Artilleri & Luftvärn nr. 2 2010

Page 1

Artilleri & Luftvärn

Artilleri-Tidskrift Nr 2 • 2010


A Winning combinAtion Mobility, operAtionAl AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems built for rapid deployment units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles and rotary-wing aircraft, Unmanned Air Vehicle, and cruise missiles.

www.saabgroup.com

The Bamse AD fire units can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with GIRAFFE AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defence Units. In addition to locating traditional Air Targets, GIRAFFE AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations. bAMse with GirAffe AMb – A winninG coMbinAtion.

Function operating tiMe arena

Air defence 24/7 worldwide


Artilleri-Tidskrift

Utgiven av Artilleriklubben Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad.

Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 2 2010

Årgång 139

Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO, tel 0226-121 09, E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 LINKÖPING,

Innehåll

Redaktören har ordet............................................................................. 2 Claes Silfwerplatz Artilleri och Close Air Support med tydligt insatsfokus..................... 3

tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress:

Björn Isaksson Archer - ett flexibelt system.................................................................. 9 Johan Magnusson FMTS - Försvarsmaktens kugghjul i det logistiska systemet............ 14 Anders Nyström Artilleriregementet värd för internationellt symposium................. 20 Focus 2010 Bra samövning för luftvärnet och marinen........................................ 22

Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS)

Omslagsbild: Archer under eldgivning i Karlsborg vid markstridsdagarna 2009 Foto: Marcus Olsson, Försvarets Bildbyrå

Luftvärnsregementet Box 515

Layout: Bert-Olof Lax

301 80 HALMSTAD

Texter och bilder där inget annat anges är producerade och fotograferade av redaktör Stefan Bratt. Text ur tidskriften får användas om källa anges.

Tel 035-266 36 01 ISSN 004 – 3788

1


ÖB:s jakt på miljarderna!

Redaktör Stefan Bratt har ordet

”Har du fyra komma sju miljarder till övers någonstans?” Så skulle frågan kunnat ha formulerats från ÖB till chefen för Högkvarterets Produktionsledning. under våren har nämligen en miljardjakt pågått inom Försvarsmakten. Miljarder som ska finansiera Försvarsdepartementets och minister Tolgfors senaste nyck – inköp av ett taktiskt helikoptersystem. Att jakten kommer att sluta på ett, för minister Tolgfors, positivt sätt råder ingen tvekan om, det vill säga miljarderna vaskas fram. Frågan som är desto mer intressant är vilka materialprojekt som ges kalla handen? Av vad som hittills framkommit minskas ”ambitioner för utveckling av ledningssystem” samt ett marint projekt (stödfartyg) läggs helt på is. Om artilleriet och luftvärnet är i skottlinjen för dessa minskade ambitioner återstår att se. Uppgifter till AT säger i alla fall att uppgraderingen av artlokradarn ARTHUR inte kommer att hotas (AT återkommer i kommande nummer med en artikel om uppgraderingen).

Städat årsmöte Gud ske lov är det långt ifrån lika turbulent inom våra egna domäner i Artilleriklubben. Åtminstone är det min uppfattning sedan jag på plats bevittnat ett stillsamt årsmöte för några veckor sedan.

2

Glädjande nog fick jag ånyo i egenskap av redaktör och mina medarbetare ta emot fler superlativer för vårt arbete med att utveckla Artilleritidskrift (AT). Beröm som vi självfallet tackar ödmjukt för och som sporrar oss att framöver producera en än bättre tidskrift! Apropå utveckling skedde ett viktigt steg för AT:s vidkommande i samband med det senaste styrelsemöte. Då fastställdes AT:s Redaktionella koncept. Ett rättesnöre som nu redaktören och andra medarbetare ska hålla sig till för att Artilleriklubbens verksamhet ska utvecklas och vara fortsatt intressant för medlemmar liksom potentiella medlemmar.

Rättesnöre Av konceptetdokumentet (ta del av det i sin helhet på hemsidan) framgår bland annat att AT är en av Nordens få tidskrifter ämnad för att distribuera adekvat och aktuell information om utvecklingen av artilleri- och luftvärnsfunktionen inom respektive lands försvarsmakter, alltså inte enbart ett svenskt fokus. Tidskriften ska också förklara och reda ut nya begrepp, beskriva teknisk och taktisk utveckling inom respektive sakområde samt ifrågasätta och informera om Försvarsmaktens utveckling. Inte minst viktigt är rollen som opinionsbildare för utveckling/vidmakthållande av artilleri- och luftvärnsfunktionen.


Claes Silfwerplatz

Artilleri och Close Air Support med tydligt insatsfokus Överstelöjtnant Claes Silfwerplatz är chef för ArtSS

Verksamheten i Försvarsmakten genomgår en tydlig omsvängning mot att sätta insats i fokus. Kursändringen sker från ”strategisk timeout” och demonstratorer till förmån för förmåga till insats här och nu.

ras tekniskt och metodmässigt. Att ansvaret för de två komponenterna är delegerat till Artilleriregementet underlättar denna viktiga integrering.

Påståendet ovan är inte något påhäng på någon ny trend utan mer en återställning till vad som var i fokus under 80- och 90-talet, krigseller insatsförbandets användbarhet. Detta resonemang genomsyrar även inriktningen och verksamheten vid Artilleriregementet.

