Artilleri & Luftvärn nr. 2 2011

Page 1

Artilleri & Luftvärn

Artilleri-Tidskrift Nr 2 • 2011


A Winning combinAtion Mobility, operAtionAl AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems built for rapid deployment units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles and rotary-wing aircraft, Unmanned Air Vehicle, and cruise missiles.

www.saabgroup.com

The Bamse AD fire units can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with GIRAFFE AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defence Units. In addition to locating traditional Air Targets, GIRAFFE AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations. bAMse with GirAffe AMb – A winninG coMbinAtion.

Function operating tiMe arena

Air defence 24/7 worldwide


Artilleri-Tidskrift

Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad. Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO, tel 0226-121 09, E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 LINKÖPING, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se

Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 2 2011

Årgång 140

Innehåll

Redaktören har ordet........................................................................... 2 Excalibur satte nytt längdrekord......................................................... 3 Norska Vintaqs II, något för Sverige?..................................................4 Bengt Andersson Några tankar om teknisk tjänst........................................................... 8 Mikael Dahl Teknisk tjänst bidrar till förbandets tillgänglighet...........................12

Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt

Danskt företag levererar nytt system för gemensam lägesbild ....16

representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet.

Per Fredriksson

Redaktionsadress:

Ny container för vädersondering ....................................................19

Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till

Ordförandeskifte ................................................................................21

Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS)

Seminarium med dramatiska berättelser..........................................22

Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 035-266 36 01

Omslagsbild: Ordförandeavlösning i föreningen. Torbjörn larsson (t.v.) avgår och Anders Callert (t.h.) går på. Layout: Bert-Olof Lax

ISSN 004 – 3788

Artilleri & Luftvärn

Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören.

1


Varför tar ni inte chansen?

Redaktör Stefan Bratt har ordet

Ibland är det bästa att inte öppna munnen och torgföra sina åsikter, åtminstone inte för en större skara åhörare eller som i detta fall läsare, men jag kan helt enkelt inte hålla truten längre. För sanning och säga så är jag rejält besviken. Besviken på er medlemmar i Stockholmsområdet som inte tog chansen att delta i vare sig årsmötet eller Artilleriklubbens tredje gemensamma seminarium med kollegorna i Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk Förening. Även om det inte var flerstjärniga generaler som äntrade talarstolen anser jag att seminariekommittén gjort sitt bästa för att hitta en samling mycket kvalificerade föreläsare. För att nämna ett exempel - en kompanichef som mycket livfullt och initierat berättade om ett antal olika händelser när hans soldater var inblandade i strid med fiender i Afghanistan. En av dessa strider har vi dessutom mer detaljerat skildrat i en av AT:s tidigare utgåvor. Visst, arbetslivet är ansträngt för de som yrkesarbetar och det kan vara svårt att komma loss. Det har jag förståelse för. Det jag inte riktigt begriper är att de facto har ett tämligen stort antal av våra medlemmar lämnat yrkesli-

2

vet bakom sig och därmed skulle ha tid över för att delta i såväl årsmöte som seminarium. Särskilt när dessa aktiviteter genomförs samtidigt och i en större stad som Stockholm. Tack och lov var inte vare sig årsmöte eller seminarium barskrapat på medlemmar men numerären var sannerligen i minsta laget och långt ifrån godkänt. Nog skulle vi kunna som enskild förening samla en skara på hundra deltagande medlemmar. De som var på plats fick i alla fall höra på ett antal högintressanta och aktuella föreläsningar, som du kanske kan läsa en kortare summering av i detta nummer. Jag vill också passa på att tacka för ett gott och givande samarbete som jag i egenskap av redaktör haft med vår ordförande Torbjörn Larsson. Torbjörn har nu lämnat över ordförandeklubban till Anders Callert, nuvarande chef för Artilleriregementet och jag hoppas naturligtvis att de goda relationer som finns mellan styrelsen och Artilleri-Tidskrift ska bestå. Redaktionen ber att få önska alla medlemmar en trevlig sommar!

Artilleri & Luftvärn


Excalibur satte nytt längdrekord Onsdagen den 11 maj i år sattes nytt svenskt rekord i längdskjutning med eldrörsartilleri. På Älvdalens skjutfält avfyrades från en Archerpjäs sex skott på 46, 1 kilometers avstånd. Projektilerna som sköts var artillerigranaten Excalibur.

Det var i samband med FMV:s verifieringstester av den svensk-amerikanskutvecklade Excalibur som räckviddsrekordet gjordes. – Trots det långa avståndet detonerade alla granater precis där de skulle. Det visar att precisionen är exakt så bra som det är tänkt, säger Joakim Lewin, chef för indirekt eld-enheten vid FMV. Syftet med testerna var att verifiera den minsta och största räckvidden, men också att kvalificera Excalibur för Archersystemet. FMV skrev i december 2002 på ett avtal med USA om gemensam utveckling av Excalibur. Bakgrunden var en beställning från den svenska Försvarsmakten om utveckling av förmågan till precisionsbekämpning.

