Artilleri & Luftvärn nr. 1 2009

Page 1

Artilleri & Luftvärn

Artilleri-Tidskrift Nr 1 • 2009


A WINNING COMBINATION MOBILITY, OPERATIONAL AVAILABILITY, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defense systems built for Rapid Deployment Units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles, hostile fixed and rotary-wing aircraft, unmanned aircraft, and cruise missiles.

www.saabgroup.com

The AD missile system Bamse can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with Giraffe AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defense Units. In addition to locate traditional Air Targets, Giraffe AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations. BAMSE AND GIRAFFE AMB – A WINNING COMBINATION.

FUNCTION OPERATING TIME

AIR DEFENCE 24/7

SPACE

NORWAY

ARENA

WORLDWIDE


Artilleri-Tidskrift

Tidskrift för artilleriet och luftvärnet • Utgiven av Artilleriklubben

Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad. Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO, tel 0226-121 09, E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 LINKÖPING, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Joakim Bloom. E-post: joakim.bloom@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret, 107 85 STOCKHOLM Tel 08-788 75 00

Häfte 1 • 2009

Årgång 138

Innehåll Stefan Bratt Redaktören har ordet....................................................................... 2 Stefan Bratt Utveckling av Archer slutförs......................................................... 3 Joakim Lewin Ett artillerisystem för två länder.................................................... 7 Niklas Edelsvärd Granatkastarutvecklingen i Sverige.............................................13 Stefan Bratt Nytt system för personalförsörjning sjösatt............................. 18 Anders Broberg Luftvärnsregementet värd för Natomöte...................................19 Stefan Bratt Sverker Göranson – ny ÖB.............................................................21 Kallelse årsmöte .............................................................................23

Omslagsbild: Granatkastarplutonen vid Norrbottens regemente, I 19 dundrar iväg en salva i samband med en vinterövning. ISSN 004 – 3788

Artilleri & Luftvärn

1


Inga fler papperstigrar, tack! Redaktören har ordet:

Har vi inte i det svenska försvaret haft nog av ”papperstigrar”, det vill säga förband som finns på papperet men knappast i realiteten? F-n tro’t efter att jag har tagit del av försvarsdepartementet senaste devis och planeringsinriktning för den kommande försvarspropositionen. En proposition som, tyvärr, måste jag säga har fått gehör för folkpartiet och Jan Björklunds billiga utspel i samband med Folk och Försvarskonferensen i Sälen om vikten att återmilitarisera Gotland. För jag är långt ifrån ensam om att göra tummen ned för dessa tankar. Att förrådsställa tolv Leopard stridsvagnar 122 på Gotland gör vare sig från eller till. Dessutom talar flera av varandra oberoende källor om för mig att det inte finns något ekonomiskt utrymme för dessa intentioner. Mer kostnadseffektiv och inte minst effektskapande vore att förrådsställa vårt Bamseförband på Gotland. Skulle till äventyrs den forna lede fi från öst få för sig att göra anspråk på svenskt territorium skulle ett kompetent förband utrustat med robot 23 Bamse och dess sensorer utgöra ett reellt hot mot ett invasionsföretag. Förband måste slås ut innan en

2

angripare skulle kunna ha luftherravälde vilket skulle försvåra ett anfall och dessutom utgöra ett sekundärt försvar för rikets huvudstad. Jag har sagt det tidigare och säger det igen – jag blir inte riktigt klok på den nuvarande försvarsdebatten. Björklunds utspel i Sälen om möjligheten att höja försvarsanslag hade dock ett positivt syfte – det väckte liv i en avsomnad försvarsdebatt och skapade ett välbehövligt medialt intresse. Kanske blev det också en lika välbehövlig väckarklocka för duon Reinfeldt och Borg med innebörden att deras försök att stoppa huvudet i sanden, likt strutsar, och tro att det inte finns något försvar att diskutera om gick om intet. Klart är i alla fall att artilleriet tillsammans med hemvärnet ser ut att bli en vinnare i spelet om de förmågor som ska finnas kvar. Amfibiekåren och luftvärnet verkar bli förlorare, vilket naturligtvis oroar mig. Spelet om luftvärnets vara eller inte vara har pågått i över ett decennium. Frågan om att förbandssätta Bamsesystemet var länge den stora stötestenen. Nu verkar volym bli nästa bekymmer att hantera för luftvärnets beskyddare. För frågan är om det överhuvudtaget idag finns en förmåga att luftskydda de förband som ska verka på nationellt territorium, än mindre förmåga att hantera försvar av vitala anläggningar?

Artilleri & Luftvärn


Stefan Bratt

Norge och Sverige ense om utvecklingsorder för 540 miljoner kronor

Utveckling av Archer slutförs – Åtminstone törs jag säga ”äntligen” till 90 procent. Nu ska det mycket till för att vi inte ska få slutföra en seriebeställning av artillerisystemet Archer. Artilleriregementets projektledare för Archerprojekt, major Björn Isaksson, har väntat länge på att Försvarsdepartementet ska ge klartecken åt FMV att avsluta förhandlingarna om att slutföra utvecklingsbeställningen av Archer.

