas. Vi har även fått möjlighet att fördjupa vårt samarbete med britterna och utbyta kunskaper och erfarenheter till bådas nytta. Under flera Brilliant Sky-övningar har vi dessutom, i samarbete med Saab Electronic Defense Systems (EDS) provat ny teknik med vilken vi i framtiden kan koppla ihop flera sensorer och genom datafusion få ut ännu bättre målinformation än vad varje enskild sensor kan. Lv 6 kommer att delta vid Brilliant Sky 7 2012.

21

2011-12-27 13.43


Artilleristen är landets yngste generallöjtnant Karriären har varit spikrak och nu ansvarar han för ungefär 35 miljarder kronor, nästan hela försvarsmaktens budget. För fem år sedan lämnade regementschef Göran Mårtensson A 9 och Boden. Idag har han avancerat till en av landets mäktigaste militärer med generallöjtnants rang och chef för Försvarsmaktens Produktionsledning.

Även om de facto ÖB har det yttersta ansvaret gentemot den politiska ledningen kan ingen förneka att det budgetmässiga ansvaret för att producera förband och anskaffa material åvilar Göran Mårtensson. Förbandsproduktionen omsätter idag 19 miljarder och materielproduktionen drygt 15 miljarder – totalt 35 miljarder av den sammanlagda försvarsbudgeten på 40 miljarder. – Sover du gott som produktionschef om nätterna? – Nä, det blir ibland för lite sömn (skratt). Skämt å sido! Jag sover mycket gott eftersom

22

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 22

jag har många mycket kompetenta och erfarna medarbetare som hjälper mig att lösa de uppdrag som vi ska lösa för ÖB:s räkning. Vårt bidrag till Försvarsmakten är att leverera de förband och den materiel som Insats har behov av och har beställt. Mer detaljerat förklarat ska jag se till att via förband, skolor, centra och staber utbilda, utrusta, vidmakthålla och beredskapshålla de krigsförband som Chefen för Insats planerar att utnyttja. Kraven på effekt som förbandet ska leverera får jag från Chefen för Insats.

Arbetar i det dolda Trots sin tunga position i försvarsledningen är inte Göran Mårtensson en general som ofta förekommer i media. – Jag jobbar mycket inåt i vår verksamhet. Vid de tillfällen då jag ska synas i media har jag naturligtvis inget bekymmer med denna exponering. Samtidigt som Göran Mårtensson arbetar lite i det dolda, är skåningen från Göingebygden med sina 51 år landets yngste generallöjtnant. – Åldern bryr jag mig inte ett dugg om. Det jag är intresserad av är att få utföra ett uppdrag som jag trivs med. Handen på hjärtat;

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Nyckelperson Göran Mårtensson är en av nyckelpersonerna inom FM när det gäller införandet av det nya personalförsörjningssystemet. Det är skolor, förband och centra under honom som tar emot den nya, anställda soldaterna. En utmaning om något, enligt Mårtensson. – Den stora och kanske den största utmaningen Försvarsmakten just nu har är att införa det nya personalförsörjningssystemet då vårt gamla pliktsystem är vilande sedan sommaren 2010. Nu måste vi ut på den öppna marknaden och rekrytera, vilket ställer nya krav på hur attraktiv och intressant Försvarsmakten är som arbetsgivare för unga personer. jag har alltid trivts med mitt jobb, som yrkesofficer. Jag går så långt att jag hävdar att jag inte varit missnöjd med någon av de befattningar jag haft. Ibland har jag tänkt att jag i några fall suttit för kort tid på en befattning, till exempel Markstridsskolan (2006-2007). Ett år var för kort tid för att kunna verka fullt ut och driva vissa projekt i hamn, men det är också den enda kritiska synpunkt jag har på mitt jobb! Till Göran Mårtensson och andra chefers glädje går Försvarsmakten mot ett system där chefer ska tillåtas vara längre tid i sin befattning för att få en bättre kontinuitet och effektivitet i ledningsarbetet.

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 23

– Tror du själv på detta system? – Ja, det gör jag men det finns många utmaningar. Risken som jag ser är att systemet för oss är helt nytt. Vi inom Försvarsmakten har aldrig behövt konkurrera om våra soldater och sjömän tidigare utan vi beställde en viss volym till varje förband och så stod ett antal hundra personer utanför kasernvaktens grindar för att genomföra sin lagstadgade militära utbildning. Är incitamenten rätt för oss att agera på den öppna marknaden? Det tror jag är mycket av en konjunkturfråga. Är behovet efter kompetent arbetskraft hög kommer vi att få kämpa för att nå de volymer som krävs men det är en utmaning som vi ska klara av".