Överlämning i år – Efter räckviddstest och kvalificering i Archer återstår ett arbete kring systemsäkerheten. Efter det kommer

Artilleri & Luftvärn

FMV kring årsskiftet överlämna den första beställningen av Excalibur till Försvarsmakten, berättar FMV:s projektledare, Michael Helander. Förutom BAE Systems Bofors har amerikanska Raytheon Missile Systems deltagit i arbetet på 50/50-basis. Raytheon har svarat för den navigerande delen, medan Bofors ansvarat för flygkroppen, verkansdelen och basen samt den ballistiska förmågan.

brigadchefen för I 19, överste Torbjörn Larsson sin glädje över att Sverige fått värdskapet för IAS

En Archerpjäs på Älvdalens skjutfält avfyrade sex Excaliburgranater vilka briserade på 46,1 kilometers avstånd. Foto: Anders B Nyström

3


Norskt sensorsystem visades i Boden T.h.Teleskopmasten till Vintaqssystemet som bär flera olika sensorer.

I samband med International Artillery Symposium i höstas (IAS 2010), visades för första gången i Sverige det norska sensorsystemet Vingtaqs II monterat på en norsk demovagn av typen CV90. Vingtaqs II som tillverkas av Vinghög, är ett eleverbart, fordonsburet sensorsystem för lokalisering, lägesbestämning och övervakning. Vingtaqs II löser i samma konfiguration uppgifter inom hela ISTAR. Vinghögs, numera chef för Rheinmetall Sweden, förre A 9-artilleristen Gunnar Andersson berättar mer om systemet.

”If you know the enemy and know

yourself, you need not fear the result of a hundred battles… Sun Tzu’s ord ger kanske en bättre innebörd idag än någonsin tidigare då det fragmenterade stridsfältet med lika inslag av kombattanter och icke kombattanter ställer oerhörda krav på informationsinhämtning och precision i den information som levereras till

4

beslutsstödsystem och bekämpningssystem. Kraven på information om positionering och identifiering av bekämpningsvärda eller i övrigt intressanta mål är de samma, oavsett om insatsen gäller plutons strid eller verkansinsats med intelligent artilleriammunition (Excalibur). Om informationen inte är riktig eller kommer fram för sent kan förutsättningarna för framgångsrik insats minska avsevärt. Då denna informationsinhämtning allt som oftast inte är statisk måste förmågan till att inhämta in-

Artilleri & Luftvärn


formation kunna följa med i stridsenhetens rörelse, vilket är liktydigt med fordonsburet krav (gärna samma plattform som övriga stridsenheter nyttjar för att minimera logistiska belastningar).

Norge köpte 2006 Norge inledde anskaffning av fordonsburet sensorsystem för fem år sedan i och med köpet av Vingtaqs I, föregångare till nuvarande system. Systemet integrerades på M113. Detta system hade, till skillnad från Vingtaqs II, bland annat kortare masthöjd och saknade integrerad markradar. Att kombinera dag - natt sensorer med markradar och ett integrerat stridsledningssystem (exempelvis Stridsledning Bataljon, SLB) i en mobil plattform ger Vingtaqs II de egenskaper och den prestanda som krävs för att kunna agera i rollerna lägesbestämning (för bekämpning med styrd precisionsammunition), rekognoscering samt övervakning. Vingtaqs II består av följande huvudenheter: • Sensorhuvud med sensorenheter. • Sensorhuvud-sid-och-höjdriktning • Servoenheter. • Teleskopmast med elevationsservoenhet. • Mekaniskt interface till fordon. • Elektriskt fordonsinterface. • Operatörsmodul (PC-Skärmar). • Trefot för fjärrmanövrering.

Artilleri & Luftvärn

I systemet ingår också interface mot ledningssystem. Detta medför att data och information som genereras av Vingtaqs II kan presenteras direkt i ledningssystemets MMI och därmed också distribueras över nätverket till övriga (i ledningssystemet) anslutna enheter. Vingtaqs II kan eleveras till en höjd av cirka sex meter ovan mark och innehåller följande sensorsystem: Dagkamera med en räckvidd om 31 km för upptäckt och 15 km för identifikation. Termisk kamera, 18 km upptäckt, 5,5 km identifikation. Markradar, upp till 48 km räckvidd för mark/ sjömål och med möjlighet att detektera egen artillerield. Övrig utrustning/sensorer: • Laserpek. • Laseravståndsinstrument (upp till 40 500 m). • Navigeringsenhet (noggrannhet bättre än 1 mils). • GPS.

Ett av de första multisensorsystemen Navigationsutrustningen presenterar kontinuerligt det aktuella felestimatet (CEP, LEP), vilket underlättar insats med GPS eller laserstyrd ammunition med krav på minsta precision. Dessutom är det möjligt att integrera den LTDi – Laser designator,

5


som dessutom medför möjlighet att kunna gruppera sensorenheten skilt ifrån fordonet (upp till ca 60 m) på trefot.

Under IAS 2010 i höstas visades för första gången i Sverige det norska sensorsystemet ”Vingtaqs II” monterat på en norsk demovagn av typen CV 90. Här en bild på vagnens interiör.

