Artilleri & Luftvärn nr 3 2011

Page 1

Artilleri & Luftvärn

Artilleri-Tidskrift Nr 3 • 2011


A Winning combinAtion Mobility, operAtionAl AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems built for rapid deployment units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles and rotary-wing aircraft, Unmanned Air Vehicle, and cruise missiles.

www.saabgroup.com

The Bamse AD fire units can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with GIRAFFE AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defence Units. In addition to locating traditional Air Targets, GIRAFFE AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations. bAMse with GirAffe AMb – A winninG coMbinAtion.

Function operating tiMe arena

Air defence 24/7 worldwide


Artilleri-Tidskrift

Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad. Redaktör, ansvarig utgivare:

Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 3 2011

Årgång 140

Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO, tel 0226-121 09, E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 LINKÖPING, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt

Innehåll

Ordföranden har ordet......................................................................... 2 AT på plats när rbs 70 nylanserades................................................... 3 ARTHUR livstidsförlängs...................................................................10 Regionala staber inrättas...................................................................11 Landets största artilleriförband ligger i Karlskoga...................... ...12 Nammo arrangerar populärt seminarum..........................................19

representanter för Artilleriregementet och

Mats Johansson

Luftvärnsregementet.

Bodens artillerihistoria kompletteras...............................................22

Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till

B-O Lax Bokrecension......................................................................................23

Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS) Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD

Omslagsbild: RBS 70 NG (New Generation) provskjuts mot luftmål.

Tel 035-266 36 01

Layout: Bert-Olof Lax

Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören. ISSN 004 – 3788

Artilleri & Luftvärn

1


Ordföranden har ordet

Dessutom ser jag att klubben bland annat ska driva följande: • Lyfta fram rekryteringen av de nya soldatkatego-

Anders Callert är ny ordförande i Artilleriklubben

Som nytillträdd ordförande för Artilleriklubben vill jag lyfta några områden som jag ser viktiga för klubbens fortsatta verksamhet. Försvarsmakten befinner sig för närvarande i en mycket stor omställningsperiod för att inom några år kunna inta insatsorganisation 2014 (IO 14). Nyckelområden för IO 14 är en insatsorganisation som består av både stående förband och kontraktsförband med korta beredskapstider och som över tiden genomför nationella och internationella insatser. Armén har under de senaste åren även fått en tyngdpunktsförskjutning avseende sina uppgifter från att i huvudsak varit inriktad mot att genomföra internationella insatser till att nu även ha fått en tydlig uppgift för det nationella försvaret. Arméinspektören driver numera arméns förmåga att omfatta strid i brigads ram. Både artilleriet och luftvärnet har en tydlig roll som funktionsförband inom brigads ram. Dessutom ligger de båda främst i Försvarsmakten med att rekrytera GSS/T (tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän) och uppbyggnaden av sina kontraktsförband. Jag vill därför att Artilleriklubben på ett tydligare sätt än tidigare lyfter fram b å d e artilleriet och luftvärnet. Därför tänker jag driva frågan om ett namnbyte till Artilleri- och Luftvärnsklubben.

2

rierna och uppbyggnaden av våra stående batal joner och kontraktsbataljoner.

• Utveckla funktionernas förmåga så att de får en tydlig roll vid internationella insatser. • Bredda målgruppen till att även omfatta specialistofficerare (SO) och i viss mån soldater. • Hitta fler forum, t.ex. sociala medier/bloggar, där klubben kan sprida sitt budskap och skapa debatt. • Tidskriften Artilleri & Luftvärn ska även fortsättningsvis utgöra vårt viktigaste forum. • Fullfölja klubbens tidigare satsningar att tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastarklubben genomföra högkvalitativa seminarier i samband med årsmöten. En arbetsgrupp inom styrelsen har tillsatts för att inom ramen för ovanstående viljeinriktning ge konkreta förslag på åtgärder för hur Artilleriklubben ska utvecklas. För att sedan genomföra föreslagna åtgärder behöver vi engagerade medlemmar som både bidrar med att sprida klubbens budskap och att hjälpa till med rekryteringen av nya medlemmar till densamma. Ni är alla viktiga för att kunna verka för artilleriets och luftvärnets utveckling i den nya Försvarsmakten!