Eftersom en av komponenterna, CASförmågan, redan är insatt inom ramen för ISAF tydliggörs vikten av förmåga här och nu. Insatserna inom ISAF har resulterat i ett ständigt flöde av erfarenheter vilka påverkar utformning av organisation, materiel och metoder för de enheter som leder flygunderstödet, TACP-gruppen. Här har kompetensen att hantera erfarenheter eller ”Lessons Learned” ökat. Alla erfarenheter måste analyseras, ställas mot ett sammanhang och övervägas för att passa in i en helhet. Här har insynen i andra länders erfarenheter varit mycket värdefull. Genom att komplettera de svenska erfarenheterna från norra Afghanistan med erfarenheter från en avsevärt högre konfliktnivå i de södra delarna av landet är

Close Air Support Först vill jag kommentera begreppet indirekt bekämpning som används som ett samlingsbegrepp för Artilleriregementets ansvarsområden; indirekt eld och Close Air Support (CAS). Indirekt bekämpning motsvarar begreppet ”Fire Support” vilket används i doktriner eller manualer inom NATO eller USA. I internationella doktriner betonas vikten av att de två komponenterna integre-

CAS-förmåga inom ramen för ISAF

3


UAV-systemet Falken har fällt ut sin airbag inför landningen. Foto: Alexander Karlsson, Försvarsmakten/ Combat Camera.

det möjligt att skapa en välbalanserad helhet.

Erfarenheter från Afghanistan Erfarenheterna från Afghanistan visar att en högre konfliktnivå ställer krav på att komponenterna CAS och indirekt eld nyttjas samordnat för att lösa ut understödsbehoven. Våra nordiska grannar Norge och Danmark, nyttjar redan granatkastare för understöd men överväger även insatser med 155 mm artillerisystem. En händelseutveckling med ett framtida utökat svenskt behov av

4

understöd bedöms vara genomförbart eftersom Artilleriregementet sedan ett antal år tillbaka påbörjat ett antal åtgärder för att kunna hantera detta. Exempel på detta är - anpassningen av svenska reglementen till NATO-metodik, - deltagande i internationella övningar där NATO-metodik används, - framtagande av ett koncept för en allsidigt sammansatt artillerienhet av kompanis storlek, - utvecklandet av metoder för nytt-


TACP (KS 05) under samövning med amerikanskt flyg.

svenska och norska reglementen att utformas på samma sätt för att underlätta framtida insatser, övningar eller samordnad utbildning.

Gemensamma övningar med de nordiska länderna

Foto: Henrik Berger, Försvarets Bilbyrå.

jande av precisionsgranaten Excalibur och - framtagandet av ett valideringssystem för att kontrollera de uppställda operativa kraven. På samma sätt som för CAS så nyttjar vi andra länders inhämtade erfarenheter inom indirekt eld. Åtgärderna som beskrivs i ovanstående stycke sker i mycket nära samarbete med Norge. Genom det samarbetet underlättas vår harmonisering till NATO-metodik. En särskild arbetsgrupp är etablerad med uppgift att synkronisera svensk och norsk reglementsutveckling mot den gemensamma nämnaren, NATO-standard. På sikt kommer med största sannolikhet

Redan nu så deltar svensk personal och förband på gemensamma övningar med de nordiska länderna. Den nordiska artilleriövningen NAX, som genomförs årligen, har tydligt fokus de kommande åren på att träna de nordiska ländernas artilleriförband och CAS-enheter enligt NATO-metodik. NATO-övningen ”Cold Response” som årligen bedrivs i Nord-Norge ger oss möjlighet att öva personal och enheter inom ramen för en joint operation över brigadnivån. Här finns även möjlighet att ta till sig kunskap från nationer som Storbritannien, Nederländerna, Canada och USA. Med införandet av artillerisystemet ARCHER så är artilleribataljonsorganisationen i IO 14 utformad så att det är möjligt att avdela kompanienheter eller mindre efter det behov som finns inom en viss operation. Kompanienheten kan innehålla artilleri, granatkastare, eldledningsgrupper, TACP-grupper för ledning av flyginsatser, artillerilokaliseringsförmåga, vädersonderingsutrustning, logistik och ledning för enheten tillsammans med funktionsstöd åt högre chef vid underställande. ARCHER-systemet ger oss många fördelar

5


vid insats inom en operation liknande ISAF. De höga kraven på skydd för personalen under förflyttning och verkan är ett exempel. Den goda rörligheten medger att systemet kan följa och understödja rörliga operationer inom ett operationsområde. Den korta grupperingstiden gör att vår responstid från det att vi utsätts för överfall till motverkan av artilleri är kortare än 3 minuter. Vid en internationell insats är den personella numerären kostnadsdrivande. Eftersom ARCHER-systemet är helautomatiserat så går det att operera det med en tredjedel av den personal som krävs för Haubits 77B. Ett av kraven på systemet var en hög grad av autonomitet. Det innebär att en enskild pjäs kan understödja ett manöverförband utan tillförsel av extra ledningssystem. Genom Excaliburs precisionsbekämpningsförmåga ökar det svenska artilleriets användbarhet avsevärt. Andra nationer som nu använder Excalibur nyttjar systemet i situationer där minimal påverkan på tredje person är ett måste. I en urban miljö kan en okontrollerad insats få ödesdigra konsekvenser med inverkan på högsta politiska nivå. Med träffsannolikhet under 10 meter kan särskilt utpekade delar av en byggnadpåverkas, precisionen gör att andra delar av byggnaden påverkas mindre, och andra intilliggande byggnader är helt opåverkade.