Motorstyrt

som anskaffas till Försvarsmakten, genom en mekanisk clip-on lösning. Då mastmonterade, fordonsburna sensorsystem utsätts för störningar både i form av fordonsvibrationer och vind, kan detta medföra svårigheter i att generera eller tolka presenterad information. Detta problem minimeras i Vingtaqs II genom gyrostabilisering av sensorhuvudet och även digital bildstabilisering vilket dessutom medför att systemet kan användas under framryckning i lägre hastighet. Vingtaqs II är ett av de första multisensorsystemen på marknaden som erbjuder både radar och sensorpaket i en integrerad lösning för att kunna erbjuda väder och dygnsoberoende informationsinhämtning från en och samma plattform och

6

Hela sensorhuvudet är motorstyrt, vilket ger en taktisk fördel vid situationer då det inte är möjligt eller önskvärt att exponera besättning/fordon för direkt påverkan – till exempel gruppering i bebyggelse. Vingtaqs kan då med enkla handgrepp av besättningen demonteras från mast, delas i två arbetsbördor och monteras på trefot upp till 60 meter från fordonet och fortsatt fj ärrmanövreras från skydd inuti fordonet. Denna gruppering sker på mindre än fem minuter. Operatörsmässigt kan systemet skötas av en man och två skärmar där den ena presenterar radarbild och den andra utgör MMI och BMS. Systemet möjliggör lagring av video och stillbild på extern flyttbar hårddisk i upp till 24 timmar baserat på en lagringshastighet av en gb/timma. Samtliga funktionaliteter kan styras från en joystick, tangentbord eller via pekskärmar.”

Artilleri & Luftvärn


A Global Military Supplier

Aim and hit

Situational awareness

Reduce collateral damage

Protect own troops

Complete supplier - Full system flexibility - Combines new with old - CLS Vinghøg AS - a part of Simrad Optronics group is today the largest defence company in Norway without government ownership. We have more than 60 years of experience, and exports to more than 40 countries world wide. Through a combination of an innovative R&D department and diversification into new areas, Vinghøg has developed a range of new products that are world leading in their areas. Vinghøg will use this opportunity to thank the Swedish Army for trusting us with the delivery of two Mortar Vingpos concept systems for evaluation, the FOI2000 Forward Observer Instrument and the future delivery of TYR - The Man Portable Laser Designator.

www.vinghog.com Artilleri & Luftvärn

7


Några tankar om teknisk tjänst

Våra förband har idag ett allt ökande teknikinnehåll när det gäller såväl omfattning som komplexitet. Ingenting pekar på att den trenden inte skulle fortsätta, säger logistikinspektören Bengt Andersson

8

Generalmajor Bengt Andersson, logistikinspektör, konstaterar att allt större krav ställs på den tekniska tjänsten och dess medarbetare. Försvarsmaktens tekniska system blir allt färre men samtidigt blir det viktigare att de fungerar när läget numera till större delen är skarpt. Men teknikerna kan inte hålla igång systemen utan att reservdelsförsörjning eller manualer finns tillhands, konstaterar generalen.

Våra förband har idag ett allt ökande teknikinnehåll när det gäller såväl omfattning som komplexitet. Ingenting pekar på att den trenden inte skulle fortsätta. De tekniska systemen omsätts också i högre takt än tidigare. Tekniken ligger i flera fall i yttersta framkanten. Det borde alltså finnas en spännande framtid i Försvarsmakten för den teknikintresserade! Resurserna är som bekant begränsade och även logistikområdet behöver medverka till de ganska omfattande besparingar som planeras.

Samtidigt är de kvalificerade system som ingår i våra förband i allmänhet fåtaliga. Av det följer ett ökat beroende av att dessa system verkligen fungerar när läget är skarpt. Förvisso blir många tekniska system med teknikutvecklingen nuförtiden mer robusta men vi tar också många gånger till oss oprövad teknik därför att önskan om det senaste (alltför?) ofta vinner gehör. Och då, när det plötsligt står still, - ropar alla på teknikern! Teknikern, utan tillgång till det ännu inte levererade kretsschemat, förväntas ändå få liv i sakerna bums. I sådana lägen tillmäts teknikern egenskaper som närmast tangerar det religiösa området.

Mer samarbete med näringslivet I Försvarsmaktens utvecklingsplan (FUP) anges att prövning av offentlig privat samverkan (OPS) ska intensifieras inom logistikområdet under de närmaste åren. Syftet med detta är att se om det finns områden där det är rationellare att öka omfattningen på samarbetet med näringslivet. Rationaliteten kan till exempel ligga i att man kan få tillgång till ny kompetens eller att kompetenser och infrastruktur delas med näringslivet så att inte alla parter behöver ha en egen sådan,