23

2011-12-27 13.43


En annan utmaning är att få våra soldater att stanna i 8-12 år, säger Mårtensson. För närvarande är situationen god när det gäller intresset för att bli anställd soldat. För varje anställning finns det ungefär åtta sökanden.

Bara början – Det är naturligtvis bra men vi får inte glömma bort att detta är början. Insatsverksamheten ska kunna ges en ökad volym, vilket innebär enligt vår planering 1 700 insatta internationellt och nationellt över tiden från år 2014. Vi ska alltså attrahera och rekrytera flera tusen unga tjejer och killar att bli medarbetare inom Försvarsmakten. För 2012 är målet att uppnå 4000 kontinuerligt anställda i förband. Andelen kontrakterade tidvis anställda gruppchefer, soldater och sjömän, GSS/T, ska vara 2 400 personer. – När det gäller GSS/T är det viktigt att förtydliga att det för närvarande inte finns något lagstöd som ger dem ett arbetsrättsligt skydd att behålla deras huvudanställning när de tjänstgör hos oss. Detta lagstöd hoppas vi är fastställt vid halvårsskiftet 2012. Som en tillfällig lösning skriver Försvarsmakten och det enskilda förbandet istället ömsesidiga avsiktsförklaringar där vi förklarar att vi vill att den enskilde soldaten ingår i ett förband samtidigt som vi inlett repetitionsutbildning av soldaten, vilket sker på frivillig grund.

24

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 24

Att bygga upp systemet för hur GSS/Tfunktionen ska fungera är en prioriterad verksamhet för Göran Mårtensson och hans kollegor. Inte minst hur repetitionsutbildningen ska utföras. – Vi måste ha en metod för att öva dessa förband så att dessa kan upprätthålla rätt krigsduglighet och beredskap. En tidvis anställd förväntas att tillbringa del av sin tid i förbandet.

UndE 23 är en viktig komponent i artilleriets autonoma taktik.

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Renässans för artilleriet I egenskap av artillerist kan Göran Mårtensson vara vittne till den förnyelse som nu sker av truppslaget. Nya Archersystemet är på gång att levereras liksom nytt ledningssystem som medger ett mer autonomt uppträdande för artilleribataljonerna. – Artilleriet utvecklas med nytt system som är anpassat för autonomt och flexibelt utnyttjande. Det är också personalsnålt jämfört med äldre system, vilket är gynnsamt med anställda soldater. Det som jag tycker är intressant i ett helhetsperspektiv är det utvecklade samarbete som nu sker inom artilleriet mellan de nordiska länder, främst Sverige och Norge. – Varför vidareutvecklas inte samma arbetssätt med samarbete över landsgränser inom luftvärnet? – Vi planerar att utveckla luftvärnsförmågan under kommande år. Pratar vi om internationella materielsamarbeten är tidskraven ofta avgörande eftersom de enskilda länderna måste ha samma behov av samma typ av system inom samma tidsram. Detta är inte enkelt att åstadkomma. Göran Mårtenssons förordnande som chef Produktionsledningen löper ut 2015. – Men du tänker inte dra dig tillbaka då? Är ÖB-stolen nästa karriärsteg?

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 25

– Vad framtiden har i sitt sköte går inte ens att gissa. Jag trivs med det uppdrag jag har idag och jag har en möjlighet att arbeta med införandet av en genomgripande förändring av försvarsmakten. Det är en utmaning som räcker alldeles utmärkt för min del, säger en general vars kalender inte har många luckor. Direkt efter intervjun väntar transport till Revinge och ett av besöken på de 34 förband, centra och skolor som lyder under Chefen Produktionsledningen. Fakta: Namn: Göran Mårtensson Ålder: 51 Bor: Villa i Kristinehamn Familj: Fru och tre barn; 20, 18 och 11 år gamla. Intressen: Litteratur, gärna historisk, familjen och att hålla sig i god trim.

