Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 7

LÆSEVEJLEDNING

Læsevejledning Opbygning af kapitlerne Forvaltningsgrundlaget er opbygget således, at kapitlerne følger den overordnede skitse for sagsforløbet i den kommunale sagsbehandling. Kapitlerne er opbygget, så der indledningsvis præsenteres nogle af de centrale opgaver i fasen, hvorefter bygherres og kommunens opgaver gennemgås hver for sig. Kapitlerne vil alle indeholde en opsummering af de typiske udfordringer i denne fase.

Kapitel 1 Kapitel 1 beskriver bygherrens og kommunens opgaver og ansvar før start af nedrivnings- eller renoveringsarbejdet. Det drejer sig bl.a. om bygherrens ansvar for screening, eventuel kortlægning af miljøproblematiske stoffer i bygningsmaterialerne samt anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Det handler også om kommunens ansvar for vurdering af screening, anmeldelser, klassificering af bygge- og anlægsaffald samt anvisning af affaldet. Endelig beskrives de udfordringer, der kan forekomme i denne fase.

Kapitel 2 Kapitel 2 beskriver bygherrens og kommunens opgaver og ansvar under selve nedrivnings- eller renoveringsarbejdet. Det drejer sig om bygherrens ansvar for miljøsanering, kildesortering og opbevaring af affaldet samt om kommunens ansvar for tilsyn, kontrol og håndhævelse. Endelig beskrives de udfordringer, der kan forekomme i denne fase.

Kapitel 3 Kapitel 3 beskriver bygherres og kommunens opgaver og ansvar, efter nedrivnings- eller renoveringsarbejdet er udført. Det drejer sig om bygherres ansvar for korrekt transport og behandling af bygge- og anlægsaffaldet, pligten til dokumentation samt kommunens ansvar for kontrol og håndhævelse. Endvidere beskrives de udfordringer, der kan opstå i denne fase.

Faktabokse, cases, fodnoter og bilag Faktabokse og cases I kapitel 1, 2 og 3 findes både faktabokse og cases. Faktaboksene indeholder centrale oplysninger, faktuelle forhold osv., mens cases beskriver konkrete eksempler, tips og tricks. Lovgivning i fodnoter og bilag Fodnoterne henviser til lovgivning, kilder m.v. I bilagene findes en fortegnelse over den samlede lovgivning på området. Bilag Som hjælp – særligt til den nye medarbejder – er der i bilagene en ordliste med definitioner på de mest anvendte begreber i materialet. Her findes også en afgrænsning af emnet bygge- og anlægsaffald, som er valgt for udarbejdelsen af Forvaltningsgrundlaget. Herefter følger en række bilag med særskilte oplysninger, som kan være nyttige for behandling af sager vedrørende bygge- og anlægsaffald i kommunalt regi, og som uddyber særskilte elementer i kapitel 1, 2 og 3.

Parcelhus, der er ved at få skiftet tag.

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.