I november kom beskedet och det svensk-norska samarbetsavtalet skrevs på av företrädare för FMV och den norska motsvarigheten, Forsvarets Logistikk Organisation (FLO). Ett kontrakt som för leverantören, Bae Systems Bofors, värderas till ungefär 540 miljoner kronor och ger vind i ryggen i tider av bekymmersam tillvaro för svensk försvarsindustri. – Naturligtvis är vi mycket glada över att vi äntligen får klartecken för att slutföra ut-


vecklingsarbetet med Archer. Förutom avtalet omfattande option på 48 system så öppnar sig nu marknaden för en internationell kundkrets. Vi har sedan Archerprogrammet startade haft ett stort antal intresserade, men som det är med alla stora systemaffärer så väntar kunden i det längsta tills systemet är utvecklat och framför allt i drift. säger Archersystemets marknadsansvarige, Nils-Ove Gustafsson, BAE Systems.

48 pjäser Optionen på 48 pjässystem innebär att 24 Archerenheter, med tillhörande kringsystem som t.ex. ammunitionsersättningssystemet, ska levereras till Sverige och lika många till norska försvaret.   – När Archer-systemet kombineras med den gps-styrda ammunitionen Excalibur handlar det om ett system som är världsbäst. Att Norge

4

nu också kommer med i den sista delen av utvecklingen av Archer stärker Nordens kapacitet inom artilleriområdet, hävdar BAE Systems verkställande direktör Magnus Ingesson. Bae Systems räknar med att en seriebeställning läggs någon gång under perioden augustiseptember och tryggar inte bara sysselsättningen lokalt inom Bae Systems i Karlskoga utan är en affär som gynnar regionen. Någon större påverkan på företagets sysselsättning sker dock inte. – Vi hade räknat in denna order redan när vi gjorde nedskärningar 2007. Det positiva med utvecklingsordern är att den utgör en grund för tryggad sysselsättning på företaget, säger Magnus Ingesson.

Slutleverans 2011 I slutet av sommaren, någon gång i augustiseptember räknar Artilleriregementet att proto­

Artilleri & Luftvärn


typpjäsen Archer kommer att levereras. En pjäs som innehåller ett antal förändringar jämfört med den försökspjäs som hittills använts i utvecklingsarbetet: – Några tydliga förändringar är rymligare hytt, en modifierad huv, radio och datorer skyddade i miljöskåp samt det nyutvecklade ammunitionshanteringssystemet, berättar Björn Isaksson. Genomförs seriebeställning beräknas den vara slutlevererad i slutet av 2011. Chefen för

Artilleri & Luftvärn

Artilleriregementet, överste Torbjörn Larsson, är nöjd över utvecklingen i Archerprojektet. – Att Norge nu tydligt tagit ställning till att deras framtida artillerisystem blir Archer glädjer mig. Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter vad gäller Norge och samarbete. Jag tänker här på att vi sedan tidigare har många gemensamma materielsystem såsom ARTHUR, EOI och laserbelysare. Detta öppnar upp att fördjupa samarbetet än mer med våra norska kollegor.

5


Liljedal Communication

In the tIme It takes for you to read and understand thIs headlIne, the archer has fIred sIx rounds and regrouped to page 12.

www.baesystems.se

6

Artilleri & Luftvärn


Joakim Lewin

Ett artillerisystem för två länder 2008 var ett turbulent år för materielförsörjningen. Den av regeringen tillsatta ”genomförandegruppen” granskade alla större materielprojekt och ifrågasatte flera av Försvarsmaktens planerade anskaffningar. För artilleriet och våra materielprojekt innebar detta en hel del arbete med att svara på frågor, förklara och motivera. I augusti blev det slutligen klart att projekt ARCHER skulle fullföljas och att vi kunde fortsätta vårt samarbete med USA när det gäller Excalibur. Parallellt med detta genomförde vi tillsammans med Norge en fullständig harmonisering av de två nationernas krav på artillerisystemet och förhandlade fram ett avtal om gemensam utveckling och anskaffning.

Med gemensamma krav och regeringens klartecken kunde vi under hösten tillsammans med Norge genomföra förhandlingar med ARCHER-systemets leverantör BAE Systems Bofors. Regeringen gav redan 2006 en ekonomisk ram för vad anskaffningen av ett nytt artillerisystem fick kosta baserat på att vi är två länder som delar kostnaderna. Före julhelgen kunde vi summera året med att vi nu hade

Artilleri & Luftvärn

alla nödvändiga avtal med Norge och USA på plats och att vi har ett kontrakt med Bofors som omfattar hela utvecklingen och optioner för serieanskaffningen.

Montering av första prototypen Utvecklingen av pjässystemet är nu under sin slutfas och den första prototypen håller på att monteras. Vi kommer att nå alla mål som Försvarsmakten och de norska användarna ställt i sina målsättningsdokument. Eldhastigheten är oförändrad från Haub 77B och skottvidden ökar tack vare pjäsens 52-kalibers eldrör. Magasinet kommer att innehålla 21 granater. Pjäsen beräknar själv all data som behövs för att skjuta efter det att en eldsignalering kommit till pjäsen. All verksamhet från order om bekämpning till skjutning och omgruppering sker utan att personalen behöver lämna den skyddande hytten. Jämfört med många andra pjäser har ARCHER en mycket god skyddsnivå eftersom personal och ammunition är väl åtskilda. Hytten har plats för 4 personer. En plats är avsedd för chefen och där finns tillgång till ledningssystemet där chefen jobbar och tar emot order

Utvecklingen av artillerisystem ARCHER håller på för fullt. Överstelöjtnant Joakim Lewin, artillerisystemansvarig vid Försvarets Materielverk redovisar hur det nya artillerisystemet byggs upp materielmässigt i samarbete med Norge.