6

Storleken på Excalibur-granaten (25 kg) gör att verkan kan skalas upp från en granat till fler granater beroende på effektkraven, något som är svårare med en 250 kg flygbomb. Granaten har visat sig mycket användbar i situationer där egna mindre förband på patrulluppdrag har hamnat i underläge och undsättning brådskar. Med förmågan kan understödet påräknas inom några minuter, inte sällan behövs understödet i urban miljö där minimal påverkan på tredje person är nödvändig samt att situationen kan innebär korta stridsavstånd och risken att träffa egna är stor.

Ny amerikansk standard Sverige har beslutat sig för att nyttja NATOmetoder vid insatser med CAS och artilleri. Inom CAS-området har STANAG 3797 hitintills följts vad avser krav på utbildning. Från hösten 2010 så har Sverige för avsikt att följa en ny amerikansk standard för CAS, JCAS MOA. Bakgrunden till den nya standarden är upptäckta brister för både utbildning och metoder inom den amerikanska försvarsmakten. Det har uppdagats skillnader mellan olika enheter vilka har resulterat i vådabekämpningar. Den nya standarden betonar vikten av särskilda utbildningsenheter som uppfyller en viss kvalitetsnivå vad avser bemanning. Vidare ingår det en uppföljningsorganisation som inhämtar erfarenheter från operations-


området och omsätter vissa delar till nya utbildningsmål vid utbildningsenheterna inför kommande insatser. För att säkerställa understöd av flyg inom ISAF så har Försvarsmakten hemställt till regeringen om att få certifiera sig enligt JCAS MOA. Artilleriregementets uppgift blir att upprätta en utbildningsenhet, benämnt FAC ”School House”. Vidare så kommer Sverige att representeras i den särskilda uppföljningsorganisationen för JCAS MOA, ett deltagande som kommer att tillföra oss många nya erfarenheter inom området. Inom artilleriområdet finns inte samma tydliga krav på certifiering och uppföljning av de ingående enheterna. Trots detta så genomför Artilleriregementet en årlig valideringsövning (Fire Fox) av samtliga eldledningsgrupper inom Försvarsmakten. Valideringen syftar till att kontrollera att en lägsta nivå upprätthålls för respektive grupp. En eventuell framtida insats med artilleri bör på motsvarande sätt bygga på motsvarande kvalitetskrav som de för CAS. Det finns inget självändamål med ett certifieringskrav men det tydliggör vilken kvalitetsnivå som olika enheter besitter. En chef som understöds är medveten om att den aktuella enheten kan leverera det understöd som krävs på ett rätt och säkert sätt. Fire Fox utvecklas kontinuerligt för att förbättra valideringsmetoderna och inarbeta nya viktiga detaljer. Exempelvis så har övningen utvecklats från

ren eldledningstjänst till att även inkludera kompaniartillerichefens roll som stöd till en manöverkompanichef vid understöd av både mekaniserad strid och avsutten strid.

Grk behövs som batart Jag vill verkligen betona granatkastarnas roll. Hela paletten av system; CAS, artilleri och granatkastare, krävs för att möjliggöra manöverchefernas understödsbehov. Granatkastarna utgör manöverbataljonschefen eget bataljonsartilleri med vilket han alltid har egen handlingsfrihet. Han kan med bataljonsartilleriet täcka de mest akuta understödsbehoven direkt. För att uppnå större verkan eller nyttja förmågor som precisionsbekämpning kan manöverbataljonschefen efterhand tilldelas artilleri eller CAS. Detta ställer särskilda krav på att de tre komponenterna har harmoniserade metoder, så långt som möjligt samma typ av utrustning för ledning och slutligen att det tränas och övas att använda systemen integrerat. Artikeln refererar mycket till insatserna i Afghanistan. Det är dock viktigt att vi inte nu bygger en funktion som bara är anpassad mot en motståndare som återfinns i Afghanistan. Vi måste skapa enheter, metoder och system som kan hantera andra typer av konflikter. Kriget i Georgien 2008 visar på vikten av att kunna möta en teknologiskt likvärdig eller mer avancerad motståndare. Förmågor som artilleribekämpning med artillerilokaliseringsradarn ARTHUR blir här

7


en mycket viktig komponent. Konflikten i Georgien visar även på vissa brister i nuvarande arsenal. Ett exempel är bristen av en fungerande taktisk UAV med möjlighet att upptäcka mål på djupet av motståndarens gruppering. Här finns det ett behov av att återta kompetensen för att genomföra bekämpning med stöd av UAV:er, detta när en taktisk UAV tillförs Armén. Det borde tydligt framgå att det krävs mycket av personalen vid Artilleriregementet för

att leverera det som efterfrågas och kan bli efterfrågat imorgon. För att kunna leverera det som efterfrågas måste vi ha en sådan flexibilitet att nya erfarenheter kan inarbetas på ett snabbt och effektivt sätt. Jag har i artikeln försökt beskriva vikten av kvalitet i det vi levererar. Trots ett högt tempo för leverans så får vi inte lura oss själva och göra avkall på kvalitén för den produkt vi levererar.