Artilleri & Luftvärn


vilket oftast är kostnadsdrivande. OPS-prövningar inom logistikområdet får naturligtvis effekter även för den tekniska tjänsten. Att en verksamhet ska prövas för en sådan konkurrens, betyder dock inte att en momentan lösning för all tid blir den valda. Att korrekt värdera när vi ska välja att utföra produktionen med egna medel eller köpa tjänsten, är den stora utmaningen. Försvarsmakten behöver därför alltid ha kompetens för att mäta och värdera tänkbara vägval. Ska vi fortsätta med en viss externt upphandlad tjänst eller återta verksamheten i egen regi? I synnerhet i en ganska stor och komplex organisation som Försvarsmakten finns

många hänsyn att ta kring OPS. Förändringar inom vissa områden är dock svårare att genomföra än andra. Det blir tyvärr inte alltid de mest kostnadseffektiva lösningarna som vi praktiskt genomför. Utöver att vi kan spara kostnader genom ett utökat samarbete med näringslivet skapas möjlighet för förbanden att fokusera på den väpnade striden. Man tyngs inte ned av stora resurser för genomförandet av den tekniska tjänsten. Men nyttjandet av andra metoder för att lösa delar av främst det bakre underhållet kräver ett nytt tankesätt och kompetens för att kunna reglera åtaganden via avtal och kontrakt för att rätt tjänst ska levereras i rätt tid och på rätt plats. Teknik- och marknadsutvecklingen driver fram lösningar mot inbyggd logistik i systemupphandlingar. Det kan innebära att avtal skapas där vi köper en överenskommen drifttillgänglighet. Ett sådant förfarande kan naturligtvis medföra minskade kostnader, såväl på kort sikt som i ett livscykelperspektiv. Men det är inte utan invändningar. Hur hanteras behov av avhjälpande underhåll i insatssituationer där inga avtal förpliktar leverantören? Hur planerar vår logistikorganisation det långsiktiga kompetensbehovet av tekniker?

Nya scenarier Den enskilt största påverkan på den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten är det nya

Artilleri & Luftvärn

För den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten innebär systemet med anställda soldater i teknisk tjänst, som ska tjänstgöra 8-12 år, en helt ny resurs som måste användas på bästa sätt, säger, Bengt Andersson.

9


personalförsörjningssystemet. Den tidigare principen där hela landet skulle mobiliseras för att maximera resurserna inför hot om invasion skapade speciella förutsättningar för personalförsörjningen. Detta krävde att Försvarsmakten efter en mobilisering själv måste innehålla alla de funktioner som då inte fullt ut kunde försörjas från den civila delen av samhället. Ett tydligt exempel från den tiden är de fältbagerier som fanns organiserade. Idag med det nya personalförsörjningssystemet är scenariot ett helt annat. Vid ett hot mot landet är Försvarsmakten redan insatsberedd och ytterst få funktioner i det civila samhället kommer att påverkas då de tidvis anställda rycker in. Detta innebär att gamla synsätt måste omvärderas och det civila samhället måste stötta i de flesta funktioner där tidigare Försvarsmakten hade egen kapacitet. För den tekniska tjänsten och materielunderhållet medför detta också att de flesta civila verkstäderna kommer att vara opåverkade och därmed vara en stor resurs som kan användas för stöd till förbanden.

Soldater - en ny resurs För den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten innebär systemet med anställda soldater i teknisk tjänst, som ska tjänstgöra 8-12 år, en helt ny resurs som måste användas

10

på bästa sätt för förbandet men även för den enskilde soldaten. En soldat som inte får arbetsuppgifter som upplevs som meningsfulla har bara 3 månaders uppsägningstid som skiljer honom/henne från det civila livet. Stående förband som har sin materiel uttagen och i bruk, kommer också att behöva ta ett helt annat ansvar för materielen i framtiden. Erfarenheten visar emellertid att man är mer mån om omvårdnaden av materiel som man vet ska brukas av en själv om det blir allvar, vilket troligen är mycket positivt för den tekniska tjänstens utförande och anseende i insatsförbanden. Som följd av hur vi komponerar kommande materielunderhåll och tekniskt systemstöd kommer kompetenskraven att förändras. Morgondagens tekniker behöver förena förmågan att vara en kompetent utförare av teknisk tjänst med att vara en kompetent beställare av tjänster.

Oroande signaler I denna stund pågår arbeten med att hantera personalramar för förband, staber och centra. Det aktuella läget rörande numerären av tekniker är oroande och något jag engagerar mig i just nu. Ska man då satsa på teknikområdet som soldat och officer? Oaktat hur frågan om numerären kommer att landa kommer tekniker framgent att verkligen få jobba med kvalificerade och robusta system parat med front-end teknik inom många olika områden.

Artilleri & Luftvärn


The worlds leading provider of Remote Weapon Stations. Chosen by 16 nations with over 11 000 systems sold and 5000 systems in active service world wide.

WORLD CLASS – through people, technology and dedication Kongsberg Protech Systems P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: + 47 32 28 82 00 - Fax: + 47 32 28 88 80 Artilleri & Luftvärn E-mail: kps.marketing@kongsberg.com

www.kongsberg.com

11


Teknisk tjänst bidrar till förbandets tillgänglighet Major Mikael Dahl är chef för sektion G4 vid A 9 samt tillika regementets tekniska chef. Han är teknisk officer med stor erfarenhet av logistikhantering, speciellt teknisk tjänst inom bataljon samt brigads ram. Mikael Dahl funktionsleder och deltar aktivt vid utformning av teknisk tjänst samt teknisk organisation inom artilleriet och dess förband.