7


Viktproblematik

om till exempel skjutning, omgrupperingar, elberedskap och underhållstjänst. Huvudbeväpningen kan skötas på tre av platserna och är i hög grad automatiserat. En besättningsman sköter sekundärbeväpningen (Protector) som sitter på taket. Detta är en viktig uppgift under såväl marsch som på en grupperingsplats, inte minst för observation av närområdet för att säkerställa att ingen personal finns inom pjäsens riskområde vid skjutning och kontrollera så att pjäsen inte skjuter in i mask.

8

Fordonet baseras på en standard Volvo A30E. Vikten på systemet har varit en av de svårare frågorna under utvecklingen. En balans mellan låg vikt för strategiska transporter, lågt axeltryck för att undvika särskilda dispenser vid körning på allmän väg samt en önskan om en hög skyddsnivå i personalhytten har eftersträvats. Den valda lösningen uppfyller skyddskraven med ett monterat tilläggsskydd. Genom att designa pjäsen med tilläggsskydd kan teknikutvecklingen inom skyddsområdet nyttjas för att anskaffa bättre skydd i framtiden, alternativt om teknikutvecklingen uteblir, öka skyddet genom att offra kravet på ett lågt axeltryck. ARCHER pjässystem är en renovering och modifiering (REMO). Från dagens Haub 77B behålls vaggan, lavettklykan, mekanismen och mynningsbromsen. Dessa delar utgör cirka en femtedel av priset på en artilleripjäs. Tidsplanen för projektet innebär att de sex första ARCHER-systemen kommer att levereras till Försvarsmakten under andra halvåret 2011. Därefter sker leverans omväxlande till Sverige och Norge av totalt 24+24 system där varje system består av en pjäs och en ammunitionshanteringsutrustning.

Ammunition För ett artillerisystem är ammunition central när det gäller att kunna verka. Ammunitionen utgör dessutom en mycket stor del av kostnaderna vid anskaffning, vid utbildning och övning. Till ARCHER har det därför varit viktigt att kunna använda det vi redan har i förråd så långt som möjligt. ”Standardgranaten” i insatsorga-

Artilleri & Luftvärn


nisationen kommer att vara SGR 77B BFL, vår befintliga basflödesgranat. Granaten kommer att förses med ett nytt induktivt tändrör för att kunna utnyttja ARCHERs kapacitet att automatisk programmera tändrörsfunktionen omedelbart före skjutning. BONUS-granaterna behålls med sina induktivt temperbara tändrör. För övning har vi valt möjligheten att fortsätta använda SGR 77 med ÖFZONAR 75B röret. SGR 77 har inte NATO-standardgänga utan svensk standard och några nya rör går därför inte att anskaffa till dessa granater till en rimlig kostnad. Utvecklingen av Excalibur fortsätter tillsammans med USA. Produktionen är igång och leveranser sker fortlöpande till US Army. Även

Artilleri & Luftvärn

Kanada, Australien och Storbritannien har köpt små kvantiteter och har mer anskaffning planerad. Under de kommande åren vidareutvecklas Excalibur för att öka tillförlitligheten och sänka priset. Försvarsmakten kommer att få sina första leveranser i tid till att ARCHER levereras och blir operativt. Som en del av ARCHER-systemet utvecklas också ett modularladdningssystem benämnt UNIFLEX 2 IM. Med UNIFLEX kommer ARCHER att ha elva Vo-steg vilket ger mycket stor bansmidighet. Laddningarna har IM-egenskaper, dvs. de innebär minskad risk för stora konsekvenser då de exponeras för yttre stimuli så som brand eller beskjutning. De nya laddningarna är också utvecklade för

Arbetet med att leda eldgivning från den norska Fire Control Center (FDC) pågår för fullt. Snart blir gemensamma övningar mellan norska och svenska artilleriförband legio.

9


automatisk hantering i ARCHERs magasin där laddningar från olika laddskålar kan kombineras och ger det skjutande systemet ytterligare flexibilitet.

Avtal med Norge För att få bästa möjliga effekt av såväl det svenska som norska lagret av ammunition planerar vi att genomföra en ”ammunitionsutjämning”. Detta innebär att vi byter ett antal BONUS-granater mot modularladdningar DM-72. DM-72 är en tysk modularladdning som Norge har i ett stort antal för att nyttja i M109. ARCHER laddningsmagasin kan hantera DM-72 på samma sätt som UNIFLEX. DM-72 ger lite lägre prestanda och har bara fyra Vo-steg men erbjuder betydligt lägre kostnader vid användning. Båda ländernas ammunition kommer att vara godkänd för användning i alla pjäser så att man på en övning eller insats kan ammunitionsersättas även med grannlandets ammunition.