Granatkastarpluton ur 41. mekaniserade bataljonen P4. Foto: Alexander Karlsson Combat Camera

8


Björn Isaksson

Archer - ett flexibelt system Ett delmål på vägen blir att det redan sommaren 2012 finns ett ARCHERkompani med fyra system klara för insatser såväl nationellt som internationellt. När nu äntligen seriebeställningen av 24 ARCHER- system till Sverige och lika många till Norge är undertecknad kan A 9 i Boden på ett långsiktigt sätt på allvar starta processen med att utforma de två insatsbataljonerna (91:a och 92:a) som vardera skall utrustas med 12 system. Ett delmål på vägen blir att det redan sommaren 2012 finns ett ARCHER-kompani med fyra system klara för insatser såväl nationellt som internationellt. Mycket arbete återstår dock innan vi är där, inte minst att anställa och utbilda personal till de två artilleribataljonerna. Som bekant avskaffas systemet med allmän värnplikt och ett anställt och insatsberett förvar skall upprättas. Det initiala arbetet med detta visar dock på ett stort intresse för att anställning i Försvarsmakten, exakt hur det hela kommer att lösa sig har vi svaret på först inom cirka 2-3 år.

ARCHER-systemet kommer med sin breda ammunitionsportfölj vara väl lämpat och rustat för att delta vid internationella insatser i olika konfliktnivåer. Systemets förmåga att genomföra bekämpning av såväl mjuka ytmål, hårda/bepansrade mål som precisionsbekämpning kommer att innebära att den understödde taktiske chefen kommer att förfoga över ett synnerligen flexibelt system.

Major Björn Isaksson vid Artilleriets Stridskola är projektledare för ARCHER och Försvarsmaktens projektledare för införandet av Archersystemet.

Högt tempo Vidare medger systemets långa räckvidd på 40 km med spränggranater och upp till 50 km med precisionsammunition, kombinerat med ett högt tempo avseende gruppering och uppbröstning, att ARCHER i de flesta scenarion kan uppträda både på ett rörligt och statiskt stridstekniskt sätt. ARCHER- systemet kommer, tack vare samarbetet med Norge, att ha ett helt nytt förfaringssätt att utföra elduppdrag av varierande sort. I och med att Haubits 77Bsystemet går i graven så försvinner även vårt traditionella sätt med eldledningskedjan:

9


I ARCHER-systemet ingår förutom pjäserna även utrustning för ammunitionshantering, utbildning och underhåll. Foto: Marcus Olsson Försvarets Bildbyrå

Dart 380 hos eldledaren, formathantering via en PC-dart i stabsmiljö på en till två nivåer, vidare till en SKER (skjutelementräknare) för att slutligen hamna i en pjäspresentationsenhet vid pjäsen. Detta ersätts med ett med Norge gemensamt eldledningssystem för bekämpningsledning, vilket innebär att ett enligt STANAG fastställt sätt att genomföra elduppdrag införs. Detta ger vid handen att vi blir väsentligt mer internationellt kompatibla än tidigare. Detta nya sätt att genomföra elduppdrag kommer stegvis att införas i hela Försvarsmakten och kommer när det är helt infört att förenkla hela bekämpningsledning-

10

en, inte minst vid internationella insatser. Här återstår dock en del utvecklingsarbete som leds av norsk försvarsindustri, med gemensamma arbetsgrupper bestående av officerare från Sverige och Norge. Redan vid leveransen av de första seriesystemen hösten 2011 skall vi påbörja införandet att detta nya eldledningssystem.

Precisionsbekämpning Minst lika intressant som pjäsutvecklingen i sig själv så är ammunitionsutvecklingen egentligen det som ger systemets dess potential. I och med den redan på haubits 77 B-systemet införda BONUS-granaten får


vi en mycket bra förmåga att genomföra bekämpning av bepansrade och hårda mål. Skjutningar som genomförts vid införandet av denna granat gav ett mycket bra resultat och den lever mer än väl upp till de kravställda målen, träff med 1/3 av skjutna substridsdelar. I varje granat finns det två substridsdelar. Precisionsbekämpning kommer att utföras med den tillsammans med USA utvecklade EXCALIBUR-granaten. Den är införd i US Army och kommer i och med ARCHER-systemets införande att införas i Försvarsmakten. Kravet på denna granat är träff inom CEP 1 10m vilket den i de flesta av de skjutna skotten lever upp till. Granaten styrs via kontakt med GPS-satelliter vilket ger den dess precision. Kommande utvecklingssteg tillsammans med den leverantör i USA som ”vinner” kontraktet, det finns för närvarande två tänkbara leverantörer, skulle kunna vara möjligheten att kommunicera med en granat som redan finns i banan och ge granaten nya målkoordinater. Detta skulle även innebära att det finns möjlighet att avbryta ett pågående elduppdrag i ett sent skede.