12

Den modernisering som nu sker inom artilleriet , sker till del tack vare införandet av pjässystemet Archer. Men Archer är en del av ett omfattande moderniseringsprogram, som starkt påverkar och berör Artilleriregementets tekniska tjänst, konstaterar förbandets tekniske chef, major Mikael Dahl. Artilleri-Tidskrift har bett Mikael Dahl att berätta om de utmaningar och förväntningar som förbandets tekniska organisation nu ställs inför. I och med införande av insatsorganisation 2014 införs för artilleriet en stor mängd ny materiel. Det handlar om fordonssystem som pansarterrängbil 203 med varianter, Rg 32 ”Galten”, splitterskyddade lastbilar, vädersonderingsutrustningar och ledningssystem. Listan kan göras lång. Stora delar av den tillförda materielen är av tekniskt avancerad typ varvid kravet på underhåll och en väl fungerande teknisk tjänst är ett måste. Naturligtvis ger ny materiel nya möjligheter varvid det behöver utvecklas ny stridsteknik och anpassning av taktik. Till detta måste

det sedan skräddarsys en fungerande logistik där den tekniska tjänsten är en stor del som om den inte fungerar i många fall blir helt gränssättande för verksamheten.

Många aktörer En leverans till försvarsmakten av de fyra första Archersystemen planeras under fjärde kvartalet 2011. Därefter planeras ett leveransuppehåll på ungefär åtta månader innan serieleveranserna av resterande system inleds. Anledningen till leveransuppehållet är bland annat att hitta barnsjukdomar och förbättringsområden hos systemet samtidigt som systemn garantikörs för fullt. Detta är en mycket viktig period ur ett teknisk tjänst-perspektiv. Det är här vi har möjlighet att påverka utformningen av serieleveransen så att tillgängligheten blir optimal samtidigt som underhållskostnaderna blir så låga som möjligt. För övrigt sträcker sig garantitiden sig i normalfallet cirka två år för att som längst kunna bli tre år beroende på driftsättning och drift. För att över tiden säkerställa en hög tillgänglighet anskaffas det två bataljonssatser med verktyg och reservdelar till Archersystemet samt att supportavtal tecknats – hur hela bil-

Artilleri & Luftvärn


den av underhållet av Archersystemenskallse ut i ett livscykelperspektiv är dock inte, för tillfället, till hundra procent klart. Den tekniska tjänsten på ett system som Archer kommer att ha många aktörer inblandade. Förutom bataljonernas egen tekniska personal även t.ex. Teknikkontor, FMLOG, FMV, Industri, FMTS samt samordning med Norge. Detta är samarbetspartners som på olika sätt skall bidra till att ge en god tillgänglighet hos systemen. Att sedan Archersystemet innehåller mängder med mjukvaror som ställer stora krav på konfigurationshantering och styrning av dessa gör detta än mer komplext.

Teknisk tjänst i insatsorganisationen Intagande av en fastställd IO 14 med 91 och 92 Artilleribataljonerna blir nästa steg i utvecklingen av det nya artilleriet. Inom ramen för IO 14 vid artilleribataljonerna finns, ”på papperet”, resurser för en väl fungerande teknisk tjänst både materiellt och

Artilleri & Luftvärn

personellt. Avseende artillerispecifik materiel är vi absolut unika i Sverige varvid extra resurser för genomförande av teknisk tjänst på denna materiel finns inbyggd i bataljonerna. Beträffande generell materiel är vi liksom många andra beroende av logistikbataljonerna och dess ingående delar ur teknisk bataljon. Mångfalden av generell materiel är ett annat område som försvårar uppbyggandet av en teknisk förmåga då numerären på olika underhållsutrustningar stiger kraftfullt, vilket leder till en mycket stor mängd materiel vid t.ex. Repplutonen. Förmågedjupet för teknisk tjänst och artillerispecifik materiel är ytterst viktig då detta måste säkerställas från A 9 sida vid upprättande av sammansatta enheter av typen Artillerienhet som skall kunna uppträda både nationellt och internationellt. Synergieffekter kommer att kunna nås genom samordning med Norge som i och med anskaffning av Archer även anskaffar liknande utrustningar för bedrivande av teknisk tjänst på systemet Archer. Detta bådar

13


Minsprängd Patgb 203 i Afghanistan, vilket förutom personalskador genererat ett svårt omhändertagande, materielundersökning samt ett omfattande behov av avhjälpande underhåll. En väl fungerande teknisk tjänst är ett måste i de fall vi har ett fåtal exklusiva system.

gott för att kunna lösa ut en samordning av lösandet av teknisk tjänst på både främre och bakre nivå. Helt enkelt kommer det dock inte att vara i allmänhet då kraven på systemsäkerhet normalt gör en samordning svår.

Rekrytering och kompetensutveckling Andra områden som vi förväntas samordna är den tekniska utbildningen av både officerare och annan teknisk personal som t.ex. mekaniker. Inom detta har försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) ledarrollen som bl.a. kvalitetssäkrare av utbildningen. FMTS har ett påbörjat samarbete med Norges motsvarighet.