Ammunitionshanteringsutrustning Det övergripande kravet på ammunitionshanteringsutrustningen är att kunna fylla upp pjäsen med ammunition på mindre än fem minuter. Den lösning som nu utvecklas innebär att en specialinredd standardcontainer nyttjas. Containern kan fraktas av alla lastbilar med containerfäste eller flakväxlingssystem vilket medför att man kan välja bärare beroende på vilken uppgift man skall lösa. Containern kommer att rymma cirka 100 kompletta skott i en rimlig mix av olika granattyper.

10

Underhållslösning Det finns en önskan från Försvarsmakten att pröva om en del av den verksamhet som tidigare skett med egna resurser effektivare kan göras av till exempel industrin. Man använder ofta begreppet Offentlig Privat Samverkan (OPS) och Försvarsmakten vill med detta möjliggöra att militär personal i högre grad ägnar sig åt att vara soldater och chefer i insatsorganisationen och i mindre grad åt underhåll. Försvarsmakten måste fortfarande med egna resurser kunna hantera de mest frontnära underhållsåtgärderna, men längre bak i kedjan kommer vi sannolikt att återfinna en privat leverantör som kanske också svarar för lagerhållning och kompletteringsbeställningar av reservdelar. Vi kan också tänka oss att det finns leverantörer som vill utveckla och sälja utbildningstjänster som utbildning av mekaniker eller certifiering av pjäsoperatörer. Planeringen av den framtida underhållslösningen håller på just nu i ett samarbete mellan FMV och norska FLO.

Ledningssystem För att få ett väl fungerande artillerisystem är ett ledningssystem som spänner över samtliga taktiska nivåer nödvändigt. Det skall också i största möjligaste mån vara interoperabelt och framåtkompatibelt. I skrivandets stund pågår ett intensivt samarbete med Norge i syfte att uppnå ett gemensamt system för eldledning. Arbetet att utveckla detta gemensamma eldledningssystem bygger på respektive länders arv och gjorda erfarenheter inom funktionen indirekt eld. Det kommande eldledningssystemet kommer med stor san-

Artilleri & Luftvärn


nolikhet att ha gränsyta både mot svenskt och norskt överordnat ledningssystem. I Norge är det ledningssystemet benämnt NORTaC och i Sverige SLB. För svenskt vidkommande kommer sambandet att utgöras av RA 180 MTT och GTRS. I norska ARCHER är det den norska MRR radion som skall installeras. Inledningsvis kommer mjukvaruinstallationerna för ledningssystemen i de svenska och norska pjäserna att vara olika. Den gemensamma svenska och norska målsättningen är att ledningssystemen skall ”växa ihop” efterhand för att slutligen vara identiska avseende både mjuk- och hårdvara. Ledningssystemet på taktisk nivå är nödvändigt för att kunna utnyttja skjutning med MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact). ARCHER har redan från början erforderlig rikthastighet och tillräckligt många Vo-steg för att detta ska vara möjligt. Ledningssystemet ska i framtiden kunna beräkna hur mycket eld som måste avges mot ett mål och vilka pjäser som är bäst lämpade att genomföra elduppgiften. Denna beräkning omfattar bland annat att beräkna varje pjäs möjlighet att genomföra MRSI. Detta är förhoppningsvis något som vi kommer att ha som funktion i framtida svensknorska ledningssystem. Hur ledningsfunktionen för ARCHER skall utvecklas och produceras är för närvarande under intensiv utveckling och många utmaningar återstår att lösa.

ammunitionsportfölj vi har valt har systemet en bra verkan mot de flesta måltyper i de flesta miljöer. Verkan kommer att ske snabbt och med skottvidder över 50 km. Med ARCHER kommer artilleriet att passa bra in i den målbild av ett användbart försvar som statsmakterna efterfrågar.

Ytterligare ett norsktsvenskt samarbetsprojekt, eldlednings- och observationsinstrument (EOI).

Modernt system Sett ur ett internationellt perspektiv kommer Sverige och Norge att få ett modernt och effektivt artillerisystem till en rimlig anskaffningskostnad och med låga driftkostnader. Med den Artilleri & Luftvärn

11


Liljedal Communication

Welcome to page 12 and the archer. We’ve been Waiting.

The self-propelled wheeled FH 77BW L52 Archer is created for the fragmented battlefield. It´s a high tech field howitzer with an armoured crew compartment. Firing and mobility is superior, gun and run in 30 seconds. The remote control system and automatic loading and aiming allows the crew to work in protection for 24 hours. It can handle all types of 155 mm international ammunition and is prepared for Excalibur. The Archer is a natural part of the modern network war.

www.baesystems.se

12

Artilleri & Luftvärn


Niklas Edelsvärd

Granatkastarutvecklingen i Sverige I slutet av förra året ombads jag att skriva några rader om utvecklingen av granatkastare i Sverige. Eftersom utrymmet för utveckling av granatkastare är mycket begränsat blir denna artikel snarare en nulägesbeskrivning av bataljonsartilleriet i Sverige.