Ytmålsbekämpning Från haubits 77-systemet kvalificerar vi till ARCHER-systemet även in spränggranat 77A samt spränggranat 77B basflöde (BFL) vilka vi kommer att använda till bekämpning

av mjuka ytmål. Den nya eldledningsmodulen medger möjlighet att på ett mycket bra sätt förändra skjutförfarandet och mönster för hur nedslagen av de i elduppdraget skjutna granaterna skall spridas vilket ger oss en bättre verkan än tidigare. Utvecklingen av de nya modularladdningarna med lågkänsligt krut inte hinner bli klar till de första serieleveranserna hösten 2011. Vi kommer därför inledningsvis att använda det tyska modularladdningssystemet DM 72. Systemet finns redan i det norska försvaret, vilket innebär en förkortad och förenklad inkvalificering i ARCHERsystemet. DM 72 kommer att ge oss minst sex olika V0- lägen som kan utökas med tillförsel av en tilläggsburk. Denna tilläggsburk ser även till så att ställda räckviddskrav, inte minst med EXCALIBUR-granaten uppnås. Minsta och kortaste skjutavstånd med DM 72 laddningarna med spränggranat och BONUS blir 5 – 40 km och med EXCALIBUR 50 km.

Tändrör Både BONUS- och EXCALIBUR-granaten har egna induktiva tändrör vilket gör att dessa två granater är temperbara via pjäsdatorn från hytten. För att möjliggöra tempering av spränggranaterna så kommer vi studera ett nytt induktivt tändrör som är programmerbart i tändrörsprogrammeringsstationen som kommer att sitta i 1) CEP: Circular Error Probable.

11


granatmagasinet på pjäsen. Tidsplanen för dessa tändrör är dock inte fastställd.

standard 1 – 2 – 3, där 3 är den högsta nivån. Pjässystemet kommer att i sitt mest utrustade läge ha skyddsnivå 3 för överlevnad samt Skydd skyddsnivå 2 för rörlighet och verkan. När man Först lite utbildning: när man talar om utvecklar skyddsnivån/-erna så är det alltid en skyddsnivåer delar man in detta i överlev- balansgång mellan skyddsnivå och vikt, vilket nad, rörlighet och verkan. Med överlevnad även har satt begränsningar vid utvecklingen. handlar det uteslutande om personalens För skydd av närområdet kommer varje pjäs möjlighet att överleva en attack av olika att utrustas med den norska fjärrbetjänade vatyper; finkalibrig eldgivning, splitter från penplattformen Protector, placerad på pjäsens artillerigranater, minor av olika sort, IED hytt. Protector kan bestyckas med antingen (improviserade laddningar av olika typer), Tung Ksp 12,7 eller Ksp 7.62, alternativt 40 eller tyngre eld från pansarbrytande vapen. mm granatkastare samt rökkastare. Denna sta Rörlighet handlar om systemets möjlighet tion kommer även att användas till mätning av till förflyttning efter attacken och verkan om mask (främmande föremål i projektilbanan) systemets förmåga att avge eld efter attacken. samt måluttagning. Skyddsnivåerna anger man sedan i NATO Minst lika intressant som pjäsutvecklingen i sig själv är ammunitionsutvecklingen. Foto: Kim Svensson Försvarets bildbyrå

12


Rörlighet och uthållighet Det valda chassiet från Volvo A30 är väl utprovat och används över hela världen i påfrestande miljöer. Terrängframkomligheten och den taktiska rörligheten är god, men kan givetvis inte jämföras med ett bandgående fordon, vilket kanske inte heller är nödvändigt då räckkvidden på 40-50 km innebär att man inte behöver befinna sig i främsta ledet. Fördelarna kommer istället vid operativa förflyttningar på väg, där man med maxhastigheten på 70 km och räckvidden på 450 km på egen tank innebär att systemet på kort tid kan förflytta sig inom stora områden utan tillförsel av transportstöd. Vid längre strategiska förflyttningar är systemet givetvis transporterbart såväl på färja som i flygplan av typen C 17 eller Airbus A 400M.

Miljön inne i hytten för personalen är mycket god vilket innebär en bra uthållighet. Systemet kommer med egna medförda resurser vara självförsörjande på vatten och livsmedel på upp till 3 dygn.

Kommande verksamhet Hösten 2010 startar verifieringsprogrammet och fortsätter våren 2011 då även utbildning av operatörer och tekniker inleds. Hösten 2011 sker leverans av de första sex seriesystemen och våren 2012 inleds utbildning av det första ARCHER-kompaniet, som ska vara färdigt för insatser samma sommar. Hösten 2012 fortsätter leveransen av 18 seriesystem med en leveranstakt av 2-3 system i månaden.

Det valda chassiet från Volvo A30 används över hela världen i påfrestande miljöer. Terrängframkomligheten och den taktiska rörligheten är god. Foto: Kim Svensson, Försvarets Bildbyrå

13


Johan Magnusson

FMTS – försvarsmaktens kugghjul i det logistiska maskineriet Major Johan Magnusson är teknisk officer artilleri och tillhör Norrbottens regemente. Fr.o.m. augusti tjänstgör han som teknisk chef bataljon på Artilleriregementet i Boden

Artikeln är ett sammandrag av C FMTS föredrag vid seminarium i Halmstad, skrivet av Johan Magnusson

14

Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) är Försvarsmaktens kompetenscentrum för utbildning och utveckling inom systemteknik och teknisk tjänst och därmed ett av kugghjulen i det logistiska maskineriet i Försvarsmakten. – FMTS är en försvarsmaktsgemensam utbildningsplattform och här utbildas varje år runt ungefär 3 500 studerande fördelat på ca 720 kurser, vilket gör skolan till en av Försvarsmaktens största och bredaste, förklarade överste Mats Klintäng, känd artilleriprofil och numera chef för FMTS, när han inledde sitt föredrag om FMTS verksamhet. I förra numret av Artilleri - Tidskrift publicerades ett av de intressanta föredragen som genomfördes under det gemensamma seminarium som arrangerades av Artilleriklubben, Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk förening i Halmstad den

18-19 mars 2010. Platsen för seminariet var FMTS med Mats Klintäng som värd vilket medförde att denne på sitt personliga sätt redogjorde för skolans verksamhet, framtid och utvecklingstankar.