25

2011-12-27 13.43


FMV hoppas på specialdomstolar för överprövning av upphandlingar De senaste åren har varit en ständig kamp med lagboken i högsta hugg för brigadgeneral Anders Carell och hans kollegor inom FMV Mark. Kampen för Carell och FMV:s jurister har i många fall handlat om att försvara och förklara den omtvistade upphandlingen av nya pansarterrängfordon som överklagats flera gånger. Med tanke på de senaste turerna i media har AT försökt att gå lite mer på djupet om vad som gäller när FMV köper ny eller begagnad material. Sedan flera år har den svenska regeringen och dess underlydande myndigheter att följa EU:s direktiv när det gäller upphandlingar på en fri marknad. Vår riksdag har lagstiftat EU-direktivet genom Lagen om offentlig upphandling (LOU). De regler som rör LOU ska också til�lämpas när det gäller försvarsmateriel Möjligheten att göra undantag från dessa regler är enligt Anders Carell ytterst få. – Lite förenklat uttryckt vill jag påstå att LOU styr i stort sett varje andetag för min verksamhet. I stort sett varje vecka avslår jag begäran från någon av mina medarbetare om upphandling riktad direkt till någon leverantör då dessa inte följer LOU:s regelverk.

26

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 26

Stärkta konkurrensregler Konkurrensreglerna stärktes också så sent som i år då EU:s ministerråd i slutet av förra året beslutade att förstärka konkurrenslagstiftningen, inte minst när det gäller avtal mellan stater. Bland annat får inte längre några så kallade offsetkrav (krav på motköp av köpande lands produkter) förekomma mellan två EU-länder.

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Kritiken har dock inte väntat på sig. Ledande företrädare för Försvarsmakten, har såväl internt som externt (bland annat i AT), framfört att den nya upphandlingsmetodiken bara gör anskaffningar mer komplicerade och att materiel därmed riskerar att försenas innan den kan användas av förbanden. Flera fall har uppmärksammats av medierna, bland annat tillgång av personligt kroppsskydd för förbanden i Afghanistan. Mindre oväntat har också ledande företrädare för försvarsindustrier med omfattande verksamhet i Sverige, bland annat förre chefen för BAE Systems i Sverige, Magnus Ingesson i såväl debattartiklar som intervjuer ibland annat i AT (nr 4 2009) poängterat att det inte finns någon vits med

att köpa system från ”hyllan”. Enligt Ingesson existerar inte ”köpa-från-hyllan”-filosofin då varje system ändå måste genomgå en rad anpassningar för att till exempel kommunikation ska kunna ske mellan befintliga system.

Försvarsmakten gynnas Men, general Carell tvekar inte en sekund på frågan om varför Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller förmåga att upphandla försvarsmaterial i konkurrens. – Därför att jag och många med mig är övertygade om att både FMV, försvarsindustrin och framförallt Försvarsmakten gagnas av en sådan process. Ett starkt argument är att vi i politiska sammanhang inte kan kräva att andra länder ökar sin upphandling i kon-

Bae Systems Hägglunds bandvagn SEP valdes inte av Försvarsmakten. En upphandling som överklagades flera gånger.

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 27

27

2011-12-27 13.43


kurrens om vi inte går i bräschen för denna utveckling. - Är du oroad för att de spetskompetenser som svensk försvarsindustri har haft nu håller på att suddas ut då ny kompetens inom till exempel ballistik eller verkansområdena inte tillförs? – Oro är väl ett starkt ord men samtidigt ligger det i hela Europatanken att marknaden i sig ska vara självsanerande. Kan du inte som enskild leverantör få avsättning för dina produkter, ja då har med stor sannolikhet inte företaget ett berättigande på marknaden.

Logiken under kalla kriget med svenska staten som referenskund är idag inte heller aktuell. Det är däremot min övertygelse att den i Sverige verksamma försvarsindustrin har förmåga att ta betydande marknadsandelar på en öppen marknad. En öppen marknad är därför en stor fördel för svensk försvarsrelaterad industri.

Väl beprövad lösning En av de bidragande anledningarna till att finska Patria valdes ut som leverantör av nya pansarterrängfordon var just att deras fordon var väl beprövat och hade ett större

Ett av motiven till att FMV valde finska Patria som leverantör av nya pansarterrängfordon var just att deras fordon var väl beprövade praktiskt. Foto: Patria.

28

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 28

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


antal kunder som redan använde fordonen i skarpa miljöer – I takt med att den svenska produktionen av förband får ett snabbare förlopp, då i stort ett nytt förband kan byggas upp inom loppet av några månader (Libyeninsatsen) torde kraven också öka på att materielanskaffningsprocessen påskyndas. Vad gör FMV i detta avseende? – Våra krav på handlingsfrihet och flexibilitet ökar självfallet. Utmaningen är att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt tillgodose Försvarsmaktens materielbehov samtidigt som vår handlingsfrihet, inte minst ekonomisk, bibehålls. Det är mot denna bakgrund vi ska se den svenska materielförsörjningsstrategin, felaktigt tolkad som att bara ”köpa-från-hyllan”. Steg ett är alltid att undersöka om det är kostnadseffektivt att utgå från materiel vi redan har och genomföra en uppgradering – kanske tillräckligt bra men alltid snabbast och billigast, säger Carell. Fungerar inte steg ett ska FMV pröva om det går att köpa existerande och färdigutvecklad materiel. Steg tre är att starta utveckling som uppfyller kraven och då tillsammans med annan nation för att dela kostnaden. – Det sista handlingsalternativet tar tid, särskilt som krav och process ska samordnas med fler intressenter. Finns inga andra