Artilleri & Luftvärn


AT på plats när rbs 70 nylanserades Nu är den i luften och det med besked! På eftermiddagen den sjätte september small det på Bofors Test Center. Den första roboten av Saabs nya version av robot 70 var i luften. Några sekunder senare kunde AT:s utsände och ytterligare ett 80-tal gäster från 17 länder via skyttens siktesbild på en storbildsskärm se att fullträffen i målkorven var ett faktum. Demonstrationen inledde en serie av skarpskjutningar, i både dager och mörker med den version av robot 70 som Saab Dynamics tekniker arbetat i flera år med att utveckla – Robot 70 New Generation. En vecka senare lanserades och presenterades robot 70 NG ( New Generation) på full bredd i samband med det stora, internationella försvarsmaterielutställningen DSEI i London. Robot 70 NG har utvecklats helt med privat finansiering. Saab Dynamics har stått för merparten, men en väsentlig del i systemet, den gyrostabiliserade spegeln, har utvecklats av det spanska flyg- och missilteknikföretaget Sener, som investerat egna medel i utvecklingen av sub-systemet.

Artilleri & Luftvärn

Projektledaren Lars Liljegren förklarade tankarna bakom beslutet att utveckla en ny generation av sikte: – Vi ville utveckla ett nytt och förbättrat sikte, med nya förmågor för att möta dagens kravbild och samtidig förenkla hanteringen för operatören. Vikten har minskat från 35 kilo samt 12 kilo för RBS 70:s fältsikte plus nattsikte till under 30 kg för NG-siktet. Systemets inbyggda IR-kamera tillför systemet integrerad dygnet-runtförmåga. 3D-invisning och automatisk måldetektering förbättrar reaktionstiderna och ökar målfångningsavståndet.

Stefan Bratt med benäget stöd av Saab Dynamics

brigadchefen för I 19, överste Torbjörn Larsson sin glädje över att Sverige fått värdskapet för IAS

Nyckeln till framgång har varit stenhård kontroll över kravbild och projektomfattning, förklarar programledaren Elizabeth Pettersson.

3


Giraffe AMB grupperad. Den och den automatiska målföljaren och BOLIDE-missilens zonrör ger systemet en mycket god förmåga mot kryssningsmissiler och UAV.

Den inbyggda automatmålföljaren stödjer skytten genom engagemanget och bidrar till att öka träffsannolikheten inom missilens hela räckviddsområde.

Marknadsanpassning Jim Nilsson, vice VD och marknadschef för Saab Dynamics gick omkring bland besökarna och myste av det stora intresset det nya systemet rönte. Faktum är att systemet var så pass intressant att ett land på stående fot bad att få en offert, erfar AT. – Utvecklingen av RBS 70 NG är ett exempel på hur vi anpassat oss till de nya

4

förutsättningarna på försvarsmaterielmarknaden, förklarar Jim Nilsson. Tillverkaren ser stora möjligheter för det moderniserade systemet: – Naturligtvis har vi inledningsvis de etablerade RBS 70-länderna som primär målgrupp. Samtidigt deltar vi i upphandlingar i luftvärnsprogram i flera nya länder; några av dessa är mycket stora, berättar Leif Lundin, försäljningsdirektör på Saab Dynamics. Robot 70 NG är Saab Dynamics hittills största egenfinansierade projekt. Som sådant står det också ut bland försvarsprojekt i så motto att man efter en mycket kort projekt-

Artilleri & Luftvärn


tid levererat ett verifierat system till en lägre kostnad än budgeterat. – Nyckeln till framgång har varit stenhård kontroll över kravbild och projektomfattning, förklarar programledaren Elizabeth Pettersson. För att samtidigt säkerställa att de inledande ansatserna om krav och utformning håller när det hanteras fältmässigt etablerade Saab Dynamics tidigt ett samarbete med Luftvärnsregementet som ställde upp med en användargrupp av såväl instruktörer och tekniker som soldater. Användargruppen genomförde regelbundna utvärderingsträffar och lämnade synpunkter i alla faser av utvecklingen.

T.v ser man siktesbilder från utskjutning till träff i målet som består av en Tomahawkmissil.

Tacksamma för stödet

– Luftvärnsregementets bidrag har varit ovärderligt, säger Elizabeth Pettersson. – Vi är mycket tacksamma för det stöd vi får från Luftvärnsregementet. Att kunderna får chansen att tala direkt med svenska användare ger stor tyngd och trovärdighet i vår marknadsföring, inflikar Jim Nilsson. Hans kollega inom radarområdet, Saab Electronic Defence Systems regionchef i Norden, Bengt Ekholm, var också mycket nöjd med uppslutningen från Luftvärnsregementet. – Nylanseringen av robot 70 är ett strålande tillfälle att visa upp vår bredd inom Saab när det gäller luftvärnsprodukter, från

Artilleri & Luftvärn

5


verkanssystem till våra lednings och sensorsystem. Att det dessutom är en användare som hanterar vår Giraffe AMB gör inte saken sämre.