Centrum för teknisk utbildning FMTS är Försvarsmaktens centrum för teknisk utbildning och utveckling. Vid skolan utbildas soldater, specialistofficerare, officerare och civila för teknisk tjänst i hela Försvarsmakten. Alla tre försvarsgrenarna finns representerade vid skolan. Den tekniska utbildningen sker på alla nivåer, från grundutbildning av soldater, systemtekniker och mekaniker till avancerad teknisk utbildning inom en rad olika områden. Skolans ansvar sträcker sig även till den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centra i Försvarsmakten, såsom t.ex. mekanikerskolor. Skolan har också funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov


Utbildningsorganisation Vid FMTS är det Utbildningsenheten som ansvarar för huvuddelen av all utbildning. Denna enhet är i sin tur organiserad i avdelningar som är knutna till olika teknikområden:

T.v. Överste Mats Klintäng, chef för FMTS

Gemensamma avdelningen ansvarar för all grundläggande teknisk utbildning, såsom från svetsning, lödning och ellära till datorkommunikation, hydraulik, avionik, reglerteknik och jet- och kolvmotorlära.

och föreslå förändringar och förbättringar. FMTS ligger på F 14 gamla flottiljområde där Flygvapnet och Försvarsmakten sedan dess bedrivit utbildning i flera olika skolor. – FMTS, som är ett resultat av försvarsbeslutet 2004, bildades 2005 som en sammanslagning och utveckling av Arméns Tekniska Skola i Östersund, örlogsskolorna i Berga och Karlskrona samt Försvarsmaktens Halmstadsskolor. Huvuddelen av FMTS verksamhet är förlagd till Halmstad garnison men skolan genomför utbildningar över hela landet, berättade Mats Klintäng.

Marksystemsavdelningen ansvarar för utbildningar på de materielsystem som används av markstridsförband, oavsett försvarsgrenstillhörighet, t.ex. stridsfordon, hjulfordon, entreprenadmaskiner, artillerisystem, luftvärnssystem m.m. Luftsystemsavdelningen utbildar bl.a. flygtekniker för JAS 39 Gripen, men förbereder nu även utbildningar på Försvarsmaktens nya helikoptersystem, helikopter 14 och 15. Elektrosystemsavdelningen utbildar på olika materielsystem inom teleoch datakommunikation, radar, IT-system, strömförsörjning och elsäkerhet.

15


Flygbasavdelningen Kring en flygbas finns olika stödfunktioner. Avdelningen utbildar och certifierar personal inom flygvapnets R 3-funktion (Räddning, Röjning och Reparation), som sköter all räddnings- och flygfältsarbetstjänst på försvarsmaktens flygplatser. Teknisk bataljon I Försvarsmaktens insatsorganisation ingår en teknisk bataljon som FMTS har ansvaret för att utbilda, bemanna och hålla i beredskap. – Vår första tekniska bataljon ansvarar för att utbilda soldaterna vid FMTS egna tekniska plutoner. Här utbildas systemtekniker, mekaniker och reservdelsmän från såväl armén som marinen och flygvapnet, säger Mats Klintäng. Luftsystemsavdelningen utbildar bl.a. flygtekniker för JAS 39 Gripen, men förbereder nu även utbildningar på Försvarsmaktens nya helikoptersystem, helikopter 14 och 15. Foto: Sven-Olof Willhöft

16

FMTS har en viktig roll i att stödja försvarsindustrin med teknisk utbildning vid export. Skolan utbildar flygtekniker åt de nationer som köpt eller leasat JAS 39 Gripen. Det planeras för samarbete med Tyskland gällande helikoptersystemen. Elever från Holland och Danmark får flygledarutbildning vid skolan. Danska officerare utbildas på stridsvagn 122 och ett utbildnings- och erfarenhetsutbyte med Norge avseende stridsfordon 90 och hjulfordon planeras.

Framtid och utveckling Det faktum att FMTS arbetar inom alla försvarsgrenarna och mot inspektörerna för Armén, Marinen, Flygvapnet och Logistiken gör att skolan har en mycket bred kontaktyta, vilket i sin tur medför att FMTS kan hitta synergieffekter och samordningsvinster inom nästan hela Försvarsmakten. Den försvarsmaktsgemensamma lokaliseringen i Halmstad ger hög utbildningskvalité på en hög kompetensnivå till en relativt låg kostnad. – Vi jobbar hårt inom området utbildningsutveckling och har kommit långt inom Försvarsmakten med utbildningsmetoden ADL (Advanced Distributed Learning), förklarade Klintäng. Ytterligare en sammanslagningseffekt är att Flygvapnets


synsätt på kvalitetssäkring genom regleringarna i RML (regler för militär luftfart) börjar sprida sig även till Armén och Marinen, där det kan tänkas att man i framtiden skapar ett RMM och ett RMS. FMTS insatsförband (1. Tekniska bataljonen) är en Försvarsmaktsresurs och ska i framtiden, även om den i dagsläget är armétung, ge stöd åt hela Försvarsmakten både nationellt och internationellt. De reparationsresurser som behövs i samband med en internationell insats skall hämtas från den här bataljonen, men den skall även kunna ge stöd åt de garnisoner hemma i Sverige som under en kortare tid har en hög belastning på sina egna reparationsresurser, t.ex. i samband med REMI.