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 29

alternativ än de som jag räknat upp måste vi finansiera utvecklingen själva - vilket ofta ger en mycket bra produkt men binder stora ekonomiska resurser under lång tid, så lång att produktens relevans kanske kan ifrågasättas när den slutligen levereras. Detta är utan tvekan en utmaning för FMV eftersom vi måste vara mer alerta och där så är möjligt påskynda anskaffningsprocessen. – Kan du ge något konkret exempel? – Kraven på vår omvärldsbevakning i och med att vi sänder ut så kallade Request for Information (RFI) måste få ett snabbare förlopp samtidigt som vi genom RFI:n får en god bild om vad marknaden har att erbjuda. – I vissa fall är kraven på er offert såpass detaljerade att det bara finns en eller möjligen två möjliga leverantörer. Innebär inte det en risk när det gäller prisbilden att konkurrensen i dessa fall är svag? – Självklart men vår strävan är att inom ramen för tvingande ”skallkrav” göra vår anbudsprocess så konkurrensneutral som möjligt. Finns bara produkten hos en leverantör så finns den bara hos en. Det är inte mycket att göra åt.

Fler överklaganden De senaste åren har flera omfattande upphandlingar som FMV genomfört överklaöverklagandet innebar att FMV fick göra om

29

2011-12-27 13.43


hela upphandlingen då domstolen bedömde att fel, bland annat för kort tid för anbud, skett under upphandlingen. Raden av överklaganden beklagar Anders Carell som hoppas att den juridiska processen kan påskyndas genom att domstolar med särskild kompetens i försvarsmaterielfrågor inrättas. – Det skulle vi välkomna mycket. Att våra upphandlingar överprövas det måste vi räkna med. Så är det på marknaden och så kommer det att fortsätta vara – det kostar inget att försöka. Det som däremot är mycket besvärande är den långa tid som överprövningsärenden tar. Här vore det bra att få stöd genom att särskilda domstolar inrättas med specialistkompetens att avgöra dessa frågor inom en snar tidsrymd från det att överprövningen begärdes.

Pansarbandvagnar från Singapore. Den singaporianska modellen kan bli aktuell i kommande upphandling.

30

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 30

– Finns det konkreta upphandlingar som tack vare juridiska tveksamheter försenat era leveranser av viktig materiel till insatsförbanden? – Ja, pansarterrängbilen är ett exempel som vi tidigare nämnt. Den leveransen är nu ungefär ett år sen. Skyddsvästar för personligt bruk är ett annat exempel. Så här kan jag rabbla fler upphandlingar som blivit påverkade av juridiska skäl. Det är dock viktigt att poängtera, säger Anders Carell att risken för rättslig prövning inte minskar i de fall då FMV väljer att genomföra en monopolupphandling riktad till en leverantör – tvärtom: – Numera måste FMV enligt svensk lag annonsera även denna form av upphandlingar och vi måste räkna med att marknaden kommer att reagera blixtsnabbt om de anser att vi felaktigt uteslutit en eller flera tänkbara leverantörer. Affärsjurist måste vara ett framtidsyrke, säger Anders Carell och ler innan han hastar vidare till nästa möte om nya upphandlingar.

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Värnplikt billigare än yrkesförsvar Värnplikttjänstgöring är utan tvekan ett billigare alternativ än en yrkesarmé bestående av fast anställd personal. Det hävdar Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i en rapport som presenterades under hösten. Enligt FOI:s bedömning rör det sig om ökade kostnader för Försvarsmakten på ungefär 1,5 miljard kronor för yrkesarmén. I första hand är det högre kostnader för rekrytering men även utbildningskostnaden blir högre. – Värnpliktiga är utan tvekan en billigare lösning för samhället än fast anställda soldater. Normalt finansieras det genom att ett större antal värnpliktiga ersätts av ett färre antal soldater men detta sker inte nu, säger försvarsekonomen Peter Nordlund. FOI har studerat andra länder som genomfört en övergång från plikt till frivillighet eller på annat sätt testat andra soldatlösningar av intresse. – Vi konstaterar i rapporten att planeringen av rekryteringsbehov och kostnader i många fall vilar på osäkra antaganden. Rekryteringsbehovet kan bli väsentligt större än planerat och på gränsen till vad som är möjligt inom bibehållen utgiftsnivå, säger Peter Nordlund.