14

Anställning av soldater som skall bli mekaniker och systemtekniker och uppfyllnad av organisationen med tekniska officerare är en annan utmaning och även en fantastisk möjlighet. Förutom kraven på en lyckad rekrytering och därtill anpassad kompetensutveckling så skall det därefter produceras teknisk tjänst på den främre nivån på en helt annan nivå än vad vi är vana vid det gamla värnpliktssystemet. Att producera teknisk tjänst i en större omfattning än tidigare är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för försvarsmakten, det är utvecklande och en stimulerande utmaning för all teknisk personal på förbandsnivån!

Artilleri & Luftvärn


Danskt företag levererar nytt system för gemensam lägesbild Jonas Olsson, Systematic och Stefan Bratt

Ett nytt system för gemensam lägesbild från bataljonsnivå till högsta, operationella stab är snart verklighet inom Försvarsmakten. Det är danska Systematic som genom ett flerårigt samarbete med FMV fått klartecken att bli leverantör av det nya ledningssystemet SWERAP (tidigare benämnt SWECCIS under utvärderingsperioden). Under de senaste åren har FMV arbetat med att skapa interoperabilitet mellan egna Command and Controlsystem (C 2) och system, som andra länder som skulle kunna ingå i ett gemensamt förband, använder. Eftersom det var mest logiskt att följa etablerade standarder i Nato och multilaterala interoperabilitets-programmet (MIP), studerade FMV marknaden för att hitta system som uppfyller dessa standarder. Ett arbete som resulterade i att ett mindre antal licenser av programvaran IRIS och SitaWare anskaffades för test och utvärdering.

Artilleri & Luftvärn

I samband med att den Nordiska stridsgruppen, NBG 08, upprättades levererades också ett begränsat antal av Systematics produkter till bland annat Högkvarterets Insatsledning. Sedan dess har IRIS och SitaWare utgjort en del av de program som används under pågående missioner under benämningen IS SWERAP/SWECCIS. Anskaffningen av IRIS och SitaWare har skett via ett så kallat enterpriseavtal, vilken innebär att Försvarsmakten ges tillgång till obegränsat antal licenser. Dessa kan användas inom alla typer av förband och enheter. IS/SWERAP har redan varit operativt i samband med stabsfartyget HMS Carlskronas insats i EU-ledda Atlanta-mission.

Förlängning av Outlook IRIS kan enkelt förklaras som en förlängning av Outlook med militära adress-, prioriterings- och klassifikationsmöjligheter. IRIS har ytterligare ett antal andra användningsområden i egenskap av en webbaserad portal. SitaWare Headquarters är kärnan i all plnering inom en stab. Förutom gemensam lä-

15


Med den danska mjukvaran SitaWare har Försvarsmakten nu fått ett system som omfattar alla väsentliga krav för planering, lägesbild och ledning. Systemet innebär att enskild bataljonschef kan leverera en gemensam, digitallägesbild som högsta ledning kan ta del av i realtid, vilket skapar en stor flexibilitet och unika planeringsförutsättningar.

gesbild finns det en så kallad sömlös koppling mellan de enskilda produkterna som medger att olika dokument, till exempel planer, kan delas inom en stab men även mellan olika staber oavsett nivå. Mjukvarans öppna arkitektur gör det enkelt att utöka programmet med speciella funktioner som planläggning av indirekt eld eller CAS-uppdrag. SitaWare Battle Management är ett system som riktas mot alla typer av manöverförband. Battle Management ger, förutom positioner på egna och rapporterade enheter, också möjligheten att läsa order som sänds från SitaWare HQ, skapa egna order och skisser

16

samt sända dessa till högre staber och/eller DUC. Systemet kan användas tillsammans med olika sensorer och kan integreras i olika fordonstyper och med olika radiosystem. SitaWare Track Server är ett program för att samla och hantera information och positi ner från en mängd olika system, till exempel kan Track Server automatiskt ta emot flygkorridorer. Lokala protokoll som används är enkla att införa i systemet.

Användes under Viking 2011

I samband med den under april genomförda

Artilleri & Luftvärn


Med hjälp av SitaWare Battle Management får användaren inte bara en lägesbild, utan också infromation om statusen på hans ingående enheter.

webbaserade övningen Viking 11, användes krigsspelsmjukvaran CATS TYR som integrerades med SitaWare. Den simulerade information från TYR låg då till grund för

Artilleri & Luftvärn

den planering och genomförande som gjordes i SitaWare av övningsdeltagarna.

17


SitaWare Track Server utgör en del av stridledningssystemet IS/SWERAP och är ett verktyg för att ge överblick över alla typer av enheter som finns i ett operationsområde. SitaWare Trackserver hanterar information från olika ledningssystem, vilket innebär att hela lägesbilden med flyg, sjö och mark, militärt som civilt är samlat på ett system.

Swerapp kommer att innebära stora effektivitetsvinster i stridledningssystemet. T ex kan till exempel, planer delas inom en stab men även mellan olika staber oavsett nivå.