Försvarsmaktens Logistikcentrum FM omstrukturering mot ett insatt insatsförsvar, med krav på rationaliseringar, innebär att logistikfunktionen behöver ses över för att kunna hitta effektiviseringsmöjligheter. För att säkerställa en sammanhållen och resursavvägd logistikfunktion har tidigare arbeten visat att Försvarsmaktens logistikcentrum bör organiseras. – Vår uppfattning är att det nya Logistikcentrat ska utgöra en sammanhållen ledningsnivå mellan HKV och berördaorganisationsenheter. Det har till uppgift att

I Försvarsmaktens insatsorganisation ingår en teknisk

bataljon som FMTS har ansvaret för att utbilda, bemanna och hålla i beredskap. Foto: Morgan Sundén

såväl verksamhetsleda som funktionsleda genomförandet av utveckling, utbildning och förbandsverksamhet inom logistikfunktionen. För insatsorganisationen är dess roll att sammansätta de förmågor som behövs inför insats och med del, utgående från operativ logistikledningsstab, utgöra ledningsresurs i insatsområdet. C PROD vd HKV har beslutat om ett projekt som ska utreda förutsättningar för inrättande av FM Logistikcentrum. Syftet med projektet är att föreslå ett inrättande av centrat samt hur detta skall organiseras. Projektet ska genomföras med målet att skapa en tydlig ledningsprocess utgående från dagens TrängR, FömedC och FMTS. Dock ska den huvudsakliga verksamheten fortsättningsvis vara lokaliserad till de platser där den för närvarande genomförs.

17


Ny lag om försvarsmaterielupphandling Den nya lagen om konkurrensutsatta upphandlingar av försvarsmateriel som presenterats av en statlig utredning bejakas av Konkurrensverket.

En upphandlingskonflikt uppstod då regeringen bestämde att Försvarsmakten skulle utrustas med ett fordon från finska företaget Patria istället för Hägglunds splitterskyddade enhetsplattform, SEP, t.h.

Detta under förutsättning att det inte är direkt olämpligt eller en avvikelse är påkallad utifrån försvars- och säkerhetsområdets speciella förutsättningar. Där ingår bland annat nationella säkerhetsaspekter.

Enligt verkets syn är det viktigt att konkurrensutsätta inköp av varor och tjänster även på försvars- och säkerhetsområden. Konkurrensverket delar även utredningens bedömning att den nya försvars- och säkerhetsupphandlingslagen så långt det är möjligt överensstämmer med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Foto: Torbjörn F Gustafsson Combat Camera

18

Vinghø


A Global Military Supplier

Aim and hit

Situational awareness

Reduce collateral damage

Protect own troops

Complete supplier - Full system flexibility - Combines new with old - CLS Vinghøg AS - a part of Simrad Optronics group is today the largest defence company in Norway without government ownership. We have more than 60 years of experience, and exports to more than 40 countries world wide. Through a combination of an innovative R&D department and diversification into new areas, Vinghøg has developed a range of new products that are world leading in their areas. Vinghøg will use this opportunity to thank the Swedish Army for trusting us with the delivery of two Mortar Vingpos concept systems for evaluation, the FOI2000 Forward Observer Instrument and the future delivery of TYR - The Man Portable Laser Designator.

www.vinghog.com

Vinghøg.indd 1

02.03.2010 09:39:23


Sammanställt av Anders Nyström

Artilleriregementet värd för internationellt symposium För första gången i Sverige arrangeras i höst det internationella symposiet ”International Artillery Symposium” (IAS). Symposiet genomförs i området Boden-Luleå den 27 september till första oktober med Artilleriregementet som officiell värd. IAS är NATO och Partnership for Peaceländernas (PfP) artillerichefsmöte och arrangeras regelbundet under hösten varje år med deltagande av högre artilleriföreträdare för respektive nation. Symposiet inriktar sig mot att delge erfarenheter om indirekt bekämpning samt vunna erfarenheter från internationell verksamhet. Vidare informeras om pågående utveckling av organisation och metoder. I samband med IAS 2007 i Fredricton i Canada, anmälde Sverige intresse av att arrangera symposiet

20

Intresseanmälan mottogs positivt och Sverige fick uppdraget. Planering för genomförandet har pågått i nästan två år och leds av Artilleriets Stridsskola (ArtSS). Årets symposium har temat ”Engaging time sensitive targets with Indirect Fire – the way to achieve precision and immediate response”, vilket är ett ämne som ett flertal länder visar stort intresse för. Till årets symposium har, förutom internationella gäster, även svenska förbandsrepresentanter inbjudits i syfte att få en ökad insikt om pågående utveckling inom understödsfunktionen. I samband med symposiet genomförs under onsdagen den 29 september en förevisning där system som Archer med vapenstationen Protector samt artillerilokaliseringsradarn Arthur mod C förevisas.