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 31

FOI gör även tummen ned för systemet med tidvis tjänstgörande soldater. En liknande lösning har testats i Danmark, men övergavs där eftersom den inte fungerade tillfredsställande. Men att återta värnpliktssystemet är inte en framkomlig väg. – En återgång till ett värnpliktssystem är inte ändamålsenligt med den inriktning mot ett tillgängligt insatsförsvar som utgör nuvarande försvarspolitiska prioritering, avslutar Peter Nordlund.

Värnpliktiga är en billigare lösning för samhället än fast anställda soldater. Enligt FOI:s bedömning rör det sig om ökade kostnader för Försvarsmakten på ungefär 1,5 miljard kronor för yrkesarmén. Foto: Magmus Sjöström/Försvarets Bildbyrå

31

2011-12-27 13.43


Fjärrvapenstation överlämnad till FM Nu har det första exemplaret av den nya, fjärrstyrda vapenstationen Protector överlämnats från FMV till Försvarsmakten. Överlämnandet skedde vid en enkel ceremoni den 25 november med arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik som formell mottagare. I och med överlämnandet har nu också ytterligare ett viktigt steg tagits i Archerprojektet då vapenstationen Protector utgör en del av Archerpjäsens självskydd. Protector-plattformen kommer också att utgöra ett avancerat självskydd för andra fordon, bland annat personterrängbil 6, eller mer populärt Galten. Det var på en Galt som Protector monterats i samband med överlämningsceremonin. Vapenstationen är monterad på Galtens tak och operatören sitter skyddad i fordonet. Vapenstationen är som AT tidigare utförligt redogjort, försedd med spaningsutrustning i form av dag- och nattkamera. En IR-kamera ökar ytterligare förmågan att verka i mörker. I den gyrostabiliserade vapenstationen kan vapen med fyra olika kalibrar monteras, såväl kulspruta som granatspruta.

32

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 32

Arméinspektör Bernt Grundevik talar med representanter för FMV.

Arméinspektör Grundevik, som tog emot den första Galten med Protector, ser den som ett viktigt bidrag för att öka säkerheten för svenska soldater bland annat i Afghanistan. Förbandet FS 22 är Sveriges tjugoandra styrka och kommer att få tillgång till fordonet. – Med hjälp av rätt materiel kan vi öka säkerheten för våra insatta soldater. Nyligen har Afghanistanförbandet tillförts både stridsväst och taktisk UAV, och nu Galten med vapenstation, vilket ökar förbandets förmåga att verka på ett säkert sätt, förklarade general Grundevik.

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


– Vi har valt att, i avvaktan på att Protector Nordic är helt färdigutvecklad, tillföra Försvarsmakten en förstaversion av Protector för att inte tappa mer tid och förmåga till förbanden i internationella insatser, säger brigadgeneral Anders Carell, chef för Anskaffningskontor Mark vid FMV. Kongsberg Protech Systems marknadschef för Norden, Johnny Stöa är mäkta nöjd över den svenska anskaffningen.

I samband med överlämningsceremonin är Protector monterad på Galtens tak. Operatören sitter skyddad i fordonet.

Protector Nordic Protector, som utvecklas och marknadsförs av norska Kongsberg, har producerats i tio år i olika varianter. Samarbetet mellan Sverige och Norge om Archersystemet har medfört att FMV anskaffar Protector inte bara för Archer utan även för Pansarterrängbil 203, Galten och Pansarterrängbil 360. Vapenstation 01 är en vidareutvecklad version. Leverantören kallar den Protector Nordic och kommer i sin slutversion att uppfylla de svenska kraven. Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 33

33

2011-12-27 13.43


Arméinspektören Bernt Grundevik testar vapenstationen i Galten.

– Avtalet med FMV som skrevs under i början av året bekräftar vår position på den nordiska marknaden. Att FMV nu överlämnar de första systemen till Försvarsmakten, som i sin tur sänder dessa direkt till Afghanistan, är en viktig milstolpe för arbetet med att utveckla Protector Nordic. – Jag är övertygad om att Protector, som är ett mycket erkänt och väl beprövat system, kommer att medföra ökad trygghet och säkerhet för svenska soldater som tjänstgör under extrema förhållanden, säger Johnny Stöa. Enligt gällande planering ska utvecklingen av Protector Nordic vara klar vid halvårsskiftet 2014.