Lyckade skjutningar Tisdagens demonstration var uppbyggd så att publiken kunde studera hela engagemanget från målangivning med Giraffe AMB/UndE 23 och invisning från Giraffe AMB:n till eldenheten och skyttens målfångning och följning, fram till robotskott. Allt visades i sekvens på en storbildsskärm vid åhörarläktaren. Robotskottet visades genom att skyttens siktesbild direktlänkades ut till storbildsskärmen. Demonstrationen omfattade invisning och målföljning mot förbiflygande Jas 39 Gripen samt en skarpskjutning från en NG-eldenhet. I snabb följd sköts två stycken Bolide-missiler mot korv- och småmål (Tomahawk mockup) och en Mk 2 (Rb 90) mot en container monterad på en mast som simulerade en pansrad helikopter. – NG-systemet kan skjuta samtliga existerande missilgenerationer från originalversionen Mark 1 till Bolide, påpekar Lars Liljegren.

6

Den automatiska målföljaren och Bolide-missilens zonrör ge ningsmissiler och UAV. Övre bilden: RB 70 på väg in i målet.

Artilleri & Luftvärn


Radarbild från AMB/UndE 23 visades på storbild för åskådarna.

ens zonrör ger systemet en mycket god förmåga mot kryss-

Nedre bilden: Träff mitt i målet.

Mörkerförmåga Systemets mörkerförmåga demonstrerades vid en kvällsskjutning med ett Mk2-skott, mot bogserat mål och ytterligare en Bolide mot containermål.

Företagsledningen från Spanska Sener var naturligtvis med på demonstrationen.

Artilleri & Luftvärn

7


Lars Liljegren t.h. påpekade att NGsystemet kan skjuta samtliga existerande missilgenerationer från originalversionen Mark 1 till Bolide.

8

Produktionen visades Under demonstrationens andra dag visade Saab Dynamics upp sin produktion av Bolide-missiler samt produktionslinjen för siktes- och stativproduktion. I anslutning till produktionslokalerna visades även robot 23 Bamse med en EldEnhet 23 och en UndE 23. Samtidigt visades också en grupperad RBS 70 NG eldenhet för att ge gästerna en chans att studera systemet mer i detalj. Eldenheten var grupperad och ansluten till en Giraffe AMB via Saab Electronic Defence Systems måldatamottagare TDR 35 som ger invisning baserad på luftlägesbilden från Giraffe AMB:n och stridsledarens beslut. Beslut om norsk deltagande i remo-projektet fattas i närtid av norska Stortinget. Först då kan samarbetet starta på allvar. Leverans av renoverade system till svenska Försvarsmakten är beräknat till 2016.

Artilleri & Luftvärn

Vinghø


A Global Military Supplier

Aim and hit

Situational awareness

Reduce collateral damage

Protect own troops

Complete supplier - Full system flexibility - Combines new with old - CLS Vinghøg AS - a part of Simrad Optronics group is today the largest defence company in Norway without government ownership. We have more than 60 years of experience, and exports to more than 40 countries world wide. Through a combination of an innovative R&D department and diversification into new areas, Vinghøg has developed a range of new products that are world leading in their areas. Vinghøg will use this opportunity to thank the Swedish Army for trusting us with the delivery of two Mortar Vingpos concept systems for evaluation, the FOI2000 Forward Observer Instrument and the future delivery of TYR - The Man Portable Laser Designator.

www.vinghog.com

Vinghøg.indd 1

02.03.2010 09:39:23


ARTHUR livstidsförlängs

Major Stefan Hansson är för närvarande materialsystemansvarig (MSA) inom Försvarsmaktens Produktionsledning med placering i Högkvarteret i Stockholm.

10

Den 9 juni bemyndigade regeringen Försvarsmakten att beställa den tredje och avslutande fasen av renovering av artillerilokaliseringsradar ARTHUR. Renoveringen syftar till att livstidsförlänga systemets funktioner minst intill 2030.