18

Artilleri & Luftvärn


Ny container för vädersondering Per Fredriksson Vid skjutning med indirekt eld spelar väderförutsättningarna en stor roll för precisionen. Därför har mätning av vädret alltid varit av stort intresse i samband med indirekt skjutning. För att skapa större uthållighet för väderarbete införs nu två containerlösningar vid Artilleriregementet. Det är framförallt vind som påverkar granatbanan men även temperatur och luftfuktighet påverkar resultatet. Med dagens allt längre skjutavstånd blir påverkan större och behovet av exakt väderunderlag ännu viktigare. I Sverige har vi sedan ett antal år använt ett finskt system, tillverkat av Vaisala, för att sondera väder. Sonden, som sänds upp via ballong, sänder kontinuerligt väderdata i form av temperatur, luftfuktighet samt lufttryck. För att ta reda på vindrikt-

Artilleri & Luftvärn

ning och vindstyrka mäts sondens rörelse i lufthavet och det kan lösas på två sätt. Antingen används en GPS-sond som då skickar sin position i form av GPS-koordinater eller så väljs en RT-sond där sondens rörelse följs via en radioteodolit. Prestanda är i stort sett likvärdigt mellan de olika sonderna men vid användning av radioteodolit är man inte beroende av GPS-systemet. I armén finns idag sex stycken vädersonderingsutrustningar (VSU). Från början var alla system monterade på en ombyggd bandvagnskärra men behov finns att även få ett system med större uthållighet så därför har 2

Kapten Per Fredriksson är funktionsofficer inom teknisk tjänst vid Artilleriregementet i Boden. Ett av hans ansvarsområden är vädertjänst.

Det finns arbetsutrymme och övernattningsmöjligheter för två presoner i containern

19


stycken vädersonderings-containrar beställts av den franska containertillverkaren Daher. Tanken är att ”ombeväpna” två system från bandvagnskärra till container. Därigenom fås fyra lätta VSU-system med bandvagnskärra och två tunga system med container. I början av 2010 anlände containrarna till FMV och en första utbildning skedde på dessa i Enköping. Efter utbildningen transporterades containrarna till Boden för ytterligare prov och försök.

Uthållighet Ett problem vid täta vädersonderingar är förbrukningen av ballonghelium, vätgas är inte längre tillåtet att användas. I samband med sondering fylls väderballongen med heliumgas och en gasflaska räcker till 4-5 fyllningar, förbrukningen av helium är således hög vid täta sonderingar. I bandvagnskärran finns det möjlighet att medföra 4 gasflaskor vilket möjliggör 16 – 20 sonderingar. I containern har kapaciteten utökats och 10 gasflaskor kan medföras, vilket räcker till 40 – 50 ballongsläpp. Uthålligheten för personalen kommer också att vara högre då arbetsmiljön är betydligt bättre. Det finns arbetsutrymme för 2 personer och tanken är att en person ska sköta själva sonderingen och den andra ska ansvara för kommunikation. Det finns även två britsar för vila och tack vare koloxidlarm mm kommer det även att vara godkänt att sova i containern.

20

För att klara EMP-hotet (elektromagnetisk puls) är samtliga antenningångar filtrerade och luckor och dörrar EMP-tätade. Detta är en klar förbättring jämfört med det lätta systemet som är helt ”öppet”.

Ledning I det lätta alternativet är det dragfordonet som är bärare av radioapparater. I dagsläget är det möjligt att medföra två radio 180. Containern kan utrustas med två radio 180, en radio 195 för kortvåg, mobiltelefon, satellittelefon samt tråd- och TS-9000-anslutning. Detta medför goda möjligheter att sända sonderingsresultat till såväl skjutande förband som till väderinstitut för att bidra till prognoser (METOCC, SMHI etc.). Möjligheterna är också goda att ta emot prognoser för att kunna jämföra mot sonderingsresultat och därigenom få s.k. säkert väder. Det återstår en hel del arbete innan containern är färdig att överlämnas till armén. Bland annat måste dokumentation färdigställas, materielen registreras och reservdelar anskaffas. Under 2011 kommer containern att testas och utvärderas på ArtSS och leverans till försvarsmakten beräknas ske under 2011. Vi ser dock framför oss att få en container som på ett bra sätt uppfyller våra krav på en modern och bra plattform för vädersondering.

Artilleri & Luftvärn


Anders Callert tog över efter Torbjörn Larsson Efter dryga fem år som ordförande för Artilleriklubben har nu Torbjörn Larsson lämnat över ordförandeklubban till Anders Callert. I samband med årsmötet i maj avtackades Torbjörn Larsson. Ett årsmöte utan någon som helst dramatik. Desto mer dramatik återberättades av flera föreläsare när det gemensamma seminariet följde efter årsmötena. – Jag vill självfallet tacka dig, Torbjörn å styrelsen och övriga medlemmars vägnar, för det arbete och engagemang som du visat under dina år som ordförande för klubben. Vi tackar dig genom att överlämna dessa gåvor, deklarerade den nyvalde ordföranden, Anders Callert när några flaskor med ett rött innehåll bytte ägare. Även för uppdraget som vice ordförande skedde ett byte i samband med årsmötet. Ove Tirud, avgående ställföreträdande chef för Luftvärnsregementet avböjde omval och istället valdes överstelöjtnant Anders Svensson, blivande ställföreträdande chef för Lv-reg. Ny inom styrelsen är också överstelöjtnant Johan Pekkari från Artilleriregementet. I samband med den ekonomiska redovis-