34

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 34

Protector under eldgivning

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


Bofors storsäljare går mot ny renässans Vapensystemet är ett av världens mest välkända och använda system alla kategorier. Och nu går snart åttioåriga pjässystemet, 40 millimeters automatkanon mot ytterligare en ny vår – Bofors 40 Mk4. Den moderniserade pjäsen introducerades i samband med en större, internationell vapenutställning i London i september.

– Viktreduceringen och kompaktheten tror vi är nycklarna till den framgång som systemet kan få på världsmarknaden. Men utan att ge avkall på verkanseffektiviteten, det vill säga från varningsskott till full verkan inom en halv sekund, säger den tekniske marknadsföraren Denny Petersen från GCS Weapon.

Det råder lugn och stillhet. Bara enstaka meningar hörs från den lokal där arbetet med att montera en av prototyppjäserna pågår när AT-redaktören besöker BAE Global Combat Systems-Weapons (GCSW) i Karlskoga. Här på Backaområdet har mången pjäs producerats av dåvarande Bofors men frågan är om någon pjäs varit lika smäcker och elegant som den prototyp som jag nu ser fram mig?

Kraftig viktreducering Vikten är reducerad med ca 40%, från 4,1 ton med fullt magasin för 40 Mk3 mot mindre än 2,5 ton. Dessutom är pjäsen såväl kortare som lägre.

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 35

Manöverenheten för 40 millimeterspjäsen är samma modell som används för vapenstationen Lemur. Foto: BAE Systems

35

2011-12-27 13.43


Tanken är att 40-millimeterspjäsen nu ska ta upp kampen på allvar med konkurrenter som arbetar med 30 millimeters kaliber. Foto; BAE Systems

Tanken är att 40-millimeterspjäsen nu ska ta upp kampen på allvar med konkurrenter som arbetar med 30 millimeters kaliber. Dessa är det gott om, konstaterar Petersen. – Absolut. Vi har under många år haft ett antal starka konkurrenter på världsmarknaden. Med 40 Mk4 har vi möjlighet att återta tronen som ledande vapensystem för lättare krigsfartyg (Offshore och Inshore Patrol Vessels. 40 Mk3 blev aldrig den framgång som dåvarande Bofors Weapon Systems hoppades på. Pjäsen var helt sonika för dyr i

36

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 36

förhållande till konkurrenterna, mestadels 30-millimeterssystem, men även andra konkurerande 40 mm pjäser. Därför har stor vikt lagts på att reducera pjäspriset. – Men, jag har aldrig hört någon spekulant anmärka på 40 Mk3 pjäsens prestanda under de otaliga besök jag gjort hos potentiella kunder, förklarar Petersen.

Flexibelt verkanssystem Den viktigaste rollen för systemet är att bekämpa ytmål även om den även har en mycket god förmåga att bekämpa luftmål. – Vi vet att i tider då konfliktskalan inom

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


några sekunder kan variera från att skjuta varningsskott med övningsammunition och därefter snabbt växla till ren verkanseld mot ett gäng pirater eller andra fientliga enheter, behövs ett system med hög flexibilitet. Kunder som vill kan också skaffa sig ett mycket kompentent system då pjäsen enkelt integreras med ett elektrooptiskt eldledningssystem, till exempel vår egen Lemur, förklarar Petersen. Riktdon som används för närstyrning är samma som för Lemur och elektroniken är samma som återfinns i såväl 57 Mk3

samt artilleripjässystemet Archer. – För oss som tillverkare är det naturligtvis en stor fördel att använda komponenter som finns i andra system, vilket både reducerar utvecklingskostnaderna och samt borgar för att komponenterna är väl utprovade, säger Denny Petersen. Dessutom blir kostnader för produktvård lägre om de kan spridas på flera system.

Mångårig pjäserfarenhet Vid pjäsen lyfter två män bort en del av pjäskupolen för att fortsätta montage med elkablar. Det är utvecklingsmontören