Fas ett och två bemyndigades av regeringen förra året. Fas ett och två innebär i korthet slutförandet av konceptstudier för systemspecifikation samt en förserie-version, och fas tre avser själva serieanskaffningen för insatsorganisationens behov. Renoveringen är ett samarbete med Norge som anskaffade ARTHUR-systemet samtidigt som Sverige.

Arthur grupperad och operativ på en höjd

Artilleri & Luftvärn


Renoveringen sker inom ramen för det Memorandum of Understanding (MoU) Indirekt Eld som 2007 tecknades, Mellan länderna kommer ett Technical Agreement upprättas och undertecknas under 2012. Renoveringen är ett samarbete med Norge som anskaffade ARTHUR-systemet samtidigt som Sverige. T.v. Arthur grupperad i vägkant

Regionala staber inrättas Nu är beslut fattat om vart de nya regionala staberna ska lokaliseras. Boden, Kungsängen, Skövde och revinge kommer från och med nästa år att vara sätet för de nya regionala staberna, Stabernas främsta uppgift blir en samverkansfunktion med civila myndigheter, inte minst länsstyrelserna men även ledning av hemvärnsförband.

Artilleri & Luftvärn

Cheferna för förbanden I 19, P 7, Livgardet och P 4 blir även chefer för den regionala staben. De sedan tidigare fyra så kallade Säksamkontoren som idag lyder direkt under Högkvarteret kommer att ingå i respektive regional stab.

11


Landets största artilleriförband ligger i Karlskoga

F.d. artilleriöversten Stefan Krol som leder verksamheten vid Bofors Test Center.

Visste du att en av landets största artillerienheter finns i Karlskoga? Jo, stämmer faktiskt eftersom den forne artilleriöversten Stefan Krol som leder verksamheten vid Bofors Test Center (BTC) förfogar över flera tiotal skjutfärdiga pjäser.

Pjäsförråden inne på anrika Bofors skjutfält är en mäktig syn för en person med artilleristiskt intresse. Det skulle utan tvekan vara möjligt att åstadkomma en eldkraft av en komplett bataljon från de pjäser som testcentrat förvarar och använder i sin dagliga verksamhet. – Det är naturligtvis inte så märkvärdigt att vi har en mängd kanoner inom våra grin-

Pjäsförråden inne på anrika Bofors skjutfält är en mäktig syn för en person med artilleristiskt intresse. Det skulle utan tvekan vara möjligt att åstadkomma en eldkraft av en komplett bataljon från de pjäser som testcentrat förvarar och använder i sin dagliga verksamhet.

12

Artilleri & Luftvärn


dar med tanke på den verksamhet som har bedrivits på fältet i hundra år, och i Karlskoga sedan århundraden tillbaka, konstaterar Krol. Han var en av de officerare som lämnade dåvarande A 9 i Kristinehamn, då med befattningen ställföreträdande regementschef. I flera år arbetade han också som chef för Artilleriregementets speciella utvecklingsenhet, Artilleriutvecklingsenheten. Dessutom, säger Stefan Krol, att valet mellan att uppleva och delta i den femte förbandsnedläggningen under militärkarriären eller ta över ansvaret för BTC inte var svårt. – Jag formligen älskar att lösa problem och hjälpa till med att knäcka svåra nötter, vilket vi på BTC i stort sett gör varje vecka. Jag har verkligen kommit till en arbetsplats där jag stortrivs, säger Krol. Idag förfogar han över en personalstyrka på 64 personer, inklusive en anställd jaktlabrador, Max. Men jag återkommer till Max specialkompetens om en stund.

Blev bolag 1999 Bofors Test Center etablerades som ett separat bolag 1999 med nuvarande Saab Dynamics som majoritetsägare med 61 procent. Bae Systems (före detta Bofors) äger idag 30 procent och Eurenco (före detta Bofors Explosives och Nobelkrut) äger resterande nio procent.

Artilleri & Luftvärn

BTC har flera av landets främsta explosivämnestekniker. Tack vare sin långa erfarenhet kan de konsten att blanda till exakt rätt krutblandning för att få önskad effekt när provet väl genomförs.

Verksamheten är indelad i ett antal affärsområden och någon konkurrent finns inte i Norden. – Vi är den enda civila oberoende provplatsen i Europa som inte ägs av staten. En konkurrent är FMV:s provplats i Karlsborg som också en samarbetspartner när det gäller mer omfattande prover.