Utvecklingen av granatkastare i Sverige har de senaste åren varit koncentrerad till utvecklingen av det splitterskyddade granatkastarsystemet AMOS. (Se tidigare artikel i Artilleri - Tidskrift, nr 3 2007). För dragna och burna granatkastare (120 mm och 81 mm) har fokus varit att vidmakthålla dessa samt att NATO-anpassa dem. Under slutet av 2007 och början av 2008 var AMOS av ekonomiska skäl delvis ifrågasatt och dess framtid bedömdes osäker. Viktigt att påpeka är att HKV ansåg att de operativa behoven för AMOS fanns och följaktligen återinlades materielsystemet i materielplanen. Parallellt med detta reviderade genomförandegruppen också materielplanen och denna process hade mycket begränsad insyn från Försvarsmakten. När genomförandegruppens lista på projekt som rekommenderades Artilleri & Luftvärn

för avveckling publicerades i september gick allting mycket snabbt. AMOS fanns med på listan och regeringen beviljade därför i början på november Försvarsmaktens begäran att avbryta projekt AMOS, tillika det bilaterala samarbetet med Finland. Genom detta tillhör AMOS numera krigshistorien och Markstridsskolan (MSS) stod inför utmaningen att föreslå lämplig organisation för bataljonsartilleriet i kommande insatsorganisation, IO 14.

Major Niklas Edelsvärd är systemföreträdare för splitterskyddade granatkastare vid Markstridsskolan i Kvarn.

Bataljonsartilleriutredning Under våren 2008, när frågetecknen kring AMOS-projektet var som störst initierade MSS en bataljonsartilleriutredning för att analysera befintliga granatkastares förmågor. Utredningen utgick från skjutreglementet och dess definitioner och analyserade bland annat vilken organisation som krävdes för att kunna lösa olika elduppgifter. Till exempel krävs det åtta granatkastare för att uppnå 50 % förluster på en yta av 100 x 100 meter. Som jämförelse kan nämnas att det krävs nio haubits 77 B för att uppnå samma effekt mot oskyddad trupp i öppen terräng. Utredningen ledde till att MSS rekommenderade en organisation för bataljonsartilleriet bestående av två plutoner med 13


14

Artilleri & Luftvärn


vardera fyra pjäser. Eftersom utbildningen för pjässervisen är snarlik oavsett kaliber förordades att plutonen skulle utrustas med såväl 8 som 12 cm granatkastare. Detta skulle medföra en flexibilitet i organisationen som bland annat medför att beväpningen kan anpassas till aktuell operation.

Två kalibrar är kostnadseffektivt I Försvarsmakten har det under senaste tiden förts en diskussion som i korthet innebär att det anses vara oerhört dyrt att vidmakthålla två kalibrar för granatkastare i Sverige. MSS delar inte den uppfattningen utan anser att det är kostnadseffektivt med två kalibrar, bland annat genom att det i förråden finns en hel del 12 cm ammunition som fortfarande kan användas eller till förhållandevis låg kostnad renoveras. Dessutom erbjuder 12 cm kaliber utnyttjande av pansarbekämpande hårdmålsammunition, STRIX. Inom parentes kan nämnas att vid de sista skjutningarna som genomfördes med AMOS sköts 18 STRIX mot 18 mål. Totalt träffades 17 mål. Sannolikt uppnås inte detta resultat med en dragen granatkastare men försöken visar att STRIX fortfarande har god förmåga mot hårda mål. Ytterligare en fördel med att vidmakthålla 12 cm grk är att kostnader för störtning av ammunition kan minimeras. I det underlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen i slutet på januari förordas 8 cm granatkastare som bataljonsartilleri. I Försvarsmaktens utvecklingsplan medges

Artilleri & Luftvärn

15


vidmakthållande av 12 cm grk, dock utan att någon ekonomisk satsning skall ske, till exempel genom nyanskaffning av ammunition Insatsorganisationen kommer följaktligen att understödjas av 8 cm granatkastare vilket till exempel innebär att bataljonsartilleriet inte kan nedkämpa hårda mål. Det måste anses vara en fundamentalt felaktig tanke. Lättare förband kräver ökat understöd, till exempel i form av indirekt eld, inte tvärt om! MSS förordar därför fortsatt användning av 12 cm kaliber, såväl vid utbildning som vid insats, nationellt och internationellt.

16

(CAS). Alla dessa understödssystem kompletterar varandra för optimal effekt. Bland de förmågor som är mest framträdande för granatkastare är möjlighet att understödja på korta avstånd såväl som medellånga. Granatkastarens ballistik möjliggör understöd i kuperad terräng och urban miljö samtidigt som säkerhetsavstånden minimeras. Dessutom har manöverchefen omedelbar handlingsfrihet med förbandet. De internationella erfarenheterna talar sitt tydliga språk. Granatkastarförbanden måste vara en integrerad del av manöverbataljonen.