Denny Petersen vid prototyp Mk4. Foto:BAE Systems

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 37

37

2011-12-27 13.43


Torbjörn Nilsson och provningsingenjören Frank Kröpfel som har uppdraget att montera prototypen. Två herrar som varit med i kanonbranschen i flera decennier. – Jag tror på pjäsen. Inte minst har den blivit väldigt smidig och därmed enklare att montera på ett fartygsskrov. Totalvikten är väldigt viktig för att varvskonstruktörerna ska anse att pjäsen kan användas på ett något mindre fartyg. Att prisbilden kommer att bli en helt annan med en minskning på flera tiotalsprocent jämfört med 40 Mk3 är självfallet också en väsentlig pusselbit i sammanhanget. – Vi har lämnat ett mer stryktåligt, elektrohydrauliskt riktningssystem bakom oss och gått över till ett elriktat system, vilket underlättar underhåll och service samt blir en billigare lösning, säger Kröpfel. Intelligent ammunition Magasinet rymmer 30 skott i primärmagasinet och det sekundära magasinet som finns under kanonen i fundamentsringen kan laddas med ytterligare 70 skott. Vapnet är i stort sett samma skjutande system som finns på nuvarande stridsfordon 90, vilket innebär vi inte behöver omkvalificera vare sig skjutande systemet eller ammunition. Pjäsen kan skjuta all existerande 40 mm L/70 ammunition men även den programmerbara 3 P-ammunitionen med sex olika verkansfunktioner; konven-

38

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 38

tionell zonfunktion, gatad zonfunktion, gatad zonfunktion med brisadfördröjning, tidmode (airburst), anslags funktion med tidsfördröjning samt pansarbrytande anslagsfunktion. – 3 P-ammunitionen är självfallet något dyrare men den kunden som vill satsa på 3 P kommer då att vara mycket flexibel och blixtsnabbt byta operativ roll under själva verkansfasen. Eldhastigheten är 300 skott i minuten. (40 Mk3 har 330 skott/minut) Vapensystemet är ett av världens mest välkända och använda system alla kategorier. Och nu går snart åttioåriga pjässystemet, 40 millimeters automatkanon mot ytterligare en ny vår – Bofors 40 Mk4. Den moderniserade pjäsen introducerades i samband med en större, internationell vapenutställning i London i september.

Tekniska data: Kaliber: 40 mm/ L 70 Vikt utan magasin: mindre än 2,5 ton Höjd: Under två meter Max skjutavstånd: 12,5 kilometer Eldhastighet: 300 skott per min

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


En mockup i full skala (bilden) av 40-millimeterspjäsen mark 4 visades upp i samband med den stora försvarsmaterielmässan i Malaysia för några veckor sedan. Foto: Bae Systems Bofors.

Torbjörn Niisson monterar skyddsring. Foto: Stefan Bratt

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 39

39

2011-12-27 13.43


Årsavgift för 2012 Nu är det dags att betala årsavgiften för 2012. Varför inte bli ständig medlem då slipper du alla årliga betalningar? Artilleriklubbens postgiro 547 31-5 Årsavgift 125 kr. Ständigt medlemskap 1 250 kr. Om du betalar via nätet: Ange namn och adress samt ”medlemsavgift 2012" OBS! Föreningen saknar fortfarande medlemsavgift för 2011 från ett antal medlemmar. Var snälla att betala den.

40

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 40

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


ÅRSMÖTE och SEMINARIUM 2012 NATIONELL FÖRSVARSFÖRMÅGA Föreningsgemensamt seminarium. Arrangerat av Artilleriklubben, Granatkastarteknisk förening och Pansarvärnsklubben. Tid: Torsdag 22 mars 2012, kl 10.00. Plats: Stockholm, Banérgatan 62 Tre Vapen , filmsal C. Årsmötet genomförs kombinerat med årets gemensamma seminarium tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk förening.

PROGRAM (prel.): 09:30 Fika 10:00 Föreningsmöte enligt respektive förening Artilleriklubben genomför årsmöte. 11:00 Seminarium med efterföljande diskussion och med avbrott för lunch. 18:00 Middagsbuffé Kommendantur: I samband med seminarium erbjuds middagsbuffé. Kostnad: 100 kr för middagsbuffé. Anmälan: Senast 12 mars ihållande namn, personnummer (för inpassering) och om ni deltar i middagen till Lars Mörrby lars.morrby@artilleriklubben.se alt mob 070-217 0216. Övrigt: Mer information och det slutliga programmet kommer att läggas ut på artilleriklubbens hemsida www.artilleriklubben.se i månadsskiftet januari/februari. Kontakt: Vid eventuella frågor kontakta Lars Mörrby via e-post till lars.morrby@artilleriklubben.se