13


Stefan Krol förevisar en specialbyggd testpjäs för raketartilleriammunition.

Enligt Stefan Krol är BTC Europas billigaste testplats för mindre och mellanstora obemannade flygande farkoster (UAV:er). – En orsak till att vi kan ha en förhållandevis låg kostnad jämfört med andra provplatser är att vi har all infrastruktur etablerad, här finns en rad avancerad testutrustning redan i operativ verksamhet. Med avancerade mätsystem och telemetri kan vi också följa hur tekniken fungerar på väg mot målet. Kan man provskjuta en missil, är en UAV tämligen enkel säkerhetsmässigt. BTC har sex permanenta provplatser och kan 14

skjuta projektiler med en bantopp på cirka 25 000 meters höjd.

Max känsliga nos Så var det Max och hans känsliga nos. Max är anställd för att leta efter blindgångare eller annan ammunition som av någon anledning inte landat där det var avsett. Jaktlabradoren som ägs av chefen för avdelning ”provning”, förre officeren Jan Rådesjö, är tränad för att leta efter tingester insmorda med mjölksyra. – Släpper vi Max när vi väl vet vilken koordi-

Artilleri & Luftvärn


natruta som en projektil som fallerat ligger i, dröjer det inte många minuter innan han står med nosen rakt ned och markerar. Det är fascinerande. Sedan har vi ”bara” att bärga projektilen, berättar Stefan Krol. Ibland kan det handla om mycket viktiga prototyper som inte briserat. En fjärrstyrd grävmaskin nyttjas och när väl projektilen är i dager genomförs en röntgenundersökning på plats. Resultatet skickas i stort sett omedelbart till kunden, vars utvecklingsingenjörer kan göra bedömningen om projektilen är säker och inte kan brisera. – Därefter kan vi demontera objektet och skicka den del som kunden är intresserad av att analysera vidare. På så sätt sparar vi stora summor åt kunden då han genom analys kan ta reda på vad som gått fel.

Få olyckor trots farlig miljö Bofors skjutfält är inte en speciellt bra plats att vistas på för obehöriga. Fältet är indelat i fem sektorer där en alltid är stängd för allmänheten. Flera områden i den stängda sektorn får inte ens beträdas av testcentrats egen personal utan speciellt tillstånd. Där går man inte in med annat syfte än att leta efter en blindgångare. Allmänheten har tillgång till norra delen av skjutfältet 120 dagar om året, enligt ett beslut av miljödomstolen. – Det är inte ett beslut som jag applåderar eftersom en del av detta område är klassat med hög risk för våra anställda, som

Artilleri & Luftvärn

har utbildning och kan hantera explosiver. Men, det kan inte en generell allmänhet och jag har ställt frågan till länsstyrelsen vem som tar ansvar för om något händer de dagar då jag inte bär huvudansvaret enligt tillståndet. Svaret har inte varit särskilt tydligt. I höst ska vi i alla fall ytleta området. Oavsett den utsatta miljön som BTC:s provpersonal arbetar i är det enligt statistiken en säker arbetsplats. – År 2000 fick en provtekniker en rikoschett genom läppen, och 2004 blev en skytt i ett stridfordon 90 utsatt för väl högt tryck. Förutom dessa har vi haft en lindrig klämskada i en maskin och några trafikincidenter. – Vi jobbar till stor del med prototyper av vapensystem och ammunition. Vi använder SäkI i tillämpliga delar, men det mesta vi hanterar finns inte SäkI än. Vi fjärrstyr alltid så mycket som möjligt. Ett eldrör som exploderar ska inte ens behöva räknas som ett tillbud i vår verksamhet.

Omsätter 85 miljoner kronor Den årliga omsättningen ligger idag på cirka 85 miljoner kronor och den civila verksamheten växer. – Våra civila affärsområden måste växa eftersom den militära delen minskar i takt med att utvecklingsprojekten blir allt färre. Förra året hade vi en fjärdedel av våra intäkter från andra kunder än våra ägare och den andelen är jag ytterst angelägen att öka.

15


Här pågår utvecklingsarbete med en "hagelsvärmkanon". En kanon som skall kunna skjuta splitter (16 grams vikt) med en utgångshastighet större än 2,5 kilometer per sekund.