Upprörda känslor

Tyskland centraliserar understödsfunktioner

Den händelseutveckling som nu skett inom bataljonsartilleriet har orsakat en del upprördhet, inte minst bland förbandschefer. Med all respekt är dessa händelser sannolikt en konsekvens av att granatkastarutbildningen på många ställen inte genomförts i tillräcklig omfattning. Bland annat har utbildning av eldledningsgrupper skett utan tillräcklig övning med skarp ammunition. Chefer för kompanier och bataljoner har övat utan samordning med indirekt understöd. Genom att Försvarsmakten idag inte har något tillförlitligt system för simulering av indirekt eld är det svårt att mäta effekten av den indirekta elden trots att krigshistorien uppvisar oräkneliga exempel på vikten av ett understödsförband med hög tillgänglighet som lyder direkt under chefen för manöverförbandet. Bataljonens understödsbehov tillgodoses av granatkastare, artilleri och Close Air Support

Vid ett besök i Tyskland pratade jag med utvecklingschefen för Infanteriskolan i Hammelburg, Överste Günter Görsch. Under vår diskussion om granatkastarutveckling poängterade han kontinuerligt vikten av granatkastaren som understöd för infanteriet. Utvecklingschefen visade bland annat ovanstående bild som visar att granatkastarförbandet är grupperat och kan understödja inom huvuddel av bataljonsområdet, inte minst på korta avstånd. I Tyskland finns förslag att samla allt understöd, artilleri och granatkastare, under artilleriinspektören. Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt att diskutera hur vi vidmakthåller kompetens inom området indirekt bekämpning. Att centralisera utbildning urholkar sannolikt förmågan vid manöverförband på lite längre sikt. Under 2009 skall förbandsmålsättningar (TOEM, Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning) utarbetas för IO14 och först när

Artilleri & Luftvärn


dessa målsättningar är klara kan relevant bataljonsartilleriorganisation fastställas. Om bataljonsartilleriet reduceras till en pluton bör även motsvarande nedskärningar i bataljonsstaben ske. Samordningsbehoven av en enda granatkastarpluton borde vara begränsade. Om bataljonen ska understödjas av andra system kan sannolikt personal för detta tillföras vid aktuellt tillfälle.

Begränsad utveckling Med hänsyn till rådande ekonomiska förutsättningar är utrymmet för granatkastarutveckling tyvärr mycket begränsat. MSS har begärt att få utreda förmågor för marknadens granatkastarsystem för att föreslå möjliga lösningar för nästa insatsorganisation i tidsperspektivet 2016 och framåt. De förmågor som främst eftersöks är möjligheten att understödja mekaniserad strid från ett lätt splitterskyddad fordon. Denna utredning skall genomföras tillsammans med bland annat Artilleriregementet. MSS anser att det är oerhört viktigt att hela Försvarsmakten är delaktig för att uppnå bästa möjliga resultat; indirekta bekämpningssystem som kompletterar varandra och uppfyller manöverförbandens behov.

Artilleri & Luftvärn

En granatkastartropp förbereder skjutning med en av världens mest avancerade grkprojektiler, Strix.

17


Stefan Bratt

Nytt system för personalförsörjning sjösatt Ett tvåbefälssystem, en helt ny organisationsstruktur och nya principer för ledning och styrning

Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem är ett komplext system som innehåller många nya begrepp. Men utan en väl fungerade rekrytering kommer hela systemet att falla ihop, säger en av systemets arkitekter, överste Johan Fölstad, planerings- och utvecklingschef vid Försvarsmaktens personalstab. Om tre år räknar Försvarsmakten (FM) med att det nya systemet är infört fullt ut. – Naturligtvis handlar det om en komplex och omfattande massa som nu ska hanteras internt inom Försvarsmakten. Vi gör om vår organisation, vi inför ett nytt utbildningssystem och nytt befälssystem som kommer kräva mycket kraft av organisationen under dess införande, säger Johan Fölstad.

Fem delar Det nya systemet baseras på en utredning som FM genomförde för fyra år sedan. Systemet innehåller fem olika delar; tvåbefälssystemet, soldatförsörjning, ledning och styrning, HRtransformering och utbildningssystemet. 18

Låt oss börja med organisationen där begrepp som grundorganisationsbefattning från och med årsskiftet då det nya systemet sjösätts, är ett minne blott. Istället kommer anställda, militärer som civila, att anställas i två olika strukturer. Den ena strukturen utgår från insatsförbanden och den andra gäller produktion, ledning och stödfunktioner för att insatsförbanden skall kunna leverera beredskap och insatser. – Alla officerare kommer de första 15 tjänstgöringsåren, via intresseförfarande, att placeras på befattningar i insatsförbanden. Officeren är anställd i FM men placerad vid ett insatsförband. En kapten som idag är plutonchef för ett insatskompani kommer alltså att tillhöra det unika förbandet. En kapten som arbetar på övningsavdelningen kommer att tillhöra produktionsdelen (stödfunktionen).

Begrepp försvinner Varje insatsförband kommer att organiseras i tre olika delar: stab, insats och produktion. – Detta innebär också att det som vi idag benämner grundutbildningsverksamhet kommer att reformeras till utbildning inom respektive insatsförband samtidigt som vi tar bort benämningen krigsförband, förklarar Johan Fölstad. Artilleri & Luftvärn


Det är respektive förbandschef som fortfarande förvaltar och tilldelas en budget för respektive del av enheten. Militär personal vid insatsförband med låg beredskap kan kommenderas till staber, centra och skolor för att klara försörjningen av dessa befattningar. Nytt är också att organisationsenhetens chef har frihet att anställda personal inom enheten men han inte har frihet att ändra förbandets organisation.

– Detta är ett exempel på en hårdare central styrning som vi nu inför. Vi kommer också att centralisera en rad olika kompetenser, vilket till exempel kan innebär att personalfunktionen blir mer centralt styrd. Idag har vi ett elände med en mängd olika avtal som tecknats lokalt och när enskilda officerare tjänstgör tillsammans har de olika avtal beroende på vilket förband de kommer ifrån. Detta vill vi till varje pris komma ifrån.