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 41

41

2011-12-27 13.43


Sverige minskar Afghanistaninsats Nu finns det en politisk majoritet för en successiv avtrappning och avslutning av den svenska militära insatsen i Afghanistan. Redan i slutet av nästa år reduceras det svenska förbandet med cirka 100 soldater och officerare. Under år 2013 kommer ytterligare reduktioner att ske. – Regeringen föreslår efter överläggningar med socialdemokraterna och miljöpartiet att den första minskningen av ISAF-styrkan sker i slutet av 2012. Sedan följer minskningar i ytterligare två steg fram till slutmålet - då Sveriges stridande insatser ska vara av-

slutade - som vi mycket preliminärt lagt fast till sommaren 2014. Men vårt engagemang upphör inte för den skull. Vi kommer att finnas i Afghanistan även efter den tidpunkten, kommenterar utrikesminister Carl Bildt regeringens proposition. Den svenska ISAF-styrkan kommer vid utgången av 2012 att bestå av cirka 400 personer. Minskningen av det svenska förbandet kommer efter en direkt uppmaning från Afghanistans president Hamid Karzai. I juli förra året deklarerade Karzai att han ville att Afghanistans egna säkerhetsstyrkor successivt skulle överta säkerhetsansvaret över hela landet, och att processen skulle vara

Minnesplatsen över stupade vid Camp Victoria i Afghanistan

42

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 42

Artilleri & Luftvärn

2011-12-27 13.43


avslutad när hans egen sista mandatperiod löpte ut hösten 2014. – För oss som var där var det naturligt att fullt ut ansluta oss till den målsättningen. Som ordförande i EU under sista halvåret 2009 hade Sverige ju också drivit igenom en satsning på en politik som långt starkare betonade de politiska, ekonomiska och civila aspekterna av stabilitets- och statsbyggandet i Afghanistan, förklarar Carl Bildt.

Transition Support Team Successivt har de svenska Isaf-insatserna ställts om från självständigt stridande till olika former av understöd och utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna. Redan har processen med att överlämna säkerhetsansvaret inletts i staden Mazar-e-Sharif där Sverige har sin huvudbas. Det idag nuvarande Provincial Reconstruction Team (Prt) kommer att ombildas till ett Transition Support Team (Tst). De samlade insatserna ska också ges en civil ledning men militära operationer beslutas av den afghanska armén och Isaf. – Kommer vårt stöd att efterfrågas efter 2014 är vi beredda på att ställa upp med en mer begränsad utbildningsinsats för de afghanska säkerhetsstyrkorna och med de stöd- och skyddsfunktioner som denna kan kräva, säger utrikesminister Bildt. För närvarande deltar 49 länder till ISAFstyrkan med sammanlagt 130 000 man.

Artilleri & Luftvärn

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 43

Svenskt näringsliv säger nej till tidvis anställning –Vi kan inte godta att en så pass omfattande ledighet påtvingas den civila arbetsgivaren! Det säger arbetsrättsjuristen Lars Gellner som företräder arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande. Svenskt Näringsliv är mycket kritiska till förslaget om att Försvarsmakten tidvis ska kunna anställa personal som sedan arbetar ett antal år i det civila innan individen återigen tjänstgör inom Försvarsmakten. Svenskt Näringslivs remissvar osar av ilska över de konsekvenser som förslaget om tidvis anställning får för en civil arbetsgivare: –Utredaren föreslår bland annat att anställda som ska växeltjänstgöra inom Försvarsmakten och det civila ges en ökad rätt till ledighet, omkring 20 procent av en heltidstjänst utslaget på åtta år. Detta är alldeles för mycket och kan leda till att företag inte vågar att anställa personer som vill tjänstgöra i försvaret, säger Lars Gellner. En sådan njugg attityd från arbetsgivaren medför också att hela konceptet får minskad attraktionskraft, hävdar Svenskt Näringsliv.

43

2011-12-27 13.43


Artilleriklubben Adress

c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 035-266 36 01

Artilleritidskrift Bankgiro 883-4278 Prenumerationspriser

Inom Europa Utom Europa

250 kr per år 300 kr per år

Lösnummerpriser

Enkelnummer

85 kr

Ordförande

Överste Anders Callert Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Dubbel-/Temanummer

110 kr

© 2011 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

Rättelse I AT nummer 3 2011 har det insmugit sig ett fel på sida 8 vänster spalt. Sista stycket om robotsystem 70:s nylansering är felaktigt. Detta textstycke tillhör texten om Arthur remo på sidan 11. AT redaktionen vill poäntera att något anskaffningsbeslut inte är fattat av regeringen. Redaktionen beklagar förväxlingen.

44

112895_Artilleri 4_11_K1.indd 44

Artilleri & Luftvärn

2011-12-28 08.07


112895_Artilleri_Omslag.indd 3

2011-12-22 16.02


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

112895_Artilleri_Omslag.indd 4

2011-12-22 16.02