BTC har tillstånd att destruera 1200 ton explosiv vara per år, merparten är civila produkter som destrueras, men man utför även rena DEMIL- uppdrag. I stort sett alla produkter som är under utveckling, inte minst de militära systemen testas noga i BTC:s miljölabb. Solstrålning, fall, tumling, saltdimma, vibrationer, temperaturchocker, löst liggande last, regn, sandstormar, mekanisk chock, studsskador, över- och undertryck och konstantacceleration kan miljölabbet simulera. 16

– Det innebär att vi via miljölabbet kan simulera alla mekaniska och klimatpåverkande faktorer som en pryttel blir utsatt för under sin livstid. Vi kan också framkalla konstgjorda sandstormar då vi förfogar över Europas största sandstormssimulator med en mätvolym på en kubikmeter.

Kluriga lösningar Det var också detta med att vara lite av sin egen ”uppfinnar-Jocke” när det gäller att

Artilleri & Luftvärn


En del av verkstaden där tekniska lösnigar för de försök som skall göras konstrueras. T.e.x en 40 mm specialkanon med dubbla, slätborrade eldrör efter varandra.

konstruera lämplig provutrustning. Stefan Krol avslutar sin guidning på det tre mil avlånga fältet med följande berättelse: – En av våra kunder ville testa en ammunitions IM-egenskaper (Insensitive Munition, ammunition som inte exploderar utan endast brinner eller deflagerar trots att den blir utsatt för värsta tänkbara behandling). Det primära standardkravet var att vi skulle få ett splitter att flyga in i en sprängladdad projektil med en hastighet på 1 800 meter per sekund. Det kravet klarade vi galant. Men det sekundära kravet var en värre nöt att knäcka. Då skulle vi konstruera en kanon som kunde skjuta detta normerande splitter (16 grams vikt) med en utgångshastighet större än 2,5 kilometer per sekund, vilket slutkunden hade rätt att kräva, enligt stan-

Artilleri & Luftvärn

darden. Hur göra? Jo, svaret blev att tillverka en 40 mm specialkanon med dubbla, slätborrade eldrör efter varandra och med drivspeglar av plast. Sedan testskjutning med specialkrut och analys. Mätningarna visade att den begärda hastigheten i målet hade uppnåtts. – Denna typ av ”fixar-uppgifter” är vi, anser jag, mycket duktiga på att lösa. Vi har troligen landets mest kompetenta tekniker på denna sorts frågor och de, liksom jag, gillar att klura ut lösningen på knepiga problem. Ofta bygger vi riggar och prylar som bara skall användas en gång. Funktionen går i dessa fall alltid före finish, och ibland står Åsa-Nisses uppfinnar-ande lurande i skuggan.

17


The worlds leading provider of Remote Weapon Stations. Chosen by 16 nations with over 11 000 systems sold and 5000 systems in active service world wide.

WORLD CLASS – through people, technology and dedication Kongsberg Protech Systems P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: + 47 32 28 82 00 - Fax: + 47 32 28 88 80 E-mail: kps.marketing@kongsberg.com

www.kongsberg.com


Nammo arrangerar populärt seminarium med multipurposefokus Sissel Solum, Nammo Översättning: Stefan Bratt

Sedan två decennier tillbaka arangerar den nordiska försvarsmaterielproducenten Nammo, varannat år, en omfattande demonstration av sitt produktbud, Multi Purpose Symposium. Tema för årets symposium var avancerade lösningar för luftförsvar och markstridskrafters samverkan. Den tolfte upplagan av Nammos symposium hade i år attraherat 250 gäster från över 20 länder. Nammo tog 1986 initiativet till symposiet genom att fokusera på utvecklingen av multipurpose-teknologin. Symposierna har sedan dess utvecklats till att bli ett tekniskt orienterat symposium där Nammo varvar tekniska skjutdemonstrationer med föreläsningar med betoning på ”real life”- erfarenheter. I årets upplaga presenterade Nammo sitt produktutbud vad gäller infanter-, pansar-, artilleri- samt raketmotorutveckling. Ett flertal av demonstrationerna kunde genomföras tack vare stöd av representanter för

Artilleri & Luftvärn

Norges, Sveriges och Finlands försvarsmakter. Här följer en summering av symposiet:

APEX ammunition till F35 Lightning Programdirektören för det nya norska flyganskaffningsprogrammet, ”Nytt kampfly F 35 Lightning”, generalmajor Stein Erik Nodeland var först ut. General Nodeland presenterade de kommande kraven på 25 millimeters ammunition till flygsystemets automatkanoner.