Odramatiskt årsmöte Det tog mindre än en timma för Artilleriklubbens närvarande medlemmar att genomföra årets årsmöte i Stockholm den 26 maj. Mötet i Tre Vapens sammanträdeslokal blev odramatiskt. Mötet omvalde utan diskussion överste Torbjörn Larsson till ordförande. Nya i styrelsen är överstelöjtnant Håkan Hörstedt, som efterträder Joakim Bloom på kassörsposten samt Börje Nyquist, före detta major men numera verksam inom Bae Systems Bofors i Karlskoga. Övriga i styrelsen utgörs av: Ove Tirud (vice ordförande), Lars Mörrby (sekreterare) samt ledamöterna Robert Daunfeldt, Mattias Elfström, Johan Magnusson (webbmaster), Anders B Nyström, Ulf Sundberg, Lars-Erik Lindberg, Joakim Lewin, Stefan Hansson och Tommy Sandqvist. I styrelsen ingår också redaktören för Artilleri-Tidskrift. Det var också en mycket glad stipendiat ur John Lindnérs donationsfond, som tog emot sin utmärkelse av ordförande Torbjörn Larsson. Major Niklas Edelsvärd tog emot sin medalj och blommor för sitt bidrag om granatkastarfunktionens utveckling och status. Överstelöjtnant Mattias Elfström kunde inte närvara men kommer att tilldelas sin medalj på lämpligt sätt. Major John Lindnérs donationsfonds ändamål är att uppmärksamma och belöna förtjänstfulla skriftliga arbeten som har publicerats i Artilleri – Tidskrift.

Öv Torbjörn Larsson delar ut medalj till Major Niklas Edelsvärd för hans bidrag om granatkastarfunktionens utveckling och status.

Håkan Hörstedt, efterträder Joakim Bloom som kassör.

Rolf Wikström t.v. och Anders Wahlström samtalar.

21


Bra samövning för luftvärnet och marinen – Vi har snabbt och effektivt förflyttat våra styrkor till Gotland. Nu är de grupperade på ett antal strategiska platser och vi är redo att börja övningen. Det konstaterade Ove Tirud, vice ordförande i Artilleriklubben och ställföreträdande regementschef för Luftvärnsregementet innan årets Focusövning inleddes i början av maj.

Årets Focusövning på Gotland Det var i första hand 61.luftvärnsbataljonen som övades i ett scenario med ett spänt säkerhetsläge då ett angrepp mot svenskt territorium kunde befaras från en fientlig hangarfartygsgrupp på väg upp genom Östersjön. Årets Focusövning genomfördes tillsammans med marinens enheter, bland annat 41. korvettdivisionen där marinen och luftvärnet övade luftförsvar tillsammans mot motståndarsidans förband vilka i övningen utgjordes av 172.flygdivisionen från F 17 i Kallinge.

22

F 17 utnyttjade Visby som framskjuten bas och agerade fientlig styrka mot luftvärnet och marinen. Flygningar genomfördes även nattetid. Båda sidor gjorde sitt bästa för att taktisera och lura motståndaren med olika sätt att använda radar och med olika typer av störningar. – Övningen har varit jätteintressant. Det viktigaste i den här övningen har inte varit piloterna och deras stridsteknik, utan det som handlar om telekrig (förmågan att avläsa och störa varandras samband och signaler), säger chefen för 172.flygdivisionen, Tommy Pettersson.


– Den förståelse som mina besättningar fått för luftvärnets utmaningar innebär att vi har tagit ett stort steg framåt tillsammans. När vi och luftvärnet träffades i inledningen av övningen var uppgiften att samarbeta omöjlig, eftersom vi hade olika sambandssystem och olika metoder. Tre dygn senare kunde vi stödja luftvärnsbataljonen i strid mot luftmål, förklarar Fredrik Palmqvist, chef för 41.korvettdivisionen.

När vädrets makter satte stopp för flygföretag passade de olika försvarsgrenarnas förband på att byta erfarenheter och samarbeta på nya sätt. En robotgrupp transporterades sjövägen med korvetten Sundsvall till en ny grupperingsplats på Fårö för att överraska motståndarsidan. – Detta har vi aldrig gjort förut. Nu vet vi att det fungerar, konstaterade divisionschefen Fredrik Palmqvist. Sammanställt av Stefan Bratt baserat på texter av Selma Sedelius, Lv 6 Info

Bilder från övningen Focus. Foto: Selma Sedelius, Lv 6 Info

23


Artilleriklubben

Artilleri-Tidskrift

Adress

Bankgiro 883-4278

c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 035-266 36 01 Ordförande

Överste Torbjörn Larsson Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Prenumerationspriser

Inom Europa Utom Europa

250 kr per år 300 kr per år

Lösnummerpriser

Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

85 kr 110 kr

Sekreterare

Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS) Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 035-266 36 01 Medlemsavgifter

Årsavgift 125 kr Ständigt medlemskap 1 250 kr Medlemsavgifter betalas till

Artilleriklubbens postgiro 5 47 31-5 © 2010 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

Glöm inte att betala årsavgiften.

I detta nummer medföljer ett inbetalningskort för årets årsavgift. Varför inte bli ständig medlem och därmed slippa alla årliga betalningar? Utnyttjar du nätet ange ditt namn och adress samt ”medlemsavgift 2010”.

ROLF TRYCKERI AB, SKÖVDE 2010

24


sandbeck.no

Reliable and Accurate Technology Securing the

With Nammo ammunition your soldiers are prepared when training suddenly becomes reality.

Future

www.nammo.com


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.