Luftvärnsregementet värd för Natomöte i Halmstad Arbetsgruppen Land Capability Group 4 (LCG 4) inom NATO och samarbetetsländerna i Partnerskap för Fred (PfP) höll i november sitt första möte utanför NATO:s medlemsländer. Ett möte som förlades till Halmstad och Luftvärnsregementet. 68 deltagare från 31 länder deltog.

LCG4 är en styr- och referensgrupp inom NATO:s luftvärn och dessutom öppen för länder inom PFP-samarbetet. LCG 4 uppgift är att ta fram nya gemensamma standarder (STANAG), ta fram nya doktriner inom Luftvärnet samt samordna luftvärnsspecifika frågor. Artilleri & Luftvärn

De viktigaste frågorna som diskuterades var hur man skall kunna varna och eventuellt skjuta ner inkommande granater vid internationella missioner (C-ram). Sverige har en god förmåga att upptäcke dessa granater med hjälp av UndE 23 samt en god förmåga att detaljerat följa dessa med robotsystem 23 Bamse. Detta var en stor bidragande orsak till att så många deltog i detta möte.

Gemensam luftrumsamordning Det diskuterades hur luftrummet skulle kunna hanteras i missionsområden med en blandning 19


av civila och militära flyg tillsammans med UAV, helikoptrar, artilleri och luftvärn. Även på detta område ligger vi långt fram med bland annat FM BROADCAST. Dessutom diskuterades hur vi skall kunna koppla ihop oss med interoperabla system som LINK 16 (NATO kommunkationslänk) eller LLAPI som är ett LINK 16 system i kabel i stället för radio. När det gäller framtida system var NATO-medlemmarna intresserade av vad FMV har kommit fram till eftersom de har ett mycket bra rykte utomlands.

Denna referensgrupp har möte två gånger om året. Varannan gång sker mötet på NATO:s högkvarter i Bryssel. Uppgiften att vara värd för det andra mötet roterar mellan NATO-länderna. Arbetet bedrivs i särskilda arbetsgrupper som sedan rapporterar sina resultat till referensgruppen. De arbetsgrupper som är mest aktiva just nu är C-RAM (counter-rocket, artillery and mortar) som tar fram metoder och samordnar ny systemframtagning så att vi kan varna för inkommande granater samt även kunna bekämpa dessa. C4I samordnar ledningsysyem och interoperabla datalänkar. Det som ingår är bland annat luftvärnsspecifika delar i LINK 16, det egna gränssnittet LLAPI (som är LINK 16 på kabel mellan luftvärnsförband), samt stöd för samordning i luftrummet (ASM) och AD Doctrine som skall ta fram en ny NATOdoktrin för det moderna luftvärnet. Genom att vara med i dessa grupper kan vi påverka NATO standarderna så att de stödjer oss och vi kan få insyn i utvecklingen av dessa flera år innan de är fastställda.

Av major Anders Broberg, ansvarig för LCG 4-mötet i Halmstad 20

Artilleri & Luftvärn


54-årig lundason tar över ledningen av Försvarsmakten En 54-årig armégeneral med rötterna i den skånska myllan är Sveriges nye överbefälhavare. Generallöjtnant Sverker Göranson är namnet och han tog över ledningen av Försvarsmakten den 25 mars efter Håkan Syrén.

Det är en gymnasieingenjör som 1975 valde den militära banan som nu ska leda Sveriges väpnade styrkor. Karriären började i pansartrupperna och Göranson har på 30 år avancerat från löjtnant till generallöjtnant. Internationellt har han studerat vid den amerikanska arméns chefs- och högre stabscollege samt gått FN:s stabsofficerskurs. Sverker Göranson har under knappt ett år tjänstgjort i Bosnien under kriget och senare i den NATO-ledda insatsen. Han har varit armé- och biträdande försvarsattaché vid den svenska ambassaden i Washington i tre och ett halvt år. I Sverige har han bland annat varit ställföreträdare på Södra Skånska regementet, brigadchef på Livgardet, och i Högkvarteret chef för planeringsstaben, arméinspektör och sedan 2007 Försvarsmaktens stabschef och chef för Högkvarteret och därmed en av ledamöterna i Försvarsmaktens ledningsgrupp. Om sin ledarstil säger Göranson: Artilleri & Luftvärn

– Som chef måste jag ange tydliga mål för att vi ska leverera rätt resultat. Med varje roll följer ansvar. Jag är noga med att prioriteringar och inriktningar för arbetet tränger igenom till alla – principer som gäller i alla delar av Försvarsmakten. Privat är Sverker Göranson gift med Ann och har två barn. Han bor i en villa i en av Stockholms kranskommuner. Ett av de stora fritidsintressena är utförsåkning som har lett till att lundasonen är utbildad skidlärare och åkt med bergsguide i såväl Frankrike som USA och Canada.Ett annat intresse är ”The Boss” – Bruce Springsteen. De som åkt med Sverker Göranson i bilen kan vittna om vad som spelas – och på vilken volym. Hittills har han sett fyra konserter med Springsteen i Sverige. – Det blir en femte nu i sommar, säger Sverker Göranson. Jag har biljett till konserten i juni.