40mm MK314 Airburst

19


Nammo har ett program för denna typ av ammunition, APEX (Armour Piercing EXplosive). Apexprojektilen är primärt anpassad till F 35 automatkanon, Gatling GAU-22 men kan också användas för målbekämpning med pansarfordonsmonterad kanon. Ammunitionen kan användas mot såväl luft- som markmål, vilket enligt Nammo, är en unik egenskap då konkurrerande ammunitionsprogram är specialanpassade för antingen den ena eller den andra måltypen. Företaget håller också på att utveckla en version av Apex för övningsbruk med reducerad risk för rikoschettspridning. Major Hans Larsson från Artilleriregementet i Sverige avslutade luftförsvarsdelen med en presentation av vart Sverige står för närvarande när det gäller Close Air Suportfunktionen (CAS).

40mm L/60 High Explosive incendiary En av Nammos svenska verksamheter, Nammo Liab som tidigare varit porträt�terad i Artilleri-Tidskrift, har producerat 40 millimeters ammunition sedan 1940. Ammunitionstypen har nu fått ett nytt liv då bland annat lagren hos förre storkunden US Air Force (USAF) sinat. USAF har behov av ammutionen för att kunna fortsätta använda sina AC-130 Gunship. Det amerikanska beslutet att nyanskaffa omfattande volymer av 40 mm/L 60 har

20

därmed inneburit en renässans för ammunitionstypen. Samtidigt har 40 mm/L 60 vidareutvecklats genom förbättrat tändrör. - Vi är för närvarande mitt upp i kvalificeringsfasen av det nya tändröret. Den förbättrande och brandalstrande verkan hoppas vi kommer att medför ytterligare nya, framtida kontrakt, säger marknadschef Robert Daunfeldt från Medium & Large Caliber Division.

70 mm raketpodar Ett annat omfattande produktutvecklingsarbete Nammo bedrivit de senaste åren är förnyelsen av 70 millimeter raketpodar M282 med flerfunktions-penetrationsförmåga, MPP. M 282 är den enda existerande verksansdelen inom sin kaliber. Tack var sin unika fördröjningsfunktion har raketens verksansdel kapacitet till att bekämpa de flesta måltyper. Inom en snar framtid kommer också podens raketer att förses med IMförmåga (tålighet mot brand och extrema påkänningar).

Artilleriammunition Nammo har under en längre period tillsammans med FFI arbetat med nytt program för artilleriammunition. Programmets uppgift är bland annat att undersöka olika handlingsalternativ avseende ammunition till framtidens artillerisystem med kaliber 155/L 52.

Artilleri & Luftvärn


M72 LAW-systemet har under de senaste åren tillförts flera nya verkansförmågor.

Programmets huvudsaklig syfte är att ta fram ett nytt koncept för spränggranat och rökgranat med förbättrad verkan. Granaterna ska vara långräckviddiga (base bleed) och förses med explosiv teknologi med optimal verkan i målet samt ha IM-funktion. Infrarött och multispektral rök som är miljövänligär alternativ som studeras för rökgranat. – Programmet innebär att Nammo kommer att vara väl rustade för att starta en tillpassning och kvalificering av ammunition som kan nyttjas av system med såväl L 39 och L52-kaliber säger, Vegard Sande, teknisk directør från Medium & Large Caliber Division .

Artilleri & Luftvärn

Burna system Symposiets besökare fick också tillfälle att se riktiga skjutningar av Nammos handburna system. M72 LAW-systemet har under de senaste åren tillfört flera nya verkansförmågor, bland annat Anti Structure Munition (ASM) med förmåga att skapa bräscher i betong. M 72 LAW finns nu också med Confined Spaceförmåga, vilket innebär att vapnet kan avfyras från slutna rum med minimal rekyleffekt. Nammos värd, divisionschef Kjell I Kringsjå från Medium & Large Caliber Division passade också på att avslöja temat för kommande symposium år 2013 – artilleri- och granatkastareförmågor.

21


Bodens artillerihistoria kompletteras Mats Johansson Mj Mats Johansson är planeringsofficer vid G 5, planeringsenheten på A 9. Mats är även engagerad inom Kamratföreningen Bodenartilleristen samt verksamheten inom Rödbergsfortet.