Artilleri & Luftvärn

ningen var det också positiva tongångar från kassören Håkan Hörstedt. Artilleriklubbens ekonomi börjar bli allt bättre, mycket tack vare satsning på företagsmedlemmar. Årets resultat slutade på en förstärkning av kassan med 25 050 kronor. Artilleri- och Luftvärnstidskrift redovisar ett nollresultat men med den skillnaden att Artilleriklubben sedvanliga överföring av ekonomiska medel kraftigt reducerats jämfört med föregående år. Klubben hade vid årsskiftet 532 medlemmar varav 12 hedersmedlemmar. Redaktören för Artilleri-Tidskrift, Stefan Bratt förklarade också att han efterlyser fler artikelförslag med luftvärnsinriktning. Flödet av tips och förslag inom området för indirekt eld-funktionen har varit och är mycket gott, berättade redaktören. Under årsmötet premierades också major Stefan Hansson, materielsystemansvarig för artilleri i Försvarsmakten med John Lindnérs minnesmedalj.

Kassören, Håkan Hörstedt, sa i samband med den ekonomiska redovisningen att Artilleriklubbens ekonomi börjar bli allt bättre, mycket tack vare satsning på företagsmedlemmar.

21


Seminarium med dramatiska berättelser Major Christian Mariegaard (t.v.) från Danmark berättade att han förlorat 70 danska kollegor, vilket utgör en procent av de danska militärer som deltagit i Afghanistaninsatsen så här långt.

Artilleriklubben, Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk förening gemensamt arrangerande seminarium har nu blivit en tradition, då det tredje seminariet är genomfört. Knappa hundra deltagare fick under ett antal timmar den sjunde maj bland annat ta del av flera skildringar om vardagslivet i Afghanistan. Dramatiken i några föreläsningar var påtaglig. ”Varför måste vi få dessa föreläsningar från en förening utanför Försvarsmakten. Detta borde FM själv se till att arrangera!”, var en spontan kommentar från en seminariedeltagare. Ett nog så talande bevis för att seminariet med både svenska och utländska föreläsare, var uppskattat och hade ett högt kvalitativt innehåll. Överstelöjtnant Mikael Svartz var först ut och redogjorde detaljerat för det nuvarande innehållet i Arméns utvecklingsplan, AUP. Den stora utmaningen, enligt Svartz är att långsiktigt klara rekryteringen till de förband som ingår i Insatsorganisationen bortom 2015.

Nattliga eldöverfall Till höjdpunkterna under dagen hörde utan tvekan den svenska majoren

22

som var kompanichef för det förband som utsattes för ett nattligt eldöverfall av talibaner i trakten av Mazar-e-Sharif. – En lärdom vi gjorde efter överfallet var att de kunskaper och metoder som vi lär oss här i Sverige fungerar. Samtidigt vet vi att fienden är mycket bra på att taktikanpassa vilket vi själv måste ha i bakhuvudet hela tiden. En sådan taktikanpassning som majorens enhet konstaterade var att barn och kvinnor användes som levande skydd i samband med anfall. – Efter att en pluton råkat ut för en attack

Artilleri & Luftvärn


med dessa förutsättningar gjorde vi bedömningen att ingen situation skulle anses säker. Att det är viktigt att träna som den enskilde soldaten förväntas strida då du kommer att strida som du tränat, höll major Christian Mariegaard från danska armén med sin svenske kollega om. – I den danska armén har vi konstaterat att alla våra gamla lärdomar och utbildningsmetoder fungerar. Trots detta, berättade major Mariegaard att han förlorat 70 kollegor, vilket utgör en procent av de danska militärer som deltagit i Afghanistaninsatsen så här långt.

Danish arguments: Closing the terrorists training camps Less opium to the rest of the world Schools for girls = democracy Health clinics – less dead children Drinking water, infrastructure & electricity. Jounalists

Artilleri & Luftvärn

Major Christian Mariegaard från danska armén, t.v. på föreg sida, berättade om de danska argumenten, ovan, om varför Danmark är med i Afghanistan.

23


Artilleriklubben

Artilleritidskrift

Adress

Bankgiro 883-4278

c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 035-266 36 01

Prenumerationspriser

Inom Europa Utom Europa

250 kr per år 300 kr per år

Lösnummerpriser Ordförande

Överste Anders Callert Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Enkelnummer

85 kr

Dubbel-/Temanummer

110 kr

© 2011 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

Tänk utanför! Om vi inte tänker så, vore vi inget annat än vilket tryckeri som helst. Men nu är vi Rolf Tryckeri... och det är något helt annat.

www.rolf.se

24

Artilleri & Luftvärn


sandbeck.no

Reliable and Accurate Technology Securing the

With Nammo ammunition your soldiers are prepared when training suddenly becomes reality.

Future

www.nammo.com


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.