Sverker Göranson, 54.

21


Det kom en efterlysning…

Att inte alltid ha historien klart för sig kan ha sina sidor. Visserligen är inte Joakim Lewin på Försvarets Materielverk någon nykomling när det gäller funktionen Indirekt Eld, men likväl har han stött på ett problem som kanske någon av AT:s läsare kan hjälpa honom att lösa? Saken är den att Joakim Lewin söker information om tändrör. Läs och slå Joakim en signal ni som vet mer!

M00342

”Försvarsmakten har ett behov av att anskaffa nya tändrör.” ÖFZONAR 94 har ju en manuell inställning för olika tändrörsfunktioner som ögonblicksbrisad, zonbrisad med mera, och när ammunitionen väl ligger i magasinet på ARCHER är det svårt att ändra rörinställning. FMV söker därför ett

tändrör med induktiv programmering. Det finns ett antal på marknaden men de skiljer när det gäller hur länge de är säkrade efter att ha lämnat mynningen. Vi har behov av lite hjälp med historien avseende val av armeringssträcka för äldre tändrör. ÖFZONAR 75 anskaffades med en armeringssträcka på 150 meter. De rör som anskaffats efter det har alla haft 200 meters armeringssträcka. Amerikanska rör har normalt ca 60 meter, men till BONUS tidrör krävde vi en ändring till 200 meter. På vilka grunder har man beslutat om armeringssträcka? Hur har man bedömt riskerna? (Det tycks inte finnas någon koppling mellan armeringssträckan och riskavstånd runt pjäsen i SäkI). Överstelöjtnant Joakim Lewin nås på telefonnummer: 08-782 59 18 eller 070- 633 59 18.

För Sveriges jägare sedan 1975. Nu levererar Aimpoint rödpunktsiktet CS till Försvarsmakten. www.aimpoint.com • info@aimpoint.se

22

Artilleri & Luftvärn


Kallelse till

Artilleriklubbens årsmöte 2009 Torsdag 7 maj 2009 På Tre Vapen Banèrgatan 62 (konferensrum Drottningholm B-porten) 16.45 Samling vakten Tre Vapen 17.00 Årsmötesförhandlingar 18.00 Föredrag av överstelöjtnant Claes Silfwerplatz A9 ”Utveckling av CAS (Close Air Support) i Sverige” och överstelöjtnant Mattias Elfström Lv 6 ”Utvecklingen av C-RAM (Counter Rocket Artillery Mortar)”. Ca 19.00 Enklare middag restaurang Vingen Tre Vapen Anmälan till årsmötet och middagen (med personnummer för inpassering) senast torsdag 30 april till överstelöjtnant Lars Mörrby. E-post: lars.morrby@artilleriklubben.se Postadress: Lars Mörrby, PROD PLAN, HKV, 10785 Stockholm Telefon: 08- 788 9917 alt 070-217 0216

Artilleri & Luftvärn

23


Artilleriklubben

Artilleri-Tidskrift

Adress

Bankgiro 883-4278

c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Ordförande

Överste Torbjörn Larsson Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Prenumerationspriser

Inom Europa Utom Europa

200 kr per år 260 kr per år

Lösnummerpriser

Enkelnummer

85 kr

Dubbel-/Temanummer

110 kr

Sekreterare

Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tel 08-788 75 00 Medlemsavgifter

Årsavgift Ständigt medlemskap

125 kr 1 250 kr

Medlemsavgifter betalas till

Artillerklubbens postgiro 5 47 31-5 © 2009 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

ROLF TRYCKERI AB, SKÖVDE 2009

24

Artilleri & Luftvärn


Trusted Partner Trusted Partner Trusted Partner

Every day, Raytheon customers undertake vital missions across air, land, sea, space and cyberspace. Our mission is to provide innovative, integrated technologies across these domains to ensure customer success. Raytheon delivers proven and powerful solutions in four core markets — Sensing, Effects, C3I and Mission Support — that Every day,Mission Raytheon customers undertake vital missions across air, sea, space and cyberspace. Our mission bring our Assurance promise of NoDoubt™ performance toland, new levels. Our expertise means customers can is to provide innovative, technologies across mission these domains to ensure customer success. Raytheon trust Raytheon to deliver integrated a true operational advantage, after mission. delivers proven and powerful solutions in four core markets — Sensing, Effects, C3I and Mission Support — that Every day,Mission Raytheon customers undertake vital missions across air, sea, space and cyberspace. Our mission bring our Assurance promise of NoDoubt™ performance toland, new levels. Our expertise means customers can is to provide innovative, integrated technologies across these domains to ensure customer success. Raytheon trust Raytheon to deliver a true operational advantage, mission after mission. www.raytheon.com delivers proven and powerful solutions in four core markets — Sensing, Effects, C3I and Mission Support — that bring our Mission Assurance promise of NoDoubt™ performance to new levels. Our expertise means customers can trust Raytheon to deliver a true operational advantage, mission after mission. www.raytheon.com © 2008 Raytheon Company. All rights reserved. “Customer Success Is Our Mission” is a registered trademark of Raytheon Company.

www.raytheon.com

© 2008 Raytheon Company. All rights reserved. “Customer Success Is Our Mission” is a registered trademark of Raytheon Company.


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.