22

Artilleriets historia i Boden kommer nu att få en fortsättning i skrift, ”Artilleriet i Boden 2000-2005 ”. Det nya verket kompletterar tidigare utgivna historieverket ”A 8 94 år 1906-2000”. Historieverket håller nu på att tas fram genom Kamratföreningen Bodenartilleristens försorg med en huvudredaktion samt ett antal redaktörer. I huvudredaktionen finns Mats Johansson, Ralf Adolfsson och Anders Holmström. De två sistnämnda är pensionerade officerare med ursprung från A 8. Även om verket avhandlar en kort tidsepok, mätt i antalet år har kanske dessa få år inneburit mer av förändringar än någon annan tidsperiod ur artilleriet i Bodens drygt hundraåriga historia. Under åren 2000-2005 ”övervintrade” slagfältets kung i Boden i form av en artilleribataljon ingående i det nya storregementet I 19. Sveriges enda Artilleriregemente A 9 var under denna tid förlagt till Kristinehamn. 2004 års försvarsbeslut innebar bland annat ett beslut att Artilleriregementet skulle omlokaliseras från Kristinehamn till Boden. Denna omlokalisering avslutades 2005 och från denna tidpunkt skriver artilleriet som regemente

sin nya historia i Boden. Om denna nya era får vi säkert läsa om i framtida historieverk. Under åren 2000-2005 genomfördes ett omfattande utvecklingsarbete inför framtidens indirekta eld-/artillerisystem. I denna process intog A 8:s gamle trotjänare – Bandkanonen – en framträdande roll. Denna gamle vän gick dessutom i graven under perioden och förutom att bidra till framtiden så lämnade den oss med en mängd minnen. Därför har ett kapitel i detta verk ägnats åt just Bandkanonens historia och dess bidrag för fortsatt utveckling av funktionen indirekt eld.

Ett av kanontornen på Rödbergsfortet

Dessutom beskriver ett kapitel i historieverket A 5- (A 4 B-) tiden som naturligtvis

Artilleri & Luftvärn

>


Krigiska ord Bert-Olof Lax

>

Olle Bergman har skrivit en annorlunda ordbok. Han vänder sig till en målgrupp som är fascinerad av språk och intresserad av krigshistoria. I båda sammanhangen stöter man på ord som ofta härstammar från krig och konflikter av olika slag. Han påpekar att krig inte är några extraordinära händelser i människans historia, tvärt om det har varit ett normaltillstånd. Därför härstammar många ord som vi normalt använder i språket just från krigiska begrepp och uttryck. Visste ni att bistro är ett sådant ord. Jo så är det. 1814 gick en koalitionsarmé till angrepp mot Paris. I denna ingick ryska förband som under en tid var med bland

ockupanterna i staden. Det sägs att de färgstarka ryska kosackerna när de besökte krogarna bankade i borden och skrek ”Bistro”! På ryska betyder det ”skynda på”. Boken innehåller många andra intressanta ord som t.ex. filans. Ett ord med rötter i medeltiden och är ett uttryck som beskriver legosoldater under medeltiden. Boken är intressant och ger många aha-uppleveser.

hade många beröringspunkter med A 8 och sedermera Artilleribataljonen på I 19. Slutet på verket beskriver hur Artilleriregementet från Kristinehamn och Artilleribataljonen i Boden omgrupperar till gamla A 5-området i Boden. Cirkeln sluts.

Historieverket kommer att bestå av sex fristående kapitel och beräknas bli klart under hösten 2011 och kommer att kunna köpas via Kamratföreningen Bodenartilleristen.

Artilleri & Luftvärn

© Historiska Media 1206 Box, 221 05 Lund www.historiskamedia.se info@historiskamedia.se ISBN 978-91-86297-57-2

23


Artilleriklubben

Artilleritidskrift

Adress

Bankgiro 883-4278

c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 035-266 36 01

Prenumerationspriser

Inom Europa Utom Europa

250 kr per år 300 kr per år

Lösnummerpriser Ordförande

Överste Anders Callert Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Enkelnummer

85 kr

Dubbel-/Temanummer

110 kr

© 2011 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

Har du glömt att betala årsavgiften? Då är det verkligen dags att göra det nu! Vi behöver Din avgift för att Du skall kunna få Din tidning. Varför inte bli ständig medlem och därmed slippa alla årliga betalningar? Medlemsavgifter betalas till Artilleriklubbens postgiro 547 31-5 Årsavgift 125 kr. Ständigt medlemskap 1 250 kr. Om du betalar via nätet: Ange namn och adress samt ”medlemsavgift 2011”.

24

Artilleri & LuftvärnPosttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.